Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?"

Transkript

1 Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället. Du som ger råd skall iaktta god rådgivningssed, det vill säga att du skall ta tillvara konsumentens intressen och anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov. Du som rådgivare får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga med tanke på konsumentens behov, ekonomiska situation, önskemål, kunskap och erfarenhet. Aviatums rådgivningsdokumentation har utformats för att på bästa sätt följa regelverken Lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2007:16 samt regelverket för försäkringsförmedling. Det är dock viktigt att du tar ansvar för din egen förmedling och gör den dokumentation som du anser är nödvändig för att rådgivningen skall gå till på rätt sätt. Denna rådgivningsdokumentation är ett verktyg för att dokumentationen skall bli så korrekt som möjligt. Det är sedan du som rådgivare som genomför dokumentationen och tar ansvar för den i främsta ledet. Du behöver därmed själv bidra till att allt görs enligt god rådgivningssed och också ta ansvar för din egen kundrelation och dina tillstånd för att bedriva förmedling/rådgivning. Kom ihåg att det som inte är skrivet finns inte och då är det kunden som har tolkningsföreträde, enligt Finansinspektionens sätt att se på saken. Rådgivningsdokumentationen består av tre delar: Rådgivningsdokumentation del 1 Grunduppgifter. Denna del ligger till grund för del 2 och del 3. Del 1 skall fyllas i vid första rådgivningstillfället. Om dokumentationen är äldre än två år eller om det skett några förändringar i kundens grunduppgifter som är väsentliga för rådgivningen måste en ny del 1 upprättas. En rådgivningsdokumentation som upprättats för kunden med den tidigare upplagan kan inte ersätta den nya del 1. Rådgivningsdokumentation del 2 Investeringsrådgivning. Denna del skall fyllas i vid rådgivning kring en placering. Rådgivningsdokumentation del 3 Försäkring och ISK. Denna del skall fyllas i vid rådgivning kring försäkringar och ISK. Om kunden vid första mötet önskar rådgivning kring en placering skall ni använda del 1 och del 2. Om kunden vid första mötet istället önskar rådgivning kring försäkringar skall ni använda del 1 och del 3. Om kunden skall placera pengar i en ny försäkring skall således alla tre delarna fyllas i. Nästa gång, därefter, när ni träffar kunden behöver endast del 2 alternativt del 3 fyllas i förutsatt att del 1 inte är äldre än två år och att det inte har skett några betydande förändringar. När skall Aviatum ha rådgivningsdokumentationen? - Rådgivardokumentationen skall mailas till Aviatum när en kund väljer att köpa ett finansiellt instrument som till exempel strukturerade produkter eller private Equitys. - Om mötet berör rådgivning kring andra lösningar, exempelvis säljorder, ren fond, ren försäkring eller om mötet inte leder till en transaktion skall ni behålla dokumentationen hos er. Dessa ärenden skall inte gå genom Aviatum utan kommer istället att granskas genom platsbesök. Detta innebär att om kunden vid första mötet exempelvis gör en ren försäkringsaffär skall ni behålla dokumentationen hos er fram tills dess att kunden köper en strukturerad produkt. Det är först då som ni skall maila del 1 (som upprättades vid första mötet) och del 2 (som upprättades vid köpet av placeringen) till Aviatum. - Vid uppmaning kommer vi ibland att även vilja att ni skickar in de affärer som beskrivs i punkten ovan. Vad händer efter det ni har mailat in en rådgivning av en strukturerad produkt? När en order mailats in kommer Aviatum att granska affären. I det fall affären behöver kompletteras är det viktigt att ni sparar kompletteringen tillsammans med dokumentationen hos er. Detta gäller även för frågor som ställts av Aviatum via mail och i dessa fall skall mailkonversationen läggas som en bilaga till dokumentationen.

2 Rådgivningsdokumentation del 1 Grunduppgifter Del 1 berör frågor om kunden som skall ligga till grund för den rådgivning du ger. Det är därför viktigt att all information i del 1 fylls i. Vill kunden inte uppge viss information skall du dra ett streck över just den specifika rutan. Regelverket föreskriver att du som rådgivare så långt det går skall förmå kunderna att lämna de uppgifter som behövs för att rätt instrument skall kunna förmedlas. 1. Anknutna värdepappersombud/försäkringsförmedlarföretag Det är viktigt att både bolaget och den fysiske rådgivaren är angivna. 2. Person Grunduppgifter Namn och personnummer skall fyllas i på den person som ni ger rådgivning till. Vi vill även att ni bifogar en vidimerad kopia av en ID-handling på personen. I raden under skall ni ange om denne agerar för egen räkning eller för annans räkning. Om personen agerar för annans räkning skall kopia på vidimerad ID-handling på verklig huvudman (kunden) bifogas tillsammans med ett registreringsbevis (finns att hämta hos Bolagsverket alternativt Länsstyrelsen för stiftelser), personbevis (finns att hämta hos Skatteverket) eller en fullmakt. Även kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter skall anges. Vi har valt att låta rutan kunden är klassificerad som icke-professionell vara ikryssad. Skulle ni ha kunder som per legal definition inte är icke-professionella skall ni kontakta Aviatum för ytterligare information. Om kunden är en Pep-kund är det mycket viktigt att ni anger detta. Om rådgivningen sker på distans skall en kontroll mot ett externt register samt en motkontroll utföras. Det är då viktigt att dessa två rutor kryssas i. 3. Kundens ekonomiska situation Punkt 3.1 skall fyllas i om kunden är en juridisk person med undantag för de fall där en pensionsstiftelses förändringar sker på en depå som är kopplad till endast en förmånsperson, i vilket fall punkt 3.2 skall fyllas i. Punkt 3.2 skall även fyllas i om kunden är en fysisk person. Som nämndes tidigare är det viktigt att du som rådgivare så långt det går förmår kunderna att lämna de uppgifter som efterfrågas. Vill kunden inte uppge viss information skall ni dra ett streck över den specifika rutan. Finns det däremot ingenting att redovisa under någon av dessa rutor, exempelvis om kunden inte har några skulder, skall ni skriva en nolla i den rutan. 3.1 Uppgift om juridisk person Uppge företagets uppskattade resultat samt företagets tillgångar på bankkonto, i finansiella instrument och övrigt. Övrigt syftar på sådant som påverkar företagets placeringsbara tillgångar, exempelvis extraordinära kortfristiga skulder. Det är även viktigt att summera företagets placeringsbara tillgångar (bankkonto + finansiella instrument +/- övrigt). Under verklig huvudman skall ni ange om det finns personer som äger mer än 25 % av den juridiska personen. Detta gör man genom att fylla i namn, personnummer alternativt organisationsnummer samt ägarandel. En vidimerad kopia av en ID-handling på varje verklig huvudman skall även bifogas. Om någon av huvudmännen är en juridiskperson ska detta bolags huvudmän tas upp på samma sätt på en bilaga, ända tillbaks tills vi kommer till fysikerna. OBS! Glöm inte att bifoga ett registeringsbevis som inte är äldre än 12 månader. 3.2 Uppgift om fysisk person Civilstånd, kundens månadsinkomst, kundens månadskostnad, bankmedel, k-försäkring, p-försäkring, ISK, vanlig depå, skulder/lån, fastigheter skall fyllas i. Det är även viktigt att ni fyller i summa totala tillgångar och summa placeringsbara tillgångar. - Summa totala tillgångar = bankmedel + k-förs. + ½ p-förs. + ISK + vanlig depå skulder/lån + fastigheter

3 - Summa placeringsbara tillgångar = bankmedel + k-förs. (ej trad) + ISK + vanlig depå - Pensionstillgångar = trad + fond + depå som ligger i pensionsförsäkringar I de fall det exempelvis finns fler barn än tre eller du vill specificera tillgångarna tydligare kan en bilaga bifogas. 4. Övrigt Här ges möjlighet att anteckna övriga mötesnoteringar som inte tas upp i dokumentationen. Om det behövs mer plats: använd en bilaga med egna anteckningar. 5. Kunskap och erfarenhet om finansiella instrument Dessa rutor används för att ta reda på om personen som du ger rådgivning till besitter den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att förstå de råd denne får och för att kunna fatta beslut utifrån råden. Detta innebär att det inte alltid är kundens kunskap och erfarenhet som skall fyllas i. Se exemplen nedan. Om kunden är: Minderårig skall vårdnadshavarnas/vårdnadshavarens kunskap och erfarenhet fyllas i. Fullmaktsgivare skall fullmaktstagarens kunskap och erfarenhet fyllas i. Ett företag eller en stiftelse skall den/de som tecknar för firman fyllas i, alternativt den som har fullmakt. Kort och gott, den som sitter framför dig under själva rådgivningen. Endast ett alternativ per fråga skall vara ikryssat. Frågorna används sedan för att avgöra om de instrument som skall säljas uppfyller den lämplighet som är nödvändig för att sälja en viss produkt. Saknas det kunskaper kan inte en försäljning ske om man inte kommenterar detta särskilt med en motivering. 6. Bilagor Samtliga bilagor skall vara ifyllda vilket betyder att alla obligatoriska bilagor delats ut. Det finns även ett fritextfält och detta är frivilligt att använda i de fall även andra bilagor delats ut. Mellan punkt 6 och punkt 7 finns två kryssalternativ som skall användas då man endast upprättat del 1, det vill säga i de fall man enbart har öppnat en depå eller inhämtat information om kundens grunduppgifter. 7. Underskrift Det är viktigt att kunden skriver under så att det finns bevis för att kunden deltagit i dokumentationen. Dessutom skriver kunden under på att denne fått bilagor samt att kunden är medveten om att rådgivaren inte kunnat göra en fullständig passandebedömning om kunden avstått från att lämna viss information. Även du som rådgivare skriver under.

4 Rådgivningsdokumentation del 2 Investeringsrådgivning + placeringsbilaga All efterfrågad information i del 2 skall fyllas i. Vill kunden inte uppge viss information skall ni dra ett streck över just den specifika rutan. Dock föreskriver regelverket att du som rådgivare så långt det går skall förmå kunderna att lämna de uppgifter som behövs för att rätt instrument skall kunna förmedlas. Del 2 inleds med information om när dokumentationen upprättades samt en kryssruta som skall kryssas i om kunden är känd sedan tidigare, det vill säga om det vid ett tidigare tillfälle har upprättats en del 1 som inte är äldre än två år. Har en ny del 1 upprättats finns det även möjlighet att kryssa i detta. Om del 1 är äldre än två år eller om det har skett förändringar i kundens grunduppgifter som är betydande för rådgivningen skall en ny dokumentation upprättas. Därefter skall information om rådgivare och kund fyllas i samt om rådgivningen har skett genom ett personligt möte, per telefon eller e-post. Om rådgivningen skett på distans, det vill säga per telefon eller e-post, skall en kontroll mot externa register och en motkontroll utföras. Det finns även en fråga angående skattemiljö som skall besvaras. Under risk på din totala portfölj skall man fylla i både befintlig och önskad risk på kundens totala placeringsbara portfölj. Se enskild instruktion. På frågan vad är kundens syfte/mål med mötet? skall minst ett alternativ vara ikryssat. Under placeringshorisont på den totala placeringsbara portföljen är det viktigt att ni kryssar i tidshorisonten på den totala portföljen, inte på den specifika placering som kunden skall köpa/sälja. 1. Mötesnoteringar Här är det viktigt att du beskriver och för ett tydligt resonemang kring hur mötet gått till och vilka resonemang du och kunden har fört. Desto mer komplexa instrument och lösningar som presenterats och sålts in desto mer detaljerad skall dokumentationen vara. Beskriv varje råd som lämnats till kunden var för sig. Som utgångspunkt för detta kan bland annat följande frågeställningar hjälpa dig i din dokumentation: Vad är kundens mål med mötet? Vad är kundens mål med placeringen? Vad är ditt förslag på åtgärd? Vad är skälet till denna åtgärd och vad skall åtgärden lösa? Vilken genomgång har gjorts? Vilka marknader har diskuterats? Hur påverkar åtgärderna risken i den totala portföljen? Hur har du gått igenom emittentriskerna? Vad blir konsekvenserna av åtgärderna (skatter, kostnader, risker, likviditetsbrist och så vidare)? Om rådet baseras på opartisk/avtalad eller annan analys Kundens önskemål eller behov Skäl för varje råd Kundens risknivå före och efter samt att den överensstämmer med vad ni kommit överens om Ange produktbeskrivningarna kortfattat För ett resonemang angående hur du diskuterat med kunden vad gäller val av produkt Placeringshorisont Hur har du kommit fram till att råden är lämpliga för kunden? (Behov, önskemål, ekonomiska förhållanden, förutsättningar och andra omständigheter.) Om förmedlingen ger råd om en investering med högre avgifter än andra investeringsalternativ på marknaden är det särskilt viktigt att i skälen till rådet förklara varför den aktuella produkten föreslagits och på vilket sätt den svarar mot kundens önskemål och behov.

5 Sammanfattningsvis är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan förstå varför du lämnat just detta råd och att kunden eller någon annan på ett enkelt sätt kan följa ert gemensamma resonemang. Behöver ni mer plats så använd en bilaga. 2. Rådgivarens samlade lämplighetsbedömning Här skall du som rådgivare själv göra en bedömning om huruvida åtgärderna är lämpliga för kunden genom att kryssa i de alternativ som stämmer in. För att Aviatum skall anse att åtgärderna är lämpliga skall de tre översta alternativen vara ikryssade. Anser du, trots att dessa tre alternativ inte är ikryssade, att åtgärden ändå är lämplig skall du under annan bedömning motivera detta. Har kunden ingen eller någon kunskap om det finansiella instrument som kunden väljer att köpa alternativt sälja anser Aviatum att kunden inte har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med åtgärden. Det tredje alternativet kan därför inte kryssas i och du som rådgivare måste, som ovan nämnts, motivera detta under annan bedömning. Har kunden ingen eller enbart någon kunskap om en produkt som du under möter har rekommenderat kunden kan denna produkt inte automatiskt förmedlas om det inte finns särskilt noterade skäl till detta. 3. Avrådan med motivering Om kunden själv föreslår lösningar som du anser är fel för kundens behov har du en skyldighet att avråda. Det är då viktigt att notera den avrådan kunden får samt diskussionen kring denna. 4. Förvaltartjänster Skall kunden teckna en förvaltartjänst skall detta noteras under denna punkt. Riskerna på Aviatums förvaltartjänster är ifyllda och riskerna på övriga förvaltartjänster finns på Aviatums hemsida under fliken godkända placeringar. 5. Hur kommer risken i kundens portfölj att förändras? Endast ett alternativ kan vara ikryssat. Se särskild bilaga. 6. Övrigt Om det finns någonting som du anser att del 2 inte tar upp skall du notera detta under denna punkt. Saknar du utrymme för detta går det bra att bifoga en bilaga med egna anteckningar. 7. Bilagor Det är viktigt att relevanta bilagor kryssas i. Produktblad/fondfaktablad och en kopia på investeringsrådgivningen skall alltid ges till kunden och därmed alltid kryssas i. Bilaga till investeringsrådgivning skall kryssas i då kunden köpt/sålt en placering och här skall man även ange hur många bilagor kunden har fått. 8. Underskrift Det är viktigt att både kunden och du som rådgivare skriver under.

6 Bedömning av risk Nedan följer fyra tabeller och beroende på hur många procent av kundens placeringsbara tillgångar som omplaceras skall du välja rätt matris för att förstå hur Aviatum bedömer risken vid ett köp av en placering. På den övre axeln anges risken på den placering kunden skall köpa och på höger axel anges risken på det kunden finansierar köpet med. En nolla innebär att risken är oförändrad, ett + anger att risken ökas och med hur många steg den ökar, ett - innebär att risken minskar och med hur många steg den minskar. Procenten ovanför tabellerna anger placeringens andel av till exempel placeringsbart kapital eller andel av hela pensionskapitalet beroende på vilken affär ni gör. 0-5 %: 6-10 %: %: >20 %: Finansieringens risk Finansieringens risk Finansieringens risk Finansieringens risk Nedan följer en tabell som beskriver hur Aviatum bedömer risken då kunden endast säljer en placering Andel som säljs 0-5% % % >20% * Aktier noterade på NASDAQ OMX, Nasdaq 100, S & P 500, FTSE 100, Dax ** Onoterade aktier samt aktier noterade på andra marknader Nedan följer en tabell för hur Aviatum bedömer risker hos olika finansiella tillgångar RISK Förvaltartjänster/ Fonder (Ucits risk) Strukturerade produkter (Enligt hemsida) Aktier Forwards, optioner och derivat Obligationer (S & P/Moodys) Specialfonder/ Private equity (Aviatums risk) 1,2 3,4 5,6 7 Minst AA-/ Aa3 1, Minst BBB- /Baa3 Minst B-/B3 USD, EUR, SEK, GBP Reglerad Oreglerad marknad* marknad** Minst B-/B3 oavsett valuta 5 CCC+/Caa eller lägre Kundens befintliga risk baseras på de totala placeringsbara tillgångarna. Nedan ger vi exempel på hur man beräknar befintlig risk där kunden har kr i placeringsbara tillgångar, fördelat enligt nedan: i likvida medel, dvs. 30 % i risk i svenska aktier, dvs. 20 % i risk i strukturerade produkter i risk 2, det vill säga 10 % i risk 3, det vill säga 10 % i risk 4, det vill säga 10 % i fonder, det vill säga 20 % i risk 3 Befintlig risk = (0,3*1)+(0,1*2)+(0,3*3)+(0,3*4)=2,6 dvs. risk 3

7 Bilaga till investeringsrådgivning I bilagan skall man redovisa samtliga köp och försäljningar som kunden skall göra. Under Åtgärden/åtgärderna nedan är baserade på skall man kryssa i vilket tillstånd rådgivningen är baserad på. Sker åtgärden utanför försäkringsområdet skall Aviatums tillstånd kryssas i, sker åtgärden i en försäkring skall ombudets tillstånd kryssas i. OBS! Om kunden köper eller säljer placeringar både i och utanför försäkringsområdet skall två olika placeringsbilagor skrivas ut. Placeringar som köps Bilagan ger möjlighet att redovisa köpet av fyra placeringar. För en placering skall man fylla i: Namn på placeringen Belopp, här skall man ange det investerade beloppet inklusive eventuellt courtage. Avgift/courtage, skall anges i kronor. Om avgiften beräknas utifrån värdet på ett instrument kan den anges i procent. Andel av placeringsbara tillgångar, det vill säga beloppet dividerat med den summa som angetts under punkt 3 i del 1. Om köpet görs i en p-försäkring skall ni använda beloppet som finns under pensionstillgångar annars skall beloppet under placeringsbara tillgångar användas. Risk, riskerna på strukturerade produkter, fonder, private equity-placeringar och aktier hittar du på Aviatums hemsida under fliken godkända placeringar. Se sidan 6 i denna instruktion. Motivering till detta köp, det kan vara lämpligt att flera alternativ kryssas i. Ersättningen till ombudet, ersättningen skall anges i kronor. Om ersättningen beräknas utifrån värdet i till exempel en depå kan den anges i procent. Finansieringen kommer från? Ett alternativ skall vara ikryssat. Stämmer inte något av de nämnda alternativen in finns möjlighet att under Annat ange var finansieringen kommer från. Kommer finansieringen från placeringar som kunden säljer skall man fylla i rutan nedanför, det vill säga Placeringar som säljs/finansiering för ovanstående placeringar kommer från. Placeringar som säljs/finansiering för ovan placeringar kommer från Här skall ni ange namn, belopp, andel av placeringsbara tillgångar samt risk på placeringen/placeringarna som kunden säljer. Obs! Om kunden vid ett tidigare tillfälle har sålt placeringar som tillfälligt ligger som likvida medel skall detta uppges under punkt 1, mötesnoteringar. Motivering till denna åtgärd (varför såldes ovanstående placeringar)? Minst ett alternativ skall kryssas i. Kunden har blivit informerad om emittentrisken skall alltid kryssas i om kunden köper en strukturerad produkt eller ett derivat. Förklara vad en emittentrisk är. OBS! Det är viktigt att kunden signerar varje placeringsbilaga.

8 Rådgivningsdokumentation del 3 - Försäkring och ISK Del 3 inleder med att ni skall fylla i information om när dokumentationen upprättades, ombud och rådgivare samt kundens namn och personnummer. Under Åtgärden/åtgärderna nedan är baserade på skall man kryssa i vilket tillstånd rådgivningen är baserad på. Gäller åtgärderna en försäkring skall ombudets tillstånd kryssas i, gäller det en ISK så skall Aviatums tillstånd kryssas i. 1. Vad är syftet/målet med mötet För att få en förståelse för vad som ligger till grund för åtgärden skall ni ange kundens syfte och mål med mötet. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 2. Kundens befintliga försäkringslösningar Under denna punkt skall ni göra en sammanställning av kundens befintliga försäkringar. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 3. Juridiska dokument Ta in den information som behövs för att göra en korrekt försäkringsrådgivning. 4. Informations-/skötselfullmakt skickad till följande bolag Här skall ni kryssa i de bolag till vilka ni har skickat en informations- eller skötselfullmakt. 5. Mötesnoteringar Här är det viktigt att du för ett beskrivande och tydligt resonemang kring hur mötet gått till och vilka resonemang ni fört. Desto mer komplexa instrument och lösningar som presenterats och sålts in desto mer detaljerad skall dokumentationen vara. Beskriv varje råd som lämnats till kunden var för sig. Som utgångspunkt för detta kan bland annat följande frågeställningar hjälpa er i er dokumentation: Vad är kundens mål med mötet? Vad är kundens mål med försäkringen? Vad är ditt förslag på åtgärd? Vad är skälet till denna åtgärd och vad skall åtgärden lösa? Vilken genomgång har gjorts? Vilka marknader har diskuterats vad avser investeringar i försäkringen? Vad har diskuterats, exempelvis pensionsförmåner och skattekonsekvenser. Hur påverkar åtgärderna risken i den totala portföljen? Vad blir konsekvenserna av åtgärderna (skatter, kostnader, risker, likviditetsbrist och så vidare)? Om rådet baseras på opartisk/avtalad eller annan analys. Kundens önskemål eller behov. Kundens risknivå före och efter samt att den överensstämmer med vad ni kommit överens om. Ange produktbeskrivningarna kortfattat. För ett resonemang angående hur du diskuterat med kunden vad gäller val av produkt/ försäkringsbolag. Placeringshorisont för försäkringen. Hur har du kommit fram till att råden är lämpliga för kunden? (Behov, önskemål, ekonomiska förhållanden, förutsättningar och andra omständigheter.) Om förmedlingen ger råd om en försäkring med högre avgifter än andra försäkringsalternativ på marknaden är det särskilt viktigt att i skälen till rådet förklara varför den aktuella produkten föreslagits och på vilket sätt den ändå svarar mot kundens önskemål och behov. Sammanfattningsvis är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan förstå varför du lämnat just detta råd och att kunden eller någon annan på ett enkelt sätt kan följa ert gemensamma resonemang. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga.

9 6. Övrigt Om det är något ni anser att del 3 inte tar upp skall ni notera detta under denna punkt. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 7. Kunden har blivit informerad om Bilagor som skall lämnas ut: Förköpsinformation vid förmedling av försäkring har delats ut (skall alltid delas ut i samband med försäkring) Kryssa i den ruta som alltid skall fyllas i om det är aktuellt: Att den föreslagna förändringen kan innebära eventuell reavinstskatt/-förlust Avgifter och skatter Information som alltid skall fyllas i: Priset för försäkringslösningen i kronor och där det inte går, då ersättningen baseras på värdet i till exempel en depå, i procent. Ersättningen till förmedlarbolaget i kronor och där det inte går, då ersättningen baseras på värdet i till exempel en depå, i procent. 8. Kundens underskrift Både kunden och du som rådgivare skriver under dokumentationen. Det är viktigt att kunden skriver under så att det finns bevis för att kunden deltagit i dokumentationen. Dessutom skriver kunden under på att denne fått bilagor samt att kunden är medveten om att rådgivaren inte kunnat göra en fullständig passandebedömning om kunden avstått från att lämna viss information.

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer