2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknads-organisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Innehåll 2 KONCERNCHEFEN HAR ORDET 3 AVSTAMP INTEGRERA 6 FOKUSERA 8 EXPANDERA 10 MARKNADEN FÖR HÄLSOPRODUKTER 14 DETTA ÄR MIDELFART SONESSON 20 INNOVATION ÄR ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 22 ORGANISATION OCH MEDARBETARE 25 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 29 RESULTATRÄKNINGAR, KONCERNEN 30 BALANSRÄKNINGAR, KONCERNEN 31 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, KONCERNEN 32 KASSAFLÖDESANALYSER, KONCERNEN 33 RESULTATRÄKNINGAR, MODERBOLAGET 34 BALANSRÄKNINGAR, MODERBOLAGET 36 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL, MODERBOLAGET 37 KASSAFLÖDESANALYSER, MODERBOLAGET 38 NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 64 REVISIONSBERÄTTELSE 65 FEMÅRSÖVERSIKT 66 AKTIEN OCH ÄGARNA 68 STYRELSE 69 LEDNINGSGRUPP, revisor 70 DEFINITIONER 72 ÅRSSTÄMMA 72 INFORMATIONSTILLFÄLLEN 73 ADRESSER

3 2007 i korthet Nettoomsättningen uppgick till miljoner kronor (1 157). Rörelseresultatet uppgick till 308 miljoner kronor ( 24). Exklusive av- och nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 18 miljoner kronor ( 5). Resultat före skatt uppgick till 343 miljoner kronor ( 42). Resultat efter skatt uppgick till 322 miljoner kronor ( 33). Resultat per aktie uppgick till 6,27 kronor ( 0,93). Under våren förvärvades distanshandelsföretaget Vitalas. Peter Åsberg tillträdde sin befattning som ny VD och koncernchef för Midelfart Sonesson den 1 december. Nyheter i produktportföljen Midelfart Sonesson Årsredovisning

4 Vi ska bli lönsamma Mitt uppdrag som nytillträdd VD för Midelfart Sonesson är tydligt att väsentligt öka lönsamheten. Resultatet för 2007 är en stor besvikelse och jag har efter mitt tillträde den 1 december 2007 initierat en omfattande genomgång av bolaget med den tydliga målsättningen att väsentligt höja lönsamheten. Jag kan konstatera att det finns flera anledningar till koncernens dåliga resultat. Midelfart Sonesson består i dagsläget av ett antal bolag med otillräcklig samordning. Ett par av bolagen presterar inte tillräckligt bra och vi har dessutom haft återkommande så kallade engångskostnader. Samtidigt som bolaget har haft stora utmaningar finns det positiva saker att ta fasta på. Vi finns i en expansiv bransch, vi har starka varumärken att bygga vidare på och koncernen har en dedikerad personal. Peter Åsberg, VD och koncernchef från 1 december 2007 Stora nedskrivningar i årets bokslut I samband med bokslutet 2007 har vi skrivit ned värdet på immateriella anläggningstillgångar med totalt 255 miljoner kronor. Nedskrivningen avser goodwill, varumärken och säljrättigheter. Behovet av nedskrivning hänför sig främst till enheterna Midelfart Sonesson Norge, Vitamex/Vitalas, HKC och ABC. Vi kommer att avveckla Naturpost Vitalas förlustbringande verksamhet i Holland och Polen samt skala ner verksamheten i Danmark. I samband med detta skriver Naturpost Vitalas ned värden på lager och kundfordringar samt reserverar även för avvecklingskostnader. Vidare belastas resultatet med kostnader för lagernedskrivningar av produkter med framtida bedömda avsättningsproblem i några av koncernens andra dotterbolag. Tillsammans uppgår dessa poster till 52 miljoner kronor. Omsättning under 2007 uppgick till (1 157) miljoner kronor. Den underliggande verksamhetens rörelseresultat före av- och nedskrivningar och engångskostnader för helåret uppgår till 53 miljoner kronor (41). Resultatet före skatt uppgick till 343 ( 42) miljoner kronor. Under 2008 kommer vi att påbörja omvandlingen av Midelfart Sonesson från ett tiotal fristående bolag till en integrerad koncern inom hälsa och välbefinnande. Vi kallar det Avstamp Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

5 Avstamp 2008 Integrera Fokusera Expandera Ny organisation Förstärkt ledarskap Strategisk plattform Förbättrade styrsystem Koncernkontor Ökat samarbete inom koncernen Prioriterade varumärken/ segment/kanaler Innovativt arbetssätt Samordnad marknadsföring och försäljning Samordnat inköpsarbete/ förhandlingar Ökad kostnads - med vetenhet Geografiskt Nya produkter/ segment Nya försäljningskanaler till konsument Avstamp 2008 Ny organisation och ett förstärkt ledarskap en förutsättning Midelfart Sonesson har sedan 2001 successivt förvärvat bolag inom egenvård, men integrationen mellan de olika verksamheterna har inte fullt ut hunnits med. Avstamp 2008 innebär en nystart inom Midelfart Sonesson med fokusering, samsyn, samordning och utbyte av idéer som bärande krafter. Vi går från fragmentering till en gemensam organisation som utnyttjar synergier för att skapa mervärden och resultat. Midelfart Sonesson har inlett en process mot effektivisering av flöden, ett stärkt ledarskap samt kompetens och varumärken i ett mer affärsmässigt samspel. Våra satsningar på produkter, försäljningskanaler, marknader och kunder ska vara mer fokuserade. Vi går från skilda produkter, verksamheter och affärer mot effektivitet, samverkan och lönsamhet. Jag har identifierat ett antal områden där vi kan sänka kostnaderna eller stärka intäktssidan. En ökad kostnadskontroll och resultatmedvetenhet kombinerat med en rad åtgärder för att öka integrationstakten inom koncernen är nödvändiga för att frigöra resurser för offensiva satsningar. För att det ska vara tydligt för alla inom koncernen att vi nu tillsammans skapar ett nytt Midelfart Sonesson har en av min första prioriteringar varit att skapa en ny organisationsstruktur och stärka upp ledarskapet inom koncernen. Vi ska gå från att vara organiserade i ett antal självständiga bolag till en gemensam organisation som präglas idéerna bakom Avstamp Läs mer om vår nya organisation på sidan 22. Vi behöver engagerade ledare som förstår allvaret i vår situation men som också kan entusiasmera och fungera som förebilder. Det finns redan idag många sådana ledare i koncernen och genom de rekryteringar jag genomför skapar vi förutsättningarna för ett nytt mer resultat- och marknadsorienterat Midelfart Sonesson. Under 2008 ska omvandlingen av Midelfart Sonesson påbörjas. Midelfart Sonesson Årsredovisning

6 Integrera En ny strategisk plattform För att kunna skapa en sammanhållen koncern krävs att vi gemensamt skapar en företagsidentitet som alla kan identifiera sig med, som kan ge tydliga riktlinjer och som stödjer arbetet med att fokusera och prioritera. Vision, affärsidé och strategier ska delas av alla för att vi ska kunna bli framgångsrika. Vår vision är att bli Nordens ledande egenvårdsbolag. Vår affärsidé är att Midelfart Sonesson med Norden som bas ska utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Våra mål EBITDA > 8 % organisk tillväxt över branschsnitt soliditet >30 % Våra tre huvudstrategier är: Integrera skapa ett samordnat Midelfart Sonesson Fokusera på våra kärnområden Expandera nordiskt 4 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

7 Koncernfunktion och styrsystem Vi är i färd med att genomföra en mängd besparingar och öka kostnadskontrollen i koncernen. För att kunna genomföra beslut och följa upp dem effektivt måste vi ha bra och tydliga rutiner samt styrmodeller. Midelfart Sonesson behöver förstärka de centrala ledningsfunktionerna för att kunna skapa och underhålla ett gemensamt regelverk. I samband med det kommer vi även att skapa ett koncernkontor i Malmö som ska bli koncernens naturliga mötesplats. Ett samordnat arbetssätt leder till besparingar På koncernkontoret ska vi successivt samlokalisera koncernledningen med andra delar av vår verksamhet och därmed minska våra kostnader. Vi tittar också på möjligheterna att effektivisera vår logistikhantering. Vi har identifierat ett antal andra besparingsmöjligheter. Det handlar framförallt om en för hög allmän kostnadsnivå samt att rationaliseringar vid förvärv aldrig har genomförts fullt ut. Det ändrar vi på nu. Vi ska använda våra befintliga resurser bättre och utnyttja vår samlade storlek. Under våren kommer ett antal specifika besparingsprojekt att initieras. Bland annat har vi tidigare inte samlat våra inköp, vilket har inneburit högre kostnader än vad som har varit motiverat. Utnyttja koncernens samlade kompetens Vi besitter en hög kompetens och bred kunskap inom koncernen, både i fråga om utveckling, produkter, förpackningar och olika marknader/försäljningskanaler. För att bli det ledande hälsoföretaget i Norden krävs att vi utnyttjar vår samlade kompetens och samarbetar mer effektivt än vi hittills har gjort. Vi ska samlokalisera oss, använda våra befintliga resurser bättre och utnyttja vår samlade storlek vid inköp. Midelfart Sonesson Årsredovisning

8 Fokusera Strategi för marknadsföring och försäljning En av våra styrkor är att vi finns inom alla viktiga försäljningskanaler till konsumenten: dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln och direktförsäljning via postorder/internet. En tydlig strategi för respektive kanal och marknad är under utarbetande med syfte att ytterligare stärka vår position inom samtliga kanaler. Vår målsättning är att ha en genomtänkt mix av egna produkter och starka licensprodukter. Med Avstamp 2008 har vi ambitionen att i högre grad samordna marknadsförings- och försäljningsresurser på respektive marknad och i respektive kanal. Det gäller även på exportmarknaden, där koncernen sammantaget har ett brett nätverk som inte har nyttjats fullt ut. Vår försäljningsportfölj består av egna varumärken som vi tillverkar själva, egna varumärken som någon annan tillverkar och produkter som vi säljer på uppdrag. Samlat har koncernen idag en mycket stor produktportfölj. En viktig orsak är att hälsobranschen traditionellt har använt olika varumärken för apotek, hälsofackhandel respektive dagligvaruhandel. Men det beror också på brist på fokusering och prioritering. Vi har nu inlett arbetet med att se över produktportföljen. Våra starka kompetensområden Kosttillskott & naturläkemedel Hälsolivsmedel (inklusive viktkontroll & sport) Förkylning Hygien Vitamex är kompetenscenter. Friggs är kompetenscenter med ett starkt varumärke. Miwana är kompetenscenter. Midelfart Sonesson AS och Bioglan är kompetenscenter. kosttillskott & naturläkemedel Vitamex, som är marknadsledande inom produktion av vitaminer och mineraler i Sverige, är vårt huvudkompetenscenter. Cirka 30 procent av Vitamex tillverkning under 2007 var koncernintern, det vill säga våra egna varumärken. Resten är kontraktstillverkning. Med bas i den kompetens som Vitamex har, finns olika intressanta möjligheter, framförallt i fler nya produkter under egna varumärken. hälsolivsmedel (inklusive viktkontroll & sport) Friggs är kompetenscenter med ett starkt varumärke inom dagligvaruhandeln. Under 2008 kommer Friggs att lanseras i Danmark samt utveckla samarbete med nya försäljningskanaler. förkylning Miwana är kompetenscenter med varumärket Renässans. Med Miwana som bas kan vi bygga positioner med Miwanas produkter både på hemmamarknaderna Sverige och Norge samt på exportmarknaden. hygien Midelfart Sonesson AS i Norge har ett brett kunnande inom hygien genom sina egna produkter och starka försäljningsuppdrag. Bioglan som tillverkar hudläkemedel är koncernens kompetenscenter inom hud. Ungefär 60 procent av Bioglans omsättningen avser från produktionen av egna varumärken. Resterande intäkter härrör från kontraktstillverkning och utvecklingsuppdrag. 6 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

9 Vår målsättning är att i högre utsträckning satsa resurser på starka varumärken. Starka varumärken vidareutvecklas Vi har påbörjat en strukturerad genomgång av vår varumärkesportfölj. Vi kommer att i högre utsträckning prioritera produkter med höga marginaler och goda framtida tillväxtmöjligheter. Det vill säga dels de vi producerar själva och säljer under eget varumärke, dels de av våra försäljningsuppdrag som ger högst bruttomarginal. Det innebär att vi ska vidareutveckla våra starka varumärken och de samarbeten som ger oss högst lönsamhet. Våra produktionsanläggningar Vitamex, Bioglan och Miwana tillverkar koncernens egna varumärken men utför också kontraktstillverkning av andra varumärken. Vi har påbörjat ett arbete för att se över produktmixen med den tydliga ambitionen att höja koncernens marginaler. Om vi kan utnyttja den höga kvalitet och innovationskraft som såväl vår säljorganisation som våra produktionsenheter besitter på ett bättre sätt kommer vår lönsamhet att öka. Det innebär sannolikt att vi kommer att fasa ut vissa produkter. Vi är innovationsdrivna och det ska vi utnyttja Flertalet av bolagen inom koncernen drivs av innovation. Det är en självklarhet att följa utvecklingen inom forskning och fånga upp trender runt om i världen för att regelbundet få fram nya produktformuleringar, nya förpackningar eller nya sätt att distribuera produkterna. Vi ska nu tydligare fokusera på att utnyttja vår innovationskraft. Miwanas Renässans Plus+ är ett bra exempel på att det går att få ut innovativa nyheter på marknaden på en relativt kort tid. Grunden är ett förtroendefullt samarbete mellan forskare och företaget samt naturligtvis en stark tro på goda produkter och ett stort engagemang från alla inblandade. Under våren 2008 kommer Renässans Pollen att lanseras, läs mer på sidan 21. Fokus leder till lägre kostnader Genom att vara fokuserade och ha en klar målsättning kan vi prioritera bättre och därmed också bli tydligare i förhandlingar och samarbeten med andra parter. Som ett led i fokuseringsstrategin kommer vi även att överväga och analysera eventuella avyttringsmöjligheter för verksamheter som inte är en självklar del av vår verksamhet. Midelfart Sonesson Årsredovisning

10 Expandera En stor del av bolagets produkter finns idag endast på en marknad. Vi ska utnyttja vår starka position i Sverige och den styrkeposition vi har i Norge efter samgåendet med Midelfart till att bygga en stark nordisk bas. Midelfart Sonesons organisation i Norge är en stark försäljningsorganisation med gott renommé inom norsk handel. Koncernen har även utvecklingsbara distributionskanaler i såväl Finland som Danmark, vilket ger stora möjligheter att etablera bolagets produkter och varumärken nordiskt. Under 2008 lanserar vi bland annat Friggs produkter på den danska marknaden. Högkvalitativa varumärken Våra produkters höga kvalitet är en viktig grund för expansion. Vi ger aldrig avkall på kvaliteten. När Friggs lanserar ett rött te med blåbär, som vi gjorde under 2007 innehåller det hela 25 procent blåbär. Friggs har under lång tid byggt upp ett stort förtroende såväl hos handeln som hos konsumenterna och jag är övertygad om att den höga kvalitet som produkterna har är ett viktigt skäl till att Friggs är det marknadsledande hälsovarumärket inom dagligvaruhandeln. I takt med att allt fler upptäcker hälsoprodukter, tror jag att kunders och konsumenters kunskap kommer att öka, vilket i sin tur ytterligare kommer att gynna högkvalitativa produkter. Nya försäljningskanaler Vi ska också expandera i nya kanaler på våra befintliga marknader. Jag tror att många med mig skulle uppskatta att kunna köpa Naturdiets produkter i servicehandeln istället för den traditionella varmkorven eller smörgåsen. Jag tror också att produkter som exempelvis rosenrot, som sedan forntiden har använts för att få extra energi och har en dokumenterad förmåga att öka såväl mental som fysiskt prestationsförmåga, kommer att finnas i nya kanaler i takt med att intresset och kunskapen om kosttillskott ökar. Vi är också många som vet att man ska ta en Esberitox så fort man känner sig förkyld för att mota bort förkylningen. Då måste produkten naturligtvis finnas lätt tillgänglig. Grönt te I Kina har grönt te använts mot bland annat diabetes i århundraden. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat den verksamma substansen. Enligt forskningsresultaten kan tre till fyra koppar grönt te om dagen förebygga eller till och med hejda typ2-diabetes (åldersdiabetes) som redan brutit ut. Den verksamma substansen är polyfenolen och antioxidanten EGCG som finns naturligt i grönt te. EGCG ökar känsligheten för insulin i vävnaderna och därmed förmågan att tillgodogöra sig socker och energi. EGCG skyddar dessutom de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln från att brytas ned, vilket diabetessjuka drabbas av. EGCG finns även i svart te, men man behöver dricka tio gånger så mycket svart te för att få i sig samma mängd EGCG. 8 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

11 Det är med stor energi och tillförsikt jag tar mig an uppgiften att bygga ett starkt och lönsamt Midelfart Sonesson. God hälsa = bra resultat Intresset för hälsoprodukter och hälsotips ökar kraftigt. Vi vet alla att en balanserad kost, motion och sömn leder till att vi mår bra. Ändå är vi många som inte alltid hinner eller prioriterar att sköta vår kropp som vi borde. Vi äter fel, vi stressar och vi äter för lite fisk, frukt och grönt. Ibland är livet dessutom särskilt ansträngande. Då kan våra produkter vara ett bra stöd och hjälp på traven. Många människor vittnar om hur kosttillskott har förbättrat deras livssituation. Allt fler vetenskapliga studier visar också att gamla huskurer fungerar eller att människor i olika delar av världen har olika god hälsa på grund av hur maten traditionellt varit sammansatt. Inom Midelfart Sonesson finns en stor samlad kompens och ett stort engagemang för hälsa och för våra produkter. Om vi lyckas få ut mer av den kunskapen och sälja mer av våra produkter så är jag övertygad om att vi kan öka den allmänna nivån av hälsa och välbefinnande på våra marknader samtidigt som vi ökar vår egen lönsamhet. Det är en verkligt stimulerande och spännande uppgift. Malmö i april 2008 Peter Åsberg VD och koncernchef

12 Marknaden för hälsoprodukter Den nordiska marknaden för hälsoprodukter utvecklas för närvarande kraftigt. Det finns ett starkt intresse hos gemene man och vi får dagligen en stor mängd information från media om hur vi kan förebygga sjukdomar och motverka åldrande, hur vi kan förbättra våra mentala och fysiska prestationer samt öka vårt välbefinnande. Många är intresserade av behandlingar som erbjuder en helhetssyn. Fokus ligger inte bara på symptomen utan även på bakomliggande orsaker. Vi vet idag att man inte bara botar sig till god hälsa vi förebygger den också. Trender Nya forskningsresultat som publiceras pekar på att råvarornas kvalitet påverkas av odlingsmetoder, transporter och hantering, vilket gör att val av råvaror och tillagning av kosten ökar i betydelse. Andelen naturliga vitaminer och mineraler i kosten har minskat och fortsätter att minska. Samtidigt har många människor brist på tid och dåliga kunskaper om matlagning. Allt fler konsumenter väljer ekologisk mat och det är också naturligt för många att förbättra sin kost genom kosttillskott. Många har tidigare regelbundet ätit extra vitaminer och mineraler. Nu börjar kunskapen öka om betydelsen av att äta fiskolja och de nyttiga färgpigmenten (fytokemikalierna) som finns i frukt, bär och grönt för att förebygga hälsa och motverka åldrande. Försäljning i konsumentledet, Sverige Miljoner svenska kr Förkylning Fiskolja Ginseng/Adaptogener Hälsoprodukter blir en allt viktigare del av förebyggande behandling av olika sjukdomar. Sjukvården går mot mer öppenvård och patienten förväntas ta ett större egenansvar för sin hälsa. Andelen äldre i Europa och Norden ökar och för att samhället ska klara en allt äldre befolkning kommer sjukvården sannolikt lägga större betoning på förebyggande hälsovård och eget ansvar. Att andelen äldre ökat innebär en större användning av hälsoprodukter för åldersrelaterade sjukdomar men också att försäljningen av hälsoprodukter generellt ökar, eftersom den genomsnittliga konsumenten av hälsoprodukter är över 45 år. Dagens höga krav på uppmärksamhet, inlärning, uthållighet och kreativitet inom utbildning och arbetsliv skapar nya behov. Kunskapen om att många kosttillskott kan bidra till att göra oss piggare och förbättra vår kognitiva förmåga ökar. Studier visar att olika ämnen bidrar till att förbättra vår mentala prestationsförmåga, samt vår förmåga att fokusera och koncentrera oss. Omega 3-fetterna har visat sig ha en positiv inverkan på vår kognitiva förmåga. Gingko biloba har visat sig kunna förbättra minnet och andra kognitiva funktioner hos äldre personer med minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla. Så kallade adaptogener som ginseng, rosenrot och chi sandra har förmågan att hjälpa oss vid såväl fysisk som psykisk stress. Omega 3- fettsyror från fet fisk Att man blir intelligent av fisk är en gammal sanning. Studier visar att fet fisk är ett lika effektivt sätt att förebygga dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar som kolesterolsänkande läkemedel. För att få i sig tillräckligt med Omega 3 bör man äta fet fisk 2 3 gånger i veckan. Ett bra alternativ är att äta Omega 3-kapslar. Studier visar att fiskolja hjälper mot depression men också att barn med adhd eller koncentrationssvårigheter får mindre besvär om de äter Omega 3. En mindre, nyligen publicerad svensk studie visade att för barn till kvinnor som åt Omega 3 under sin graviditet och amning halverades risken att utveckla födoämnesallergier jämfört med barn i kontrollgruppen, där kvinnorna inte åt Omega Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

13 Våra huvudmarknader Sverige och Norge På den dynamiska marknaden för hälsoprodukter verkar Midelfart Sonesson med en stark hemmamarknad i Sverige och Norge. Försäljningen av hälsoprodukter ökar, både i Norden och internationellt. Marknaden för hälsoprodukter i Sverige omsatte cirka miljoner kronor i konsumentledet under ), vilket är en ökning med cirka 3,5 procent jämfört med Sedan år 2000 har marknaden vuxit med över 40 procent. Marknaden är trendkänslig, vilket innebär att framgångsrika produktintroduktioner kan leda till stora förändringar i tillväxt inom olika segment, vilket även påverkar marknaden i stort. Den produktgrupp som hade störst försäljningstillväxt i Sverige under 2007 var Omega 3-produkter. Försäljningen ökade från 200 miljoner kronor till 310 miljoner kronor i konsumentledet under året. Försäljningen av vitaminer och mineraler uppgick till ungefär 740 miljoner kronor i konsumentledet, varav multivitaminer stod för ungefär hälften. I Norge uppskattas marknaden för hälsoprodukter uppgå till miljoner 2) norska kronor. Även i Norge har tillväxten varit stor en ökning med cirka 50 procent mellan 2000 och Liksom i Sverige har Omega 3-produkterna vuxit kraftigt under de senaste åren trots att man traditionellt äter tran i Norge. Den sammanlagda försäljningen av Omega 3 och tran uppgår till cirka 500 miljoner norska kronor i konsumentledet. Europa Den totala europeiska marknaden för hälsoprodukter bedöms omsätta knappt 6 miljarder euro och växa med drygt 4 procent årligen. Förbrukningen av naturläkemedel är traditionellt betydligt större i mellan- och sydeuropa än i Norden. Exempelvis är förbrukningen per capita i Tyskland fyra gånger så stor som motsvarande förbrukning i Sverige, och i Frankrike är förbrukningen ungefär tre gånger så stor. Försäljning i konsumentledet, Sverige 1) Miljoner svenska kr Försäljning i konsumentledet, Norge 2) Miljoner norska kr Siffrorna avser försäljning i hälsofackbutik, dagligvaruhandelns försäljning via de särskilda hälsokost/naturkosthyllorna, apotekens försäljning av naturläkemedel och vitaminer/mineraler samt postorderförsäljningen av naturläkemedel och vitaminer/ mineraler. 2 Siffrorna avser försäljning av vitaminer, mineraler och kosttillskott. Midelfart Sonesson Årsredovisning

14 Produktgrupper Följande fyra produktgrupper finns på marknaden för egenvård: Naturläkemedel är läkemedel där den eller de aktiva beståndsdelarna har ett naturligt ursprung, inte är alltför bearbetade och utgör en växt- eller djurdel, bakteriekultur, mineral, salt eller saltlösning. För att Läkemedelsverket ska godkänna ett preparat som ett naturläkemedel måste krav på den aktiva beståndsdelen och på lämpligheten för egenvård vara uppfylld enligt lag. Kraven på naturläkemedel vad gäller tillverkningskvalitet och säkerhet är i stort sett samma som för konventionella läkemedel. Det ska dessutom finnas undersökningar eller dokumentation som stöder att naturläkemedlet har avsedd effekt. Det finns cirka 125 godkända naturläkemedel i Sverige och 27 i Norge. Naturläkemedel finns framför allt i hälsofackhandeln. Hälsolivsmedel är livsmedel med dokumenterade hälsomervärden. Hit hör bland annat örtteer och så kallad functional food, till exempel mejeriprodukter med tillsatta syrabakteriekulturer eller bordsmargariner med tillsatser av Omega 3. Till hälsolivsmedel hör även exempelvis riskakor och viktminskningspreparat. Hälsolivsmedlen återfinns i större utsträckning i dagligvaruhandeln. Kosttillskott ska fungera som tillskott till övrig mat. Ett kosttillskott innehåller ämnen som finns i kosten, exempelvis mineraler eller vitaminer. Det får inte stå på förpackningen att det skulle hjälpa eller lindra någon sjukdom. De används förebyggande och anses spara resurser i sjukvården. Försäljningen av kosttillskott har ökat med 30 procent under året, vilket till viss del bygger på omklassificering från naturläkemedel. Sedan förra året kan flera naturläkemedel säljas som kosttillskott, vilket bland annat innebär lägre moms och mindre byråkrati. Hudvård eller naturlig hudvård är en produktgrupp som har stark tillväxt inom hälsofackhandeln. Med naturlig hudvård avses bland annat hudvårdspreparat som är gjorda på kallpressade vegetabiliska oljor istället för mineraloljor. Försäljningskanaler i Sverige Den traditionella distributionskanalen för hälsoprodukter i Sverige är hälsofackhandeln. Hälsofackhandeln står för 41 procent (38) av marknaden. Största aktörer är fackhandelskedjan Life med drygt 200 butiker och Hälsokraft med cirka 80 butiker av totalt 490 butiker. Konsolideringen i hälsofackhandeln har fortsatt under året och fler oberoende butiker har anslutit sig till någon av kedjorna. Den årliga genomsnittliga tillväxten sedan år 2000 har varit 5 procent inom hälsofackhandeln. Försäljningskanaler 2007, Sverige Internet, postorder, terapeuter, övrigt 14% Apotek 15% Hälsofackhandel 41% Dagligvaruhandel 30% Microcid mot småsår Väteperoxid är den aktiva substansen i läkemedlet Microcid som är effektiv mot en mängd mikroorganismer. I Sverige säljs Microcid som läkemedel mot svinkoppor. Internationellt heter den Crystacide och används mot alla sorters småsår som till exempel trasiga nagelband. Väteperoxid verkar oxiderande och dödar mikroorganismer som inte behöver syre för att överleva (anaeroba). Det innebär att crèmen desinficerar och rengör. 12 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

15 Dagligvaruhandeln har som ambition att stärka sitt hälsofokus. Försäljningen av hälsoprodukter i dagligvaruhandeln har ökat med i genomsnitt 5 procent sedan år 2000 och står för 30 procent (27) av marknaden. Apoteken står för 15 procent (17) av försäljningen av hälsoprodukter i form av naturläkemedel och kosttillskott. Den årliga genomsnittliga ökningen sedan år 2000 är 2 procent. Avregleringen av apoteken som kommer att öppna upp för nya aktörer innebär sannolikt att antalet apotek kommer att öka i Sverige, då antalet apotek i Sverige är relativt få i ett europeiskt perspektiv. Det finns 920 apotek, 30 apotek shop och 850 apoteksombud i Sverige. Övrig försäljning, det vill säga främst postorderhandeln uppvisade en något lägre försäljningstillväxt under 2007 än marknaden totalt och stod för cirka 14 procent (16) av marknaden. Postorderhandeln har ökat med i genomsnitt 14 procent per år sedan år Försäljningskanaler i Norge Även i Norge är hälsofackhandeln, med Life som den största aktören, den viktigaste kanalen för försäljning av hälsokost med 41 procent (45) av marknaden. Försäljningen i dagligvaruhandeln ökar och stod för 28 procents (24) marknadsandel under Försäljningskanaler 2007, Norge Hälsofackhandel 41% Internet, postorder, terapeuter, övrigt 12% Apotek 19% I Norge är marknaden för receptfria läkemedel avreglerad. Sedan avregleringen har antalet apotek ökat med 54 procent och många av de kommuner i glesbygden som tidigare saknat apotek, har nu fått apotek. Under 2007 har Apotekskedjan Boots öppnat sitt första konceptapotek i Norge. Försäljningen av hälsoprodukter via apotek har ökat kraftigt sedan avregleringen av apoteken. Apotekens marknadsandel var 19 procent (18) under Även i Norge uppvisade försäljningen via postorder en något lägre marknadsandel under 2007 än under Parfymerier ökade sin marknadsandel något. Andra aktörer på den nordiska marknaden Midelfart Sonesson har cirka 27 procents marknadsandel inom hälsa- och egenvårdmarknaden i Sverige, Norge och Finland. Marknaden för hälsoprodukter i Norden är starkt fragmenterad. Det finns både stora och små aktörer som konkurrerar med att erbjuda konsumenterna de mest attraktiva produkterna. För många mindre aktörer är lönsamheten låg och mycket tyder på en fortsatt konsolidering i marknaden. Bland de större aktörerna återfinns bland annat det norska företaget Orkla med Dansk Droge, danska Ferrosan och det amerikanskägda Cederroth, svenska Recip som under 2007 förvärvades av Meda samt svenska Bringwell. Starka varumärken Då hälsokostkedjorna blir allt större ökar konkurrensen från hälsokosthandelns egna varumärken, varför ett starkt varumärke blir allt viktigare för att konkurrera med dessa. I dagligvaruhandeln där konsumenten ägnar relativt kort tid att välja produkt jämfört med i hälsokosthandeln eller apoteket kan vikten av starka varumärken inte underskattas. Källa Svensk Egenvård, GFK Norge samt Midelfart Sonesson Dagligvaruhandel 28% Midelfart Sonesson Årsredovisning

16 Detta är Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kosttillskott och naturläkemedel, hälsolivsmedel, förkylning samt skönhet. Koncernen har fyra produktionsenheter samt försäljningskontor i Sverige, Norge och Finland. Konsumenter Dagligvaruhandel 30 % Apotek 15 % Hälsofackhandel 35 % Postorder/ internet 10 % Parfymerier Drugstores 10 % Försäljning Midelfart Sonesson AS i Norge MaxMedica i Sverige och Finland Friggs Vitalas HKC Egenvård Varumärken Produktion Koncernen har fyra tillverkningsanläggningar: Vitamex i Norrköping, Bioglan i Malmö, Miwana i Gällivare och Australian Body Care i Odense, Danmark. Av total produktion säljs en del som egna varumärken. Resterande del är kontraktstillverkning åt andra hälsobolag eller så kallade private labels till internationella dagligvarukedjor. Koncernen låter även kontraktstillverka produkter, exempelvis Friggs riskakor och teer som säljs till dagligvaruhandeln. Samtliga produkter som marknadsförs genom koncernens dotterbolag har genomgått och genomgår regelbundet kvalitetstester. Försäljning Friggs är koncernens försäljningskanal mot dagligvaruhandeln i Sverige och MaxMedica gentemot Apoteket och hälsofackhandeln i Sverige, Danmark och Finland. Midelfart Sonesson AS är koncernens säljkanal till samtliga kanaler i Norge. HKC Egenvård är koncernens distributionsföretag samt grossist till framförallt hälsofackhandeln. HKC har partihandelstillstånd för receptfria läkemedel. Koncernens försäljning består till cirka 55 procent av egna varumärken som Friggs, Triomega, Vitamex, MyggA och Microcid och till cirka 45 procent av andras varumärken. Koncernen har ett antal försäljningsuppdrag som exempelvis Esberitox, PizBuin, Blutsaft och Remifemin, där koncernen inte äger varumärket. Genom Vitalas säljs produkter direkt till konsument främst genom postorder/internet. 14 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

17 Försäljning i koncernen Gällivare Utanför Norden 10% Sverige 51% Övriga Norden 39% Salo Oslo Stockholm Produktionsenheter Norrköping Sälj- och marknadsföringsenheter Distributionsenheter Odense Malmö Mkr Koncernens intäktsutveckling Mkr Start 2001 Förvärv MaxMedica, HKC Egenvård ABC 716 Mkr Mkr Mkr 521 Mkr 208 Mkr Förvärv Bioglan Förvärv Vitamex Lansering Naturdiet Förvärv Friggs Avyttring Naturapoteket Förvärv Miwana Midelfart AS (i december) Förvärv Vitalas Midelfart Sonesson Årsredovisning

18 Friggs Ny VD från 1 april 2008: daniel juhlin Andel av koncernens intäkter Friggs 15% Friggs är den ledande leverantören inom hälsosamma livsmedel, kosttillskott och naturläkemedel till dagligvaruhandeln. Produkterna marknadsförs och säljs i Sverige och Finland. Friggs har ett variationsrikt och innovativt produktutbud och är idag marknadsledande på den svenska dagligvarumarknaden inom hälsopreparat, riskakor, kosttillskott och naturläkemedel och örtteer. I sortimentet ingår också bland annat linser och juicer, Naturdiet och sportserien Body Check. All produktutveckling Andel sker av i koncernens Sverige via Friggs egna utvecklare och just förmågan att utveckla och anställda anpassa sortimentet är en betydande framgångsfaktor för Friggs. Friggs 20% Året i korthet: Omsättningen ökade under året. Friggs går i frontlinjen för det växande intresset för mer hälsosam mat, kosttillskott och naturläkemedel inom dagligvaruhandeln. Försäljningen av nyttiga teer ökade till exempel med över 20 procent under året. Även Naturdietprodukterna och riskakor utvecklades positivt. Under året lanserade Friggs bland annat två teprodukter, ett grönt te med hallon och ett rött te med blåbär. Båda med 25 procents äkta råvaror. Under året kom också smaksatta Multikakor med majs, råris, hirs och dinkel. Nyheterna mottogs mycket positivt på marknaden Dagligvaruhandeln utgör idag en betydande andel av hälsomarknaden och andelen förväntas fortsätta att öka under de närmaste åren. Med den starka position Friggs har inom dagligvaruhandeln och med fokus på kvalitativa nyheter kommer Friggs sannolikt även fortsättningsvis att gynnas av detta. Förmågan att ta till sig nya vetenskapliga rön och trender och snabbt förvandla dem till nya produkter är en viktig del av Friggs affärsidé. Inom kosttillskott kommer Friggs därför att förstärka samarbetet med Vitamex. Under 2008 kommer Friggs att lanseras i Danmark. Miwana VD: lars skoglund Andel av koncernens intäkter Miwana 2% Miwana är ett tillverkande medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför egna näs- och ögonprodukter på den europeiska marknaden. Produkterna säljs under varumärket Renässans i Sverige och Finland och under varumärket Miwana i Norge, Danmark och på Island. Produkterna är baserade på naturliga råvaror och avsedda för egenvård. Tillverkningen Andel av koncernens sker enligt det Medicintekniska direktivet (MDD). Renässans har länge varit många personers första val vid förkylning och allergier. Friggs Den 20% största fördelen gentemot liknande produkter är att anställda Renässans är helt ofarlig att använda under längre tid och inte ger några biverkningar. En mängd studier i samarbete med ett omfattande nät av specialister visar att Renässans är effektiv vid förebyggande friskvård som till exempel på arbetsplatser med torr luft och i samband med sportutövning. Miwana har även möjlighet att, efter Läkemedelsverkets godkännande, tillverka vissa utvärtes läkemedel så kallade VUM-produkter och kan som underleverantör erbjuda kunder aseptisk/steril fyllning av flaskor och endospipetter. Året i korthet: Miwanas kärnverksamhet är att tillsammans med läkare och specialister inom öron/näsa/hals ta fram produkter avsedda för att förbättra näsans funktion hos barn och vuxna. Året har präglats av fortsatt utveckling av produkterna. Under sommaren kunde Renässans Plus+ lanseras på apoteken. Produkten mottogs mycket positivt och försäjningen överskred den förväntade försäljningen I samarbete med Bioglan har Miwana även utvecklat Renässans Pollen som kommer att lanseras via apotektet under våren. Läs mer om Miwanas nya produkter på sidan 21. I samarbete med Bioglan söker Miwana också internationell distribution för sina produkter. 16 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

19 Midelfart Sonesson, Norge Ny VD från 1 januari 2008: Vidar Eskelund Midelfart är ett norskt handelsföretag som distribuerar och marknadsför märkesvaror inom produktområdena hälsa, skönhet och välbefinnande till handeln. Företaget har såväl egna varumärken som produkter från kända och ledande leverantörer i sin produktportfölj. Bland de egna varumärkena finns XL1, Triomega, Prevent, Sano och Catzy. Herbal Essences, NSP, RFSU och PizBuin är några av bolagets största försäljningsuppdrag. Året i korthet: Utvecklingen under året nådde inte upp till förväntningarna. Integrationen mellan Midelfart och Sonesson tog stor kraft i anspråk från organisationen. Positivt är att flertalet av de lanseringar som gjordes under året mottogs väl av marknaden. Bland dessa märks Triomega Spesial, Finish diskmedel, Revlon Colorsilk hårfärg samt Catzy hårfärger. En relansering av XL-1 som är Norges starkaste varumärke inom sportnäring gjordes med stöd av en ny försäljningskanal till sporthandeln. Herbal Essences visade en fortsatt positiv utveckling under året. Samarbetet med Reckitt Benckiser avslutades från årsskiftet Genom en tydlig organisation, ny ledning, lägre kostnader och ett effektivare arbetssätt ska företagets negativa utveckling vändas under Ett nytt försäljningsverktyg har introducerats för att bättre utnyttja befintliga säljresurser och samtidigt få en bättre uppföljning av och service till bolagets kunder. Bolaget arbetar aktivt för att hitta nya attraktiva principaler. Flera samarbetsprojekt har initierats med kedjor inom olika försäljningskanaler för att öka antalet produkter inom respektive kedja. Andel av koncernens intäkter Midelfart Sonesson, Norge 27% MaxMedica VD: Jukka allos MaxMedica marknadsför och säljer läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, måltidsersättning samt kosmetiska och hygieniska produkter främst till hälsofackhandel och apotek i Sverige och Finland. Starka varumärken i Sverige är Blutsaft, (järntillskott), OmegaMax (omega 3), Esberitox (mot förkylning), Efalex (Omega 3 och 6), Liposinol (viktkontroll) och MyggA. MaxMedicas viktigaste varumärken i Finland är Ramvix (järntillskott), SaltBalans (vätskedrivande), ColonClear (fibrer) samt Friggs hela sortiment. Andel av koncernens intäkter MaxMedica 9% Året i korthet: Under året har MaxMedica fått ett nytt stort uppdrag i Sverige i form av Salus som har ett brett sortiment av hälsolivsmedel och naturläkemedel samt Blutsaft som är ett flytande vegetabilisk kosttillskott med god förankring inom vården. Liposinol som bidrar till viktkontroll och sänkning av det onda kolesterolet lanserades på apoteken i Sverige och Finland under Samarbetet med Apoteket har utvecklats mycket positivt på de båda marknaderna under året. Vitamax-serien tillsammans med Vitamex och Renässans Plus+ tillsammans med Miwana är exempel på nya varumärken som fått god försäljningsutveckling via de svenska Apoteket på relativt kort tid Hälsofackhandeln genomgår en strukturförändring i såväl Sverige som Finland, vilket innebär att allt fler butiker blir del av kedjor. En effekt av detta är att kedjornas egna varumärken får starkare position. För ett företag som MaxMedica blir då utvecklingen och satsning på starka varumärken allt viktigare. Hälsofackhandeln förblir en viktig kanal för MaxMedica och samarbetet med kedjorna kommer att vidareutvecklas under året. Resurser kommer även att satsas på apoteken, då det är en försäljningskanal som sannolikt kommer att växa i betydelse på MaxMedicas båda marknader. Midelfart Sonesson Årsredovisning

20 Vitamex VD: Hans Sundin Andel av koncernens intäkter Vitamex 9% Vitamex är en av Nordens största tillverkare av kosttillskott och naturläkemedel. Vitamex levererar produkter till Midelfart Sonessons marknadsbolag, men har dessutom en omfattande exportverksamhet. Vitamex har tillstånd från Läkemedelsverket för tillverkning av kosttillskott och naturläkemedel. Ungefär 30 procent av produktionen utgörs av koncernens egna varumärken och säljs via Friggs, Vitalas, Midelfart Sonesson Andel av i koncernens Norge eller MaxMedica. Resterande del av produktionen är anställda kontraktstillverkning av färdiga konsumentprodukter, främst så kallade private label till Friggs 20% internationella kunder. Vitamex gör svälj-, brus- och tuggtabletter. Bolagets största enskilda kund är brittiska dagligvarukedjan Tesco som köper hela sitt sortiment av brustabletter samt en stor del av övriga vitaminer, mineraler och kosttillskott från Vitamex. Året i korthet: Vitamex har uppgraderat sin organisationsstruktur för att bädda för ökad produktivitet och tillväxt. En ny kvalitetsorganisation har etablerats och ett antal nya kvalificerade medarbetare har rekryterats. Samtidigt har den totala personalstyrkan minskat med cirka 10 procent genom ökad produktivitet, ökat samarbete och en minskad andel inhyrd personal. Under året har serien Vitamax som säljs via MaxMedica till Apoteken utökats med två produkter: Vitamax Vitamin C brus och Vitamax B Active. Tablettserien Beauty är en ny produkt som har skapats för Tesco Konkurrens och prispress i handeln är hård samtidigt som kostnaden ökar för flera av de råvaror som Vitamex använder i produktionen, främst de som baseras på fisk och jordbruksprodukter. Vitamex styrka är en fortgående produktutveckling och lansering av nya eller förbättrade produkter. Med de förändringar som gjorts i bolaget 2007 kommer Vitamex att bli mer offensivt och stödjande för koncernens expansion. Bioglan VD: totte malmström Andel av koncernens intäkter Bioglan 4% Bioglan utvecklar och tillverkar hudläkemedel. Bolaget har ett antal egna varumärken, vilka står för cirka sextio procent av omsättningen. Bland Bioglans största egna varumärken finns Microcid/ Crystacide, en antibakteriell kräm som används för behandling av svinkoppor i Sverige men som internationellt även säljs för behandling av mindre sår och bakteriella infektioner. Över nittio procent av försäljningen av de egna varumärkena säljs utanför Norden. Resterande del av produktionen är kontraktstillverkning av hudläkemedel i form av salvor, krämer och geler åt såväl svenska som internationella kunder. Andel av koncernens Året i korthet: Bioglan anställda erbjuder förutom kontraktstillverkning även utveckling av Friggs 20% nya produkter åt forskningsbolag framför allt i Lund, Köpenhamn och Tyskland. Arbetet omfattar utveckling av analyser, processer, kvalitetssystem, stabilitets tester, kliniska prövningar, registreringsunderlag samt kvalitetssäkring. Under året har samarbetet inom flera intressanta utvecklingsprojekt vidareutvecklats Marknaden för hudläkemedel och naturlig hudvård växer. Efterfrågan på bakteriedödande hudvårdsprodukter både för kosmetisk och medicinsk behandling ökar. Framförallt är det bakteriedödande produkter som efterfrågas. Bolagets internationella nätverk är under kontinuerlig vidareutveckling, både för att hitta intressanta nya uppdrag, produkter och för att öka den internationella försäljningen av koncernens produkter. 18 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

21 Vitalas VD: håkan svanberg från och med september 2008 anna langåker Vitalas erbjuder ett effektivt och bekvämt sätt att beställa och abonnera på hälsoprodukter, framförallt kosttillskott. Företaget marknadsför sig genom direktreklam, telefonförsäljning och sin hemsida. Efter beställning levereras produkterna direkt till kunderna via post. Affärskonceptet bygger på att kunderna abonnerar på kosttillskott under valda perioder. Året i korthet: Vitalas förvärvades i början av året av Midelfart Sonesson och verksamheten integrerades med Naturpost. Huvudkontor för det nya företaget etablerades i Malmö och beslut fattades om att HKC ska sköta distributionen. Integrationen har tagit längre tid än beräknat och lönsamheten har varit svag, vilket framför allt beror på verksamheterna i Holland, Polen och Danmark. Samtidigt har internethandeln i Sverige, Norge och Finland utvecklats bra. Under året har flera nya konkurrenter etablerat sig med internetsajter. Vitalas mest populära produkter under året har varit Plaque Off (mot tandssten), Vitalberry (blåbär och svarta vinbär), Omega- Vital (Omega 3) och VitalSlim (för viktminskning). Andel av koncernens intäkter Vitalas 10% 2008 Under året kommer de förlustbringande verksamheterna i Holland och Polen att avvecklas och verksamheten i Danmark att reduceras så att bolaget kan fokusera sina resurser på de lönsamma marknaderna. Arbetet med att ta fram bra förpackningar, nya intressanta produkter samt ytterligare förbättra marknadsföringen via internet och via fortsätter. Under början av 2008 lanseras en ny webshop. HKC Egenvård VD: Bo Sandkvist HKC Egenvård är den ledande grossisten på den nordiska hälsomarknaden. Företaget erbjuder ett brett sortiment av hälsoprodukter med många av branschens starkaste varumärken. HKC har cirka 600 kunder, 200 leverantörer och lagerför knappt produkter. HKC har partihandelstillstånd för läkemedel, vilket kan bli betydelsefullt när läkemedelsmarknaden avregleras. Genom att handla från HKC kan kunden beställa alla varor hos samma grossist och få en leverans och en faktura. Kunderna är framförallt detaljister inom hälsobranschen men kunderna finns även inom parfymerier, gym och SPA-anläggningar. HKC erbjuder även tredjepartlogistikuppdrag, bland annat åt Friggs. Andel av koncernens intäkter HKC Egenvård 23% Året i korthet: HKC har under året påbörjat samarbete med många nya kunder, som den enda oberoende grossisten på hälsofackhandelsmarknaden. HKC fick även flera nya tredjepartlogistikuppdrag men tappade under året distributionen av Bringwells produkter. Den webshop som tagits fram under året, varifrån befintliga och nya kunder enkelt kan göra beställningar har mottagits positivt. Produktiviteten har ökat, vilket sannolikt beror på den breda kompetensutveckling som gjorts för all personal inom företaget i affärsmannaskap och försäljning, vilket har lett till ett ökat processtänkande. Life som idag är en stor kund till HKC har under 2007 förvärvat grossisten Frejborg, som är en konkurrent till HKC Hälsofackhandeln möter idag en stark konkurrens från dagligvaruhandeln och apotek främst inom segmenten kosttillskott och naturläkemedel. För hälsofackhandeln liksom för HKC blir det därför allt viktigare att bredda sitt sortiment. HKC söker aktivt nya leverantörer för att svara upp mot den ökade efterfrågan av naturlig hudvård, hälsomat och övriga egenvårdsprodukter inom hälsofackhandeln. HKC kommer också att satsa mer resurser på nya försäljningskanaler. Vid årsskiftet tog HKC över distributionen av Vitalas produkter. Midelfart Sonesson Årsredovisning

22 Innovation är ett förhållningsätt Marknaden för Midelfart Sonessons produkter är i stark utveckling. Nya forskarrön och nya trender påverkar vilka hälsoprodukter som efterfrågas. För att kunna leda utvecklingen i Norden är det väsentligt att ha en god omvärldsbevakning, förstå konsumentbeteenden, följa internationella trender men också att ha produkter som är beprövade och håller god kvalitet. Genom att erbjuda produkter som är erkänt bra för människors hälsa kan koncernen ligga steget före. För de producerande enheterna gäller det att utnyttja produktionsteknik och kombinera ihop produkter på ett innovativt sätt. Koncernen bedriver ingen egen forskning men genom samarbeten och förvärv kan koncernen erbjuda innovativa produkter, som exempelvis Renässans Pollen, läs mer nästa sida. Vitamex har exempelvis uppdaterade recepturer i sin sortimentlista som snabbt kan aktiveras, tillverkas och paketeras. Produkterna ska förutom att ge mervärde åt konsumenterna skapa framgång åt kunderna, det vill säga handeln, varför ett nära samarbete med dagligvaruhandel, apotek och hälsofackhandel är en viktig framgångsfaktor. Vikten av starka varumärken och smarta förpackningar Starka varumärken blir allt viktigare för att signalera god kvalitet och för att kunna konkurrera med egna varumärken i såväl dagligvaruhandeln som i hälsokostkedjorna. För den växande andelen hälsoprodukter som säljs via dagligvaruhandeln fyller förpackningsdesignen en viktig funktion då konsumenten normalt ägnar kortare tid att välja produkt än på apoteket eller i hälsofackhandeln. För Midelfart Sonesson är ett gott samarbete med dagligvaruhandeln, för att kunna utvidga sortimentet av hälsosamma produkter, av stor vikt. Koncernen kommer att kraftsamla runt innovation. En ny produkt kan vara en ny smak, en ny blandning av vitaminer eller en ny förpackning. Ett bra exempel på en innovativ förpackning är MultiMan och MultiKvinna, som innehåller 21 påsar som har förpackats med dagsbehovet av vitaminer, mineraler och omega-3 för mäns respektive kvinnor speciella behov. Liposinol för viktkontroll och lägre kolesterolvärden Liposinol är en ny produkt i MaxMedicas produktportfölj. Det är en CE-certifierad medicinteknisk produkt som säljs på Apoteket och som bidrar till viktkontroll och sänkning av det onda kolesterolet. Liposinol leder till ett minskat fettupptag, minskat sötsug och minskad aptit. I en randomiserad placebokontrollerad studie från 2006 undersöktes 68 kvinnor med Metabolt Syndrom* och ett BMI på mellan 25 och 40. Redan efter två veckor uppvisades en genomsnittlig sänkning av LDL-kolesterol bland Liposinolanvändarna med 10 procent. Efter sex veckor var 60 procent av deltagarna i Liposinolgruppen diagnostiserade som fria från Metabolt Syndrom. Liposinolgruppen uppvisade en positiv förändring även genom en höjning av HDL-kolesterolet. Inga biverkningar noterades vid användning av Liposonol * Metabolt Syndrom definieras i studien som förkomst av tre av fem kriterier; bukfetma, förhöjt LDL-kolesterol, låg andel HDL-kolesterol, högt blodtryck och/eller nedsatt glukostolerans. 20 Midelfart Sonesson Årsredovisning 2007

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 9 mars 2011 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 9 mars 2011 Agenda Midsona fokuserat på hälsa och välbefinnande i Norden Hälsa och välbefinnande en framtidsmarknad Ny strategi för omsättnings-

Läs mer

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products

Nordic leader in health & wellbeing products. Nordic leader in health & wellbeing products 1 Nordic leader in health & wellbeing products 2 Wilh. Sonesson förvärvar norska Midelfart och namnändrar till Midelfart Sonesson Midelfart är Norges ledande leverantör av produkter för hälsa och välbefinnande

Läs mer

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012

Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 7 mars 2012 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 7 mars 2012 Agenda Midsona i korthet Hälsa och välbefinnande en växande marknad Viktiga steg mot en starkare kärnverksamhet Finansiell ställning

Läs mer

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G Årsredovisning 2008 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G

MIDELFART SONESSON ÅRSREDOVISNING 2008 M I D E L FA R T S O N E S S O N Å R S R E D OV I S N I N G Årsredovisning 2008 Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en

Läs mer

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014

Midsona. Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care. 5 mars 2014 Midsona Stockholm Corporate Finance Life Science/Health Care 5 mars 2014 Agenda Fokus på starka varumärken Marknaden för hälsa och välbefinnande Finansiell ställning Sammanfattning Mission Vi vill göra

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll

Kort om Midelfart Sonesson. Innehåll Årsredovisning 2009 Kort om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.

Läs mer

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson

Halvårsrapport för Midelfart Sonesson Halvårsrapport för Midelfart Sonesson januari juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 Nettoomsättning 379 Mkr (424) Rörelseresultat 16 Mkr ( 12) Resultat före skatt 6 Mkr ( 20) Periodens resultat 4 Mkr ( 16) Periodens

Läs mer

Egenvårdsmarknaden 2016

Egenvårdsmarknaden 2016 Egenvårdsmarknaden 2016 Försäljningsstatistik över kosttillskott, vitaminer, sportnutrition, viktkontroll och växtbaserade läkemedel i Sverige 2016 FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK FÖR 2016 Svensk Egenvård och Euromonitor

Läs mer

Välkomna. Årsstämma 2015

Välkomna. Årsstämma 2015 Välkomna Årsstämma 2015 1 Öppnande 2 Val av ordförande vid stämman 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 Godkännande av dagordning 5 Val av två justeringspersoner 6 Prövning av om stämman blivit

Läs mer

Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006

Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2006 ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER TREDJE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 386 MSEK (276) RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 MSEK (-9) OCH RÖRELSERESULTAT -1 MSEK (-14) JUSTERAT FÖR POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31

Innehåll. Peter Åsberg, VD och koncernchef. Förvaltningsberättelse 24-31 Risk och riskhantering 30 Förslag till vinstdisposition 31 Årsredovisning 2010 Innehåll Efter ett omfattande arbete har vi nu en stabil grund för att bygga Nordens ledande bolag inom hälsa och välbefinnande. Med Midsona satsar vi på starka varumärken och har fokus

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL

MIDELFART SONESSON AB ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL 2006 i korthet 3 VD har ordet 4 Midelfart Sonesson i korthet 6 Koncernstruktur 8 Fakta om Midelfart 10 Förvärvet av Midelfart i korthet 11 Den nordiska marknaden för hälsoprodukter

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005

WILH. SONESSON AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 WILH. SONESSON I KORTHET 6 AKTIEN 8 VÅRA VARUMÄRKEN OCH PRODUKTER 10 PRODUKTUTVECKLING 12 NATURDIET ATT BYGGA ETT VARUMÄRKE 14 WILH. SONESSONS MARKNAD 16 LAGSTIFTNING,

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

AktieägAriNForMAtioN innehåll kallelse årsstämma 2011 verksamheten rätt till deltagande Anmälan om deltagande lämnas till: BolAgSStyrNiNg

AktieägAriNForMAtioN innehåll kallelse årsstämma 2011 verksamheten rätt till deltagande Anmälan om deltagande lämnas till: BolAgSStyrNiNg Årsredovisning 2011 AKTIEÄGARINFORMATION Kallelse årsstämma 2011 Årsstämma i Midsona AB (publ) äger rum den 4 maj 2012 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Stämman startar klockan 13.00. Inregistrering

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

Ett fokuserat bolag med starka varumärken

Ett fokuserat bolag med starka varumärken Årsredovisning 2012 Ett fokuserat bolag med starka varumärken Ett fokuserat bolag med starka varumärken Midsona är ett konsumentvaruföretag som, efter de senaste årens renodling, är fokuserat på att utveckla

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson

Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson Bokslutskommuniké för Midelfart Sonesson januari december 2008 FJÄRDE KVARTALET 2008 Nettoomsättning 363 Mkr (403) Rörelseresultat 6 Mkr ( 315) Resultat före skatt 15 Mkr ( 325) Periodens resultat 5 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER FJÄRDE KVARTALET NETTOOMSÄTTNING 403 MSEK (286) RÖRELSERESULTAT -315 MSEK (-27) RESULTAT EFTER SKATT -308 MSEK (-24) RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE 5,63 SEK (-0,68) HELÅRET

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) Andra kvartalet 2006 Året ackumulerat * Nettoomsättningen 294,1 (305,1) MSEK * Nettoomsättningen 594,9 (631,2) MSEK * EBITDA 10,1 (-1,8) MSEK * EBITDA 26,3 (28,2) MSEK * Rörelseresultatet 5,6 (-6,7) MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Brought to you by Global Reports

Brought to you by Global Reports FÖRETAGSPRESENTATION 2003 INNEHÅLL VÅR VISION 4 ÅRET I KORTHET 5 VERKSAMHETSÖVERSIKT 6 7 ORGANISATION 8 AFFÄRSOMRÅDE NORDIC MARKET & DISTRIBUTION 9 14 AFFÄRSOMRÅDE MANUFACTURING & INTERNATIONAL 15 17 DEN

Läs mer

Försäljningsstatistik Egenvårdsprodukter Sverige 2014

Försäljningsstatistik Egenvårdsprodukter Sverige 2014 Försäljningsstatistik Egenvårdsprodukter Sverige 2014 1. FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK 2014 För andra året i rad presenterar branschorganisationen Svensk Egenvård en samlad försäljningsstatistik över den svenska

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Delårsrapport för Midelfart Sonesson

Delårsrapport för Midelfart Sonesson Delårsrapport för Midelfart Sonesson januari september 2008 TREDJE KVARTALET 2008 Nettoomsättning 342 Mkr (386) Rörelseresultat 8 Mkr ( 1) Resultat före skatt 2 Mkr ( 11) Periodens resultat 3 Mkr ( 10)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2007 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 oktober 31 december 2007 1 januari 31 december 2007 Nettoomsättning 50,0 msek Nettoomsättning 180,6 msek Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Årsstämma. 22 maj 2017

Årsstämma. 22 maj 2017 Årsstämma 22 maj 2017 KSEK %, Bruttomarginal Omsättningen i Ellen har haft en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 24 procent Utveckling 2006-2015 Intäkter, EBITDA och Bruttomarginal 25 000 20 000 15 000

Läs mer

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017

Aktieägar- och företagsbesök. Götene 18 oktober 2017 Aktieägar- och företagsbesök Götene 18 oktober 2017 VÄLKOMNA TILL UMIDA GROUP! VI ÄR PÅ EN SPÄNNANDE RESA RESAN FRAM TILLS IDAG CEFOUR WINE & BEVERAGE AB Etablerades 2008 Unik förpackningslösning - färdigpackade

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q3 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen minskar något -1%. Underkläder är produktgruppen som tappar medan sportkläder och skor växer kraftigt. Sportkläder växer med

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB

1 (5) HEMTEX AB Org nr Delårsrapport 1 maj 31 oktober Hemtex AB 1 (5) Delårsrapport 1 maj 31 oktober 2003 Hemtex AB 2 (5) Hemtex AB, organisationsnummer 556132-7056, får härmed avge delårsrapport för perioden 1 maj 2003 31 oktober 2003. INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q4 2016 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 13% drivet av samtliga produktgrupper förutom glasögon. Underkläder växer med 4 procent medan sportkläder och skor

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer