SPIS Depåutredning Helsingborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPIS Depåutredning Helsingborg"

Transkript

1 SPIS Depåutredning Helsingborg RAPPORT 2012:11 VERSION

2 2(20) Depåläge Dokumentinformation Titel Depåutredning Helsingborg Rapport nr 2012:11 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Kvalitetsgranskning Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Beställare Spårvagnar i Skåne Kontaktperson: Susanne Duval The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Spårvagnar i Skåne Besök: Stationshuset, Bangatan, Lund Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund

3 3(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 6 3 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik 8 4 Dimensionering av depån 9 5 Depå Helsingborg 12 6 Referenser 19 BILAGOR Bilaga 1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi, Bilaga H01 Bilaga H02 Bilaga H03 Bilaga H04 Bilaga H05 Bilaga H06 Bilaga H07 Bilaga H08 Funktionskrav 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Situationsplan 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Plan 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Sektion 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Funktionskrav 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Situationsplan 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Plan 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Sektion 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer

4 4(20) 1 SAMMANFATTNING Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne har arbetat länge med att utveckla kollektivtrafiken i de tre städerna. Såväl det lokala som det regionala perspektivet står i fokus för detta arbete. En rad utredningar har genomförts och dessa pekar på spårvägstrafik som en hållbar lösning. I linje med detta har lokala strategiska beslut tagits för utbyggnad av spårvägstrafik. Helsingborg arbetar för närvarande med en förstudie i samarbete med Höganäs kommun. Ett av de alternativa stråk som studeras i förstudien är att förbinda Höganäs med Helsingborg. Förstudien omfattar också ett spårvägsnät inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad har lokaliserat ett lämpligt depåläge längs spårvägslinjen mellan Knutpunkten och Väla, nordost om centrum. Detta läge har nu studerats och bedömts ur ett antal aspekter. En placering närmare Helsingborgs centrum skulle troligen vara mer optimal ur trafikeringssynpunkt. Omfattningen av depåanläggningen är ett resultat av förslaget till övergripande depåstrategi 1 som baseras på en helhetssyn för Lund, Malmö och Helsingborg. Depån dimensioneras för uppställning av samtliga vagnar och för det frekventa underhållet, medan sällanarbetena planeras utföras i centraldepån i Malmö. Depån byggs initialt dimensionerad för den trafik som startar 2022 samt för förväntad trafikökning av stadslinjen. Depåområdet dimensioneras för uppställning och underhåll för den trafikökning som kan ske med ny linje till Höganäs. Lämpliga förberedande byggnadsåtgärder för denna utbyggnad utförs också initialt. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av vagnar i trafik samt att vagnarna är skyddade mot klotter och åverkan. 1 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

5 5(20) SUMMARY The cities Lund, Malmö and Helsingborg, together with the Skåne Region, have worked for a long time to develop the public transport system in the three cities. Local as well as regional perspectives have been focused within this work. A number of studies have been carried out indicating that tram operation is a viable solution. In accordance with that, local strategic decisions have been taken to further develop such operation. Helsingborg is currently working on a preliminary study in collaboration with the Höganäs municipality. One of the alternative routes that are studied is to connect Höganäs with Helsingborg. The study also includes a tram network in the city of Helsingborg. The City of Helsingborg has located a suitable location for a depot along the tram line between Knutpunkten and Väla, northeast of the city centre. This place has been studied and evaluated from a number of aspects. A location closer to the centre of Helsingborg would probably be more optimal from an operational point of view. The extent of the depot is a consequence of the proposed overall depot strategy 2 that is based on a holistic view of Lund, Malmö and Helsingborg. The depot is dimensioned for stabling of all vehicles and for frequent maintenance, while heavy repairs that occur less frequently are planned to be carried out in the central depot in Malmö. The depot is initially dimensioned for the traffic that starts 2022, as well as for the expected increase in traffic of the city tram network. The depot area is also dimensioned for stabling and maintenance of the increased traffic that may occur with a new tram line to Höganäs. Appropriate preparatory construction work for the extension of the depot will therefore be done initially. Stabling is planned indoors to ensure all daily runs, even at the time of the year when snow and wet snow may endanger the release of cars, and also to protect them against graffiti and mischief. 2 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

6 6(20) 2 INLEDNING Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Malmö, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en smart kollektivtrafik i städerna där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. Spårvagnar i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare. Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har en depåstrategi 3 arbetats fram. Den belyser hur samverkan parterna emellan kan se ut, och ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Det utpekade depåläget i Helsingborg har här studerats utifrån den rekommenderade strategin. Depåanläggningen skall initialt byggas för 9 st metersvagnar samt för förväntad trafikökning av stadslinjen med 2 vagnar, totalt 11 vagnar, se kapitel 3 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik. Dimensionering av området skall också ge möjligheter för framtida utbyggnad till ca 23 st vagnar. För denna kommande utbyggnad skall också planeras för att ett antal vagnar kan vara ca 45 meter. Tidigare studier av utformning av depån har inte gjorts. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av vagnar i trafik, dels för att skydda vagnarna mot klotter och åverkan. 2.1 LOKALISERING Helsingborgs stad har valt aktuellt depåläge, vilket nu studerats och varvid ett antal aspekter har bedömts. Då depån, framförallt för uppställning av vagnar vid den framtida trafiken, är relativt ytkrävande har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. En placering närmare centrum skulle troligen vara mer optimal ur trafikeringssynpunkt, men har fallit på grund av brist på tillgänglig yta. Tänkt depåområde ligger inom fastigheten Turmalinen, nordväst om Grusvägen, ca 4 km från Helsingborgs centrum. Området är ca kvm stort och är detaljplanelagt som industrimark. 3 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

7 7(20) 2.2 SAMORDNING MED ANDRA ANLÄGGNINGAR En depåstrategi för Lund, Malmö och Helsingborg har utarbetats. 4 Denna depåstrategi bygger på att de tre städerna samverkar för att uppnå kostnadseffektiva lösningar Resultatet av denna innebär en centraldepå där sällanarbeten såsom, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, hjulsvarvning samt större garanti- och revisionsarbeten för alla tre städernas vagnpark samordnas. Depåstrategin pekar ut Malmö och depån i Nyhamnen som den plats som är lämpligast för en centraldepå. Malmös framtida vagnpark är så stor att det är ekonomiskt lämpligt att ha alla underhållsresurser inom trafiksystemet. Lund och Helsingborg har mindre vagnparker än Malmö för sina system och det är därför inte lämpligt att placera en centraldepå där. Underlaget i Helsingborg (9,11 eller 23 vagnar) bedöms som för lågt för att bära dessa kostnader. 4 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

8 8(20) 3 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER / UTÖKNING AV TRAFIK SPIS-parternas bedömning av vagnbehov sammanfattas i nedanstående tabell: Linje >2030 Knutpunkten - Väla 9 Knutpunkten Väla, trafikökning 2 Helsingborg - Höganäs 12 Tillkommande Total Då den planerade trafikökningen ligger förhållandevis nära i tiden skall depån ha en uppställningskapacitet på 9+2 vagnar i den första etappen och depån skall ha utbyggnadsmöjlighet till 23 vagnar.

9 4 DIMENSIONERING AV DEPÅN 9(20) 4.1 FUNKTIONER SOM SKALL FINNAS I 5 Städning och dagligt underhåll och påfyllning av media (sand mm) (sker i uppställningshall) Kontroll/besiktning av vagnar (efter reparation och inför utsättning i trafik) Utvändig tvätt (tvätt av vagnsidor och front) Förebyggande underhåll (planerat underhåll som sker med intervaller baserat både på vagnkilometerar och på tid) Avhjälpande underhåll (fel som ej kan vänta till nästa förebyggande underhållstidpunkt, såsom säkerhetsrelaterade frågor samt trafikantkomfort) Boggiarbeten (byte av delar). Sker på särskild yta i verkstaden med boggi demonterad från vagn. Eventuellt komponentarbete (exempelvis reparation av utrustning i takmonterade lådor) Sker på särskild yta i verkstaden med lådor demonterade från vagn. Detta underhåll kan också utföras på annan plats än depån. Mindre garantiarbeten (arbeten som åligger vagnleverantör enligt kontrakt med där plats för detta skall tillhandahållas) Trafikledningscentral (TLC) (Ledning av trafiken och personal samt personalutrymmen därtill) Spår för lastning/lossning av vagnar som levereras på trailer (används vid leverans av vagnar samt då vagnar skall transporteras till Malmö för sällanarbeten) Miljöstation (avfall sorteras i olika fraktioner innan borttransport) Klottersanering (sker förslagsvis i tvätthallen) 5 För utförligare beskrivning se Bilaga H01Funktionsbeskrivning för depå Helsingborg

10 10(20) Kapacitet 9-vagnarsdepå Vagntyp 23-vagnarsdepå Vagntyp Uppställning 9 st vagnar 29-33m 23 st vagnar 29-33m alt 45m Reparationsplatser 1 st Lyft 1 st Golv Förberett för 45m 2 st Lyft 2 st Golv 29-33m alt 45m Servicespår 1 st Förberett för 45m 1 st 29-33m alt 45m Tvätthall med möjlighet till klottersanering 1 st Förberett för 45m 1 st 29-33m alt 45m Provspår 1 st ca 237 m 45m 1 st ca 237 m 45m Boggiarbetsplats 1 st 1 st Trafikledningscentral (TLC) 1 st 1 st 4.2 SKALL EJ INNEHÅLLA FÖLJANDE FUNKTIONER Separat avisningsanläggning (behövs ej då vagnarna står nattuppställda inomhus) Uppställning, service och underhåll av arbetsfordon för linjen (det förutsätts att dessa är tvåriktningsfordon och därför ej kräver spår för uppställning och underhåll) Troligt är också att det kommer ingå i kommande upphandling av underhållsentreprenör för linjen att tillhandahålla egna fordon) Separat plats för PUT-sanering (person under tåg) Sker förslagsvis i tvätten. Större garantiarbeten (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Reparationsplatser för större revisioner (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Hjulsvarv (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Karosseriarbetsplats (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Målarbox (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg)

11 11(20) 4.3 BESKRIVNING AV DEPÅANLÄGGNINGENS ETAPPUTBYGGNAD Uppställning/städ Depån byggs i en första etapp för 9+2=11 st vagnar. Vid trafikstarten planeras att 9 vagnar behövs. Även om en planerad ökning med några vagnar (2 st) ligger långt fram i tiden byggs anläggningen för att inrymma den ökningen. Uppställningshallen byggs med breddmått anpassad för städning. Städning, påfyllning av spolarvätska och sandpåfyllning sker på servicehall. Vid utbyggnad till 23 vagnar kompletteras befintlig uppställningshall så att städning, påfyllning av spolarvätska och sandpåfyllning kan ske där. Utöver detta byggs ytterligare en ny hall för uppställning Verkstad I första etappen byggs en reparationsplats med lyftare och en golvarbetsplats. Bägge har takarbetsplattformar. Golvarbetsplatsen har bjälklaget förberett för installation av lyftare. Vid utbyggnad till 23 vagnar förses reparationsplats nummer två med lyftare. Tillbyggnad av hall för två reparationsplatser sker. Dessa utförs som golvarbetsplatser med bjälklag förberett för installation av lyftare. Eftersom utökningen ligger relativt långt fram i tiden kommer det ej vara samma vagntyp som utökningen sker med. Antalet reparationsplatser är motiverat utifrån det att halva vagnparken är av en vagntyp och den andra halvan av en annan vagntyp. Skulle framtiden utvisa att ytterligare lyftmöjlighet behövs kan plats nummer tre eller fyra förses med lyftare. Ytor för kontor och förråd byggs till utmed långsidan som rivs och flyttas till nytt läge. Alternativt kan dessa funktioner i första etappen placeras i bakkant av reparationshallen och berörs då ej av utbyggnaden Komplementdelen I kommande arbete kommer att utredas i vilken omfattning komplementdelen förbereds för kommande utbyggnad beträffande personallokaler, fläktrum m.m.

12 12(20) 5 Depåläge Helsingborg Illustration depå Helsingborg

13 13(20) VAGNARSDEPÅ Situationsplan depå Helsingborg 9+2-vagnarsdepå Sektion depå Helsingborg 9+2-vagnarsdepå

14 14(20) 5.2 BESKRIVNINGAR Anslutning till trafikspår Trafikspåret kommer att ansluta till depåområdet från öster. Bedömning om anslutande växel till trafikspåret skall signalregleras bestäms i samband med utformning av trafikspårets säkerhetsnivå på växelomläggning 6. Det kommer ej att beröra växlingen på depåområdet då tillräckligt avstånd finns mellan växel till trafikspår och första växel inom depåområdet Utsättning Anslutning till trafikspåret utformas så att utsättning och inryckning kan ske åt både norr (Väla) och söder (centrum) Logistik Rangeringsmöjligheterna inom depån är goda. Från trafikspåret körs vagnarna direkt från trafikspåret in i uppställningshall där städning, sandpåfyllning mm sker. Samma spårharpa används för att komma till reparationsplatserna och servicehall/tvätt. Denna lösning kommer att fungera bra då det maximala antalet vagnar som planeras för depån är 23 st. Vid utsättning körs vagnar direkt från uppställning till trafikspår. Denna enkelhet i uppbyggnaden, goda siktförhållanden och uppkörningsbara växlar gör att kvalificerat signalsystem ej behövs utan växelomläggning kan ske med lokal manöver (tryckknapp före växel) Provspår Provspår för den fullt utbyggda depån placeras utomhus i depåområdets norra del och är ca 237 m långt. Provspår avgränsas med räcke eller liknande Väganslutning Anslutning till vägnätet sker till Andesitgatan. Infarten till depån sker i den sydvästra delen av depåområdet. Andesitgatan ansluter till Grusvägen som har bärighet BK1. 6 Se även Funktionskrav för Helsingborg

15 15(20) Trafik Depån kommer att ge ett marginellt tillskott med 2-3 lastbilstransporter samt högst 20 personbilar dagligen Markförhållanden Depåområdet utförs i sin hela del helt plant. Den befintliga marken inom depåområdet är plan Geoteknik och grundvatten Kompletterande geoteknisk undersökning skall göras i senare skede. Utförd undersökning (Scandiaconsult Sverige AB ) visar att bärigheten är skiftande inom området som omfattas av detaljplanen för området. Grundvattennivåer skall underökas i senare skede. Verkstaden har källarvåning på ca 4 m Dagvatten Enligt detaljplanen skall lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) tillämpas inom området Landskapsbilden Området utgörs idag av plan mark med små höjdskillnader. Inom depåområdet kommer det att hårdgöras för körytor och spårområden kommer att vara utförda med makadam där de ej är samordnade med körytor. Ytan för framtida expansion kan ges en enkel utformning med natur till dess behovet uppkommer. Högre lövträd skall ej finnas i närheten av spårområden på grund av att blöta löv på spår ger slitage på hjul vid inbromsningar. Förhållandet till landskapet gör att behandling av belysning är viktig. Inga höga master för belysning av spårharpor skall planeras. Inga betydande natur- eller kulturhistoriska värden finns i området Tekniska system Inga kända ledningsstråk finns genom depåområdet Vatten o avlopp finns i anslutande gata Grusvägen. Kraftmatningen till depån skall samordnas med kraftmatning till trafikspåren med LS placeras inom depåområdet och vid eventuellt önskemål om redundans, kan anslutning ske till befintligt nät i området. 7 Se även Funktionskrav för Helsingborg

16 16(20) Det är att rekommendera att ansluta depån till fjärrvärmenätet. Tidigt i projektet skall LCC 8 -beräkning på uppvärmningsalternativ göras för att göra avvägningar för att finna lösning som är så klimatneutralt som möjligt Befintliga verksamheter Öster om området finns industrietableringar och sydväst om området ligger motorbana. På fastigheten Turmalinen 1 förekommer idag uppställning och viss hantering av avfallscontainrar. Eventuellt finns risk för markföroreningar Planerade verksamheter Depåområdet ligger inom utvecklingsområde för industri Miljö Eventuell förekomst av förorenad mark skall utredas i senare skede. Avlopp från verkstadsytor och tvättprocess skall renas innan det ansluts till kommunalt spillvattensystem Avfall Inom depå skall sopseparering ske. Miljöstation planeras i områdets norra del med containrar för 5 fraktioner. Mellanlagring av avfall kan vara anmälningspliktig enl. miljöbalken Buller Depån kommer att ge ett marginellt tillskott med 2-3 lastbilstransporter sam högst 20 personbilar. Detta kommer ej att påverka bullernivåerna på Grusvägen nämnvärt Planförhållanden Området ingår i översiktsplanen ÖP Detaljplan finns för området. Genomförandetiden går ut Life Cycle Cost

17 17(20) Miljötillstånd Depåfunktionen kräver inget miljötillstånd, men däremot är fordonstvätt sannolikt anmälningspliktig (c) enligt miljöbalken. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Markåtkomst Marken ägs av Helsingborgs kommun Kostnader Kostnadsbedömning för depåläget har tagits fram. Den bedömda totalkostnaden för depåanläggningen exklusive markdisposition är ca:320 milj SEK för 9+2 vagnarsdepån och ca:430 milj SEK för 23 vagnarsdepån. Kostnad för utbyggnad från 9+2 vagnarsdepå till 23 vagnarsdepå. ca:130 milj SEK Driftkostnader årligen är ca:3,3 milj SEK för 9+2 vagnarsdepån och ca:4,9 milj SE för 23 vagnarsdepån Expansion Expansionsmöjlighet för depå med kapacitet ca 23 vagnar finns Risker Fastigheten ligger i ett område där berggrund med förhöjd uranhalt och isälvssediment förekommer. Byggnaden bör byggas i radonskyddat utförande.

18 18(20) VAGNARSDEPÅ Situationsplan depå Helsingborg, 23-vagnarsdepå Sektion depå Helsingborg, 23-vagnarsdepå

19 6 REFERENSER 19(20) Tidigare erfarenheter I utredningarna har används erfarenheter från spårvagnsanläggningar som BBH har projekterat/utrett. Brommadepån, Ulvsundadepån, Alkärrshallen, Lidingödepån, Depå för Kistagrenen. Studieresor Erfarenheter från tidigare studieresor till anläggningar i Europa. Karlsruhe, Nice, Frankfurt, Amsterdam, Oslo med flera. Skriftliga referenser Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:08, Depåförsörjning. Förslag till planering och utförande av underhållsanläggningar, BBH, TramStore 21, STIB, Fraunhofer IML, Keolis, RET, Blackpool City Council, VDV Recommendation 823, 10/01. ÖP 2010 (Helsingborgs översiktplan, Översiktsplan 2010) Kunskapssammanställning för drift- och underhåll av spårvägssystem. Trivector, Rapport 2009:70

20 20(20) Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg.

21 BILAGA1 SPIS SAMORDNAD HUVUDTIDPLAN DEPÅSTRATEGI LUND MALMÖ HELSINGBORG Antal vagnar >2030 LUND Lokalisering Kontroll lokalisering Brunnshög Depå NE/Brunnshög Planarbete depå (inkl. sträckning Lund C ESS) Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 8 ESS vagn 1x12V+ 7x2V=26 V Trafikstart Utbyggnad Depå NE/Brunnshög Förstudie/SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 10 Dalby (2x40m) vagn 1x12V+9x2V=30 V Trafikstart 6 Staffanstorp vagn 1x12V+5x2V=22 V Sa:24 Trafikstart MALMÖ Lokalisering Markreservat Depå Nyhamnen Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 24 Vagnleverans Nyhamnen 1x12+23x2V=58V Trafikstart Satellitdepå/Städdepå Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 5 Leverans(40m)vagn 1x12V+ 4x2V=20 V Trafikstart 46 Leverans av övriga 46 vagnar sker efter 2030 Sa:75 HELSINGBORG Lokalisering Markreservat Depå Helsningborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 9 Väla 1x12+8x2V=28 V Trafikstart 2 Väla 1x12+1x2V=14 V Trafikstart Utbyggnad Depå Helsingborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 12 Höganäs vagn 1x12V+11x2V=34V Sa:23 Trafikstart Lokalisering/Detaljplan Förstudie/Utredning/Systemhandling/ Vagnleveranser Markreservat Bygghandling/Upphandling Trafikstart Entreprnadarbeten

22 AB BBH ARKITEKTER & INGENJÖRER 1(38) HANDLÄGGARE (beställare) GRANSKAD (beställare) GODKÄND (beställare) UPPRÄTTAD (projektör) GRANSKAD (projektör) GODKÄND (projektör) Negar Nikyar Suzanne Larsson Rolf Nilsson DOKUMENT NR DATUM SENASTE REV SIGN Funktionskrav Projekt Storlek: 9+2 spårvagnar Funktionskrav (Gäller vid samordning av depåer mellan Lund, Malmö och Helsingborg) m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

23 m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar Sid 2 (av 38)

24 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 3 (av 38) Innehåll 1. Depåstorlek Fordonstyper Depåfunktioner... 7 Uppställning... 7 Städning... 7 Utvändig tvätt... 7 Reparationsplatser... 7 Boggiarbeten... 8 Arbetsfordon... 8 Avgränsning Rangering... 9 Principer för rangering... 9 Växlar... 9 STH (=Största tillåtna hastighet)... 9 Belysning... 9 Infart från trafikspår Provspår Användning Sth, acceleration och retardation Längd Spåret Personskydd Belysning Uppställningshall Verksamhet i uppställningshallen Kapacitet Golv Portar Kontaktledning Belysning El Värme och ventilation Skyltar och markeringar Varnings- och portmanövreringssystem Övrigt Reparationsplatser Användning av reparationsplatsen Lyftare Takarbetsplattformar Media Traverser Kontaktledning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

25 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 4 (av 38) Portar Varnings- och portmanövreringssystem Boggihantering Verksamhet med boggier Travers vid boggiverkstad Lagring av boggier Lastning av boggier på lastbil Tvätt av demonterad boggi inklusive media Arbetsplats för boggi inkl media Hjulsvarvning Klottersanering Servicehall Servicehall Följande arbeten skall utföras i servicehall: Arbetsgrav Perronger i nivå med vagnens golv Takarbetsplattform Golv och väggar Media Kontaktledning Sophantering Komplementytor Varnings- och portmanövreringssystem Tvätthall Arbeten i tvätthallen Principiell utformning av tvätthallen Tvättmaskin Ventilation Belysning Media Avlopp Arbetarskydd Golv och väggar Port Manövrering av port och tvättmaskin Kontaktledning Varnings- och portmanövreringssystem Laddningsplatser Laddningsplats för batteridrivna fordon Laddningsplats för spårvagnars batterier Förråd Förrådsorganisation Förrådsadministration Reservdelsförråd m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

26 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 5 (av 38) Kemikalier Vätskehantering Spolarvätska Oljor Spillolja Våtdammsugare Avisning Rengöring av delar Boggier Detaljer Materialtransporter Inkommande transporter Avgående transporter Interna materialtransporter Avfallshantering Miljöstation Lämna avfall i miljöstationen Hämtning av container Krav på miljöstationen Avfallstyper Varnings- och portmanövreringssystem Manövrering av portar Initiering av portöppning spårvagn skall passera porten Portöppning vid passage av truck, bil eller liknanade Hindra stängning av port vid vagnpassage Signaler för spårvagnen Stopp Sekvens vid infart Sekvens vid utfart Varningssystem för personal Varningssignaler i grav Verkstadsadministration Personallokaler för verkstadspersonal Tjänstebils- och personbilsparkering Parkering av tjänstefordon Personalparkering Lokaler för trafikadministration och trafikpersonal Trafikexpedition Avdelning för förare: Lokaler för trafikledning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

27 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 6 (av 38) För trafikledningscentral skall finnas utrymme för följande lokaler i depån Skyltar m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

28 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 7 (av 38) 1. Depåstorlek I Helsingborg planeras byggnation av ny Spårvagnslinje Knutpunkten-Väla och behovet av spårvagnar är följande. Antal spårvagnar i depån vid trafikstart: 9 I ett senare skede utökas trafiken med trafikökning på linje Knutpunkten-Väla med 2 vagnar samt ny linje Helsingborg-Höganäs. Alltså krävs att depån skall ha kapacitet för minst 9+2 vagnar i första skedet och 23 vagnar vid trafikökning. 2. Fordonstyper Depån skall kunna uppställa och underhålla aktuell spårvagns typ. 3. Depåfunktioner Depån i Helsingborg skall ha kapacitet att uppställa och underhålla spårvagnarna. Följande huvudfunktioner skall finnas i depå Helsingborg: Uppställning Depån skall ha kapacitet att ställa upp 9+2 spårvagnar. Uppställning av vagnarna skall ske inomhus, dels för att skyddas från vandalisering och dels för att säkerställa att trafiken går ut enligt tidtabell även vintertid. Städning Spårvagnarna skall städas i servicehall. Utvändig tvätt I depån skall finnas anläggning för utvändig tvätt av spårvagnarna. Reparationsplatser m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

29 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 8 (av 38) Depån skall ha 1st reparationsplats med undergolvslyftare samt 1st golvarbetsplats. Om de garantiarbeten som skall utföras på vagnarna inte sker i någon större utsträckning beräknas reparationsplatserna räcka även till dessa. Boggiarbeten Depån skall ha en boggiarbetsplats, där man kan utföra bland annat motorbyte och hjulaxelbyte. Boggierna skall kunna rengöras. Arbetsfordon I depån skall det finnas utrymme för uppställning av 1st snöröjningsfordon samt ett arbetsfordon till. Avgränsning I depå Helsingborg har man inte kapacitet för följande verksamheter: Hjulsvarvning Depå Nyhamnen i Malmö bedöms ha tillräcklig kapacitet. Men det finns dock plats för en framtida hjulsvarv om det i ett senare skede visar sig att man köper en vagn som ej enbart kan byta hjulringar. Karosseriarbeten Mindre skador kan repareras på reparationsplatser men större skador, ex kollision skickas till extern verkstad alternativt till centraldepån i Malmö, Nyhamnen. Målnings- och plastarbeten Anläggningen i Malmö bedöms ha tillräcklig kapacitet alternativt skickas målningsarbeten till en extern verkstad. Några exempel på verkstäder som kan ta hand om Helsingborgs vagnar för ovanstående arbeten innan centraldepån, Nyhamnen i Malmö är färdigbyggd: Mantena i Helsingborg Motala verkstad Swemaint i Malmö Plats för sanering efter påkörning: Det planeras ingen separat plats i depån för PUT-sanering (person under tåg) eftersom tidigare erfarenheter har visat att det är väldigt ovanligt att det behövs. Detta beror på att spårvagnarna är konstruerade på så sätt att djur och människor inte kommer under vagnen utan de olyckor som eventuellt sker leder till skador i karossen. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

30 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 9 (av 38) Banmaterial för arbetsfordon Depån har inte dimensionerats för övriga upplagsytor av banmaterial såsom makadamlager, sliper och extra växeltungor. Det har heller inte tagits hänsyn till uppställning av ytterligare arbetsfordon än de som beskrivits under rubriken Arbetsfordon. Numera är arbetsfordon för banunderhåll tvåvägsfordon och ingår vanligen i entreprenörens åtagande. 4. Rangering Principer för rangering 1. Från alla spår i depån skall man kunna rangera vagnar till alla andra spår i depån 2. Utgående vagn från depån till trafikspår skall kunna köra ut utan byte av körände endast i enstaka undantagsfall kan byte av körände accepteras. Växlar Behov av spårspärr på utfartsspår utreds i senare skede. Övriga växlar skall vara lokalt manövrerade, det vill säga med tryckknapp på stolpe framför växeln. Denna skall nås från förarhytten. Dessa växlar skall vara uppkörbara. Det skall finnas indikering intill eller i växeln som visar tydligt växelns läge. I makadamspår är indikering mellan växeltungorna den lämpligaste placeringen. (då det är helt entydigt vilken växel som avses.) Manöverdon för flera växlar bör anordnas där de från manöverplatsen kan övervakas att de är hinderfria. STH (=Största tillåtna hastighet) Inom depåområdet skall följande hastighetsgränser gälla: Halv siktfart, dock högst 15 km/tim Vid passerande av skymd punkt högst 5 km/tim Körning på provspår högst 40 km/tim 1 Belysning Spårharpor skall ha så god belysning att föremål/personer inom spårområdet kan ses samt att växeltungors läge kan observeras. Infart från trafikspår Det är av fördel om det finns tillräckligt långt spår mellan trafikspåren och depån som kan fungera som uppställning. Då kan depåverksamheten bedrivas oberoende av ingående vagnar. Om detta utrymme inte finns tillämpas nedanstående metod som till en del begränsar rangeringen. 1 Jämför lokal TRI i Stockholm och Göteborg. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

31 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 10 (av 38) När en vagn ankommer till depån skall depåpersonalen hålla spåret innanför depågränsen (Egentligen huvudsignalen framför spårspärren på infartsspåret) fritt så att den inkommande vagnen i sin helhet får plats inom depån. För att detta skall vara möjligt krävs att depåpersonalen har kunskap om när de aktuella vagnarna kommer in till depån. Därför krävs rutiner för kommunikationen mellan trafikledning och depån. 5. Provspår Användning Provspår används för: - Felsökning. När felet på vagnen enklare kan hittas genom att det uppträder endast då vagnen körs. - Kontroll efter reparation. Till exempel efter ingrepp i bromssystemet eller vissa komponentbyten. - Funktionskontroll. Till exempel kan program för förebyggande underhåll av vagnen föreskriva att bromsprov skall utföras med visst intervall - Funktionsprov av vagnens säkerhetssystem. Provet utförs i bägge körriktningarna. - Leverans till och från depån av vagnar på trailer. Kontaktledning skall vara urkopplingsbar vid lastning och lossning av vagnar på trailer. Sth, acceleration och retardation Högsta tillåtna hastighet på provspåret är 40 km/h. Antagen maximal acceleration för vagn är 1,1 m/s². Antagen maximal retardation för vagn med driftsbroms, magnetskenbroms och sandning är cirka 2,7m/s². Maximal driftsbroms (utan sandning och magnetskenbroms) är ca 1,1 m/s². Det är mycket sällan förekommande med prov i högre hastigheter än 40 km/h. Om det behövs görs dessa prov på avlyst spår på linjen Längd Provspåret kan indelas i delsträckorna (längderna avser max 40 km/h): - Accelerationssträcka vid 1,1 m/s². 56 m - Sträcka där vagnen håller avsedd hastighet 30 m - Bromssträcka driftsbroms vid 1,1 m/s² 56 m - Säkerhetssträcka krävs om vagnens bromsar är sämre än förväntat 50 m - En vagnslängd 45 m Total längd således minst 237m. Har provspåret kortare längd måste högsta hastigheten sänkas så att tillräcklig säkerhet för att kunna stanna kan innehållas. Lägre hastigheter begränsar provningsmöjligheterna. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

32 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 11 (av 38) Spåret Spåret skall i princip vara rakt, horisontellt och utan växlar. Viktigast är att den del av provspåret där man bromsar är rakt. Det vill säga 56 m (bromssträcka) + 45m (vagnens längd). Har denna del av spåret kurva så resulterar det i att mätvärdena blir felaktiga och svåra att utvärdera. Kurvor med radie minst 100 m kan accepteras på den del av provspåret där vagnen accelereras. På säkerhetssträckan kan kurvor med radie minst 25 m tillåtas. Lutningen på spåret skall vara mindre än 0,5 %. Provspårets räler utomhus skall kunna uppvärmas vid regn och kyla så att spåret vid alla provkörningar har avsedd friktion. Värmen inkopplas från skiftesarbetsledarens kontor. Frånslag sker med strömbrytare och timer. Inkopplad värme indikeras. Personskydd Depån har generell hastighetsbegränsning till ca 15 km/tim. Dock tillåts högst 40 km/tim på provspåret. För att uppmärksamma personal på den fara som det är att beträda provspår skall - Spåret vara skyddat så att personal inte kan beträda spåret vid provkörning. - Vid hörn och andra platser där sikten är begränsad sättas upp räcken och/eller låsbara grindar som förhindrar att personal kan passera där - Varningsskyltar skall finnas på alla platser där personal kan beträda spåret genom att krypa under en bom eller liknande. Samt vid provkörning med hastighet över 15 km/tim: - Bom med stopplampa placeras över bägge ändar på provspåret - Blixtljus aktiverat vid alla platser där man kan beträda provspåret - Eventuella grindar låsas. Belysning Provspåret skall vara försett med belysning så att föraren även i mörker kan kontrollera att spåret är hinderfritt. 6. Uppställningshall Verksamhet i uppställningshallen Uppställning av spårvagnar In- och utkörning av spårvagnar Byte av reklam i vagnar, invändigt och utvändigt Mindre reparationer (till exempel byte av mikrofon) Klargöring före körning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

33 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 12 (av 38) De vagnar som ställs upp i uppställningshallen nattetid städas i servicehall (bland annat städning och sandpåfyllning). Uppställningshallen är inte stadigvarande arbetsplats i arbetsmiljölagens mening. Kapacitet Uppställningshallen i etapp 1 är dimensionerad för uppställning av 9+2st 29-33m-vagnar. Golv Gångvägar skall ha hårdgjord yta (betonggolv, asfalt). Gångvägar skall ligga i nivå med RÖK, (rälsöverkant). I övrigt kan makadamspår användas. Avvattning av golv Då spårvagnar kan uppställas med en mängd snö, is, vatten skall golvet dräneras så att inga vattensamlingar bildas utan vatten kan rinna kort väg till avlopp. Sand som hamnar i makadam skall kunna sugas upp med sugbil. Portar - Vikportar - Motoriserade - Skall vara genomsiktliga - Gångdörr i eller intill port - Portbladen skall från golvnivå kunna frikopplas från maskineriet. - Portarna skall kunna spärras i öppet och stängt läge. Kontaktledning Över samtliga spår i uppställningshallen skall finnas kontaktledning. Kontaktledningen skall sektioneras så att högst 8 vagnar står på samma sektion. Varje sektion skall kunna frånskiljas och jordas. Kontaktledningens höjd skall vara minst 4,7 m. Frånskiljare Belysning Belysningen skall tändas av rörelsevakter. El Trefas och enfas eluttag som behövs vid fastighetsunderhåll kan installeras på el-centraler som av andra skäl än fordonsunderhåll installeras i uppställningshallarna. Värme och ventilation m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

34 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 13 (av 38) Något krav på ventilation finns ej 2. Temperaturen skall kunna hållas på minst +5 grader Celsius. Skyltar och markeringar Spår skall ha skyltar som anger dess nummer. Skyltarna placeras invändigt vid portarna samt över mittgången. Markering skall visa var spårvagn skall uppställas. Markeringen skall överenskommas med användarna. Mittgången skall markeras. På dörrar skall uppsättas skyltar Varning för spårvagn där det på andra sidan om dörren finns spår. Varnings- och portmanövreringssystem Se kapitel 19, Varnings- och portmanövreringssystem. Övrigt Hårdgjord tillfartsväg skall finnas så att mindre lastbil och specialfordon kan köra in i hallen. Gångvägar utomhus skall vara hårdgjorda. 7. Reparationsplatser Användning av reparationsplatsen Antal reparationsplatser: se kapitel 3, Depåfunktioner. På reparationsplatsen skall alla typer av reparationer och förebyggande underhåll på spårvagnen kunna utföras. Underhåll på spårvagnarna utförs: - Undertill - Inne i vagnen förarhytt och passagerarutrymme - På taket - På utsidan fronter och långsidor I förlängningen av spårvagnsspåren på reparationsplatserna placeras boggispår av kranräl (räl av en enklare typ) eller motsvarande med överkant lika med golv. Dessa boggispår används vid boggibyten för att rulla fram boggier så att de kan lyftas med travers. 2 Man har i ett flertal anläggningar i Stockholm inte märkt någon fuktpåverkan vid avsaknad av ventilation i uppställningshallen. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

35 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 14 (av 38) Reparationsplatsen skall utformas så att vagnarna rationellt kan underhållas. Mellan 2 reparationsplatser (vagnssidor) skall vara minst 3,5 m om det inte finns pelare. Vid sidan om varje boggi skall vara fritt utrymme med längden 2,6 m och bredden 2,4 m. Där pelare finns mellan vagnar skall avståndet mellan vagnssidorna vara minst 5 m. Man bör undvika pelare vid sidan om vagnar där underhållsarbete på vagnen skall utföras. Mått mellan vagnssida och intilliggande vägg skall vara minst 4,5 m. Dessa mått gäller vid undergolvslyftare. För övergolvgolvslyftare (lyftbockar) eller hjuldropp krävs att breddmått ökas väsentligt. Lyftare Reparationsplatsen skall planeras för installation av undergolvslyftare. Lyftarna skall ha följande egenskaper: - Lyftarna skall lyfta på hjulens löpbanor. - Lyftdonet skall vara utformat så att vagnen inte kan rulla av. - Lyfthöjden skall vara steglös upp till 1,8 m. - Man skall kunna sänka valfri boggi. - Lös boggi skall kunna rulla under lyft vagn. - Stöttor som håller vagnen i lyft läge kan komma upp ur golvet, alternativt mobila stöttor. De skall bära på korgens lyftpunkter. Boggi skall kunna rullas under vagn som hålls uppe med stöttorna. - Lyfttid högst 2 min. - Med nedsänkt vagn skall samtliga hjul ha samma nivå med toleransen +/- 2 mm - Lyften skall vara förreglad så att lyftrörelse endast kan ske med kontaktledning spänningslös och bommarna (på takarbetsplattformarna) vid vagnens fronter är undansvängda. Detaljerat program för lyftarna utarbetas för upphandling av lyftarna. Separering av ortsjord och banjord erfordras. Takarbetsplattformar Reparationsplatserna skall utrustas med takarbetsplattformar med följande egenskaper: - Plattformarna skall hänga ner från taket för att undvika pelare. - Längden skall kunna vara cirka 45 m, anpassas till aktuell fordonslängd. - Bredden skall vara på ena sidan cirka 2,5 m och på andra sidan cirka 0,6 m. - Trappa upp till bred plattform förses med förreglad grind. - Nödutrymning från ände längst från trappan (Brandprogrammet anger om bägge ändar skall ha nödutrymning.) - Avståndet mellan plattform och vagn skall vara högst 100 mm i upplyft läge för att inte trampa mellan takarbetsplattform och spårvagn. 3 - Fallskydd mot vagnen på bred plattform - Fallskydd på den sida av plattformarna som inte vetter mot vagnen. 3 Arbetsmiljöverket har i andra projekt godkänt detta mått. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

36 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 15 (av 38) - Grindar på strategiska platser för tillträde till vagnstaket - Belysning av vagnstaket. Tänds med rörelsevakt eller timer. - Bommar skall finnas vid vagnens fronter (Skyddar mot fall från taket över vagnsfronten) - Bommarna skall vara förreglade mot kontaktledning så att kontaktledning kan spänningssättas endast om bommarna är undansvängda. Media Takarbetsplattform - Uttagscentral för el monterat på fallskyddet mot vagnen. 3 st. per vagn. - Tryckluftsuttag med slanghylla invid uttagscentralen - Kabel med kontakt för matning av 750 V till utrustning på två ställen per vagn. Skall hänga i balansblock - På bred plattform 3 st. uttag för våtdammsugare + slanghylla. RÖK- nivå Man får anpassa eluttagen efter man har bestämt spårvagnstyp, ett exempel på utformning är: - Eluttag på nedhäng under takarbetsplattform. Uttagen skall hänga vid sidan om dörr till vagnen. Eluttaget skall innehålla 1 uttag 400 V, 16 A och 2 st. uttag 220 V. Höjd underkant eluttaget 2,1 m. Eluttaget skall kunna dras ner några decimeter för att underlätta att ansluta till uttagen. Antal: 3 st. - Vid sidan om eluttaget tryckluftsuttag med snabbkoppling. Används för rengöring av sandrör. - Ett uttag mellan vagnssidor respektive mellan vagnssida och vägg för våtdammsugare - Mitt på en sida om vagnen skall finnas ett nedhäng med 63 A uttag. (Uttaget används för mobil reningsutrustning för hydraulolja på vagn) 1 reparationsplats kan dela samma uttag. Traverser Över reparationsplats skall finnas travers med egenskaperna: - Högsta nivå på kroken minst 5,5 m - Traversens ändläge närmast infarten minst 1 m framför vagnens front - Traversens ändläge i andra änden minst 4 m framför vagnens front - Åkverkets slaglängd skall vara över spårvagnen och del av breda plattformen - Lyftkapacitet på travers beror på takutrustningens vikt, dock minst 800 kg. Vid högre kapacitet på travers kan det krävas en högre traversbalk och det medför en svängbar kontaktledning eller körning med hjälp av batteri in på reparationsplatsen. - Radiostyrning. Traversen skall ha parkeringsläge förreglat mot kontaktledning i reparationsplatsens inre del. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

37 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 16 (av 38) Bakom reparationsplatserna skall finnas en travers. Denna travers skall ha följande egenskaper för att flytta boggier på boggispår upp på lastbärare: - Högsta nivå på kroken minst 4 m - Lyftkapacitet minst 6,3 ton. - Radiostyrning - Traversen skall täcka en längd över rälerna framför reparationsplatserna på minst 3 m för att kroken skall komma över boggins tyngdpunkt. Kontaktledning På reparationsplatserna skall kontaktledning sitta på nivån 5,9 m över RÖK för att man skall kunna lyfta vagnen utan att komma i konflikt med travers. Frånskiljare med jordningsfunktion för varje enskild reparationsplats. Gröna lampor som lyser vid spänningslös kontaktledning. Förreglingssystem som hindrar att ha spänning på kontaktledning när personal har tillträde till takplattform eller när lyften inte är i sitt nedersta läge. Portar Maskinellt manövrerade portar. Portar skall vara genomsiktliga. Gångdörr skall finnas i eller nära port Portbladen skall från golvnivå kunna frikopplas från maskineriet. Portar skall kunna spärras i öppet och stängt läge. Varnings- och portmanövreringssystem Se kapitel 19, Varnings- och portmanövreringssystem. 8. Boggihantering Verksamhet med boggier I depå Helsingborg avses följande arbeten med boggier skall kunna utföras som exempel beroende på vagnens konstruktion: - Montering/demontering av boggi under vagn - Tvätt av boggi demonterad från vagn - Lastning av boggi på lastbil - Lagring av boggier - Byte av hjulring/hjul - Byte av enklare detaljer på boggi - Byte av drivpaket (motor + växellåda + hjulaxel) m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

38 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 17 (av 38) Större arbeten på boggier är inte avsedda att kunna utföras i depån, då de kräver mer omfattande verkstadsresurser. Exempel på dessa typer av arbeten är: - Sprickindikering av ram kräver blästring före och målning efter - ision av motorer Travers vid boggiverkstad Redovisas i kapitel 7, Reparationsplatser. Lagring av boggier På lämpliga platser lagras boggierna på fixturer i golvnivå. Över boggierna kan man ha pallställ där tyngre material förvaras på pallar. 7 boggier skall kunna lagras i depån på verkstadsnivån. Det innebär byte av boggier på en vagn samt 2st reservboggier. Lastning av boggier på lastbil Boggier lastas och lossas från lastbil på lämplig plats. Över denna plats skall finnas en travers för minst 6,3 ton. Boggin placeras direkt på sin lastbärare och transporteras med den batteridrivna vagnen till önskad plats. Eventuell port skall ha en fri höjd på minst 4,3 m. Tvätt av demonterad boggi inklusive media Tvättplatsen skall ha gallerdurk med avlopp. Skall ha rening enligt gällande föreskrifter. Uttag för varmt och kallt vatten samt slanghylla Belysning som tänds med rörelsevakt (om den är eget belysningsområde) Minst en vägg utförs av material som tål miljön. På denna monteras mediauttag I stället för fler väggar kan man ha draperier på så sätt minska stänk från tvätten. Arbetsplats för boggi inkl. media En travers för minst 6 ton skall täcka över denna arbetsplats. El uttagscentral på en vägg. Tryckluftsuttag och slanghylla intill el -uttaget. Belysning som tänds med rörelsevakt (om den är eget belysningsområde) En höj- och sänkbar fixtur skall installeras på denna arbetsplats. Fixturen ger möjlighet att demontera och montera delarna i boggin. Hjulsvarvning Vid behov av hjulsvarvning kan dessa arbeten inte utföras i depån utan boggier och/eller hjulringar utan skickas till extern verkstad. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

39 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 18 (av 38) 9. Klottersanering Arbetsmetod vid klottersanering. Vid val av denna metod kan klottersanering utföras på valfri plats i depån, men sker förslagsvis i servicehallen Klottersanering skall ske med en metod som inte sprider klottersaneringsmedel i lokalen. Lämpligen sker applicering av klottersaneringsmedel med trasa eller borste. Klottersaneringsmedel och klotterrester avlägsnas med fönsterskrapa och trasor. Det avskrapade uppsamlas i kärl för destruktion. Det är inte tillåtet att det hamnar i avloppet. Därefter neutraliseras eventuellt kvarvarande klottersaneringsmedel på den sanerade ytan med vatten. Även detta vatten uppsamlas i kärlen för destruktion. Högtryck skall ej användas. 10. Servicehall Servicehall Depån skall innehålla en servicehall med plats för 1st vagn, längd 45m. Följande arbeten skall utföras i servicehall: Varje dygn: Städning - Urplockning av större skräp, såsom tidningar, tomglas, burkar - Vintertid: spraya vatten, raka ut det värsta med gummiskrapa - Rengöring av vagnsgolv sopa med mopp Påfyllning av spolarvätska till alla förarhytter Påfyllning av sand Kontroll strömavtagare (på taket) Kontroll av inredning Rengöring av säten vid behov Sanering av mindre klotter Kontroll av felanmälningar Med vissa intervall: Storstädning av hela inredningen Besiktning av underrede och boggier är väldigt beroende på vilken vagn som köps in. Varierar mellan 1-14 dagars intervall För att kunna genomföra ovanstående arbeten skall servicehallen ha: Arbetsgrav - Arbetsgrav, bredd 2,85 m djup 1,8 m m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

40 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 19 (av 38) - Golvet i graven skall ha en ränna med gallerdurk för vatten som leds till vattenåtervinning. - Väggar och golv skall ha lätt avspolbara ytskikt. - Belysning skall ge samma belysningsnivå som i reparationshallens grav. Tänds med rörelsevakt. - Rälen skall vara enligt Banverkets standardräl för tyngre axellast. Ingen spårbalk som stöd under rälen. Så stort avstånd som möjligt mellan pelare skall eftersträvas så att man kan röra sig under rälen utan besvär. - Trappa från spårplan till graven utförs vid gravändar - Trappsteg skall bestå av gallerdurk. Perronger i nivå med vagnens golv - Fallskydd utefter långsidorna på perrongerna. Utöver gravens längd 1,5m framför och bakom. Fallskyddet utformas lämpligen fällbart för att uppnå flexibilitet till spårvagnens dörrar och sandpåfyllningsplatser. Manöverdon skall nås från förarhyttsdörr. - Grindar vid dörrarna på spårvagnen - Svart/gul varningsmålning på golvet vid gavlarna på graven - Perrongernas höjd över RÖK 300 mm - Belysning tänds med rörelsevakt - Vid perrongernas ända ramper ner till RÖK- nivå - Eventuella golvbrunnar skall ha sandfång - Eventuellt en bildskärm för kontroll av kolskena utan att behöva gå upp på taket. Denna kan övervägas beroende på frekvens samt underhållsentreprenör. Takarbetsplattform Utefter ena vagnssidan skall finnas en takplattform som ligger i nivå med taket på vagnen. Det skall även finnas: - Trappor upp till plattformen - Grindar till trapporna med lås som ingår i förreglingssystemet - Fallskydd på sidan av plattformen som vetter mot vagnen - Grindar på strategiska platser för tillträde till vagnstaket - Belysningen av vagnstaket. Tänds med rörelsevakt. - Hylla på väggen för kolskenor. - Fallskydd på motsatta sidan av vagnar samt på de delar som ej täcks av plattformen m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

SPIS Depåutredning Malmö

SPIS Depåutredning Malmö SPIS Depåutredning Malmö Depåer Nyhamnen, Almvik, Kvarnby by, Hemgården RAPPORT 2012:10 VERSION 2.0 2013-09-06 2(46) Möjliga depåplaceringar i Malmö vid fullt utbyggt spårvägsnät. Källa: arbetet med förslag

Läs mer

SPIS Depåutredning Lund

SPIS Depåutredning Lund SPIS Depåutredning Lund Depå Lund NE/Brunnshög RAPPORT 2012:09 VERSION 2.0 2013-09-06 2(22) Depåläge Dokumentinformation Titel Depå NE / Brunnshög Rapport nr 2012:09 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter

Läs mer

SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg

SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg SPIS Depåstrategi Lund - Helsingborg RAPPORT 2012:08 VERSION 2.0 2013-09-06 2(16) Dokumentinformation Titel Depåstrategi Lund - Helsingborg Rapport nr 2012:08 Författare Kvalitetsgranskning Beställare

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (9) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 363, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Örebro 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-28 5.0 2012-11-02 EM 41-121

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall

Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur, Göteborg, Olskroken skötselhall Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens Infrastruktur (6) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Jimmy Ahl Lennart Forslin 20-0-25 Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Åmål 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-27 5.0 2012-11-02 EM 41-119

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Malmö Östervärn 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-22 3.0 2011-10-01

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Borlänge 1(10) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-15 4.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån

Ombyggnad av Brodepån Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka pendeltågstrafiken med nya

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (8) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 402 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1. 1(5) Program och Upphandling Handläggare Peter Torndal 08-6863627 peter.torndal@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 8 Diarienummer SL 2014-0453 Infosäk. klass K2 (Känslig)

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Linköping 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-20 7.0 2012-11-02 EM

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Malmö förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens godsvagnsverkstaden. 2. Beskrivning 2.1. sinstruktionens

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund

Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Användarinstruktion för nyttjande av GDS-hall i Hagalund Beskrivning av anläggningen GDS-hallen i Hagalund är en anläggning som avtalsbundna kunder, under vissa förutsättningar, får disponera under begränsad

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå

Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå 1 (7) Järnvägsnätsbeskrivning NLC Terminal Umeå Gäller fr.o.m 2015-08-31 2 (7) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla 2012-09-01 Ändring Alla 2014-05-12 Nya kontaktuppgifter,

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Gävle 1(8) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-16 5.0 2012-11-02 EM 41-104

Läs mer

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar

Renhållningsordning KF 2014-11-03 Föreskrift om avfallshantering Bilaga 2 Allmänna råd för utrymmen och transportvägar KF 2014-11-03 Bild på renhållningsfordon 1 Dessa råd och anvisningar gäller vid insamling och borttransport(hämtning) av de avfallstyper som faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus

Trafiksäkerhetsinstruktion Sidospår vid Jernhusens Infrastruktur, Helsingborg, Raus Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens Infrastruktur (7) Upprättad av Jimmy Ahl Ansvarig utgivare Lennart Forslin Beslutsdatum 200-07-02 jimmy.ahl@jernhusen.se 08-40 032 2

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 3, 2015-05-01 Infrastrukturanläggning: Stockarydsterminalen Infrastrukturförvaltare:

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN

Jernhusens Infrastruktur LULEÅ NOTVIKEN SVARTÖN Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och vägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (7) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 201-08-15 Jernhusens

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

Stationshuset i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Dnr: BNO 2011/7 215 Godkänd av BN 2012-09-26 120 Antagen av KF 2012-11-26 60 LAGA KRAFT 2012-12-21 Dp 122 Ersättning, del av detaljplan 58 för fastigheten Järnvägen 3 och del av Orsa Kyrkby 4:4 för Stationshuset

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur NÄSSJÖ GODSVAGNSVERKSTAD CIRKELLOKSTALL OCH DRIFTVERKSTAD LOKUPPSTÄLLNING GAMLARP Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Kristina Blomqvist, 08 40 84 75, kristina.blomqvist@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B

BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B BS 80 Hydrauldriv typ 2003 B Ett uppkörningsbart växeldriv för depåer! Beskrivning av option där växlings sekvensen förenklas för lokförare. Nedan följer beskrivning av tre sätt där växlingen förenklats

Läs mer

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund

Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Bilaga till Järnvägsnätsbeskrivning anläggningsspecifikation: Depå Hagalund Uppdaterad 2012-03-25 Nedan presenteras detaljerade uppgifter om rubricerad anläggning. Kontakta infrastrukturförvaltaren för

Läs mer

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S *

Ang. Angeredsbanan, utbyggnad av signal och säkerhetsan jjjggp.ip S * GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR Box 424 401 26 Göteborg I Alströmergaian 4 Telefon: 031/600 500 HL/UB Göteborg den 15/7 1970. STATENS V Å G v r.k CENTRAIFÖRVAITNINGSN Ttknltko avdelningen 1 6 JUL 1970 Byrådirektör

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur ÖREBRO CV-OMRÅDET Dokumenttyp Verksamhetsområde Trafiksäkerhetsinstruktion Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (5) Upprättad av Stefan Halldén, 08-4100 26, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Järnvägens elanläggningar

Järnvägens elanläggningar Järnvägens elanläggningar Innehåll Förord 3 Så får loket sin el 4 Omformad energi för tågbruk 6 Växelström med rätt spänning 7 Strömbrytare bryter strömmen snabbt 7 Kontaktledningen 7 Två system för att

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD

Jernhusens Infrastruktur BORLÄNGE GODSVAGNSVERKSTAD GODSTERMINAL OCH VERKSTAD LOKVERKSTAD Dokumenttyp Lokal instruktion och vägledning Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer och godsterminaler Giltigt fr o m 2017-07-03

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20

Kontaktpersoner. Öppettider. Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com. Vardagar Butiker och entréer 10-20 Eventvillkor Kontaktpersoner Väktare G4S Tel. 073-315 86 60 vakt.novalund@unibail-rodamco.com Brand Events Manager Nordic Linda Jensen 076-525 57 43 Linda.jensen@unibail-rodamco.com Technical Manager Colin

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB)

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 1 av 5 Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) JNB2016 2016-06-20 Sida 2 av 5 Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion:

Trafiksäkerhetsinstruktion: förvaltning 1 (8) spåranläggning i Helsingborg (Godsvagnsverkstad) förvaltning 2 (8) 1. Introduktion Detta är en del av trafiksäkerhetsinstruktionen (TRI) för sidospår vid Jernhusens Helsingborg, godsvagnsverkstaden.

Läs mer

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Stationen Klotter Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning Nedgången till tunneln

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 1 (8) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Bålsta 1:614, del av, Bålsta, förskola Ullevivägen, Håbo kommun, Uppsala län UTSTÄLLNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta

Läs mer

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona

TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona Dokumentnamn Process Sida TRI lokala tillägg järnvägsinfrastruktur Landskrona 1(7) Dokumentbeteckning Version Giltig fr o m Giltig t o m Ersätter Driftsplats/Driftsplatsdel C-02-00-19 8.0 2014-05-23 EM

Läs mer

Ställverksinstruktion för Almunge

Ställverksinstruktion för Almunge UPSALA-LENNA JERNVÄG Ställverksinstruktion för Almunge Utgåva 1 Gäller fr o m 2015-03-01 ULJH 065 2 Ställverksinstruktion för Almunge ULJH 065 FÖRTECKNING ÖVER ÄNDRINGSTRYCK Ändringstryck Nr Gäller fr

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 1.1 Bakgrund Nya lokaler och driftbyggnader för busservice verksamhet är nödvändig av framförallt tre skäl: 1) Expansion av flygfrakt, 2) Slitna byggnader och lokaler 3) Safetyaspekten.

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 1 av 7 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-05-02 2012-05-02 sida 2 av 7 Järnvägsnätbeskrivning för Uddevalla Hamnterminal AB Datum 2012-05-02 Innehållsförteckning 1. Allmän information

Läs mer

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige

D6.4 Marknadsplan Frågor och svar. Sverige D6.4 Marknadsplan Frågor och svar Sverige Transparense-projektet Denna rapport har tagits fram inom ramen för EU-projektet Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets, vilket finansieras

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Boden kommuns järnvägsanläggning:

Boden kommuns järnvägsanläggning: Bodens kommun Järnvägsnätsbeskrivning 070101 Boden kommuns järnvägsanläggning: Moråsen Torpgärdan Avdelningschef Gatuavdelningen: Mats Elgcrona mats.elgcrona@boden.se 0921-62326 Bodens kommun, 961 86 Boden.

Läs mer

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13

Järnvägsnätbeskrivning. för. Norrköpings kommuns. Hamn- och industrispår. Sidan 1 av 13 Sidan 1 av 13 Gällande fr. o m: 2006-12-10 Ändrad: 2013-05-29 Handläggare: lexander Johansson Utgivare: Leif Lindberg Järnvägsnätbeskrivning för Norrköpings kommuns Hamn- och industrispår Sidan 2 av 13

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Har kommer lite info om vad vi har att erbjuda. Vi är agenter åt Lambert i Sverige och kan erbjuda ett enormt sortiment av marknadstillbehör.

Har kommer lite info om vad vi har att erbjuda. Vi är agenter åt Lambert i Sverige och kan erbjuda ett enormt sortiment av marknadstillbehör. Försäljningsystem För torg och marknader Mobila Försäljningssystem Hej. Har kommer lite info om vad vi har att erbjuda. Vi är agenter åt Lambert i Sverige och kan erbjuda ett enormt sortiment av marknadstillbehör.

Läs mer

Handbok JTF. 11. Broms

Handbok JTF. 11. Broms Handbok JTF 11. Broms 2 Broms 11 Referens Giltigt from datum TSFS 2009:27 2009-05-31 2010-03-01 TSFS 2010:163 2010-12-12 Datum Signatur 11 Broms 3 Detta är en handbok till motsvarande bilaga i Järnvägsstyrelsens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma Uppdragsnamn Olovslund s station, del av Åkeshov 1:1 Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum Bonum/Riksbyggen 109558 2016-10 - 14 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161014 LSS 161014 PM

Läs mer

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m

1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå. Gäller fr.o.m 1 (6) Järnvägsnätbeskrivning NLC Terminal i Umeå Gäller fr.o.m. 2010 08 06. 2 (6) Senast införda ändring Datum Omfattning Sida 2010-08-03 Nytt dokument Alla Innehållsförteckning Järnvägsnätbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.

LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT. Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv. LÄGGINSTRUKTION BERGO MULTISPORT Läs igenom hela instruktionen innan du installerar ditt Bergo Multisportgolv.!! Vid installationen behövs: Gummi eller plasthammare, måttband, sticksåg eller dyl., krita,

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning

TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning TRUCK LOCK Förankring av fordon vid lastning/lossning Säkra arbetsförhållanden flödet! och undvik avbrott i last rskyddad Enkel manövrering. Väde ga driftplacering av enheten. Lå r. och underhållskostnade.

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning

Järnvägsnätsbeskrivning Järnvägsnätsbeskrivning Innehållsförteckning 1. Allmän information 2. Villkor för tillträde och trafikering 3. Infrastruktur 4. Kapacitetstilldelning 5. Tjänster 6. Avgifter 7. Övrigt Bilaga 1 - Telefonnummer

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun

SAMRÅDSHANDLING 2014-10-29 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun PLANBESKRIVNING Dnr 2014/0297 Detaljplan för del av SELLEBERGA 17:1, i Bjuv Bjuvs kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro Bankgiro E-post Org.nr Box 501 Mejerigatan 3 042 458 50 00 042

Läs mer

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall

Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Anvisningar om hämtning av hushållsavfall Gäller från den 10 juni 2008 Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Töreboda Innehållsförteckning sidan

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28

Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder 2012-03-28 Brf Eriksdal, Malmö Byggnadsåtgärder Konsult WSP Byggprojektering i Malmö har på uppdrag av Brf Eriksdal tagit fram förslag för byggnadsåtgärder. För mer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor-

DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- 2006-08-23 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR RÅDJURET 1 SAMT DEL AV ESLÖV 51:3 OCH 53:4 - bostäder och kontor- i centrala Eslöv Eslövs kommun Skåne län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA Läge Plankarta,

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll

Lokal instruktion och vägledning Jernhusens Infrastruktur GÄVLE Godsterminalen Lokverkstaden, Näringen Motorvagnsverkstad, Sörby Urfjäll Dokumenttyp Trafiksäkerhetsinstruktion Verksamhetsområde Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (6) Upprättad av Stefan Halldén, 08-100 3263, stefan.hallden@jernhusen.se Beslutas av CTFI, Maria Denize Giltigt

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Lokal instruktion och v ägledning

Lokal instruktion och v ägledning Dokumenttyp Verksamhetsområde Lokal instruktion och v ägledning Jernhusens järnvägsverksamhet 1 (11) Upprättad av Maria Andréasson Beslutas av Chef affärsområde depåer Giltigt fr o m 2016-06-01 Jernhusens

Läs mer

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL

TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL RAPPORT TRAFIKUTREDNING HÄLLEVIK STIBY 4:17 MFL 2016-01-20 Uppdrag 265929, Trafikutredning Hällevik Titel på rapport: Trafikutredning Hällevik Stiby 4:17 mfl Status: Slutversion Datum: 2016-01-20 Medverkande

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10

2015-02-23. Järnvägsnätsbeskrivning. Ånge Kommun spåranläggning. Ånge Kommun 2013-05-10 Järnvägsnätsbeskrivning Ånge Kommun spåranläggning Ånge Kommun 2013-05-10 Innehållsförteckning Allmän information 4 1.1...INLEDNING 4 1.2...JURIDISK STATUS 4 1.2.1... ANSVAR 4 1.3...GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR

Läs mer

3 Utredningsalternativ

3 Utredningsalternativ 3 U T R ED N I N GS A LT ER N AT I V O CH U R VA L SPRO CESS 3 Utredningsalternativ Det finns tre korridorer (Röd, Blå och Grön) för Ostlänken mellan Norrköping och Linköping som skiljer sig åt genom att

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler

Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler Monteringsanvisning Probads badrumsmoduler - Installation ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation - Versionsdatum: 2017-05-15 Innehållsförteckning Ämne Sidor Utsparing i bjälklaget 1

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer