Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige?"

Transkript

1 Hur utvecklar vi hållbart lärande i Norra Sverige?

2 Presenta(on Vem är du? Namn Organisa+on Arbetsuppgi3er Något hållbart som du gör i vardagen! Något ohållbart som du gör i vardagen!!

3

4 Fakta och bakgrund Mathias Sundin ca 40 min

5 BioFuel Region ett kluster En världsledande region i omställningen +ll drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

6 KNUT- projektet Vad? E" na&onellt skolprojekt som ska sprida metoder och verktyg som hjälper skolor a" integrera hållbar utveckling i sin dagliga verksamhet med tydlig koppling 5ll läroplaner och kursplaner. 4 organisa5oner i 9 län Förskola- grundskola- gymnasium Lokalt- regionalt- na5onellt

7 Vad har vi gjort? Fortbildningsak+viteter för förskola, grundskola och gymnasieskola (lokalt) Nätverksträffar och konferenser för pedagoger och skolledare (regionalt och lokalt) Studieresor och studiebesök (na+onellt och regionalt) Stöd +ll lokala utvecklingsprocesser (skolförvaltningar) Samarrangerat större ak+viteteter Hållbara gymnasiearbeten (föreläsningar, support och s+pendier) Drivit och utvecklat gymnasielärarnätverket (informa+on, support och träffar) Ini+erat na+onell samverkansgrupp för aktörer och myndigheter Bidragit +ll na+onella ak+viteter så som dialogmöten och na+onella rapporter Genomfört regionala förstudier om LHU (Jämtland och Västernorrland) Knu+t ihop aktörer och personer som arbetar med LHU i Norrland Programspecifika satsningar mot teknikprogram och fordonsprogram Med mera

8 Vilka har vi arbetat med? Härjedalen, Östersund, Krokom, Åre, Strömsund, Ragunda, Bräcke, Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Umeå, Vännäs, Lycksele, Vilhelmina, Storuman, Norsjö, Skelle3eå, Piteå, Älvsbyn, Luleå, Haparanda, Arjeplog, Gällivare. Nenet, Naturskolan Luleå, Luleå Tekniska Universitet, Teknikens Hus, Naturskolan i Piteå, Lands+nget Norrbo]en, Region Västerbo]en, Naturskolan Umeå, Be Green Umeå, Umeå Universitet, KomTek Örnsköldsvik, Technichus, Länsstyrelsen Västernorrland, Lands+nget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Energikontoret Västernorrland, Naturskolan Sundsvall, Mi]Universitetet, Clean Tech Region, Green Highway, Naturum i Ånge, Länsstyrelsen Jämtland, Regionförbundet Jämtland, Energikontoret Jämtland m.fl. WWF, Naturskyddsföreningen, Håll Sverige Rent, Naturskoleföreningen, Föreningen Svenska Science Centers, Svenska Unescorådet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, SWEDESD, Global Ac+on Plan, HUT- nätverket, Learning Teacher Network, Den Globala Skolan, SIDA, SMHI, Skolverket, Energimyndigheten m.fl.

9 Vad har vi lärt oss? - Framgångsfaktorer Undersökningar och egen erfarenhet visar a] skolan har e] stort behov av kunskap, metoder och stö]ning för a] utveckla LHU Arbetet måste ske långsik+gt och strategiskt (målgrupper & organisering) Lokala självdrivna processer är en nödvändig bas a] bygga på Lärare är nyckelpersoner men utan stöd från sin ledning händer ganska lite Skolans roll i samhällsutveckling måste ly3as fram och gränser mellan förvaltningar suddas ut Koordina+on av kunskap, verktyg och resurser är vik+gt både på regional och na+onell nivå för a] maximera effekten av insa]a medel samt för a] underlä]a för skolor/skolorganisa+oner Det behövs en brygga mellan skolan och det omgivande samhället som känner +ll behoven, möjligheterna och skillnaderna i dessa bägge världar

10 Ni higar mer info på nätet!

11 Vad är hållbar utveckling?

12 Hållbar utveckling är en utveckling som +llfredställer dagens behov utan a] äventyra kommande genera+oners möjligheter a] +llfredställa sina behov. - Brundtlandkommisionen 1987 Eller helt enkelt Vi måste ta ansvar för hur vi lever så a] våra barn också kan leva på e] bra sä]

13 Tre dimensioner

14 Ekologiska dimensionen (natur, miljö, klimat, ekosystem etc.)

15 Sociala dimensionen (rägvisa, resurser, hälsa, utrotning, diskriminering etc.)

16 Ekonomiska dimensionen (påverkan, påverkansmöjligheter, ny teknik, välfärd etc.)

17 Det globala perspek+vet 17 a] påverka och bli påverkad

18 Våra utmaningar

19 Planetära gränsvärden Klimajörändring 154 % (Sverige 3,7 jordklot) World overshoot day 2014: 19 augus( Aerosoler (ännu ej uppmä]) Ozonlagret Kväve Färskva]en

20 Levande varelsers gränsvärden 20/80 1/23 85 > 3,5 Mdr

21 Ekonomiska gränsvärden 100 Mdr USD 1800 människoliv 60 Mdr USD 11 människoliv Ekologiskt?

22 Vår poten(al!

23 Förnybara resurser!

24 Förnybar energi!

25 Förnybar kunskap!

26 Vad lär vi ut? Har kunskap eg bäst- före- datum? Sjöve] na+onell instruk+onsfilm från 1964 (YouTube)

27 Vad är lärande för hållbar utveckling?

28 Defini(onen (Källa: Skolverket) Hållbar utveckling i undervisningen handlar om a] få barn, ungdomar och vuxna a] förstå förutsägningarna för hållbar utveckling, enligt läroplanernas och kursplanernas kunskapskrav. Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på e] sä] som förbereder eleverna på e] ak(vt deltagande i samhället och som utvecklar deras förmåga a] ta e] personligt ansvar för sig handlande. E] lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokra+ska arbetssä]. kri+ska förhållningssä]. ämnesövergripande samarbeten. mångfald av pedagogiska metoder. delak+ghet och inflytande.

29

30 Utdrag ur Lpfö98: MÅL (exempel) Förskolan ska sträva e3er a] varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga a] ta hänsyn +ll och leva sig in i andra människors situa+on samt vilja a] hjälpa andra. Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Möjlighet a] lära känna sin närmiljö och de funk+oner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Förmåga a] förstå och a] handla e3er demokra+ska värden.

31 Utdrag ur Lgr11: Övergripande mål: ü Eleven ska +llägna sig kunskaper om förutsä]ningarna för en god miljö och en hållbar utveckling ü Eleven ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i e] vidare perspek+v ü Eleven ska få möjligheter +ll ämnesfördjupning, överblick och sammanhang samt möjligheten a] få arbeta ämnesövergripande Utdrag ur ämnen: ü Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar hälsa och miljö (hem- & konsumentkunskap) ü Människans beroende av och påverkan på naturen och vad de]a innebär för en hållbar utveckling (biologi) ü Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Orsaker +ll och konsekvenser av välstånd och faqgdom (samhällskunskap)

32 Skolans styrdokument Utdrag ur Gy2011: Perspek(v: Miljöperspek+vet egna insatser samt globala perspek+vet E+skt perspek+v grundläggande värden och personliga ställningstaganden Mål & riktlinjer: Eleven ska: Ha kunskaper om de mänskliga räggheterna, Kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld u(från eg ekonomiskt och ekologiskt perspek(v. Utveckla en analy+sk förmåga och kunskaper om interna+onell samverkan och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspek+v Ha förståelse för andra kulturer och känna +ll förutsägningarna för en god miljö. Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i e] vidare perspek+v.

33 Lärarnas kunskaper Övriga poli+ska mål och strategier Skolans styrdokument Lärande för hållbar utveckling! faktorer som påverkar Skolans resurser och prioriteringar Samverkan & nätverk Barns och ungdomars intresse

34 Skolans resurser & prioriteringar Poli(ska utspel Lärande för hållbar utveckling är e] av skolans vik+gaste uppdrag! Det är dock upp +ll skolhuvudmännen a] se +ll a] det uppdraget uppfylls. Jan Björklund (Fp) Utbildningsminister - Det blir inga fler ly3 men hållbar utveckling är vik+gt och kommer a] ges plats i de kommande skolutvecklingsprogrammen Gustav Fridolin (Mp) Utbildningsminister

35 Lärarnas kunskaper Innehållsfrågans e3ersläpning - Samhällets snabba förändring och området hållbar utvecklings breda och komplexa innehåll ställer höga krav på aktuell kunskap samt bra kontext hos pedagogerna. En kunskap som många inte känner a] man har. Det goda mötet mellan elever, lärare och samhället skapar lärande.

36 Forskning exempel Maria Ojala, Uppsala Universitet (2010) 54% av 12- åringarna oroar sig för klimatet (oron riktas främst mot djur och natur) 65% av 12- åringarna tycker a] vuxenvärlden inte tar +llräckligt ansvar för miljön ROSE- projektet, interna(onell studie om innehållet i NO- undervisning Relevans i ämnesundervisningen ökar måluppfyllelsen. Moderna utvecklade länder har sämst intresse för naturvetenskap och teknik

37

38 Arbetssitua(onen Vi jobbar med bedömning nu! Implementeringen av Lgr11 är vårt fokus det här läsåret. Mattesatsningen tar all kraft! Jag har ingen tid att planera med mina kollegor. Vi håller på med nedskärningar i organisationen. Vi har Skolinspektionen på oss! Vi har inte råd med fortbildning. Det där tar NO-lärarna hand om!

39 Skolans roll i samhället! Bryta gränser Win- win- win Skolans spindelroll är vik(g!

40 Samverkan skapar resurser! Skolan satsar +d på fortbildning och ak+viteter Kommunen gör investeringar i lokaler och miljöer samt bidrar med pengar +ll skolan motsvarande sparad energi Lunds Universitet utvecklar innehållet i kurserna samt följeforskar Öresundskra3 bidrar med teknik och kunnande

41 Interna(onellt Na(onellt Regionalt Lokalt

42 Interna(onella nivån FN- dekaden GAP (Rapport- rekommenda+oner- Nagoya) EU målen

43 Na(onella nivån Skolverkets uppdrag Skolinspek+onens uppdrag Sveriges interna+onella åtaganden (FN, EU etc.) Sveriges na+onella mål (miljömål, jämställdhetsmål etc.) Övriga myndigheter med uppdrag inom hållbar utveckling Na+onella organisa+oner och nätverk

44 Na(onellt samarbete för LHU Samarbete påverkan - utbyte

45 Na(onella resurser Skolverket (Utmärkelsen, NT- utv, entreprenörskap etc.) Övr. myndigheter (informa+on, material etc.) WWF (Earth hour, skolmaterial, konferenser etc.) Håll Sverige Rent (Grön Flagg, skräpplockardagar, material etc.) Naturskyddsföreningen (Energifallet, modellskola, material etc.) Den Globala Skolan (seminarier, resor, material etc.) Forskning (kunskap, metoder, goda exempel etc.) Naturskoleföreningen (Material, naturskolor, nätverk etc.) Skogen i skolan (Material, kontaktpersoner etc.)

46 Regionala nivån Regionala strategier (RUS, RTP, Energi- & klimat etc.) Regionala nätverk (skolpresidier, clean tech, lärarnätverk etc.) Regionala utvecklingsmedel (inriktning och prioritering) Kommunsamarbeten KNUT- projektet RCE- uppbyggnad

47 Skapa regional planorm för LHU Interna+onellt Na+onellt Samarbete utbyte kunskapsspridning - projekt Skolhuvudmän Lärare/rektorer Regionala organ Universitet Skolutvecklings- aktörer

48 Lokala nivån (exempel) Umeå alla skolor ska arbeta med och erhålla utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Piteå miljömål i alla skolors kvalitetsredovisning, Skola för hållbar utveckling arbetas in Sundsvall Lokal LHU- grupp, nätverksträffar för alla nivåer, Globala Sundsvall Gävle strategi för lärande för hållbar utveckling

49 Resurser/ak(viteter i Norrland - 1 Grön Flagg Skola för Hållbar Utveckling

50 Resurser/ak(viteter i Norrland - 2 KNUT- projektet NT- utv / NTA Övriga resurser Universitet, Science Centers, Naturskolor, KomTek, Teknikland, Futurize

51

52 Workshop (ca 75 min inkl fika, delade i 2 grupper ) Vilken roll bör och kan skolan spela i arbetet med hållbar samhällsutveckling lokalt, regionalt & na+onellt? Vad vinner vi på a] satsa på skolans hållbara undervisning? Hur kan omgivande samhälle (företag, organisa+oner, högre utbildning, kommun etc.) involveras? Vilka personer och organisa+oner är vik+ga i en satsning i vårt län? Behövs en satsning? Vad skulle den innehålla? Hur kan en eventuell satsning organiseras och finansieras?

53 Vilka insatser behövs? Var behövs de? Resurser Kunskap Erfarenhetsutbyte Tid ag planera & utveckla Nätverk Inspira(on Verktyg & metoder Elever Lärare Skolledare Tjänstemän Poli(ker Organisa(oner Övriga På skolan/enheten I kommunen NorrboGen Norrland Na(onellt Interna(onellt

54 Vad har vi kommit fram (ll? lksjdflksjdf Vem eller vilka har en uppgiq (och vad)? lksjdflksjdf Tidsplan?

55 Tack för idag! Likadana möten kommer ag hållas i övriga Norrlandslän. Dokumenta(on kommer med e- post.

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Norra Sverige Västernorrland, Jämtland, Västerbotten & Norrbotten Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17

Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Minnesanteckningar möte myndighetsnätverket Kunskapslänken Stockholm 2015-04- 17 Deltagare: Anna- Carin Bylund, Folkbildningsrådet Karin Bårman, Skolverket Tore Carlsson, Energimyndigheten Kerstin Eriksson,

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-03-24 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-24 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-03-24 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden:

I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan, har en stor kunskapsuppbyggnad skett inom följande tre områden: Regionala aktiviteter i Östergötland Nedan beskrivna aktiviteter kompletterar punkten 6. Genomförande sidan 11 i projektbeskrivningen KNUT 3 I tidigare projekt, beskrivet i den regionala ansökan nedan,

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning?

Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Barns och ungdomars kunskap om och delaktighet i vår hållbara samhällsomställning? Kunskapslänken Övergripande mål: Skapa en långsiktig och väl förankrad nationell kunskapsorganisation som möjliggör samordning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 SEPTEMBER 2015 ÄRENDE 3 2 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går

Läs mer

Internationalisering i skolan

Internationalisering i skolan InternatioNella Programkontoret Internationalisering i skolan Om internationellt samarbete och de nya läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasieskola 2 Internationella programkontoret Internationalisering

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer