Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö"

Transkript

1 Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö Version 3 upprättad den 01 december 2013 Verksamhetsutövare: Askrike Segelsällskap Orgnr: Askrike Strand Box Lidingö Kontaktpersoner: Torbjörn Lidenklint, ordförande Carl-Johan Bergström, tf.. miljöans Verksamheten i Askrike Segelsällskap (nedan kallat Sällskapet) ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på Sällskapets styrelse och på Sällskapets medlemmar. Sällskapets inriktning för miljöarbete ska bedrivas i linje med Lidingö stads och Lidingö Båtförbunds allmänna inriktning för miljöfrågor. Miljöplanen ska utgöra en grund för inriktningen av Sällskapets miljöarbete. Planen avser i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs inom Sällskapets område. Miljöplanen skall möjliggöra att Sällskapets verksamhet är miljömässigt hållbar på lång sikt. Miljöplanen har flera uppgifter: att vägleda Sällskapets Styrelsen i sitt arbete att fungera som guide för miljöarbetet inom Sällskapet att öka Sällskapets medlemmars miljömedvetenhet att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön och verksamheten i båthamnen som kan medföra miljörisker att informera Sällskapets medlemmar och gäster om miljöregler att Sällskapets mål och visioner uppnås Miljöplanen omfattar tre dokument: 1. Miljödokumentet ger en beskrivning av miljörelaterade frågor på en övergripande nivå. 2. Miljöregler för Sällskapet reglerar den miljöpåverkande verksamheten genom en tidsatt utförlig beskrivning av specifika aktiviteter. 3. Larmlista för Sällskapet är en checklista att följa vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan 1(12)

2 MILJÖDOKUMENTET MÅL Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet. ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN Miljöplanen ska göras väl känd för Sällskapets medlemmar och gäster genom anslag i båthamnen, på Sällskapets hemsida och genom utskick till medlemmarna. Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Sällskapet förutsätter att medlemmen respekterar och följer Sällskapets miljöregler. Om miljöreglerna inte följs av medlemmen riskerar denne, efter uppmaning till bättring från styrelsen, i första hand att förlora sin bryggplats eller landuppställningsplats. Rättar sig medlemmen inte efter Styrelsens tillsägelser kan medlemmen bli utesluten från Sällskapet. Miljöarbetet inom Sällskapet ska bedrivas i överensstämmelse med Lidingö Stads miljöplan, Lidingö Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen. Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen. Styrelsen har tagit fram rutiner för en handlingsplan gällande Sällskapets miljöfrågor. Alla medlemmar är skyldiga att snarast försöka stoppa, begränsa, larma och varna om miljöfarligt utsläpp sker. Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom området hålls ren och anmäla miljörisker till Sällskapets miljöansvarige eller till annan styrelsemedlem. Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av styrelsen årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att informera om miljöarbetet vid årsmötet. Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna miljöföreskrifter alltid följas för att minimera miljöpåverkan. MILJÖRELATERADE FRÅGOR Avfall Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor och grovsopor. Miljöcontainer används till avfall som spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. 2(12)

3 MILJÖREGLER FÖR SÄLLSKAPET Ändring av miljöregler för sällskapet kan ske efter samråd med kommunen och i enighet med LBFs linje. Dispens till miljöreglerna kan lämnas av styrelsen om starka motiv föreligger. Ansvar medlem Ta miljöhänsyn och ett medlemskap i ASS kräver att Sällskapets miljöregler följs. Ansvar Styrelsen Se till att miljöplanen lever upp till Lidingö Stads och LBFs krav och riktlinjer Skall göra miljöplanen väl känd för medlemmar Anvisa miljöanpassade metoder för medlemmarnas verksamhet inom klubben Snarast ta fram en miljöpremie som subventionerar användande av Käppalas båtbottentvätt Verka för att båtbottentvätt startas på norra delen av Lidingö Ta fram en lösning för toalettömning Verka för att ta fram miljö-, tids-, och kostnadseffektiva metoder för medlemmarnas verksamhet inom Sällskapet Genomföra egenkontroll samt kontrollera att miljöreglerna efterlevs Utvärdering och uppdatering av miljöplanen (årligen) Ta upp Miljöplanen som återkommande punkt på årsmöten Konsekvens för medlem om miljöregler inte följs Medlem som inte följer Sällskapets miljöregler riskerar i första hand att bli fråntagen sin båtplats. Allmänt Medlemmen skall alltid agera för att orsaka minsta möjliga miljöbelastning. Beaktande av miljökonsekvenser skall ligga till grund för exempelvis val av metoder, lösningsmedel, färger, kemikalier, resurser samt medlemmens handlande i övrigt. Den största miljörisken i klubbens och medlemmarnas verksamhet är läckage från bottenfärger både i vattnet och på land. Om medlem finner återvinningskärl eller sopcontainer fullt är det inte tillåtet att fortsätta lämna mer avfall i eller bredvid behållaren så att denna överfylls (eftersom det är kan vara miljöfarligt, ger ett skräpigt intryck liksom att djur kan lockas av matrester). Medlemmen ansvarar i sådana lägen för att ta med sig avfallet från området och lämna det på annan för ändamålet avsedd plats. Det åligger även medlemmen att ta avfall till för ändamålet avsedd plats om lämplig avfallsbehållare saknas på Sällskapet. Enbart båtsopor och båtavfall får slängas i Sällskapets avfallskärl. Bullrande verksamhet Bullrande verksamhet får enbart utföras i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden, se Lidingö Stads eller Naturvårdsverkets hemsidor för mer information. 3(12)

4 Ordförklaringar Bottenmålning I detta dokument avses med bottenmålning, bottenfärg eller bottenmålad etc. att en färg eller liknande applicerats med avsikt att denna skall förhindra, minska, hämma beväxning på ytor som befinner sig i sjön. Färgen kan exempelvis fungera genom att den innehåller gift eller är av polerande typ. Observera att bottenfärg inte ger något skydd mot fuktinträngning i båtskrovet. Dock skyddar epoxi mot fuktinträngning. Det är praktiskt möjligt, men för närvarande inte godkänt på ASS, att blanda kopparpulver i epoxifärgen och härigenom få en fuktskyddande bottenfärg. Att en sådan färg ger ett fuktskydd beror enbart på epoxiinnehållet och inte på kopparpulvret som bara utgör beväxningsskydd. Polerande bottenfärg Bottenfärg som hindrar beväxning genom att hela tiden släppa ifrån sig färg. Kan vara mer eller mindre hård, kallas även blödande. Hård (miljöfarlig) bottenfärg Innehåller oftast någon typ av kemisk substans som förhindrar beväxning. Vanligast idag är kopparinnehåll. Tidigare kan även tennbaserade bottenfärger ha använts men de anses vara ännu mer giftiga än den giftiga kopparfärgen. Rengöring av båtbotten Rengöring av båtbotten avser, när båten står på land, att båtbotten med hjälp av borste, svamp eller högtryckstvätt (utan blästermedel) används för att avlägsna beväxning. Sker rengöringen av båtbotten i vattnet utförs arbetet med borstar i båtbottentvätt. Båtbottnar behandlas i detta dokument som tre typer: I. Ej bottenmålad II. Bottenmålad med hård färg (ej polerande) III. Bottenmålad med polerande färg (olika hårdheter) Bottenmålning med olika typer av bottenfärger kommer inom de närmsta åren succesivt förbjudas på Sällskapet, se delmålen nedan som anger när det inte längre är tillåtet med olika typer av bottenfärger. Sanering av båtbotten Senast när en bottenfägstyp förbjuds på Sällskapet skall båtbotten saneras. Saneringen innebär att all gammal bottenfärg avlägsnas från båten enligt någon av de metoder som beskrivs nedan. (Miljö)farligt avfall Exempel på miljöfarligt avfall är batterier, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, syror, bekämpningsmedel samt olika kemikalier. Mer information om vad som klassas som farligt avfall finns på Lidingö Stads och Stockholmsregionens Avfallsråds hemsidor. Observera att borttagen bottenfärg är miljöfarligt avfall. Miljöcontainer Med Miljöcontainer avses i detta dokument den container som finns uppställd vid berget precis innanför ingångsgrinden till ASS klubbområde. 4(12)

5 Återvinningscentral Återvinningscentral avser återvinningscentralen i Stockby. Dammsugare med finfilter Dammsugare med finfilter är utrustad med effektivt filter som fångar fint slipdamm. Hett arbete Arbete som innebär brandrisk, t. ex öppen låga, svets-, sliparbeten och arbeten med skärande verktyg. Delmål båtbotten Delmålen för båtbotten anger miljöreglerna i sammanfattad form. Mer ingående hantering av olika verksamheter skall läsas i Miljöregler nedan. Det är att rekommendera att båt målad med polerande bottenfärg snarast efter att bottenfärgen inte längre målas sanerar båtbotten och använder Käppalas båtbottentvätt. Medlem som tar bort den polerande bottenfärgen får inte gå över till att använda hård bottenfärg i stället. Bottenmålade båtar rekommenderas att gå till varv som har spolplatta för bottentvätt innan upptagning på ASS. Sanering av båtbotten Medlem som vill sanera sin båtbotten från bottenfärg skall få stå kvar på land efter ordinarie sjösättning för att kunna utföra saneringsarbetet (om denne meddelar varvschefen i god tid). Varvschefen bör i sådana fall meddelas om saneringen före upptagningen så att det om möjligt går att placera båten så den inte står i vägen för båtar som går i med vårens ordinarie sjösättning. Inför upptagningen och efterföljande sanering skall medlemmen ha bestämt om denne kommer att använda en saneringsmetod som kräver skyddstäckning eller ej. Detta för att medlemmen skall kunna placera skyddstäckningen under båten vid uppställningstillfället. 5(12)

6 Delmål 2014, nu gällande Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Bottentvätt i Käppala är ej möjlig enligt gällande regler o Bottentvätt får ske på varvsområdet om bottenmålning skett sista gången 2013 o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Delmål 2015 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Sanering av båtbotten med godkänd metod krävs Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. 6(12)

7 Delmål 2016 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Ingen bottenmålning med hård miljöfarlig bottenfärg tillåts o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod krävs Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. Slutmål 2017 Ingen båt skall ha miljöfarliga bottenfärger år 2017 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet 7(12)

8 Miljöregler Båtbotten Slipning av bottenmålad båtbotten (alla bottenfärger) I första hand skall torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan våtslipning med minimal vattenåtgång användas om det avslipade materialet och vattnet fångas upp på en skyddplast under båten. Det vattenblandade slipdammet skall sugas upp med våtdammsugare och lämnas som miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Borttagning av bottenfärg Om kemikalier eller lösningsmedel används till att avlägsna bottenfärg skall alla färg-, kemikalie- och lösningsrester samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Slipning för jämn ytfinnish (gelcoat, epoxi, all typ av färg etc.) Eftersträvas en jämn och blank yta får våtslipning användas om allt slipdamm samlas upp och lämnas till återvinningscentral som farligt avfall. Om botten slipas skall en skyddsplast läggas på marken för uppsamling av allt slipvatten som sedan sugs upp med våtdammsugare. Slipdammet lämnas som farligt avfall på Miljöstation. Gällande. Borttagning av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter skall används under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan området som slipas kapslas in med skyddsplast under sliparbetet varefter slipdammet sugs upp med dammsugare med finfilter eller torkas upp med trasa Slipdammet skall lämnas som Miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Skrapning och blästring av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Så långt det är möjligt skall metoder som slipning med torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas i stället för skrapning och blästring. När blästring och skrapning är enda möjliga alternativen får dessa metoder användas i undantagsfall först efter godkännande från Styrelsen. När tillstånd lämnats skall området som berörs kapslas in med skyddsplast. Avblästrat eller avskrapat material uppsamlas. Det uppsamlade materialet skall lämnas som miljöfarligt avfall på återvinningscentral. Gällande. Målning Undvik att sprutmåla utomhus eftersom utsläppen av färgpartiklar och lösningsmedel är mångdubbelt större än vid penselmålning. Gällande. 8(12)

9 Motor, bränsle Slagvatten (oljeblandat vatten) ombord Slagvatten får inte pumpas eller hällas ut i sjön eller på marken. Sugduk skall användas för att ta omhand oljan/vattnet. Förbrukad oljeduk tas till återvinningscentral. Montering av slagvattenfilter rekommenderas (sugduk finns att köpa i båttillbehörsbutiker). Gällande. Glykol Enbart Propylenglykol får användas i kylsystem etc. All använd glykol skall samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. När glykolen ska ur båtsystemet skall glykolen samlas upp medan båten fortfarande står på land. Båtmotorer som konserverats med glykol startas på land samtidigt som glykolen samlas upp i ett kärl. Uppsamlingen sker genom att de första 10 litrarna kylvatten med glykol samlas upp i en hink som lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Oljebyte Några trasor under motorn underlättar hantering av spill. En aluminiumform är lätt att anpassa till utrymmet under oljefiltret och tar hand om merparten av spillet. Miljöcontainern har plats för omhändertagande av spilloljan och förbrukade oljefilter. Oljetrasor tas till återvinningscentral. Gällande. Växelhusoljebyte Ställ baljan som finns i miljöstationen under motorns skedda för att samla upp oljan. Ta oljan till Miljöcontainern. Gällande. Oljeutsläpp på marken Hamnar motorolja på marken skall sågspån eller oljeduk användas för att suga upp oljan. Använt sågspån och oljeduk tas till återvinningscentral. Gällande. Oljeutsläpp i sjön Begränsa oljans spridning genom att använda en flytande tross eller en länsa. Kontakta brandkåren för hjälp att samla upp oljan. Gällande. Batteribyte ASS ombesörjer inget omhändertagande av batterier. Batterier skall lämnas till återvinningscentral. Gällande. Tomgångskörning av motorer Undvik all form av tomgångskörning. Gäller inte vid reparationsarbeten, vinterkonservering etc. då motorn får köras på tomgång under kortast möjliga tid med hänsyn till arbetet. Gällande. Tankning av bränsle Tänk på risken för utsläpp av bränsle i vattnet och brandrisken. För att undvika spill bör tratt användas. Ha brandsläckaren lättillgänglig. Gällande. Gasolhantering Tillämpa försiktighet vid hantering av gasolinstallationer, kontrollera systemet regelbundet efter gällande regler inom området. Gällande. 9(12)

10 Avfall Hushållsavfall från båten Grönt plastkärl för hushållsavfall finns vid grinden in till klubbområdet. Gällande. Icke miljöfarligt skrymmande avfall Container står sommartid bakom mastskjulet och vintertid vid grinden in till området. Gällande. Miljöfarligt avfall I miljöcontainern finns fraktioner för spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern. Saknas kärl för det som önskas slängas på ASS åligger det medlemmen att ta avfallet till återvinningscentral. Gällande. Tömning av båttoaletter Frågan är under utredning. Gäller från 1 april Övrigt Torrsättning Före torrsättning skall båtens septitank vara tom. Gällande. Dunkar fyllda med miljöfarliga eller brännbara ämnen (tyngder etc.) Dunkar som används som presenningstyngder skall inte vara fyllda med miljöfarliga eller kemiska ämnen. Behövs en tyngd i form av en dunk skall denna fyllas med ren sand. Gällande. El och vatten Skall förbrukas sparsamt och med eftertanke. Gällande. Elsäkerhet Elkablar och annan elutrustning skall vara fabrikstillverkade och godkända för utomhusbruk. Skadad utrustning får inte lagas utan skall kasseras. Gällande. Elkablar skall placeras så att de inte skadas vid transporter, snöröjning etc. Elkablar får inte placeras så att snubbelrisk uppstår. Gällande. Hett arbete Vid heta arbeten skall brandrisken beaktas och skäckutrustning skall finnas lättillgänglig. När det heta arbetet är avslutat får medlemmen inte lämna arbetsplatsen förrän denne försäkrat sig om att brandrisk inte längre föreligger. Innan hett arbete får påbörjas skall klartecken ges från varvschefen. Gällande. Städning Varvsplats Medlem skall hålla anvisad varvsplats städad under tiden platsen disponeras och avlämna platsen i väl avstädat skick. Gällande. 10(12)

11 LARMLISTA FÖR SÄLLSKAPET INFORMATION OM DETTTA DOKUMENT Larmlistan är ett hjälpmedel där all information som kan behövas vid en driftstörning eller olycka är samlad. Dokumentet är uppbyggt så att det vid en stressad situation ska gå snabbt och enkelt att finna relevant information så att skadorna kan begränsas och de slutliga konsekvenserna blir så små som möjligt. Larmlistan skall finnas anslagen på strategiska platser på klubbområdet samt lättillgänglig hemsidan. OBSERVERA att uppgifterna i larmlistan enbart skall användas vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan. ASKRIKE SEGELSÄLLSKAP Adress Askrike Strand Lidingö Telefonnummer till klubbhuset STYRELSEREPRESENTANTER Ordförande Torbjörn Lidenklint Tillf. miljöansvarig Carl-Johan Bergström BRAND/ OLYCKA MED PERSONSKADA 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Ambulans 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig UTSLÄPP AV MILJÖFARLIGT ÄMNE 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Kustbevakningen 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig 5 Informera Lidingö Stad Tekniska förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontoret (12)

12 EGENKONTROLL Sällskapets egenkontroll av Miljöplanen utförs av Styrelsen genom varvschefens med hjälp av detta blad. Det är upplagt som en checklista där felaktigheter och brister rapporteras till Styrelsen som avvikelser. Avvikelser anges genom att anteckna felaktigheten eller bristen. Avvikelserapporten skall signeras och lämnas till ordföranden. I samband med upptagningen kontrolleras efterlevnaden av miljöreglerna genom att Styrelsen genom varvschefen noterar vilka båtar som är bottenmålade och vilken typ av bottenfärg som används. Detta görs inledningsvis för att se att delmålen uppfylls. Miljödokumentet gås igenom och revideras årligen av Styrelsen. CHECKLISTA AVVIKELSERAPPORTERING, MILJÖRISK-ANALYS Efter upptagning/ före sjösättning Utförs av varvschefen Bottenmålad båt? Vilken typ av färg? Båtägare? Oljeläckage? Båtägare? Bränsleläckage? Båtägare? Ansvarig: Carl-Johan Bergström, tel: , e-post: Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet: Henrik Paulsson, e-post: Övriga medlemmar i sällskapet direkt inblandade i miljöarbetet: Per Storhammar 12(12)

Miljöplan för Lidingö Segelsällskap

Miljöplan för Lidingö Segelsällskap Miljöplan för Lidingö Segelsällskap Verksamhetsutövare: Lidingö Segelsällskap Ekebovägen 4 info@lidingosegelsallskap.se Orgnr: 813600-0331 Besöksadress: Ekebovägen 4 Kontaktpersoner: Anders Lefrell, ordförande

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Bosö Båtklubbs Miljöplan

Bosö Båtklubbs Miljöplan Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2015-10-31 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

Miljöplan för Edsvikens båtklubb

Miljöplan för Edsvikens båtklubb 1 (11) Miljöplan för Edsvikens båtklubb 2015-06-01 2 (11) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Målsättning... 3 Dokument... 3 Tillämpning och målgrupper... 3 Kontroll och uppdatering av miljöplanen... 4

Läs mer

Miljöpolicy och rekommendationer

Miljöpolicy och rekommendationer Stora Hunduddens Varvsförening Version 3, 2017-01-01 Miljöpolicy och rekommendationer Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till varvsföreningens verksamhet är läckage av metaller

Läs mer

Innehåll. Reviderad

Innehåll. Reviderad MILJÖPOLICY för ÖRNSBERGSBÅTKLUBB Antagenpåårsmötet2012 ÖRNSBERGS BÅTKLUBB Box9054 12609HÄGERSTEN Innehåll ÖrnsbergsBåtklubbsmiljöpolicy... 3 ÖrnsbergsBåtklubbskallarbetaföratt... 3 Avfallshantering...

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Det är förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Förbjudet att använda högtryckstvätt! Måla med hårda giftfria färger och tvätta manuellt eller i båtborsttvätt

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Beslutad vid årsmötet 2009 Syfte och mål Skogsviks båtklubb (SBK) är en ideell förening som har som mål att främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och

Läs mer

Askrike SegelSällskap MILJÖPOLICY

Askrike SegelSällskap MILJÖPOLICY 1 Askrike SegelSällskap MILJÖPOLICY Askrike Segelsällskap, ASS, är en sammanslutning av båtägare på Lidingö. Vi har vår verksamhet förlagd till Grönstaviken vid Askrikestranden på Lidingös norra sida.

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Miljöplan för Kolbryggans båtklubb

Miljöplan för Kolbryggans båtklubb Miljöplan för Kolbryggans båtklubb Revision: 2015-05-15 1 - Miljöplanens syfte Kolbryggans Båtklubb (KBK) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 21 februari 2013

Protokoll från styrelsemöte 21 februari 2013 2013-03-22 Lidingö Båtförbund Vid protokollet Torgny Wingbro 2013/1 Justeras PROTOKOLL Christian Ehrling 2013-02-21 No. Date 1 (4) Närvarande Niklas Bergren Lars Frisk Bertil Wahlstedt Lars Andrén Calle

Läs mer

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv. NBS miljöarbete En ren och oförstörd natur är en förutsättning för båtlivet! Miljömålen och båtlivet Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

Tillsyn båtklubbar 2012

Tillsyn båtklubbar 2012 Tillsyn båtklubbar 2012 Anneli Åstebro augusti 2012 2012-08-14 1 (5) 1. SYFTE & METOD Under april månad 2012 inspekterades de 6 båtklubbar som finns i Järfälla kommun. Inspektionerna genomfördes som ett

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Så bidrar MBK till en bättre miljö

Så bidrar MBK till en bättre miljö Så bidrar MBK till en bättre miljö Tips och anvisningar till medlemmar i Mälarhöjdens båtklubb Uppdaterad i februari 2012 Mälarhöjdens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

LYCKEBY BÅTSÄLLSKAPS. Ordningsregler för slipområde och byggnader samt miljöplan. Reviderad 2016.

LYCKEBY BÅTSÄLLSKAPS. Ordningsregler för slipområde och byggnader samt miljöplan. Reviderad 2016. LYCKEBY BÅTSÄLLSKAPS Ordningsregler för slipområde och byggnader samt miljöplan. Reviderad 2016. Ordningsföreskrifter för Lyckeby BS slipområde och byggnader. Allmänna regler: Till slipområdet äger i första

Läs mer

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB

Borsttvätt istället för bottenmålning. Copyright BoatWasher Sweden AB Borsttvätt istället för bottenmålning 1 2 Giftfritt hav och bekvämt båtliv Vision: Giftfria, snabba, snygga och lättskötta båtskrov. Målgrupper: Båtar som inte längre bottenmålas eller båtar med giftfria

Läs mer

Så bidrår MBK till en bå ttre miljö

Så bidrår MBK till en bå ttre miljö Så bidrår MBK till en bå ttre miljö Detta dokument riktar sig till alla båtägare i Mälarhöjdens Båtklubb. Här finns dels information om de lagar och myndighetsförordningar som gäller, dels de regler som

Läs mer

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt.

Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns mycket kvar att kämpa för. Här hittar du några tips på hur du njuter av ditt båtliv på ett miljövänligare sätt. Det finns ju nästan inget bättre än att vara ute med båten. Men alla tycker tyvärr

Läs mer

SMBF:s miljökonferens 2011-10-13

SMBF:s miljökonferens 2011-10-13 SMBF:s miljökonferens 2011-10-13 1991-1994: Projekt tillsammans med fritidsförvaltningen och SMBF. Projektet utmynnade i skriften Råd enligt miljöskyddslagen om avfallshantering vid småbåtshamnar. 1996:

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Ängsholmens båtsällskap

Ängsholmens båtsällskap Ängsholmens båtsällskap MILJÖAGENDA ÄNGSHOLMENS BÅTSÄLLSKAP I nnehåll: Underlag Var finns policyn Miljöagenda Båtåret kommunens miljöinspektion Varför har ÄNGSHOLMENS BÅTSÄLLSKAP ett miljöarbete? Referenser

Läs mer

Checklista inspektion småbåtshamnar

Checklista inspektion småbåtshamnar Diarienummer: Ärende: A. Basuppgifter Checklista inspektion småbåtshamnar Inspektionsdatum Inspektörer Övriga närvarande vid inspektionen Verksamhetsutövare Org.nr. Besöksadress Postadress E-post Tfn Fakturaadress

Läs mer

ÅRSRAPPORT Riktad tillsyn båtklubbar

ÅRSRAPPORT Riktad tillsyn båtklubbar SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN HÄLSOSKYDD BILAGA 1 PROJEKTRAPPORT 2011 Dnr 2012-1306 MHN 2012-03-06 p 7 SID 1 (9) Upprättad av: Susanna Karlsson 2012-01-26 ÅRSRAPPORT 2011 Riktad tillsyn båtklubbar

Läs mer

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av:

Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Ett samarbetsprojekt mellan: Finansieras av: Miljömål för båtklubbar Att öka antalet båtägare som slutar måla sin båtar med biocidfärger i syfte att minska påväxt och istället använder sig av metoder som

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP. Antagna vid årsmötet 2003. Bilaga till KBS stadgar antagna 1996.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP. Antagna vid årsmötet 2003. Bilaga till KBS stadgar antagna 1996. ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Antagna vid årsmötet 2003 Bilaga till KBS stadgar antagna 1996. ALLMÄNT Dessa ordningsföreskrifter är antagna som komplement till Sällskapets stadgar. Medlem

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Du behöver inte bottenmåla

Du behöver inte bottenmåla 1 Du behöver inte bottenmåla Borsttvätt ger ett bekvämare, miljövänligare och billigare båtliv. Tack vare att båtägaren slutar att bottenmåla. 2 Borsttvättarens budord för miljön: 1. Båtägaren slutar att

Läs mer

Bedömningsgrunder för tillsyn i fritidsbåtshamnar

Bedömningsgrunder för tillsyn i fritidsbåtshamnar Bedömningsgrunder för tillsyn i fritidsbåtshamnar BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR TILLSYN I FRITIDSBÅTSHAMNAR... 0 BEDÖMNINGSGRUNDERNA ÄR EN FÖRKORTAD OCH OMARBETAD VERSION AV SKRIFTEN FRITIDSBÅTSHAMNAR- TILLSYNSHANDLEDNING

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Riktlinjer augusti 2012 Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:10

Läs mer

Tillsyn av båtklubbar 2014

Tillsyn av båtklubbar 2014 Sida 1 (7) Bild: Blästring av båtbottenfärg med kolsyreis Tillsyn av båtklubbar 2014 stockholm.se Tillsyn av båtklubbar 2014 Dnr: Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson: Pendar Behnood Sida 2 (7) Bakgrund

Läs mer

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar

Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar Handläggarstöd Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar Reviderat 2016-12-06. Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll

Läs mer

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av

ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att TYVÄRR HAR BÅTLIVET EN BAKSIDA. VET DU HUR DIN HÄLSA PÅVERKAS av Ibåtliv VISST ÄR DET UNDERBART! Sommar och dags för båtliv igen. Inget slår känslan under en färd ut över glittrande, blått vatten. ÖVER EN MILJON TYCKER SOM DU. Att vara ute på sjön är ett av våra största

Läs mer

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR

RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR 20-03-20 20--9 Sidan av RUTIN FÖR DRÄNERING AV VATTENKÄLLOR Att leda bort vattnet från körområdet för att förhindra föroreningar Miljöansvarig Undersökning: Kontroll av dräneringsrör in och utlopp Spolning

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION

TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION TILLSYN ÖVER BÅTKLUBBAR I STOCKHOLMS LÄN CHECKLISTA VID INSPEKTION Inspektionsdatum Båtklubb/Varvsförening Representant/representanter Verksamhetsutövare Organisationsnummer Postadress E-post Telefon Besöksadress

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Miljöarbete inom SBU HBF Klubbar

Miljöarbete inom SBU HBF Klubbar Miljöarbete inom SBU HBF Klubbar Svensk Båtunionen ska Vara den naturliga samtalspartnern i alla frågor som rör svenskt båtliv Bedriva ett aktivt miljöarbete med koppling till båtlivet Säkerställa den

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Handläggarstöd Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Båtbottentvätt. Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt

Båtbottentvätt. Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt Båtbottentvätt Tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt Varför investera i en båtbottentvätt? 2 Lite fakta om båtbottenfärger Flera av ämnena i båtbottenfärgerna är mycket skadliga för vattenlevande

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Information till medlemmar i TBK

Information till medlemmar i TBK Information till medlemmar i TBK Information Trollhättans Båtklubb har en egen hemsida, www.thnbk.se, där all aktuell information finns att läsa. Några länkar i hemsidan är endast till för medlemmar. Behörighet

Läs mer

HBK:s rutiner för torrsättning samt regler och rekommendationer för vinterförvaring av båtar och tillbehör

HBK:s rutiner för torrsättning samt regler och rekommendationer för vinterförvaring av båtar och tillbehör 2015-09-02 Heleneborgs båtklubb HBK:s rutiner för torrsättning samt regler och rekommendationer för vinterförvaring av båtar och tillbehör 1. Torrsättning I slutet av båtsäsongen (aug sep) får du ett meddelande

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

Båtägare. Tillsammans skapar vi en giftfri miljö.. Miljöregler och tips för miljöanpassat båtliv

Båtägare. Tillsammans skapar vi en giftfri miljö.. Miljöregler och tips för miljöanpassat båtliv Båtägare Tillsammans skapar vi en giftfri miljö. Miljöregler och tips för miljöanpassat båtliv Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar att havstulpaner, musslor och alger sätter sig

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

SLUTA MÅLA, BÖRJA TVÄTTA

SLUTA MÅLA, BÖRJA TVÄTTA PROSPEKT BIGWASH SLUTA MÅLA, BÖRJA TVÄTTA - för bekvämare båtliv och renare miljö Fördelar Inget målade Inget slipande Inget skrapande Lägre bränsleförbrukning Högre fart Inte dyrare än att måla Bättre

Läs mer

Miljötillsyn på båtlivet i Solna

Miljötillsyn på båtlivet i Solna SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 4/2008 Miljötillsyn på båtlivet i Solna MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN SOLNA NOVEMBER 2008 Rapport 4/2008 Ärende MHN 2004:117 Projektet utfört

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING

ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING ANTAGEN VID ÅRSMÖTET 2016-03-30 Syfte: För att styrelsen i Orrnäsets Båtklubb skall kunna uppfylla föreningens ändamål som beskrivs i 1 i stadgarna har följande ordnings

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen.

Ha en tamp fäst på knap i fören och en i aktern på båten. De behövs när man ska hitta rätt läge på slipvagnen. VBS-upptagning för nybörjare. En enkel guide för dig som är ny i klubben. Upptagningen är något mer avancerad än sjösättningen, men fortfarande ganska lätt och riskfri. Det som i huvudsak skiljer från

Läs mer

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd

Miljötillsyn i småbåtshamnar. Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljötillsyn i småbåtshamnar Göran Tobiasson Miljö & Hälsoskydd Miljöfarlig verksamhet?? Stockholms universitet Förorening av båtuppläggningsplatser en sammanställning av utförda undersökningar i svenska

Läs mer

AVFALLSHANTERINGSPLAN SÄBYVIKENS MARINA

AVFALLSHANTERINGSPLAN SÄBYVIKENS MARINA AVFALLSHANTERINGSPLAN SÄBYVIKENS MARINA 2014-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Behov av avfallshanteringsplan... 3 1.2 Krav på avfallshanteringsplan... 3 1.3 Process för framtagande av planen...

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

Varför ska vi vara med i SMBF?

Varför ska vi vara med i SMBF? Saltsjön-Mälarens Båtförbund BÅTLIVSFRÄMJANDET Varför ska vi vara med i SMBF? Foto: Kenneth Svensson SMBF har som verksamhet och mål att främja båtlivet och hjälpa medlemmar till förbundet med de frågor

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

Båtvård under verksamhetsårets olika faser

Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård är ett vitt begrepp då båtarna vårdas året om, men på olika sätt under olika delar av året. Vi kan för enkelhetens skull dela in det i olika faser, som

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen

Skrovmålet 2018/ oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Skrovmålet 2018/20 Nationell Båtmiljökonferens 19 oktober 2016 Tekniska nämndhuset, Stockholm Lina Petersson, Transportstyrelsen Båtlivets miljöfrågor Toalettavfall Ren båtbotten Båtmiljörådet Båtmotorer/Alkylat

Läs mer

Sanering av spill. Stena Recycling AB

Sanering av spill. Stena Recycling AB Sanering av spill Stena Recycling AB Vem är jag och varför är jag här? Utbildningsledare: Claes Eriksson Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods/kemist Stena Recycling AB Tippvägen 1 705 94 Örebro

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Ordningsreglerna för ASS V.14

Ordningsreglerna för ASS V.14 Sid 1 (12) Ordningsregler ASS Ordningsreglerna för ASS V.14 Ordningsreglerna finns till för att: - vi ska ha en hög säkerhetsgrad med och runt våra båtar på ASS - man som medlem ska veta vilka tider som

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund Document No ATK 20130101:01 Upprättad av Ingarö Varv AB Sida 1 Titel / Händelse Tidig beställning och Trogen Kund-avtal Antal sidor 6 Antal bilagesidor Avtal Tidig beställning för vinterförvaring av båt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Giftfri båtbotten så här gör du

Giftfri båtbotten så här gör du Giftfri båtbotten så här gör du 1 Innehåll Att ta bort båtbottenfärg 5 Försiktighetsprincipen 5 Metoder 5 Skrapning 5 Blästring 7 Slipning 8 Särskilt om yrkesmässig båtbottenbearbetning 8 Skydda miljön

Läs mer

Glad påsk önskar Svenska Båtunionen

Glad påsk önskar Svenska Båtunionen Nyhetsbrev #3 Glad påsk önskar Svenska Båtunionen Årets Båtriksdag är avklarad och en delvis ny styrelse tillsatt. Många av oss har börjat med vårfixet på båtarna och njuter av att vårsolen äntligen tittat

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer