INFORMATIONSBROSCHYR VÄRDEPAPPPERSFOND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR VÄRDEPAPPPERSFOND"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR VÄRDEPAPPPERSFOND HIGH YIELD Informationsbroschyr för nedan angivna fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angiven fond utgör tillsammans informationsbroschyren. En kortfattad beskrivning av fonderna återfinns i fondernas faktablad (Basfakta för investerare, KIID) Publiceringsdag Optimus Fonder AB Birger Jarlsgatan 32 B, 4tr Stockholm SWEDEN Phone: Fax:

2 FONDBOLAGET Optimus Fonder AB Birger Jarlsgatan 32 B, 4tr Stockholm Tel Fax Organisationsnummer: VD: Ulf Deckmark Klagomålsansvarig: Åsa Kjellander Complience: Kjellander & Ramel AB Ansvarig för funktionen Riskkontroll: The Financial Compliance Group AB (FCG) Internrevisor: Moneo AB Riskkontroll: ISEC AB Revisor: KPMG AB med huvudansvarig revisor Mårten Asplund, Auktoriserad revisor. Fondbolagets säte: Stockholm Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ). Optimus Fonder är ett helägt dotterbolag till ABSIG LLC. Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen. FONDBOLAGET FÖRVALTAR FÖLJANDE FONDER SmallCap High Yield Uppgift om ansvarig förvaltare för fonderna finns i månadsbrev på UPPDRAGSAVTAL Fondbolaget har uppdragit åt The Financial Compliance Group AB (FCG) att ansvara för funktionen riskkontroll. Vidare anlitas bolagen Kjellander & Ramel AB som ansvarig för regelefterlevnad (compliance), ISEC AB som riskkontroll, Moneo AB som internrevisor, Swedbank AB (publ) som förvaringsinstitut och Wahlstedt & Sageryd AB för att sköta Nav kurs sättning, andelshantering och övrig värdepappersadministration. ANDELSÄGARREGISTER Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägares innehav redovisas på årsbesked i vilket även deklarations uppgifter finns. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ANDELAR Köp av fondandelar sker genom insättning av pengar till fonden bank konto som finns angivet på köpanmälan. Det kan göras antingen månadsvis med överföringar via autogiro och/ eller genom insättningar på fondens bank konto. Kund ska ange både personnummer och namn. Vid köp och försäljning av fondandelar måste en undertecknad order postas i original till Fondbolaget. Blankett för att börja spara i fonderna finns på vår hemsida På hemsidan finns också fondfaktablad för varje fond med information om fondens placeringsinriktning och risk samt fondbestämmelser som även kan beställas på telefon Fondbolaget har en skyldighet att kontrollera identiteten på kunder som vill köpa andelar i våra fonder. Om ansökan inte är fullständigt ifylld, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera kunden så kan placering av medel inte ske i fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Fondandelar kan överlåtas men ej pantsättas. HANDEL MED ANDELAR Lägsta gräns för direktinvestering i fonden är kronor, och lägsta gräns för månadssparande är 100 kronor. Handel med fondandelar sker varje bankdag. Skriftlig order om försäljning och köp skall vara fondbolaget till handa senast klockan för att exekveras samma dag. De dagar börsen stänger tidigare ska order vara fondbolaget tillhanda senast klockan Order som inkommer senare än nämnda stopptider utförs nästkommande bankdag. Fondandelar kan köpas eller säljas genom att kontakta fondbolaget via telefon eller genom att besöka vår hemsida Du kan också köpa fondandelar genom våra återförsäljare bl.a. Avanza, Nordnet och MFEX. FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET Fondens tillgångar är skilda från Fondbolagets tillgångar. Fondbolagets styrelse kan besluta om att en fond skall upphöra eller överlåtas. Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget 2(6)

3 trätt i likvidation eller försatts i konkurs skall förvaltningen av fonden omedelbart tas över av förvaringsinstitutet. Kungörelse om detta ska införas i Post- och Inrikes Tidningar samt finnas tillgängliga hos Förvaringsinstitutet och Fondbolaget. MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING Optimus High Yield har som övergripande målsättning är att ge en avkastning på omkring 7 procent årligen till begränsad risk. Det är högre än en traditionell räntefond men mindre än för en renodlad aktiefond. Optimus High Yield är en värdepappersfond som placerar i räntebärande finansiella instrument på de internationella marknaderna. Fonden investerar bland annat i högförräntade företagsobligationer, företagscertifikat, MBS och FRN. Inga krav finns på lägsta kreditvärderingsbetyg och den genomsnittliga löptiden för fondens innehav ligger i normalfallet mellan 2 och 7 år. Tillgångar i annan valuta än SEK kommer till största delen att valuta säkras mot SEK. RISKER MED FONDSPARANDE Sparande i fonder innebär alltid en risk dvs. att de insatta pengarna kan minska i värde. En högre risk ger samtidigt en möjlighet till högre avkastning. I en fond minskas denna risk som ett resultat av att fonden äger flera olika finansiella instrument (diversifiering) vars priser inte uppvisar exakt samma svängningar. Handel med värdepapper kan innebära risken för att ett innehav inte kan avyttras i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk) eller risken för att en motpart vid genomförandet av en affär inte kan leverera eller betala (motpartsrisk). Räntefonder har oftast en lägre risk än aktiefonder och risken består bla av risken för ränteförändringar (marknadsrisk). En fond med kort räntebindning har en lägre risk än en fond med lång räntebindning. Risken i en räntefond påverkas också av vilken kreditrisk en placering har. Stater och kommuner har lägre kreditrisk medan företag och andra organisationer kan ha en högre kreditrisk beroende på deras kreditvärdighet. Det finns också en risk att inflationen urholkar sparandets värde. Aktiefonder har en högre risk då värderingen av aktier påverkas av marknadsrisken som kan förändras relativt snabbt. Det kan vara en förändring av konjunkturen eller en större händelse som påverkar ett visst land eller stora delar av världsmarknaden. Risken i en aktiefond kan också bero på risken i en viss bransch eller i ett enskilt företag. Risken i en fond påverkas också av hur förvaltningen går till. Färre aktier i en fond medför en högre risk och om en stor del av aktierna är placerade i samma typ av företag eller i ett enda land ökar risken (koncentrationsrisk). En fond som placerar på en utländsk marknad har också en exponering mot respektive lands valuta i förhållande till den svenska kronan. En aktiefond som placerar i derivatinstrument kan ha en högre risk än en vanlig aktiefond. Blandfonder placerar i såväl räntebärande värdepapper som aktier och har därför en lägre risk än rena aktiefonder. Fonder kan både öka och minska i värde och det finns ingen garanti för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet även om marknaden utvecklas positivt. VEM PASSAR FONDEN FÖR Optimus High Yield passar den kund som efterfrågar en aktivt förvaltad fond. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom två till tre år. Fondspararen måste kunna acceptera att kurssvängningar kan förekomma. FÖRKLARING KRING FONDENS RISKPROFIL Optimus High Yield är inriktad på ränterelaterade instrument på de internationella marknaderna. Optimus High Yield har som mål att generera en avkastning omkring 7% vilket innebär att fonden kommer att investera i räntebärande instrument med hög risk. Fondens risk påverkas av förändringar i räntenivåer (marknadsrisk) och av en kurs risk i underliggande värdepapper (kreditrisk). Det riskmått som används är standardavvikelsen för variationen i fondens totala avkastning och skall i normalläget ligga inom intervallet 2-15 procent. Trots de diversifieringseffekter som uppnås i fonden är det bolagets uppfattning att den största förlustrisken följer som ett resultat av brister i den specifika riskanalysen inkluderande värderingsrisk. Bolagets placeringsfilosofi bygger på en indexoberoende fondförvaltning. Av detta följer att relativrisker såsom exempelvis fondens trackingerror relativt något index inte är en typ av marknadsrisk som bolaget har någon ambition att hantera. Fonden får använda derivatinstrument i syfte att effektivisera 3(6)

4 förvaltningen och minska risken i fonden, men även för att öka avkastningen. Vid extrema förhållanden kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Nedan görs en bedömning av de för fonden mest relevanta riskerna på en skala från 1 till 10. Ju lägre siffra, desto lägre risk. Marknadsrisk: 8 Kreditrisk: 7 Likviditetsrisk: 5 Valutakursrisk: 1 Koncentrationsrisk: 4 KOSTNADER OCH AVGIFTER Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift fondbolaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 5,0 % Inlösenavgift: 1,0 % Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: 2,35 % Försäljnings- respektive inlösenavgifter förekommer hos vissa av fondbolagets återförsäljare. Dessa varierar men kan maximalt uppgå till ovanstående. Gällande avgifter Nedan lämnas uppgift om de gällande avgifter fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar inklusive kostnader för förvaring och tillsyn. Försäljningsavgift: 0 % Inlösenavgift: 0 % Förvaltningsavgift inklusive förvaring, tillsyn och revision: 2,35% Utöver fondförvaltningsavgiften betalar fonderna courtage och övriga kostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper, räntekostnader, premier betalda för värdepapperslån och skatter. På ersättningar, kostnader och avgifter enligt ovan tillkommer eventuella mervärdesskatter och andra skatter. Dessa övriga kostnader belastar fonderna när de uppstår och är inte kända i förväg. Den totala kostnaden i kronor som belastat kundens innehav i fonden inklusive fondförvaltningsavgiften redovisas till alla kunder minst årligen. För närvarande tas ingen avgift ut för överlåtelse av fondandelar. Alla kostnader i fonderna är avdragna vid värderingen av fonden och vid presentation av fondens värdeutveckling. HISTORISK AVKASTNING KUNDKLAGOMÅL Vi vill att våra kunder ska vara nöjda med oss, vårt bemötande, våra fonder och vår förvaltning. Om du skulle vara missnöjd med någon av våra tjänster ber vi dig skicka ett eller ett brev till vår VD eller klagomålsansvarige Åsa Kjellander där du beskriver skälet till missnöjet. Klagomålsansvarig har till uppgift att snabbt och effektivt säkerställa att berättigade klagomål leder till rättelse. Om inte svar kan lämnas från vår sida inom 14 dagar kommer du informeras inom denna tid om när svar kan lämnas. INTRESSEKONFLIKT I händelse av en intressekonflikt som kan komma att påverka fondandelsägarnas intressen negativt kommer fondbolaget att informera om vilka ställningstaganden och åtgärder som fondbolaget har fattat för att hantera konflikten på bästa sätt för fonden och dess fondandelsägare. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET Fondbolaget har skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 21 Lagen om investeringsfonder (2004:46). Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt denna lag eller fondbestämmelserna skall fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelser skall förvaringsinstitutet ersätta skadan. 4(6)

5 ÄGARPOLICY Fondbolagets styrelse har antagit en ägarpolicy. I policyn fastställs de riktlinjer som Fondbolaget har som utgångspunkt när det företräder fonderna i ägarsituationer. Fondbolaget agerar aktivt som ägare. Om det ligger i kundernas intresse kan fonderna samverka med andra ägare. Fondbolaget verkar för en god etik i näringslivet och att de företag som fonderna investerar i sköts på ett sätt som gagnar fondandelsägarna. Ägarpolicyn i sin helhet finns på ETIK Fondbolaget har antagit etiska principer som gäller all verksamhet. Dessa etiska principer syftar till att befästa och värna om Fondbolagets position som det goda företaget. Fondbolaget och dess anställda ska alltid agera ansvarsfullt, och sträva efter att bidra till i alla avseenden en hållbar utveckling, såväl i ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv så att bolagets verksamhet kan bidra till en långsiktig positiv samhällsutveckling. Personal i Fondbolaget och personal med insyn i värdepappershandeln hos uppdragstagare följer det regelverk som Fondbolagens Förening har tagit fram angående egna och närståendes värdepappersaffärer. Styrelsen ansvarar för att en hög etisk standard upprätthålls i Bolaget i enlighet med lagar och andra författningar för fondbolag, dessa instruktioner samt Fondbolagens Förenings Svensk Kod för Fondbolag. ÄNDRING I FONDBESTÄMMELSER Optimus Fonder har möjlighet att i fondandelsägarnas bästa intresse ändra fondernas fondbestämmelser. Dessa ändringar kan komma att påverka fondens egenskaper, till exempel placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Fondandelsägaren kommer alltid att informeras om en sådan ändring i god tid innan den träder i kraft. Sedan Finansinspektionen godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Finansinspektionen anger i beslutet från vilket datum ändringen ska gälla. FONDANDELSVÄRDERING Värdering sker varje dag som fonden är öppen för handel. Fondens andelsvärde publiceras i på vår hemsida. Det går också bra att ringa på tfn Värderingstidpunkten är normalt klockan för alla fonder. Tidpunkten kan flyttas beroende på avvikelser i normala stängningstider på börs eller marknad där fonderna investerar. Värderingen baseras på tillgångarnas marknadsvärden. Likvida medel och andra tillgångar läggs till innehaven av finansiella instrument och skulderna dras ifrån. Fondförvaltningsavgiften dras ifrån fondens förmögenhet med 1/365-del för varje dag. Värdet av en andel är fondens förmögenhet delat med antalet utestående andelar. Alla köp och försäljningar av fondandelar görs till detta fondandelsvärde. RAPPORTERING OCH INFORMATION Fondbolaget sänder hel- och halvårsvis värdebesked till alla kunder. I helårsbeskedet återfinns även deklarationsuppgifter. Fondbolaget bekräftar engångsinsättningar och försäljningar med en avräkningsnota. Fondbolaget tar fram halvårsrapport och årsberättelse för fonderna. Rapporterna finns på vår hemsida och skickas till de kunder som begär det. På vår hemsida finns också fondfaktablad, blanketter, risk samt aktuell information om fondernas värdeutveckling. SKATTEREGLER OCH KONTROLLUPPGIFTER För fysiska personer och dödsbon som är skatteskyldiga i Sverige skall en kapitalvinst eller kapitalförlust vid försäljningar av fondandelar, även vid byten, deklareras. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas med utgångspunkt från den genomsnittliga anskaffningskostnaden för varje fond. Vinst och förlust redovisas som inkomst av kapital. Vinster beskattas med 30 procent och förluster är avdragsgilla till viss del. Fondbolaget är skyldigt att lämna kontrolluppgift till Skatteverket på kapitalvinst och kapitalförlust vid försäljning för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Utdelning från fonderna beskattas som inkomst av kapital. Fondbolaget skall innehålla 30 procent preliminär skatt på utdelning till fysisk person bosatt i Sverige och svenskt dödsbo. För personer bosatta i utlandet är Fondbolaget skyldigt att innehålla kupongskatt på utdelning. Avdrag för kupongskatt görs med 30 procent. Fondbolaget är även skyldigt att lämna kontrolluppgift till 5(6)

6 Skatteverket på utdelning under beskattningsåret för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Från 1 januari 2012 gäller nya skatteregler både för fonderna och för fondandelsägarna. Från och med detta datum är fonderna inte längre skattskyldiga för resultaten. Istället beskattas delägarna av fonderna för en särskilt beräknad schablonintäkt. Schablonintäkten utgörs av 0,4 procent av värdet på andelarna i fonden vid årets ingång. Schablonintäkten redovisas som inkomst av kapital och beskattas med 30 procent. För fysiska personer och dödsbon lämnar fondbolaget kontrolluppgift till Skatteverket avseende schablonintäkten. För sparande i fondförsäkringar gäller särskilda skatteregler. Juridiska personer bör ta kontakt med en revisor för att utreda de skattekonsekvenser fondsparandet medför. För mer information om skatter och kontrolluppgifter, kontakta Skatteverket. UTDELNING FRÅN FONDERNA Utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret, om Fondbolaget så beslutar, med ett så stort belopp att skatt inte kommer att belasta Fonden. Fonder registrerade i Sverige är skattskyldiga. En utdelning från fonden är avdragsgill för fonden och för att undvika dubbelbeskattning för andelsägarna delar fonderna varje år ut ett belopp som motsvarar det skattepliktiga resultatet i fonden. Utdelningen går till de andelsägare som är registrerade som andelsägare på utdelningsdagen. När utdelningen dras från fonden sjunker fondens värde och därmed fondandelsvärdet. Utdelningen återinvesteras därefter till det nya fondandelsvärdet efter att eventuell preliminär- eller kupongskatt har dragits av. Efter utdelningen kommer andelsägaren att ha fler andelar men fondandelsvärdet kommer att vara något lägre beroende på hur stor utdelningen har varit. PUBLICERINGS DATUM (6)

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Norden. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp. Det är vår första fond och den lanserades när fondbolaget startade i

Läs mer

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicity Europa. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 I Europa finns hundratals bolag med internationell verksamhet som är vinstbringande och har en positiv aktietrend, även i de länder som har en ansträngd

Läs mer

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr.

AB:s fonder 2012-06-15. Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden. Observera! komplett informationsbroschyr. Informationsbroschyr Folksam LO Fond AB:s fonder 2012-06-15 Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Obligation Folksam LO Västfonden Observera! Denna information ska kompletteras med fondens fondbestämmelser

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus

INFORMATIONSBROSCHYR. Alfred Berg Sverige Plus INFORMATIONSBROSCHYR Alfred Berg Sverige Plus Januari 2015 Denna broschyr innehåller viktig information som man bör känna till vid investering i fondandelar hos Alfred Berg Fonder AB. Ytterligare information

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY

INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY INFORMATIONSBROSCHYR NORDIC EQUITIES STRATEGY Om informationsbroschyren Informationsbroschyren har upprättats enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18

Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr om Avanza Zero 2014 12 18 Informationsbroschyr för nedan angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01

Informationsbroschyr. Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Informationsbroschyr Mertzig Equity Fund Sweden 2015-07-01 Inledning Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad juni 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad juni 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

TELLUS INVESTMENTBOLAG

TELLUS INVESTMENTBOLAG INFORMATIONSBROSCHYR TELLUS INVESTMENTBOLAG Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV

31 juli 2015 INFORMATIONSBROSCHYR SAXXUM AKTIV 31 juli 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr

PSG Small Cap. Informationsbroschyr. 19 augusti 2015. Informationsbroschyr PSG Small Cap Informationsbroschyr 19 augusti 2015 Informationsbroschyr Denna informationsbroschyr är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

Fondandelarnas rättsliga karaktär

Fondandelarnas rättsliga karaktär Informationsbroschyr 2 september 2015 Folksamfondern Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad

INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad INFORMATIONSBROSCHYR Naventi Aktiv Förvaltning Balanserad Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Swedbank Roburs pensionsfonder

Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyr 17 februari 2014 Swedbank Roburs pensionsfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond

INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015. DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond INFORMATIONSBROSCHYR 15 juni 2015 DNB Räntefond Kompass Sverigeregistrerad räntefond DNB Asset Management AS DNB Asset Management AS, filial Sverige Norskt aktiebolag med säte i Oslo, Norge Besöksadress:

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond

Humle Kapitalförvaltningsfond Humle Kapitalförvaltningsfond 23 Juni 2014 ISEC Services AB Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Humle Kapitalförvaltningsfond... 3 Fonden och fondandelarna... 3

Läs mer