Förberedd men ändå överraskad..!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förberedd men ändå överraskad..!"

Transkript

1 Förberedd men ändå överraskad..! Översvämning i Kristinehamn från land den21 augusti 2014 Per Modin Bergslagens Räddningstjänst

2

3 2001 jan 45,67möh

4

5

6 Vänerns förväntade utbredningsnivåer vid tre översvämningsscenarier.

7 Väderläget den 20 aug 2014 Mycket torrt väder under en längre tid SMHI väderförutsikter 21 aug: Ihållande tidvis kraftigt regn i samband med åska. Ingen utfärdad vädervarning

8 Verkligt väder I området norr om Kristinehamn varierande skyfallsområden med ihållande åska. Nederbörd: Brandstationen 56 mm, Golfbanan 110 mm, privata uppgifter mm. Årsmedelnederbörd ca 600mm

9

10

11 Insatsordning Länspumpning Stenstaby 0222 Orimliga vattenmängder i bäckar Inrapporteras stora vattenmängder ur skogen Strand Virvelvinden Kontakt tas med kommunens beredskap Insatsledaren: Varifrån kommer vattenmängderna? Dammbrott?? Undersöker kontrollerar Vattenströmmarna och vatten mot järnvägsrälsen påverkar järnvägen vid Strand Kontakt med trafikverket om tågstopp Stigande vatten över E 18, Mariebergsmotet, sjö bildning E 18 Marielund Kontakt med trafikverket, polisen medför totalstopp på E 18 Extra brandstyrka från Karlskoga pga flera utryckningar till bränder och trafikolyckor Ställer tre bandvagnar till förfogande för ambulans och kommunal hemtjänst vid behov. En placeras vid Strandvägenoch en i Ölme Broby där huvudväg översvämmats Mycket svåröverblickat läge ideligen rapporter om avskurna vägar och skadade broar. Stab räddning / polis (yttre befäl) etablerad ledningscentralen brandstationen Khn.

12 Khn kommun går i stab 0700 i kommunhuset Initial uppgift skaffa information om läge och utbredning Ta informations initiativ, infopersonal in, intern info till förvaltningar Tekniska avdelningens personal bildar gemensam pool Utför insatser, bevakar vattennivåer på strategiska platser Kommunens krisledning flyttas till gemensam stab plats på brandstationen Te olika operativa anvarsområden Gemensamma stabsorienteringar under ledning av kommunen (Peter Eskebrink, utnämnd stabschef) Gemensam talesperson mot media vid presskonferens ( Per Modin Räddningstjänsten i egenskap av tf. kommunal beredskapssamordnare och befäl BRT) Stabsformen med olika ansvarsområden utmärkt lösning, prestigelöst arbete.

13 Läge torsdag förmiddag 21 aug E 18 avstängd i båda riktningarna. Trafik Karlskoga Karlstad via Filipstad Ingen möjlig utfart E 18 Kristinehamn-Karlstad. Enbart via Fsd Järnvägsundergång Filipstadsvägen vattenfylld Järnvägsundergång Strand till Marieberg / Ålkärr avstängd vattenfylld Lagmansgatan avstängd pga överflödande vatten Ö. Ringvägen avstängd pga överflödande vatten Strandvägen avstängd pga överflödande vatten Strandvägen, stadsbondgården avstängd, delvis avskuren Hjälmarsnäsvägen översvämmad i höjd med ridhuset Vägbron vid Älvbron skadad /avstängd Flertal vägar avskurna i området norr Kristinehamn och Broby Ölme Samtliga broar över Varnan utom Västerbron stängs pga osäkert stabilitet Varnan stiger över vallarna på Norra och Södra Torget Länspumpning och bygge av sandsäcksvallar mycket svårt pga vattenmängder och strömmande vatten

14 Läge torsdag förmiddag 21 aug Stopp i tågtrafiken Sthlm Oslo mellan Dfs och Karlstad Stopp på tågtrafiken Kristinehamn och norrut. Överflödande dammar i Niklasdam och Älvegren Översvämmade fastigheter i Broby pga Sorkans höga vattennivå. Hesselius AB ställer alla sina grävmaskiner till förfogande VMA sänds beträffande svårframkomlighet pga vattenskador i infrastrukturen Förskolan Sirius stänger pga vatten övre hela området Information om att sand och sandsäckar finn art hämta vid brandstationen. Information till kommuninnevånarna och övriga finns på kommunens hemsida, och krisinformation.se samt via nationella informationsnumret SMHI prognos: Vattenmängderna skall avta under morgondagen fredag. Klass 1 varning utfärdad. Överflygning och fotografering av området med hjälp av polishelikopter. Personal från räddningstjänsten med.

15 Läge torsdag eftermiddag 21 aug Tågtrafiken Sthlm Oslo förbi Strand med nedsatthastighet E 18 avstängd fram tom lördag 23 då östlig riktning öppnas Ö.Ringvägen vägbanan raserad och avskuren Lagmansgatan vägbanan raserad och avskuren Polis bevakar alla farliga avspärrade vägar och områden Raset av Lagmansgatan med för en hastig höjning av vattenståndet på E 18 som flödar över in på Bergslagsgatan och Östra Spårgatan i form av en mindre flodvåg, med påföljande källaröversvämningar. Södra Torget och kvarteret Sirius översvämmas på alla gator. Felaktiga uppgifter sprids av media, Niklasdam har brustit Presskonferens genomförs. Lokala och nationella media deltar Risk för förorening i dricksvattensystemet, regelbunden provtagning, rekommendation om kokning av dricksvatten sker via VMA Strandskolan slutar tidigare genom att föräldrar hämtar barnen. Svårt att ta sig fram i området. Broarna över Varnan utom Västerbron fortfarande avstängda Kristinehamn Karlstad via Mariebergsmotet kan återupptas. All transittrafik på E18 leds via V Ringvägen, stora köbildningar.

16 Läge torsdag eftermiddag 21 aug Varnan svämmar över och fyller Södra Torget och kvarteret Sirius samt kringliggande gator mm vattendjup. Hela dammanläggningen vid Vågbron tas bort/skärs bort för att erhålla maximalt flöde under bron. Vatten flöde på bägge sidor av bron underminerar marken. Avrinning från kvarteret Sirius sker genom dikesgrävning till Lötälven samt öppning i kajkanten Ö Lötgatan för utlopp i Varnan. Efter någon timme minskar översvämmad yta i omfattning Analysgrupp med dammexpertfrån Fortum/MSB, länsstyrelsen räddningstjänsten och kommunen arbetar med framtidsanalys och konsekvens av dammbrott SMHI ny prognos: Nya beräkningar gjorda på 60 mm nederbörd i hela avrinningsområdet tyder på fortsatt högt flöde till lördag eftermiddag Klass 2 varning höga flöden i vattendragen utfärdad. Analysgruppen redovisar riskläge, ( måttligt) för dammrassamt inventering av boende i riskområdet. Kommunens MAS /POSOM ansvarige ringer upp och samtalar med personer som varit oroliga vid kontakt med kommunen.

17 Läge torsdag eftermiddag 21 aug Huvudvattenledningen från Sandköping frilagd pga erosion på några ställen. Åtgärder för snabb reparation i händelse av avbrott förbereds av VA Begäran om stöd från Försvarsmakten begärs för hjälp med fördämningsbygge och bevakning av vattendammar. 24 man till förfogande from Översvämningsdrabbade inbjuds till läges-och försäkringsinformation. Kommunen, räddningstjänsten, polisen, restvärdesledare och försäkringsbolag deltar. Plats KCC Hjälp erbjuds med bandvagn och busstransport. Då de boendes fordon ej kan lämna översvämmat område.

18 Läge torsdag kväll 21 aug Sand och säckar finns i Strandområdet. Hemvärnet och räddningstjänsten bygger skyddsvallar. Hemvärnet bevakar dammarna Niklasdam och Älvegren Långsam minskning av överflödning. Minskning av vattenflöde vid Strand Vägbanan på Strandvägen förstärkt och öppnas för trafik. Sent på kvällen vattenföringen i Varnan sker i stort i sina normala men höga flöden. Kommunens växel är öppen hela dygnet Gemensam stab nyckelpersoner igång under natten. Räddningstjänst avslutas.

19 Läge fredag 22 aug Kommunpersonal städar upp och återställer skador i kommunen Hemvärnet avslutar sitt uppdrag. Polisen minskar sin bevakande styrkor i och med att kommunen sätter upp byggstaket och säkrar avskurna vägar och riskområden. Helikopteröverflygning av översvämningsområdet mhapolishkp. Kommunen företrädare med fotograferar. E 18 fortfarande avstängd Analysgruppens damexperten inspekterar dammarna. Ingen menlig påverkan på säkerheten. Konsult inspekterar Varnans stränder för ras och skred risk. Inga risker upptäcks. Presskonferens Budskap läget är stabilt med stora störningar i vägnätet Fortsatt rekommendation om kokning av dricksvatten till provsvar ges på söndag eftermiddag Kommunen avslutar som sista partstabsarbetet under eftermiddagen. Stabschefen kvarstår som kontaktperson under helgen.

20 Läge lördag 23 aug Vattennivåerna stiger i Broby Ölme efter ytterligare regn i området under natten. Karv från boende om att väg skall grävas av för att vatten skall sjunka. Beslut av räddningsledare i samråd med väghållaren Seviaatt avstå pga stor risk för ytterligare skador på fastigheter och infrastrukturen E 18 och järnvägen Stockholm - Oslo Läge måndag 25aug Besök av länsstyrelsen Värmland och länsrådet för en genomgång av översvämningen. Konsultberäkningar om dimensionering av skadade väggenomföringar för att kunna möte ett större vattenflöde Läge tisdag 26aug Besök av försvarsministern och försvarsdirektören Länsstyrelsen Värmland för en genomgång av översvämningen. Läge torsdag 28 aug Översvämningsdrabbade inbjudna av kommunen till KCC för information om vad som hänt och de åtgärder som kommunen kommer att vidta för att återställa och minska konsekvenserna av ett nytt skyfall.

21

22

23

24

25

26 ERFARENHETER Uppstart av kommunalkrisledning: o Hastigt förlopp Svårt att få överblick o Många vill på en gång o Tar tid att få rätt personer på rätt plats o VIKTIGT MED TYDLIG STABSCHEF När situationen börjar bli överblickbar: o Krisledningen tar strategiska beslut ger normativa ramar o Personal inom sina respektive ansvarsområden teknik, park/gata, MoH, information, administration kan sina saker och utför fantastiskt mycket. o Täta stabsorienteringar för gemensam lägesbild

27 ERFARENHETER Gemensam stabsplats: o Räddningstjänst-Kommun-Polis-Ambulans-försvarsmakten-experter o Enskilda stabs - och operativa delar o Gemensam stabsorientering = bra samlad lägesbild och utgångspunkt för fortsatt arbete Information till media: o Stor öppenhet, två presskonferenser första dagen ger möjlighet att förstärka budskap, vattenkokning, dålig framkomlighet. o En gemensam pressinformatör

28 ERFARENHETER Information till drabbade: o Tidigt o Samverkan med räddningstjänst, polis, restvärdesledare, försäkringsbolag o Får svar på frågor och funderingar Information till länsstyrelse och övriga myndigheter: o WIS Måste tränas i vardagsrutiner o Rakelkommunikation Radiovana genom ngn form av vardagsrutin

29 ERFARENHETER Information till allmänheten: o Kommunens hemsida Med hänvisning till och krisinformation.se Förse med uppgifter!!! Bra bollplank: o Länsstyrelsen och MSB Stöttade i analysgrupp med expertis Många vill hjälpa till: o Vi såg det i branden i Västmanland o Även här kom många erbjudanden från frivilliga Kommunens FRG får nog lättare att rekrytera.

30 ERFARENHETER Sen är det skönt att var från ett hörn av Värmland, och kunna säga Däordnärsäj nog!! och det gjorde det.

Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015

Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Berndt Jendrny berndt.jendrny@kri stinehamn.se Datum 2015-03-02 Kommunens säkerhetsarbete- verksamhetsberättelse år 2014 och verksamhetsplan 2015

Läs mer

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302

Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011. Referens insatsrapport 2011005302 Olycksutredning Översvämningar till följd av skyfall Kungsbacka, Mölndal, Göteborg den 14 augusti 2011 Referens insatsrapport 2011005302 Göteborg 2011-12-14 Postadress Besöksadress Telefon, vx Org.nr:

Läs mer

Skydda dig mot översvämningar

Skydda dig mot översvämningar Skydda dig mot översvämningar Publikationsnummer: 2015:1 (uppdaterad version av 2011:39) Titel: Skydda dig mot översvämningar Utgivare: Länsstyrelsen i Örebro län Beställningsadress: Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014 Modern tids största samverkansinsats Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...4 Avgränsningar...4 Centrala begrepp och förkortningar...4 Utvärderingens

Läs mer

Översvämningar i Norra Östersjöns vattendistrikt

Översvämningar i Norra Östersjöns vattendistrikt Översvämningar i Norra Östersjöns vattendistrikt Författare: Malin Pettersson och Malin Ericsson, Länsstyrelsen Västmanland Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen Örebro Karin von Sydow och Susanna Högberg-Gonzalez,

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002. KAMEDO-rapport 88

Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002. KAMEDO-rapport 88 Översvämningarna i Tjeckien och östra Tyskland 2002 KAMEDO-rapport 88 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN.

DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN. DOKUMENTATION FRÅN SKOGSBRANDEN I BODTRÄSKFORS. FRG-GRUPPEN BODEN. Marita N Vennberg FRG-ansvarig INNEHÅLL 1. Bodens Kommuns FRG organistation 2. FRG Bodens första uppdrag 3. Bilder från Skogsbrand Klusån

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

ÖVERSVÄMNING. Räddningsverket

ÖVERSVÄMNING. Räddningsverket ÖVERSVÄMNING Räddningsverket Förord Denna sammanställning riktar sig i första hand till kommunala räddningstjänster och länsstyrelser. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om översvämningar och samhällets

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier

Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall. Tre fallstudier Ekonomiska konsekvenser av kraftiga skyfall Tre fallstudier 2 MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, 010-240 56 64 Foto: Hagfors kommun Publikationsnummer MSB 0187-10 ISBN 978-91-7383-092-8 3 Förord En av de

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland

MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland FAKTA MSB ansvar och vidtagna åtgärder under skogsbranden i Västmanland Allmänt MSB uppgift och ansvar vid olyckor och kriser MSB:s uppgifter och ansvar för samordning och stöd vid olyckor och kriser,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71

Risk- och sårbarhetsanalys. Västra Götalands län 2011. Rapport 2011:71 Risk- och sårbarhetsanalys Västra Götalands län 2011 Rapport 2011:71 Rapportnr: 2011:71 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Markus Green och Vendela Bodén Text: Anders Frelek, Markus Green, Jan Erik Gustavsson,

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys 2013-04-25 Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 134/2013 1 Sammanfattning Hallsbergs kommun är i grunden en trygg och säker kommun att leva i. Kommunledningen har förmåga

Läs mer

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13

Oljeskyddsplan. för Kristianstads kommun 2014-11-13 Oljeskyddsplan för Kristianstads kommun 2014-11-13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän del... 4 Ansvar... 4 Aktörer... 6 Kommunal Räddningstjänst... 6 Sanering... 7 Aktörer utanför kommunen... 10

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Kräver obligatorisk incidentrapportering

Kräver obligatorisk incidentrapportering intervju sid 16 Forskning sid 20 Säker på sitt Malmö Skiftet äger räddningstjänsten En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #15 2012 beredskap Det kan vi lära från Utøya Hjärtat

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Störningar i Stockholms vägtrafik 2011

Störningar i Stockholms vägtrafik 2011 Störningar i Stockholms vägtrafik 2011 Titel: Störningar i Stockholmstrafiken 2011 Publikation: 2012:132 Utgivningsdatum: 2012-05 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Tommy Jansson, Trafikverket Distributör:

Läs mer

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011

observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 observatörsrapport Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 OBSERVATÖRSRAPPORT Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna i Queensland 2011 Hanteringen av de omfattande naturkatastroferna

Läs mer

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014

Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 2011-08-24 Dnr 900.2011.786 Handlingsprogram räddningstjänst 2011-2014 i Falu, Borlänge, Säter och Gagnefs kommuner - Färre ska omkomma vid olyckor - Färre ska skadas och mindre ska förstöras vid olyckor

Läs mer

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5

Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8. Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3. Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 Räddningsverkets tidning Nr 8 December 2007 Räddningsverket banar väg i Afrikasid 8 Ny chef för KBM och nya myndigheten sid 3 Trygg Hansa kräver kåren på skadestånd sid 5 inledaren Sirenen Nr 8 December

Läs mer

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Redovisning av regeringsuppdrag att analysera och utvärdera hur krisberedskapen fungerat under perioder med stora snömängder vintern 2010 samhällsskydd och

Läs mer