Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö"

Transkript

1 Miljöplan för Askrike Segelsällskap, ASS, Lidingö Version 3 upprättad den 01 december 2013 Verksamhetsutövare: Askrike Segelsällskap Orgnr: Askrike Strand Box Lidingö Kontaktpersoner: Torbjörn Lidenklint, ordförande Carl-Johan Bergström, tf.. miljöans Verksamheten i Askrike Segelsällskap (nedan kallat Sällskapet) ska bedrivas miljömedvetet. Ansvaret för detta ligger både på Sällskapets styrelse och på Sällskapets medlemmar. Sällskapets inriktning för miljöarbete ska bedrivas i linje med Lidingö stads och Lidingö Båtförbunds allmänna inriktning för miljöfrågor. Miljöplanen ska utgöra en grund för inriktningen av Sällskapets miljöarbete. Planen avser i första hand grundläggande information om miljöfrågor med avseende på den verksamhet som bedrivs inom Sällskapets område. Miljöplanen skall möjliggöra att Sällskapets verksamhet är miljömässigt hållbar på lång sikt. Miljöplanen har flera uppgifter: att vägleda Sällskapets Styrelsen i sitt arbete att fungera som guide för miljöarbetet inom Sällskapet att öka Sällskapets medlemmars miljömedvetenhet att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön och verksamheten i båthamnen som kan medföra miljörisker att informera Sällskapets medlemmar och gäster om miljöregler att Sällskapets mål och visioner uppnås Miljöplanen omfattar tre dokument: 1. Miljödokumentet ger en beskrivning av miljörelaterade frågor på en övergripande nivå. 2. Miljöregler för Sällskapet reglerar den miljöpåverkande verksamheten genom en tidsatt utförlig beskrivning av specifika aktiviteter. 3. Larmlista för Sällskapet är en checklista att följa vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan 1(12)

2 MILJÖDOKUMENTET MÅL Verksamheten ska bedrivas med inriktning på att minimera negativ miljöpåverkan. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av tillämpliga regler inom miljöområdet. ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN Miljöplanen ska göras väl känd för Sällskapets medlemmar och gäster genom anslag i båthamnen, på Sällskapets hemsida och genom utskick till medlemmarna. Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap i Sällskapet förutsätter att medlemmen respekterar och följer Sällskapets miljöregler. Om miljöreglerna inte följs av medlemmen riskerar denne, efter uppmaning till bättring från styrelsen, i första hand att förlora sin bryggplats eller landuppställningsplats. Rättar sig medlemmen inte efter Styrelsens tillsägelser kan medlemmen bli utesluten från Sällskapet. Miljöarbetet inom Sällskapet ska bedrivas i överensstämmelse med Lidingö Stads miljöplan, Lidingö Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med naturen. Styrelsen ska företa årliga miljöinspektioner i hamnen. Styrelsen har tagit fram rutiner för en handlingsplan gällande Sällskapets miljöfrågor. Alla medlemmar är skyldiga att snarast försöka stoppa, begränsa, larma och varna om miljöfarligt utsläpp sker. Medlemmar ska individuellt och gemensamt bidra till att land- och vattenmiljön inom området hålls ren och anmäla miljörisker till Sällskapets miljöansvarige eller till annan styrelsemedlem. Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av styrelsen årligen. I detta arbete ingår att analysera risker för negativ miljöpåverkan och att informera om miljöarbetet vid årsmötet. Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna miljöföreskrifter alltid följas för att minimera miljöpåverkan. MILJÖRELATERADE FRÅGOR Avfall Inom hamnområdet finns avfallshantering för hushållssopor och grovsopor. Miljöcontainer används till avfall som spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. 2(12)

3 MILJÖREGLER FÖR SÄLLSKAPET Ändring av miljöregler för sällskapet kan ske efter samråd med kommunen och i enighet med LBFs linje. Dispens till miljöreglerna kan lämnas av styrelsen om starka motiv föreligger. Ansvar medlem Ta miljöhänsyn och ett medlemskap i ASS kräver att Sällskapets miljöregler följs. Ansvar Styrelsen Se till att miljöplanen lever upp till Lidingö Stads och LBFs krav och riktlinjer Skall göra miljöplanen väl känd för medlemmar Anvisa miljöanpassade metoder för medlemmarnas verksamhet inom klubben Snarast ta fram en miljöpremie som subventionerar användande av Käppalas båtbottentvätt Verka för att båtbottentvätt startas på norra delen av Lidingö Ta fram en lösning för toalettömning Verka för att ta fram miljö-, tids-, och kostnadseffektiva metoder för medlemmarnas verksamhet inom Sällskapet Genomföra egenkontroll samt kontrollera att miljöreglerna efterlevs Utvärdering och uppdatering av miljöplanen (årligen) Ta upp Miljöplanen som återkommande punkt på årsmöten Konsekvens för medlem om miljöregler inte följs Medlem som inte följer Sällskapets miljöregler riskerar i första hand att bli fråntagen sin båtplats. Allmänt Medlemmen skall alltid agera för att orsaka minsta möjliga miljöbelastning. Beaktande av miljökonsekvenser skall ligga till grund för exempelvis val av metoder, lösningsmedel, färger, kemikalier, resurser samt medlemmens handlande i övrigt. Den största miljörisken i klubbens och medlemmarnas verksamhet är läckage från bottenfärger både i vattnet och på land. Om medlem finner återvinningskärl eller sopcontainer fullt är det inte tillåtet att fortsätta lämna mer avfall i eller bredvid behållaren så att denna överfylls (eftersom det är kan vara miljöfarligt, ger ett skräpigt intryck liksom att djur kan lockas av matrester). Medlemmen ansvarar i sådana lägen för att ta med sig avfallet från området och lämna det på annan för ändamålet avsedd plats. Det åligger även medlemmen att ta avfall till för ändamålet avsedd plats om lämplig avfallsbehållare saknas på Sällskapet. Enbart båtsopor och båtavfall får slängas i Sällskapets avfallskärl. Bullrande verksamhet Bullrande verksamhet får enbart utföras i enlighet med Naturvårdsverkets riktvärden, se Lidingö Stads eller Naturvårdsverkets hemsidor för mer information. 3(12)

4 Ordförklaringar Bottenmålning I detta dokument avses med bottenmålning, bottenfärg eller bottenmålad etc. att en färg eller liknande applicerats med avsikt att denna skall förhindra, minska, hämma beväxning på ytor som befinner sig i sjön. Färgen kan exempelvis fungera genom att den innehåller gift eller är av polerande typ. Observera att bottenfärg inte ger något skydd mot fuktinträngning i båtskrovet. Dock skyddar epoxi mot fuktinträngning. Det är praktiskt möjligt, men för närvarande inte godkänt på ASS, att blanda kopparpulver i epoxifärgen och härigenom få en fuktskyddande bottenfärg. Att en sådan färg ger ett fuktskydd beror enbart på epoxiinnehållet och inte på kopparpulvret som bara utgör beväxningsskydd. Polerande bottenfärg Bottenfärg som hindrar beväxning genom att hela tiden släppa ifrån sig färg. Kan vara mer eller mindre hård, kallas även blödande. Hård (miljöfarlig) bottenfärg Innehåller oftast någon typ av kemisk substans som förhindrar beväxning. Vanligast idag är kopparinnehåll. Tidigare kan även tennbaserade bottenfärger ha använts men de anses vara ännu mer giftiga än den giftiga kopparfärgen. Rengöring av båtbotten Rengöring av båtbotten avser, när båten står på land, att båtbotten med hjälp av borste, svamp eller högtryckstvätt (utan blästermedel) används för att avlägsna beväxning. Sker rengöringen av båtbotten i vattnet utförs arbetet med borstar i båtbottentvätt. Båtbottnar behandlas i detta dokument som tre typer: I. Ej bottenmålad II. Bottenmålad med hård färg (ej polerande) III. Bottenmålad med polerande färg (olika hårdheter) Bottenmålning med olika typer av bottenfärger kommer inom de närmsta åren succesivt förbjudas på Sällskapet, se delmålen nedan som anger när det inte längre är tillåtet med olika typer av bottenfärger. Sanering av båtbotten Senast när en bottenfägstyp förbjuds på Sällskapet skall båtbotten saneras. Saneringen innebär att all gammal bottenfärg avlägsnas från båten enligt någon av de metoder som beskrivs nedan. (Miljö)farligt avfall Exempel på miljöfarligt avfall är batterier, färg-, lim- och lackrester, lösningsmedel, rengöringsmedel, spillolja, syror, bekämpningsmedel samt olika kemikalier. Mer information om vad som klassas som farligt avfall finns på Lidingö Stads och Stockholmsregionens Avfallsråds hemsidor. Observera att borttagen bottenfärg är miljöfarligt avfall. Miljöcontainer Med Miljöcontainer avses i detta dokument den container som finns uppställd vid berget precis innanför ingångsgrinden till ASS klubbområde. 4(12)

5 Återvinningscentral Återvinningscentral avser återvinningscentralen i Stockby. Dammsugare med finfilter Dammsugare med finfilter är utrustad med effektivt filter som fångar fint slipdamm. Hett arbete Arbete som innebär brandrisk, t. ex öppen låga, svets-, sliparbeten och arbeten med skärande verktyg. Delmål båtbotten Delmålen för båtbotten anger miljöreglerna i sammanfattad form. Mer ingående hantering av olika verksamheter skall läsas i Miljöregler nedan. Det är att rekommendera att båt målad med polerande bottenfärg snarast efter att bottenfärgen inte längre målas sanerar båtbotten och använder Käppalas båtbottentvätt. Medlem som tar bort den polerande bottenfärgen får inte gå över till att använda hård bottenfärg i stället. Bottenmålade båtar rekommenderas att gå till varv som har spolplatta för bottentvätt innan upptagning på ASS. Sanering av båtbotten Medlem som vill sanera sin båtbotten från bottenfärg skall få stå kvar på land efter ordinarie sjösättning för att kunna utföra saneringsarbetet (om denne meddelar varvschefen i god tid). Varvschefen bör i sådana fall meddelas om saneringen före upptagningen så att det om möjligt går att placera båten så den inte står i vägen för båtar som går i med vårens ordinarie sjösättning. Inför upptagningen och efterföljande sanering skall medlemmen ha bestämt om denne kommer att använda en saneringsmetod som kräver skyddstäckning eller ej. Detta för att medlemmen skall kunna placera skyddstäckningen under båten vid uppställningstillfället. 5(12)

6 Delmål 2014, nu gällande Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Bottentvätt i Käppala är ej möjlig enligt gällande regler o Bottentvätt får ske på varvsområdet om bottenmålning skett sista gången 2013 o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Delmål 2015 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod rekommenderas Båt målad med polerande bottenfärg o Målning med polerande bottenfärg förbjuden o Sanering av båtbotten med godkänd metod krävs Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. 6(12)

7 Delmål 2016 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Målning med hård bottenfärg förbjuden o Ingen bottenmålning med hård miljöfarlig bottenfärg tillåts o Borttagning av bottenfärg med godkänd metod krävs Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Upptagning (övergångsregler för båtar målade med hård bottenfärg) o Båtar som är bottenmålade med hård bottenfärg rekommenderas vara tvättade över spolplatta på varv innan upptagning på ASS. Slutmål 2017 Ingen båt skall ha miljöfarliga bottenfärger år 2017 Båt utan bottenfärg Båt målad med hård bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet Båt målad med polerande bottenfärg o Tillåts ej på varvsområdet 7(12)

8 Miljöregler Båtbotten Slipning av bottenmålad båtbotten (alla bottenfärger) I första hand skall torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan våtslipning med minimal vattenåtgång användas om det avslipade materialet och vattnet fångas upp på en skyddplast under båten. Det vattenblandade slipdammet skall sugas upp med våtdammsugare och lämnas som miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Borttagning av bottenfärg Om kemikalier eller lösningsmedel används till att avlägsna bottenfärg skall alla färg-, kemikalie- och lösningsrester samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Slipning för jämn ytfinnish (gelcoat, epoxi, all typ av färg etc.) Eftersträvas en jämn och blank yta får våtslipning användas om allt slipdamm samlas upp och lämnas till återvinningscentral som farligt avfall. Om botten slipas skall en skyddsplast läggas på marken för uppsamling av allt slipvatten som sedan sugs upp med våtdammsugare. Slipdammet lämnas som farligt avfall på Miljöstation. Gällande. Borttagning av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter skall används under hela sliparbetet (finns att hyra hos uthyrningsföretag). Alternativt kan området som slipas kapslas in med skyddsplast under sliparbetet varefter slipdammet sugs upp med dammsugare med finfilter eller torkas upp med trasa Slipdammet skall lämnas som Miljöfarligt avfall på miljöstation. Gällande. Skrapning och blästring av gelcoat, polyester, epoxi och glasfiberlaminat Så långt det är möjligt skall metoder som slipning med torrslipmaskin kopplad till dammsugare med finfilter användas i stället för skrapning och blästring. När blästring och skrapning är enda möjliga alternativen får dessa metoder användas i undantagsfall först efter godkännande från Styrelsen. När tillstånd lämnats skall området som berörs kapslas in med skyddsplast. Avblästrat eller avskrapat material uppsamlas. Det uppsamlade materialet skall lämnas som miljöfarligt avfall på återvinningscentral. Gällande. Målning Undvik att sprutmåla utomhus eftersom utsläppen av färgpartiklar och lösningsmedel är mångdubbelt större än vid penselmålning. Gällande. 8(12)

9 Motor, bränsle Slagvatten (oljeblandat vatten) ombord Slagvatten får inte pumpas eller hällas ut i sjön eller på marken. Sugduk skall användas för att ta omhand oljan/vattnet. Förbrukad oljeduk tas till återvinningscentral. Montering av slagvattenfilter rekommenderas (sugduk finns att köpa i båttillbehörsbutiker). Gällande. Glykol Enbart Propylenglykol får användas i kylsystem etc. All använd glykol skall samlas upp och lämnas i Miljöcontainern. När glykolen ska ur båtsystemet skall glykolen samlas upp medan båten fortfarande står på land. Båtmotorer som konserverats med glykol startas på land samtidigt som glykolen samlas upp i ett kärl. Uppsamlingen sker genom att de första 10 litrarna kylvatten med glykol samlas upp i en hink som lämnas i Miljöcontainern. Gällande. Oljebyte Några trasor under motorn underlättar hantering av spill. En aluminiumform är lätt att anpassa till utrymmet under oljefiltret och tar hand om merparten av spillet. Miljöcontainern har plats för omhändertagande av spilloljan och förbrukade oljefilter. Oljetrasor tas till återvinningscentral. Gällande. Växelhusoljebyte Ställ baljan som finns i miljöstationen under motorns skedda för att samla upp oljan. Ta oljan till Miljöcontainern. Gällande. Oljeutsläpp på marken Hamnar motorolja på marken skall sågspån eller oljeduk användas för att suga upp oljan. Använt sågspån och oljeduk tas till återvinningscentral. Gällande. Oljeutsläpp i sjön Begränsa oljans spridning genom att använda en flytande tross eller en länsa. Kontakta brandkåren för hjälp att samla upp oljan. Gällande. Batteribyte ASS ombesörjer inget omhändertagande av batterier. Batterier skall lämnas till återvinningscentral. Gällande. Tomgångskörning av motorer Undvik all form av tomgångskörning. Gäller inte vid reparationsarbeten, vinterkonservering etc. då motorn får köras på tomgång under kortast möjliga tid med hänsyn till arbetet. Gällande. Tankning av bränsle Tänk på risken för utsläpp av bränsle i vattnet och brandrisken. För att undvika spill bör tratt användas. Ha brandsläckaren lättillgänglig. Gällande. Gasolhantering Tillämpa försiktighet vid hantering av gasolinstallationer, kontrollera systemet regelbundet efter gällande regler inom området. Gällande. 9(12)

10 Avfall Hushållsavfall från båten Grönt plastkärl för hushållsavfall finns vid grinden in till klubbområdet. Gällande. Icke miljöfarligt skrymmande avfall Container står sommartid bakom mastskjulet och vintertid vid grinden in till området. Gällande. Miljöfarligt avfall I miljöcontainern finns fraktioner för spillolja, lösningsmedel, oljefilter, glykol, färgrester småelektronikavfall, småbatterier och aerosoler. Det är absolut förbjudet att slänga miljöfarligt avfall i soptunnorna eller i sopcontainern. Saknas kärl för det som önskas slängas på ASS åligger det medlemmen att ta avfallet till återvinningscentral. Gällande. Tömning av båttoaletter Frågan är under utredning. Gäller från 1 april Övrigt Torrsättning Före torrsättning skall båtens septitank vara tom. Gällande. Dunkar fyllda med miljöfarliga eller brännbara ämnen (tyngder etc.) Dunkar som används som presenningstyngder skall inte vara fyllda med miljöfarliga eller kemiska ämnen. Behövs en tyngd i form av en dunk skall denna fyllas med ren sand. Gällande. El och vatten Skall förbrukas sparsamt och med eftertanke. Gällande. Elsäkerhet Elkablar och annan elutrustning skall vara fabrikstillverkade och godkända för utomhusbruk. Skadad utrustning får inte lagas utan skall kasseras. Gällande. Elkablar skall placeras så att de inte skadas vid transporter, snöröjning etc. Elkablar får inte placeras så att snubbelrisk uppstår. Gällande. Hett arbete Vid heta arbeten skall brandrisken beaktas och skäckutrustning skall finnas lättillgänglig. När det heta arbetet är avslutat får medlemmen inte lämna arbetsplatsen förrän denne försäkrat sig om att brandrisk inte längre föreligger. Innan hett arbete får påbörjas skall klartecken ges från varvschefen. Gällande. Städning Varvsplats Medlem skall hålla anvisad varvsplats städad under tiden platsen disponeras och avlämna platsen i väl avstädat skick. Gällande. 10(12)

11 LARMLISTA FÖR SÄLLSKAPET INFORMATION OM DETTTA DOKUMENT Larmlistan är ett hjälpmedel där all information som kan behövas vid en driftstörning eller olycka är samlad. Dokumentet är uppbyggt så att det vid en stressad situation ska gå snabbt och enkelt att finna relevant information så att skadorna kan begränsas och de slutliga konsekvenserna blir så små som möjligt. Larmlistan skall finnas anslagen på strategiska platser på klubbområdet samt lättillgänglig hemsidan. OBSERVERA att uppgifterna i larmlistan enbart skall användas vid större driftstörning, utsläpp, olycka och vid risk för omgivningspåverkan. ASKRIKE SEGELSÄLLSKAP Adress Askrike Strand Lidingö Telefonnummer till klubbhuset STYRELSEREPRESENTANTER Ordförande Torbjörn Lidenklint Tillf. miljöansvarig Carl-Johan Bergström BRAND/ OLYCKA MED PERSONSKADA 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Ambulans 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig UTSLÄPP AV MILJÖFARLIGT ÄMNE 1 Rädda Personer i fara 2 Larma Brandkår Kustbevakningen 3 Begränsa Materiella skador 4 Informera Styrelsen Torbjörn Lidenklint, ordförande C-J Bergström, tillf. miljöansvarig 5 Informera Lidingö Stad Tekniska förvaltningen Miljö- och stadsbyggnadskontoret (12)

12 EGENKONTROLL Sällskapets egenkontroll av Miljöplanen utförs av Styrelsen genom varvschefens med hjälp av detta blad. Det är upplagt som en checklista där felaktigheter och brister rapporteras till Styrelsen som avvikelser. Avvikelser anges genom att anteckna felaktigheten eller bristen. Avvikelserapporten skall signeras och lämnas till ordföranden. I samband med upptagningen kontrolleras efterlevnaden av miljöreglerna genom att Styrelsen genom varvschefen noterar vilka båtar som är bottenmålade och vilken typ av bottenfärg som används. Detta görs inledningsvis för att se att delmålen uppfylls. Miljödokumentet gås igenom och revideras årligen av Styrelsen. CHECKLISTA AVVIKELSERAPPORTERING, MILJÖRISK-ANALYS Efter upptagning/ före sjösättning Utförs av varvschefen Bottenmålad båt? Vilken typ av färg? Båtägare? Oljeläckage? Båtägare? Bränsleläckage? Båtägare? Ansvarig: Carl-Johan Bergström, tel: , e-post: Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet: Henrik Paulsson, e-post: Övriga medlemmar i sällskapet direkt inblandade i miljöarbetet: Per Storhammar 12(12)

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02

Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubbs Miljöplan Senast upprättad: 2013-12-02 Bosö Båtklubb (BBK) har en unik hamn- och varvsmiljö. BBK ger medlemmar och deras anhöriga en utomordentlig förutsättning att bedriva ett hälsosamt

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen

Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Miljöpolicy för Hägerstenshamnen Allmänt Styrelserna i Hägerstens Båtklubb och Dalbo Båtsällskap beslutade att ta fram och verka för att en gemensam miljöpolicy som ska gälla för Hägerstenshamnen. Det

Läs mer

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb

Miljöpolicy. Skogsviks båtklubb Miljöpolicy Skogsviks båtklubb Fr.o.m. i år är det förbjudet att tvätta båtbotten målad med giftfärg på hamnplan! Måla med hårda färger och tvätta under säsongen! Se sid 6 under Miljöregler Beslutad vid

Läs mer

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv.

NBS styrelse ser som en av sina uppgifter att informera medlemmarna om dagens regelverk och hur vi kan minimera miljöpåverkan i vårt båtliv. NBS miljöarbete En ren och oförstörd natur är en förutsättning för båtlivet! Miljömålen och båtlivet Att uppnå miljömålen innebär enkla, vardagliga handlingar som att minska avfallet och sortera det som

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Så bidrar MBK till en bättre miljö

Så bidrar MBK till en bättre miljö Så bidrar MBK till en bättre miljö Tips och anvisningar till medlemmar i Mälarhöjdens båtklubb Uppdaterad i februari 2012 Mälarhöjdens båtklubb ska värna om en god miljö står det i den allra första meningen

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Så bidrår MBK till en bå ttre miljö

Så bidrår MBK till en bå ttre miljö Så bidrår MBK till en bå ttre miljö Detta dokument riktar sig till alla båtägare i Mälarhöjdens Båtklubb. Här finns dels information om de lagar och myndighetsförordningar som gäller, dels de regler som

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Du behöver inte bottenmåla

Du behöver inte bottenmåla 1 Du behöver inte bottenmåla Borsttvätt ger ett bekvämare, miljövänligare och billigare båtliv. Tack vare att båtägaren slutar att bottenmåla. 2 Borsttvättarens budord för miljön: 1. Båtägaren slutar att

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län

Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Handläggarstöd Tillsyn av båtbottentvättning i Stockholms län Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Bakgrund...

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012

Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar. Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Riktlinjer för båtbottentvättning av fritidsbåtar Framtagna av HaV, på uppdrag av regeringen, för att minimera miljöpåverkan i augusti 2012 Havs- och vattenmyndigheten Bildades 1 juli 2011 Frågor från

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund Document No ATK 20130101:01 Upprättad av Ingarö Varv AB Sida 1 Titel / Händelse Tidig beställning och Trogen Kund-avtal Antal sidor 6 Antal bilagesidor Avtal Tidig beställning för vinterförvaring av båt

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Båtvård under verksamhetsårets olika faser

Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård under verksamhetsårets olika faser Båtvård är ett vitt begrepp då båtarna vårdas året om, men på olika sätt under olika delar av året. Vi kan för enkelhetens skull dela in det i olika faser, som

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb BR-01 1(5) Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb Bakgrund Enligt 2 kap 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta

Läs mer

Båtbottenfärger ett miljöproblem

Båtbottenfärger ett miljöproblem Båtbottenfärger ett miljöproblem Användning sedan mycket lång tid tillbaka för att skydda båtskrov från påväxt av vattenlevande organismer Olika aktiva giftiga ämnen har använts: Bly TBT (tributyltenn)

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning.

Verksamhetsrutiner MILJÖHANDBOK. Verksamhetsrutiner 1 (5) Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. MILJÖHANDBOK Dokumentnamn Upprättat av Staffan Stenhag Fastställt av Sida (av) 1 (5) Fastställt datum Verksamheten vid Skogsmästarskolan handlar i första hand om grundutbildning och forskning. Grundutbildning

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Miljöplan för Högbo Golfklubb

Miljöplan för Högbo Golfklubb Miljöplan för Högbo Golfklubb Uppdaterad 2010-01-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 2 Miljöpolicy för Högbo Golfklubb sid. 3 Övergripande miljömål för Högbo Golfklubb sid. 4 Detaljerade

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Segelbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Watski Hemmesta allmänna villkor

Watski Hemmesta allmänna villkor Watski Hemmesta allmänna villkor Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund och varv. Beställning

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

En godkänd färg är alltså farlig medan en icke godkänd är ofarlig eller?

En godkänd färg är alltså farlig medan en icke godkänd är ofarlig eller? Miljökonferens 7-8 mars 2015 Konferensen inleddes med att miljökommitténs ordförande och SBU:s verksamhetschef Peter Karlsson hälsade välkommen och första föreläsare var Hans Elwing som är senior professor

Läs mer

Erfarenheter och beteende hos båtägare

Erfarenheter och beteende hos båtägare Erfarenheter och beteende hos båtägare resultat av två enkätstudier Maria Elfström Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) Stockholms universitet Syftet med undersökningarna Kartlägga båtägares

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas.

OM SOPOR. Dessutom betalar vi för varje kilo sopor vi slänger i soptunnorna och om vi blir bättre på att sortera kan också de kostnaderna minskas. OM SOPOR Den här gången handlar hela informationsbladet om sopor och sophantering. Den här informationen gäller alla boende, både hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Vi har alla precis lika stor skyldighet

Läs mer

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Ingarö Långviks Samfällighetsförening Ingarö Långviks Samfällighetsförening Protokoll från halvårsmöte den 22 oktober 2013 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett trettiotal personer deltog i mötet 2. Kallelse

Läs mer

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö Information angående vårt fortlöpande arbete med hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för såväl samarbetspartners som personal I Åhus Hamn gäller följande: Tomgångskörning

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Trankokets samfällighet

Trankokets samfällighet Trankokets samfällighet Information till nyinflyttade och medlemmar En sammanställning av de ordningsregler m.m. som gäller inom samfälligheten. 2012 2 Styrelsen hälsar Dig välkommen i Trankokets samfällighet.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

STADGAR SALTSJÖBADENS BÅTKLUBB

STADGAR SALTSJÖBADENS BÅTKLUBB STADGAR SALTSJÖBADENS BÅTKLUBB antagna vid extra medlemsmöte den 24 april 2003 1 Ändamål Att som allmännyttig ideell förening främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Foto: Peter Retsmar 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer