MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 2/11 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Varje år dör 125 personer i alkoholrelaterade trafik- olyckor. Säkerhet, trygghet och omtanke! Dessa tre ord sammanfattar Ekerö kommuns arbete med trafiksäkerhet. Ekerö kommun var en av de första kommunerna i landet som började använda alkolås i skolbussar och omsorgsbussar. Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Kista Kista Trafikskola Köpenhamnsgatan Kista Din Traficskola Sibeliusgången 19 A Lidingö Lidingö Trafikskola Stockholmsvägen Märsta Ellströms Trafikskola Sönderborgsgatan Nynäshamn Kullsta Trafikskola Nynäsvägen Stockholm Björgs Trafikskola Hornstull Heleneborgsgatan 11 B Stockholm Liljeholmens Bilskola Liljeholmstorget 104A Stockholm Svea Trafikskola Sveavägen Sundbyberg JP s Trafikskola Sturegatan Södertälje KKC Körkortscenter Badhusgatan Tullinge Tullinge Trafikskola Kvällsvägen

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Tommy Nilsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Mob E-post: Redaktör Tommy Nilsson Fågelsångsvägen Sollentuna Tel Mob Fax Redaktions råd Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Utgivningsplan 2011 Nr Utg.dag Manusstopp 3 omkr. 15 sept. 1 augusti Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbild Valborgsmässobålet brinner. Foto: Ulf Hellgren MHF-vänner! Jag ber att få tacka för upp draget och för troendet att leda regionen två år framåt, ett upp drag som jag tillsammans med styrelsen ser fram emot med tillförsikt. Jag är alltså sedan snart två år inflyttad till regionen och har min bostadsort i Sol lentuna jag har ett 46-årigt förflutet i organisationen. De av er som känner mig gör nog detta som region ord förande i Skåne en post jag hade i 11 år och som jag lämnade i samband med vår flytt hit upp Under det gångna verksamhetsåret har jag varit vice ordförande i region Mä lardalen och under det gång na året lärt känna en del nya medlemmar, hade na turligtvis en relativt stor kon taktyta häruppe sedan tidigare. Detta var lite om mig, jag är gift med Annica sedan 1968 och vi har dotter, svärson och två barnbarn här uppe, detta var anledningen till vårt uppbrott från Skåne där vi alltid bott. Vad skall då en ny ordfö ran de göra? Ändra på allting? Inget skall längre vara sig likt, det tror en del gärna, att så skall det bli. Förändring till självändamål får andra gärna dri va dock inte jag. Förnya, förbättra det är inte dumt men inte alls samma sak, däremot är det ett måste för framgång och överlevnad. När ni läser detta så har näs tan halva året gått och vi håller på med att planera för res ten av året och vi har myc ket på gång en del av det ta kan ni läsa om på annan plats i tidningen. Det är alltså sommar och sol förhoppningsvis i alla fall och då finns det myc ket som kan pocka på upp märk samhet. Har man båt vill man ut och segla, har man husvagn/ hus bil vill man ut på vägarna och inte minst alla de som har sommarhus har att göra med un derhåll och annat, med an dra ord alla är mer eller mindre upptagna med nå got an nat än MHF kan man tro. Nu är det inte så, därför har jag alltid blivit lika förundrad när jag år efter år upp täcker att man har ju tid för MHF och i många fall myc ket tid också. Ja det är tack vare allt det ta intresse som organisationen lever och kan köra fram åt år ef ter år och ibland i hög fart också. Vi har nu snart Ta Paus en verk samhet som är krävande inte minst personellt, lite läng re fram så är det dags med Trafiknykterhetens Dag den stora manifestationsdagen. Des sa båda arr an gemang ger oss en stor me diaskjuts. Den är viktig, nu gäller det att sur fa på vågen. En skön sommar och fram gång i vårt gemensamma viktiga trafiksäkerhetsarbete, ber jag att få önska Er alla. Tommy Nilsson, regionordförande Trevlig sommar önskas alla annonsörer och läsare av Ratta Ren Mälardalen. 1

4 Årsmöte med Norra Gotlands MHF-avd. Fredagen den 26 februa ri hölls årsmöte med Norra Gotlands MHF-avd. i Slite Församlingshem. 22 personer hade hör sammat kallelsen. Ordf. Rune Jakobsson hälsade välkommen. Till att leda årsmötet valdes Rune Jakobsson och till sekr. valdes Ronald Jakobsson. Ur verksamhetsberättelsen kunde man läsa att av delningen haft en livlig verk samhet med Påskfest i Bäl bygdegård, Grillkväll på MHF-Ungdoms motorgård i Othem, Bussutflykt till södra Gotland samt Gröt fest med Bingo i Bäl bygdegård. Till styrelseledamöter om valdes Ingrid Jakobsson och Ronald Jakobsson. (Anna Pettersson och Gun borg Jacobsson är valda för ). Till ersättare i styrelsen val des Gull-Britt Gardell. Att representera avdelningen vid Region Mälardalens årsmöte i Nynäshamn val des Ronald Jakobsson med Rune Jakobsson som ersättare. Erik Broberg och Bert Hult gren omvaldes till revisorer. Margit Engström som varit medlem i 25 år fick motta nål och en röd ros. Sven-Ingemund Svantesson och Catarina Bylund sva rade för kvällens underhållning på fiol. Sven- Sven-Ingemund Svantesson och Catarina Bylund underhåller. Ingemund som är son till Riks spelmannen Svante Pet tersson hade mycket att be rätta om pappa Svante, han gjorde bl. a. musiken till århundradets schlager Gotländsk sommarnatt. Ett mycket uppskattat program. Smörgåstårta och äppeldricka serverades och efter det kaffe och drömtårta. Mötet avslutades och det var dags att skiljas med förhoppningar om ett bra år, 2011, för avdelningen. Text: Ingrid Jakobsson Foto: Ronald Jakobsson Margit Engström medlem i 25 år får förtjänsttecken. 2

5 Årsmöte i Sollentuna Täby Danderyd Här sätts förtjänsttecken på plats. Ovanstående lokalavdelning höll årsmöte den 21 februa ri på IOGT-NTO-gården i Hägg vik. 28 medlemmar to talt med gäster var på plats när ordföranden slog klub ban i bordet hälsade väl kommen och förklarade årsmötet öppnat. Christer Roos valdes att leda årsmötet och dagordningen började att avverkas. Efter det att verksamhetsberättelse, ekonomirapport, hand lingsplan och budget god känts av mötet, tog revisorn till orda och föreslog årsmötet att bevilja sty relsen full och tacksam an svarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Detta blev årsmötets beslut. Sedan var det dags att för rätta val, till ordförande om valdes enhälligt Gun- Lis Roos, två ledamöter i sty relsen omvaldes också. De båda revisorerna omvaldes och det valdes funktionärer i olika organ även har omval. Ytterligare utdelning. Två ombud till regionårsmötet valdes och tillika två suppleanter. Nominering till förbundsårs mötet i Gävle 15 16/11 gjordes. Sedan var det dags att läm na över diplom till en med lem för 60-årigt medlemskap och förtjänstnål till två medlemmar för 50-årigt medlemskap. De som erhöll utmärkelser berättade kort om den tid de varit med i organisationen och vad det hade be tytt för envar av dem. Mycket intressant att lyss na till deras berättelser. Avdelningens kontaktperson Ann-Marie Lundmark läm nade regionala upplysningar, pekade på vikten av att vi värvar nya medlemmar samt tackade avdelningen för det gångna årets arbete. Därefter tog undertecknad till orda och pålyste våra för bundslotterier, de nya NBV-satsningar som ligger för handen, berörde vår pro jektkatalog och pekade på vissa projekt som är väl ska pade för att genomföras på lokal nivå samt lämnade viss förbundsinformation. Sedan var det dags för ser vering och avslutning den formella delen av mötet. Filmvisningen tog sedan sin början, det var Lars- Eric Larsson som visade bil der från sommarlägret på Stensund som arrangera des i augusti för en del av De Glömda Barnen som kon ceptet heter. Bilder från åter träffen i januari visades ock så allt mycket intressant och visar på vad nykterhetsrö relsen i samverkan faktiskt kan åstadkomma. Text: Tommy Nilsson Bilder: Lars-Eric Larsson Nu är det dags för diplomutdelning. Krisats Bil AB Strängen 7 ARBOGA Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Wist Last & Buss Köping Uppsala Västerås Avesta stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 3

6 Årsmöte i Järfälla Bro Mälaröarna Rubricerade lokalavdelning höll årsmöte den 18 februari i lokalen Hammaren i Jakobsberg med start kl stycken deltagare hade in funnit sig i den 18 gradiga kylan. Mötet var väl arrangerat och allt fanns på plats för att kunna genomföra årsmötet. Efter det att ordföranden häl sat alla välkomna valdes un dertecknad till mötesordförande tog mötet sin början. Verksamhetsberättelsen god kändes och lades till hand lingarna likaså revisionsberättelsen, styrelsen be viljades ansvarsfrihet. Bud get och handlingsplan god kändes varefter valen tog vid. Ordföranden omvaldes en hälligt och övriga styrelsemedlemmar likaså. Revisorer och ersättare val des. Ombud och ersättare till regionårsmötet valdes. Någon nominering till förbundsårsmötet gjordes ej. Vidare så valdes kontaktperson till kommunen och val beredning till nästa årsmöte valdes. Ordföranden Ulla-Britta Wik har delat ut diplom och förtjänsttecken för 50 resp 60-årigt medlemsskap till Daniel Grauner 60 år, Alf Wernersson 50 år och Uno Sten 60 år. Jag hade sedan ordet och in formerade om regionala och centrala saker exempelvis pekade jag på vikten av att köpa våra En chans på tusen lotter, driva studiecirklar, inte glömma att rap portera alla aktiviteter till regionen. Vidare så informerade jag kort om vår projektkatalog. Jag pekade också på att till regionårsmötet kan givetvis andra medlemmar än en dast ombud delta. I anslutning till föredragningen ställdes en del intressanta frågor. Sedan var det dags att dela ut förtjänsttecken och av de berättigade hade en med lem med 50 års medlemskap och två med 60 års dito infunnit sig, de erhöll ur ordförandes hand diplom och blommor. Sedan var det dags för förtäring och i samband med det ta hade Alf Vernersson som tidigare under många år drivit en trafikskola i centrala Stockholm anordnat en frågetävlan. Vi fick sva ra på frågor som ställs i samband med tagande av kör kort och frågorna var 33 styc ken till antalet. Körkortsboken som ges ut av STR var priset till den som hade flest rätt, min blyg samhet förbjuder mig att meddela vem som vann. Efter det att lotteridragningen var avslutad meddelade omvalde ordföranden att nu blir det inte mer, så då tackade vi för oss och drog ut i kylan som nu var 20 grader kall. Ett trevligt och trivsamt årsmöte var tillända. Text: Tommy Nilsson Bilder: Ingemar Burman JB Biltrim AB Bilreparationer Malmgårdsv. 63. Tel STOCKHOLM 4 Mötesordföranden avtackas av omvalde ordföranden.

7 Föryngringar bland uppländska styrelser Lars-Roland och Kerstin Persson från Skärplinge hade kallats till Uppsalas årsmöte för att mottaga medalj och diplom för sitt arbete vid MHF:s camping i Sikhjälma. Både i Uppsala, Skärp linge och Oland-Frösåkers MHF-avdelningar har skifte skett på ordförandeposterna vid årets årsmöten. Sam manlagt har styrelseordförandena blivit ett 60- tal år yngre! Skärplinge MHF-avdelning höll sitt årsmöte den 11 februari i Hornbergsgården. Av avdelningens 159 medlemmar (+ 51 supportrar) deltog 22 stycken i årsmötet. Avdelningens eld själar Lars-Roland och Ker stin Persson hade begärt att få lämna styrelsen efter mån ga år. Till ny ordförande valdes Johan Mattsson. Övriga ledamöter blev Uppsala-avdelningens grönskande matbord. Berth Wadberg, Bo Jansson, Gunlög Sagerström, Per-Erik Gunnarsson och Inge Eriksson. Till suppleanter valdes Dana Hajko och Göran Sandberg. Årsmötet inleddes med att välkände Ale Mattsson sjöng en sång, ackompanjerad av sin son och nye ordförande Johan. Stig Sagnered var mötesordförande och delade i slutet av mötet ut nålar och diplom för 25-, 50- och 60-års medlemskap. Lars-Roland och Ker stin avtackades med blom mor och mötet avslutades med smörgås, kaffe och kaka. Avgående styrelsen önskar den nya styrelsen lycka Forts. på sid. 6 Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Mått Johanssonsväg Boka tid dygnet runt på: Folke Eriksson 60-årsdiplomeras av ordförande Stig Sagnered. 5

8 Forts. från sid. 5 Kurt Ohlsson och Barbro Bjervner får diplom och medalj för långvarigt arbete i Uppsalaavdelningen. till med sitt arbete inom avdelningen och aktiviteterna vid det vackra fritidsområdet Sikhjälma, genom avgående sekreteraren Mariana Jansson. Vid Uppsala MHF-avdelnings årsmöte 27 februari i Vatt holma IOGTgård valdes Stig Sagnered till ny ord förande efter av gående Bo Swanström. Mar tin Pettersson nyvaldes och Margaretha Hillgren om valdes i styrelsen. Curt Karls son och Barbro Bjervner har ett år kvar. Avdelningen har 224 med lemmar och 281 supportrar. Verksamheten har i huvudsak bestått av fem da gars egna Ta Paus-aktiviteter och tio dagar som rastplatsvärdar i samarbete med NTF. Nålar och diplom delades ut till trogna medlemmar. Skärp linges avgående ordförande Stig-Roland och hus trun Kerstin hade särskilt kallats till årsmötet, där de fick ta emot diplom och medalj för ett gediget ar bete vid fritidsområdet Sikhjälma. Välkände orkesterledaren Jan Welander underhöll på mö tet. Många av de 30 mö tesdeltagarna har dansat efter Jans orkester. Han be rättade att under de 20 ak tivaste åren spelade hans or kester 22 gånger/månad året runt. Detta blev ett glatt återseende. Oland-Frösåkers nye ordförande heter Sören Lidén. Sören har varit vice ord förande under många år och gick tillfälligt in Vid Oland-Frösåkers årsmöte fick Göte Sjökvist mottaga 60-årsdiplom och medalj av nyvalde ordförande Sören Lidén. som ordförande 2005, sedan dåvarande ordförande drab bats av ohälsa. Nu har han åter tagit klubban, vid si dan om sitt ledarskap för den mycket aktiva ungdomsklubben. Nyvald i styrelsen blev Anna-Maria An dersson och omval blev det på Örjan Wedin, Kristoffer Höög och Ulf Hellgren. Kjell Preuschhof har ett år kvar. Avdelningen har haft verk samhet tillsammans med NTF och IOGT-NTO. UlfH Även Ragnar Ottosson fi ck diplom för långvarigt arbete i f.d. Frösåkersavdelningen. Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

9 Från och med detta num mer av den tidning du nu håller i han den, Ratta Ren, så ingår även jag i redaktionsrådet. När jag fick förfrågan om att delta i detta och skriva i tid ningen, behövde jag inte tän ka speciellt länge. Jag fick löfte om att skriva om det som ligger mig närmast kring hjärtat droger så jag insåg snabbt att detta var ett unikt tillfälle för mig att få möjlighet att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Men först kanske en kort pre sentation av mig själv vore bra så ni alla vet vem det är som nu skriver om det ta ämne i vår regiontidning. Jag heter alltså Lena Larsson, är snart 69 år och har inte varit med i MHF Jär fälla särskilt många år ef tersom jag trodde att jag au tomatiskt fanns med på ma kens medlemskap, men så var alltså inte fallet. Jag är en aktiv person som gillar att ha många järn i elden. Bland annat är jag nyhetsredaktör i vår kommunala lo kal-tv när jag inte arbetar på pensionärsföreningens expedition för att hjäl pa andra gamlingar till rätta med olika frågor de har eller sitter hemma vid da torn och jobbar där. Men prio 1 för mig är och har se dan lång tid tillbaka varit just droger och därför är jag ock så förbundsordförande i en anhörigförening, AMD An höriga Mot Droger. Och så en liten bakgrundshi storia till detta mitt intresse på försommaren började vår då 15-åriga dot ter att röka hasch. Efter sju korta månader hade hen nes missbruk avancerat till både amfetamin och heroin och det var också den dro gen kombinerat med oli ka piller som på nyårsnatten samma år ändade hennes liv. Jag har alltid tyckt, när jag läst MHF-tidningar, att det för mycket handlat om al kohol även om detta naturligtvis också är av största vikt. Droger däremot har det skrivits lite om. Men då mås te vi alla känna till vad som kännetecknar en drog. Enligt WHO:s (Världhälsoorganisationens) beskrivning så är en drog något som är giftigt, berusande och beroendeframkallande. Och detta är verkligen alkohol, men också narkotika. Och av ovanstående anledning så har jag alltså fastnat för narkotika och narkotikaliknande preparat och allt kring detta och det kommer jag att skriva om. I Sverige har vi en lag sedan 1988 som förbjuder all icke medicinsk befattning med narkotika. Den la gen SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax Lena Larsson hade vi narkotikamotståndare kämpat för i mån ga år innan den till sist blev verklighet. Tidigare var det förbjudet att odla, in neha, sälja, men inte att kon sumera eller missbruka nar kotikan och det ville vi än dra på. Vi ville ha en heltäckande lag där allting var förbjudet. Sverige har också ute i värl den gjort sig känt för sin restriktiva narkotikapolitik. Vi vill ha adekvat, kva lificerad vård och behandling mot missbruket och ingenting annat. Till och med i FN har man omtalat vårt sätt att arbeta mot narkotikamissbruk, men det hindrar inte att vi även i vårt land har människor som pratar för legalisering av cannabis, avkriminali sering av eget bruk och and ra dumma påhitt. Detta kal las harm reduction och be tyder att man vill minska ska deverkningarna av ett nar kotikamissbruk. Våra mot ståndare tycker också att vi förespråkar en repressiv narkotikapolitik och att vi inget hellre vill än att straf fa dem som missbrukar droger. Men så är det inte, det är allas våra barn vi pratar om och det som hän de oss i går, kan hända vem som helst i morgon. Drogproblemen tar aldrig se mester eller sommarlov. Nu när sommarlovet snart står för dörren och många ton åringar får långa, lediga da gar utan tider att passa eller något nyttigt att göra, är ris kerna stora att de börjar tes ta droger av olika slag. Som maren är känd för den års tid då många för första gån gen testar både alkohol och narkotika. Många föräldrar åker själva ut till landet och lämnar en halvvuxen tonåring ensam hemma i lägenheten el ler huset vilket inte alltid är så bra. Visst vill man Lena Larsson. som förälder kunna lita på sin dotter eller son, men det är inte alltid så lätt att säga ifrån till kompisarna om de föreslår en föräldrafri fest i den vuxentomma lä genheten eller villan. Det hän der varje år att det står i tidningarna om föräldrael ler vuxenfria fester som ur artat och där för mycket dro ger har varit ett inslag i festandet. Så mitt råd till alla tonårsföräldrar är att de stannar hemma eller åt minstone ser till att det finns en vuxen i barnets när het eller som de kan rin ga till om så skulle behövas. Det är bara några få år som detta måste ske och det kan vara frågan om bra eller dåligt att lämna en tonåring ensam hemma. Och du som vuxen som vet att en tonåring är ensam hem ma i en lägenhet eller ett hus, titta till honom eller hen ne och fråga om allt är bra. Det kostar så lite i tid och kan ge så mycket tillbaka. Tonåringar säger gång på gång att de vill ha vuxenkontakt, så jag tror alla blir glada om någon bryr sig när mamma och pappa inte är till hands alltid. Trevlig sommar! 7

10 KSAN:s årsmöte den 11 april 2011 hos kvinnor. Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch äldreminister. Föreläste om strategin för ANDTpolitiken Båda fö reläsningarna var mycket upp skattade och åhörarna hade många frågor. Fjärilspristagare 2011 blev Newros Zeynep Ötunc, ordförande och grun dare av föreningen Tänk om! som arbetar mot hedersvåld, missbruk och kriminalitet och som or ganiserar och stödjer tjejer och kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. KSAN hade bjudit in gäster från bl. a. frivilligsektorn och myndigheter. Repre sentanter från NBV/ Nyk terhetsrörelsen Bildningsverksamhet, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor/SLAN och So cialstyrelsen tackade KSAN för ett viktigt arbete. Professor Britt af Klinteberg (till höger) höll en uppskattad föreläsning. KSAN:s årsmöte 2011 hölls i Immanuels kyrkan i Stock holm den 11 april. Årsmötet omvalde Maj- Inger Klingvall till ordföran de för ett år. Till ordinarie ledamot för två år om valdes Mai Eriksson, Mo nica Lejman Dahlström, Susanne Lönnberg och Solveig Roth Johansson. Till ordinarie ledamot för ett år valdes Wiveca Holst. I styrelsen ingår även Eva-Karin Envall, Marina A Davidsdotter och Iris Denstedt-Stigzelius. Till ersättare för ett nytt år om valdes Maria Sandgren Loa och nyvaldes Helena Eriks son, Annika Nilsson och Ana Oviedo. Kvinnor i Svenska Kyrkan hade begärt utträde ur KSAN. KSAN består nu av 30 medlemsorganisationer. Årsmötestalare var Britt af Klinteberg som föreläste om Risk- och missbruk KSAN:s kanslichef Leena Haraké, årsmötesordf Anita Gradin och KSAN:s ordf Maj-Inger Klingvall. Hos oss hittar Ni Drägeralkolås, g Billarm och Dieselvärmare Vi släcker 2:or Botkyrka Motor Kumla Gårdsväg 13, Norsborg Öppet vardagar 8-17 lördag 9-13 Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, talade om ANDT-politiken. Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel

11 Uppmärksamma äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion! KSAN:s ÅRSMÖTES- UTTALANDE 2011 Uppmärksamma äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion! Kvinnor 55+ är en växande grupp i antal både i Sverige och i övriga Europa. Mån ga av de kvinnor som nu går i pension har en högre alkoholkonsumtion än ti digare generationer och tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern. En trolig konsekvens blir en ökad andel riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade skador, vilket kom mer att ställa större krav på arbetslivsinriktad re habilitering och insatser från hälso- och sjukvården. Den traditionella beroendevården saknar behandlingsprogram för äldre kvin nor, trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre bl. a. med tanke på att mån ga äldre medicinerar. I Sverige har de ändrade dryc kesvanorna bland medel ålders kvinnor redan av speglat sig inom vården. Den alkoholrelaterade dödligheten i leversjukdomar bland kvinnor år har ökat med 83% det senaste år tiondet, jämfört med 65% för män. Folkhälsoarbetet måste i framtiden även innefatta äld re kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion. Det behövs mer information om verkningar och bi verkningar av alkohol i kombination med läkemedel, för att förebygga bland beroende. Dessa frågor berör många och fler mås te bli delaktiga i det förebyggande arbetet. Med stöd av ovanstående upp manar KSAN:s årsmöte arbetsgivare, beslutsfattare och vårdgivare: att uppmärksamma äldre kvin nors alkoholkonsumtion och vidta adekvata åtgärder för att förhindra en ny rekrytering av kvinnor till missbruk/blandmissbruk och beroende. Vårt telefonnummer är Stöder MHF för en Drogfri Trafikmiljö. VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. Hjälmunge Åkeri AB Allt inom Grustransporter, Plogning och Sandning. Hjälmunge 217 SKÄRPLINGE Tel Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER 9

12 Norge ett äventyr, del 2 av 2 Här fortsätter Lars Grahns berättelse och fantastiska bilder från en resa i Norge. Väl nere igen från Kje åsen åkte vi upp till Hjölmodalen dalen dit solen al drig når. På toppen finns ett fint vattenfall och där som nade vi till forsens brus. Det ser ut att bli en solig dag, men det är inte säkert för i Norge slår vädret om blixt snabbt. Vi tar färjan Trollstigsveijen bjuder på svindlande vyer. över till Bruravik och kör vi dare till Gudvangen. Det är ett mycket fint ställe. Här kan man ta en tur på Aurlandsfjorden (som leder ut till Sognefjord) och här kan man även få se sälar. Från Gudvangen åker vi till Flåm som ligger längst ner i Aurlandsfjorden. Där tar vi tåget till Myrdal, vilket är den mest upplevelserika tågresa man kan göra i Norge. Stigningen är 1:18 Geirangerfjorden. 10

13 Trollstigen ner mot Åndalsnes. (1 meter/18 meters sträcka), vil ket är mycket för ett tåg. Med branta fjällsidor och då nande forsar är det en häf tig resa. Tåget stannar vid en 90 meters fors och vi får där se ett fantastiskt skådespel. En sångerska kommer upp ur forsens dimma och sjunger så det knottrar sig över hela kroppen. Resan kostar 250: /person och är värd varenda krona. Resan fortsätter till Aurdalsvangen och världens läng sta vägtunnel (2006). Tun neln är 24,3 km lång och man kan göra avbrott i två stora rum som är upplysta med blått ljus, till vila för ögonen. Dyrt med färja i Norge Åter i Flåm fortsätter vi bil resan ner i dalen. Där finns en färja för överfart till andra sidan fjorden, men det kostar 300: att åka den korta sträckan med bil och vagn och vi beslutar oss istället för att åka runt fjor den. Vi hittar en liten väg längs stranden och följer den. Men efter några kilometer släpar mittsträngen i bilens underrede. Vi letar upp en grind till en fårhage, där vi kan backa in och vän da tillbaka till färjan. Sträc kan över fjorden är inte längre än att man kan kas ta sten över den, men ut giften kommer vi alltså inte ifrån. Vi hamnar så småningom i Jotunheimen, där man kan åka skidor året om. Vi ställer av husvagnen i da len och tar bilen upp till Galdö piggen. Där finns möjlighet att följa med på en gui dad tur till den me ter höga toppen, men ty värr hade sista turen gått för dagen när vi kom fram. Åker man i Norge så kan Forts. på sid. 12 Tumba Bilvård AB Brinkvägen 2B TUMBA Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Fin fi kaplats för den som inte har anlag för svindel 11

14 Forts. från sid. 11 Marina (till vänster) och trollet som givit vägen sitt namn. man faktiskt uppleva tre årstider på samma dag. Först be finner man sig bland 5 6 meter höga snödrivor. En stund senare, läng re ner i dalen, börjar björk knopparna slå ut och längst ner är det full sommar. Här är en väldigt skiftande natur, så varför åka till Österrike när vi har sam ma natur bakom knuten! Trollstigen Nu är vi framme vid den be ryktade vägen Trollstigen. Det är fjärde gången jag är här, men den är lika fa scinerande varje gång. Det ta otroliga vägbygge på en lodrät bergvägg! Vad hade dom för vägmaskiner då 1936 när vägen byggdes? Vi stannar till vid Troll väggen för att titta på dom galningar som hoppar ut för stupet, men ingen hop pare syntes till denna dag. En tur till Ålesund är ett mås te när man är här. Vi kom mer dit på kvällen, pre cis när solen går ner och gör ett guldstreck i havet. Tjusigt! Vi tar färjan till Molde (ro sornas stad). Där ska vi slå läger för natten. Vid en titt på kartan hittar vi högt upp på ett fjäll ett ställe som heter Storvallen. Dit åker vi. Man behöver aldrig ta in på en camping i Norge, man hittar bättre platser att ligga på helt gratis. Man mås te ju dra in på något när allt är så dyrt! Hemfärd Nästa dag stannar vi till hos bekanta som har sommarstuga på ett fjäll ovanför Alvdal. Sedan bär det av hemåt via Röros och Klövsjö benämnt som Sveriges vackraste by. Det har varit en underbar resa och vi har i berättelsen ändå bara skrapat lite på ytan. Skulle vi tagit med allt, hade vi fyllt ett dubbelnummer av Kultrycket. Och bäst av allt vi hade i alla fall tur med vädret. Lars och Marina tekniska kontoret Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö Forsen som försvinner under vägen. Lars Karlsson Bilverkstad AB Hildur Ottelinsgatan 21B, Uppsala

15 Bilminne från en Bålstamedlem Bifogar en bild från bör jan av 1950-talet med min far Gunnar Runberg bakom ratten på sin fina Citroën B7, års modell 1938 med regnr H Bilen var avställd un der krigsåren och ägdes av min far Jag minns mycket väl bilen, vi gjor de många resor med den, både hemma i Småland och ibland till släktingar i Västergötland. Tyvärr skrotades bilen Jag har efter kontakt med Läns styrelsen nyligen fått en kopia av Bilregistrets re gisterkort där jag kan se alla uppgifter om bilen och föl ja bilens olika ägare. Min far Gunnar Runberg tog körkort som 18-åring 1927 och var aktiv medlem i MHF från denna tidpunkt hela livet. Han var bl. a. en av grundarna av MHF-avdelningen i Kalmar. Mina Pappa Gunnar i sin Cittra. för äldrar var också husvagnsägare ungefär från 1960 och fram till att jag över tog deras sista husvagn 1983, och jag tror att de också var medlemmar i husvagnsklubben. Hälsningar från Nils Runberg Vem äger väskan? Vid Uppsala-avdelningens årsmöte lämnade någon en svart väska kvar i Vattholmalokalen. Väskan innehöll bl. a. en Viking Line-penna och en liten kalender från Landstinget. Avdelningen är naturligtvis tacksam för gåvor, men väskan är begagnad och vi har nyare med Tylösandsseminariets loga på. Känner du att du saknar din väska så ring till Ulf Hellgren, tel så får du den hemlevererad per bil vid tillfälle. UlfH Industrimålningsteknik AB Säljer Servar Reparerar Box 19, Enköping Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 13

16 Regionstyrelse, adresslista Ordförande Tommy Nilsson Fågelsångsvägen Sollentuna Tfn bost.: Mobil: E-post: Kassör Kjell-Åke Ellström Prästkragevägen Sorunda Tfn bost.: Mobil: E-post: Ledamot Anne-Marie Lundmark Gränsvägen Västerhaninge Tfn bost.: Mobil: Ansvarsområde: Droger Ledamot Stig Sagnered Locksta, Pl Uppsala Mobil: E-post: Ansvarsområde: Värvning och studie Vice sekreterare Margareta Bernström Viby Södra Soldatgården Arboga Tfn bost.: E-post: Vice ordförande Roger Ahlholm Stavhäll Bergbacken Mariefred Mobil: Mobil: E-post: Sekreterare Lisa Svedin Västergam Ammor Gotlands Tofta Tfn arb.: Mobil: E-post: Ledamot Sören Lidén Klockarbol, Prästgårdsvägen Alunda Tfn bost.: Mobil: E-post: Ansvarsområde: Miljö Ledamot Ewa Nyberg Vivastbo Heby Mobil: E-post: Ansvarsområde: Trafiksäkerhet Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Riv ur bladet och spara adresslistan. Regionkontoret Marie Andersson Smedjegatan Eskilstuna Tel.: Mobil: E-post: Eskilstuna Lackforum AB Försäkringsskador Månd-Torsd 7-16, Fred 7-13 Hejargatan 24, Eskilstuna Mellinger Bil AB Alltid 100 Bilar i Lager Hejargränd 2, Västerås Tel:

17 Kontaktpersoner Regionstyrelsen har utsett en kontaktperson för varje MHF-avdelning. Kontaktpersonernas uppgift är att fungera som en länk mellan avdelning och region. Har du som medlem frågor, funderingar, synpunkter eller förslag kontakta din kontaktperson. Förändringar i regionstyrelsen har medfört förändringar i listan över kontaktpersoner. Eftersom regionstyrelsen har förändrats så har listan över kontaktpersoner justerats. Välkommen att ta kontakt med Regionstyrelsen Avdelning Kontaktperson Telefonnr Björkvik Marie Andersson Botkyrka/Huddinge Kjell-Åke Ellström Enhörna-Turinge Marie Andersson Enköping Margareta Bernström Eskilstuna Margareta Bernström Tommy Nilsson Flen-Malmköping Marie Andersson Haninge-Stockholm Tommy Nilsson Järfälla-Bro Tommy Nilsson KAK Lars-Eric Jacobsson Kolbäcksådalen Lars-Eric Jacobsson Norra Gotland Lisa Svedin Oland/Frösåker Ewa Nyberg Roslagen Sören Lidèn Rönö Roger Ahlholm Sala Stig Sagnered Skärplinge Stig Sagnered Sollentuna-Täby/ Ann-Marie Lundmark Danderyd-Sundbyberg Strängnäs Marie Andersson Södra Gotland Lisa Svedin Upplands Väsby/Vallentuna Tommy Nilsson Uppsala Sören Lidén Vingåker Marie Andersson Västerås Ewa Nyberg Österåker Stig Sagnered Camp.Club. Sthlm.sekt Kjell-Åke Ellström Medlemmar på orter som saknar MHF-avdelning kan kontakta närmaste lokalavdelnings kontaktperson. Riv ur bladet och spara adresslistan.

18 Skoogsbrand Rösträknare Kerstin Persson granskar misstänksamt Lars-Eric Jacobssons röstkort. Det hettade till ordentligt när Gun- Lis Roos presenterade valberedningens för slag på årsmötet i Nynäshamn. Gun-Lis & Co hade lagt ner ett beundransvärt arbete på att in i det sista täcka upp alla pos ter där ledamöter avsagt sig omval. Men mitt i glöden hade valberedningen glömt att inbjuda av delningarna till nominering av kandidater, vilket tän de SvenOlof Skoog som i ett fl ammande tal krävde att valberedningens arbete skul le göras om. Mötesordförande Anette Fa gerholm Ahlholm dämpade så småningom elden och mötets sekreterare Lars-Eric Jacobsson kunde an teckna den nya styrelsen en ligt valberedningens förslag. Bergsidan Entreprenad AB Vi har jobbat med sprängningar under femtio år Vi utför alla slags sprängningar, även försiktiga sprängningar och husgrunder samt markarbeten. Med över 50 års erfarenhet inom företaget kan vi erbjuda kunden ett professionellt utförande av alla typer av sprängningsarbeten, även inomhus. Bergsidan Entreprenad AB genomför årligen ett trettiotal arbeten i Stockholm med omnejd. Företaget har alla ansvarsförsäkringar. Vi tar det från början Haninge Stockholms lokalavdelnings ordförande Ann-Marie Lundmark välkomnade de 58 mötesdeltagarna och berättade att Nynäshamns avdelning slogs sam man med Haninge och Ty resös avdelningar för 10 år sedan och har nu en bra verk samhet. Därefter följde an föranden av kultur- och fri tidsnämndens ordförande Maria Strömqvist, regionordförande John-Eric Erics son, Birgitta Olli från Sa lusansvar och Thomas Olli från NBV. En applåd fick Ann-Marie Lund mark när hon berättade att Nynäshamns kommun skall ha alkolås i alla sina fordon inom fem år. John-Eric berättade att med lemstalet i regionen ökat med 10 stycken. Även sup portrarnas antal har ökat. I sitt fortsatta anförande påminde John-Eric om vad MHF åstadkommit ge nom åren. Vi var pådrivande för högertrafiken på 60-talet och för den sänkta pro millegränsen. Båtfyllerilagen bär MHF:s märke, lik som det pågående genomförandet av alkolås i nya bilar. Birgitta Olli berättade att Den Norske Bank har köpt John-Eric verkar nöjd med att slippa ordförandeskapet. Sa lusansvar och att vårt för säkringsbolag beräknas öka omsättningen från 25 mil joner till 80 miljoner på tre år. Detta gör att SalusAnsvar blir resursstarka och kan bli ännu bättre. Birgittas ord förstärktes av ett om bud som sänkt sin bilpremie med 3.500: genom att gå över till SA. NBV:s Thomas Olli berättade att den folkbildning som NBV och andra liknan de bildningsförbund utför i Sverige är unikt i hela Kontakta oss gärna för mer information. Tel: , Avgående John-Eric Ericsson förklarar för Marie Andersson vad han nu ska göra på sin fritid. 16

19 på regionårsmötet efter lottning mellan ho nom och Mikael Höög, som hade fått samma antal röster. John-Eric Ericsson och Len nart Stenberg avtackades med blommor, diplom, pre sentkort och silvermedalj. Även SvenOlof Skoog, Ann-Marie Lundmark och Lars-Eric Jacobsson avtackades för sitt arbete. värl den. I Stockholms län del tog ett stort antal personer i dessa utbildningar förra året. Sluten omröstning till ordförandevalet Valberedningen föreslog rutinerade skåningen Tom my Nilsson till ny ord förande efter John-Eric Erics son, som frånsagt sig om val. Från ett ombud kom mot förslag på Stig Sagnered, som är mera välkänd i vår region. Som brukligt Mötesdeltagarna var hungriga och maten tröt på slutet. är i sådan situation blev det sluten omröstning, där Tom my vann med minsta möj liga marginal 16 röster mot 15! Två röster var ned lagda. Utifrån röstresultatet valdes Tommy till ordförande för region Mälardalen på två år. Roger Ahlholm och Lisa Sve din nyvaldes till styrelsen på två år. Omval för sam ma tid blev det på Stig Sag nered och Sören Lidén. Ann-Marie Lundmark omvaldes på ett år. Margareta Bern ström valdes på ett år (fyll nadsval). Kjell-Åke Ell ström nyvaldes på ett år Årsmötet var livligt och de mycket fina lokalerna i Folkets hus var ett stort plus. Högtaleriet trasslade något och ma ten började tryta för oss som stod sist i kön. Alla om bud verkade dock nöjda inför hemfärden, liksom en Ratta Ren-skribent som sam lat material till ett mötesmanus. UlfH Fem ledamöter av den nya styrelsen. 17

20 Projektarbetet i regionen Det mesta av projektarbetet har sitt ur sprung i den centralt framtagna projektkatalogen den omfattar totalt 36 olika projekt. Dessa fanns i rubrikform tyd liggjorda i förra numret av denna tidning. Det är då av vikt att nämna att de 9 centrala projekten drivs av förbundet centralt men i vissa fall kan även re gional medverkan ske. Projekt nummer 36 som be nämns övriga skall därvidlag läsas och tolkas, att där platsar allt som inte finns inbyggt i de övriga 35 projekten. Vid höstkonferensen som kom mer att genomföras lör dagen den 10 september kommer stor tid att anslås för del genomgång av hur det ser ut i regionen då samt ytterligare gå igenom de olika projekten. Jag vet, att när denna ka talog såg dagens ljus 2003/2004 menade många fö reträdare för såväl regioner som lokalavdelningar att detta blir svårt inte lätt att få grepp om vad som me nas. Genom åren så har mån ga frågetecken rätats ut. Man kan säga att i katalogen finns projekt för den lil la regionen och för den sto ra för den lilla lokalavdelningen såväl som för lokalavdelningar med flera hundra medlemmar. Jag vill i denna text peka på några projekt som till sin upp läggning är av mindre art kräver inte så stora ekonomiska resurser, inte heller så stora personella dito. Projekt 14 Trafiknykterhets dagen, projekt 24 Uppvaknandet, projekt 25 Ta Paus, projekt 28 Stoppa lang ningen samt projekt 31 Reflexprojektet. Samtliga dessa är just sådana projekt som i princip alla lokalavdelningar kan ut föra, kanske inte alla men ett stort antal av dessa projekt kan man klara. Sedan kan man ju alltid sam arbeta över lokalavdelningsgränserna. Kontakta undertecknad el ler Marie på kontoret om det är något Du undrar över. Sedan finns ju alltid de ut sedda kontaktpersonerna till hjälp, lista på dessa finns på annan plats i denna tidning. Läs nu inte detta som att det är förbud att genomföra de andra projekten för det är det givetvis inte. Lycka till och tänk på att al las arbete är lika betydelsefullt. Tommy Nilsson Regionen deltar i Almedalsveckan Den 4 10 juli kommer region Mälardalen tillsammans med MHF-Ungdom. Stockholms distrikt att delta under Almedalsveckan på Gotland. Vi finns med hela veckan i en med IOGT-NTO delad mon ter på Internationella Tor get i Visby hamn. Temat i år är Demokrati och Solidaritet. I montern kommer vi att mark nadsföra vår organisation och dela ut lämpligt fol der- och broschyrmaterial samt tidningen Motorföraren. Då vi delar montern har vi inte hur mycket plats som helst, men två Roll- Ups skall också få plats. Medlemmar från MHF- Ung dom kommer att medverka och arbeta i montern. I nästa nummer av Ratta Ren kommer ett reportage som talar om hur det gick och vad det gav. Detta är ett nytt koncept som vi väntar oss mycket av. Tommy Nilsson Höstupptakten Denna kommer att genomföras lördagen den 10 september i Andreas kyrkans lokaler i Flen. Ur programmet: projektarbetet genomlyses, medlemssituationen kopplad till värvningsinsatser är ett par av punkterna ur programmet. Vik redan nu dagen, hemsidan kommer att fortlöpande vara uppdaterad i detta ämne och efter sommaren kommer inbjudan att skickas ut till lokalavdelningsordförandena. Tommy Nilsson SLANGSERVICE I UPPSALA AB Försäljning av de mest förekommande slangtyperna Tillverkning och reparation av hydraulslangar Stålrör Stålrörskopplingar Högtrycksutrustning Slitdelar Verktyg Oljor Filter Jourtel Fax Säbygatan UPPSALA Torgny s Plåtslageri AB Uthyrning av Skylift Åkerby Bobergs, Bälinge Tel Mobiltfn

21 Föreningen Fruktdrycker 60 år Samtidigt som föreningen höll sitt årsmöte den 6 april i Bååtska rum met som är en lokal tillhörig riksdagen firade man även sitt 60-åriga jubileum. Ett sjuttiotal ombud och in bjudna gäster hade samlats och efter det att ordföranden Ann-Louise Friberg hälsat alla välkomna bör jade mötet med uppvaktningen till jubilaren. Först ut var NBV som ge nom Anders Castberger upp vaktade med en tavla. MHF uppvaktade genom för bundsordföranden Maria Bergström som meddelade att som gåva betalar MHF dubbla medlemsavgifter för Kjell-Ove Oscarsson uppvaktade från IOGT-NTO med att meddela att hans or ganisation står för kostnaderna vid ett av Föreningen Fruktdrycker anordnat seminarium. NSF uppvaktade med blom mor och en bok, Systembolaget med ett större an tal engångsmuggar samt NSO som uppvaktade med en musikskiva. Ja så var uppvaktningarna över och ordföranden tac kade för alla gåvor som kom mit föreningen till del. Årsmötet började sedan och Monica Ståhl satt mötesordförande biträdd av Delar av styrelsen. Intresserade deltagare. Ann-Louise och Christina som mötessekreterare. Efter det att såväl verksamhetsberättelsen inkluderande kassarapport och ba lansräkningar klubbats, fö reslog revisor Sten Fahlén att mötet måtte bevilja an svarsfrihet för styrelsen för det gångna året vilket ock så blev årsmötets beslut. Den av styrelsen framlagda budgeten, förslag till års avgifter och arbetsplan vann årsmötets gillande och nu var det dags att företa val. Ann-Louise Friberg omvaldes enhälligt som ordfö rande, till styrelseledamö ter nyvaldes Stefan Sö derholm övriga tre som man datperioden gick ut för om valdes. På suppleantsidan gjordes ett nyval övriga omvaldes. Revisorer och ersättare till dessa omvaldes också. Nu var två tredjedelar av års mötet avklarat återstod nu endast seminariedelen som detta år var ganska omfattande. Lennart Agèn som är informationschef på systembolaget inledde och kunde bland annat meddela att under det gångna året har den al koholfria försäljningen ökat med 25%, vidare att man förändrat skyltningen av alkoholfria urvalet finns nu mera runt kassorna, vidare att åldersstrukturen på de som köper alkoholfria drycker förändrats och det kunde noteras att även grup pen år köper i stör re omfattning nu än tidigare. Alexandra Pascalidou känd från TV berättade om hur man njöt av livet ur ett grekiskt perspektiv för länge sedan. Nu var det dags för godsaker som representerades av Thomas Nyberg från Chok ladfabriken som berättade de råvaror som används vid tillverkningen av dessa godsaker. Thomas hade med sig ett rikt urval av fabrikens sortiment som vi fick smaka på. Christina Möller och Sam Hel lager pratade om olika dryc ker och pekade bland an nat på att kolsyrat flaskvatten är på stark uppgång. Bengt Göran Kronstam som är en välkänd vinskribent berättade om en annorlunda vinprovning garan terat alkoholfritt. Han hade också med sig ett rikt ur val av drycker som vi fick smaka och det vi inte drack upp på stället, fick vi ta med oss hem vilket de fles ta gärna gjorde. Ja, nu var alla tre delarna av årsmötet tillända och Ann-Louise kunde slå klub ban i bordet och förklara mötet avslutat. Text. Tommy Nilsson Bilder: Annica Nilsson 19

22 Campingklubbens vårträff i Österbybruk MHF Camping Club, sektionerna Klöver och Stock holm, förenade nytta med nöje då de i veckoslutet kring sista april campade vid Simbadets camping i Österbybruk. Torsdag eftermiddag anlände de första vag narna och fyllde sedan på under fredag morgon. Sektion Klöver, som består av C-, W-, X- och U- län samt sektion Stockholm har fattat tycke för den na campingplats och dess föreståndare Marie Gu stafsson. Hela fredagen vårstädade MHF:arna cam pingplatsen och fick i ut byte campa gratis under helgen. Under lördagen gjorde vi en tripp till Söderskogen, Tobo, Örbyhus och Tegelsmora för att titta på förekommande sevärdheter. Kväl len veks naturligtvis för brasan på Herrgårdsdammen, med påföljande fyrverkeri. Campingklubben har även bokat in en träff i Ös terbybruk i september. Då hoppas vi på på lite mer värme och välfyllda svampskogar. UlfH MHF Flen-Malmköping inbjuder till Sillsexa Lördagen den 20 augusti kl Vid Norrotens hembygdsgård Flen Kostnad 100 kronor Anmälan till Bernt eller till Göran senast den 14 augusti. Välkomna! I städningen ingick att rensa bort tusen små lönnplantor från barnens sandlåda Pär Gillberg Åkeri AB Maskintransporter Specialtransporter Sandvägen 3, Österbybruk Mobil Bostad: Bilverksta n Spångatan 1, SALA Allt inom Bilrep

23 Värva mera så blir vi flera Rubriken kan tyckas vara något spektakulär och kräva en ingående förklaring. Jag tror inte det finns någon i våra led som inte är med veten om de betydande svå righeter vår organisation har och har haft under det senaste decenniet vad gäl ler medlemstillströmning. Man kan så klart säga att det problemet har i stort sett alla folkrörelser idag, nöja sig med detta och köra vidare. Ett sådant synsätt löser inte problemen. Något måste göras, men kan ske först skall vi fråga oss, varför är det så? Är vi helt ointressant som organisation, det tror jag inte vi är, finns det färre nyk terister? Ja det tror jag men inte så många färre som våra medlemssiffror pe kar på. Kanske är det Sammanställning medlemsutfall region Mälardalen Redovisat per månad Månad Nya H Avg H Acc saldo Nya S Avg S Acc saldo januari februari mars april så att vi vant oss vid att nå gon annan än vi själva skall värva medlemmar till oss? Ja under en del år har vi fått höra att det ordnar Sa lusansvar åt oss men när det nu kraftigt viker på den fronten till och med anskaffning av supportmedlemmar går dåligt. Jag har under flera år på annat håll häv dat att det är en stor rörlighet i supportleden, visst man kan värva nya men när så gamla för svinner är det ingen större affär. Nu är det så man har gjort cen trala utredningar för att visa att support och H-kurvor na skall skära sig det skul le de ha gjort för snart 10 år sedan så har inte skett och kommer med all säkerhet ej att ske heller. Nu är detta en klen tröst för att inte säga ingen tröst alls utan nu måste krafttag till och vi har inte mycket tid att vinka på det brådskar. Nedan tablå visar på den kal la verkligheten för den för sta tertialen Region Mälardalen har utsett värvningsansvarig det är Stig Sagnered och han hjälper er med alla upptänkliga råd och tips. Regionen har lagt fast mål för denna aktivitet som är brådskande och viktig, vi har som mål att under åren tillföra regionen 250 nya H-medlemmar och dubbelt så många supportmedlemmar. Vi kommer under höstupptakten att anslå stor tid till detta ämne, det är viktigt att så många som möjligt kommer till upptakten som blir den 10 september och hålls i Andreas kyrkans lo kaler i Flen separata inbjudningar kommer efter som maren uppdatering sker på vår hemsida, boka redan nu dagen. Tommy Nilsson Välkommen till Scanias museum i MARCUS WALLENBERG-HALLEN! Vi har öppet hela sommaren, vardagar * *Bäst att ringa innan, det kan vara bokat. Meddela gärna om ni blir fler än 20 personer. Vatthagsvägen 2 Upplandsväsby Telefon:

24 Påskfest med Norra Gotlands MHF kvällens program. Påskmaten, ägg sill ström ming olika pajer, du kades fram och hade en strykande åtgång. Efter maten tog Nisse Berg klint fram sitt dragspel och spelade upp till en stunds dans. Tre lotterier såldes. Nu var det dags för en li ten musiktävling. Nisse spe lade några utvalda låtar och Ingrid ställde frågor med olika svårighetsgrad, ett uppskattat program. Därefter dukades kaffeborden och nu smakade det gott med kaffe och gräddtårta. Under kaffet drogs lot terivinster, bland annat stenugnsbakade limpor. Till avslutning spelade Nis se några låtar så att de som kände för det kunde dan sa en stund till innan det var dags att skiljas efter en trevlig kväll. Text: Ingrid Jakobsson Foto: Ronald Jakobsson Norra Gotlands MHF in bjöd till Påskfest i Bäl bygdegård på skärtorsdagen. Ett 40-tal deltagare kom, ord föranden hälsade välkomna och redogjorde för Överträffa vårsolens glans! Lackskydda din bil. Den behåller sitt värde längre, blir lättare att hålla ren och behöver aldrig mer vaxas. Och så är det ju roligare att åka i en skinande blank bil som kan tävla med den efterlängtade vårsolens glans! Vi utför alla typer av plåt- & lackarbeten - Avtal fi nns med alla Försäkringsbolag - Godkända för Vagnskadegaranti på Porsche & BMW - Medlem i Kontrollerad Skadeverkstad - If-certifi erade Fri lånebil! Både klokt och lyxigt! Wellkept Solna Business Park Tel: Sandbergs Gräv Tystberga Maskin med skylift, minigrävare Linjebyggnationer - Vatten - Avlopp Tel Norrhem längtan, Tystberga 22

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/12 Dags att reflektera. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vill du bli min Skyddsängel? Ge de övergivna barnen ett hem, en familj och en framtid.

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are

Ratta Ren. region mälardalen nr 1/11 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are Ratta Ren region mälardalen nr 1/11 Opinionsbildare i tiden I detta nummer: Sigge Åhmans 65 år som aktiv MHF-are MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Opel Insignia Sport Tourer 4x4 160hk diesel Just Nu 266

Läs mer

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION MÄLARDALEN 1/15 Gamla brev berättar Stig tog över i Sala Göran Sydhage ny VD för MHF Ungdomar i MHF-U och elbilar från USA Korsord Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/12 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND NBV är nykterhetsrörelsens studieförbund Våra profilområden är alkohol och andra droger, miljö, hälsa, livsfrågor,

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/13 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att åka med slitna stötdämpare. Risken för vatten planing

Läs mer

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10

Ratta Ren. region mälardalen MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND. Opinionsbildare i tiden. nr 1/10 Ratta Ren region mälardalen nr 1/10 OBS! Bilden är arrangerad och skotern står stilla. Vid färd skall barn ej sitta framför föraren p. g. a. skaderisk. Hjälm bör användas. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 4/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Drogfri trafikmiljö en självklarhet för oss! City Trafikskola Biskopsgatan 1, Västerås 021-18 73 00 Enköpings

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 1/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Mälardalen Ansvarig utgivare John-Eric Ericsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan 21 632 20 Eskilstuna

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren Ratta Ren region mälardalen nr 3/12 region mälardalen nr 3/12 Det är trevligt att ha roligt! Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Fjärdhundra S.Ö.K Karlssons Bilservice

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/09 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Bromma

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47

Kultrycket. www.campingclub.mhf.se. MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Kultrycket MEDLEMSTIDNING FÖR MHF CAMPING CLUB Nr 3 2013 Årgång 47 Nu lämnar vi vintern i ett hastigt jehu och möter blommor och blad i en härlig stuvning. Den våryra tuppen ropar sitt kuckeliku medan

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Vårt varumärke ska stärkas

Vårt varumärke ska stärkas Vårt varumärke ska stärkas Så har IOGT-NTO-distriktet hållit sitt första egna årsmöte sedan distriktsrådet lades ned. Mötet hölls på Vannaröds slott i Sösdala och gästades av förbundets sekreterare Carl

Läs mer

Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra.

Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Ur innehållet: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget Ledare Kongress i Varberg Remissyttrande Gårdsförsäljning Länken blev hans räddning Var då? Påskbuffé i Landskrona Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet

NR 2 : 2014 Slöseri inom sjukvården Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm Kultur i Stockholm Delta i EU-valet Delta i EU-valet NR 2 : 2014 stockholms län Slöseri inom sjukvården 6 Kultur i Stockholm 7 Delta i EU-valet 12 Distriktets årsmöte 14 LEDARE VARFÖR BETALAR MORMOR MER SKATT ÄN PAPPA? Det tål verkligen att diskuteras Nyligen

Läs mer

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF

Mars 2006 Nr 2 Årgång 9. Ansvar. Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF Mars 2006 Nr 2 Årgång 9 Ansvar Jorden har feber Min mamma är alkoholist Stöd för barn till missbrukare Lär dig se Sätt eld på NSF REDAKTÖREN HAR ORDET Du spelar roll Tjejgänget kallar en av tjejerna i

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos vårfest torsdag den 16 maj klockan 17.00. Middag med dans till Mac Olson s orkester. Kostnad: 280 kronor/person.

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer