kommuninfo Hälsodagar november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninfo Hälsodagar 22-24 november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen"

Transkript

1 kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2011 Hälsodagar november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen ODR Total till Vännäs kommun

2 Mäta och jämföra kommuninfo Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Redaktör Marita Bergman Tfn: Redaktion Johan Söderling Ulf Eriksson Marita Bergman Tidigare nummer Tryck Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Upplaga Foto framsida F labb Det Upplevelsenära Vännäs välkomnande, nytänkande och livfullt så lyder visionen för Vännäs kommun. Visionen är det önskade läget, det vill säga den framtidsbild som vi som kommun vill nå. För att nå upp till visionen har kommunfullmäktige antagit 14 mål. Målen styr arbetet inom kommunen de närmaste åren och är en del i arbetet för att uppnå visionen. Det här är de övergripande målen för Vännäs kommun; Medborgarna trivs i Vännäs kommun Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalité Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats Kommunen har också antagit mer interna målsättningar som bland annat rör ekonomin och medarbetarna. Dessa mål är; Medarbetarna trivs Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning Sjukfrånvaron är högst 5 % Nämnderna har ekonomi i balans Förändringen av eget kapital ska 2014 vara stå stor att kommunen kan klara reinvesteringar med egna medel Soliditeten ska vara 35 % 2012 Vännäs kommuns likviditet ska motsvara två månaders utbetalningar, ca 50 Mkr Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar och redigeringar i text och bild. Om inte annat anges, när material skickas in för publicering i kommuninfo, förbehåller sig redaktionen rätten att använda materialet på kommunens webb. Sista dag för material till nästa nr: 3 februari 2012 Alla ovanstående mål är utgångspunkten för allt arbete som sker i kommunens verksamheter, oavsett om det är teknisk verksamhet eller förskola, äldreomsorg m.m. Traditionellt har svenska kommuner fokuserat mycket på de resurser (pengar, personal m.m.) som sätts in i verksamheterna och det ekonomiska perspektivet har dominerat i hur vi ser på om vi har lyckats eller ej med något. De ekonomiska aspekterna är viktiga, men pengar är enbart medel i den kommunala verksamheten. Det ökade intresset för att mäta och jämföra, dvs. fokusera på resultatet, har satt fokus på vad vi får för alla de pengar som sätts in och hur väl vi lyckas jämfört med andra kommuner. Därför har Vännäs kommun inlett ett arbete med att övergå till en resultatbaserad styrning av verksamheterna. Genom att kontinuerligt jämföra oss ska vi utveckla oss och vårt sätt att arbeta. Detta arbete är en nödvändig förutsättning i en ambition att ge kommunens medborgare mesta möjliga värde för de pengar som finns till vårt gemensamma förfogande. Hur varje nämnd och verksamhet arbetar med att nå målsättningarna och vilka resultat som uppnås kan du ta del av i dokument som verksamhetsplan, aktivitetsplan, årsredovisning och olika kvalitetsuppföljningar TRYCKSAK Karolina Johansson Administrativ chef 2 kommuninfo

3 Ny turlista för buss och pendeltåg från årsskiftet Planeringen av trafiken har utgått från trafik från Bjurholm via Vännäs till Umeå och vidare till Holmsund. Antalet turer och tider är också anpassade till pendeltågstrafiken Vännäs Umeå med planerad start den 12 december Södra sidan av Umeälven får en busslinje mellan Vännäsby och Umeå (linje 55) som vänder vid Vännäsby skola, förutom de turer där skolelever reser. Vid turer med skolbarn morgon och eftermiddag går bussen till och från Vännäs. Alla förändringar av turlistan påverkar resenärer som pendlar kollektivt. Målsättningen är att skapa bättre och större möjlighet att pendla med buss och tåg mellan Bjurholm och Umeå/Holmsund. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken utvecklas och från den 1 januari 2012 kommer turlistan att förändras för avgångs-, ankomsttider och färdvägar. Pendeltågstrafik Pendeltågstrafik är ett samarbete mellan Norrtåg och Botniatåg AB. Från och med 12 december trafikerar Norrtåg sträckan Vännäs - Umeå C - Umeå Östra (Nus) med åtta dubbelturer måndag - fredag. (Norrtåg körs av operatören Botniatåg AB som ägs av SJ och Arriva.) Länstrafikens giltiga biljettyper De kort som gäller för att resa både med tåg och buss är: o Länskort 30 dagar o Relationsbundet periodkort 30 dagar (ex Vännäs Umeå) o Årskort o Seniorkort o Skolkort o Har du ett periodkort med destination Vännäs eller Umeå gäller det med övergång till tätortstrafiken i Umeå. o Pendlarkorten som gäller på både buss och tåg köps på Länstrafikens ordinarie försäljningsställen, t ex på bussen eller Umeå busstation, Ultras Information på Vasaplan, Norrlands Universitetssjukhus (Nus) gamla onkologen. Mer information får du av Länstrafikens Kundservice eller deras webbplats Turlistor finns att hämta i entrén på Medborgarhuset i Vännäs, på eller via länk från Vännäs kommuns webbplats, Ytterligare nformation och samlingsturlista för både buss och tåg kommer att skickas ut till alla hushåll och företag i Vännäs och Bjurholm under december månad. Biljetter via SJ Alla biljetter/färdbevis som kallas regionaltåg/intercitytåg hos SJ gäller även på Norrtåg. Läs mer på om vad som gäller för respektive färdbevis. Mer information får du av Norrtågs Kundtjänst, eller deras webbplats Ombord på tåget kan du köpa enkelbiljett med kontanter eller alla betalkort förutom Maestro och Visa Elektron. Ingen ombordsavgift för köp av biljett på tåget tas ut. Pendlarparkering Den nyöppnade pendlarparkeringen vid Vännäs järnvägsstation gäller endast för resenärer med pendeltåg och buss. Totalt finns där 30 motorvärmarplatser som går att hyra via Vännäs kommun. Järnvägsstation kommuninfo

4 Älvdala - nytt bostadsområde Nytt spännande bostadsområde i Vännäs Studenterna på arkitekthögskolan vid Umeå universitet har fått fria händer att ta fram en modell för hur ett bostadsområde på Älvdalaområdet intill Umeälven kan gestaltas.? Älvdalaområdet, en spännande plats för ett nytt bostadsområde alldeles intill Umeälven. Foto: Vännäs kommun. Som en del av Vännäs kommuns satsning på att skapa attraktiva bostadsområden har kommunen inlett ett samarbete med arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Samarbetet gäller gestaltning av ett nytt bostadsområde som planeras på Älvdalaområdet, det obebyggda området vid älven öster om Shell. Kommunen har valt att samarbeta med arkitekthögskolan för att få nya influenser i samhällsbyggandet. Studenterna som involveras i projektet, under ledning av professor Walter Unterrainer, går på arkitekthögskolans mastersprogram. De har minst tre års arkitektstudier bakom sig och kommer från Ryssland, Ungern, Österrike, Estland och Sverige. I september besökte studenterna Vännäs och fick en introduktion i projektet och information om kommunens historia och framtidsvisioner. Arkitekthögskolans uppdrag är att arbeta fram ett förslag till hur Älvdalaområdet kan gestaltas. Kommunens direktiv är att området ska erbjuda ett miljömässigt hållbart boende med blandad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö. Områdets unika läge borgar för detta. I januari avslutas projektet och då kommer också en modell av området att vara uppbyggd i arkitekthögskolans entré. Studenternas idéer kommer att användas i arbetet med detaljplanen för området. Detta spännande projekt kommer du att kunna följa i kommande nummer av kommuninfo. Kontakt: Bo Hellsing, Förslag till ny renhållningsordning Förslaget till ny renhållningsordning för Vännäs kommun ställs ut för granskning under perioden , enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap. Förslaget ställs ut i receptionen och på samhällsbyggnadsförvaltningen plan 5 och 7 i Medborgarhuset, på biblioteket i Vännäsby samt på Returcentrum i Vännäsby. Förslaget finns också att läsa på Synpunkter lämnas skriftligen senast till: Vännäs kommun, Kommunledningskontoret, VÄNNÄS, eller via e-post till Märk brevet Renhållningsordningen. Kontakt: Inger Olofsson, kommuninfo

5 Vi hjälper näringslivet att växa Näringslivsavdelningen Sedan april 2011 hanteras näringslivsfrågor i Vännäs av näringslivsavdelningen som ligger direkt under kommunstyrelsen. Här är vi som jobbar inom avdelningen. Besök oss gärna på Ö Järnvägsgatan 9 B, 1 tr (gamla Posten). Näringslivschef Åsa Ågren Wikström heter jag och är kommunchef i Vännäs. I mitt uppdrag ingår även näringslivschefsansvar. Jag är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna och är även chef för avdelningen. Min ambition är att vi gemensamt s k a verka för ett ännu bättre näringslivsklimat och göra det möjligt för fler att vilja och våga växa i Vännäs. En breddad arbetsmarknad som inkluderar fler är en viktig fråga för oss på näringslivsavdelningen Arbetskonsulent Annika Jansson heter jag och arbetar som arbetskonsulent och är delaktig i organiseringen av en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Målgruppen som arbetsmarknadsenheten (AME) riktar sig till är personer som befinn e r sig långt ifrån arbetsmarknaden och som varit arbetslösa under en längre tid eller har en funktionsnedsättning/arbetshinder av något slag Näringslivsutvecklare - turism Christin Westman heter jag och jobbar som näringslivsutvecklare inom turism. Min roll består i att stötta aktörerna inom besöksnäringen och att utveckla Vännäs som besöksmål. Detta vill jag göra tillsammans med aktörerna i näringen, genom samverkan och samarbete. Till stöd för detta arbetar jag som coach i Umeåregionens gemensamma turismutvecklingsprojekt, Destination Umeåregionen, med målet att stärka Umeåregionen som destination och skapa tillväxt i branschen. Detta ska göras genom kompetensinsatser, ett ökat utbud av produkter och förbättrad tillgänglighet för besökare på Umeåregionens officiella turismguide Näringslivsutvecklare Katarina Martinsdotter Frohm heter jag och arbetar som näringslivsutvecklare. Mina arbetsuppgifter består främst av att utveckla det lokala näringslivet i kommunen genom rådgivning och coaching, kompetensutveckling o c h nätverkande samt skapa förutsättningar till nyetableringar. För att möjliggöra detta är jag projektledare i EU-projektet DUR Dialog och utveckling för regional tillväxt, ett projekt som drivs tillsammans i Umeåregionens kranskommuner. Syftet med projektet är att lägga grunden för en positiv förändring av attityderna till företagande och för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivsstrukturen i kommunen Arbetskonsulent Per Ericsson heter jag och jag arbetar som arbetsmarknadshandläggare och är precis som Annika delaktig i organiseringen av en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Syftet med arbetsmarknadsenheten är att individen ska kunna kom- ma ut i arbete eller studier. De som får hjälp genom oss har för det mesta varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens individ och familjeomsorg eller biståndshandläggare Inflyttarsamordnare Therese Bjursell heter jag och jobbar som inflyttarsamordnare. Mitt jobb här handlar till stor del om att samverka med olika lokala aktörer, för att skapa ett gott inflyttningsklimat i Vännäs för alla som välj e r att bosätta sig här. Allt från allmänna inflyttarfrågor till flyktingmottagning ligger på mitt bord och jag vill ge nyinflyttade vännäsbor ett bra bemötande och god service så att alla känner sig välkomna till vår kommun och väljer att stanna här länge! kommuninfo

6 Socialt stöd Kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem är personer och familjer som kan och vill stödja andra människor i deras vardag. Nationella Anhörigdagen Kommunen letar efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi. Just nu finns ett behov av framförallt kontaktfamiljer till barn och ungdomar. Ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj kan bestå av allt från några tillfällen i månaden till mer frekventa och regelbundna kontakter med någon eller några som behöver ett extra stöd i sin tillvaro. Som familjehem erbjuder ni ett stadigvarande boende åt någon som inte kan bo själv eller i sitt ursprungshem. Låter detta intressant? För mer information, kontakta vård- & omsorgsförvaltningens reception och lämna en intresseanmälan, eller skicka en intresseanmälan där ni berättar om er själv till: Socialtjänsten, Vännäs Märk kuvertet med Intresseanmälan kontaktperson/ kontaktfamilj. Denna information finns även på Deltagandet var stort under Nationella Anhörigdagen. Foto: Vännäs kommun Den Nationella Anhörigdagen firades i hela landet den 6 oktober. I Vännäs anorndandes det föreläsningar från Vännäs FrivilligCenter, Vännäs HemvårdsCenter och Projektet Liv och Hälsa, vilka fokuserade på stöd till anhöriga till sjuka, äldre och till personer med funktionsnedsättningar. Stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa Roger Larsson, utbildare i projektet Liv och hälsa till personer med psykisk funktionsnedsättning, berättade om de olika typerna av aktiviteter som pågår i kranskommunerna, med bland annat träffar i cafémiljö under kvällstid, där det t ex anordnas föredrag inom intressanta ämnesområden. Åhörarna uppmanades också att fundera på vilka nya former av stöd till anhöriga det finns behov av i Vännäs. HemvårdsCenter Tommy Norman, projektledare vid HemvårdsCenter berättade om Vännäs HemvårdsCenter, som är en försöksverksamhet i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och hälsocentralen i Vännäs. Målgruppen är personer som bor i ordinärt boende och är i behov av hemsjukvård eller hemtjänst. Medarbetarna vid enheten strävar efter att arbeta på ett smartare sätt för att göra störst nytta för brukarna. Det kommer bland annat att inledas kontakter med FrivilligCenter för att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga och närstående. FrivilligCenter Anders Olsson, samordnare vid Vännäs FrivilligCenter, berättade att stödet fram till i dag har riktat sig till anhöriga som vårdar någon äldre hemma eller har sin partner, make eller maka på ett särskilt boende. Stödet som erbjuds innefattar anhörigstödsgrupper, som arbetar enligt metoden hjälp till självhjälp, så kallade självhjälpsgrupper och att tillgodose målgruppernas behov av information, föredrag och rekreation. Utflykter och andra avkopplande aktiviteter anordnas utifrån årstid för såväl anhörigvårdare som frivilliga. FrivilligCenter samordnar aktiviteter i särskilda boenden, besök i hemmet och personerna inom Hemfixargruppen ger stöd och hjälp i ordinärt boende. Efter föredragen förflyttades firande av den nationella anhörigdagen ned till FrivilligCenters lokaler på Södra Drottninggatan för förfriskningar och frågestund. 6 kommuninfo

7 Kosttyper inom äldreomsorgen Nya kosttyper inom äldreomsorgen Hösten 2010 upphandlades måltidsverksamheten i Vännäs kommun, där bland andra kommunens egen verksamhet deltog och fick uppdraget. Det var samtidigt dags för en uppdatering av det kostsystem som fanns och det nya avtalet följer rekommendationerna både från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Det ställs högre krav idag på att kosten som ska vara näringsberäknad, anpassad till äldre personer, att menyn är varierad osv. Man talar om tre grundkoster: SNRkost, A-kost och E-kost. Livskvalité och förebygga undernäring Behovet av energi varierar hos en person beroende på exempelvis kroppsstorlek, kön, fysisk aktivitet och ålder. När en person åldras ändras kroppssammansättningen, bland annat minskas muskelmassan, som i sin tur gör att personen behöver mindre energi (kalorier). Trots detta är det vanligt att äldre får i sig för lite energi, vilket beror på att aptiten minskar med anledning av olika sjukdomar, läkemedelsbiverkningar, förändringar i kroppens signalsystem och mycket mer. Arbetet med måltider inom äldreomsorgen i Vännäs kommun fokuserar på att förebygga undernäring och verka för god livskvalité. Att maten och måltiderna anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål är därför av stor betydelse. Likaså att alla ska bli mätta och belåtna. Grundkoster SNR-kost (svenska näringsrekommendationer) SNR-kost är den kost som rekommenderas till friska, vuxna i befolkningen. I vissa fall används denna kost inom äldreomsorgen till personer med god aptit och utan mat och näringsproblem. För gruppen multisjuka äldre är det ovanligt att SNR-kosten bedöms vara lämplig. A-kost, allmän kost för sjuka A-kost är den kost som de flesta sjuka ordineras. Inom äldreomsorgen är detta grundkosten för äldre som har god aptit. A-kosten innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNRkosten. Därför blir portionerna också mindre. E-kost, även kallad energi- och proteinrik kost E-kost är en grundkost för personer med nedsatt aptit som är undernärda eller riskerar undernäring. En portion av E-kosten är lika stor som en halv till två tredjedels portion av A-kosten, men innehåller lika mycket energi och protein som en normalportion. I Vännäs kommun är de äldres hälsa och välmående ett prioriterat område och de uppdaterade kosttyperna är ett led i detta arbete. Alla skall få tillräckligt med energi och näringsämnen samt få lagom stora portioner så att man blir mätt och belåten. Ulf Norberg, socialchef Christine Österman, leg. dietist Öppen dagverksamhet Dagverksamheten är en social träffpunkt som erbjuder olika aktiviteter för pensionärer. Dagverksamheten har öppet måndagar och onsdagar kl för alla pensionärer i kommunen. Vi finns på Södra Drottninggatan 2, Rehabenheten. Fika finns att köpa under dagen och lunch går att förbeställa från Rieck- Müllergårdens kök Välkommen till oss! Ann-Sofi, Elisabeth, Malin Dagverksamheten POSOM söker stödpersoner POSOM söker dig som kan tänka dig att ställa upp och arbeta i POSOM:s stödgrupp. Gruppen har till uppgift att erbjuda psykosocialt omhändertagande för personer i kretsen kring människor som drabbats av olyckhändelser alternativt svårare krissituationer. Du som vill vara en del i detta arbete eller vill veta mer kontakta mig, Ulf Norberg, socialchef, , eller via e-post Uppdraget innebär att du ställer upp om du har möjlighet. Hundar i vården Mellan oktober och december 2011 pågår en pilotverksamhet med besökshundar inom vården. Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan vårdoch omsorgsförvaltningen och studieförbundet Vuxenskolan. Besökshundar i vården innebär att en hundförare och en hund, utifrån individuella behov besöker särskilda boenden och gruppbostäder i kommunen. Under vårterminen 2012 kommer verksamheten att utökas med fler hundekipage, för att sedan vara i full gång resten av året. kommuninfo

8 Vännäs Kabel-tv Nya abonnemang på Internet via kabel-tv Nu kan du som privatperson och ansluten till Internet via kabel-tv nätet välja på fyra olika hastigheter. De två nya hastigheterna på Internet via kabel-tv nätet erbjuder upp till 50 Mbit/s respektive 100 Mbit/s. Vilken hastighet passar dig? Small Nedladdningshastighet 3-10 Mbit/s Medium Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet Uppladdningshastighet 0,5-1 Mbit/s 1,5-3 Mbit/s 249 kr/mån 299 kr/mån...chatta och maila...streama musik...surfa...läs nyheter...betala räkningarna och få ett bredband tillräckligt snabbt för din vardagssurfning...se på tv...ringa via bredbandet...spela online...streama film och musik...hämta och skicka filer Gärna samtidigt och på flera datorer Large Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet 2-5 Mbit/s...streama HD-tv...göra tunga filöverföringar...se på tv...ringa via bredbandet...spela online Gärna samtidigt och på flera datorer Xtra Large Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet 5-10 Mbit/s 349 kr/mån 399 kr/mån...streama HD-tv...göra tunga filöverföringar...se på tv...ringa via bredbandet...spela online Gärna samtidigt och på flera datorer Mer information på Kontakt: Roger Fagerdal, Sökes - ny deltagare i programrådet Är DU intresserad av TV och vill vara med och påverka utformandet av utbudet i Vännäs Kabel-TV nät? Utbudet i Vännäs Kabel-TV nät bestäms av ett programråd bestående av 6 personer. Vi söker nu en ny deltagare i gruppen så tveka inte att anmäla ditt intresse av att delta. För att göra gruppen mer jämställd så ser vi gärna att nästa deltagare är en TV-intresserad, yngre person. Kontakt: Roger Fagerdal, kommuninfo

9 Nya digital-tv kanaler För dig som har digital-tv via kabel-tv nätet så finns nu några nya kanaler att välja på: Hälsodagar i Vännäs 14 kr För dig som vill ha bra film och sport över julhelgen På Canal Digital paket så är det inte längre någon bindningstid! Abonnera en månad i taget eller tillsvidare med en månads uppsägning! 39 kr Kontakt: Roger Fagerdal, Hälsodagar Hälsodagarna med tema livsstilsförändringar, som arrangeras den november i Pingstkyrkans lokaler, är en del av Vännäs kommuns förebyggande hälsoarbete där du bjuds in. Vännäs kommun bjuder in medarbetare, medborgare och företagare i kommunen till Hälsodagar med tema livsstilsförändringar den november i Pingstkyrkans lokaler. Under dagarna bjuds det på föreläsningar, filmvisning, prova-på-aktiviteter med mera. Det finns även utställare inom hälsobranschen på plats samtliga dagar mellan kl & Vid samtliga föreläsningar lottas fina hälsovinster ut! Prova på aktiviteter Onsdag kl Anne Savela, ABF Föredrag - konsten att stanna upp, övningar Torsdag kl Inger Karlsson, ABF Handmassage, andningsövningar Torsdag kl Anna Wegerud, W:s Livsenergi Afru/Sumba Torsdag kl Anna Wegerud, W:s Livsenergi Core Ingen anmälan - kostnadsfritt Hälsodagarna är ett samarbete mellan Vännäs kommun, föreningar, företag och studieförbund från Vännäs. Föreläsningar under hälsodagarna Tisdag 22/11 kl & Johan Andreasson föreläser om alternativa beteendemönster och inre motivation. Johan jobbar som personlig tränare, terapeut och föreläsare på Iksu. Onsdag 23/11 kl & Ywonne Wiklund föreläser om Vem tjänar på vårt tobaksbruk? Filmvisning: Tobakens barn. Ywonne ansvarar för tobaksprevention och TobaksfriDuo, vid Västerbottens läns landsting. Torsdag 24/11 kl & Linda Nederberg föreläser om Sanningar för livsbalans. Linda är livscoachen, bloggaren & författaren som visar hur du kan nå livsbalans genom att medvetet välja dina livsregler & sanningar. kommuninfo

10 Snöröjning Underlätta snöröjningen Snart är det vinter igen och här får du veta lite mer om snöröjningen i kommunen. Vi tipsar också om hur du kan underlätta för de som snöröjer och hur du kan hjälpa till för att minimera skador på till exempel staket och brevlådor. Snöplogning Plogning görs i direkt anslutning till snöfall och då skottas inga utfarter. Den traktor som följer med vid plogningen har till uppgift att skotta gatukorsningar samt gång- och cykelvägar. Det finns även andra traktorer som skottar på kommunens fastigheter. Parkering Som regel får vi parkera bilar fritt på våra gator. Denna möjlighet och förmån har vi under den snöfria perioden. Under vinterperioden vill vi uppmana alla bilägare att inte lämna fordonen på gatan eftersom de utgör stora hinder för snöröjningen. Foto: Vännäs kommun Isrivning När vägen blivit ojämn isrivs den för att få bort den sammanpackade snön. Det sker t.ex. efter ett snöfall med blötsnö. Eftersom den snö som samlas vid vägkanterna är tung och sammanpackad skottas alla infarter i tätorter efter hyvling. Som alla förstår kan denna skottning inte ske på en gång för alla fastigheter, men traktorn är aldrig långt borta. Sandning & bortforsling Sandning görs vid behov med bil eller traktor. Bortforsling av snö görs på vissa områden för att öka trafiksäkerheten och av utrymmesskäl. Markera med käppar De stora fordonen kan ibland orsaka skador på brevlådor, staket med mera. Inträffar detta bör du som fastighetsägare snarast meddela samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon för gemensam besiktning på plats. Tänk på att kommunen inte ansvarar för skador på föremål som är placerade utanför tomtgräns, exempelvis ska brevlådor placeras i tomtgräns. Ett bra sätt att förhindra skador på staket etc. är att markera dessa med ca 2 meter höga käppar. Häckar och buskar Klipp ner häckar och buskar i gathörnen till ca 80 cm över marknivå. Sikten och trafiksäkerheten i gathörnen förbättras och snöröjningen underlättas. Snöskottning Att köra ut snön på gatan är inte tillåtet av trafiksäkerhetsskäl. Lika fel är det att köra snön på andra sidan gatan då denna snö till slut hamnar för andras infarter. Kontakt: Jonas Holmberg, kommuninfo

11 Trygghet Reflexer - att synas eller inte Mörkret faller och det är genast svårare att synas i trafiken. Reflexer är en billig livförsäkring och tänk på att de syns bäst om de sitter lågt och är i rörelse. Omkring 40 procent av trafikolyckorna där gående är inblandade inträffar när det är mörkt ute. Dessa olyckor sker oftast i tätbebyggda områden upplysta av gatlyktor. Reflex räddar liv Det givna receptet är att använda reflex. En reflex kan rädda ditt liv. Om du har reflex ser bilisterna dig på upp till 125 meters avstånd. Är du mörkt klädd och saknar reflex ser bilisterna dig endast på meters avstånd. Lågt och i rörelse Bäst syns reflexerna om de sitter lågt och är i rörelse. Reflexer är en färskvara som inte bör vara äldre än ett år. på sidorna. Strålkastaren framtill ska vara vit eller gul och röd baktill. Var får jag tag på reflex? Reflex kan köpas på varuhus, apotek och liknande. Dessutom kan du via olika trafiksäkerhetsorganisationer få reflex gratis! Reflex även på cykeln Även som cyklist måste man synas väl i trafiken när det är mörkt ute. Se till att cykeln har reflex och belysning. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vita Kontakt: Ola Lindberg, , Regionkontor för överförmyndare Ett gemensamt regionkontor för överförmyndarverksamheten i Umeåregionens kommuner med placering i Umeå blir verklighet från den 1 januari Överförmyndare och överförmyndarnämnder i Umeåregionens sex kommuner har under några år planerat och arbetat för att bilda en gemensam förvaltningsorganisation. Överförmyndargruppen i Umeåregionen har bland annat samarbetat genom att skapa gemensamma blanketter på kommunernas webbplatser, startat en rekryteringskampanj av gode män och utfört gemensamma utbildningar för gode män och förvaltare. Våren 2011 beställdes en utredning av Wallgren Juristbyrå i Lidköping för att ta reda på vilka möjligheter vi har att bilda ett gemensamt kontor. Några av argumenten för en gemensam organisation var: Ökade krav genom reviderad lagstiftning Fler och tyngre ärenden Rättsäkerhet Kompetensförsörjning Minskad sårbarhet Bättre rustade att möta framtida krav På sikt mer kostnadseffektivt Rådgivningsrapporten från Wallgren Juristbyrå visade att det finns goda möjligheter att bilda en gemensam organisation och att det är lämpligast att lägga kontoret i Umeå kommun. Hösten 2011 startades en projektgrupp för att genomföra planen och tanken är nu att kontoret ska stå klart Alla kommuner har tagit beslut i Kommunstyrelsen och några i Kommunfullmäktige. Informationskvällar för gode män/förvaltare Vi kommer att bjuda in gode män och förvaltare i respektive kommun till informationskvällar under november-december Har du frågor? Hör av dig till överförmyndare Berit Persson, , torsdag - fredag Bjurholm Nordmaling Vindeln Vännäs Umeå Umeåregionen är både ett både ett geografiskt område och ett samverkansorgan och består av kommunerna Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Området har invånare och företag och är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Robertsfors kommuninfo

12 Ungdoms- & fritidsavdelningen Ungdomens frågestund Du som är ung och bor i Vännäs - kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs på kommunfullmäktige sammanträde i Festsalen i Medborgarhuset den 28 november kl Ikaros Ungdomens frågestund 28 november Det är med ett leende på läpparna som vi kan konstatera att vi haft en underbar höst. Aktiviteter som, höstfest, data-lan, spökstig och mycket mer har vi provat på. Ikaros har varit välbesökt och statistiken ser lovande ut. Vi har även kunnat göra lite renoveringar/inköp, vilket kändes behövligt och roligt. Nu blickar vi mot december då vi kommer att ha julklappsutlottning varje dag. Kanske kommer även lucia på besök med sitt underbara entourage? I vanlig ordning så håller gården stängt under jullovet och öppnar igen i samband med skolorna. Ikaros öppettider Måndag Tisdag Torsdag Fredag Hälsningar Simon Strandgren med personal Informationskväll för dig med barn i åk 7-9 Du som har barn i årskurs 7-9 inbjuds till informationsmöte med Stjärnhuset och Polisen i Liljaskolans matsal tisdagen den 29 november kl Välkommen till en informationskväll den 29 november i Liljaskolans matsal med start kl där personal från Stjärnhuset informerar om sina verksamheter och fritidsgården Ikaros. Polisen i Vännäs finns på plats och kommer att informera om sitt arbete i Vännäs. De berättar även om Linköpingsmodellen och kommer att pratar om narkotika och drogsituationen i Vännäs. Varmt välkommen! FAKTA STJÄRNHUSET Stjärnhuset är till för ungdomarna i Vännäs och här har vi samlat stödinsatser som berör ungdomar och deras familjer: Fritidsgården Ikaros Ungdomsrådgivningen Förebyggande socialtjänst Kommunens uppföljningsansvar Ungdomshandläggare - praktik Ungdomsutvecklare Föreningsutvecklare Lokalbokning & nyckelutlämning Kontakt: Peder Lundberg, Från och med den 23 december till och med den 1 januari håller ungdoms- & fritidsavdelningen stängt. Från och med den 2 januari hämtas nycklar och annan utrustning som vanligt på Stjärnhuset, Kommendörsgatan 19. Våra ordinarie öppettider är måndag till fredag kl med lunchstängt kl Bokningsförfrågningar av hallar och utrustning kan göras på webben Ungdoms- & fritidsavdelningen "En påse pengar" Fram till och med 31 december 2011 finns det chans för föreningar att söka bidrag i vad kommunen kallar "en påse pengar". Bidraget kan sökas av föreningar för en aktivitet som riktar sig till ungdomar. Aktiviteten ska genomföras under 2012 och vara en ny satsning. Bidraget får inte användas till befintlig verksamhet eller material. Kontakta Andreas Bengtsson, eller via e-post till för att få veta mer. 12 kommuninfo

13 Kultur i Vännäs Vännäs digitala Medborgarhusbio Som du förhoppningsvis vet har bion i Vännäs digitaliserats. Detta innebär först och främst att det blir en väldigt bra bild- och ljudkvalitet, men också att vi på biografen från och med premiärdatumet kan välja när vi vill visa en film. De flesta digitala filmerna visar vi redan helgen efter premiären! Det känns ju fantastiskt roligt att vi inte längre behöver vänta veckor, eller i värsta fall månader på att få visa filmer i Vännäs som redan slutat visas i Umeå. Men nu kan vi gladeligen säga att vi kan mäta oss med Umeå. Utom det ordinarie biljettpriset, för då vinner vi! För i Vännäs kan du se samma film lika tidigt och i samma kvalitet som i Umeå, OCH till ett betydligt lägre pris. Så Vännäsbo värna om din biograf. Se film hos oss. Bonuskort Du känner väl till vårt bonuskort. Se 5 filmer, betala för 4! Bioprogrammet hittar du på eller lyssna på telefonsvarare Har du förslag eller synpunkter hör gärna av dig på telefon eller e-post till Öppettider jul och nyår Kontakt: Birgitta Sandqvist, Här hittar du bibliotekens öppettider för jul- och nyårshelgen. Kom ihåg att du kan reservera och göra omlån på För att göra detta behöver du en pin-kod som du får via ditt bibliotek. Vännäs bibliotek 23/ /12 Stängt 27/ / / / /12-1/1 Stängt 2/ / / / /1 Stängt Vännäsby bibliotek 26-30/12 Stängt 2/ / / / /1 Stängt Kulturprogram på biblioteken 22/11 Författarbesök Carl Axel Gyllenram berättar om sin nyutgivna roman Libido, en berättelse från Hällnäs sanatorium. Vännäs bibliotek, kl Fri entré, fikaförsäljning. Arr: ABF, Vännäs bibliotek. 23/11 Musikcafé Citronellerna underhåller Missionskyrkan Entré 40 kronor inklusive fika. Arr: ABF, Vännäs bibliotek. 27/11 Julpyssel Vännäs bibliotek /12 Julpyssel Vännäsby bibliotek /12 Melodikryss med gofika Vill du lösa melodikrysset med sällskap? Kom till Vännäs bibliotek! Fikaförsäljning. Tid: /12 Julkonsert Amanda Lindgren & Sabina Wärme ger finstämd julkonsert. Vännäs bibliotek Fri entré. Allmänhetens badminton Under jul och nyår kan du spela badminton i Hammarhallen följande tider: 25/ / / / / / / Följ Vännäs kommun på twitter twitter.com/vannaskommun kommuninfo

14 Projekt & föreningsinformation Normstorm - ett projekt om jämställdhet Projekt Normstorm är ett regionövergripande projekt som syftar till att skapa samverkan, dialog och medvetenhet om jämställd tillväxt. Festplatsen i Vännäsby I rask takt håller Festplatsen på att förverkligas. Väggar och tak är snart på plats och ett delmål är att byggnaden i sin helhet skall vara under tak innan snön lägger sig på allvar. Bygget som det såg ut i början av november. Foto: Hans Hedin Byggherre är Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening, som i nära samarbete med lokala företag och frivilliga arbetsinsatser, svarar för uppförandet av den 560 kvadratmeter stora byggnaden. Som framgår av planritningen nedan innehåller byggnaden; en servicedel med entré, kapprum, kök, förråd, toaletter, kontor, grupprum och en samlingslokal som rymmer hundratals personer. Foto: Rydfoto - Nu när vi har något konkret att visa upp satsar vi på att värva medlemmar i föreningen. Både enskilda personer som förening och företag kan bli medlemmar i föreningen med möjlighet att vara med och bestämma hur och vad föreningen ska arbeta med, berättar Göte Nyman, ordförande i föreningen. - Visionen är att detta ska bli en samlingslokal för hela Vännäsbygden. Att huset ska komma till glädje för alla möjliga föreningsaktiviteter, utställningar, danser, privata- och företagsfester, träffar för ung och gammal, dvs allt man kan göra tillsammans, fortsätter Nyman. Vi planerar för att aktiviteterna ska kunna starta under andra halvåret Nu är projekt Normstorm i arbete i Vännäs! Genom samverkan och dialog med offentliga och privata arbetsgivare vill Normstorm skapa medvetenhet om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns om de rådande uppfattningar om vad kvinnor och män kan, eller bör arbeta med utmanas. Du som vill veta mer om att bli medlem, hör av dig till Anders Andersson, kassör, Du som vill vara med och jobba med bygget ring Börje Johansson, eller Ragnar Åström, Festplatsen i Vännäsby ekonomiska föreningen Arbete sker bland annat genom utbildningsinsatser i normkritisk rekrytering, normkritisk pedagogik samt genom att utveckla former för normbrytande arbetspraktik runtom i Umeåregionen. Vill du vet mer eller är intresserad av att samverka med projektet, kontakta Emma Möller, projektledare, på telefon Planskiss över den nya byggnaden i Vännäsby. Original: Vännäsbyggarna 14 kommuninfo

15 Föreningar kan söka LONA-bidrag Föreningsinformation Föreningar som exempelvis natur- & friluftsorganisationer, byaföreningar eller idrottsföreningar kan via kommunen söka pengar för lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Kommunala och lokala naturvårdsprojekt bygger till stor del på lokal delaktighet. Om du har ideér kring lämpliga LONA-projekt, hör då av dig till Malin Österlund, kontaktperson för LONA-projekt inom Vännäs kommun. Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Uppfylla miljömål Åtgärderna som pengarna går till ska bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen. Åtgärderna ska rymmas inom något av följande kriterier: Kunskapsuppbyggnad Framtagande av underlag t. ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram Områdesskydd Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i naturoch kulturmiljö Restaurering av områden, naturtyper och arter Information, folkbildning och annan kunskapsspridning Ideella föreningar Ideella föreningar har möjligheten att delfinansiera projekt med ideellt arbete istället för med pengar, där ideellt arbete motsvarar 200 kr/arbetad timme enligt vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt. Ansökningar Sista ansökningsdag för kommunerna är 1 mars Ansökningsblanketterna som finns på Naturvårdsverkets webbplats, är från 2011, men gäller även för ansökningar för 2012, enligt uppgifter från Naturvårdsverket. Mer information hittar du på länsstyrelsen i Västerbottens webbplats, Under 2011 kunde Länsstyrelsen fördela nära 1,6 miljoner kronor till kommunala naturvårdsprojekt i Västerbotten. Kontaktperson: Malin Österlund, Sälja kakor, bullar eller bröd Är ni en skolklass, förening eller liknande som planera att baka och sälja kakor, bullar och bröd nu till jul? Ni behöver inte registera ett livsmedelsföretag till plan- och miljönämnden, men däremot ska ni tänka på följande: 1. ha rent och snyggt i köket när ni bakar 2. tvätta händerna och sätt upp långt hår 3. förslut varje påse 4. märk varje påse med ingrediensförteckning och var noga med att alla ingredienser kommer med. Vill du veta mer om märkning besök Livsmedelsverkets webbplats 5. Kom också ihåg att höra med butiksinnehavare eller markägare om det är okej att stå och sälja där ni tänkt er. Kontaktperson: Malin Österlund, kommuninfo

16 På gång 22/11 Författarbesök 22/11 Föreläsning: Har du en tonåring? 22/11 Hälsodagar m föreläsning 23/11 Film: Tower Heist 23/11 Hälsodagar m föreläsning Hästig julshow Varmt välkomna till årets hästiga julshow med temat Disneys fantastiska värld den 3 december kl på Vännäs Ryttarförening! Upplev julstämningen med hästar, tomtar och skönsång från vårt vackra luciatåg. Kom och köp varm glögg och julefika och se vår fartfyllda show med dressyrkadrilj, maskeradhoppning och annat spännande. 23/11 Musikcafé 24/11 Hälsodagar m föreläsning 24/11 Film: Mina eftermiddagar Biljetter köps på plats. Välkomna! Vännäs Ryttarförening med Margueritte 26/11 Slöjdig julmarknad öppnar 27/11 Skyltsöndag 27/11 Föreläsning: Har du en tonåring? 27/11 Matiné: Tintins äventyr enhörningens hemlighet 27/11 Film: Breaking Dawn 27/11 Julpyssel 28/11 Ungdomens frågestund 29/11 Informationskväll 30/11 Film: Breaking Dawn 3/12 Julpyssel 3/12 Hästig julshow 5/12 wmusik i vinternatten 10/12 Melodikryss med gofika 17/12 Julkonsert Läs mer på Slöjdarnas julmarknad Välkommen att besöka vår julmarknad! Julmarknaden pågår under tiden 26 november 23 december. Öppningshelgen har vi utställning av unika hornknivar. Vi kommer också att bjuda på musikunderhållning se annonsering under Evenemangsguiden. Bagarstugan är öppen alla helger och i serveringen erbjuds det gott fika med hembakt bröd. Passa på att köpa kvalitétsjulklappar från orten! Blomlådor som trafikhinder Säsongen för blomlådor som trafikhinder är nu över, men det är tid att planera inför nästa säsong. Nytt inför nästa säsong är att ansökningar tas emot t o m den 1 maj. Därefter kommer besked och ev. anvisning av plats att ges senast den 1 juni. Om blomlådor beviljas kan blomlådorna ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad. Kom ihåg att söka i god tid! Blanketter för ansökan finns på Uppställning av blomlådor Blomlådorna ska byggas enligt de anvisningar som följer med ett ev. godkännande på ansökan. Kontaktpersoner bör finnas från olika fastigheter på gatan så att ansvaret kan delas. Om ansökan godkänns ställs blomlådorna ut i samråd med gatuavdelningen, som gör markeringar för placeringen. Ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget. Tänk på att: blomlådorna inte får placeras närmare än 15 m till korsning avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter gatan måste ha utfarter från bostäder boende i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till uppställningen sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera blomlådorna ska vara planterade med jord du behöver tillstånd för flera blomlådor om risk finns att fordon kör utanför blomlådorna. blomlådorna ska plockas bort senast v 41 Kontakt: Jonas Holmberg, kommuninfo

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Sommaren är på väg #1.2015

Sommaren är på väg #1.2015 Information från Länstrafiken i Västerbotten. #1.2015 Sid 1 (Juni 2015) Realtid i Västerbotten Till veckan kommer vi att kunna presentera realtid för våra resenärer i tätortstrafiken i Umeå. Vi kommer

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen

Kommunchefsgruppen KALLELSE 1(5) Dag 2013-05-15. Tid 08.30-11.00. Umeå stadshus, Nobelsalen Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Kommunchefsgruppen Dag 2013-05-15 Tid 08.30-11.00 Plats ande Umeå stadshus, Nobelsalen Kurt-Allan Egelby, Bjurholms kommun

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30.

11 Nordmaling Umeå Tur med avgång kl 06.35 från Vasaplan tidigareläggs och avgår kl 06.30. Information från Länstrafiken i Västerbotten. #3.2014 Sid 1 (December 2014) Ny tidtabell Från och med den 14 december byter vi som bekant tidtabell. Nedan följer ett urval av de viktigaste förändringarna

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Enkät 2011 - Umeåregionen

Enkät 2011 - Umeåregionen Enkät 2011 - Umeåregionen Jag är A. Man 26 26,3 B. Kvinna 73 73,7 Min ålder A. yngre än 25 år 18 18,2 B. 26-45 år 42 42,4 C. 46-65 år 24 24,2 D. äldre än 65 15 15,2 Tid för mitt besök A. 8-13 20 20,2 B.

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE

ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE ANHÖRIGSTÖD I KARLSTAD FÖR DIG SOM STÖTTAR ELLER VÅRDAR NÅGON NÄRSTÅENDE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vi är Anhörigcentrum s.5 Det här erbjuder vi s.7 Någon nära mig är äldre eller långvarigt sjuk s.9 Jag

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2011 Ordinarie Ordförande: Suppleanter Katarina Hampusson Sofia Blomquist Anna Gradin Inger Granström Anders Nilsson

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 24 On 9/3 Lå 10/11 Individuellt val på De Geer för 2:orna fredagen den 11 mars är inställda

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Anhörigstöd Program oktober december 2015

Anhörigstöd Program oktober december 2015 Anhörigstöd Program oktober december 2015 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR. Det känns lite konstigt att önska God Jul och Gott Nytt År i oktober. Men det är mycket som känns så i dessa tider R T P - Malmö Verksamheten fjärde kvartalet 2003 Datum på nyhetsbrevet 21 september GOD JUL & GOTT NYTT ÅR I det här numret: God Jul & Gott Nytt År 1 1 Aktiviteter 2 Kalender 3 Telefonlista 4 Det känns

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011

Informationsmöte om Bredband med fiberoptik. Stavsjö 2 oktober 2011 Informationsmöte om Bredband med fiberoptik Stavsjö 2 oktober 2011 Bredband i Stavsjö 2012? Bredbandsutvecklingen i Södermanland och vad händer för dem som inte är med? Jacqueline Hellsten, verksamhetsledare,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring

RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING. Riktlinjer avseende sponsring. Definitioner av sponsring RIKTLINJER AVSEENDE SPONSRING Riktlinjer avseende sponsring Eslövs kommun har kontakter och samarbeten med en rad olika verksamheter, såväl offentliga som privata och ideella. I en del av dessa samarbeten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer