Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser"

Transkript

1 Uppsala Universitet Företagsekonomiska Institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats HT 2009 Handledare: Mikael Gidhagen Att se på film via Internet En undersökning av konsumenternas preferenser Författare: Magnus Johansson Mattias Wiklund

2 Sammandrag Denna uppsats har baserats på en undersökning av vad en specificerad målgrupp föredrar och vilka faktorer de tycker är viktigast kring onlinefilm. Med onlinefilm menas film som i ett digitalt format distribueras och konsumeras via Internet, antingen genom att ladda ned eller streama filmen. Målgruppen för undersökningen bestod av civilingenjörsstudenter inom informationsteknologiska programmet vid Uppsala Universitet. För att kunna ta fram faktorer att behandla i enkätundersökningen användes ett sätt att se på produkten som innehåller tre olika nivåer. För att anpassa synsättet till produkten onlinefilm och denna uppsats har modellen som från början innehöll nivåerna kärnprodukt, den faktiska produkten och den utvidgade produkten breddats till att också innefatta pris och konsumentbeteende. Faktorerna som togs fram i teoriavsnittet undersöktes genom en enkät vars data sedan analyserades med hjälp av bland annat diagram och korstabeller. Analys av resultaten från enkätundersökningen visade bland annat att den viktigaste faktorn för målgruppen var priset tätt följt av ljud- och bildkvalitet. Att ladda ned filmen var det vanligaste sättet att få tag på onlinefilm, och respondenterna ställer högre krav på kvaliteten vid nedladdning än vid streaming. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemformulering Teori Produktnivåer Kärnprodukt Faktisk Produkt Utvidgad Produkt Pris Konsumentbeteende Konsumentbeteende för film E-konsumentbeteende Interaktivitet Word of mouth Köpbeteende - Beslutstagandeprocessen Operationalisering av teori En överblick av dagens marknad Metod Undersökningsmetod Målgrupp Datainsamling Variabler Hur variablerna kommer att undersökas Analys av data Resultat Beteendefrågor Åsikter om faktorer Analys Variabler Nedladdning eller streaming? Jämförelse av val av distributionsteknik och åsikter kring faktorer Analys av attitydfrågor Slutsatser

4 9. Referenser

5 1. Inledning Att se på film via Internet blir allt vanligare och tjänsterna blir bara fler. Intresset från konsumenter är stort, vilket bekräftas genom den nyligen lanserade svenska tjänsten Voddler som på kort tid fått användare, och där fler än står i kö för att få ta del av den (The Locals Hemsida, 2009). Det finns idag flera olika alternativ för att se på digital onlinefilm. Det går att hyra streamade filmer som man kan se under en 24-timmars period, ladda ned film direkt till sin dator för en lite högre kostnad, och det börjar dyka upp nya typer av tjänster som till exempel Voddler som erbjuder gratis streamad film för konsumenterna i utbyte mot reklamvisning, samt tjänster där en fast månadskostnad ger tillgång till ett större utbud av filmer och tv-serier. Att titta på film genom Internet innebär vissa förändringar i jämförelse med det traditionella filmtittandet. I och med att filmen digitaliserades och började distribueras över Internet skapades en ny produkt med nya och förändrade omkringliggande faktorer, faktorer så som kvalitet, kopieringsskydd, presentation och pris. Dessa faktorer kan ha påverkat hur konsumenter av digital onlinefilm förhåller sig till produkten. Denna uppsats kommer att fokusera på hur de faktorerna påverkat konsumenterna. Hädanefter kommer den produkt som uppsatsen baseras kring refereras till som onlinefilm. Med onlinefilm menas film i digitalt format som distribueras och konsumeras via Internet antingen genom nedladdning eller genom streaming. Det sätt produkten onlinefilm kommer att ses på i denna uppsats är en modifierad version av den produktsyn som Jobber & Fahy (2006) presenterar. Där består produkten av tre nivåer: kärnprodukten, den faktiska produkten och den utvidgade produkten (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Här utvidgas detta synsätt genom att dessutom behandla pris och konsumentbeteende som faktorer som påverkar konsumenter av onlinefilm Bakgrund För film som produkt har utvecklingen de senaste 30 åren gått igenom några stora förändringar, från VHS till dagens DVD, Bluray och olika digitala format (till exempel avi, mpeg och wmv). På samma sätt har musik som produkt utvecklats från kassettband och LPskivor till CD-skivor och det digitala mp3 formatet som nu är väl använt bland konsumenter av musik. Denna utveckling när det gäller teknik har gjort att distributionen blivit enklare och 5

6 att tillgången på både musik och film har blivit större i dagens informationssamhälle. När det gäller distribution, marknadsföring och konsumentbeteende är film och musik jämförbara och dessutom har båda produkterna samma kärna, upplevelsen (Moe & Fader, 2002, s.363). Musik som produkt har legat före film vad gäller digitalt format och detta beror bland annat på att musik inte kräver lika mycket av tekniken som film gör. För film behöver en mycket större mängd data överföras, en vanlig filmfil kan vara uppemot 200 gånger större än en musikfil 1, vare sig kunden laddar hem eller streamar en film och den tidigare begränsade bandbredden gjorde det mer eller mindre omöjligt att dela filmfiler på samma sätt som musikfiler. Idag (januari, 2010) börjar onlinefilm komma ikapp i marknadsutveckling i och med att tekniken utvecklas och allt snabbare bredband eller andra uppkopplingar finns att nyttja. Detta gör att film kan laddas ned eller streamas utan att det ska ta "för lång tid" och samtidigt hålla en hög bild- och ljudkvalitet. I och med onlinedistribution via Internet kan företag lättare nå ut till fler människor till en lägre kostnad. Ett problem är dock att samtidigt som det blir enklare att köpa, marknadsföra, distribuera och lättare för köpare och säljare att hitta varandra och göra affärer så blir det svårare för företag att ta vara på dessa fördelar och omvandla dem till vinst (Porter, 2001, s.66). En ur kundernas synvinkel tillfredställande interaktion med klienten/webbsidan blir då viktig både för att locka nya kunder men även för att göra så att kunderna vill återkomma. Saker som tidigare kan ha påverkat var man hyr sin DVD- eller VHS-film som distans till affären, vädret utomhus, de tilltugg affären säljer, om affären har DVD eller VHS, har bytts ut mot bekymmer som nedladdningshastighet, upplösning på filmen, interaktionen med tjänst/webbsida och andra tekniska och estetiska aspekter. Faktorer som pris, utbud, affärens rykte och vilken kundservice som kan erbjudas existerar både online och i en vanlig affär. 2. Problemformulering Övergången till digitalt format har inneburit flera förändringar kring produkten film. Kärnan i onlinefilm är fortfarande densamma, men de omkringliggande faktorerna runtomkring filmen påverkas av de möjligheter och begränsningar som Internet som distributionskanal ger. Dessa förändringar har dessutom konsekvenser för hur konsumenterna förhåller sig till produkten. 1 Antagande: En musik fil är 3.5MB och en film fil är 700MB 6

7 Nya förväntningar och preferenser formas vilka konsumenterna utgår från när de utvärderar produkten inför konsumtion. En intressant frågeställning är vilka förändringar som uppstår kring en produkt när den övergår till digitalt format och distribueras online, och vilka konsekvenser detta får för konsumenternas beteende. Det finns ett antal i många avseenden liknande produkter som har samma utveckling som film. Musik har redan haft en stor spridning på Internet, medan ljudböcker och e-böcker också ökar i försäljning. I och med den utveckling som dessa produkter gått eller går igenom är det intressant att fråga sig varför denna utveckling sker. Är det bara tillgängligheten som är viktig hos en digital produkt eller finns det andra faktorer konsumenterna värderar? En närmare studie av onlinefilm kan ge insikt i vad som är viktigt för kunden vid införskaffning av en digital produkt och kanske visa på vad konsekvenserna av onlinedistribution blir i förlängningen. Konsumenters preferenser påverkar samtidigt också utvecklingen av produkten och teknologin runt omkring den. Att studera just onlinefilm och inte exempelvis digital musik eller e-böcker är intressant av den anledningen att det inte genomförts lika mycket forskning och undersökningar kring onlinefilm som det har kring onlinemusik, men samtidigt ser det ut som utvecklingen kommit lite längre än för ljud- och e- böcker. Syftet med denna uppsats är att beskriva de preferenser som konsumenter av onlinefilm har. Preferenserna är i detta fall vad konsumenterna föredrar, det vill säga de faktorer kring kärnprodukten som är viktiga för konsumenterna och som de utgår från när de utvärderar produkten innan införskaffandet. Preferenserna kan självfallet skilja sig från person till person, men denna uppsats syftar till att visa den generella uppfattningen hos målgruppen för undersökningen, som är civilingenjörsstudenter inom informationsteknologiskaprogrammet vid Uppsala Universitet. 7

8 3. Teori I denna undersökning av litteratur och vetenskapliga artiklar ämnas identifiera faktorer kring onlinefilm, faktorer som uppkommit och förändrats i och med digitaliseringen och de möjligheter och begränsningar som Internet som distributionskanal gett. Dessa är faktorer som kan ha haft påverkan på konsumenternas preferenser för onlinefilm. Genom en undersökning av dessa faktorer presenteras sedan en samling undersökningsvariabler. För att få fram dessa variabler behandlas teori kring produkten film samt distribution, teknologi, pris och konsument beteende. 3.1 Produktnivåer För att kunna beskriva onlinefilm som produkt utgår denna uppsats från det perspektiv som ser på produkten som bestående av tre olika nivåer; kärnprodukt, faktisk produkt samt utvidgad produkt. Detta är ett av flera sätt för marknadsförare att se på produkten som kan vara till hjälp för att kunna fatta beslut kring hanteringen av den (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Här utvidgas detta synsätt genom att också behandla pris och konsumentbeteende som faktorer som påverkar produkten onlinefilm. Konsumentbeteende behandlas för att kunna undersöka hur faktorerna kring produkten påverkar konsumenten. Ur konsumentens synvinkel blir pris en viktig faktor när olika alternativ av onlinefilm ska jämföras och hur betalningen sker påverkar också kundens vilja att handla. 8

9 Figur 1: En utökad version av Jobber & Fahys modell av produktnivåerna anpassad efter produkten onlinefilm Kärnprodukt Kärnan i en produkt är vilket eller vilka behov produkten ska tillfredsställa hos konsumenten, till exempel är en bil till för att transportera konsumenten från punkt A till punkt B. Film tillhör gruppen upplevelseprodukter ( Experiential products ), det vill säga produkter där upplevelsen av konsumtionen är själva kärnan. Den stora skillnaden mellan denna typ av produkt och andra varor och tjänster är att betoningen ligger på njutningen i konsumtionen istället för att i första hand uppfylla praktiska ändamål. Även om en film kan ha viss nytta i till exempel undervisning är ändå största anledningen att titta på film att njuta av filmen i sig. Upplevelseprodukter kan även kännetecknas vid att förutom pengar så är tid även en huvudsaklig resurs som konsumenter förbrukar vid en transaktion. (Cooper-Martin, 1991, s.372) Faktisk Produkt Den faktiska produkten som den beskrivs av Jobber & Fahy (2006) består av egenskaper hos produkten, produktens kvalitet, produktens utseende och förpackning. Av dessa delar kommer 9

10 modellen som används i denna uppsats innehålla kvalitet och flyttbarhet hos onlinefilmen samt även utseende och förpackning. Faktorn filmkvalitet kommer att undersökas eftersom kvaliteten hos en onlinefilm varierar beroende på val av tjänst och den teknik tjänsten använder. Flyttbarheten hos en digitalprodukt är oftast begränsad, speciellt om produkten i fråga streamas, därför undersöks flyttbarhet tillsammans med utseende och förpackning i form av presentation av produkten. Flyttbarheten ses som en del av presentationen eftersom presentationen påverkas av hur onlinefilmen går att se på, till exempel vilka mediaspelare eller vilka program som används för att spela upp den. Filmkvalitet Som tidigare nämnt är det upplevelsen av konsumtionen som är kärnprodukten i en film. Det finns emellertid yttre faktorer som kan påverka upplevelsen vid konsumtionen. En av dessa faktorer är kvaliteten på filmen. Vad som är bra kvalitet är subjektivt och därför varierar kraven från person till person. Men det finns flera saker som påverkar hur kvaliteten upplevs. Två av dessa är ljud- och bildkvalitet, och bildkvalitet har mer än en sida. Det som många först kanske tänker på när det gäller bildkvalitet är upplösningen på filmen. Upplösning beskrivs som punkter per tum (dots per inch, dpi), och syftar till klarheten och detaljrikedomen i en bild. Ju högre dpi, alltså ju fler punkter i bilden, desto klarare och mer precis uppfattas bilden (Rayburn & Hoch, 2005, s.201). Detta är en viktig del av bildkvalitet, men inte den enda. Bilduppdateringen, det vill säga hur snabbt bilden uppdateras definierat i bild per sekund, påverkar hur pass smidigt bilden rör sig. Upplösning och bilduppdatering går hand i hand, om någon av dem har en låg nivå upplevs ofta bildkvaliteten som dålig. Dessa två aspekter av bildkvalitet påverkar mängden data som utgör den digitala filmen, ju högre upplösning och ju högre bilduppdatering desto större blir datafilen (Rayburn & Hoch, 2005, s.88) Bild- och ljudkvaliteten på en film är en faktor som innan digitaliseringen av film inte existerade på samma sätt. Vart du än hyrde eller köpte din film var kvaliteten i stort sett densamma, såvida det inte existerade någon videohandlare som tog exceptionellt dålig hand om sina filmer. Det finns kvalitetsskillnader mellan olika format, från VHS till DVD, men inte inom samma format och film. Av denna anledning kan bild- och ljudkvalitet ses som en ny faktor för onlinefilmen. Kravet på bild- och ljudkvaliteten hos en film påverkas även av andra produktfaktorer. Tid är exempelvis en faktor som beror av kvalitet, ett exempel på det 10

11 är när kvaliteten ökar och datafilen blir större så ökar tiden, det vill säga det tar längre tid innan filmen kan spelas upp. Detta leder till att de olika metoderna för att digitalt distribuera onlinefilm sätter olika krav på de yttre faktorerna kring produkten. Presentation av Produkten Presentation av en produkt som säljs online diskuteras av Park et al. (2005) och de kommer i sin undersökning fram till att det är viktigt vid onlinehandel att få shoppingmiljön mindre riskfylld och öka tilliten hos de som ska handla. Tillförlitlig och detaljerad information kan minska den upplevda risken och underlätta beslutstagande för kunderna (Park et al., 2005, s.714). För onlinefilm skulle detaljerad produktinformation kunna innefatta saker som ett testklipp där köparen kan se kvaliteten på filmklippet innan inköp, filmomslag, kort om handlingen i filmen, respekterade recensioner och liknande information som kan vara intressant för konsumenten. Digital Rights Management Digital Rights Management kan användas för att skydda streaming och digital media. Termen digital rights management, eller DRM I förkortad form, syftar till någon plan som används för att skydda ägandet av upphovsrätt i någon digital produkt eller något digitalt system (Caelli, 2005). DRM är alltså i detta fall ett sätt att skydda digital film, vilket kan göras genom till exempel restriktioner på kopiering och överföring av filen till andra mediaspelare (Bhattacharjee et al., 2009, s.138). Det är ett sätt för företagen att skydda filmerna från att spridas, och det skapar även möjligheter att använda sig av nya affärsmodeller (Rayburn & Hoch, 2005, s.61). Detta är dock något som har ogillats av kunder då det kan leda till begränsningar i användningen av produkten, och därför har DRM i många fall haft en negativ inverkan på försäljning (Rapoza, 2007). Det finns exempel på fall där konsumenter gått så långt att de tagit till rättsliga handlingar, däribland ett fall där Apple Inc blev stämda för orättvist användande av monopolställning genom DRM-restriktioner (Bhattacharjee et al., 2009, s.138). Trots detta är det flera företag som fortfarande använder sig av hårda DRMskydd på filmer, vilket leder till att flyttbarheten av produkten påverkas. Flyttbarhet kan därför ses som en viktig faktor kring produkten att undersöka Utvidgad Produkt 11

12 I den utvidgade produkten återfinns omkringliggande saker som tilläggstjänster, installation, leverans, garantier och märkesvärde (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Leverans tolkas för onlinefilm som distribution och där kommer de två distributionssätten nedladdning och streaming att behandlas. Användarvänlighet, främst hos tjänsten, kommer att behandlas för att det är en faktor som påverkar hur lätthanterlig produkten är och har här tolkats som en slags tilläggstjänst kring onlinefilm och en del av installationen. Användning av en tjänst är inte alltid intuitiv och en tjänst som är lättanvänd kan därför ses som att vara ett extra tillägg till tjänstens huvudsyfte Distribution Hur en produkt distribueras och levereras till kunden har betydelse för hur produkten uppfattas och är en del i den utvidgade produkten (Jobber & Fahy, 2006, s.140). Fördelarna med distribution över Internet är att den information som finns tillgänglig reducerar svårigheterna att köpa, marknadsföra, och distribuera varor och underlättar dessutom för köpare och säljare att hitta varandra och genomföra affärer (Porter, 2001, s.66). Internet tillåter dessutom kunder att enkelt samla omfattande information om produkten (Porter, 2001, s.66). Porter argumenterar att eftersom Internet minskar betydelsen av plats, åtminstone för den första försäljningen, breddas den geografiska-marknaden från lokal till regional eller nationell och nästan alla återförsäljare eller återförsäljargrupper blir potentiella konkurrenter på marknaden. Därför blir det viktigt för återförsäljare att kunna skapa ett mervärde hos sina produkter. Som digital produkt öppnar sig många möjligheter för att just skapa mervärde kring filmen. En faktor som förändrats kring produkten är leveranssätten, det vill säga distributionen av den. Teknologin är idag tillräckligt utvecklad för att företag ska kunna erbjuda streamad film i en kvalitet som nästintill matchar nedladdad film. Detta sätt att distribuera film skiljer sig på flera sätt från vanlig nedladdning. Att ladda ned ("download") är att kopiera mjukvara från en online källa till en lokal dator (Beekman, 2005, s.569). För att se ett videoklipp, en komprimerad videofil, måste filen laddas hem till hårdisken på en lokal dator innan det går att spela upp klippet (Beekman, 2005, s.323). Kvaliteten på videoklipp förbättras i takt med att nya komprimeringstekniker utvecklas, det vill säga metoder för att komprimera data så den tar mindre plats (Beekman, 2005, s.216). Nya, bättre komprimeringstekniker leder till att högre kvalitet på videoklippet kan hållas utan att en fil tar mycket utrymme på hårddisken. En fördel med att ladda ned filmen till sin egen 12

13 hårddisk, är att den då kan avnjutas (när hela filmen är nedladdad) utan att vara uppkopplad mot Internet och dessutom spolas i utan väntetid, vilket kan förekomma vid streaming. Streaming innebär att innehållet skickas i komprimerad form över Internet och visas för tittaren i realtid (SearchUnifiedCommunications.com, 2009). Detta innebär att användaren snabbt kan börja titta på filmen. Buffringen startar när en användare startar filmen. Buffring är när små delar av filmen sparas på datorn, för att den sedan skall kunna spelas upp smidigt utan avbrott. Denna process kan ta olika lång tid och beror på flera saker, bland annat serverbelastning och bandbredd men även ljud- och bildkvaliteten på filmen. Oftast handlar det emellertid om sekunder eftersom en viktig del av streaming är snabb access till innehållet. Studier gjorda av olika forskningsgrupper i slutet av 90-talet ledde till den så kallade åtta sekunders regeln : om en användare måste vänta mer än åtta sekunder mellan det att innehållet är efterfrågat till att det mottas kommer användaren antingen trycka på uppdateraknappen eller gå vidare till en annan sida (Rayburn & Hoch, 2005). Detta visar hur viktig tidsaspekten är och särskilt för streamat material, där den huvudsakliga fördelen mot att ladda ned den är att snabbt kunna titta på filmen. En annan fördel med streaming framför vanlig nedladdning är att det inte kräver mycket lagringsutrymme, vilket lämpar sig väldigt bra för apparater utan stora lagringsmedium, och i förlängningen innebär att man slipper använda större lagringsmedium i produkter som skall användas för att spela upp streamat innehåll istället för nedladdat. Nackdelen är dock att man är bunden till att ha en internetuppkoppling för att komma åt innehållet, gärna en snabb uppkoppling för att kunna få hög kvalitet på streamingen. Dessa nya sätt att distribuera film innebär att tillgängligheten idag är väldigt hög, avsevärt mycket högre än innan det fanns onlinefilm. När konsumenter idag ska titta på en film via Internet finns det vissa val de måste göra på grund av fördelarna och nackdelarna som finns hos de olika distributionssätten. Dessa val leder sedan fram till vilket distributionssätt och tjänst som lämpar sig bäst för konsumenten. Användarvänlighet Användarvänlighet är en central del i forskningsfältet människa - datainteraktion (MDI) och ett system med hög användarvänlighet karakteriseras av följande: Att användarna kan gör det som de är ute efter med en lagom ansträngning. Att systemet är effektivt och innehåller de funktioner och information som behövs, organiserat på ett passande sätt. 13

14 Att systemet är enkelt att lära sig hur man ska göra saker med systemet och att lätt komma ihåg dem. Att systemet är säkert att använda i de sammanhang som är tänkt. Att systemet har hög nytta, att det gör det som användarna vill få gjort. (Benyon et al., 2005, s.56) Användarvänligheten hos ett system påverkar andra faktorer som t.ex. word of mouth och en tjänsts upplevda interaktivitet som kommer att behandlas senare i uppsatsen. 3.2 Pris För att kunna tjäna pengar på en produkt eller tjänst måste denna ha ett pris som avspeglar företagets kostnader. Därför måste också i denna uppsats priset tas upp då det påverkar konsumenternas preferenser på ett eller annat sätt. Internet påverkar prissättningsstrategin hos ett företag eftersom Internethandel kan omforma strukturer på hela kundbasen hos företaget, t.ex. kan kunder som varit begränsade av avstånd och tid genom Internet enklare handla med företaget (Pitt et al., 2001, s.53). Förutom att sänka kostnaderna, vilket är nödvändigt för att konkurrera på Internet, måste företag kunna reagera snabbt på säljmöjligheter. Informationssystem som kan hantera företagets data i realtid är då viktigt för att kunna reglera priserna efter marknadsförhållandena (Pitt et al., 2001, s.53). Pris, ur konsumentens synvinkel blir en viktig faktor när olika alternativ av onlinefilm ska jämföras. Prissättning av tjänsten eller produkterna ett företag erbjuder sina kunder kan avgöra genomslaget produkten eller tjänsten ifråga får. Ett problem med prissättning av onlinefilm är att det finns en del gratisalternativ som är attraktiva för kundgrupper med begränsad ekonomi. Det enda sättet en betaltjänst eller produkt kan tävla mot ett gratisalternativ är om tjänsten eller produkten är så mycket bättre att den helt enkelt blir värd att betala för. I och med detta har det utvecklats olika sätt som företag och distributörer av film använder sig av för att få kunder att använda deras tjänst eller webbsida. Bland annat finns modellen där kunder får se reklamfinansierad film gratis eller som alternativ att kunden betalar per månad eller per film/låt för att slippa reklamen (den modell Voddler och Spotify använder sig av (Spotifys hemsida, 2009; Voddlers hemsida, 2009)). Det finns andra tjänster där kunden betalar för den film de vill se och sedan kan se den filmen genom att streama eller genom att ladda hem filmen (t.ex. itunes (Apples hemsida, 2009)). Genom att erbjuda kunder 14

15 möjligheten att se film finansierad av reklam kan man locka till sig kunder som annars hade valt något av de olika gratisalternativen. Enligt en undersökning av en testgrupp utförd av Dodds et al. (1991) uppfattade deltagarna att högre pris på produkten också innebar högre kvalitet, men bara när pris var de enda yttre data som fanns att tillgå, när annan information fanns tillgänglig var inte resultaten lika övertygande (Dodds et al., 1991, s.316). Detta visar på att pris är en viktig faktor när ingen annan information finns om produkten. Det vanligaste sättet att betala för sig hos onlinetjänster är med kontokort och betala vid varje köp, men det finns även tjänster som erbjuder fast kostnad genom månadsvis betalning. Även betalning via sms finns idag som alternativ. Vid vissa tjänster kan man även sätta in pengar på sitt personliga konto hos tjänsten för att slippa göra transaktioner vid varje litet köp. (Headwebs hemsida, 2009) Konsumentfördelarna hos en digital marknadsplats inkluderar låga transaktionskostnader, lättare access till pris och information om produkten, bekväma möjligheter att köpa associerade tjänster och, ibland, förmågan att samla volym (Porter, 2001, s.70). Eftersom konsumenterna, vid handel på en digital marknadsplats, lättare har tillgång till uppgifter om pris men även annan information om produkten behöver inte pris vara den viktigaste faktorn för att konsumenterna ska uppfatta varan som högkvalitativ på samma sätt som Dodds et al. (1991) studie visade (Dodds et al., 1991, s.316). Det finns de som tror, däribland Voddlers verkställande VD Zoran Slavic, att konsumenter vant sig vid att få tag på onlinefilm gratis genom illegal fildelning (The Locals Hemsida, 2009). Eftersom en del av konsumenterna vant sig vid att ha tillgång till nästan alla filmer utan kostnad har pris blivit ett känsligt ämne för produkten onlinefilm. Pris kan därför ha en betydande påverkan när en konsument ska välja bland de tjänster som tillhandahåller onlinefilm. 3.3 Konsumentbeteende För att kunna undersöka hur faktorerna kring produkten påverkar konsumenten behandlas i denna del teorier kring konsumenten och konsumentbeteende. 15

16 3.3.1 Konsumentbeteende för film Produkter som måste upplevas som till exempel filmer, måltider och semestrar är riktade mot människor och inte mot ägodelar och därför tar det tid att konsumera en sådan produkt (Cooper-Martin 1991, s.372). För att uppleva produkten måste alltså konsumenten lägga ner tid och ibland möda och när konsumenter ska välja mellan film och något annat alternativ handlar det ofta om alternativ som tar tid snarare än om alternativ som kostar pengar (Cooper- Martin 1991, s.372). Vad som i denna uppsats blir intressant ur ett tidsperspektiv är hur lång tid det tar för konsumenten att hitta den film denne letar efter, om filmen ska laddas hem eller streamas direkt från servern samt hur detta påverkar tiden innan filmen går att se E-konsumentbeteende Något som spelar in i tidsaspekten när konsumenten söker online efter en film är det interface 2 hos den tjänst eller webbsida där införskaffningen av produkten sker. Eftersom hemsidan eller programmet är det enda medium som finns för att övertyga konsumenter att handla, från just det företaget, är det en stor och viktig utmaning för onlineaffärer att förstå den dynamik som påverkar relationerna mellan kvalitet på hemsidan och nöjda kunder (Ranaweera et al. 2005, s.68). Ranaweera et al. (2005) föreslår dessutom en modell för hur kundbeteende online under den initiala transaktionen ser ut och vad som påverkar denna. De behandlar dimensioner av kvalitet på hemsidan, som hur enkel den är att använda ( ease of use ), dess webbinnehåll, säkerhet och interaktivitet och hur dessa faktorer påverkas av hur redo för teknologi, vilken bakgrund och vilken grad av inblandning en specifik kund har och hur det i sin tur påverkar hur nöjd kunden är med tjänsten/hemsidan. Dessa faktorer blir här intressanta i och med att interaktionen hemsida kund påverkar konsumentbeteendet vid onlinehandel och mer specifikt förväntningarna kunden har när han/hon ska leta film på Internet. Speciellt kundens bakgrund och hur bekant med teknologi kunden är ses som viktiga faktorer i denna uppsats. Vad som sedan påverkar interaktionen mellan hemsida och kund har undersökts i en studie av e-konsumentbeteende utförd av Dennis et al. (2009) som har utvecklat en integrerad modell av e-konsumentbeteende som både bygger på konsumentens synvinkel och de teknologiska aspekterna. Modellen i undersökningen Dennis et al. (2009) genomför är uppbyggd på the 2 eller på svenska grässnitt, är utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt. 16

17 Theory of Reasoned Action teorierna (Ajzen, 1991, s.181), som säger att människors beteende styrs av tro, attityder och intentioner, och att detta styr e-konsumentbeteendet och sedan leder till köp (Dennis et al. 2009, s.1122). Modellen utökas att innefatta känslotillstånd, e-interaktivitet, sociala faktorer och konsumentdrag och visar dessutom att situationsfaktorer påverkar konsumentbeteendet (Dennis et al. 2009, s.1131) Interaktivitet Interaktivitet eller e-interaktivitet är ett koncept som använts tidigare i olika undersökningar av konsumentbeteende både i vanliga affärer och online och ses av Dennis et al. (2009) som den erfarenhet och njutning som en e-konsument får vid interaktionen med en webbsida och har enligt tidigare empiriska undersökningar haft stor påverkan på konsumentattityder. Ranaweera et al. (2005) använder interaktivitet i sin modell som en dimension som driver webbsidans kvalitet och i sin tur påverkar hur nöjda kunder är med webbsidan. Dessutom används interaktivitet i undersökningen som modellen baseras på som en av tre kategorier att bredda termen webbdesign 3 med. Där definieras interaktivitet som användarnas förmågor att uppfatta erfarenhet som en simulering av mellanmänsklig kommunikation och öka deras medvetenhet och närvaro (Ranaweera et al. 2005, s.56). Interaktiviteten kan påverka en del av den utvidgade produkten, närmare bestämt märkesvärdet (Jobber & Fahy, 2006, s.140) eller den image hos den tjänst eller webbplats man handlar från. Eftersom interaktion med webbplatsen där införskaffning av filmen sker påverkar kunders attityder som i sin tur påverkar konsumentbeteende, blir interaktivitet en faktor att beakta i denna uppsats Word of mouth Hur nöjd en kund är med en tjänst eller webbsida vid ett köptillfälle, påverkar uppfattningen av köpet i sig, engagemang i köpet och hur kunden kan komma att prata om hemsidan för vänner och bekanta dvs. Word of Mouth (WOM). Eftersom interaktionen mellan kund och personal är närmare obefintlig online blir betydelsen av WOM viktigare online än vid vanlig försäljning och dessutom har online-wom stor räckvidd och snabb spridning (Ranaweera et al. 2005, s.58). Enligt Ranaweera et al. (2005) har det stora e-handelsföretaget Amazon slopat budgeten för TV- och vanlig reklam eftersom kunders rekommendationer har haft bättre och snabbare effekt. WOM kan alltså påverka var, hur ofta och varför en kund handlar på en viss 3 hantverket där en webbplats ges en grundläggande grafisk design. 17

18 affär eller använder en viss tjänst. Som exempel och parallell till detta från en annan produktkategori kan man titta på digital onlinemusik och tjänsten Spotify som blivit populärt till stor del med hjälp av WOM och ett sken av exklusivitet, att man från början behöver en inbjudan för att kunna använda tjänsten (Spotifys hemsida, 2009). Ett kanske ännu bättre exempel på en onlinetjänst som blivit stor med hjälp av WOM är tyda.se, ett svensk engelskt online lexikon med över 1.5 miljoner uppslagsord (Tydas hemsida, 2009), som från början inte koncentrerat sig på marknadsföring utan blivit känt genom att användare varit nöjda och pratat gott om tjänsten. Positiv WOM kan öka kundnöjdheten och därmed värdet som kunder upplever hos en tjänst. Dessa exempel visar på vikten i att skapa nöjda kunder/användare och att inom e-handel kan positiva kundomdömen användas (i större utsträckning) för att marknadsföra den produkt eller tjänst som företaget erbjuder. WOM påverkar kunderna och deras uppfattning av tjänsten eller webbplatsen och är därför en faktor som är intressant att behandla i denna uppsats Köpbeteende - Beslutstagandeprocessen Hur konsumenter går tillväga inför ett köp kan beskrivas med hjälp av beslutstagandeprocessen. Detta är en process som består av ett antal steg som konsumenten går igenom vid ett köp. Vidkännande av behov/uppmärksammande av problem Processen börjar med att köparen upptäcker ett behov. Det kan vara funktionellt och på grund av förbrukning av något vardagligt som till exempel mat, eller på grund av någon oförutsägbar händelse som att en tvättmaskin går sönder. Det kan också vara ett mer känslomässigt eller psykologiskt behov. Ett exempel på ett sådant kan vara inköpet av en Chanel-parfym, där statusbehov troligen spelar större roll än den marginella funktionella överlägsenheten över andra parfymer. Den grad till vilken köparen avser att lösa sitt problem beror på främst två faktorer, vilken betydelse problemet har samt hur pass mycket det skiljer sig mellan den önskade och den nuvarande situationen. (Jobber & Fahy, 2006, s.61) Informationssökning 18

19 När uppmärksammandet av problemet är tillräckligt starkt påbörjas nästa steg i processen, informationssökningen. Denna sökning kan vara intern eller extern. Den interna sökningen är när köparen går igenom sitt minne för att hitta relevant information. Om detta inte leder till en lösning påbörjas den externa sökningen. Denna sökning involverar personliga källor som vänner och familj, samt kommersiella källor som annonser och säljpersonal. En stor del av informationssökningen sker idag på Internet och målet är att bygga upp en medvetenhet ("awareness set"), det vill säga en lista med de varumärken som kan lösa problemet. (Jobber & Fahy, 2006, s.62) Utvärdering av alternativ Det första som sker i detta steg är reduceringen av alternativ till en mindre grupp som på allvar kan övervägas. Detta kan göras med hjälp av olika urvalskriterier. Till vilken utsträckning köparen utvärderar alternativen beror på nivån av engagemang, där engagemang är graden av uppfattad relevans och personlig betydelse som följer med valet av varumärke. (Jobber & Fahy, 2006, s.62). Högt engagerande köp innebär troligtvis en omfattande undersökning och lågt en enklare sådan. Efter- inköpsutvärdering av beslut Efter ett inköp kan konsumenten uppleva oro kring beslutet, detta kallas kognitiv dissonans. Denna oro uppstår på grund av en osäkerhet som omger beslutstagandet, vilket beror på att beslutet att välja en produkt ofta innebär att man måste avstå från de attraktiva egenskaper som alternativen har. (Jobber & Fahy, 2006, s.63) 3.4 Operationalisering av teori Undersökningsvariabel Kvalitet Pris Tid Interaktivitet Image hos tjänst/webbsida Utbudet hos en tjänst Flyttbarhet hos produkten kommer från faktor Ljud- och bildkvalitet Pris, prissättning, betalningsalternativ Streaming vs. Nedladdning, tidsfaktorer relaterade till användarvänligheten Interaktion kund - webbsida, WOM, användarvänlighet Kundens uppfattning av en webbsida, WOM, tidigare kunders åsikter, beslutstagande Kundens uppfattning av en tjänst, beslutstagande DRM, kundvanor när det gäller uppspelning av onlinefilm 19

20 Dessa är de variabler som tagits fram med hjälp av den teori som står till grund för undersökningen. Här följer en sammanställning av var och en av variablerna. Kvalitet Med kvalitet som undersökningsvariabel syftas att undersöka vilka krav kunder sätter på ljudoch bildkvalitet. Kvaliteten på filmen är viktig eftersom den påverkar hela upplevelsen vilket är kärnan i den upplevelseprodukt som film är. I uppsatsen kommer inte att skiljas på olika aspekter av bild- och ljudkvalitet utan det är helhetsbilden som ska fås fram. Om man börjar fråga om sådana saker som upplösning och bilder per sekund (framerate) är det lätt att det blir för tekniskt och även fast de nämns i teorin är det ändå den samlade bilden av kvalitet som söks. Pris Pris blir en avgörande variabel att undersöka då det finns många alternativ att få tag i onlinefilm som är kostnadsfria, därför blir prissättning viktigt för att överhuvudtaget få konsumenterna att använda en tjänst för onlinefilm som kostar. Konsumenten vill betala så lite som möjligt för filmen och för att motivera ett pris kan andra faktorer kring filmen behöva hålla högre standard i förhållande till de alternativ som är gratis. Tid Tid kommer som variabel att undersökas från flera olika synvinklar. Tiden att hitta den film man letar efter, tiden det tar att "buffra" vid streaming eller tiden det tar att ladda hem vid hemladdning av filmen. Tid påverkas olika av andra variabler, till exempel kommer tiden att hitta igen den film man letar efter påverkas av interaktiviteten hos den tjänst/hemsida man använder och hur van användaren är att använda den tjänsten eller webbplatsen. Interaktivitet Interaktiviteten hos ett gränssnitt, det vill säga hur interaktionen kund - webbsidan upplevs av kunden, påverkar konsumentbeteendet och hur nöjda kunderna är. Nöjda kunder kan leda till positiv WOM och därmed generera ännu fler kunder. Hur en webbsidas interaktivitet uppfattas av en konsument påverkas av hur bekant den personen är med webbsidan och med 20

21 handel på Internet överhuvudtaget. Målgruppen i denna undersökning tillhör enligt en undersökning av Konsumentverket den grupp som handlar mest på och har störst tillgång till Internet, män år (Konsumentverkets hemsida, 2009). Kraven på gränssnittet hos tjänsten och på presentationen av onlinefilmen påverkas i och med valet av målgrupp, då de är mer vana vid Internethandel och därmed också mer medvetna än gemene man om de möjligheter och begränsningar som finns hos Internettjänster. Image hos tjänst/webbsida Något som påverkar hur en kund uppfattar en onlineservice beror på den image företaget har utåt. Imagen påverkas av vad kunder tycker om tjänsten/webbsidan och kan således formas av WOM. Vad tidigare kunder tyckt om produkten kan ha betydelse för framtida kunder och deras utvärdering av produkten före köp och är därför en intressant variabel att undersöka. Utbud hos tjänst/webbsida Utbud har att göra med tidsaspekten i och med att kunden måste byta leverantör och söka vidare om den inte hittar filmen den vill ha på första stället och därmed tar själva sökandet och produktutvärderingen lägre tid, än om en tjänst hade haft filmen som söktes. Utbudet kan påverka hur en kund ser på tjänsten, finns det en kund söker efter första gången ökar chansen att kunden återkommer. Flyttbarhet hos produkten Digital film kan i vissa fall ha begränsningar kopplade till produkten i form av restriktioner för kopiering och överföring till andra enheter. Detta begränsar flyttbarheten hos produkten och kan påverka konsumenternas uppfattning av den individuella produkten. Nedan följer en överblick av hur det idag, januari 2009, ser ut på marknaden. 4. En överblick av dagens marknad Onlinedistributörer av digital film har idag flera vägar att gå för att erbjuda konsumenter sin produkt. På Internet finns det många företag som säljer film, både i streamad form och för nedladdning. Itunes Store är ett exempel på en tjänst från företaget Apple som bland annat 21

22 säljer filmer och musik för nedladdning (Apples Hemsida, 2009). Tjänsten är kopplad till Apples mediaapplikation Itunes som kan användas till att bland annat spela upp och sortera musik och film. I Sverige är Voddler på gång att lansera sin tjänst som är en applikation via vilken man kan streama filmer. Målet är att kunna erbjuda sina kunder ett stort utbud av filmer för en fast månadskostnad, och ett lite mindre utbud kostnadsfritt mot reklamvisning innan filmerna spelas upp (Voddlers Hemsida, 2009). Netflix är ett framgångsrikt amerikanskt företag som erbjuder en liknande tjänst i USA, där man mot en fast månadskostnad får tillgång till ett stort utbud av onlinefilm för streaming (Netflix hemsida, 2009). Allt eftersom antalet produkter med Internetaccess ökar öppnar sig möjligheten att nå ännu flera kunder och leverera onlinefilm. Till exempel tillverkas i dagens läge flera modeller av TV-apparater med inbyggd internetanslutning vilket gör att man inte längre behöver gå via datorn för att komma åt onlinefilmtjänster, istället kan man direkt från TV:n få åtkomst och spela upp filmen (Sweet Spots hemsida, 2009; Engadgets hemsida, 2009). Även om det inte är många som har denna funktion i sin TV idag är det en indikation på vart vi är på väg. Det finns även indikationer på att Sony planerar att börja sälja streamade filmer direkt genom tv-apparater innan de till och med släppts på DVD, något som skulle innebära en stor förändring för filmmarknaden och som är utmärkande för hur viktig tidsaspekten är för onlinefilmer (Grover, 2009). Flera mobiltelefoner har idag displayer som är tillräckligt stora och har tillräckligt bra kvalitet för att visa film (White, 2009). Telekomnätet har visserligen begränsningar som gör att det är relativt dyrt och belastande för nätet att streama mycket data, men utvecklingen tar stora kliv och en 4g teknik för mobila bredband håller just nu på att utvecklas och standardiseras. Denna nya teknik klarar av hastigheter upp mot 1Gbit/s (1000Mbit/s) (Mobilt bredband får superfart, ComputerSweden, 2009), att jämföra med dagens snabbaste 3g mobila bredband som klarar 10 Mbit/s (Tres hemsida, 2009). Det är naturligt att den digitala försäljningen av filmer tar klivit förbi datorn direkt till TV:n, för att skapa den traditionella känslan av att titta på film. Kabeloperatörer hyr ut digitala filmer via sina boxar (Com Hems Hemsida, 2009), och TVspelkonsoltillverkare lanserar portaler för att sälja filmer genom TV-spelskonsolen (Grover, 2009). Den utvecklingen som har skett har ökat tillgängligheten mycket och det finns idag en stor mängd alternativa sätt att införskaffa film. 22

23 5. Metod De variabler som ska studeras väljs ut utifrån en undersökning av relevant teori och vetenskaplig litteratur, och analyseras sedan utifrån en empirisk undersökning i form av en enkätstudie. Den målgrupp som enkäten kommer att undersöka begränsar uppsatsen på det sättet att generella slutsatser för den totala populationen inte kommer att kunna dras utifrån resultatet, utan de slutsatser som presenteras är representativa för den specificerade målgruppen. 5.1 Undersökningsmetod Förutom en studie av sekundärdata baserades uppsatsen på primärdata i form av en enkätundersökning utförd på konsumenter av onlinefilm. En enkätundersökning valdes framför intervjuer eller andra metoder eftersom det är ett effektivt sätt att samla vad många personer tycker om samma frågor (Saunders et al., 2009, s.361) och eftersom alla frågor som skulle ställas var standardiserade passade en enkät utmärkt som val av metod. Dessutom var syftet med uppsatsen att få fram vad konsumenter föredrar kring produkten och då föreföll en enkätundersökning som ett optimalt verktyg att använda sig av. Enligt Saunders är en nackdel med en enkät att det är svårare än man tror att komma på bra frågor (Saunders et al., 2009, s.361). Förutom detta måste frågorna dessutom ge den data som behövs för att kunna svara på forskningsfrågan och uppfylla syftet med uppsatsen (Saunders et al., 2009, s.361). För att se till att frågorna skulle hjälpa till att svara på syftet följdes några steg vid design av enkäten. Innan enkäten konstruerades genomfördes en kort intervju med en konsument av onlinefilm, för att sedan enklare kunna fastställa hur enkäten skulle utformas och vilka frågor som skulle kunna vara av större vikt än andra. Efter några utkast testades enkäten på en person, var vid ändringar gjordes innan en ny testning genomfördes. Detta upprepades tre gånger innan enkäten ansågs vara redo att distribueras. Beslutet att göra en onlineenkät togs för att enkelt kunna distribuera enkäten och sammanställa den data som samlats in. Verktyget som användes för att konstruera enkäten och samla data är en del av google-documents där svaren från enkätundersökningen automatiskt hamnar i den fil man skapat på sitt användarutrymme. Detta verktyg användes för att det är gratis och inte har några begränsningar på antal frågor, respondenter eller liknande som många andra sidor där man kan skapa enkäter har. 23

24 Enkäten använde sig av alla tre typer av variabler: åsikts-, beteende- och attributsvariabler (Saunders et al., 2009, s.369). I början av enkäten undersöktes attribut, som ålder och kön. I mitten fanns frågor om beteende, som hur ofta respondenterna såg på och om de visste hur de skulle få tag på onlinefilm. Sista delen i enkäten var av åsiktstyp där respondenterna fick ta ställning till olika påståenden. 5.2 Målgrupp Målgruppen som enkäten är riktad till är civilingenjörsstudenter som går utbildningen Informationsteknologi vid Uppsala Universitet, under november, En fördel med detta val av målgrupp är deras datorvana och kunskap som de fått genom sin utbildning om Internet och datorer i allmänhet som gör att graden till vilken målgruppen är bekant med teknologi blir mycket högre än vad den är för allmänheten. Målgruppen består till 94% av män i åldern år som i de flesta fall är ganska teknikintresserade. Enligt en undersökning gjord av Konsumentverket är män i åldern år de som mest handlar på och har störst tillgång till Internet (Konsumentverkets hemsida, 2009). Teknikintresset, datorvanan och att de statistiskt är de som handlar mest på Internet gör att denna målgrupp passar utmärkt för att svara på enkätundersökningen. En nackdel med en så specifik målgrupp blir att inga generella slutsatser kan dras utan de analyser som görs kommer bara stämma på just denna målgrupp. Fördelarna med målgruppen, att de har stor Internetvana och teknikintresse, kan också sägas vara nackdelar som gör att målgruppen inte kan representera en hel befolkning och detta kommer som sagt att begränsa de slutsatser som kan dras i uppsatsen. 5.3 Datainsamling Den teoriram som tagits fram har använts för att ta fram variabler, vilka sedan stått som grund vid utformningen av enkätfrågor. Några av frågorna har konstruerats genom att utforma påståenden som respondenterna sedan fått ta ställning till från att påståendet stämmer inte alls till att det stämmer mycket väl. Risken med detta är att frågorna kan bli ledande, men frågorna har försökts formuleras på ett neutralt sätt. Andra frågor konstruerades som graderingsfrågor där konsumenterna fick gradera vad de tycker är viktigt vid både nedladdning och streaming av en onlinefilm. Det som skulle graderas i enkäten var hur viktiga faktorerna pris, kvalitet, 24

25 tidsaspekter, utbud, hur lättnavigerad tjänsten var och det rykte tjänsten hade, var. En fråga undersökte hur ofta respondenterna laddade ned i förhållande till streamade onlinefilmerna som de konsumerade. På de flesta frågorna där olika faktorer ska graderas har valts att ha sex olika svarsalternativ så att respondenterna måste ta ställning åt något håll. Detta gick inte att göra på alla frågorna på grund av begränsningar hos det verktyg som användes när enkäten designades. Där det inte gick att ha sex alternativ har oftast valts att ha fem, som var max när man frågade om flera saker i samma huvudfråga. Sanningsenligheten i de svar som erhållits från enkäten har inte kunnat kontrolleras, men det förutsätts ändå att respondenterna har svarat sanningsenligt på frågorna. Enkätundersökningen genomfördes mellan den 4e och 8e december, 2009 och genererade 52 stycken individuella svar. Efter den 6e december 2009 inkom inga nya svar varvid enkäten plockades ner den 8e december. Som väntat var en majoritet av respondenterna män (94,2 %) och medelåldern var 22,3 år. Enkäten finns bifogad i uppsatsen som bilaga. 5.4 Variabler Dessa är de variabler som har identifierats i teoriramen som kan ha påverkan på konsumenternas preferenser för onlinefilm och kommer därför att undersökas i enkäten. Alla variabler kommer att undersökas för sig och genom att ställas i jämförelse till varandra i frågor där undersökningsdeltagarna får bedöma hur viktiga de är i förhållande till varandra Hur variablerna kommer att undersökas Hur viktigt bild- och ljudkvaliteten hos en onlinefilm är undersöks i enkäten genom att undersökningsdeltagarna får betygsätta hur väl påståenden stämmer när det gäller bild och ljud ställda mot varandra och mot andra variabler. Pris kommer att undersökas genom frågor där pris ställs i förhållande till andra variabler, till exempel hur kvalitet kan påverka pris. Tid som variabel kommer inte att tas upp i sig själv utan istället genom jämförelser av till exempel nedladdning kontra streaming. Interaktivitet, som variabeln kallats, kommer att undersökas med frågor om hur viktigt det är att en tjänst är lättnavigerad och om hur mycket presentation av produkten påverkar val. Rykte och anseende som kan påverkas av upplevd interaktivitet hos en tjänst kommer dessutom att frågas om. 25

26 Image undersöks genom frågor som jämför rykte och anseende med andra huvudvariabler och även hur rykte och anseende kan påverka val av tjänst. Vikten av utbudet hos en tjänst/webbsida kommer att undersökas genom frågor som jämför denna variabel med andra huvudvariabler. Flyttbarhet hos produkten undersöktes genom att ställa frågor om hur ofta respondenterna i enkäten använder olika apparater för att spela upp sin onlinefilm och genom att fråga hur viktigt det var att en film kan kopieras och föras över till andra mediaspelare. 5.5 Analys av data De data som samlats in genom enkätundersökningen har analyserats genom att noggrant gå igenom varje fråga, sammanställa resultaten och räkna fram medelvärden för de frågor där olika faktorer jämförs med varandra. Sedan gjordes också en korstabell över hur de som oftast streamar och de som oftast laddar ned onlinefilm har svarat på de olika frågor och påståenden enkäten presenterade. Där de två gruppernas svar hade tydliga skillnader gjordes T-test för att undersöka den statistiska signifikansen i skillnaden hos medelvärdena. En anledning till att streaming och nedladdning jämförs är att de båda har olika fördelar och nackdelar vilka har beskrivits tidigare i teoriavsnittet, en annan är att de som oftast laddar ned onlinefilm kan ha andra preferenser än de som oftast streamar. För att få fram varför vissa väljer ena tekniken över den andra har målgruppen senare i analysen delats upp och de olika delgruppernas data från tidigare har jämförts och analyserasts vidare. 26

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan.

1. Klicka på Registrera dig-knappen/länken för att komma till sign up-sidan. Här nedan följer instruktioner om hur du som artist och kreatör kan ladda upp dina digitala verk och göra dem tillgängliga för försäljning i Digishop. Surfa in på http://www.sn.se/digishop och klicka på

Läs mer

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel

UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel 2014 UPPLEVA Ett smart val av tv, ljud och möbel UPPLEVA tv, ljudsystem och 3D-glasögon har 5 års kostnadsfri garanti. nyhet BESTÅ/UPPLEVA kombination med tv 55 /2.1 ljudsystem 17 175:B240xD40, H202cm.

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016

TNS SIFO 2016-04-07 P-1533413 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 1 COM HEM-KOLLEN JUNI 2016 3 VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN Över 40 procent av de svenska hushållen är idag anslutna till vårt nät, vilket gör att Com Hem i allra högsta grad bidrar till digitaliseringen

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Hushållens medieutgifter

Hushållens medieutgifter Hushållens medieutgifter Presentation på MEG 2014-03-07 Madeleine Thor, IRM madeleine.thor@irm-media.se Magnus Anshelm, MMS magnus.anshelm@mms.se Agenda Om studien Hushållens medieutgifter 2014 De största

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar

Steg för steg-guide för. Genomföra marknadsundersökningar Steg för steg-guide för Genomföra marknadsundersökningar Marknadsundersökningar omfattar många olika områden som gör det lättare för företagen att förbättra sin marknadsföring, produktutveckling och marknadsposition.

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel

Winbas Business Online Handledning. Vad är e-handel www.winbas.com 1 Winbas Business Online Handledning Den funktionalitet vi refererar till i denna handledning är i första hand standardfunktioner. Om extra funktioner beskrivs som ej ingår i standard så

Läs mer

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument

Adobe Acrobat 7.0. Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Få jobbet gjort med kraftfulla intelligenta dokument Adobe Acrobat 7.0 Professional Adobe Acrobat 7.0 Standard Adobe Acrobat Elements Adobe Acrobat 7.0 Programmen i Adobe Acrobat-familjen

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär

Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Den mobila handelslösningen som förenklar din affär Stärk kundrelationerna och marknadsför relevanta erbjudanden som ökar din försäljning. Snabbt, enkelt, och säkert! Med Payair kan dina kunder med mobilen

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Inledning. k (Datorer, ljud

Inledning. k (Datorer, ljud Så söker och handlar svenska folket 2012 Undersökning om svenskarnas köp och sökvanor på nätet 20122 April 2012 Jajja Communications AB www.jajja.com 1 Innehållsförteckning Inledning. Sammanfattning av

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign

Skillnader mellan design för tryck och webbdesign Vad är en webbtext? Webbtexter är inte en specifik texttyp i likhet med protokoll, rapporter eller artiklar. Istället kan webbtexter vara precis vilken texttyp som helst, och det enda som förenar dem är

Läs mer

Hela UR:s utbud, SLI Plusutbud, SLI fria utbudet kommer i sin helhet att finnas som adaptiv stream.

Hela UR:s utbud, SLI Plusutbud, SLI fria utbudet kommer i sin helhet att finnas som adaptiv stream. Adaptiv stream Adaptiv stream är när själva spelaren automatiskt väljer lämplig bitrate (kvalitet) vid uppspelning av filmen, baserat på klientens nu tillgängliga kapacitet. Det gör att användaren inte

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips

LAJKA-GUIDE. Jätteguide till molnets 9 bästa. näthårddiskar. 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips Jätteguide till molnets 9 bästa näthårddiskar 7 De bästa gratisalternativen 7 Så väljer du rätt 7 Smarta säkerhetstips. Frågor och svar om näthårddiskar De nya nätdiskarna ger dig mer utrymme och fler

Läs mer

Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier

Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier Mittuniversitetet Institutionen informationsteknologi och medier RAPPORT 08-05-16 Civilingenjörsprogrammet, teknisk design, 180 p Kommunikation i tal och skrift, 4 p Examinator: Kenneth Berg Platta tv-skärmar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Från second hand till first hand

Från second hand till first hand Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Från second hand till first hand En undersökning av konsumentens inställning till second hand kläder Författare: Alexandra

Läs mer

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET

UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET UNGDOMAR, MUSIK och INTERNET en guide för föräldrar om fildelning och nedladdning Vad är fildelning? Som förälder eller vårdnadshavare har du säkert redan hört dina barn prata om fildelning, nedladdning

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL4 Cross border access to content onlinefis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99')

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Bör man legalisera nerladdning av musik?

Bör man legalisera nerladdning av musik? Bör man legalisera nerladdning av musik? Sammanfattning I denna artikel framförs argument för att legalisera gratis nerladdning av musik via internet. Detta bör tillåtas eftersom musik till stor grad är

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop

Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Sju riktlinjer vid utveckling av hemsidor för mobil och desktop Denna artikel går igenom hur du gör en hemsida användarvänlig till både vanliga desktopdatorer och mobilanvändare utan att behöva ha två

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Privatkopieringen har i stort sett upphört

Privatkopieringen har i stort sett upphört Privatkopieringen har i stort sett upphört Det är hög tid att utreda ett nytt system för privatkopieringsersättningen. Nuvarande system leder till ohållbara konsekvenser för konsumenterna. Ersättningen

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer