MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND"

Transkript

1 Ratta Ren region mälardalen nr 2/11 Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

2 Varje år dör 125 personer i alkoholrelaterade trafik- olyckor. Säkerhet, trygghet och omtanke! Dessa tre ord sammanfattar Ekerö kommuns arbete med trafiksäkerhet. Ekerö kommun var en av de första kommunerna i landet som började använda alkolås i skolbussar och omsorgsbussar. Välkommen till trafikskolorna i Stockholm som stöder MHF och MHF-Ungdom för en drogfri trafikmiljö Kista Kista Trafikskola Köpenhamnsgatan Kista Din Traficskola Sibeliusgången 19 A Lidingö Lidingö Trafikskola Stockholmsvägen Märsta Ellströms Trafikskola Sönderborgsgatan Nynäshamn Kullsta Trafikskola Nynäsvägen Stockholm Björgs Trafikskola Hornstull Heleneborgsgatan 11 B Stockholm Liljeholmens Bilskola Liljeholmstorget 104A Stockholm Svea Trafikskola Sveavägen Sundbyberg JP s Trafikskola Sturegatan Södertälje KKC Körkortscenter Badhusgatan Tullinge Tullinge Trafikskola Kvällsvägen

3 Ratta Ren Ordföranden har ordet Mälardalen Ansvarig utgivare Tommy Nilsson Regionkontor MHF Mälardalen Smedjegatan Eskilstuna Tel Fax Mob E-post: Redaktör Tommy Nilsson Fågelsångsvägen Sollentuna Tel Mob Fax Redaktions råd Ulf Hellgren Kilby, Vasängen Österbybruk Tel Mob Lena Larsson Nybodavägen Järfälla Tel Utgivningsplan 2011 Nr Utg.dag Manusstopp 3 omkr. 15 sept. 1 augusti Annonser MHF Box 16, Partille Tel Fax Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB Tryckerigatan Falköping Tel Fax För insänt ej beställt material ansvaras ej. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material. Omslagsbild Valborgsmässobålet brinner. Foto: Ulf Hellgren MHF-vänner! Jag ber att få tacka för upp draget och för troendet att leda regionen två år framåt, ett upp drag som jag tillsammans med styrelsen ser fram emot med tillförsikt. Jag är alltså sedan snart två år inflyttad till regionen och har min bostadsort i Sol lentuna jag har ett 46-årigt förflutet i organisationen. De av er som känner mig gör nog detta som region ord förande i Skåne en post jag hade i 11 år och som jag lämnade i samband med vår flytt hit upp Under det gångna verksamhetsåret har jag varit vice ordförande i region Mä lardalen och under det gång na året lärt känna en del nya medlemmar, hade na turligtvis en relativt stor kon taktyta häruppe sedan tidigare. Detta var lite om mig, jag är gift med Annica sedan 1968 och vi har dotter, svärson och två barnbarn här uppe, detta var anledningen till vårt uppbrott från Skåne där vi alltid bott. Vad skall då en ny ordfö ran de göra? Ändra på allting? Inget skall längre vara sig likt, det tror en del gärna, att så skall det bli. Förändring till självändamål får andra gärna dri va dock inte jag. Förnya, förbättra det är inte dumt men inte alls samma sak, däremot är det ett måste för framgång och överlevnad. När ni läser detta så har näs tan halva året gått och vi håller på med att planera för res ten av året och vi har myc ket på gång en del av det ta kan ni läsa om på annan plats i tidningen. Det är alltså sommar och sol förhoppningsvis i alla fall och då finns det myc ket som kan pocka på upp märk samhet. Har man båt vill man ut och segla, har man husvagn/ hus bil vill man ut på vägarna och inte minst alla de som har sommarhus har att göra med un derhåll och annat, med an dra ord alla är mer eller mindre upptagna med nå got an nat än MHF kan man tro. Nu är det inte så, därför har jag alltid blivit lika förundrad när jag år efter år upp täcker att man har ju tid för MHF och i många fall myc ket tid också. Ja det är tack vare allt det ta intresse som organisationen lever och kan köra fram åt år ef ter år och ibland i hög fart också. Vi har nu snart Ta Paus en verk samhet som är krävande inte minst personellt, lite läng re fram så är det dags med Trafiknykterhetens Dag den stora manifestationsdagen. Des sa båda arr an gemang ger oss en stor me diaskjuts. Den är viktig, nu gäller det att sur fa på vågen. En skön sommar och fram gång i vårt gemensamma viktiga trafiksäkerhetsarbete, ber jag att få önska Er alla. Tommy Nilsson, regionordförande Trevlig sommar önskas alla annonsörer och läsare av Ratta Ren Mälardalen. 1

4 Årsmöte med Norra Gotlands MHF-avd. Fredagen den 26 februa ri hölls årsmöte med Norra Gotlands MHF-avd. i Slite Församlingshem. 22 personer hade hör sammat kallelsen. Ordf. Rune Jakobsson hälsade välkommen. Till att leda årsmötet valdes Rune Jakobsson och till sekr. valdes Ronald Jakobsson. Ur verksamhetsberättelsen kunde man läsa att av delningen haft en livlig verk samhet med Påskfest i Bäl bygdegård, Grillkväll på MHF-Ungdoms motorgård i Othem, Bussutflykt till södra Gotland samt Gröt fest med Bingo i Bäl bygdegård. Till styrelseledamöter om valdes Ingrid Jakobsson och Ronald Jakobsson. (Anna Pettersson och Gun borg Jacobsson är valda för ). Till ersättare i styrelsen val des Gull-Britt Gardell. Att representera avdelningen vid Region Mälardalens årsmöte i Nynäshamn val des Ronald Jakobsson med Rune Jakobsson som ersättare. Erik Broberg och Bert Hult gren omvaldes till revisorer. Margit Engström som varit medlem i 25 år fick motta nål och en röd ros. Sven-Ingemund Svantesson och Catarina Bylund sva rade för kvällens underhållning på fiol. Sven- Sven-Ingemund Svantesson och Catarina Bylund underhåller. Ingemund som är son till Riks spelmannen Svante Pet tersson hade mycket att be rätta om pappa Svante, han gjorde bl. a. musiken till århundradets schlager Gotländsk sommarnatt. Ett mycket uppskattat program. Smörgåstårta och äppeldricka serverades och efter det kaffe och drömtårta. Mötet avslutades och det var dags att skiljas med förhoppningar om ett bra år, 2011, för avdelningen. Text: Ingrid Jakobsson Foto: Ronald Jakobsson Margit Engström medlem i 25 år får förtjänsttecken. 2

5 Årsmöte i Sollentuna Täby Danderyd Här sätts förtjänsttecken på plats. Ovanstående lokalavdelning höll årsmöte den 21 februa ri på IOGT-NTO-gården i Hägg vik. 28 medlemmar to talt med gäster var på plats när ordföranden slog klub ban i bordet hälsade väl kommen och förklarade årsmötet öppnat. Christer Roos valdes att leda årsmötet och dagordningen började att avverkas. Efter det att verksamhetsberättelse, ekonomirapport, hand lingsplan och budget god känts av mötet, tog revisorn till orda och föreslog årsmötet att bevilja sty relsen full och tacksam an svarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Detta blev årsmötets beslut. Sedan var det dags att för rätta val, till ordförande om valdes enhälligt Gun- Lis Roos, två ledamöter i sty relsen omvaldes också. De båda revisorerna omvaldes och det valdes funktionärer i olika organ även har omval. Ytterligare utdelning. Två ombud till regionårsmötet valdes och tillika två suppleanter. Nominering till förbundsårs mötet i Gävle 15 16/11 gjordes. Sedan var det dags att läm na över diplom till en med lem för 60-årigt medlemskap och förtjänstnål till två medlemmar för 50-årigt medlemskap. De som erhöll utmärkelser berättade kort om den tid de varit med i organisationen och vad det hade be tytt för envar av dem. Mycket intressant att lyss na till deras berättelser. Avdelningens kontaktperson Ann-Marie Lundmark läm nade regionala upplysningar, pekade på vikten av att vi värvar nya medlemmar samt tackade avdelningen för det gångna årets arbete. Därefter tog undertecknad till orda och pålyste våra för bundslotterier, de nya NBV-satsningar som ligger för handen, berörde vår pro jektkatalog och pekade på vissa projekt som är väl ska pade för att genomföras på lokal nivå samt lämnade viss förbundsinformation. Sedan var det dags för ser vering och avslutning den formella delen av mötet. Filmvisningen tog sedan sin början, det var Lars- Eric Larsson som visade bil der från sommarlägret på Stensund som arrangera des i augusti för en del av De Glömda Barnen som kon ceptet heter. Bilder från åter träffen i januari visades ock så allt mycket intressant och visar på vad nykterhetsrö relsen i samverkan faktiskt kan åstadkomma. Text: Tommy Nilsson Bilder: Lars-Eric Larsson Nu är det dags för diplomutdelning. Krisats Bil AB Strängen 7 ARBOGA Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Wist Last & Buss Köping Uppsala Västerås Avesta stöder MHF för en drogfri trafikmiljö 3

6 Årsmöte i Järfälla Bro Mälaröarna Rubricerade lokalavdelning höll årsmöte den 18 februari i lokalen Hammaren i Jakobsberg med start kl stycken deltagare hade in funnit sig i den 18 gradiga kylan. Mötet var väl arrangerat och allt fanns på plats för att kunna genomföra årsmötet. Efter det att ordföranden häl sat alla välkomna valdes un dertecknad till mötesordförande tog mötet sin början. Verksamhetsberättelsen god kändes och lades till hand lingarna likaså revisionsberättelsen, styrelsen be viljades ansvarsfrihet. Bud get och handlingsplan god kändes varefter valen tog vid. Ordföranden omvaldes en hälligt och övriga styrelsemedlemmar likaså. Revisorer och ersättare val des. Ombud och ersättare till regionårsmötet valdes. Någon nominering till förbundsårsmötet gjordes ej. Vidare så valdes kontaktperson till kommunen och val beredning till nästa årsmöte valdes. Ordföranden Ulla-Britta Wik har delat ut diplom och förtjänsttecken för 50 resp 60-årigt medlemsskap till Daniel Grauner 60 år, Alf Wernersson 50 år och Uno Sten 60 år. Jag hade sedan ordet och in formerade om regionala och centrala saker exempelvis pekade jag på vikten av att köpa våra En chans på tusen lotter, driva studiecirklar, inte glömma att rap portera alla aktiviteter till regionen. Vidare så informerade jag kort om vår projektkatalog. Jag pekade också på att till regionårsmötet kan givetvis andra medlemmar än en dast ombud delta. I anslutning till föredragningen ställdes en del intressanta frågor. Sedan var det dags att dela ut förtjänsttecken och av de berättigade hade en med lem med 50 års medlemskap och två med 60 års dito infunnit sig, de erhöll ur ordförandes hand diplom och blommor. Sedan var det dags för förtäring och i samband med det ta hade Alf Vernersson som tidigare under många år drivit en trafikskola i centrala Stockholm anordnat en frågetävlan. Vi fick sva ra på frågor som ställs i samband med tagande av kör kort och frågorna var 33 styc ken till antalet. Körkortsboken som ges ut av STR var priset till den som hade flest rätt, min blyg samhet förbjuder mig att meddela vem som vann. Efter det att lotteridragningen var avslutad meddelade omvalde ordföranden att nu blir det inte mer, så då tackade vi för oss och drog ut i kylan som nu var 20 grader kall. Ett trevligt och trivsamt årsmöte var tillända. Text: Tommy Nilsson Bilder: Ingemar Burman JB Biltrim AB Bilreparationer Malmgårdsv. 63. Tel STOCKHOLM 4 Mötesordföranden avtackas av omvalde ordföranden.

7 Föryngringar bland uppländska styrelser Lars-Roland och Kerstin Persson från Skärplinge hade kallats till Uppsalas årsmöte för att mottaga medalj och diplom för sitt arbete vid MHF:s camping i Sikhjälma. Både i Uppsala, Skärp linge och Oland-Frösåkers MHF-avdelningar har skifte skett på ordförandeposterna vid årets årsmöten. Sam manlagt har styrelseordförandena blivit ett 60- tal år yngre! Skärplinge MHF-avdelning höll sitt årsmöte den 11 februari i Hornbergsgården. Av avdelningens 159 medlemmar (+ 51 supportrar) deltog 22 stycken i årsmötet. Avdelningens eld själar Lars-Roland och Ker stin Persson hade begärt att få lämna styrelsen efter mån ga år. Till ny ordförande valdes Johan Mattsson. Övriga ledamöter blev Uppsala-avdelningens grönskande matbord. Berth Wadberg, Bo Jansson, Gunlög Sagerström, Per-Erik Gunnarsson och Inge Eriksson. Till suppleanter valdes Dana Hajko och Göran Sandberg. Årsmötet inleddes med att välkände Ale Mattsson sjöng en sång, ackompanjerad av sin son och nye ordförande Johan. Stig Sagnered var mötesordförande och delade i slutet av mötet ut nålar och diplom för 25-, 50- och 60-års medlemskap. Lars-Roland och Ker stin avtackades med blom mor och mötet avslutades med smörgås, kaffe och kaka. Avgående styrelsen önskar den nya styrelsen lycka Forts. på sid. 6 Laga Ditt stenskott från 0:- till 200:- beroende på försäkringsbolag Mått Johanssonsväg Boka tid dygnet runt på: Folke Eriksson 60-årsdiplomeras av ordförande Stig Sagnered. 5

8 Forts. från sid. 5 Kurt Ohlsson och Barbro Bjervner får diplom och medalj för långvarigt arbete i Uppsalaavdelningen. till med sitt arbete inom avdelningen och aktiviteterna vid det vackra fritidsområdet Sikhjälma, genom avgående sekreteraren Mariana Jansson. Vid Uppsala MHF-avdelnings årsmöte 27 februari i Vatt holma IOGTgård valdes Stig Sagnered till ny ord förande efter av gående Bo Swanström. Mar tin Pettersson nyvaldes och Margaretha Hillgren om valdes i styrelsen. Curt Karls son och Barbro Bjervner har ett år kvar. Avdelningen har 224 med lemmar och 281 supportrar. Verksamheten har i huvudsak bestått av fem da gars egna Ta Paus-aktiviteter och tio dagar som rastplatsvärdar i samarbete med NTF. Nålar och diplom delades ut till trogna medlemmar. Skärp linges avgående ordförande Stig-Roland och hus trun Kerstin hade särskilt kallats till årsmötet, där de fick ta emot diplom och medalj för ett gediget ar bete vid fritidsområdet Sikhjälma. Välkände orkesterledaren Jan Welander underhöll på mö tet. Många av de 30 mö tesdeltagarna har dansat efter Jans orkester. Han be rättade att under de 20 ak tivaste åren spelade hans or kester 22 gånger/månad året runt. Detta blev ett glatt återseende. Oland-Frösåkers nye ordförande heter Sören Lidén. Sören har varit vice ord förande under många år och gick tillfälligt in Vid Oland-Frösåkers årsmöte fick Göte Sjökvist mottaga 60-årsdiplom och medalj av nyvalde ordförande Sören Lidén. som ordförande 2005, sedan dåvarande ordförande drab bats av ohälsa. Nu har han åter tagit klubban, vid si dan om sitt ledarskap för den mycket aktiva ungdomsklubben. Nyvald i styrelsen blev Anna-Maria An dersson och omval blev det på Örjan Wedin, Kristoffer Höög och Ulf Hellgren. Kjell Preuschhof har ett år kvar. Avdelningen har haft verk samhet tillsammans med NTF och IOGT-NTO. UlfH Även Ragnar Ottosson fi ck diplom för långvarigt arbete i f.d. Frösåkersavdelningen. Med rätt glasögon ser du bekvämt KONTAKTLINSER är ett bra alternativ Beställ tid för synundersökning Järntorget 2, Fagersta Tel

9 Från och med detta num mer av den tidning du nu håller i han den, Ratta Ren, så ingår även jag i redaktionsrådet. När jag fick förfrågan om att delta i detta och skriva i tid ningen, behövde jag inte tän ka speciellt länge. Jag fick löfte om att skriva om det som ligger mig närmast kring hjärtat droger så jag insåg snabbt att detta var ett unikt tillfälle för mig att få möjlighet att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter. Men först kanske en kort pre sentation av mig själv vore bra så ni alla vet vem det är som nu skriver om det ta ämne i vår regiontidning. Jag heter alltså Lena Larsson, är snart 69 år och har inte varit med i MHF Jär fälla särskilt många år ef tersom jag trodde att jag au tomatiskt fanns med på ma kens medlemskap, men så var alltså inte fallet. Jag är en aktiv person som gillar att ha många järn i elden. Bland annat är jag nyhetsredaktör i vår kommunala lo kal-tv när jag inte arbetar på pensionärsföreningens expedition för att hjäl pa andra gamlingar till rätta med olika frågor de har eller sitter hemma vid da torn och jobbar där. Men prio 1 för mig är och har se dan lång tid tillbaka varit just droger och därför är jag ock så förbundsordförande i en anhörigförening, AMD An höriga Mot Droger. Och så en liten bakgrundshi storia till detta mitt intresse på försommaren började vår då 15-åriga dot ter att röka hasch. Efter sju korta månader hade hen nes missbruk avancerat till både amfetamin och heroin och det var också den dro gen kombinerat med oli ka piller som på nyårsnatten samma år ändade hennes liv. Jag har alltid tyckt, när jag läst MHF-tidningar, att det för mycket handlat om al kohol även om detta naturligtvis också är av största vikt. Droger däremot har det skrivits lite om. Men då mås te vi alla känna till vad som kännetecknar en drog. Enligt WHO:s (Världhälsoorganisationens) beskrivning så är en drog något som är giftigt, berusande och beroendeframkallande. Och detta är verkligen alkohol, men också narkotika. Och av ovanstående anledning så har jag alltså fastnat för narkotika och narkotikaliknande preparat och allt kring detta och det kommer jag att skriva om. I Sverige har vi en lag sedan 1988 som förbjuder all icke medicinsk befattning med narkotika. Den la gen SANGJUTGODS KOPPAR- och ALUMINIUMLEGERINGAR Specialitet: Aluminiumbrons Box 86, ARBOGA Tel Fax Lena Larsson hade vi narkotikamotståndare kämpat för i mån ga år innan den till sist blev verklighet. Tidigare var det förbjudet att odla, in neha, sälja, men inte att kon sumera eller missbruka nar kotikan och det ville vi än dra på. Vi ville ha en heltäckande lag där allting var förbjudet. Sverige har också ute i värl den gjort sig känt för sin restriktiva narkotikapolitik. Vi vill ha adekvat, kva lificerad vård och behandling mot missbruket och ingenting annat. Till och med i FN har man omtalat vårt sätt att arbeta mot narkotikamissbruk, men det hindrar inte att vi även i vårt land har människor som pratar för legalisering av cannabis, avkriminali sering av eget bruk och and ra dumma påhitt. Detta kal las harm reduction och be tyder att man vill minska ska deverkningarna av ett nar kotikamissbruk. Våra mot ståndare tycker också att vi förespråkar en repressiv narkotikapolitik och att vi inget hellre vill än att straf fa dem som missbrukar droger. Men så är det inte, det är allas våra barn vi pratar om och det som hän de oss i går, kan hända vem som helst i morgon. Drogproblemen tar aldrig se mester eller sommarlov. Nu när sommarlovet snart står för dörren och många ton åringar får långa, lediga da gar utan tider att passa eller något nyttigt att göra, är ris kerna stora att de börjar tes ta droger av olika slag. Som maren är känd för den års tid då många för första gån gen testar både alkohol och narkotika. Många föräldrar åker själva ut till landet och lämnar en halvvuxen tonåring ensam hemma i lägenheten el ler huset vilket inte alltid är så bra. Visst vill man Lena Larsson. som förälder kunna lita på sin dotter eller son, men det är inte alltid så lätt att säga ifrån till kompisarna om de föreslår en föräldrafri fest i den vuxentomma lä genheten eller villan. Det hän der varje år att det står i tidningarna om föräldrael ler vuxenfria fester som ur artat och där för mycket dro ger har varit ett inslag i festandet. Så mitt råd till alla tonårsföräldrar är att de stannar hemma eller åt minstone ser till att det finns en vuxen i barnets när het eller som de kan rin ga till om så skulle behövas. Det är bara några få år som detta måste ske och det kan vara frågan om bra eller dåligt att lämna en tonåring ensam hemma. Och du som vuxen som vet att en tonåring är ensam hem ma i en lägenhet eller ett hus, titta till honom eller hen ne och fråga om allt är bra. Det kostar så lite i tid och kan ge så mycket tillbaka. Tonåringar säger gång på gång att de vill ha vuxenkontakt, så jag tror alla blir glada om någon bryr sig när mamma och pappa inte är till hands alltid. Trevlig sommar! 7

10 KSAN:s årsmöte den 11 april 2011 hos kvinnor. Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch äldreminister. Föreläste om strategin för ANDTpolitiken Båda fö reläsningarna var mycket upp skattade och åhörarna hade många frågor. Fjärilspristagare 2011 blev Newros Zeynep Ötunc, ordförande och grun dare av föreningen Tänk om! som arbetar mot hedersvåld, missbruk och kriminalitet och som or ganiserar och stödjer tjejer och kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. KSAN hade bjudit in gäster från bl. a. frivilligsektorn och myndigheter. Repre sentanter från NBV/ Nyk terhetsrörelsen Bildningsverksamhet, Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor/SLAN och So cialstyrelsen tackade KSAN för ett viktigt arbete. Professor Britt af Klinteberg (till höger) höll en uppskattad föreläsning. KSAN:s årsmöte 2011 hölls i Immanuels kyrkan i Stock holm den 11 april. Årsmötet omvalde Maj- Inger Klingvall till ordföran de för ett år. Till ordinarie ledamot för två år om valdes Mai Eriksson, Mo nica Lejman Dahlström, Susanne Lönnberg och Solveig Roth Johansson. Till ordinarie ledamot för ett år valdes Wiveca Holst. I styrelsen ingår även Eva-Karin Envall, Marina A Davidsdotter och Iris Denstedt-Stigzelius. Till ersättare för ett nytt år om valdes Maria Sandgren Loa och nyvaldes Helena Eriks son, Annika Nilsson och Ana Oviedo. Kvinnor i Svenska Kyrkan hade begärt utträde ur KSAN. KSAN består nu av 30 medlemsorganisationer. Årsmötestalare var Britt af Klinteberg som föreläste om Risk- och missbruk KSAN:s kanslichef Leena Haraké, årsmötesordf Anita Gradin och KSAN:s ordf Maj-Inger Klingvall. Hos oss hittar Ni Drägeralkolås, g Billarm och Dieselvärmare Vi släcker 2:or Botkyrka Motor Kumla Gårdsväg 13, Norsborg Öppet vardagar 8-17 lördag 9-13 Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig för Maria Larsson, talade om ANDT-politiken. Gredelby El Gredelbyvägen 14A, KNIVSTA tel

11 Uppmärksamma äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion! KSAN:s ÅRSMÖTES- UTTALANDE 2011 Uppmärksamma äldre kvinnors ökade alkoholkonsumtion! Kvinnor 55+ är en växande grupp i antal både i Sverige och i övriga Europa. Mån ga av de kvinnor som nu går i pension har en högre alkoholkonsumtion än ti digare generationer och tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern. En trolig konsekvens blir en ökad andel riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade skador, vilket kom mer att ställa större krav på arbetslivsinriktad re habilitering och insatser från hälso- och sjukvården. Den traditionella beroendevården saknar behandlingsprogram för äldre kvin nor, trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre bl. a. med tanke på att mån ga äldre medicinerar. I Sverige har de ändrade dryc kesvanorna bland medel ålders kvinnor redan av speglat sig inom vården. Den alkoholrelaterade dödligheten i leversjukdomar bland kvinnor år har ökat med 83% det senaste år tiondet, jämfört med 65% för män. Folkhälsoarbetet måste i framtiden även innefatta äld re kvinnors alkohol- och läkemedelskonsumtion. Det behövs mer information om verkningar och bi verkningar av alkohol i kombination med läkemedel, för att förebygga bland beroende. Dessa frågor berör många och fler mås te bli delaktiga i det förebyggande arbetet. Med stöd av ovanstående upp manar KSAN:s årsmöte arbetsgivare, beslutsfattare och vårdgivare: att uppmärksamma äldre kvin nors alkoholkonsumtion och vidta adekvata åtgärder för att förhindra en ny rekrytering av kvinnor till missbruk/blandmissbruk och beroende. Vårt telefonnummer är Stöder MHF för en Drogfri Trafikmiljö. VARNING FÖR SLITNA VINDRUTOR Slitna vindrutor är en glömd trafikfara! Läs rapporten på Sök R657. Hjälmunge Åkeri AB Allt inom Grustransporter, Plogning och Sandning. Hjälmunge 217 SKÄRPLINGE Tel Skadad eller sliten vindruta? Byt eller laga för säkerhets skull. Välj alltid AUKTORISERADE BILGLASMÄSTERIER 9

12 Norge ett äventyr, del 2 av 2 Här fortsätter Lars Grahns berättelse och fantastiska bilder från en resa i Norge. Väl nere igen från Kje åsen åkte vi upp till Hjölmodalen dalen dit solen al drig når. På toppen finns ett fint vattenfall och där som nade vi till forsens brus. Det ser ut att bli en solig dag, men det är inte säkert för i Norge slår vädret om blixt snabbt. Vi tar färjan Trollstigsveijen bjuder på svindlande vyer. över till Bruravik och kör vi dare till Gudvangen. Det är ett mycket fint ställe. Här kan man ta en tur på Aurlandsfjorden (som leder ut till Sognefjord) och här kan man även få se sälar. Från Gudvangen åker vi till Flåm som ligger längst ner i Aurlandsfjorden. Där tar vi tåget till Myrdal, vilket är den mest upplevelserika tågresa man kan göra i Norge. Stigningen är 1:18 Geirangerfjorden. 10

13 Trollstigen ner mot Åndalsnes. (1 meter/18 meters sträcka), vil ket är mycket för ett tåg. Med branta fjällsidor och då nande forsar är det en häf tig resa. Tåget stannar vid en 90 meters fors och vi får där se ett fantastiskt skådespel. En sångerska kommer upp ur forsens dimma och sjunger så det knottrar sig över hela kroppen. Resan kostar 250: /person och är värd varenda krona. Resan fortsätter till Aurdalsvangen och världens läng sta vägtunnel (2006). Tun neln är 24,3 km lång och man kan göra avbrott i två stora rum som är upplysta med blått ljus, till vila för ögonen. Dyrt med färja i Norge Åter i Flåm fortsätter vi bil resan ner i dalen. Där finns en färja för överfart till andra sidan fjorden, men det kostar 300: att åka den korta sträckan med bil och vagn och vi beslutar oss istället för att åka runt fjor den. Vi hittar en liten väg längs stranden och följer den. Men efter några kilometer släpar mittsträngen i bilens underrede. Vi letar upp en grind till en fårhage, där vi kan backa in och vän da tillbaka till färjan. Sträc kan över fjorden är inte längre än att man kan kas ta sten över den, men ut giften kommer vi alltså inte ifrån. Vi hamnar så småningom i Jotunheimen, där man kan åka skidor året om. Vi ställer av husvagnen i da len och tar bilen upp till Galdö piggen. Där finns möjlighet att följa med på en gui dad tur till den me ter höga toppen, men ty värr hade sista turen gått för dagen när vi kom fram. Åker man i Norge så kan Forts. på sid. 12 Tumba Bilvård AB Brinkvägen 2B TUMBA Stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Fin fi kaplats för den som inte har anlag för svindel 11

14 Forts. från sid. 11 Marina (till vänster) och trollet som givit vägen sitt namn. man faktiskt uppleva tre årstider på samma dag. Först be finner man sig bland 5 6 meter höga snödrivor. En stund senare, läng re ner i dalen, börjar björk knopparna slå ut och längst ner är det full sommar. Här är en väldigt skiftande natur, så varför åka till Österrike när vi har sam ma natur bakom knuten! Trollstigen Nu är vi framme vid den be ryktade vägen Trollstigen. Det är fjärde gången jag är här, men den är lika fa scinerande varje gång. Det ta otroliga vägbygge på en lodrät bergvägg! Vad hade dom för vägmaskiner då 1936 när vägen byggdes? Vi stannar till vid Troll väggen för att titta på dom galningar som hoppar ut för stupet, men ingen hop pare syntes till denna dag. En tur till Ålesund är ett mås te när man är här. Vi kom mer dit på kvällen, pre cis när solen går ner och gör ett guldstreck i havet. Tjusigt! Vi tar färjan till Molde (ro sornas stad). Där ska vi slå läger för natten. Vid en titt på kartan hittar vi högt upp på ett fjäll ett ställe som heter Storvallen. Dit åker vi. Man behöver aldrig ta in på en camping i Norge, man hittar bättre platser att ligga på helt gratis. Man mås te ju dra in på något när allt är så dyrt! Hemfärd Nästa dag stannar vi till hos bekanta som har sommarstuga på ett fjäll ovanför Alvdal. Sedan bär det av hemåt via Röros och Klövsjö benämnt som Sveriges vackraste by. Det har varit en underbar resa och vi har i berättelsen ändå bara skrapat lite på ytan. Skulle vi tagit med allt, hade vi fyllt ett dubbelnummer av Kultrycket. Och bäst av allt vi hade i alla fall tur med vädret. Lars och Marina tekniska kontoret Vi stöder MHF i deras arbete för en nykter trafi kmiljö Forsen som försvinner under vägen. Lars Karlsson Bilverkstad AB Hildur Ottelinsgatan 21B, Uppsala

15 Bilminne från en Bålstamedlem Bifogar en bild från bör jan av 1950-talet med min far Gunnar Runberg bakom ratten på sin fina Citroën B7, års modell 1938 med regnr H Bilen var avställd un der krigsåren och ägdes av min far Jag minns mycket väl bilen, vi gjor de många resor med den, både hemma i Småland och ibland till släktingar i Västergötland. Tyvärr skrotades bilen Jag har efter kontakt med Läns styrelsen nyligen fått en kopia av Bilregistrets re gisterkort där jag kan se alla uppgifter om bilen och föl ja bilens olika ägare. Min far Gunnar Runberg tog körkort som 18-åring 1927 och var aktiv medlem i MHF från denna tidpunkt hela livet. Han var bl. a. en av grundarna av MHF-avdelningen i Kalmar. Mina Pappa Gunnar i sin Cittra. för äldrar var också husvagnsägare ungefär från 1960 och fram till att jag över tog deras sista husvagn 1983, och jag tror att de också var medlemmar i husvagnsklubben. Hälsningar från Nils Runberg Vem äger väskan? Vid Uppsala-avdelningens årsmöte lämnade någon en svart väska kvar i Vattholmalokalen. Väskan innehöll bl. a. en Viking Line-penna och en liten kalender från Landstinget. Avdelningen är naturligtvis tacksam för gåvor, men väskan är begagnad och vi har nyare med Tylösandsseminariets loga på. Känner du att du saknar din väska så ring till Ulf Hellgren, tel så får du den hemlevererad per bil vid tillfälle. UlfH Industrimålningsteknik AB Säljer Servar Reparerar Box 19, Enköping Vi stöder MHF för en drogfri trafikmiljö Brandsäker kunskap På hittar du information, utbildning, litteratur och rådgivning. 13

16 Regionstyrelse, adresslista Ordförande Tommy Nilsson Fågelsångsvägen Sollentuna Tfn bost.: Mobil: E-post: Kassör Kjell-Åke Ellström Prästkragevägen Sorunda Tfn bost.: Mobil: E-post: Ledamot Anne-Marie Lundmark Gränsvägen Västerhaninge Tfn bost.: Mobil: Ansvarsområde: Droger Ledamot Stig Sagnered Locksta, Pl Uppsala Mobil: E-post: Ansvarsområde: Värvning och studie Vice sekreterare Margareta Bernström Viby Södra Soldatgården Arboga Tfn bost.: E-post: Vice ordförande Roger Ahlholm Stavhäll Bergbacken Mariefred Mobil: Mobil: E-post: Sekreterare Lisa Svedin Västergam Ammor Gotlands Tofta Tfn arb.: Mobil: E-post: Ledamot Sören Lidén Klockarbol, Prästgårdsvägen Alunda Tfn bost.: Mobil: E-post: Ansvarsområde: Miljö Ledamot Ewa Nyberg Vivastbo Heby Mobil: E-post: Ansvarsområde: Trafiksäkerhet Styrelsens arbetsutskott består av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Riv ur bladet och spara adresslistan. Regionkontoret Marie Andersson Smedjegatan Eskilstuna Tel.: Mobil: E-post: Eskilstuna Lackforum AB Försäkringsskador Månd-Torsd 7-16, Fred 7-13 Hejargatan 24, Eskilstuna Mellinger Bil AB Alltid 100 Bilar i Lager Hejargränd 2, Västerås Tel:

17 Kontaktpersoner Regionstyrelsen har utsett en kontaktperson för varje MHF-avdelning. Kontaktpersonernas uppgift är att fungera som en länk mellan avdelning och region. Har du som medlem frågor, funderingar, synpunkter eller förslag kontakta din kontaktperson. Förändringar i regionstyrelsen har medfört förändringar i listan över kontaktpersoner. Eftersom regionstyrelsen har förändrats så har listan över kontaktpersoner justerats. Välkommen att ta kontakt med Regionstyrelsen Avdelning Kontaktperson Telefonnr Björkvik Marie Andersson Botkyrka/Huddinge Kjell-Åke Ellström Enhörna-Turinge Marie Andersson Enköping Margareta Bernström Eskilstuna Margareta Bernström Tommy Nilsson Flen-Malmköping Marie Andersson Haninge-Stockholm Tommy Nilsson Järfälla-Bro Tommy Nilsson KAK Lars-Eric Jacobsson Kolbäcksådalen Lars-Eric Jacobsson Norra Gotland Lisa Svedin Oland/Frösåker Ewa Nyberg Roslagen Sören Lidèn Rönö Roger Ahlholm Sala Stig Sagnered Skärplinge Stig Sagnered Sollentuna-Täby/ Ann-Marie Lundmark Danderyd-Sundbyberg Strängnäs Marie Andersson Södra Gotland Lisa Svedin Upplands Väsby/Vallentuna Tommy Nilsson Uppsala Sören Lidén Vingåker Marie Andersson Västerås Ewa Nyberg Österåker Stig Sagnered Camp.Club. Sthlm.sekt Kjell-Åke Ellström Medlemmar på orter som saknar MHF-avdelning kan kontakta närmaste lokalavdelnings kontaktperson. Riv ur bladet och spara adresslistan.

18 Skoogsbrand Rösträknare Kerstin Persson granskar misstänksamt Lars-Eric Jacobssons röstkort. Det hettade till ordentligt när Gun- Lis Roos presenterade valberedningens för slag på årsmötet i Nynäshamn. Gun-Lis & Co hade lagt ner ett beundransvärt arbete på att in i det sista täcka upp alla pos ter där ledamöter avsagt sig omval. Men mitt i glöden hade valberedningen glömt att inbjuda av delningarna till nominering av kandidater, vilket tän de SvenOlof Skoog som i ett fl ammande tal krävde att valberedningens arbete skul le göras om. Mötesordförande Anette Fa gerholm Ahlholm dämpade så småningom elden och mötets sekreterare Lars-Eric Jacobsson kunde an teckna den nya styrelsen en ligt valberedningens förslag. Bergsidan Entreprenad AB Vi har jobbat med sprängningar under femtio år Vi utför alla slags sprängningar, även försiktiga sprängningar och husgrunder samt markarbeten. Med över 50 års erfarenhet inom företaget kan vi erbjuda kunden ett professionellt utförande av alla typer av sprängningsarbeten, även inomhus. Bergsidan Entreprenad AB genomför årligen ett trettiotal arbeten i Stockholm med omnejd. Företaget har alla ansvarsförsäkringar. Vi tar det från början Haninge Stockholms lokalavdelnings ordförande Ann-Marie Lundmark välkomnade de 58 mötesdeltagarna och berättade att Nynäshamns avdelning slogs sam man med Haninge och Ty resös avdelningar för 10 år sedan och har nu en bra verk samhet. Därefter följde an föranden av kultur- och fri tidsnämndens ordförande Maria Strömqvist, regionordförande John-Eric Erics son, Birgitta Olli från Sa lusansvar och Thomas Olli från NBV. En applåd fick Ann-Marie Lund mark när hon berättade att Nynäshamns kommun skall ha alkolås i alla sina fordon inom fem år. John-Eric berättade att med lemstalet i regionen ökat med 10 stycken. Även sup portrarnas antal har ökat. I sitt fortsatta anförande påminde John-Eric om vad MHF åstadkommit ge nom åren. Vi var pådrivande för högertrafiken på 60-talet och för den sänkta pro millegränsen. Båtfyllerilagen bär MHF:s märke, lik som det pågående genomförandet av alkolås i nya bilar. Birgitta Olli berättade att Den Norske Bank har köpt John-Eric verkar nöjd med att slippa ordförandeskapet. Sa lusansvar och att vårt för säkringsbolag beräknas öka omsättningen från 25 mil joner till 80 miljoner på tre år. Detta gör att SalusAnsvar blir resursstarka och kan bli ännu bättre. Birgittas ord förstärktes av ett om bud som sänkt sin bilpremie med 3.500: genom att gå över till SA. NBV:s Thomas Olli berättade att den folkbildning som NBV och andra liknan de bildningsförbund utför i Sverige är unikt i hela Kontakta oss gärna för mer information. Tel: , Avgående John-Eric Ericsson förklarar för Marie Andersson vad han nu ska göra på sin fritid. 16

19 på regionårsmötet efter lottning mellan ho nom och Mikael Höög, som hade fått samma antal röster. John-Eric Ericsson och Len nart Stenberg avtackades med blommor, diplom, pre sentkort och silvermedalj. Även SvenOlof Skoog, Ann-Marie Lundmark och Lars-Eric Jacobsson avtackades för sitt arbete. värl den. I Stockholms län del tog ett stort antal personer i dessa utbildningar förra året. Sluten omröstning till ordförandevalet Valberedningen föreslog rutinerade skåningen Tom my Nilsson till ny ord förande efter John-Eric Erics son, som frånsagt sig om val. Från ett ombud kom mot förslag på Stig Sagnered, som är mera välkänd i vår region. Som brukligt Mötesdeltagarna var hungriga och maten tröt på slutet. är i sådan situation blev det sluten omröstning, där Tom my vann med minsta möj liga marginal 16 röster mot 15! Två röster var ned lagda. Utifrån röstresultatet valdes Tommy till ordförande för region Mälardalen på två år. Roger Ahlholm och Lisa Sve din nyvaldes till styrelsen på två år. Omval för sam ma tid blev det på Stig Sag nered och Sören Lidén. Ann-Marie Lundmark omvaldes på ett år. Margareta Bern ström valdes på ett år (fyll nadsval). Kjell-Åke Ell ström nyvaldes på ett år Årsmötet var livligt och de mycket fina lokalerna i Folkets hus var ett stort plus. Högtaleriet trasslade något och ma ten började tryta för oss som stod sist i kön. Alla om bud verkade dock nöjda inför hemfärden, liksom en Ratta Ren-skribent som sam lat material till ett mötesmanus. UlfH Fem ledamöter av den nya styrelsen. 17

20 Projektarbetet i regionen Det mesta av projektarbetet har sitt ur sprung i den centralt framtagna projektkatalogen den omfattar totalt 36 olika projekt. Dessa fanns i rubrikform tyd liggjorda i förra numret av denna tidning. Det är då av vikt att nämna att de 9 centrala projekten drivs av förbundet centralt men i vissa fall kan även re gional medverkan ske. Projekt nummer 36 som be nämns övriga skall därvidlag läsas och tolkas, att där platsar allt som inte finns inbyggt i de övriga 35 projekten. Vid höstkonferensen som kom mer att genomföras lör dagen den 10 september kommer stor tid att anslås för del genomgång av hur det ser ut i regionen då samt ytterligare gå igenom de olika projekten. Jag vet, att när denna ka talog såg dagens ljus 2003/2004 menade många fö reträdare för såväl regioner som lokalavdelningar att detta blir svårt inte lätt att få grepp om vad som me nas. Genom åren så har mån ga frågetecken rätats ut. Man kan säga att i katalogen finns projekt för den lil la regionen och för den sto ra för den lilla lokalavdelningen såväl som för lokalavdelningar med flera hundra medlemmar. Jag vill i denna text peka på några projekt som till sin upp läggning är av mindre art kräver inte så stora ekonomiska resurser, inte heller så stora personella dito. Projekt 14 Trafiknykterhets dagen, projekt 24 Uppvaknandet, projekt 25 Ta Paus, projekt 28 Stoppa lang ningen samt projekt 31 Reflexprojektet. Samtliga dessa är just sådana projekt som i princip alla lokalavdelningar kan ut föra, kanske inte alla men ett stort antal av dessa projekt kan man klara. Sedan kan man ju alltid sam arbeta över lokalavdelningsgränserna. Kontakta undertecknad el ler Marie på kontoret om det är något Du undrar över. Sedan finns ju alltid de ut sedda kontaktpersonerna till hjälp, lista på dessa finns på annan plats i denna tidning. Läs nu inte detta som att det är förbud att genomföra de andra projekten för det är det givetvis inte. Lycka till och tänk på att al las arbete är lika betydelsefullt. Tommy Nilsson Regionen deltar i Almedalsveckan Den 4 10 juli kommer region Mälardalen tillsammans med MHF-Ungdom. Stockholms distrikt att delta under Almedalsveckan på Gotland. Vi finns med hela veckan i en med IOGT-NTO delad mon ter på Internationella Tor get i Visby hamn. Temat i år är Demokrati och Solidaritet. I montern kommer vi att mark nadsföra vår organisation och dela ut lämpligt fol der- och broschyrmaterial samt tidningen Motorföraren. Då vi delar montern har vi inte hur mycket plats som helst, men två Roll- Ups skall också få plats. Medlemmar från MHF- Ung dom kommer att medverka och arbeta i montern. I nästa nummer av Ratta Ren kommer ett reportage som talar om hur det gick och vad det gav. Detta är ett nytt koncept som vi väntar oss mycket av. Tommy Nilsson Höstupptakten Denna kommer att genomföras lördagen den 10 september i Andreas kyrkans lokaler i Flen. Ur programmet: projektarbetet genomlyses, medlemssituationen kopplad till värvningsinsatser är ett par av punkterna ur programmet. Vik redan nu dagen, hemsidan kommer att fortlöpande vara uppdaterad i detta ämne och efter sommaren kommer inbjudan att skickas ut till lokalavdelningsordförandena. Tommy Nilsson SLANGSERVICE I UPPSALA AB Försäljning av de mest förekommande slangtyperna Tillverkning och reparation av hydraulslangar Stålrör Stålrörskopplingar Högtrycksutrustning Slitdelar Verktyg Oljor Filter Jourtel Fax Säbygatan UPPSALA Torgny s Plåtslageri AB Uthyrning av Skylift Åkerby Bobergs, Bälinge Tel Mobiltfn

21 Föreningen Fruktdrycker 60 år Samtidigt som föreningen höll sitt årsmöte den 6 april i Bååtska rum met som är en lokal tillhörig riksdagen firade man även sitt 60-åriga jubileum. Ett sjuttiotal ombud och in bjudna gäster hade samlats och efter det att ordföranden Ann-Louise Friberg hälsat alla välkomna bör jade mötet med uppvaktningen till jubilaren. Först ut var NBV som ge nom Anders Castberger upp vaktade med en tavla. MHF uppvaktade genom för bundsordföranden Maria Bergström som meddelade att som gåva betalar MHF dubbla medlemsavgifter för Kjell-Ove Oscarsson uppvaktade från IOGT-NTO med att meddela att hans or ganisation står för kostnaderna vid ett av Föreningen Fruktdrycker anordnat seminarium. NSF uppvaktade med blom mor och en bok, Systembolaget med ett större an tal engångsmuggar samt NSO som uppvaktade med en musikskiva. Ja så var uppvaktningarna över och ordföranden tac kade för alla gåvor som kom mit föreningen till del. Årsmötet började sedan och Monica Ståhl satt mötesordförande biträdd av Delar av styrelsen. Intresserade deltagare. Ann-Louise och Christina som mötessekreterare. Efter det att såväl verksamhetsberättelsen inkluderande kassarapport och ba lansräkningar klubbats, fö reslog revisor Sten Fahlén att mötet måtte bevilja an svarsfrihet för styrelsen för det gångna året vilket ock så blev årsmötets beslut. Den av styrelsen framlagda budgeten, förslag till års avgifter och arbetsplan vann årsmötets gillande och nu var det dags att företa val. Ann-Louise Friberg omvaldes enhälligt som ordfö rande, till styrelseledamö ter nyvaldes Stefan Sö derholm övriga tre som man datperioden gick ut för om valdes. På suppleantsidan gjordes ett nyval övriga omvaldes. Revisorer och ersättare till dessa omvaldes också. Nu var två tredjedelar av års mötet avklarat återstod nu endast seminariedelen som detta år var ganska omfattande. Lennart Agèn som är informationschef på systembolaget inledde och kunde bland annat meddela att under det gångna året har den al koholfria försäljningen ökat med 25%, vidare att man förändrat skyltningen av alkoholfria urvalet finns nu mera runt kassorna, vidare att åldersstrukturen på de som köper alkoholfria drycker förändrats och det kunde noteras att även grup pen år köper i stör re omfattning nu än tidigare. Alexandra Pascalidou känd från TV berättade om hur man njöt av livet ur ett grekiskt perspektiv för länge sedan. Nu var det dags för godsaker som representerades av Thomas Nyberg från Chok ladfabriken som berättade de råvaror som används vid tillverkningen av dessa godsaker. Thomas hade med sig ett rikt urval av fabrikens sortiment som vi fick smaka på. Christina Möller och Sam Hel lager pratade om olika dryc ker och pekade bland an nat på att kolsyrat flaskvatten är på stark uppgång. Bengt Göran Kronstam som är en välkänd vinskribent berättade om en annorlunda vinprovning garan terat alkoholfritt. Han hade också med sig ett rikt ur val av drycker som vi fick smaka och det vi inte drack upp på stället, fick vi ta med oss hem vilket de fles ta gärna gjorde. Ja, nu var alla tre delarna av årsmötet tillända och Ann-Louise kunde slå klub ban i bordet och förklara mötet avslutat. Text. Tommy Nilsson Bilder: Annica Nilsson 19

22 Campingklubbens vårträff i Österbybruk MHF Camping Club, sektionerna Klöver och Stock holm, förenade nytta med nöje då de i veckoslutet kring sista april campade vid Simbadets camping i Österbybruk. Torsdag eftermiddag anlände de första vag narna och fyllde sedan på under fredag morgon. Sektion Klöver, som består av C-, W-, X- och U- län samt sektion Stockholm har fattat tycke för den na campingplats och dess föreståndare Marie Gu stafsson. Hela fredagen vårstädade MHF:arna cam pingplatsen och fick i ut byte campa gratis under helgen. Under lördagen gjorde vi en tripp till Söderskogen, Tobo, Örbyhus och Tegelsmora för att titta på förekommande sevärdheter. Kväl len veks naturligtvis för brasan på Herrgårdsdammen, med påföljande fyrverkeri. Campingklubben har även bokat in en träff i Ös terbybruk i september. Då hoppas vi på på lite mer värme och välfyllda svampskogar. UlfH MHF Flen-Malmköping inbjuder till Sillsexa Lördagen den 20 augusti kl Vid Norrotens hembygdsgård Flen Kostnad 100 kronor Anmälan till Bernt eller till Göran senast den 14 augusti. Välkomna! I städningen ingick att rensa bort tusen små lönnplantor från barnens sandlåda Pär Gillberg Åkeri AB Maskintransporter Specialtransporter Sandvägen 3, Österbybruk Mobil Bostad: Bilverksta n Spångatan 1, SALA Allt inom Bilrep

23 Värva mera så blir vi flera Rubriken kan tyckas vara något spektakulär och kräva en ingående förklaring. Jag tror inte det finns någon i våra led som inte är med veten om de betydande svå righeter vår organisation har och har haft under det senaste decenniet vad gäl ler medlemstillströmning. Man kan så klart säga att det problemet har i stort sett alla folkrörelser idag, nöja sig med detta och köra vidare. Ett sådant synsätt löser inte problemen. Något måste göras, men kan ske först skall vi fråga oss, varför är det så? Är vi helt ointressant som organisation, det tror jag inte vi är, finns det färre nyk terister? Ja det tror jag men inte så många färre som våra medlemssiffror pe kar på. Kanske är det Sammanställning medlemsutfall region Mälardalen Redovisat per månad Månad Nya H Avg H Acc saldo Nya S Avg S Acc saldo januari februari mars april så att vi vant oss vid att nå gon annan än vi själva skall värva medlemmar till oss? Ja under en del år har vi fått höra att det ordnar Sa lusansvar åt oss men när det nu kraftigt viker på den fronten till och med anskaffning av supportmedlemmar går dåligt. Jag har under flera år på annat håll häv dat att det är en stor rörlighet i supportleden, visst man kan värva nya men när så gamla för svinner är det ingen större affär. Nu är det så man har gjort cen trala utredningar för att visa att support och H-kurvor na skall skära sig det skul le de ha gjort för snart 10 år sedan så har inte skett och kommer med all säkerhet ej att ske heller. Nu är detta en klen tröst för att inte säga ingen tröst alls utan nu måste krafttag till och vi har inte mycket tid att vinka på det brådskar. Nedan tablå visar på den kal la verkligheten för den för sta tertialen Region Mälardalen har utsett värvningsansvarig det är Stig Sagnered och han hjälper er med alla upptänkliga råd och tips. Regionen har lagt fast mål för denna aktivitet som är brådskande och viktig, vi har som mål att under åren tillföra regionen 250 nya H-medlemmar och dubbelt så många supportmedlemmar. Vi kommer under höstupptakten att anslå stor tid till detta ämne, det är viktigt att så många som möjligt kommer till upptakten som blir den 10 september och hålls i Andreas kyrkans lo kaler i Flen separata inbjudningar kommer efter som maren uppdatering sker på vår hemsida, boka redan nu dagen. Tommy Nilsson Välkommen till Scanias museum i MARCUS WALLENBERG-HALLEN! Vi har öppet hela sommaren, vardagar * *Bäst att ringa innan, det kan vara bokat. Meddela gärna om ni blir fler än 20 personer. Vatthagsvägen 2 Upplandsväsby Telefon:

24 Påskfest med Norra Gotlands MHF kvällens program. Påskmaten, ägg sill ström ming olika pajer, du kades fram och hade en strykande åtgång. Efter maten tog Nisse Berg klint fram sitt dragspel och spelade upp till en stunds dans. Tre lotterier såldes. Nu var det dags för en li ten musiktävling. Nisse spe lade några utvalda låtar och Ingrid ställde frågor med olika svårighetsgrad, ett uppskattat program. Därefter dukades kaffeborden och nu smakade det gott med kaffe och gräddtårta. Under kaffet drogs lot terivinster, bland annat stenugnsbakade limpor. Till avslutning spelade Nis se några låtar så att de som kände för det kunde dan sa en stund till innan det var dags att skiljas efter en trevlig kväll. Text: Ingrid Jakobsson Foto: Ronald Jakobsson Norra Gotlands MHF in bjöd till Påskfest i Bäl bygdegård på skärtorsdagen. Ett 40-tal deltagare kom, ord föranden hälsade välkomna och redogjorde för Överträffa vårsolens glans! Lackskydda din bil. Den behåller sitt värde längre, blir lättare att hålla ren och behöver aldrig mer vaxas. Och så är det ju roligare att åka i en skinande blank bil som kan tävla med den efterlängtade vårsolens glans! Vi utför alla typer av plåt- & lackarbeten - Avtal fi nns med alla Försäkringsbolag - Godkända för Vagnskadegaranti på Porsche & BMW - Medlem i Kontrollerad Skadeverkstad - If-certifi erade Fri lånebil! Både klokt och lyxigt! Wellkept Solna Business Park Tel: Sandbergs Gräv Tystberga Maskin med skylift, minigrävare Linjebyggnationer - Vatten - Avlopp Tel Norrhem längtan, Tystberga 22

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007

BLADLUSEN. Föreläsningar! Årsmöte! Tips! Studiebesök! Mars 2007 BLADLUSEN Föreläsningar! Tips! Årsmöte! Mars 2007 Studiebesök! Vill du få hem Bladlusen via epost istället? Meddela din epost-adress till ulrica.danielsson@hotmail.com så fixar vi det. Har du egen erfarenhet

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga)

Protokoll. fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Sockenråd 2015-04-15 Sida 1(3) fört vid Västra Torsås Sockenrådsstämma onsdagen 2015-04-15 i Hynnenäs Bygdegård (en bilaga) Närvarande ur sockenstyrelsen:, Pia N. Svensson, Rolf Erlandsson, Örjan Riis

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE

Reumatikerföreningen. Vår/Sommar 2014. KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Reumatikerföreningen Vår/Sommar 2014 KALLELSE/INBJUDAN till Reumatikerföreningen Lidköpings ÅRSMÖTE Årsmöte för verksamhetsåret 2013 onsdagen den 19 februari kl 18:30 i Lidbeckska huset Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 SVINNINGE TOMTÄGAREFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2003-04-21 med Svinninge Tomtägareförening på Skåvsjöholms Konferensgård, Åkersberga 1 Stämmans öppnande Ordförande i Svinninge

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer