SPIS Depåutredning Helsingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPIS Depåutredning Helsingborg"

Transkript

1 SPIS Depåutredning Helsingborg RAPPORT 2012:11 VERSION

2 2(20) Depåläge Dokumentinformation Titel Depåutredning Helsingborg Rapport nr 2012:11 Författare Rolf Nilsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Kvalitetsgranskning Suzanne Larsson, BBH Arkitekter & Ingenjörer AB Beställare Spårvagnar i Skåne Kontaktperson: Susanne Duval The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Spårvagnar i Skåne Besök: Stationshuset, Bangatan, Lund Post: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, Lund

3 3(20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 6 3 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik 8 4 Dimensionering av depån 9 5 Depå Helsingborg 12 6 Referenser 19 BILAGOR Bilaga 1 SPIS -Samordnad huvudtidplan för depåstrategi, Bilaga H01 Bilaga H02 Bilaga H03 Bilaga H04 Bilaga H05 Bilaga H06 Bilaga H07 Bilaga H08 Funktionskrav 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Situationsplan 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Plan 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Sektion 9+2 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Funktionskrav 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Situationsplan 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Plan 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer Sektion 23 vagnar BBH Arkitekter & Ingenjörer

4 4(20) 1 SAMMANFATTNING Lund, Malmö, Helsingborg och Region Skåne har arbetat länge med att utveckla kollektivtrafiken i de tre städerna. Såväl det lokala som det regionala perspektivet står i fokus för detta arbete. En rad utredningar har genomförts och dessa pekar på spårvägstrafik som en hållbar lösning. I linje med detta har lokala strategiska beslut tagits för utbyggnad av spårvägstrafik. Helsingborg arbetar för närvarande med en förstudie i samarbete med Höganäs kommun. Ett av de alternativa stråk som studeras i förstudien är att förbinda Höganäs med Helsingborg. Förstudien omfattar också ett spårvägsnät inom Helsingborgs stad. Helsingborgs stad har lokaliserat ett lämpligt depåläge längs spårvägslinjen mellan Knutpunkten och Väla, nordost om centrum. Detta läge har nu studerats och bedömts ur ett antal aspekter. En placering närmare Helsingborgs centrum skulle troligen vara mer optimal ur trafikeringssynpunkt. Omfattningen av depåanläggningen är ett resultat av förslaget till övergripande depåstrategi 1 som baseras på en helhetssyn för Lund, Malmö och Helsingborg. Depån dimensioneras för uppställning av samtliga vagnar och för det frekventa underhållet, medan sällanarbetena planeras utföras i centraldepån i Malmö. Depån byggs initialt dimensionerad för den trafik som startar 2022 samt för förväntad trafikökning av stadslinjen. Depåområdet dimensioneras för uppställning och underhåll för den trafikökning som kan ske med ny linje till Höganäs. Lämpliga förberedande byggnadsåtgärder för denna utbyggnad utförs också initialt. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av vagnar i trafik samt att vagnarna är skyddade mot klotter och åverkan. 1 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

5 5(20) SUMMARY The cities Lund, Malmö and Helsingborg, together with the Skåne Region, have worked for a long time to develop the public transport system in the three cities. Local as well as regional perspectives have been focused within this work. A number of studies have been carried out indicating that tram operation is a viable solution. In accordance with that, local strategic decisions have been taken to further develop such operation. Helsingborg is currently working on a preliminary study in collaboration with the Höganäs municipality. One of the alternative routes that are studied is to connect Höganäs with Helsingborg. The study also includes a tram network in the city of Helsingborg. The City of Helsingborg has located a suitable location for a depot along the tram line between Knutpunkten and Väla, northeast of the city centre. This place has been studied and evaluated from a number of aspects. A location closer to the centre of Helsingborg would probably be more optimal from an operational point of view. The extent of the depot is a consequence of the proposed overall depot strategy 2 that is based on a holistic view of Lund, Malmö and Helsingborg. The depot is dimensioned for stabling of all vehicles and for frequent maintenance, while heavy repairs that occur less frequently are planned to be carried out in the central depot in Malmö. The depot is initially dimensioned for the traffic that starts 2022, as well as for the expected increase in traffic of the city tram network. The depot area is also dimensioned for stabling and maintenance of the increased traffic that may occur with a new tram line to Höganäs. Appropriate preparatory construction work for the extension of the depot will therefore be done initially. Stabling is planned indoors to ensure all daily runs, even at the time of the year when snow and wet snow may endanger the release of cars, and also to protect them against graffiti and mischief. 2 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

6 6(20) 2 INLEDNING Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Malmö, Lund, Helsingborg och Region Skåne. Tillsammans arbetar dessa parter för en smart kollektivtrafik i städerna där människan står i centrum. Genom att investera i spårväg där det behövs vill parterna skapa förutsättningar för grön stadsutveckling, social integration och hållbar tillväxt i hela Skåne. Spårvagnar i Skånes parter samverkar i frågor som rör drift och underhåll, upphandling, finansieringslösningar, utformningsprinciper och kommunikation för att lära av varandra, nå längre och använda våra resurser effektivare. Samverkan berör även planeringen av de depåanläggningar som krävs för att hålla spårvagnsparken i Skåne rullande. Initialt har en depåstrategi 3 arbetats fram. Den belyser hur samverkan parterna emellan kan se ut, och ger rekommendationer för lämpligt fortsatt arbete. Det utpekade depåläget i Helsingborg har här studerats utifrån den rekommenderade strategin. Depåanläggningen skall initialt byggas för 9 st metersvagnar samt för förväntad trafikökning av stadslinjen med 2 vagnar, totalt 11 vagnar, se kapitel 3 Tidplan för trafikstarter/utökning av trafik. Dimensionering av området skall också ge möjligheter för framtida utbyggnad till ca 23 st vagnar. För denna kommande utbyggnad skall också planeras för att ett antal vagnar kan vara ca 45 meter. Tidigare studier av utformning av depån har inte gjorts. Uppställning planeras ske inomhus dels för att säkerställa tursättning vid den tid på året då snö och blötsnö kan äventyra utsättning av vagnar i trafik, dels för att skydda vagnarna mot klotter och åverkan. 2.1 LOKALISERING Helsingborgs stad har valt aktuellt depåläge, vilket nu studerats och varvid ett antal aspekter har bedömts. Då depån, framförallt för uppställning av vagnar vid den framtida trafiken, är relativt ytkrävande har en avgörande aspekt varit möjligheten till markåtkomst. En placering närmare centrum skulle troligen vara mer optimal ur trafikeringssynpunkt, men har fallit på grund av brist på tillgänglig yta. Tänkt depåområde ligger inom fastigheten Turmalinen, nordväst om Grusvägen, ca 4 km från Helsingborgs centrum. Området är ca kvm stort och är detaljplanelagt som industrimark. 3 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

