Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö"

Transkript

1 Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö Version 3 upprättad den 01 december 2013 Verksamhetsutövare: Askrike Segelsällskap Orgnr: Askrike Strand Box Lidingö Kontaktpersoner: Torbjörn Lidenklint, ordförande Carl-Johan Bergström, tf.. miljöans Verksamheten i Askrike Segelsällskap (nedan kallat Sällskapet) ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på Sällskapets styrelse och på Sällskapets medlemmar. Sällskapets inriktning för miljöarbete ska bedrivas i linje med Lidingö stads och Lidingö Båtförbunds allmänna inriktning för miljöfrågor. Miljöplanen ska utgöra en grund för inriktningen av Sällskapets miljöarbete. Planen avser i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs inom Sällskapets område. Miljöplanen skall möjliggöra att Sällskapets verksamhet är miljömässigt hållbar på lång sikt. Miljöplanen har flera uppgifter: att vägleda Sällskapets Styrelsen i sitt arbete att fungera som guide för miljöarbetet inom Sällskapet att öka Sällskapets medlemmars miljömedvetenhet att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön och verksamheten i båthamnen som kan medföra miljörisker att informera Sällskapets medlemmar och gäster om miljöregler att Sällskapets mål och visioner uppnås Miljöplanen omfattar tre dokument: 1. Miljödokumentet ger en beskrivning av miljörelaterade frågor på en övergripande nivå. 2. Miljöregler för Sällskapet reglerar den miljöpåverkande verksamheten genom en tidsatt utförlig beskrivning av specifika aktiviteter. 3. Larmlista för Sällskapet är en checklista att följa vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan 1(12)

2 MILJÖDOKUMENTET MÅL Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet. ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN Miljöplanen ska göras väl känd för Sällskapets medlemmar och gäster genom anslag i båthamnen, på Sällskapets hemsida och genom utskick till medlemmarna. Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Sällskapet förutsätter att medlemmen respekterar och följer Sällskapets miljöregler. Om miljöreglerna inte följs av medlemmen riskerar denne, efter uppmaning till bättring från styrelsen, i första hand att förlora sin bryggplats eller landuppställningsplats. Rättar sig medlemmen inte efter Styrelsens tillsägelser kan medlemmen bli utesluten från Sällskapet. Miljöarbetet inom Sällskapet ska bedrivas i överensstämmelse med Lidingö Stads miljöplan, Lidingö Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen. Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen. Styrelsen har tagit fram rutiner för en handlingsplan gällande Sällskapets miljöfrågor. Alla medlemmar är skyldiga att snarast försöka stoppa, begränsa, larma och varna om miljöfarligt utsläpp sker. Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom området hålls ren och anmäla miljörisker till Sällskapets miljöansvarige eller till annan styrelsemedlem. Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av styrelsen årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att informera om miljöarbetet vid årsmötet. Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna miljöföreskrifter alltid följas för att minimera miljöpåverkan. MILJÖRELATERADE FRÅGOR Avfall Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor och grovsopor. Miljöcontainer används till avfall som spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. 2(12)

3 MILJÖREGLER FÖR SÄLLSKAPET Ändring av miljöregler för sällskapet kan ske efter samråd med kommunen och i enighet med LBFs linje. Dispens till miljöreglerna kan lämnas av styrelsen om starka motiv föreligger. Ansvar medlem Ta miljöhänsyn och ett medlemskap i ASS kräver att Sällskapets miljöregler följs. Ansvar Styrelsen Se till att miljöplanen lever upp till Lidingö Stads och LBFs krav och riktlinjer Skall göra miljöplanen väl känd för medlemmar Anvisa miljöanpassade metoder för medlemmarnas verksamhet inom klubben Snarast ta fram en miljöpremie som subventionerar användande av Käppalas båtbottentvätt Verka för att båtbottentvätt startas på norra delen av Lidingö Ta fram en lösning för toalettömning Verka för att ta fram miljö-, tids-, och kostnadseffektiva metoder för medlemmarnas verksamhet inom Sällskapet Genomföra egenkontroll samt kontrollera att miljöreglerna efterlevs Utvärdering och uppdatering av miljöplanen (årligen) Ta upp Miljöplanen som återkommande punkt på årsmöten Konsekvens för medlem om miljöregler inte följs Medlem som inte följer Sällskapets miljöregler riskerar i första hand att bli fråntagen sin båtplats. Allmänt Medlemmen skall alltid agera för att orsaka minsta möjliga miljöbelastning. Beaktande av miljökonsekvenser skall ligga till grund för exempelvis val av metoder, lösningsmedel, färger, kemikalier, resurser samt medlemmens handlande i övrigt. Den största miljörisken i klubbens och medlemmarnas verksamhet är läckage från bottenfärger både i vattnet och på land. Om medlem finner återvinningskärl eller sopcontainer fullt är det inte tillåtet att fortsätta lämna mer avfall i eller bredvid behållaren så att denna överfylls (eftersom det är kan vara miljöfarligt, ger ett skräpigt intryck liksom att djur kan lockas av matrester). Medlemmen ansvarar i sådana lägen för att ta med sig avfallet från området och lämna det på annan för ändamålet avsedd plats. Det åligger även medlemmen att ta avfall till för ändamålet avsedd plats om lämplig avfallsbehållare saknas på Sällskapet. Enbart båtsopor och båtavfall får slängas i Sällskapets avfallskärl. Bullrande verksamhet Bullrande verksamhet får enbart utföras i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden, se Lidingö Stads eller Naturvårdsverkets hemsidor för mer information. 3(12)

4 Ordförklaringar Bottenmålning I detta dokument avses med bottenmålning, bottenfärg eller bottenmålad etc. att en färg eller liknande applicerats med avsikt att denna skall förhindra, minska, hämma beväxning på ytor som befinner sig i sjön. Färgen kan exempelvis fungera genom att den innehåller gift eller är av polerande typ. Observera att bottenfärg inte ger något skydd mot fuktinträngning i båtskrovet. Dock skyddar epoxi mot fuktinträngning. Det är praktiskt möjligt, men för närvarande inte godkänt på ASS, att blanda kopparpulver i epoxifärgen och härigenom få en fuktskyddande bottenfärg. Att en sådan färg ger ett fuktskydd beror enbart på epoxiinnehållet och inte på kopparpulvret som bara utgör beväxningsskydd. Polerande bottenfärg Bottenfärg som hindrar beväxning genom att hela tiden släppa ifrån sig färg. Kan vara mer eller mindre hård, kallas även blödande. Hård (miljöfarlig) bottenfärg Innehåller oftast någon typ av kemisk substans som förhindrar beväxning. Vanligast idag är kopparinnehåll. Tidigare kan även tennbaserade bottenfärger ha använts men de anses vara ännu mer giftiga än den giftiga kopparfärgen. Rengöring av båtbotten Rengöring av båtbotten avser, när båten står på land, att båtbotten med hjälp av borste, svamp eller högtryckstvätt (utan blästermedel) används för att avlägsna beväxning. Sker rengöringen av båtbotten i vattnet utförs arbetet med borstar i båtbottentvätt. Båtbottnar behandlas i detta dokument som tre typer: I. Ej bottenmålad II. Bottenmålad med hård färg (ej polerande) III. Bottenmålad med polerande färg (olika hårdheter) Bottenmålning med olika typer av bottenfärger kommer inom de närmsta åren succesivt förbjudas på Sällskapet, se delmålen nedan som anger när det inte längre är tillåtet med olika typer av bottenfärger. Sanering av båtbotten Senast när en bottenfägstyp förbjuds på Sällskapet skall båtbotten saneras. Saneringen innebär att all gammal bottenfärg avlägsnas från båten enligt någon av de metoder som beskrivs nedan. (Miljö)farligt avfall Exempel på miljöfarligt avfall är batterier, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, syror, bekämpningsmedel samt olika kemikalier. Mer information om vad som klassas som farligt avfall finns på Lidingö Stads och Stockholmsregionens Avfallsråds hemsidor. Observera att borttagen bottenfärg är miljöfarligt avfall. Miljöcontainer Med Miljöcontainer avses i detta dokument den container som finns uppställd vid berget precis innanför ingångsgrinden till ASS klubbområde. 4(12)

5 Återvinningscentral Återvinningscentral avser återvinningscentralen i Stockby. Dammsugare med finfilter Dammsugare med finfilter är utrustad med effektivt filter som fångar fint slipdamm. Hett arbete Arbete som innebär brandrisk, t. ex öppen låga, svets-, sliparbeten och arbeten med skärande verktyg. Delmål båtbotten Delmålen för båtbotten anger miljöreglerna i sammanfattad form. Mer ingående hantering av olika verksamheter skall läsas i Miljöregler nedan. Det är att rekommendera att båt målad med polerande bottenfärg snarast efter att bottenfärgen inte längre målas sanerar båtbotten och använder Käppalas båtbottentvätt. Medlem som tar bort den polerande bottenfärgen får inte gå över till att använda hård bottenfärg i stället. Bottenmålade båtar rekommenderas att gå till varv som har spolplatta för bottentvätt innan upptagning på ASS. Sanering av båtbotten Medlem som vill sanera sin båtbotten från bottenfärg skall få stå kvar på land efter ordinarie sjösättning för att kunna utföra saneringsarbetet (om denne meddelar varvschefen i god tid). Varvschefen bör i sådana fall meddelas om saneringen före upptagningen så att det om möjligt går att placera båten så den inte står i vägen för båtar som går i med vårens ordinarie sjösättning. Inför upptagningen och efterföljande sanering skall medlemmen ha bestämt om denne kommer att använda en saneringsmetod som kräver skyddstäckning eller ej. Detta för att medlemmen skall kunna placera skyddstäckningen under båten vid uppställningstillfället. 5(12)

6 Delmål 2014, nu gällande Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Bottentvätt i Käppala är ej möjlig enligt gällande regler o Bottentvätt får ske på varvsområdet om bottenmålning skett sista gången 2013 o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Delmål 2015 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Sanering av båtbotten med godkänd metod krävs Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. 6(12)

7 Delmål 2016 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Ingen bottenmålning med hård miljöfarlig bottenfärg tillåts o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod krävs Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. Slutmål 2017 Ingen båt skall ha miljöfarliga bottenfärger år 2017 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet 7(12)

8 Miljöregler Båtbotten Slipning av bottenmålad båtbotten (alla bottenfärger) I första hand skall torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan våtslipning med minimal vattenåtgång användas om det avslipade materialet och vattnet fångas upp på en skyddplast under båten. Det vattenblandade slipdammet skall sugas upp med våtdammsugare och lämnas som miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Borttagning av bottenfärg Om kemikalier eller lösningsmedel används till att avlägsna bottenfärg skall alla färg-, kemikalie- och lösningsrester samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Slipning för jämn ytfinnish (gelcoat, epoxi, all typ av färg etc.) Eftersträvas en jämn och blank yta får våtslipning användas om allt slipdamm samlas upp och lämnas till återvinningscentral som farligt avfall. Om botten slipas skall en skyddsplast läggas på marken för uppsamling av allt slipvatten som sedan sugs upp med våtdammsugare. Slipdammet lämnas som farligt avfall på Miljöstation. Gällande. Borttagning av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter skall används under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan området som slipas kapslas in med skyddsplast under sliparbetet varefter slipdammet sugs upp med dammsugare med finfilter eller torkas upp med trasa Slipdammet skall lämnas som Miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Skrapning och blästring av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Så långt det är möjligt skall metoder som slipning med torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas i stället för skrapning och blästring. När blästring och skrapning är enda möjliga alternativen får dessa metoder användas i undantagsfall först efter godkännande från Styrelsen. När tillstånd lämnats skall området som berörs kapslas in med skyddsplast. Avblästrat eller avskrapat material uppsamlas. Det uppsamlade materialet skall lämnas som miljöfarligt avfall på återvinningscentral. Gällande. Målning Undvik att sprutmåla utomhus eftersom utsläppen av färgpartiklar och lösningsmedel är mångdubbelt större än vid penselmålning. Gällande. 8(12)

9 Motor, bränsle Slagvatten (oljeblandat vatten) ombord Slagvatten får inte pumpas eller hällas ut i sjön eller på marken. Sugduk skall användas för att ta omhand oljan/vattnet. Förbrukad oljeduk tas till återvinningscentral. Montering av slagvattenfilter rekommenderas (sugduk finns att köpa i båttillbehörsbutiker). Gällande. Glykol Enbart Propylenglykol får användas i kylsystem etc. All använd glykol skall samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. När glykolen ska ur båtsystemet skall glykolen samlas upp medan båten fortfarande står på land. Båtmotorer som konserverats med glykol startas på land samtidigt som glykolen samlas upp i ett kärl. Uppsamlingen sker genom att de första 10 litrarna kylvatten med glykol samlas upp i en hink som lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Oljebyte Några trasor under motorn underlättar hantering av spill. En aluminiumform är lätt att anpassa till utrymmet under oljefiltret och tar hand om merparten av spillet. Miljöcontainern har plats för omhändertagande av spilloljan och förbrukade oljefilter. Oljetrasor tas till återvinningscentral. Gällande. Växelhusoljebyte Ställ baljan som finns i miljöstationen under motorns skedda för att samla upp oljan. Ta oljan till Miljöcontainern. Gällande. Oljeutsläpp på marken Hamnar motorolja på marken skall sågspån eller oljeduk användas för att suga upp oljan. Använt sågspån och oljeduk tas till återvinningscentral. Gällande. Oljeutsläpp i sjön Begränsa oljans spridning genom att använda en flytande tross eller en länsa. Kontakta brandkåren för hjälp att samla upp oljan. Gällande. Batteribyte ASS ombesörjer inget omhändertagande av batterier. Batterier skall lämnas till återvinningscentral. Gällande. Tomgångskörning av motorer Undvik all form av tomgångskörning. Gäller inte vid reparationsarbeten, vinterkonservering etc. då motorn får köras på tomgång under kortast möjliga tid med hänsyn till arbetet. Gällande. Tankning av bränsle Tänk på risken för utsläpp av bränsle i vattnet och brandrisken. För att undvika spill bör tratt användas. Ha brandsläckaren lättillgänglig. Gällande. Gasolhantering Tillämpa försiktighet vid hantering av gasolinstallationer, kontrollera systemet regelbundet efter gällande regler inom området. Gällande. 9(12)

10 Avfall Hushållsavfall från båten Grönt plastkärl för hushållsavfall finns vid grinden in till klubbområdet. Gällande. Icke miljöfarligt skrymmande avfall Container står sommartid bakom mastskjulet och vintertid vid grinden in till området. Gällande. Miljöfarligt avfall I miljöcontainern finns fraktioner för spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern. Saknas kärl för det som önskas slängas på ASS åligger det medlemmen att ta avfallet till återvinningscentral. Gällande. Tömning av båttoaletter Frågan är under utredning. Gäller från 1 april Övrigt Torrsättning Före torrsättning skall båtens septitank vara tom. Gällande. Dunkar fyllda med miljöfarliga eller brännbara ämnen (tyngder etc.) Dunkar som används som presenningstyngder skall inte vara fyllda med miljöfarliga eller kemiska ämnen. Behövs en tyngd i form av en dunk skall denna fyllas med ren sand. Gällande. El och vatten Skall förbrukas sparsamt och med eftertanke. Gällande. Elsäkerhet Elkablar och annan elutrustning skall vara fabrikstillverkade och godkända för utomhusbruk. Skadad utrustning får inte lagas utan skall kasseras. Gällande. Elkablar skall placeras så att de inte skadas vid transporter, snöröjning etc. Elkablar får inte placeras så att snubbelrisk uppstår. Gällande. Hett arbete Vid heta arbeten skall brandrisken beaktas och skäckutrustning skall finnas lättillgänglig. När det heta arbetet är avslutat får medlemmen inte lämna arbetsplatsen förrän denne försäkrat sig om att brandrisk inte längre föreligger. Innan hett arbete får påbörjas skall klartecken ges från varvschefen. Gällande. Städning Varvsplats Medlem skall hålla anvisad varvsplats städad under tiden platsen disponeras och avlämna platsen i väl avstädat skick. Gällande. 10(12)

11 LARMLISTA FÖR SÄLLSKAPET INFORMATION OM DETTTA DOKUMENT Larmlistan är ett hjälpmedel där all information som kan behövas vid en driftstörning eller olycka är samlad. Dokumentet är uppbyggt så att det vid en stressad situation ska gå snabbt och enkelt att finna relevant information så att skadorna kan begränsas och de slutliga konsekvenserna blir så små som möjligt. Larmlistan skall finnas anslagen på strategiska platser på klubbområdet samt lättillgänglig hemsidan. OBSERVERA att uppgifterna i larmlistan enbart skall användas vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan. ASKRIKE SEGELSÄLLSKAP Adress Askrike Strand Lidingö Telefonnummer till klubbhuset STYRELSEREPRESENTANTER Ordförande Torbjörn Lidenklint Tillf. miljöansvarig Carl-Johan Bergström BRAND/ OLYCKA MED PERSONSKADA 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Ambulans 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig UTSLÄPP AV MILJÖFARLIGT ÄMNE 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Kustbevakningen 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig 5 Informera Lidingö Stad Tekniska förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontoret (12)

12 EGENKONTROLL Sällskapets egenkontroll av Miljöplanen utförs av Styrelsen genom varvschefens med hjälp av detta blad. Det är upplagt som en checklista där felaktigheter och brister rapporteras till Styrelsen som avvikelser. Avvikelser anges genom att anteckna felaktigheten eller bristen. Avvikelserapporten skall signeras och lämnas till ordföranden. I samband med upptagningen kontrolleras efterlevnaden av miljöreglerna genom att Styrelsen genom varvschefen noterar vilka båtar som är bottenmålade och vilken typ av bottenfärg som används. Detta görs inledningsvis för att se att delmålen uppfylls. Miljödokumentet gås igenom och revideras årligen av Styrelsen. CHECKLISTA AVVIKELSERAPPORTERING, MILJÖRISK-ANALYS Efter upptagning/ före sjösättning Utförs av varvschefen Bottenmålad båt? Vilken typ av färg? Båtägare? Oljeläckage? Båtägare? Bränsleläckage? Båtägare? Ansvarig: Carl-Johan Bergström, tel: , e-post: Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet: Henrik Paulsson, e-post: Övriga medlemmar i sällskapet direkt inblandade i miljöarbetet: Per Storhammar 12(12)

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund Document No ATK 20130101:01 Upprättad av Ingarö Varv AB Sida 1 Titel / Händelse Tidig beställning och Trogen Kund-avtal Antal sidor 6 Antal bilagesidor Avtal Tidig beställning för vinterförvaring av båt

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN. Riksorganisation för landets Båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN. Riksorganisation för landets Båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets Båtklubbar Egenkontroll av Hamnar för fritidsbåtar Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar Utgivare Svenska Båtunionen af Pontins väg 6 115 21 Stockholm

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012 FöreskrifterÖrnsbergsBåtklubb Fastställdapåårsmötet2012 Sidan 1 av 22 Innehållsförteckning föreskrifter Innehållsförteckning föreskrifter... 2 1 Allmänna... 4 1.1 Definitioner... 4 2 Alla medlemmars skyldigheter...

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Båtbottentvättning av fritidsbåtar

Båtbottentvättning av fritidsbåtar Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas varierande regler som rör fritidsbåtshamnar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 Båtbottentvättning av fritidsbåtar Översyn av kommunernas

Läs mer

Södertälje Båtsällskap (SBS)

Södertälje Båtsällskap (SBS) Södertälje Båtsällskap (SBS) Regler för Brandskydd, Säkerhet samt ordning och reda Enligt 2 kap 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING

Upphandling av AVFALLSHÄMTNING Upphandling av AVFALLSHÄMTNING med bilagor Dnr: Sbn 2005/42 2005-04-19 2005-04-19 1 (48) Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING...5 1.1. Beställare...5 1.1.1. Beställarens ombud under anbudstiden...5 1.2. Verksamhet

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)

Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-23 KS-2014/136.109 1 (2) HANDLÄGGARE Enquist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkansavtal med Förpacknings-

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Farligt avfall. En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall MILJÖFÖRVALTNINGEN Farligt avfall En hjälpreda för företag och verksamheter med mindre mängder farligt avfall Blomquist Annonsbyrå Illustrationer: Johnny Dyrander Tryckeri: Centraltryckeriet/Impress Vad

Läs mer