kommuninfo Hälsodagar november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommuninfo Hälsodagar 22-24 november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen"

Transkript

1 kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2011 Hälsodagar november Ny turlista för kollektivtrafiken Möte med Stjärnhuset & Polisen ODR Total till Vännäs kommun

2 Mäta och jämföra kommuninfo Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Redaktör Marita Bergman Tfn: Redaktion Johan Söderling Ulf Eriksson Marita Bergman Tidigare nummer Tryck Ågrens Tryckeri, Örnsköldsvik Upplaga Foto framsida F labb Det Upplevelsenära Vännäs välkomnande, nytänkande och livfullt så lyder visionen för Vännäs kommun. Visionen är det önskade läget, det vill säga den framtidsbild som vi som kommun vill nå. För att nå upp till visionen har kommunfullmäktige antagit 14 mål. Målen styr arbetet inom kommunen de närmaste åren och är en del i arbetet för att uppnå visionen. Det här är de övergripande målen för Vännäs kommun; Medborgarna trivs i Vännäs kommun Medborgarna är delaktiga i kommunens utveckling, ges ett bra bemötande, en bra service och tillgängligheten till Vännäs kommuns verksamheter är god Vännäs kommuns verksamheter är av god kvalité Hela Vännäs har ett utvecklat näringsliv och företagande Fler intraprenader, kooperativ och sociala företag har skapats Kommunen har också antagit mer interna målsättningar som bland annat rör ekonomin och medarbetarna. Dessa mål är; Medarbetarna trivs Vännäs kommun har bra ledare med ett gott ledarskap Vännäs kommun har jämställda arbetsplatser 65 % av kommunens tillsvidareanställda ska ha en heltidsanställning Sjukfrånvaron är högst 5 % Nämnderna har ekonomi i balans Förändringen av eget kapital ska 2014 vara stå stor att kommunen kan klara reinvesteringar med egna medel Soliditeten ska vara 35 % 2012 Vännäs kommuns likviditet ska motsvara två månaders utbetalningar, ca 50 Mkr Redaktionen förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar och redigeringar i text och bild. Om inte annat anges, när material skickas in för publicering i kommuninfo, förbehåller sig redaktionen rätten att använda materialet på kommunens webb. Sista dag för material till nästa nr: 3 februari 2012 Alla ovanstående mål är utgångspunkten för allt arbete som sker i kommunens verksamheter, oavsett om det är teknisk verksamhet eller förskola, äldreomsorg m.m. Traditionellt har svenska kommuner fokuserat mycket på de resurser (pengar, personal m.m.) som sätts in i verksamheterna och det ekonomiska perspektivet har dominerat i hur vi ser på om vi har lyckats eller ej med något. De ekonomiska aspekterna är viktiga, men pengar är enbart medel i den kommunala verksamheten. Det ökade intresset för att mäta och jämföra, dvs. fokusera på resultatet, har satt fokus på vad vi får för alla de pengar som sätts in och hur väl vi lyckas jämfört med andra kommuner. Därför har Vännäs kommun inlett ett arbete med att övergå till en resultatbaserad styrning av verksamheterna. Genom att kontinuerligt jämföra oss ska vi utveckla oss och vårt sätt att arbeta. Detta arbete är en nödvändig förutsättning i en ambition att ge kommunens medborgare mesta möjliga värde för de pengar som finns till vårt gemensamma förfogande. Hur varje nämnd och verksamhet arbetar med att nå målsättningarna och vilka resultat som uppnås kan du ta del av i dokument som verksamhetsplan, aktivitetsplan, årsredovisning och olika kvalitetsuppföljningar TRYCKSAK Karolina Johansson Administrativ chef 2 kommuninfo

3 Ny turlista för buss och pendeltåg från årsskiftet Planeringen av trafiken har utgått från trafik från Bjurholm via Vännäs till Umeå och vidare till Holmsund. Antalet turer och tider är också anpassade till pendeltågstrafiken Vännäs Umeå med planerad start den 12 december Södra sidan av Umeälven får en busslinje mellan Vännäsby och Umeå (linje 55) som vänder vid Vännäsby skola, förutom de turer där skolelever reser. Vid turer med skolbarn morgon och eftermiddag går bussen till och från Vännäs. Alla förändringar av turlistan påverkar resenärer som pendlar kollektivt. Målsättningen är att skapa bättre och större möjlighet att pendla med buss och tåg mellan Bjurholm och Umeå/Holmsund. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken utvecklas och från den 1 januari 2012 kommer turlistan att förändras för avgångs-, ankomsttider och färdvägar. Pendeltågstrafik Pendeltågstrafik är ett samarbete mellan Norrtåg och Botniatåg AB. Från och med 12 december trafikerar Norrtåg sträckan Vännäs - Umeå C - Umeå Östra (Nus) med åtta dubbelturer måndag - fredag. (Norrtåg körs av operatören Botniatåg AB som ägs av SJ och Arriva.) Länstrafikens giltiga biljettyper De kort som gäller för att resa både med tåg och buss är: o Länskort 30 dagar o Relationsbundet periodkort 30 dagar (ex Vännäs Umeå) o Årskort o Seniorkort o Skolkort o Har du ett periodkort med destination Vännäs eller Umeå gäller det med övergång till tätortstrafiken i Umeå. o Pendlarkorten som gäller på både buss och tåg köps på Länstrafikens ordinarie försäljningsställen, t ex på bussen eller Umeå busstation, Ultras Information på Vasaplan, Norrlands Universitetssjukhus (Nus) gamla onkologen. Mer information får du av Länstrafikens Kundservice eller deras webbplats Turlistor finns att hämta i entrén på Medborgarhuset i Vännäs, på eller via länk från Vännäs kommuns webbplats, Ytterligare nformation och samlingsturlista för både buss och tåg kommer att skickas ut till alla hushåll och företag i Vännäs och Bjurholm under december månad. Biljetter via SJ Alla biljetter/färdbevis som kallas regionaltåg/intercitytåg hos SJ gäller även på Norrtåg. Läs mer på om vad som gäller för respektive färdbevis. Mer information får du av Norrtågs Kundtjänst, eller deras webbplats Ombord på tåget kan du köpa enkelbiljett med kontanter eller alla betalkort förutom Maestro och Visa Elektron. Ingen ombordsavgift för köp av biljett på tåget tas ut. Pendlarparkering Den nyöppnade pendlarparkeringen vid Vännäs järnvägsstation gäller endast för resenärer med pendeltåg och buss. Totalt finns där 30 motorvärmarplatser som går att hyra via Vännäs kommun. Järnvägsstation kommuninfo

4 Älvdala - nytt bostadsområde Nytt spännande bostadsområde i Vännäs Studenterna på arkitekthögskolan vid Umeå universitet har fått fria händer att ta fram en modell för hur ett bostadsområde på Älvdalaområdet intill Umeälven kan gestaltas.? Älvdalaområdet, en spännande plats för ett nytt bostadsområde alldeles intill Umeälven. Foto: Vännäs kommun. Som en del av Vännäs kommuns satsning på att skapa attraktiva bostadsområden har kommunen inlett ett samarbete med arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Samarbetet gäller gestaltning av ett nytt bostadsområde som planeras på Älvdalaområdet, det obebyggda området vid älven öster om Shell. Kommunen har valt att samarbeta med arkitekthögskolan för att få nya influenser i samhällsbyggandet. Studenterna som involveras i projektet, under ledning av professor Walter Unterrainer, går på arkitekthögskolans mastersprogram. De har minst tre års arkitektstudier bakom sig och kommer från Ryssland, Ungern, Österrike, Estland och Sverige. I september besökte studenterna Vännäs och fick en introduktion i projektet och information om kommunens historia och framtidsvisioner. Arkitekthögskolans uppdrag är att arbeta fram ett förslag till hur Älvdalaområdet kan gestaltas. Kommunens direktiv är att området ska erbjuda ett miljömässigt hållbart boende med blandad bebyggelse i en attraktiv boendemiljö. Områdets unika läge borgar för detta. I januari avslutas projektet och då kommer också en modell av området att vara uppbyggd i arkitekthögskolans entré. Studenternas idéer kommer att användas i arbetet med detaljplanen för området. Detta spännande projekt kommer du att kunna följa i kommande nummer av kommuninfo. Kontakt: Bo Hellsing, Förslag till ny renhållningsordning Förslaget till ny renhållningsordning för Vännäs kommun ställs ut för granskning under perioden , enligt Miljöbalken (1998:808) 15 kap. Förslaget ställs ut i receptionen och på samhällsbyggnadsförvaltningen plan 5 och 7 i Medborgarhuset, på biblioteket i Vännäsby samt på Returcentrum i Vännäsby. Förslaget finns också att läsa på Synpunkter lämnas skriftligen senast till: Vännäs kommun, Kommunledningskontoret, VÄNNÄS, eller via e-post till Märk brevet Renhållningsordningen. Kontakt: Inger Olofsson, kommuninfo

5 Vi hjälper näringslivet att växa Näringslivsavdelningen Sedan april 2011 hanteras näringslivsfrågor i Vännäs av näringslivsavdelningen som ligger direkt under kommunstyrelsen. Här är vi som jobbar inom avdelningen. Besök oss gärna på Ö Järnvägsgatan 9 B, 1 tr (gamla Posten). Näringslivschef Åsa Ågren Wikström heter jag och är kommunchef i Vännäs. I mitt uppdrag ingår även näringslivschefsansvar. Jag är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna och är även chef för avdelningen. Min ambition är att vi gemensamt s k a verka för ett ännu bättre näringslivsklimat och göra det möjligt för fler att vilja och våga växa i Vännäs. En breddad arbetsmarknad som inkluderar fler är en viktig fråga för oss på näringslivsavdelningen Arbetskonsulent Annika Jansson heter jag och arbetar som arbetskonsulent och är delaktig i organiseringen av en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Målgruppen som arbetsmarknadsenheten (AME) riktar sig till är personer som befinn e r sig långt ifrån arbetsmarknaden och som varit arbetslösa under en längre tid eller har en funktionsnedsättning/arbetshinder av något slag Näringslivsutvecklare - turism Christin Westman heter jag och jobbar som näringslivsutvecklare inom turism. Min roll består i att stötta aktörerna inom besöksnäringen och att utveckla Vännäs som besöksmål. Detta vill jag göra tillsammans med aktörerna i näringen, genom samverkan och samarbete. Till stöd för detta arbetar jag som coach i Umeåregionens gemensamma turismutvecklingsprojekt, Destination Umeåregionen, med målet att stärka Umeåregionen som destination och skapa tillväxt i branschen. Detta ska göras genom kompetensinsatser, ett ökat utbud av produkter och förbättrad tillgänglighet för besökare på Umeåregionens officiella turismguide Näringslivsutvecklare Katarina Martinsdotter Frohm heter jag och arbetar som näringslivsutvecklare. Mina arbetsuppgifter består främst av att utveckla det lokala näringslivet i kommunen genom rådgivning och coaching, kompetensutveckling o c h nätverkande samt skapa förutsättningar till nyetableringar. För att möjliggöra detta är jag projektledare i EU-projektet DUR Dialog och utveckling för regional tillväxt, ett projekt som drivs tillsammans i Umeåregionens kranskommuner. Syftet med projektet är att lägga grunden för en positiv förändring av attityderna till företagande och för att skapa långsiktig tillväxt och utveckla näringslivsstrukturen i kommunen Arbetskonsulent Per Ericsson heter jag och jag arbetar som arbetsmarknadshandläggare och är precis som Annika delaktig i organiseringen av en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Syftet med arbetsmarknadsenheten är att individen ska kunna kom- ma ut i arbete eller studier. De som får hjälp genom oss har för det mesta varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens individ och familjeomsorg eller biståndshandläggare Inflyttarsamordnare Therese Bjursell heter jag och jobbar som inflyttarsamordnare. Mitt jobb här handlar till stor del om att samverka med olika lokala aktörer, för att skapa ett gott inflyttningsklimat i Vännäs för alla som välj e r att bosätta sig här. Allt från allmänna inflyttarfrågor till flyktingmottagning ligger på mitt bord och jag vill ge nyinflyttade vännäsbor ett bra bemötande och god service så att alla känner sig välkomna till vår kommun och väljer att stanna här länge! kommuninfo

6 Socialt stöd Kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem är personer och familjer som kan och vill stödja andra människor i deras vardag. Nationella Anhörigdagen Kommunen letar efter fler trygga och stabila personer som kan tänka sig att ge av sin tid och energi. Just nu finns ett behov av framförallt kontaktfamiljer till barn och ungdomar. Ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj kan bestå av allt från några tillfällen i månaden till mer frekventa och regelbundna kontakter med någon eller några som behöver ett extra stöd i sin tillvaro. Som familjehem erbjuder ni ett stadigvarande boende åt någon som inte kan bo själv eller i sitt ursprungshem. Låter detta intressant? För mer information, kontakta vård- & omsorgsförvaltningens reception och lämna en intresseanmälan, eller skicka en intresseanmälan där ni berättar om er själv till: Socialtjänsten, Vännäs Märk kuvertet med Intresseanmälan kontaktperson/ kontaktfamilj. Denna information finns även på Deltagandet var stort under Nationella Anhörigdagen. Foto: Vännäs kommun Den Nationella Anhörigdagen firades i hela landet den 6 oktober. I Vännäs anorndandes det föreläsningar från Vännäs FrivilligCenter, Vännäs HemvårdsCenter och Projektet Liv och Hälsa, vilka fokuserade på stöd till anhöriga till sjuka, äldre och till personer med funktionsnedsättningar. Stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa Roger Larsson, utbildare i projektet Liv och hälsa till personer med psykisk funktionsnedsättning, berättade om de olika typerna av aktiviteter som pågår i kranskommunerna, med bland annat träffar i cafémiljö under kvällstid, där det t ex anordnas föredrag inom intressanta ämnesområden. Åhörarna uppmanades också att fundera på vilka nya former av stöd till anhöriga det finns behov av i Vännäs. HemvårdsCenter Tommy Norman, projektledare vid HemvårdsCenter berättade om Vännäs HemvårdsCenter, som är en försöksverksamhet i samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och hälsocentralen i Vännäs. Målgruppen är personer som bor i ordinärt boende och är i behov av hemsjukvård eller hemtjänst. Medarbetarna vid enheten strävar efter att arbeta på ett smartare sätt för att göra störst nytta för brukarna. Det kommer bland annat att inledas kontakter med FrivilligCenter för att utveckla och fördjupa stödet till anhöriga och närstående. FrivilligCenter Anders Olsson, samordnare vid Vännäs FrivilligCenter, berättade att stödet fram till i dag har riktat sig till anhöriga som vårdar någon äldre hemma eller har sin partner, make eller maka på ett särskilt boende. Stödet som erbjuds innefattar anhörigstödsgrupper, som arbetar enligt metoden hjälp till självhjälp, så kallade självhjälpsgrupper och att tillgodose målgruppernas behov av information, föredrag och rekreation. Utflykter och andra avkopplande aktiviteter anordnas utifrån årstid för såväl anhörigvårdare som frivilliga. FrivilligCenter samordnar aktiviteter i särskilda boenden, besök i hemmet och personerna inom Hemfixargruppen ger stöd och hjälp i ordinärt boende. Efter föredragen förflyttades firande av den nationella anhörigdagen ned till FrivilligCenters lokaler på Södra Drottninggatan för förfriskningar och frågestund. 6 kommuninfo

7 Kosttyper inom äldreomsorgen Nya kosttyper inom äldreomsorgen Hösten 2010 upphandlades måltidsverksamheten i Vännäs kommun, där bland andra kommunens egen verksamhet deltog och fick uppdraget. Det var samtidigt dags för en uppdatering av det kostsystem som fanns och det nya avtalet följer rekommendationerna både från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Det ställs högre krav idag på att kosten som ska vara näringsberäknad, anpassad till äldre personer, att menyn är varierad osv. Man talar om tre grundkoster: SNRkost, A-kost och E-kost. Livskvalité och förebygga undernäring Behovet av energi varierar hos en person beroende på exempelvis kroppsstorlek, kön, fysisk aktivitet och ålder. När en person åldras ändras kroppssammansättningen, bland annat minskas muskelmassan, som i sin tur gör att personen behöver mindre energi (kalorier). Trots detta är det vanligt att äldre får i sig för lite energi, vilket beror på att aptiten minskar med anledning av olika sjukdomar, läkemedelsbiverkningar, förändringar i kroppens signalsystem och mycket mer. Arbetet med måltider inom äldreomsorgen i Vännäs kommun fokuserar på att förebygga undernäring och verka för god livskvalité. Att maten och måltiderna anpassas efter den äldres individuella behov, vanor och önskemål är därför av stor betydelse. Likaså att alla ska bli mätta och belåtna. Grundkoster SNR-kost (svenska näringsrekommendationer) SNR-kost är den kost som rekommenderas till friska, vuxna i befolkningen. I vissa fall används denna kost inom äldreomsorgen till personer med god aptit och utan mat och näringsproblem. För gruppen multisjuka äldre är det ovanligt att SNR-kosten bedöms vara lämplig. A-kost, allmän kost för sjuka A-kost är den kost som de flesta sjuka ordineras. Inom äldreomsorgen är detta grundkosten för äldre som har god aptit. A-kosten innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNRkosten. Därför blir portionerna också mindre. E-kost, även kallad energi- och proteinrik kost E-kost är en grundkost för personer med nedsatt aptit som är undernärda eller riskerar undernäring. En portion av E-kosten är lika stor som en halv till två tredjedels portion av A-kosten, men innehåller lika mycket energi och protein som en normalportion. I Vännäs kommun är de äldres hälsa och välmående ett prioriterat område och de uppdaterade kosttyperna är ett led i detta arbete. Alla skall få tillräckligt med energi och näringsämnen samt få lagom stora portioner så att man blir mätt och belåten. Ulf Norberg, socialchef Christine Österman, leg. dietist Öppen dagverksamhet Dagverksamheten är en social träffpunkt som erbjuder olika aktiviteter för pensionärer. Dagverksamheten har öppet måndagar och onsdagar kl för alla pensionärer i kommunen. Vi finns på Södra Drottninggatan 2, Rehabenheten. Fika finns att köpa under dagen och lunch går att förbeställa från Rieck- Müllergårdens kök Välkommen till oss! Ann-Sofi, Elisabeth, Malin Dagverksamheten POSOM söker stödpersoner POSOM söker dig som kan tänka dig att ställa upp och arbeta i POSOM:s stödgrupp. Gruppen har till uppgift att erbjuda psykosocialt omhändertagande för personer i kretsen kring människor som drabbats av olyckhändelser alternativt svårare krissituationer. Du som vill vara en del i detta arbete eller vill veta mer kontakta mig, Ulf Norberg, socialchef, , eller via e-post Uppdraget innebär att du ställer upp om du har möjlighet. Hundar i vården Mellan oktober och december 2011 pågår en pilotverksamhet med besökshundar inom vården. Verksamheten är ett samverkansprojekt mellan vårdoch omsorgsförvaltningen och studieförbundet Vuxenskolan. Besökshundar i vården innebär att en hundförare och en hund, utifrån individuella behov besöker särskilda boenden och gruppbostäder i kommunen. Under vårterminen 2012 kommer verksamheten att utökas med fler hundekipage, för att sedan vara i full gång resten av året. kommuninfo

8 Vännäs Kabel-tv Nya abonnemang på Internet via kabel-tv Nu kan du som privatperson och ansluten till Internet via kabel-tv nätet välja på fyra olika hastigheter. De två nya hastigheterna på Internet via kabel-tv nätet erbjuder upp till 50 Mbit/s respektive 100 Mbit/s. Vilken hastighet passar dig? Small Nedladdningshastighet 3-10 Mbit/s Medium Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet Uppladdningshastighet 0,5-1 Mbit/s 1,5-3 Mbit/s 249 kr/mån 299 kr/mån...chatta och maila...streama musik...surfa...läs nyheter...betala räkningarna och få ett bredband tillräckligt snabbt för din vardagssurfning...se på tv...ringa via bredbandet...spela online...streama film och musik...hämta och skicka filer Gärna samtidigt och på flera datorer Large Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet 2-5 Mbit/s...streama HD-tv...göra tunga filöverföringar...se på tv...ringa via bredbandet...spela online Gärna samtidigt och på flera datorer Xtra Large Nedladdningshastighet Mbit/s Uppladdningshastighet 5-10 Mbit/s 349 kr/mån 399 kr/mån...streama HD-tv...göra tunga filöverföringar...se på tv...ringa via bredbandet...spela online Gärna samtidigt och på flera datorer Mer information på Kontakt: Roger Fagerdal, Sökes - ny deltagare i programrådet Är DU intresserad av TV och vill vara med och påverka utformandet av utbudet i Vännäs Kabel-TV nät? Utbudet i Vännäs Kabel-TV nät bestäms av ett programråd bestående av 6 personer. Vi söker nu en ny deltagare i gruppen så tveka inte att anmäla ditt intresse av att delta. För att göra gruppen mer jämställd så ser vi gärna att nästa deltagare är en TV-intresserad, yngre person. Kontakt: Roger Fagerdal, kommuninfo

9 Nya digital-tv kanaler För dig som har digital-tv via kabel-tv nätet så finns nu några nya kanaler att välja på: Hälsodagar i Vännäs 14 kr För dig som vill ha bra film och sport över julhelgen På Canal Digital paket så är det inte längre någon bindningstid! Abonnera en månad i taget eller tillsvidare med en månads uppsägning! 39 kr Kontakt: Roger Fagerdal, Hälsodagar Hälsodagarna med tema livsstilsförändringar, som arrangeras den november i Pingstkyrkans lokaler, är en del av Vännäs kommuns förebyggande hälsoarbete där du bjuds in. Vännäs kommun bjuder in medarbetare, medborgare och företagare i kommunen till Hälsodagar med tema livsstilsförändringar den november i Pingstkyrkans lokaler. Under dagarna bjuds det på föreläsningar, filmvisning, prova-på-aktiviteter med mera. Det finns även utställare inom hälsobranschen på plats samtliga dagar mellan kl & Vid samtliga föreläsningar lottas fina hälsovinster ut! Prova på aktiviteter Onsdag kl Anne Savela, ABF Föredrag - konsten att stanna upp, övningar Torsdag kl Inger Karlsson, ABF Handmassage, andningsövningar Torsdag kl Anna Wegerud, W:s Livsenergi Afru/Sumba Torsdag kl Anna Wegerud, W:s Livsenergi Core Ingen anmälan - kostnadsfritt Hälsodagarna är ett samarbete mellan Vännäs kommun, föreningar, företag och studieförbund från Vännäs. Föreläsningar under hälsodagarna Tisdag 22/11 kl & Johan Andreasson föreläser om alternativa beteendemönster och inre motivation. Johan jobbar som personlig tränare, terapeut och föreläsare på Iksu. Onsdag 23/11 kl & Ywonne Wiklund föreläser om Vem tjänar på vårt tobaksbruk? Filmvisning: Tobakens barn. Ywonne ansvarar för tobaksprevention och TobaksfriDuo, vid Västerbottens läns landsting. Torsdag 24/11 kl & Linda Nederberg föreläser om Sanningar för livsbalans. Linda är livscoachen, bloggaren & författaren som visar hur du kan nå livsbalans genom att medvetet välja dina livsregler & sanningar. kommuninfo

10 Snöröjning Underlätta snöröjningen Snart är det vinter igen och här får du veta lite mer om snöröjningen i kommunen. Vi tipsar också om hur du kan underlätta för de som snöröjer och hur du kan hjälpa till för att minimera skador på till exempel staket och brevlådor. Snöplogning Plogning görs i direkt anslutning till snöfall och då skottas inga utfarter. Den traktor som följer med vid plogningen har till uppgift att skotta gatukorsningar samt gång- och cykelvägar. Det finns även andra traktorer som skottar på kommunens fastigheter. Parkering Som regel får vi parkera bilar fritt på våra gator. Denna möjlighet och förmån har vi under den snöfria perioden. Under vinterperioden vill vi uppmana alla bilägare att inte lämna fordonen på gatan eftersom de utgör stora hinder för snöröjningen. Foto: Vännäs kommun Isrivning När vägen blivit ojämn isrivs den för att få bort den sammanpackade snön. Det sker t.ex. efter ett snöfall med blötsnö. Eftersom den snö som samlas vid vägkanterna är tung och sammanpackad skottas alla infarter i tätorter efter hyvling. Som alla förstår kan denna skottning inte ske på en gång för alla fastigheter, men traktorn är aldrig långt borta. Sandning & bortforsling Sandning görs vid behov med bil eller traktor. Bortforsling av snö görs på vissa områden för att öka trafiksäkerheten och av utrymmesskäl. Markera med käppar De stora fordonen kan ibland orsaka skador på brevlådor, staket med mera. Inträffar detta bör du som fastighetsägare snarast meddela samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon för gemensam besiktning på plats. Tänk på att kommunen inte ansvarar för skador på föremål som är placerade utanför tomtgräns, exempelvis ska brevlådor placeras i tomtgräns. Ett bra sätt att förhindra skador på staket etc. är att markera dessa med ca 2 meter höga käppar. Häckar och buskar Klipp ner häckar och buskar i gathörnen till ca 80 cm över marknivå. Sikten och trafiksäkerheten i gathörnen förbättras och snöröjningen underlättas. Snöskottning Att köra ut snön på gatan är inte tillåtet av trafiksäkerhetsskäl. Lika fel är det att köra snön på andra sidan gatan då denna snö till slut hamnar för andras infarter. Kontakt: Jonas Holmberg, kommuninfo

11 Trygghet Reflexer - att synas eller inte Mörkret faller och det är genast svårare att synas i trafiken. Reflexer är en billig livförsäkring och tänk på att de syns bäst om de sitter lågt och är i rörelse. Omkring 40 procent av trafikolyckorna där gående är inblandade inträffar när det är mörkt ute. Dessa olyckor sker oftast i tätbebyggda områden upplysta av gatlyktor. Reflex räddar liv Det givna receptet är att använda reflex. En reflex kan rädda ditt liv. Om du har reflex ser bilisterna dig på upp till 125 meters avstånd. Är du mörkt klädd och saknar reflex ser bilisterna dig endast på meters avstånd. Lågt och i rörelse Bäst syns reflexerna om de sitter lågt och är i rörelse. Reflexer är en färskvara som inte bör vara äldre än ett år. på sidorna. Strålkastaren framtill ska vara vit eller gul och röd baktill. Var får jag tag på reflex? Reflex kan köpas på varuhus, apotek och liknande. Dessutom kan du via olika trafiksäkerhetsorganisationer få reflex gratis! Reflex även på cykeln Även som cyklist måste man synas väl i trafiken när det är mörkt ute. Se till att cykeln har reflex och belysning. Reflexen ska vara vit fram, röd bak och orange eller vita Kontakt: Ola Lindberg, , Regionkontor för överförmyndare Ett gemensamt regionkontor för överförmyndarverksamheten i Umeåregionens kommuner med placering i Umeå blir verklighet från den 1 januari Överförmyndare och överförmyndarnämnder i Umeåregionens sex kommuner har under några år planerat och arbetat för att bilda en gemensam förvaltningsorganisation. Överförmyndargruppen i Umeåregionen har bland annat samarbetat genom att skapa gemensamma blanketter på kommunernas webbplatser, startat en rekryteringskampanj av gode män och utfört gemensamma utbildningar för gode män och förvaltare. Våren 2011 beställdes en utredning av Wallgren Juristbyrå i Lidköping för att ta reda på vilka möjligheter vi har att bilda ett gemensamt kontor. Några av argumenten för en gemensam organisation var: Ökade krav genom reviderad lagstiftning Fler och tyngre ärenden Rättsäkerhet Kompetensförsörjning Minskad sårbarhet Bättre rustade att möta framtida krav På sikt mer kostnadseffektivt Rådgivningsrapporten från Wallgren Juristbyrå visade att det finns goda möjligheter att bilda en gemensam organisation och att det är lämpligast att lägga kontoret i Umeå kommun. Hösten 2011 startades en projektgrupp för att genomföra planen och tanken är nu att kontoret ska stå klart Alla kommuner har tagit beslut i Kommunstyrelsen och några i Kommunfullmäktige. Informationskvällar för gode män/förvaltare Vi kommer att bjuda in gode män och förvaltare i respektive kommun till informationskvällar under november-december Har du frågor? Hör av dig till överförmyndare Berit Persson, , torsdag - fredag Bjurholm Nordmaling Vindeln Vännäs Umeå Umeåregionen är både ett både ett geografiskt område och ett samverkansorgan och består av kommunerna Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Området har invånare och företag och är en av Sveriges främsta tillväxtregioner. Robertsfors kommuninfo

12 Ungdoms- & fritidsavdelningen Ungdomens frågestund Du som är ung och bor i Vännäs - kom och påverka i de frågor DU tycker är viktiga för Vännäs på kommunfullmäktige sammanträde i Festsalen i Medborgarhuset den 28 november kl Ikaros Ungdomens frågestund 28 november Det är med ett leende på läpparna som vi kan konstatera att vi haft en underbar höst. Aktiviteter som, höstfest, data-lan, spökstig och mycket mer har vi provat på. Ikaros har varit välbesökt och statistiken ser lovande ut. Vi har även kunnat göra lite renoveringar/inköp, vilket kändes behövligt och roligt. Nu blickar vi mot december då vi kommer att ha julklappsutlottning varje dag. Kanske kommer även lucia på besök med sitt underbara entourage? I vanlig ordning så håller gården stängt under jullovet och öppnar igen i samband med skolorna. Ikaros öppettider Måndag Tisdag Torsdag Fredag Hälsningar Simon Strandgren med personal Informationskväll för dig med barn i åk 7-9 Du som har barn i årskurs 7-9 inbjuds till informationsmöte med Stjärnhuset och Polisen i Liljaskolans matsal tisdagen den 29 november kl Välkommen till en informationskväll den 29 november i Liljaskolans matsal med start kl där personal från Stjärnhuset informerar om sina verksamheter och fritidsgården Ikaros. Polisen i Vännäs finns på plats och kommer att informera om sitt arbete i Vännäs. De berättar även om Linköpingsmodellen och kommer att pratar om narkotika och drogsituationen i Vännäs. Varmt välkommen! FAKTA STJÄRNHUSET Stjärnhuset är till för ungdomarna i Vännäs och här har vi samlat stödinsatser som berör ungdomar och deras familjer: Fritidsgården Ikaros Ungdomsrådgivningen Förebyggande socialtjänst Kommunens uppföljningsansvar Ungdomshandläggare - praktik Ungdomsutvecklare Föreningsutvecklare Lokalbokning & nyckelutlämning Kontakt: Peder Lundberg, Från och med den 23 december till och med den 1 januari håller ungdoms- & fritidsavdelningen stängt. Från och med den 2 januari hämtas nycklar och annan utrustning som vanligt på Stjärnhuset, Kommendörsgatan 19. Våra ordinarie öppettider är måndag till fredag kl med lunchstängt kl Bokningsförfrågningar av hallar och utrustning kan göras på webben Ungdoms- & fritidsavdelningen "En påse pengar" Fram till och med 31 december 2011 finns det chans för föreningar att söka bidrag i vad kommunen kallar "en påse pengar". Bidraget kan sökas av föreningar för en aktivitet som riktar sig till ungdomar. Aktiviteten ska genomföras under 2012 och vara en ny satsning. Bidraget får inte användas till befintlig verksamhet eller material. Kontakta Andreas Bengtsson, eller via e-post till för att få veta mer. 12 kommuninfo

13 Kultur i Vännäs Vännäs digitala Medborgarhusbio Som du förhoppningsvis vet har bion i Vännäs digitaliserats. Detta innebär först och främst att det blir en väldigt bra bild- och ljudkvalitet, men också att vi på biografen från och med premiärdatumet kan välja när vi vill visa en film. De flesta digitala filmerna visar vi redan helgen efter premiären! Det känns ju fantastiskt roligt att vi inte längre behöver vänta veckor, eller i värsta fall månader på att få visa filmer i Vännäs som redan slutat visas i Umeå. Men nu kan vi gladeligen säga att vi kan mäta oss med Umeå. Utom det ordinarie biljettpriset, för då vinner vi! För i Vännäs kan du se samma film lika tidigt och i samma kvalitet som i Umeå, OCH till ett betydligt lägre pris. Så Vännäsbo värna om din biograf. Se film hos oss. Bonuskort Du känner väl till vårt bonuskort. Se 5 filmer, betala för 4! Bioprogrammet hittar du på eller lyssna på telefonsvarare Har du förslag eller synpunkter hör gärna av dig på telefon eller e-post till Öppettider jul och nyår Kontakt: Birgitta Sandqvist, Här hittar du bibliotekens öppettider för jul- och nyårshelgen. Kom ihåg att du kan reservera och göra omlån på För att göra detta behöver du en pin-kod som du får via ditt bibliotek. Vännäs bibliotek 23/ /12 Stängt 27/ / / / /12-1/1 Stängt 2/ / / / /1 Stängt Vännäsby bibliotek 26-30/12 Stängt 2/ / / / /1 Stängt Kulturprogram på biblioteken 22/11 Författarbesök Carl Axel Gyllenram berättar om sin nyutgivna roman Libido, en berättelse från Hällnäs sanatorium. Vännäs bibliotek, kl Fri entré, fikaförsäljning. Arr: ABF, Vännäs bibliotek. 23/11 Musikcafé Citronellerna underhåller Missionskyrkan Entré 40 kronor inklusive fika. Arr: ABF, Vännäs bibliotek. 27/11 Julpyssel Vännäs bibliotek /12 Julpyssel Vännäsby bibliotek /12 Melodikryss med gofika Vill du lösa melodikrysset med sällskap? Kom till Vännäs bibliotek! Fikaförsäljning. Tid: /12 Julkonsert Amanda Lindgren & Sabina Wärme ger finstämd julkonsert. Vännäs bibliotek Fri entré. Allmänhetens badminton Under jul och nyår kan du spela badminton i Hammarhallen följande tider: 25/ / / / / / / Följ Vännäs kommun på twitter twitter.com/vannaskommun kommuninfo

14 Projekt & föreningsinformation Normstorm - ett projekt om jämställdhet Projekt Normstorm är ett regionövergripande projekt som syftar till att skapa samverkan, dialog och medvetenhet om jämställd tillväxt. Festplatsen i Vännäsby I rask takt håller Festplatsen på att förverkligas. Väggar och tak är snart på plats och ett delmål är att byggnaden i sin helhet skall vara under tak innan snön lägger sig på allvar. Bygget som det såg ut i början av november. Foto: Hans Hedin Byggherre är Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening, som i nära samarbete med lokala företag och frivilliga arbetsinsatser, svarar för uppförandet av den 560 kvadratmeter stora byggnaden. Som framgår av planritningen nedan innehåller byggnaden; en servicedel med entré, kapprum, kök, förråd, toaletter, kontor, grupprum och en samlingslokal som rymmer hundratals personer. Foto: Rydfoto - Nu när vi har något konkret att visa upp satsar vi på att värva medlemmar i föreningen. Både enskilda personer som förening och företag kan bli medlemmar i föreningen med möjlighet att vara med och bestämma hur och vad föreningen ska arbeta med, berättar Göte Nyman, ordförande i föreningen. - Visionen är att detta ska bli en samlingslokal för hela Vännäsbygden. Att huset ska komma till glädje för alla möjliga föreningsaktiviteter, utställningar, danser, privata- och företagsfester, träffar för ung och gammal, dvs allt man kan göra tillsammans, fortsätter Nyman. Vi planerar för att aktiviteterna ska kunna starta under andra halvåret Nu är projekt Normstorm i arbete i Vännäs! Genom samverkan och dialog med offentliga och privata arbetsgivare vill Normstorm skapa medvetenhet om de möjligheter till sysselsättning och utveckling som finns om de rådande uppfattningar om vad kvinnor och män kan, eller bör arbeta med utmanas. Du som vill veta mer om att bli medlem, hör av dig till Anders Andersson, kassör, Du som vill vara med och jobba med bygget ring Börje Johansson, eller Ragnar Åström, Festplatsen i Vännäsby ekonomiska föreningen Arbete sker bland annat genom utbildningsinsatser i normkritisk rekrytering, normkritisk pedagogik samt genom att utveckla former för normbrytande arbetspraktik runtom i Umeåregionen. Vill du vet mer eller är intresserad av att samverka med projektet, kontakta Emma Möller, projektledare, på telefon Planskiss över den nya byggnaden i Vännäsby. Original: Vännäsbyggarna 14 kommuninfo

15 Föreningar kan söka LONA-bidrag Föreningsinformation Föreningar som exempelvis natur- & friluftsorganisationer, byaföreningar eller idrottsföreningar kan via kommunen söka pengar för lokala naturvårdsprojekt, så kallade LONA-projekt. Kommunala och lokala naturvårdsprojekt bygger till stor del på lokal delaktighet. Om du har ideér kring lämpliga LONA-projekt, hör då av dig till Malin Österlund, kontaktperson för LONA-projekt inom Vännäs kommun. Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna. Uppfylla miljömål Åtgärderna som pengarna går till ska bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen. Åtgärderna ska rymmas inom något av följande kriterier: Kunskapsuppbyggnad Framtagande av underlag t. ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram Områdesskydd Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i naturoch kulturmiljö Restaurering av områden, naturtyper och arter Information, folkbildning och annan kunskapsspridning Ideella föreningar Ideella föreningar har möjligheten att delfinansiera projekt med ideellt arbete istället för med pengar, där ideellt arbete motsvarar 200 kr/arbetad timme enligt vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt. Ansökningar Sista ansökningsdag för kommunerna är 1 mars Ansökningsblanketterna som finns på Naturvårdsverkets webbplats, är från 2011, men gäller även för ansökningar för 2012, enligt uppgifter från Naturvårdsverket. Mer information hittar du på länsstyrelsen i Västerbottens webbplats, Under 2011 kunde Länsstyrelsen fördela nära 1,6 miljoner kronor till kommunala naturvårdsprojekt i Västerbotten. Kontaktperson: Malin Österlund, Sälja kakor, bullar eller bröd Är ni en skolklass, förening eller liknande som planera att baka och sälja kakor, bullar och bröd nu till jul? Ni behöver inte registera ett livsmedelsföretag till plan- och miljönämnden, men däremot ska ni tänka på följande: 1. ha rent och snyggt i köket när ni bakar 2. tvätta händerna och sätt upp långt hår 3. förslut varje påse 4. märk varje påse med ingrediensförteckning och var noga med att alla ingredienser kommer med. Vill du veta mer om märkning besök Livsmedelsverkets webbplats 5. Kom också ihåg att höra med butiksinnehavare eller markägare om det är okej att stå och sälja där ni tänkt er. Kontaktperson: Malin Österlund, kommuninfo

16 På gång 22/11 Författarbesök 22/11 Föreläsning: Har du en tonåring? 22/11 Hälsodagar m föreläsning 23/11 Film: Tower Heist 23/11 Hälsodagar m föreläsning Hästig julshow Varmt välkomna till årets hästiga julshow med temat Disneys fantastiska värld den 3 december kl på Vännäs Ryttarförening! Upplev julstämningen med hästar, tomtar och skönsång från vårt vackra luciatåg. Kom och köp varm glögg och julefika och se vår fartfyllda show med dressyrkadrilj, maskeradhoppning och annat spännande. 23/11 Musikcafé 24/11 Hälsodagar m föreläsning 24/11 Film: Mina eftermiddagar Biljetter köps på plats. Välkomna! Vännäs Ryttarförening med Margueritte 26/11 Slöjdig julmarknad öppnar 27/11 Skyltsöndag 27/11 Föreläsning: Har du en tonåring? 27/11 Matiné: Tintins äventyr enhörningens hemlighet 27/11 Film: Breaking Dawn 27/11 Julpyssel 28/11 Ungdomens frågestund 29/11 Informationskväll 30/11 Film: Breaking Dawn 3/12 Julpyssel 3/12 Hästig julshow 5/12 wmusik i vinternatten 10/12 Melodikryss med gofika 17/12 Julkonsert Läs mer på Slöjdarnas julmarknad Välkommen att besöka vår julmarknad! Julmarknaden pågår under tiden 26 november 23 december. Öppningshelgen har vi utställning av unika hornknivar. Vi kommer också att bjuda på musikunderhållning se annonsering under Evenemangsguiden. Bagarstugan är öppen alla helger och i serveringen erbjuds det gott fika med hembakt bröd. Passa på att köpa kvalitétsjulklappar från orten! Blomlådor som trafikhinder Säsongen för blomlådor som trafikhinder är nu över, men det är tid att planera inför nästa säsong. Nytt inför nästa säsong är att ansökningar tas emot t o m den 1 maj. Därefter kommer besked och ev. anvisning av plats att ges senast den 1 juni. Om blomlådor beviljas kan blomlådorna ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad. Kom ihåg att söka i god tid! Blanketter för ansökan finns på Uppställning av blomlådor Blomlådorna ska byggas enligt de anvisningar som följer med ett ev. godkännande på ansökan. Kontaktpersoner bör finnas från olika fastigheter på gatan så att ansvaret kan delas. Om ansökan godkänns ställs blomlådorna ut i samråd med gatuavdelningen, som gör markeringar för placeringen. Ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget. Tänk på att: blomlådorna inte får placeras närmare än 15 m till korsning avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter gatan måste ha utfarter från bostäder boende i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till uppställningen sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera blomlådorna ska vara planterade med jord du behöver tillstånd för flera blomlådor om risk finns att fordon kör utanför blomlådorna. blomlådorna ska plockas bort senast v 41 Kontakt: Jonas Holmberg, kommuninfo

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun

kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun Nr 2 Juni 2011 ODR Total till Vännäs kommun Kommunens kvalitet i korthet Vännäs kommun har tillsammans med ca 130 andra kommuner deltagit i projektet

Läs mer

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012

kommuninfo Hjärtsäkra Vännäs Taggning av sopkärl Liljaskolan söker elevboende Kommunal information från Vännäs Juni 2012 kommuninfo Kommunal information från Vännäs Juni 2012 Hjärtsäkra Vännäs "Taggning" av sopkärl Liljaskolan söker elevboende ODR Total till Vännäs kommun Kollektivtrafik Vännäs - Umeå Kollektivtrafiken mellan

Läs mer

Information från Vännäs kommun 4:2014 HÄR & NU 4:2014 1

Information från Vännäs kommun 4:2014 HÄR & NU 4:2014 1 Information från Vännäs kommun 4:2014 HÄR & NU 4:2014 1 Företagarna är viktiga samhällsbyggare Vissa arbetsdagar börjar bättre än andra. En dag började särskilt bra. Vännäs kommuns näringslivs- och arbetsmarknadsavdelning

Läs mer

INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1

INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1 INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1 11313 - nytt nationellt informationsnummer SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner samtal på nödnumret 112. Samtalen gäller ofta akuta händelser

Läs mer

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13

FIXARNA GUBBRÖRA I BJÖRNA KOMTEK NUMMER FYRA 2013. Trivsamma och förkovrande möten, sid 10. Teknik som lockar, sid 13 NOLASKOGS GUBBRÖRA I BJÖRNA EN TIDNING FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN NUMMER FYRA 2013 d ul! GoJ Trivsamma och förkovrande möten, sid 10 KOMTEK Teknik som lockar, sid 13 FIXARNA hjälper äldre med riskfyllda

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1

Nr 1 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE. Information från Torsby kommun NR 1-2011 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2011 Information från Torsby kommun VÄRMLANDSMÄSTERSKAP I OMVÅRDNAD HÅLL UTKIK EFTER VISION 2020 VÅFFLOR TILL VUXENVANDRARE NR 1-2011 TORSBY NU 1 Innehåll MÅL OCH STRATEGIER... 3 VÄRMLANDSMÄSTERSKAP

Läs mer

Minoritetsspråksboende utreds Fler Gode män behövs Ny butik i Kuttainen KIRUNA KLÄTTRAR I KOMMUNRANKING

Minoritetsspråksboende utreds Fler Gode män behövs Ny butik i Kuttainen KIRUNA KLÄTTRAR I KOMMUNRANKING Information från Kiruna kommun till alla kommuninvånare nr 3 2012 Nu ligger vi på plats KIRUNA KLÄTTRAR I KOMMUNRANKING Här slipar Filip Johansson och Kiruna AIF:s innebandylag formen inför hemmapremiären

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014

mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Kommunguide Mullsjö 2014 mullsjö.kommunguide.se Bank, försäkring och fastighetsförmedling nära dig Välkommen till vårt kontor i Habo eller ring oss på 036-172 400. Vi hjälper dig

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden

Läs mer

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN

Kiruna kommuns stora utmaning DE NÄRMASTE FEM ÅREN BEHÖVER VI ANSTÄLLA EN PERSON I VECKAN INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 4 2014 TIGeR: Tidiga Insatser Ger Resultat 22 förstelärare på plats Ny fördjupad översiktsplan antagen Kirunas konstskatt visas i samlingsutsällning

Läs mer

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan?

Pitekvarten. Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11. Vad är piteandan? Pitekvarten En tidning för alla medarbetare på Piteå kommun Nr 3 2011 Vad är piteandan? läs mer på sidan 19 Norrsken ger inspiration och nya möjligheter. Sidan 10-11 3 E-lönebesked... 8 ny organisation...

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Nr 1 mars 2010 TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN. Information från Torsby kommun

Nr 1 mars 2010 TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN. Information från Torsby kommun Nr 1 mars 2010 Information från Torsby kommun TOBAKSPROJEKTET JOBBAR VIDARE MEDALJREGN ÖVER STJERNESKOLAN NATURRESERVAT PÅ WEBBEN NR 1-2010 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 StölletS fritidsgård i ny regi...

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 mars 2006 NR 1-2006 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 MÅL OCH STRATEGIER 3 OMSORGENS MÅL 4 FRAMTIDENS BOENDE 6 TURISMVERKSAMHETEN 7

Läs mer

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1

april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare NR 1-2015 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2015 Information från Torsby kommun Glädjespridarna i stallet Elda inte avfall Team av boendestödjare.fem servicepunkter igång NR 1-2015 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 ELDSJÄLAR SOM SPRIDER

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag INFORMATION OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Värmlandstrafik informerar snart premiär för Nya buss linjer till Karlstad den 9 december

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Tryggt och säkert Grannarna tar makten

Tryggt och säkert Grannarna tar makten NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. december Nr 9 2013 Sov gott och vakna fort av brandvarnaren Anhörigcenter ger stöd Goda råd i julhandeln! Tryggt och säkert Grannarna tar makten Gulli

Läs mer