Stockholm. KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm. KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A."

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning T Rotel Meddelad i Stockholm Sid l (15) KÄRANDE Perstorp Aktiebolag, Perstorp Ombud: Advokaterna Pär Andersson och Linda Lundin Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box Helsingborg SVARANDE Silver Lining Finance SA i likvidation 60 Grand - Rue, 1st floor, L 1660 P.O. Box 653 L-2016 Luxembourg Luxemburg Ombud: Advokaten Johan Karlbom Setterwalls Advokatbyrå AB Box Göteborg SAKEN Klander av skiljedom KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten avslår käromålet. 2. Hovrätten förpliktar Perstorp Aktiebolag att ersätta Silver Lining Finance SA för dess rättegångskostnader med kr, norska kr samt l 800 euro, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppen enligt 6 räntelagen från dagens datum till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning BAKGRUND Parternas avtal Perstorp Aktiebolag (Perstorp) är ett svenskt bolag i specialkemibranschen. Silver Lining Finance SA (Silver Lining) är ett investeringsbolag med säte i Luxemburg. Perstorp och Silver Lining ingick den 11 mars 2005 ett aktieöverlåtelseavtal (SPAavtalet). Genom detta avtal köpte Perstorp från Silver Lining samtliga aktier i det holländska bolaget Franklin Holding B.V. Bolaget som överläts på detta sätt bytte senare firma till Perstorp Waspik B. V. Den l april 2005 tillträdde Perstorp aktierna. I SPA-avtalet angavs att svensk lag ska vara tillämplig på avtalet. Vidare innehöll avtalet en skiljeklausul enligt vilken alla tvister i samband med avtalet skulle lösas genom skiljeförfarande i Stockholm enligt Stockholms Handelskammares Skilj edomsinstituts skilj edomsregler. Priset för aktierna skulle enligt SPA-avtalet delas upp i två delar, nämligen en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen bestod av en tilläggsköpeskilling som kunde bestämmas på olika sätt. Enligthuvudregeln skulle tilläggsköpeskillingen under tre års tid från tillträdesdagen årligen beräknas enligt en modell baserad på det överlåtna bolagets resultat per utgången av respektive resultatår. Det fanns dock angivet ett maximalt belopp enligt vilken tilläggsköpeskillingen kunde bestämmas. Detta belopp uppgick till euro. I avtalet fanns vidare bestämmelser som gav rätt till denna maximala tilläggsköpeskilling oberoende av det överlåtna bolagets resultat, om det skedde en extern försäljning av aktierna i det överlåtna bolaget. I punkt 7.8 i SPA-avtalet föreskrevs i nu relevanta avseenden följande. "Should the Purchaser before the end of the Earn Out Year III sell the shares in the Company to a third party, the remaining part of the Additional Purchase Price shall be paid within thirty (30) calendar days after the closing of such a share transfer. In such case, the Additional Purchase Price for the period from said closing to the end of the Earn Out Year III shall be calculated and the basis for such calculation shall be the maximum amount, i.e. EUR 2,969,000 per full Earn Out Year. Such annual maximum

3 SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning Sid 3 T amount shall be proportionally adjusted on the basis of the number of months between said closing and the next end of an Earn Out Year " "The term "third party" in this Section 7.8 shall not include any company within the group of companies to which the Purchaser belongs." Skiljetvisten och skiljedomen SPA-avtalet har gett upphov till flera tvister. Här kan följande nämnas. I juli 2006 inledde Perstorp ett skiljeförfarande mot Silver Lining eftersom parterna inte kunde enas om hur den på det första intjänandeåret belöpande tilläggsköpeskillingen skulle beräknas. Skiljedom meddelades den 20 december En klandertalan väcktes därefter i Svea hovrätt av Silver Lining (T ). Hovrätten lämnade denna klandertalan utan bifall i en dom 21 januari Domen kunde inte överklagas. Parterna kunde inte heller enas om tilläggsköpeskillingens storlek för det andra resultatåret. I september 2007 påkallade därför Perstorp ett skiljeförfarande för fastställande av tilläggsköpeskillingen för detta år. Under skiljeförfarandets gång kom parterna överens om att utöka skiljeförfarandet till att även omfatta tilläggsköpeskillingen för det tredje resultatåret. Skiljedom i denna tvist meddelades den 4 maj Skiljenämnden bestod av advokaterna Anders Ryssdal, Torgny Wetterberg och Christer Danielsson. Det är denna skiljedom som nu klandras av Perstorp. I skiljetvisten framfördes yrkanden från Perstorp som kärande och från Silver Lining som genkärande. Såvitt nu är av intresse framställde Silver Lining ett yrkande under den pågående skiljetvisten om att skiljenämnden skulle förplikta Perstorp att betala det maximala tilläggspriset om euro för det första respektive andra resultatåret. Som en grund för detta yrkande gjorde Silver Lining gällande att det skett en ägaröverlåtelse till en "third party" som utlöst betalningsskyldighet enligt den ovan redovisade bestämmelsen i punkt 7.8 i SPA-avtalet. Perstorp invände att någon

4 Sid 4 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning överlåtelse inte skett till "third party" som en sådan definieras i avtalet och att Silver Lining känt till överlåtelsen sedan årsskiftet 2005/2006. Perstorp invände även att Silver Lining inte reklamerat och framfört sitt krav i skälig tid (no notification of the claim within reasonable time). Inom parentes angavs detta i skiljedomen som "sw. allmän reklamationsskyldighet". Skiljenämnden bedömde frågan om betalning enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på s i skiljedomen. Skiljenämnden konstaterade inledningsvis att Silver Lining gjort gällande att betalningsskyldigheten enligt punkt 7.8 utlösts genom två överlåtelser som skett den 22 december 2005 och därefter den 22 mars Skiljenämnden konstaterade vidare att Perstorp gjort gällande att dessa överlåtelser inte utlöst någon tillämpning av punkt 7.8. Vidare skrev skiljenämnden bl.a. att Perstorp gjort gällande att Silver Lining under lång tid känt till överlåtelserna utan att protestera och att kravet därför inte kunde bifallas. Skiljenämnden konstaterade vidare att Silver Lining vidhållit att de två omnämnda överlåtelserna innebar överlåtelse enligt punkt 7.8 och att deras krav är framställt i rätt tid ("... and that its claim is timely"). Skiljenämnden gick sedan vidare och bedömde om de av Silver Lining påtalade överlåtelserna utlöst en skyldighet för Perstorp att betala maximal tilläggsköpeskilling enligt punkt 7.8. Nämnden kom här till den slutsatsen att överlåtelsen den 22 december 2005 i sig själv inte utlöste skyldighet att betala maximal tilläggsköpeskilling, men att den tillsammans med överlåtelsen den 22 mars 2006 innebar att betalningsskyldigheten hade utlösts samt att denna skyldighet hade utlösts för såväl det andra som tredje resultatåret. I det näst sista stycket på s. 22 i skiljedomen kom skiljenämnden att behandla frågan om kravet från Silver Lining framförts för sent. Nämnden konstaterade här bl.a. att det inte fanns några omständigheter som visade att Silver Lining kände till överlåtelsen den 22 mars 2006 förrän denna överlåtelse presenterades under den aktuella

5 Sid 5 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning skiljetvisten och att Silver Lining därför inte förlorat sin rätt att åberopa punkt 7.8 i SPA-avtalet. Skiljenämnden avslutade det aktuella stycket med följande konstaterande. "...Bearing in mind that the rightto full Earn Out under the provision in concern was triggered by the transfer under item 2 above, the Arbitral Tribunal finds that Respondent has not löst its right to invoke Art. 7.8 in support of its claim for maximum Additional Purchase Price even if there existed an obligation for Respondent to raise the issue." Därefter konstaterade skiljenämnden i det sista stycket på s. 22 att det över huvud taget inte funnits någon skyldighet för Silver Lining att reklamera. Skiljenämnden uttryckte detta på följande sätt. "The Arbitral Tribunal would like to add, however, that under Art. 7.8, the Claimant is under a contractual duty to itself identify the transfer triggering the payment of the maximum Additional Purchase Price, and to make payment within 30 calendar days after the closing of the relevant transfer. It is not Respondent's responsibility to identify the transfer or to make a claim. Claimant did not make any payment under Art. 7.8 as a result of the transfer mentioned in item 2. In view of the Arbitral TribunaFs finding that such transfer triggers payment of the maximum Additional Purchase Price Claimant erred in law, for which Claimant must itself bear the risk. There is simply no room for general notification principles ("allmän reklamationsskyldighet") to reduce Claimanfs obligations under Art.7.8." Efter att skiljenämnden därefter behandlat ytterligare en tvistig fråga om kravet framförts i rätt tid konstaterade den att Silver Lining hade rätt till maximal tilläggsköpeskilling för både det första och det andra resultatåret. I punkt 2 i domslutet förpliktades därför Perstorp att betala sammanlagt euro jämte ränta i maximal tilläggsköpeskilling för det två aktuella resultatåren. I punkt 7 förpliktades dessutom Perstorp att ersätta Silver Linings rättegångskostnader med vissa belopp. I punkt 9 förpliktades Perstorp och Silver Lining att solidariskt ersätta kostnaderna för skiljemännen. I övriga punkter beslutades andra frågor som inte är av särskilt intresse här. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Perstorp har yrkat att hovrätten upphäver skiljedomen i de delar skiljedomen avser

6 Sid 6 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning förpliktigande för Perstorp att till Silver Lining utge maximal tilläggsköpeskilling för resultatår två och tre (punkt 2 i skiljedomen), samt ersättning för rättegångskostnader och fördelning parterna emellan av ansvaret för kostnader för skiljeförfarandet (punkterna 7 och 9 i skiljedomen). Silver Lining har bestritt yrkandena. Silver Lining har dock vitsordat att punkterna 7 och 9 i skiljedomen ska undanröjas för den händelse hovrätten undanröjer punkt 2. Partena har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. GRUNDER M.M Parterna har till grund och utveckling av sin respektive talan anfört i huvudsak följande. Perstorp Skiljedomen ska undanröjas enligt 34 första stycket 2 lagen (1999:116) om skiljeförfarande därför att nämnden har överskridit sitt uppdrag. Uppdragsöverskridandet har skett genom att skiljenämnden har grundat sin bedömning avseende maximal tilläggsköpeskilling på omständigheter som inte har åberopats av Silver Lining inom ramen för skiljeförfarandet. Skiljenämnden har nämligen grundat sin skiljedom i frågan om betalningsskyldighet enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på två sammanhängande rättsfakta som inte åberopats av Silver Lining. Dessa icke åberopade rättsfakta återfinns i sista stycket på s. 22 i skiljedomen (se under Bakgrund ovan). Skiljenämnden har där grundat sin dom på att det funnits en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som innebar att en sådan ägarförändring skett som gav rätt till maximal tilläggsköpeskilling och erlägga betalning till Silver Lining inom 30 dagar samt att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort mellan parterna.

7 Sid? S VE A HOVRÄTT DOM T Avdelning Enligt svensk rätt - som skiljenämnden skulle tillämpa - gäller som huvudregel att en part som vill kräva ersättning eller göra en annan påföljd gällande med anledning av ett kontraktsbrott eller annat avtalsreglerat förhållande ska framställa sitt krav till motparten. Parten har en initiativplikt. Reklamationsplikten utgör ett uttryck för att initiativplikten ligger på den som vill göra gällande en påföljd. Undantagsvis kan initiativplikten ligga på den part som påstås vara prestationsskyldig. Reklamationsplikten kan avtalas bort. I sin skiljedom på s. 22 sista stycket har skiljenämnden lagt initiativplikten på den påstått prestationsskyldiga parten, dvs. på Perstorp, och konstaterat att reklamationsplikten fallit bort utan att Silver Lining har åberopat detta. Silver Lining åberopade endast att bolaget reklamerat i rätt tid ("its claim is timely"). I detta ligger ett vitsordande av att det finns en reklamationsplikt, men att den har fullgjorts i tid. Silver Lining har inte åberopat att reklamationsplikten har avtalats bort. I den sammanställning ( "table of claims") som parterna gjort och som tagits in i skiljedomen finns inte något påstående om att initiativplikten gått över på Perstorp och att den allmänna reklamationsplikten ska ha avtalats bort. Något sådant påstående fanns inte heller i övrigt i skiljetvisten. Silver Lining Det bestrids att skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag och att det finns grund för att undanröja skiljedomen enligt 34 första stycket 2 lagen om skiljeförfarande. Det bestrids att skiljenämnden har grundat sitt avgörande på omständigheter som inte har åberopats. De uttalanden som skiljenämnden gjort i sina domskäl under sista stycket på s. 22 i skiljedomen är inte att betrakta som rättsfakta utan det är frågan om en rättstillämpning från skiljenämndens sida. Om uttalandena kan anses omfatta rättsfakta så har dessa ändå åberopats av Silver Lining inom ramen för skilj efbrfarandet. Silver Lining har gjort tillräckliga åberopanden för att skiljenämnden ska få lägga de omständigheter som nämns i det aktuella stycket till grund för sin skiljedom. Den sammanställning ("table of claims") som gjordes i målet var inte en sammanställning av grunder utan av yrkanden. I en inlaga till skiljenämnden från den 2

8 Sid 8 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning december 2009 bemötte vidare Silver Lining ett påstående från Perstorps sida att Silver Lining inte kunde framföra sitt krav på maximal tilläggsköpeskilling på grund av att man inte vidtagit vissa åtgärder som stipulerades i punkt 8.5 i SPA-avtalet. Samtidigt bemöttes Perstorps påstående om för sen reklamation. Dessa frågor behandlades i punkt i den aktuella inlagan som löd på följande sätt. "Respondent rejects that Respondent is barred to put forward a claim for maximum earn out. There is no such limitation in the SPÄ in this regard. Section 8.5 in the SPÄ, which is the section referred to by Claimant as basis for its position, refers only to the draft earn out calculations and thus the items pertaining to these calculation. No time limitation is put forward pertaining section 7.8, which is the relevant provision in the SPÄ in this part". Silver Lining gjorde genom det sagda gällande att punkt 7.8 i SPA-avtalet var tillämplig när det gällde maximal tilläggsköpeskilling och att det av den punkten följde att det inte fanns någon reklamationsfrist för Silver Lining. Skiljenämnden har endast med stöd av principen om att domstolen känner rätten (jura novit curia) tillämpat vissa rättsregler på de av Silver Lining åberopade omständigheterna. Under alla förhållanden har de omständigheter som behandlas under sista stycket på s. 22 i skiljedomen inte lagts till grund för skiljedomen. Det framgår av sammanhanget och ordalydelsen att det är fråga om ett s.k. "obiter dictunf'. I det näst sista stycket i domskälen på s. 22 har skiljenämnden behandlat Perstorps invändning om för sen reklamation och därvid konstaterat att Silver Lining har reklamerat i tid. Skiljenämnden har således grundat sin dom i reklamationsfrågan på att reklamation skett i tid. Det som skiljenämnden sedan skrev om att det inte funnits någon reklamationsplikt utgjorde endast ett tillägg utöver skälen för domslutet. I vart fall finns inget orsakssamband mellan ett eventuellt uppdragsöverskridande och utgången i skiljeförfarandet. Perstorp Det bestrids att uttalandena i sista stycket s. 22 i skiljedomen endast utgör rättstillämpning eller att de förhållanden som påtalas där varit åberopade.

9 Sid 9 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Silver Linings uttalanden i sin inlaga från den 2 december 2009 under punkt avsåg endast tillämpligheten av punkt 8.5 i SP A-avtal et. Silver Lining gjorde inte gällande att punkt 7.8 i avtalet innebar en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som utlöste bestämmelsens tillämpning och att betala till Silver Lining inom viss tid. Silver Lining gjorde inte heller gällande att punkt 7.8 skulle innebära att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort. Det förekom inte sådana rättsfakta som skiljenämnden dömt över. Skiljenämnden har inte gjort de omtvistade uttalandena enligt principen om att domstolen känner rätten utan frågan är om en avtalstolkning baserad på rättsfakta som inte åberopats. Skiljenämndens bedömning om att Perstorp haft en initiativplikt och att den allmänna reklamationsplikten avtalats bort utgör inte ett s.k. obiter dictum. Uttalandet gällde en konkret situation i målet och måste uppfattas som ytterligare skäl för skiljenämndens avgörande. Genom bedömningen i sista stycket på s. 22 blev ju dessutom skiljenämndens bedömning i frågan om reklamation skett i rätt tid irrelevant. Skiljenämndens bedömning angående intitiativplikt och bortavtalad allmän reklamationsplikt kan vidare ha färgat nämndens bedömning i frågan om reklamation skett i rätt tid. Den bedömning som skiljenämnden gjort i sistnämnda fråga framstår nämligen inte som rimlig mot bakgrund av de omständigheter och skriftliga handlingar som Perstorp åberopade i skiljetvisten. Något krav på orsakssamband mellan ett uppdragsöverskridande och utgången i skiljeförfarandet finns inte för att en skiljedom ska upphävas. Övrigt Utöver det som redovisats ovan har parternas talan i hovrätten huvudsakligen bestått i att de redogjort för parternas mellanhavanden, SP A-avtalet om ständigheterna kring skiljeförfarandet och innehållet i skriftliga handlingar. Det som framförts i dessa avseenden redovisas under domskälen i den mån det har betydelse för hovrättens bedömning.

10 Sid 10 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning BEVISNING På begäran av Silver Lining har vittnesförhör ägt rum med skiljenämndens ordförande, den norske advokaten Anders Ryssdal. Båda parter har åberopat skriftlig bevisning. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Enligt 34 kap. första stycket 2 lagen om skiljeförfarande ska en skiljedom helt eller delvis hävas om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att om skiljemännen grundar sitt avgörande på en omständighet som inte åberopats av en part bör de anses ha överskridit sitt uppdrag (prop. 1998/99:35 s. 145). Innebörden är i princip densamma som förbudet i 17 kap. 3 rättegångsbalken för en domstol att i dispositiva mål grunda en dom på omständighet som inte av part åberopats till grund för talan. Om skiljemännen således grundar sitt avgörande på ett rättsfaktum som inte åberopats av en part bör de anses ha överskridit sitt uppdrag. Visserligen har större flexibilitet ansetts vara påkallad i internationella tvister eftersom man här inte kan räkna med en bundenhet till den svenska processuella begreppsapparaten. Under alla förhållanden kan det dock inte komma ifråga att döma över en grund eller invändning som över huvud taget inte förts på tal under skiljeförfarandet (se t.ex. Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, 2005, s. 247). Perstorp har gjort gällande att skiljenämnden överskridit sin befogenhet genom att den grundat sin bedömning i frågan om betalningsskyldighet enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på rättsfakta som inte åberopats av Silver Lining. Dessa icke åberopade rättsfakta utgörs enligt Perstorp av en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som innebär att en sådan ägarförändring skett som gav rätt till maximal tilläggsköpeskilling enligt den aktuella avtalsbestämmelsen och erlägga betalning för denna till Silver Lining inom 30 dagar samt att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort mellan parterna. Silver Lining har invänt att de uttalanden av skiljenämnden som Perstorp har hänvisat till inte är att betrakta som rättsfakta utan att de utgör en rättstillämpning från skiljenämndens sida. Silver Lining har vidare invänt att om uttalandena kan anses

11 Sid 11 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning omfatta rättsfakta så har dessa ändå åberopats inom ramen för skiljeförfarandet. Silver Lining har därutöver gjort gällande att det som skiljenämnden skrivit i aktuellt hänseende endast är ett tillägg utan betydelse för prövningen och utgången (obiter dictum) och att det därför under alla förhållanden inte är fråga om att skiljedomen har grundats på någon icke åberopad omständighet. För att korrekt bedöma frågan om en icke åberopad omständighet lagts till grund för skiljenämndens avgörande måste utgångspunkten vara den grund som Silver Lining åberopade till stöd för sitt krav på maximal tilläggsköpeskilling för det andra och tredje resultatåret. Detta krav grundades sig dels på att parterna i SPA-avtalet punkt 7.8 avtalat att maximal tilläggsköpeskilling skulle betalas av Perstorp om det skedde en viss typ av ägaröverlåtelse, dels att en sådan ägaröverlåtelse faktiskt ägt rum. Av den av Silver Lining åberopade klausulen i SPA-avtalet framgick också hur och när en sådan betalning skulle ske. När det gäller Perstorps grunder för sitt bestridande och Silver Linings bemötanden av dessa är det tydligt att skiljemännen inte helt uttömmande har redogjort för dessa i skiljedomen. Den sammanställning ("table of claims") som finns i domen framstår mer som en lista över de många olika delkraven än en uttömmande redogörelse för de rättsfakta som förts in i målet av parterna. Vidare har skiljenämnden inledningsvis skrivit i sina domskäl - dvs. efter redogörelsen av "table of claims" - att nämnden för varje enskilt krav ska redogöra för de huvudsakliga omständigheterna och hur nämnden bedömer dessa. Nämnden påpekade dock att denna redogörelse inte gjorts uttömmande utan att den medvetet begränsats till det som skiljenämnden ansett relevant för att pröva yrkandena. När det gäller att bedöma Perstorps grunder för sitt bestridande och Silver Linings invändningar mot dessa är det mot denna bakgrund nödvändigt att analysera såväl innehållet i skiljedomen som innehållet i parternas inlagor. Det är klart och ostridigt att Perstorp till grund för sitt bestridande bl.a. åberopat att kravet på maximal tilläggsköpeskilling framförts för sent och därför inte kunde bifallas, dels på grund av att förfarandet i punkterna 8.4 och 8.5 i SPA-avtalet inte

12 Sid 12 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning iakttagits, dels på grund av att Silver Lining över huvud taget inte reklamerat i skälig tid. Frågan är här vad parterna anförde rörande den sistnämnda grunden för bestridandet. I skiljenämndens domskäl har endast antecknats att Silver Lining ansåg sig ha framfört kravet i rätt tid och det är också denna fråga nämnden prövat i det näst sista stycket på s. 22 i skiljedomen. Enligt hovrättens mening kan denna inställning från Silver Linings sida dock inte uppfattas som ett vitsordande av att det i och för sig skulle finnas en reklamationsplikt. Frågan om det som utgångspunkt över huvud taget finns en allmän reklamationsplikt i en situation som den aktuella måste dessutom närmast betraktas som en rättslig fråga över vilken skiljenämnden själv äger förfoga. Vidare anser hovrätten att Silver Lining i sin inlaga från den 2 december 2009 (punkt 3.3.2) får anses ha lämnat ett bemötande av Perstorps påstående att det skulle existera en reklamationsfrist. I den sista meningen har Silver Lining invänt att "...No time limitation is put forward pertaining section 7.8, which is the relevant provision in the SPÄ in this part''. I det aktuella stycket behandlade Silver Lining visserligen först frågan om preklusion enligt punkterna 8.4 och 8.5 i SPA-avtalet. Den ovan citerade meningen tar dock tydligt sikte på att det inte finns någon reklamationsfrist enligt punkt 7.8, vilken alltså var den bestämmelse på vilken Silver Lining grundade sitt krav. Det är svårt att uppfatta detta på annat sätt än att Silver Lining bestred att det över huvud taget existerade en reklamationsfrist i aktuell situation. Vad skiljenämnden har gjort under det omtvistade sista stycket på s. 22 är att bedöma om det över huvud taget funnits en reklamationsfrist i aktuell situation. Skiljenämnden har gjort bedömningen med utgångspunkt i innehållet i den bestämmelse i SPA-avtalet som Silver Lining åberopat till grund för sitt krav och mot bakgrund av att Silver Lining påpekat att bestämmelsen saknade en reklamationsfrist. Skiljenämndens slutsats var att punkt 7.8 helt enkelt inte lämnade något utrymme för allmänna reklamationsprinciper.

13 Sid 13 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Frågan om parternas syn på existensen av en allmän reklamationsplikt skulle naturligtvis - i vart fall som hovrätten fått skiljetvisten presenterad för sig - kunnat ha utretts tydligare under skiljeförfarandet. Mot bakgrund av att skiljenämnden analyserat frågan rättsligt med utgångspunkt i den bestämmelse som utgjorde grundvalen för kravet och mot bakgrund av att Silver Lining får anses ha bestritt existensen av en reklamationsfrist anser hovrätten att skiljenämndens domskäl i denna del knappast kan anses omfatta en bedömning av omständigheter som inte åberopats av Silver Lining. Det omtvistade stycket i domskälen måste också analyseras i sitt sammanhang i övrigt. När skiljenämnden i sina domskäl kom in på frågan om existensen av en reklamationsplikt hade nämnden redan konstaterat att Silver Lining framfört sitt krav i rätt tid, för det fall en reklamationsplikt skulle existera. Inledningen av det omtvistade stycket ("The Arbitral Tribunal would like to add, however...") ger vid handen att det är något som skiljenämnden önskade tillägga trots att detta inte varit nödvändigt. Eftersom nämnden redan tidigare hade konstaterat att kravet framförts i tid, även vid existensen av en reklamationsplikt, är det tydligt att det är ett s.k. obiter dictum från skiljenämndens sida. Anders Ryssdal, som var ordförande i skiljenämnden, har i sitt vittnesmål också bekräftat att så var fallet. Bedömningen i detta avseende bör visserligen främst göras objektivt utifrån innehållet i skiljedomen och inte utifrån vad skiljemännen må erinra sig vid ett senare tillfälle. I detta fall ger dock Anders Ryssdals uppgifter stöd för den tolkning som framstår som den rimliga. Perstorp har vidare gjort gällande att skiljenämnden ändå kan ha påverkats i sin bedömning av om reklamation skett i tid av sin bedömning i frågan om det över huvud taget existerade en reklamationsplikt. Perstorp har här påpekat att nämndens bedömning i den första frågan framstår som märklig mot bakgrund av de omständigheter och den utredning som Perstorp åberopade i skiljetvisten. Det ska här först påpekas att skiljenämndens bedömning av om reklamation skett i skälig tid utgörs av en bevisvärdering av när Silver Lining fick tillräcklig kunskap om den överlåtelse som utlöste betalningsskyldighet för tilläggsköpeskillingen. Denna bedömning varken är eller kan vara föremål för klander. Dessutom är det tydligt att skiljenämnden sett denna bevisvärdering som huvudfrågan och att bedömningen om

14 Sid 14 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning reklamationspliktens existens varit föremål för ett förtydligande tillägg. Det framstår enligt hovrätten som mycket långsökt att skiljenämnden skulle ha gjort en annan bevisvärdering, om nämnden inte tagit upp frågan om existensen av en allmän reklamationsplikt. Perstorps påstående om en sådan påverkan kan därför lämnas utan avseende. Perstorp har vidare gjort gällande att även om skiljenämndens överväganden under sista stycket på s. 22 i skiljedomen inte påverkat domslutet är det fråga om ett uppdragsöverskridande eftersom det inte krävs något orsakssamband mellan uppdragsöverskridandet och utgången i tvisten. Det är visserligen sant att 34 första stycket 2 lagen om skiljeförfarande enligt sin lydelse inte kräver ett sådant samband. Ett uppdragsöverskridande av aktuellt slag ska dock vara inriktat på att skiljenämnden grundat sitt avgörande på en omständighet som inte åberopats (prop. 1998/99:35 s. 145). I detta måste anses ligga ett krav på att den omständighet som inte åberopats haft någon betydelse för utgången (jfr Lindskog, Skiljeförfarande, En kommentar, 2005, s. 932). Enligt hovrättens mening är det mot den nämnda bakgrunden tydligt att de omständigheter som skiljenämnden bedömt under det omtvistade stycket inte haft någon betydelse för utgången utan att skrivningen endast inneburit ett s.k. obiter dictum samt att omständigheterna därmed inte heller kan sägas ha legat till grund för skiljedomen. Sammanfattningsvis anser hovrätten således att de omständigheter som skiljenämnden bedömt under det omtvistade stycket ryms under de åberopanden som Silver Lining har gjort samt att det aktuella stycket under alla förhållanden utgjort ett förtydligande som inte kan sägas ha legat till grund för avgörandet. Mot denna bakgrund kan skiljenämnden inte anses ha överskridit sitt uppdrag genom att ha grundat sin bedömning avseende maximal tilläggsköpeskilling på omständigheter som icke har åberopats av Silver Lining inom ramen för skiljeförfarandet. Käromålet ska således avslås.

15 Sid 15 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Denna utgång i målet innebär att Perstorp ska ersätta Silver Lining för dess rättegångskostnader. Perstorp har vitsordat den yrkade ersättningen som skälig förutom vad avser ersättningen för vittnet Anders Ryssdal. Hovrätten anser att den begärda ersättningen får godtas. Hovrättens dom får enligt 43 andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande inte överklagas. 7 % / I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Anders Dereborg, referent, och tf. hovrättsassessorn Elisabeth Hovmöller. Enhälligt

16 BILAGA 1 ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE P.O.Box 16050, SE Stockholm, Sweden Phone: Fax: Ink. till Svea hovrätt Avd. &.JT 2Q/6 Måll nr/ y ö^, / Aktbil Ingivare FINAL AWARD Date: 4 May 2010 Place of Arbitration: Stockholm Case no: SCC V(115/2007) Claimant: Perstorp AB SE Perstorp Sweden Claimanfs counsel: Respondent: Advokat Pär Andersson/advokat Linda Lundin Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB P.O,Box 1384 SE Helsingborg, Sweden Tel: Fax: Silver Lining Finance SA 60 Grand Rue, l st Floor, L 1660 P.O.Box 653 L-2016 Luxembourg Luxembourg Respondenfs counsel: Advokat Johan Karlbom/advokat Shervin Shikhan Setterwalls Advokatbyrå P.O.Box SE G0teborg, Sweden Tel: Fax: Arbitral Tribunal: Dr, Anders Ryssdal, Chairman Mr. Torgny Wetterberg Mr. Christer Danielsson M /1/H /ASR

17 1. THE PARTIES AND THE CONTRACT Claimant is a Swedish company having its principal office in Perstorp and Respondent is a company having its statutory seat in Luxembourg. Claimant and Respondent entered into a Share Purchase Agreement on 11 March 2005 ("the SPÄ"). According to the SPÄ Claimant purchased and Respondent sold all of the shares in Franklin Holding B.V., a Dutch company entered into the Trade Register of the Netherlands under no ("the Company"). The shares constituted the entire stock capital of the Company. 2. ARBITRATION AND GOVERNING LAW The SPÄ contains the following provisions on choice of law and arbitration: "Governing Law This Agreement shall be governed by and construed in accordance wlth the laws of Sweden, without giving effect to the conflict of law principles thereof. Dispute Resolution Arbitration Subject to Section 15.2, any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. The place of arbitration shall be Stockholm. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. Optional Forum Notwithstanding the provisions of Section 15.1, the Purchaser shall have the right, in its so/e discretion, to take any legal actions against the Se/ler in any other competent court in any jurisdiction." The Tribunal will deal with an objection to its jurisdiction in count 15 below. For the purpose of solving the present dispute, the Tribunal will apply Swedish law. 3. THE DISPUTE ÖVER EARN OUT YEAR II According to the SPÄ the purchase price for the shares was divided into two parts. The first part of the purchase price was agreed as a fixed amount, subject to adjustments pursuant to i.a. changes in the Company's working capital as per closing on a EUR for EUR basis. The second part of the purchase price was agreed to be based on the EBITDA över a period of three years for the Company and its subsidiaries, ("the Additional Purchase Price"). Each twelve months following the closing date l April 2005 is referred to as an Earn Out Year and according to the SPÄ an Additional Purchase Price was to be calculated following each Earn Out Year. On 10 May 2007, Claimant provided Respondent with a draft profit and loss account for the Company and its subsidiaries for Earn Out Year II, i.e. l April March 2007, together with a statement from Claimanfs accountant. According to Claimant, the EBITDA for Earn Out Year 2 was EUR 3,166,000 and the Additional Purchase Price EUR 1,228,140. Upon receipt of the draft earn out accounts, Respondent informed Claimant that Respondent disagreed with the proposed Additional Purchase Price for this year. Instead, Respondent proposed an Additional Purchase Price amounting to the maximum agreed Additional Purchase Price, i.e. EUR 2,960,000. Respondent furthermore requested additional information, asked a number of questions and requested access to information by others than Respondenfs accountant. 4. THE ARBITRATION According to the SPÄ, Section 8.7, any dispute regarding the Consolidated profit and loss accounts for any one of the three twelve months periods following closing shall be finally settled by M /1/ /ASR 2

18 arbitration, if the Parties cannot agree within thirty (30) calendar days following notice from Respondent that Respondent disagrees with Claimanfs draft profit and loss account. This agreed 30 days period has elapsed. On 12 September 2007 Claimant filed its Request for Arbitration with the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute ("SCC"), and the Respondent filed its Answer to said Request on 10 October The SCC Institute opened a filé with case number SCC (V115/2007), and an Arbitration Tribunal consisting of Torgny Wetterberg, Christer Danielsson and Anders Ryssdal (chairman) was appointed. On 21 January 2008 Claimant filed its Statement of Ctaim. Respondent on 20 February 2008 filed its Request for Production of Documents, to which Claimant filed its Answer on 26 February On 26 February 2008 the Parties held a telephone conference with the chairman of the Tribunal, where the chairman i.a. pointed to the main rules as regards document production, i.e. that the evidentiary value of documents must be explained in order for the Tribunal to rule on a request for production. New deadlines were fixed to set a timetable for the further proceedings. Respondent filed its preliminary Statement of Defense and Counterclaim on 3 March 2008, and Claimant commented on this pleading on 25 March Claimant on 4 April 2008 also provided the Arbitration Tribunal with a list of documents provided to Respondent. On 30 Apri! 2008, Claimant fiied its Second Statement in the dispute. 5. THE DISPUTE ÖVER EARN OUT YEAR III During the first quarter of 2008 the Parties also discussed issues relating to the Additional Purchase Price for Earn Out Year III which would probably come to be in dispute between them, since the procedure described above for Earn Out Year II to agree on the amount for the Additional Purchase Price was ät this time being completed without agreement having been made. The Parties therefore explored the possibility of consolidating the dispute for Earn Out Year II with the upcoming dispute relating to Earn Out Year III, through an agreement to introduce new claims in Arbitration SCC V(115/2007). The Arbitral Tribunal consented to such expansion of dispute SCC V(115/2007) for obvious reasons of procedural economy. On 26 June 2008 the Parties and the Chairman signed a protocol to expand the proceedings, and a request for an extension of the award until 31 May 2009 was made with SCC. SCC was informed of the protocol and granted said extension. The protocol had the following contents in its first two paragraphs: "The partias have entered into a Share Purchase Agreement 11 March 2005 and decided in Clause 15.1 La. that "any dispute, controversy or claim araising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be sett/ed by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce". The parties have referred a dispute över claims and counterclaims for Earn Out Year II of the Share Purchase Agreement to arbitration, and this dispute is pending as SCC Arbitration V (115/2007). Moreover, the parties are now aware that another dispute is arising between them över claims and counterclaims for Earn Out Year III of the Share Purchase Agreement, and they have decided to consolidate this upcoming dispute with the pending dispute through the introduction of new claims and counterclaims related also to Earn Out Year III in the pending SCC Arbitration V (115/2007). The Arbitral Tribunal has agreed to such conso/idation." A new set of deadlines was also fixed, but these have låter had to be adjusted. 6. THE CONTINUATION OF THE ARBITRAL PROCEEDINGS On 31 July 2008, Respondent, from now on represented by Messrs. J.P.R.C. Vos, and A.F.M. Snijders, directors, filed a renewed Request for Information. On 29 August 2008 Claimant filed its Comments to the 31 July request, where it restated its objections to the earlier request. It provided Respondent with some information, but specifically Ml /1/ /ASR 3

19 made reservations against having any obligation to provide this information. On 29 August 2008, Claimant also submitted its Statement of Qaim for Earn Out Year III. In a fax letter to the Tribunal of 13 October 2008, which reached the Tribunal on 29 October 2008, Respondent observed that it would be unable to comment on Claimanfs two Statements of Claim until the Arbitral Tribunal had reviewed the request for document production, to which the Tribunal responded that it would review these requests, as well as set a new timetable. On 27 October 2008 Respondent submitted some e-mai!s exchanged with various third parties and Claimanfs counsel to the Tribunal. On 10 November 2008, the Arbitral Tribunal made a Decision on document production, procedural issues and timetable. Under the Decision Respondent on 8 December 2008 filed a request for information. Claimant commented on this submission on 19 December On 13 January 2009 Claimant submitted a request for further relief. The Arbitral Tribunal made a new Decision on document production, procedural issues and timetable 21 January Claimant commented on this Decision in a fax 30 January Claimant provided a supplementary restatement on 13 February 2009, to which Respondent made comments in an e- mail on the same date 13 February 2009, Respondent had further comments on the request for information 15 February A hearing on the further request for document production was held in Stockholm on 16 March Ät the hearing in Stockholm, the parties reached a number of agreements on voluntary exchange of documents and Claimant made further submissions on document production 20 March 2009 and 25 March The protocol from the 16 March hearing from Stockholm was circulated to the parties on 27 March The protocol was also sent to SCC with a request for extension of the time limit of the Award to 21 September 2009.This request was granted by SCC on 27 March Claimant made a submission and a request for a decision on 14 April Upon a call for additional advances by the SCC to the parties, because of the expansion of the dlspute to cover Earn Out Year III, correspondence on this issue ensued in the following period up till eariy July 2009, when the additional advance was finaliy settled with the SCC by both parties. On 3 July 2009 the Tribunal circulated its Observations and Decisions on document production and timetable, based on the 16 March hearing in Stockholm and subsequent voluntary exchange of documents. A number of s were exchanged from 6 July 2009 till 21 September 2009 regarding document production and requests for extensions. On 31 August 2009 SCC was informed of dates for the final hearings in Stockholm January and February The Tribunal also requested an extension of the tirne limit of the Award to 31 March 2010, and this request was granted by SCC on 7 September On 22 September 2009, Messrs. Johan Karlbom and Shervin Shikhan of the lawfirm Setterwalls filed a submission as Respondenfs new counsel together with a power of attorney. The submission contained a request for production of documents as well as comments on a number of procedural issues. In addition, a request for a separate award under section 7.8 of the SPÄ was filed, claiming that a tfärister~ötthe"shares in the'company entitled Respondent to the maximum Additional Earn ÖufPrice under this section of the SPÄ. In an 23 September 2009, the Tribunal welcomed Respondent's counsel, and made clear that deadlines earlier set had to be honoured. Claimant filed a new submission on l October 2009, commenting on the request for document production, and also i.a. resisted a call for separate award under the SPÄ Art The Tribunal made a Decision on the request for document production on 12 October 2009, which was circulated to the parties. In this Decision the timetable for the finalization for the proceedings M /1/ /ASR

20 was also established, and Respondenfs request for a separate award under SPÄ Art. 7.8 was denied. In accordance with the established timetable, Respondent filed its Statement of Defence and Counterclaim regarding Earn Out Year III on 15 September On 15 October 2009 Claimant filed a submission making documents sought by Respondent available. The issue of document production was further commented on by Claimant in s 19 and 20 October On 21 October 2009 the Tribunal established the final timetable for the remaining proceedings. On 23 October 2009 Claimant filed a memorial, requesting i.a. that Respondenfs request for maximum Additional Earn Out Price with reference to Art. 7.9 of the SPÄ be rejected in a separate award, since this issue had been finally settled with res judicata effect in the arbitration award for Earn Out Year I dated 20 December Respondent protested against Claimanfs call for res judicata dismissal in a letter l November 2009, while this caused further comments from Claimant on 5 November In accordance with the timetable, Claimant filed a second statement for Earn Out Year III on 11 December 2009, and Respondent filed its supplementary statement on 2 December On 11 December 2009, counse! for both parties and the Chairman held a telephone conference to prepare for the final stage of proceedings. In the telephone conversation, the parties were encouraged to provide their final table of clairns, which the Claimant did on 16 December 2009, and Respondent did on the same date. In this telephone conversation Claimant also amended its call for dismissal of Respondenfs Art. 7.9 claim by requesting a decision to dismiss rather than a separate award. In a Procedural Order 18 December 2009, the Tribunal settled some outstanding issues where the parties had failed to reach agreement. On 21 December 2009, the Tribunal in a Decision honoured Claimanfs request for a dismissal of the claim for maximum Additional Purchase Price with reference to Art. 7.9 of the SPÄ, as the claim had been settled with res judicata effect in the Year I Arbitration award of 20 December This claim was consequently barred from further treatment in the present arbitral proceedings. The oral hearing on the presentation on evidence and Claimanfs opening statement took place in Stockholm January These proceedings were recorded, and recordings were distributed to the parties and the arbitrators, After the oral hearing, the parties were requested to update their table of claims, and this was done by Respondent on an 22 January 2010 and by Claimant in an 26 January Upon requests from the Tribunal, further clarifications were provided in follow-up e-maits. Closing arguments took place in Stockholm on 10 and 11 February On 11 March the Tribunal requested an extension of the time limit for the Award till 30 April 2010, and this request was granted by the SCC on 17 March The parties exchanged their submissions on costs and comments on this issue in the period up till 10 March On 28 April 2010 SCC extended the time limit for the Award till 7 May On 29 April 2010 SCC determined the costs of the arbitration. 7. THE DISPUTES Under its appointment by the SCC, and under the Parties' agreement to expand the dispute, the Tribunal is empowered to rule on disputes related to Earn Out Years II and III. The Requests for Arbitration över Earn Out Years II and III cover Claimanfs Claim as to how the Additional Purchase Price should be fixed, i.e. in what amount, and its claim to recover damages/penalty fees for Respondenfs alleged violation of non-solicitation and non-competition M /1/ /ASR 5

21 clauses of the SPÄ and the release of funds in an Escrow Account. Finally, interest and costs are clairned for such recoveries. Respondent has filed its Counterclaim to seek the maximum Additional Purchase Price for Earn Out Years II and III, with additional observations on the right to carry forward or backwards differences to other Earn Out Years. Respondent also claims interest since the Closing Date l April In addition, Respondent seeks to recover costs. Respondent also states that Claimanfs claims should be rejected as being without merit. 8. THE PARTIES' SUBMISSIONS It follows from the history of the arbitral proceedings above that a number of memorials with extensive legal and factual submissions näve been filed, In addition, the parties have presented their case in oral hearings in January and February The Tribunal has carefully examined all written and oral submissions, and makes a general reference to them here. 9. CLAIMANTS CLAIMS Ät the hearing in Stockholm 11 February 2010, counsel for Claimant confirmed that the table of claims with legal grounds as presented in its 22 January 2010, is the final version. Claimant has asserted the following claims: 1. Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by a declaratory relief that the Additional Purchase Price for Earn Out Year II shall be set to EUR 1,337, Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by declaratory relief that the Additional Purchase price for Earn Out Year III shall be set to EUR 937, Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award ordering Respondent to pay to Claimant EUR 1,050,000 (jointly with Mr. Frank Snijders). 4. Claimant requests the Arbitrai Tribunal to render an award ordering Respondent to pay to Claimant EUR 50,000 (jointly with Mr. Frank Snijders). 5. Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by a declaratory relief that an amount of EUR 143, plus interest until paid held in escrow pursuant to Escrow Agreement No. l Schedule to the SPÄ, shall be released to Claimant. Claimant has also claimed reimbursement of the costs of the arbitration with interest. 10. CLAIMANT'S LEGAL GROUNDS The legal grounds for the claims are as follows: For claim no. l - Earn Out Year II The Additional Purchase Price is to be calculated in accordance with the principles agreed in Section 7 of the SPÄ. The EBITDA is to be calcuiated in accordance with the definition of "EBITDA", "Earn Out Accounts", "Accounting Principles" and "GAAP", which provides as follows: i EBITDA according to FRANGO Overaccrual for PWC costs 2005 Accrual for bonuses 2005 Accrual for vacation days 2006 Accrual for vacation days 2007 Invoice Perstorp Project Q Accrual for receivable Wenemco Dividend tax repayment AR Korlaar paid to SL-cornpany Expenses MFM paid by Perstorp Holding BV Adjustment for management fee from Respondent Adjustment for acid sales commissions Adjusted EBITDA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3,156,000-4,000 12,000 17,000-9,000 35,000-1,000-3,000-3,000-6,000-28,000 84,000 3,250,000 Actual EBITDA Undisputed Undisputed Undisputed Law and GAAP requirement Undisputed Loss Extraordinary income Loss Costs for actual services rendered ordinary course of business Extraordinary income/ costs Undisputed M /1/ /ASR

22 For claim no, 2- Earn Out Year III The Additional Purchase Price is to be calculated in accordance with the principles agreed in Section 7 of the SPÄ. The EBITDA is to be calculated in accordance with the definition of "EBITDA", "Earn Out Accounts", "Accounting Principles" and "GAAP", which provides as follows: 2.1 j EBITDA according to FRANGO Comrnission to liquid acids Lawyers' costs regardinq the MCA dispute Shipment to Aiqeria Adjustment of management fee Respondent Adjustment for cut-off expenses Accrual for vacation days in Earn Out Year II Adjusted EBITDA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2,838,000-84, ,000-26,000 64,000-42,000 9,000 3,298,000 Actual EBITDA Undisputed Undisputed Undisputed Reversal made for accounting purposes oniy Reven ues and costs affecting Ql 2008 Reversal made accounting purposes only for Extraordinary income For claim no, 3 Respondenfs breaches of the non-competition undertaking in Section of the SPÄ based upon 21 identified deliveries by Wenemco to Mr. Taigats companies in Russia and Belarus. Wenemco is directly or indirectly controlled by Respondent and/or Mr. Snijders, Section of the SPÄ. For claim no. 4 Respondenfs breach of the non-solicitation undertaking in Section of the SPÄ based upon the receipt/acceptance of services from as well as engagement of Mr. van den Berg in Wenemco. Mr. van den Berg was a Key Employee of the Company. Wenemco is directly or indirectly controlled by Respondent and/or Mr. Snijders, Section of the SPÄ. For claim no. 5 Supre Mals Loan not paid by debtor assigned to Respondent. Respondent responsibie. Section of the SPÄ and Escrow Agreement No. 1. Obligation to release after 180 days. 11. RESPONDENTS CLAIMS On the other side, Respondenfs counsel ät the hearing in Stockholm 11 February 2010 confirmed that its table of claims below as finaiized in an 26 January 2010 is the final table of claims: 1. Establish by a declaratory relief that the EBITDA for Earn Out Year II shall be set to (a) EUR 5,168,709 alternatively (b) EUR 4,323, Establish by a declaratory relief that the EBITDA for Earn Out Year III shall be set to (a) EUR 6,872,773 alternatively (b) EUR 5,187, Establish that the EBITDA for Earn Out Year II and/or III exceeds the applicable target result for that year and that the difference may be carried backward or forward, as the case may be, to Earn Out Year I and/or Earn Out Year II in accordance with Section 7.3 in the SPÄ 4. Order Claimant to pay to Respondent the maximum Additional Purchase Price for Earn Out Year II and III in the amount of EUR 2,960,000 for each year 5. Order Claimant to pay to Respondent interest for the amount awarded ät an annual råte of 9 per cent from l April 2005, the date of Closing, on the amount of EUR 2,960, Render a separate award establishing that the Arbitral Tribunal lacks jurisdiction to adjudicate the claims put forward in this case, pending an award from the Dutch courts regarding the issues of (a) dismissal of Respondent as a managing director in the Company and (b) the termination of the MCA 7. Dismiss all Claimanfs claims 8. Order Claimant to compensate Respondent for its costs of Arbitration with interest thereon, and as between the parties, alone to bear the compensation to the arbitrators and to the M /1/ /ASR

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 2104-12 KLAGANDE Joint Stock Company Technopromexport Ombud: Advokat TT MOTPART Mir s Limited Ombud: Advokat JW SAKEN Klander

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1602 DOM 2009-05-18 Stockholm Mål nr Sid 1 (5) KÄRANDE Auto Connect Sweden AB i konkurs, 556631-3887 c/o Bratt Sedelvägen 13, 3 tr 129 32 Hägersten 2. Icuroventure Limited, 04344484

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning ^ T SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-04- ^ T 6198-12 Rotel 020108 Stockholm Sid l (7) KÄRANDE Independent Finans Aktiebolags konkursbo, 556117-6560 Adress hos ombuden Ombud: Advokaten Bill Kronqvist och jur.kand.

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008)

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande F (143/2008) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-04-08 T 740-10 Rotel 020105 Stockholm Sid l (8) KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom medddelad i Stockholm den 26 oktober 2009 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljeförfarande

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 februari 2016 T 390-15 KLAGANDE SOI Intressenter i Sverige AB Ombud: Advokaterna ME och CN MOTPART Saltkråkan AB Ombud: Advokaterna OF

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 4982-11 KLAGANDE Moscow City Golf Club OOO Ul. Dovzhenko, 1 119590 Moskva Ryssland Ombud: Advokat FN MOTPART Nordea

Läs mer

DOM 2013-09-05 Stockholm

DOM 2013-09-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 020108 DOM 2013-09-05 Stockholm Mål nr T 10060-10 KÄRANDE Ryska Federationen c/o Hans Excellens Utrikesministern 32/34 Smolenskaya Sennaya Pl 121200 Moscow G-200 Ryssland Ombud: Advokaterna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM KLAGANDE MOTPART. meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM KLAGANDE MOTPART. meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 2104-12 KLAGANDE Joint Stock Company Technopromexport 18/1 Ovchinnikovskaja nab 115324 Moskva Ryssland Ombud: Advokat Thomas

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2016-10-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 7 Mål nr PMÖÄ 660-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg 1 Göteborg Mål nr KLANDRAT AVGÖRANDE Skiljedom meddelad i Göteborg den 20 oktober 2003, se bilaga KÄRANDE Dentirol AB, 556541-1716 Box 24046 400 22 Göteborg Ombud Advokaten Mats Dahlgren Box 11017 404

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017

Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 N.B. English translation is for convenience purposes only Karolinska Development AB (publ), Extraordinary General Meeting 2017 The Board of Directors report referred to in Chapter 13, Section 7 of the

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

BESLUT 2001-09-07. SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike

BESLUT 2001-09-07. SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike SVEA HovRXTT Avd. 8 BESLUT 2001-09-07 Stockholm &) 29 Mål nr Ö 4645-99 Rotel 34 SÖKANDE Planavergne S.A., Fontanes, F-46230 LALBENQUE, Frankrike Ombud Advokaten Magnus G. Graner, Box 14240, 104 40 STOCKHOLM

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

Ombud: Advokaterna Bo Söder och Fredrik Zettergren Advokatfirman Fylgia KB Box Stockholm

Ombud: Advokaterna Bo Söder och Fredrik Zettergren Advokatfirman Fylgia KB Box Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2011-01-18 T 7290-08 Rotel 020103 Stockholm Sid l (4) KÄRANDE Weh GmbH, Verbindungstechnik Siemensstr. 5 D-89257 Illertissen Tyskland Ombud: Advokaten Ansgar Firsching Advokatfirman

Läs mer

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad i Stockholm den 21 april 2010 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts mål nr F 192/2009, se bilaga A

KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad i Stockholm den 21 april 2010 i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts mål nr F 192/2009, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2012-02-24 T 6238-10 Rotel 0201 09 Stockholm Sid l (9) KÄRANDE l. Roman Romanov Trakug. 5-11 44236 Kaunas Litauen 2. Vladimir Romanov Vaizganto g. 12 44230 Kaunas Litauen 3. Ukio

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan.

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10. Fråga om avvisning av stämningsansökan. ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 68/10 Mål nr B 52/10 Sammanfattning Fråga om avvisning av stämningsansökan. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag 103 11 STOCKHOLM Telefax 09.00-12.00

Läs mer

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

Stämman öppnades av advokaten Carl Westerberg från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. PROTOKOLL fört vid

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 april 2016 Ö 1429-15 KLAGANDE Elf Neftegaz S.A Ombud: Advokaterna KH, KL, CS och MR MOTPARTER 1. Interneft OOO 2. Regionen Saratov,

Läs mer

Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer Monell, biträdda av jur.kand. David Jivegård Box 2235 403 14 Göteborg

Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer Monell, biträdda av jur.kand. David Jivegård Box 2235 403 14 Göteborg SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2015-06-18 T 4861-14 Rotel 020103 Stockholm Sid l (18) KÄRANDE Välinge Flooring Technology AB, 556693-2652 ("VFT") Ombud: Advokaterna Fredrik Andersson, Stefan Brocker och Christoffer

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Bilaga 3/Exhibit 3 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av C-aktier The board of directors proposal of resolution regarding issuance of new shares of series C Styrelsen föreslår att årsstämman

Läs mer

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman. LEGAL#13432449v3 Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 18 mars 2016 i Lund. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020103 PROTOKOLL 2016-09-29 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 25 Mål nr PMÖ 1785-16 RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Kajsa

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2016 T 3753-14 KLAGANDE 1. Concorp Holding B.V. de Waal 40 NL-5684 PH Best Nederländerna 2. Concorp Scandinavia AB i likvidation,

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 2 juni 2015 Ö 6354-13 KLAGANDE Subway International B.V. Adress hos ombudet Ombud: Advokat PA MOTPART AE Ombud: Jur.kand. JS SAKEN Erkännande

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Till justeringsman att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Albin Rännar, ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund. N.B: The English text is an in house translation for information purposes only. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ), org. nr 556468-1491, den 22 augusti

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud: Jur.kand. M A och jur.kand. B N. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Västra Sveriges dom 2009-12-01 i mål T 3574-08 Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2011 T 13-10 KLAGANDE Mandalay AB, 556572-5529 Lilla Brogatan 22 503 35 Borås Ombud: Advokat S G MOTPART Fora AB, 556541-8356 Vasagatan

Läs mer

DOM 2014-09-I 6 Stockholm

DOM 2014-09-I 6 Stockholm Rotel 020108 2014-09-I 6 Stockholm Mål nr Sid 1 KÄRANDE Nordic Ground Support Equipment AB, 556754-3425 Gelbgjutarevägen 4 171 48 Solna Ombud: Advokaten Henrik Wollsén och jur. kand. Erik Forsin Advokatfirma

Läs mer

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten

Anvisningar för ämnesansvariga vid LTV-fakulteten STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv 2015.1.1.1-839 Sakområde: Organisation och beslutsstruktur samt Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Dekan Avdelning/kansli:

Läs mer

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014.

The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer. den 29 april 2014. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid årsstämma i Orc Group Holding AB (publ.), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 29 april 2014. MINUTES Kept at Annual

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande 942 SKILJEDOMSRÄTT Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande HANS DAHLBERG KOLGA & ROBIN RYLANDER* 1. Inledning IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 1 tjänar

Läs mer

Skiljedomsregler I kraft från den 1 januari 2012 Avgiftstariffer gällande från den 1 januari 2012

Skiljedomsregler I kraft från den 1 januari 2012 Avgiftstariffer gällande från den 1 januari 2012 Skiljedomsregler I kraft från den 1 januari 2012 Avgiftstariffer gällande från den 1 januari 2012 Arbitration Rules In force from 1 January 2012 Cost scales effective as of 1 January 2012 2012 ICC Sweden

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella 2015-04-15 BESLUT Franklin Templeton Investments Corp. FI Dnr 15-1668 5000 Yonge Street Suite 900 Toronto, Ontario M2N 0A7 Kanada Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 08 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 8005-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2013-08-09, BVa 51, i mål nr Va 519/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Täby kommun 183

Läs mer

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM

Ombud: Advokaterna Tomas Rudenstam och Karin Crafoord Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr 2013-03-28 T 6147-10 Rotel 020108 Stockholm Sid l (11) KÄRANDE OF AB, Östergötlands Fastigheter AB, 556491-0098 Slakthusvägen 3 602 28 Norrköping Ombud: Jur.dr. Mathias André Box

Läs mer

Protokoll fört vid extra

Protokoll fört vid extra Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, den 24 januari 2017 kl. 14.00 14.10 på Strandvägen 7A i Stockholm. Minutes kept at an extraordinary general meeting

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 mars 2017 T 4191-15 KLAGANDE Falköpings Mejeri ekonomisk förening, 767800-0238 Odengatan 6 521 43 Falköping Ombud: Advokat MG MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

BESLUT 2012-08-22 Stockholm

BESLUT 2012-08-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 BESLUT 2012-08-22 Stockholm Mål nr F 2774-12 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-03-02

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

DOM 2014-01-24 Stockholm

DOM 2014-01-24 Stockholm Rotel 020108 2014-01-24 Stockholm Mål nr Sidi KÄRANDE National Joint-Stock Company "Naftogaz of Ukraine" (Naftogaz) 6 B Khmelnitskogo Street 010 01 Kiev Ukraina Ombud: Advokatema Ola Nilsson och Rikard

Läs mer

DOM Göteborg

DOM Göteborg HOVRÄTTEN FÖR Rotel 43 DOM 2015-02-27 Göteborg Mål nr T 4028-13 KÄRANDE Berde Plants Sweden AB, 556608-3720 Gullviksvägen l, 438 96 Hällingsjö Ombud: Advokaten Gunnar Johansson Box 7315, 103 90 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 december 2003 Ö 4190-03 KLAGANDE Hydraulkranar Sverige Aktiebolag, 556439-2172, Produktvägen 12 C, 246 43 LÖDDEKÖPINGE Ombud: jur.

Läs mer

1.1 Invoicing Requirements

1.1 Invoicing Requirements 1.1 Invoicing Requirements Document name The document should clearly state INVOICE, DOWNPAYMENT REQUEST or CREDIT NOTE. Invoice lines and credit lines cannot be sent in the same document. Invoicing currency.

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2014 Ö 2237-12 KLAGANDE Dödsboet efter Juan Aramendia Rosas c/o jur.kand. GD Ombud: Jur.kand. GD Adress som ovan MOTPART NCC

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business Styrelsens för motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of in accordance with Chapter 20 Section 8 of the Companies Act Såsom motiverat yttrande enligt 20

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 juni 2016 Ö 5616-15 KLAGANDE Tekniska Verken i Linköping AB (publ.), 556004-9727 Box 1500 581 15 Linköping Ombud: Advokat PS MOTPART

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

HOGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HOGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (4) II HOGSTA DOMSTOLENS Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2001 Ö 1245-01 KLAGANDE American Pacific Corporation, 3770 Howard Hughes Parkway, Suite 300, Las Vegas, NEVADA 89109, USA Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 januari 2008 Ö 5203-06 KLAGANDE AK Ombud: Advokat CA MOTPART DS Ombud: Advokat GB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 april 2014 Ö 4885-12 KLAGANDE Celynx Energy Solutions GmbH Im Tiergarten 36 CH-8055 Zürich Schweiz Ombud: Advokat MA och jur.kand.

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsen för Bong AB (publ) föreslår att årsstämman 2014 beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT Grandeur Peak Global Advisors, LLC FI Dnr 14-15532 136 South Main Street, Suite 720 Salt Lake City, UT 84101 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

SVEA HOVRATT BESLUT. Målnr Avdelning ^ Ö

SVEA HOVRATT BESLUT. Målnr Avdelning ^ Ö SVEA HOVRATT BESLUT. Målnr Avdelning02 2013-11-^ Ö 4821-13 Rotel 020103 Stockholm Sid 1 SÖKANDE Andritz Feed and Biofuel A/S Glentevej 5 DK-6705 Esbjerg Danmark Ombud: Advokaten Anders Bengtsson KLA-Karlerö

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer