for Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "for Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö 2012-05-30"

Transkript

1 Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) rel /02/17 Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö Alan Schürer & Maria Nilsson Abu Dhabi Atlanta Barcelona Berlin Budapest Buenos Aires Copenhagen Dakar Geneva Gothenburg 's-hertogenbosch Istanbul Lisbon London Manchester Milan New York Paris São Paulo Seoul Shanghai St. Petersburg Stockholm

2 Vi skulle vilja börja med att TACKA alla som ställt upp på intervjuer och givit oss av sin tid Ödmjuka Intresserade Trevliga Kunniga 2

3 Sammanfattning Övergripande intryck och reflektioner JUSEK verkar vara ett framgångsrikt fackförbund, med många medlemmar och som ligger rätt i tiden på många sätt; främst vad gäller att vända sig till rätt målgrupp och vad gäller erbjudanden: Det finns inget akut behov av förändring Det finns inget behov av radikala förändringar Det finns naturligtvis områden som kan förbättras och bli bättre: Visionen och mål behöver tydligöras och spridas Visionen och mål behöver genomsyra hela verksamheten (allt från kansliet, till sektionerna och förtroendemännens arbete) Organisationen behöver ses över för att bättre kunna stödja visionen och mål, JUSEK:s hela uppdrag, samt möta framtida utmaningar I takt med att omvärlden förändras, vad gäller t.ex. anslutningsgrad, svårigheten att få engagerade medlemmar, medlemmar har nya behov m.m. behöver JUSEK moderniseras: Detta arbetet behöver JUSEK fokusera mer på och prioritera (ännu tydligare fokusera på medlemmar och potentiella medlemmar) 3

4 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 4

5 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 5

6 Inledning Vi har arbetat i flera steg Definierat uppdraget Genomfört intervjuer Avrapporterar Diskussioner Mars-April 1-21 Maj 30 Maj 30 maj 6

7 Inledning Vårt uppdrag Fullmäktige har i ett beslut (2010) bett styrelsen att: "förutsättningslöst se över hur förbundets medlemmar bäst och mest ändamålsenligt skulle kunna organiseras samt, i förekommande fall, föreslå förändringar att antas till nästkommande fullmäktige" Styrelsen har bett Solving Efeso att ta fram en nulägesbeskrivning och analys fram till ordförandemötet den 29 maj Styrelsen vill koppla detta uppdrag till JUSEK:s övergripande vision och mål, specifikt att bättre omhänderta förtroendevaldas engagemang och ge förutsättningar för ett växande modernt förbund 7

8 Inledning Våra intervjuer Fullmäktige Styrelsen 3 personer Sektionerna Kansliet 3 personer Sektion 1 = 25 intervjuer Sektion 2 Sektion 3 19 personer Sektion 4 Osv 8

9 Inledning Våra intervjuer Intervjuerna har varit öppna till sin karaktär, gjorts per telefon och förts i samtalsm (ca. 60 minuter), för att ge de intervjuade möjligheterna att komma med egna synpunkter och uppfattningar. Frågor skickades ut innan, så att de som ville kunde förbereda sig. Frågorna har kretsat kring ett antal teman: Kring den övergripande verksamheten: Vad behöver JUSEK göra för att uppnå sin vision och mål? Vad finns det för utmaningar och möjligheter kring detta arbete? Vad behöver JUSEK göra för att kunna växa och hur kan JUSEK växa genom samarbete? Vad skall JUSEK behöva göra för att attrahera nya medlemmar (främst chefer), öka engagemanget hos befintliga medlemmar? Vad skall JUSEK göra för att öka medlemmarnas intresse för JUSEK:s hjärtefrågor? Kring förtroendemannaorganisationens verksamhet: Hur fungerar sektions- och förtroendeorganisationen idag? Vad har sektionen för uppdrag idag och vad tycker Du att sektionerna borde ha för uppdrag? Hur kan förtroendeorganisationen bättre bidra till att uppnå JUSEK:s mål och vision? Hur möter en förtroendeorganisation bäst medlemmarnas behov? Hur skulle kansliet bättre kunna stödja förtroendeorganisationen och vad behöver dessa för stöd? Hur kan samverkan mellan kansliet och förtroendeorganisationen förbättras, samt mellan förtroendeorganisationen och medlemmarna förbättras? Återger den nuvarande sektionsindelningen en modern arbetsmarknad och medlemsstruktur? 10

10 Inledning Våra intervjuer JUSEKS inriktning (Vision & mål) Uppdraget Förtroendemän Sektionen Kansliet Aktiviteter Medlemmar 11

11 Inledning Vi har behövt kondensera Intervju 25 intervjuer (ca timmar) Intervju Intervju Avrapportering 60 min 12

12 Inledning Genom ett urvalsförfarande Representativt urval Kan ibland finnas intressanta motsättningar OBS! Detta är inte någon kvantitativ sammanställning (dvs. vilken typ av synpunkter som framkommit mest), syftet har varit att sammanställa de som finns, så att alla synpunkter kommer upp på bordet 13

13 Inledning För att kunna lyfta oss skogen (helheten JUSEK) träden (aktiviteter och sektioner) 14

14 Inledning För en gemensam bild Syftet med dagen är att bli överens om nuläget, dvs. få en gemensam helhetsbild, samt se vad det finns för utmaningar och möjligheter för JUSEK framöver. Tillsammans kommer vi efter nulägesbeskrivningen att diskutera: 1. Innehållet 2. Komplettera vissa delar 3. Samt blicka framåt och utgåendes ifrån hela JUSEK (som en input till visionsarbetet) 15

15 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 16

16 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Sex teman 17

17 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet JUSEK:s vision och inriktning Sammanfattning: De flesta tycker att visionen är bra...samtidigt kan de inte säga något konkret om den (inte något negativt) Några känner inte riktigt till den eller är osäkra på den Uppfattas ibland som att någon annan har tagit fram den (fina muleringar som inte känns igen) Visionen sticker inte ut, det finns inget som utmärker JUSEKS vision jämfört med t.ex. andra fackförbund Komplext -omfattar väldigt mycket utan inre prioriteringar 18

18 Citat "Nyanställda frågar på vilka sätt lönar det sig att jag är med i facket? då vill det ju till att man har ett bra svar." "När det gäller facklig verksamhet så måste man tro på idén. Det är av största vikt att veta vad facket står för." "JUSEK kanske inte har ett kraftfullt budskap? Har facket förlorat sin roll i ett individorienterat samhälle?" "JUSEKs värdegrund kan vara svår att applicera på vår arbetsplats." "Jag gick igenom mål och vision, hade inte så bra koll på detta." "Det står inte mycket om vår sektion?" "Hela akademikeridentiteten håller på att vattnas ut. Alla har utbildning idag i en m eller annan. Vad ska vi ha för profil i framtiden?" 19

19 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens uppdrag Sammanfattning: Vagt/ingen tydlig beställning (styrning) De som lyckas har gjort en egen beskrivning av uppdraget Känner förvirring, vet inte vad de ska göra Upplever avstånd till JUSEK Stor spridning och variation Många känner sig otillräckliga Är aktivitetsfokuserade snarare än uppdragsfokuserade Gränssnittet mellan sektionen, kansliet och förtroendemän är otydligt Tanken kring vad uppdraget innebär tar tid från arbetsuppgifterna Osäkerhet kring uppdraget vilket leder till bristande motivation 20

20 Citat Vad förväntar sig fackförbundet? Vad kan vi?" "Det kan vara svårt att motivera till att engagera sig hårt. Det finns inget som väcker känslor. "Man kan leda en häst till vattnet men inte tvinga den att dricka." Hör man inget så brukar det vara bra "Sektionen bör hjälpa till att föra ut vad JUSEK vill framföra och vice versa." "Det skulle kunna vara så att sektionerna driver hjärtefrågor och vision med viss profilering. Där har man mer att tillföra." 21

21 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens verksamhet Sammanfattning: Gör väldigt olika saker -förhandlar, seminarier, ramavtal, branschfrågor Har olika förutsättningar för att utföra sitt arbete - oftast väldigt ont om tid Styrs av antingen "akuta frågor" eller vad vi gjort tidigare (ej uppdraget) Svårt att driva och samla in synpunkter från medlemmar, samt att nå ut till medlemmar Otydligt för medlemmar skillnaden mellan JUSEK och centrala parter, t.ex. SACO-förbund Sektionerna behöver administrativt stöd (inspelning av seminarier, uppdatera kontaktlistor, rekryteringsmaterial...) JUSEKS roll i förhandlingar varierar; är inte alltid den förhandlande parten och man äger inte alltid avtalen 22

22 Citat Tidsbristen är alltid ett problem, det är ett tuffare klimat idag. Man hinner det nödvändiga och inte mycket mer... det finns inte tid att göra den typen av arbete. Skulle det göras så måste vi få administrativt stöd från förbundet." "Det snackades förut en del om att det var för mycket (XX) på hemsidan. Det vore bra med mer info från JUSEK på hemsidan. Det är lite problem med att nå ut med info till medlemmarna." "Folk vill inte engagera sig. Tänk själv, man måste vara på gymmet och städa en dag eller betala mer och då städar någon annan. Det är såna tider det är." "JUSEK har ökat kraftigt, se då till att även ombudsmännen ökar i antal så att man kan behålla en bra servicenivå." Tycker att det är lite bökigt att beskriva JUSEKS arbete i nuläget. Jag ser mig inte som JUSEK-medlem utan SACO-medlem 23

23 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens struktur & indelning Sammanfattning: Vissa nöjda, andra är inte nöjda. Vissa vill gå ihop medan andra definitivt inte vill Nuvarande struktur befäster en rigiditet och återspeglar en gammal arbetsmarknadsstruktur (branschindelning) Nuvarande struktur gör det svårt att vara flexibel (hänga på nya frågor/teman) Nuvarande struktur kan tvinga medlemmar att byta sektion vid byte av arbetsplats Nuvarande struktur stödjer inte den nuvarande inriktningen (vision och mål) eller hela uppdraget 24

24 Citat "Vad vill JUSEK egentligen?... jag antar att det vill påverka samhället på något sätt... Då måste man ju ha alla medlemmar med sig. Då blir det oväsentligt vilken sektion man tillhör." "Det måste finnas utrymme för att titta på nåt visst. Enskilda frågor kan drivas separat, kanske som projekt och sen upplösas när uppdragen är slutfört. Med stöd från organisationen såklart." "Om man som förbund jobbar mot en arbetsmarknad som inte finns så blir man inte så attraktiv." "Sektionsindelning är viktig men man kan visa hur indelningen spelar roll i olika frågor t.ex löneförhandlingar." 25

25 Citat "Sektionsindelning kan vara ett försök att representera demokrati." "Vi kan ha kvar sektionsindelningen men då måste uppdraget tydliggöras, vad är det man ska uppfylla?" "Sektionsindelning, vad vinner man på att byta? En omorganisation kan vara förvirrande också om inte uppdraget och syftet är tydligt." "För vår del går det inte att slås ihop med andra. Vi skulle drabbas av skada och tappa fokus. Det är så mycket som skiljler." "Man skall titta på saker förutsättningslöst, men rör inte vår sektion." "Idag är det för lite kontakt mellan sektioner. Det kan ju finnas gemensamma frågor. " "Vi har själva drivit egna profilfrågor men har inga um att lyfta upp dem i hos JUSEK." 26

26 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemännens arbete Sammanfattning: Svårt att engagera medlemmar och rekrytera förtroendemän Svårt att ta in medlemmarnas synpunkter Hur mycket sektionen jobbar med förtroendemän varierar och är lite otydligt Andelen förtroendemän och vad de gör varierar kraftigt beroende på hur stor arbetsplatsen är Sektionerna har inte så nära kontakt med förtroendemän som man tycks tro inom organisationen 27

27 Citat "Det är viktigt att få in nya förtroendevalda. Kan locka med en utbildning t.ex. så att man känner värde för den egna karriären." Det är viktigt att ha en levande dialog. Att en gång i halvåret/året boka in ett möte och pratas vid med förtroendemännen" "Hur kan man tillvara på demokratin med medlemmar som aldrig är med? Men många hör av sig ändå, så de är passiva för att det tycker att det är bra." "Jag har ingen kontakt med de lokala förtroendemännen. Inte dagligen iallafall. Det är en stor brist." "Förtroendemannaorganisationen är vår utmaning men också vår styrka. Hotet är den komplexitet som hamnar i knät på en förtroendevald lokalt. Man vet inte riktigt vad som är juridiskt korrekt och det finns inte alltid stöd från ombudsorganisationen." 28

28 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 29

29 Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning Vad tycker Ni? Tycker Ni att vi lyckats sammanfatta situationen (komplexiteten) och återge nuläget? Finns det något som fattas - skulle Ni vilja komplettera med något? Finns det något som tar för mycket plats, respektive för lite plats? 30

30 Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning Vad gör sektionerna; hur mycket av Er tid lägger Ni på? Sektion Gemenensamma akdemikerfrågor Bransch, profession och yrkesfrågor Ramavtal på arbetsplats Förhandlingsstöd till specifik medlem Individuell service till medlemmar Domstolssektinoen Kommunalsektionen Allmänstatsektionen Kronofogdssektionen Socialförsäkringssektionen Högskolesektionen Länsstyrelsesektionen Skatteverketssektionen Handel- och tjänster Bank och försäkringssektionen IT Intresseorganisationer Industri Studerandesektionen Polissektionen Åklagarsektionen Notariesektionen Advokatsektionen Riksdag & regering Fundera var och en i 2 minuter, så fyller vi på denna tillsammans 31

31 Förklaring och exempel Funktion Gemensamma akademikerfrågor Bransch, profession och yrkesfrågor Ramavtal på arbetsplats Förhandlingsstöd till medlem Individuell service till medlemmar Förklaring/exempel Lobbyism för akademiker inom alla branscher, utbildningar, seminarier, remisser, artiklar Lobbyism för akademiker inom en specifik bransch samt karriärsstöd, yrkets och status på arbetsplatsen Driver de stora frågor som medlemmarna har gentemot arbetsgivaren och som är gemensamma för alla på en given arbetsplats Kan vara individuellt stöd vid kring lönesättning, förändring av arbetsförhållanden, uppsägning och arbetsvillkor Försäkringar, workshops, lönestatistik, mentorskap, billiga böcker, JUSEKtidning 32

32 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 33

33 Det finns olika nivåer i detta uppdrag och dessa behöver knytas samman... som i sin tur hänger ihop med JUSEK:s övergripande inriktning Uppdraget har mycket fokus på organisering Nivåer Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Innehåll JUSEK:s inriktning (Vision, V-idé, Mål och Strategi) Sektionernas uppdrag Sektionernas organisering (19 st) Men organisationen hänger ihop med verksamheten, behovet och sektionernas uppdrag Nivå 1 Aktiviteter inom sektionerna 34

34 Det finns tre uppfattningar om sektionerna? 1. Rör inte vår sektion Vad anser Ni att JUSEK bör göra med Er sektion? 3. Slå ihop vår sektion 2. Upplös vår sektion 35

35 Samband mellan verksamhet och organisering Sektionens verksamhet Fokus på förhandlingar med ett fåtal arbetsgivare på lokal nivå Fokus på förhandlingar med många arbetsgivare och via samverkan med andra fack (t.ex. Saco-förbund) Fokus på bransch och nya teman (lobbyism) samt alla medlemmar Fokus på akademiker frågor (lobbyism) samt nya medlemmar Nischade sektioner (specialisering) Stora sektioner (skalfördelar och synergier) Sektionens organisatoriska behov 36

36 Samband mellan medlemstyp och organisering Många aktiva medlemmar = stor och aktiv förtroendeorganisation och lite behov av professionell organisation/tjänstemän Typ av medlem Typ av organisation Många passiva medlemmar = liten förtroendeorganisation och stort behov av professionell organisation/tjänstemän Trenden 37

37 Verksamheten hänger ihop i en kedja Uppdraget från medlemmarna Vision och mål Verksamhetsidé Strategiska mål Operativa mål Verksamhetsplan & Budget Att börja här blir lite bakvänt Arbetsorganisation Aktiviteter & Erbjudanden Uppföljning 38

38 Analys: Nuläget i förhållande till 6 viktiga värden Viktiga värden Attrahera nya medlemmar Möta befintliga medlemmars behov Engagera medlemmar Demokrati Driva opinionsfrågor Stödja medlemmar i förhandlingar Kommentar Varierar, men hinns oftast inte med och svårt på egen hand Varierar, men bygger på relationer och vad man tror Varierar, men bygger mest på medlemmarnas visade intresse och JUSEK kan inte ställa krav på de som engagerar sig Varierar, men ganska skendemokratiskt (hänger ihop med 2) och sektionernas inverkan på beslut Varierar, men hinns oftast inte med och för små muskler på egen hand Varierar, och förutsättnings ser olika ut (ibland viktigt, ibland mindre viktigt, ibland har JUSEK inte förhandlingsrätt eller samverkar t.ex. i Saco-förbund) 39

39 Analys: Nuläget i förhållande till 6 viktiga värden Viktiga värden Kommentar Attrahera nya medlemmar Möta befintliga medlemmars behov Engagera medlemmar Stödja medlemmar i förhandlingar Demokrati Den nuvarande organisationen Driva opinionsfrågor lyckas inte stödja JUSEK:s (totala) uppdrag, dvs. uppdragets alla delar 40

40 Historisk tillbakablick Antal medlemmar Etablering Utbredning Utbyte Institutionalisering Degenerering Här finns ett viktigt * Idébasen degenererar * Ledarauktoriteten minskar * Investeringar "tas * Organisationen hem" * byråkratiseras Överlevnaden vägvalprimärmål * Organisationen * upptas Etablerade nätverk * Lite finns förnyelse i "etablissemanget" * Hög "självförsörjning" * Låg ledarauktoritet * Pionjärerna sprider * idén Fokus på styrelse * Tjänstemännen och utskott * dominerar Ökat försvar mer mot - yttre/inre * Finns behov av fackförbund * Organisationen och * beslutsprocessen Expansionen avtar klyftan ökar med hot förtroendevalda mot stabilitet och * Lätt att värva nya medlemmar maliseras * Internarbetet ökar * Medlemsengagemanget överlevnad minskar * Inmell organisation och * Lokalföreningar bildas * Intresseområdet breddas beslutsprocess * Tjänstemän anställs * Mycket frivilliga insatser * Starkt och brett medlemsengagemang * Starka ledare och ideal Tid 41

41 Två viktiga frågor 1. Vilka är vi till för? 2. Vad vill vi erbjuda dem? Viktig fundering: Befintliga medlemmar Nya medlemmar Enbart medlemmar st 97,25% st Potential, ca Aktiva medlemmar st 2,75% st (1,6 gånger så många) 42

42 För att komma vidare behövs 1. Individuella och specialanpassade lösningar Vissa sektioner behöver bevaras, andra slås ihop, får nystart och/eller läggs ner - men utgå inte ifrån organisation (utan avsluta med det och utgå ifrån ett vitt blad!). Det viktiga är att utgå ifrån medlemmarnas behov, skapa en gemensam inriktning och erbjud det som medlemmarna vill ha (där planeringen av aktiviteter och erbjudanden är mycket viktigare!) 2. Nya lösningar (som ingen tänkt på och som förenar och upplöser motsättningar) som löser medlemmarnas problem/behov Nya spännande erbjudanden tas fram för att aktivera medlemmar, attrahera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar Strategier tas fram för att nå vissa målgrupper (passiva och potentiella) 3. Ett tydligt och visionärt ledarskap som visar vägen - ge styrelsen mandat och i uppdrag att ta fram en färdplan Tydliggör inriktning, samt kommunicerar och sprid denna inriktning Planerar ett genomförande och utveckling av erbjudanden Vågar förenkla och prioritera 43

43 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 44

44 Gruppövning Hur skulle Ni vilja ha det i framtiden? Tänk att vi är 2020 och ni är reportrar från motsvarigheten till JUSEK i Nya Zeeland, som kommer på besök till Sverige. Ni har då träffat/intervjuat en mängd förtroendemän, medlemmar och tjänstemän och tycker att JUSEK i Sverige är ett fantastiskt fackförbund. Ni är i den grad imponerade att Ni går hem och vill skriva en artikel om JUSEK i Sverige. Vad skulle ni då vilja att det stod i artikeln!? 1. Kom med ett förslag på rubrik? 2. Skriv en kort ingress? 3. Beskriv vad det finns för bilder i artikeln, eller rita om du vill? 4. Beskriv kort vad artikeln handlar om Rubrik Ingress Ingress Ingress Ingress Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK

45 Gruppövning Hur skulle Ni vilja ha det i framtiden? Sätt Er två och två och diskutera (20 min) JUSEK artikeln 2020: Skriv gärna ner på ett papper vad Ni kommer fram till. 1. Kom med ett förslag på rubrik? 2. Skriv en kort ingress? 3. Beskriv vad det finns för bilder i artikeln, eller rita om du vill? 4. Beskriv kort vad artikeln handlar om Tänk på att ni inte behöver skriva en artikel, utan bara beskriva innehållet 46

46 Sammanfattning Övergripande intryck och reflektioner JUSEK verkar vara ett framgångsrikt fackförbund, med många medlemmar och som ligger rätt i tiden på många sätt; främst vad gäller att vända sig till rätt målgrupp och vad gäller erbjudanden: Det finns inget akut behov av förändring Det finns inget behov av radikala förändringar Det finns naturligtvis områden som kan förbättras och bli bättre: Visionen och mål behöver tydligöras och spridas Visionen och mål behöver genomsyra hela verksamheten (allt från kansliet, till sektionerna och förtroendemännens arbete) Organisationen behöver ses över för att bättre kunna stödja visionen och mål, JUSEK:s hela uppdrag, samt möta framtida utmaningar I takt med att omvärlden förändras, vad gäller t.ex. anslutningsgrad, svårigheten att få engagerade medlemmar, medlemmar har nya behov m.m. behöver JUSEK moderniseras: Detta arbetet behöver JUSEK fokusera mer på och prioritera (ännu tydligare fokusera på medlemmar och potentiella medlemmar) 47

47 Verksamheten hänger ihop i en kedja Uppdraget från medlemmarna Vision och mål Verksamhetsidé Strategiska mål Operativa mål Verksamhetsplan & Budget Att börja här blir lite bakvänt Arbetsorganisation Aktiviteter & Erbjudanden Uppföljning 48

48 Tack för Er tid och Ert engagemang! 49

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Idé och Framtid. Idé & Framtid

Idé och Framtid. Idé & Framtid Idé & Framtid 1 Idé och Framtid fastställt vid kongressen 2010 2 Ledarna Sveriges chefsorganisation Idé & Framtid Verksamhetsidé Chefen gör skillnad Ledarna gör skillnad för chefen Bra chefer och ett gott

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1

Steg 1. Inledning och presentation. Modul 1 Modul 1 Inledning och presentation I den här modulen får deltagarna en uppfattning om dagen i sin helhet, praktiska detaljer etc. Kursledningen presenterar sig och deltagarna ska presentera sig för övriga

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013

Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Till Partsrådets konferens kring omvärldsbevakning - 8 och 9 april 2013 Partsrådet är både unikt och spännande Lite om Partsrådet Partsrådet är en ideell förening, där centrala parterna (Arbetsgivarverket

Läs mer

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013

Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 Workshop SSG Säkerhetskonferens 2013 1 (10) Sida Johan Jag heter Johan och jag arbetar med säkerhets- och brandskyddsfrågor på SSG, Svenska Stålgruvan AB. Jag träffade en del av er förra året på konferensen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g

KFS ett tryggt val. a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g KFS ett tryggt val K F S a r b e t s giva r or ga nis at ione n f ör s a m hä l l s nyt t iga f ör e ta g 5 goda skäl att vara medlem i KFS Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag? Har du det

Läs mer

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden

Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Populärutgåva Projekt: Jakten på framtiden Bakgrund Varje framgångsrik organisation måste då och då ställa sig frågan vart är vi på väg och varför? Syftet med ett sådant arbete är att staka ut den långsiktiga

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007.

Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Vision 2012 Visionen är fastställd av Juseks fullmäktige i maj 2007. Jusek ska stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden Verksamhetsidén är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN

INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN INDIVIDUELL KOMPETENS- UTVECKLINGSPLAN Sveriges Skolledarförbund Hur man kan arbeta och vad man ska tänka på i lokalavdelningen och som enskild medlem när det gäller skolledarens förutsättningar för personlig

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse...

1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 1.Bakgrund... 3 2.Tillvägagångssätt... 3 3.Strategi - Sveriges bästa skola 2021... 4 Verksamhetsidén... 4 Mätpunkter i SKL:s öppna jämförelse... 4 Fokusområden som kommit fram i undersökningar... 4 4.Mål

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer