(BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS"

Transkript

1 ABCD (BVI)P.O. Box rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone Fax Internet To all known policyholders Till alla kända försäkringstagare N.B. Swedish translation is for convenience purposes only 19 February februari 2015 Dear Sir / Madam VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) (Victory Life eller Bolaget ) This letter is to set out to you the distribution process to enable the assets attributed to you in the books and records of Victory Life ( assets attributed to you ) to be distributed to you. Det här brevet syftar till att informera dig om utdelningsförfarandet där tillgångarna som är hänförliga till dig i Victory Lifes räkenskapsmaterial ( tillgångar hänförliga till dig ) delas ut till dig. Background Bakgrund The BVI Court directed on 17 December 2014 that, unless any creditor of Victory Life or policyholder lodged an objection on or before 23 January 2015, the Joint Liquidators may after 26 January 2015 commence distributions on the basis set out below. As at close of business on 23 January 2015 (the deadline the Court set) there were outstanding objections to the distribution scheme approved by the BVI Court, which could not be resolved with the Joint Liquidators. The Liquidators, therefore, applied to the Court for the Court to give directions on those objections. 1 Den närmaste motsvarigheten till liquidaton enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkurs men det utländska rättssystemets term liquidation ligger språkligt närmare likvidation varför denna term kommer att användas genomgående. KPMG (BVI) Limited, a British Virgin Islands limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

2 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) BVI-Domstolen beslutade den 17 december 2014 att, såvida ingen av Victory Lifes borgenärer eller försäkringstagare framställer en invändning före den 23 januari 2015, får de gemensamma likvidatorerna 2 ( Likvidatorerna ) påbörja utdelningsförfarandet efter den 26 januari 2015 på grundval av vad som anges nedan. Efter affärsstängningen den 23 januari 2015 (den tidsfrist som Domstolen har beslutat) fanns utestående invändningar mot den utdelningsordning som godkänts av BVI-domstolen, vilka inte kunde lösas av Likvidatorerna. Likvidatorerna ansökte därför om att BVI- Domstolen skulle besluta om riktlinjer angående hur dessa invändningar ska hanteras. The Liquidators put before the Court all correspondence received from objecting policyholders / stakeholders. At a hearing on 11 February 2015 the Court considered all of the objections received. Likvidatorerna vidarebefordrade all mottagen korrespondens från invändande försäkringstagare / andra intressenter till BVI-domstolen. Vid en förhandling den 11 februari 2015 har BVI-Domstolen prövat samtliga invändningar som ingivits. The Court, having considered in detail of the objections raised by policyholders, reaffirmed its previous Order and directed that the Joint Liquidators should distribute assets based on the specific assets attributable to individual policyholders within the books and records of Victory Life. Efter att noga ha övervägt de invändningar som gjorts av försäkringstagarna har domstolen på nytt bekräftat sitt tidigare beslut och fastställt att Likvidatorerna ska dela ut tillgångarna i enlighet med hur tillgångarna är redovisade för respektive försäkringstagare i Victory Lifes räkenskapsmaterial. The BVI Court also reaffirmed that that the Joint Liquidators should retain from each distribution 7.8% of the value of each distribution together with sufficient funds to cover any debtor balance due to Victory Life from a policyholder. The BVI Court, therefore, confirmed the principal that, in a scenario where there are no generally available assets, policyholders should bear the costs of dealing with assets on an equitable basis. BVI-domstolen bekräftade också åter att Likvidatorerna ska innehålla 7,8 % av värdet på respektive utdelning samt tillräckligt med medel för att täcka eventuella förfallna skulder som försäkringstagaren har till Victory Life. BVI-domstolen fastställde därmed principen att försäkringstagarna på ett likvärdigt vis ska bära kostnaden för att hantera tillgångarna när tillgångar i övrigt saknas. 2 Den närmaste motsvarigheten till liquidator enligt gällande rätt på Brittiska Jungfruöarna torde under svensk rätt vara konkursförvaltare men det utländska rättssystemets term ligger språkligt närmare likvidator varför denna term kommer att användas genomgående. 2

3 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) We take this opportunity to reiterate that this retention is a prudent estimate as to the maximum costs of the liquidation and distribution process. Any of the retention amounts that remain unused will be returned to policyholders in due course. Vi tar tillfället i akt att upprepa att det innehållna beloppet är en noggrann uppskattning av den maximala kostnaden för likvidations- och utdelningsprocessen. De delar av det innehållna beloppet som inte behöver tas i anspråk kommer snare att återbördas till försäkringstagarna. The BVI Court orders dated 17 December 2014 and 11 February 2015 are enclosed with this notification. BVI-domstolens beslut av den 17 december 2014 och 11 februari 2015 är bilagd till denna underrättelse. Further information on the liquidation is available on Mer information om likvidationen finns tillgängligt på Distribution options Utdelningsalternativ As we have previously set out, it is the Joint Liquidators' intention to seek the views of policyholders as to how those assets which are attributable to them should be distributed. Som tidigare har angetts är det Likvidatorernas avsikt att inhämta synpunkter från de enskilda försäkringstagarna om hur tillgångarna ska fördelas. The options available to policyholders will be as follows: De alternativ som är tillgängliga för försäkringstagarna är följande: Option 1 Transfer to a different insurance company Alternativ 1 Överföring till ett annat försäkringsbolag Transfer assets to a Depot / Custodian Account (i.e. specific accounts established to hold assets attributable to policyholders) held by your new insurance company or where the ownership of the asset needs to be changed, to transfer the ownership of the asset to your new insurance company. 3

4 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) Överföring av tillgångar till en depå eller ett bankkonto (d.v.s. särskilda konton som upprättats för att inneha tillgångar hänförliga till försäkringstagare) hos ditt nya försäkringsbolag eller i de fall äganderätten till tillgångarna behöver övergå, överföring av äganderätten till tillgången till ditt nya försäkringsbolag. To cover any debt due to Victory Life as well as the 7.8% retention, either funds or stocks will need to be sold at market value or payment instructions for the 7.8% (and any debt balance) can be provided. These funds will need to be received prior to any distribution. För att täcka såväl skulder till Victory Life som de 7,8 % som ska innehållas, kommer antingen fonder eller aktier behöva avyttras till marknadsvärde eller så kan betalningsinstruktioner för de 7,8 % (och eventuella förfallna skulder) tillhandahållas. Dessa medel måste ha mottagits innan någon utdelning kan ske. Unfortunately, the Joint Liquidators are unable to make recommendations to policyholders as to whom they could transfer assets to. All policyholders are responsible for ensuring that their new insurance company or bank / custodian is willing to accept the funds / asset. The Joint Liquidators and Victory Life cannot accept responsibility for any assets / funds once they have been transferred. Likvidatorerna kan inte lämna några rekommendationer till försäkringstagarna om vem de kan överföra tillgångar till. Alla försäkringstagare är skyldiga att försäkra sig om att deras nya försäkringsbolag eller bank / förvaltare är villiga att motta dessa medel / tillgångar. Likvidatorerna och Victory Life åtar sig inget ansvar för några tillgångar / medel efter att dessa har överförts. The Joint Liquidators wish to draw your attention to the enclosed open letter from the Finansinspektionen. This letter contains information for policyholders resident in Sweden which is relevant to policyholders wishing to take this option. It also contains some useful information for policyholders in other jurisdictions as to the type of issues to consider. Likvidatorerna vill uppmärksamma er på det bilagda öppna brevet från Finansinspektionen. Brevet innehåller information riktat till försäkringstagare bosatta i Sverige vilka önskar välja detta alternativ. Det innehåller också viss information som är användbar för försäkringstagare i andra jurisdiktioner angående vilka frågor som bör övervägas. Option 2 Sell or liquidate with the realisations returned to policyholder Alternativ 2 Sälja eller likvidera och utbetala försäljningslikviden till försäkringstagaren Sell or liquidate assets at realizable market value with the realisations returned to the policyholder. Assets must be liquid / saleable to facilitate this. The Liquidators will retain 7.8% from the sale of 4

5 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) assets attributable to you (plus an amount to cover any debt / negative balance) to cover the 7.8% retention (and any debt / negative balance). Sälja eller likvidera tillgångar till marknadsvärde och utbetala försäljningslikviden till försäkringstagaren. För att kunna genomföra detta alternativ måste tillgångarna vara likvida / realiserbara. Likvidatorerna kommer att innehålla 7,8 % från försäljningen av tillgångarna som är hänförliga till dig (plus ett belopp som täcker eventuella förfallna skulder / negativt saldo) för att täcka de 7,8 % som innehålls (och eventuella förfallna skulder / negativt saldo). Option 3 Transfer directly to the policyholder Alternativ 3 Överföring direkt till försäkringstagaren Transfer assets to a Depot / Custodian Account, held in the name of the policyholder or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset into your name. Överföring av tillgångar till depå / bankkonto som innehas av försäkringstagaren eller i de fall äganderätten för tillgångarna behöver övergå, överföring av äganderätten till tillgångarna till ditt namn. It is possible to request a combination of the options above by using more than one form and clearly indicating on the top of each of form which assets you would like dealt with under each option heading. Det är möjligt att begära en kombination av alternativen ovan genom att använda mer än en blankett och på varje blankett tydligt ange vilka tillgångar du vill ska hanteras under respektive alternativ. Please note that whilst the Joint Liquidators will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Further, it may not be possible to distribute assets in accordance with policyholders requests due to the nature of the assets themselves. Observera att även om Likvidatorerna kommer samarbeta med försäkringstagarna för att dela ut tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas önskemål har de ingen skyldighet att göra så. Det kan vidare vara så att det inte är möjligt att dela ut tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas önskemål på grund av tillgångarnas natur. Please also note that all policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance 5

6 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) with their own tax requirements. The Joint Liquidators cannot provide any tax advice to any policyholder. Observera även att alla försäkringstagare noga bör överväga skatteeffekterna av att avsluta en Victory Life-försäkring och inhämta nödvändig rådgivning för att försäkra sig om att det sker i enlighet med gällande skattelagstiftning. Likvidatorerna kan inte tillhandahålla skatterådgivning till några försäkringstagare. Cash held in a Victory Life policy Kontanta medel som innehas i en Victory Life-försäkring At this time, the Joint Liquidators have not been able to fully reconcile cash held in the company s general client accounts. Likvidatorerna har i dagsläget inte haft möjlighet att göra avstämningar av kontanta medel som innehas på bolagets allmänna klientmedelskonton. With respect to any positive balance showing on your valuation statement under the title cash account (or potentially under asset descriptions such as the Power Fund), we are reconciling these positions and currently expect them to represent an accurate recording of the value attributable to your policy. There are a number of issues with regards to funds held in Victory Life s general client cash accounts that include, among others; Vad gäller ett eventuellt positivt saldo under rubriken cash account i ditt värdebesked (eller eventuellt under beskrivningen av tillgångarna så som Power Fund ) så stämmer vi för närvarande av dessa saldon och utgår för tillfället från att dessa motsvarar det värde som är hänförligt till din försäkring. Det finns ett antal problem med avseende på de medel som finns på Victory Lifes allmänna klientmedelskonton vilket bland annat innefattar: - currency exchange losses; - valutakursförluster; - allocation of banking charges; - fördelning av bankavgifter; - co-mingling of funds across multiple general client cash accounts; and - sammanblandning av medel mellan flera olika allmänna klientmedelskonton; och - the removal of funds from the general client cash accounts by the Norwegian Tax Authority. 6

7 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) - den norska skattemyndighetens ianspråktagande av medel från de allmänna klientmedelskontona. Unfortunately, until these matters are resolved we cannot distribute this cash to you or use this money for the 7.8% retention. Tyvärr kommer dessa kontanta medel inte att kunna delas ut till dig eller användas för att täcka de 7,8 % som ska innehållas innan dessa frågor är utredda. Rather than delay the distribution of all assets that can specifically be identified and attributed to you whilst the position regarding cash attributable to you that is held in general client accounts is resolved, we intend to we deal with other assets attributable to you in the first instance. Once the general client account cash position is dealt with we will be able to distribute any of these residual proceeds. To be able to deal with the assets attributable to you in this way we will need to deal with the 7.8% retention at both stages. I stället för att fördröja utdelningen av alla tillgångar som kan identifieras och hänföras till dig medan vi utreder frågan om de kontanta medel hänförliga till dig, och som finns på allmänna klientmedelskonton, är vår avsikt att i första hand hantera de tillgångar som inte finns på de allmänna klientmedelskontona. Resterande likvider kommer att kunna delas ut när utredningen avseende de allmänna klientmedelskontona är klar. För att kunna hantera tillgångarna som är hänförliga till dig på detta sätt behöver vi hantera de 7,8 % innehållna medlen i båda leden. Amounts owed by policyholders to Victory Life Fordringar på Victory Lifes försäkringstagare For the majority of policyholders the balance shown on valuation statements as money owing to Victory Life is correct. However, in a number of cases the debtor balance includes fees which are attributable to 2015 onward. The settlement of such future fees will not be required. För majoriteten av försäkringstagarna är det skuldsaldo som anges på värdebesked korrekt. I vissa fall innefattar dock dessa förfallna skulder avgifter som är hänförliga till 2015 och framåt. Reglering av dessa framtida avgifter kommer inte att krävas. If this is the case with regards to your policy, these fees for post 31 December 2014 will be deducted from your debt due to Victory Life and the overall value of investments available to be distributed to you will increase by the same amount. 7

8 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) Om så är fallet med din försäkring kommer avgifter hänförliga till efter 31 december 2014 att avräknas från din skuld till Victory Life och det sammanlagda värdet av de placeringar som är tillgängliga för att delas ut till dig kommer att öka med motsvarande belopp. Next steps / actions for policyholders Nästa steg / försäkringstagares åtgärder Enclosed with this letter is a distribution form which you will need to complete, sign and return in original to Assurance Services, along with all requested documentation. This form is provided in both Swedish and English and follows the AML procedures which Victory Life previously had in place. Bifogat med detta brev finns en utdelningsblankett som du måste fylla i, underteckna och tillsammans med efterfrågade dokument återsända i original till Assurance Services. Blanketten finns tillgänglig på både svenska och engelska och följer de AML-förfaranden som Victory Life tidigare har tillämpat. We have also enclosed the most recent valuation statement for your policy. Please note that the Joint Liquidators have not yet been able to update the valuations for all assets, particularly where assets are illiquid and the latest valuation of the assets attributable to you may be outdated. Vi har också bifogat det senaste värdebeskedet för din försäkring. Observera att Likvidatorerna ännu inte haft möjlighet att uppdatera värderingen för alla tillgångar, och det gäller särskilt de tillgångar som är illikvida och den senaste värderingen av dessa tillgångar kan vara inaktuell. Finally, please note that before any asset can be distributed, the Joint Liquidators will need to reconcile that asset and ensure that there is no discrepancy in the quantity / amount of an asset in the books and records of Victory Life compared to the actual quantity held. Innan några tillgångar kan delas ut kommer Likvidatorerna behöva stämma av att det inte föreligger någon avvikelse mellan den bokförda mängden / det bokförda beloppet avseende en tillgång och det faktiska innehavet. 8

9 ABCD Victory Life and Pension Assurance Company Limited. (in Liquidation)(the Company ) If you have any queries regarding this letter, or your form please and and we will be able to assist you. Om du har några frågor med anledning av detta brev eller din blankett ber vi dig kontakta och för att få hjälp. Yours sincerely Med vänlig hälsning Russell Crumpler Joint Liquidator Likvidator 9

10

11

12

13

14 RAR'S IN THE EASTERN CARIBBEAN SUPREME COURT IN THE HIGH COURT OF JUSTICE VIRGIN ISLANDS COMMERCIAL DIVISION CLAIM NO BVIHC (COM) LLO of 2OL4 * * FEË STA OR,GI I.JAL Cir IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY ACT 2OO3 AND ln THE MATTER OF VICTORY LIFE AND PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (in Liquidation) Russell Crumpler and Kris Beighton (as joint liquidators of Victory Life and Pension Assurance Company Limited) Applicants Order Before:The Hon. Justice Edward Bannister [Ag] Dated: 11 February 2015 Entered: lì F torvats 2ot( UPON THE APPIICATION of Russell Crumpler and Kris Beighton, the Liquidators (the Liquidators) of Victory Life and Pension Assurance Company Limited (the Company) dated 9 January 2015 AND UPON READING and considering the correspondence received from and/or on behalf of various Policyholders (as defined in the order of this Court dated 17 December 2014) and the objections raised therein to the terms of that order AND UPON none of the Policyholders appearing or being represented AND UPON HEARING Eleanor Morgan for the Liquidators IT IS ORDERED AND DIRECTED THAT: 1.. The Liquidators may distribute to each Policyholder the assets attributed in the books of the Company to such Policyholder (the Premium).

15 2. The Liquidators may, instead of distributing the Premium in specie, pay to the Policyholder the value of part or all of the Premium, such value to be assessed as at the date of distribution by the Liquidators using their unfettered judgment and for that purpose the Liquidators shall be entitled to take such professional advice as may seem to them to be expedient. 3. The Liquidators may retain from each distribution made in accordance with this Order 7.8 per cent of the value of such distribution (the retention), such value to be assessed by the Liquidators using their unfettered judgment (with the benefit of such professional advice as they may require). 4. The Liquidators may apply the aggregate of the retentions withheld by them pursuant to paragraph 3 of this Order in paying the costs and expenses of the Liquidation (including the Liquidators' remuneration as approved), with any surplus after payment of such costs and expenses being returned rateably to those Policyholders from whose Premiums it was deducted. 5. The costs of this application shall be costs in the Liquidation of the Company BY THE COURT Ða?' Registrar

16 IN THE EASTERN CARIBBEAN SUPREME COURT IN THE HIGH COURT OF JUSTICE VIRGIN ISLANDS COMMERCIAL DIVISION ctalm No BVIHC (CoM) LLo of 2ot4 IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY ACT 2OO3 AND IN THE MAfiER OF VICTORY LIFE AND PENSION ASSURANCE COMPANY tlm TED (in Liquidation) Russell Crumpler and Kris Beighton as Joint Liquidators of Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Applicants Order MOURANT OZANNES Palm Grove House PO Box 4857 Road Town Tortola British Virgin Islands r +L F +t

17 I N F O R M A T I O N Distribution from Victory Life to New Insurer The liquidators of Victory Life have asked Finansinspektionen for general information that can be provided to policyholders intending to transfer their insurance assets to a new insurer. Prior to Distribution As a policyholder in Victory Life, you can request how you want the assets attributable to your insurance to be distributed. The liquidators will determine which form of distribution is practically possible in your case. If you need advice on the distribution you should consult an independent adviser who can explain the implications of the different options that the liquidators offer. If you choose to transfer your assets from Victory Life to a new insurer, you should always make the following basic checks. Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax The New Insurer You should check that the new insurer is authorised to issue the type of insurance policy you choose, such as endowment policies (class Ia) or unit-linked policies (class III). If you are a resident in Sweden and want to transfer the assets to an insurer outside the EEA 1, the insurer must hold a license from Finansinspektionen to carry on insurance business in Sweden or to market insurances here. The website of Finansinspektionen has a directory of the insurers that are licensed to operate in Sweden: Insurance Intermediaries If you get the help of an intermediary in the transfer to a new insurer, you should check that the intermediary is licensed to carry out insurance mediation. You should also check that the intermediary has valid liability insurance in the event of errors in the mediation. The same requirement applies if the insurance policy is to be administered by someone other than the insurer itself, which also requires a license to carry out insurance mediation and liability insurance. The website of Finansinspektionen has a directory of the insurance intermediaries that are licensed to operate in Sweden: The Insurance Contract If you transfer the assets to a new insurer, you should carefully review the pre-sale information, the terms and conditions of the insurance policy and the fees. It is not certain that you will be getting the same terms and conditions as in your old policy. Tax Implications You should find out if the distribution of insurance assets from Victory Life and change of insurer has any impact on your tax situation. If you are unsure you should check with the Swedish Tax Agency. 1 EU-Members plus Iceland, Liechtenstein och Norway 1(1)

18 I N F O R M A T I O N Utskiftning från Victory Life till ny försäkringsgivare Likvidatorerna för Victory Life har bett Finansinspektionen om en allmän information som kan lämnas till försäkringstagare som avser att flytta sina försäkringstillgångar till en ny försäkringsgivare. Inför utskiftningen Som försäkringstagare i Victory Life får du ange hur du vill att tillgångarna som räknas till din försäkring ska skiftas ut. Likvidatorerna avgör vilken form av utskiftning som är praktiskt möjlig i ditt fall. Om du behöver råd om utskiftningen bör du kontakta en oberoende rådgivare som kan förklara innebörden av de olika alternativ som likvidatorerna erbjuder. Om du väljer att föra över dina tillgångar från Victory Life till en ny försäkringsgivare bör du alltid göra följande grundläggande kontroller. Finansinspektionen Box 7821 SE Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel Fax Den nya försäkringsgivaren Du bör kontrollera att den nya försäkringsgivaren har tillstånd att meddela den typ av försäkring som du tecknar, t.ex. kapitalförsäkring (klass Ia) eller fondförsäkring (klass III). Om du är bosatt i Sverige och vill flytta tillgångarna till en försäkringsgivare utanför EES 1 måste försäkringsgivaren ha tillstånd från Finansinspektionen att bedriva försäkringsrörelse i Sverige eller att marknadsföra försäkringar här. På Finansinspektionens webbplats finns ett företagsregister som visar de försäkringsgivare som har tillstånd att verka i Sverige: Försäkringsförmedlare Om du får hjälp av en mellanhand vid flytten till en ny försäkringsgivare, bör du kontrollera att mellanhanden har tillstånd att utöva försäkringsförmedling. Du bör också kontrollera att försäkringsförmedlaren har en giltig ansvarsförsäkring för eventuella fel i förmedlingen. Samma krav gäller även om försäkringen ska administreras av någon annan än försäkringsgivaren själv, då krävs också tillstånd att utöva försäkringsförmedling och en ansvarsförsäkring. På Finansinspektionens webbplats finns ett företagsregister som visar de försäkringsförmedlare som har tillstånd att verka i Sverige: Försäkringsavtalet Om du flyttar tillgångarna till en ny försäkringsgivare bör du noggrant granska förköpsinformationen, försäkringsvillkoren och avgifterna. Det är inte säkert att du får samma villkor som i din gamla försäkring. Skattekonsekvenser Du bör ta reda på om utskiftningen från Victory Life och ett byte av försäkringsgivare får några konsekvenser för din beskattning. Om du är osäker bör du kontrollera med Skatteverket. 1 EU-länderna plus Island, Liechtenstein och Norge 1(1)

19 Liquidation Distribution - Total Distribution 1/5 Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Please complete all pages of this form and return it, along with the required documentation to: Assurance Service Norra Hamngatan Göteborg Any queries please or General information Please provide your policyholder information Policy number Name(s) of policy holder Contact information Please provide your contact information Telephone number Postal address Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

20 2/5 Instructions Please provide your bank details Bank Name Bank Address Name of Account Holder Account Number IBAN-Number Swift Code Please observe that the following documents must be enclosed with this form: Insurance Policy (original) or a Lost Policy Declaration (original). A statement certified by the bank proving you are the account holder (electronic copy accepted). If there are other forms / documents required to complete your transfer, Assurance Services / the Joint Liquidators will provide these to you for you to complete. Please note that whilst the Joint Liquidators will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Please also note that all policyholders should carefully consider the taxation effects of exiting a Victory Life policy and seek their own advice as necessary in order to ensure they are in compliance with their own tax requirements. The Joint Liquidators cannot provide any tax advice to any policyholder. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

21 Please review the latest valuation statement for your policy before completing the information below: 3/5 Asset and debt confirmation YES NO i Assets - Existence I confirm that as at the date of my last valuation statement that the assets attributed to me are correct. ii Asset Valuation I confirm that as at the date of the last valuation the asset values attributed to me appear correct. iii Debtor Valuation Documentation required I confirm that as at the date of the last valuation the debt / negative balance attributed to me appears correct. Please sign and date each page of your latest valuation statement and return the valuation statement along with this form. Please note that the Joint Liquidators have not yet been able to update the valuations for all assets, particularly where assets are illiquid and the latest valuation of your assets may be outdated. Before any asset can be distributed, the Joint Liquidators will need to reconcile that asset and ensure that there is no discrepancy in the quantity / amount of an asset in the books and records of Victory Life compared to the actual quantity held. If there is an issue and you have ticked no in any of the boxes i to iii: Please provide full details of this issue on additional sheets on an asset by asset basis. Please accompany this with any documentary evidence to demonstrate why you believe there to be an issue. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

22 4/5 Please choose from the options below by ticking the relevant boxes: Please note that whilst the Joint Liquidators and Assurance Services will work with policyholders to try to distribute assets in accordance with policyholders requests, the Joint Liquidators are under no obligation to do so. Option 1 Transfer to a different insurance company Transfer assets to the Depot / Custodian Account, held by my new insurance company listed on page 5, or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset to my new insurance company. or Sell fund/stock at market value to cover the 7.8% retention (plus an amount to cover any debt / residual balance) Assets must be liquid / saleable to enable this. Provide me with payment instructions for 7.8% (plus an amount to cover any debt / negative balance) of the value of my assets (as at the deemed date of distribution) which I will pay. I understand that these funds will need to be received prior to any distribution. Option 2 - Sell or liquidate with the realisations returned to policyholder Sell all of my assets at market value. Assets must be liquid / saleable to facilitate this. Retain 7.8% from the sale of my assets (plus an amount to cover any debt / negative balance) to cover the 7.8% retention (and any debt / negative balance). Transfer the residual proceeds to my bank, listed on page 2. Option 3 Transfer directly to the policyholder Transfer assets to the Depot / Custodian Account, held by me listed on page 5, or where the ownership of the asset needs to be changed, transfer the ownership of the asset to me. or Sell fund/stock at market value to cover the 7.8% retention (plus an amount to cover any debt / residual balance) Assets must be liquid / saleable to enable this. Provide me with payment instructions for 7.8% (plus an amount to cover any debt / negative balance) of the value of my assets (as at the deemed date of distribution) which I will pay. I understand that these funds will need to be received prior to any distribution. If there are other forms / documents required to complete your transfer or change the ownership, Assurance Services will provide these to you for you to complete. If requesting a combination of the options above please detail these separately and complete this sheet separately for each asset, clearly marking up the top of the sheet with each asset name. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

23 Option 1 and 3 only please complete this page: 5/5 Please transfer the assets to: Bank / Custodian Name Bank / Custodian Address Account Holder Name / Insurance provider Name Depot / Custodian Account Number Please observe that the following documents must be enclosed with this form Option 1 Option 3 A statement certified by the bank /custodian proving that your new insurance company is the holder of this account (electronic copy accepted). A statement and /or policy letter certified by your new insurance company proving you are the policyholder of this policy and that the depot account is part of your policy (electronic copy accepted). A statement certified by the bank proving you are the account holder (electronic copy accepted). If there are other forms / documents required to complete your transfer, Assurance Services will provide these to you for you to complete. Please note that if a policyholder requests the Joint Liquidators facilitate option 1 or 3, they are responsible for ensuring that their new insurance company or bank / custodian is willing to accept the funds / asset. The Joint Liquidators and Victory Life cannot accept responsibility for these assets / funds once they have been transferred. Signature Policy Holder (1) Date (dd/mm/yyyy) / / Policy Holder (2) Date (dd/mm/yyyy) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

24 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan Göteborg Assurance Services bistår de Gemensamma Likvidatorerna ( Likvidatorerna ) med distributionsprocessen. Denna blankett används av Likvidatorerna som hjälp i processen att fördela tillgångarna i Victory Life till försäkringstagarna, i enlighet med anvisningarna från BVI domstolen. För ytterligare information om denna process vänligen besök Victory Life s hemsida Vid frågor vänligen kontakta eller Allmänna uppgifter Vänligen lämna era försäkringsuppgifter Försäkringsnummer Försäkringstagares namn Kontaktuppgifter Vänligen lämna era kontaktuppgifter E postadress Telefonnummer Postadress Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

25 2/5 Bankuppgifter Vänligen ange era bankuppgifter Bankens namn Bankens postadress Kontoinnehavarens namn Kontonummer IBAN nummer SWIFT kod Vänligen observera att följande dokument skall bifogas med denna blankett Försäkringsbrev (original) eller vid förlorat försäkringsbrev (original). Intyg vidimerat av banken om att ni är kontoinnehavare (elektronisk kopia accepteras) Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services/ Likvidatorerna att förse er med dessa för färdigställande. Vänligen notera att fastän Likvidatorerna kommer att samarbeta med försäkringstagarna för att försöka fördela tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas begäran, har de ingen skyldighet att göra det. Vänligen notera vidare att samtliga försäkringstagare bör noga överväga skatteeffekterna av att avsluta en Victory Life försäkring och ansvarar själva för att inhämta den rådgivning som behövs för att säkerställa att gällande skatteregler efterföljs. Likvidatorerna kan inte lämna någon skatterådgivning till någon försäkringstagare. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

26 Vänligen granska den senaste värderingsrapporten för er försäkring innan ni fyller i uppgifterna nedan; 3/5 Tillgångs och skuldbekräftelse JA NEJ i ii Tillgångars existens Tillgångarnas värdering Jag bekräftar att tillgångarna som tillskrivits mig vid tidpunkten för min senaste värderingsrapport är korrekta. Jag bekräftar att värdet på tillgångarna som tillskrivits mig i den senaste värderingen framstår som korrekt. iii Bekräftelse av skuld Efterfrågade dokument Jag bekräftar att den skuld/negativa saldo som tillskrivits mig vid den senaste värderingen framstår som korrekt. Vänligen underteckna och datera samtliga sidor i ert senaste värdebesked och bifoga värdebeskedet med denna blankett. Vänligen notera att Likvidatorerna ännu inte kunnat uppdatera värderingen av samtliga tillgångar, särskilt i de fall där tillgångar är illikvida och den senaste värderingen av dessa tillgångar kan vara inaktuella. Innan någon tillgång kan fördelas måste Likvidatorerna stämma av tillgångarna och tillse att det inte föreligger någon diskrepans mellan den kvantitet/mängd av tillgången som framgår av Victory Lifes bokföring jämfört med den faktiskt behållningen av tillgången. Om det föreligger något problem och ni har kryssat nej i någon av rutorna i till iii: Vänligen ange fullständig skriftlig information avseende problemet och dela upp informationen så att varje tillgång behandlas separat. Vänligen bifoga med detta även skriftlig dokument som visar varför ni tror att detta kan vara ett problem. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

27 Vänligen välj bland alternativen nedan genom att kryssa i respektive ruta: Vänligen notera att fastän Likvidatorerna kommer att samarbeta med försäkringstagarna för att försöka fördela tillgångarna i enlighet med försäkringstagarnas begäran, har de ingen skyldighet att göra det. Alternativ 1 Överföring till att annat försäkringsbolag Överför tillgångarna till depå / bankkonto som innehas av mitt nya försäkringsbolag som anges på sidan 5, eller när äganderätten till tillgången behöver ändras, överför ägandet till mitt nya försäkringsbolag. 4/5 Sälj fond/aktie till ett marknadsvärde som täcker det innehållna beloppet om 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans). Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta alternativ ska vara möjligt. eller Förse mig med betalningsinstruktioner för betalning av 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) av värdet av mina tillgångar (vid tidpunkten för fördelningen) som jag kommer att betala. Jag är införstådd med att denna betalning behöver ske innan en utdelning kan ske. Alternativ 2 Sälj eller likvidera och återbetala influtet belopp till försäkringstagaren Sälj alla tillgångar till marknadsvärdet. Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta ska vara möjligt. Behåll 7,8 % från försäljningen av tillgångarna (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) för att täcka det innehållna beloppet om 7,8 % (och eventuell skuld / negativ balans). Överför kvarstående belopp till min bank, som angetts på sidan 2. Alternativ 3 Överför direkt till försäkringstagaren Överför tillgångarna till depå / bankkonto, vilket framgår på sidan 5, eller när äganderätten till tillgången behöver ändras, överför ägandet av tillgången till mig. eller Sälj fond/aktie till ett marknadsvärde som täcker det innehållna beloppet om 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans). Tillgångarna måste vara likvida/säljbara för att detta alternativ ska vara möjligt. Förse mig med betalningsinstruktioner för betalning av 7,8 % (plus ett belopp som täcker eventuell skuld/negativ balans) av värdet av mina tillgångar (vid tidpunkten för fördelningen) som jag kommer att betala. Jag är införstådd med att denna betalning behöver ske innan en utdelning kan ske. Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services/ Likvidatorerna att förse er med dessa för färdigställande.. Om ni begär en kombination av alternativen ovan vänligen fyll i denna sida separat för varje tillgång. Markera tydligt tillgångens namn högst upp på varje sida. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

28 5/5 Endast alternativ 1 och 3 vänligen fyll I denna sida: Vänligen överför mina tillgångar till: Bank / förvaltares namn Bank / förvaltares adress Kontoinnehavares / Försäkringsbolagets namn Depå / Bankkontonummer Vänligen säkerställ att följande dokument bifogas med denna blankett Alternativ 1 Ett undertecknat intyg från banken/förvaltaren om att ert nya försäkringsbolag är kontoinnehavare av detta konto (elektronisk kopia accepteras) Ett undertecknat intyg från och/eller försäkringsbrev från ert nya försäkringsbolag som intygar att ni är försäkringstagare till försäkringen och att depåkontot är en del av er försäkring (elektronisk kopia accepteras). Alternativ 3 Ett undertecknat intyg från banken om att ni är kontoinnehavaren för det konto ni önskar att medlen/tillgångarna förs över till. (elektronisk kopia accepteras). Detta så att vi formellt kan bekräfta att ni är kontoinnehavare eller förmånstagare till detta konto. Om det finns några andra blanketter/dokument som krävs för att slutföra er överföring kommer Assurance Services att förse er med dessa för färdigställande. Vänligen notera att om en försäkringstagare begär att Likvidatorerna genomför alternativ 1 eller 3 är denna ansvarig för att det nya försäkringsbolaget eller banken/förvaltaren är villiga att acceptera mottagandet av medlen/tillgångarna. Likvidatorerna har inget ansvar för dessa medel/tillgångar när de har överförts. Underskrifter Försäkringstagare (1) Datum (dd/mm/åååå) / / Försäkringstagare (2) Datum (dd/mm/åååå) / / Victory Life and Pension Assurance Company Limited (in Liquidation) c/o KPMG (BVI) Limited, PO Box 4467, Road Town, Tortola, British Virgin Islands The Joint Liquidators act as agents of the Company without personal liability and as Officers of the BVI Court

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5

Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Liquidation Distribution Total Distribution 1/5 Vänligen fyll i denna blankett och sänd den tillsammans med nödvändiga bilagor till: Assurance Service Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg Assurance Services

Läs mer

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS

(BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS (BVI)P.O. Box 4467 3rd Floor Banco Popular Building Road Town, Tortola VG-1110 BRITISH VIRGIN ISLANDS Telephone +1 284 494 1134 Fax +1 284 494 9009 Internet www.kpmg.vg To all known Victory Flex policyholders

Läs mer

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717

VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 VICTORY LIFE & PENSION ASSURANCE COMPANY LIMITED (IN LIQUIDATION 1 ) ( Victory Life or the Company ) BVI COMPANY # 1448717 Background Bakgrund This update is to ensure that policyholders are informed as

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

These questions and answers are set out below under a number of headings:

These questions and answers are set out below under a number of headings: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS VANLIGA FRÅGOR January 2015 Januari 2015 To assist policyholders with their queries regarding Victory Life and the distribution process, the Joint Liquidators have determined

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014

SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 30 October 2014 SUPPLEMENT TO NEXSTIM PLC'S PROSPECTUS OF 10 OCTOBER 2014 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG,

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB

Bokningsvillkor. (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Bokningsvillkor (English text will follow!) Ett Smart Hotell i Sollentuna AB Generellt Bokningsvillkor beskriver villkor för vistelse på Ett Smart Hotell i Sollentuna AB ( hotellet nedan) Gästen är införstådd

Läs mer

The English text is an unofficial translation.

The English text is an unofficial translation. The English text is an unofficial translation. PROTOKOLL Fört vid extra bolagsstämma i Orc Group Holding AB (publ), organisationsnummer 556873-5913 ("Bolaget"), i Stockholm den 6 november 2014. MINUTES

Läs mer

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen.

Uttryck som inte definieras häri skall ha den betydelse som framgår av Erbjudandehandlingen. Datum Referens 2012-10-03 CU 12:042 S 17,3 procent av aktierna i HITT har lämnats in i Saabs ovillkorade budpliktsbud; Saab ökar sitt innehav i HITT till 96,7 procent; Betalning för inlämnade aktier den

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015

Kommunal revision. Johan Osbeck 20 januari 2015 Kommunal revision Johan Osbeck 20 januari 2015 VAD? 1 Revisorernas grunduppdrag 9 kap 9 kommunallagen Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tillkännagivande av ändring i bilagorna till 1975 års TIR-konvention 1 ; beslutat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Begära inlösen av aktier i Sequoia

Begära inlösen av aktier i Sequoia Begära inlösen av aktier i Sequoia 1. Gå till den franska bankens hemsida www.interepargne.natixis.fr Klicka på English och sedan på Investors page För att kunna begära inlösen av aktier behöver du ha

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader

American Express Ersättningsanspråk Medicinska omkostnader Vänligen besvara ALLA frågor och returnera blanketten postboxen. blanketten inte fyllts i fullo eller fyllts i inkorrekt kan detta leda l Man/Kvinna Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer - Gatuadress

Läs mer

Beställningssedel Saudiarabien

Beställningssedel Saudiarabien Beställningssedel Saudiarabien Uppgifter om kund: Företagsnamn: Adress: Postnummer: Ort: Kundnr: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: Ref. på faktura: Organisationsnr: Beställning: Alla handlingar

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business

Verksamhetens art, omfattning och risker / The nature, scope and risks associated with the business N.B. The English text is an in-house translation. Styrelsens för Medivir AB (publ) motiverade yttrande enligt 20 kap. 8 aktiebolagslagen Report by the board of directors of Medivir AB (publ) in accordance

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB

Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021 i Aerocrine AB Terms and conditions for warrants of series 2011/2021 in Aerocrine AB The English text is an in-house translation. In the event of any discrepancy between the translation and the Swedish text, the Swedish text shall prevail. Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2021

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance

VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance VD-/Styrelseansvarsförsäkring D&O Liability Insurance Allmän information om sökanden Proposer Details 1. Sökandens namn/name of Proposer: 2. Adress/Adress: 3. Typ av verksamhet/nature of operations: 4.

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för.

STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. STADGAR / ARTICLES OF ASSOCIATION För Sweden-India Business Council ek. för. Antagen på extra föreningsstämma den 9 juni 2014 Adopted at the extra general meeting of June 9th, 2014. 1 Firma/company Föreningens

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

American Express Ersättningsanspråk Avbruten resa

American Express Ersättningsanspråk Avbruten resa Man/Kvinna Förnamn Efternamn Personnummer Telefonnummer - Gatuadress Postnummer, Ort Email Resebyrå, lokalt kontor Bokningsdatum Flygbolag/Transportör Land/Resort Avresedatum Hemresedatum Resans längd

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide

instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 : The User's Guide instruktions manual till vp 290 actually has a great offer for customers by providing users unlimited access and downloads. INSTRUKTIONS MANUAL TILL VP

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Lathund Autogiro NovaSecur

Lathund Autogiro NovaSecur Lathund Autogiro NovaSecur Rev. 2011-05-06 Version 2.85-2011 Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in this manual, may be adapted or reproduced in any

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad

ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad ANSÖKAN University of New South Wales Study Abroad KILROY education hjälper dig att ansöka till UNSW. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma

Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Handling Advice for Unaccompanied Minor Intyg för barn som reser ensamma Passenger details/information om passageraren: Orginal 1 st carrier on outward journey Family or Surname/Efternamn Given name/förnamn

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Privacy Statement (in Swedish)

Privacy Statement (in Swedish) Privacy Statement (in Swedish) St Pauli katolska församling i Gävle är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse.

Läs mer