'." name="description"> '.">

UTREDNING BETRÄFFANDE RADIOLYTISK GASUTVECKLING VID FÖRVARING AV PLUTONlUMHALTIGT MATERIAL.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING BETRÄFFANDE RADIOLYTISK GASUTVECKLING VID FÖRVARING AV PLUTONlUMHALTIGT MATERIAL."

Transkript

1 " ( -. ; k'. t " Hart 1976 UTREDNING BETRÄFFANDE RADIOLYTISK GASUTVECKLING VID FÖRVARING AV PLUTONlUMHALTIGT MATERIAL. B öttordahl -. v \\ '**,' / AB ATOMENERGI Bibi. Studivlk 2 5 MAR 1970 r»? :/ - > '. / - v > r ; * ' 1 > l^tl B B T fl f O S S K I I 9 O fl A I fl < IL f ; w

2 ^'h^ ^V' 1 V V : :^-v^.i '.FOA RAJ RTKATEGORIER.-Rapporter avsedda för spridi.i u t utanför FOA utges i följande kategoiv"^ v riep!.- v " *" v *. f^qa A-ropport. Innehåller 1 vudsakligen för totalförsvaret avsedd och J' ;.-. tillrättainga redovisning av»r t, som regel avslutat, arbete. FÖrekom- '/ ' *'. mer som öppen (A-) och herr ig(ah-) rapport. i* -. %- r \" «. FOA B-»rapport. Innehåller fö vidare spridning avsedd redovisning av. fv.'-' * Öppet vetenskapligt eller tekn skt-vetenskapligt originalarbete av allt * mänt intresse. Utges i FOA skriftserie "FOA Reports" eller publice- < / "VV- 1 rets i FOA utomstående tidskrift, i vilket senare fall särtryck distri- ^ - buefas av FOA under beteckningen "FOA Reprints". :] " vs : ' FOA C-rapport. Innehåller för spridning inom och utom FOA (i vissa Tall enbart inom FOA) avsedd redovisning av arbete, t ex i formavdelrapport, preliminärrapport eller metodikrapport. Förekommer som ' v öppen (C-) och hemlig (CH-) rapport. ' ;. - \ ' y FOA-RAPPORTS STATUS &V'.;\.{pQA-rapports status "är att författaren (författarna) svarar för rappor- ^' i ;- t^ns innehåll/1 ex för att angivna resultat är riktiga, för gjorda slut- - I^K»>t^patéer och rekommendationer etc.. l ;:l p. svarar - genom att rapporten godkänts för utgivning aom FOA- ^ap^>ort, - r för att det redovisade arbetet utförts i överensstämmelseined "vetenskap och praxis" på ifrågavarande område. I förekommande.fall tar FOA ställning till i rapporten gjorda bedömningar etc - detta anges i så fall i 6ärskild ordning, t ex i mibsiv. '?\'r,, ' J ' FOA-RAPPORTS REGISTRERING. < - From den i\ registreras FOA-rapport enligt följande exempel:,.;,; ',,. rapportkategori * i ', \, kod för Utgivande avd (rnotöv) ;-(FQA A, Moch Index - 0 FOA 1 rapport A (37) 4 Ö) d-l forskningsområde till vilket rappor-. ten i första(andra) hand är hänförlig r löpnummer (inom ^rup» pen A-rapporter Utgivna,.av FOA 1) ' ; ' \ -~ t, ; / v. : - 4 ^».'

3 FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT STOCKHOLM 80 Datum Åberopas vid FOA beteckning N Enligt utsändningslista Er r#f#reni FOA handläggare FOA 4 rapport C Utrecning beträffande radiolytisk gasutveckling vid föinrarin^ av plutoniumhaltigt material Rubricerade rapport översändes. Försvarets forskningsanstalt Rapportcentralen, Avd 4 G Hollman Utsändes i AB Atomenergi (2 ex). Statens strålskyddsinstitat, Inst för kärnktmi KOH och CTH 8 i ' klon T*l«grom Td«x 10366

4 Försvarets forskningsanstalt FOA 4 rapport Blad 1 Avdelning 4 C Stockholm 80 Mars 1970 UTREDNING BETRÄFFANDE RADIOLYTISK GASUTVECKLING VID FÖRVARING AV PLUTONIUMHALTIGT MATERIAL av B Österdahl Antal blad 9 Sammanfattning Vattenlösningar som innehåller plutonium utvecklar gas till följd av radiclytisk sönderdelning av vattnet orsakad av plutoniums alfastraining. Gasutbytet varierar med andra i lösningen förekommande jon- och molekylslag. Antalet möjliga reaktioner i en lösning, som ej är av mycket enkel sammansättning, är så stort att en teoretisk beräkning av gasutbytet blir komplicerad* Vissa experimentella arbeten har publicerats vars resultat här refereras 4 Även fast avfall kan genom radiolys av fysikaliskt eller kemiskt bundet vatten utveckla gasmängder som om avfallet är hermetiskt inneslutet utgör en potentiell skyddsrisk* FOA uppdrag nrt 2441 Nyckelord: Plutonium, radiolys, gasutveckling, vattenlösning, skyddsaspekter Rapporten utsänd till: AB Atomenergi (2 ex), Statens strålskyddsinstitut, Inst för karnkemi KTH och CTH SCA 4* 420, 427, 430 (15 ex), 437 (5 ex), 438

5 Blad 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Innehållsförteckning Inledning Beräkning av dos Vattenlösningar Salpetersyra Perkljrsyra Sa3.ts/ra Fast avfall Skyddsaspekter Referenser Blad

6 Blad 3 INLEDNING Mod radiolys avses den söndordelning av molekyler som inträffar under inverkan av joniserande strålning. En snabb, laddad partikel so?n rör sig i ett medium bromsas genom energiöverföring till elektroner, kärnor, joner, atomer och molekyler. Dessa processer kan leda till bildning av elektroner, joner, molekyler <»ch atomer, 30m i de flesta fall reagerar vidare med detekterbara kemiska förändringar till följd. Sålunda uppstår ett "spår" bestående av mer eller mindre väl separerade områden med joniserade** och oxciterade ämnen. Don per längdonhot i medeltal överförda energin LET (Linear Energy Transfer) är i ett givet medium beroende på partikelns hastighet och laddning» Vid låga LET inträffar de primära energiöverföringarna på stora avstånd från varandra. För en 1 MoV elektron med LET = 0,02 ev/å i vatten blir medelavståndet 5000 Å, De områden av jontseraxloämnen som uppstår är således väl separerade och i vart och ett försiggår de kemiska processerna utan inverkan från do andra» Diffusion av aktiva ämnen ut i lösningen konkurrerar med reaktioner dem emellan. Vid höga LET (t ex 5»5 MeB a-partikel LET m 9 ev/å) ligger primärjonisationerna så tätt att ett oammanhängande cylindriskt område med hög koncentration av priraärprodukter utbildas efter partikelns väg. Diffusionen får härmed mindre inverkan på den slutliga produktsammansättningen, BERÄKNING AV DOS Den dos som en vattenlösning av ett plutoniumsalt erhållor som resultat av plutoniets egen alfaatraining kan lätt beräknas, l)csen erhallos som produkten av antalet sönderfall och alfapartikelbfl energi. Halveringstiden för Pu 239 är år och alfaenergin 5,15 MeV, 1 g Pu " ger 2,29*10 söderfall/s blir dosen som en vattenledning erhåller 2,29-1O 9 «5,15»1O 6-1 f 18O0 16 ev/s»g Pu 259. Vid boräkning av utbyten vid radiolys användes reaktionens G-värde, eom anger antalet bildade molekyler per absorberadae 100 ev, Len

7 Blad 4 totala gabutvecklingen till följd av radiolys i en vattenlösning 259 innehållande g gram Pu ^7 kan då skrivas 1,18-10»G gas 3 6,023*10 «100 moler gas/s eller 1,38-10 ml gas/år VATTENLÖSNINGAR Salpetersyra Sheppard har gjort en undersökning av gasutvecklingon från Pu(IV)-lösningar i salpetersyra av olika halter och studerat inverkan av temperatur, typ av atmosfär, närvaron av polyetylen, jäm(lll) och butylalkohol. Bland de reaktioner 30m äger rutt i lösningen anger Sheppard följandet H 2 0 *-* H + OH OH + OH H + H >H 2 H + 0 HO 2 H HO, H 2 2 H 2PuO + 2 PuO2+ 2 antages bildas genom disproportioneringsreaktionert andra radiokemiska reaktioner förekommer i salpetersyra vilka gt)t kväve och nitrit. Som framgår kan ruo' fungera som radikalfångare för H och därmed minska mängden bildad vätgas. Vid försöken inneslöts en salpetortmr plutonium(lv)nitratlösning i en flaska med känd volym och försedd med en Hg-manome-

8 Blad 5 tor, på vilken tryckstegringen följdes. Vid 3lutet på varje försök analyserades gasblandningen. Ur sammansättningen kun de man så beräkna individuella G-värden # Bet visade sig att G varierade med salpetersyrakoncentrationen: [HNO ] G G(0 ) G(II ) G(N C. C C. 1,0 0,56 0,21 0,28 0,06 2,4 0,26 0,12 0,13 0,01 4,2 0,096 0,030 0,059 0,004 6,6 0,073 0,017 0,057 8,0 0,039 0,009 0,024 0,005 10,0 0,021 - gasmängden for liten för analys. Med hjälp av ovanstående samband kan do utvecklade gasmängder- 239 na beräknas som ml per år och gram Pu J '1 [HNO-] 1,0 2,4 4,2 6,6 8,0 0,0 ml gas/år* g Temperaturens effekt undersöktes och resultaten blev i 4,0 M HNO..I t C G(0 2 ) G(H 2 ) 10,5 O f O53 0,054 25,0 0,030 0,059 34,0 0,027 0,058 Effekten är liten och dotta faktum tyder på att det hastighetsbostämmande steget är själva radiolyaen av vattnet och ej de därpå följande reaktionerna. Det lönar sig således icke att förvara Pu-lösningar vid lägre temperatur.

9 Blad 6 Atmosfärens sammansättning har en viss inverkan på utbytett gas luft 0,097 4 M HNO, argon 0,12 syre 0,06 Närvaron av järn(lll) ändrade ej utbytena påvisbart medan polyetylen signifikant försköt utbytet mot mer vätgas och miiidre syrgas. Det totala utbytet G gas var i stort sett oförändrat» Ett försök gjordes också för att utreda om spårmängder av organiska föroreningar påverkar G-värdona, I experimentet försattes en 4>4 M HNO..-lösning av Pu(lV) med 0,5 volym-^ n-butylalkohol. En initial reaktion inträffade som varade ungefär i ett dygn under vilken NO«utvecklades. Den beror på att salpetersyra reduceras av alkoholen. Därefter uppmättes ett G = 0 t 060, ** gas * ' dvs något lägre än de 0,080 som uppmätts i en 4,5 M HNO., - Pu(lV) lösning utan n-butylalkohol. De individuella G-värdena bestämdes tillt G(0 2 ) G(H 2 ) G(H 2 ) G(C0 2 ) -0,012 0,040 0,007 0,014 G-värdena för H. och N_ stämmer väl överens med de erhållna i en 4,5 M HNO, - Pu(lV)-lösning, medan det negativa värdet för G(0? ) indikerar att syre har förbrukats antingen genom radiolys eller genom reaktion med eventuellt närvarande Pu(lll) som skulle bildats genom reduktion av Pu(lV) a.~ butylaldehyd från den initiala reaktionen. Att C0? bildas ty^er på att n-butanolen och dess produkter angripos antingen radiolytiskt eller komiskt. Någon metan kunde ej påvisas. Perkloiayra I en undersökning av alfastrålningens inverkan på valensen hos 2 plutonium i vattenlösning ger Kabideau et al även några värden på gaeutvecklingen från lösningarna. Ett prov innehöll 0,196*0 g Pu i 100 ml 1 M HC10.. Man samlade upp ges en som utvecklades un- 4 -A der en total tid av ca 75 dygn. Mängden uppmättes till 2,77»«0 * moler gas med en sammansättning av ungefär 3d i» H? och 62

10 Blad? Försöket utfördes vid rumstemperatur. Den höga halten syre i den utvecklade gasen kan helt eller delvis förklaras av radiolytisk sönderdelning av perkloratjonen: C10~ -~> Cl" För att verifiera att porklöratjonen sönierdelas testades lösningen med silvernitrat vilket gav besked om att kloridjoner fanns närvarande i lösningen. De avgivna gasmängderna, tiden och plutoniummängden möjliggör en beräkning av G-värden för denna lösning. r-;oler utv gas.6,023*1q 2^*100 2 t 77* 1O~ 4 '6,O23* 1Q 2^* 100 dos 75*1,02-0, Ur gassammantättningen fås då: G(H 2 ) «0,42 och G(0 2 ) = 0,69 alltsl högre värden än som angavs för 1 M HNO.,-lösning (GU..,) = 0 f( t8, G(0? ) =0,21), Att G(0 2 )-värdena skiljur sig är into egen domligt då syret dels bildas efter kemiska reaktioner av primärprodukter, u och i bland efter en ganska lång kedja av reaktioner, och dels kan bildas direkt i reaktioner av typen ovan, Därcuot borde G(H«) ha samma storleksordning i de två lödningarna dä vätgas enligt teorien bildvs primärt. Det synes inte möjligt att direkt draga någon slutsats ur dessa två försök huruvida det föreligger en principiell skillnad mellan reaktionsmekanismerna i de två medierna vad gäller de reaktioner som producerar vätgas. Saltsyra Rabideau et al rapporterar också ett försök gjort i J M HC1, Endast klorgasmängden mättes och G(C1 2 ) «0,2/1 anges. Försöket utfördes så att heliuiugas bubblades genom lösningen och därefter genom on kaliumjodidlösning. Den frigjorda joden titrorades sedan mod tiosulfat 4 Den eventuella inverkan som de lösta gaserna (H 2, 0 2 och Cl 2 ) har på utbytet är således eliminerad, åtminstone till en del. Det är därför inte säkert att utbytet stämmer med det som orhålles i en lösning som får stå.

11 Blad 6 FAST AVFALL Det har rapporterats att i vissa fall fast Pu-haltigt avfall som förvarats i hermetiskt slutna burkar utvecklat gas i sådan mängd att burkarna deformerats. I några fall har trycket blivit så högt att burkarnas hela innehåll blåsts ut när dessa punkterats. Det visade sig att man genom vakuumtorkning av materialet före förblutningen av förvaringsburken kunde eliminera riskerna för sprängning. Gasutvecklingen ansågs främst härröra från radiolys av till materialet fysiskt eller kemiskt bundet vatten. Gaaanalysor visade att vätgas var den huvudsakliga produkten. I två fall. båda innehållande PuCU och U,0 o som framställts genom kalcinering av UC-15 $ PuC, bildades även stora mängder metan. SKYDDSASPEKTER ^Handkavandet av plutonium och plutonlumhaltigt material som redan av andra orsaker innebär speciella problem, kompliceras ytterligare av don gasutveckling oom pga radiolys inträder så snart även vatten finns närvarande. För transporter av större mängder plutonium i lösning 4 har speciella ventilationsanordningar konstruerats, och för inneslutning av fast avfall i hermetiskt slutna burkar användes en vakuumtorkningsmetod för att avlägsna vattnet ur materialet. Vid laboratoriearbete med plutonium måste där- r för, innan ett förvaringsemballago tätförslutes, beaktas förpack- >. ningens plutoniuminnehåll, vatteninnehåll (för fuktigt fast avfall) tiden för önskad förvaring,samt högsta tolererbara övettryck. Förpackningens utformning och förvaringsmiljö får med ledning härav väljas så att framtida kontamineringar undvikes.

12 Blad 9 REFERENSER 1«J C Sheppard, USAEC Report BNWL-751 (1968). 2, SV Rabideau, M 3 Bradley and H D C o wan, USAEC Report LAMS-2236 (1958). 3. P J Hodkin, R S Pitman and D J Mar don, UKAEA Report AERE-M-1644 (1963)* 4i D A Hoover and W P Ingalie, USAEC Report ARH-SA-18 (1968).

UPPSKATTNIN6 AV BIOLOGISKA EFFEKTER AV SMÅ DOSER AV JONISERANDE STRÅLNING. EXTRAPOUTION AV DOS-EFFEKT-REUTIONER

UPPSKATTNIN6 AV BIOLOGISKA EFFEKTER AV SMÅ DOSER AV JONISERANDE STRÅLNING. EXTRAPOUTION AV DOS-EFFEKT-REUTIONER . / ". ;. FOA rapport C It 0003-A3 September 197U UPPSKATTNIN6 AV BIOLOGISKA EFFEKTER AV SMÅ DOSER AV JONISERANDE STRÅLNING. EXTRAPOUTION AV DOS-EFFEKT-REUTIONER Björn Rydberg 'ÖftSVAftfT» F0ft«K*lfte»AftfTAI.T

Läs mer

FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN

FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN FOA 4 Rapport C 4568-A1 Man 1974 "IP 1 å FYSIKALISKA FENOMEN VID KXRNLAOONI NGSEXaOS I ONER MARK OCH I NÄRHETEN AV MARKYTAN B Oscarsson i. föfiflvahetfl FORSKIIiaSAISTALT AVD IL I J IT 0 4. Kjfj&Mf /-

Läs mer

2013:03. Forskning. Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv. Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen

2013:03. Forskning. Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv. Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen Författare: Per Andersson Fredrik Nielsen Forskning 2013:03 Torium en studie ur ett kärntekniskt perspektiv Rapportnummer: 2013:03 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se SSM perspektiv

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Bottenrengöring...3 3. Klorering av badvatten...3 3.1 Allmänna egenskaper hos grundämnet klor...3 3.2 Desinfektion av vatten...4 3.3 Klors desinfektionsförmåga...6

Läs mer

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur

Atomer, joner. Kapitel 5. Centralt innehåll. Kapitlets struktur Kapitel 5 Atomer, joner och kemiska reaktioner Centralt innehåll Kapitlet fokuserar på följande innehåll från kursplanen: Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och

Läs mer

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Författare: Filip Björklund Fredrik Liljeblad Tobias Magnusson Handledare: Niclas Andrén Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Volatilitetens

Läs mer

Anders Tjernberg. Modellering av hårdmetall som projektilmaterial

Anders Tjernberg. Modellering av hårdmetall som projektilmaterial TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT Vapen och skydd 147 25 Tumba FOI-R--0834--SE Mars 2003 ISSN 1650-1942 Användarrapport Anders Tjernberg Modellering av hårdmetall som projektilmaterial Utgivare Rapportnummer,

Läs mer

Bank-, post- och värdetransportrån

Bank-, post- och värdetransportrån 3/2004 Bank-, post- och värdetransportrån En analys av rånen under 1990-talet BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas

Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas Rapport SGC 153 Beräkning av daggpunkten för uppgraderad biogas Svenskt Gastekniskt Center April 2005 Oskar Bengtsson & Lennart Svensson Rapport SGC 153 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--153-SE SGC:s FÖRORD FUD-projekt

Läs mer

Klientinflytande vid fastighetsvärdering

Klientinflytande vid fastighetsvärdering Emelie Johansson Sofie Vintfjärd Klientinflytande vid fastighetsvärdering Client Influence on property valuation Fastighetsekonomi C-uppsats Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Tommy Bergquist Förord

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt

Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt Människors beteende i hissmiljöer och inställning till tunnelbanestationer där hiss är primärt färdsätt Rapport november 2013 Författare: Johan Lindvall Marcus Arvidsson MTO Säkerhet är ett företag som

Läs mer

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik Tvärströms membranfiltrering av radioaktivt avfallsvatten - för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik MALIN SELANDER Institutionen för Kemi-

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

Elevmissuppfattningar kring syror och baser

Elevmissuppfattningar kring syror och baser Fakulteten för teknik och naturvetenskap Kemi Helene Lindeblad Elevmissuppfattningar kring syror och baser En kartläggning och kvantitativ analys av svenska gymnasieelevers missuppfattningar inom kemiavsnittet

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Legionella i tappvattensystem TOBIAS PERSSON. Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Legionella i tappvattensystem Förekomst och förebyggande en redogörelse Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör TOBIAS PERSSON Institutionen för Energi och miljö Avdelningen för Installationsteknik

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Hannu Hänninen samt Willis Forsling Kärnavfallsrådet Kv Spektern 103 33 STOCKHOLM

Hannu Hänninen samt Willis Forsling Kärnavfallsrådet Kv Spektern 103 33 STOCKHOLM 29 Februari 2008 Hannu Hänninen samt Willis Forsling Kärnavfallsrådet Kv Spektern 103 33 STOCKHOLM Bästa forskarkollegor, Tack för ert brev daterat februari 2008. Naturligtvis hade ni fått nedanstående

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

! Småföretag " # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1

! Småföretag  # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1 ! Småföretag "# $%&''%'#(&)' 1 Sammanfattning Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller

Läs mer

Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Förord Denna magisteruppsats har utarbetats under hösten 2006 på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Det har varit oerhört intressant och lärorikt att få studera hur fastighetsbolag och banker

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter

Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter RAPPORT Uppföljning och utvärdering av miljötillståndet till följd av slängda tobaksprodukter Katja Norén, Kerstin Magnusson och Fredrik Norén Februari 2013 B2084 Rapporten godkänd: 2013-02-27 Björne Olsson

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer