for Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "for Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö 2012-05-30"

Transkript

1 Nulägesanalys JUSEK:s förtroendemannaskap (både organisation och verksamhet) rel /02/17 Ordförandekonferensen, Villa Söderås, Lidingö Alan Schürer & Maria Nilsson Abu Dhabi Atlanta Barcelona Berlin Budapest Buenos Aires Copenhagen Dakar Geneva Gothenburg 's-hertogenbosch Istanbul Lisbon London Manchester Milan New York Paris São Paulo Seoul Shanghai St. Petersburg Stockholm

2 Vi skulle vilja börja med att TACKA alla som ställt upp på intervjuer och givit oss av sin tid Ödmjuka Intresserade Trevliga Kunniga 2

3 Sammanfattning Övergripande intryck och reflektioner JUSEK verkar vara ett framgångsrikt fackförbund, med många medlemmar och som ligger rätt i tiden på många sätt; främst vad gäller att vända sig till rätt målgrupp och vad gäller erbjudanden: Det finns inget akut behov av förändring Det finns inget behov av radikala förändringar Det finns naturligtvis områden som kan förbättras och bli bättre: Visionen och mål behöver tydligöras och spridas Visionen och mål behöver genomsyra hela verksamheten (allt från kansliet, till sektionerna och förtroendemännens arbete) Organisationen behöver ses över för att bättre kunna stödja visionen och mål, JUSEK:s hela uppdrag, samt möta framtida utmaningar I takt med att omvärlden förändras, vad gäller t.ex. anslutningsgrad, svårigheten att få engagerade medlemmar, medlemmar har nya behov m.m. behöver JUSEK moderniseras: Detta arbetet behöver JUSEK fokusera mer på och prioritera (ännu tydligare fokusera på medlemmar och potentiella medlemmar) 3

4 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 4

5 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 5

6 Inledning Vi har arbetat i flera steg Definierat uppdraget Genomfört intervjuer Avrapporterar Diskussioner Mars-April 1-21 Maj 30 Maj 30 maj 6

7 Inledning Vårt uppdrag Fullmäktige har i ett beslut (2010) bett styrelsen att: "förutsättningslöst se över hur förbundets medlemmar bäst och mest ändamålsenligt skulle kunna organiseras samt, i förekommande fall, föreslå förändringar att antas till nästkommande fullmäktige" Styrelsen har bett Solving Efeso att ta fram en nulägesbeskrivning och analys fram till ordförandemötet den 29 maj Styrelsen vill koppla detta uppdrag till JUSEK:s övergripande vision och mål, specifikt att bättre omhänderta förtroendevaldas engagemang och ge förutsättningar för ett växande modernt förbund 7

8 Inledning Våra intervjuer Fullmäktige Styrelsen 3 personer Sektionerna Kansliet 3 personer Sektion 1 = 25 intervjuer Sektion 2 Sektion 3 19 personer Sektion 4 Osv 8

9 Inledning Våra intervjuer Intervjuerna har varit öppna till sin karaktär, gjorts per telefon och förts i samtalsm (ca. 60 minuter), för att ge de intervjuade möjligheterna att komma med egna synpunkter och uppfattningar. Frågor skickades ut innan, så att de som ville kunde förbereda sig. Frågorna har kretsat kring ett antal teman: Kring den övergripande verksamheten: Vad behöver JUSEK göra för att uppnå sin vision och mål? Vad finns det för utmaningar och möjligheter kring detta arbete? Vad behöver JUSEK göra för att kunna växa och hur kan JUSEK växa genom samarbete? Vad skall JUSEK behöva göra för att attrahera nya medlemmar (främst chefer), öka engagemanget hos befintliga medlemmar? Vad skall JUSEK göra för att öka medlemmarnas intresse för JUSEK:s hjärtefrågor? Kring förtroendemannaorganisationens verksamhet: Hur fungerar sektions- och förtroendeorganisationen idag? Vad har sektionen för uppdrag idag och vad tycker Du att sektionerna borde ha för uppdrag? Hur kan förtroendeorganisationen bättre bidra till att uppnå JUSEK:s mål och vision? Hur möter en förtroendeorganisation bäst medlemmarnas behov? Hur skulle kansliet bättre kunna stödja förtroendeorganisationen och vad behöver dessa för stöd? Hur kan samverkan mellan kansliet och förtroendeorganisationen förbättras, samt mellan förtroendeorganisationen och medlemmarna förbättras? Återger den nuvarande sektionsindelningen en modern arbetsmarknad och medlemsstruktur? 10

10 Inledning Våra intervjuer JUSEKS inriktning (Vision & mål) Uppdraget Förtroendemän Sektionen Kansliet Aktiviteter Medlemmar 11

11 Inledning Vi har behövt kondensera Intervju 25 intervjuer (ca timmar) Intervju Intervju Avrapportering 60 min 12

12 Inledning Genom ett urvalsförfarande Representativt urval Kan ibland finnas intressanta motsättningar OBS! Detta är inte någon kvantitativ sammanställning (dvs. vilken typ av synpunkter som framkommit mest), syftet har varit att sammanställa de som finns, så att alla synpunkter kommer upp på bordet 13

13 Inledning För att kunna lyfta oss skogen (helheten JUSEK) träden (aktiviteter och sektioner) 14

14 Inledning För en gemensam bild Syftet med dagen är att bli överens om nuläget, dvs. få en gemensam helhetsbild, samt se vad det finns för utmaningar och möjligheter för JUSEK framöver. Tillsammans kommer vi efter nulägesbeskrivningen att diskutera: 1. Innehållet 2. Komplettera vissa delar 3. Samt blicka framåt och utgåendes ifrån hela JUSEK (som en input till visionsarbetet) 15

15 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 16

16 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Sex teman 17

17 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet JUSEK:s vision och inriktning Sammanfattning: De flesta tycker att visionen är bra...samtidigt kan de inte säga något konkret om den (inte något negativt) Några känner inte riktigt till den eller är osäkra på den Uppfattas ibland som att någon annan har tagit fram den (fina muleringar som inte känns igen) Visionen sticker inte ut, det finns inget som utmärker JUSEKS vision jämfört med t.ex. andra fackförbund Komplext -omfattar väldigt mycket utan inre prioriteringar 18

18 Citat "Nyanställda frågar på vilka sätt lönar det sig att jag är med i facket? då vill det ju till att man har ett bra svar." "När det gäller facklig verksamhet så måste man tro på idén. Det är av största vikt att veta vad facket står för." "JUSEK kanske inte har ett kraftfullt budskap? Har facket förlorat sin roll i ett individorienterat samhälle?" "JUSEKs värdegrund kan vara svår att applicera på vår arbetsplats." "Jag gick igenom mål och vision, hade inte så bra koll på detta." "Det står inte mycket om vår sektion?" "Hela akademikeridentiteten håller på att vattnas ut. Alla har utbildning idag i en m eller annan. Vad ska vi ha för profil i framtiden?" 19

19 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens uppdrag Sammanfattning: Vagt/ingen tydlig beställning (styrning) De som lyckas har gjort en egen beskrivning av uppdraget Känner förvirring, vet inte vad de ska göra Upplever avstånd till JUSEK Stor spridning och variation Många känner sig otillräckliga Är aktivitetsfokuserade snarare än uppdragsfokuserade Gränssnittet mellan sektionen, kansliet och förtroendemän är otydligt Tanken kring vad uppdraget innebär tar tid från arbetsuppgifterna Osäkerhet kring uppdraget vilket leder till bristande motivation 20

20 Citat Vad förväntar sig fackförbundet? Vad kan vi?" "Det kan vara svårt att motivera till att engagera sig hårt. Det finns inget som väcker känslor. "Man kan leda en häst till vattnet men inte tvinga den att dricka." Hör man inget så brukar det vara bra "Sektionen bör hjälpa till att föra ut vad JUSEK vill framföra och vice versa." "Det skulle kunna vara så att sektionerna driver hjärtefrågor och vision med viss profilering. Där har man mer att tillföra." 21

21 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens verksamhet Sammanfattning: Gör väldigt olika saker -förhandlar, seminarier, ramavtal, branschfrågor Har olika förutsättningar för att utföra sitt arbete - oftast väldigt ont om tid Styrs av antingen "akuta frågor" eller vad vi gjort tidigare (ej uppdraget) Svårt att driva och samla in synpunkter från medlemmar, samt att nå ut till medlemmar Otydligt för medlemmar skillnaden mellan JUSEK och centrala parter, t.ex. SACO-förbund Sektionerna behöver administrativt stöd (inspelning av seminarier, uppdatera kontaktlistor, rekryteringsmaterial...) JUSEKS roll i förhandlingar varierar; är inte alltid den förhandlande parten och man äger inte alltid avtalen 22

22 Citat Tidsbristen är alltid ett problem, det är ett tuffare klimat idag. Man hinner det nödvändiga och inte mycket mer... det finns inte tid att göra den typen av arbete. Skulle det göras så måste vi få administrativt stöd från förbundet." "Det snackades förut en del om att det var för mycket (XX) på hemsidan. Det vore bra med mer info från JUSEK på hemsidan. Det är lite problem med att nå ut med info till medlemmarna." "Folk vill inte engagera sig. Tänk själv, man måste vara på gymmet och städa en dag eller betala mer och då städar någon annan. Det är såna tider det är." "JUSEK har ökat kraftigt, se då till att även ombudsmännen ökar i antal så att man kan behålla en bra servicenivå." Tycker att det är lite bökigt att beskriva JUSEKS arbete i nuläget. Jag ser mig inte som JUSEK-medlem utan SACO-medlem 23

23 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemannaorganisationens struktur & indelning Sammanfattning: Vissa nöjda, andra är inte nöjda. Vissa vill gå ihop medan andra definitivt inte vill Nuvarande struktur befäster en rigiditet och återspeglar en gammal arbetsmarknadsstruktur (branschindelning) Nuvarande struktur gör det svårt att vara flexibel (hänga på nya frågor/teman) Nuvarande struktur kan tvinga medlemmar att byta sektion vid byte av arbetsplats Nuvarande struktur stödjer inte den nuvarande inriktningen (vision och mål) eller hela uppdraget 24

24 Citat "Vad vill JUSEK egentligen?... jag antar att det vill påverka samhället på något sätt... Då måste man ju ha alla medlemmar med sig. Då blir det oväsentligt vilken sektion man tillhör." "Det måste finnas utrymme för att titta på nåt visst. Enskilda frågor kan drivas separat, kanske som projekt och sen upplösas när uppdragen är slutfört. Med stöd från organisationen såklart." "Om man som förbund jobbar mot en arbetsmarknad som inte finns så blir man inte så attraktiv." "Sektionsindelning är viktig men man kan visa hur indelningen spelar roll i olika frågor t.ex löneförhandlingar." 25

25 Citat "Sektionsindelning kan vara ett försök att representera demokrati." "Vi kan ha kvar sektionsindelningen men då måste uppdraget tydliggöras, vad är det man ska uppfylla?" "Sektionsindelning, vad vinner man på att byta? En omorganisation kan vara förvirrande också om inte uppdraget och syftet är tydligt." "För vår del går det inte att slås ihop med andra. Vi skulle drabbas av skada och tappa fokus. Det är så mycket som skiljler." "Man skall titta på saker förutsättningslöst, men rör inte vår sektion." "Idag är det för lite kontakt mellan sektioner. Det kan ju finnas gemensamma frågor. " "Vi har själva drivit egna profilfrågor men har inga um att lyfta upp dem i hos JUSEK." 26

26 De intervjuades syn på förtroendemannaskapet Förtroendemännens arbete Sammanfattning: Svårt att engagera medlemmar och rekrytera förtroendemän Svårt att ta in medlemmarnas synpunkter Hur mycket sektionen jobbar med förtroendemän varierar och är lite otydligt Andelen förtroendemän och vad de gör varierar kraftigt beroende på hur stor arbetsplatsen är Sektionerna har inte så nära kontakt med förtroendemän som man tycks tro inom organisationen 27

27 Citat "Det är viktigt att få in nya förtroendevalda. Kan locka med en utbildning t.ex. så att man känner värde för den egna karriären." Det är viktigt att ha en levande dialog. Att en gång i halvåret/året boka in ett möte och pratas vid med förtroendemännen" "Hur kan man tillvara på demokratin med medlemmar som aldrig är med? Men många hör av sig ändå, så de är passiva för att det tycker att det är bra." "Jag har ingen kontakt med de lokala förtroendemännen. Inte dagligen iallafall. Det är en stor brist." "Förtroendemannaorganisationen är vår utmaning men också vår styrka. Hotet är den komplexitet som hamnar i knät på en förtroendevald lokalt. Man vet inte riktigt vad som är juridiskt korrekt och det finns inte alltid stöd från ombudsorganisationen." 28

28 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 29

29 Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning Vad tycker Ni? Tycker Ni att vi lyckats sammanfatta situationen (komplexiteten) och återge nuläget? Finns det något som fattas - skulle Ni vilja komplettera med något? Finns det något som tar för mycket plats, respektive för lite plats? 30

30 Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning Vad gör sektionerna; hur mycket av Er tid lägger Ni på? Sektion Gemenensamma akdemikerfrågor Bransch, profession och yrkesfrågor Ramavtal på arbetsplats Förhandlingsstöd till specifik medlem Individuell service till medlemmar Domstolssektinoen Kommunalsektionen Allmänstatsektionen Kronofogdssektionen Socialförsäkringssektionen Högskolesektionen Länsstyrelsesektionen Skatteverketssektionen Handel- och tjänster Bank och försäkringssektionen IT Intresseorganisationer Industri Studerandesektionen Polissektionen Åklagarsektionen Notariesektionen Advokatsektionen Riksdag & regering Fundera var och en i 2 minuter, så fyller vi på denna tillsammans 31

31 Förklaring och exempel Funktion Gemensamma akademikerfrågor Bransch, profession och yrkesfrågor Ramavtal på arbetsplats Förhandlingsstöd till medlem Individuell service till medlemmar Förklaring/exempel Lobbyism för akademiker inom alla branscher, utbildningar, seminarier, remisser, artiklar Lobbyism för akademiker inom en specifik bransch samt karriärsstöd, yrkets och status på arbetsplatsen Driver de stora frågor som medlemmarna har gentemot arbetsgivaren och som är gemensamma för alla på en given arbetsplats Kan vara individuellt stöd vid kring lönesättning, förändring av arbetsförhållanden, uppsägning och arbetsvillkor Försäkringar, workshops, lönestatistik, mentorskap, billiga böcker, JUSEKtidning 32

32 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 33

33 Det finns olika nivåer i detta uppdrag och dessa behöver knytas samman... som i sin tur hänger ihop med JUSEK:s övergripande inriktning Uppdraget har mycket fokus på organisering Nivåer Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Innehåll JUSEK:s inriktning (Vision, V-idé, Mål och Strategi) Sektionernas uppdrag Sektionernas organisering (19 st) Men organisationen hänger ihop med verksamheten, behovet och sektionernas uppdrag Nivå 1 Aktiviteter inom sektionerna 34

34 Det finns tre uppfattningar om sektionerna? 1. Rör inte vår sektion Vad anser Ni att JUSEK bör göra med Er sektion? 3. Slå ihop vår sektion 2. Upplös vår sektion 35

35 Samband mellan verksamhet och organisering Sektionens verksamhet Fokus på förhandlingar med ett fåtal arbetsgivare på lokal nivå Fokus på förhandlingar med många arbetsgivare och via samverkan med andra fack (t.ex. Saco-förbund) Fokus på bransch och nya teman (lobbyism) samt alla medlemmar Fokus på akademiker frågor (lobbyism) samt nya medlemmar Nischade sektioner (specialisering) Stora sektioner (skalfördelar och synergier) Sektionens organisatoriska behov 36

36 Samband mellan medlemstyp och organisering Många aktiva medlemmar = stor och aktiv förtroendeorganisation och lite behov av professionell organisation/tjänstemän Typ av medlem Typ av organisation Många passiva medlemmar = liten förtroendeorganisation och stort behov av professionell organisation/tjänstemän Trenden 37

37 Verksamheten hänger ihop i en kedja Uppdraget från medlemmarna Vision och mål Verksamhetsidé Strategiska mål Operativa mål Verksamhetsplan & Budget Att börja här blir lite bakvänt Arbetsorganisation Aktiviteter & Erbjudanden Uppföljning 38

38 Analys: Nuläget i förhållande till 6 viktiga värden Viktiga värden Attrahera nya medlemmar Möta befintliga medlemmars behov Engagera medlemmar Demokrati Driva opinionsfrågor Stödja medlemmar i förhandlingar Kommentar Varierar, men hinns oftast inte med och svårt på egen hand Varierar, men bygger på relationer och vad man tror Varierar, men bygger mest på medlemmarnas visade intresse och JUSEK kan inte ställa krav på de som engagerar sig Varierar, men ganska skendemokratiskt (hänger ihop med 2) och sektionernas inverkan på beslut Varierar, men hinns oftast inte med och för små muskler på egen hand Varierar, och förutsättnings ser olika ut (ibland viktigt, ibland mindre viktigt, ibland har JUSEK inte förhandlingsrätt eller samverkar t.ex. i Saco-förbund) 39

39 Analys: Nuläget i förhållande till 6 viktiga värden Viktiga värden Kommentar Attrahera nya medlemmar Möta befintliga medlemmars behov Engagera medlemmar Stödja medlemmar i förhandlingar Demokrati Den nuvarande organisationen Driva opinionsfrågor lyckas inte stödja JUSEK:s (totala) uppdrag, dvs. uppdragets alla delar 40

40 Historisk tillbakablick Antal medlemmar Etablering Utbredning Utbyte Institutionalisering Degenerering Här finns ett viktigt * Idébasen degenererar * Ledarauktoriteten minskar * Investeringar "tas * Organisationen hem" * byråkratiseras Överlevnaden vägvalprimärmål * Organisationen * upptas Etablerade nätverk * Lite finns förnyelse i "etablissemanget" * Hög "självförsörjning" * Låg ledarauktoritet * Pionjärerna sprider * idén Fokus på styrelse * Tjänstemännen och utskott * dominerar Ökat försvar mer mot - yttre/inre * Finns behov av fackförbund * Organisationen och * beslutsprocessen Expansionen avtar klyftan ökar med hot förtroendevalda mot stabilitet och * Lätt att värva nya medlemmar maliseras * Internarbetet ökar * Medlemsengagemanget överlevnad minskar * Inmell organisation och * Lokalföreningar bildas * Intresseområdet breddas beslutsprocess * Tjänstemän anställs * Mycket frivilliga insatser * Starkt och brett medlemsengagemang * Starka ledare och ideal Tid 41

41 Två viktiga frågor 1. Vilka är vi till för? 2. Vad vill vi erbjuda dem? Viktig fundering: Befintliga medlemmar Nya medlemmar Enbart medlemmar st 97,25% st Potential, ca Aktiva medlemmar st 2,75% st (1,6 gånger så många) 42

42 För att komma vidare behövs 1. Individuella och specialanpassade lösningar Vissa sektioner behöver bevaras, andra slås ihop, får nystart och/eller läggs ner - men utgå inte ifrån organisation (utan avsluta med det och utgå ifrån ett vitt blad!). Det viktiga är att utgå ifrån medlemmarnas behov, skapa en gemensam inriktning och erbjud det som medlemmarna vill ha (där planeringen av aktiviteter och erbjudanden är mycket viktigare!) 2. Nya lösningar (som ingen tänkt på och som förenar och upplöser motsättningar) som löser medlemmarnas problem/behov Nya spännande erbjudanden tas fram för att aktivera medlemmar, attrahera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar Strategier tas fram för att nå vissa målgrupper (passiva och potentiella) 3. Ett tydligt och visionärt ledarskap som visar vägen - ge styrelsen mandat och i uppdrag att ta fram en färdplan Tydliggör inriktning, samt kommunicerar och sprid denna inriktning Planerar ett genomförande och utveckling av erbjudanden Vågar förenkla och prioritera 43

43 Innehåll 1. Inledning 2. De intervjuades syn på förtroendemannaskapet: JUSEK:s vision och inriktning Förtroendemannaorganisationens uppdrag Förtroendemannaorganisationens verksamhet Förtroendemannaorganisationens struktur Förtroendemännens arbete 3. Diskussioner angående nuläget och kompletterande sammanställning 4. Vår sammanfattning och analys 5. Vidare diskussioner och gemensam framåtblick 44

44 Gruppövning Hur skulle Ni vilja ha det i framtiden? Tänk att vi är 2020 och ni är reportrar från motsvarigheten till JUSEK i Nya Zeeland, som kommer på besök till Sverige. Ni har då träffat/intervjuat en mängd förtroendemän, medlemmar och tjänstemän och tycker att JUSEK i Sverige är ett fantastiskt fackförbund. Ni är i den grad imponerade att Ni går hem och vill skriva en artikel om JUSEK i Sverige. Vad skulle ni då vilja att det stod i artikeln!? 1. Kom med ett förslag på rubrik? 2. Skriv en kort ingress? 3. Beskriv vad det finns för bilder i artikeln, eller rita om du vill? 4. Beskriv kort vad artikeln handlar om Rubrik Ingress Ingress Ingress Ingress Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK Förslag på sådant som Du skulle vilja stod i artikeln om svenska JUSEK

45 Gruppövning Hur skulle Ni vilja ha det i framtiden? Sätt Er två och två och diskutera (20 min) JUSEK artikeln 2020: Skriv gärna ner på ett papper vad Ni kommer fram till. 1. Kom med ett förslag på rubrik? 2. Skriv en kort ingress? 3. Beskriv vad det finns för bilder i artikeln, eller rita om du vill? 4. Beskriv kort vad artikeln handlar om Tänk på att ni inte behöver skriva en artikel, utan bara beskriva innehållet 46

46 Sammanfattning Övergripande intryck och reflektioner JUSEK verkar vara ett framgångsrikt fackförbund, med många medlemmar och som ligger rätt i tiden på många sätt; främst vad gäller att vända sig till rätt målgrupp och vad gäller erbjudanden: Det finns inget akut behov av förändring Det finns inget behov av radikala förändringar Det finns naturligtvis områden som kan förbättras och bli bättre: Visionen och mål behöver tydligöras och spridas Visionen och mål behöver genomsyra hela verksamheten (allt från kansliet, till sektionerna och förtroendemännens arbete) Organisationen behöver ses över för att bättre kunna stödja visionen och mål, JUSEK:s hela uppdrag, samt möta framtida utmaningar I takt med att omvärlden förändras, vad gäller t.ex. anslutningsgrad, svårigheten att få engagerade medlemmar, medlemmar har nya behov m.m. behöver JUSEK moderniseras: Detta arbetet behöver JUSEK fokusera mer på och prioritera (ännu tydligare fokusera på medlemmar och potentiella medlemmar) 47

47 Verksamheten hänger ihop i en kedja Uppdraget från medlemmarna Vision och mål Verksamhetsidé Strategiska mål Operativa mål Verksamhetsplan & Budget Att börja här blir lite bakvänt Arbetsorganisation Aktiviteter & Erbjudanden Uppföljning 48

48 Tack för Er tid och Ert engagemang! 49

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Ett försvagat kollektiv?

Ett försvagat kollektiv? Ett försvagat kollektiv? - Lokala ordförandens erfarenheter av en lägre facklig organisationsgrad Anders Pettersson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2011 Handledare: Fredrik

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning

Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning Ek Dr Henrik Hansson 051231 1 Utvärdering Kommunförbundet Skånes Förändringsledarutbildning...1 Förslag till förbättringar av Förändringsledarutbildningen

Läs mer