7 7(20) 2.2 SAMORDNING MED ANDRA ANLÄGGNINGAR En depåstrategi för Lund, Malmö och Helsingborg har utarbetats. 4 Denna depåstrategi bygger på att de tre städerna samverkar för att uppnå kostnadseffektiva lösningar Resultatet av denna innebär en centraldepå där sällanarbeten såsom, karosseriarbeten, målnings- och plastarbeten, hjulsvarvning samt större garanti- och revisionsarbeten för alla tre städernas vagnpark samordnas. Depåstrategin pekar ut Malmö och depån i Nyhamnen som den plats som är lämpligast för en centraldepå. Malmös framtida vagnpark är så stor att det är ekonomiskt lämpligt att ha alla underhållsresurser inom trafiksystemet. Lund och Helsingborg har mindre vagnparker än Malmö för sina system och det är därför inte lämpligt att placera en centraldepå där. Underlaget i Helsingborg (9,11 eller 23 vagnar) bedöms som för lågt för att bära dessa kostnader. 4 Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, rapport nr 2012:08,

8 8(20) 3 TIDPLAN FÖR TRAFIKSTARTER / UTÖKNING AV TRAFIK SPIS-parternas bedömning av vagnbehov sammanfattas i nedanstående tabell: Linje >2030 Knutpunkten - Väla 9 Knutpunkten Väla, trafikökning 2 Helsingborg - Höganäs 12 Tillkommande Total Då den planerade trafikökningen ligger förhållandevis nära i tiden skall depån ha en uppställningskapacitet på 9+2 vagnar i den första etappen och depån skall ha utbyggnadsmöjlighet till 23 vagnar.

9 4 DIMENSIONERING AV DEPÅN 9(20) 4.1 FUNKTIONER SOM SKALL FINNAS I 5 Städning och dagligt underhåll och påfyllning av media (sand mm) (sker i uppställningshall) Kontroll/besiktning av vagnar (efter reparation och inför utsättning i trafik) Utvändig tvätt (tvätt av vagnsidor och front) Förebyggande underhåll (planerat underhåll som sker med intervaller baserat både på vagnkilometerar och på tid) Avhjälpande underhåll (fel som ej kan vänta till nästa förebyggande underhållstidpunkt, såsom säkerhetsrelaterade frågor samt trafikantkomfort) Boggiarbeten (byte av delar). Sker på särskild yta i verkstaden med boggi demonterad från vagn. Eventuellt komponentarbete (exempelvis reparation av utrustning i takmonterade lådor) Sker på särskild yta i verkstaden med lådor demonterade från vagn. Detta underhåll kan också utföras på annan plats än depån. Mindre garantiarbeten (arbeten som åligger vagnleverantör enligt kontrakt med där plats för detta skall tillhandahållas) Trafikledningscentral (TLC) (Ledning av trafiken och personal samt personalutrymmen därtill) Spår för lastning/lossning av vagnar som levereras på trailer (används vid leverans av vagnar samt då vagnar skall transporteras till Malmö för sällanarbeten) Miljöstation (avfall sorteras i olika fraktioner innan borttransport) Klottersanering (sker förslagsvis i tvätthallen) 5 För utförligare beskrivning se Bilaga H01Funktionsbeskrivning för depå Helsingborg

10 10(20) Kapacitet 9-vagnarsdepå Vagntyp 23-vagnarsdepå Vagntyp Uppställning 9 st vagnar 29-33m 23 st vagnar 29-33m alt 45m Reparationsplatser 1 st Lyft 1 st Golv Förberett för 45m 2 st Lyft 2 st Golv 29-33m alt 45m Servicespår 1 st Förberett för 45m 1 st 29-33m alt 45m Tvätthall med möjlighet till klottersanering 1 st Förberett för 45m 1 st 29-33m alt 45m Provspår 1 st ca 237 m 45m 1 st ca 237 m 45m Boggiarbetsplats 1 st 1 st Trafikledningscentral (TLC) 1 st 1 st 4.2 SKALL EJ INNEHÅLLA FÖLJANDE FUNKTIONER Separat avisningsanläggning (behövs ej då vagnarna står nattuppställda inomhus) Uppställning, service och underhåll av arbetsfordon för linjen (det förutsätts att dessa är tvåriktningsfordon och därför ej kräver spår för uppställning och underhåll) Troligt är också att det kommer ingå i kommande upphandling av underhållsentreprenör för linjen att tillhandahålla egna fordon) Separat plats för PUT-sanering (person under tåg) Sker förslagsvis i tvätten. Större garantiarbeten (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Reparationsplatser för större revisioner (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Hjulsvarv (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Karosseriarbetsplats (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg) Målarbox (planeras i Malmö att samutnyttjas mellan Lund, Malmö och Helsingborg)

11 11(20) 4.3 BESKRIVNING AV DEPÅANLÄGGNINGENS ETAPPUTBYGGNAD Uppställning/städ Depån byggs i en första etapp för 9+2=11 st vagnar. Vid trafikstarten planeras att 9 vagnar behövs. Även om en planerad ökning med några vagnar (2 st) ligger långt fram i tiden byggs anläggningen för att inrymma den ökningen. Uppställningshallen byggs med breddmått anpassad för städning. Städning, påfyllning av spolarvätska och sandpåfyllning sker på servicehall. Vid utbyggnad till 23 vagnar kompletteras befintlig uppställningshall så att städning, påfyllning av spolarvätska och sandpåfyllning kan ske där. Utöver detta byggs ytterligare en ny hall för uppställning Verkstad I första etappen byggs en reparationsplats med lyftare och en golvarbetsplats. Bägge har takarbetsplattformar. Golvarbetsplatsen har bjälklaget förberett för installation av lyftare. Vid utbyggnad till 23 vagnar förses reparationsplats nummer två med lyftare. Tillbyggnad av hall för två reparationsplatser sker. Dessa utförs som golvarbetsplatser med bjälklag förberett för installation av lyftare. Eftersom utökningen ligger relativt långt fram i tiden kommer det ej vara samma vagntyp som utökningen sker med. Antalet reparationsplatser är motiverat utifrån det att halva vagnparken är av en vagntyp och den andra halvan av en annan vagntyp. Skulle framtiden utvisa att ytterligare lyftmöjlighet behövs kan plats nummer tre eller fyra förses med lyftare. Ytor för kontor och förråd byggs till utmed långsidan som rivs och flyttas till nytt läge. Alternativt kan dessa funktioner i första etappen placeras i bakkant av reparationshallen och berörs då ej av utbyggnaden Komplementdelen I kommande arbete kommer att utredas i vilken omfattning komplementdelen förbereds för kommande utbyggnad beträffande personallokaler, fläktrum m.m.

12 12(20) 5 Depåläge Helsingborg Illustration depå Helsingborg

13 13(20) VAGNARSDEPÅ Situationsplan depå Helsingborg 9+2-vagnarsdepå Sektion depå Helsingborg 9+2-vagnarsdepå

14 14(20) 5.2 BESKRIVNINGAR Anslutning till trafikspår Trafikspåret kommer att ansluta till depåområdet från öster. Bedömning om anslutande växel till trafikspåret skall signalregleras bestäms i samband med utformning av trafikspårets säkerhetsnivå på växelomläggning 6. Det kommer ej att beröra växlingen på depåområdet då tillräckligt avstånd finns mellan växel till trafikspår och första växel inom depåområdet Utsättning Anslutning till trafikspåret utformas så att utsättning och inryckning kan ske åt både norr (Väla) och söder (centrum) Logistik Rangeringsmöjligheterna inom depån är goda. Från trafikspåret körs vagnarna direkt från trafikspåret in i uppställningshall där städning, sandpåfyllning mm sker. Samma spårharpa används för att komma till reparationsplatserna och servicehall/tvätt. Denna lösning kommer att fungera bra då det maximala antalet vagnar som planeras för depån är 23 st. Vid utsättning körs vagnar direkt från uppställning till trafikspår. Denna enkelhet i uppbyggnaden, goda siktförhållanden och uppkörningsbara växlar gör att kvalificerat signalsystem ej behövs utan växelomläggning kan ske med lokal manöver (tryckknapp före växel) Provspår Provspår för den fullt utbyggda depån placeras utomhus i depåområdets norra del och är ca 237 m långt. Provspår avgränsas med räcke eller liknande Väganslutning Anslutning till vägnätet sker till Andesitgatan. Infarten till depån sker i den sydvästra delen av depåområdet. Andesitgatan ansluter till Grusvägen som har bärighet BK1. 6 Se även Funktionskrav för Helsingborg

15 15(20) Trafik Depån kommer att ge ett marginellt tillskott med 2-3 lastbilstransporter samt högst 20 personbilar dagligen Markförhållanden Depåområdet utförs i sin hela del helt plant. Den befintliga marken inom depåområdet är plan Geoteknik och grundvatten Kompletterande geoteknisk undersökning skall göras i senare skede. Utförd undersökning (Scandiaconsult Sverige AB ) visar att bärigheten är skiftande inom området som omfattas av detaljplanen för området. Grundvattennivåer skall underökas i senare skede. Verkstaden har källarvåning på ca 4 m Dagvatten Enligt detaljplanen skall lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) tillämpas inom området Landskapsbilden Området utgörs idag av plan mark med små höjdskillnader. Inom depåområdet kommer det att hårdgöras för körytor och spårområden kommer att vara utförda med makadam där de ej är samordnade med körytor. Ytan för framtida expansion kan ges en enkel utformning med natur till dess behovet uppkommer. Högre lövträd skall ej finnas i närheten av spårområden på grund av att blöta löv på spår ger slitage på hjul vid inbromsningar. Förhållandet till landskapet gör att behandling av belysning är viktig. Inga höga master för belysning av spårharpor skall planeras. Inga betydande natur- eller kulturhistoriska värden finns i området Tekniska system Inga kända ledningsstråk finns genom depåområdet Vatten o avlopp finns i anslutande gata Grusvägen. Kraftmatningen till depån skall samordnas med kraftmatning till trafikspåren med LS placeras inom depåområdet och vid eventuellt önskemål om redundans, kan anslutning ske till befintligt nät i området. 7 Se även Funktionskrav för Helsingborg

16 16(20) Det är att rekommendera att ansluta depån till fjärrvärmenätet. Tidigt i projektet skall LCC 8 -beräkning på uppvärmningsalternativ göras för att göra avvägningar för att finna lösning som är så klimatneutralt som möjligt Befintliga verksamheter Öster om området finns industrietableringar och sydväst om området ligger motorbana. På fastigheten Turmalinen 1 förekommer idag uppställning och viss hantering av avfallscontainrar. Eventuellt finns risk för markföroreningar Planerade verksamheter Depåområdet ligger inom utvecklingsområde för industri Miljö Eventuell förekomst av förorenad mark skall utredas i senare skede. Avlopp från verkstadsytor och tvättprocess skall renas innan det ansluts till kommunalt spillvattensystem Avfall Inom depå skall sopseparering ske. Miljöstation planeras i områdets norra del med containrar för 5 fraktioner. Mellanlagring av avfall kan vara anmälningspliktig enl. miljöbalken Buller Depån kommer att ge ett marginellt tillskott med 2-3 lastbilstransporter sam högst 20 personbilar. Detta kommer ej att påverka bullernivåerna på Grusvägen nämnvärt Planförhållanden Området ingår i översiktsplanen ÖP Detaljplan finns för området. Genomförandetiden går ut Life Cycle Cost

17 17(20) Miljötillstånd Depåfunktionen kräver inget miljötillstånd, men däremot är fordonstvätt sannolikt anmälningspliktig (c) enligt miljöbalken. Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Markåtkomst Marken ägs av Helsingborgs kommun Kostnader Kostnadsbedömning för depåläget har tagits fram. Den bedömda totalkostnaden för depåanläggningen exklusive markdisposition är ca:320 milj SEK för 9+2 vagnarsdepån och ca:430 milj SEK för 23 vagnarsdepån. Kostnad för utbyggnad från 9+2 vagnarsdepå till 23 vagnarsdepå. ca:130 milj SEK Driftkostnader årligen är ca:3,3 milj SEK för 9+2 vagnarsdepån och ca:4,9 milj SE för 23 vagnarsdepån Expansion Expansionsmöjlighet för depå med kapacitet ca 23 vagnar finns Risker Fastigheten ligger i ett område där berggrund med förhöjd uranhalt och isälvssediment förekommer. Byggnaden bör byggas i radonskyddat utförande.

18 18(20) VAGNARSDEPÅ Situationsplan depå Helsingborg, 23-vagnarsdepå Sektion depå Helsingborg, 23-vagnarsdepå

19 6 REFERENSER 19(20) Tidigare erfarenheter I utredningarna har används erfarenheter från spårvagnsanläggningar som BBH har projekterat/utrett. Brommadepån, Ulvsundadepån, Alkärrshallen, Lidingödepån, Depå för Kistagrenen. Studieresor Erfarenheter från tidigare studieresor till anläggningar i Europa. Karlsruhe, Nice, Frankfurt, Amsterdam, Oslo med flera. Skriftliga referenser Depåstrategi Lund Malmö Helsingborg, BBH Arkitekter & Ingenjörer, rapport nr 2012:08, Depåförsörjning. Förslag till planering och utförande av underhållsanläggningar, BBH, TramStore 21, STIB, Fraunhofer IML, Keolis, RET, Blackpool City Council, VDV Recommendation 823, 10/01. ÖP 2010 (Helsingborgs översiktplan, Översiktsplan 2010) Kunskapssammanställning för drift- och underhåll av spårvägssystem. Trivector, Rapport 2009:70

20 20(20) Spårvagnar i Skåne är ett gränslöst samarbete mellan Region Skåne, Malmö, Lund och Helsingborg.

21 BILAGA1 SPIS SAMORDNAD HUVUDTIDPLAN DEPÅSTRATEGI LUND MALMÖ HELSINGBORG Antal vagnar >2030 LUND Lokalisering Kontroll lokalisering Brunnshög Depå NE/Brunnshög Planarbete depå (inkl. sträckning Lund C ESS) Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 8 ESS vagn 1x12V+ 7x2V=26 V Trafikstart Utbyggnad Depå NE/Brunnshög Förstudie/SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 10 Dalby (2x40m) vagn 1x12V+9x2V=30 V Trafikstart 6 Staffanstorp vagn 1x12V+5x2V=22 V Sa:24 Trafikstart MALMÖ Lokalisering Markreservat Depå Nyhamnen Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 24 Vagnleverans Nyhamnen 1x12+23x2V=58V Trafikstart Satellitdepå/Städdepå Planarbete depå Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 5 Leverans(40m)vagn 1x12V+ 4x2V=20 V Trafikstart 46 Leverans av övriga 46 vagnar sker efter 2030 Sa:75 HELSINGBORG Lokalisering Markreservat Depå Helsningborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Entreprenad 9 Väla 1x12+8x2V=28 V Trafikstart 2 Väla 1x12+1x2V=14 V Trafikstart Utbyggnad Depå Helsingborg Förstudie/Utredning SH/BH/Upphandling Om och tillbyggnad 12 Höganäs vagn 1x12V+11x2V=34V Sa:23 Trafikstart Lokalisering/Detaljplan Förstudie/Utredning/Systemhandling/ Vagnleveranser Markreservat Bygghandling/Upphandling Trafikstart Entreprnadarbeten

22 AB BBH ARKITEKTER & INGENJÖRER 1(38) HANDLÄGGARE (beställare) GRANSKAD (beställare) GODKÄND (beställare) UPPRÄTTAD (projektör) GRANSKAD (projektör) GODKÄND (projektör) Negar Nikyar Suzanne Larsson Rolf Nilsson DOKUMENT NR DATUM SENASTE REV SIGN Funktionskrav Projekt Storlek: 9+2 spårvagnar Funktionskrav (Gäller vid samordning av depåer mellan Lund, Malmö och Helsingborg) m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

23 m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar Sid 2 (av 38)

24 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 3 (av 38) Innehåll 1. Depåstorlek Fordonstyper Depåfunktioner... 7 Uppställning... 7 Städning... 7 Utvändig tvätt... 7 Reparationsplatser... 7 Boggiarbeten... 8 Arbetsfordon... 8 Avgränsning Rangering... 9 Principer för rangering... 9 Växlar... 9 STH (=Största tillåtna hastighet)... 9 Belysning... 9 Infart från trafikspår Provspår Användning Sth, acceleration och retardation Längd Spåret Personskydd Belysning Uppställningshall Verksamhet i uppställningshallen Kapacitet Golv Portar Kontaktledning Belysning El Värme och ventilation Skyltar och markeringar Varnings- och portmanövreringssystem Övrigt Reparationsplatser Användning av reparationsplatsen Lyftare Takarbetsplattformar Media Traverser Kontaktledning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

25 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 4 (av 38) Portar Varnings- och portmanövreringssystem Boggihantering Verksamhet med boggier Travers vid boggiverkstad Lagring av boggier Lastning av boggier på lastbil Tvätt av demonterad boggi inklusive media Arbetsplats för boggi inkl media Hjulsvarvning Klottersanering Servicehall Servicehall Följande arbeten skall utföras i servicehall: Arbetsgrav Perronger i nivå med vagnens golv Takarbetsplattform Golv och väggar Media Kontaktledning Sophantering Komplementytor Varnings- och portmanövreringssystem Tvätthall Arbeten i tvätthallen Principiell utformning av tvätthallen Tvättmaskin Ventilation Belysning Media Avlopp Arbetarskydd Golv och väggar Port Manövrering av port och tvättmaskin Kontaktledning Varnings- och portmanövreringssystem Laddningsplatser Laddningsplats för batteridrivna fordon Laddningsplats för spårvagnars batterier Förråd Förrådsorganisation Förrådsadministration Reservdelsförråd m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

26 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 5 (av 38) Kemikalier Vätskehantering Spolarvätska Oljor Spillolja Våtdammsugare Avisning Rengöring av delar Boggier Detaljer Materialtransporter Inkommande transporter Avgående transporter Interna materialtransporter Avfallshantering Miljöstation Lämna avfall i miljöstationen Hämtning av container Krav på miljöstationen Avfallstyper Varnings- och portmanövreringssystem Manövrering av portar Initiering av portöppning spårvagn skall passera porten Portöppning vid passage av truck, bil eller liknanade Hindra stängning av port vid vagnpassage Signaler för spårvagnen Stopp Sekvens vid infart Sekvens vid utfart Varningssystem för personal Varningssignaler i grav Verkstadsadministration Personallokaler för verkstadspersonal Tjänstebils- och personbilsparkering Parkering av tjänstefordon Personalparkering Lokaler för trafikadministration och trafikpersonal Trafikexpedition Avdelning för förare: Lokaler för trafikledning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

27 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 6 (av 38) För trafikledningscentral skall finnas utrymme för följande lokaler i depån Skyltar m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

28 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 7 (av 38) 1. Depåstorlek I Helsingborg planeras byggnation av ny Spårvagnslinje Knutpunkten-Väla och behovet av spårvagnar är följande. Antal spårvagnar i depån vid trafikstart: 9 I ett senare skede utökas trafiken med trafikökning på linje Knutpunkten-Väla med 2 vagnar samt ny linje Helsingborg-Höganäs. Alltså krävs att depån skall ha kapacitet för minst 9+2 vagnar i första skedet och 23 vagnar vid trafikökning. 2. Fordonstyper Depån skall kunna uppställa och underhålla aktuell spårvagns typ. 3. Depåfunktioner Depån i Helsingborg skall ha kapacitet att uppställa och underhålla spårvagnarna. Följande huvudfunktioner skall finnas i depå Helsingborg: Uppställning Depån skall ha kapacitet att ställa upp 9+2 spårvagnar. Uppställning av vagnarna skall ske inomhus, dels för att skyddas från vandalisering och dels för att säkerställa att trafiken går ut enligt tidtabell även vintertid. Städning Spårvagnarna skall städas i servicehall. Utvändig tvätt I depån skall finnas anläggning för utvändig tvätt av spårvagnarna. Reparationsplatser m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

29 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 8 (av 38) Depån skall ha 1st reparationsplats med undergolvslyftare samt 1st golvarbetsplats. Om de garantiarbeten som skall utföras på vagnarna inte sker i någon större utsträckning beräknas reparationsplatserna räcka även till dessa. Boggiarbeten Depån skall ha en boggiarbetsplats, där man kan utföra bland annat motorbyte och hjulaxelbyte. Boggierna skall kunna rengöras. Arbetsfordon I depån skall det finnas utrymme för uppställning av 1st snöröjningsfordon samt ett arbetsfordon till. Avgränsning I depå Helsingborg har man inte kapacitet för följande verksamheter: Hjulsvarvning Depå Nyhamnen i Malmö bedöms ha tillräcklig kapacitet. Men det finns dock plats för en framtida hjulsvarv om det i ett senare skede visar sig att man köper en vagn som ej enbart kan byta hjulringar. Karosseriarbeten Mindre skador kan repareras på reparationsplatser men större skador, ex kollision skickas till extern verkstad alternativt till centraldepån i Malmö, Nyhamnen. Målnings- och plastarbeten Anläggningen i Malmö bedöms ha tillräcklig kapacitet alternativt skickas målningsarbeten till en extern verkstad. Några exempel på verkstäder som kan ta hand om Helsingborgs vagnar för ovanstående arbeten innan centraldepån, Nyhamnen i Malmö är färdigbyggd: Mantena i Helsingborg Motala verkstad Swemaint i Malmö Plats för sanering efter påkörning: Det planeras ingen separat plats i depån för PUT-sanering (person under tåg) eftersom tidigare erfarenheter har visat att det är väldigt ovanligt att det behövs. Detta beror på att spårvagnarna är konstruerade på så sätt att djur och människor inte kommer under vagnen utan de olyckor som eventuellt sker leder till skador i karossen. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

30 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 9 (av 38) Banmaterial för arbetsfordon Depån har inte dimensionerats för övriga upplagsytor av banmaterial såsom makadamlager, sliper och extra växeltungor. Det har heller inte tagits hänsyn till uppställning av ytterligare arbetsfordon än de som beskrivits under rubriken Arbetsfordon. Numera är arbetsfordon för banunderhåll tvåvägsfordon och ingår vanligen i entreprenörens åtagande. 4. Rangering Principer för rangering 1. Från alla spår i depån skall man kunna rangera vagnar till alla andra spår i depån 2. Utgående vagn från depån till trafikspår skall kunna köra ut utan byte av körände endast i enstaka undantagsfall kan byte av körände accepteras. Växlar Behov av spårspärr på utfartsspår utreds i senare skede. Övriga växlar skall vara lokalt manövrerade, det vill säga med tryckknapp på stolpe framför växeln. Denna skall nås från förarhytten. Dessa växlar skall vara uppkörbara. Det skall finnas indikering intill eller i växeln som visar tydligt växelns läge. I makadamspår är indikering mellan växeltungorna den lämpligaste placeringen. (då det är helt entydigt vilken växel som avses.) Manöverdon för flera växlar bör anordnas där de från manöverplatsen kan övervakas att de är hinderfria. STH (=Största tillåtna hastighet) Inom depåområdet skall följande hastighetsgränser gälla: Halv siktfart, dock högst 15 km/tim Vid passerande av skymd punkt högst 5 km/tim Körning på provspår högst 40 km/tim 1 Belysning Spårharpor skall ha så god belysning att föremål/personer inom spårområdet kan ses samt att växeltungors läge kan observeras. Infart från trafikspår Det är av fördel om det finns tillräckligt långt spår mellan trafikspåren och depån som kan fungera som uppställning. Då kan depåverksamheten bedrivas oberoende av ingående vagnar. Om detta utrymme inte finns tillämpas nedanstående metod som till en del begränsar rangeringen. 1 Jämför lokal TRI i Stockholm och Göteborg. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

31 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 10 (av 38) När en vagn ankommer till depån skall depåpersonalen hålla spåret innanför depågränsen (Egentligen huvudsignalen framför spårspärren på infartsspåret) fritt så att den inkommande vagnen i sin helhet får plats inom depån. För att detta skall vara möjligt krävs att depåpersonalen har kunskap om när de aktuella vagnarna kommer in till depån. Därför krävs rutiner för kommunikationen mellan trafikledning och depån. 5. Provspår Användning Provspår används för: - Felsökning. När felet på vagnen enklare kan hittas genom att det uppträder endast då vagnen körs. - Kontroll efter reparation. Till exempel efter ingrepp i bromssystemet eller vissa komponentbyten. - Funktionskontroll. Till exempel kan program för förebyggande underhåll av vagnen föreskriva att bromsprov skall utföras med visst intervall - Funktionsprov av vagnens säkerhetssystem. Provet utförs i bägge körriktningarna. - Leverans till och från depån av vagnar på trailer. Kontaktledning skall vara urkopplingsbar vid lastning och lossning av vagnar på trailer. Sth, acceleration och retardation Högsta tillåtna hastighet på provspåret är 40 km/h. Antagen maximal acceleration för vagn är 1,1 m/s². Antagen maximal retardation för vagn med driftsbroms, magnetskenbroms och sandning är cirka 2,7m/s². Maximal driftsbroms (utan sandning och magnetskenbroms) är ca 1,1 m/s². Det är mycket sällan förekommande med prov i högre hastigheter än 40 km/h. Om det behövs görs dessa prov på avlyst spår på linjen Längd Provspåret kan indelas i delsträckorna (längderna avser max 40 km/h): - Accelerationssträcka vid 1,1 m/s². 56 m - Sträcka där vagnen håller avsedd hastighet 30 m - Bromssträcka driftsbroms vid 1,1 m/s² 56 m - Säkerhetssträcka krävs om vagnens bromsar är sämre än förväntat 50 m - En vagnslängd 45 m Total längd således minst 237m. Har provspåret kortare längd måste högsta hastigheten sänkas så att tillräcklig säkerhet för att kunna stanna kan innehållas. Lägre hastigheter begränsar provningsmöjligheterna. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

32 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 11 (av 38) Spåret Spåret skall i princip vara rakt, horisontellt och utan växlar. Viktigast är att den del av provspåret där man bromsar är rakt. Det vill säga 56 m (bromssträcka) + 45m (vagnens längd). Har denna del av spåret kurva så resulterar det i att mätvärdena blir felaktiga och svåra att utvärdera. Kurvor med radie minst 100 m kan accepteras på den del av provspåret där vagnen accelereras. På säkerhetssträckan kan kurvor med radie minst 25 m tillåtas. Lutningen på spåret skall vara mindre än 0,5 %. Provspårets räler utomhus skall kunna uppvärmas vid regn och kyla så att spåret vid alla provkörningar har avsedd friktion. Värmen inkopplas från skiftesarbetsledarens kontor. Frånslag sker med strömbrytare och timer. Inkopplad värme indikeras. Personskydd Depån har generell hastighetsbegränsning till ca 15 km/tim. Dock tillåts högst 40 km/tim på provspåret. För att uppmärksamma personal på den fara som det är att beträda provspår skall - Spåret vara skyddat så att personal inte kan beträda spåret vid provkörning. - Vid hörn och andra platser där sikten är begränsad sättas upp räcken och/eller låsbara grindar som förhindrar att personal kan passera där - Varningsskyltar skall finnas på alla platser där personal kan beträda spåret genom att krypa under en bom eller liknande. Samt vid provkörning med hastighet över 15 km/tim: - Bom med stopplampa placeras över bägge ändar på provspåret - Blixtljus aktiverat vid alla platser där man kan beträda provspåret - Eventuella grindar låsas. Belysning Provspåret skall vara försett med belysning så att föraren även i mörker kan kontrollera att spåret är hinderfritt. 6. Uppställningshall Verksamhet i uppställningshallen Uppställning av spårvagnar In- och utkörning av spårvagnar Byte av reklam i vagnar, invändigt och utvändigt Mindre reparationer (till exempel byte av mikrofon) Klargöring före körning m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

33 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 12 (av 38) De vagnar som ställs upp i uppställningshallen nattetid städas i servicehall (bland annat städning och sandpåfyllning). Uppställningshallen är inte stadigvarande arbetsplats i arbetsmiljölagens mening. Kapacitet Uppställningshallen i etapp 1 är dimensionerad för uppställning av 9+2st 29-33m-vagnar. Golv Gångvägar skall ha hårdgjord yta (betonggolv, asfalt). Gångvägar skall ligga i nivå med RÖK, (rälsöverkant). I övrigt kan makadamspår användas. Avvattning av golv Då spårvagnar kan uppställas med en mängd snö, is, vatten skall golvet dräneras så att inga vattensamlingar bildas utan vatten kan rinna kort väg till avlopp. Sand som hamnar i makadam skall kunna sugas upp med sugbil. Portar - Vikportar - Motoriserade - Skall vara genomsiktliga - Gångdörr i eller intill port - Portbladen skall från golvnivå kunna frikopplas från maskineriet. - Portarna skall kunna spärras i öppet och stängt läge. Kontaktledning Över samtliga spår i uppställningshallen skall finnas kontaktledning. Kontaktledningen skall sektioneras så att högst 8 vagnar står på samma sektion. Varje sektion skall kunna frånskiljas och jordas. Kontaktledningens höjd skall vara minst 4,7 m. Frånskiljare Belysning Belysningen skall tändas av rörelsevakter. El Trefas och enfas eluttag som behövs vid fastighetsunderhåll kan installeras på el-centraler som av andra skäl än fordonsunderhåll installeras i uppställningshallarna. Värme och ventilation m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

34 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 13 (av 38) Något krav på ventilation finns ej 2. Temperaturen skall kunna hållas på minst +5 grader Celsius. Skyltar och markeringar Spår skall ha skyltar som anger dess nummer. Skyltarna placeras invändigt vid portarna samt över mittgången. Markering skall visa var spårvagn skall uppställas. Markeringen skall överenskommas med användarna. Mittgången skall markeras. På dörrar skall uppsättas skyltar Varning för spårvagn där det på andra sidan om dörren finns spår. Varnings- och portmanövreringssystem Se kapitel 19, Varnings- och portmanövreringssystem. Övrigt Hårdgjord tillfartsväg skall finnas så att mindre lastbil och specialfordon kan köra in i hallen. Gångvägar utomhus skall vara hårdgjorda. 7. Reparationsplatser Användning av reparationsplatsen Antal reparationsplatser: se kapitel 3, Depåfunktioner. På reparationsplatsen skall alla typer av reparationer och förebyggande underhåll på spårvagnen kunna utföras. Underhåll på spårvagnarna utförs: - Undertill - Inne i vagnen förarhytt och passagerarutrymme - På taket - På utsidan fronter och långsidor I förlängningen av spårvagnsspåren på reparationsplatserna placeras boggispår av kranräl (räl av en enklare typ) eller motsvarande med överkant lika med golv. Dessa boggispår används vid boggibyten för att rulla fram boggier så att de kan lyftas med travers. 2 Man har i ett flertal anläggningar i Stockholm inte märkt någon fuktpåverkan vid avsaknad av ventilation i uppställningshallen. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

35 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 14 (av 38) Reparationsplatsen skall utformas så att vagnarna rationellt kan underhållas. Mellan 2 reparationsplatser (vagnssidor) skall vara minst 3,5 m om det inte finns pelare. Vid sidan om varje boggi skall vara fritt utrymme med längden 2,6 m och bredden 2,4 m. Där pelare finns mellan vagnar skall avståndet mellan vagnssidorna vara minst 5 m. Man bör undvika pelare vid sidan om vagnar där underhållsarbete på vagnen skall utföras. Mått mellan vagnssida och intilliggande vägg skall vara minst 4,5 m. Dessa mått gäller vid undergolvslyftare. För övergolvgolvslyftare (lyftbockar) eller hjuldropp krävs att breddmått ökas väsentligt. Lyftare Reparationsplatsen skall planeras för installation av undergolvslyftare. Lyftarna skall ha följande egenskaper: - Lyftarna skall lyfta på hjulens löpbanor. - Lyftdonet skall vara utformat så att vagnen inte kan rulla av. - Lyfthöjden skall vara steglös upp till 1,8 m. - Man skall kunna sänka valfri boggi. - Lös boggi skall kunna rulla under lyft vagn. - Stöttor som håller vagnen i lyft läge kan komma upp ur golvet, alternativt mobila stöttor. De skall bära på korgens lyftpunkter. Boggi skall kunna rullas under vagn som hålls uppe med stöttorna. - Lyfttid högst 2 min. - Med nedsänkt vagn skall samtliga hjul ha samma nivå med toleransen +/- 2 mm - Lyften skall vara förreglad så att lyftrörelse endast kan ske med kontaktledning spänningslös och bommarna (på takarbetsplattformarna) vid vagnens fronter är undansvängda. Detaljerat program för lyftarna utarbetas för upphandling av lyftarna. Separering av ortsjord och banjord erfordras. Takarbetsplattformar Reparationsplatserna skall utrustas med takarbetsplattformar med följande egenskaper: - Plattformarna skall hänga ner från taket för att undvika pelare. - Längden skall kunna vara cirka 45 m, anpassas till aktuell fordonslängd. - Bredden skall vara på ena sidan cirka 2,5 m och på andra sidan cirka 0,6 m. - Trappa upp till bred plattform förses med förreglad grind. - Nödutrymning från ände längst från trappan (Brandprogrammet anger om bägge ändar skall ha nödutrymning.) - Avståndet mellan plattform och vagn skall vara högst 100 mm i upplyft läge för att inte trampa mellan takarbetsplattform och spårvagn. 3 - Fallskydd mot vagnen på bred plattform - Fallskydd på den sida av plattformarna som inte vetter mot vagnen. 3 Arbetsmiljöverket har i andra projekt godkänt detta mått. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

36 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 15 (av 38) - Grindar på strategiska platser för tillträde till vagnstaket - Belysning av vagnstaket. Tänds med rörelsevakt eller timer. - Bommar skall finnas vid vagnens fronter (Skyddar mot fall från taket över vagnsfronten) - Bommarna skall vara förreglade mot kontaktledning så att kontaktledning kan spänningssättas endast om bommarna är undansvängda. Media Takarbetsplattform - Uttagscentral för el monterat på fallskyddet mot vagnen. 3 st. per vagn. - Tryckluftsuttag med slanghylla invid uttagscentralen - Kabel med kontakt för matning av 750 V till utrustning på två ställen per vagn. Skall hänga i balansblock - På bred plattform 3 st. uttag för våtdammsugare + slanghylla. RÖK- nivå Man får anpassa eluttagen efter man har bestämt spårvagnstyp, ett exempel på utformning är: - Eluttag på nedhäng under takarbetsplattform. Uttagen skall hänga vid sidan om dörr till vagnen. Eluttaget skall innehålla 1 uttag 400 V, 16 A och 2 st. uttag 220 V. Höjd underkant eluttaget 2,1 m. Eluttaget skall kunna dras ner några decimeter för att underlätta att ansluta till uttagen. Antal: 3 st. - Vid sidan om eluttaget tryckluftsuttag med snabbkoppling. Används för rengöring av sandrör. - Ett uttag mellan vagnssidor respektive mellan vagnssida och vägg för våtdammsugare - Mitt på en sida om vagnen skall finnas ett nedhäng med 63 A uttag. (Uttaget används för mobil reningsutrustning för hydraulolja på vagn) 1 reparationsplats kan dela samma uttag. Traverser Över reparationsplats skall finnas travers med egenskaperna: - Högsta nivå på kroken minst 5,5 m - Traversens ändläge närmast infarten minst 1 m framför vagnens front - Traversens ändläge i andra änden minst 4 m framför vagnens front - Åkverkets slaglängd skall vara över spårvagnen och del av breda plattformen - Lyftkapacitet på travers beror på takutrustningens vikt, dock minst 800 kg. Vid högre kapacitet på travers kan det krävas en högre traversbalk och det medför en svängbar kontaktledning eller körning med hjälp av batteri in på reparationsplatsen. - Radiostyrning. Traversen skall ha parkeringsläge förreglat mot kontaktledning i reparationsplatsens inre del. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

37 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 16 (av 38) Bakom reparationsplatserna skall finnas en travers. Denna travers skall ha följande egenskaper för att flytta boggier på boggispår upp på lastbärare: - Högsta nivå på kroken minst 4 m - Lyftkapacitet minst 6,3 ton. - Radiostyrning - Traversen skall täcka en längd över rälerna framför reparationsplatserna på minst 3 m för att kroken skall komma över boggins tyngdpunkt. Kontaktledning På reparationsplatserna skall kontaktledning sitta på nivån 5,9 m över RÖK för att man skall kunna lyfta vagnen utan att komma i konflikt med travers. Frånskiljare med jordningsfunktion för varje enskild reparationsplats. Gröna lampor som lyser vid spänningslös kontaktledning. Förreglingssystem som hindrar att ha spänning på kontaktledning när personal har tillträde till takplattform eller när lyften inte är i sitt nedersta läge. Portar Maskinellt manövrerade portar. Portar skall vara genomsiktliga. Gångdörr skall finnas i eller nära port Portbladen skall från golvnivå kunna frikopplas från maskineriet. Portar skall kunna spärras i öppet och stängt läge. Varnings- och portmanövreringssystem Se kapitel 19, Varnings- och portmanövreringssystem. 8. Boggihantering Verksamhet med boggier I depå Helsingborg avses följande arbeten med boggier skall kunna utföras som exempel beroende på vagnens konstruktion: - Montering/demontering av boggi under vagn - Tvätt av boggi demonterad från vagn - Lastning av boggi på lastbil - Lagring av boggier - Byte av hjulring/hjul - Byte av enklare detaljer på boggi - Byte av drivpaket (motor + växellåda + hjulaxel) m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

38 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 17 (av 38) Större arbeten på boggier är inte avsedda att kunna utföras i depån, då de kräver mer omfattande verkstadsresurser. Exempel på dessa typer av arbeten är: - Sprickindikering av ram kräver blästring före och målning efter - ision av motorer Travers vid boggiverkstad Redovisas i kapitel 7, Reparationsplatser. Lagring av boggier På lämpliga platser lagras boggierna på fixturer i golvnivå. Över boggierna kan man ha pallställ där tyngre material förvaras på pallar. 7 boggier skall kunna lagras i depån på verkstadsnivån. Det innebär byte av boggier på en vagn samt 2st reservboggier. Lastning av boggier på lastbil Boggier lastas och lossas från lastbil på lämplig plats. Över denna plats skall finnas en travers för minst 6,3 ton. Boggin placeras direkt på sin lastbärare och transporteras med den batteridrivna vagnen till önskad plats. Eventuell port skall ha en fri höjd på minst 4,3 m. Tvätt av demonterad boggi inklusive media Tvättplatsen skall ha gallerdurk med avlopp. Skall ha rening enligt gällande föreskrifter. Uttag för varmt och kallt vatten samt slanghylla Belysning som tänds med rörelsevakt (om den är eget belysningsområde) Minst en vägg utförs av material som tål miljön. På denna monteras mediauttag I stället för fler väggar kan man ha draperier på så sätt minska stänk från tvätten. Arbetsplats för boggi inkl. media En travers för minst 6 ton skall täcka över denna arbetsplats. El uttagscentral på en vägg. Tryckluftsuttag och slanghylla intill el -uttaget. Belysning som tänds med rörelsevakt (om den är eget belysningsområde) En höj- och sänkbar fixtur skall installeras på denna arbetsplats. Fixturen ger möjlighet att demontera och montera delarna i boggin. Hjulsvarvning Vid behov av hjulsvarvning kan dessa arbeten inte utföras i depån utan boggier och/eller hjulringar utan skickas till extern verkstad. m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

39 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 18 (av 38) 9. Klottersanering Arbetsmetod vid klottersanering. Vid val av denna metod kan klottersanering utföras på valfri plats i depån, men sker förslagsvis i servicehallen Klottersanering skall ske med en metod som inte sprider klottersaneringsmedel i lokalen. Lämpligen sker applicering av klottersaneringsmedel med trasa eller borste. Klottersaneringsmedel och klotterrester avlägsnas med fönsterskrapa och trasor. Det avskrapade uppsamlas i kärl för destruktion. Det är inte tillåtet att det hamnar i avloppet. Därefter neutraliseras eventuellt kvarvarande klottersaneringsmedel på den sanerade ytan med vatten. Även detta vatten uppsamlas i kärlen för destruktion. Högtryck skall ej användas. 10. Servicehall Servicehall Depån skall innehålla en servicehall med plats för 1st vagn, längd 45m. Följande arbeten skall utföras i servicehall: Varje dygn: Städning - Urplockning av större skräp, såsom tidningar, tomglas, burkar - Vintertid: spraya vatten, raka ut det värsta med gummiskrapa - Rengöring av vagnsgolv sopa med mopp Påfyllning av spolarvätska till alla förarhytter Påfyllning av sand Kontroll strömavtagare (på taket) Kontroll av inredning Rengöring av säten vid behov Sanering av mindre klotter Kontroll av felanmälningar Med vissa intervall: Storstädning av hela inredningen Besiktning av underrede och boggier är väldigt beroende på vilken vagn som köps in. Varierar mellan 1-14 dagars intervall För att kunna genomföra ovanstående arbeten skall servicehallen ha: Arbetsgrav - Arbetsgrav, bredd 2,85 m djup 1,8 m m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

40 FUNKTIONSKRAV 9+2 VAGNAR Sid 19 (av 38) - Golvet i graven skall ha en ränna med gallerdurk för vatten som leds till vattenåtervinning. - Väggar och golv skall ha lätt avspolbara ytskikt. - Belysning skall ge samma belysningsnivå som i reparationshallens grav. Tänds med rörelsevakt. - Rälen skall vara enligt Banverkets standardräl för tyngre axellast. Ingen spårbalk som stöd under rälen. Så stort avstånd som möjligt mellan pelare skall eftersträvas så att man kan röra sig under rälen utan besvär. - Trappa från spårplan till graven utförs vid gravändar - Trappsteg skall bestå av gallerdurk. Perronger i nivå med vagnens golv - Fallskydd utefter långsidorna på perrongerna. Utöver gravens längd 1,5m framför och bakom. Fallskyddet utformas lämpligen fällbart för att uppnå flexibilitet till spårvagnens dörrar och sandpåfyllningsplatser. Manöverdon skall nås från förarhyttsdörr. - Grindar vid dörrarna på spårvagnen - Svart/gul varningsmålning på golvet vid gavlarna på graven - Perrongernas höjd över RÖK 300 mm - Belysning tänds med rörelsevakt - Vid perrongernas ända ramper ner till RÖK- nivå - Eventuella golvbrunnar skall ha sandfång - Eventuellt en bildskärm för kontroll av kolskena utan att behöva gå upp på taket. Denna kan övervägas beroende på frekvens samt underhållsentreprenör. Takarbetsplattform Utefter ena vagnssidan skall finnas en takplattform som ligger i nivå med taket på vagnen. Det skall även finnas: - Trappor upp till plattformen - Grindar till trapporna med lås som ingår i förreglingssystemet - Fallskydd på sidan av plattformen som vetter mot vagnen - Grindar på strategiska platser för tillträde till vagnstaket - Belysningen av vagnstaket. Tänds med rörelsevakt. - Hylla på väggen för kolskenor. - Fallskydd på motsatta sidan av vagnar samt på de delar som ej täcks av plattformen m:\dokument\spis\12001 lund, malmö, h-borg\helsingborg\a-dok\funktionskrav - depå helsingborg\funktionskrav 9+2vagnar

SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg

SPIS Depåstrategi Lund Malmö - Helsingborg SPIS Depåstrategi Lund - Helsingborg RAPPORT 2012:08 VERSION 2.0 2013-09-06 2(16) Dokumentinformation Titel Depåstrategi Lund - Helsingborg Rapport nr 2012:08 Författare Kvalitetsgranskning Beställare

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö

Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö Fördjupad Lokaliseringsutredning Malmö Järnvägstekniskt Centrum Trafiknära Verkstad i Malmö 2007-10-30 Foto: Melker Larsson Förord Stadsbyggnadskontoret i Malmö har tagit fram ett förslag till planprogram

Läs mer

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner

Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Förstudie Tunnelbana till Nacka underhandsrapport till statens förhandlingspersoner Fotomontage Rundquist Arkitekter 2(148) 3(148) Förord Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting leder arbetet

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Västlänken en tågtunnel under Göteborg BRVT 2006:03:06 2006-02-09 Järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Västlänken en tågtunnel under Göteborg Underlagsrapporter 03 Byggskedet 13 Mark, vatten och resursanvändning 04 Gestaltning

Läs mer

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden

Spårväg DEN GODA STADEN. Thomas Johansson. Guide för etablering. Thomas Lange. Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Spårväg Guide för etablering Internationella erfarenheter för nordiska förhållanden Thomas Johansson Thomas Lange DEN GODA STADEN Thomas Johansson Thomas Lange Spårväg Guide för etablering Spårväg Guide

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss)

Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 1(55) Handläggare Pauline Sedin Fastställd av Anders Lindström Förvaltningschef TF Informationsägare Jens Plambeck Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss) 2(55) Innehållsförteckning

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN

ANDREA NYBERG, TOMAS THUNMAN Bygglogistik vid förtätning av städer En logistiklösning för Kvillebäckens tredje etapp Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn ANDREA NYBERG, TOMAS

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826),

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun BILAGA 1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 (49) Miljökonsekvensbeskrivning för Spårvägen Lund C till ESS i Lund, Lunds kommun SAMMANFATTNING Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhör detaljplanerna för spårvägen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Tillsynsrapport 2005:1. Revision av Citypendeln Sverige AB

Tillsynsrapport 2005:1. Revision av Citypendeln Sverige AB Revision av Citypendeln Sverige AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...4 2 AUDIT OF CITYPENDELN SVERIGE AB...6 3 BAKGRUND...8 3.1 Beslut om revision, syfte och utförare...8 3.2 Tidigare revisioner...8

Läs mer

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark

Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark JTI-rapport Lantbruk & Industri 294 Skörd, lastning och transport av träflis (Salix) från jordbruksmark System och kostnader Harvest, loading and transportation of willow chips from agricultural land A

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04

FÖRSTUDIE. Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04 FÖRSTUDIE Spårvägstrafik Helsingborg - Höganäs BESLUTS-PM 2014-04-04 Beställare Helsingborgs stad och Höganäs kommun. Styrgrupp Renée Mohlkert, Helsingborgs stad Ulla Ingers, Helsingborgs stad Kristina

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län

Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Rapport Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Norrsunda Krogsta 16:3 m.fl. (Tågdepå) i Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling maj 2014 UPPLYSNING Miljökonsekvensbeskrivningen är huvudsakligen

Läs mer

Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg

Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg Thesis 252 Den tunga trafikens anpassning till ett uppgrävt Göteborg En studie av färjetrafiksanknutna transporter Jesper Palmér Trafik och Väg Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola

Läs mer

R-03-11. Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden. Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox

R-03-11. Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden. Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox R-03-11 Utredning rörande tillträdesvägar till djupförvarets deponeringsområden Schakt eller ramp? Göran Bäckblom, Conrox Rolf Christiansson, Allan Hedin, Fredrik Norman Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer