S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan"

Transkript

1 SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B Rotel 14 Högsta domstolen Box STOCKHOLM S./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan (Svea hovrätt, dom , mål B ) Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att avge svarsskrivelse i målet. Jag vill anföra följande. Jag har inhämtat yttrande från Ekobrottsmyndigheten. Yttrandet bifogas. Inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Bakgrund Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande redogjort för omständigheterna i målet. Jag får i denna del i huvudsak hänvisa till yttrandet, men vill tillägga följande. Högsta domstolen har i målet hämtat in yttrande från Finansinspektionen. Enligt 16 första stycket lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument (marknadsmissbrukslagen) övervakar Finansinspektionen att lagen följs. Av 18 framgår att inspektionen fortlöpande ska bedöma om den praxis som tillämpas vid handel på reglerade marknader i Sverige är godtagbar och offentliggöra sina beslut om godtagande av praxis. Finansinspektionen ska vidare göra anmälan till åklagare när inspektionen bedömer att det finns anledning att anta att ett brott enligt marknadsmissbrukslagen har begåtts. Vad som är att förstå med godtagbar marknadspraxis definieras i artikel 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (marknadsmissbruksdirektivet). Enligt definitionen ska det vara fråga om praxis som rimligen kan förväntas på en eller flera finansmarknader och som godtagits av den behöriga myndigheten (i Sverige Finansinspektionen) enligt de riktlinjer som kommissionen antagit. Kommissionen har i artikel 2 i det tredje genomfö- Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 SVARSSKRIVELSE Sida 2 (13) randedirektivet (Kommissionens direktiv 2004/72/EG av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller godtagen marknadspraxis, definition av insiderinformation rörande råvaruderivat, upprättande av förteckningar över personer som har tillgång till insiderinformation, anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning och rapportering av misstänkta transaktioner) antagit sådana riktlinjer. Artikeln innehåller en icke-uttömmande förteckning över faktorer som ska beaktas av de behöriga myndigheterna när de bedömer om de kan godta viss marknadspraxis. I propositionen till marknadsmissbrukslagen framgår av författningskommentaren till bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan att ett förfarande enligt godtagen marknadspraxis som skett av legitima skäl inte kan anses som otillbörligt och därför faller utanför det straffbara området. I detta sammanhang uttalas följande (prop. 2004/05:142, s. 167 f). I första genomförandedirektivet finns i artiklarna 4 och 5 olika omständigheter angivna som skall beaktas vid bedömningen av om ett förfarande innebär otillbörlig marknadspåverkan. Eftersom den straffrättsliga regleringen av otillbörlig marknadspåverkan behålls, blir det domstolarna som har att beakta dessa omständigheter. Enligt andra stycket i artikel 1.2 i marknadsmissbruksdirektivet skall transaktioner som stämmer överens med godtagen marknadspraxis på en reglerad marknad inte anses som otillbörlig marknadspåverkan även om transaktionen t.ex. ger eller kan förväntas ge vilseledande signaler, förutsatt att den som utförde transaktionen kan visa att hans skäl att utföra den var legitima. Ett förfarande enligt godtagen marknadspraxis som skett av legitima skäl kan inte anses otillbörligt och faller därför utanför det straffbara området. På samma sätt som angetts i föregående stycke kommer det att vila på domstolarna att slutligen bedöma om ett förfarande står i överensstämmelse med godtagen marknadspraxis och därför inte skall anses som otillbörlig marknadspåverkan. Domstolarna kan därvid hämta ledning i de beslut om godtagande av praxis som Finansinspektionen enligt 18 skall offentliggöra. I kommentaren till marknadsmissbrukslagen uttalas att intrikata bedömningar kan förutsättas behöva ske när en marknadspraxis ska bedömas som inte är offentliggjord som en del av Finansinspektionens explicit godtagna praxis. Om det i samband med en domstolsprövning av ett åtal om otillbörlig marknadspåverkan görs gällande att det förfarande som är under bedömning är förenligt med marknadspraxis, uppkommer frågan om domstolen ska kunna inhämta ett yttrande från Finansinspektionen. Om inspektionen i en sådan situation anser det aktuella förfarandet är förenligt med godtagen marknadspraxis, ska i så fall åtalet falla eftersom beteendet inte kan uppfylla kravet på otillbörlighet (Samuelsson m.fl., Lagen om marknadsmissbruk och lagen om anmälningsskyldighet En kommentar, s. 290).

3 SVARSSKRIVELSE Sida 3 (13) I Finansinspektionens yttrande uttalas att börsens medlemsregler får anses ge uttryck för godtagen marknadspraxis. Av dessa regler konstateras framgå att det inte är tillåtet för börsmedlemmarna att lägga order eller ingå transaktioner som avser att på ett otillbörligt sätt påverka prisbilden eller som saknar kommersiellt syfte. Vidare konstateras att i reglerna anges som exempel på förbjudet agerande att köpare och säljare är samma fysiska eller juridiska person. Enligt Finansinspektionens mening bör detsamma gälla även om transaktionen sker mellan en fysisk person och en juridisk person som den fysiska personen kontrollerar. Finansinspektionen menar att det, mot bakgrund av de beskrivna reglerna, i princip är tillåtet att under ett kort tidsintervall lägga både en köp- och en säljorder i börsens handelssystem i aktier med en hög likviditet och omsättning. Enligt inspektionen kan ett sådant agerande i t.ex. Ericsson-aktien oavsett syftet med orderläggningen normalt inte anses vara otillbörligt i marknadsmissbrukslagens mening eftersom det inte finns någon anledning att anta att den egna sälj- och köpordern kan komma att mötas. Om å andra sidan likviditeten eller omsättningen i en aktie är så låg att det finns en uppenbar risk och insikt om att de egna orderna kommer att mötas måste orderläggningen anpassas till detta. Enligt Finansinspektionens mening är det uppenbart att en aktör som genom att handla med sig själv står för 98 procent av handeln i en viss aktie under en dag riskerar att vilseleda marknaden om vilket pris aktien kan ha och om de volymer som finns tillgängliga för handel. Om däremot den genomförda volymen motsvarar tre procent av dagsomsättningen finns det enligt inspektionen anledning att ifrågasätta om marknaden vilseletts på ett otillbörligt sätt, även om det givetvis kan vara fallet. Bedömningen måste göras utifrån en analys av hur handeln i aktien brukar se ut och av det aktuella informationsläget, och om den analysen visar att den som är intresserad att handla i aktien kan felbedöma pris och efterfrågan. Enligt Finansinspektionen saknar det bakomliggande syftet med transaktionen betydelse för bedömningen. I Ss överklagande har åberopats ett beslut av Finansinspektionen. Angående detta beslut uttalar inspektionen i yttrandet att många kunder hos värdepappersinstitut säljer sina innehav till av dem själva kontrollerade s.k. depåförsäkringar. Enligt Finansinspektionen ska sådana försäljningar inte offentliggöras på grund av risken för att vilseledande signaler beträffande omsättningen kan sändas till marknaden. Beslutet gäller sådan handel som sker vid sidan av börsen varför det enligt Finansinspektionen saknar relevans för det nu aktuella målet som gäller transaktioner via börsen. När det gäller frågan om prövningstillstånd noterar Finansinspektionen att domstolarnas tidigare tillämpning av marknadsmissbrukslagen i liknande mål

4 SVARSSKRIVELSE Sida 4 (13) varit oklar och att någon tydlig praxis ännu inte har etablerats. Det anges därför finnas en betydande osäkerhet på marknaden om hur lagen ska tillämpas. Finansinspektionen anser därför att det skulle vara av stort värde för den framtida rättstillämpningen om ytterligare vägledning kan ges genom ett avgörande av Högsta domstolen. Grunder Den rättsliga regleringen Ekobrottsmyndighetens yttrande Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande utförligt redogjort för den relevanta rättsliga regleringen. Jag får i dessa delar i huvudsak hänvisa till yttrandet men vill tillägga följande beträffande bl.a. det subjektiva rekvisitet i bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan. Egenhandel i förarbetena Redan i den ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan, vilken återfanns i 7 kap. 1 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, nämndes att sluta avtal för skens skull direkt i lagtexten. I propositionen till bestämmelsen, som trädde i kraft år 1997, nämndes som exempel på en rättshandling som sker för skens skull att någon med anlitande av olika värdepappersinstitut säljer och köper samma finansiella instrument. Därvid konstaterades att placeraren i sådana fall handlar med sig själv men att det för marknaden framstår som om handel i egentlig mening skett (prop. 1995/96:215, s. 94). Uppsåt och oaktsamhet i bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan Enligt den nyss nämnda ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan krävdes för ansvar att gärningen vidtagits i avsikt att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument. Straffbarhet förutsatte således ett direkt uppsåt att påverka marknadspriset. Bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan återfinns numera i 8 marknadsmissbrukslagen. För att överensstämma med marknadsmissbruksdirektivet har kravet på direkt uppsåt slopats. Enligt paragrafens första stycke krävs i stället för ansvar att gärningsmannen förfarit på ett sätt som han eller hon insett varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument. Enligt andra stycket är det tillräckligt för ansvar att gärningsmannen förfarit på ett sätt som han eller hon borde ha insett varit ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i första stycket. I propositionen uttalas att avsikten med att använda borde inse inte är att det ska ha någon annan betydelse än oaktsamhet. När det gäller brottets subjek-

5 SVARSSKRIVELSE Sida 5 (13) tiva sida uttalades i övrigt att den som påverkar kursen fast han eller hon inser eller borde inse att agerandet sänder vilseledande signaler till marknaden, kan dömas för otillbörlig marknadspåverkan även om det yttersta syftet med agerandet är ett annat, t.ex. att uppnå en skattefördel (se prop. 2004/05:142, s. 72 och 167). Jareborg uttalar att när ett uppsåts- och ett oaktsamhetsrekvisit kopplas ihop i formler såsom har haft eller borde ha haft vetskap, får man anta att lagstiftaren helt enkelt avser uppsåt eller oaktsamhet (Jareborg, Allmän kriminalrätt, 2001, s. 331). Strahl konstaterar att lagen i många straffbud hänvisar till en värdering genom att för ansvar kräva att gärningen är otillbörlig. Därmed torde enligt Strahl inte för ansvar krävas, att gärningsmannen själv anser gärningen otillbörlig eller ens att han förstår att andra uppfattar den såsom sådan. När det i 16 kap. 13 brottsbalken stadgas straff för den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet otillbörligen utsätter djur för lidande, torde uppsåtsrekvisitet inte innebära, att gärningsmannen inser att han handlar otillbörligen. Det är tillräckligt att han, på sätt uppsåtsläran anger, är medveten om de omständigheter som medför att gärningen kan betecknas som otillbörlig. Strahl uttalar vidare att det förhåller sig på samma sätt med rekvisitet otillbörlig, när i 20 kap. 2 brottsbalken beträffande mutbrottet för ansvar för belöning krävs att den är otillbörlig. Av uttalanden i förarbetena framgår att gärningsmannens egen åsikt om vad som är tillbörligt eller otillbörligt inte blir avgörande. Vad som fordras är i stället att de faktiska och rättsliga omständigheter som bildar grundvalen för bedömandet omfattas av uppsåtet (se Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976, s. 138 f). Ringa gärning Som nämnts straffbeläggs oaktsamt handlande i 8 andra stycket marknadsmissbrukslagen. Av bestämmelsen framgår att det inte ska dömas till ansvar om gärningen är ringa. I propositionen uttalas i detta avseende följande (a. prop. s. 72 f). Åklagarmyndigheten i Västerås ifrågasätter om ringa fall av otillbörlig marknadspåverkan skall vara kriminaliserat. I samband med införandet av insiderstrafflagen infördes också straffansvar för ringa fall av otillbörlig kurspåverkan. Skälen härför angavs i förarbetens bl.a. vara att synen på otillbörlig kurspåverkan under senare tid har skärpts. Regeringen gör beträffande den uppsåtliga delen av otillbörlig marknadspåverkan ingen annan bedömning. Straffansvaret utvidgas nu emellertid till att även omfatta också den som förfar på ett sätt som han eller hon borde inse är ägnat att påverka marknadspriset m.m. För att inte i onödan belasta myndigheternas utredningskapacitet med mindre ärenden föreslår regeringen att det införs en särskild regel om straffrihet för sådana ringa fall.

6 SVARSSKRIVELSE Sida 6 (13) Min bedömning Ekobrottsmyndighetens yttrande Även när det gäller grunderna för min inställning i målet kan jag huvudsakligen ansluta mig till vad Ekobrottsmyndigheten anfört. I det följande kommer jag därför endast att göra ett kort tillägg varefter jag sammanfattar min inställning i målet. Kort om aktiehandel Aktiehandeln är i dag mycket snabb. Transaktioner genomförs i många fall på bråkdelen av en sekund. Handel över Internet med anlitande av nätmäklare blir allt vanligare. Även antalet s.k. daytraders ökar i omfattning. En daytrader är en person som gör många snabba och kortsiktiga affärer. Det handlar mycket om att agera snabbt vid kursförändringar på aktier och andra värdepapper och att utnyttja skillnader mellan köp- och säljkurserna. Värdepappersinstituten erbjuder allt mer avancerade tjänster till de kunder som regelbundet handlar med aktier. Därvid står snabb och relevant information i fokus. Den som köper eller säljer aktier måste kunna förlita sig på att han eller hon vid varje tidpunkt grundar sitt investeringsbeslut på korrekta uppgifter. En viktig del av beslutsunderlaget utgörs självfallet av noterad köp- och säljkurs, kursen för senaste avslut samt handelns volym och omsättning. Uppgifterna om priset på aktien samt tillgång och efterfrågan på marknaden är viktiga inte bara när det gäller det sekundaktuella läget utan även för förfluten tid. Sammanfattande bedömning S har genomfört handel med aktier mellan en egen depå och sitt helägda aktiebolags depå. Eftersom S ensam kontrollerat aktiebolaget och disponerat över depån har han handlat med sig själv. Han har ensam bestämt både priset och volymen vid handeln med aktierna. Transaktionerna har saknat kommersiellt och marknadsmässigt syfte. För marknaden har de verkliga förhållandena varit dolda, det har sett ut som vanlig, marknadsmässig, handel mellan fristående köpare och säljare. Den som har övervägt att köpa eller sälja någon av de aktuella aktierna har således vilseletts och därför kommit att fatta sina beslut på ett felaktigt beslutsunderlag. Även handelsstatistiken blir missvisande om inte avsluten makuleras. Ss jämförelse med vad han benämner traditionella skattevändningar saknar enligt min mening relevans i målet. Vid en sådan skattevändning läggs en säljorder och så snart aktierna sålts så lägger samma person en köporder och köper samma antal aktier till i regel samma pris. Det är i dessa fall således fråga om riktiga affärer över börsen där det finns andra parter som köper respektive säljer aktierna. Både vid försäljningen och vid förvärvet av aktier sker därför en verklig förändring av ägandet. Dessutom finns det ett verkligt utbud och en verklig efterfrågan avseende en viss volym till en viss kurs. Börsens grundme-

7 SVARSSKRIVELSE Sida 7 (13) kanismer fungerar därför i dessa fall medan utbudet och efterfrågan vid egenhandel är fingerade. Det beslut av Finansinspektionen som åberopas i Ss överklagande avser aktiehandel som sker vid sidan av marknadsplatsen. Många kunder hos värdepappersinstitut säljer sina innehav till av dem själva kontrollerade s.k. försäkringsdepåer. Enligt Finansinspektionen ska sådan egenhandel inte offentliggöras just på grund av risken för att vilseledande signaler beträffande omsättningen når marknaden. Det av S åberopade beslutet får därför snarare anses tala emot än för hans överklagande. I samtliga de fall hovrätten dömt S för otillbörlig marknadspåverkan är det fråga om aktiebolag i vilka handeln är relativt begränsad. Ss egenhandel avser genomgående avsevärda belopp och har enligt min mening i samtliga fall utgjort en så pass stor andel av den totala handeln med respektive aktie, såväl när det gäller antalet aktier som det belopp handeln avsett, att hans förfarande sammantaget måste anses ha varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. S har arbetat inom finansbranschen under 20 års tid. De första tio åren arbetade han som anställd hos bl.a. Stockholms optionsmarknad. Därefter har han arbetat med egna investeringar. Med hänsyn härtill måste S anses ha mycket goda kunskaper om aktiehandel och villkoren för denna. S har insett att han handlat med sig själv, att detta förhållande inte stått klart för övriga aktörer på marknaden och att affärerna saknat kommersiellt syfte. Han har också insett att hans förfarande varit sådant att det typiskt sett kunde komma att påverka priset på aktien eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. S har därför handlat med erforderligt uppsåt. Eftersom det inte finns något krav på direkt uppsåt saknar det i sammanhanget betydelse att hans yttersta syfte med handlandet varit att uppnå skattefördelar. Hovrätten har funnit att S handlat uppsåtligen. Vid uppsåtligt handlande stadgas inte straffrihet för ringa gärningar. Processfrågor Frågan om prövningstillstånd Enligt 54 kap. 10 första stycket 1 rättegångsbalken får prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (prejudikatdispens). För att bevilja prövning enligt denna punkt krävs alltså att ett avgörande av Högsta domstolen blir av generell betydelse för bedömningen av framtida mål som innehåller liknande frågeställningar.

8 SVARSSKRIVELSE Sida 8 (13) Enligt 4 förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten ska myndigheten utveckla metoder för att effektivisera bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten särskilt följa och analysera utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten, följa rättstillämpningen och utarbeta förslag till åtgärder. Som framgår av Ekobrottsmyndighetens yttrande utför myndigheten åklagaruppgiften i samtliga mål avseende otillbörlig marknadspåverkan. Målen handläggs vid Nationella ekobrottskammaren i Stockholm. Vid denna kammare tjänstgör särskilt utbildade åklagare, polisutredare, ekorevisorer och finansiella specialister. Ekobrottsmyndigheten har därför synnerligen goda förutsättningar att följa och analysera rättstillämpningen när det gäller brottet otillbörlig marknadspåverkan. I Åklagarmyndighetens verksamhetsplan redovisas en sammanställning över rättsfrågor som har bedömts som intressanta att få prövade i Högsta domstolen. Denna lista över prioriterade prejudikatfrågor tas fram av riksåklagaren i samverkan med utvecklingscentrumen och Ekobrottsmyndigheten. Arbetet med nästa års verksamhetsplan pågår. Under detta arbete har konstaterats att överrättspraxis beträffande brottet otillbörlig marknadspåverkan fortfarande är knapphändig och att det generellt sett finns ett praktiskt behov av vägledande avgöranden från Högsta domstolen. I detta sammanhang utgör emellertid egenhandeln ett tydligt undantag. Som det ser ut i nuläget kommer otillbörlig marknadspåverkan att tas upp under rubriken Områden där praxis saknas. Därvid kommer att särskilt anges att det finns ett behov av vägledning i andra fall än när det gäller just s.k. egenhandel. Som framgått i det föregående kriminaliserades otillbörlig kurspåverkan år I den ursprungliga bestämmelsen nämndes att sluta avtal för skens skull direkt i lagtexten. I propositionen till bestämmelsen nämndes som exempel på en rättshandling som sker för skens skull att någon med anlitande av olika värdepappersinstitut säljer och köper samma finansiella instrument. Som framgår av Ekobrottsmyndighetens yttrande uttalas i förarbetena till den nu gällande bestämmelsen om otillbörlig marknadspåverkan att den omfattar alla de handlingar som räknades upp i den tidigare bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan. Vidare anges i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet handel som inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument som en signal på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Därtill kommer att egenhandel är uttryckligen förbjuden enligt börsreglerna och att börsens disciplinnämnd i ett par fall har beslutat om sanktioner mot börsmedlemmar och börsmäklare som för egen räkning har lagt köp- och säljorder i handelssystemet som resulterat i automatiskt matchade avslut med varandra.

9 SVARSSKRIVELSE Sida 9 (13) Av det anförda får anses framgå att aktiehandel med sig själv utgör något av ett typfall av otillbörlig marknadspåverkan. Redan detta förhållande talar mycket starkt emot att det just när det gäller egenhandel finns ett behov av vägledande uttalanden av Högsta domstolen. Ekobrottsmyndigheten har i sitt yttrande redovisat åtta domar från Svea hovrätt som gällt otillbörlig marknadspåverkan avseende egenhandel. När det gäller hovrättens dom den 12 april 2010 i mål B kan tilläggas att målet i Högsta domstolen har dnr B Vidare kan tilläggas att domen den 7 juni 2010 i mål B har överklagats till Högsta domstolen och där har dnr B Svea hovrätt har i tiden efter Ekobrottsmyndighetens yttrande meddelat ytterligare en dom rörande otillbörlig marknadspåverkan avseende egenhandel (dom den 31 augusti 2010 i mål B ). Domen bifogas. SC åtalades för två fall av otillbörlig marknadspåverkan. Enligt åtalet hade han handlat med sig själv mellan två av honom disponerade depåer, en aktiedepå och en kapitalförsäkringsdepå. Vid båda tillfällena hade SC matchat avsluten på så sätt att sälj- och köporderna lagts in direkt efter varandra. Det sammanlagda värdet av transaktionerna uppgick till kronor. Enligt hovrätten var inget annat utrett i målet än att överföringarna hade skett av skattemässiga skäl. Hovrätten konstaterade att SC själv haft kontroll på priset vid överföringen av aktierna. Eftersom SC hade matchat avsluten ansågs transaktionerna inte ha gjorts tillgängliga för marknaden på kommersiella villkor och för övriga aktörer på marknaden hade handelsvolymen framstått som väsentligt större än den egentligen varit. Mot bakgrund av att SC:s transaktioner utgjort 59 respektive 97 procent av handeln med aktierna de aktuella dagarna hade det enligt hovrätten funnits en risk för att marknaden kunnat påverkas och vilseledas. SC:s handlande ansågs inte överensstämma med godtagen marknadspraxis och något legitimt skäl att utföra transaktionerna hade inte funnits. Hovrätten fann därför att aktiehandeln varit ägnad att otillbörligen påverka marknaden. Hovrätten fann vidare att SC varit oaktsam och att gärningarna inte var att bedöma som ringa brott. De redovisade hovrättsdomarna förstärker intrycket av att det när det gäller s.k. egenhandel med aktier inte finns någon sådan osäkerhet i rättstillämpningen som skulle kunna motivera meddelande av prejudikatdispens. Det avgörande som kan sägas avvika från mönstret är domen från den 1 december 2009 som S bifogat sitt överklagande. Enligt min uppfattning är anledningen till detta att hovrätten, liksom tingsrätten, inte ansåg att det var fråga om egenhandel i den mening som avses i bl.a. artikel 4 i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet. Domstolarna ansåg att de transaktioner som den tilltalade genomfört hade inneburit en förändring av äganderätten till aktierna. S har genomfört handel med aktier mellan en egen depå och sitt helägda aktiebolags depå. Tingsrätten har uttalat att hans transaktioner inte haft något kom-

10 SVARSSKRIVELSE Sida 10 (13) mersiellt intresse utan han har fört över sitt ägande mellan de två av honom helt kontrollerade depåerna och själv bestämt köp- och säljkurserna. Att den ena depån ägdes av S i bolagsform medan den andra ägdes av honom privat medförde enligt tingsrätten ingen annan bedömning. Hovrätten konstaterar helt kort att det varit fråga om egenhandel som inte varit kommersiellt betingad. Som nämnts i det föregående konstaterar Finansinspektionen i sitt yttrande att det i börsens medlemsregler som exempel på förbjudet agerande anges att köpare och säljare är samma fysiska eller juridiska person. Enligt Finansinspektionens mening bör detsamma gälla även om transaktionen sker mellan en fysisk person och en juridisk person som den fysiska personen kontrollerar. Svea hovrätt har i domar den 26 juni 2009 (mål B ) och den 27 oktober 2009 (mål B ) dömt respektive tilltalad i målen för otillbörlig marknadspåverkan. I båda målen var förhållandena sådana att den tilltalade hade handlat med aktier mellan egna depåer och depåer tillhöriga en annan fysisk person. I båda domarna har hovrätten bedömt att det varit fråga om egenhandel eftersom den tilltalade kontrollerat även den andra personens depå. När det gäller den nu aktuella frågan får jag, i likhet med Ekobrottsmyndigheten, hänvisa till att det i artikel 4 i det första genomförandedirektivet till marknadsmissbruksdirektivet som en signal på när ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan anges att transaktionerna inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet. I den engelska direktivtexten motsvaras det verkliga ägandet av the beneficial ownership. I ett fall som det i målet måste det avgörande vara att den som utför transaktionerna helt kontrollerar de båda depåerna. Denne bestämmer då själv pris och volym vilket inte framgår för övriga aktörer på marknaden vilka därmed vilseleds. Jag anser således att handel med aktier mellan en egen depå och ett helägt aktiebolags depå på det sätt som skett i målet får anses som en sådan signal som anges i artikel 4 i det första genomförandedirektivet. Enligt min mening kan det inte finnas någon sådan osäkerhet i detta avseende som skulle motivera att Högsta domstolen prövade målet. Som framgått i det föregående anser jag att Ss jämförelse med vad han benämner traditionella skattevändningar saknar relevans i målet eftersom det i de fallen är fråga om riktiga affärer över marknadsplatsen där det finns andra parter som köper respektive säljer aktierna. Det sker då en verklig förändring av ägandet och det finns ett verkligt utbud och en verklig efterfrågan avseende en viss volym till en viss kurs. Vid egenhandel är däremot såväl utbud som efterfrågan fingerade. Inte heller i detta avseende anser jag att det finns någon sådan osäkerhet som skulle motivera att Högsta domstolen prövade målet.

11 SVARSSKRIVELSE Sida 11 (13) Som nämnts anser jag att egenhandel med aktier får anses som något av ett typfall av otillbörlig marknadspåverkan. I detta avseende kan det inte råda något tvivel. Egenhandel anges t.ex. i det första genomförandedirektivet som en signal på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. En annan sådan signal är att transaktionerna utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen i det aktuella finansiella instrumentet. Handelns andel av den totala omsättningen är således av betydelse vid bedömningen av om det objektivt sett är fråga om otillbörlig marknadspåverkan. Hovrätten har uttalat att andelen av den totala handeln som regel inte kan anses avgörande när det är fråga om medvetna skenhandlingar. S hävdar att hovrätten i och med detta lämnar utrymme för olika bedömningar vid uppsåtliga respektive oaktsamma handlingar. Jag delar i och för sig Ss uppfattning att det i nu aktuellt avseende saknar betydelse om det är fråga om uppsåtligt eller oaktsamt handlande. Men enligt min mening så behöver inte hovrättens uttalande tolkas på detta vis. Hovrätten kan i stället endast ha avsett att klargöra att handelsvolymens andel av den totala handeln med aktien normalt inte är avgörande när det är fråga om egenhandel. Uttrycket medvetna skenhandlingar kan därvid närmast ha använts som en synonym till egenhandel. Som framgått i det föregående nämndes att sluta avtal med sig själv direkt i lagtexten till den ursprungliga bestämmelsen om otillbörlig kurspåverkan och i förarbetena nämndes försäljning och köp av samma finansiella instrument via olika värdepappersinstitut som exempel på en rättshandling som sker för skens skull. Hovrättens uttalande bör vidare ses mot bakgrund av att tingsrätten vid sin redovisning av innehållet i artikel 4 i det första genomförandedirektivet inte nämner den punkt (c) som avser egenhandel utan endast de punkter som gäller transaktioner som utförs under en kort tidsintervall (e) och transaktioner som utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen (a). Som nämnts flera gånger i det föregående utgör såväl egenhandel som transaktioner vilka utgör en betydande andel av den dagliga omsättningen signaler på att ett agerande kan utgöra otillbörlig marknadspåverkan. Om någon av dessa omständigheter föreligger innebär det i sig inte nödvändigtvis att det är fråga om otillbörlig marknadspåverkan men omständigheterna ska beaktas när transaktionerna bedöms. I det nu aktuella fallet är det fråga om aktiebolag i vilka handeln varit relativt begränsad. Som nämnts tidigare anser jag att Ss egenhandel i samtliga fall har utgjort en så pass stor andel av den totala handeln med respektive aktie, såväl när det gäller antalet aktier som det belopp handeln avsett, att hans förfarande sammantaget måste anses ha varit ägnat att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med de aktuella aktierna och därigenom verka vilseledande för andra aktörer. Hovrätten har funnit att S har handlat uppsåtligen. När det gäller den uppsåtliga delen av otillbörlig marknadspåverkan stadgas inte straffrihet för ringa gär-

12 SVARSSKRIVELSE Sida 12 (13) ningar. Målet lämpar sig därför inte för en prövning av frågan om förutsättningarna för att en gärning ska vara att anse som ringa. Sammanfattningsvis anser jag att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i målet. Justering av åtalet Ekobrottsmyndigheten har beträffande gärningsbeskrivningens utformning uttalat följande. Jag noterar att det i gärningsbeskrivningen beträffande handeln med aktier i Add Node ursprungligen har angivits att aktierna sålts från S-depån till G-depån och därefter från G-depån tillbaka till S-depån, samt att åklagaren senare har justerat gärningsbeskrivningen på så sätt att det anges att aktierna har sålts till S-depån från G-depån. Gärningsbeskrivningen borde rätteligen ha justerats ytterligare, så att det framgått att aktierna därefter har sålts till G-depån från S-depån. Om Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet bör gärningsbeskrivningen även justeras på så sätt att första styckets tredje mening får följande lydelse. Detta trots att handeln saknat kommersiell mening och att S har insett eller bort inse att handeln varit ägnad att otillbörligen påverka marknadspriset på aktierna eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på annat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument. Om Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet har jag för avsikt att justera åtalet i båda de avseenden som Ekobrottsmyndigheten redovisar i sitt yttrande. När det gäller gärningsbeskrivningens första stycke bör dock noteras att justeringen rätteligen avser styckets fjärde mening. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen skulle komma att meddela prövningstillstånd i målet. Kerstin Skarp Kopia till: Lars Persson

13 SVARSSKRIVELSE Sida 13 (13) Ekobrottsmyndigheten, Generaldirektörens kansli, Rätts- och utvecklingsenheten (EBM B-2010/0061) Ekobrottsmyndigheten, Nationella ekobrottskammaren i Stockholm (EB-62-08)

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-03-31 B 2937-08 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM T./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-05-02 B 4918-11 Rotel 36 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RB./. riksåklagaren angående otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-10-02 B 64-12 Rotel 39 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PB./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (18) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 november 2013 B 4918-11 KLAGANDE RB Ombud: Advokat HS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Otillbörlig marknadspåverkan

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott YTTRANDE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2012-07-05 B 6000-11 Rotel 11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HV m.fl../. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2010-05-20 B 2262-10 Rotel 37 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HB./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn

P./. riksåklagaren angående sexuellt övergrepp mot barn SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Brottmålsavdelningen 2007-08-30 ÅM 2007/3758 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-06-28 B 1599-07 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM P./.

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen

K./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om förseelse mot yrkestrafikförordningen SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2007-10-12 ÅM 2007/3793 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2007-07-02 Ö 3716-06 Rotel 34 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 maj 2012 B 3272-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART J-A S SAKEN Artskyddsbrott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m.

Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt bokföringsbrott m.m. Klagande Riksåklagaren Motpart

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m.

B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om rattfylleri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2008-12-19 Ö 4667-08 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM B./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten.

Ert datum. Min inställning Jag medger att tillstånd meddelas till målets prövning i hovrätten. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2011-06-20 ÅM 2011/2787 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-04-18 Ö 1650-11 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm LC./. riksåklagaren

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (9) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom grovt insiderbrott Klagande Riksåklagaren Motparter 1.

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott

Överklagande av hovrättsdom insiderbrott ÅKLAGARMYNDIGHETEN ÖVERKLAGANDE Sida 1 (11) Chefsåklagaren Lars Persson 2007-01-17 Ert ÅM 2007/0082 Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom insiderbrott Klagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet

Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Överklagande Sida 1 (7) Rättsavdelningen 2012-10-10 ÅM 2012/6707 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom allmänfarlig vårdslöshet Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

R./. riksåklagaren ang. förverkande

R./. riksåklagaren ang. förverkande SVARSSKRIVELSE Sida 1 (9) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-08-25 B 694-09 Rotel 38 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM R./. riksåklagaren ang. förverkande Högsta domstolen

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09)

SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott (Svea hovrätt, avd. 1, dom den 19 mars 2010 i mål B 2285-09) Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2011-06-21 ÅM 2011/1275 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 1812-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SL./. riksåklagaren angående bokföringsbrott

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m.

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-03-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 6 september 2004 B 143-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART MH Offentlig försvarare och ombud: advokaten FU SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott

GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (11) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-08-08 B 3926-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM GL./. riksåklagaren ang. grovt tullbrott (Hovrätten

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-17 ÅM 2011/6400 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JT./.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2008 B 5248-06 KLAGANDE 1. BA Ombud och offentlig försvarare: Advokat FB 2. DF Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA 3. LG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet.

Ingen av parterna har begärt muntlig förhandling. Disciplinnämnden har tagit del av handlingarna i ärendet. 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2009-04-06 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2009:2 NASDAQ OMX Stockholm AB Kaupthing Bank Sverige AB Magnus Lundquist Kaupthing Bank Sverige AB är deltagare i handeln vid NASDAQ OMX Stockholm

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (7) Byråchefen My Hedström 2012-09-25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom ocker, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte finns skäl för prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-03-24 ÅM 2011/1614 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-03-04 B 750-11 Rotel 03 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JH./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom.

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-01-10 ÅM 2012/8372 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost (010-5625026) 2012-12-06 B 2360-12 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Marknadsmissbruk - insiderbrott och kursmanipulation? 1 Inledning

Marknadsmissbruk - insiderbrott och kursmanipulation? 1 Inledning Marknadsmissbruk - insiderbrott och kursmanipulation? 1 Inledning Marknadsmissbruk, som på engelska benäms market abuse, är den gemensamma beteckningen för olaglig insiderhandel, obehörigt röjande och

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Bakgrund. Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-11-13 ÅM 2013/8262 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-10-31 B 5204-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MC./. riksåklagaren

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse

L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om skadegörelse SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-06-10 Ö 2449-09 Rotel 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri

Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Sida 1 (7) Datum Byråchefen My Hedström 2014-11-05 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom bedrägeri Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Motpart NKD Ombud

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m.

Framställning om överklagande till Högsta domstolen i ett mål om grovt bokföringsbrott m.m. Datum Sida Framställning 2013-10-03 1 (6) Verksjurist Kenneth Edgren Ert datum Dnr Rättsenheten EBM B-2013/0180 Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Framställning om överklagande till Högsta domstolen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (12) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-02-02 B 2798-08 Rotel 28 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM L./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. Högsta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2012 B 990-11 KLAGANDE SL Ombud och offentlig försvarare: Advokat LS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Barnpornografibrott

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 december 2013 T 1831-12 KLAGANDE Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 516401-8243 106 40 Stockholm Ombud: Advokaterna HF och GJ

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19. Ert datum SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2009-12-21 B 4533-09 Rotel 19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AWA./. riksåklagaren ang. människosmuggling; nu fråga

Läs mer

AM m.fl../. riksåklagaren angående rån m.m.

AM m.fl../. riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-01-10 B 5903-13 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AM m.fl../. riksåklagaren angående rån m.m. Högsta

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer