S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 14 Högsta domstolen Box STOCKHOLM S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan (Svea hovrätt, dom , mål B ) Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att avge svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande redogjort för omständigheterna i målet. Jag får i denna del i huvudsak hänvisa till yttrandet, men vill tillägga följande. Högsta domstolen har i målet hämtat in yttrande från Finansinspektionen. Enligt 16 första stycket lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen) övervakar Finansinspektionen att lagen följs. Av 18 framgår att inspektionen fortlöpande ska bedöma om den praxis som tillämpas vid handel på reglerade marknader i Sverige är godtagbar och offentliggöra sina beslut om godtagande av praxis. Finansinspektionen ska vidare göra anmälan till åklagare när inspektionen bedömer att det finns anledning att anta att ett brott enligt marknadsmissbrukslagen har begåtts. Vad som är att förstå med godtagbar marknadspraxis definieras i artikel 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (marknadsmissbruksdirektivet). Enligt definitionen ska det vara fråga om praxis som rimligen kan förväntas på en eller flera finansmarknader och som godtagits av den behöriga myndigheten (i Sverige Finansinspektionen) enligt de riktlinjer som kommissionen antagit. Kommissionen har i artikel 2 i det tredje genomfö- Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (13) randedirektivet (Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner) antagit sådana riktlinjer. Artikeln innehåller en icke-uttömmande förteckning över faktorer som ska beaktas av de behöriga myndigheterna när de bedömer om de kan godta viss marknadspraxis. I propositionen till marknadsmissbrukslagen framgår av författningskommentaren till bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan att ett förfarande enligt godtagen marknadspraxis som skett av legitima skäl inte kan anses som otillbörligt och därför faller utanför det straffbara området. I detta sammanhang uttalas följande (prop. 2004/05:142, s. 167 f). I första genomförandedirektivet finns i artiklarna 4 och 5 olika omständigheter angivna som skall beaktas vid bedömningen av om ett förfarande innebär otillbörlig marknadspåverkan. Eftersom den straffrättsliga regleringen av otillbörlig marknadspåverkan behålls, blir det domstolarna som har att beakta dessa omständigheter. Enligt andra stycket i artikel 1.2 i marknadsmissbruksdirektivet skall transaktioner som stämmer överens med godtagen marknadspraxis på en reglerad marknad inte anses som otillbörlig marknadspåverkan även om transaktionen t.ex. ger eller kan förväntas ge vilseledande signaler, förutsatt att den som utförde transaktionen kan visa att hans skäl att utföra den var legitima. Ett förfarande enligt godtagen marknadspraxis som skett av legitima skäl kan inte anses otillbörligt och faller därför utanför det straffbara området. På samma sätt som angetts i föregående stycke kommer det att vila på domstolarna att slutligen bedöma om ett förfarande står i överensstämmelse med godtagen marknadspraxis och därför inte skall anses som otillbörlig marknadspåverkan. Domstolarna kan därvid hämta ledning i de beslut om godtagande av praxis som Finansinspektionen enligt 18 skall offentliggöra. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas att intrikata bedömningar kan förutsättas behöva ske när en marknadspraxis ska bedömas som inte är offentliggjord som en del av Finansinspektionens explicit godtagna praxis. Om det i samband med en domstolsprövning av ett åtal om otillbörlig marknadspåverkan görs gällande att det förfarande som är under bedömning är förenligt med marknadspraxis, uppkommer frågan om domstolen ska kunna inhämta ett yttrande från Finansinspektionen. Om inspektionen i en sådan situation anser det aktuella förfarandet är förenligt med godtagen marknadspraxis, ska i så fall åtalet falla eftersom beteendet inte kan uppfylla kravet på otillbörlighet (Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet En kommentar, s. 290).

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (13) I Finansinspektionens yttrande uttalas att börsens medlemsregler får anses ge uttryck för godtagen marknadspraxis. Av dessa regler konstateras framgå att det inte är tillåtet för börsmedlemmarna att lägga order eller ingå transaktioner som avser att på ett otillbörligt sätt påverka prisbilden eller som saknar kommersiellt syfte. Vidare konstateras att i reglerna anges som exempel på förbjudet agerande att köpare och säljare är samma fysiska eller juridiska person. Enligt Finansinspektionens mening bör detsamma gälla även om transaktionen sker mellan en fysisk person och en juridisk person som den fysiska personen kontrollerar. Finansinspektionen menar att det, mot bakgrund av de beskrivna reglerna, i princip är tillåtet att under ett kort tidsintervall lägga både en köp- och en säljorder i börsens handelssystem i aktier med en hög likviditet och omsättning. Enligt inspektionen kan ett sådant agerande i t.ex. Ericsson-aktien oavsett syftet med orderläggningen normalt inte anses vara otillbörligt i marknadsmissbrukslagens mening eftersom det inte finns någon anledning att anta att den egna sälj- och köpordern kan komma att mötas. Om å andra sidan likviditeten eller omsättningen i en aktie är så låg att det finns en uppenbar risk och insikt om att de egna orderna kommer att mötas måste orderläggningen anpassas till detta. Enligt Finansinspektionens mening är det uppenbart att en aktör som genom att handla med sig själv står för 98 procent av handeln i en viss aktie under en dag riskerar att vilseleda marknaden om vilket pris aktien kan ha och om de volymer som finns tillgängliga för handel. Om däremot den genomförda volymen motsvarar tre procent av dagsomsättningen finns det enligt inspektionen anledning att ifrågasätta om marknaden vilseletts på ett otillbörligt sätt, även om det givetvis kan vara fallet. Bedömningen måste göras utifrån en analys av hur handeln i aktien brukar se ut och av det aktuella informationsläget, och om den analysen visar att den som är intresserad att handla i aktien kan felbedöma pris och efterfrågan. Enligt Finansinspektionen saknar det bakomliggande syftet med transaktionen betydelse för bedömningen. I Ss överklagande har åberopats ett beslut av Finansinspektionen. Angående detta beslut uttalar inspektionen i yttrandet att många kunder hos värdepappersinstitut säljer sina innehav till av dem själva kontrollerade s.k. depåförsäkringar. Enligt Finansinspektionen ska sådana försäljningar inte offentliggöras på grund av risken för att vilseledande signaler beträffande omsättningen kan sändas till marknaden. Beslutet gäller sådan handel som sker vid sidan av börsen varför det enligt Finansinspektionen saknar relevans för det nu aktuella målet som gäller transaktioner via börsen. När det gäller frågan om prövningstillstånd noterar Finansinspektionen att domstolarnas tidigare tillämpning av marknadsmissbrukslagen i liknande mål

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (13) varit oklar och att någon tydlig praxis ännu inte har etablerats. Det anges därför finnas en betydande osäkerhet på marknaden om hur lagen ska tillämpas. Finansinspektionen anser därför att det skulle vara av stort värde för den framtida rättstillämpningen om ytterligare vägledning kan ges genom ett avgörande av Högsta domstolen. Grunder Den rättsliga regleringen Ekobrottsmyndighetens yttrande Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande utförligt redogjort för den relevanta rättsliga regleringen. Jag får i dessa delar i huvudsak hänvisa till yttrandet men vill tillägga följande beträffande bl.a. det subjektiva rekvisitet i bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan. Egenhandel i förarbetena Redan i den ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan, vilken återfanns i 7 kap. 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, nämndes att sluta avtal för skens skull direkt i lagtexten. I propositionen till bestämmelsen, som trädde i kraft år 1997, nämndes som exempel på en rättshandling som sker för skens skull att någon med anlitande av olika värdepappersinstitut säljer och köper samma finansiella instrument. Därvid konstaterades att placeraren i sådana fall handlar med sig själv men att det för marknaden framstår som om handel i egentlig mening skett (prop. 1995/96:215, s. 94). Uppsåt och oaktsamhet i bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan Enligt den nyss nämnda ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan krävdes för ansvar att gärningen vidtagits i avsikt att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument. Straffbarhet förutsatte således ett direkt uppsåt att påverka marknadspriset. Bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan återfinns numera i 8 marknadsmissbrukslagen. För att överensstämma med marknadsmissbruksdirektivet har kravet på direkt uppsåt slopats. Enligt paragrafens första stycke krävs i stället för ansvar att gärningsmannen förfarit på ett sätt som han eller hon insett varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument. Enligt andra stycket är det tillräckligt för ansvar att gärningsmannen förfarit på ett sätt som han eller hon borde ha insett varit ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i första stycket. I propositionen uttalas att avsikten med att använda borde inse inte är att det ska ha någon annan betydelse än oaktsamhet. När det gäller brottets subjek-

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (13) tiva sida uttalades i övrigt att den som påverkar kursen fast han eller hon inser eller borde inse att agerandet sänder vilseledande signaler till marknaden, kan dömas för otillbörlig marknadspåverkan även om det yttersta syftet med agerandet är ett annat, t.ex. att uppnå en skattefördel (se prop. 2004/05:142, s. 72 och 167). Jareborg uttalar att när ett uppsåts- och ett oaktsamhetsrekvisit kopplas ihop i formler såsom har haft eller borde ha haft vetskap, får man anta att lagstiftaren helt enkelt avser uppsåt eller oaktsamhet (Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 331). Strahl konstaterar att lagen i många straffbud hänvisar till en värdering genom att för ansvar kräva att gärningen är otillbörlig. Därmed torde enligt Strahl inte för ansvar krävas, att gärningsmannen själv anser gärningen otillbörlig eller ens att han förstår att andra uppfattar den såsom sådan. När det i 16 kap. 13 brottsbalken stadgas straff för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, torde uppsåtsrekvisitet inte innebära, att gärningsmannen inser att han handlar otillbörligen. Det är tillräckligt att han, på sätt uppsåtsläran anger, är medveten om de omständigheter som medför att gärningen kan betecknas som otillbörlig. Strahl uttalar vidare att det förhåller sig på samma sätt med rekvisitet otillbörlig, när i 20 kap. 2 brottsbalken beträffande mutbrottet för ansvar för belöning krävs att den är otillbörlig. Av uttalanden i förarbetena framgår att gärningsmannens egen åsikt om vad som är tillbörligt eller otillbörligt inte blir avgörande. Vad som fordras är i stället att de faktiska och rättsliga omständigheter som bildar grundvalen för bedömandet omfattas av uppsåtet (se Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 138 f). Ringa gärning Som nämnts straffbeläggs oaktsamt handlande i 8 andra stycket marknadsmissbrukslagen. Av bestämmelsen framgår att det inte ska dömas till ansvar om gärningen är ringa. I propositionen uttalas i detta avseende följande (a. prop. s. 72 f). Åklagarmyndigheten i Västerås ifrågasätter om ringa fall av otillbörlig marknadspåverkan skall vara kriminaliserat. I samband med införandet av insiderstrafflagen infördes också straffansvar för ringa fall av otillbörlig kurspåverkan. Skälen härför angavs i förarbetens bl.a. vara att synen på otillbörlig kurspåverkan under senare tid har skärpts. Regeringen gör beträffande den uppsåtliga delen av otillbörlig marknadspåverkan ingen annan bedömning. Straffansvaret utvidgas nu emellertid till att även omfatta också den som förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka marknadspriset m.m. För att inte i onödan belasta myndigheternas utredningskapacitet med mindre ärenden föreslår regeringen att det införs en särskild regel om straffrihet för sådana ringa fall.

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (13) Min bedömning Ekobrottsmyndighetens yttrande Även när det gäller grunderna för min inställning i målet kan jag huvudsakligen ansluta mig till vad Ekobrottsmyndigheten anfört. I det följande kommer jag därför endast att göra ett kort tillägg varefter jag sammanfattar min inställning i målet. Kort om aktiehandel Aktiehandeln är i dag mycket snabb. Transaktioner genomförs i många fall på bråkdelen av en sekund. Handel över Internet med anlitande av nätmäklare blir allt vanligare. Även antalet s.k. daytraders ökar i omfattning. En daytrader är en person som gör många snabba och kortsiktiga affärer. Det handlar mycket om att agera snabbt vid kursförändringar på aktier och andra värdepapper och att utnyttja skillnader mellan köp- och säljkurserna. Värdepappersinstituten erbjuder allt mer avancerade tjänster till de kunder som regelbundet handlar med aktier. Därvid står snabb och relevant information i fokus. Den som köper eller säljer aktier måste kunna förlita sig på att han eller hon vid varje tidpunkt grundar sitt investeringsbeslut på korrekta uppgifter. En viktig del av beslutsunderlaget utgörs självfallet av noterad köp- och säljkurs, kursen för senaste avslut samt handelns volym och omsättning. Uppgifterna om priset på aktien samt tillgång och efterfrågan på marknaden är viktiga inte bara när det gäller det sekundaktuella läget utan även för förfluten tid. Sammanfattande bedömning S har genomfört handel med aktier mellan en egen depå och sitt helägda aktiebolags depå. Eftersom S ensam kontrollerat aktiebolaget och disponerat över depån har han handlat med sig själv. Han har ensam bestämt både priset och volymen vid handeln med aktierna. Transaktionerna har saknat kommersiellt och marknadsmässigt syfte. För marknaden har de verkliga förhållandena varit dolda, det har sett ut som vanlig, marknadsmässig, handel mellan fristående köpare och säljare. Den som har övervägt att köpa eller sälja någon av de aktuella aktierna har således vilseletts och därför kommit att fatta sina beslut på ett felaktigt beslutsunderlag. Även handelsstatistiken blir missvisande om inte avsluten makuleras. Ss jämförelse med vad han benämner traditionella skattevändningar saknar enligt min mening relevans i målet. Vid en sådan skattevändning läggs en säljorder och så snart aktierna sålts så lägger samma person en köporder och köper samma antal aktier till i regel samma pris. Det är i dessa fall således fråga om riktiga affärer över börsen där det finns andra parter som köper respektive säljer aktierna. Både vid försäljningen och vid förvärvet av aktier sker därför en verklig förändring av ägandet. Dessutom finns det ett verkligt utbud och en verklig efterfrågan avseende en viss volym till en viss kurs. Börsens grundme-

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (13) kanismer fungerar därför i dessa fall medan utbudet och efterfrågan vid egenhandel är fingerade. Det beslut av Finansinspektionen som åberopas i Ss överklagande avser aktiehandel som sker vid sidan av marknadsplatsen. Många kunder hos värdepappersinstitut säljer sina innehav till av dem själva kontrollerade s.k. försäkringsdepåer. Enligt Finansinspektionen ska sådan egenhandel inte offentliggöras just på grund av risken för att vilseledande signaler beträffande omsättningen når marknaden. Det av S åberopade beslutet får därför snarare anses tala emot än för hans överklagande. I samtliga de fall hovrätten dömt S för otillbörlig marknadspåverkan är det fråga om aktiebolag i vilka handeln är relativt begränsad. Ss egenhandel avser genomgående avsevärda belopp och har enligt min mening i samtliga fall utgjort en så pass stor andel av den totala handeln med respektive aktie, såväl när det gäller antalet aktier som det belopp handeln avsett, att hans förfarande sammantaget måste anses ha varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. S har arbetat inom finansbranschen under 20 års tid. De första tio åren arbetade han som anställd hos bl.a. Stockholms optionsmarknad. Därefter har han arbetat med egna investeringar. Med hänsyn härtill måste S anses ha mycket goda kunskaper om aktiehandel och villkoren för denna. S har insett att han handlat med sig själv, att detta förhållande inte stått klart för övriga aktörer på marknaden och att affärerna saknat kommersiellt syfte. Han har också insett att hans förfarande varit sådant att det typiskt sett kunde komma att påverka priset på aktien eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. S har därför handlat med erforderligt uppsåt. Eftersom det inte finns något krav på direkt uppsåt saknar det i sammanhanget betydelse att hans yttersta syfte med handlandet varit att uppnå skattefördelar. Hovrätten har funnit att S handlat uppsåtligen. Vid uppsåtligt handlande stadgas inte straffrihet för ringa gärningar. Processfrågor Frågan om prövningstillstånd Enligt 54 kap. 10 första stycket 1 rättegångsbalken får prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). För att bevilja prövning enligt denna punkt krävs alltså att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (13) Enligt 4 förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska myndigheten utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten särskilt följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. Som framgår av Ekobrottsmyndighetens yttrande utför myndigheten åklagaruppgiften i samtliga mål avseende otillbörlig marknadspåverkan. Målen handläggs vid Nationella ekobrottskammaren i Stockholm. Vid denna kammare tjänstgör särskilt utbildade åklagare, polisutredare, ekorevisorer och finansiella specialister. Ekobrottsmyndigheten har därför synnerligen goda förutsättningar att följa och analysera rättstillämpningen när det gäller brottet otillbörlig marknadspåverkan. I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan redovisas en sammanställning över rättsfrågor som har bedömts som intressanta att få prövade i Högsta domstolen. Denna lista över prioriterade prejudikatfrågor tas fram av riksåklagaren i samverkan med utvecklingscentrumen och Ekobrottsmyndigheten. Arbetet med nästa års verksamhetsplan pågår. Under detta arbete har konstaterats att överrättspraxis beträffande brottet otillbörlig marknadspåverkan fortfarande är knapphändig och att det generellt sett finns ett praktiskt behov av vägledande avgöranden från Högsta domstolen. I detta sammanhang utgör emellertid egenhandeln ett tydligt undantag. Som det ser ut i nuläget kommer otillbörlig marknadspåverkan att tas upp under rubriken Områden där praxis saknas. Därvid kommer att särskilt anges att det finns ett behov av vägledning i andra fall än när det gäller just s.k. egenhandel. Som framgått i det föregående kriminaliserades otillbörlig kurspåverkan år I den ursprungliga bestämmelsen nämndes att sluta avtal för skens skull direkt i lagtexten. I propositionen till bestämmelsen nämndes som exempel på en rättshandling som sker för skens skull att någon med anlitande av olika värdepappersinstitut säljer och köper samma finansiella instrument. Som framgår av Ekobrottsmyndighetens yttrande uttalas i förarbetena till den nu gällande bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan att den omfattar alla de handlingar som räknades upp i den tidigare bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan. Vidare anges i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet handel som inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument som en signal på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Därtill kommer att egenhandel är uttryckligen förbjuden enligt börsreglerna och att börsens disciplinnämnd i ett par fall har beslutat om sanktioner mot börsmedlemmar och börsmäklare som för egen räkning har lagt köp- och säljorder i handelssystemet som resulterat i automatiskt matchade avslut med varandra.

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (13) Av det anförda får anses framgå att aktiehandel med sig själv utgör något av ett typfall av otillbörlig marknadspåverkan. Redan detta förhållande talar mycket starkt emot att det just när det gäller egenhandel finns ett behov av vägledande uttalanden av Högsta domstolen. Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande redovisat åtta domar från Svea hovrätt som gällt otillbörlig marknadspåverkan avseende egenhandel. När det gäller hovrättens dom den 12 april 2010 i mål B kan tilläggas att målet i Högsta domstolen har dnr B Vidare kan tilläggas att domen den 7 juni 2010 i mål B har överklagats till Högsta domstolen och där har dnr B Svea hovrätt har i tiden efter Ekobrottsmyndighetens yttrande meddelat ytterligare en dom rörande otillbörlig marknadspåverkan avseende egenhandel (dom den 31 augusti 2010 i mål B ). Domen bifogas. SC åtalades för två fall av otillbörlig marknadspåverkan. Enligt åtalet hade han handlat med sig själv mellan två av honom disponerade depåer, en aktiedepå och en kapitalförsäkringsdepå. Vid båda tillfällena hade SC matchat avsluten på så sätt att sälj- och köporderna lagts in direkt efter varandra. Det sammanlagda värdet av transaktionerna uppgick till kronor. Enligt hovrätten var inget annat utrett i målet än att överföringarna hade skett av skattemässiga skäl. Hovrätten konstaterade att SC själv haft kontroll på priset vid överföringen av aktierna. Eftersom SC hade matchat avsluten ansågs transaktionerna inte ha gjorts tillgängliga för marknaden på kommersiella villkor och för övriga aktörer på marknaden hade handelsvolymen framstått som väsentligt större än den egentligen varit. Mot bakgrund av att SC:s transaktioner utgjort 59 respektive 97 procent av handeln med aktierna de aktuella dagarna hade det enligt hovrätten funnits en risk för att marknaden kunnat påverkas och vilseledas. SC:s handlande ansågs inte överensstämma med godtagen marknadspraxis och något legitimt skäl att utföra transaktionerna hade inte funnits. Hovrätten fann därför att aktiehandeln varit ägnad att otillbörligen påverka marknaden. Hovrätten fann vidare att SC varit oaktsam och att gärningarna inte var att bedöma som ringa brott. De redovisade hovrättsdomarna förstärker intrycket av att det när det gäller s.k. egenhandel med aktier inte finns någon sådan osäkerhet i rättstillämpningen som skulle kunna motivera meddelande av prejudikatdispens. Det avgörande som kan sägas avvika från mönstret är domen från den 1 december 2009 som S bifogat sitt överklagande. Enligt min uppfattning är anledningen till detta att hovrätten, liksom tingsrätten, inte ansåg att det var fråga om egenhandel i den mening som avses i bl.a. artikel 4 i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet. Domstolarna ansåg att de transaktioner som den tilltalade genomfört hade inneburit en förändring av äganderätten till aktierna. S har genomfört handel med aktier mellan en egen depå och sitt helägda aktiebolags depå. Tingsrätten har uttalat att hans transaktioner inte haft något kom-

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (13) mersiellt intresse utan han har fört över sitt ägande mellan de två av honom helt kontrollerade depåerna och själv bestämt köp- och säljkurserna. Att den ena depån ägdes av S i bolagsform medan den andra ägdes av honom privat medförde enligt tingsrätten ingen annan bedömning. Hovrätten konstaterar helt kort att det varit fråga om egenhandel som inte varit kommersiellt betingad. Som nämnts i det föregående konstaterar Finansinspektionen i sitt yttrande att det i börsens medlemsregler som exempel på förbjudet agerande anges att köpare och säljare är samma fysiska eller juridiska person. Enligt Finansinspektionens mening bör detsamma gälla även om transaktionen sker mellan en fysisk person och en juridisk person som den fysiska personen kontrollerar. Svea hovrätt har i domar den 26 juni 2009 (mål B ) och den 27 oktober 2009 (mål B ) dömt respektive tilltalad i målen för otillbörlig marknadspåverkan. I båda målen var förhållandena sådana att den tilltalade hade handlat med aktier mellan egna depåer och depåer tillhöriga en annan fysisk person. I båda domarna har hovrätten bedömt att det varit fråga om egenhandel eftersom den tilltalade kontrollerat även den andra personens depå. När det gäller den nu aktuella frågan får jag, i likhet med Ekobrottsmyndigheten, hänvisa till att det i artikel 4 i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet som en signal på när ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan anges att transaktionerna inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet. I den engelska direktivtexten motsvaras det verkliga ägandet av the beneficial ownership. I ett fall som det i målet måste det avgörande vara att den som utför transaktionerna helt kontrollerar de båda depåerna. Denne bestämmer då själv pris och volym vilket inte framgår för övriga aktörer på marknaden vilka därmed vilseleds. Jag anser således att handel med aktier mellan en egen depå och ett helägt aktiebolags depå på det sätt som skett i målet får anses som en sådan signal som anges i artikel 4 i det första genomförandedirektivet. Enligt min mening kan det inte finnas någon sådan osäkerhet i detta avseende som skulle motivera att Högsta domstolen prövade målet. Som framgått i det föregående anser jag att Ss jämförelse med vad han benämner traditionella skattevändningar saknar relevans i målet eftersom det i de fallen är fråga om riktiga affärer över marknadsplatsen där det finns andra parter som köper respektive säljer aktierna. Det sker då en verklig förändring av ägandet och det finns ett verkligt utbud och en verklig efterfrågan avseende en viss volym till en viss kurs. Vid egenhandel är däremot såväl utbud som efterfrågan fingerade. Inte heller i detta avseende anser jag att det finns någon sådan osäkerhet som skulle motivera att Högsta domstolen prövade målet.

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (13) Som nämnts anser jag att egenhandel med aktier får anses som något av ett typfall av otillbörlig marknadspåverkan. I detta avseende kan det inte råda något tvivel. Egenhandel anges t.ex. i det första genomförandedirektivet som en signal på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. En annan sådan signal är att transaktionerna utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen i det aktuella finansiella instrumentet. Handelns andel av den totala omsättningen är således av betydelse vid bedömningen av om det objektivt sett är fråga om otillbörlig marknadspåverkan. Hovrätten har uttalat att andelen av den totala handeln som regel inte kan anses avgörande när det är fråga om medvetna skenhandlingar. S hävdar att hovrätten i och med detta lämnar utrymme för olika bedömningar vid uppsåtliga respektive oaktsamma handlingar. Jag delar i och för sig Ss uppfattning att det i nu aktuellt avseende saknar betydelse om det är fråga om uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Men enligt min mening så behöver inte hovrättens uttalande tolkas på detta vis. Hovrätten kan i stället endast ha avsett att klargöra att handelsvolymens andel av den totala handeln med aktien normalt inte är avgörande när det är fråga om egenhandel. Uttrycket medvetna skenhandlingar kan därvid närmast ha använts som en synonym till egenhandel. Som framgått i det föregående nämndes att sluta avtal med sig själv direkt i lagtexten till den ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan och i förarbetena nämndes försäljning och köp av samma finansiella instrument via olika värdepappersinstitut som exempel på en rättshandling som sker för skens skull. Hovrättens uttalande bör vidare ses mot bakgrund av att tingsrätten vid sin redovisning av innehållet i artikel 4 i det första genomförandedirektivet inte nämner den punkt (c) som avser egenhandel utan endast de punkter som gäller transaktioner som utförs under en kort tidsintervall (e) och transaktioner som utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen (a). Som nämnts flera gånger i det föregående utgör såväl egenhandel som transaktioner vilka utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen signaler på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Om någon av dessa omständigheter föreligger innebär det i sig inte nödvändigtvis att det är fråga om otillbörlig marknadspåverkan men omständigheterna ska beaktas när transaktionerna bedöms. I det nu aktuella fallet är det fråga om aktiebolag i vilka handeln varit relativt begränsad. Som nämnts tidigare anser jag att Ss egenhandel i samtliga fall har utgjort en så pass stor andel av den totala handeln med respektive aktie, såväl när det gäller antalet aktier som det belopp handeln avsett, att hans förfarande sammantaget måste anses ha varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. Hovrätten har funnit att S har handlat uppsåtligen. När det gäller den uppsåtliga delen av otillbörlig marknadspåverkan stadgas inte straffrihet för ringa gär-

12 SVARSSKRIVELSE Sida 12 (13) ningar. Målet lämpar sig därför inte för en prövning av frågan om förutsättningarna för att en gärning ska vara att anse som ringa. Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Justering av åtalet Ekobrottsmyndigheten har beträffande gärningsbeskrivningens utformning uttalat följande. Jag noterar att det i gärningsbeskrivningen beträffande handeln med aktier i Add Node ursprungligen har angivits att aktierna sålts från S-depån till G-depån och därefter från G-depån tillbaka till S-depån, samt att åklagaren senare har justerat gärningsbeskrivningen på så sätt att det anges att aktierna har sålts till S-depån från G-depån. Gärningsbeskrivningen borde rätteligen ha justerats ytterligare, så att det framgått att aktierna därefter har sålts till G-depån från S-depån. Om Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet bör gärningsbeskrivningen även justeras på så sätt att första styckets tredje mening får följande lydelse. Detta trots att handeln saknat kommersiell mening och att S har insett eller bort inse att handeln varit ägnad att otillbörligen påverka marknadspriset på aktierna eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument. Om Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet har jag för avsikt att justera åtalet i båda de avseenden som Ekobrottsmyndigheten redovisar i sitt yttrande. När det gäller gärningsbeskrivningens första stycke bör dock noteras att justeringen rätteligen avser styckets fjärde mening. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp Kopia till: Lars Persson

13 SVARSSKRIVELSE Sida 13 (13) Ekobrottsmyndigheten, Generaldirektörens kansli, Rätts- och utvecklingsenheten (EBM B-2010/0061) Ekobrottsmyndigheten, Nationella ekobrottskammaren i Stockholm (EB-62-08)

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 november 2013 B 4918-11 KLAGANDE RB Ombud: Advokat HS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse

R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning i hovrätt av mål om hastighetsöverträdelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-09-16 Ö 2939-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren angående tillstånd till prövning

Läs mer

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m.

H./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olaga hot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2008-01-23 ÅM 2007/7140 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-12-19 Ö 4645-07 Rotel 26 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./.

Läs mer

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m.

JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2011-05-10 B 1673-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS m.fl../. riksåklagaren ang. medhjälp till grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2016-11-25 ÅM 2016/8351 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom bokföringsbrott

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m.

ÖI m.fl.,./. riksåklagaren ang. skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/4607 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 2278-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM ÖI m.fl.,./.

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Rättsavdelningen 2011-01-17 ÅM 2011/0129 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Överklagande av hovrättsdom företagsbot ÖVERKLAGANDE Sida 1 (10) Rättsavdelningen Datum Dnr 2016-07-21 ÅM 2016/5123 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom företagsbot

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 december 2005 B 2448-03 KLAGANDE JW Ombud och offentlig försvarare: advokaten TM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

JS./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2013-07-01 ÅM 2013/4588 Ert datum Er beteckning Kammaråklagaren Roger Waldenström 2013-06-13 B 1422-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JS./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B )

PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta hovrätts, avd. 3, dom den 21 december 2011 i mål B ) YTTRANDE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 366-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PD m.fl../. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Göta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 4661-03 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART LV Offentlig försvarare och ombud: advokaten OB SAKEN Vårdslös skatteuppgift ÖVERKLAGADE

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2007-10-12 ÅM 2007/3793 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-07-02 Ö 3716-06 Rotel 34 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./.

Läs mer

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (8) Byråchefen Stefan Johansson 2006-11-21 Ert ÅM 2006/5558 Er beteckning B 2673/06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM LL./. Riksåklagaren angående medhjälp

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 oktober 2004 B 212-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MG Offentlig försvarare och ombud: advokaten LN SAKEN Miljöbrott ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (7) Rättsavdelningen Datum 2016-01-22 ÅM 2015/8347 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-12-01 B 4880-15 JS 01 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AJ./. riksåklagaren

Läs mer

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2007-08-30 ÅM 2007/3758 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-06-28 B 1599-07 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./.

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten.

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-06-20 ÅM 2011/2787 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-04-18 Ö 1650-11 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LC./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2016 B 6315-15 KLAGANDE 1. HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JE 2. KO Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 november 2007 B 961-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART RT Ombud och offentlig försvarare: Advokat TO SAKEN Medhjälp

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V)

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk (dnr Fi2016/01010/V) 2016-05-16 R E M I S S V A R Finansdepartementet FI Dnr 16-4159 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen

Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom förseelse mot trafikförordningen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 maj 2006 B 5183-04 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART NGS Ombud och offentlig försvarare: Advokat GT SAKEN Djurplågeri

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 11. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 11. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum 2017-02-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2016-11-08 B 2106-16 JS 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AT./. riksåklagaren ang. narkotikabrott

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser;

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-09-09 ÅM 2015/3995 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Överklagande Sida 1 (7) Rättsavdelningen 2012-10-10 ÅM 2012/6707 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Klagande Riksåklagaren

Läs mer

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2006-12-08 Ert ÅM 2006/6483 Er beteckning B 4592-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Läs mer

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Datum 2014-10-23 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-06-18 B 186-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 augusti 2004 B 3811-03 KLAGANDE Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM MOTPART LS Offentlig försvarare och ombud: advokaten RS SAKEN

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten

Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt? December 2013 Ekobrottsmyndigheten Datum Sida 2013-11-27 1 (4) Dnr Dubbelbestraffning Dubbelbestraffning vad är det och vad är det som har hänt?

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson 2007-01-17 Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-06-16 i mål B 3186-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2015 B 3645-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART ZZ Ombud och offentlig försvarare: Advokat AL SAKEN

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud.

Ert datum. I svarsskrivelsen kommer jag att uppehålla mig vid frågan om näringsförbud. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-24 ÅM 2013/7861 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-12-05 B 5484-13 Rotel 08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer