(BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS"

Transkript

1 ABCD (BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone Fax Internet To all known policyholders Till alla kända försäkringstagare N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 19 February februari 2015 Dear Sir / Madam VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) (Victory Life eller Bolaget ) This letter is to set out to you the distribution process to enable the assets attributed to you in the books and records of Victory Life ( assets attributed to you ) to be distributed to you. Det här brevet syftar till att informera dig om utdelningsförfarandet där tillgångarna som är hänförliga till dig i Victory Lifes räkenskapsmaterial ( tillgångar hänförliga till dig ) delas ut till dig. Background Bakgrund The BVI Court directed on 17 December 2014 that, unless any creditor of Victory Life or policyholder lodged an objection on or before 23 January 2015, the Joint Liquidators may after 26 January 2015 commence distributions on the basis set out below. As at close of business on 23 January 2015 (the deadline the Court set) there were outstanding objections to the distribution scheme approved by the BVI Court, which could not be resolved with the Joint Liquidators. The Liquidators, therefore, applied to the Court for the Court to give directions on those objections. 1 Den närmaste motsvarigheten till liquidaton enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkurs men det utländska rättssystemets term liquidation ligger språkligt närmare likvidation varför denna term kommer att användas genomgående. KPMG (BVI) Limited, a British Virgin Islands limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

2 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) BVI-Domstolen beslutade den 17 december 2014 att, såvida ingen av Victory Lifes borgenärer eller försäkringstagare framställer en invändning före den 23 januari 2015, får de gemensamma likvidatorerna 2 ( Likvidatorerna ) påbörja utdelningsförfarandet efter den 26 januari 2015 på grundval av vad som anges nedan. Efter affärsstängningen den 23 januari 2015 (den tidsfrist som Domstolen har beslutat) fanns utestående invändningar mot den utdelningsordning som godkänts av BVI-domstolen, vilka inte kunde lösas av Likvidatorerna. Likvidatorerna ansökte därför om att BVI- Domstolen skulle besluta om riktlinjer angående hur dessa invändningar ska hanteras. The Liquidators put before the Court all correspondence received from objecting policyholders / stakeholders. At a hearing on 11 February 2015 the Court considered all of the objections received. Likvidatorerna vidarebefordrade all mottagen korrespondens från invändande försäkringstagare / andra intressenter till BVI-domstolen. Vid en förhandling den 11 februari 2015 har BVI-Domstolen prövat samtliga invändningar som ingivits. The Court, having considered in detail of the objections raised by policyholders, reaffirmed its previous Order and directed that the Joint Liquidators should distribute assets based on the specific assets attributable to individual policyholders within the books and records of Victory Life. Efter att noga ha övervägt de invändningar som gjorts av försäkringstagarna har domstolen på nytt bekräftat sitt tidigare beslut och fastställt att Likvidatorerna ska dela ut tillgångarna i enlighet med hur tillgångarna är redovisade för respektive försäkringstagare i Victory Lifes räkenskapsmaterial. The BVI Court also reaffirmed that that the Joint Liquidators should retain from each distribution 7.8% of the value of each distribution together with sufficient funds to cover any debtor balance due to Victory Life from a policyholder. The BVI Court, therefore, confirmed the principal that, in a scenario where there are no generally available assets, policyholders should bear the costs of dealing with assets on an equitable basis. BVI-domstolen bekräftade också åter att Likvidatorerna ska innehålla 7,8 % av värdet på respektive utdelning samt tillräckligt med medel för att täcka eventuella förfallna skulder som försäkringstagaren har till Victory Life. BVI-domstolen fastställde därmed principen att försäkringstagarna på ett likvärdigt vis ska bära kostnaden för att hantera tillgångarna när tillgångar i övrigt saknas. 2 Den närmaste motsvarigheten till liquidator enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkursförvaltare men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare likvidator varför denna term kommer att användas genomgående. 2

3 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) We take this opportunity to reiterate that this retention is a prudent estimate as to the maximum costs of the liquidation and distribution process. Any of the retention amounts that remain unused will be returned to policyholders in due course. Vi tar tillfället i akt att upprepa att det innehållna beloppet är en noggrann uppskattning av den maximala kostnaden för likvidations- och utdelningsprocessen. De delar av det innehållna beloppet som inte behöver tas i anspråk kommer snare att återbördas till försäkringstagarna. The BVI Court orders dated 17 December 2014 and 11 February 2015 are enclosed with this notification. BVI-domstolens beslut av den 17 december 2014 och 11 februari 2015 är bilagd till denna underrättelse. Further information on the liquidation is available on Mer information om likvidationen finns tillgängligt på Distribution options Utdelningsalternativ As we have previously set out, it is the Joint Liquidators' intention to seek the views of policyholders as to how those assets which are attributable to them should be distributed. Som tidigare har angetts är det Likvidatorernas avsikt att inhämta synpunkter från de enskilda försäkringstagarna om hur tillgångarna ska fördelas. The options available to policyholders will be as follows: De alternativ som är tillgängliga för försäkringstagarna är följande: Option 1 Transfer to a different insurance company Alternativ 1 Överföring till ett annat försäkringsbolag Transfer assets to a Depot / Custodian Account (i.e. specific accounts established to hold assets attributable to policyholders) held by your new insurance company or where the ownership of the asset needs to be changed, to transfer the ownership of the asset to your new insurance company. 3

4 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) Överföring av tillgångar till en depå eller ett bankkonto (d.v.s. särskilda konton som upprättats för att inneha tillgångar hänförliga till försäkringstagare) hos ditt nya försäkringsbolag eller i de fall äganderätten till tillgångarna behöver övergå, överföring av äganderätten till tillgången till ditt nya försäkringsbolag. To cover any debt due to Victory Life as well as the 7.8% retention, either funds or stocks will need to be sold at market value or payment instructions for the 7.8% (and any debt balance) can be provided. These funds will need to be received prior to any distribution. För att täcka såväl skulder till Victory Life som de 7,8 % som ska innehållas, kommer antingen fonder eller aktier behöva avyttras till marknadsvärde eller så kan betalningsinstruktioner för de 7,8 % (och eventuella förfallna skulder) tillhandahållas. Dessa medel måste ha mottagits innan någon utdelning kan ske. Unfortunately, the Joint Liquidators are unable to make recommendations to policyholders as to whom they could transfer assets to. All policyholders are responsible for ensuring that their new insurance company or bank / custodian is willing to accept the funds / asset. The Joint Liquidators and Victory Life cannot accept responsibility for any assets / funds once they have been transferred. Likvidatorerna kan inte lämna några rekommendationer till försäkringstagarna om vem de kan överföra tillgångar till. Alla försäkringstagare är skyldiga att försäkra sig om att deras nya försäkringsbolag eller bank / förvaltare är villiga att motta dessa medel / tillgångar. Likvidatorerna och Victory Life åtar sig inget ansvar för några tillgångar / medel efter att dessa har överförts. The Joint Liquidators wish to draw your attention to the enclosed open letter from the Finansinspektionen. This letter contains information for policyholders resident in Sweden which is relevant to policyholders wishing to take this option. It also contains some useful information for policyholders in other jurisdictions as to the type of issues to consider. Likvidatorerna vill uppmärksamma er på det bilagda öppna brevet från Finansinspektionen. Brevet innehåller information riktat till försäkringstagare bosatta i Sverige vilka önskar välja detta alternativ. Det innehåller också viss information som är användbar för försäkringstagare i andra jurisdiktioner angående vilka frågor som bör övervägas. Option 2 Sell or liquidate with the realisations returned to policyholder Alternativ 2 Sälja eller likvidera och utbetala försäljningslikviden till försäkringstagaren Sell or liquidate assets at realizable market value with the realisations returned to the policyholder. Assets must be liquid / saleable to facilitate this. The Liquidators will retain 7.8% from the sale of 4

5 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) assets attributable to you (plus an amount to cover any debt / negative balance) to cover the 7.8% retention (and any debt / negative balance). Sälja eller likvidera tillgångar till marknadsvärde och utbetala försäljningslikviden till försäkringstagaren. För att kunna genomföra detta alternativ måste tillgångarna vara likvida / realiserbara. Likvidatorerna kommer att innehålla 7,8 % från försäljningen av tillgångarna som är hänförliga till dig (plus ett belopp som täcker eventuella förfallna skulder / negativt saldo) för att täcka de 7,8 % som innehålls (och eventuella förfallna skulder / negativt saldo). Option 3 Transfer directly to the policyholder Alternativ 3 Överföring direkt till försäkringstagaren Transfer assets to a Depot / Custodian Account, held in the name of the policyholder or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset into your name. Överföring av tillgångar till depå / bankkonto som innehas av försäkringstagaren eller i de fall äganderätten för tillgångarna behöver övergå, överföring av äganderätten till tillgångarna till ditt namn. It is possible to request a combination of the options above by using more than one form and clearly indicating on the top of each of form which assets you would like dealt with under each option heading. Det är möjligt att begära en kombination av alternativen ovan genom att använda mer än en blankett och på varje blankett tydligt ange vilka tillgångar du vill ska hanteras under respektive alternativ. Please note that whilst the Joint Liquidators will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Further, it may not be possible to distribute assets in accordance with policyholders requests due to the nature of the assets themselves. Observera att även om Likvidatorerna kommer samarbeta med försäkringstagarna för att dela ut tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas önskemål har de ingen skyldighet att göra så. Det kan vidare vara så att det inte är möjligt att dela ut tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas önskemål på grund av tillgångarnas natur. Please also note that all policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance 5

6 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) with their own tax requirements. The Joint Liquidators cannot provide any tax advice to any policyholder. Observera även att alla försäkringstagare noga bör överväga skatteeffekterna av att avsluta en Victory Life-försäkring och inhämta nödvändig rådgivning för att försäkra sig om att det sker i enlighet med gällande skattelagstiftning. Likvidatorerna kan inte tillhandahålla skatterådgivning till några försäkringstagare. Cash held in a Victory Life policy Kontanta medel som innehas i en Victory Life-försäkring At this time, the Joint Liquidators have not been able to fully reconcile cash held in the company s general client accounts. Likvidatorerna har i dagsläget inte haft möjlighet att göra avstämningar av kontanta medel som innehas på bolagets allmänna klientmedelskonton. With respect to any positive balance showing on your valuation statement under the title cash account (or potentially under asset descriptions such as the Power Fund), we are reconciling these positions and currently expect them to represent an accurate recording of the value attributable to your policy. There are a number of issues with regards to funds held in Victory Life s general client cash accounts that include, among others; Vad gäller ett eventuellt positivt saldo under rubriken cash account i ditt värdebesked (eller eventuellt under beskrivningen av tillgångarna så som Power Fund ) så stämmer vi för närvarande av dessa saldon och utgår för tillfället från att dessa motsvarar det värde som är hänförligt till din försäkring. Det finns ett antal problem med avseende på de medel som finns på Victory Lifes allmänna klientmedelskonton vilket bland annat innefattar: - currency exchange losses; - valutakursförluster; - allocation of banking charges; - fördelning av bankavgifter; - co-mingling of funds across multiple general client cash accounts; and - sammanblandning av medel mellan flera olika allmänna klientmedelskonton; och - the removal of funds from the general client cash accounts by the Norwegian Tax Authority. 6

7 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) - den norska skattemyndighetens ianspråktagande av medel från de allmänna klientmedelskontona. Unfortunately, until these matters are resolved we cannot distribute this cash to you or use this money for the 7.8% retention. Tyvärr kommer dessa kontanta medel inte att kunna delas ut till dig eller användas för att täcka de 7,8 % som ska innehållas innan dessa frågor är utredda. Rather than delay the distribution of all assets that can specifically be identified and attributed to you whilst the position regarding cash attributable to you that is held in general client accounts is resolved, we intend to we deal with other assets attributable to you in the first instance. Once the general client account cash position is dealt with we will be able to distribute any of these residual proceeds. To be able to deal with the assets attributable to you in this way we will need to deal with the 7.8% retention at both stages. I stället för att fördröja utdelningen av alla tillgångar som kan identifieras och hänföras till dig medan vi utreder frågan om de kontanta medel hänförliga till dig, och som finns på allmänna klientmedelskonton, är vår avsikt att i första hand hantera de tillgångar som inte finns på de allmänna klientmedelskontona. Resterande likvider kommer att kunna delas ut när utredningen avseende de allmänna klientmedelskontona är klar. För att kunna hantera tillgångarna som är hänförliga till dig på detta sätt behöver vi hantera de 7,8 % innehållna medlen i båda leden. Amounts owed by policyholders to Victory Life Fordringar på Victory Lifes försäkringstagare For the majority of policyholders the balance shown on valuation statements as money owing to Victory Life is correct. However, in a number of cases the debtor balance includes fees which are attributable to 2015 onward. The settlement of such future fees will not be required. För majoriteten av försäkringstagarna är det skuldsaldo som anges på värdebesked korrekt. I vissa fall innefattar dock dessa förfallna skulder avgifter som är hänförliga till 2015 och framåt. Reglering av dessa framtida avgifter kommer inte att krävas. If this is the case with regards to your policy, these fees for post 31 December 2014 will be deducted from your debt due to Victory Life and the overall value of investments available to be distributed to you will increase by the same amount. 7

8 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) Om så är fallet med din försäkring kommer avgifter hänförliga till efter 31 december 2014 att avräknas från din skuld till Victory Life och det sammanlagda värdet av de placeringar som är tillgängliga för att delas ut till dig kommer att öka med motsvarande belopp. Next steps / actions for policyholders Nästa steg / försäkringstagares åtgärder Enclosed with this letter is a distribution form which you will need to complete, sign and return in original to Assurance Services, along with all requested documentation. This form is provided in both Swedish and English and follows the AML procedures which Victory Life previously had in place. Bifogat med detta brev finns en utdelningsblankett som du måste fylla i, underteckna och tillsammans med efterfrågade dokument återsända i original till Assurance Services. Blanketten finns tillgänglig på både svenska och engelska och följer de AML-förfaranden som Victory Life tidigare har tillämpat. We have also enclosed the most recent valuation statement for your policy. Please note that the Joint Liquidators have not yet been able to update the valuations for all assets, particularly where assets are illiquid and the latest valuation of the assets attributable to you may be outdated. Vi har också bifogat det senaste värdebeskedet för din försäkring. Observera att Likvidatorerna ännu inte haft möjlighet att uppdatera värderingen för alla tillgångar, och det gäller särskilt de tillgångar som är illikvida och den senaste värderingen av dessa tillgångar kan vara inaktuell. Finally, please note that before any asset can be distributed, the Joint Liquidators will need to reconcile that asset and ensure that there is no discrepancy in the quantity / amount of an asset in the books and records of Victory Life compared to the actual quantity held. Innan några tillgångar kan delas ut kommer Likvidatorerna behöva stämma av att det inte föreligger någon avvikelse mellan den bokförda mängden / det bokförda beloppet avseende en tillgång och det faktiska innehavet. 8

9 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) If you have any queries regarding this letter, or your form please and and we will be able to assist you. Om du har några frågor med anledning av detta brev eller din blankett ber vi dig kontakta och för att få hjälp. Yours sincerely Med vänlig hälsning Russell Crumpler Joint Liquidator Likvidator 9

10

11

12

13

14 RAR'S IN THE EASTERN CARIBBEAN SUPREME COURT IN THE HIGH COURT OF JUSTICE VIRGIN ISLANDS COMMERCIAL DIVISION CLAIM NO BVIHC (COM) LLO of 2OL4 * * FEË STA OR,GI I.JAL Cir IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY ACT 2OO3 AND ln THE MATTER OF VICTORY LIFE AND PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (in Liquidation) Russell Crumpler and Kris Beighton (as joint liquidators of Victory Life and Pension Assurance Company Limited) Applicants Order Before:The Hon. Justice Edward Bannister [Ag] Dated: 11 February 2015 Entered: lì F torvats 2ot( UPON THE APPIICATION of Russell Crumpler and Kris Beighton, the Liquidators (the Liquidators) of Victory Life and Pension Assurance Company Limited (the Company) dated 9 January 2015 AND UPON READING and considering the correspondence received from and/or on behalf of various Policyholders (as defined in the order of this Court dated 17 December 2014) and the objections raised therein to the terms of that order AND UPON none of the Policyholders appearing or being represented AND UPON HEARING Eleanor Morgan for the Liquidators IT IS ORDERED AND DIRECTED THAT: 1.. The Liquidators may distribute to each Policyholder the assets attributed in the books of the Company to such Policyholder (the Premium).

15 2. The Liquidators may, instead of distributing the Premium in specie, pay to the Policyholder the value of part or all of the Premium, such value to be assessed as at the date of distribution by the Liquidators using their unfettered judgment and for that purpose the Liquidators shall be entitled to take such professional advice as may seem to them to be expedient. 3. The Liquidators may retain from each distribution made in accordance with this Order 7.8 per cent of the value of such distribution (the retention), such value to be assessed by the Liquidators using their unfettered judgment (with the benefit of such professional advice as they may require). 4. The Liquidators may apply the aggregate of the retentions withheld by them pursuant to paragraph 3 of this Order in paying the costs and expenses of the Liquidation (including the Liquidators' remuneration as approved), with any surplus after payment of such costs and expenses being returned rateably to those Policyholders from whose Premiums it was deducted. 5. The costs of this application shall be costs in the Liquidation of the Company BY THE COURT Ða?' Registrar

16 IN THE EASTERN CARIBBEAN SUPREME COURT IN THE HIGH COURT OF JUSTICE VIRGIN ISLANDS COMMERCIAL DIVISION ctalm No BVIHC (CoM) LLo of 2ot4 IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY ACT 2OO3 AND IN THE MAfiER OF VICTORY LIFE AND PENSION ASSURANCE COMPANY tlm TED (in Liquidation) Russell Crumpler and Kris Beighton as Joint Liquidators of Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Applicants Order MOURANT OZANNES Palm Grove House PO Box 4857 Road Town Tortola British Virgin Islands r +L F +t

17 I N F O R M A T I O N Distribution from Victory Life to New Insurer The liquidators of Victory Life have asked Finansinspektionen for general information that can be provided to policyholders intending to transfer their insurance assets to a new insurer. Prior to Distribution As a policyholder in Victory Life, you can request how you want the assets attributable to your insurance to be distributed. The liquidators will determine which form of distribution is practically possible in your case. If you need advice on the distribution you should consult an independent adviser who can explain the implications of the different options that the liquidators offer. If you choose to transfer your assets from Victory Life to a new insurer, you should always make the following basic checks. Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax The New Insurer You should check that the new insurer is authorised to issue the type of insurance policy you choose, such as endowment policies (class Ia) or unit-linked policies (class III). If you are a resident in Sweden and want to transfer the assets to an insurer outside the EEA 1, the insurer must hold a license from Finansinspektionen to carry on insurance business in Sweden or to market insurances here. The website of Finansinspektionen has a directory of the insurers that are licensed to operate in Sweden: Insurance Intermediaries If you get the help of an intermediary in the transfer to a new insurer, you should check that the intermediary is licensed to carry out insurance mediation. You should also check that the intermediary has valid liability insurance in the event of errors in the mediation. The same requirement applies if the insurance policy is to be administered by someone other than the insurer itself, which also requires a license to carry out insurance mediation and liability insurance. The website of Finansinspektionen has a directory of the insurance intermediaries that are licensed to operate in Sweden: The Insurance Contract If you transfer the assets to a new insurer, you should carefully review the pre-sale information, the terms and conditions of the insurance policy and the fees. It is not certain that you will be getting the same terms and conditions as in your old policy. Tax Implications You should find out if the distribution of insurance assets from Victory Life and change of insurer has any impact on your tax situation. If you are unsure you should check with the Swedish Tax Agency. 1 EU-Members plus Iceland, Liechtenstein och Norway 1(1)

18 I N F O R M A T I O N Utskiftning från Victory Life till ny försäkringsgivare Likvidatorerna för Victory Life har bett Finansinspektionen om en allmän information som kan lämnas till försäkringstagare som avser att flytta sina försäkringstillgångar till en ny försäkringsgivare. Inför utskiftningen Som försäkringstagare i Victory Life får du ange hur du vill att tillgångarna som räknas till din försäkring ska skiftas ut. Likvidatorerna avgör vilken form av utskiftning som är praktiskt möjlig i ditt fall. Om du behöver råd om utskiftningen bör du kontakta en oberoende rådgivare som kan förklara innebörden av de olika alternativ som likvidatorerna erbjuder. Om du väljer att föra över dina tillgångar från Victory Life till en ny försäkringsgivare bör du alltid göra följande grundläggande kontroller. Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Den nya försäkringsgivaren Du bör kontrollera att den nya försäkringsgivaren har tillstånd att meddela den typ av försäkring som du tecknar, t.ex. kapitalförsäkring (klass Ia) eller fondförsäkring (klass III). Om du är bosatt i Sverige och vill flytta tillgångarna till en försäkringsgivare utanför EES 1 måste försäkringsgivaren ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse i Sverige eller att marknadsföra försäkringar här. På Finansinspektionens webbplats finns ett företagsregister som visar de försäkringsgivare som har tillstånd att verka i Sverige: Försäkringsförmedlare Om du får hjälp av en mellanhand vid flytten till en ny försäkringsgivare, bör du kontrollera att mellanhanden har tillstånd att utöva försäkringsförmedling. Du bör också kontrollera att försäkringsförmedlaren har en giltig ansvarsförsäkring för eventuella fel i förmedlingen. Samma krav gäller även om försäkringen ska administreras av någon annan än försäkringsgivaren själv, då krävs också tillstånd att utöva försäkringsförmedling och en ansvarsförsäkring. På Finansinspektionens webbplats finns ett företagsregister som visar de försäkringsförmedlare som har tillstånd att verka i Sverige: Försäkringsavtalet Om du flyttar tillgångarna till en ny försäkringsgivare bör du noggrant granska förköpsinformationen, försäkringsvillkoren och avgifterna. Det är inte säkert att du får samma villkor som i din gamla försäkring. Skattekonsekvenser Du bör ta reda på om utskiftningen från Victory Life och ett byte av försäkringsgivare får några konsekvenser för din beskattning. Om du är osäker bör du kontrollera med Skatteverket. 1 EU-länderna plus Island, Liechtenstein och Norge 1(1)

19 Liquidation Distribution - Total Distribution 1/5 Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Please complete all pages of this form and return it, along with the required documentation to: Assurance Service Norra Hamngatan Göteborg Any queries please or General information Please provide your policyholder information Policy number Name(s) of policy holder Contact information Please provide your contact information Telephone number Postal address Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

20 2/5 Instructions Please provide your bank details Bank Name Bank Address Name of Account Holder Account Number IBAN-Number Swift Code Please observe that the following documents must be enclosed with this form: Insurance Policy (original) or a Lost Policy Declaration (original). A statement certified by the bank proving you are the account holder (electronic copy accepted). If there are other forms / documents required to complete your transfer, Assurance Services / the Joint Liquidators will provide these to you for you to complete. Please note that whilst the Joint Liquidators will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Please also note that all policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance with their own tax requirements. The Joint Liquidators cannot provide any tax advice to any policyholder. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

21 Please review the latest valuation statement for your policy before completing the information below: 3/5 Asset and debt confirmation YES NO i Assets - Existence I confirm that as at the date of my last valuation statement that the assets attributed to me are correct. ii Asset Valuation I confirm that as at the date of the last valuation the asset values attributed to me appear correct. iii Debtor Valuation Documentation required I confirm that as at the date of the last valuation the debt / negative balance attributed to me appears correct. Please sign and date each page of your latest valuation statement and return the valuation statement along with this form. Please note that the Joint Liquidators have not yet been able to update the valuations for all assets, particularly where assets are illiquid and the latest valuation of your assets may be outdated. Before any asset can be distributed, the Joint Liquidators will need to reconcile that asset and ensure that there is no discrepancy in the quantity / amount of an asset in the books and records of Victory Life compared to the actual quantity held. If there is an issue and you have ticked no in any of the boxes i to iii: Please provide full details of this issue on additional sheets on an asset by asset basis. Please accompany this with any documentary evidence to demonstrate why you believe there to be an issue. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

22 4/5 Please choose from the options below by ticking the relevant boxes: Please note that whilst the Joint Liquidators and Assurance Services will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Option 1 Transfer to a different insurance company Transfer assets to the Depot / Custodian Account, held by my new insurance company listed on page 5, or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset to my new insurance company. or Sell fund/stock at market value to cover the 7.8% retention (plus an amount to cover any debt / residual balance) Assets must be liquid / saleable to enable this. Provide me with payment instructions for 7.8% (plus an amount to cover any debt / negative balance) of the value of my assets (as at the deemed date of distribution) which I will pay. I understand that these funds will need to be received prior to any distribution. Option 2 - Sell or liquidate with the realisations returned to policyholder Sell all of my assets at market value. Assets must be liquid / saleable to facilitate this. Retain 7.8% from the sale of my assets (plus an amount to cover any debt / negative balance) to cover the 7.8% retention (and any debt / negative balance). Transfer the residual proceeds to my bank, listed on page 2. Option 3 Transfer directly to the policyholder Transfer assets to the Depot / Custodian Account, held by me listed on page 5, or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset to me. or Sell fund/stock at market value to cover the 7.8% retention (plus an amount to cover any debt / residual balance) Assets must be liquid / saleable to enable this. Provide me with payment instructions for 7.8% (plus an amount to cover any debt / negative balance) of the value of my assets (as at the deemed date of distribution) which I will pay. I understand that these funds will need to be received prior to any distribution. If there are other forms / documents required to complete your transfer or change the ownership, Assurance Services will provide these to you for you to complete. If requesting a combination of the options above please detail these separately and complete this sheet separately for each asset, clearly marking up the top of the sheet with each asset name. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

23 Option 1 and 3 only please complete this page: 5/5 Please transfer the assets to: Bank / Custodian Name Bank / Custodian Address Account Holder Name / Insurance provider Name Depot / Custodian Account Number Please observe that the following documents must be enclosed with this form Option 1 Option 3 A statement certified by the bank /custodian proving that your new insurance company is the holder of this account (electronic copy accepted). A statement and /or policy letter certified by your new insurance company proving you are the policyholder of this policy and that the depot account is part of your policy (electronic copy accepted). A statement certified by the bank proving you are the account holder (electronic copy accepted). If there are other forms / documents required to complete your transfer, Assurance Services will provide these to you for you to complete. Please note that if a policyholder requests the Joint Liquidators facilitate option 1 or 3, they are responsible for ensuring that their new insurance company or bank / custodian is willing to accept the funds / asset. The Joint Liquidators and Victory Life cannot accept responsibility for these assets / funds once they have been transferred. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

24 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan Göteborg Assurance Services bistår de Gemensamma Likvidatorerna ( Likvidatorerna ) med distributionsprocessen. Denna blankett används av Likvidatorerna som hjälp i processen att fördela tillgångarna i Victory Life till försäkringstagarna, i enlighet med anvisningarna från BVI domstolen. För ytterligare information om denna process vänligen besök Victory Life s hemsida Vid frågor vänligen kontakta eller Allmänna uppgifter Vänligen lämna era försäkringsuppgifter Försäkringsnummer Försäkringstagares namn Kontaktuppgifter Vänligen lämna era kontaktuppgifter E postadress Telefonnummer Postadress Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

25 2/5 Bankuppgifter Vänligen ange era bankuppgifter Bankens namn Bankens postadress Kontoinnehavarens namn Kontonummer IBAN nummer SWIFT kod Vänligen observera att följande dokument skall bifogas med denna blankett Försäkringsbrev (original) eller vid förlorat försäkringsbrev (original). Intyg vidimerat av banken om att ni är kontoinnehavare (elektronisk kopia accepteras) Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services/ Likvidatorerna att förse er med dessa för färdigställande. Vänligen notera att fastän Likvidatorerna kommer att samarbeta med försäkringstagarna för att försöka fördela tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas begäran, har de ingen skyldighet att göra det. Vänligen notera vidare att samtliga försäkringstagare bör noga överväga skatteeffekterna av att avsluta en Victory Life försäkring och ansvarar själva för att inhämta den rådgivning som behövs för att säkerställa att gällande skatteregler efterföljs. Likvidatorerna kan inte lämna någon skatterådgivning till någon försäkringstagare. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

26 Vänligen granska den senaste värderingsrapporten för er försäkring innan ni fyller i uppgifterna nedan; 3/5 Tillgångs och skuldbekräftelse JA NEJ i ii Tillgångars existens Tillgångarnas värdering Jag bekräftar att tillgångarna som tillskrivits mig vid tidpunkten för min senaste värderingsrapport är korrekta. Jag bekräftar att värdet på tillgångarna som tillskrivits mig i den senaste värderingen framstår som korrekt. iii Bekräftelse av skuld Efterfrågade dokument Jag bekräftar att den skuld/negativa saldo som tillskrivits mig vid den senaste värderingen framstår som korrekt. Vänligen underteckna och datera samtliga sidor i ert senaste värdebesked och bifoga värdebeskedet med denna blankett. Vänligen notera att Likvidatorerna ännu inte kunnat uppdatera värderingen av samtliga tillgångar, särskilt i de fall där tillgångar är illikvida och den senaste värderingen av dessa tillgångar kan vara inaktuella. Innan någon tillgång kan fördelas måste Likvidatorerna stämma av tillgångarna och tillse att det inte föreligger någon diskrepans mellan den kvantitet/mängd av tillgången som framgår av Victory Lifes bokföring jämfört med den faktiskt behållningen av tillgången. Om det föreligger något problem och ni har kryssat nej i någon av rutorna i till iii: Vänligen ange fullständig skriftlig information avseende problemet och dela upp informationen så att varje tillgång behandlas separat. Vänligen bifoga med detta även skriftlig dokument som visar varför ni tror att detta kan vara ett problem. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

27 Vänligen välj bland alternativen nedan genom att kryssa i respektive ruta: Vänligen notera att fastän Likvidatorerna kommer att samarbeta med försäkringstagarna för att försöka fördela tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas begäran, har de ingen skyldighet att göra det. Alternativ 1 Överföring till att annat försäkringsbolag Överför tillgångarna till depå / bankkonto som innehas av mitt nya försäkringsbolag som anges på sidan 5, eller när äganderätten till tillgången behöver ändras, överför ägandet till mitt nya försäkringsbolag. 4/5 Sälj fond/aktie till ett marknadsvärde som täcker det innehållna beloppet om 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans). Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta alternativ ska vara möjligt. eller Förse mig med betalningsinstruktioner för betalning av 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) av värdet av mina tillgångar (vid tidpunkten för fördelningen) som jag kommer att betala. Jag är införstådd med att denna betalning behöver ske innan en utdelning kan ske. Alternativ 2 Sälj eller likvidera och återbetala influtet belopp till försäkringstagaren Sälj alla tillgångar till marknadsvärdet. Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta ska vara möjligt. Behåll 7,8 % från försäljningen av tillgångarna (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) för att täcka det innehållna beloppet om 7,8 % (och eventuell skuld / negativ balans). Överför kvarstående belopp till min bank, som angetts på sidan 2. Alternativ 3 Överför direkt till försäkringstagaren Överför tillgångarna till depå / bankkonto, vilket framgår på sidan 5, eller när äganderätten till tillgången behöver ändras, överför ägandet av tillgången till mig. eller Sälj fond/aktie till ett marknadsvärde som täcker det innehållna beloppet om 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans). Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta alternativ ska vara möjligt. Förse mig med betalningsinstruktioner för betalning av 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) av värdet av mina tillgångar (vid tidpunkten för fördelningen) som jag kommer att betala. Jag är införstådd med att denna betalning behöver ske innan en utdelning kan ske. Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services/ Likvidatorerna att förse er med dessa för färdigställande.. Om ni begär en kombination av alternativen ovan vänligen fyll i denna sida separat för varje tillgång. Markera tydligt tillgångens namn högst upp på varje sida. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

28 5/5 Endast alternativ 1 och 3 vänligen fyll I denna sida: Vänligen överför mina tillgångar till: Bank / förvaltares namn Bank / förvaltares adress Kontoinnehavares / Försäkringsbolagets namn Depå / Bankkontonummer Vänligen säkerställ att följande dokument bifogas med denna blankett Alternativ 1 Ett undertecknat intyg från banken/förvaltaren om att ert nya försäkringsbolag är kontoinnehavare av detta konto (elektronisk kopia accepteras) Ett undertecknat intyg från och/eller försäkringsbrev från ert nya försäkringsbolag som intygar att ni är försäkringstagare till försäkringen och att depåkontot är en del av er försäkring (elektronisk kopia accepteras). Alternativ 3 Ett undertecknat intyg från banken om att ni är kontoinnehavaren för det konto ni önskar att medlen/tillgångarna förs över till. (elektronisk kopia accepteras). Detta så att vi formellt kan bekräfta att ni är kontoinnehavare eller förmånstagare till detta konto. Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services att förse er med dessa för färdigställande. Vänligen notera att om en försäkringstagare begär att Likvidatorerna genomför alternativ 1 eller 3 är denna ansvarig för att det nya försäkringsbolaget eller banken/förvaltaren är villiga att acceptera mottagandet av medlen/tillgångarna. Likvidatorerna har inget ansvar för dessa medel/tillgångar när de har överförts. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone +1 284 494 1134 Fax +1 284 494 9009 Internet www.kpmg.vg To all known Victory Flex policyholders

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1

Netfonds Bank. Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 Handels- och depå-/kontoavtal Sida 1 KONTROLLERA ELLER FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer (Account number) Namn (tilltalsnamn, efternamn)/företag Personnr/Org.nr Adress Postnr/ort E-mail Mobiltelefon (även

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE LONG Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 26/09/2013 SG Issuer Issue of SEK 200 000 000 due 05/11/2018 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY

APPLICABLE FINAL TERMS CONFORMED COPY Dated 23/01/2014 SG Issuer Issue of up to SEK 250 000 000 Notes due 03/04/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions.

In accessing the attached final terms (the Final Terms) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE VIKTIGT MEDDELANDE In accessing the attached final terms (the "Final Terms") you agree to be bound by the following terms and conditions. Genom att ta del av de bilagda slutliga villkoren

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande:

den underliggande tillgången för warranterna ska vara någon av följande: Sammanfattning - Cross Markets Fund Fondföretag: LFG Asset Management S.A. Registrerad i Luxemburg Augusti 2009 Cross Markets Målsättning & Placeringsinriktning Cross Markets målsättning är att uppnå en

Läs mer

Ansökan till AuPairCare programmet i USA

Ansökan till AuPairCare programmet i USA Ansökan till AuPairCare programmet i USA Välkommen till AuPairCare! AuPairCare är en godkänd och av US Department of State utsedd visum sponsor under Intrax. Vår passion är kundvård och hängiven support

Läs mer

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012

Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Avbeställningsförsäkring Wizz Air Sweden Försäkringsvillkor, november 2012 Allmänna upplysningar: Här anges de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren. I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkrade

Läs mer

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet

Bättre reglering gav konsumentinformation på området. Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Bättre reglering gav konsumentinformation på området för finansiellai tjänstert Anders Anderson SIFR Fredric Korling SSCL, Stockholms Universitet Terms of Service AT&T Postpaid TERMS OF SERVICE By checking

Läs mer

Avsnitt Svensk översättning

Avsnitt Svensk översättning Item No Original English version Avsnitt nr Svensk översättning 1 DEFINITIONS 1 DEFINITIONER 1.1 In these Conditions the following words and expressions shall have the 1.1 I dessa Villkor ska följande

Läs mer