Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?"

Transkript

1 Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället. Du som ger råd skall iaktta god rådgivningssed, det vill säga att du skall ta tillvara konsumentens intressen och anpassa rådgivningen efter konsumentens önskemål och behov. Du som rådgivare får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga med tanke på konsumentens behov, ekonomiska situation, önskemål, kunskap och erfarenhet. Aviatums rådgivningsdokumentation har utformats för att på bästa sätt följa regelverken Lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2007:16 samt regelverket för försäkringsförmedling. Det är dock viktigt att du tar ansvar för din egen förmedling och gör den dokumentation som du anser är nödvändig för att rådgivningen skall gå till på rätt sätt. Denna rådgivningsdokumentation är ett verktyg för att dokumentationen skall bli så korrekt som möjligt. Det är sedan du som rådgivare som genomför dokumentationen och tar ansvar för den i främsta ledet. Du behöver därmed själv bidra till att allt görs enligt god rådgivningssed och också ta ansvar för din egen kundrelation och dina tillstånd för att bedriva förmedling/rådgivning. Kom ihåg att det som inte är skrivet finns inte och då är det kunden som har tolkningsföreträde, enligt Finansinspektionens sätt att se på saken. Rådgivningsdokumentationen består av tre delar: Rådgivningsdokumentation del 1 Grunduppgifter. Denna del ligger till grund för del 2 och del 3. Del 1 skall fyllas i vid första rådgivningstillfället. Om dokumentationen är äldre än två år eller om det skett några förändringar i kundens grunduppgifter som är väsentliga för rådgivningen måste en ny del 1 upprättas. En rådgivningsdokumentation som upprättats för kunden med den tidigare upplagan kan inte ersätta den nya del 1. Rådgivningsdokumentation del 2 Investeringsrådgivning. Denna del skall fyllas i vid rådgivning kring en placering. Rådgivningsdokumentation del 3 Försäkring och ISK. Denna del skall fyllas i vid rådgivning kring försäkringar och ISK. Om kunden vid första mötet önskar rådgivning kring en placering skall ni använda del 1 och del 2. Om kunden vid första mötet istället önskar rådgivning kring försäkringar skall ni använda del 1 och del 3. Om kunden skall placera pengar i en ny försäkring skall således alla tre delarna fyllas i. Nästa gång, därefter, när ni träffar kunden behöver endast del 2 alternativt del 3 fyllas i förutsatt att del 1 inte är äldre än två år och att det inte har skett några betydande förändringar. När skall Aviatum ha rådgivningsdokumentationen? - Rådgivardokumentationen skall mailas till Aviatum när en kund väljer att köpa ett finansiellt instrument som till exempel strukturerade produkter eller private Equitys. - Om mötet berör rådgivning kring andra lösningar, exempelvis säljorder, ren fond, ren försäkring eller om mötet inte leder till en transaktion skall ni behålla dokumentationen hos er. Dessa ärenden skall inte gå genom Aviatum utan kommer istället att granskas genom platsbesök. Detta innebär att om kunden vid första mötet exempelvis gör en ren försäkringsaffär skall ni behålla dokumentationen hos er fram tills dess att kunden köper en strukturerad produkt. Det är först då som ni skall maila del 1 (som upprättades vid första mötet) och del 2 (som upprättades vid köpet av placeringen) till Aviatum. - Vid uppmaning kommer vi ibland att även vilja att ni skickar in de affärer som beskrivs i punkten ovan. Vad händer efter det ni har mailat in en rådgivning av en strukturerad produkt? När en order mailats in kommer Aviatum att granska affären. I det fall affären behöver kompletteras är det viktigt att ni sparar kompletteringen tillsammans med dokumentationen hos er. Detta gäller även för frågor som ställts av Aviatum via mail och i dessa fall skall mailkonversationen läggas som en bilaga till dokumentationen.

2 Rådgivningsdokumentation del 1 Grunduppgifter Del 1 berör frågor om kunden som skall ligga till grund för den rådgivning du ger. Det är därför viktigt att all information i del 1 fylls i. Vill kunden inte uppge viss information skall du dra ett streck över just den specifika rutan. Regelverket föreskriver att du som rådgivare så långt det går skall förmå kunderna att lämna de uppgifter som behövs för att rätt instrument skall kunna förmedlas. 1. Anknutna värdepappersombud/försäkringsförmedlarföretag Det är viktigt att både bolaget och den fysiske rådgivaren är angivna. 2. Person Grunduppgifter Namn och personnummer skall fyllas i på den person som ni ger rådgivning till. Vi vill även att ni bifogar en vidimerad kopia av en ID-handling på personen. I raden under skall ni ange om denne agerar för egen räkning eller för annans räkning. Om personen agerar för annans räkning skall kopia på vidimerad ID-handling på verklig huvudman (kunden) bifogas tillsammans med ett registreringsbevis (finns att hämta hos Bolagsverket alternativt Länsstyrelsen för stiftelser), personbevis (finns att hämta hos Skatteverket) eller en fullmakt. Även kundens namn, personnummer och kontaktuppgifter skall anges. Vi har valt att låta rutan kunden är klassificerad som icke-professionell vara ikryssad. Skulle ni ha kunder som per legal definition inte är icke-professionella skall ni kontakta Aviatum för ytterligare information. Om kunden är en Pep-kund är det mycket viktigt att ni anger detta. Om rådgivningen sker på distans skall en kontroll mot ett externt register samt en motkontroll utföras. Det är då viktigt att dessa två rutor kryssas i. 3. Kundens ekonomiska situation Punkt 3.1 skall fyllas i om kunden är en juridisk person med undantag för de fall där en pensionsstiftelses förändringar sker på en depå som är kopplad till endast en förmånsperson, i vilket fall punkt 3.2 skall fyllas i. Punkt 3.2 skall även fyllas i om kunden är en fysisk person. Som nämndes tidigare är det viktigt att du som rådgivare så långt det går förmår kunderna att lämna de uppgifter som efterfrågas. Vill kunden inte uppge viss information skall ni dra ett streck över den specifika rutan. Finns det däremot ingenting att redovisa under någon av dessa rutor, exempelvis om kunden inte har några skulder, skall ni skriva en nolla i den rutan. 3.1 Uppgift om juridisk person Uppge företagets uppskattade resultat samt företagets tillgångar på bankkonto, i finansiella instrument och övrigt. Övrigt syftar på sådant som påverkar företagets placeringsbara tillgångar, exempelvis extraordinära kortfristiga skulder. Det är även viktigt att summera företagets placeringsbara tillgångar (bankkonto + finansiella instrument +/- övrigt). Under verklig huvudman skall ni ange om det finns personer som äger mer än 25 % av den juridiska personen. Detta gör man genom att fylla i namn, personnummer alternativt organisationsnummer samt ägarandel. En vidimerad kopia av en ID-handling på varje verklig huvudman skall även bifogas. Om någon av huvudmännen är en juridiskperson ska detta bolags huvudmän tas upp på samma sätt på en bilaga, ända tillbaks tills vi kommer till fysikerna. OBS! Glöm inte att bifoga ett registeringsbevis som inte är äldre än 12 månader. 3.2 Uppgift om fysisk person Civilstånd, kundens månadsinkomst, kundens månadskostnad, bankmedel, k-försäkring, p-försäkring, ISK, vanlig depå, skulder/lån, fastigheter skall fyllas i. Det är även viktigt att ni fyller i summa totala tillgångar och summa placeringsbara tillgångar. - Summa totala tillgångar = bankmedel + k-förs. + ½ p-förs. + ISK + vanlig depå skulder/lån + fastigheter

3 - Summa placeringsbara tillgångar = bankmedel + k-förs. (ej trad) + ISK + vanlig depå - Pensionstillgångar = trad + fond + depå som ligger i pensionsförsäkringar I de fall det exempelvis finns fler barn än tre eller du vill specificera tillgångarna tydligare kan en bilaga bifogas. 4. Övrigt Här ges möjlighet att anteckna övriga mötesnoteringar som inte tas upp i dokumentationen. Om det behövs mer plats: använd en bilaga med egna anteckningar. 5. Kunskap och erfarenhet om finansiella instrument Dessa rutor används för att ta reda på om personen som du ger rådgivning till besitter den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att förstå de råd denne får och för att kunna fatta beslut utifrån råden. Detta innebär att det inte alltid är kundens kunskap och erfarenhet som skall fyllas i. Se exemplen nedan. Om kunden är: Minderårig skall vårdnadshavarnas/vårdnadshavarens kunskap och erfarenhet fyllas i. Fullmaktsgivare skall fullmaktstagarens kunskap och erfarenhet fyllas i. Ett företag eller en stiftelse skall den/de som tecknar för firman fyllas i, alternativt den som har fullmakt. Kort och gott, den som sitter framför dig under själva rådgivningen. Endast ett alternativ per fråga skall vara ikryssat. Frågorna används sedan för att avgöra om de instrument som skall säljas uppfyller den lämplighet som är nödvändig för att sälja en viss produkt. Saknas det kunskaper kan inte en försäljning ske om man inte kommenterar detta särskilt med en motivering. 6. Bilagor Samtliga bilagor skall vara ifyllda vilket betyder att alla obligatoriska bilagor delats ut. Det finns även ett fritextfält och detta är frivilligt att använda i de fall även andra bilagor delats ut. Mellan punkt 6 och punkt 7 finns två kryssalternativ som skall användas då man endast upprättat del 1, det vill säga i de fall man enbart har öppnat en depå eller inhämtat information om kundens grunduppgifter. 7. Underskrift Det är viktigt att kunden skriver under så att det finns bevis för att kunden deltagit i dokumentationen. Dessutom skriver kunden under på att denne fått bilagor samt att kunden är medveten om att rådgivaren inte kunnat göra en fullständig passandebedömning om kunden avstått från att lämna viss information. Även du som rådgivare skriver under.

4 Rådgivningsdokumentation del 2 Investeringsrådgivning + placeringsbilaga All efterfrågad information i del 2 skall fyllas i. Vill kunden inte uppge viss information skall ni dra ett streck över just den specifika rutan. Dock föreskriver regelverket att du som rådgivare så långt det går skall förmå kunderna att lämna de uppgifter som behövs för att rätt instrument skall kunna förmedlas. Del 2 inleds med information om när dokumentationen upprättades samt en kryssruta som skall kryssas i om kunden är känd sedan tidigare, det vill säga om det vid ett tidigare tillfälle har upprättats en del 1 som inte är äldre än två år. Har en ny del 1 upprättats finns det även möjlighet att kryssa i detta. Om del 1 är äldre än två år eller om det har skett förändringar i kundens grunduppgifter som är betydande för rådgivningen skall en ny dokumentation upprättas. Därefter skall information om rådgivare och kund fyllas i samt om rådgivningen har skett genom ett personligt möte, per telefon eller e-post. Om rådgivningen skett på distans, det vill säga per telefon eller e-post, skall en kontroll mot externa register och en motkontroll utföras. Det finns även en fråga angående skattemiljö som skall besvaras. Under risk på din totala portfölj skall man fylla i både befintlig och önskad risk på kundens totala placeringsbara portfölj. Se enskild instruktion. På frågan vad är kundens syfte/mål med mötet? skall minst ett alternativ vara ikryssat. Under placeringshorisont på den totala placeringsbara portföljen är det viktigt att ni kryssar i tidshorisonten på den totala portföljen, inte på den specifika placering som kunden skall köpa/sälja. 1. Mötesnoteringar Här är det viktigt att du beskriver och för ett tydligt resonemang kring hur mötet gått till och vilka resonemang du och kunden har fört. Desto mer komplexa instrument och lösningar som presenterats och sålts in desto mer detaljerad skall dokumentationen vara. Beskriv varje råd som lämnats till kunden var för sig. Som utgångspunkt för detta kan bland annat följande frågeställningar hjälpa dig i din dokumentation: Vad är kundens mål med mötet? Vad är kundens mål med placeringen? Vad är ditt förslag på åtgärd? Vad är skälet till denna åtgärd och vad skall åtgärden lösa? Vilken genomgång har gjorts? Vilka marknader har diskuterats? Hur påverkar åtgärderna risken i den totala portföljen? Hur har du gått igenom emittentriskerna? Vad blir konsekvenserna av åtgärderna (skatter, kostnader, risker, likviditetsbrist och så vidare)? Om rådet baseras på opartisk/avtalad eller annan analys Kundens önskemål eller behov Skäl för varje råd Kundens risknivå före och efter samt att den överensstämmer med vad ni kommit överens om Ange produktbeskrivningarna kortfattat För ett resonemang angående hur du diskuterat med kunden vad gäller val av produkt Placeringshorisont Hur har du kommit fram till att råden är lämpliga för kunden? (Behov, önskemål, ekonomiska förhållanden, förutsättningar och andra omständigheter.) Om förmedlingen ger råd om en investering med högre avgifter än andra investeringsalternativ på marknaden är det särskilt viktigt att i skälen till rådet förklara varför den aktuella produkten föreslagits och på vilket sätt den svarar mot kundens önskemål och behov.

5 Sammanfattningsvis är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan förstå varför du lämnat just detta råd och att kunden eller någon annan på ett enkelt sätt kan följa ert gemensamma resonemang. Behöver ni mer plats så använd en bilaga. 2. Rådgivarens samlade lämplighetsbedömning Här skall du som rådgivare själv göra en bedömning om huruvida åtgärderna är lämpliga för kunden genom att kryssa i de alternativ som stämmer in. För att Aviatum skall anse att åtgärderna är lämpliga skall de tre översta alternativen vara ikryssade. Anser du, trots att dessa tre alternativ inte är ikryssade, att åtgärden ändå är lämplig skall du under annan bedömning motivera detta. Har kunden ingen eller någon kunskap om det finansiella instrument som kunden väljer att köpa alternativt sälja anser Aviatum att kunden inte har nödvändig kunskap och erfarenhet för att förstå riskerna med åtgärden. Det tredje alternativet kan därför inte kryssas i och du som rådgivare måste, som ovan nämnts, motivera detta under annan bedömning. Har kunden ingen eller enbart någon kunskap om en produkt som du under möter har rekommenderat kunden kan denna produkt inte automatiskt förmedlas om det inte finns särskilt noterade skäl till detta. 3. Avrådan med motivering Om kunden själv föreslår lösningar som du anser är fel för kundens behov har du en skyldighet att avråda. Det är då viktigt att notera den avrådan kunden får samt diskussionen kring denna. 4. Förvaltartjänster Skall kunden teckna en förvaltartjänst skall detta noteras under denna punkt. Riskerna på Aviatums förvaltartjänster är ifyllda och riskerna på övriga förvaltartjänster finns på Aviatums hemsida under fliken godkända placeringar. 5. Hur kommer risken i kundens portfölj att förändras? Endast ett alternativ kan vara ikryssat. Se särskild bilaga. 6. Övrigt Om det finns någonting som du anser att del 2 inte tar upp skall du notera detta under denna punkt. Saknar du utrymme för detta går det bra att bifoga en bilaga med egna anteckningar. 7. Bilagor Det är viktigt att relevanta bilagor kryssas i. Produktblad/fondfaktablad och en kopia på investeringsrådgivningen skall alltid ges till kunden och därmed alltid kryssas i. Bilaga till investeringsrådgivning skall kryssas i då kunden köpt/sålt en placering och här skall man även ange hur många bilagor kunden har fått. 8. Underskrift Det är viktigt att både kunden och du som rådgivare skriver under.

6 Bedömning av risk Nedan följer fyra tabeller och beroende på hur många procent av kundens placeringsbara tillgångar som omplaceras skall du välja rätt matris för att förstå hur Aviatum bedömer risken vid ett köp av en placering. På den övre axeln anges risken på den placering kunden skall köpa och på höger axel anges risken på det kunden finansierar köpet med. En nolla innebär att risken är oförändrad, ett + anger att risken ökas och med hur många steg den ökar, ett - innebär att risken minskar och med hur många steg den minskar. Procenten ovanför tabellerna anger placeringens andel av till exempel placeringsbart kapital eller andel av hela pensionskapitalet beroende på vilken affär ni gör. 0-5 %: 6-10 %: %: >20 %: Finansieringens risk Finansieringens risk Finansieringens risk Finansieringens risk Nedan följer en tabell som beskriver hur Aviatum bedömer risken då kunden endast säljer en placering Andel som säljs 0-5% % % >20% * Aktier noterade på NASDAQ OMX, Nasdaq 100, S & P 500, FTSE 100, Dax ** Onoterade aktier samt aktier noterade på andra marknader Nedan följer en tabell för hur Aviatum bedömer risker hos olika finansiella tillgångar RISK Förvaltartjänster/ Fonder (Ucits risk) Strukturerade produkter (Enligt hemsida) Aktier Forwards, optioner och derivat Obligationer (S & P/Moodys) Specialfonder/ Private equity (Aviatums risk) 1,2 3,4 5,6 7 Minst AA-/ Aa3 1, Minst BBB- /Baa3 Minst B-/B3 USD, EUR, SEK, GBP Reglerad Oreglerad marknad* marknad** Minst B-/B3 oavsett valuta 5 CCC+/Caa eller lägre Kundens befintliga risk baseras på de totala placeringsbara tillgångarna. Nedan ger vi exempel på hur man beräknar befintlig risk där kunden har kr i placeringsbara tillgångar, fördelat enligt nedan: i likvida medel, dvs. 30 % i risk i svenska aktier, dvs. 20 % i risk i strukturerade produkter i risk 2, det vill säga 10 % i risk 3, det vill säga 10 % i risk 4, det vill säga 10 % i fonder, det vill säga 20 % i risk 3 Befintlig risk = (0,3*1)+(0,1*2)+(0,3*3)+(0,3*4)=2,6 dvs. risk 3

7 Bilaga till investeringsrådgivning I bilagan skall man redovisa samtliga köp och försäljningar som kunden skall göra. Under Åtgärden/åtgärderna nedan är baserade på skall man kryssa i vilket tillstånd rådgivningen är baserad på. Sker åtgärden utanför försäkringsområdet skall Aviatums tillstånd kryssas i, sker åtgärden i en försäkring skall ombudets tillstånd kryssas i. OBS! Om kunden köper eller säljer placeringar både i och utanför försäkringsområdet skall två olika placeringsbilagor skrivas ut. Placeringar som köps Bilagan ger möjlighet att redovisa köpet av fyra placeringar. För en placering skall man fylla i: Namn på placeringen Belopp, här skall man ange det investerade beloppet inklusive eventuellt courtage. Avgift/courtage, skall anges i kronor. Om avgiften beräknas utifrån värdet på ett instrument kan den anges i procent. Andel av placeringsbara tillgångar, det vill säga beloppet dividerat med den summa som angetts under punkt 3 i del 1. Om köpet görs i en p-försäkring skall ni använda beloppet som finns under pensionstillgångar annars skall beloppet under placeringsbara tillgångar användas. Risk, riskerna på strukturerade produkter, fonder, private equity-placeringar och aktier hittar du på Aviatums hemsida under fliken godkända placeringar. Se sidan 6 i denna instruktion. Motivering till detta köp, det kan vara lämpligt att flera alternativ kryssas i. Ersättningen till ombudet, ersättningen skall anges i kronor. Om ersättningen beräknas utifrån värdet i till exempel en depå kan den anges i procent. Finansieringen kommer från? Ett alternativ skall vara ikryssat. Stämmer inte något av de nämnda alternativen in finns möjlighet att under Annat ange var finansieringen kommer från. Kommer finansieringen från placeringar som kunden säljer skall man fylla i rutan nedanför, det vill säga Placeringar som säljs/finansiering för ovanstående placeringar kommer från. Placeringar som säljs/finansiering för ovan placeringar kommer från Här skall ni ange namn, belopp, andel av placeringsbara tillgångar samt risk på placeringen/placeringarna som kunden säljer. Obs! Om kunden vid ett tidigare tillfälle har sålt placeringar som tillfälligt ligger som likvida medel skall detta uppges under punkt 1, mötesnoteringar. Motivering till denna åtgärd (varför såldes ovanstående placeringar)? Minst ett alternativ skall kryssas i. Kunden har blivit informerad om emittentrisken skall alltid kryssas i om kunden köper en strukturerad produkt eller ett derivat. Förklara vad en emittentrisk är. OBS! Det är viktigt att kunden signerar varje placeringsbilaga.

8 Rådgivningsdokumentation del 3 - Försäkring och ISK Del 3 inleder med att ni skall fylla i information om när dokumentationen upprättades, ombud och rådgivare samt kundens namn och personnummer. Under Åtgärden/åtgärderna nedan är baserade på skall man kryssa i vilket tillstånd rådgivningen är baserad på. Gäller åtgärderna en försäkring skall ombudets tillstånd kryssas i, gäller det en ISK så skall Aviatums tillstånd kryssas i. 1. Vad är syftet/målet med mötet För att få en förståelse för vad som ligger till grund för åtgärden skall ni ange kundens syfte och mål med mötet. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 2. Kundens befintliga försäkringslösningar Under denna punkt skall ni göra en sammanställning av kundens befintliga försäkringar. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 3. Juridiska dokument Ta in den information som behövs för att göra en korrekt försäkringsrådgivning. 4. Informations-/skötselfullmakt skickad till följande bolag Här skall ni kryssa i de bolag till vilka ni har skickat en informations- eller skötselfullmakt. 5. Mötesnoteringar Här är det viktigt att du för ett beskrivande och tydligt resonemang kring hur mötet gått till och vilka resonemang ni fört. Desto mer komplexa instrument och lösningar som presenterats och sålts in desto mer detaljerad skall dokumentationen vara. Beskriv varje råd som lämnats till kunden var för sig. Som utgångspunkt för detta kan bland annat följande frågeställningar hjälpa er i er dokumentation: Vad är kundens mål med mötet? Vad är kundens mål med försäkringen? Vad är ditt förslag på åtgärd? Vad är skälet till denna åtgärd och vad skall åtgärden lösa? Vilken genomgång har gjorts? Vilka marknader har diskuterats vad avser investeringar i försäkringen? Vad har diskuterats, exempelvis pensionsförmåner och skattekonsekvenser. Hur påverkar åtgärderna risken i den totala portföljen? Vad blir konsekvenserna av åtgärderna (skatter, kostnader, risker, likviditetsbrist och så vidare)? Om rådet baseras på opartisk/avtalad eller annan analys. Kundens önskemål eller behov. Kundens risknivå före och efter samt att den överensstämmer med vad ni kommit överens om. Ange produktbeskrivningarna kortfattat. För ett resonemang angående hur du diskuterat med kunden vad gäller val av produkt/ försäkringsbolag. Placeringshorisont för försäkringen. Hur har du kommit fram till att råden är lämpliga för kunden? (Behov, önskemål, ekonomiska förhållanden, förutsättningar och andra omständigheter.) Om förmedlingen ger råd om en försäkring med högre avgifter än andra försäkringsalternativ på marknaden är det särskilt viktigt att i skälen till rådet förklara varför den aktuella produkten föreslagits och på vilket sätt den ändå svarar mot kundens önskemål och behov. Sammanfattningsvis är det viktigt att man på ett enkelt sätt kan förstå varför du lämnat just detta råd och att kunden eller någon annan på ett enkelt sätt kan följa ert gemensamma resonemang. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga.

9 6. Övrigt Om det är något ni anser att del 3 inte tar upp skall ni notera detta under denna punkt. Behöver ni mer plats så använder ni en bilaga. 7. Kunden har blivit informerad om Bilagor som skall lämnas ut: Förköpsinformation vid förmedling av försäkring har delats ut (skall alltid delas ut i samband med försäkring) Kryssa i den ruta som alltid skall fyllas i om det är aktuellt: Att den föreslagna förändringen kan innebära eventuell reavinstskatt/-förlust Avgifter och skatter Information som alltid skall fyllas i: Priset för försäkringslösningen i kronor och där det inte går, då ersättningen baseras på värdet i till exempel en depå, i procent. Ersättningen till förmedlarbolaget i kronor och där det inte går, då ersättningen baseras på värdet i till exempel en depå, i procent. 8. Kundens underskrift Både kunden och du som rådgivare skriver under dokumentationen. Det är viktigt att kunden skriver under så att det finns bevis för att kunden deltagit i dokumentationen. Dessutom skriver kunden under på att denne fått bilagor samt att kunden är medveten om att rådgivaren inte kunnat göra en fullständig passandebedömning om kunden avstått från att lämna viss information.

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1)

Rådgivardokumentation, Individ Liv Uppgifter om kund (del 1) Uppgifter om kund (del 1) Inga förändringar har inträtt sedan kunden senast lämnade sina uppgifter, gå till del 2. Kunduppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Utdelningsadress (gata, box eller dylikt)

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat:

Förköpsinformation. Enligt gällande regelverk gäller bland annat: Information om försäkringsförmedling i enlighet med lagen (2005:405) om försäkringsförmedling (LFF) och i förekommande fall om rådgivning och förmedling enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ.

Innan Ni fyller i uppgifter gällande Er själv eller för en juridisk person som Ni företräder, vänligen fyll i ett av nedanstående alternativ. Kundanalys Version 2014:1 Datum Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller

Läs mer

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning...

Kund. ID - Kontroll (ifylles av Mangold) Kund hos Mangold, avdelning... Ny kund Uppdatering av kundanalys daterad... Kund Namn (efternamn, tilltalsnamn)/ Firma (fullständigt namn) Person-/ Samordnings-/ Organisationsnummer Gatuadress, box eller motsvarande (Folkbokföringsadress/reg.

Läs mer

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr)

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr. Telefon 1 (även riktnr) Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring

Läs mer

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING

ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd hos Försäkringsbolaget Avanza Pension med depå hos Avanza Bank

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund

ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund ANMÄLNINGSSEDEL Ny andelsägare i fonden Crescit Befintlig kund Förnamn (tilltalsnamn understruket) Organisationsnummer/Personnummer Efternamn/Stiftelse/Bolag (fullständigt namn) Utdelningsadress Kontaktperson

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING

ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING ÖVERLÅTELSE AV KAPITALFÖRSÄKRING Försäkringens Depånummer: Denna blankett fyller du i för att överlåta din kapitalförsäkring till en annan försäkringstagare. UPPGIFTER OM NUVARANDE FÖRSÄKRINGSTAGARE 2

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post

Telefon inkl riktnummer. Postnummer Ort Fax/e-post TECKNINGSANMÄLAN FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT Casefonden, Fair Play och Safe Play Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv.

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år

Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Ansökan Fasträntekontot Företag Önskad bindningstid Lägsta belopp att placera är 50 000 kr. 1 år 2 år 3 år 5 år 7 år Kontohavare (Obligatorisk uppgift) Företagsnamn Organisationsnummer Behörig användare

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.

FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE. Förmedlas via Försäkringsförmedlare ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING FÖR MINDERÅRIG Denna blankett fyller du i för att ansöka om en kapitalförsäkring som ägs av minderårig. Avser kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig

Läs mer

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå

ANSÖKAN OM KAPITALFÖRSÄKRING Ancoria Aktiehandel med Carnegie Investment Bank AB depå Detta är din formella ansökan om. Posta denna blankett i original till Ancoria Insurance, P.O. Box 23415, 1683 Nicosia, Cypern, tillsammans med en kopia av din och eventuell fondförvaltarens id-handling

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Medlemsansökan Juridisk person

Medlemsansökan Juridisk person 1 (8) Svenska försäkrings förmedlares förening Medlemsansökan Juridisk person För antagande av passiv medlem i föreningen krävs: Att bolaget har tillstånd hos Finansinspektionen och är registrerat hos

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB

Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB Företagsinformation - Mobilis Kapitalförvaltning AB FAKTA Mobilis Kapitalförvaltning AB Stortorget 13 252 20 HELSINGBORG Tel. 042-13 44 04 (vxl) Fax. 042-13 44 09 E-post info@mobiliskapital.se Hemsida

Läs mer

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder

Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder Personer ej hemmahörande i USA (Non US Residents) Ansökan Företagskunder VIKTIG INFORMATION Vänligen fyll i samtliga uppgifter i denna ansökan. CMC Markets UK Plc Filial Stockholm ( CmC markets ) måste

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL 1 HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer hos Avanza Bank: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma E-post Personnr/Org.nr Gatuadress Telefon dagtid (även riktnr) Telefon

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl.

Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. Bidrag Ansökningsblankett för föreningar, stiftelser, privata företag och enskilda m.fl. 1. Kontaktuppgifter Organisationsnummer alt. personnummer Postadress Besöksadress Kommun Län Eventuellt faxnummer

Läs mer

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering

Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 1 (39) Rapporteringsexempel för transaktionsrapportering Version 1.3 2 (39) Ändringshistorik Version Ändring Datum Version 1.0 Remissversion 30.11.2012 Anknyter till TREM version 3.0 Version

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Investera i Robust Fond

Investera i Robust Fond Investera i Robust Fond För dig som avser att investera mer än 1 mkr, Gå vidare till nästa sida. För dig som avser att investera mindre än 1 mkr rekommenderar vi dig att investera enligt något av nedanstående

Läs mer

Användarmanual Överförmyndarens E-tjänst

Användarmanual Överförmyndarens E-tjänst Användarmanual s 2(9) Innehåll Användning av e-tjänst... 3 Löpande redovisning... 3 Årsräkning/sluträkning... 3 Redogörelse... 3 Arvodering... 3 Övriga upplysningar... 3 Signering... 3 Detaljerade instruktioner...

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BESLUT 2015:2. Bakgrund. Dnr 2014:8 2015-05-26

BESLUT 2015:2. Bakgrund. Dnr 2014:8 2015-05-26 Dnr 2014:8 2015-05-26 BESLUT 2015:2 Bakgrund InsureSec AB ( InsureSec ) har genomfört en utredning avseende försäkringsförmedlaren X ( Förmedlaren ) och har med anledning därav vänt sig till Försäkringsförmedlingsmarknadens

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Ort och datum Den pedagogiska omsorgens namn Underskrift av firmatecknare/behörig företrädare för sökande Namnförtydligande Ort

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010

Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Konsten att få pengar att växa - presentation vid Stockholm universitets Forskardagar 6-7 oktober 2010 Fredric Korling Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten Slutsatser: 1. Människor

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Norra Vallgatan 58 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering

Läs mer

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER

TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER TECKNINGSBLANKETT FÖR FONDER Aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A Nordea FI83 1596 3000 0406 85 Pohjola FI63 5780 1020 0153 95 Sampo FI76 8000 1771 0298 58 Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asia

Läs mer

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder)

Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) ANSÖKAN Ansökan samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper (specialfonder, nationella fonder) Myndling/Huvudman(den som förmynderskapet/godmanskapet/förvaltarskapet avser) Namn Personnummer

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD

HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD HANDELS- OCH DEPÅ-/KONTOAVTAL - SAMÄGD Detta avtal fyller ni i och skickar in för att öppna en depå med anslutet konto med flera delägare hos Avanza Bank AB (Bolaget). Om någon av delägarna inte har ett

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd angående god försäkringsmäklarsed; beslutade den 23 november 1995 Inledning Dessa allmänna råd omfattar regler

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd

Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd Försäkringsförmedlingsmarknadens 2014-01-24 Disciplinnämnd Dnr 2013:1 UTTALANDE 2014:1 Bakgrund Med anledning av att InsureSec AB ( InsureSec ) ska bedöma lämpligheten hos den som ansöker om registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE?

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? IMD II, 4-5 november 2014 Per Johan Eckerberg Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd The information contained in this presentation

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Konsoliderad situation för Solidar

Konsoliderad situation för Solidar Konsoliderad situation för Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. 1 Bakgrund Information om den konsoliderade

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR

Information som lämnas till kund INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR INFORMATION OM BOLAGET/ANSTÄLLDA/INCITAMENT/ERSÄTTNINGAR Förmedlarföretag Kansligatan 1 21122 Malmö Tel: 040-6160701 Fax: 0735-276208 E-post: info@aderakapital.se Förmedlarföretagets registrering har tillstånd

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Bostadsindex Finansiella Produkter

Bostadsindex Finansiella Produkter 1 Bostadsindex Finansiella Produkter Magnus Olsson Juni 2010 Agenda NASDAQ OMX och index Omvärlden vad händer Vad bygger en ny marknad Produkter baserade på HOX några exempel 2 NASDAQ OMX och Index NASDAQ

Läs mer