I tiden. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 25/April 2012 Pris: 20 kr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I tiden. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 25/April 2012 Pris: 20 kr"

Transkript

1 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 25/April 2012 Pris: 20 kr I tiden i brukar ju alltid ha ett tema för varje tidningsnum- denna gång är det "I tiden". Och det passar ju in Vmer, på det mesta... Eller kanske skulle man travestera ett annat välkänt valspråk och hugga till med "För Nämdöskärgården- i tiden"? Det skulle förresten vara en utmärkt sammanfattning av Nämdö Hembygdsförenings hela verksamhet. Inuti tidningen finns massor av viktiga saker som händer just nu i tiden, och här vill jag ta upp ytterligare en, nämligen bredbandsprojektet. Alla ni medlemmar har ju fått en hel del information genom e-post och årsmöte om det stora arbete som pågår för att bygga snabbt, stabilt och robust bredband (huvudinriktningen är fiber så långt det går och överföringshastigheter långt över vad mobila systemen kan erbjuda), såväl i vårt område som i övriga skärgården. Läget för dagen sammanfattningsvis: Vi i Hembygdsföreningen har dragit igång vårt LEADER-projekt som heter Förstudie Bredband Nämdöskärgård, och fått beviljat kr i stöd om vi lägger ner 200 idella timmar à 175 kr. Vi har en projektledningsgrupp på fem personer med goda kunskaper inom såväl företagande som projektledning och teknik. Vi har kontaktpersoner för våra olika ö-områden, en del via fastighetsägarföreningar, en del via andra kanaler. Vi har skaffat detaljerade specialkartor via Lantmäteriet över alla fastigheter i området. Vi har kontakter på länsstyrelsen, lantmäteriet, i SIKO:s bredbandsprojekt och även med några potentiella partners. Vi har en ständigt växande intresseanmäl- ningslista som idag omfattar över 130 fastigheter, varav en del innehåller många hus att ansluta. Vi har alldeles nyligen också fått besked om att även Nämdö Skärgårds Intresseförening kommer att utse en kontaktperson för bredbandsprojektet. Vår tidsplan ser nu ut ungefär så här: Våren ägnas åt att ytterligare fylla på intresselistan genom fler utskick och även uppsökande verksamhet. Den 25/5 är sista dag att anmäla sig- därefter går projekteringen in i den slutliga fasen. Vi ska också ta fram offerter på såväl själva utbyggnaden som kommande tjänsteleveranser: TV, bredband, telefoni. Under sommaren kommer alla som anmält intresse att kallas till möte för bildande av den nya ekonomiska förening som ska stå för ansökan av statsbidrag och även bli nätägare när arbetet är klart. Till hösten ska ansökan om stöd skickas in till länsstyrelsen, förhoppningsvis beviljas och därpå kan byggandet dra igång. Liknande arbete pågår på flera andra öar, en del har kommit lite längre (Gräskö och Ingmarsö-området som redan skickat in stödansökningar), andra befinner sig ungefär i samma läge som vi eller lite efter (Möja, Sandhamn, Runmarö, Ornö, Landsort). Helt klart är att det ser lovande ut när det gäller skärgårdens bredbandsframtid! Camilla Strandman Skicka din intresseanmälan till: tel (Namn, kontaktadress, fastighetsbeteckning i Nämdöskärgården) Nämdö Hembygdsförening Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och miljö som näringsliv och övriga samhällsfrågor. Vi äger och förvaltar Nämdö Hembygdsgård. Alla är välkomna som medlemmar, ej mantals-skriven i nämdöskärgården blir stödjande medlem. Ansvarig utgivare Christer Glaad Postadress: Nämdö Hembygdsförening Nämdö Hemsida: I redaktionen: Camilla Strandman Inga Winroth, Nilla Söderqvist, Carina Öhman Redigering & layout: Olle Strandman Tidningens postadress: Box 11, Nämdö Nästa nummer utkommer v25, manusstopp 14/5

2 2 Årsmötesprotokoll Protokoll fört vid årsmöte 4/ Nämdö Hembygdsförening Närvarande: 29 bofasta och 7 stödjande medlemmar= 36 st, se bil 1 1. Ordförande Christer Glaad öppnade mötet 2. Val av mötesfunktionärer: a) ordförande: Christer Glaad b) sekreterare: Camilla Strandman c) Justerare: Bibi Walden, Bosse Holmberg 3 Utsänd föredragningslista fastställdes 4. Beslöts att cirkulerande närvarolista skulle utgöra röstlängd 5. Mötet befanns utlyst i behörig ordning 6. Ordföranden föredrog den utdelade verksamhetsberättelsen samt den ekonomiska berättelsen. Se bil 2 och 3. Sammanfattningsvis: Ännu ett år fyllt av aktiviteter, mycket fint ideellt arbete nedlagt, årets resultat: kr, omsättning: kr, summa likvida medel 31/12: kr, antal medlemmar 31/12-11: ca 300 st. En hel del större renoveringar har gjorts på hembygdsgården och i lägenheten. 10 pubkvällar har ordnats liksom Nämdödag, julmarknad, biblioteket har varit öppet varje måndag, tre nummer av tidningen Nämdö Nu, ett antal elektroniska medlemsutskick, filmvisning, ö-promenad, uthyrd hembygdsgård, heltidsuthyrd lägenhet sedan 1/6-11, bara ett axplock av alla evenemang under Dessutom har föreningen varit representerad på mängder av möten och samråd i olika kommunala, regionala och nationella sammanhang. 7. Ordförande läste upp revisorernas utförliga rapport som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Den presenterade balansräkningen fastställdes och årets resultat beslöts föras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av styrelseledamöter: a) Annika Wallin och Per Fjärdhäll valdes som ordinarie styrelseledamöter för 2 år b) Stina Molander, Doris Winroth-Eriksson och Christina Krook valdes som styrelsesuppleanter för 1 år Efter genomfört val har styrelsen följande sammansättning: Ordförande Christer Glaad, vald Ledamöter: Gunilla (Nilla) Söderqvist, vald , Conny Mattsson, vald , Annica Wallin, vald , Per Fjärdhäll, vald Suppleanter valda för 1 år: Stina Molander, Doris Winroth-Eriksson, Christina Krook c) Efter diskussion uppdrogs åt valberedningen att försöka hitta en eller flera ungdomar = tonåringar som är intresserade att adjungeras som ungdomsledamöter. Även deltidsboende ungdomar är mycket välkomna! 11. Att teckna föreningens firma utsågs kassör, sekreterare, ordförande 12a) Lars Letterhag och Ulf Haeggström omvaldes som revisorer på 1 år b) Märta Öhman och Urban Söderberg valdes till revisorsersättare på 1 år 13. Val av ombud till föreningar/råd där Nämdö Hembygdsförening är representerat hänsköts till styrelsen. (Värmdö kommuns skärgårdsråd, SIKO-styrelse, SIKO årsmöte 2013, UROSS, Öppen Skärgård, Visit Värmdö m fl) Nilla föreslog att vi upprättar en pool med personer som är villiga att åka på olika möten för föreningens räkning när ordinarie representant får förhinder. 14. Ordförande presenterade den utdelade verksamhetsplanen för 2012, se bilaga 3 a) Nilla Söderqvist redogjorde för arbetet med arkivering av föreningsmaterial b) Nämdödagen 2012 hålls lö 28/7, arbetsgruppen är i stort sett samma som Betonades att gruppen i god tid ska aktivt rekrytera flera medarbetare eftersom Nämdödagen kräver massor av folk som jobbar. c) Diskuterades hur vi ska få till en ny minigolfbana då den gamla nu är slut. Förslag som kom fram: Sponsring av ortens företag, hembygdsföreningen köper in grundmaterial, en banbyggardag arrangeras, fasta banor på berget kombinerat med lösa som kan lyftas ut på skolgården. Styrelsen kommer med förslag till fortsatt process. d) Grindprojektet- en lång historia- diskuterades. Stårende uppdrag till Petter och Kjell att förverkliga tankarna om grindmodell, skyltning mm. e) Andra aktiviteter som planeras bl a: Fågelskådning 20/5, Aspövandring 15/7, ev fjärilsvandring, julmarknad 1/12, luciafirande 8/12 (?). 15. Johan Bergman (sammankallande), Lotten Hjelm, Bosse Holmberg valdes till valberedning. 16a) Information och diskussion kring bredbandsdragning i Nämdöskärgården. Beslöts att till projektgrupp att leda förstudiearbetet utse: Camilla Strandman (sammankallande), Calle Bergsman, Mats Edenfeldt, Jesper Skogsrydh och Mikael Aldén. Dessutom att gruppen till sig ska knyta Björn Ehn, Uvö samt någon från Tjusvik resp Aspö. Beslöts att Nämdö Hembygdsförening söker kr från LEADER-UROSS, att täcka kostnader för förstudieprojektet. b) Från kassören framlades förslag till att ändra i stadgarna för en höjning av beloppet som styrelsen får fatta beslut om från kr till ett basbelopp. Förslaget tas upp igen på höstmötet. 17. Budget för 2012 föredrogs av ordförande, diskuterades och därefter antogs förslaget, se bil Övriga frågor a) Bibi Walden informerade om att det är på gång att bilda Nämdöskärgårdens rodelklubb och uppmanade folk att anmäla sitt intresse. b) Anne Horngren lyfte frågan om ev senareläggning av sista dag för årsmöte för att underlätta deltagande om väderleken är ogynnsam. c) Johan Bergman föreslog att vårt lokala brandvärn får ansvar för att ta fram en "lokal krisplan" med rutiner för användande av nödradiostation mm. Bifölls av mötet!informerades också om att Hembygdsgården är upplåst vid elavbrott, att kontaktpersoner och avtal med Vattenfall om linjevaktsarbete är ordnade, samordning:camilla Strandman. d) Anna Horngren undrade vad som händer med lärarbostaden, svar: Kommunalt beslut finns om upprustning och därefter uthyrning via Värmdö Bostäder. Dock verkar det ta väldigt lång tid då renoveringen tros kosta mer än vad som avsattes i budget för e) Victor Englund undrade varför belysningen i stora salen inte är klar. Svar: Mycket har gjorts men det kostar en hel del och styrelsen väljer att ta det i etapper. f) Victor undrade också hur arbetet med miljöstation i Sand fortskrider. Svar: Kommunen vill inte ansvara för hämtning av sorterat avfall men är intresserad av att bygga ny sopmaja. Uppdrogs åt Camilla att ta förnyad kontakt med Värmdö kommun så att något händer. g) Lotten Hjelm undrade om man inte skulle kunna få bättre spridning av värmen i lokalen genom att sätta upp fläktar i taket. Konstaterades efter diskussion att det inte är så enkelt Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet Vid protokollet: Camilla Strandman Mötesordförande: Christer Glaad Justerare: Bibi Walden Bosse Holmberg

3 Arkivkunskap Den 16 januari åkte jag och Nilla iväg till Norrtälje för att gå på Grundkurs i arkivkunskap. SIKO anordnade kursen som hölls av Hannelie Hillentorp från Föreningsarkiven i Stockholms län. Hon jobbar som arkivarie i Lidingö kommun. Per och jag hämtade upp Nilla i Bunkvik med kuttern för färd mot Björkviks brygga. Med buss och tunnelbana tog vi oss till KTH där vi fick byta till en dubbeldäckare mot Norrtälje. För oss kändes det som vi var på sightseeing i norrort. Sista biten till Rådmansö fick vi lift av Urban, kassör i SIKO. Trots sitt till namnet inte så glamorösa framtoning så var kursen jätteintressant. Hanneli gick igenom varför man skulle arkivera material även från ideella föreningar, hur viktigt det var för framtiden, för forskning och för andra intresserade. Hennes mål var att få fler föreningar att samla in, sortera och gallra i föreningens samlade material. Sedan skulle material som föreningen behövde i den praktiska vardagen vara kvar hos föreningen medan äldre material bör arkiveras hos kommunen. Då blir det lätt för alla att söka och hitta äldre dokument som man är intresserad av, dessutom så förvaras det på korrekt sett med avseende på luftfuktighet, temperatur osv. Hembygdsföreningens styrelse tyckte att det var intressant och viktigt och föreslog på årsmötet att utse föreningens sekreterare till arkivansvarig. Steg 1 i arbetet är att i första hand att samla in material, dokument från föreningens hela historia. Steg 2 blir att gå igenom och sortera, skriva arkivinstruktion och ett arkivschema. Steg 3 att lämna in till kommunarkivet. Ett arbete som med andra ord kommer att pågå ett tag. Efterlysning Hembygdsföreningen har funnits i ganska många år och hette från början Nämdö Bygdegård som senare ändrades till Nämdö Bygdegårdsförening och sedan till Nämdö hembygdsförening. Vi tror/anar att det finns en hel del material från föreningens tid hemma hos olika medlemmar i föreningen. Material som vi önskar få in så att vi kan få en heltäckande bild av föreningens tid. Det kan vara allt från gamla protokoll, affischer, broschyrer, papper angående kurser, jubileer, tävlingar, ritningar, deltagarlistor, fotografier osv. Så ni som har varit aktiva i föreningen på något sätt och känner på er att ni har handlingar som speglar föreningens verksamhet lämna gärna in det till Nilla Söderqvist. Det går att lämna i hembygdsföreningens brevlåda på Hembygdsgårdens veranda. Vill ni veta mer kontakta gärna Nilla. Stina Molander, v. sekreterare ÄR DU MELLAN ÅR? VILL DU HA MÖJLIGHET ATT TYCKA SAKER? I Nämdö hembygdsförening skulle vi tycka att att det vore roligt att ha en ungdomsledamot i styrelsen. Det är bra att få lite yngre idéer och åsikter om vad vi kan göra för den yngre generationen och hur tonåringar ser på saker och ting. Det kan vara en bofast, deltidsbo eller sommargäst, bara intresset för Nämdö skärgård finns! Är du intresserad eller vet du någon som är det? Hör av Dig till någon av oss i valberedningen: Bosse , Johan eller Lotten Lotten Hjelm

4 Rapport från styrelsen i Nämdö hembygdsförening Nästan 40 medlemmar kom till årsmötet i Nämdö Hembygdsgård lördagen den 4 februari. Ute snöade det ymnigt hela dan, men inne hade vi det varmt och skönt vid den öppna spisen. Färre blev vi på puben efteråt då flera av ö-fararna ville ta sig hem medan det var ljust ute, då snön fortsatte att falla och sikten därför var mycket dålig. Pubgänget, som bestod av Uvöborna Bosse, Lelle och Thomas, hade lagat till en kryddigt god gulaschsoppa. När det var dags för hemfärd efter puben, senare på kvällen, var det stjärnklart. Det var ett fantastiskt skådespel i halvmånens ljus med den nyfallna snön som dolde allt med mjuka bulliga snökullar. Söndagmorgon hade Isfrun - i boken Trollvinter av Tove Janson (om ni inte visste) - dragit fram över Nämdöskärgården. Isen låg överallt och det var nästan 20 grader kallt. Nu hade vintern onekligen slagit till med besked. En månad senare, när jag skriver på styrelserapporten till Nämdö Nu, är isen nästan helt borta. Februari började med rejäl vinter, fin plogad väg på Nämdö som gick utmärkt att åka skidor och spark på, men innan månaden var slut har snön smält undan och det har närmast liknat vårväder vissa dagar. Nåväl, nätterna är kalla och på mornarna får man räkna med ett tunt islager där det var öppet kvällen innan och att de isar som växt sig starka i vikar och sund inte ger sig i första taget. Som ni kan läsa i årsmötesprotokollet har några förändringar i styrelsen skett. Petter Öhman hade avsagt sig omval till styrelsen efter att ha varit ledamot i många år. Men han finns fortfarande med på flera hörn i vår verksamhet. Det är Petter som ser till att saltet i hembygdsgårdens vattenfilter fylls på och att luftvärmepumpens luftfilter görs rent. Dessutom kommer han nu att ta tag i grindprojektet, att märka ut var alla kogrindar fanns utmed vägen förr, som vi haft med i vår verksamhetsplan i flera år. Även Klas Horngren hade avsagt sig omval men även han, tillsammans med familjen, finns med i vår fortsatta verksamhet. Senast i lördags, 3 mars, sågs han dona i hembygdsgårdens kök med Anne, Conny och Kicki som tillsammans hade hand om marspuben. Tack Petter och Klas för er tid i styrelsen och, som sagt, ni finns ju med i verksamheten även i fortsättningen. Nya i styrelsen på suppleantposter är Christina Krook från Orrö och Doris Eriksson Winroth från Wästeräng. Ni ska känna er varmt välkomna i styrelsen. Styrelsen vill också gärna ha med en ungdomsledamot. Vår adjungerade ungdomsledamot Malin Horngren finns inte längre med i styrelsen, efter att ha falltit för åldersstrecket. Styrelsen tackar även Malin för tiden som varit. Valberedningen tycker nu att det är dags för någon yngre förmåga att komma med. I skärgårdssammanhang brukar det där med ungdom visserligen vara ett vitt begrepp och den övre gränsen kan ligga runt 30 år, men nu tänker man sig alltså någon under 19 år, vilket årsmötet gillade. Se valberedningens upprop i denna tidning. Årsmötestider SIKO hade årsmöte följande helg och Stina Molander deltog från Nämdö. Mötet hölls i Vaxholm med middag och övernattning på Vaxholms hotell. Undertecknad blev vald till vice ordförande och ingår nu i SIKOs AU. Viktiga frågor detta år för SIKO är den kommande bredbandsutbyggnaden i skärgården genom sitt egna EUprojekt BUD, Bredband-Utbyggnad-Drift, där man nu söker medel för en förlängning av projekttiden. SIKO jobbar också med något man kallar Skärgårdskunskap vilket är ett utbildningsmaterial för politiker och tjänstemän i kommuner och myndigheter med skärgårdsfrågor på sitt bord. Många gånger fattas beslut efter underlag som bygger på rena skrivbordsprodukter. SIKO är även aktiv i flera specifika frågor som exempelvis allemansrätten kontra äganderätten, inte minst i strandskyddsfrågan, och förra årets rubriksättare: Skärgårdens trafikutredning. Ett remissvar är nu inlämnat till SL:s RFI (request for information). I SIKOs trafikgrupp, som representerar hela skärgården, finns Camilla Strandman med. Camilla sitter även med i styrgruppen för BUD där Sune Fogelström från Möja är projektledare. Hembygdsgården Styrelsen jobbar vidare med upprustning och förbättringar i hembygdsgården. Hallen har ju ny fin belysning och ny golvmatta och nu behöver vi titta närmare på övrig färgsättning av väggar och bröstpanel. Därefter är det dags att gripa sig an stora salen. Nya belysningsskenor är på plats men än återstår en hel del på belysningssidan. Under städhelgen den maj hoppas vi att mycket blir gjort men om man vill vara med och hjälpa till med hembygdsgårdens förbättringar och gärna kommer andra tider så hör av er till styrelsen. En ny minigolfbana står högst upp på önskelistan efter att vi till sist skrotade den gamla och eldade upp den. Det är svårt att tänka sig en Nämdödag utan minigolfutmaningarna. Så nu gäller det att konstruera en ny eller kanske hitta en begagnad på Blocket.se. Alla idéer mottages tacksamt. Alla ni som vill hjälpa till, hör av er snarast till styrelsen. Vi ser gärna att det blir en permanent lösning som kan finnas tillgänglig hela sommarsäsongen och inte bara på själva Nämdödagen. Biblioteket I höstas genomförde kulturenheten i Värmdö kommun en enkätundersökning, gällande ö-biblioteken, på uppdrag av Kultur-och fritidsnämnden. Av svaren att döma hörde Nämdöborna till de mest nöjda. Förvaltningens slutkommentar i kundundersökningen är att kultur- och fritidsnämndens uppsatta mål är uppfyllda och förvaltningens slutsats är att ö-biblioteken ska behållas tillsvidare i sin nuvarande form och regi. Hela tjänsteutlåtandet finns utskriven på Nämdö bibliotekek och går att ladda ner från bibliotekets hemsida På bibliotekets hemsida kan man lämna förslag på nya bokinköp, klicka på Kontakt i ämnesraden. Någon gång i vår, inget datum satt än, kommer kulturenheten att besöka Nämdö bibliotek. Och om du inte har möjlighet, så här års, att besöka vårt bibliotek på måndagarna så kolla gärna dagboksanteckningarna som förs varje vecka och tillsammans med statistiken redovisas på hemsidan. 4

5 Skärgårdsråd De flesta skärgårdskommuner har något de kallar för skärgårdsråd. I Värmdö kommuns fall är det fyra träffar per år. Två på våren och två på hösten. Kommunen representeras av för närvarande av kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Alversjö (M), Malin Åberg-Aas (MP) och Lars Bryntesson (S). Rådet är inte beslutsfattande. Vi brukar sammanlagt vara ca personer som medverkar från de större ö-samhällena, Nämdö, Runmarö, Sandhamn, Möja, Norra Stavsudda och Svartsö. Mötet är en hel dag från kl 10 till kl 15, med avbrott för lunch som man står för själv. För det mesta hålls skärgårdsrådet i kommunhuset men sist blev det på annat håll i Gustavsberg, som Lotten Hjelm skriver om här: Skärgårdsrådet 9 februari i Värmdö kommun På Jakob Bergmans 3- årsdag (Hemskär) höll kommunen sitt första Skärgårdsråd för Rådet gick av stapeln i den nyrenoverade Gurraberg, som är ett ungdomskulturcenter ovanpå Coop i Gustavsbergs centrum. Jättefint! Den som ändå var 17 år... Det började med att representanter från Värmdö hamnar var där och det diskuterades Sollenkroka och de sop-, parkeringsoch plogningsproblem som finns där. I samband med det så pratade vi även om sopsortering på öarna och grovsopsfärjan. Det vore bra om den kunde ta emot återvinning när det inte finns på huvudön. Vi fick också höra lite om Stavsnäsplanerna med nya pir, gästhamn, bad och flera hundra nya parkeringsplatser. Mer info finns på Värmdöhamnars hemsida Efter det kom Carina Molin, bygg- och miljökontoret, och vi fick en dragning om strandskydd och det presenterades en del lite skrämmande exempel. Vi pratade rättsfall i samband med strandskydd och en del annat. Kommunen informerade också om den "skolturné" som några politiker ska ut på. Första samrådet är på Möja men vi Nämdöbor får lite senare bege oss till Runmarös samråd eller till sammanfattningen på Djurö längre fram i vår. Det kommer också att vara en VA- mässa om småskaliga anläggningar och senare en Jobbmässa för ungdommar. Hela protokollet går så småningom att läsa på kommunens hemsida under fliken Skärgårdsråd. Många möten- mötesdeltagarpool? Nästa Skärgårdsråd i Värmdö kommun är torsdag 26 april och ja, många möten är och blir det och vi från styrelsen som brukar gå på dem hinner inte alltid med. Därför ser vi gärna att fler kan hoppa in, som Lotten sist, på diverse möten och samråd som dyker upp. Bygdegårdarnas Riksförbund ordnar till exempel bra och inspirerande dagkurser och sammankomster som har med fastighets- och föreningssfrågor att göra. Visit Värmdö med Värd i Värmdöprojektet pockar på med sina träffar i hembygdsföreningsfrågor. Anmäl gärna till styrelsen om du vill ingå i en mötesdeltagarpool och vilka ämnen som intresserar dig. Studieresa till västkusten SIKO har, tillsammans med SRF, arrangerat en bussresa till Bohuslän några dagar i mars. Vi är några från Nämdöskärgården som ska med, så se fram emot ett resereportage i nästa nummer av Nämdö Nu. För styrelsen Sekreterare Nilla Söderqvist Annons: 5

6 Rapport: Paket och kassahantering Rapport från informations- och dialogseminarium kring betaltjänster, dagskassehantering, lokal kontanthantering och paketlösningar i Stockholms skärgård 7 mars på Länsstyrelsen Och så lite om logistik i islossningstider... Post- och Telestyrelsen, som är statens utredare och förslagsställare, arbetar just nu med frågan hur betaltjänster och dagskassehantering skall utföras efter augusti 2012 då nuvarande avtal om betalservice via Kuponginlösen går ut. Länsstyrelserna, som är de regionala parterna, har nu uppdraget att hitta permanenta lösningar men tiden är knapp. Regeringen ska ta beslut i frågan om det behövs ekonomiskt stöd och i så fall var och i vilken omfattning. Länsstyrelsen hade denna dag bjudit in företagare i skärgården som på ett eller annat sätt hanterar kontanter, betaltjänster och paketlösningar. Dessutom var leverantörer av helhetslösningar eller komponenter i och kring tjänsterna inbjudna till seminariumet. Per Fjärdhäll och undertecknad hade hörsammat inbjudan tillsammans med ett 20-tal skärgårdsbor och ett 15-tal personer från leverantörsidan. Vi tillbringade en hel dag i Länsstyrelsens sammanträdesrum, Sessionssalen - där elva av Stockholms tidigare landshövdingars porträtt tittade ner på oss. Länsstyrelsen visade först en statistisk redogörelse av nivån på kontanthantering på de större skärgårdsöarna. Man kunde snabbt konstatera att det handlas med kontanter i skärgården. Stockholms skärgård har högst omsättning av kontanter om man jämför med andra glesbygdsområden i turistnäringens Sverige. Först ut på leverantörssidan var Postens representant Harald Andersson med anledning av att man på detta möte även ville ventilera pakethanteringen i skärgården. Harald berättade att Posten har ett stort sparkrav på sig vilket avspeglas över hela landet. Svartsö är Postens minsta postombud med 45 hushåll och man är från Postens sida inte helt främmande för att öppna upp för några fler postombud i Skärgården. Det skulle göra Postens paketleveranser enklare och snabbare då paket och rek inte måste passera närmsta postombud på fastlandet innan de kan beställas vidare ut till ön. Det största bekymret med pakethanteringen var dock inte Postens fel. Internethandeln gör att många i skärgården handlar på nätet. När internethandeln väljer andra fraktbolag än Posten blir det problem på skärgårdsöarna då övriga fraktbolag bara använder sig av serviceställen på fastlandet. Enda undantaget är företagspaket. En stor aktör är Schenker privpaket. Schenker, som också var med på mötet, blev lite tagna på sängen då de påstod sig nå 100 % av Sveriges befolkning med sina paketleveranser. De tog stort intryck av att vi var många som visste att det inte förhöll sig så. Redan nästa dag fick vi som deltagit på mötet ett mail med beskedet: systemfelet är reparerat och alla paketleveranser skall gå ända fram, Schenker ber om ursäkt för den lägre servicenivån som uppenbarligen har presterats men från och med nu är det korrigerat. Ibland är det bra att vara på samma plats samtidigt. Övriga företag som presenterade sig var AutoCash, Kontanten, Loomis, Roslagen Sparbank, ICA Banken, Kuponginlösen, WEST International med samarbetspartner DB Schenker och Exchange Finans. Samtidigt som fler av dem är konkurrenter samarbetar de också en hel del. Vi blev informerade om att kostnader för utsättning och service av Uttagsautomater är så höga att det inte på något ställe i skärgården är lönsamt. Att det betalservicesystemet som nu används, via Kuponginlösen, krävt stora investeringar i stabila internetuppkopplingar. Efter att de inbjudna företagen var klara blev vi lämnade ensamma för fortsatta konkreta diskussioner med Länsstyrelsen: Ö-perspektiv idag och framåt. Hur kan respektive ö-lösning och en eventuell skärgårdsgemensam lösning se ut i framtiden? Finansieringsdiskussioner och en sammanfattning avslutade dagen. Vi var överens om att dialogen mellan Länsstyrelsen och skärgårdsföretagare, som tillhandahåller betalservice och kontanter, bör fortsätta. Här efterfrågades att SIKO tillsammans med Företagarna Skärgården kan vara en samlande part för skärgården. Nilla Söderqvist, som också var där som representant för SIKO. Och logistik i islossningstider då? Per kom tidigt på onsdagmorgonen från Gillinge i egen båt till Sand för att hämta upp undertecknad och släppa av Stina, som denna dag fick ta hand om postutdelningen. På grund av nattgammal is öster om Nämdö måste vi köra söderut, runda Ekholmen, Mörtö och Uvö för att komma till Stavsnäs. Logistiken bestod av ett extrauppdrag att flytta en bil från vinterparkeringsplatsen till sin ordinarie parkering på Ingarö, därav omvägen till Stavsnäs. När vi sen skulle hem igen hade det blåst så mycket att vi nu kunde köra den vanliga vägen från Stavsnäs till Nämdö, med kryssning mellan ett och annat isstråk som flöt omkring lite planlöst på Ladholmsfjärden. 6

7 Sommargästen i tiden Sicken modern vinter, tänker sommargästen den där dan när vintern gav upp efter en sen och kort sejour. Passar ju dagens människa perfekt att den kalla årstiden inskränker sig till några veckor med torr vit vacker snö, lite is och så småningom lite sol också. Ingen lång, seg och dyr historia med massor av minusgrader och miljöovänliga kilowattimmar. Och den moderna människan vill ju ha det så, effektivt. En vecka på skidor, varken mer eller mindre. Några timmar med nya snöslungan och kanske en tur med nya skridskoutrustningen- ja så att man använder grejorna alltså miljötänk och moral och så där, ni vet Det ligger i tiden, det där. Det fattade ju kungen redan på det rusiga 1970talet- För Sverige i tiden. Men sommargästen och alla andra paradisbor hann ändå erfara hur sårbar den moderna tiden är, även en modern snäll vinter. Några dygns strömavbrott och en veckas teleavbrott under julen väckte en och annan tanke. Tack vare den moderna vintern som struntade i att hedra gamle Kung Bore vid juletid blev skadorna mindre allvarliga för många, särskilt för många sommargäster som inte var på plats och kanske ändå inte hade kunnat elda och hindra vattenledningarna från att frysa sönder. Men ändå. Och så bonusen då med avbrottsersättning från elbolaget. De flesta sommargäster har kanske inte ens elen på och det retar en del att även de får tillbaka pengar. Tja I den moderna tiden råder ibland tron på total osårbarhet: Någon borde väl ändå kunna garantera allt! Och total sårbarhet: Måste jag? Som fiberprojektet för hela landet som nu är på väg ut i sommargästland. En möjlighet till tryggare försörjning av kommunikation, telefon, radio,tv och kanske el. Spännande tycker sommargästen men det tycker förstås inte alla. Det är som med myrr, sopsortering, maskrosor eller biltvätt hemma på garageuppfarten. På med stövlarna och arbetshandskarna nu, Sommargästen. Det är vår. Information om Postservice på Nämdö Postservicen på huvudön Nämdö bedrivs på entreprenad av Fjärdhäll Ötekniken. Utdelning av post Posten anländer till Nämdö varje vardag med Waxholmsbolagets första tur från Stavsnäs. Posten sorteras på Nämdö och delas ut i öns tre befintliga lådsamlingar; Sands brygga, Hembygdsgården och Solvik. Avgående post Gula lådor för avgående post finns vid Hembygdsgården, Sands brygga och vid butiken i Solvik. Paket och värdeförsändelser Vi hanterar utlämning och inlämning av paket och värdeförsändelser. Kontakta oss med ditt ärende så hjälps vi åt att lösa det! Post till Waxholmsbolagets bryggor Kontakta oss om du, säsongsvis, behöver få post till din Waxholmsbåtsbrygga! Kontakt Per Fjärdhäll, Postens entreprenör: Nilla Söderqvist, ordinarie brevbärare: Hemsida Fjärdhäll Ötekniken: gillinge.net Välkomna! Historisk bild från Villingshamn på Gillinge Bilden är tagen en vårvinterdag någon gång under 1900-talets mitt. Med tanke på byggnader, bryggor och skogshöjden tror undertecknad att det är på 1940-talet. Om någon känner igen bilden, vet vem fotografen är, känner igen båtarna, kanske t.o.m personen vid sparken; hör gärna av er till redaktionen! Bilden är från Per Fjärdhälls samlingar. 7

8 En månljus februarikväll för 19 år sedan... n blåsig, månljus kväll vid 20-tiden den 5 februari E 1993 ringde vår telefon. Det var Thomas Carlsson på Vånö, som undrade om vi hört ett lågflygande flygplan nyligen. Han berättade att sjöräddniningen nyss hört av sig till honom för att berätta att ett litet privatplan just hade störtat på inflygning mot Bromma, troligen någonstans i Nämdöområdet. De undrade om han kunde gå ut med båt och delta i sökandet, men Thomas tyckte det verkade smartare att försöka ringa in sökområdet genom att telefonera runt till folk och kolla om någon hört eller sett något. Bakgrunden till historian var så här: Hannus Estra föddes i Estland men kom som treåring 1944 över Östersjön i öppen båt, på flykt undan ryssarna. Familjen nådde faktiskt Sverige någonstans i Nämdöskärgården men togs om hand i Nynäshamn och Hannus växte sedan upp vid Skurusundet. Han drömde om att bli stridspilot men utbildade sig så småningom till tandläkare och tog sedermera flygcertifikat som privatflygare. Han gillade vatten, segling och skärgård också, och har under åren vistats mycket i Nämdöområdet. I början av 1990-talet när Estland blev självständigt, blev det åter möjligt att flyga dit, snart även direkt och landa var som helst. För en estlandsfödd var det extra roligt att kunna återknyta kontakterna och Hannus hade blivit bekant med folk på flygplatsen i Tallin. Den 5 februari -93 hade han gjort en träningstur över Östersjön, tillbringat en trevlig stund med vännerna på flygplatsen och skulle så i den månljusa kvällen flyga hem igen. Det blåste bortåt 16 m/s SV, var åtskilliga minusgrader men ingen is. Planet, en Tobago TB 20, var i fint skick, fulltankat och Hannus kände sig lugn inför hemflygningen. Men så mitt över Östersjön upptäckte han att ena vingtanken var tom, det hade gått åt alldeles för mycket bränsle. Han hade dock fullt i andra vingen och kopplade över dit och flög vidare. Han kom in mot svenska kusten och såg sjön bryta mot Tärnskär i månskenet, då började motorn hacka och han såg att även nästa tank var slut! Via radion hade han kontakt med Arlanda, och de såg också planet på sin radar. Hannus fick en direkt inflygningkurs till Bromma men insåg att han inte skulle komma så långt. Han såg ljusen på Nämdö, kände väl igen sig i Långviksskärsområdet och beslöt att nödlanda mot vinden utmed västsidan på Långviksskär. Landningen gick fint och planet guppade som en anka på vågorna, varmt och fint inne där alla varningslampor lyste som en julbelysning. Hannus var tämligen lätt klädd, hade ju inte planerat för simtur eller nattlig övandring. Men han tog på sig två uppblåsbara flytvästar och efter ett tag när planet blivit vattenfyllt så klev han först ut och satt ovanpå, för att sedan hoppa i det iskalla vattnet för att simma mot närmaste land. När han kom i märkte han att det var så strömt att det inte skulle gå att simma dit han planerat, istället tog han sikte på ett skär i viken på öns SV-sida. Det var kanske 150 m dit, men kylan var så svår att han kände medvetslösheten komma. Han lyckades nå fram till skäret, kravla sig runt stranden tills Hannus Estra på Bromma flygplats 8

9 SE-IMU var planet som nödlandade den 5/ han kom upp och även ta sig upp på toppen. Där låg han och tittade inåt, mot Nackamasterna och han trodde att räddningen skulle komma rätt fort. Men ingen kom... Han förvandlades till en isklump, tiden gick. Sjöräddningsaktionen var igång, men närmaste helikopter med ytbärgare fanns i Visby (!) och den var tvungen att flyga till Bromma och tanka innan den kunde börja leta på allvar. Och till råga på allt letade man först i Nämdöfjärden, då planet haft kursen ditåt när det försvann från radarn och radiokontakten bröts. Men Hannus räddning blev att Emmy Andersson svarade på Thomas telefonsamtal, att visst hade de hört ett plan flyga väldigt lågt alldeles över Långviksskär. Räddninghelikoptern flög utåt och en mekaniker ombord såg plötsligt något gult glimma till på ett skär! Hannus i flytväst! Ytbärgare firades ner och isklumpen vinschades upp. Armarna stod rätt ut så han knappt kom in i helikoptern, men han var räddad. Vid 23-tiden vaknade han upp i en säng på Huddinge sjukhus, han frös alldeles vansinnigt. Kroppstemperaturen hade varit 27,3 när han kom in och då är det livsviktigt att uppvärmningen inte går så fort att kallt blod forsar till hjärtat, vilket kan leda till omedelbar död. Så Hannus fick ligga under massor av filtar och huttra sig sakta varm. Han hade varit medvetslös i säkert en och en halv timme, en sjuksköterska från helikoptern sa senare att han måste vara en seg typ, för trots medvetslösheten hade han rört på ögonen och tittat efter räddningen. Av den här mirakelhistorian finns en del att lära: Bra att hitta i skärgården så man kan landa sitt plan på lämpligt ställe. Flytvästar är bra. Det är dåligt om sjöräddningshelikoptern finns så långt bort att den måste flyga och tanka innan man kan börja söka. (Nu finns en i Norrtälje, men hur det blir framöver är oklart.) Det är bra med en åretruntbebodd skärgård där öron och ögon alltid finns på plats. Det är bra när myndigheter förstår att samarbeta med dessa öron och ögon. Och det är bra att vara en seg typ och tro att man faktiskt blir räddad! Och planet plockades upp, orsaken till haveriet visade sig vara att sprucken mässingsflottör i förgasaren som gjorde att bränslet bara rusat förbi. Hannus tål inte kyla så bra efter olyckan, men annars klarade han sig utan sviter. Han bor på Norra Lagnö (var granne med Nämdös gamla lärare Svante Bellander), jobbar ännu lite som tandläkare i Gustavsberg och seglar fortfarande i Nämdöskärgården! Camilla Strandman 9

10 Vi behöver en ny orgel i vår fina kyrka! Carina Öhman målar panelbrädor på regnsäkert ställe. Nu har ett insamlingskonto för inköp av en riktig orgel till Nämdö kyrka skapats. Sätt in pengar på Postgirokonto nr och skriv att pengarna ska gå till Orgel till Nämdö kyrka. Dagsläget: Det finns ett gammalt harmonium på kyrkans läktare. Det är införskaffat år 1922, delvis torkskadat, tekniskt och klangligt i dåligt skick och är inte längre användbart som gudtjänst-instrument. Det har gjort sitt. Framför predriksstolen står en kororgel från år Det är ett amatörbyggt instrument som till utförandet ger uttryck av god vilja, men både tekniskt och klangligt har det stora brister. Är det någon som gillar att spela på detta instrument? Annars är det tänkt att det ska väck innan den nya orgeln finns på plats. Det finns också ett digitalpiano och en synth som nu fått ersätta orgelharmoniet och kororgeln. De måste trots allt betraktas som otillräckliga för de musikaliska behoven. Kyrkomusiken och den gudtjänstfirande församlingen på Nämdö är i hög grad betjänta av att kyrkan får en välfungerande och välklingande piporgel. ( ur Dag Edholms orgelinventering ) Frågan om ett särskilt insamlingskonto för inköp av fungerande ny eller begagnad orgel till Nämdö kyrka togs upp på Djurö, Möja och Nämdö församlings kyrkoråd Det beslutades att ett konto för detta ändamål skulle skapas. Inga Winroth, ersättare i kyrkorådet och kyrkofullmäktige för nomineringsgruppen: Ökyrkan-i livets tjänst- i Djurö, Möja och Nämdö församling och jag kommer att fortlöpande rapportera om hur insamlingen fortskrider. Efterlysning: En blå pärm med inventarieförteckning och underhållsplaner för Nämdö Kyrka som deponerats i sakristian i Nämdö kyrka för kunskapsinhämting finns inte kvar där längre. Tacka för lånet och återlämna den på platsen eller till undertecknad. Inga Winroth Enligt beslut i kyrkorådet skall ny belysning monteras i kyrkan. Arbetet beräknas vara klart någon gång nu under våren. Vi i kören ser fram emot att kunna läsa våra noter...när höst och vintermörker åter faller över oss. Även för kantorn blir det ett lyft och därmed även för er, kära publikum. Äntligen är bygget av ny förvarings- och personalbod vid kyrkan igång. 10

11 Ett nej är ett nej, eller?! Hur ofta säger du nej till din hund? Har du tänkt på hur lätt det är att man slänger ur sig just det ordet både då och nu? Nej gör inte si och nej gör inte så, nej ät inte upp min middag och nej dra inte i kopplet Det är väl värt att utvärdera sitt eget bruk av ordet nej och även vilken betydelse man vill att just det ordet ska ha för hunden. Om man tjatar nej väldigt många gånger om dagen och om samma saker kan man vara säker på att man faktiskt inte lyckats förmedla till hunden vad man egentligen vill att den ska göra. Något annat som är mycket tänkbart är att man tjatar så ofta att själva ordet nej bara uppfattas som ett ljud bland alla andra som vi människor ger ifrån oss och alltså helt saknar betydelse för hunden. För egen del försöker jag i möjligaste mån undvika att slänga ur mig nej i tid och otid eftersom jag vill att mitt nej ska ha så stor genomslagskraft som möjligt när jag väl använder det. När jag säger nej med djup och allvarlig stämma ska det stå bortom alla tvivel för min hund att han omedelbart ska sluta med det han håller på med. Nejet använder jag i situationer då min hund riskerar att ta skada av det han gör eller att han kan ha sönder något, helt enkelt i situationer som är lite allvarligare och då det är viktigt att han genast slutar med vad det nu kan vara. Det här kräver ju naturligtvis att man lär in vad ordet betyder, precis som i all annan hundträning. Det är lätt hänt att man fokuserar på det som hunden gör fel och då blir det också en väldig massa nej hit och dit. Om man istället fokuserar på och berömmer/belönar det som hunden gör rätt så blir situationen trevligare och din hund fattar vad du menar. När hunden får lära sig hur du vill att den ska agera på detta positiva sätt kommer du också att märka att din användning av ordet nej minskar drastiskt. Och det kommer i sin tur resultera i att när du väl säger ifrån med ett tydligt NEJ får också ordet en större betydelse och en djupare innebörd för din hund. Använd inte nej och korrigeringar när du ska lära din hund något nytt. Hundar gör det som lönar sig för dem. Se till att det lönar sig för din hund att göra som du vill genom att ge den positiv feedback. Spara ditt nej tills då det verkligen gäller. Att ha ett nej-ord eller fy-ord är viktigt tycker jag. Man måste kunna stoppa sin hund när den är på väg att göra något som vi inte vill eller som kan vara farligt för den. Glöm dock inte en väldigt viktig del i nejandet. När du säger nej och din hund lyder, beröm den för att den förstått vad du menat och för att den åtlytt ditt kommando! Från det ena till det andra; from den 1:a mars säger jaktlagen att hundar ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Sätt på kopplet om du inte har galet bra disciplin på din hund. Och ja, på Nämdö och omkringliggande öar finns det mycket vilt och dessutom tamboskap. Låt oss alla hjälpas åt att visa att i Nämdöarkipelagen finns det bara ansvarsfulla och duktiga hundägare. Carina Öhman Nej?! 11

12 Sjöfartsnytt Petter och Per minns sin blåa ungdom. Det är flera än Anders Gillinger och Oskar Strandman som har varit sjömän. Här berättar Per Fjärdhäll, Gillinge, och Petter Öhman, Bunkvik, lite om sina ungdomseskapader. Per är född (1979) och uppväxt på Gillinge i södra Nämdöskärgården. Han gick i skolan på Nämdö åk 1-9, därpå följde gymnasium på fastlandet och sedan lumpen på Kustartilleriet i Waxholm. Han tjänstgjorde som motorman och eftersom han alltid varit en "fixartyp" växte tanken fram att kanske gå till sjöss, som maskinist. Han sökte till sjöbefälsutbildning och kom in både på kaptensoch sjöingenjörsprogrammen men valde sjöingenjör i Kalmar, där han började år I början av utbildningen ligger en ordentlig praktikperiod som han gjorde på Walleniusbåten "Othello", ett bilfraktsfartyg som tog honom runt nästan hela jorden under 4 månader. År två och tre på utbildningen innehöll mycket teoretiska studier om el, pumpar, fläktar och förstås fartygsmotorer. Han hade också kortare praktikperioder på en Broströmsägd oljetanker i Europafart. Där fick han ingå i maskingänget som bestod av: Chief, två maskinister, en reparatör, två motormän och så eleven Per. I utbildningen ingick så småningom också el- och verkstadspraktik på örlogsskolan i Karlskrona och varvspraktik på Rindö Marine. Han gjorde sitt examensarbete genom att rita ett förslag till "bastrafikfartyg" som skulle passa i Stockholms skärgård. Efter examen tänkte Per att det skulle vara roligt att driva eget, kanske ett mindre fraktrederi i skärgårdstrafik. Han flyttade till Mörtö Bunsö och startade sitt företag Ö-tekniken, som ägnar sig åt "allservice" i bred bemärkelse. Passade också på att komplettera sin utbildning med distansstudier till fartygsbefäl klass VIII. Sedan ett par år är Per nu åter bosatt på Gillinge där han tagit över tillsynsmannajobbet efter sin far. Petter är född (1952) och uppväxt på Nämdö där han gick i skolan 1-6 och sedan fick han flytta till Djurö för att gå högstadiet på Kvarnbergsskolan i Gustavsberg. I 9:an sa det "klick" då han kom på att han skulle söka till sjömansskolan på Sankt Eriks gymnasium. Vid 17 års ålder mönstrade han på m/s Aurivaara som maskinbefälselev. Man gick från Luleå med järnmalm till England och fick kollast som retur. Det var gott om folk i maskinrummet: Chief, tre maskinister, tre motormän, två elever+ reparatör och elektriker! Så småningom kom Petter hem igen och fortsatte de teoretiska studierna. Ny praktik gjorde han på ett särskilt elevfartyg, där var de 18 elever+ lärare och vanlig besättning, totalt bortåt 50 personer. Men det hindrade inte att man gick i "normal" frakttrafik och resan gick från Immingham till Japan, med malm från Liberia och eftersom det var ett "kombinationsfartyg" så kunde man lasta det mesta, men givetvis med noggrann rengöring mellan t ex malm, olja eller spannmål. Petter började bli skoltrött, så han mönstrade åter på Gränges Shippings "Aurivaara" som kom att ta honom på långa och spännande resor. Det var så roligt att han gjorde en törn på hela 9 månader, som avslutades med en 18 timmars färd rätt in i djungeln uppför Orinocofloden i Venezuela. Det var bara kolmörker, träd och någon enstaka ledfyr... Petter fortsatte att vara till sjöss ända till Han sista fartyg hette "Skål Residence"- ett mindre styckegodsfartyg på ton som precis fick rum i Södertäljeslussen! Man körde Västerås- Nordamerika med "allt från traktorer till corned beef och pappersmassa". Sista resan 1979 råkade man ut för en svår vinterstorm i Nordatlanten som tvingade dem att under 14 dagar bara ligga och köra mot sjön. Allt var upp-och-ner, det gick inte att sova, och värst var det förstås för kocken. Man fick ha manuell varvtalsvakt i maskin under hela två veckor. Och hörde på radion hur ett annat fartyg i närområdet gick under... Petter började känna för att stadga sig och gick så småningom iland, bildade familj och har under många år nu jobbat som snickare i Nämdöskärgården. Vad säger ni Petter och Per, skulle ni rekommendera någon att satsa på sjölivet? Ja det var roliga och lärorika år, man får se mycket och resa runt i världen. Nu kommer man ju inte så ofta iland direkt i hamnstäderna för hamnarna ligger långt ut, ja ibland lossar man till sjöss vid bojar. Men man får ändå en del tillfällen att se nya platser. Och det är annorlunda nu, det finns internet, med bättre arbetstider, man får flyga ut och hem och behöver inte vänta på att fartyget ska åt rätt håll. Om man klarar att vara borta mycket så kan man ju också tjäna rätt bra med pengar. Fast det är nog bra att pröva på lite praktiskt innan man bestämmer sig för att plugga massa år. Camilla Strandman 12

13 Per i maskinrummet på m/s Otello, Sportövningar ombord på m/s Otello, Fartyg från Gränges Shippings flotta på 1970-talet: m/s Lapponia Följ med på Gökotta på Nämdö! Samling vid Hembygdsgården kl 08 söndagen den 20 maj. Vi avslutar på samma ställe ca kl 12. Vår ledare blir Per Lindgren, Vånöbo, fågelinventerare på Nämdö och mångkunnig fritidsornitolog. Lite förmiddagskaffe passar också fint att ta med... Nu när våren börjar övergå till försommar gör vi en fågelskådartur på ön. Inga förkunskaper behövs. Ta med kikare om ni har, men det går bra även utan. Klädsel efter vädret, vi ska försöka undvika de blötaste partierna. Vi går i lagom tempo så att vi hinner njuta av fågelsången som så här års är som intensivast. Tanken är också att vi tillsammans ska försöka känna igen några av de vanligaste fågelarterna, till utseendet eller på lätet. De flesta flyttfåglarna har nu anlänt, så skog och marker ljuder av alla olika fåglars sång, de övervintrade mesarnas, de nyanlända sångarnas, flugsnapparnas och naturligtvis de överallt närvarande bofinkarnas. De tidigaste vårfåglarna som starar, trastar o sädesärlor är nu mitt uppe i sina bobestyr eller matning av sina ungar. I luften över ängarna ser vi ladu- och hussvalor och även någon tornseglare. Ormvråken utnyttjar termiken när det blivit varmare och seglar spanande mot marken. Så här års vet man aldrig vad man kan se eller höra för roliga arter, allt är möjligt! Har vi tur hörs göken, förhoppningsvis i väster! Väl mött i fågelmarkerna! /Per Lindgren 13

14 Nu är Nämdö skärgårds rodel och kälkklubb bildad. Vi har fått ett organisationsnummer och betalat vår medlemsavgift till Svenska Bob och Rodelförbundet. Ordförande är undertecknad och vice ordförande och kassör är Lotten Hjelm Jungfruskär. Denna säsong har vi börjat med att organisera oss för att till nästa säsong försöka att få igång klubben med aktiviteter. Anders Söderberg, Alkläppen, är den person, som Svenska Bob och Rodelförbundet utsett som huvudansvarig för banbyggen i Sverige. Förhoppningsvis, om vi får en vinter, så kommer Anders att hjälpa oss att bygga en snöbana med kurvor, där vi bl.a. skall kunna åka snörodel, pulka och snowracer. Var banan skall ligga är ännu inte klart, men ett förslag är att starten ska vara uppe vid masterna på Nämdö. Denna snörodelbana skall vara tillgänglig för alla. Fast boende, släkt och vänner, sommargäster med kompisar på besök m.fl. I första hand ska banan vara till för våra barn och ungdomar, men känner jag de flesta rätt härute, så blir det nog många stora barn som vill prova på. Det är också meningen att vi skall kunna ha korvgrillning och ha trevligt ihop bredvid banan. Utöver detta, ska de som så önskar kunna söka till att få åka med på de läger som Svenska Bob och Rodelförbundet arrangerar. Vi kan även arrangera läger i andra rodelbanor, själva eller tillsammans med andra klubbar. Rodelhälsningar Bibi Walden Hallonholmen, Orrö Glöm inte att skicka in intresseanmälan för att ansluta din fastighet till det nya bredbandsnätet! Planeringen för hur fiberkablarna ska dras pågår för fullt, sista dag för anmälan är 25 maj. Därefter beslutas definitivt hur nätet ska byggas i vårt område. Intresseanmälan innebär att din fastighet planeras att få en anslutningspunkt från vilken du sedan själv får bekosta indragningen till de hus du önskar ansluta. Den preliminära kostnaden för att delta i bredbandsutbyggnaden är kr/fastighet för att få en anslutningspunkt. Innan utbyggnaden börjar på riktigt kommer alla att få teckna definitivt avtal med exakta villkor och kostnader. Ju fler vi blir desto bättre ekonomi får hela projektet. Hjälp gärna till att sprida budskapet genom att tala med dina grannar! Fast bredband har många fördelar jämfört med de mobila lösningarna: Högre hastigheter=bättre möjligheter till flera tjänster, oberoende av säsongsvariationer i användade (de mobila näten räcker inte till sommartidoch värre blir det ju fler som surfar runt i skärgården), stabil och säker uppkoppling= bättre möjligheter för distansarbete, går att använda till övervakning och trygghetslarm, på sikt billigare för hushållen då såväl TV som telefoni och bredband kan levereras via samma nät och avtal. Fast bredbandsanslutning ökar fastighetsvärdet. Och sist men inte minst: Ett säkert bredbandsnät visar att Nämdöskärgården är en del av det moderna Sverige och ger förhoppningar om bra villkor för boende och näringslivsutveckling. Skicka din intresseanmälan till: tel , snigelpost:nämdö Hembygdsförening, NÄMDÖ (Namn, tel, kontaktadress, fastighetsbeteckning i Nämdöskärgården) 14

Nya tidernya strategier

Nya tidernya strategier Nytt från Nämdöskärgården Nummer 13/April 2008 Pris: 10 kr Nya tidernya strategier I d e t ta n u m m e r kan man läsa rapporter från både SIKO:s och Hembygdsföreningens årsmöten. Där framgår tydligt att

Läs mer

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

Kommunikationer Någon har sagt att en trevlig plats är ett ställe som

Kommunikationer Någon har sagt att en trevlig plats är ett ställe som Nytt från Nämdöskärgården Nummer 24/Nov 2011 Pris: 20 kr Kommunikationer Någon har sagt att en trevlig plats är ett ställe som man lätt kan ta sig ifrån... Det skulle i så fall innebära att Nämdö inte

Läs mer

Ideellt arbete. Pris: 20 kr. Ur innehållet:

Ideellt arbete. Pris: 20 kr. Ur innehållet: Pris: 20 kr Ideellt arbete BYGDEGÅRDSRÖRELSEN I SVERIGE startades av ideellt arbetande människor på landsbygden som gemensamt och med egna krafter byggde och utvecklade sina samlingslokaler. Nu läser vi

Läs mer

Det var inte bättre förr!

Det var inte bättre förr! Nytt från Nämdöskärgården Nummer 17/Juni 2009 Pris: 20 kr Det var inte bättre förr! När man läser i detta nummer av Nämdö Nu är det lätt att bli lite nostalgisk. Tänk vad roligt man hade på Orrö på 50-

Läs mer

Sommar igen! Nytt från Nämdöskärgården Nummer 20/Juni 2010 Pris: 20 kr

Sommar igen! Nytt från Nämdöskärgården Nummer 20/Juni 2010 Pris: 20 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 20/Juni 2010 Pris: 20 kr Sommar igen! Här kommer ett välmatat nummer av hembygdsföreningens tidning, där du som vanligt kan läsa massor av vad som händer i Nämdöskärgården

Läs mer

Sjöfartsliv och skärgård

Sjöfartsliv och skärgård Nytt från Nämdöskärgården Nummer 23/Juni 2011 Pris: 20 kr Sjöfartsliv och skärgård är kommer så äntligen sommarnumret av HNämdö Nu, fullmatat med såväl aktuell information och evenemangstips som berättelser

Läs mer

Ljus i tunneln? De t ä r m y c k e t som ser rätt dystert ut i

Ljus i tunneln? De t ä r m y c k e t som ser rätt dystert ut i Nytt från Nämdöskärgården Nummer 15/Nov 2008 Pris: 20 kr Ljus i tunneln? De t ä r m y c k e t som ser rätt dystert ut i Nämdöskärgården i höst. Skolan och förskolan i malpåse, posten stängd, prästgården

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

Bra bredband i skärgårdarna

Bra bredband i skärgårdarna SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND Bra bredband i skärgårdarna Minikonferens vid Representantskapsmötet den 19 november 2011, på af Chapman, Stockholm Minnesanteckningar förda av Johan Hellström Inledning, SRF,

Läs mer

MEDLEMSBLADET FEJAN. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening. Nr 1, 2014 Pris 50:- Reportage:

MEDLEMSBLADET FEJAN. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening. Nr 1, 2014 Pris 50:- Reportage: MEDLEMSBLADET Nr 1, 2014 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Reportage: FEJAN Lördagen den 6 september fyller föreningen 50 år! Det utökade strandskyddet allvarligt hot för skärgårdens överlevnad

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby.

Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. Byaluren Vi träffar Niklas under inspelning av matprogram i hans hemby. SID. 16 Lär dig om våra flygande vänner i Viken SID. 6 REFLEXEN I BREVLÅDAN bjuder Byaföreningen på. Sätt den runt armen på kvällspromenaden

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Nr 64-13 november 2009

Nr 64-13 november 2009 Nr 64-13 november 2009 KOMMANDE EVENEMANG Centralorten besöker Ersnäs 18 nov En bild från surströmmingsmiddagen den 16 september i Ankaret. Mera om middagen på sista sidan. Foto Elaine Blomqvist Kommunens

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Ungdomsledarträff. -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar. -Värdegrundskurs i Uppsala Nr 4, december 2013 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Ungdomsledarträff Arbetet efter stormen Hilde

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010

PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010 PÅ GRÄNSEN www.tullkust.se Medlemstidning för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Nr 1 - april 2010 Att vi dessutom inte är så mycket värda i arbetsgivarnas ögon blev väl tydligt när Arbetsgivarverket

Läs mer

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009

Sid 1. Fordmagasinet nr 2 2009 Sid 1 Inte så välbesökt men en hel del intressanta modeller fanns det på plats. Inbjudan till årsträff i Varberg helgen 11-14 juni 2009! För de som vill kör vi träffen på 4 dagar i år. Ankomstdag blir

Läs mer