Utredning - Eventuell påverkan från klorhantering i Huddingbadet för bostadsbebyggelse på del av Gymnasiet 5, Huddinge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning - Eventuell påverkan från klorhantering i Huddingbadet för bostadsbebyggelse på del av Gymnasiet 5, Huddinge"

Transkript

1 Uppdrag Östra kvarnhagsplan Uppdragsnummer Handläggare Pierre Wahlqvist Egenkontroll PWt Internkontroll Erik Hall Midholm Datum Beställare Huge fastigheter Utredning - Eventuell påverkan från klorhantering i Huddingbadet för bostadsbebyggelse på del av Gymnasiet 5, Huddinge Bakgrund Vid det inledande programhandlingsarbetet av bostäder vid delar av Gymnasiet 5, Kvarnhagsplan i Huddinge uppmärksammades att närliggande Huddingebadet får leveranser av och hanterar någon form av klor i sin verksamhet för att rena badvattnet med. Klor är en giftig gas som omfattas av ADR-regelverket och projektet vill därför utreda vilken påverkan detta kan få på bostadsprojektet. Brandskyddslaget har därför fått i uppdrag att utreda om klorhanteringen vid Huddingebadet medför risk för tillkommande bostäder. Huddingebadet och platsen för det tänkta bostadshuset är markerade i figur 1. Figur 1. Placering för den planerade bostadsbyggnaden i förhållande till Huddinge badet. Stockholm Falun Gävle Karlstad Malmö Örebro Box 9196 Långholmsgatan tr Stockholm brandskyddslaget.se Org nr: Innehar F-skattebevis

2 Syfte Syftet med detta dokument är att utreda om hantering och förvaring av badets kloralstrande kemikalier kan påverka bostadsbebyggelsen och vilka åtgärder som är lämpliga för att hantera den eventuella risken. Analysen avser inte att bedöma om hanteringen/förvaring till eller inom verksamheten uppfyller krav som ställs av myndigheter som exempelvis Arbetsmiljöverket, utan endast bedöma den eventuella risken för tillkommande bostäder. Observera att inga pågående eller kommande planer runt Huddinge badet som påverkas av denna analys har identifierats, endast de byggnader som finns till vänster i figur 1 och är markerade med Ej uppförd bebyggelse har identifierats och påverkan på dessa är endast positiv med hänsyn till klorspridning. Finns andra pågående eller kommande planer bör resonemang och resultat i detta dokument ses över. Underlag Underlag för denna bedömning utgörs av: Planprogram för del av gymnasiet 5. Mars 2013, Huddinge kommun Intervju med Peter Ahlstam, Huge Fastigheter Säkerhetsdatablad PAX XL kg Säkerhetsdatablad P-Chlor Granulat Proffessional Säkerhetsdatablad Svavelsyra 37 % Anläggnings- och hanteringsbeskrivning - nulägesbeskrivning Nedan följer en förenklad beskrivning av hur verksamheten fungerar med avseende på kemikaliehantering. I badanläggningen används klor som desinfektionsmedel för att ta hand om bakterier som finns i vattnet och bildas där. I Huddingebadet förvaras inte rent klor, utan kloret produceras vid behov i anläggningen genom att svavelsyra frigör klor i P-Chlor granulat (kalciumhypoklorit). Ämnet PAX används för att få en utfällning av smuts i vattnet som sedan kan fångas upp i anläggningens filtersystem. Se nästkommande avsnitt för en genomgång av respektive ämne. Totalt förvaras ungefär: 48 stycken hinkar á 40 kilo P-Chlor granulat. Fast ämne. 12 stycken dunkar á 25 liter svavelsyra. Flytande. 12 stycken dunkar á 25 liter PAX. Flytande. Leveranser av P-Chlor granulat sker en gång per år och leveranser av svavelsyra och PAX sker ungefär 4 gånger per år (2 gånger på våren och 2 gånger på hösten). Svavelsyra och PAX samförvaras men de båda förvaras åtskilda från granulatet. Vissa förändringar är under införande gällande hantering och lagning av kemikalierna. Bland annat ska storleken på behållarna för P-Chlor Granulat ändras till 20 kilo istället för de 40 kilos hinkar som används idag, den totala mängden förblir likväl den samma. Förvaringen av svavelsyra och Pax ska placeras i ett ombyggt rum med invallning där invallningen klarar dubbla den förvarade volymen. Verksamheten arbetar aktivt med att försöka minska sin Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 2 av 7

3 användning av klor, exempelvis används UV-ljus som kompletterande rening för att minska det bundna kloret i vattnet. Hanteringen av ovan uppräknade ämnen medför enligt Peter Ahlstam inte att anläggningen har några myndighetskrav på sig. Verksamheten följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten tagit fram, Allmänna råd om bassängbad. Verksamheten har genomfört en riskanalys för hanteringen av kemikalierna. Den analysen resulterade i att personalen inte får beställa eller ta emot leveranser av P-Chlor granulat och svavelsyra samtidigt. Följden blir att det aldrig finns både svavelsyra och kalciumhypoklorit på samma plats i anläggningen förutom i det rum där ämnen ska blandas i maskineriet och därmed är det endast i det rummet som risk föreligger för att få en oönskad klorgasutveckling. Rummet är utrustat med extra ventilation som suger ut luft från rummet och ventilationen mynnar mot den befintliga parkeringen. Verksamheten har rutiner och interna föreskrifter för hur olika situationer ska hanteras, exempelvis om det skulle bli en oönskad klorgasutveckling vid blandningen, då bland annat räddningstjänsten ska larmas. Leveranser av kemikalier sker till adressen Gymnasietorget 2, markerat med ett vitt kryss i figur 2. Figur 2. Nuläge med Huddinge badet markerat med A och befintligt bostadshus som B. Minsta avståendet mellan A och B är markerat, 73 meter. Blå pil anger riktning utblås av ventilation som vid incident kan innehålla klorgas. Det vita krysset anger plats för lossning av transporter. Avstånd till närmsta bostadshus som ligger i riktningen som ett eventuellt klorutsläpp sprids åt är idag lite över 70 meter enligt figur 1. Med den tänkta bebyggelsen så minskas det avståndet till att vara som minst 8 meter men generellt ungefär mellan 25 och 40 meter. Genomgång av respektive ämne Nedan görs en sammanställning av respektive ämne utifrån respektive säkerhetsdatablad för att tydliggöra på vilket sätt ämnet är farligt och vilka risker som är kopplade till verksamheten. Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 3 av 7

4 PAX XL 60 Är en vattenbehandlingskemikalie (polyaluminiumkloris hydroxid) med riskfraser R36/38 (irriterande för hud och ögon med risk för bestående skada). För säker hantering ska luftväxlingen vara god och mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Spolmöjligheter ska finnas. Enligt ADR-systemet har produkten faroklass 8, frätande ämnen. Produkten ska förvaras väl tillsluten och åtskilt. Produkten verkar frätande på metaller men är stabil i normala förhållanden. Produkten är akuttoxisk om en person får i sig det oralt. Summerat är produkten utifrån information i säkerhetsdatabladet främst farligt för den direkta närheten. I det avseendet som detta dokument upprättas är produkten därför ej relevant. P-Chlor Granulat Proffessional Är ett desinfektionsmedel för simbassänger som endast får användas för yrkesmässigt bruk. Produkten innehåller 70 % kalciumhypoklorit och är kopplad till riskfraserna R8, R22, R31, R34 och R50. Det betyder att kemikalien är oxiderande och kan intensifiera en brand, den är skadligt vid förtäring, kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon, utvecklar giftig klorgas vid kontakt med syra och är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Enligt ADR-systemet har produkten faroklass 5.1, oxiderande ämnen och organiska peroxider. Vid förbränning av produkten kan ämnen som klor, klorväte (HCl), kalciumoxider etc. bildas. Produkten ska förvaras i originalförpackning på torr och väl ventilerad plats och åtskild från organiskt material, brandfarligt/brännbart material etc. Kalciumhypoklorit är instabilt och sönderdelas vid uppvärmning, i lösning, vid kontakt med syre, syror eller organiska föroreningar under avgivande av klorgas. Sönderfall kan leda till självantändning av ämnet. Inandning av klorgas kan ge andnöd och lungödem kan tillstöta efter flera timmar. Risk för vävnadsskador eller nekros i nässlemhinnan. LC 50 för klorgas är 250 ppm. Summerat är produkten farlig även för omgivningen vid klorgasbildning, dock sker ingen klorgasbildning spontant utan endast scenariot brand eller om produkten kommer i kontakt med syra (exempelvis svavelsyra, se nedan). Svavelsyra Svavelsyra har användningsområde inom process- och tillverkningsindustrin. Syran är starkt frätande med riskfras R35. Produkten är stabil vid normal hantering. Vid brand eller stark upphettning till sönderdelning kan det bildas svaveldioxid och svaveltrioxid. Vid kontakt med metaller kan det bildas vätgas som tillsammans med luft ger en explosiv blandning. Koncentrerad syra kan vid kontakt med exempelvis trä, bomull, nitrater och klorater orsaka antändning eller explosion. Enligt ADR-systemet har produkten faroklass 8, frätande ämnen. Vid förvaring/hantering av ämnet ska luftväxlingen vara god. Mekanisk ventilation och punktsug kan behövas. Produkten får aldrig blandas med andra ämnen utan kunskap om att det är riskfritt. Produkten förvaras i väl tillslutet originalemballage. Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 4 av 7

5 Summerat är produkten farlig främst för den direkta närheten. Vid upphettning eller brand kan syran i sig självt även bli farlig för omgivningen. Om syran blandas med P-Chlor granulat (se ovan) bildas klorgas som är farlig för omgivningen. Slutsats Genomgången av respektive ämne och verksamhetens rutiner visar att produkterna var för sig samt vid transport och lossning inte utgör någon fara för det tänkta bostadsprojektet under förutsättning att säkerhetsföreskrifter följs. Vid blandning av P-Chlor granulat och svavelsyra bildas klorgas och sådan blandning sker för att renhållning i simbassängerna ska fungera som tänkt. Det är i scenariot om något går fel i denna hantering som en oönskad klorgasbildning kan uppstå och kan med nuvarande ventilationssystem blåsa klorgas ut på parkeringen. Då regelverk och instruktioner gällande hanteringen följs är dock den mängden klorgas som kan produceras begränsad, men risken föreligger ändå och verksamheten har haft incidenter där sådan oönskad gasbildning inträffat. Då klorgasen vädras ur rummet där oönskad gasbildning skett kommer den först att spädas ut med luften i rummet för att sedan även spädas ut utanför den ventilationskanal som idag mynnar mot parkeringen. Då hinkarna med granulat används en i taget och övriga förvarande hinkar är förslutna och avskilt uppställda kan vid en missöde omfatta maximalt en av hinkarna med P-Chlor. Då är det maximalt 40 kilo granulat som kan bidra till utveckling av klorgas. Utifrån den kemiska sammansättningen och ett väldigt konservativt antagande om att hela granulatmängden reagerar och maximal (100%) klorutveckling är möjlig, så kan som mest 19,8 kilo klorgas bildas ur en hink P-Chlor. Bildningen sker inte momentant utan succesivt över en viss tid varför totala mängden utvecklad klorgas succesivt kommer stegra. När klorgasen bildas kommer den att sugas upp av den extra ventilationen som används då arbete med kemikalierna pågår. Innan gasen når ventilationskanalen samt i kanalen kommer gasen att spädas ut med den volym av övrig luft som ventileras bort. Då ventilationskanalen mynnar i det fria kommer den utspädda gasen att blandas med uteluften varvid ytterligare utspädning sker. Spridningen av ett klorgasutsläpp utomhus är beroende av vissa yttre faktorer som bland annat vindstyrka, väderförhållanden och hur topografin ser ut runt omkring. Att ett utsläpp ska spridas längre sträckor och bibehålla farliga koncentrationer är osannolikt och då krävs i regel större och kraftigare utsläpp likt utsläpp från cistern eller tankbil där gasen är tryckkondenserad. Den klorgas som kan bildas i Huddingebadet bildas inte under tryck och mängden material som gasen bildas ur (P-Chlor och svavelsyra) är begränsat. Källstyrkan som utsläppet sker med är begränsat till den luftomväxling och hastighet som extra ventilationen skapar i rummet. Utomhus åstadkommer dessutom även en låg vindhastighet ett stort antal luftomsättningar. Exempelvis kommer en tänkt kub utomhus med sidor på 15 meter och en vindhastighet på ca 0,5 m/s generera en luftomsättning av mer än 100 h -1. Tunga gaser (som klor) blandas i regel upp snabbt utomhus varför riskzonen utomhus blir begränsad. För att få en uppskattning av ett potentiellt utsläpps varaktighet (hur lång tid det tar för en viss medelkoncentration att falla från ett givet utgångsvärde till ett annat gränsvärde) kan Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 5 av 7

6 nedanstående ekvation 1 användas. Det ska dock poängteras att ekvationen inte är framtagen för att beräkna koncentrationer av giftig gas utan för att beräkna koncentrationer av brännbar gas mot ett satt gränsvärde. I ursprungsformeln beräknas tiden för koncentrationen att nå LEL (lower explosion level) och inte halva LC 50 -värdet som i denna rapport. där; t = tiden för att koncentrationen ska nå det satta gränsvärdet f = faktor som kompenserar för begränsat luftflöde, sätts till 2 C = antal luftomsättningar per tidsenhet. Sätts till 0,1 omsättningar i sekunden (LC 50 /2) = det gränsvärde som tidsåtgången beräknas till, konservativt satt till halva LC 50 (125 ppm) X 0 = ursprungliga koncentrationen, sätts konservativt till 100% Resultatet visar att även om det skulle komma ut ren klorgas (100%) i ett momentant utsläpp skulle det ta ungefär 3 minuter innan koncentrationen gått ner till halva LC 50 -värdet. Beräkningen tar inte hänsyn till att utsläppet vid Huddinge badet sker över tid med lägre koncentrationer än ett 100%-igt klorutsläpp. 1 Ekvationen är hämtad från Klassning av explosionsfarliga områden, Handbok 426. Utgiven av Svensk elstandard. Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 6 av 7

7 Åtgärdsförslag För att skydda den tillkommande (och befintlig) bebyggelse bör mynningen för den ventilationskanal som används för att skapa extra sug vid hantering ovan flyttas så att den inte blåser rakt mot fasaden. Lämpligt håll är det rakt motsatta och placering i badhusets östra hörn, högra hörnet i figur 2 och 3. Avstånd till närmsta bostadshus överstiger då det avstånd som idag finns och avståndet till den närliggande skolan är över 75 meter och utblåset sker vinkelrätt mot skolan. Utblås sker rakt mot en obebyggd kulle med ett antal träd. Den trädbeväxta kullen innebär en högre skrovlighetslängd vilket ger uppkomst till mer mekanisk turbulens än parkeringen vilket betyder att utspädningen i omkringliggande luft till ofarliga koncentrationer kommer ske snabbare. Figur 3. Förslag till omplacering av utblås av ventilation som vid incident kan innehålla klor. Blå pil markerar förslag på ny placering av ventilationsmynning där ventilerad luft kan innehålla klorgas. Med genomförande av förslaget ovan anser Brandskyddslaget att en eventuell incident i Huddinge badet inte medför någon förhöjd risk för omkringliggande bebyggelse. Övrigt Figur 1 i detta dokument är hämtat från planprogramet. I figuren finns en byggnad utritad men markerad som Ej uppförd bebyggelse. Brandskyddslaget vill påpeka att den byggnaden gränsar mot Huddingevägen som är en transportled för farligt gods och att en riskanalys kan behövas med hänsyn till detta. Pierre Wahlqvist Brandskyddslaget AB Uppdragsnamn: Östra kvarnhagsplan Datum: Uppdragsnummer: Sida: 7 av 7

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2013 KVANTITATIV

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för kv Björktrasten (Björkstrasten 1 och 2, del av Broängen 1:4:Jakobsberg 1:2 och Bro 1:1) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser (separat kartblad) Planbeskrivning Behovsbedömning

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Kulturnämndens delårsrapport Januari-juni 2013 Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Kulturnämndens mål Främja dialog med medborgare, föreningar, studieförbund och besökare. Planerade aktiviteter

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Bottenrengöring...3 3. Klorering av badvatten...3 3.1 Allmänna egenskaper hos grundämnet klor...3 3.2 Desinfektion av vatten...4 3.3 Klors desinfektionsförmåga...6

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening

Stockholms framtida avloppsrening Stockholm Vatten Stockholms framtida avloppsrening Riskanalys Yttre Miljö. Stockholm 2015-03-02 Korta Gatan 7 171 54 Solna +46 (0)8-56 200 300 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Riskanalys

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol

SPI rekommendation Om Etanol E85. Etanol SPI rekommendation Om Etanol E85 E85 Etanol Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för säker hantering av Etanol E85. Rekommendationerna är fastställda av SPIs styrelse i Juni 2010

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket

Lars-Göran Bengtsson. Inomhusbrand. Räddningsverket Lars-Göran Bengtsson Inomhusbrand Räddningsverket Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Räddningsverket är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Oktober 2004 Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö Boverket God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI God bebyggd miljö Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö resultat från projektet BETSI Boverket

Läs mer

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Examensarbete inom Maskiningenjörsprogrammet Carl Johan Andersson & Erik Sten Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ

BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ Rapportnummer: 9184 BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV VÄRNHEMSSKOLAN (del C och D) I MALMÖ Numera uppdelad i tre gymnasier: Celcius-, Frans Suells- och Jörgen Kockgymnasiet VT 2002 AKIKO AHL CHRISTIAN HANSSON

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817

Brandskyddsvärdering och Riskbedömning. Östanbäcken. Peter Arnevall 080817 Brandskyddsvärdering och Riskbedömning Peter Arnevall 080817 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 2 1.4 Frågeställningar 2 1.5 Avgränsningar 2 2. 3 3. BSV-k 5 3.1 Beskrivning

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Tappsund Entreprenad AB

Tappsund Entreprenad AB RAPPORT 1 (28) Handläggare Sten-Åke Barr Tel +46 10 505 31 93 Mobil +46 70 564 76 21 Fax +46 10 505 30 09 sten-ake.barr@afconsult.com Datum 2012-07-03 Uppdragsnr 574737 Kompletterande luktutredning för

Läs mer