Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid"

Transkript

1 UNG & ADVOKAT Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 31 maj 2007 Advokat i en ny tid unga företagare behöver unga jurister En stor del av dagens företag drivs av människor födda på 60- och 70-talen och i vissa fall även på 80-talet. Denna nya generation företagare kräver en ny generation processadvokater. Att som advokat biträda någon i en process handlar i stort om att kunna förstå och kommunicera med de inblandade parterna. Trots det är den mest efterfrågade processadvokaten en man i 50-årsåldern, skriver advokat Emilia Lundberg. Förhoppningsfulla unga jurister som kommer att behöva bli ännu fler i framtiden. SIDAN 6 FOTO: MICKE LUNDSTRÖM Bra avtal skyddar intellektuell prestation Ett orgelsolo i introt i den klassiska 60-talsrocklåten A whiter shade of pale ger keyboardspelaren i Procol Harum 40 procent av intäkterna från låten, enligt ett avgörande i en brittisk domstol. Det visar nödvändigheten av bra avtal vid intellektuella prestationer som till exempel skapandet av musik, anser biträdande juristen Linn Wredström. Ingen ska bli oskyldigt dömd SIDAN 8 Som svar till dem som undrar hur jag kan vilja försvara en person som påstås ha begått brott brukar jag vända på resonemanget. Tänk att bli dömd för mord trots att du i själva verket är oskyldig. Det är nog bland det värsta jag kan tänka mig. Hur kan man då inte vilja försvara en person som påstås ha begått brott? Det skriver biträdande juristen Jonas von Heidenstam. SIDAN 9 Svårt förutse avgörande i vårdnadstvister Sedan ett knappt år tillbaka ska domstolarna inte i första hand utgå från gemensam vårdnad i vårdnadstvister. I stället ska barnets bästa beaktas. Det ökar utrymmet för domstolarna att göra egna bedömningar, vilket innebär att utfallet av vårdnadstvisterna blir svårare att förutse. Det är viktigt att domstolarnas bedömningar görs på ett nyanserat och initierat sätt, skriver biträdande juristen Mia Edwall Insulander. SIDAN 12 Flexiblare regler för arbetsgivare Om en månad får företagen sannolikt bättre möjligheter att anställa personal för en begränsad tid och kan därmed lättare anpassa sin personalstyrka till verksamhetens behov. Advokat Fredrika Skoog Eriksson skriver om de nya reglerna som är ett steg på vägen till flexicurity i Sverige. M&A stort arbetsfält för advokater SIDAN 14 En stor del av de juridikstuderande som går ut i arbetslivet kommer att arbeta som affärsjurister och då företrädesvis med företagsöverlåtelser. Det är ett stimulerande arbete med hög ansvarsnivå som ger insikter i företagens inre liv, och som också skapar kontaktnät i näringslivet, skriver biträdande juristen Christopher Arkbrant. SIDAN 16 Advokat ett framtidsyrke Antalet advokater har fördubblats sedan mitten på 80-talet och under det senaste året har de biträdande juristerna på advokatbyråerna ökat med 9 procent. EU-medlemskapet och globaliseringen är två av de bidragande faktorerna till att behovet av advokater kommer att öka ytterligare i framtiden. Det skriver Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg. SIDAN 3

2 Vem vill du arbeta med? Vad sägs om bra klienter och människor du gillar? Våra klienter vill arbeta med människor som de tycker om, litar och tror på. Det vill vi med. Vi finns representerade i 16 europeiska länder, Mellanöstern och Asien. Andrén Bratt Eversheds Advokatbyrå AB Norrlandsgatan Stockholm Tel: Fax: Andrén Bratt Eversheds A member of Eversheds International Limited.

3 Ung på advokatbyrå Advokat är det yrkesval som flest studenter på juristlinjen anger som förstahandsval. På åtta år har den juridiska tjänstemarknaden ökat med 40 procent. På grund av globaliseringen och EU-inträdet kommer behovet att öka ytterligare i framtiden. Antalet advokater har fördubblats på tjugo år och antalet anställda biträdande jurister på advokatbyråer ökade bara förra året med 9 procent. Advokatyrket är ett framtidsyrke. Att vara advokat innebär att företräda enskilda mot stat och kommun, att uppträda i domstol som försvarare åt en misstänkt eller som företrädare för barn som tvångsomhändertagits. Det kan innebära att biträda någon som hamnat i tvist med säljaren av sommarhuset eller att överklaga ett beslut om eftertaxering. Advokaten uppträder också som rådgivare åt små och stora företag i en mängd olika situationer, såväl inom Sverige som på den internationella arenan. Advokatuppdraget kan sammanfattningsvis relatera till det mesta som har med mänsklig verksamhet att göra. I denna tidning har vi försökt åskådliggöra några av de många arbetsuppgifter som en ung biträdande jurist och advokat kan vara verksam med. Alla dessa situationer kännetecknas av att klienten har tillförsäkrats vissa rättigheter som bara advokaters klienter åtnjuter. Dessa privilegier brukar beskrivas som advokatens yrkesplikter. Oberoende, lojalitet, tystnadsplikt och skyldighet att förhindra intressekonflikter. Till dessa kan läggas krav på integritet, skyldighet att upprätthålla kompetens, krav på skäligt arvode, respekt för rättssystemet bara för att nämna några. Dessa och andra principer som kännetecknar advokatyrket och skapar advokatrollen och yrkesidentiteten är tillkomna i klientens och rättssamhällets intresse. Det är detta som skiljer advokatens roll i samhället mot andra konsulters och som ger klienten dennes privilegier. Du kan läsa mer om detta längre fram i denna tidning. Att vara ung på advokatbyrå i dag skiljer sig i vissa hänseenden påtagligt från hur det var att vara ung på advokatbyrå på 70-talet, när jag började som biträdande jurist. De grundläggande kraven och det höga arbetstempot är desamma. Däremot har utvecklingen snabbt gått mot en stark specialisering, i vart fall inom affärsjuridiken i storstäderna. Det innebär att färre biträdande jurister får förmånen att utvecklas med erfarenheter från olika områden. Samtidigt innebär möjligheten till fördjupning inom olika områden på ett tidigare stadium en ökad spetskompetens som är nödvändig i konkurrensen med andra konsulter och utländska advokatbyråer. De affärsjuridiska byråerna blir också allt större, vilket öppnar för stora utvecklingsmöjligheter, men också ökad konkurrens inom byråerna. Bara ett fåtal av dem som erbjuds anställning på någon av de större byråerna kommer också att bli delägare i den advokatbyrån. Rörligheten på advokatmarknaden är stor. I en nyligen genomförd undersökning stod det helt klart att de yngre angav arbetsuppgifter, inflytande, kompetensutveckling, arbetsgivarens image, samt möjlighet att kombinera yrkesliv och föräldraskap som viktiga komponenter vid val av arbete. Medvetandet om problemen att förena familjeliv och advokatyrket har ökat på advokatbyråerna. De större advokatbyråerna har alla utvecklat program för att underlätta föräldraskap. Till skillnad från vad som var fallet tidigare möjliggörs nu i ökad utsträckning flexibel förläggning av arbetstiden, deltid, möjlighet att arbeta hemifrån, anpassning av arbetsuppgifter under viss tid och individuella planer för juristen. Denna utveckling är nödvändig om vi ska kunna behålla de allra duktigaste juristerna inom advokatbyråerna. Till skillnad från såväl rättsväsendets aktörer, domare, åklagare och poliser, som bolagsjuristen, är advokaten en E-post konkurrensutsatt näringsutövare med eget ansvar för anställda, fortbildning, IT-satsningar, pensionsåtaganden osv. Det är stor skillnad på att vara ung domare med den trygghet det innebär att vara tillförsäkrad fullmakt till pensioneringen, mot att vara ung advokat som skall inleda sin karriär utan motsvarande skyddsnät. De unga advokater som väljer att starta advokatbyrå på egen hand eller i samarbete med någon kollega är värda all uppmuntran. De ska inte bara vara duktiga jurister utan också uppnå en rimlig uthållig intjäningsförmåga. En advokat som åtar sig att företräda enskilda, en misstänkt eller ett brottsoffer får cirka 412 kronor i lön per timme enligt den så kallade timkostnadsnormen. Då ska man beakta att det erfarenhetsmässigt inte är realistiskt att debitera mer än cirka fem timmar om dagen. Detta leder till att det är få som kan ta risken att erbjuda unga jurister anställning inom detta fält. Det är följaktligen få unga som väljer att inrikta sig på denna typ av juridik. Det utgör i det långa loppet en allvarlig utveckling om enskilda inte kan tillförsäkras advokathjälp. Advokatyrket är ett fritt yrke som har en central uppgift i en demokratisk rättsstat. Advokatyrket bidrar aktivt till upprätthållandet av välfärdsstaten och skyddet av mänskliga rättigheter. Att vara advokat är en förmån som ställer krav på gott omdöme, hög etik och stor juridisk kompetens. ANNE RAMBERG advokat och generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund Producerad på uppdrag av Sveriges advokatsamfund Medföljer Svenska Dagbladet den 31 maj 2007 Grafisk form Inger Lernevall text & form AB Repro Done Tryck Tabloidtryck 2007 För produktion av kundtidningar med läsvärde, kontakta Media Select. Telefon

4 Så går det till att bli advokat För att bli advokat krävs många års studier och praktik. Under arbetet på en advokatbyrå som biträdande jurist genomgår de blivande advokaterna tre delkurser som leder fram till en muntlig examination. Advokat Marie Holmberg Lüning är en av dem som varje år examinerar biträdande jurister. De som klarar provet får ut sitt kursintyg och kan sedan ta det avslutande steget genom att söka inträde i Advokatsamfundet. För att bli advokat måste du ha juristexamen, men i Sverige är den inriktad på att bli domare och det opartiska förhållningssättet betonas på juristlinjen. Som advokat ska du företräda din klient och du måste då ha ett annat perspektiv, säger Marie Holmberg Lüning. Syftet med advokatexamineringarna är att skapa en teoretisk utbildning i vad som krävs för att arbeta som advokat. DE ETISKA REGLERNA är mycket viktiga för advokaten, de ska sitta i ryggmärgen. Advokaten ska ta tillvara klientens intressen på bästa möjliga sätt inom lagens ramar. Advokatexamen handlar mycket om att träna sig i rådgivarrollen och att lösa etiska problem. Det vanligaste tillvägagångssättet för en biträdande jurist som är inriktad på advokatexamen är att läsa de tre delkurserna relativt snart efter anställningen som biträdande jurist på en advokatbyrå. Varje delkurs omfattar tre dagar på internat. Den första kursen behandlar de etiska reglerna, den andra handlar om förhandlingsteknik och förhörsteknik. Den tredje delkursen berör hur det är att driva en advokatbyrå och om advokatens rådgivaransvar samt en del Europarätt. NÄR DET ÄR DAGS för examen får den biträdande juristen en fråga att besvara. Betänketiden är 30 minuter och det är tillåtet att ha med sig både böcker och dator, men inte att ha kontakt med någon person eller att skicka e-post. Frågorna är konstruerade så att det alltid uppstår ett eller flera etiska problem. Juristen får sedan 30 minuter på sig att föredra problemställningarna samt svara på följdfrågor och efteråt överlägger examinatorn med den också närvarande censorn, säger Marie Holmberg Lüning. Examinationen är alltid muntlig, vilket ofta kan skapa en viss anspänning, eftersom det i Sverige är ganska ovanligt med muntliga tentor, enligt Marie Holmberg Lüning. Besked om hur det har gått i advokatexamen kommer under samma dag. Examinatorn och censorn avgör på plats om juristerna blir godkända eller inte. Under en examinationsdag prövas upp till 60 biträdande jurister och normalt blir mellan en och fyra inte godkända. De får då gå upp två gånger till. Om någon misslyckas även den tredje gången måste denne gå igenom alla tre kurserna en gång till. Men det har aldrig hänt, säger Marie Holmberg Lüning. Vad betyder den här examen i praktiken? Advokat Marie Holmberg Lüning är en av dem som examinerar de biträdande juristerna. Den visar att du har fått en godkännandestämpel på att du klarar rådgivarrollen. Det är ju advokatens roll att kunna föra klientens talan. Examen är också ett kvitto på att du har visat förståelse för de etiska reglerna, till exempel sekretessen, samt kravet på obundenhet, det vill säga att du som advokat inte får liera dig för nära med olika samarbetspartners. EXAMEN ÄR EXAKT likadant utformad oavsett vilken juridisk inriktning den biträdande juristen har. Det kan bli en brottmålsfråga eller en affärsjuridisk fråga, och frågorna är konstruerade så att advokaten hamnar i ett etiskt dilemma. Frågorna görs av verksamma advokater. DEN SOM KLARAT examen får sitt examensbevis och nästa steg är att formellt söka inträde i samfundet. Då måste juristen visa att hon eller han har jobbat i fem år samt ange ett antal referenser, som kan uttala sig om den biträdande juristen har fungerat på sitt arbete på advokatbyrån. Intresset för att bli advokat är fortfarande väldigt starkt, även om det har varit en liten nedgång just nu på grund av den mycket goda juristarbetsmarknaden. Många är i dag intresserade av internationella karriärer, säger Marie Holmberg Lüning. Tidigare har det alltid funnits ett krav på att sitta ting för en jurist som vill ta anställning på en advokatbyrå. Under de senaste åren har det blivit svårare att rekrytera, vilket har lett till att juristerna kan få tillgodoräkna sig en del andra erfarenheter. 4

5 Advokatsamfundet står för etik och kvalitet i advokatkåren Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887 och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i kraft Vid bildandet var ledamöterna 38 till antalet. Samfundet har numera mer än ledamöter. Under de senaste 20 åren har antalet ledamöter mer än fördubblats. Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och samfundets stadgar fastställs av regeringen. Endast den som är ledamot av samfundet har rätt att använda titeln advokat. Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning med ändamål att upprätthålla en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remissorgan och avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfundet deltar även i den offentliga debatten i ämnen som anses särskilt angelägna för rättsutvecklingen. Samfundet bedriver också viss offentligrättslig verksamhet. Genom en reglering i rättegångsbalken tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten. ADVOKATSAMFUNDET är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse. Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i samfundet. Ledamöternas bestämmande inflytande över Advokatsamfundet utövas genom fullmäktige, som utses av avdelningarna. Fullmäktige sammanträffar en gång per år och väljer Advokatsamfundets styrelse, som består av nio ordinarie ledamöter, nio suppleanter, ordförande och vice ordförande. Fullmäktige väljer också ordförande, vice ordförande och sex ledamöter till disciplinnämnden. De återstående tre ledamöterna av disciplinnämnden, de offentliga representanterna, utses av regeringen. I sin verksamhet är disciplinnämnden helt självständig. VART TREDJE ÅR HÅLLS allmänt advokatmöte då ledamöterna samlas till föredrag och debatter i aktuella rättspolitiska frågor och yrkesfrågor. Regleringen av Advokatsamfundet syftar till att tillförsäkra den rättssökande allmänheten kvalificerade ombud och biträden. En advokat är enligt lag skyldig att iaktta god advokatsed och är i sin verksamhet underkastad samfundets och Justitiekanslerns tillsyn. Samfundets kontroll i etiskt hänseende utövas genom dess disciplinnämnd. Vad som är god advokatsed utvecklas genom uttalanden av styrelsen samt genom disciplinnämndens avgöranden. Ett disciplinärt ingripande kan leda till påföljderna erinran, varning, varning med straffavgift eller uteslutning. Advokatsamfundet är en privaträttslig sammanslutning med kontor på Djurgården. ADVOKAT FÅR ENDAST den kalla sig som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund. Vem som helst får starta en juridisk byrå. Det finns inte några krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist och erbjuda juridisk rådgivning i Sverige. För att bli advokat fordras däremot omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Efter cirka fem års juridisk utbildning och jur.kand.-examen vid universitet krävs fem års juridiskt arbete. Under minst tre av dessa fem år ska man ha tjänstgjort som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller drivit egen juridisk byrå. Från och med den 1 januari 2004 krävs dessutom att sökanden ska ha avlagt advokatexamen. Under 2003 antog fullmäktige ett förslag om professionell vidareutbildning av advokater. Enligt de riktlinjer som styrelsen har fastställt ska varje yrkesverksam advokat genomgå minst 15 timmar strukturerad utbildning varje år. Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. Kansliet leds av en generalsekreterare, för närvarande advokat Anne FOTO:ULF LODIN Ramberg. I Advokatsamfundets fastighet finns även Juridiska Biblioteket i Stockholm, som är öppet för alla med en juristexamen och för juridikstuderande. Juridiska biblioteket är ett av Sveriges främsta juridiska fackbibliotek med en boksamling på uppemot band. PENSION + ARBETSRÄTT = SANT Ett unikt svenskt samarbete som kan erbjuda Er heltäckande rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området inklusive pensioner och försäkring. Intresserad? Pensions Advokaten

6 Ny generation advokater Jag är född på 70-talet och jag antar att det är därför som jag fortfarande räknas som ung på advokatbyrå. Men eftersom jag jobbat i snart tio år, varav sju på advokatbyrå, förstår jag att den tiden snart är förbi. Min tid på advokatbyrån har jag ägnat åt kommersiella tvister av olika slag och mina erfarenheter har lett fram till den iakttagelse som rubriken skvallrar om: en ny generation företagare behöver en ny generation processadvokater. Sällan framstår behovet av en advokat så starkt som när man hamnar i en konflikt såväl i kommersiella sammanhang som i familjerättsliga eller brottmål. Även om det är ett företag som hamnat i en tvist och även om tvisten handlar om ekonomiska faktorer, är det ytterst alltid fråga om människor. Det är människor som träffat avtalen som det tvistas om eller människor som genom handling eller underlåtenhet orsakat en ekonomisk skada. Det finns en rad utbildningar på skiljemannarättens område avsedda främst för jurister med relativt omfattande erfarenhet av skiljeförfaranden. Det har dock saknats en mer grundläggande kurs för mindre erfarna biträdande jurister. Efter sex seminarietillfällen har nu 34 deltagare från ett dussintal advokatbyråer i Stockholm genomgått en Grundkurs i skiljeförfarande. Grundkursen genomfördes under våren 2007 och leddes av några av landets mest erfarna advokater. Kursens huvudsyfte var att naturligen förse deltagarna med en introduktion till svenska och internationella skiljeförfaranden. En viktig bieffekt var att skapa ett socialt och professionellt nätverk för biträdande jurister med intresse för skiljemannarätt. Kursdeltagarna, som uppgick till Det är människor som är domare och därför ytterst avgör vem som har rätt eller fel. Att som advokat biträda någon i en process handlar därför i stora delar om att förstå och kunna kommunicera med de människor som är inblandade i tvisten. DE MEST EFTERFRÅGADE processadvokaterna är typiskt en man i femtioårsåldern. Han kan vara äldre eller något yngre, men han är sällan mycket yngre. Det är inte konstigt att det är så. Tvärtom finns det många goda skäl för att välja en sådan processadvokat. Han har lång erfarenhet vilket är viktigt i en tvist, särskilt när det gäller att lägga upp en framgångsrik strategi. Han har pondus vilket kan ha betydelse för att övertyga såväl motpart som domare om det riktiga i klientens ståndpunkt. Men; den typiske affärsadvokaten har alltid mycket att göra. Hans kalender är fullbokad för lång tid framåt vilket gör att det kan vara svårt att boka en förhandling inför skiljenämnd eller domstol. Han Johannes Lundblad, biträdande jurist. kan vara svår att få tag på och när du når honom har han inte tid att verkligen prata med dig. Vem är då den typiske företagaren? I affärslivet kommer nu en ny generation fram. I start-ups och ITbolag är beslutsfattarna yngre än vad näringslivet tidigare upplevt. Inte sällan är de födda på 70-talet, i vissa fall även på 80-talet, vilket innebär en bakgrund med helt andra förutsättningar än tidigare generationer haft. De inblandade personerna kanske inte ens har fyllt 30. Uppväxten har influerats av ett ständigt ökande informationsflöde, såväl i omfattning som hastighet. Lägg till det en teknisk utveckling som går fortare och fortare. 34 personer, bestod av biträdande jurister och advokater med en förhållandevis begränsad processerfarenhet. Kursen genomfördes vid sex föreläsningstillfällen på olika advokatbyråer och leddes av några av landets främsta och mest erfarna advokater inom skiljemannarätten. Dessa bestod av Lars Edlund, Olle Flygt, Ola Hansson, Stefan Lindskog, Claes Lundblad, Bo G H Nilsson, Olof Nilsson, Anders Reldén och Claes Zettermarck. Föreläsningsserien avslutades med en gemensam middag med ett mycket uppskattat anförande av professor Jan Ramberg. Kursen var avgiftsfri för deltagarna. Advokat Emilia Lundberg. FRAMGÅNGSRIK kommunikation förutsätter att man har tillräcklig språklig förståelse. En god språklig förståelse förutsätter i sin tur en god förståelse för samtiden och här har de yngre processadvokaterna en fördel. Med samma bakgrund som klienten är det lättare att kommunicera och verkligen förstå varandra. Referenser till miljöer och situationer från skoltid och annat är desamma. Förutom språket i sig handlar framgångsrik kommunikation förstås också om att man behärskar de kommunikationsformer som gäller. Även här har de yngre processadvokaterna en fördel. Det känns inte främmande att kommunicera via sms, mms och msn. Det är inte heller främmande att söka och tillgodogöra sig information på Internet via hemsidor, bloggar eller podtv. Grundkurs i skiljeförfarande för biträdande jurister EN INTRODUKTIONSKURS i skiljemannarätt har efterfrågats av såväl äldre som yngre kollegor på advokatbyråer. Intresset för en grundkurs i skiljeförfarande överträffade dock alla förväntningar. Även intresset från föreläsare att delta var över förväntan. Föreläsarnas kompetens och undervisningsförmåga var förstås avgörande för kursens kvalitet och attraktionskraft. Föreläsarnas engagemang har varit ovärderligt både vid kursens planering som vid dess faktiska genomförande. En viktig fördel med kursen var det sociala och professionella nätverk som skapades då deltagarna under flera tillfällen mötte kollegor och föreläsare från andra advokatbyråer. För många yngre jurister är den typen av kontakter inte så frekventa som vore önskvärt. DE FLESTA SEMINARIER innebar att deltagarna gruppvis skulle förbereda frågeställningar som sedan diskuterades under förläsningen. Detta skapade ytterligare förutsättningar för att utveckla relationerna inom gruppen. Även om ett av syftena med kursen naturligtvis var kunskapsinhämtning så är den utökade kontaktytan mellan kollegor från andra advokatbyråer ovärderlig. Deltagarna har tillsammans skapat ett nätverk mellan personer som fokuserar på skiljemannarätt och består av jämnåriga kollegor. Nätverket ska nu också utvecklas och utnyttjas på bästa sätt. Deltagarnas intryck av kursen En annan aspekt är att en yngre processadvokat låt vara med ett par års erfarenhet har en mindre späckad kalender och därför möjlighet att ge även en mindre tvist den attention som klienten önskar. Och kanske viktigast av allt; det går fortare att boka en förhandling och därmed få tvisten avgjord eftersom kalendern tenderar att vara luftigare än den typiske processadvokatens som är fullbokad i år framåt. ÄVEN OM DET ALLTSÅ finns många fördelar med att välja en yngre processadvokat finns fortfarande ett starkt behov av de äldre kollegornas erfarenhet. Det gäller inte bara juridiken i sig utan även taktiska och etiska överväganden. Jag tror därför att det optimala upplägget från klientens perspektiv är att ha en ung processadvokat med driv och engagemang i team med en äldre mer erfaren kollega så att man bäst tar tillvara varandras kompetenser. EMILIA LUNDBERG advokat tycks ha varit mycket gott. Det är tydligt att det finns ett stort intresse för utbildning i den yngre generationens processjurister. Det finns därför all anledning att inom ett par år fundera över en fortsättningskurs i ämnet. Sett i ett vidare perspektiv och i ljuset av den allt mer drivna specialiseringen av advokatyrket är det viktigt att bland yngre jurister utveckla kunskaper i och intresse för kommersiell tvistlösning. Inte minst gäller detta de internationella aspekterna på verksamheten. Den gränsöverskridande konkurrensen blir sannolikt än mer påtaglig i framtiden. För Sverige gäller det därför att utveckla en konkurrenskraftig kår av välutbildade jurister även på skiljedomsrättens område. Den nu avslutade kursen utgör ett första litet steg i den riktningen. JOHANNES LUNDBLAD biträdande jurist den svenska medlemmen i REKRYTERING Din framtida arbetsplats? I mer än 60 år har vi hjälpt våra klienter med juridisk rådgivning. Med hjälp av det senaste i teknikväg arbetar våra advokater idag kontinuerligt med affärsrelaterade ärenden i såväl svensk som internationell miljö. Kostnadseffektiv rådgivning är och förblir vår ledstjärna i dessa sammanhang. Bland våra uppdragsgivare finns börsnoterade bolag och ägarledda företag. Vi anställer fortlöpande biträdande jurister och ser gärna en intresseanmälan från den som i framtiden vill sitta på vår sida av förhandlingsbordet. Vi hjälper klienter med uppdrag inom Affärsjuridik (svensk och internationell) Arbetsrätt Bolags- och annan associationsrätt Boutredningar Fastighetsrätt Försäkrings- och skadeståndsrätt IT-rätt Miljörätt Obeståndsrätt Patent- och annan immaterialrätt Processrätt och skiljeförfaranden Östermalmsgatan 87 E Box , SE Stockholm Tel

7 Svensk och internationell affärsjuridik Skilje- och domstolsprocesser Avtals- och köprätt Företagsöverlåtelser Telekomjuridik Immaterial- och IT-rätt Skatterätt Grev Turegatan 13 A, Stockholm,

8 Avtal skyddar intellektuella prestationer Bra och tydliga avtal i branscher som stöder sig på intellektuella prestationer är en förutsättning om man vill ägna sig åt att producera i stället för att processa. I en intervju med Björn Ulvaeus i Svenska Dagbladet för en tid sedan bad journalisten Björn berätta om sina talanger som affärsman och hur han lyckats göra en miljardindustri av sin och Benny Anderssons förmåga att skriva låtar. Det har inte ett dugg med affärer att göra. Det gäller att ha duktiga advokater så att man får rätt deal och allt blir snyggt och fint, sa Björn Ulvaeus. SOM JURIST MED klienter inom musik- och mediebranschen kan man inte annat än instämma. En bra grund för en lyckad affär, förutom allmän affärsskicklighet, är utan tvekan ett väl skrivet avtal. De största värdena på marknaden i dag är inte fysiska ting utan immateriella rättigheter som musik, programformat, tekniska idéer, varumärken och patent. Behovet av juridisk rådgivning ökar. Mycket i Linn Wredström. immaterialrätten går ut på att förutse och förebygga problem och när de ändå uppstår, lösa dem på ett bra sätt. Problemet är dock att branscher där det sätts ett pris på intellektuella prestationer är kreativa branscher och där ligger fokus främst på produkten, inte juridiken. Tyvärr leder det till brister i avtalsrutiner, dåliga avtal eller inga avtal alls. Resultatet av brist på avtal har upphovsmännen bakom en av musikhistoriens största poplåtar, A Whiter Shade of Pale, fått erfara. Nyligen tillerkände en brittisk domstol, 40 år efter utgivningen av låten, keyboardspelaren i bandet 40 procent av royaltyintäkterna för låten mot bakgrund av att han komponerat orgelsolot som utgör introt i låten. FALLET KAN TJÄNA SOM en varning även till svenska artister, låtskrivare och förlag. Vid anlitandet av musiker och andra som väsentligen medverkar i skapandet av låten är det viktigt att alla avtal och tillstånd är på plats, annars kan det finnas en risk för framtida potentiella ersättningsanspråk. För att skydda det man producerat är det viktigt att formalisera och säkerställa sina framtida intäkter. Lagar på området ger visst skydd men rättigheter ska förvaltas och utövas. En bra jurist kan hjälpa till med att göra det immateriella kapitalet till en värdefull inkomstkälla på lång sikt. LINN WREDSTRÖM biträdande jurist Artister av olika slag gör klokt i att teckna tydliga avtal. FOTO: ULF LODIN Varumärkesintrång ett problem vid parallellimport av läkemedel Med parallellimport menas import för vidareförsäljning av varor som är skyddade av varumärkesrätt eller annan liknande rättighet och som görs av någon annan än tillverkaren. Sådan handel kan uppstå när det finns väsentliga prisskillnader mellan olika områden. Parallellimport av läkemedel skiljer sig från handel med andra varor genom att den normalt bara förekommer under den begränsade tid som patent för läkemedlet gäller, det vill säga innan generiska kopior sänker priserna generellt, så att parallellimport blir olönsam. Enkelt uttryckt innebär varumärkesrätten att det bara är varumärkets ägare som har rätt att sätta märket på varor och att sälja dessa med hjälp av märket. Petter Holm arbetar med skydd av varumärken. När tillverkaren en gång har satt varan på marknaden i en medlemsstat får den dock säljas vidare under varumärket inom EU och innehavarens rätt är då konsumerad. Varumärket är avsett som en garanti för att konsumenten får just den vara som tillverkaren har godkänt. Därför utgör det i regel varumärkesintrång att ändra märkningen eller göra ingrepp i produkten eller i förpackningarna. Parallellimportören får inte heller marknadsföra varan på ett sätt som skadar varumärkets anseende. INTRÅNGSTVISTER MELLAN läkemedelsbolag och parallellimportörer präglas av principiella meningsskiljaktigheter i sak och argumentering. Därför tenderar advokatbyråer att konsekvent företräda enbart en av sidorna i min byrås fall läkemedelsbolagen. Den avgörande frågan i tvisterna blir ofta om det faktiskt är möjligt för parallellimportören att få tillgång till marknaden utan att ändra den importerade varans märkning eller paketering. Därför krävs att man som ombud är insatt både i de föreskrifter som styr läkemedelsbranschen och i verksamhetens praktiska detaljer. EN ANNAN VIKTIG ASPEKT är de politiska och ekonomiska överväganden som ligger bakom och ibland styr juridiken. Parallellimport kan ses som ett uttryck för den strävan mot fri rölighet och konkurrens som är en av de ursprungliga drivkrafterna bakom EU. Men i takt med att EU mognar och blir mer integrerat uppmärksammas även andra hänsyn, vid sidan av den rena priskonkurrensen. En sådan faktor är att säkerställandet av varumärkesrätten ger läkemedelsbolagen möjlighet att genom marknadsföring och försäljning under patenttiden tjäna in sina forskningskostnader och därmed få resurser till utveckling av nya läkemedel. Parallellimportörerna å andra sidan ägnar sig inte åt forskning. En annan funktion som läkemedelsbolagen fyller är att de kontinuerligt lagerhåller stora volymer av ett brett sortiment. Även dessa kostnader slipper parallellimportörerna. För att balansera dessa viktiga funktioner mot intresset av prispress är det nödvändigt att någonstans dra en gräns för hur läkemedelsbolagens varumärken får hanteras. Som ombud är det min uppgift är att bidra till att domstolarna får bästa möjliga förutsättningar att dra den gränsen. PETTER HOLM biträdande jurist 8

9 Att värna den enskildes rätigheter Ingen ska behöva sitta bakom murar som oskyldigt dömd. Det är en viktig drivkraft för en brottmålsadvokat. FOTO: ULF LODIN Som biträdande jurist på en av Sveriges största brottmålsbyråer blir det sällan enformigt. Högt tempo, sena kvällar och kort varsel är snarare regel än undantag. Ingen dag är den andra lik och jag vet sällan hur en arbetsvecka kommer att se ut. Man måste vänja sig direkt vid att fatta snabba, självständiga beslut. Till skillnad från affärsbyråerna företräder vi nästan enbart privatpersoner, ofta med staten som motpart. Huvudinriktningen är brottmål, men innan man kan fylla kalendern med försvarar- och målsägandebiträdesuppdrag arbetar man även med andra rättsområden, som familjerätt och en del civilrätt. Nästan alla uppdrag har det gemensamt att de förr eller senare går till domstol. Arbetet är påfrestande men nästan alltid spännande och intressant. Det är svårt att hålla sig uppdaterad inom så många olika rättsområden och många av våra klienter befinner sig i utsatta situationer och ärendena kan därför bli relativt krävande. Innan man blir advokat när man har fem års erfarenhet blir man inte förordnad som offentlig försvarare, men man har ändå mycket kontakt med personer misstänkta för brott. Man går på förhör åt advokater på byrån eller hjälper klienterna med andra typer av ärenden. Som en kollega som nyligen börjat på byrån sa till sina vänner efter första arbetsveckan för att försöka ge en bild av sin nya vardag, den här veckan har jag träffat en medlem i ett MC-gäng, en bordellmamma och en påstådd terrorist. Man får helt enkelt stor inblick i samhällets alla skikt och tvingas bli bra på att ta alla typer av människor. Jonas von Heidenstam. EN STOR DEL AV ARBETSTIDEN tillbringas i rätten, så för att trivas på en brottmålsbyrå måste man tycka om att vara i domstol. Jag har arbetat i snart fyra och ett halvt år och blir numera sällan nervös inför en domstolsförhandling, men i början var det annorlunda. Det gäller att vara alert och fokuserad utan att bli för taggad. Ett bra knep jag använde mig av var att lyssna på Motörhead på högsta volym på väg till rätten för att komma i rätt stämning. Det fungerade varje gång. Många klagar på att det är för få som väljer att arbeta med brottmål. Det finns en oro för att det i framtiden kommer att finnas för få engagerade och kompetenta försvarsadvokater och att rättssäkerheten blir lidande. Jag oroar mig också för rättssäkerheten av det nyss nämnda skälet och många fler. VARFÖR VILL MAN DÅ JOBBA med just brottmål? Det finns säkert flera svar, men ett av de vanligaste är nog just rättssäkerhet. Att värna om den enskildes rättigheter. Att få chansen att biträda den enskilde mot staten och kämpa för att ingen ska bli oskyldigt dömd eller orättvist behandlad. Som svar till dem som undrar hur jag kan vilja försvara en person som påstås ha begått brott brukar jag vända på resonemanget. Tänk att bli dömd för mord, att stämplas som mördare för resten av sitt liv, trots att man i själva verket är oskyldig. Det är nog bland det värsta jag kan tänka mig. Hur kan man då inte vilja försvara en person som påstås ha begått brott? JONAS VON HEIDENSTAM biträdande jurist

10 Därför valde vi att satsa på Marknaden för advokater har växt kraftigt. Inte minst gäller det de affärsjuridiska byråerna som drivs av högkonjunkturen. Att bli advokat är en långsiktig satsning. Det krävs i princip sammanlagt tio års studier och praktisk erfarenhet innan det attraktiva examensbeviset skrivs ut. Därefter kan en ansökan till Advokatsamfundet ske. Här berättar nio unga jurister varför de har valt att satsa på advokatyrket. Det är väldigt spännande och utvecklande att arbeta som affärsjurist. Den ena dagen är inte den andra lik och man lär sig nya saker hela tiden. Man blir aldrig fullärd - det finns alltid mer att lära sig, säger Christopher Arkbrant, 30. Han har ett och ett halvt år kvar till advokatexamen och har specialiserat sig på affärsjuridik, med inriktning på företagsöverlåtelser. I gymnasiet sneglade jag på ekonomi, men jag var intresserad av att arbeta med språket som verktyg, att argumentera både genom muntlig och skriftlig framställning. Så det blev juridiken, och då kändes det lockande att hålla på inom affärsområdet. Under sin utbildning fick Christopher Arkbrant också tillfälle att praktisera på advokatbyrå som sommarnotarie och fick då en liten inblick i hur utmanande, omväxlande och utvecklande arbetet på en affärsjuridisk byrå kan vara. Efter den sommaren kändes affärsjuridiken som ett självklart val, som jag inte har ångrat sedan dess, säger han. Johannes Lundblad, 31, lockades av advokatyrket eftersom konsultarbete generellt är både fritt och varierande. Hans specialisering är processer och skiljeförfarande. Det finns en dynamik i själva processandet som är Christopher Arkbrant. stimulerande och dessutom är det stor variation i olika skiljeförfaranden. Inget är det andra likt, säger han. Det innebär att han i princip måste djupstudera nya rättsområden inför varje ny förhandling och Johannes Lundblad uppskattar själva processandet. Utvecklingsmöjligheterna är goda, men det tar mycket lång tid. Processjuristen anses inte vara expert förrän efter år. Det en tillfredställelse att mogna professionellt ju längre du jobbar och att det leder till att man verkligen behärskar någonting, säger han. Det är också utvecklande att tilldelas stort ansvar redan från början som biträdande jurist, anser han. Elisabeth Hoffnell, 28, vill skapa en egen juridisk grund som går att bygga ut åt olika håll och olika högt. Advokatyrket är en riktigt bra skola och man tränas i att hantera problem, stora som små, säger hon. Elisabeth Hoffnell. Elisabeth Hoffnell har ett och ett halvt år kvar till advokatexamen. Hon arbetar bland annat med telekom, it, immaterialrätt, marknadsrätt och underhållningsjuridik som specialitet, men arbetet på byrån är en skola i den allmänna affärsjuridiken. En fördel med yrket är att man har möjlighet att själv välja sin inriktning, yrket är advokat, men inom vilket rättsområde eller inom vilken bransch jag ska jobba i kan jag i mångt och mycket styra själv, säger Elisabeth Hoffnell. Det innebär att det finns stora möjligheter att arbeta med frågor som man är intresserad av. Yrket ger också stora möjligheter att själv bestämma takten på sin egen utveckling. Det innebär en hel del hårt arbete, men jag tycker att man har möjlighet att påverka hur snabbt man vill springa. Yrket är mångsidigt och ständigt utmanande. Klienter betalar mycket för affärsjuridiska tjänster och kraven är därför högt ställda, säger hon. Elisabeth Hoffnell ser långsiktigt på sitt arbete och hon gillar serviceinnehållet i yrket, att rätt kunna bemöta både klienter och motparter. En av de viktigaste förmågorna som affärsjurist är att kunna hantera inte bara klientens affärer utan även sina egna, anser hon. En del av arbetet för affärsjuristen är att sälja och därför bör man vara socialt orienterad samt intresserad av affärslivet i största allmänhet. Många arbetsgivare har i dag förstått att det är viktigt för de unga biträdande juristerna att komma i kontakt med säljaspekterna. Tidigare kom det kanske som en chock för många när de efter ett antal år insåg att även en advokat måste sälja sina tjänster. Therése Nandrup. Therése Nandrup, 28, har drygt ett år kvar till advokatexamen. Hon arbetar i Norrköping, dels för att det är hennes hemstad, dels för att hon vill kunna balansera yrkesliv med familjeliv. Jag lockades till yrket för att det innehåller en mycket varierande blandning av arbetsuppgifter, säger hon. Therése Nandrups arbete är primärt affärsjuridiskt, men inom byrån finns även andra inriktningar representerade, såsom brottmål och humanjuridik. Hon tycker om de möjligheter som finns inom byrån. Jag vill fortsätta att arbeta brett, men kommer sannolikt att inrikta mig på kombinationen affärsjuridik och brottmål, säger Therése Nandrup. Utvecklingsmöjligheterna är mycket goda i yrket. På hennes byrå sker rekryteringen långsiktigt, de unga biträdande juristerna ska bli advokater och efter en viss tid kunna erbjudas delägarskap. Det finns också mycket goda möjligheter till kontinuerlig vidareutbildning och vikten av vidareutbildning undersatryks. Det arrangeras interna kurser och vi uppmuntras även att delta i externa kurser, säger hon. Just nu är Therése Nandrup mitt inne i Advokatsamfundets examenskurser för blivande advokater. De är bra, och nödvändiga, anser hon, inte minst för att det är nyttigt att diskutera och fundera över de etiska frågorna som rådgivare. Det stora intresset för näringslivs- och samhällsfrågor var avgörande när advokat Gustaf Reuterskiöld, 36, valde att läsa juridik. Det är en bred utbildning som det går att göra mycket med, ansåg han. Inriktningen är den affärsjuridiska, med bolagsrätt, men även avtalsrätt och fastighetsrätt. Det som är mest spännande med advokatyrket är att du får träffa många olika sorters människor. Det är intressant att få arbeta med företagare och ägare till medelstora och stora företag och deras olika transaktioner, säger Gustaf Reuterskiöld. Arbetet skapar relationer till dessa människor och ger en insyn i olika företag på ledningsnivå. Utvecklingsmöjligheterna är stora för den som har rätt kompetens. Affärslivets utveckling gör att det blir allt mer komplicerat att göra affärer, och de som görs måste dokumenteras ordentligt. Det är mycket viktigt att allting blir helt rätt från början. Specialiseringen är nödvändig, anser Gustaf Reuterskiöld. Det går inte att vara heltäckande då tiden inte räcker till att sätta sig in i rättsutvecklingen inom alla områden. En advokat måste upprätthålla sin specialisering på en hög nivå för att kunna vara av nytta för klienterna. Mia Edwall Insulander, 33, blir förhoppningsvis färdig advokat i juni. Hon anser att titeln advokat är viktig. Den visar utåt att du har en längre erfarenhet. Du måste arbeta i minst fem år och gå igenom viss utbildning samt en examination för att bli advokat, säger hon. Hon blev jurist av den enkla anledningen att hon tycker om att jobba med människor och det gör en advokat. Hennes inriktning är humanjuridiken. Humanjuridik är en bra blandning av mänskliga relationer och akademisk konkret juridik. Det är spännande och advokaten är oberoende och har sin lojalitet mot klienten, säger Mia Edwall Insulander. Humanjuridik handlar ofta om familjerätt, vilket innebär arbete med att försöka lösa tvister på ett vettigt sätt. Det i sin tur ger insyn i människors liv. Mia Edwall Insulander vill fortsätta att arbeta med familjerätt efter advokatexamen, och kombinera det med brottmål. Familjerätten i sig är mycket bred, med vårdnadstvister, äktenskapsförord, bodelningar och dödsfall. Juridiken kring arv kan vara mycket komplicerad, säger hon. Att få uppträda i rätten Multijurisdiktionsbyrå ger advokaten kontakter Att arbeta på en multijurisdiktionsbyrå ger de anställda advokaterna ett internationellt nätverk och kunskap om andra länders rätt. Advokaterna på en affärsjuridisk multijurisdiktionsbyrå arbetar med affärsjuridisk rådgivning Rådgivningen har stora likheter oavsett i vilket land man arbetar. Den stora skillnaden är vilket lands juridik man arbetar med. Varje jurist hanterar lokal rätt, och det är därför det är viktigt att vi finns i olika länder, säger Katrin Röcklinger, 31, biträdande jurist med inriktningen tvistlösning och försäkringsjuridik. Det lokala skiljer advokaterna från andra yrkeskategorier, menar hon. En civilingenjör till exempel har större möjlighet att utöva sitt arbete på samma sätt oavsett land. Hon har nästan daglig kontakt med klienter och byråkollegor i andra länder, särskilt byråkollegorna inom den grupp hon tillhör. För ett par år sedan utvecklade byrån ett it-baserat verktyg för utbildning, utveckling och utvärdering som bland annat fungerar som en kunskapsbank. Över 40 av byråns kontor deltog i arbetet och byrån har särskild personal som bara arbetar med kunskapsutbyte mellan byråns kontor. De etiska frågorna är viktiga för oss. Varje jurist följer de etiska reglerna i respektive kontors hemland, men byrån har också ett eget etiskt regelverk som upprätthålls i alla länder, säger Katrin Röcklinger. Magnus Berterud. MAGNUS BERTERUD, 29, biträdande jurist, arbetar mer generellt än kollegerna i till exempel England och Tyskland. De arbetar mer enligt det anglosaxiska rättssystemet och är ofta mer specialiserade i sin yrkesutövning. Jag har kollegor som enbart jobbar med incitament och förmåner, men för oss är det enbart en del av arbetsrätten, säger han. Utvecklingen går dock åt det hållet även i Sverige, anser han, och juristerna tvingas bli mer och mer specialiserade för att möta kundernas behov. Hans egen byrå är, till skillnad mot många andra internationella advokatbyråer, en gemensam byrå för alla kontoren oavsett land. Vi tjänar ingenting på att sitta och hålla på ett ärende som skulle kunna utföras bättre på något av våra utländska kontor, säger han. Det finns mycket att lära av utländska kollegor, hur rättssystemen ser ut i deras land och hur de hanterar klienter, och vice versa. Lagvalsreglerna är viktiga för verksamheten. När en tvist uppstår till exempel kring en anställd i ett svenskt bolag som jobbar i Tyskland i ett uppdrag från ett engelskt bolag är det inte alltid lätt att veta vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. Det kan bli många funderingar. Parterna tenderar ofta att försöka vilja styra vilket lands lagar som ska gälla. Man bör dock vara medveten om att det inom arbetsrätten normalt sett finns tvingande regler i det land där arbetet utförs. Även etiken måste hanteras på ett speciellt sätt på en internationell byrå. Det finns 10

11 advokatyrket som offentlig försvarare är en av orsakerna till att Mia Edwall Insulander ville bli advokat. Det är i praktiken inte möjligt att vara offentlig försvarare utan att vara advokat. Specialiseringen är viktig, och det skiljer mycket mellan de olika juridiska inriktningarna, anser hon. Humanjurister arbetar ofta på mindre byråer, har ofta sämre betalt och blir bundna till sin inriktning, medan en affärsjurist kan jobba även som bolagsjurist, vilket ger andra karriärmöjligheter. Tillväxten på humanjurister är inte så god, vilket innebär att det finns mycket jobb, säger Mia Edwall Insulander. Linn Wredström. Linn Wredström, 31 år, anser att variationen i advokatyrket är positivt. Dessutom arbetar advokaten i en yrkeskår som präglas av hög etik och stort mått av professionalism. Advokater arbetar i en förtroendebransch och det är grundläggande att den rådgivning du ger din klient är av mycket hög kvalitet, säger hon. När Linn Wredström själv valde att ta anställning som biträdande jurist på en advokatbyrå hade hon ingen riktig bild av hur arbetet på en byrå egentligen var, men var inställd på att arbeta med affärsjuridik. Arbetet på byrån motsvarar de förväntningar hon hade av yrket före hon började; stor variation på arbetsuppgifterna, stora utmaningar och framför allt väldigt roligt. Ena dagen handlar det om industriell tillverkning och nästa är det tv-produktioner. Det säger sig självt att det aldrig blir tråkigt. Baksidan är att vissa perioder innebär hög arbetsbelastning vilket ibland kan bli problem när man ska planera privat. Fördelen är att det finns stor frihet att vara ledig då arbetsbelastningen är mindre. Linn Wredström är specialiserad på främst immaterial-, marknads- och medierätt. Hennes byrå får ofta stora och roliga uppdrag inom dessa områden och det är alltid intressant att vara med och driva dem, anser hon. Utvecklingsmöjligheterna på advokatbyrå är näst intill obegränsade, enligt Linn Wredström. De flesta större advokatbyråer är generösa arbetsgivare med omfattande interna och externa utbildningsprogram och det finns även stort utrymme för specialisering. På hennes egen byrå finns det till exempel möjlighet till tjänstgöring på någon av de utländska advokatbyråer som byrån samarbetar med. Advokat Emilia Lundberg, 33, sysslar med kommersiella tvister. Hennes arbete är både spännande och omväxlande. Jag är fri att lägga upp mitt arbete själv och har bara ett enda mål, att ta tillvara min klients intressen, säger hon. Förutom att vara ombud i skiljeförfaranden är Emilia Lundberg ofta i allmän domstol och uppträder som advokat i kommersiella tvistemål. Hon tycker att just tvister är det intressantaste i juristyrket. över hela världen Som processadvokat får du tillfälle att argumentera, saker och ting ställs på sin spets och tvisten ska avgöras till din klients fördel och advokatens roll är central i det arbetet, säger hon. Advokat är ett yrke för den som tycker om att vara i hetluften och argumentera för sin sak, enligt Emilia Lundberg. Att diskutera, argumentera och övertyga är en populär bild av advokatyrket. Man kan säga att den bilden fångade mig när jag var yngre, men jag hade ingen riktig insikt om vad det innebär att vara advokat, säger Jonas von Heidenstam, 31, biträdande jurist. Om allt går enligt planerna blir han advokat under nästa år, och inriktningen är utstakad. Jonas von Heidenstam vill fortsätta arbeta med brottmål som specialisering. Mot slutet av juristlinjen insåg han att straffrätt var det område som intresserade honom mest och dessutom kändes mest konkret och greppbart. Jag kände hur oerhört viktigt det är att vi har ett rättsväsende där ingen döms oskyldig. Under tiden jag pluggade juridik fick jag ofta frågan varför en del brottslingar går fria och tyckte att det var skrämmande hur många som inte verkade förstå hur en rättsstat fungerar och vikten av att ingen döms oskyldig. Utvecklingsmöjligheterna är goda, anser han, eftersom det alltid behövs offentliga försvarare och att mycket talar för att andelen privata försvarsuppdrag ökar i förhållande till offentliga. Det är skrämmande ur ett rättssäkerhetsperspektiv, men kan ge positiva kärriärmöjligheter, säger han. olika etiska regler som byrån måste följa. Dessutom har advokatsamfunden i de europeiska länderna sina etiska regler som vi följer. Skulle motstridighet uppkomma mellan olika regelverk tillämpar vi alltid de strängaste reglerna, säger Magnus Berterud. ATT ARBETA SOM JURIST på en multijurisdiktionsbyrå innebär att man ofta arbetar i internationella projekt där flera jurisdiktioner är inblandade, antagligen oftare än på en vanlig svensk affärsjuridisk byrå, anser Rikard Wikström, 33, biträdande jurist. Bland olikheterna kan nämnas att amerikanska och andra anglosaxiska jurister generellt sett tenderar att vara mer formalistiska. Det beror nog på rättstraditionerna och tillämpningen av lagen i dessa länder, säger Rikard Wikström. Han har processer och skiljeförfaranden som specialitet och som processjurist finns en hel del lärdomar att hämta, anser han, inte minst från de brittiska advokaterna. I England finns en tradition av muntlig plädering och i USA finns en väl utvecklad framställningsteknik som kan se annorlunda ut än vad vi är vana vid i Sverige och som jag tror svenska processadvokater kan lära sig mycket av, säger han. På byrån arbetar juristerna i olika specialiserade grupper och inom dessa förekommer regelbunden intern kunskapsutveckling i form av möten och utbyte av rättsutredningar och andra erfarenheter. Även internationellt finns det ett kunskapsutbyte mellan juristerna i form av utbildningsprogram, möten och nyhetsbrev. På de olika kontoren finns också heltidsanställda jurister som fokuserar på den interna kunskapsutvecklingen. 11

12 Svårare att förutse dom i vårdnadstvist Familjerätten omfattar ett relativt stort juridiskt område, men många av de ärenden jag arbetar med handlar om vårdnaden om barn, barns boende och umgänge. I dessa typer av ärenden får jag ofta frågan från mina klienter Hur säker kan jag vara på att domstolen dömer till min fördel? Frågan är relevant från klientens perspektiv och det är en del av mitt arbete att ge ett svar. Frågor om vårdnad, barns boende och umgänge ska avgöras utifrån barnets bästa. Den 1 juli 2006 infördes vissa lagändringar i föräldrabalken. Ändringarna innebär bland annat att domstolen inte i första hand ska utgå från gemensam vårdnad. Frågan ska i stället avgöras individuellt utifrån barnets bästa. Eftersom det inte längre råder någon presumtion för att den gemensamma vårdnaden ska bestå i ett vårdnadsmål, ökar utrymmet för domstolarna att göra egna bedömningar. Det är viktigt att domstolens bedömning sker på ett nyanserat, intresserat och initierat sätt. Mia Edwall Insulander. Att ta ställning till ett barns bästa kräver lyhördhet och kompetens. Det är också viktigt att domstolen i varje enskilt fall har tillräckligt kvalitativt bedömningsmaterial och information innan de avgör målet. Det finns vissa riktlinjer för vad som kan anses utgöra ett barns bästa, men det är fortfarande en bedömningsfråga. Klientens ombud spelar här en viktig roll, eftersom det är ombudet som ska presentera relevant information för domstolen. Advokaten eller den biträdande juristen ska också som ombud vara så pass kunnig på sitt område att han eller hon kan ge klienten en professionell bedömning av ett troligt utfall i det enskilda fallet. EFTERSOM DET INTE längre presumeras att gemensam vårdnad är det bästa för barn i mål om vårdnad, är det svårare för ombudet att ge klienten besked om en trolig utgång av målet. För klientens del är det ofta ett stort steg att inleda en rättsprocess. Vid ett sådant beslut är förutsägbarheten av stor betydelse. Min roll som familjerättsjurist på en advokatbyrå är bland annat att följa den praxis som utvecklas efter lagändringarna och ge klienten min professionella syn på utsikterna att nå den lösning på vårdnaden som min klient eftersträvar. Jag har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå med familjerätt i drygt fem år. Det är ett mycket stimulerande arbete, främst på Barnets bästa ska vara vägledande när vårdnadstvister avgörs. FOTO: ULF LODIN grund av de människor och livsöden jag möter, men också just på grund av de bedömningar som måste göras i varje enskilt fall. De nya reglerna i föräldrabalken har minskat förutsägbarheten om hur en domstol bedömer vem som bör ha vårdnaden om ett barn. Detta kan i sig vara negativt för en förälder som ser sig tvingad att gå till domstol för att få vårdnadsfrågan avgjord. De nya reglerna ger dock domstolarna en ökad möjlighet att fatta mer nyanserade och initierade beslut, vilket jag tror är positivt. MIA EDWALL INSULANDER, biträdande jurist Bara goda intentioner hjälper inte de unga Den 1 januari i år gjordes ett flertal förändringar avseende påföljder för unga lagöverträdare under 21 år. Syftet är att motverka fortsatt kriminalitet samt få kortare handläggningstider hos polis och åklagare. Ungdomar kan numera dömas till så kallad ungdomstjänst, det vill säga oavlönat arbete genom socialtjänstens försorg, i högre utsträckning än tidigare. Och ungdomsvård, det vill säga vård inom socialtjänsten, förutsätter att den unge har särskilda behov såsom narkotikamissbruk. Snart sex månader in på 2007 måste jag tyvärr konstatera att de goda intentionerna bakom ändringarna inte räcker till. Det som beskrivs i lagparagrafer är dessvärre inte alltid det som återspeglar verkligheten. Som advokat ser man de brister som ingen lagändring kan komma till rätta med eftersom bristerna uppstår pga resursbrist eller bristande förståelse hos samhällsaktörerna. LÅT MIG BELYSA vissa av de brister jag mött med tre konkreta exempel. Enligt de nya ändringarna får det inte gå mer än sex veckor från det att en ungdom får reda på att han eller hon är misstänkt för brott till dess att åklagaren bestämmer sig för att åtala eller inte. I Stor-Stockholm kan tiden om sex veckor överskridas med flera månader. Detta beror på den höga arbetsbelastningen hos polis och åklagare. Om ungdomar begår brott ska de inte behöva vänta i flera månader på att förstå konsekvenserna av sina handlingar. ÄNDRINGARNA STÄLLER även höga krav på socialtjänsten. Men dessvärre kan socialtjänsten brista i sina skyldigheter. Särskilt utsatta är så kallade ensamkommande flyktingbarn. Dessa barn hamnar ofta och alltför länge i transitboende i avvaktan på att en kommun ska ta emot dem. Om ett av dessa barn misstänks för brott och sedermera åtalas kommer den kommun som anordnar transitboendet med all säkerhet inte att anordna vare sig ungdomstjänst eller ungdomsvård. Detta på grunnd av barnets ovissa livssituation och då barnet i slutändan kommer tas om hand av socialtjänsten i någon annan kommun. Ärendet faller då mellan två stolar domstolen kommer inte att döma ut någon av dessa påföljder trots lagens intentioner. Istället dömer man till böter, vilket är helt tandlöst då den unge saknar pengar eller till villkorlig dom, i praktiken en påföljd som inte känns alls hos den unge. SLUTLIGEN DEN ungdomsvård som den unge ålagts att genomgå kan utebli helt när socialtjänsten saknar de ekonomiska resurserna att anordna den. För domstolarna kan inte tvinga socialtjänsten att genomföra vården. Listan på exempel kan göras mycket längre. Avsikten med denna artikel är dock inte att klandra vare sig polisen, åklagare eller socialtjänsten. Om man ska kunna angripa ett problem, såsom ungdomsbrottsligheten, räcker det inte med att ändra en lag. Det krävs att man sätter in de ekonomiska resurser som behövs för att genomföra de tänkta förändringarna, att man öppet pratar om de brister som uppstår och att man försöker rätta till dessa brister. Enbart goda intentioner räcker inte. CAROLINA DIAZ BERNAL advokat Jurister med balans Den yngre generationens jurister värdesätter flexibel arbetstid samt möjlighet att kombinera arbete och familj. Detta är frågor som Fylgia arbetar med för att kunna erbjuda unga jurister balans mellan arbete och fritid. 12

13 Vill du göra kometkarriär som stjärnadvokat? MERGERS AND ACQUISITIONS BANKING AND FINANCE Välkommen ner på jorden. COMPETITION AND EU INTELLECTUAL PROPERTY AND MEDIA TELECOMMUNICATIONS AND IT LITIGATION AND ARBITRATION GENERAL CORPORATE PRACTICE Skeppsbron 42 (visiting address Norra Bankogränd 2). Telephone: Please visit us at: Hammarskio ld_125x186.indd Lotta Insulander-Lindh Mia Edwall Insulander Lotta Insulander-Lindh Advokatbyrå grundades år Byrån är specialiserad främst på familjerätt samt att företräda brottsoffer som har utsatts för olika brott. Humlegårdsgatan 5 Box Stockholm tel: fax: Ser du en lång och framgångsrik karriär som affärsjurist framför dig kan vi ge dig ett råd på vägen: Sök till vårt Junior Associate Programme en unik möjlighet att påbörja sin karriär hos en av världens ledande advokatbyråer. Kometkarriären börjar på institutioner och organisationer i deras mest komplexa transaktioner och affärer. klienter över hela världen. Linklaters Advokatbyrå AB Regeringsgatan 67 Box 7833, Stockholm, SWEDEN Tel. (46-8) Fax. (46-8)

14 Lättare att anställa för en begränsad tid Från och med 1 juli i år får företagen sannolikt bättre möjligheter att anställa personal för en begränsad tid och kan därmed lättare anpassa sin personalstyrka till verksamhetens behov. Då planeras nämligen de flesta reglerna i lagförslaget om bättre möjligheter att anställa personal för en begränsad tid att träda i kraft. Förslaget innebär en ökad flexibilitet för arbetsgivare, vilket är ett av kännetecknen för det som brukar kallas flexicurity. Flexicurity kännetecknas av tre faktorer. Den första är flexibilitet för arbetsgivare genom regler som underlättar för arbetsgivare att anställa och anpassa sin personalstyrka för verksamhetens behov ( flexibility ). Den andra är trygghet på arbetsmarknaden i form av ett socialt skyddsnät vid arbetslöshet ( security ). Den tredje och sista faktorn är en aktiv arbetsmarknadspolitik, som ska syfta till att eventuell arbetslöshet inte blir långvarig. Regeringens lagförslag om bland annat bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning öppnar för en ökad flexibilitet för arbetsgivare och antalet arbetstillfällen i Sverige förväntas öka. Enligt lagförslaget ges arbetsgivaren fyra möjligheter att anställa personal för en begränsad tid, utöver anställningsformen provanställning, nämligen allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete och anställning när arbetstagaren har fyllt 67 år. DE STÖRSTA SKILLNADERNA mot dagens regler är att företagen får möjlighet att i anställningsformen allmän visstidsanställning anställa ett obegränsat antal medarbetare i flera omgångar, dock maximalt två år (under en femårsperiod) per medarbetare, utan att behöva ange något skäl. Dagens regelverk innehåller visserligen fler former för tidsbegränsad anställning, men är omgärdat av flera begränsningar och en restriktiv praxis, vilket gör reglerna svårtillämpade. Risken för att en otillåten tidsbegränsad anställning kan övergå i en tillsvidareanställning resulterar ofta i att företagen avstår från att anställa personal för en begränsad tid. Alternativet är att i stället anlita personal från bemanningsföretag. MÅNGA INTERNATIONELLA företag som etablerar sig i Norden förvånas över att Sverige saknar den flexibilitet för arbetsgivare som flera av de övriga nordiska länderna har. Detta kan vara ett skäl till att företag väljer att etablera sig i något annat av de nordiska länderna än Sverige. Regeringens förslag är emellertid ett steg på vägen till ökad flexibilitet för arbetsgivare och därmed ett steg närmare flexicurity i Sverige. FREDRIKA SKOOG ERIKSSON, advokat Nya regler ger bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning. FOTO: ULF LODIN FOTO: RICHARD BERG, BERNE LUNDKVIST En värld av möjligheter Vi är en expansiv advokatbyrå som samarbetar med innovativa företag över hela världen. Vi skiljer oss från de flesta advokatbyråer genom att vi erbjuder rådgivning och service inom både immaterialrätt och affärsjuridik. Att arbeta som advokat eller biträdande jurist hos oss ger dig handlingsfrihet och goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer i kontakt med såväl innovativa entreprenörer som globala aktörer och branschkolleger i andra länder genom vårt världsomspännande nätverk av advokat- och patentbyråer. Därmed sätter vi stort värde på din förmåga att vårda befintliga relationer, knyta nya kontakter och arbeta i team. Kontakta gärna våra advokater och biträdande jurister direkt per telefon eller läs mer om oss på Uniting Innovative Minds Malmö Helsingborg Lund Stockholm

15 Asylsökande i Sverige söker ett bättre liv Den asylsökande har oftast inget socialt nätverk i Sverige och advokaten blir en viktig person. FOTO: ULF LODIN I fjol kom asylsökande till Sverige. Det är fråga om människor från hela världen som lämnat sina hemländer av en rad olika orsaker såsom krig, svält eller för att de utsatts för förföljelse på grund av religionstillhörighet, politisk uppfattning eller sexuell läggning. Många är ensamkommande, varav vissa barn. Vad de alla har gemensamt är en önskan om ett bättre liv. Jag arbetar bland annat med utlänningsärenden vilket innebär att jag förordnas som offentligt biträde för asylsökande med uppgift att hjälpa dem med deras ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Det är min uppgift att se till att samtliga omständigheter som är av relevans för asylansökan kommer fram. När jag första gången träffar min klient vet jag ofta inte mer än namn, födelsedatum, medborgarskap, datum för inresa och förhoppningsvis vilket språk klienten talar. DET FÖRSTA MÖTET med klienten är mycket viktigt då jag måste gå igenom personuppgifter och bakgrundsinformation för att utreda eventuellt skyddsbehov och andra omständigheter av vikt. Vidare är det min uppgift att utreda om klienten har handlingar som kan styrka identiteten eller de åberopade asylskälen. Jag upprättar efter sammanträffandet en ansökan om uppehållstillstånd som inges till Migrationsverket. I ansökan redovisar jag, på grund av lojalitetsplikten mot min klient, inte omständigheter som kan vara till klientens nackdel. Efter eventuell kompletterande utredning vid Migrationsverket kommer slutligen ett beslut. Skulle detta vara negativt överklagas det numera till någon av migrationsdomstolarna vilka är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns då möjlighet att begära muntlig förhandling. GENOM MITT ARBETE kommer jag dagligen i kontakt med människor som befinner sig i kris eller i vart fall i en svår situation. Vad som är speciellt med utlänningsärenden är att det för många asylsökande bokstavligen talat kan vara fråga om liv eller död, då de vid ett eventuellt återvändande riskerar att dödas eller utsättas för tortyr eller annan omänsklig behandling. Då de asylsökande saknar socialt nätverk i Sverige blir jag som offentligt biträde ofta en viktig person och på grund av de långa handläggningstiderna har jag ofta kontakt med mina klienter under en längre tidsperiod. Jag har länge varit intresserad av internationell rätt och mänskliga rättigheter och trivs mycket bra med att arbeta med utlänningsärenden. Ärendena känns angelägna, jag känner att jag verkligen kan göra nytta och jag får dessutom förmånen ett lära känna många intressanta människor, ta del av deras levnadsöden och få en inblick i situationen i andra länder. ANN BERGSTRÖM biträdande jurist Välkommen till en modern advokatbyrå På Ramberg driver unga affärsjurister, advokater och delägare till sammans byrån mot ett gemensamt mål att alltid skapa nytänkande, kreativa och effektiva lösningar. hos våra unga medarbetare vilket tillsammans med våra erfarenheter och branschkunskaper resulterar i att vi skapar goda affärer för våra klienter. Ramberg fokuserar på målet. Upptäck nya möjligheter du med. Ramberg Advokater, Medlem i LawExchange International Norrmalmstorg 1, Stockholm, Tel: Drottninggatan 7, Helsingborg Tel: St. Nygatan 38, Malmö Tel:

16 M&A för den unga affärsjuristen En relativt stor andel av alla de jurister som varje år utexamineras från landets juristutbildningar hamnar förr eller senare inom affärsjuridiken. Mot bakgrund av att företagsöverlåtelser, eller M&A som den sanna transaktionsjuristen skulle säga, är ett av de viktigaste och största verksamhetsområdena för många affärsjuridiska byråer, är det följaktligen också många av dessa unga biträdande jurister som kastas in i den okända transaktionsdjungeln. För visst uppfattar nog många M&A som en okänd djungel, ett massivt område som verkar spännande och lockande, men som man egentligen inte har så stor aning om vad det innefattar. I brist på utrymme kan jag dock inte gå in i detalj på allt vad M&A innebär. Däremot skulle jag vilja ta tillfället i akt och lyfta fram ett par faktorer som gör arbetet som ung biträdande jurist på en M&A-avdelning så stimulerande och intressant som det ändå är. ÄVEN OM VISSA mindre företagsöverlåtelser självklart kan hanteras av endast en jurist, genomförs ändå det stora flertalet transaktioner av en för ärendet särskild skapad projektgrupp. Fördelarna med att som yngre biträdande jurist få möjlighet att i det dagliga arbetet vara en integrerad del i olika projektgrupper är många, men personligen skulle jag vilja lyfta fram två fördelar. För det första stimulerar arbetet i projektgrupper till ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan de olika gruppmedlemmarna och för den yngre och mer oerfarne biträdande juristen utgör detta en perfekt miljö för att lära sig extremt mycket under en relativt kort period. Arbetet med företagsöverlåtelser spänner över flera olika rättsområden. För det andra är det utifrån ett socialt perspektiv naturligtvis väldigt givande att få arbeta tillsammans med andra människor för att inom en given tid lösa en viss uppgift. Det nära samarbetet ger också ofta upphov till en väldigt stark kamratskap och genuin lojalitet till varandra, vilket i sin tur leder till att det dagliga arbetet tillsammans blir så mycket roligare. En central del av en M&Ajurists arbete är att leda och styra projekt. Även om det självklart är någon mer senior medarbetare som har det övergripande ansvaret för ett visst projekt, får man som ung biträdande jurist ändå tidigt ta självständigt ansvar och vara med och leda och styra specifika delar av arbetet. Att som ung och relativt oerfaren biträdande jurist kliva in i denna roll och ta detta ansvar kan vara läskigt, men samtidigt oerhört utvecklande och stimulerande. ATT ARBETA MED företagsöverlåtelser innebär att man dagligen kommer i kontakt med juridiska problem och frågeställningar inom en rad olika rättsområden allt från bolagsrätt till miljörätt och skatterätt. För en M&A-jurist är det helt enkelt viktigt att kunna lite FOTO: ULF LODIN om allt. Fördelen av detta för en yngre biträdande jurist är att man snabbt erhåller en väldigt bred kunskapsbas att stå på inför den fortsatta karriären, något som är till stor fördel oavsett om man tänker sig en fortsatt karriär inom byrå eller om man i något skede bestämmer sig för att gå över till att bli bolagsjurist. CHRISTOPHER ARKBRANT biträdande jurist AIJA International Association of Young Lawyers AIJA är en världsomfattande organisation för yngre advokater, biträdande jurister och bolagsjurister. Medlemmarna kommer från allt från enmansbyråer till de stora internationella advokatbyråerna och från både små, medelstora och stora företag runt om i världen. AIJA, International Association of Young Lawyers, har en åldersgräns på 45 år när man når denna ålder förlorar man sin rösträtt i organisationen och man kan inte heller utses till någon av förtroendeposterna. Härigenom föryngras organisationen ständigt och möjligheter öppnas kontinuerligt för nya medlemmar att vara aktiva inom organisationen. Själv blev jag aktiv inom AIJA år 2001 och i augusti i år tillträder jag som AIJA:s valde president. AIJA ORDNAR ÅRLIGEN ett stort antal seminarier, möten och kongresser världen över. Seminarierna behandlar ämnen inom mer eller mindre samtliga rättsområden och har de senaste åren handlat om så skilda ämnen som Cross Border Lending Transactions och Succession in Family Enterprises. Även mjukare ämnen som Professional Development of Young Lawyers behandlas. Under dessa sammankomster är det enkelt att knyta kontakter med andra jurister från större delen av världen (även om majoriteten av de aktiva medlemmarna kommer från Europa). Det är även enkelt att få en möjlighet att bidra till organisationen genom att organisera seminarier och/eller hålla föredrag alla semiarier och möten arrangeras av medlemmarna. Seminarierna håller mycket hög klass och det råder alltid en fantastisk stämning. En viktig del i nätverksbyggandet sker under dessa mycket trevliga sociala former. För unga advokater och biträdande jurister är det även lärorikt att ta del av bolagsjuristens vardag och önskemål på ett otvunget sätt samtidigt som både advokater/biträdande jurister och bolagsjurister genom AIJA på ett mycket enkelt sätt kan bygga upp ett internationellt kontaktnät. AIJA:S SEMINARIER och andra aktiviteter präglas givetvis av en internationell atmosfär. Många av dagens yngre jurister är sedan studietiden vana vid att umgås med jurister från stora delar av världen. Detta internationella inslag blir för många unga jurister mindre omfattande under de inledande yrkesåren men genom att delta i AIJA:s olika sammankomster och genom att vara aktiv inom AIJA får man garanterat en stor dos internationell erfarenhet. Om ni inte är medlemmar kan jag bara rekommendera er att bli detta om inte annat för att få kallas young lawyer tills man är 45! PÄR REMNELID advokat 16

17 Saktfärdighet i lagstiftning skapar problem i upphandlingssverige Den 31 mars 2004 ersattes de fyra EG-direktiv som lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på av två nya direktiv. Senast den 31 januari 2006 skulle samtliga medlemstater i EU ha implementerat de nya direktiven. Någon ny nationell lag om offentlig upphandling har emellertid inte trätt i kraft i Sverige. Den utredning, Upphandlingsutredningen, som tillsattes med uppdrag att lämna förslag till införandet av direktiven, överlämnade sitt betänkande i mars I maj 2006 skickades ett lagförslag på remiss till Lagrådet, som i sitt yttrande den 7 februari i år riktade hård kritik mot lagförslaget. Med hänsyn till Lagrådets kritik torde det dröja en bra bit in i 2008 före det att någon ny lag kan träda i kraft. DEN UPPKOMNA situationen ställer frågan om EG-direktivets direkta effekt på sin spets, det vill säga i vilken mån regler i direktivet ska tillämpas i Sverige redan före det att direktivet införlivats genom nationell lag. För att en direktivbestämmelse ska ha direkt effekt krävs att den är klar, precis och ovillkorlig samt att den grundar en rätt för den enskilde. Ett antal processer kring direktivens direkta effekt har redan dykt upp. Bland annat har domstolarna fått ta ställning till om de nya direktivens krav på viktning av utvärderingskriterier och på minimiantal leverantörer vid ramavtalsupphandling har sådan effekt. Bestämmelser som har direkt effekt kan göras gällande av enskilda leverantörer direkt gentemot offentliga upphandlande enheter. För de upphandlande enheternas vidkommande innebär reglerna om direkt effekt att enheterna på eget initiativ måste avgöra vilka bestämmelser i direktivet som har sådan effekt och tillämpa dessa redan före införlivandet i svensk lag. NATIONELLA DOMSTOLAR ska om möjligt tolka de svenska bestämmelserna mot bakgrund av bestämmelserna i direktiven. Det kan givetvis vara mycket svårt att avgöra huruvida en bestämmelse har direkt effekt eller inte. Dessutom torde kännedomen om bestämmelserna i det nya direktivet knappast vara känd i någon större omfattning utanför den personkrets som dagligen arbetar med offentlig upphandling. Enligt vissa beräkningar omsätter den offentliga upphandlingen i Sverige över 500 miljarder per år. Det är mycket anmärkningsvärt och för Sveriges vidkommande ovanligt att lagstiftningsarbetet på ett så viktigt område tillåts dra över tiden på det sätt som skett, med den osäkerhet detta leder till för såväl upphandlande enheter som leverantörer. HENRIK SEELIGER advokat Senaste nytt på skatteområdet Regeringen har meddelat att de avser att avskaffa förmögenhetsskatten och detta redan under En anledning till att skatten ska slopas är att öka mängden riskvilligt kapital för investeringar i Sverige. En annan anledning är att regeringen ser skatten som godtycklig och i praktiken frivillig för dem med stora kapitaltillgångar, som genom utlandsdispositioner helt har kunnat undvika att betala förmögenhetsskatt. Helena Backlund arbetar med skatterätt. Enligt beräkningar gjorda av Skatteverket befinner sig svenskt kapital motsvarande minst 500 miljarder kronor i utlandet. Andra beräkningar har givit siffror på uppemot det dubbla. Regeringen hoppas nu att en del av detta kapital letar sig tillbaka till Sverige eller åtminstone att utflödet av kapital hejdas. EN ANNAN ASPEKT av borttagandet av skatten handlar om att möta skattekonkurrensen från länder i vår närhet. De länder som har kvar en beskattning av förmögenhet blir allt färre; av OECD:s 30 medlemsländer är det förutom Sverige endast Norge, Schweiz, Frankrike och Spanien som har kvar en beskattning av förmögenhet hos individer. I och med avskaffandet av förmögenhetsskatten går staten miste om cirka 5 miljarder kronor i årliga intäkter. Detta ska delvis finansieras genom att avdraget för privat pensionssparande begränsas till maximalt kronor per person och år. Även fastighetsskatten kommer att tas bort om regeringens planer går i lås. Enligt dessa planer ska skatten avskaffas från och med nästa år. Något detaljerat förslag har ännu inte presenterats, men den modell som utreds innebär bland annat att en kommunal fastighetsavgift på maximalt kr per småhus införs. Slopandet av fastighetsskatten avses att finansieras dels genom införandet av den kommunala avgiften, dels genom att skatten på kapitalvinster på privatbostäder höjs från 20 till 30 procent. DEN SOM KÖPER en ny privatbostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten på den bostad som sålts. Tidigare har dessa regler endast gällt bostäder belägna i Sverige. Nytt för i år är att reglerna utvidgats till att gälla bostäder inom hela EES-området, som består av de 25 EU-länderna samt Island, Norge och Liechtenstein. Säljer du din privatbostad i Sverige, för att i stället köpa en lägenhet i exempelvis London och bosätta dig där, kan du alltså fortsättningsvis ha möjlighet att skjuta fram beskattningen av din kapitalvinst på den svenska bostaden. HELENA BACKLUND biträdande jurist Genom att avskaffa förmögenhetsskatten hoppas regeringen att svenskt kapital utomlands ska komma tillbaka in i landet. FOTO: ULF LODIN Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå, Kungsgatan 36, Box 7836, STOCKHOLM, tel , 17

18 Jonas Bergh, Katarina Goulet, Anna Gårdö och Camilla Holmkvist a publication from Aktuell juridisk litteratur från Jure Femton tjänster till din tjänst! Westlaw Sverige är samlingsnamnet för Thomson Faktas stora juridiska informationssystem. Ett informationssystem som effektiviserar din arbetsdag och omfattar totalt 15 olika tjänster. Här hittar du allt från bastjänster till tilläggstjänster, verktyg och en nyhetstjänst. Du väljer givetvis själv vilka och hur många tjänster du vill ha tillgång till. Vill du veta mer? Gå in på Aktiebolagslagen En lagkommentar Erik Nerep & Per Samuelsson Nu utkommer en ny och mycket utförlig kommentar till aktiebolagslagen. Denna nya kommentar behandlar flertalet problemområden ingående. Här ges förslag till lösningar av sådana frågor som inte erhållit något definitivt svar genom aktiebolagslagen eller rättspraxis och är omdiskuterade inom doktrinen. I kommentaren ges analyser som är värdefulla för den yrkesverksamma juristen och tillgodoser det praktiska rättslivets behov. Kommentaren består av tre volymer. Del I behandlar lagens kap. 1-10, Del II kap och Del III kap Del I och Del II har utkommit i mars 2007 och Del III utkommer preliminärt i juni Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm och Per Samuelsson är professor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Pris: 2392 kr exkl.moms Styrelsearbete i noterade bolag Jonas Bergh, Katarina Goulet, Anna Gårdö & Camilla Holmkvist Denna bok behandlar på ett lättfattligt sätt de viktiga områden som gäller för styrelsearbetet i noterade bolag. Boken behandlar situationen som den är i december Styrelsearbete i noterade bolag Författarna Jonas Bergh och en handledning Katarina Goulet är advokater. Anna Gårdö och Camilla Holmkvist är biträdande jurister. Samtliga är verksamma inom specialistgruppen för Kapitalmarknadsfrågor och Bolagsrätt vid Ashurst advokatbyrå AB. Pris: 275 kr exkl. moms. KPMG Skattehandbok 2007 Skattehandboken kommenterar hela inkomstskatterätten och omfattar såväl person- som företagsbeskattning. I denna upplaga av Skattehandboken redovisas alla nyheter och ny lagstiftning på inkomstskatteområdet under Vidare har årets upplaga uppdaterats med en mängd nya rättsfall och i övrigt omarbetats. Skattereglerna under 2007 beskrivs, dvs. reglerna vid 2008 års taxering, så långt de nu är kända. Boken innehåller en detaljerad innehållsförteckning, ett rättsfallsregister och ett utförligt sakregister. Pris: 695 kr exkl.moms. Ansvarsfrihet Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt Carl Svernlöv Denna bok behandlar uttömmande cxc personligt skadeståndsansvar i aktiebolag och därtill relaterade frågor, som är av stort intresse för carl svernlöv praktiskt verksamma jurister. ANSVARSFRIHET I boken behandlas frågeställningar Dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen skall fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag samt flera viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis. Carl Svernlöv är verksam som advokat vid Baker & McKenzie Advokatbyrå. Pris: 994 kr exkl.moms. Kontraktuell lojalitetsplikt Jori Munukka jori munukka KONTRAKTUELL LOJALITETS- PLIKT I denna bok behandlas lojalitetsplikten utförligt i ett flertal avtalstyper, bl.a. anställning, kommission, handelsagentur, köp, entreprenad, försäkring, finansiell rådgivning, konsumenttjänst och konsumentkredit. Idag har lojalitetsplikt blivit en del av den avtalsrättsliga verkligheten. Den åberopas och tillämpas alltmer i domstols- och skiljeförfaranden. Dessutom är lojalitetsplikten i avtalsförhandlingar och lojalitetsplikt mot tredje man i stark utveckling. Jori Munukka är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Pris: 670 kr exkl. moms Guide to Public Takeovers in Sweden Thomas Wallinder & Patrik Marcelius Thomas Wallinder Patrik Marcelius Guide to Public Takeovers in Sweden Denna handbok om offentliga uppköpserbjudanden i Sverige beaktar den senaste utvecklingen på området. Den ger en bild av hur uppköpsregler tillämpas i praktiken. Boken behandlar inverkan av lagändringar i de nya prospektreglerna och den nya aktiebolagslagen samt arbetet att implementera det s.k. takeover-direktivet i Sverige. Boken vänder sig till ledningen för budgivare- och målbolag samt deras juridiska och finansiella rådgivare. Författarna är verksamma advokater på Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Pris: 338 kr exkl.moms. Besök Jure Bokhandel eller gå in på och beställ direkt online. Sveriges största sortiment av svensk och utländsk juridisk litteratur samt offentligt tryck. Vi löser Sveriges mest utmanande affärsjuridiska problem Wistrand arbetar uteslutande med aktiv juridisk problemlösning för privat och offentligt näringsliv och erbjuder kvalificerad rådgivning inom samtliga affärsjuridiska områden. Vår framgång bygger till stor del på att vi skapar rätt mix av ålder, erfarenhet och specialkompetens i våra arbetsgrupper. Vi prioriterar hög tillgänglighet och ett gott samarbete. Med kontor i samtliga storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö kan vi vara nära det lokala näringslivet och tillgodose de speciella behov som uppstår just där.

19 TRIMEDIA STOCKHOLM Rookie [rokki] eng substantiv, nybörjare, gröngöling med höga yrkesambitioner samt liten eller obefintlig professionell erfarenhet. Vi söker löpande unga målmedvetna affärs jurister med ett brinnande intresse för rådgivning och ut redningar till ledande företag och organisa tioner. Såväl nationellt som internationellt. Goda lagspelare med höga ambitioner både inom yrkes- och privatlivet. Dags att gå vidare? Läs mer om oss och våra tjänster på Advokatfirman Lindahl STOCKHOLM GÖTEBORG HELSINGBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO

20 Passar vi för DIG? VI SÖKER ALLTID NYA JURISTER, både nyutexaminerade, tingsmeriterade och mer erfarna specialister till våra kontor i Sverige och utomlands. För oss är din personlighet minst lika viktig som goda formella meriter. Det är också viktigt att du delar våra grundläggande värderingar som präglas av samarbete, långsiktighet och generositet. Vår storlek och vår marknadsledande position ger oss möjlighet att satsa stora resurser på din kompetensutveckling och på att ge dig såväl bredd som spetskompetens inom ett eller ett par områden. Oavsett vilken inriktning du så småningom väljer ger vi dig en unik plattform för din professionella och personliga utveckling. Vi arbetar med Sveriges och världens ledande företag, ofta i stora och komplexa internationella uppdrag. Det ger oss, och dig, ständiga utmaningar och fantastiska utvecklingsmöjligheter. Genom våra egna kontor i flera olika länder, samt våra vänbyråer över hela världen, finns det stora möjligheter för dig som vill jobba utomlands en tid. Periodvis innebär konsultrollen högt arbetstempo men för oss är lagandan och samarbetet sporrande och i gengäld erbjuder vi en stimulerande och trivsam arbetsmiljö, generösa villkor och stort fokus på frågor som rör livspusslet, jämställdhet och ledarskapsutveckling. Nyfiken? Läs mer på STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG NEW YORK FRANKFURT BERLIN S:T PETERSBURG MOSKVA BRYSSEL SHANGHAI HONGKONG

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

välkommen till Hammarskiöld & Co

välkommen till Hammarskiöld & Co välkommen till Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3

msa_brochure_(s).qxd Sidan 2 2 & 3 2 & 3 En tongivande advokatbyrå MANNHEIMER SWARTLING ÄR SEDAN LÄNGE EN tongivande ADVOKATBYRÅ INOM SVENSK AFFÄRSJURIDIK. VI TROR ATT DETTA BEROR PÅ vår strävan ATT I EN AFFÄRSMILJÖ SOM KÄNNETECKNAS AV

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper

Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Stadga om den europeiska advokatkårens kärnprinciper Antagen vid CCBE:s plenum den 25 november 2006 I ett samhälle grundat på respekt för rättssäkerheten fyller advokaten en särskild funktion. En advokats

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Policy för advokaters användning av sociala medier

Policy för advokaters användning av sociala medier Policy för advokaters användning av sociala medier Antagen och utfärdad i december 2015 1 Inledning Sociala medier är ett utmärkt verktyg i advokatverksamheten. Syftet med detta policydokument är att främja

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2011:861] 8 KAP. Om advokater. 1. För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland

Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Utbildningssystem för jurister i EU Lettland Informationen har lämnats av Latvijas Zvērinātu advokātu padome (rådet för auktoriserade advokater) April 2014 BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER

ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER ADVOKATSAMFUNDET ADVOKATBYRÅER Kund: Advokatsamfundet Kontakt: Maria Billing Datum: 11 juni, 2012 Per Fernström Tel: 0739 40 39 19 Per.fernstrom@novus.se Inledning Novus har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

Advokatkåren i siffror

Advokatkåren i siffror Finlands advokater Vem är advokat? En advokat är en erfaren jurist som har specialiserat sig på att sköta sina klienters ärenden. Enbart jurister som är medlemmar i Finlands Advokatförbund får använda

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning

Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Etisk deklaration och etiska normer för studie- och yrkesvägledning Sveriges Vägledarförening är en intresseförening för personer som har till uppgift att bedriva studie - och yrkesvägledning inom främst

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 mars 2015 Ö 260-13 KLAGANDE KÅR Ombud: Advokat LG MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN Rättegångskostnader ÖVERKLAGAT

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Stadgar för Sveriges advokatsamfund Stadgar för Sveriges advokatsamfund Ändamål och organisation 1. Sveriges advokatsamfund utgör det allmänna advokatsamfund, varom förmäles i 8 kap. 1 rättegångsbalken. Samfundet har till ändamål att till

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6)

Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Team och tjänster. 2. Arvoden och kostnader 1(6) Gäller från 1 januari 2015 ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor gäller för alla tjänster som Bergh & Co Advokatbyrå AB ( Advokatbyrån eller vi ) tillhandahåller till sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds vägledande

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012.

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid finansiell rådgivning. Dir. 2012:98. Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Kommittédirektiv Konsumentskydd vid finansiell rådgivning Dir. 2012:98 Beslut vid regeringssammanträde den 27 september 2012. Sammanfattning Finansiell rådgivning har blivit allt mer efterfrågad och vanligt

Läs mer

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003

Fråga 1 Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse 2000 och 2003 Fråga Hur många advokater är verksamma inom den advokatbyrå du arbetar på? Jämförelse och Antal anställda / Ej svar - -9 7 5 + 9 7 5 6 7 8 9 Medelvärde : - antal män:6 - antal kvinnor: T-7 Sveriges advokatsamfund

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Advokatyrkets kommersialisering

Advokatyrkets kommersialisering Advokatyrkets kommersialisering Stor paneldebatt Referatskrivare: Hovrättsfiskalen Lisa Sundin Debattledaren, hæstaréttarlögmaður Ragnar Tómas Árnason, öppnade mötet och inledde med att påpeka att ekonomiska

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum:

Advokatbyråer T Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: Advokatbyråer 2006 T-112389 Advokatsamfundet: Anne Ramberg, Ulrika Forsberg, Maria Billing Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-06-26 Inledning Bakgrund Temo har på uppdrag av Advokatsamfundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Generalsekreteraren Cirkulär nr 7/2000 Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund För behandling vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar översänds styrelsens förslag

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns.

Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar. Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. Nya frågor, nya tankar, nya infallsvinklar ger nya synsätt, nya idéer, nya lösningar Tillsammans tar vi ditt företagande dit där framtiden finns. När du har en fråga, en tanke, ett uppslag, ett dilemma,

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

att få sin sak prövad

att få sin sak prövad Hovrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND

SvERIGEs ADVOKATSAMFUND SvERIGEs ADVOKATSAMFUND Ändringar av Sveriges advokatsamfunds stadgar i anledning av inrättandet av Konsumenttvistnämnden Advokatsamfundet har som redovisats ovan fattat beslut om ändring av stadgarna.

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren. Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren. Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 9/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Hemställan om lagändring avseende avdragsrätt för årsavgiften till Advokatsamfundet Advokatsamfundet

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 september 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Mats Carnestedt Box 200 177 24 Järfälla MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga;

Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide. Samarbetsförmåga; Ett förslag på kompetensmodell/intervjuguide Samarbetsförmåga; Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER

LEGALLY AKTUELLT VILKA ÄR ADVOKATER VILKA ÄR ADVOKATER ADVOKATER 6 Legally yours 6 2011 AS? Vi frågade Sveriges advokater vem de själva skulle anlita om de behövde en advokat. De valde en kunnig och vass processjurist. Och en ekobrottsexpert

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer UNDERVISNINGSPLAN 1 (5) Domstolsakademin UNDERVISNINGSPLAN Allmänt I en tid då omvärlden förändras i allt snabbare takt och de miljöer inom vilka rättsliga tvister uppstår blir allt mer komplexa ökar behovet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 oktober 2016 Ö 180-16 KLAGANDE ML SAKEN Inträde i Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds styrelse,

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR)

Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Juristprogrammet, 270 högskolepoäng (S2JUR) Master of Laws Programme, LL. M. Nivå: Grundnivå, examen på avancerad nivå Fastställande Utbildningsplanen för det ursprungliga Juristprogrammet, 270 högskolepoäng,

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer