Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser"

Transkript

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats HT 2009 Handledare: Mikael Gidhagen Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser Författare: Magnus Johansson Mattias Wiklund

2 Sammandrag Denna uppsats har baserats på en undersökning av vad en specificerad målgrupp föredrar och vilka faktorer de tycker är viktigast kring onlinefilm. Med onlinefilm menas film som i ett digitalt format distribueras och konsumeras via Internet, antingen genom att ladda ned eller streama filmen. Målgruppen för undersökningen bestod av civilingenjörsstudenter inom informationsteknologiska programmet vid Uppsala Universitet. För att kunna ta fram faktorer att behandla i enkätundersökningen användes ett sätt att se på produkten som innehåller tre olika nivåer. För att anpassa synsättet till produkten onlinefilm och denna uppsats har modellen som från början innehöll nivåerna kärnprodukt, den faktiska produkten och den utvidgade produkten breddats till att också innefatta pris och konsumentbeteende. Faktorerna som togs fram i teoriavsnittet undersöktes genom en enkät vars data sedan analyserades med hjälp av bland annat diagram och korstabeller. Analys av resultaten från enkätundersökningen visade bland annat att den viktigaste faktorn för målgruppen var priset tätt följt av ljud- och bildkvalitet. Att ladda ned filmen var det vanligaste sättet att få tag på onlinefilm, och respondenterna ställer högre krav på kvaliteten vid nedladdning än vid streaming. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Teori Produktnivåer Kärnprodukt Faktisk Produkt Utvidgad Produkt Pris Konsumentbeteende Konsumentbeteende för film E-konsumentbeteende Interaktivitet Word of mouth Köpbeteende - Beslutstagandeprocessen Operationalisering av teori En överblick av dagens marknad Metod Undersökningsmetod Målgrupp Datainsamling Variabler Hur variablerna kommer att undersökas Analys av data Resultat Beteendefrågor Åsikter om faktorer Analys Variabler Nedladdning eller streaming? Jämförelse av val av distributionsteknik och åsikter kring faktorer Analys av attitydfrågor Slutsatser

4 9. Referenser

5 1. Inledning Att se på film via Internet blir allt vanligare och tjänsterna blir bara fler. Intresset från konsumenter är stort, vilket bekräftas genom den nyligen lanserade svenska tjänsten Voddler som på kort tid fått användare, och där fler än står i kö för att få ta del av den (The Locals Hemsida, 2009). Det finns idag flera olika alternativ för att se på digital onlinefilm. Det går att hyra streamade filmer som man kan se under en 24-timmars period, ladda ned film direkt till sin dator för en lite högre kostnad, och det börjar dyka upp nya typer av tjänster som till exempel Voddler som erbjuder gratis streamad film för konsumenterna i utbyte mot reklamvisning, samt tjänster där en fast månadskostnad ger tillgång till ett större utbud av filmer och tv-serier. Att titta på film genom Internet innebär vissa förändringar i jämförelse med det traditionella filmtittandet. I och med att filmen digitaliserades och började distribueras över Internet skapades en ny produkt med nya och förändrade omkringliggande faktorer, faktorer så som kvalitet, kopieringsskydd, presentation och pris. Dessa faktorer kan ha påverkat hur konsumenter av digital onlinefilm förhåller sig till produkten. Denna uppsats kommer att fokusera på hur de faktorerna påverkat konsumenterna. Hädanefter kommer den produkt som uppsatsen baseras kring refereras till som onlinefilm. Med onlinefilm menas film i digitalt format som distribueras och konsumeras via Internet antingen genom nedladdning eller genom streaming. Det sätt produkten onlinefilm kommer att ses på i denna uppsats är en modifierad version av den produktsyn som Jobber & Fahy (2006) presenterar. Där består produkten av tre nivåer: kärnprodukten, den faktiska produkten och den utvidgade produkten (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Här utvidgas detta synsätt genom att dessutom behandla pris och konsumentbeteende som faktorer som påverkar konsumenter av onlinefilm Bakgrund För film som produkt har utvecklingen de senaste 30 åren gått igenom några stora förändringar, från VHS till dagens DVD, Bluray och olika digitala format (till exempel avi, mpeg och wmv). På samma sätt har musik som produkt utvecklats från kassettband och LPskivor till CD-skivor och det digitala mp3 formatet som nu är väl använt bland konsumenter av musik. Denna utveckling när det gäller teknik har gjort att distributionen blivit enklare och 5

6 att tillgången på både musik och film har blivit större i dagens informationssamhälle. När det gäller distribution, marknadsföring och konsumentbeteende är film och musik jämförbara och dessutom har båda produkterna samma kärna, upplevelsen (Moe & Fader, 2002, s.363). Musik som produkt har legat före film vad gäller digitalt format och detta beror bland annat på att musik inte kräver lika mycket av tekniken som film gör. För film behöver en mycket större mängd data överföras, en vanlig filmfil kan vara uppemot 200 gånger större än en musikfil 1, vare sig kunden laddar hem eller streamar en film och den tidigare begränsade bandbredden gjorde det mer eller mindre omöjligt att dela filmfiler på samma sätt som musikfiler. Idag (januari, 2010) börjar onlinefilm komma ikapp i marknadsutveckling i och med att tekniken utvecklas och allt snabbare bredband eller andra uppkopplingar finns att nyttja. Detta gör att film kan laddas ned eller streamas utan att det ska ta "för lång tid" och samtidigt hålla en hög bild- och ljudkvalitet. I och med onlinedistribution via Internet kan företag lättare nå ut till fler människor till en lägre kostnad. Ett problem är dock att samtidigt som det blir enklare att köpa, marknadsföra, distribuera och lättare för köpare och säljare att hitta varandra och göra affärer så blir det svårare för företag att ta vara på dessa fördelar och omvandla dem till vinst (Porter, 2001, s.66). En ur kundernas synvinkel tillfredställande interaktion med klienten/webbsidan blir då viktig både för att locka nya kunder men även för att göra så att kunderna vill återkomma. Saker som tidigare kan ha påverkat var man hyr sin DVD- eller VHS-film som distans till affären, vädret utomhus, de tilltugg affären säljer, om affären har DVD eller VHS, har bytts ut mot bekymmer som nedladdningshastighet, upplösning på filmen, interaktionen med tjänst/webbsida och andra tekniska och estetiska aspekter. Faktorer som pris, utbud, affärens rykte och vilken kundservice som kan erbjudas existerar både online och i en vanlig affär. 2. Problemformulering Övergången till digitalt format har inneburit flera förändringar kring produkten film. Kärnan i onlinefilm är fortfarande densamma, men de omkringliggande faktorerna runtomkring filmen påverkas av de möjligheter och begränsningar som Internet som distributionskanal ger. Dessa förändringar har dessutom konsekvenser för hur konsumenterna förhåller sig till produkten. 1 Antagande: En musik fil är 3.5MB och en film fil är 700MB 6

7 Nya förväntningar och preferenser formas vilka konsumenterna utgår från när de utvärderar produkten inför konsumtion. En intressant frågeställning är vilka förändringar som uppstår kring en produkt när den övergår till digitalt format och distribueras online, och vilka konsekvenser detta får för konsumenternas beteende. Det finns ett antal i många avseenden liknande produkter som har samma utveckling som film. Musik har redan haft en stor spridning på Internet, medan ljudböcker och e-böcker också ökar i försäljning. I och med den utveckling som dessa produkter gått eller går igenom är det intressant att fråga sig varför denna utveckling sker. Är det bara tillgängligheten som är viktig hos en digital produkt eller finns det andra faktorer konsumenterna värderar? En närmare studie av onlinefilm kan ge insikt i vad som är viktigt för kunden vid införskaffning av en digital produkt och kanske visa på vad konsekvenserna av onlinedistribution blir i förlängningen. Konsumenters preferenser påverkar samtidigt också utvecklingen av produkten och teknologin runt omkring den. Att studera just onlinefilm och inte exempelvis digital musik eller e-böcker är intressant av den anledningen att det inte genomförts lika mycket forskning och undersökningar kring onlinefilm som det har kring onlinemusik, men samtidigt ser det ut som utvecklingen kommit lite längre än för ljud- och e- böcker. Syftet med denna uppsats är att beskriva de preferenser som konsumenter av onlinefilm har. Preferenserna är i detta fall vad konsumenterna föredrar, det vill säga de faktorer kring kärnprodukten som är viktiga för konsumenterna och som de utgår från när de utvärderar produkten innan införskaffandet. Preferenserna kan självfallet skilja sig från person till person, men denna uppsats syftar till att visa den generella uppfattningen hos målgruppen för undersökningen, som är civilingenjörsstudenter inom informationsteknologiskaprogrammet vid Uppsala Universitet. 7

8 3. Teori I denna undersökning av litteratur och vetenskapliga artiklar ämnas identifiera faktorer kring onlinefilm, faktorer som uppkommit och förändrats i och med digitaliseringen och de möjligheter och begränsningar som Internet som distributionskanal gett. Dessa är faktorer som kan ha haft påverkan på konsumenternas preferenser för onlinefilm. Genom en undersökning av dessa faktorer presenteras sedan en samling undersökningsvariabler. För att få fram dessa variabler behandlas teori kring produkten film samt distribution, teknologi, pris och konsument beteende. 3.1 Produktnivåer För att kunna beskriva onlinefilm som produkt utgår denna uppsats från det perspektiv som ser på produkten som bestående av tre olika nivåer; kärnprodukt, faktisk produkt samt utvidgad produkt. Detta är ett av flera sätt för marknadsförare att se på produkten som kan vara till hjälp för att kunna fatta beslut kring hanteringen av den (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Här utvidgas detta synsätt genom att också behandla pris och konsumentbeteende som faktorer som påverkar produkten onlinefilm. Konsumentbeteende behandlas för att kunna undersöka hur faktorerna kring produkten påverkar konsumenten. Ur konsumentens synvinkel blir pris en viktig faktor när olika alternativ av onlinefilm ska jämföras och hur betalningen sker påverkar också kundens vilja att handla. 8

9 Figur 1: En utökad version av Jobber & Fahys modell av produktnivåerna anpassad efter produkten onlinefilm Kärnprodukt Kärnan i en produkt är vilket eller vilka behov produkten ska tillfredsställa hos konsumenten, till exempel är en bil till för att transportera konsumenten från punkt A till punkt B. Film tillhör gruppen upplevelseprodukter ( Experiential products ), det vill säga produkter där upplevelsen av konsumtionen är själva kärnan. Den stora skillnaden mellan denna typ av produkt och andra varor och tjänster är att betoningen ligger på njutningen i konsumtionen istället för att i första hand uppfylla praktiska ändamål. Även om en film kan ha viss nytta i till exempel undervisning är ändå största anledningen att titta på film att njuta av filmen i sig. Upplevelseprodukter kan även kännetecknas vid att förutom pengar så är tid även en huvudsaklig resurs som konsumenter förbrukar vid en transaktion. (Cooper-Martin, 1991, s.372) Faktisk Produkt Den faktiska produkten som den beskrivs av Jobber & Fahy (2006) består av egenskaper hos produkten, produktens kvalitet, produktens utseende och förpackning. Av dessa delar kommer 9

10 modellen som används i denna uppsats innehålla kvalitet och flyttbarhet hos onlinefilmen samt även utseende och förpackning. Faktorn filmkvalitet kommer att undersökas eftersom kvaliteten hos en onlinefilm varierar beroende på val av tjänst och den teknik tjänsten använder. Flyttbarheten hos en digitalprodukt är oftast begränsad, speciellt om produkten i fråga streamas, därför undersöks flyttbarhet tillsammans med utseende och förpackning i form av presentation av produkten. Flyttbarheten ses som en del av presentationen eftersom presentationen påverkas av hur onlinefilmen går att se på, till exempel vilka mediaspelare eller vilka program som används för att spela upp den. Filmkvalitet Som tidigare nämnt är det upplevelsen av konsumtionen som är kärnprodukten i en film. Det finns emellertid yttre faktorer som kan påverka upplevelsen vid konsumtionen. En av dessa faktorer är kvaliteten på filmen. Vad som är bra kvalitet är subjektivt och därför varierar kraven från person till person. Men det finns flera saker som påverkar hur kvaliteten upplevs. Två av dessa är ljud- och bildkvalitet, och bildkvalitet har mer än en sida. Det som många först kanske tänker på när det gäller bildkvalitet är upplösningen på filmen. Upplösning beskrivs som punkter per tum (dots per inch, dpi), och syftar till klarheten och detaljrikedomen i en bild. Ju högre dpi, alltså ju fler punkter i bilden, desto klarare och mer precis uppfattas bilden (Rayburn & Hoch, 2005, s.201). Detta är en viktig del av bildkvalitet, men inte den enda. Bilduppdateringen, det vill säga hur snabbt bilden uppdateras definierat i bild per sekund, påverkar hur pass smidigt bilden rör sig. Upplösning och bilduppdatering går hand i hand, om någon av dem har en låg nivå upplevs ofta bildkvaliteten som dålig. Dessa två aspekter av bildkvalitet påverkar mängden data som utgör den digitala filmen, ju högre upplösning och ju högre bilduppdatering desto större blir datafilen (Rayburn & Hoch, 2005, s.88) Bild- och ljudkvaliteten på en film är en faktor som innan digitaliseringen av film inte existerade på samma sätt. Vart du än hyrde eller köpte din film var kvaliteten i stort sett densamma, såvida det inte existerade någon videohandlare som tog exceptionellt dålig hand om sina filmer. Det finns kvalitetsskillnader mellan olika format, från VHS till DVD, men inte inom samma format och film. Av denna anledning kan bild- och ljudkvalitet ses som en ny faktor för onlinefilmen. Kravet på bild- och ljudkvaliteten hos en film påverkas även av andra produktfaktorer. Tid är exempelvis en faktor som beror av kvalitet, ett exempel på det 10

11 är när kvaliteten ökar och datafilen blir större så ökar tiden, det vill säga det tar längre tid innan filmen kan spelas upp. Detta leder till att de olika metoderna för att digitalt distribuera onlinefilm sätter olika krav på de yttre faktorerna kring produkten. Presentation av Produkten Presentation av en produkt som säljs online diskuteras av Park et al. (2005) och de kommer i sin undersökning fram till att det är viktigt vid onlinehandel att få shoppingmiljön mindre riskfylld och öka tilliten hos de som ska handla. Tillförlitlig och detaljerad information kan minska den upplevda risken och underlätta beslutstagande för kunderna (Park et al., 2005, s.714). För onlinefilm skulle detaljerad produktinformation kunna innefatta saker som ett testklipp där köparen kan se kvaliteten på filmklippet innan inköp, filmomslag, kort om handlingen i filmen, respekterade recensioner och liknande information som kan vara intressant för konsumenten. Digital Rights Management Digital Rights Management kan användas för att skydda streaming och digital media. Termen digital rights management, eller DRM I förkortad form, syftar till någon plan som används för att skydda ägandet av upphovsrätt i någon digital produkt eller något digitalt system (Caelli, 2005). DRM är alltså i detta fall ett sätt att skydda digital film, vilket kan göras genom till exempel restriktioner på kopiering och överföring av filen till andra mediaspelare (Bhattacharjee et al., 2009, s.138). Det är ett sätt för företagen att skydda filmerna från att spridas, och det skapar även möjligheter att använda sig av nya affärsmodeller (Rayburn & Hoch, 2005, s.61). Detta är dock något som har ogillats av kunder då det kan leda till begränsningar i användningen av produkten, och därför har DRM i många fall haft en negativ inverkan på försäljning (Rapoza, 2007). Det finns exempel på fall där konsumenter gått så långt att de tagit till rättsliga handlingar, däribland ett fall där Apple Inc blev stämda för orättvist användande av monopolställning genom DRM-restriktioner (Bhattacharjee et al., 2009, s.138). Trots detta är det flera företag som fortfarande använder sig av hårda DRMskydd på filmer, vilket leder till att flyttbarheten av produkten påverkas. Flyttbarhet kan därför ses som en viktig faktor kring produkten att undersöka Utvidgad Produkt 11

12 I den utvidgade produkten återfinns omkringliggande saker som tilläggstjänster, installation, leverans, garantier och märkesvärde (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Leverans tolkas för onlinefilm som distribution och där kommer de två distributionssätten nedladdning och streaming att behandlas. Användarvänlighet, främst hos tjänsten, kommer att behandlas för att det är en faktor som påverkar hur lätthanterlig produkten är och har här tolkats som en slags tilläggstjänst kring onlinefilm och en del av installationen. Användning av en tjänst är inte alltid intuitiv och en tjänst som är lättanvänd kan därför ses som att vara ett extra tillägg till tjänstens huvudsyfte Distribution Hur en produkt distribueras och levereras till kunden har betydelse för hur produkten uppfattas och är en del i den utvidgade produkten (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Fördelarna med distribution över Internet är att den information som finns tillgänglig reducerar svårigheterna att köpa, marknadsföra, och distribuera varor och underlättar dessutom för köpare och säljare att hitta varandra och genomföra affärer (Porter, 2001, s.66). Internet tillåter dessutom kunder att enkelt samla omfattande information om produkten (Porter, 2001, s.66). Porter argumenterar att eftersom Internet minskar betydelsen av plats, åtminstone för den första försäljningen, breddas den geografiska-marknaden från lokal till regional eller nationell och nästan alla återförsäljare eller återförsäljargrupper blir potentiella konkurrenter på marknaden. Därför blir det viktigt för återförsäljare att kunna skapa ett mervärde hos sina produkter. Som digital produkt öppnar sig många möjligheter för att just skapa mervärde kring filmen. En faktor som förändrats kring produkten är leveranssätten, det vill säga distributionen av den. Teknologin är idag tillräckligt utvecklad för att företag ska kunna erbjuda streamad film i en kvalitet som nästintill matchar nedladdad film. Detta sätt att distribuera film skiljer sig på flera sätt från vanlig nedladdning. Att ladda ned ("download") är att kopiera mjukvara från en online källa till en lokal dator (Beekman, 2005, s.569). För att se ett videoklipp, en komprimerad videofil, måste filen laddas hem till hårdisken på en lokal dator innan det går att spela upp klippet (Beekman, 2005, s.323). Kvaliteten på videoklipp förbättras i takt med att nya komprimeringstekniker utvecklas, det vill säga metoder för att komprimera data så den tar mindre plats (Beekman, 2005, s.216). Nya, bättre komprimeringstekniker leder till att högre kvalitet på videoklippet kan hållas utan att en fil tar mycket utrymme på hårddisken. En fördel med att ladda ned filmen till sin egen 12

13 hårddisk, är att den då kan avnjutas (när hela filmen är nedladdad) utan att vara uppkopplad mot Internet och dessutom spolas i utan väntetid, vilket kan förekomma vid streaming. Streaming innebär att innehållet skickas i komprimerad form över Internet och visas för tittaren i realtid (SearchUnifiedCommunications.com, 2009). Detta innebär att användaren snabbt kan börja titta på filmen. Buffringen startar när en användare startar filmen. Buffring är när små delar av filmen sparas på datorn, för att den sedan skall kunna spelas upp smidigt utan avbrott. Denna process kan ta olika lång tid och beror på flera saker, bland annat serverbelastning och bandbredd men även ljud- och bildkvaliteten på filmen. Oftast handlar det emellertid om sekunder eftersom en viktig del av streaming är snabb access till innehållet. Studier gjorda av olika forskningsgrupper i slutet av 90-talet ledde till den så kallade åtta sekunders regeln : om en användare måste vänta mer än åtta sekunder mellan det att innehållet är efterfrågat till att det mottas kommer användaren antingen trycka på uppdateraknappen eller gå vidare till en annan sida (Rayburn & Hoch, 2005). Detta visar hur viktig tidsaspekten är och särskilt för streamat material, där den huvudsakliga fördelen mot att ladda ned den är att snabbt kunna titta på filmen. En annan fördel med streaming framför vanlig nedladdning är att det inte kräver mycket lagringsutrymme, vilket lämpar sig väldigt bra för apparater utan stora lagringsmedium, och i förlängningen innebär att man slipper använda större lagringsmedium i produkter som skall användas för att spela upp streamat innehåll istället för nedladdat. Nackdelen är dock att man är bunden till att ha en internetuppkoppling för att komma åt innehållet, gärna en snabb uppkoppling för att kunna få hög kvalitet på streamingen. Dessa nya sätt att distribuera film innebär att tillgängligheten idag är väldigt hög, avsevärt mycket högre än innan det fanns onlinefilm. När konsumenter idag ska titta på en film via Internet finns det vissa val de måste göra på grund av fördelarna och nackdelarna som finns hos de olika distributionssätten. Dessa val leder sedan fram till vilket distributionssätt och tjänst som lämpar sig bäst för konsumenten. Användarvänlighet Användarvänlighet är en central del i forskningsfältet människa - datainteraktion (MDI) och ett system med hög användarvänlighet karakteriseras av följande: Att användarna kan gör det som de är ute efter med en lagom ansträngning. Att systemet är effektivt och innehåller de funktioner och information som behövs, organiserat på ett passande sätt. 13

14 Att systemet är enkelt att lära sig hur man ska göra saker med systemet och att lätt komma ihåg dem. Att systemet är säkert att använda i de sammanhang som är tänkt. Att systemet har hög nytta, att det gör det som användarna vill få gjort. (Benyon et al., 2005, s.56) Användarvänligheten hos ett system påverkar andra faktorer som t.ex. word of mouth och en tjänsts upplevda interaktivitet som kommer att behandlas senare i uppsatsen. 3.2 Pris För att kunna tjäna pengar på en produkt eller tjänst måste denna ha ett pris som avspeglar företagets kostnader. Därför måste också i denna uppsats priset tas upp då det påverkar konsumenternas preferenser på ett eller annat sätt. Internet påverkar prissättningsstrategin hos ett företag eftersom Internethandel kan omforma strukturer på hela kundbasen hos företaget, t.ex. kan kunder som varit begränsade av avstånd och tid genom Internet enklare handla med företaget (Pitt et al., 2001, s.53). Förutom att sänka kostnaderna, vilket är nödvändigt för att konkurrera på Internet, måste företag kunna reagera snabbt på säljmöjligheter. Informationssystem som kan hantera företagets data i realtid är då viktigt för att kunna reglera priserna efter marknadsförhållandena (Pitt et al., 2001, s.53). Pris, ur konsumentens synvinkel blir en viktig faktor när olika alternativ av onlinefilm ska jämföras. Prissättning av tjänsten eller produkterna ett företag erbjuder sina kunder kan avgöra genomslaget produkten eller tjänsten ifråga får. Ett problem med prissättning av onlinefilm är att det finns en del gratisalternativ som är attraktiva för kundgrupper med begränsad ekonomi. Det enda sättet en betaltjänst eller produkt kan tävla mot ett gratisalternativ är om tjänsten eller produkten är så mycket bättre att den helt enkelt blir värd att betala för. I och med detta har det utvecklats olika sätt som företag och distributörer av film använder sig av för att få kunder att använda deras tjänst eller webbsida. Bland annat finns modellen där kunder får se reklamfinansierad film gratis eller som alternativ att kunden betalar per månad eller per film/låt för att slippa reklamen (den modell Voddler och Spotify använder sig av (Spotifys hemsida, 2009; Voddlers hemsida, 2009)). Det finns andra tjänster där kunden betalar för den film de vill se och sedan kan se den filmen genom att streama eller genom att ladda hem filmen (t.ex. itunes (Apples hemsida, 2009)). Genom att erbjuda kunder 14

15 möjligheten att se film finansierad av reklam kan man locka till sig kunder som annars hade valt något av de olika gratisalternativen. Enligt en undersökning av en testgrupp utförd av Dodds et al. (1991) uppfattade deltagarna att högre pris på produkten också innebar högre kvalitet, men bara när pris var de enda yttre data som fanns att tillgå, när annan information fanns tillgänglig var inte resultaten lika övertygande (Dodds et al., 1991, s.316). Detta visar på att pris är en viktig faktor när ingen annan information finns om produkten. Det vanligaste sättet att betala för sig hos onlinetjänster är med kontokort och betala vid varje köp, men det finns även tjänster som erbjuder fast kostnad genom månadsvis betalning. Även betalning via sms finns idag som alternativ. Vid vissa tjänster kan man även sätta in pengar på sitt personliga konto hos tjänsten för att slippa göra transaktioner vid varje litet köp. (Headwebs hemsida, 2009) Konsumentfördelarna hos en digital marknadsplats inkluderar låga transaktionskostnader, lättare access till pris och information om produkten, bekväma möjligheter att köpa associerade tjänster och, ibland, förmågan att samla volym (Porter, 2001, s.70). Eftersom konsumenterna, vid handel på en digital marknadsplats, lättare har tillgång till uppgifter om pris men även annan information om produkten behöver inte pris vara den viktigaste faktorn för att konsumenterna ska uppfatta varan som högkvalitativ på samma sätt som Dodds et al. (1991) studie visade (Dodds et al., 1991, s.316). Det finns de som tror, däribland Voddlers verkställande VD Zoran Slavic, att konsumenter vant sig vid att få tag på onlinefilm gratis genom illegal fildelning (The Locals Hemsida, 2009). Eftersom en del av konsumenterna vant sig vid att ha tillgång till nästan alla filmer utan kostnad har pris blivit ett känsligt ämne för produkten onlinefilm. Pris kan därför ha en betydande påverkan när en konsument ska välja bland de tjänster som tillhandahåller onlinefilm. 3.3 Konsumentbeteende För att kunna undersöka hur faktorerna kring produkten påverkar konsumenten behandlas i denna del teorier kring konsumenten och konsumentbeteende. 15

16 3.3.1 Konsumentbeteende för film Produkter som måste upplevas som till exempel filmer, måltider och semestrar är riktade mot människor och inte mot ägodelar och därför tar det tid att konsumera en sådan produkt (Cooper-Martin 1991, s.372). För att uppleva produkten måste alltså konsumenten lägga ner tid och ibland möda och när konsumenter ska välja mellan film och något annat alternativ handlar det ofta om alternativ som tar tid snarare än om alternativ som kostar pengar (Cooper- Martin 1991, s.372). Vad som i denna uppsats blir intressant ur ett tidsperspektiv är hur lång tid det tar för konsumenten att hitta den film denne letar efter, om filmen ska laddas hem eller streamas direkt från servern samt hur detta påverkar tiden innan filmen går att se E-konsumentbeteende Något som spelar in i tidsaspekten när konsumenten söker online efter en film är det interface 2 hos den tjänst eller webbsida där införskaffningen av produkten sker. Eftersom hemsidan eller programmet är det enda medium som finns för att övertyga konsumenter att handla, från just det företaget, är det en stor och viktig utmaning för onlineaffärer att förstå den dynamik som påverkar relationerna mellan kvalitet på hemsidan och nöjda kunder (Ranaweera et al. 2005, s.68). Ranaweera et al. (2005) föreslår dessutom en modell för hur kundbeteende online under den initiala transaktionen ser ut och vad som påverkar denna. De behandlar dimensioner av kvalitet på hemsidan, som hur enkel den är att använda ( ease of use ), dess webbinnehåll, säkerhet och interaktivitet och hur dessa faktorer påverkas av hur redo för teknologi, vilken bakgrund och vilken grad av inblandning en specifik kund har och hur det i sin tur påverkar hur nöjd kunden är med tjänsten/hemsidan. Dessa faktorer blir här intressanta i och med att interaktionen hemsida kund påverkar konsumentbeteendet vid onlinehandel och mer specifikt förväntningarna kunden har när han/hon ska leta film på Internet. Speciellt kundens bakgrund och hur bekant med teknologi kunden är ses som viktiga faktorer i denna uppsats. Vad som sedan påverkar interaktionen mellan hemsida och kund har undersökts i en studie av e-konsumentbeteende utförd av Dennis et al. (2009) som har utvecklat en integrerad modell av e-konsumentbeteende som både bygger på konsumentens synvinkel och de teknologiska aspekterna. Modellen i undersökningen Dennis et al. (2009) genomför är uppbyggd på the 2 eller på svenska grässnitt, är utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt. 16

17 Theory of Reasoned Action teorierna (Ajzen, 1991, s.181), som säger att människors beteende styrs av tro, attityder och intentioner, och att detta styr e-konsumentbeteendet och sedan leder till köp (Dennis et al. 2009, s.1122). Modellen utökas att innefatta känslotillstånd, e-interaktivitet, sociala faktorer och konsumentdrag och visar dessutom att situationsfaktorer påverkar konsumentbeteendet (Dennis et al. 2009, s.1131) Interaktivitet Interaktivitet eller e-interaktivitet är ett koncept som använts tidigare i olika undersökningar av konsumentbeteende både i vanliga affärer och online och ses av Dennis et al. (2009) som den erfarenhet och njutning som en e-konsument får vid interaktionen med en webbsida och har enligt tidigare empiriska undersökningar haft stor påverkan på konsumentattityder. Ranaweera et al. (2005) använder interaktivitet i sin modell som en dimension som driver webbsidans kvalitet och i sin tur påverkar hur nöjda kunder är med webbsidan. Dessutom används interaktivitet i undersökningen som modellen baseras på som en av tre kategorier att bredda termen webbdesign 3 med. Där definieras interaktivitet som användarnas förmågor att uppfatta erfarenhet som en simulering av mellanmänsklig kommunikation och öka deras medvetenhet och närvaro (Ranaweera et al. 2005, s.56). Interaktiviteten kan påverka en del av den utvidgade produkten, närmare bestämt märkesvärdet (Jobber & Fahy, 2006, s.140) eller den image hos den tjänst eller webbplats man handlar från. Eftersom interaktion med webbplatsen där införskaffning av filmen sker påverkar kunders attityder som i sin tur påverkar konsumentbeteende, blir interaktivitet en faktor att beakta i denna uppsats Word of mouth Hur nöjd en kund är med en tjänst eller webbsida vid ett köptillfälle, påverkar uppfattningen av köpet i sig, engagemang i köpet och hur kunden kan komma att prata om hemsidan för vänner och bekanta dvs. Word of Mouth (WOM). Eftersom interaktionen mellan kund och personal är närmare obefintlig online blir betydelsen av WOM viktigare online än vid vanlig försäljning och dessutom har online-wom stor räckvidd och snabb spridning (Ranaweera et al. 2005, s.58). Enligt Ranaweera et al. (2005) har det stora e-handelsföretaget Amazon slopat budgeten för TV- och vanlig reklam eftersom kunders rekommendationer har haft bättre och snabbare effekt. WOM kan alltså påverka var, hur ofta och varför en kund handlar på en viss 3 hantverket där en webbplats ges en grundläggande grafisk design. 17

18 affär eller använder en viss tjänst. Som exempel och parallell till detta från en annan produktkategori kan man titta på digital onlinemusik och tjänsten Spotify som blivit populärt till stor del med hjälp av WOM och ett sken av exklusivitet, att man från början behöver en inbjudan för att kunna använda tjänsten (Spotifys hemsida, 2009). Ett kanske ännu bättre exempel på en onlinetjänst som blivit stor med hjälp av WOM är tyda.se, ett svensk engelskt online lexikon med över 1.5 miljoner uppslagsord (Tydas hemsida, 2009), som från början inte koncentrerat sig på marknadsföring utan blivit känt genom att användare varit nöjda och pratat gott om tjänsten. Positiv WOM kan öka kundnöjdheten och därmed värdet som kunder upplever hos en tjänst. Dessa exempel visar på vikten i att skapa nöjda kunder/användare och att inom e-handel kan positiva kundomdömen användas (i större utsträckning) för att marknadsföra den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. WOM påverkar kunderna och deras uppfattning av tjänsten eller webbplatsen och är därför en faktor som är intressant att behandla i denna uppsats Köpbeteende - Beslutstagandeprocessen Hur konsumenter går tillväga inför ett köp kan beskrivas med hjälp av beslutstagandeprocessen. Detta är en process som består av ett antal steg som konsumenten går igenom vid ett köp. Vidkännande av behov/uppmärksammande av problem Processen börjar med att köparen upptäcker ett behov. Det kan vara funktionellt och på grund av förbrukning av något vardagligt som till exempel mat, eller på grund av någon oförutsägbar händelse som att en tvättmaskin går sönder. Det kan också vara ett mer känslomässigt eller psykologiskt behov. Ett exempel på ett sådant kan vara inköpet av en Chanel-parfym, där statusbehov troligen spelar större roll än den marginella funktionella överlägsenheten över andra parfymer. Den grad till vilken köparen avser att lösa sitt problem beror på främst två faktorer, vilken betydelse problemet har samt hur pass mycket det skiljer sig mellan den önskade och den nuvarande situationen. (Jobber & Fahy, 2006, s.61) Informationssökning 18

19 När uppmärksammandet av problemet är tillräckligt starkt påbörjas nästa steg i processen, informationssökningen. Denna sökning kan vara intern eller extern. Den interna sökningen är när köparen går igenom sitt minne för att hitta relevant information. Om detta inte leder till en lösning påbörjas den externa sökningen. Denna sökning involverar personliga källor som vänner och familj, samt kommersiella källor som annonser och säljpersonal. En stor del av informationssökningen sker idag på Internet och målet är att bygga upp en medvetenhet ("awareness set"), det vill säga en lista med de varumärken som kan lösa problemet. (Jobber & Fahy, 2006, s.62) Utvärdering av alternativ Det första som sker i detta steg är reduceringen av alternativ till en mindre grupp som på allvar kan övervägas. Detta kan göras med hjälp av olika urvalskriterier. Till vilken utsträckning köparen utvärderar alternativen beror på nivån av engagemang, där engagemang är graden av uppfattad relevans och personlig betydelse som följer med valet av varumärke. (Jobber & Fahy, 2006, s.62). Högt engagerande köp innebär troligtvis en omfattande undersökning och lågt en enklare sådan. Efter- inköpsutvärdering av beslut Efter ett inköp kan konsumenten uppleva oro kring beslutet, detta kallas kognitiv dissonans. Denna oro uppstår på grund av en osäkerhet som omger beslutstagandet, vilket beror på att beslutet att välja en produkt ofta innebär att man måste avstå från de attraktiva egenskaper som alternativen har. (Jobber & Fahy, 2006, s.63) 3.4 Operationalisering av teori Undersökningsvariabel Kvalitet Pris Tid Interaktivitet Image hos tjänst/webbsida Utbudet hos en tjänst Flyttbarhet hos produkten kommer från faktor Ljud- och bildkvalitet Pris, prissättning, betalningsalternativ Streaming vs. Nedladdning, tidsfaktorer relaterade till användarvänligheten Interaktion kund - webbsida, WOM, användarvänlighet Kundens uppfattning av en webbsida, WOM, tidigare kunders åsikter, beslutstagande Kundens uppfattning av en tjänst, beslutstagande DRM, kundvanor när det gäller uppspelning av onlinefilm 19

20 Dessa är de variabler som tagits fram med hjälp av den teori som står till grund för undersökningen. Här följer en sammanställning av var och en av variablerna. Kvalitet Med kvalitet som undersökningsvariabel syftas att undersöka vilka krav kunder sätter på ljudoch bildkvalitet. Kvaliteten på filmen är viktig eftersom den påverkar hela upplevelsen vilket är kärnan i den upplevelseprodukt som film är. I uppsatsen kommer inte att skiljas på olika aspekter av bild- och ljudkvalitet utan det är helhetsbilden som ska fås fram. Om man börjar fråga om sådana saker som upplösning och bilder per sekund (framerate) är det lätt att det blir för tekniskt och även fast de nämns i teorin är det ändå den samlade bilden av kvalitet som söks. Pris Pris blir en avgörande variabel att undersöka då det finns många alternativ att få tag i onlinefilm som är kostnadsfria, därför blir prissättning viktigt för att överhuvudtaget få konsumenterna att använda en tjänst för onlinefilm som kostar. Konsumenten vill betala så lite som möjligt för filmen och för att motivera ett pris kan andra faktorer kring filmen behöva hålla högre standard i förhållande till de alternativ som är gratis. Tid Tid kommer som variabel att undersökas från flera olika synvinklar. Tiden att hitta den film man letar efter, tiden det tar att "buffra" vid streaming eller tiden det tar att ladda hem vid hemladdning av filmen. Tid påverkas olika av andra variabler, till exempel kommer tiden att hitta igen den film man letar efter påverkas av interaktiviteten hos den tjänst/hemsida man använder och hur van användaren är att använda den tjänsten eller webbplatsen. Interaktivitet Interaktiviteten hos ett gränssnitt, det vill säga hur interaktionen kund - webbsidan upplevs av kunden, påverkar konsumentbeteendet och hur nöjda kunderna är. Nöjda kunder kan leda till positiv WOM och därmed generera ännu fler kunder. Hur en webbsidas interaktivitet uppfattas av en konsument påverkas av hur bekant den personen är med webbsidan och med 20

21 handel på Internet överhuvudtaget. Målgruppen i denna undersökning tillhör enligt en undersökning av Konsumentverket den grupp som handlar mest på och har störst tillgång till Internet, män år (Konsumentverkets hemsida, 2009). Kraven på gränssnittet hos tjänsten och på presentationen av onlinefilmen påverkas i och med valet av målgrupp, då de är mer vana vid Internethandel och därmed också mer medvetna än gemene man om de möjligheter och begränsningar som finns hos Internettjänster. Image hos tjänst/webbsida Något som påverkar hur en kund uppfattar en onlineservice beror på den image företaget har utåt. Imagen påverkas av vad kunder tycker om tjänsten/webbsidan och kan således formas av WOM. Vad tidigare kunder tyckt om produkten kan ha betydelse för framtida kunder och deras utvärdering av produkten före köp och är därför en intressant variabel att undersöka. Utbud hos tjänst/webbsida Utbud har att göra med tidsaspekten i och med att kunden måste byta leverantör och söka vidare om den inte hittar filmen den vill ha på första stället och därmed tar själva sökandet och produktutvärderingen lägre tid, än om en tjänst hade haft filmen som söktes. Utbudet kan påverka hur en kund ser på tjänsten, finns det en kund söker efter första gången ökar chansen att kunden återkommer. Flyttbarhet hos produkten Digital film kan i vissa fall ha begränsningar kopplade till produkten i form av restriktioner för kopiering och överföring till andra enheter. Detta begränsar flyttbarheten hos produkten och kan påverka konsumenternas uppfattning av den individuella produkten. Nedan följer en överblick av hur det idag, januari 2009, ser ut på marknaden. 4. En överblick av dagens marknad Onlinedistributörer av digital film har idag flera vägar att gå för att erbjuda konsumenter sin produkt. På Internet finns det många företag som säljer film, både i streamad form och för nedladdning. Itunes Store är ett exempel på en tjänst från företaget Apple som bland annat 21

22 säljer filmer och musik för nedladdning (Apples Hemsida, 2009). Tjänsten är kopplad till Apples mediaapplikation Itunes som kan användas till att bland annat spela upp och sortera musik och film. I Sverige är Voddler på gång att lansera sin tjänst som är en applikation via vilken man kan streama filmer. Målet är att kunna erbjuda sina kunder ett stort utbud av filmer för en fast månadskostnad, och ett lite mindre utbud kostnadsfritt mot reklamvisning innan filmerna spelas upp (Voddlers Hemsida, 2009). Netflix är ett framgångsrikt amerikanskt företag som erbjuder en liknande tjänst i USA, där man mot en fast månadskostnad får tillgång till ett stort utbud av onlinefilm för streaming (Netflix hemsida, 2009). Allt eftersom antalet produkter med Internetaccess ökar öppnar sig möjligheten att nå ännu flera kunder och leverera onlinefilm. Till exempel tillverkas i dagens läge flera modeller av TV-apparater med inbyggd internetanslutning vilket gör att man inte längre behöver gå via datorn för att komma åt onlinefilmtjänster, istället kan man direkt från TV:n få åtkomst och spela upp filmen (Sweet Spots hemsida, 2009; Engadgets hemsida, 2009). Även om det inte är många som har denna funktion i sin TV idag är det en indikation på vart vi är på väg. Det finns även indikationer på att Sony planerar att börja sälja streamade filmer direkt genom tv-apparater innan de till och med släppts på DVD, något som skulle innebära en stor förändring för filmmarknaden och som är utmärkande för hur viktig tidsaspekten är för onlinefilmer (Grover, 2009). Flera mobiltelefoner har idag displayer som är tillräckligt stora och har tillräckligt bra kvalitet för att visa film (White, 2009). Telekomnätet har visserligen begränsningar som gör att det är relativt dyrt och belastande för nätet att streama mycket data, men utvecklingen tar stora kliv och en 4g teknik för mobila bredband håller just nu på att utvecklas och standardiseras. Denna nya teknik klarar av hastigheter upp mot 1Gbit/s (1000Mbit/s) (Mobilt bredband får superfart, ComputerSweden, 2009), att jämföra med dagens snabbaste 3g mobila bredband som klarar 10 Mbit/s (Tres hemsida, 2009). Det är naturligt att den digitala försäljningen av filmer tar klivit förbi datorn direkt till TV:n, för att skapa den traditionella känslan av att titta på film. Kabeloperatörer hyr ut digitala filmer via sina boxar (Com Hems Hemsida, 2009), och TVspelkonsoltillverkare lanserar portaler för att sälja filmer genom TV-spelskonsolen (Grover, 2009). Den utvecklingen som har skett har ökat tillgängligheten mycket och det finns idag en stor mängd alternativa sätt att införskaffa film. 22

23 5. Metod De variabler som ska studeras väljs ut utifrån en undersökning av relevant teori och vetenskaplig litteratur, och analyseras sedan utifrån en empirisk undersökning i form av en enkätstudie. Den målgrupp som enkäten kommer att undersöka begränsar uppsatsen på det sättet att generella slutsatser för den totala populationen inte kommer att kunna dras utifrån resultatet, utan de slutsatser som presenteras är representativa för den specificerade målgruppen. 5.1 Undersökningsmetod Förutom en studie av sekundärdata baserades uppsatsen på primärdata i form av en enkätundersökning utförd på konsumenter av onlinefilm. En enkätundersökning valdes framför intervjuer eller andra metoder eftersom det är ett effektivt sätt att samla vad många personer tycker om samma frågor (Saunders et al., 2009, s.361) och eftersom alla frågor som skulle ställas var standardiserade passade en enkät utmärkt som val av metod. Dessutom var syftet med uppsatsen att få fram vad konsumenter föredrar kring produkten och då föreföll en enkätundersökning som ett optimalt verktyg att använda sig av. Enligt Saunders är en nackdel med en enkät att det är svårare än man tror att komma på bra frågor (Saunders et al., 2009, s.361). Förutom detta måste frågorna dessutom ge den data som behövs för att kunna svara på forskningsfrågan och uppfylla syftet med uppsatsen (Saunders et al., 2009, s.361). För att se till att frågorna skulle hjälpa till att svara på syftet följdes några steg vid design av enkäten. Innan enkäten konstruerades genomfördes en kort intervju med en konsument av onlinefilm, för att sedan enklare kunna fastställa hur enkäten skulle utformas och vilka frågor som skulle kunna vara av större vikt än andra. Efter några utkast testades enkäten på en person, var vid ändringar gjordes innan en ny testning genomfördes. Detta upprepades tre gånger innan enkäten ansågs vara redo att distribueras. Beslutet att göra en onlineenkät togs för att enkelt kunna distribuera enkäten och sammanställa den data som samlats in. Verktyget som användes för att konstruera enkäten och samla data är en del av google-documents där svaren från enkätundersökningen automatiskt hamnar i den fil man skapat på sitt användarutrymme. Detta verktyg användes för att det är gratis och inte har några begränsningar på antal frågor, respondenter eller liknande som många andra sidor där man kan skapa enkäter har. 23

24 Enkäten använde sig av alla tre typer av variabler: åsikts-, beteende- och attributsvariabler (Saunders et al., 2009, s.369). I början av enkäten undersöktes attribut, som ålder och kön. I mitten fanns frågor om beteende, som hur ofta respondenterna såg på och om de visste hur de skulle få tag på onlinefilm. Sista delen i enkäten var av åsiktstyp där respondenterna fick ta ställning till olika påståenden. 5.2 Målgrupp Målgruppen som enkäten är riktad till är civilingenjörsstudenter som går utbildningen Informationsteknologi vid Uppsala Universitet, under november, En fördel med detta val av målgrupp är deras datorvana och kunskap som de fått genom sin utbildning om Internet och datorer i allmänhet som gör att graden till vilken målgruppen är bekant med teknologi blir mycket högre än vad den är för allmänheten. Målgruppen består till 94% av män i åldern år som i de flesta fall är ganska teknikintresserade. Enligt en undersökning gjord av Konsumentverket är män i åldern år de som mest handlar på och har störst tillgång till Internet (Konsumentverkets hemsida, 2009). Teknikintresset, datorvanan och att de statistiskt är de som handlar mest på Internet gör att denna målgrupp passar utmärkt för att svara på enkätundersökningen. En nackdel med en så specifik målgrupp blir att inga generella slutsatser kan dras utan de analyser som görs kommer bara stämma på just denna målgrupp. Fördelarna med målgruppen, att de har stor Internetvana och teknikintresse, kan också sägas vara nackdelar som gör att målgruppen inte kan representera en hel befolkning och detta kommer som sagt att begränsa de slutsatser som kan dras i uppsatsen. 5.3 Datainsamling Den teoriram som tagits fram har använts för att ta fram variabler, vilka sedan stått som grund vid utformningen av enkätfrågor. Några av frågorna har konstruerats genom att utforma påståenden som respondenterna sedan fått ta ställning till från att påståendet stämmer inte alls till att det stämmer mycket väl. Risken med detta är att frågorna kan bli ledande, men frågorna har försökts formuleras på ett neutralt sätt. Andra frågor konstruerades som graderingsfrågor där konsumenterna fick gradera vad de tycker är viktigt vid både nedladdning och streaming av en onlinefilm. Det som skulle graderas i enkäten var hur viktiga faktorerna pris, kvalitet, 24

25 tidsaspekter, utbud, hur lättnavigerad tjänsten var och det rykte tjänsten hade, var. En fråga undersökte hur ofta respondenterna laddade ned i förhållande till streamade onlinefilmerna som de konsumerade. På de flesta frågorna där olika faktorer ska graderas har valts att ha sex olika svarsalternativ så att respondenterna måste ta ställning åt något håll. Detta gick inte att göra på alla frågorna på grund av begränsningar hos det verktyg som användes när enkäten designades. Där det inte gick att ha sex alternativ har oftast valts att ha fem, som var max när man frågade om flera saker i samma huvudfråga. Sanningsenligheten i de svar som erhållits från enkäten har inte kunnat kontrolleras, men det förutsätts ändå att respondenterna har svarat sanningsenligt på frågorna. Enkätundersökningen genomfördes mellan den 4e och 8e december, 2009 och genererade 52 stycken individuella svar. Efter den 6e december 2009 inkom inga nya svar varvid enkäten plockades ner den 8e december. Som väntat var en majoritet av respondenterna män (94,2 %) och medelåldern var 22,3 år. Enkäten finns bifogad i uppsatsen som bilaga. 5.4 Variabler Dessa är de variabler som har identifierats i teoriramen som kan ha påverkan på konsumenternas preferenser för onlinefilm och kommer därför att undersökas i enkäten. Alla variabler kommer att undersökas för sig och genom att ställas i jämförelse till varandra i frågor där undersökningsdeltagarna får bedöma hur viktiga de är i förhållande till varandra Hur variablerna kommer att undersökas Hur viktigt bild- och ljudkvaliteten hos en onlinefilm är undersöks i enkäten genom att undersökningsdeltagarna får betygsätta hur väl påståenden stämmer när det gäller bild och ljud ställda mot varandra och mot andra variabler. Pris kommer att undersökas genom frågor där pris ställs i förhållande till andra variabler, till exempel hur kvalitet kan påverka pris. Tid som variabel kommer inte att tas upp i sig själv utan istället genom jämförelser av till exempel nedladdning kontra streaming. Interaktivitet, som variabeln kallats, kommer att undersökas med frågor om hur viktigt det är att en tjänst är lättnavigerad och om hur mycket presentation av produkten påverkar val. Rykte och anseende som kan påverkas av upplevd interaktivitet hos en tjänst kommer dessutom att frågas om. 25

26 Image undersöks genom frågor som jämför rykte och anseende med andra huvudvariabler och även hur rykte och anseende kan påverka val av tjänst. Vikten av utbudet hos en tjänst/webbsida kommer att undersökas genom frågor som jämför denna variabel med andra huvudvariabler. Flyttbarhet hos produkten undersöktes genom att ställa frågor om hur ofta respondenterna i enkäten använder olika apparater för att spela upp sin onlinefilm och genom att fråga hur viktigt det var att en film kan kopieras och föras över till andra mediaspelare. 5.5 Analys av data De data som samlats in genom enkätundersökningen har analyserats genom att noggrant gå igenom varje fråga, sammanställa resultaten och räkna fram medelvärden för de frågor där olika faktorer jämförs med varandra. Sedan gjordes också en korstabell över hur de som oftast streamar och de som oftast laddar ned onlinefilm har svarat på de olika frågor och påståenden enkäten presenterade. Där de två gruppernas svar hade tydliga skillnader gjordes T-test för att undersöka den statistiska signifikansen i skillnaden hos medelvärdena. En anledning till att streaming och nedladdning jämförs är att de båda har olika fördelar och nackdelar vilka har beskrivits tidigare i teoriavsnittet, en annan är att de som oftast laddar ned onlinefilm kan ha andra preferenser än de som oftast streamar. För att få fram varför vissa väljer ena tekniken över den andra har målgruppen senare i analysen delats upp och de olika delgruppernas data från tidigare har jämförts och analyserasts vidare. 26

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier

Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2005 Bredbandsmarknaden i Sverige En studie av konsumentens kriterier Författare: Johan Bortz Hamid Bitouie Handledare:

Läs mer

E-HANDEL vs DETALJHANDEL

E-HANDEL vs DETALJHANDEL UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av

Läs mer

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Kandidatuppsats marknadsföring, C-nivå Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen

Läs mer

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008

BEGAGNADE BILAR. konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln 2008-06-05. Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2008 BEGAGNADE BILAR konsumentens val mellan privatköp och den etablerade bilhandeln Författare: Johanna Hagström Amanda Tholin Handledare: Mikael Gidhagen

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring

Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Ronja Ericsson Konsumentbeteende gällande hemförsäkring Vilka faktorer påverkar konsumenten i sina val? Consumer behaviour regarding home insurances What factors affect the consumer s choice? Företagsekonomi

Läs mer

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna.

Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gustav Nilsson & Oscar Rehn Analys av studentpaketet hos de fyra storbankerna. Gapet mellan student och bank Företagsekonomi C-uppsats Termin: HT 2011 Handledare: Bo Rundh Vi vill främst tacka vår handledare

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Internationella Marknadsföringsprogrammet KANDIDATUPPSATS Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Marknadsföring 15

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp

Snacka om Spotify. Kandidatuppsats i marknadsföring. Högskolan i Halmstad. Sektionen för Ekonomi och Teknik. Marknadsföringsprogrammet, 180hp Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Marknadsföringsprogrammet, 180hp Snacka om Spotify Kandidatuppsats i marknadsföring Författare: Fredrik Ahlbäck, 870107 Daniel Erlandsson, 871220 Handledare:

Läs mer

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod:

BAKOM HEMSIDAN. Kandidatuppsats. Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11 2FE40E. Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Kandidatuppsats BAKOM HEMSIDAN ~ Viktiga faktorer för e-handlare ~ Författare: Handledare: Examinator: Termin: Kurskod: Jeanette Flystam-Alvarsson Therese Tossavainen Thomas Karlsson Krister Bredmar VT11

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Konsumentbaserat varumärkeskapital

Konsumentbaserat varumärkeskapital UPPSALA UNIVERSITET MAGISTERUPPSATS, 10 p Företagsekonomiska Institutionen HT 2006 Marknadsföring 2007-01-18 Konsumentbaserat varumärkeskapital - En studie i varumärkeskapitalsbyggande för försäkringsbolag

Läs mer

C-UPPSATS. E-handel. En studie om konsumenters köpbeteende vid köp av böcker online. Angelica Hedlund Marielle Nilsson. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. E-handel. En studie om konsumenters köpbeteende vid köp av böcker online. Angelica Hedlund Marielle Nilsson. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2008:217 E-handel En studie om konsumenters köpbeteende vid köp av böcker online Angelica Hedlund Marielle Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Kandidatuppsats i Företagsekonomi, EFO225-01-13 All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i Handledare: Claes Jonsson Författare: Joacim

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

Scandic Plaza i Umeå. - en ljus framtid till mötes? Författare: Jenny Grabbe Emelie Selldén. Handledare: Owe R. Hedström

Scandic Plaza i Umeå. - en ljus framtid till mötes? Författare: Jenny Grabbe Emelie Selldén. Handledare: Owe R. Hedström Scandic Plaza i Umeå - en ljus framtid till mötes? Författare: Jenny Grabbe Emelie Selldén Handledare: Owe R. Hedström Student Handelshögskolan Vårterminen 2012 Kandidatuppsats, 15 hp Förord Denna uppsats

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer