Stockholm. KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm. KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A."

Transkript

1 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning T Rotel Meddelad i Stockholm Sid l (15) KÄRANDE Perstorp Aktiebolag, Perstorp Ombud: Advokaterna Pär Andersson och Linda Lundin Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box Helsingborg SVARANDE Silver Lining Finance SA i likvidation 60 Grand - Rue, 1st floor, L 1660 P.O. Box 653 L-2016 Luxembourg Luxemburg Ombud: Advokaten Johan Karlbom Setterwalls Advokatbyrå AB Box Göteborg SAKEN Klander av skiljedom KLANDRAD SKILJEDOM Skiljedom meddelad den 4 maj 2010 av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i mål V (115/2007), bilaga A. HOVRÄTTENS DOMSLUT 1. Hovrätten avslår käromålet. 2. Hovrätten förpliktar Perstorp Aktiebolag att ersätta Silver Lining Finance SA för dess rättegångskostnader med kr, norska kr samt l 800 euro, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppen enligt 6 räntelagen från dagens datum till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2290 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm :00-15:00 E-post:

2 Sid 2 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning BAKGRUND Parternas avtal Perstorp Aktiebolag (Perstorp) är ett svenskt bolag i specialkemibranschen. Silver Lining Finance SA (Silver Lining) är ett investeringsbolag med säte i Luxemburg. Perstorp och Silver Lining ingick den 11 mars 2005 ett aktieöverlåtelseavtal (SPAavtalet). Genom detta avtal köpte Perstorp från Silver Lining samtliga aktier i det holländska bolaget Franklin Holding B.V. Bolaget som överläts på detta sätt bytte senare firma till Perstorp Waspik B. V. Den l april 2005 tillträdde Perstorp aktierna. I SPA-avtalet angavs att svensk lag ska vara tillämplig på avtalet. Vidare innehöll avtalet en skiljeklausul enligt vilken alla tvister i samband med avtalet skulle lösas genom skiljeförfarande i Stockholm enligt Stockholms Handelskammares Skilj edomsinstituts skilj edomsregler. Priset för aktierna skulle enligt SPA-avtalet delas upp i två delar, nämligen en fast del och en rörlig del. Den rörliga delen bestod av en tilläggsköpeskilling som kunde bestämmas på olika sätt. Enligthuvudregeln skulle tilläggsköpeskillingen under tre års tid från tillträdesdagen årligen beräknas enligt en modell baserad på det överlåtna bolagets resultat per utgången av respektive resultatår. Det fanns dock angivet ett maximalt belopp enligt vilken tilläggsköpeskillingen kunde bestämmas. Detta belopp uppgick till euro. I avtalet fanns vidare bestämmelser som gav rätt till denna maximala tilläggsköpeskilling oberoende av det överlåtna bolagets resultat, om det skedde en extern försäljning av aktierna i det överlåtna bolaget. I punkt 7.8 i SPA-avtalet föreskrevs i nu relevanta avseenden följande. "Should the Purchaser before the end of the Earn Out Year III sell the shares in the Company to a third party, the remaining part of the Additional Purchase Price shall be paid within thirty (30) calendar days after the closing of such a share transfer. In such case, the Additional Purchase Price for the period from said closing to the end of the Earn Out Year III shall be calculated and the basis for such calculation shall be the maximum amount, i.e. EUR 2,969,000 per full Earn Out Year. Such annual maximum

3 SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning Sid 3 T amount shall be proportionally adjusted on the basis of the number of months between said closing and the next end of an Earn Out Year " "The term "third party" in this Section 7.8 shall not include any company within the group of companies to which the Purchaser belongs." Skiljetvisten och skiljedomen SPA-avtalet har gett upphov till flera tvister. Här kan följande nämnas. I juli 2006 inledde Perstorp ett skiljeförfarande mot Silver Lining eftersom parterna inte kunde enas om hur den på det första intjänandeåret belöpande tilläggsköpeskillingen skulle beräknas. Skiljedom meddelades den 20 december En klandertalan väcktes därefter i Svea hovrätt av Silver Lining (T ). Hovrätten lämnade denna klandertalan utan bifall i en dom 21 januari Domen kunde inte överklagas. Parterna kunde inte heller enas om tilläggsköpeskillingens storlek för det andra resultatåret. I september 2007 påkallade därför Perstorp ett skiljeförfarande för fastställande av tilläggsköpeskillingen för detta år. Under skiljeförfarandets gång kom parterna överens om att utöka skiljeförfarandet till att även omfatta tilläggsköpeskillingen för det tredje resultatåret. Skiljedom i denna tvist meddelades den 4 maj Skiljenämnden bestod av advokaterna Anders Ryssdal, Torgny Wetterberg och Christer Danielsson. Det är denna skiljedom som nu klandras av Perstorp. I skiljetvisten framfördes yrkanden från Perstorp som kärande och från Silver Lining som genkärande. Såvitt nu är av intresse framställde Silver Lining ett yrkande under den pågående skiljetvisten om att skiljenämnden skulle förplikta Perstorp att betala det maximala tilläggspriset om euro för det första respektive andra resultatåret. Som en grund för detta yrkande gjorde Silver Lining gällande att det skett en ägaröverlåtelse till en "third party" som utlöst betalningsskyldighet enligt den ovan redovisade bestämmelsen i punkt 7.8 i SPA-avtalet. Perstorp invände att någon

4 Sid 4 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning överlåtelse inte skett till "third party" som en sådan definieras i avtalet och att Silver Lining känt till överlåtelsen sedan årsskiftet 2005/2006. Perstorp invände även att Silver Lining inte reklamerat och framfört sitt krav i skälig tid (no notification of the claim within reasonable time). Inom parentes angavs detta i skiljedomen som "sw. allmän reklamationsskyldighet". Skiljenämnden bedömde frågan om betalning enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på s i skiljedomen. Skiljenämnden konstaterade inledningsvis att Silver Lining gjort gällande att betalningsskyldigheten enligt punkt 7.8 utlösts genom två överlåtelser som skett den 22 december 2005 och därefter den 22 mars Skiljenämnden konstaterade vidare att Perstorp gjort gällande att dessa överlåtelser inte utlöst någon tillämpning av punkt 7.8. Vidare skrev skiljenämnden bl.a. att Perstorp gjort gällande att Silver Lining under lång tid känt till överlåtelserna utan att protestera och att kravet därför inte kunde bifallas. Skiljenämnden konstaterade vidare att Silver Lining vidhållit att de två omnämnda överlåtelserna innebar överlåtelse enligt punkt 7.8 och att deras krav är framställt i rätt tid ("... and that its claim is timely"). Skiljenämnden gick sedan vidare och bedömde om de av Silver Lining påtalade överlåtelserna utlöst en skyldighet för Perstorp att betala maximal tilläggsköpeskilling enligt punkt 7.8. Nämnden kom här till den slutsatsen att överlåtelsen den 22 december 2005 i sig själv inte utlöste skyldighet att betala maximal tilläggsköpeskilling, men att den tillsammans med överlåtelsen den 22 mars 2006 innebar att betalningsskyldigheten hade utlösts samt att denna skyldighet hade utlösts för såväl det andra som tredje resultatåret. I det näst sista stycket på s. 22 i skiljedomen kom skiljenämnden att behandla frågan om kravet från Silver Lining framförts för sent. Nämnden konstaterade här bl.a. att det inte fanns några omständigheter som visade att Silver Lining kände till överlåtelsen den 22 mars 2006 förrän denna överlåtelse presenterades under den aktuella

5 Sid 5 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning skiljetvisten och att Silver Lining därför inte förlorat sin rätt att åberopa punkt 7.8 i SPA-avtalet. Skiljenämnden avslutade det aktuella stycket med följande konstaterande. "...Bearing in mind that the rightto full Earn Out under the provision in concern was triggered by the transfer under item 2 above, the Arbitral Tribunal finds that Respondent has not löst its right to invoke Art. 7.8 in support of its claim for maximum Additional Purchase Price even if there existed an obligation for Respondent to raise the issue." Därefter konstaterade skiljenämnden i det sista stycket på s. 22 att det över huvud taget inte funnits någon skyldighet för Silver Lining att reklamera. Skiljenämnden uttryckte detta på följande sätt. "The Arbitral Tribunal would like to add, however, that under Art. 7.8, the Claimant is under a contractual duty to itself identify the transfer triggering the payment of the maximum Additional Purchase Price, and to make payment within 30 calendar days after the closing of the relevant transfer. It is not Respondent's responsibility to identify the transfer or to make a claim. Claimant did not make any payment under Art. 7.8 as a result of the transfer mentioned in item 2. In view of the Arbitral TribunaFs finding that such transfer triggers payment of the maximum Additional Purchase Price Claimant erred in law, for which Claimant must itself bear the risk. There is simply no room for general notification principles ("allmän reklamationsskyldighet") to reduce Claimanfs obligations under Art.7.8." Efter att skiljenämnden därefter behandlat ytterligare en tvistig fråga om kravet framförts i rätt tid konstaterade den att Silver Lining hade rätt till maximal tilläggsköpeskilling för både det första och det andra resultatåret. I punkt 2 i domslutet förpliktades därför Perstorp att betala sammanlagt euro jämte ränta i maximal tilläggsköpeskilling för det två aktuella resultatåren. I punkt 7 förpliktades dessutom Perstorp att ersätta Silver Linings rättegångskostnader med vissa belopp. I punkt 9 förpliktades Perstorp och Silver Lining att solidariskt ersätta kostnaderna för skiljemännen. I övriga punkter beslutades andra frågor som inte är av särskilt intresse här. YRKANDEN I HOVRÄTTEN Perstorp har yrkat att hovrätten upphäver skiljedomen i de delar skiljedomen avser

6 Sid 6 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning förpliktigande för Perstorp att till Silver Lining utge maximal tilläggsköpeskilling för resultatår två och tre (punkt 2 i skiljedomen), samt ersättning för rättegångskostnader och fördelning parterna emellan av ansvaret för kostnader för skiljeförfarandet (punkterna 7 och 9 i skiljedomen). Silver Lining har bestritt yrkandena. Silver Lining har dock vitsordat att punkterna 7 och 9 i skiljedomen ska undanröjas för den händelse hovrätten undanröjer punkt 2. Partena har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten. GRUNDER M.M Parterna har till grund och utveckling av sin respektive talan anfört i huvudsak följande. Perstorp Skiljedomen ska undanröjas enligt 34 första stycket 2 lagen (1999:116) om skiljeförfarande därför att nämnden har överskridit sitt uppdrag. Uppdragsöverskridandet har skett genom att skiljenämnden har grundat sin bedömning avseende maximal tilläggsköpeskilling på omständigheter som inte har åberopats av Silver Lining inom ramen för skiljeförfarandet. Skiljenämnden har nämligen grundat sin skiljedom i frågan om betalningsskyldighet enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på två sammanhängande rättsfakta som inte åberopats av Silver Lining. Dessa icke åberopade rättsfakta återfinns i sista stycket på s. 22 i skiljedomen (se under Bakgrund ovan). Skiljenämnden har där grundat sin dom på att det funnits en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som innebar att en sådan ägarförändring skett som gav rätt till maximal tilläggsköpeskilling och erlägga betalning till Silver Lining inom 30 dagar samt att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort mellan parterna.

7 Sid? S VE A HOVRÄTT DOM T Avdelning Enligt svensk rätt - som skiljenämnden skulle tillämpa - gäller som huvudregel att en part som vill kräva ersättning eller göra en annan påföljd gällande med anledning av ett kontraktsbrott eller annat avtalsreglerat förhållande ska framställa sitt krav till motparten. Parten har en initiativplikt. Reklamationsplikten utgör ett uttryck för att initiativplikten ligger på den som vill göra gällande en påföljd. Undantagsvis kan initiativplikten ligga på den part som påstås vara prestationsskyldig. Reklamationsplikten kan avtalas bort. I sin skiljedom på s. 22 sista stycket har skiljenämnden lagt initiativplikten på den påstått prestationsskyldiga parten, dvs. på Perstorp, och konstaterat att reklamationsplikten fallit bort utan att Silver Lining har åberopat detta. Silver Lining åberopade endast att bolaget reklamerat i rätt tid ("its claim is timely"). I detta ligger ett vitsordande av att det finns en reklamationsplikt, men att den har fullgjorts i tid. Silver Lining har inte åberopat att reklamationsplikten har avtalats bort. I den sammanställning ( "table of claims") som parterna gjort och som tagits in i skiljedomen finns inte något påstående om att initiativplikten gått över på Perstorp och att den allmänna reklamationsplikten ska ha avtalats bort. Något sådant påstående fanns inte heller i övrigt i skiljetvisten. Silver Lining Det bestrids att skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag och att det finns grund för att undanröja skiljedomen enligt 34 första stycket 2 lagen om skiljeförfarande. Det bestrids att skiljenämnden har grundat sitt avgörande på omständigheter som inte har åberopats. De uttalanden som skiljenämnden gjort i sina domskäl under sista stycket på s. 22 i skiljedomen är inte att betrakta som rättsfakta utan det är frågan om en rättstillämpning från skiljenämndens sida. Om uttalandena kan anses omfatta rättsfakta så har dessa ändå åberopats av Silver Lining inom ramen för skilj efbrfarandet. Silver Lining har gjort tillräckliga åberopanden för att skiljenämnden ska få lägga de omständigheter som nämns i det aktuella stycket till grund för sin skiljedom. Den sammanställning ("table of claims") som gjordes i målet var inte en sammanställning av grunder utan av yrkanden. I en inlaga till skiljenämnden från den 2

8 Sid 8 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning december 2009 bemötte vidare Silver Lining ett påstående från Perstorps sida att Silver Lining inte kunde framföra sitt krav på maximal tilläggsköpeskilling på grund av att man inte vidtagit vissa åtgärder som stipulerades i punkt 8.5 i SPA-avtalet. Samtidigt bemöttes Perstorps påstående om för sen reklamation. Dessa frågor behandlades i punkt i den aktuella inlagan som löd på följande sätt. "Respondent rejects that Respondent is barred to put forward a claim for maximum earn out. There is no such limitation in the SPÄ in this regard. Section 8.5 in the SPÄ, which is the section referred to by Claimant as basis for its position, refers only to the draft earn out calculations and thus the items pertaining to these calculation. No time limitation is put forward pertaining section 7.8, which is the relevant provision in the SPÄ in this part". Silver Lining gjorde genom det sagda gällande att punkt 7.8 i SPA-avtalet var tillämplig när det gällde maximal tilläggsköpeskilling och att det av den punkten följde att det inte fanns någon reklamationsfrist för Silver Lining. Skiljenämnden har endast med stöd av principen om att domstolen känner rätten (jura novit curia) tillämpat vissa rättsregler på de av Silver Lining åberopade omständigheterna. Under alla förhållanden har de omständigheter som behandlas under sista stycket på s. 22 i skiljedomen inte lagts till grund för skiljedomen. Det framgår av sammanhanget och ordalydelsen att det är fråga om ett s.k. "obiter dictunf'. I det näst sista stycket i domskälen på s. 22 har skiljenämnden behandlat Perstorps invändning om för sen reklamation och därvid konstaterat att Silver Lining har reklamerat i tid. Skiljenämnden har således grundat sin dom i reklamationsfrågan på att reklamation skett i tid. Det som skiljenämnden sedan skrev om att det inte funnits någon reklamationsplikt utgjorde endast ett tillägg utöver skälen för domslutet. I vart fall finns inget orsakssamband mellan ett eventuellt uppdragsöverskridande och utgången i skiljeförfarandet. Perstorp Det bestrids att uttalandena i sista stycket s. 22 i skiljedomen endast utgör rättstillämpning eller att de förhållanden som påtalas där varit åberopade.

9 Sid 9 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Silver Linings uttalanden i sin inlaga från den 2 december 2009 under punkt avsåg endast tillämpligheten av punkt 8.5 i SP A-avtal et. Silver Lining gjorde inte gällande att punkt 7.8 i avtalet innebar en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som utlöste bestämmelsens tillämpning och att betala till Silver Lining inom viss tid. Silver Lining gjorde inte heller gällande att punkt 7.8 skulle innebära att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort. Det förekom inte sådana rättsfakta som skiljenämnden dömt över. Skiljenämnden har inte gjort de omtvistade uttalandena enligt principen om att domstolen känner rätten utan frågan är om en avtalstolkning baserad på rättsfakta som inte åberopats. Skiljenämndens bedömning om att Perstorp haft en initiativplikt och att den allmänna reklamationsplikten avtalats bort utgör inte ett s.k. obiter dictum. Uttalandet gällde en konkret situation i målet och måste uppfattas som ytterligare skäl för skiljenämndens avgörande. Genom bedömningen i sista stycket på s. 22 blev ju dessutom skiljenämndens bedömning i frågan om reklamation skett i rätt tid irrelevant. Skiljenämndens bedömning angående intitiativplikt och bortavtalad allmän reklamationsplikt kan vidare ha färgat nämndens bedömning i frågan om reklamation skett i rätt tid. Den bedömning som skiljenämnden gjort i sistnämnda fråga framstår nämligen inte som rimlig mot bakgrund av de omständigheter och skriftliga handlingar som Perstorp åberopade i skiljetvisten. Något krav på orsakssamband mellan ett uppdragsöverskridande och utgången i skiljeförfarandet finns inte för att en skiljedom ska upphävas. Övrigt Utöver det som redovisats ovan har parternas talan i hovrätten huvudsakligen bestått i att de redogjort för parternas mellanhavanden, SP A-avtalet om ständigheterna kring skiljeförfarandet och innehållet i skriftliga handlingar. Det som framförts i dessa avseenden redovisas under domskälen i den mån det har betydelse för hovrättens bedömning.

10 Sid 10 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning BEVISNING På begäran av Silver Lining har vittnesförhör ägt rum med skiljenämndens ordförande, den norske advokaten Anders Ryssdal. Båda parter har åberopat skriftlig bevisning. HOVRÄTTENS DOMSKÄL Enligt 34 kap. första stycket 2 lagen om skiljeförfarande ska en skiljedom helt eller delvis hävas om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag. I förarbetena till bestämmelsen uttalas att om skiljemännen grundar sitt avgörande på en omständighet som inte åberopats av en part bör de anses ha överskridit sitt uppdrag (prop. 1998/99:35 s. 145). Innebörden är i princip densamma som förbudet i 17 kap. 3 rättegångsbalken för en domstol att i dispositiva mål grunda en dom på omständighet som inte av part åberopats till grund för talan. Om skiljemännen således grundar sitt avgörande på ett rättsfaktum som inte åberopats av en part bör de anses ha överskridit sitt uppdrag. Visserligen har större flexibilitet ansetts vara påkallad i internationella tvister eftersom man här inte kan räkna med en bundenhet till den svenska processuella begreppsapparaten. Under alla förhållanden kan det dock inte komma ifråga att döma över en grund eller invändning som över huvud taget inte förts på tal under skiljeförfarandet (se t.ex. Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, 2005, s. 247). Perstorp har gjort gällande att skiljenämnden överskridit sin befogenhet genom att den grundat sin bedömning i frågan om betalningsskyldighet enligt punkt 7.8 i SPA-avtalet på rättsfakta som inte åberopats av Silver Lining. Dessa icke åberopade rättsfakta utgörs enligt Perstorp av en skyldighet för Perstorp att identifiera en aktieöverlåtelse som innebär att en sådan ägarförändring skett som gav rätt till maximal tilläggsköpeskilling enligt den aktuella avtalsbestämmelsen och erlägga betalning för denna till Silver Lining inom 30 dagar samt att allmänna reklamationsprinciper avtalats bort mellan parterna. Silver Lining har invänt att de uttalanden av skiljenämnden som Perstorp har hänvisat till inte är att betrakta som rättsfakta utan att de utgör en rättstillämpning från skiljenämndens sida. Silver Lining har vidare invänt att om uttalandena kan anses

11 Sid 11 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning omfatta rättsfakta så har dessa ändå åberopats inom ramen för skiljeförfarandet. Silver Lining har därutöver gjort gällande att det som skiljenämnden skrivit i aktuellt hänseende endast är ett tillägg utan betydelse för prövningen och utgången (obiter dictum) och att det därför under alla förhållanden inte är fråga om att skiljedomen har grundats på någon icke åberopad omständighet. För att korrekt bedöma frågan om en icke åberopad omständighet lagts till grund för skiljenämndens avgörande måste utgångspunkten vara den grund som Silver Lining åberopade till stöd för sitt krav på maximal tilläggsköpeskilling för det andra och tredje resultatåret. Detta krav grundades sig dels på att parterna i SPA-avtalet punkt 7.8 avtalat att maximal tilläggsköpeskilling skulle betalas av Perstorp om det skedde en viss typ av ägaröverlåtelse, dels att en sådan ägaröverlåtelse faktiskt ägt rum. Av den av Silver Lining åberopade klausulen i SPA-avtalet framgick också hur och när en sådan betalning skulle ske. När det gäller Perstorps grunder för sitt bestridande och Silver Linings bemötanden av dessa är det tydligt att skiljemännen inte helt uttömmande har redogjort för dessa i skiljedomen. Den sammanställning ("table of claims") som finns i domen framstår mer som en lista över de många olika delkraven än en uttömmande redogörelse för de rättsfakta som förts in i målet av parterna. Vidare har skiljenämnden inledningsvis skrivit i sina domskäl - dvs. efter redogörelsen av "table of claims" - att nämnden för varje enskilt krav ska redogöra för de huvudsakliga omständigheterna och hur nämnden bedömer dessa. Nämnden påpekade dock att denna redogörelse inte gjorts uttömmande utan att den medvetet begränsats till det som skiljenämnden ansett relevant för att pröva yrkandena. När det gäller att bedöma Perstorps grunder för sitt bestridande och Silver Linings invändningar mot dessa är det mot denna bakgrund nödvändigt att analysera såväl innehållet i skiljedomen som innehållet i parternas inlagor. Det är klart och ostridigt att Perstorp till grund för sitt bestridande bl.a. åberopat att kravet på maximal tilläggsköpeskilling framförts för sent och därför inte kunde bifallas, dels på grund av att förfarandet i punkterna 8.4 och 8.5 i SPA-avtalet inte

12 Sid 12 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning iakttagits, dels på grund av att Silver Lining över huvud taget inte reklamerat i skälig tid. Frågan är här vad parterna anförde rörande den sistnämnda grunden för bestridandet. I skiljenämndens domskäl har endast antecknats att Silver Lining ansåg sig ha framfört kravet i rätt tid och det är också denna fråga nämnden prövat i det näst sista stycket på s. 22 i skiljedomen. Enligt hovrättens mening kan denna inställning från Silver Linings sida dock inte uppfattas som ett vitsordande av att det i och för sig skulle finnas en reklamationsplikt. Frågan om det som utgångspunkt över huvud taget finns en allmän reklamationsplikt i en situation som den aktuella måste dessutom närmast betraktas som en rättslig fråga över vilken skiljenämnden själv äger förfoga. Vidare anser hovrätten att Silver Lining i sin inlaga från den 2 december 2009 (punkt 3.3.2) får anses ha lämnat ett bemötande av Perstorps påstående att det skulle existera en reklamationsfrist. I den sista meningen har Silver Lining invänt att "...No time limitation is put forward pertaining section 7.8, which is the relevant provision in the SPÄ in this part''. I det aktuella stycket behandlade Silver Lining visserligen först frågan om preklusion enligt punkterna 8.4 och 8.5 i SPA-avtalet. Den ovan citerade meningen tar dock tydligt sikte på att det inte finns någon reklamationsfrist enligt punkt 7.8, vilken alltså var den bestämmelse på vilken Silver Lining grundade sitt krav. Det är svårt att uppfatta detta på annat sätt än att Silver Lining bestred att det över huvud taget existerade en reklamationsfrist i aktuell situation. Vad skiljenämnden har gjort under det omtvistade sista stycket på s. 22 är att bedöma om det över huvud taget funnits en reklamationsfrist i aktuell situation. Skiljenämnden har gjort bedömningen med utgångspunkt i innehållet i den bestämmelse i SPA-avtalet som Silver Lining åberopat till grund för sitt krav och mot bakgrund av att Silver Lining påpekat att bestämmelsen saknade en reklamationsfrist. Skiljenämndens slutsats var att punkt 7.8 helt enkelt inte lämnade något utrymme för allmänna reklamationsprinciper.

13 Sid 13 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Frågan om parternas syn på existensen av en allmän reklamationsplikt skulle naturligtvis - i vart fall som hovrätten fått skiljetvisten presenterad för sig - kunnat ha utretts tydligare under skiljeförfarandet. Mot bakgrund av att skiljenämnden analyserat frågan rättsligt med utgångspunkt i den bestämmelse som utgjorde grundvalen för kravet och mot bakgrund av att Silver Lining får anses ha bestritt existensen av en reklamationsfrist anser hovrätten att skiljenämndens domskäl i denna del knappast kan anses omfatta en bedömning av omständigheter som inte åberopats av Silver Lining. Det omtvistade stycket i domskälen måste också analyseras i sitt sammanhang i övrigt. När skiljenämnden i sina domskäl kom in på frågan om existensen av en reklamationsplikt hade nämnden redan konstaterat att Silver Lining framfört sitt krav i rätt tid, för det fall en reklamationsplikt skulle existera. Inledningen av det omtvistade stycket ("The Arbitral Tribunal would like to add, however...") ger vid handen att det är något som skiljenämnden önskade tillägga trots att detta inte varit nödvändigt. Eftersom nämnden redan tidigare hade konstaterat att kravet framförts i tid, även vid existensen av en reklamationsplikt, är det tydligt att det är ett s.k. obiter dictum från skiljenämndens sida. Anders Ryssdal, som var ordförande i skiljenämnden, har i sitt vittnesmål också bekräftat att så var fallet. Bedömningen i detta avseende bör visserligen främst göras objektivt utifrån innehållet i skiljedomen och inte utifrån vad skiljemännen må erinra sig vid ett senare tillfälle. I detta fall ger dock Anders Ryssdals uppgifter stöd för den tolkning som framstår som den rimliga. Perstorp har vidare gjort gällande att skiljenämnden ändå kan ha påverkats i sin bedömning av om reklamation skett i tid av sin bedömning i frågan om det över huvud taget existerade en reklamationsplikt. Perstorp har här påpekat att nämndens bedömning i den första frågan framstår som märklig mot bakgrund av de omständigheter och den utredning som Perstorp åberopade i skiljetvisten. Det ska här först påpekas att skiljenämndens bedömning av om reklamation skett i skälig tid utgörs av en bevisvärdering av när Silver Lining fick tillräcklig kunskap om den överlåtelse som utlöste betalningsskyldighet för tilläggsköpeskillingen. Denna bedömning varken är eller kan vara föremål för klander. Dessutom är det tydligt att skiljenämnden sett denna bevisvärdering som huvudfrågan och att bedömningen om

14 Sid 14 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning reklamationspliktens existens varit föremål för ett förtydligande tillägg. Det framstår enligt hovrätten som mycket långsökt att skiljenämnden skulle ha gjort en annan bevisvärdering, om nämnden inte tagit upp frågan om existensen av en allmän reklamationsplikt. Perstorps påstående om en sådan påverkan kan därför lämnas utan avseende. Perstorp har vidare gjort gällande att även om skiljenämndens överväganden under sista stycket på s. 22 i skiljedomen inte påverkat domslutet är det fråga om ett uppdragsöverskridande eftersom det inte krävs något orsakssamband mellan uppdragsöverskridandet och utgången i tvisten. Det är visserligen sant att 34 första stycket 2 lagen om skiljeförfarande enligt sin lydelse inte kräver ett sådant samband. Ett uppdragsöverskridande av aktuellt slag ska dock vara inriktat på att skiljenämnden grundat sitt avgörande på en omständighet som inte åberopats (prop. 1998/99:35 s. 145). I detta måste anses ligga ett krav på att den omständighet som inte åberopats haft någon betydelse för utgången (jfr Lindskog, Skiljeförfarande, En kommentar, 2005, s. 932). Enligt hovrättens mening är det mot den nämnda bakgrunden tydligt att de omständigheter som skiljenämnden bedömt under det omtvistade stycket inte haft någon betydelse för utgången utan att skrivningen endast inneburit ett s.k. obiter dictum samt att omständigheterna därmed inte heller kan sägas ha legat till grund för skiljedomen. Sammanfattningsvis anser hovrätten således att de omständigheter som skiljenämnden bedömt under det omtvistade stycket ryms under de åberopanden som Silver Lining har gjort samt att det aktuella stycket under alla förhållanden utgjort ett förtydligande som inte kan sägas ha legat till grund för avgörandet. Mot denna bakgrund kan skiljenämnden inte anses ha överskridit sitt uppdrag genom att ha grundat sin bedömning avseende maximal tilläggsköpeskilling på omständigheter som icke har åberopats av Silver Lining inom ramen för skiljeförfarandet. Käromålet ska således avslås.

15 Sid 15 SVEA HOVRÄTT DOM T Avdelning Denna utgång i målet innebär att Perstorp ska ersätta Silver Lining för dess rättegångskostnader. Perstorp har vitsordat den yrkade ersättningen som skälig förutom vad avser ersättningen för vittnet Anders Ryssdal. Hovrätten anser att den begärda ersättningen får godtas. Hovrättens dom får enligt 43 andra stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande inte överklagas. 7 % / I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsrådet Anders Dereborg, referent, och tf. hovrättsassessorn Elisabeth Hovmöller. Enhälligt

16 BILAGA 1 ARBITRATION INSTITUTE OF THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE P.O.Box 16050, SE Stockholm, Sweden Phone: Fax: Ink. till Svea hovrätt Avd. &.JT 2Q/6 Måll nr/ y ö^, / Aktbil Ingivare FINAL AWARD Date: 4 May 2010 Place of Arbitration: Stockholm Case no: SCC V(115/2007) Claimant: Perstorp AB SE Perstorp Sweden Claimanfs counsel: Respondent: Advokat Pär Andersson/advokat Linda Lundin Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB P.O,Box 1384 SE Helsingborg, Sweden Tel: Fax: Silver Lining Finance SA 60 Grand Rue, l st Floor, L 1660 P.O.Box 653 L-2016 Luxembourg Luxembourg Respondenfs counsel: Advokat Johan Karlbom/advokat Shervin Shikhan Setterwalls Advokatbyrå P.O.Box SE G0teborg, Sweden Tel: Fax: Arbitral Tribunal: Dr, Anders Ryssdal, Chairman Mr. Torgny Wetterberg Mr. Christer Danielsson M /1/H /ASR

17 1. THE PARTIES AND THE CONTRACT Claimant is a Swedish company having its principal office in Perstorp and Respondent is a company having its statutory seat in Luxembourg. Claimant and Respondent entered into a Share Purchase Agreement on 11 March 2005 ("the SPÄ"). According to the SPÄ Claimant purchased and Respondent sold all of the shares in Franklin Holding B.V., a Dutch company entered into the Trade Register of the Netherlands under no ("the Company"). The shares constituted the entire stock capital of the Company. 2. ARBITRATION AND GOVERNING LAW The SPÄ contains the following provisions on choice of law and arbitration: "Governing Law This Agreement shall be governed by and construed in accordance wlth the laws of Sweden, without giving effect to the conflict of law principles thereof. Dispute Resolution Arbitration Subject to Section 15.2, any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The arbitral tribunal shall be composed of three arbitrators. The place of arbitration shall be Stockholm. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. Optional Forum Notwithstanding the provisions of Section 15.1, the Purchaser shall have the right, in its so/e discretion, to take any legal actions against the Se/ler in any other competent court in any jurisdiction." The Tribunal will deal with an objection to its jurisdiction in count 15 below. For the purpose of solving the present dispute, the Tribunal will apply Swedish law. 3. THE DISPUTE ÖVER EARN OUT YEAR II According to the SPÄ the purchase price for the shares was divided into two parts. The first part of the purchase price was agreed as a fixed amount, subject to adjustments pursuant to i.a. changes in the Company's working capital as per closing on a EUR for EUR basis. The second part of the purchase price was agreed to be based on the EBITDA över a period of three years for the Company and its subsidiaries, ("the Additional Purchase Price"). Each twelve months following the closing date l April 2005 is referred to as an Earn Out Year and according to the SPÄ an Additional Purchase Price was to be calculated following each Earn Out Year. On 10 May 2007, Claimant provided Respondent with a draft profit and loss account for the Company and its subsidiaries for Earn Out Year II, i.e. l April March 2007, together with a statement from Claimanfs accountant. According to Claimant, the EBITDA for Earn Out Year 2 was EUR 3,166,000 and the Additional Purchase Price EUR 1,228,140. Upon receipt of the draft earn out accounts, Respondent informed Claimant that Respondent disagreed with the proposed Additional Purchase Price for this year. Instead, Respondent proposed an Additional Purchase Price amounting to the maximum agreed Additional Purchase Price, i.e. EUR 2,960,000. Respondent furthermore requested additional information, asked a number of questions and requested access to information by others than Respondenfs accountant. 4. THE ARBITRATION According to the SPÄ, Section 8.7, any dispute regarding the Consolidated profit and loss accounts for any one of the three twelve months periods following closing shall be finally settled by M /1/ /ASR 2

18 arbitration, if the Parties cannot agree within thirty (30) calendar days following notice from Respondent that Respondent disagrees with Claimanfs draft profit and loss account. This agreed 30 days period has elapsed. On 12 September 2007 Claimant filed its Request for Arbitration with the Stockholm Chamber of Commerce Arbitration Institute ("SCC"), and the Respondent filed its Answer to said Request on 10 October The SCC Institute opened a filé with case number SCC (V115/2007), and an Arbitration Tribunal consisting of Torgny Wetterberg, Christer Danielsson and Anders Ryssdal (chairman) was appointed. On 21 January 2008 Claimant filed its Statement of Ctaim. Respondent on 20 February 2008 filed its Request for Production of Documents, to which Claimant filed its Answer on 26 February On 26 February 2008 the Parties held a telephone conference with the chairman of the Tribunal, where the chairman i.a. pointed to the main rules as regards document production, i.e. that the evidentiary value of documents must be explained in order for the Tribunal to rule on a request for production. New deadlines were fixed to set a timetable for the further proceedings. Respondent filed its preliminary Statement of Defense and Counterclaim on 3 March 2008, and Claimant commented on this pleading on 25 March Claimant on 4 April 2008 also provided the Arbitration Tribunal with a list of documents provided to Respondent. On 30 Apri! 2008, Claimant fiied its Second Statement in the dispute. 5. THE DISPUTE ÖVER EARN OUT YEAR III During the first quarter of 2008 the Parties also discussed issues relating to the Additional Purchase Price for Earn Out Year III which would probably come to be in dispute between them, since the procedure described above for Earn Out Year II to agree on the amount for the Additional Purchase Price was ät this time being completed without agreement having been made. The Parties therefore explored the possibility of consolidating the dispute for Earn Out Year II with the upcoming dispute relating to Earn Out Year III, through an agreement to introduce new claims in Arbitration SCC V(115/2007). The Arbitral Tribunal consented to such expansion of dispute SCC V(115/2007) for obvious reasons of procedural economy. On 26 June 2008 the Parties and the Chairman signed a protocol to expand the proceedings, and a request for an extension of the award until 31 May 2009 was made with SCC. SCC was informed of the protocol and granted said extension. The protocol had the following contents in its first two paragraphs: "The partias have entered into a Share Purchase Agreement 11 March 2005 and decided in Clause 15.1 La. that "any dispute, controversy or claim araising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be sett/ed by arbitration in accordance with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce". The parties have referred a dispute över claims and counterclaims for Earn Out Year II of the Share Purchase Agreement to arbitration, and this dispute is pending as SCC Arbitration V (115/2007). Moreover, the parties are now aware that another dispute is arising between them över claims and counterclaims for Earn Out Year III of the Share Purchase Agreement, and they have decided to consolidate this upcoming dispute with the pending dispute through the introduction of new claims and counterclaims related also to Earn Out Year III in the pending SCC Arbitration V (115/2007). The Arbitral Tribunal has agreed to such conso/idation." A new set of deadlines was also fixed, but these have låter had to be adjusted. 6. THE CONTINUATION OF THE ARBITRAL PROCEEDINGS On 31 July 2008, Respondent, from now on represented by Messrs. J.P.R.C. Vos, and A.F.M. Snijders, directors, filed a renewed Request for Information. On 29 August 2008 Claimant filed its Comments to the 31 July request, where it restated its objections to the earlier request. It provided Respondent with some information, but specifically Ml /1/ /ASR 3

19 made reservations against having any obligation to provide this information. On 29 August 2008, Claimant also submitted its Statement of Qaim for Earn Out Year III. In a fax letter to the Tribunal of 13 October 2008, which reached the Tribunal on 29 October 2008, Respondent observed that it would be unable to comment on Claimanfs two Statements of Claim until the Arbitral Tribunal had reviewed the request for document production, to which the Tribunal responded that it would review these requests, as well as set a new timetable. On 27 October 2008 Respondent submitted some e-mai!s exchanged with various third parties and Claimanfs counsel to the Tribunal. On 10 November 2008, the Arbitral Tribunal made a Decision on document production, procedural issues and timetable. Under the Decision Respondent on 8 December 2008 filed a request for information. Claimant commented on this submission on 19 December On 13 January 2009 Claimant submitted a request for further relief. The Arbitral Tribunal made a new Decision on document production, procedural issues and timetable 21 January Claimant commented on this Decision in a fax 30 January Claimant provided a supplementary restatement on 13 February 2009, to which Respondent made comments in an e- mail on the same date 13 February 2009, Respondent had further comments on the request for information 15 February A hearing on the further request for document production was held in Stockholm on 16 March Ät the hearing in Stockholm, the parties reached a number of agreements on voluntary exchange of documents and Claimant made further submissions on document production 20 March 2009 and 25 March The protocol from the 16 March hearing from Stockholm was circulated to the parties on 27 March The protocol was also sent to SCC with a request for extension of the time limit of the Award to 21 September 2009.This request was granted by SCC on 27 March Claimant made a submission and a request for a decision on 14 April Upon a call for additional advances by the SCC to the parties, because of the expansion of the dlspute to cover Earn Out Year III, correspondence on this issue ensued in the following period up till eariy July 2009, when the additional advance was finaliy settled with the SCC by both parties. On 3 July 2009 the Tribunal circulated its Observations and Decisions on document production and timetable, based on the 16 March hearing in Stockholm and subsequent voluntary exchange of documents. A number of s were exchanged from 6 July 2009 till 21 September 2009 regarding document production and requests for extensions. On 31 August 2009 SCC was informed of dates for the final hearings in Stockholm January and February The Tribunal also requested an extension of the tirne limit of the Award to 31 March 2010, and this request was granted by SCC on 7 September On 22 September 2009, Messrs. Johan Karlbom and Shervin Shikhan of the lawfirm Setterwalls filed a submission as Respondenfs new counsel together with a power of attorney. The submission contained a request for production of documents as well as comments on a number of procedural issues. In addition, a request for a separate award under section 7.8 of the SPÄ was filed, claiming that a tfärister~ötthe"shares in the'company entitled Respondent to the maximum Additional Earn ÖufPrice under this section of the SPÄ. In an 23 September 2009, the Tribunal welcomed Respondent's counsel, and made clear that deadlines earlier set had to be honoured. Claimant filed a new submission on l October 2009, commenting on the request for document production, and also i.a. resisted a call for separate award under the SPÄ Art The Tribunal made a Decision on the request for document production on 12 October 2009, which was circulated to the parties. In this Decision the timetable for the finalization for the proceedings M /1/ /ASR

20 was also established, and Respondenfs request for a separate award under SPÄ Art. 7.8 was denied. In accordance with the established timetable, Respondent filed its Statement of Defence and Counterclaim regarding Earn Out Year III on 15 September On 15 October 2009 Claimant filed a submission making documents sought by Respondent available. The issue of document production was further commented on by Claimant in s 19 and 20 October On 21 October 2009 the Tribunal established the final timetable for the remaining proceedings. On 23 October 2009 Claimant filed a memorial, requesting i.a. that Respondenfs request for maximum Additional Earn Out Price with reference to Art. 7.9 of the SPÄ be rejected in a separate award, since this issue had been finally settled with res judicata effect in the arbitration award for Earn Out Year I dated 20 December Respondent protested against Claimanfs call for res judicata dismissal in a letter l November 2009, while this caused further comments from Claimant on 5 November In accordance with the timetable, Claimant filed a second statement for Earn Out Year III on 11 December 2009, and Respondent filed its supplementary statement on 2 December On 11 December 2009, counse! for both parties and the Chairman held a telephone conference to prepare for the final stage of proceedings. In the telephone conversation, the parties were encouraged to provide their final table of clairns, which the Claimant did on 16 December 2009, and Respondent did on the same date. In this telephone conversation Claimant also amended its call for dismissal of Respondenfs Art. 7.9 claim by requesting a decision to dismiss rather than a separate award. In a Procedural Order 18 December 2009, the Tribunal settled some outstanding issues where the parties had failed to reach agreement. On 21 December 2009, the Tribunal in a Decision honoured Claimanfs request for a dismissal of the claim for maximum Additional Purchase Price with reference to Art. 7.9 of the SPÄ, as the claim had been settled with res judicata effect in the Year I Arbitration award of 20 December This claim was consequently barred from further treatment in the present arbitral proceedings. The oral hearing on the presentation on evidence and Claimanfs opening statement took place in Stockholm January These proceedings were recorded, and recordings were distributed to the parties and the arbitrators, After the oral hearing, the parties were requested to update their table of claims, and this was done by Respondent on an 22 January 2010 and by Claimant in an 26 January Upon requests from the Tribunal, further clarifications were provided in follow-up e-maits. Closing arguments took place in Stockholm on 10 and 11 February On 11 March the Tribunal requested an extension of the time limit for the Award till 30 April 2010, and this request was granted by the SCC on 17 March The parties exchanged their submissions on costs and comments on this issue in the period up till 10 March On 28 April 2010 SCC extended the time limit for the Award till 7 May On 29 April 2010 SCC determined the costs of the arbitration. 7. THE DISPUTES Under its appointment by the SCC, and under the Parties' agreement to expand the dispute, the Tribunal is empowered to rule on disputes related to Earn Out Years II and III. The Requests for Arbitration över Earn Out Years II and III cover Claimanfs Claim as to how the Additional Purchase Price should be fixed, i.e. in what amount, and its claim to recover damages/penalty fees for Respondenfs alleged violation of non-solicitation and non-competition M /1/ /ASR 5

21 clauses of the SPÄ and the release of funds in an Escrow Account. Finally, interest and costs are clairned for such recoveries. Respondent has filed its Counterclaim to seek the maximum Additional Purchase Price for Earn Out Years II and III, with additional observations on the right to carry forward or backwards differences to other Earn Out Years. Respondent also claims interest since the Closing Date l April In addition, Respondent seeks to recover costs. Respondent also states that Claimanfs claims should be rejected as being without merit. 8. THE PARTIES' SUBMISSIONS It follows from the history of the arbitral proceedings above that a number of memorials with extensive legal and factual submissions näve been filed, In addition, the parties have presented their case in oral hearings in January and February The Tribunal has carefully examined all written and oral submissions, and makes a general reference to them here. 9. CLAIMANTS CLAIMS Ät the hearing in Stockholm 11 February 2010, counsel for Claimant confirmed that the table of claims with legal grounds as presented in its 22 January 2010, is the final version. Claimant has asserted the following claims: 1. Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by a declaratory relief that the Additional Purchase Price for Earn Out Year II shall be set to EUR 1,337, Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by declaratory relief that the Additional Purchase price for Earn Out Year III shall be set to EUR 937, Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award ordering Respondent to pay to Claimant EUR 1,050,000 (jointly with Mr. Frank Snijders). 4. Claimant requests the Arbitrai Tribunal to render an award ordering Respondent to pay to Claimant EUR 50,000 (jointly with Mr. Frank Snijders). 5. Claimant requests the Arbitral Tribunal to render an award establishing by a declaratory relief that an amount of EUR 143, plus interest until paid held in escrow pursuant to Escrow Agreement No. l Schedule to the SPÄ, shall be released to Claimant. Claimant has also claimed reimbursement of the costs of the arbitration with interest. 10. CLAIMANT'S LEGAL GROUNDS The legal grounds for the claims are as follows: For claim no. l - Earn Out Year II The Additional Purchase Price is to be calculated in accordance with the principles agreed in Section 7 of the SPÄ. The EBITDA is to be calcuiated in accordance with the definition of "EBITDA", "Earn Out Accounts", "Accounting Principles" and "GAAP", which provides as follows: i EBITDA according to FRANGO Overaccrual for PWC costs 2005 Accrual for bonuses 2005 Accrual for vacation days 2006 Accrual for vacation days 2007 Invoice Perstorp Project Q Accrual for receivable Wenemco Dividend tax repayment AR Korlaar paid to SL-cornpany Expenses MFM paid by Perstorp Holding BV Adjustment for management fee from Respondent Adjustment for acid sales commissions Adjusted EBITDA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3,156,000-4,000 12,000 17,000-9,000 35,000-1,000-3,000-3,000-6,000-28,000 84,000 3,250,000 Actual EBITDA Undisputed Undisputed Undisputed Law and GAAP requirement Undisputed Loss Extraordinary income Loss Costs for actual services rendered ordinary course of business Extraordinary income/ costs Undisputed M /1/ /ASR

22 For claim no, 2- Earn Out Year III The Additional Purchase Price is to be calculated in accordance with the principles agreed in Section 7 of the SPÄ. The EBITDA is to be calculated in accordance with the definition of "EBITDA", "Earn Out Accounts", "Accounting Principles" and "GAAP", which provides as follows: 2.1 j EBITDA according to FRANGO Comrnission to liquid acids Lawyers' costs regardinq the MCA dispute Shipment to Aiqeria Adjustment of management fee Respondent Adjustment for cut-off expenses Accrual for vacation days in Earn Out Year II Adjusted EBITDA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2,838,000-84, ,000-26,000 64,000-42,000 9,000 3,298,000 Actual EBITDA Undisputed Undisputed Undisputed Reversal made for accounting purposes oniy Reven ues and costs affecting Ql 2008 Reversal made accounting purposes only for Extraordinary income For claim no, 3 Respondenfs breaches of the non-competition undertaking in Section of the SPÄ based upon 21 identified deliveries by Wenemco to Mr. Taigats companies in Russia and Belarus. Wenemco is directly or indirectly controlled by Respondent and/or Mr. Snijders, Section of the SPÄ. For claim no. 4 Respondenfs breach of the non-solicitation undertaking in Section of the SPÄ based upon the receipt/acceptance of services from as well as engagement of Mr. van den Berg in Wenemco. Mr. van den Berg was a Key Employee of the Company. Wenemco is directly or indirectly controlled by Respondent and/or Mr. Snijders, Section of the SPÄ. For claim no. 5 Supre Mals Loan not paid by debtor assigned to Respondent. Respondent responsibie. Section of the SPÄ and Escrow Agreement No. 1. Obligation to release after 180 days. 11. RESPONDENTS CLAIMS On the other side, Respondenfs counsel ät the hearing in Stockholm 11 February 2010 confirmed that its table of claims below as finaiized in an 26 January 2010 is the final table of claims: 1. Establish by a declaratory relief that the EBITDA for Earn Out Year II shall be set to (a) EUR 5,168,709 alternatively (b) EUR 4,323, Establish by a declaratory relief that the EBITDA for Earn Out Year III shall be set to (a) EUR 6,872,773 alternatively (b) EUR 5,187, Establish that the EBITDA for Earn Out Year II and/or III exceeds the applicable target result for that year and that the difference may be carried backward or forward, as the case may be, to Earn Out Year I and/or Earn Out Year II in accordance with Section 7.3 in the SPÄ 4. Order Claimant to pay to Respondent the maximum Additional Purchase Price for Earn Out Year II and III in the amount of EUR 2,960,000 for each year 5. Order Claimant to pay to Respondent interest for the amount awarded ät an annual råte of 9 per cent from l April 2005, the date of Closing, on the amount of EUR 2,960, Render a separate award establishing that the Arbitral Tribunal lacks jurisdiction to adjudicate the claims put forward in this case, pending an award from the Dutch courts regarding the issues of (a) dismissal of Respondent as a managing director in the Company and (b) the termination of the MCA 7. Dismiss all Claimanfs claims 8. Order Claimant to compensate Respondent for its costs of Arbitration with interest thereon, and as between the parties, alone to bear the compensation to the arbitrators and to the M /1/ /ASR

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, 556016-9095 115 77 Stockholm Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juni 2010 T 156-09 KLAGANDE Korsnäs Aktiebolag, 556023-8338 801 81 Gävle Ombud: Advokaterna O N och O H MOTPART AB Fortum Värme samägt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 april 2012 Ö 5553-09 KLAGANDE Concorp Scandinavia AB, 556588-6990 Ombud: Advokat SB MOTPART Karelkamen Confectionary AB (tidigare Xcaret

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande

Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande 942 SKILJEDOMSRÄTT Betydelsen av IBA:s riktlinjer vid obehörighetsprövning enligt lagen om skiljeförfarande HANS DAHLBERG KOLGA & ROBIN RYLANDER* 1. Inledning IBA:s riktlinjer om intressekonflikter 1 tjänar

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 november 2007 T 2448-06 KLAGANDE A J Ombud: Advokaterna J B och A I MOTPART Ericsson AB, 556056-6258 164 80 STOCKHOLM Ombud: Chefsjurist

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 juni 2005 Ö 1204-04 SÖKANDE TS MOTPART VF Finans Aktiebolag, 556454-8237, Box 16184, 103 24 STOCKHOLM Ombud: advokaten JL SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr F 9297-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-23 i mål nr F 2100-13, se bilaga A KLAGANDE R L

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl

Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Bevisupptagning i svenska skiljeförfaranden Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl Köpenhamn 8 november 2012 15 September 2010 1 Parterna svarar för bevisning Lagen om Skiljeförfarande, 25 Parterna skall

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 08 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 8005-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2013-08-09, BVa 51, i mål nr Va 519/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Täby kommun 183

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

DOM 2012-06-18 Stockholm

DOM 2012-06-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060206 DOM 2012-06-18 Stockholm Mål nr M 2373-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2012-03-02 i mål nr M 2649-08, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2010-05-04 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0213 PROTOKOLL Föredragning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 889524 RÄTTEN Hovrättslagmannen Kristina Boutz, hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt samt tf. hovrättsassessorn

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2015 T 3680-13 KLAGANDE Royal Palace Handelsbolag, 969717-7799 Sörbyplan 26, 1 tr 163 71 Spånga Ombud: Advokat MC samt jur.kand.

Läs mer

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner

Antagande av incitamentsprogram. Punkt 1. Personaloptioner. Programmet Personaloptioner säkerställda av teckningsoptioner Aktieägares, för Auriant Mining AB, org. nr. 556659-4833, ( Bolaget ) förslag till beslut om incitamentsprogram till verkställande direktören genom emission av personaloptioner och teckningsoptioner 2012/2017

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 T 1477-02 KLAGANDE Hotell du Nord Aktiebolag, 556251-9032, Box 62, 581 02 LINKÖPING Ställföreträdare: O. S. MOTPART Svenska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2005 Ö 4803-03 KLAGANDE 1. GW Ombud: advokaten SE 2. IW MOTPART SW Ombud: advokaten AS SAKEN Rättegångshinder ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 31/11 Mål nr B 97/10 Sammanfattning Fråga om skiljeavtal gällde i anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och det aktiebolag där han även var aktieägare och styrelseledamot.

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 45/13 Mål nr B 109/12 En revisor som var anställd hos ett bolag var också delägare i bolagets moderbolag. Arbetstagaren sade upp sig från sin anställning. Därefter, under uppsägningstiden,

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3

KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 november 2009 Ö 4090-08 KLAGANDE Rimbo Centrum Fastigheter AB, 5565 80-2955 Köpmannagatan 1-3 76231 Rimbo Ombud: Advokat HB MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 april 2012 T 1829-10 KLAGANDE Bostadsrättsföreningen Lyran 6, 716416-4431 Styrmansgatan 51 114 60 Stockholm Ombud: HW MOTPARTER 1. JYO

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2014 T 2021-13 KLAGANDE Tele2 Sverige Aktiebolag, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista Ombud: Advokat MB Ombud: Advokat AE MOTPART

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

DOM 2014-10-06 Stockholm

DOM 2014-10-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2014-10-06 Stockholm Mål nr F 5344-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-08 i mål nr F 5061-13, se bilaga

Läs mer

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö

Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box 74, 201 20 Malmö MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:4 2008: Datum 2011-03-01 Dnr C 3/10 KÄRANDE Homeinvest Scandinavia TS-Konsult i Malmö, Box 19053, 200 73 Malmö Ombud: jur.kand. D. D., MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö, Box

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3

VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 F Foto: Gustaf Emanuelsson, Svenska Institutet VÄLKOMNA TILL FINLAND OCH EN ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB DEN 22 JANUARI 2015, HELSINGFORS 1/3 ARKTISDAG MED WÄRTSILÄ OCH ABB I HELSINGFORS, PÅ DEN 22 JANUARI

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 66/08 Mål nr A 10/08 Sammanfattning Fråga om avvisning. Staten genom Statens pensionsverk har väckt talan vid tingsrätt mot en tidigare statsanställd person med yrkande om återbetalning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 T 2437-12 KLAGANDE Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), 502017-3083 106 55 Stockholm Ombud: Försäkringsjurist B-GJ MOTPART

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.

The agenda presented in the notice convening the annual general meeting was approved as the agenda for the annual general meeting. N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail. Protokoll fört vid

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 december 2010 T 2314-09 KLAGANDE Sölvesborg-Mjällby Sparbank, 536200-9457 Box 77 294 22 Sölvesborg Ombud: Advokat G W MOTPART Revisionsbyrån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 juni 2013 Ö 2926-12 KLAGANDE EBN i Göteborg Aktiebolag, 556420-0680 Stålverksgatan 14 417 07 Göteborg Ombud: Advokat OW och advokat

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 6 juli 2015 Ö 5099-13 KLAGANDE Hallskär Stockholm AB, 556764-3589 Ombud: Advokat L B MOTPARTER 1. Stockholms Ridhus AB, 556753-1636 Ombud:

Läs mer

KARANDE William Nagel 10 Ely Place, EC1N 6RY London Storbritannien

KARANDE William Nagel 10 Ely Place, EC1N 6RY London Storbritannien 2005-05-30 Fi:iredragning i Stockholm Aktbilaga 32 Mal nr Rotel1603 Sid 1 (7) RATTEN Hovriittslagmannen Ulla Erlandsson, hovriittsradet Per Eklund, referent, och hovriittsassessorn Inger Konradsson FOREDRAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juni 2008 Ö 901-07 KLAGANDE AKH Ombud: Advokat PS MOTPART BH Ombud: Advokat PI SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 56/07 Mål nr A 90/06 Sammanfattning En central arbetstagarorganisation och en av dess avdelningar har väckt talan i Arbetsdomstolen för medlemmar rörande tvist om ett lokalt kollaktivavtal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 17 juni 2015 Ö 4842-14 KLAGANDE HK med uppgiven firma ATB Tjänst Ombud: Advokat E-LK MOTPART Finants Collect OÜ Pallasti 28 Ok 1224 10001

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 maj 2009 Ö 120-09 ANMÄLARE Umeå tingsrätt Box 138 901 04 Umeå PARTER 1. RM Ombud: Advokat GB 2. West Air Sweden Aktiebolag, 556062-4420

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2013 T 295-12 KLAGANDE MW Ombud: Advokat JJ MOTPART Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 maj 2005 T 173-03 KLAGANDE LN Ombud: advokaten RG MOTPART MN Ombud: advokaten LH SAKEN Klander av bodelning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2005 T 3807-03 KLAGANDE Björn Lundmark Aktiebolag, 556347-2157 Verkstadsgatan 6 341 47 Karlskrona Ombud: advokaten BA MOTPART GE

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2013 T 5702-11 KLAGANDE EW Ombud: Advokat C-OK och advokat KG MOTPARTER 1. MS 2. MWO Ombud för 1 och 2: Advokat TR-S SAKEN Klander

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 juni 2009 Ö 3573-07 KLAGANDE Bilstugan i Malmö Aktiebolag, 556510-0442 Box 20522 200 74 Malmö Ombud: Advokat JH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer