Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp"

Transkript

1 Studiehandledning Hälsa och förebyggande av ohälsa II, 30 hp HT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän information... 4 Undervisningsformer och examinationer... 5 Tabell 1. Obligatoriska moment/examinationer i Hälsa och förebyggande av ohälsa II... 8 Portfolio med självvärdering Farmakologi PBL-seminarier: basgruppsarbete med utgångspunkter Dokumentation Smärta och smärtbehandling Sårvård Ögonvård Nutrition: gerontologi och geriatrik Nutrition: metabola syndromet Gerontologi och geriatrik Palliativ vård Mikrobiologi och immunologi 2 Klinisk mikrobiologi Vetenskaplig metod Kommunikation Motiverande samtal IPL Patient- och anhörigbemötande Etik Diskrimineringsgrunder Lika villkor Våld i nära relation 2: Våld mot äldre Yrkesmässig handledning Medicinsk rätt Hjärt- och kärlsjukdomar Diabetes Osteoporos Pre- och postoperativ vård samt sond, sug och syrgasbehandling och transfusionsmedicin Förberedande kunskaper inför termin Medicinsk teknik, allmän information Allmän omvårdnad Blodtrycksmätning och benlindning Förflyttningsteknik Kateterisering Kapillärprovstagning Perifer venkateter Praktiskt prov

3 Verksamhetsförlagd utbildning, allmän information VFU i T Praktiskt genomförande, VFU Peer Learning under VFU Samtalsuppgift, VFU VFU-observationer Nutrition 2: gerontologi och geriatrik Bilaga. Förtydliganden i AssCE, anpassad till T

4 VÄLKOMMEN TILL KURSEN! ALLMÄN INFORMATION Uppsala universitet Från Uppsala universitets hemsida kan du få allmän och viktig information för dig som är student. Här kan du bland annat söka alla personer som är knutna till universitetet, hitta institutioner, läsa om senaste nytt inom Uppsala universitet. Under rubriken student finns allt om studenters rättigheter, information om studentaktiviteter mm. Kursplan och utbildningsplan I kursplanen finns information om kursens mål och innehåll. Du kan hämta den i Studentportalen. Utbildningsplanen beskriver mål för hela sjuksköterskeprogrammet och du hittar den på programsida för sjuksköterskeprogrammet. Programsida för sjuksköterskeprogrammet Här finns översiktsplaner för de olika terminerna, blanketter, information om VFU och annan information som berör samtliga programstudenter. Här annonseras även meddelanden som berör samtliga programstudenter, kontrollera därför programmets anslagstavla dagligen. Ett viktigt dokument är Studiehandbok för sjuksköterskeprogrammet 180hp. I detta dokument hittar du information om bl.a. spärregler, vaccinationer och försäkringar. Allmän studieinformation finner du på universitetets hemsida under Student. Kursadministration Om du behöver ställa frågor angående poäng eller behöver stämplat intyg kontakta kursadministrationen på BMC, A10:1 eller personal i receptionen, campus Gotland. Här hämtar du också skrivna tentor. Blanketter för ex tillgodoräknande, reseersättning mm kan du själv hämta på Studentportalens programsida för sjuksköterskeprogrammet. Post till lärarna kan läggas i trälådan utanför kursadministrationen eller skickas via internpost via receptionen på campus Gotland. OBS! viktigt att du skriver lärarens namn på ditt dokument. Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter till kursledare, examinator, lärare och kursadministratör finns på respektive kurssida i Studentportalen under kursledning alternativt lärarlistor. Information från kursledningen Meddelas framförallt på Studentportalens anslagstavla, kontrollera därför kursens anslagstavla dagligen. Mycket brådskande information skickas även ut via e-post. Schema Aktuellt schema finns länkat i Studentportalen på respektive kurssida. Observera att universitetets centrala lokalbokning kan byta lokal med kort framförhållning vilket gör att du bör titta på onlineversionen av schemat. Det går att prenumerera på schemat så det kan läsas i kalenderprogram, se under meny på schemats sidhuvud. 4

5 Arbetsformer Den övergripande pedagogiska grundsynen i sjuksköterskeprogrammet är en studentaktiverande pedagogik, vilket innebär förutom att inhämta ämneskunskaper och öva färdigheter också en träning i att formulera problem, att självständigt söka kunskap samt att kunna presentera resultatet av ett sådant kunskapssökande. I studiehandboken för sjuksköterskeprogrammet hittar du information om den pedagogiska grundsynen och en översikt av de arbetsformer som du kommer att möta under utbildningen Icke godkända kurser/spärregler/fortsätta på nästkommande termin Läs i studiehandboken för sjuksköterskeprogrammet samt på Studentportalens programsida för sjuksköterskeprogrammet om vilka regler som gäller för att få gå vidare på sjuksköterskeprogrammet. Internationalisering Sjuksköterskeutbildningen har en omfattande internationell verksamhet. Studentutbytena sker genom avtal där utbildningsinstitutioner i olika länder samverkar. Den internationella lärargruppen respektive internationella studentgruppen anordnar seminarier, gästföreläsningar, välkomstmiddag för inkommande studenter och temadagar. Samtliga studenter på sjuksköterskeprogrammet är mycket välkomna att delta i dessa aktiviteter. På hemsidan för internationalisering hittar du bland annat information om kriterier för att kunna genomföra del av VFU utomlands, seminarietider och reseberättelser författade av studenter som genomfört utlandspraktik. Se programsida för sjuksköterskeprogrammet. UNDERVISNINGSFORMER OCH EXAMINATIONER Kursen är uppdelad i olika moment som varvas och blandas med varandra. Under andra terminen kommer du att ha sammanlagt sex veckors verksamhetsförlagdutbildning (VFU) som varvas med teoriperioderna. En sammanställning av kursens examinationsformer återfinns i Tabell 1. Utöver studiehandledningen finns en momentöversikt tillgänglig i Studentportalen. Kursen består av ett antal "provkoder som ger poäng. När du läser dina resultat i framsteg på Studentportalen kan du se dina poäng. För att få ut poängen för helkurs ska du ha godkänt på samtliga delmoment. Provkoderna presenteras i separat dokument i Studentportalen. Värt att notera är att respektive provkod är värd ett visst antal poäng som inte alltid har direkt koppling till momentets omfattning i kursen. Till exempel är sluttentamen omfattande och inkluderar merparten av kursens moment. Basgrupp I varje basgrupp är ni mellan 8-10 studenter. Basgruppsarbetet leds av en basgruppshandledare som även har en examinerande roll vid basgruppsseminarier och flertalet inlämningsuppgifter. 5

6 PBL-seminarium i basgrupp Vid den första basgruppsträffen skall ett kontrakt för basgruppens arbete upprättas. I kontraktet skall det framkomma hur deltagarna uppfattar ansvarsförhållanden, t.ex. vid sen ankomst, frånvaro, val av lämpligt arbetssätt osv. Aktuella mobilnummer/hemnummer skall helst stå på kontraktet. Basgrupper byts varje termin, och basgruppskontrakt skrivs varje gång. Obligatorisk närvaro Basgruppsseminarier ges för utgångspunkterna Basal omvårdnad, KOL och Cancer Problembaserat lärande (PBL), vid introduktionstillfället sätter gruppen upp inlärningsmål och gör frågeställningar vilka sedan besvaras till uppföljningstillfället. För godkänd närvaro krävs aktivt deltagande i diskussionen. Om frånvaro vid ett uppföljningstillfälle ska du besvara basgruppens gemensamma frågeställningar skriftligt. Dessutom ska du söka en vetenskaplig artikel som är relevant för det aktuella patientfallet, artikeln ska ha en omvårdnadsinriktning. Därtill ska du göra en sammanfattning av artikeln samt beskriva relevansen och kopplingen till patientfallet. Är du frånvarande vid mer än ett uppföljningstillfälle av utgångspunkterna måste du delta i motsvarande undervisning i en kommande termin. Problemlösningsprocessen Problemlösningsprocessen är användbar i uppstart för gemensamma arbeten och tillämpas vid basgruppsseminarier med PBL. Ni kan välja om ni vill använda PBL-cirkeln eller problemlösningsprocessen presenterat som lista. De innehåller samma information. Ta med den som passar dig bäst till basgruppsträffarna. De olika modellerna finns att hitta i Studentportalen. Obligatoriska moment i kursen Ett obligatoriskt moment kan vara föreläsning, seminarium, inlämningsuppgift i grupp eller individuellt, dugga eller skriftlig tentamen i skrivsal eller via Studentportalen eller som hemtentamen, klinisk färdighetsträning, examination av klinisk färdighet/praktiska moment och VFU. Med dugga menas en tentamen av ett delmoment. Delmomentet examineras oftast även senare, i andra examinationsformer. Vilka moment som är obligatoriska i denna kurs presenteras i Tabell 1. De icke obligatoriska moment som är inplanerade i kursen finns för att underlätta inläsning av kurslitteratur, ge ytterligare perspektiv på ämnet samt för att underlätta inlärning av praktiska moment. Det rekommenderas att du deltar även vid dessa tillfällen för att optimera dina möjligheter att bli godkänd vid kommande examinationer. Frånvaro vid obligatoriskt seminarium eller praktiskt moment Är du frånvarande vid ett obligatoriskt seminarium eller praktiskt moment måste du delta i motsvarande undervisning i en kommande termin. I vissa fall kan det bli aktuellt med en skriftlig inlämningsuppgift efter bedömning av ansvarig lärare. 6

7 Tentamina Skriftlig individuell salstentamen i farmakologi: läkemedelräkning Skriftlig, obligatorisk, individuell salstentamen 100% rätt krävs för godkänt Tre timmars tentamenstid Vid examinationer avseende läkemedelsräkning krävs alltid 100% rätt för godkänt. Skriftlig individuell hemtentamen Skriftlig, obligatorisk, individuell hemtentamen (gerontologi och geriatrik) Mer information om tentamensformen ges separat senare Skriftlig individuell tentamen i mikrobiologi och immunologi Skriftlig, obligatorisk, individuell salstentamen (klinisk mikrobiologi) 70% rätt krävs för godkänt Tre timmars tentamenstid Skriftlig individuell tentamen i statistik Skriftlig, obligatorisk, individuell salstentamen 70% rätt krävs för godkänt Två timmars tentamenstid Individuell skriftlig sluttentamen Skriftlig, obligatorisk, individuell salstentamen 70% rätt krävs för godkänt. Omfattar två patientfall från områden som du har läst i kursen (allmän omvårdnad, KOL och cancer). Tentamen inbegriper även (ingående i patientfallen eller fristående) nutrition, farmakologi, hjärtsjukdomar, smärta, palliativ vård, osteoporos, diabetes, sårvård, ögonvård, medicinsk rätt samt medicinsk teknik. Tidigare förvärvad kunskap kan ingå (T1). Fyra timmars tentamenstid Tentamensanmälan - för salstentamina Du ska själv anmäla dig till tentamen via Studentportalen. Tänk på att göra det minst 12 dagar före skrivdatum, därefter stängs möjligheten för anmälan. I samband med anmälan får du en kod via e-post som du behöver ha med dig till tentamenstillfället. Läs noga de ordningsregler som gäller vid tentamen (finns på programsidan: Student vid UU/Regler och rättigheter/tentamen). Läs även Övriga föreskrifter i kursplanen om vad som gäller avseende tentamen. Är du anmäld till tentamentillfället men inte kommer dit så har du inte använt ditt tentamentillfälle. Vid frågor kontaktas kursadministratören. Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter såsom vissa hemtentor, essäer och PM ges möjlighet till komplettering om godkänt inte uppnåtts vid den första inlämningen. Två tillfällen till komplettering ges under innevarande termin om inget annat anges. Sedan rättas nästa komplettering påföljande termin. 7

8 TABELL 1. OBLIGATORISKA MOMENT/EXAMINATIONER I HÄLSA OCH FÖREBYGGANDE AV OHÄLSA II Provkoder (bokstavsordning, gult fält) och områden/moment (tidsordning) Obligatoriska moment/examinationer Individuell/grupp Deadline Tomt = se schema Reservation för enstaka förändringar Farmakologi 2 (2hp; två provkoder nedan): Seminarium (0,5hp) Seminarium Basgrupper v Portfolio * Skriftlig individuell tentamen (1,5hp) Läkemedelsräkning i skrivsal Individuell 20/11 Hälsa och folksjukdomar 2 (3,5 hp) Basgrupp Utgångspunkter med patientfall, PBL-seminarier Ja - Basal omvårdnad Introduktion/uppföljning En/två basgrupp - KOL inkl. sårbara grupper Introduktion/uppföljning En/två basgrupp - Cancer Introduktion/uppföljning En/två basgrupp Smärta Smärta, e-post frågor inför föreläsning 29/12 Basgrupp 22/12 Nutrition 2: - Geriatrik och gerontologi Inlämningsuppgift (datainsamling -VFU) Individuell 28/12 Seminarium nutrition Basgrupp v 2 - Metabola syndromet Inlämningsuppgift (svar på frågor) Individuellt Metabola syndromet, kamratåterkoppling Grupp Facit för egen rättning, inför seminariet Individuellt Seminarium metabola syndromet 4 basgrupper v 1-2 Palliativ vård Seminarium palliativ vård Basgrupp v 1-2 8

9 Provkoder (bokstavsordning, gult fält) och områden/moment (tidsordning) Medicinsk teknik 2 (1,5 hp) Obligatoriska moment/examinationer Individuell/grupp Deadline Tomt = se schema Obs! Motsvarande webbdugga måste vara godkänd innan färdighetsträning: Webbduggor Webbdugga om KAD/RIK Individuell Öppen v Webbdugga om PVK Individuell Öppen v Färdighetsträning Kapillärprovtagning/blodsocker 2 basgrupper v 36 Basal omvårdnad 2 basgrupper v 37 Kateterisering (KAD/RIK) Basgrupp v 37 Förflyttningsteknik Basgrupp v 37 Perifer venkateter (PVK) Basgrupp v 42 Examination Examination KAD/PVK Individuell v 1 Ja Mikrobiologi och immunologi 2 (4 hp; två provkoder nedan): Demonstration (0,5hp) Laboratoriedemonstration 3 grupper v Skriftlig individuell tentamen (3,5 hp) Tentamen i skrivsal; klinisk mikrobiologi Individuell 27/11 Skriftlig individuell hemtentamen (1,5 hp) Hemtentamen i Gerontologi och geriatrik Individuellt v 44 Verksamhetsförlagd utbildning (9 hp; två provkoder nedan): VFU praktiskt genomförande 7,5 hp Bedömning, AssCe Individuell v40/49; v51 Ja Klinisk övning Individuell VFU-period 1 VFU teoretiskt genomförande 1,5 hp - Nutritionsobservation Datainsamling (se Nutrition) VFU-period 1 - Samtalsuppgift Inlämningsuppgift Individuell VFU-period 1 - VFU-observationer a-d) Inlämningsuppgift Individuell 8/1 - VFU-seminarium Seminarium Basgrupp v 2 Portfolio * 9

10 Provkoder (bokstavsordning, gult fält) och områden/moment (tidsordning) Obligatoriska moment/examinationer Individuell/grupp Deadline Tomt = se schema Portfolio * Vårdvetenskap 2 (4,5 hp) Professionsutveckling 2: - Yrkesmässig handledning Handledning: Handledning 1 Grupp v 38 Handledning 2 Grupp v 40 Handledning 3 Grupp v 50 Handledning 4 (ej Gotland) Grupp v 51 - IPL: Patient- och anhörigbemötande Inlämningsuppgift IPL-grupp 21/10 Seminarium 4 program 5/11 eller 10/12 Kommunikation 1 - Motiverande samtal (MI) Inlämningsuppgift Individuell meddelas Metodövning Grupp v 41 och 43 Vetenskaplig metod 2 - Bibliotekskunskap Sökteknik och sökning av artiklar inför PM Två basgrupper v PM omvårdnad/teori 2-3 studenter Ja - Handledning i grupp Basgrupp v 43 - Inlämning till handledare Bestäms vid mötet v 43, ska ske senast v 48 - Inlämning färdigt PM 11/1 - PM-seminarium Seminarium (presentation och diskussion) Basgrupp v 2 Etik 2 - Diskrimineringsgrunder Seminarium ½ basgrupp x 6 v 43 (50) Seminarium basgrupp v (50) 1-2 Ja - Etik Våld i nära relation 2: - Våld mot äldre VFU-observation beskäftigt tvång (se VFU) Medicinsk rätt 2 Ingår i skriftlig individuell sluttentamen Skriftlig individuell sluttentamen (2,5 hp) Tentamen i skrivsal, innehåll se tentamina i Studiehandledningen Individuell 15/1 Statistik (1,5 hp) Tentamen i skrivsal, innehåll se Vetenskaplig metod/statistik i Studiehandledningen Individuell 23/10 10

11 PORTFOLIO MED SJÄLVVÄRDERING Ingår i flera provkoder/moment Introduktion Portfolio är studentens portfölj på Studentportalen. Den är kopplad till inlämningsuppgifter och följer med genom hela sjuksköterskeprogrammet, oavsett kurs. Du kan välja portfölj i menyn, och där får du upp alla samlade uppgifter. Syfte Syftet är att du på ett enkelt sätt ska kunna följa din egen utveckling i vissa uppgifter. Genom att fylla i en självvärdering som är kopplad till varje får du reflektera över uppgiften, och hur du löst den. Du får också reflektera över vad du ska tänka på till nästa gång. Uppgift Det är läraren som väljer vilken/vilka typer av självvärderingar som ska fyllas i för varje uppgift. Vad som gäller för varje uppgift står studiehandledningen för respektive moment, samt i tabellen för obligatoriska moment. Självvärderingen finns för närvarande i fem typer: Skriftlig Muntlig Grupp Klinisk färdighetsträning VFU Genom att gå in på inlämningsuppgiften och klicka på Självvärdering kommer frågorna upp, och svaren skrivs i tillhörande ruta. Om en inlämningsuppgift ska kopplas till portföljen gäller det oftast den godkända slutversionen. Du markerar med ett kryss att du vill att den version du lämnar in ska kopplas till portföljen. Det görs på den vanliga sidan för inlämningsuppgifter. Ibland kan självvärderingen i portföljen gälla ett moment utan att en inlämningsuppgift är knuten till uppgiften (till exempel för färdighetsträning i medicinsk teknik). I de fallen kommer alltså självvärderingen att vara ifylld, men inlämningsuppgiften kvarstå som ej inlämnad. Portföljen kan av tekniska skäl endast kopplas till individuella uppgifter. Det innebär att en gruppuppgift kan komma att lämnas in av samtliga deltagare i gruppen, för att kunna kopplas till respektive studentportfölj, och till en självvärdering för grupparbetet. Examination Kriterier för godkänt är ifylld självvärdering med relevant innehåll för uppgiften. När det står klar i inlämningsuppgiften så är din reflektion tillräcklig. Kursmål som examineras Värdera sitt behov av ytterligare kunskap och visa strategi för fortlöpande utveckling av sin kompetens Ansvarig för momentet Mona Pettersson 11

12 FARMAKOLOGI 2 Ingår i samtliga utgångspunkter samt VFU Syfte Farmakologin går som en strimma genom hela utbildningen och olika kunskapsbitar byggs på efter hand. På termin 2 bygger vi vidare på de basala kunskaper om hur läkemedel utövar sina effekter som gavs termin 1 och utökar även kunskapen om hur man använder FASS. En stor del av farmakologin under T2 är att lära sig de vanligaste läkemedlen som används vid behandling av våra folksjukdomar. På terminens föreläsningar, utgångspunkter och seminarier tas följande sjukdomar upp: Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, epilepsi, ångest och depression, smärta, hjärt-kärlsjukdomar, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, osteoporos och cancer. Till dessa sjukdomar ges läshänvisningar i Farmakologiboken (se dokumentet T2 Läshänvisningar till läroboken Norlén & Lindström Farmakologi, 3:e upplagan). Ryggraden i farmakologin under hela utbildningen är Läkemedelshäftet, som kan sägas vara en kort sammanfattning av det som står om de vanligaste läkemedelsgrupperna i läroboken i Farmakologi. Innehållet i Läkemedelhäftet kommer således att byggas på allt eftersom, men det ökar allra mest på termin 2 (från 6 läkemedelsgrupper på T1 till 27 st på T2). I det kliniska arbetet är FASS den viktigaste kunskapskällan inom farmakologi. Det är därför viktigt att lära sig hitta i FASS och förstå vad som står där. Mål Målet är att du ska kunna: Läkemedelshäftet: 27 vanliga läkemedelsgruppers indikationer, verkningsmekanismer och biverkningar, första bokstaven för varje ATC-grupp, vanliga substanser i varje grupp samt gemensamma orddelar i läkemedelsgruppernas substansnamn. Utifrån kursboken förstå och redogöra för de termer och begrepp som tas upp på det sammanfattande dokument Basala termer och begrepp i farmakologi som läggs ut i Studentportalen. Förstå och kunna förklara de termer och begrepp som tas upp på Per Hellströms föreläsning Farmakologi, som ingår i FASS webbkurser Kort om läkemedel. Utifrån en patients läkemedelslista och med hjälp av FASS-rubrikerna Indikationer, Kontraindikationer, Biverkningar, Farmakodynamik och Farmakokinetik kunna ge patienten relevant läkemedelsinformation. Utifrån Farmakologiboken och det som tas upp på farmakologiseminariet kunna förklara irreversibel COX-hämning, COX-hämningens effekter på magsäcken samt varför statiner i regel tas till kvällen (sid 219, 227 och 254). Innehåll Webbföreläsningen Guide till FASS 12

13 Webbföreläsningen Farmakologi, som finns under FASS webbkurser Kort om läkemedel Seminarieuppgifter Undervisningsform Föreläsningar/frågestund, litteraturstudier. Examination Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsräkning. För godkänt krävs 100% rätt Ingår i skriftlig individuell tentamen Kursmål som examineras Förklara grundläggande farmakologiska begrepp och principer, verkningsmekanismer och biverkningar vid läkemedelsbehandlingar av folksjukdomar samt kunna tillämpa läkemedelsräkning samt delar av analysera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument, i relation till omvårdnad, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod Litteratur FASS: Vårdpersonal. Stockholm: FASS-verksamheten, uppdateras kontinuerligt, se länksamling i SP Hagren, B. (2011). Läkemedelsräkning: med interaktiva övningsuppgifter. (2., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. Lindström, E. & Norlén, P. (red.) (2014). Farmakologi. (3. uppl.) Stockholm: Liber. Läkemedelshäfte 27 vanliga läkemedelsgrupper, se Studentportalen Läkemedelsverket. Läkemedelsboken; webbmaterialet uppdateras kontinuerligt, se länksamling i SP Sammanfattande dokumentet Basala termer och begrepp i farmakologi Ulfvarson, J. & Bergqvist, M. (2014). Omvårdnadsaspekter vid läkemedelsbehandling. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. (ss ) Lund: Studentlitteratur Se Länksamling Medicinsk vetenskap/farmakologi Ansvarig lärare för momentet Mårten Fryknäs: Håkan Melhus: 13

14 PBL-SEMINARIER: BASGRUPPSARBETE MED UTGÅNGSPUNKTER Introduktion Tre delmoment i denna kurs använder utgångspunkter med patientfall som metod. Utgångspunkter kallas ofta patientfall. Introduktionen av utgångspunkterna går oftast till på samma sätt varje gång. Utgångspunkterna är alltid lärarhandledda. Den första gången är läraren med basgruppen hela tiden, men andra gånger kan läraren gå mellan två basgrupper och handleda båda samtidigt. Utgångspunkterna följer den pedagogiska modellen för Problembaserat lärande (PBL). Det finns en webbföreläsning om PBL, som ger en kort teoretisk bakgrund av modellen, men framför allt en praktisk genomgång av hur det går till, och vad du förväntas göra, se Studentportalen under Länksamling/Vårdvetenskap. Varje utgångspunkt har ett syfte som kan omfattas av flera olika kursmoment. Du kan därför behöva gå till studiehandledningen för de relevanta kursmomenten och titta på deras syfte för att se vilka mål som är relevanta för utgångspunkten. I studiehandledningen för varje kursmoment hittar du också aktuell undervisning som kan vara till hjälp, samt kurslitteratur som rekommenderas. Kunskapsinhämtning för utgångspunkterna Till hjälp för arbetet med utgångspunkterna har ni föreläsningar, via videokonferens, live, eller webb, samt kurslitteratur. Det är inte säkert att alla resurser ligger schemalagda i direkt anslutning till utgångspunkten, men du ser i schema och studiehandledning vilka delar som är relevanta, och ni kommer tillsammans vid utgångspunkten att gå igenom i basgruppen var ni hittar material och undervisning. Läraren hjälper er att fokusera på syftet i utgångspunkten så att ni når målet. Uppföljning av utgångspunkterna Uppföljning av patientfallet sker i seminarieform. Till uppföljningen av utgångspunkten ska du klara av att lösa patientfallet. Patientfallen redovisas och diskuteras tillsammans med den egna och en annan basgrupp, men kommer även att examineras vid andra tillfällen, t.ex. skriftlig tentamen. Inför uppföljningsseminariet ska du ha besvarat de frågeställningar som ni kom fram till vid introduktionen av utgångspunkten, samt gått igenom svaren tillsammans med basgruppen. Uppföljningsseminariet (se särskild instruktion för varje utgångspunkt) sker tillsammans med en annan basgrupp. Du ska inte lämna in något skriftligt, men det förväntas att du deltar aktivt i diskussionen, kan svara på frågor, samt att du kan redogöra för litteratur. Litteratur Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. del 1. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. (Kapitel 4, 11, 16) Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. del 2. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. (Kapitel 28, 30, 32-34) Benzein, E. (red.) (2014). Att möta familjer inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur. Bjuväng, A. (2014). Klinisk kemi och klinisk fysiologi: analyser och undersökningar. (4. [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur 14

15 Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 3-5, 7-21) Ehrenberg, A., Wallin, L. & Edberg, A. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 2-4) Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.(Kapitel 7,11-12) Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (red.) (2010). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. Lindström, E. & Norlén, P. (red.) (2014). Farmakologi. (3. uppl.) Stockholm: Liber. Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi. (2. uppl.) Stockholm: Liber. Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Övrig kurs- och resurslitteratur Examination För godkänt krävs: Deltagit i basgrupp med utgångspunkt samt aktivt deltagit vid uppföljningen. Kursmål som examineras Samtliga 15

16 Utgångspunkt- basal omvårdnad Syftet är att du ska kunna tillämpa Basal omvårdnad, så att patientens olika behov kan tillgodoses. Du ska kunna översiktligt beskriva uppkomsten av och symtom på orörlighetskomplikationer som trombos, blodtrycksfall, pneumoni, kontrakturer, trycksår, osteoporos, obstipation, urinvägsinfektion och psykisk ohälsa, samt hur du kan förebygga dessa. Du ska även inhämta grundläggande kunskaper i ögonvård, sårvård, samt smärta och smärtbehandling. Du ska vidare känna till och kunna tillämpa viktiga principer som rör patientens personliga hygien, nutrition (matning) och munhälsa samt rutiner kring bäddning. Du ska kunna konkretisera användningen av VIPS-sökorden kommunikation, kunskap/utveckling, andning/cirkulation, nutrition, elimination, hud/vävnad, aktivitet, sömn, smärta/sinnesintryck, sexualitet/reproduktion, psykosocialt, andligt/kulturellt, och välbefinnande. Du ska kunna förutse och konkretisera omvårdnadsproblem, samt utföra omvårdnadsåtgärder utifrån olika tänkbara orsaker men oberoende av diagnos. Du ska kunna skilja mellan ANAMNES och STATUS. I utgångspunkten basal omvårdnad ligger fokus på vilka omvårdnadsproblem du ser och vilka omvårdnadsåtgärder som kan vara tänkbara oberoende av vilken eller vilka medicinska förklaringar som kan finnas. Patientfall man- skrivs ut av basgrupperna A, I, H, C, G, D, L Du arbetar eftermiddagspass på en vårdavdelning på Akademiska sjukhuset och träffar Josef, 26 år för första gången. Josef kom till Sverige för tre år sedan och bor i norra Sverige. Josef har vänner i många länder och håller kontakten med alla via Internet. Sedan han kom till Sverige har han läst svenska och tagit körkort. Han tycker om att snickra och arbeta med sina händer. Hans dröm är att få jobb som snickare. På grund av sin sjukdom har Josef ofta svårt att hinna till toaletten i tid, vilket resulterar i att kläderna blir blöta. Josef har inte haft avföring på flera dagar. De sista dagarna har hans aptit blivit sämre och han dricker dåligt. På dagarna ligger Josef mest på sängen. Han har ont i huvudet, och han vill inte gå ut i dagrummet och äta med de andra längre. Som barn var han med i en stor bilolycka och förlorade ett antal tänder. Han har nu delprotes. Nattpersonalen har rapporterat att han har svårt att somna och sover oroligt, samt att han har börjat få trycksår i sacrum och på hälarna. När du pratar med honom så får du irrelevanta svar. Du ser också att han har blivit röd och irriterad i ett öga. Josef delar rum med två andra patienter. 16

17 Patientfall kvinna skrivs ut av basgrupperna B, E, K, J, N, F, M Du arbetar eftermiddagspass på ett äldreboende och är omvårdnadsansvarig för Agnes, 89 år. Hennes man dog för många år sedan och hon har efter hans död bott tillsammans med sin hund Hubert i huset som hon och hennes man byggde själva på 40-talet. Agnes har alltid älskat att pyssla i trädgården, koka sylt och baka. Hon har god kontakt med sina två barn och barnbarnen trots att de bor långt borta, vilket gör att de inte kan hälsa på så ofta. Agnes har alltid tyckt om att läsa, både tidningar och böcker, men under sista tiden har det blivit allt svårare att se. Hon har glaukom sedan många år. Hörseln har börjat bli sämre. Agnes flyttade in på äldreboendet då det blev för svårt att klara sig själv och barnen hade inte möjlighet att hjälpa till. Agnes har svårt att hinna till toaletten i tid, vilket resulterar i att kläderna blir blöta. Agnes har inte haft avföring på en vecka. De sista dagarna har hennes aptit blivit sämre och hon dricker dåligt. Hon sätter lätt i halsen. Agnes har en löstagbar tandprotes i överkäken. På dagarna ligger Agnes mest på sängen. Hon har ont i ryggen och i benen. Benen är svullna, och hon har fått ett sår på underbenet, där huden även är något missfärgad. Hon vill inte gå ut i dagrummet och äta med de andra längre. Nattpersonalen har rapporterat att hon har svårt att sova. Vid ett tillfälle har hon ramlat ur sängen. Seminarium i basal omvårdnad Innan seminariet ska alla frågor vara besvarade av varje enskild student och tillsammans ska ni i basgruppen ha diskuterat igenom era svar. Du ska också, tillsammans med din basgrupp, ha sorterat in vad som ska dokumenteras under anamnes och under status. Introduktion ( ) Tvärgruppsarbete (inklusive fikapaus) Ca ( ) Det ska vara minst en student från varje patientfall (d v s en från kvinna och en från man) i varje grupp. Det blir 2-3 studenter/grupp. Ni ska diskutera igenom fallen parallellt från anamnes och sedan sökord för sökord: Vad har ni för problem under sökordet? Vilka omvårdnadsåtgärder har ni kommit fram till? Referera till använd litteratur/källor Diskutera eventuella likheter och olikheter i omvårdnaden av de två patienterna samt vad det kan bero på Diskutera/repetera vilka sänglägeskomplikationer era patienter kan riskera att drabbas av samt hur ni konkret kan förebygga det Prata också om hur det skulle bli om ni bytte ålder, etnicitet och kön på era patienter. Behöver ni vara uppmärksamma på andra omvårdnadsbehov? Förändras omvårdnadsåtgärderna? 17

18 Skriv om sökordet Ca ( ) Varje grupp blir här tilldelad ett område att redovisa för övriga gruppen. Detta får ni skriva ner i punktform på blädderblock. Sex grupper fördelas på: Kommunikation + ögonvård, Nutrition, Elimination, Sömn + smärta, Aktivitet + sårvård och Anamnes + sänglägeskomplikationer. Redovisning och diskussion Ca ( ) Varje grupp redovisar sitt område, utifrån det som man kom fram till vid tvärgruppsarbetet. Tyngdpunkten bör ligga på problem, omvårdnadsåtgärder samt likheter och skillnader. Övriga grupper kommer med synpunkter och eventuella tillägg efter varje redovisning. Alla i gruppen måste delta i den muntliga redovisningen för att kunna examineras. Om din medverkan inte visar dina kunskaper tillfredsställande får du komplettera med en skriftlig redovisning enligt anvisningar från basgruppshandledaren. Avslutning/Utvärdering Ca ( ) 18

19 Utgångspunkt KOL/Sårbara grupper Inom området studeras obstruktiva lungsjukdomar. Särskilt fokus ligger på KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. I detta moment ges även en första introduktion till Jämlik/ojämlik hälsa. Studierna ger kunskap om patofysiologi, symtom, diagnostik samt den principiella behandlingen vid KOL, kunskap om omvårdnaden av patienter med KOL, samt om vårdteamets betydelse och funktion för att ge en optimal vård och behandling. Även smärta, oro och ångest inkluderas. Du ska kunna redogöra för relevant anatomi och fysiologi, samt relevanta läkemedel, deras verkningsmekanismer och biverkningar. Kim Karlsson, 58 år, sökte akuten på grund av dyspné till följd av en luftvägsinfektion med feber och hosta. Hen besväras även av huvudvärk och smärta i höger axel. Kim fick diagnosen KOL för 4 år sedan, röker 10 cigaretter om dagen och är nu motiverad till att sluta röka. Hen är gift sedan 30 år och förtidspensionerad. Kim står på inhalationer med glukokortikoider och antikolinergika. Hen fick på akuten l L O 2/ min utan någon större förbättring. Behandlades då med Beta 2 stim och Bi-PAP och klarar sig nu bra på 1L O 2/min på näsgrimma. Kim har under tidigare sjukhusvård upplevt Bi-PAP behandlingen jätte jobbig. Kim är helt slut, har andnöd, läppcyanos, upplever att hen långsamt håller på att kvävas. Hen sitter upp med uppskjutna axlar, spända hals- och nackmuskler och är orolig och ångestfylld. Har fortfarande ronki bilaterat, kompenserad respiratorisk acidos, känner sig kraftlös och har problem med att orka äta. Kim kommer nu till din avdelning och du är ansvarig sjuksköterska. Kontroller och prover efter behandling: SAT 95% 1L O 2 Andningsfrekvens 32/min Blodtryck 180/100 mmhg Puls 120 slag/min Temp 37,9 grader BMI 18.4 Artärgas B-pH 7,43 B-pCO kpa B-pO kpa B-BE 4.4 mmol/l B-Laktat

20 Tillägg 1- sårbar grupp invandrare Kim är en kvinna som är 70 år gammal. Hon föddes i forna Jugoslavien och flydde till Sverige under kriget. I Sverige har hon bott i 15 år tillsammans med sin man och sina barn. De yngsta barnen går i skolan och pratar bra svenska. Kim umgås mestadels med kvinnor från sitt hemland, men har sista tiden fått svårt att orka med något umgänge. Tillägg 2 - sårbar grupp äldre Kim är en man på 82 år. Han bor i en villa tillsammans med sin fru, som är några år yngre. De har varit gifta i nästan 60 år. Inget av barnen bor kvar i Sverige, de fick jobb utomlands efter studier och Kim och hans fru träffar sällan barn och barnbarn. Tillägg 3 - sårbar grupp ensamstående Kim är en kvinna som nyss fyllt 50 år. I flera år levde hon i ett förhållande som tog slut för några år sedan. Ingen av dem ville ha barn, något Kim tänker ofta på nu när hon är ensam. Förhållandet fungerade bra, tills sjukdomen diagnosticerades. Kim slutade röka vid diagnosen, men tycker ändå att luftvägsinfektionerna kommer tätare och blir värre. Tillägg 4 - sårbar grupp ungdom som anhörig Karl är 50 år, och bor med sin fru och sin son i en lägenhet i innerstan. Han diagnosticerades med KOL för fem år sedan. Tyvärr har han inte lyckats sluta röka helt efter diagnosen trots at han vet att det är nödvändigt och han har försökt oräkneliga gånger. Sonen är 15 år, och går i nionde klass. Karl och hans fru tycker att sonen förändrats under de sista åren. Han vill inte ta hem kompisar längre och har även blivit tystlåten och lättirriterad hemma. De är oroliga för sena kvällar ute på stan, och för att betygen rasar i skolan. Seminarium Patientfallen i KOL följs upp i ett seminarium för två basgrupper. Du får ha dina anteckningar med dig, men ska vara påläst så att du kan svara på frågor, ställa frågor, och delta flytande i diskussionen. Alla i gruppen måste delta i den muntliga redovisningen för att kunna examineras. Om din medverkan inte visar dina kunskaper tillfredsställande, får du komplettera med en skriftlig redovisning enligt anvisningar från basgruppshandledaren. I fyra grupper har varje basgrupp läst in sig på fyra olika fall av KOL. I seminariet arbetar basgrupperna tillsammans, i fyra grupper som utgörs av respektive tillägg sårbar grupp. 20

21 Grupperna lottas till ett område att redovisa: - Lungans anatomi/fysiologi- sårbar grupp - KOL patofysiologi sårbar grupp - Omvårdnadsåtgärder sårbar grupp - Farmakologi sårbar grupp Varje delgrupp får 30 minuter på sig att förbereda sin presentation (blädderblock), och får sedan redovisa sin del av sjukdomen/fallet, samt sin egen sårbara grupp (ca 15 minuter). Efter varje redovisning ges möjlighet till diskussion/frågor. Alla i gruppen måste delta i den muntliga redovisningen för att kunna examineras. Om din medverkan inte visar dina kunskaper tillfredsställande får du komplettera med en skriftlig redovisning enligt anvisningar från basgruppshandledaren. 21

22 Utgångspunkt- Cancer Inom området studeras onkologiska/hematologiska sjukdomar som bröstcancer, prostatacancer, malignt melanom och leukemi. Studierna ska ge kunskap om patofysiologi, symtom, diagnostik samt den principiella behandlingen vid onkologiska sjukdomar. Studierna ska ha störst fokus på omvårdnadsproblem och omvårdnadsåtgärder hos patienter med onkologiska sjukdomar i relation till symtom av sjukdom samt biverkningar av behandling, samt inkludera vårdteamets betydelse och funktion för att ge en optimal vård och behandling. Du ska kunna redogöra för relevant anatomi och fysiologi, samt relevanta läkemedel, deras verkningsmekanismer och biverkningar. Du arbetar dagpass och har hand om Alex Andersson, 45 år. Hen insjuknade i cancer för tre år sedan. Det fanns då en spridning i kroppen. Hen opererades och fick besvär efter operationen. I samband med operationen fick Alex strålbehandling samt cytostatikakurer. Inför cytostatikabehandling fick hen också en subcutan venport. Hen drabbades av ett flertal biverkningar av cytostatika och strålning. I efterförloppet har hen haft en lång period av fatigue, matleda och smärta. Vid ett återbesök för sex månader sedan upptäcktes ett recidiv och då konstaterades att sjukdomen hade spridit sig. Därefter har Alex nu behandlas med cytostatika igen, men tyvärr har ännu inte önskad effekt av behandlingen uppnåtts. Hen har nu nytillkommen pleuravätska som gör att hen andas tungt och det gör ont vid djupandning. Alex är fortfarande förstoppad efter senaste cytostatikabehandlingen. Hen är djupt oroad över sitt återfall samt hur familjen ska klara sig. Tillägg 1 basgrupperna D1, N1, A1, C1, E1, H1, L1 Bröstcancer Tillägg 2 basgrupperna D2, N2, A2, C2, E2, H2, L2 - Prostatacancer Tillägg 3 basgrupperna F1, G1, B1, J1, I1, K1, M1 Malignt melanom Tillägg 4 basgrupperna F2, G2, B2, J2, I2, K2, M2 - Leukemi Seminarium Patientfallen i cancer följs upp i ett seminarium för två basgrupper tillsammans. Du får ha dina anteckningar med dig, men ska vara påläst så att du kan svara på frågor, ställa frågor, och delta flytande i diskussionen. I halva basgrupper har ni tillsammans förberett fyra olika fall av cancer. Gruppen ska tillsammans förbereda en information om det viktigaste med fallet, för att vid seminariet undervisa resten av gruppen (gärna en ppt-presentation som ni kan dela med er av till gruppen). Alla i gruppen måste delta i den muntliga redovisningen för att kunna examineras. Om din medverkan inte visar dina kunskaper tillfredsställande, får du komplettera med en skriftlig redovisning enligt anvisningar från basgruppshandledaren. 22

23 DOKUMENTATION Ingår i utgångspunkt basal omvårdnad, nutritionsuppgift samt som uppgift i VFU Syfte Syftet med denna uppgift är att integrera praktiska erfarenheter med teoretiska kunskaper genom att belysa allmän omvårdnad utifrån omvårdnadsprocessens delar och dokumentation Undervisningsform Webbföreläsning och litteraturstudier Uppgift Se utgångspunkt basal omvårdnad, nutritionsuppgift samt i olika moment i VFU, framförallt i peer-learning moment C. Examination Nutritionsuppgift samt individuell skriftlig tentamen. Litteratur Ehrenberg, A., Wallin, L. (Red.) (2014). Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 2, 3 och 4) 23

24 SMÄRTA OCH SMÄRTBEHANDLING Ingår i samtliga utgångspunkter Introduktion Smärta är vanligt förekommande vid de flesta sjukdomstillstånd. Smärta är ett obehagligt, subjektivt sinnesintryck som innehåller både kroppsliga och själsliga komponenter. Det grundläggande målet med all smärtbehandling är att minska lidandet. Inom området studeras smärttillståndens: tidsförlopp (övergående-, akut-, långvarig smärta), sjukdomsbakgrund (postoperativ/posttraumatisk, cancerrelaterad, långvarig icke-malign smärta uppkomstmekanism (nociceptiv, neurogen, psykogen, idiopatisk smärta). För att tillgodose patientens behov av smärtlindring behöver sjuksköterskan insikt i smärtupplevelsens natur med det psykiska, sociala, existentiella och kulturella aspekter. Syfte Studierna skall ge kunskap om smärtfysiologi, olika metoder att bedöma smärta samt den principiella behandlingen vid olika smärttillstånd. Du skall kunna förstå och redogöra för den farmakologiska behandling som patienter med olika typer av smärta får, samt redogöra för den verkningsmekanism och eventuell biverkan av givna farmaka, liksom upptagnings-, fördelnings- och utsöndringsfasen. Du skall även skaffa dig kunskap om omvårdnaden av patienter med olika typer av smärta samt förstå vårdteamets betydelse och funktion för att ge en optimal omvårdnad till patienter med olika smärttillstånd. Du skall förstå och kunna redogöra för samt konkritisera innebörden av sjuksköteskans omvårdnadsåtgärder i samband med olika smärttillstånd. Undervisningsform För att tillgodogöra dig kursens undervisning bör du repetera smärtfysiologi. Litteraturstudier samt webbföreläsning med uppföljande föreläsning i föreläsningssal. Uppgift Inför uppföljningsföreläsningen ska basgrupperna skicka in frågor till föreläsaren från Smärtcentrum. Detta görs via Inlämningsuppgift i Studentportalen (se deadline i Tabell 1) och frågorna vidarebefordras av kursledare. Uppföljningsföreläsning baseras på inskickade frågor. Examination Ingår i individuell skriftlig tentamen Litteratur Bergh, I. (2014). Smärta. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. (ss ) Lund: Studentlitteratur Berntzen, H., Danielsen, A. & Almås, H. (2011). Omvårdnad vid smärta. I H. Almås, D-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.). Klinisk omvårdnad del 1. (ss ). Stockholm: Liber Lindström, E. & Norlén, P. (red.) (2014). Farmakologi. (3. uppl.) Stockholm: Liber. Länksamling/medicinsk vetenskap Ansvarig för momentet Christine Lantz 24

25 SÅRVÅRD Ingår i utgångspunkten basal omvårdnad Syfte Syftet med denna uppgift är att få kunskap om omvårdnad vid sår. Undervisningsform Föreläsning Litteraturstudier, inklusive repetition av anatomi och fysiologi Uppgift Detta moment ingår i Utgångspunkt basal omvårdnad - patientfall Examination Ingår i individuell skriftlig tentamen. Litteratur Ingebretsen, H. & Storheim, E.(2011). Omvårdnad vid hudsjukdomar och hudskador. I H. Almås, D-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.). Klinisk omvårdnad del 2. (ss ). Stockholm: Liber (lästips: ej fokus på hudsjukdomar, hudinfektioner och eksem) Lindholm, C. (2014). Omvårdnad vid sår. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. (ss ) Lund: Studentlitteratur Länksamling/Medicinsk teknik Ansvarig för momentet Christine Lantz 25

26 ÖGONVÅRD Ingår i utgångspunkten basal omvårdnad Syfte Syftet med denna uppgift är att få kunskap om ögonsjukdomar och ögonvård. Undervisningsform Litteraturstudier, inklusive repetition av anatomi och fysiologi Uppgift Detta moment ingår i Utgångspunkt basal omvårdnad - patientfall Examination Ingår i individuell skriftlig tentamen Litteratur Sæland, M. & Thorstad, A. (2011). Omvårdnad vid sjukdomar och skador i ögat. I H. Almås, D-G. Stubberud & R. Grønseth (Red.). Klinisk omvårdnad del 2. (ss ). Stockholm: Liber Länksamling/Medicinsk teknik Ansvarig för momentet Christine Lantz 26

27 NUTRITION: GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Syfte Syfte med momentet är att du utifrån sjuksköterskans perspektiv ska förstå komplexiteten runt mat och måltider för äldre och skilja på rekommendationer för den friska, den sköra och den multisjuka äldre och kunna ge adekvat förslag på åtgärder på individnivå. Detta moment är en teoretisk uppgift där datainsamling sker under VFU. För specifik information om momentet, se under VFU. För flödeschema, se Figur 1 nedan. Förberedelser föreläsningar under teoriavsnittet, se schema litteraturstudier 1. Under VFU period 2 datainsamling 2. Under VFU teoretiskt genomförande, period 2 alternativt efter VFU inlämningsuppgift Deadline, se Tabell Under VFU eventuell återkoppling till omvårdnads/patientansvarig sjuksköterska 4. Inför seminariet inläsning av basgruppens inlämningsuppgifter Seminarium, se schema Figur 1. Flödeschema för Nutritionsuppgift under både teori och VFU Ansvariga lärare för momentet Anja Saletti, Kerstin Lugnet, 27

28 NUTRITION: METABOLA SYNDROMET Introduktion Kosten har betydelse för fetmarelaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt kärlsjukdom och metabola rubbningar. Dessa s.k. kardiometabola sjukdomarna är starkt livsstilsrelaterade, och kosten kan ha stora effekter på hälsostatus, om kosten följs. En»osund«kost har beräknats kunna förklara ca 30 procent av alla hjärtinfarkter. Kostförändringar kan minska den totala dödligheten. De rekommenderade kostmönstren baseras på Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2012 och består av en allsidig kost rik på frukt, grönsaker, baljväxter, fullkornscerealier, fisk, fågel, magra mjölkprodukter och vegetabiliska fetter från oljor och nötter, medan de innehåller begränsade mängder transfetter, rött kött och charkprodukter, mättat fett, socker, salt, snabbmat, processad (halvfabrikat) och friterad mat. Momentet ger en fördjupning och en progression av nutrition och folkhälsoarbete, termin 1. Syfte Syftet med momentet är att du utifrån sjuksköterskans perspektiv ska förstå och börja tillämpa evidensbaserad kunskap om nutritionens betydelse för metabola syndromet på grupp- och individnivå. Undervisningsform Föreläsningar, inklusive webbföreläsningar. Litteraturstudier: kurslitteratur samt två vetenskapliga texter Inlämningsuppgift med kamratåterkoppling Seminarium Inlämningsuppgift 1. Besvara frågorna (se länksamlingen). 2. Lägg upp svaren på frågorna i Studentportalen, se nedan (individuell inlämning). 3. Läs sedan kamraters inlämnade svar på frågor i halva basgruppen och ge varje person i halva basgruppen några återkopplande kommentarer/reflektioner, återkopplingen till varje person är max en halv A4-sida. Gör samtliga reflektioner i ett dokument - hänvisa till studenternas respektive namn. 4. Lägg ut återkopplingen i Studentportalen, se nedan (gruppinlämning). 5. Facit till frågorna kommer sedan att läggas ut en vecka innan seminariet för egenrättning. Vid behov av handledning kontaktas Afsaneh Koochek. Inlämning av skriftlig inlämningsuppgift Den individuella inlämningen och återkoppling på frågor görs via Studentportalen/Inlämning under Metabola syndromet, individuell inlämning resp. gruppinlämning. För deadline, se Tabell 1. Examination Godkänd inlämning och kamratåterkoppling. Aktivt deltagande i seminarium med mentometer, både individuellt och i grupp. Sen inlämning och/eller utebliven närvaro på seminariet renderar en kompletteringsuppgift. 28

29 Kursmål som examineras Del av analysera teorier, modeller och begrepp, samt tillämpa metoder och styrdokument i relation till omvårdnad, organisation, ledarskap, utveckling och lärande samt vetenskaplig metod Litteratur Skolin, I. (2010). Näringslära för sjuksköterskor: teori och praktik 1. uppl. Stockholm: Norstedt. (Speciellt kapitel 6) Westergren, A. (2014). Nutrition och ätande. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. (ss ) Lund: Studentlitteratur Artiklar/text, se Länksamling - Nutrition Förslag på resurslitteratur: Abrahamsson, L. (red.) (2013). Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition. (6., utök. och uppdaterade uppl.). Stockholm: Liber. Ansvariga lärare för momentet Afsaneh Koochek, Ulf Holmbäck, 29

30 GERONTOLOGI OCH GERIATRIK Introduktion Studierna ger kunskap om patofysiologi, symtom, diagnostik, behandling samt den specifika omvårdnaden vid det normala åldrandet, samt vissa av åldrandets sjukdomar. Syfte Syftet är att du ska kunna orsak, symtom, diagnostik och behandling vid Stroke och Epilepsi, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom/demens och Depression hos äldre. Du ska även kunna den specifika omvårdnaden som kan bli aktuell vid ovan nämnda tillstånd. Vidare ska du kunna resonera om närståendes betydelse för patientens situation. Undervisningsform Föreläsningar, inklusive webbföreläsningar, och litteraturstudier. Examination Hemtentamen Kursmål som examineras Flertalet Litteratur Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (red.) (2011). Klinisk omvårdnad. Del 2. (2., [uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber. (Ex. Kapitel 26, 27) Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B. (red.) (2012). Att möta familjer inom vård och omsorg. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur (passande avsnitt) Edberg A-K. & Wijk H. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur (Kapitel 15, 21, 22, samt ev. andra relevanta kapitel, se register) Friberg, F. & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 5, samt ev. andra relevanta kapitel, se register) FASS: Vårdpersonal. Stockholm: FASS-verksamheten; uppdateras kontinuerligt, se länksamling i SP Kirkevold, M., Brodtkorb, K. & Hylen Ranhoff, A. (red.) (2010). Geriatrisk omvårdnad: god omsorg och vård till den äldre. Stockholm: Liber. Lennéer-Axelson, B. (2010). Förluster: om sorg och livsomställning 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur Läkemedelsverket. Läkemedelsboken; webbmaterialet uppdateras kontinuerligt, se länksamling i SP Se även länksamlingar i SP: Medicinsk vetenskap Ansvarig för momentet Christine Lantz 30

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.

Kursplan. Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh. Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola 47/2012 Teknikringen 1 Datum 2012-08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Anatomi och fysiologi samt grundläggande

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn

Namn: Kurs: Övat Laboration. Dat Namn Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning Checklista för omvårdnadstekniska moment Namn: Kurs: Alla moment utföres utifrån etisk, estetisk, empirisk och personlig kunskap (Carper, 1978) Allmän

Läs mer

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G

Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Studiehandledning Kommunikation i omvårdnad A 7,5 ECTS VT 2015 Kurskod OM124G Lärarlag Birgitta Minard Stina Thorstensson Lars Westin Cecilia

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing

Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing 1(7) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod Nursing Programme, 180 ECTS Inriktningskod ----- VGSSK Examen Sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing Filosofie kandidatexamen

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Beskrivning av huvudområdet

Beskrivning av huvudområdet Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

MANUAL. till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Sektionen för Hälsa Samhälle Sjuksköterskeprogrammet MANUAL till bedömningsformulär i verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet 080901/rev.090818 Lisbeth Blom Ann-Christin Olsson Birgitta

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp

Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp Kursplan Kurs 5: Hälsofrämjande omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp Kurskategori Programkurs Kurskod 8SNG50 Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet i Norrköping/Nyköping, termin 5. Mål Utifrån omvårdnads-

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30

TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30 12.30 Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen Ladokkod: Tentamen ges för: SSK 06, SSK 05 SSK 03, SSK 04 (del 1 eller/ och del 2) TentamensKod: Tentamensdatum: 120324 Tid: 09.30

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF

VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF VÄLKOMNA PÅ LÄRARUTBILDARTRÄFF 09.00 10.00 Information för nya lärarutbildare även ni som tidigare har haft studenter från AU1 är naturligtvis välkomna 10.00 10.30 Information för samtliga lärarutbildare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet Nursing - Study Programme 180 högskolepoäng/ects Programkod: SSJPG Utbildningsplanen gäller från: Höstterminen 2011 Utbildningsnivå: Grundnivå Datum för fastställande:

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG

Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG Institutionen för vårdvetenskap UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 180 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller: Allmän omvårdnad 25,5 Hp Provmoment: Allmän omvårdnad vuxna, barn och äldre. Ladokkod: 61SA01 Tentamen ges för: SSK 14 B TentamensKod: Tentamensdatum: 2015-01-16 Tid: 09.00-12.00 Hjälpmedel: inga tillåtna

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011

TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 ITN/KTS Stefan Engevall/Joakim Ekström Kursinformation TNSL05, Optimering, Modellering och Planering, HT2011 TNSL05, Optimering, Modellering och Planering 6 hp, HT2-2011 1 Kursmål & innehåll 1.1 Mål med

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1

KURSPLAN. VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Sida1(6) KURSPLAN VÅ1027 Basal omvårdnad, 12 högskolepoäng, grundnivå 1, Basic Nursing, 12 Higher Education Credits *, Undergraduate Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015

Beskrivning av kurs ht 2015 Beskrivning av kurs ht 2015 2.7.4-2014:1034 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 7-9, 45hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet Antal högskolepoäng 45

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari

Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom Provmoment: Tentamen, Del 2 Ladokkod: VSO011 Tentamen ges för: 760916-5100 Maryam Khanjari Tentamensdatum: 121119 Tid: 09.00 13.30 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp

Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30. Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Studiehandledning SA 1005 Socialt arbete 1-30 Delkurs 1: Introduktion till socialt arbete, 7,5 hp Välkommen till delkursen! Du är hjärtligt välkommen till programmet Organisering och ledning av arbete

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A)

MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle. Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) MALMÖ HÖGSKOLA Teknik och samhälle Kurs-PM Fastighetsvetenskap 31-45 hp Fastighetsmarknad och värdering (FF221A) HT 2007 1 Detta PM syftar till att ge er mera detaljerad information om kursen utöver vad

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care

UTBILDNINGSPLAN. MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG. MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM i VÅRDVETENSKAP palliativ vård 120 HÖGSKOLEPOÄNG MASTER [TWO YEARS] IN HEALTH CARE SCIENCES - Palliative Care 120 ECTS credits 1 (8) Masterprogram i vårdvetenskap palliativ

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng OM4250

SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa II, 30 högskolepoäng OM4250 SCHEMA HT 2011 OBS preliminärt/9 augusti Personcentrerad vård vid symtom och tecken på o II, 30 högskolepoäng OM4250 Sjuksköterskeprogrammet Termin 3 SP1 Grupp A + B 35 Kursansvariga: Linda Berg (LB),

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer

XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer 1 (8) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) Mall för avancerad nivå 2011-03-17/BS Förslag: Reviderad: XXXXXX Cystoskopi vid ytlig urinblåsecancer (Fyll i eng titel i tabellen på sista sidan) 30 högskolepoäng

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOAKADEMIN Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2009 Sida 1 (6) SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR BARN OCH UNGDOM, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme Pediatric Nursing, 60

Läs mer

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H

Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Institutionen för hälsovetenskap Avdelning för omvårdnad Bedömning av studentens yrkeskompetens vid verksamhetsförlagd utbildning i kursen Omvårdnad, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, O7055H Kurs:.

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Välkommen till SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET vid i Linköping och Norrköping Höstterminen 2015 http://www.hu.liu.se/ssk VARMT VÄLKOMMEN TILL SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Du som antagits till utbildningen i urval 1-

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppenvård I 7,5hp Health and lifestyle in public health 7,5 credits Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

10.30 12.30 Upprop och information LiLm,ElLl Dekanus. Fortsatt inf Information och inf. Cambro

10.30 12.30 Upprop och information LiLm,ElLl Dekanus. Fortsatt inf Information och inf. Cambro UMEÅ UNIVERSITET Senast ändrat: 2010 01 20 Institutionen för omvårdnad Kursansvarig: Lisbeth Lundström Elisabeth Lindahl Tel: 090 786 9866,786 9257 VT 2010, Termin 1 Kurs Omvårdnadens grund 15hp för ssk

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p.

Kurs: Specifik omvårdnad -kliniska studier inom medicinsk/kirurgisk och akutsjukvård, C 10 p. Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Sjuksköterskeprogrammet 120p VK-03 D, Kurs 16. Datum 05 11 04 Tid 09.00-14.00 Examinator: Anna Löfmark Kursansvarig: Dagny Melander Individuell tentamen Omvårdnadsvetenskap.

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kurskod: fristående kurs: 8FA216 valbar kurs: 8SGA75 masterprogram kurs: 8MMA206

STUDIEHANDLEDNING. Kurskod: fristående kurs: 8FA216 valbar kurs: 8SGA75 masterprogram kurs: 8MMA206 STUDIEHANDLEDNING Ländryggsbesvär - undersökning och behandling, avancerad nivå, 7,5 hp Kurskod: fristående kurs: 8FA216 valbar kurs: 8SGA75 masterprogram kurs: 8MMA206 FYSIOTERAPEUTPROGRAMMET HT 2015

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005

Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005 [ Stäng fönstret] [ Utskrift] Rapportutdrag: [ Excel] [ Word] Centrala nervsystemet samt sinnesorganen, VT 2005 Observera: vi är mycket angelägna att alla studenter som gått kursen ger sig tid att fylla

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer