KI Biobank Tjänstekatalog

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KI Biobank Tjänstekatalog"

Transkript

1 KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution.

2

3 Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4 Tjänster...5 Start av ny studie / provinsamling...5 Provhantering...6 Manuell hantering...6 Automatiserad hantering...10 SCARAB-LIMS...13 Systemfunktioner...13 Säkerhet och drift...13 BBMRI.se...14 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

4 KI Biobank KI Biobank tillhandahåller infrastruktur för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov. Vi erbjuder provhantering såsom plasma- och serumalikvotering, DNA-extraktion, normalisering av DNA och pipettering av DNA till platta. Vi bistår forskare med rådgivning kring frågor om hur man startar en provinsamling, hur prov ska tas och vara märkta och vilka lagliga krav som ställs för att få samla in prov från människa. Vi hjälper till att upprätta de avtal som krävs enligt biobankslagen som t.ex. utlämningsavtal, multicenteravtal och MTA (Material Transfer Agreement). KI Biobanks registreringsnummer hos Socialstyrelsen: 222 Biobanksansvarig: Mark Divers Kontakt E-post: Webbplats: ki.se/kibiobank Telefon: Öppettider Provmottagningen är öppen 8:00 16:30 måndag t.o.m. fredag. För att prov ska hanteras samma dag måste leverans till KI Biobank ske senast: 15:30 (vid leverans till manuell process) 12:00 (vid leverans till automatiserad process) Provmottagningen ska kontaktas på telefon om leverans sker på andra tider än överrenskommet. 4 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1, 2011.

5 Tjänster Nedan presenteras de tjänster KI Biobank erbjuder. Kontakta oss gärna för att diskutera önskemål om andra tjänster. Start av ny studie / provinsamling Ref. Tjänst Beskrivning 101 Studieintegrering Inför start av ny studie/provinsamling lägger vi tillsammans med forskargruppen upp en plan för hur samarbetet mellan studien och KI Biobank ska se ut. Rutiner kring provlogistik, provprocessning och provförvaring sätts upp. Detta dokumenteras i en överenskommelse som ansvarig forskare och biobanksansvarig skriver under. 102 Biobanksavtal Vid provinsamling inom sjukvården krävs avtal mellan sjukvårdsbiobank, studien och mottagande biobank. Vi ser till att upprätta det avtal som är aktuellt (multicenteravtal, avtal om utlämning och särskilda föreskrifter). 103 Provgivarinformation Rådgivning kring utformning av provgivarinforoch samtycke mation och samtycke. Vi tillhandahåller mallar och säkerställer att provgivaren får den information som denne har rätt till enligt gällande lagstiftning. KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

6 Provhantering Manuell hantering Prov registreras och centrifugeras manuellt. Alikvotering och DNA-extraktion sker robotiserat. Robotkapacitet för alikvotering och för DNA-extraktion är totalt 128 prov per dag och process. FÖLJANDE PROCESSER FINNS TILLÄNGLIGA Ref. Tjänst Beskrivning 201 Pappersremiss för Pappersremiss med förtryckta etiketter för unik provtagning märkning av rör trycks upp i ett standardiserat format av KI Biobank. Kräver separat inrapportering till KI Biobank av provgivarens personnummer och samtycke. 202 Streckkodsetiketter och web- Förtryckta streckkodsetiketter för unik märkning av baserad provregistrering rör trycks upp av KI Biobank. Prov registreras av kund via en webbapplikation innan leverans av prov till KI Biobank. Kräver separat inrapportering till KI Biobank av provgivarens personnummer och samtycke. 203 Ankomstregistrering Prov packas upp och sorteras efter studie och. Streckkoden på provet läses och provet registreras som mottaget i LIMS. Detta utförs manuellt för ett prov i taget. 204 Centrifugering Prov som ska alikvoteras centrifugeras för att separera plasma och serum från blodceller. 205 Alikvotering Uppdelning av prov i mindre volymer. Slutprodukt 700µL eller 1000 µl i 1.8 ml kryorör. 206 Förvaring Förvaring av prov vid +4 C, -20 C, -80 C, -186 C. 207 DNA-extraktion DNA-extraktion sker från 1 10 ml helblod eller från 4 ml saliv. Protokoll baseras på saltutfällning och sker på en Autopure LS -robot (Qiagen). 6 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1, 2011.

7 Ref. Tjänst Beskrivning 207 (forts.) DNA löses i µl 10mM Tris buffert innehållande 1mM EDTA, ph Särskilt komplicerade prov (t.ex. gamla prov och navelsträngsblod) extraheras manuellt. 208 DNA-koncentrationsmätning DNA-koncentration mäts med UV-absorbans vid (ingår alltid vid DNA-extraktion) 260 nm och 280 nm där absorbanskvoten 260/280 nm, som är ett mått på renheten, skall ligga i intervallet Medelutbytet av DNA är 20 µg per ml blod och DNA-koncentrationen varierar mellan ng/µl. Provet kan efter mätning behöva renas ytterligare och/eller spädas. Provåtgång: 20 µl. 209 Picogreen, alternativ PicoGreen är en alternativ kvantifieringsmetod DNA-koncentrationsmätning för att mäta DNA-koncentration. Metoden används i de fall mottagande analyslaboratorium ställer höga krav på precision. Provåtgång: 5 µl. 210 Backuprör för DNA-extraktion Förvaring av ett extra helblodsrör som backup. Backuprör extraheras om DNA-extraktion misslyckats eller om utbytet blir lägre än µg/ml. Annan gräns efter överenskommelse. 211 DNA normalisering Spädning av DNA till 50 ng/µl. Annan koncentration efter överenskommelse. 212 Uttag av individuella rör Plockning av prov och hjälp med leverans till önskat analyslaboratorium. 213 Uttag av DNA Pipettering av DNA till platta och hjälp med leverans till önskat analyslaboratorium. 214 Uttag av normaliserat DNA Pipettering av normaliserat DNA till platta och hjälp med leverans till önskat analyslaboratorium. KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

8 PROVTYPER Följande er kan processas manuellt alternativt endast registreras och förvaras. Vi ser helst att man använder rör från BD (Becton, Dickinson and Company). Endast plaströr tas emot. Ref. Inkommande Tjänst/processning Erhållen Förvaring produkt 215 EDTA helblod Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av -80 C 4, 6, 9 ml alikvotering EDTA plasma 216 EDTA helblod DNA-extraktion DNA -20 C 4, 6, 9 ml 217 Citrat helblod 4 ml Provregistrering,centrifugering, Alikvoter av citrat -80 C rumstemperatur alikvotering plasma 218 Citrat helblod Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av citrat -80 C 4 ml 4 C alikvotering plasma 219 Litium heparin hel- Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av LiHep -80 C blod med gel 8 ml alikvotering plasma 220 Helblod med gel Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av serum -80 C (för serum) 10 ml alikvotering 221 Helblod utan gel Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av serum -80 C (för serum) 10 ml alikvotering 222 Serum i Provregistrering, centrifugering, Alikvoter av serum -80 C avhällningsrör alikvotering 223 WBC (white blood Provregistrering, lagring Inkommande -80 C cells), Buffy Coat från EDTA-rör 224 PAXgene rör för Provregistrering, lagring Inkommande -80 C RNA-extraktion 225 CSF (cerebro- Provregistrering, alikvotering Alikvoter av CSF -80 C spinal fluid) 8 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1, 2011.

9 Ref. Inkommande Tjänst/processning Erhållen Förvaring produkt 226 DNA i 1.8 ml Provregistrering, DNA- Inkommande -20 C kryorör koncentrationsmätning 227 Saliv (Oragene ) Provregistrering, DNA-extraktion DNA -20 C 4 ml 228 Saliv (Salivette ) Provregistrering, lagring Alikvoter av urin -80 C 229 Sputum Provregistrering, lagring Inkommande -80 C 230 Nasalsekret Provregistrering, lagring Inkommande -80 C 231 Urin 4 ml Provregistrering, alikvotering, Alikvoter av urin -80 C lagring 232 Feces Provregistrering, lagring Inkommande -80 C 233 Placenta Provregistrering, lagring Inkommande -80 C 234 Navelsträngsblod Provregistrering, lagring DNA -20 C KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

10 Automatiserad hantering KI Biobank erbjuder ett automatiserat arbetsflöde från mottagning av remisser och prov till leverans av alikvoter i 2D-märkta rör. Prov processas i olika automatiserade system som inkluderar registrering, volymbestämning, sortering med avseende på, centrifugering, avkorkning, alikvotering och DNA-extraktion. Plasma, serum och urin alikvoteras till multipla 225 µl alikvoter som lagras i 2D-streckkodsmärkta REMP-rör i -80 C. DNA extraheras med hjälp av ett protokoll baserat på magnetic bead separation och lagras i 2D-streckkodsmärkta REMP-rör i -20 C. En robust IT-infrastruktur och robotiserad provhantering säkerställer full spårbarhet och jämn kvalitet på prov. Alikvoteringsprocessen har en kapacitet på ca 2400 prov per dag och DNA-extraktionsprocessen 768 (8 x 96) prov per dag. Arbetsflödet beskrivs i figur nedan. Figur 1. Översikt av automatiserad provhantering. 10 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1, 2011.

11 FÖLJANDE PROCESSER FINNS TILLÄNGLIGA Ref. Tjänst Beskrivning 301 Elektronisk remiss Webbtjänst för mottagande av elektronisk remissinformation enligt ett standardiserat XML-format. Data som samlas in via remiss: samtycke ( ja/nej), personnummer, provtagningsdatum, provtagningstid. Kunden behöver ett eget system för att generera den elektroniska remissen. 302 Pappersremiss Pappersremiss med förtryckta etiketter för unik märkning av rör trycks upp i ett standardiserat format av KI Biobank. Remissen scannas vid ankomst till KI Biobank. Data som samlas in via remiss: samtycke ( ja/nej), personnummer, provtagningsdatum, provtagningstid. Scannad bild levereras i PDF-format. 303 Sortering Inkommande rör sorteras efter och ankomstregistreras och volymbestäms. 304 Centrifugering Prov som ska alikvoteras och är ocentrifugerade eller saknar gel centrifugeras. 305 Alikvotering Uppdelning i åtta multipla prov med en volym om 225 µl i 2D-märkta REMP rör. 306 DNA-extraktion och DNA-extraktion sker från 400 µl helblod på en alikvotering till backuprör. Chemagic Star -robot (Hamilton). Metodiken baseras Koncentrationsmätning. på magnetic bead separation. DNA löses i 150 µl 10 mm Tris-HCl buffert, ph 8.0. Backup helblod alikvoteras till två st alikvoter om 650 µl. Mängd och renhet av DNA bestäms med UV-absorbans. Provåtgång: 3 µl. 307 Förvaring Alla prov förvaras i -80 C utom DNA som förvaras i -20 C. KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

12 PROVTYPER Följande er kan hanteras automatiserat. Av kvalitetsskäl rekommenderas rör med gel vilket ökar säkerheten vid detektion av separationslagren. En mindre exakt volymdetektion kan leda till att blodceller (röda blodkroppar) pipetteras med plasman/serumet, vilket kan påverka den analytiska processen. Ref. Inkommande Tjänst/processning Erhållen produkt 308 EDTA helblod utan gel Centrifugering och alikvotering 8 x 225 µl EDTA 10 ml (BD367525) plasma 309 EDTA helblod utan gel DNA-extraktion och alikvotering 1 x 150 µl DNA 4 ml (BD368861) till backuprör 2 x 650 µl backuprör 310 EDTA helblod med gel Alikvotering 8 x 225 µl EDTA 8.5 ml (PPT BD362799) 311 Litium heparin helblod Alikvotering 8 x 225 µl LiHep med gel 8 ml (BD367378) plasma 312 Helblod med gel (för Alikvotering 8 x 225 µl serum serum) 8.5 ml (BD ) 313 Plasma/serum/annan Alikvotering 8 x 225 µl serum i avhällningsrör (Sarstedt ml, 75x13 mm) + röd kork LABOOTH från Terumo 314 Urin 4 ml (BD368500) Centrifugering och alikvotering 8 x 225 µl urin 12 KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1, 2011.

13 SCARAB-LIMS KI Biobank erbjuder IT-stöd i form av SCARAB-LIMS till forskare som väljer att lagra prov i egna frysar. SCARAB-LIMS är ett system som hanterar data om prov och provgivare för att säkra kvalitet och spårbarhet. Systemet är ett kommersiellt labdatasystem utvecklat av företaget LabWare Lims Solutions och består av moduler som kan anpassas utifrån olika verksamheters behov. Systemfunktioner Exempel på funktioner som systemet innehåller är: Provgivarhantering Provhantering Lagringshantering Etiketthantering Uttag söka prov Analysdata Rapporter Säkerhet och drift Karolinska Institutets centrala IT-avdelning ansvarar för säkerhet, drift och underhåll av de databaser som lagrar information och de servrar där LIMS applikationen finns. Backuper tas regelbundet vilket innebär att information kan återställas till en given tidpunkt vid behov. KI Biobank Tjänstekatalog. Version 1,

14 BBMRI.se BBMRI.se (BioBanking & Molecular Resource Infrastructure of Sweden; på svenska Svensk Nationell Forskningsinfrastruktur för Biobankning och Analys av Biologiska Prover ) är en omfattande nationell forskningsinfrastruktur som inrättats av Vetenskapsrådet. BBMRI.se är svensk part i den europeiska biobanksplattformen BBMRI, bedriver FoU inom biobanksvetenskap och ger service till nationella biobanksbaserade forskningsprojekt. KI Biobank har ett nära samarbete med BBMRI.se och förmedlar biobanksservice för studier anslutna till BBMRI.se. För mer information se bbmri.se eller kontakta föreståndare Joakim Dillner ( Innehållsansvariga: Tove Rylander Rudqvist Carita Rask Design och produtkion: Super Tryck: LTAB Foto: Adam Gault / Getty Images

15

16 KI Biobank Karolinska Institutet Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik Nobels väg 12 A Stockholm Tfn: Mer information hittar du på ki.se/kibiobank ki.se/scarab bbmri.se

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Forsloiingsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta

Forsloiingsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-27 LS 1310-1276 Handläggare: Lena Brynne Landstingsstyrelsens forskningsberedning Ankom

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING

ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING 1 ANSÖKAN OM ETIKPRÖVNING Information till ansökan, se bilaga och Vägledningar (www.epn.se) Till Regionala etikprövningsnämnden i: Stockholm, Karolinska Institutet Den regionala

Läs mer

Biobankslagen. och landstingens gemensamma hantering av information och samtycke

Biobankslagen. och landstingens gemensamma hantering av information och samtycke Biobankslagen och landstingens gemensamma hantering av information och En introduktion för dig som har i uppgift att informera medarbetare och kollegor om de nya rutinerna Landstingens Biobanksprojekt

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Biobank Labmedicin Skåne

Biobank Labmedicin Skåne Biobank Labmedicin Skåne Eva Arveström Region Skånes Biobank Är den fysiska biobanken för Hälso och sjukvårdshuvudmannens biobanksprover hos Socialstyrelsen med registreringsnummer 136 Innehåller ca 40

Läs mer

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen?

Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? biobank WEBINAR Hur kan insamlingen av biobanksprov förbättras för den nationella reumatologiska SRQ provsamlingen? 2013-09-27 Thomas Bergman, koordinator Karolinska Institutet Syfte Den primära målsä.ningen

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Handledning för framtagande av kvalitetshandbok för biobanker. Datum info@biobanksverige.se. Regionala Biobankscentrum

Handledning för framtagande av kvalitetshandbok för biobanker. Datum info@biobanksverige.se. Regionala Biobankscentrum Sida 1 (35) Kontaktadress Fastställd av Datum info@biobanksverige.se Regionala Biobankscentrum 2005-11-08 Landstingens gemensamma Handledning för framtagande av kvalitetshandbok för biobanker Sammanfattning

Läs mer

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne

Biobanksinformation 2012-11-22. Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne Biobanksinformation 2012-11-22 Eva Arveström Carina Fröjd Biobank, Labmedicin Skåne 1 Biobank, Labmedicin Skåne Handlägger ansökningar Rapporterar till Socialstyrelsen och Svenska Biobanksregistret Kvalitetssäkrar

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (84) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar Innehåll 2 (84) Tjänstebeskrivningar 4 1 Inledning 4 2 Beskrivning av tjänster 4 2.1 EF1 Informationstjänster 5 2.2 EF1 Elektronisk datafångst 7 2.3 EF1 Mina Sidor

Läs mer

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank

Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Finlands hematologiska register och biobank FHRB-biobank Bästa patient Vi ber om Er tillåtelse att överföra era prover och era vårduppgifter till biobanken, de provtagningar som hänför sig till överföringen

Läs mer

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se

ANTS SERVICEAVTAL. 08-702 16 10 08-702 16 90 (fax) Ants IT-support Erstagatan 1C, 9tr 116 28 Stockholm. www.ants.se sales@ants.se ANTS SERVICEAVTAL Ants grundades 2003 och har idag drygt 300 abonnerande företagskunder. Vi är experter på mindre företag med upp till 100 anställda. Vår kompetens är bred: Vi hanterar både Microsoft-

Läs mer

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden Sammanfattning/rapport av förstudie 2013-03-28 slutlig efter genomgång i Vävnadsrådet OBS! Skriv gärna ut detta dokument med 4 bilder per sida

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

ELGA. Formafrysar TÄVLING. Retsch. Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring. Holten erbjudande sidan 5. rent vatten i tankarna sidan 4

ELGA. Formafrysar TÄVLING. Retsch. Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring. Holten erbjudande sidan 5. rent vatten i tankarna sidan 4 Nyheter, kampanjer och erbjudanden från AB Ninolab november 2004 nr 3 Universitetet och Biobanken satsar på effektiv förvaring se reportage sidan 8-11 Retsch provberedning för bästa resultat sidan 18 Holten

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Solution Description -Invoice Processing

Solution Description -Invoice Processing Solution Description -Invoice Processing PaletteInvoice PaletteContract PaletteOrdermatching PaletteMobile/Mail PaletteSupplierPortal Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

ATIVA-Dokument Produktinformation

ATIVA-Dokument Produktinformation ATIVA-Dokument Produktinformation Sidan 1 av 11 Allmänt om ATIVA-Dokument ATIVA Development AB har utvecklat programvaran ATIVA-Dokument. En slagkraftig lösning inom området dokumentstyrning. Programmet

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 4 MAJ 2013 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Välkommen till e-giro privat

Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat Välkommen till e-giro privat! Inledning De svenska internetbankerna växer snabbt. Fler och fler betalar räkningar och fakturor via sin dator och slipper köer, krångel och

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register.

NYHETER. från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014. Tisdagen den 20 maj 2014 anordnades en. Kombinationen av biobanker och register. Intresset var mycket stort och det stora antalet anmälda, 110 st, innebar att vi fick organisera om och byta lokal. NYHETER från Nationellt BiobanksRåd Nr 15 december 2014 Nationell biobanksutbildning

Läs mer