Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt"

Transkript

1 Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt

2 Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression? En kunskapsöversikt

3 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009, R 2009:08 ISSN: ISBN: FÖRFATTARE: ANTON LAGER OMSLAGSFOTO: Tuomas Marttila/Maskot GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM TRYCK: Strömberg, Stockholm 2009

4 Innehåll 4 Förord 5 Sammanfattning 6 Summary 7 Inledning, syfte och metod 8 Snedvridna instrument och rapporteringsbenägenhet 9 Socioekonomisk utsatthet, kränkningar och övergrepp 11 Biologi 12 Könsroller 14 Sammanfattande diskussion 15 Tack 16 Referenser

5 Förord Under de senaste tjugo åren har förekomsten av psykiska besvär ökat kraftigt, särskilt bland unga. Enligt upprepade undersökningar har andelen med psykiska besvär fördubblats eller tredubblats sedan slutet av 1980-talet även om ökningarna kan ha avstannat under de senaste två-tre åren. Trenderna är mycket likartade bland både män och kvinnor. Det är därför inte troligt att orsakerna ligger i könsspecifika riskfaktorer. Aktuella rapporter pekar istället på bidraget från övergripande förändringar av arbetsmarknad och utbildningsväsende. Samtidigt är inåtvänd problematik, det vill säga oro, ångest och depression, betydligt vanligare bland flickor och kvinnor än bland pojkar och män. Så var det på 1980-talet, samt tidigare ändå - och så är det fortfarande i slutet av 2000-talet. Det finns inga enkla förklaringar till denna könsskillnad. I den här rapporten sammanställs vetenskaplig litteratur på området. Anton Lager, folkhälsovetare, utredare, Statens folkhälsoinstitut och doktorand i folkhälsovetenskap, Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet /Karolinska Institutet har författat rapporten. Värdefulla synpunkter har lämnats av forskare på området. Östersund, maj 2009 Sarah Wamala Generaldirektör 4 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

6 Sammanfattning Såväl mildare oro som ångest och depression är 1,5 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Orsakerna till denna könsskillnad är fortfarande oklara. En kunskapsöversikt sammanställdes därför med fokus på experiment och longitudinella studier, samt översiktsartiklar som sammanställt sådana studier. I vissa fall redovisas också resultat från studier med svagare design. Resultaten pekar på att könsskillnaderna är verkliga så till vida att de inte kan förklaras av snedvridna instrument eller skillnader i rapporteringsbenägenhet. Socioekonomisk ojämlikhet tycks inte vara den huvudsakliga orsaken, eftersom könsskillnaderna har kvarstått oförändrade i årtionden. Det är istället troligt att den viktigaste förklaringen ligger i biologiska skillnader eller i könsroller. För att ta reda på vilken av dessa förklaringar som är avgörande krävs nya studier. VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 5

7 Summary Why are women more worried, anxious and depressed? A literature review The prevalences of anxiety and depression are times higher among women than men. The reasons for this sex difference have remained unclear. A broad review of literature was conducted, focusing on experiments and observational longitudinal studies in medicine and psychology. When appropriate, studies of weaker design, as well as studies from other disciplines, were included. The results suggest that the sex differences are real, in that they cannot be fully explained by biased instrument or response bias. Socioeconomic inequality does not seem to be the main cause, since the sex differences in anxiety and depression have remained quite stable over time. It is instead probable that the most important explanation lies in biological differences and/or in sex roles. New studies are needed to settle which of these two explanations are more important. 6 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

8 Inledning, syfte och metod Andelen åriga svenskar som anger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest var 24 procent av kvinnorna och 14 procent av männen i Undersökningarna om levnadsförhållanden år Besvären har ökat kraftigt sedan slutet av 1980-talet, särskilt bland unga (1). År 2007 hade 177 per kvinnor och 117 per män sjukhusvårdats för förstämningssyndrom, enligt patientregistret. Såväl mildare oro som ångest och depression är 1,5 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Detta är känt i den vetenskapliga litteraturen och gäller olika länder, tider och åldrar (2, 3). Orsakerna till könsskillnaderna är dock fortfarande oklara. Syftet med denna rapport var därför att sammanställa en kunskapsöversikt på området. Studierna identifierades genom sökningar i Medline och Psycinfo med söksträngen (worr* OR anxi* OR depress*) AND ( gender differences OR sex differences ). Funktionen Related articles i Medline har också använts. Sökningen begränsades till artiklar på engelska, svenska, danska, norska och finska med sammanfattning tillgänglig. I första hand redovisas fynd från experiment och observationsstudier med longitudinell utformning, samt översiktsartiklar som sammanställt sådana studier. I vissa fall har det dock varit motiverat att redovisa resultat också från studier med svagare design. Genom den breda söksträngen identifierades relevant litteratur också inom fält som inte i första hand tillhör det medicinska eller det psykologiska. Även dessa studier redovisas. De enskilda studierna av denna typ användes också som utgångspunkt för kompletterande sökningar inom det aktuella fältet. I dessa sökningar användes förutom Medline och Psycinfo även Google Scholar i avsikt att identifiera fler studier av exempelvis sociologisk karaktär. Relevant litteratur identifierades också genom referenslistor och personlig kommunikation. Identifieringen av litteratur pågick till och med november år VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 7

9 Snedvridna instrument och rapporteringsbenägenhet En hypotes är att könsskillnaderna i oro, ångest och depression förklaras av att problemen yttrar sig på olika sätt för kvinnor och män, och att diagnoskriterier och screeninginstrument fokuserar på typiskt kvinnliga symtom. Till exempel kan frågor om gråt resultera i könsskillnader som inte nödvändigtvis avspeglar verkliga skillnader i förekomst av depression (4). Enligt andra forskare är irritabilitet ett typiskt manligt symtom som ofta förbises. Skillnaderna i symtom tycks dock sammantaget vara för få och för små för att förklara skillnaderna i depression (5). Det har också påpekats att könsskillnaderna i depression har kvarstått över tid, trots mer utvecklade diagnoskriterier (3). Om skillnaderna i psykiska problem framför allt berodde på snedvridna instrument skulle diagnosernas prediktionsförmåga vara sämre för det ena eller andra könet. Men det finns inga belägg för att detta skulle vara fallet (6). En annan hypotes är att män är mindre villiga än kvinnor att erkänna besvär av nedstämdhet eller oro, vilket ger upphov till så kallad response bias. En studie pekar på att män över huvud taget oftare håller känslor för sig själva (7). I en annan studie fick deltagarna rapportera depressiva symtom, och en grupp fick veta att höga poäng skulle följas upp med en vårdkontakt. Detta gjorde att männen, men inte kvinnorna, rapporterade färre symtom (8). I andra studier jämförs mäns och kvinnors benägenhet att komma ihåg depressiva perioder. I en studie över 19 månader fann man inga skillnader, men i en studie över tio år var kvinnor bättre än män på att erinra sig de depressiva perioderna (9, 10). I ett närliggande experiment fick deltagarna testa sin allmänbildning. Kvinnorna var då mer benägna att minnas sina fel än vad männen var (11). Sammantaget är det dock tveksamt om dessa fenomen kan förklara någon större del av könsskillnaderna. I studien som visade att män oftare håller känslor för sig själva kunde till exempel denna variabel kontrolleras och det mesta av skillnaderna i ångest och nedstämdhet kvarstod (7). Enligt en sammanställning av ytterligare studier är det oklart om män och kvinnor verkligen har olika stor benägenhet att minnas depressiva perioder (5). Om män var mindre villiga att erkänna sina besvär så borde skillnaderna mellan könen också vara mindre i anonyma enkäter än i andelen som uppsöker vård, men så är inte fallet (3, 12). 8 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

10 Socioekonomisk utsatthet, kränkningar och övergrepp Socioekonomiska faktorer hör till de viktigaste bestämningsfaktorerna för psykisk ohälsa. De kan mätas som exempelvis utbildningsnivå, yrkesstatus eller inkomst (13). Kvinnor har på många sätt en mer utsatt situation. Svenska kvinnor har exempelvis lägre sammanräknad förvärvsinkomst än män, och kvinnor som är ensamboende eller ensamstående med barn har lägre disponibel inkomst än män i motsvarande situation. Skillnader i egen inkomst och arbete förklarar också en del av könsskillnaderna i förekomsten av psykiska problem. Det visar analyser av Levnadsnivåundersökningen (LNU) (14). Förklaringen är dock inte heltäckande. Socioekonomiska skillnader kan inte förklara könsskillnaderna bland ungdomar, eftersom deras socioekonomiska status beror på föräldrarnas. Könsskillnaderna i socioekonomiska förutsättningar har också minskat över tid, utan att skillnaderna i psykiska problem har minskat (3, 15). I den nämnda LNU-studien förklarade till exempel egen inkomst och arbete betydligt mer av könsskillnaderna år 1968 än år 2000, utan att skillnaden i besvär minskade under perioden (14). Eventuellt har kvinnor inte kunnat tillgodogöra sig fördelarna av de mer jämlika förutsättningarna därför att kraven har ökat på andra håll, exempelvis när det gäller ansvar för hem och barn. De svenska LNU-uppgifterna medgav dock analyser av ett flertal faktorer utöver dem som nämndes ovan. Hit hör civilstånd, hemmaboende barn, socialt nätverk, ansvar för hushållsarbetet, ergonomiska påfrestningar, psykologiska krav på arbetet och huruvida arbetet är omväxlande. Inga av dessa faktorer kunde förklara könsskillnaderna i psykiska besvär (14). Den samlade litteraturen pekar i stället på att multipla roller är förknippade med såväl negativa som positiva konsekvenser (3, 5). En stor tysk studie undersökte om könsskillnaderna i ångest och depression kunde förklaras av utbildning, sysselsättning eller civilstånd (16). Man fann samband mellan psykiska problem och alla tre faktorer. De främsta könsskillnaderna gällde civilstånd: att vara singel var vanligare bland män, men att vara separerad, skild/änka/änkling eller ensamstående förälder var vanligare bland kvinnor. Att vara singel ökade risken för psykiska problem lika mycket för män som för kvinnor. Att vara separerad, skild/änka/änkling eller ensamstående med barn innebar däremot en större risk för män än för kvinnor. Trots att förekomsten av ångest och depression också i denna studie var högre bland kvinnor fann man på detta sätt att den socioekonomiska utsattheten förklarade mer av männens än av kvinnornas besvär. En annan form av utsatthet är den som gäller övergrepp och kränkningar. Fler pojkar (10 557) än flickor (6 256) angav att de kände sig mobbade eller utsatta av VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 9

11 andra elever i skolan i Skolverkets totalundersökning från år Undersökningen gällde elever i årskurs 7 9 i grundskolan och 1 3 i gymnasiet. Även motsvarigheten till Levnadsnivåundersökningen bland barn, den så kallade Barn-LNU, pekade år 2000 på att fler pojkar än flickor i åldern år utsätts för någon typ av kränkning varje vecka (17). I undersökningen Ung i Värmland var det ungefär lika många 15-åriga pojkar och flickor som hade blivit mobbade vid upprepade tillfällen, medan en högre andel pojkar än flickor hade behövt söka vård för att de blivit slagna (18). Svenska uppgifter om könsskillnader i andelen barn som blivit kroppsligt bestraffade av sina föräldrar pekar åt olika håll: fler pojkar än flickor i mellanstadiet anger att de har blivit misshandlade, men fler flickor än pojkar i 20-årsåldern anger att de har blivit slagna i hemmet. Andra studier visar inga könsskillnader alls (19). Flickor och kvinnor är dock entydigt mer utsatta för sexuella övergrepp (19). De sexuella övergreppen är bland annat en orsak till att kvinnor är överrepresenterade bland dem som drabbas av posttraumatisk stress (20, 21). I en nyzeeländsk longitudinell studie där man följde nyfödda barn upp till 21 års ålder bidrog sexuella övergrepp och sexuella kränkningar utan kroppskontakt också till könsskillnaderna i ångest och depression (22). Det är möjligt att sexuella trakasserier i skolan (23) och på arbetsplatser (24) bidrar till könsskillnaderna i mildare besvär. Inte heller denna förklaring är dock heltäckande. I den nyzeeländska studien kvarstod det mesta av könsskillnaderna i ångest och depression efter statistisk kontroll för övergrepp (22). Av dem som drabbas av posttraumatisk stress har i själva verket bara en liten del utsatts för sexuella övergrepp. Andra trauman som har visats utlösa posttraumatisk stress är vanvård i barndomen, icke-sexuella övergrepp i barndomen eller vuxen ålder, olyckor, katastrofer, krig, strid eller terrorism, sjukdomar och skador samt att bevittna död eller skada. Studierna på området visar att kvinnor genomgående löper högre risk än män att drabbas av posttraumatisk stress när de utsätts för sådana trauman men också att män oftare drabbas av dessa trauman än kvinnor (21). Huvudbudskap π Könsskillnaderna i oro, ångest och depression kan inte förklaras av snedvridna instrument eller skillnader i rapporteringsbenägenhet. π Socioekonomisk ojämlikhet tycks inte vara den huvudsakliga orsaken. π Det är troligt att den viktigaste förklaringen i stället ligger i biologiska skillnader eller i könsroller. För att ta reda på vilken av dessa förklaringar som är avgörande krävs nya studier. 10 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

12 Biologi Könsskillnaderna i inåtvända besvär återkommer över tid och i olika länder. Skillnaderna uppkommer i åldrarna kring puberteten och försvinner i åldrarna kring menopausen. Detta skulle kunna tala för att könsskillnaderna är biologiskt orsakade. Frågan har studerats inom flera olika forskningsfält. I tvillingstudier har man till exempel intresserat sig för det genetiska bidraget till depression. I en studie av drygt svenska tvillingpar förklarade genetiken 42 procent av variationen för kvinnor men bara 29 procent för män (25). Det är dock oklart hur detta ska uppfattas. Ett större genetiskt bidrag för kvinnor kan tolkas som att könsskillnaderna i depression drivs av biologiska orsaker men lika gärna som att miljön är mer optimal för män. I forskningsfältet som helhet är resultaten dessutom motsägelsefulla, med en könsskillnad i vissa studier men inte i alla (3, 5, 26). Könshormoner spelar en roll för hur kroppen reagerar på stress. Östrogen påverkar HPA-axeln (hypotalamus hypofys binjure) som i sin tur styr nivåerna av stresshormoner, exempelvis kortisol (3, 5, 27). En ansenlig mängd djurförsök pekar dock på att honor är stresståligare än hanar (27). Annan litteratur ger stöd för att könshormoner påverkar hormoner som anses stå i samband med depression, som sköldkörtelhormon och serotonin (3, 5, 12). En amerikansk studie visade till exempel att hormonnivåerna runt puberteten predicerade depression bland unga flickor (28). Men för övrigt är det ont om belägg för direkta samband mellan hormonnivåer och depressionstillstånd. Detta gäller även depressionstillstånd som bara drabbar kvinnor, exempelvis premenstruell depression och förlossningsdepression (5, 12, 29). I stället diskuteras mer allmänt om vissa kvinnor är känsliga för svängningar och/eller höga halter av könshormoner (29). De depressionstillstånd som är mer specifika för kvinnor är inte heller tillräckligt vanliga för att i sig själva förklara mer än en liten del av könsskillnaderna. Premenstruell depression uppskattas exempelvis drabba 2 10 procent av alla kvinnor. Det innebär att bara omkring 1 procent av alla kvinnor har besvär vid varje given tidpunkt (3, 5, 12). VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 11

13 Könsroller Könsskillnaderna i inåtvända problem skulle kunna bero på att flickor och pojkar upplever eller förhåller sig till påfrestningar på olika sätt. Flickor oroar sig till exempel mer för sitt utseende och sin kroppsvikt än vad pojkar gör (30 33). Två studier pekar vidare på att såväl kroppsbilden som självförtroendet hos flickor försämras i samband med puberteten (34, 35). Även andra studier bekräftar könsskillnader i självförtroende bland ungdomar, och i en svensk studie fann man särskilt stora könsskillnader i självförtroende just i relation till kroppsbild (36 39). En metaanalys visar dock att skillnaderna är små och att de verkar vara unika för ungdomar (40). Det är också oklart hur relationen mellan självförtroende och psykisk ohälsa ser ut: en argentinsk longitudinell studie pekar på att självförtroende kan ha en skyddande effekt mot psykiska besvär, medan ingen sådan effekt märks i en finsk studie (37, 41). Vidare oroar sig unga flickor mer för sina relationer än vad pojkar gör (31, 42 44). En studie pekar på att flickor reagerar kraftigare än pojkar när relationen till jämnåriga försämras, medan flickor och pojkar reagerar mer likvärdigt när pressen ökar inom andra områden (45). En annan studie pekar på att flickor hamnar i fler stressfyllda övergående situationer i sina relationer. Men studien gav inte belägg för att flickornas relationer var av sämre kvalitet än pojkarnas, exempelvis när det gällde hur ofta man träffade eller hamnade i konflikter med varandra (45). Utöver relationerna oroar sig unga mest för sina utbildningsprestationer och möjligheter att få jobb. Här saknas tydliga könsskillnader (31, 42 44, 46). I en annan typ av studier har forskare intresserat sig för skillnader i hur män och kvinnor påverkas av katastrofer. Efter attackerna mot World Trade Center den 11 september 2001 fick fler amerikanska kvinnor än män stressymtom, också efter kontroll för grad av exponering och tidigare psykisk ohälsa (47, 48). Andra studier visar att israeliska kvinnor har drabbats av stressymtom i större utsträckning än män efter självmordsbombningar, trots att de mer sällan har utsatts för dåden (49, 50). I en turkisk studie intervjuades vidare människor som varit direkt utsatta för en jordbävning. Kvinnor hade fler symtom också efter kontroll för tidigare psykiska problem (51). Vad beror det då på att kvinnor verkar drabbas av svårare problem när män och kvinnor utsätts för likvärdiga påfrestningar på det här sättet? En orsak kan vara att de så kallade copingstrategierna skiljer sig åt, det vill säga att män och kvinnor använder olika strategier för att hantera påfrestningar och krav. I en av de israeliska studierna om självmordsbombningar undersöktes också könsskillnader i copingstrategier. Man fann stora skillnader vad gällde att söka stöd hos familj och vänner, självdistraktion genom aktivitet, och att tala med andra om känslor. Alla dessa 12 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

14 copingstrategier var vanligare bland kvinnor (49). Skillnader i copingstrategier har också undersökts i en stor psykologisk metastudie. Denna pekar dock på att kvinnor använder mer av i stort sett alla former av coping (52). Metastudien om könsskillnader i coping bygger på undersökningar där man använt vissa psykologiska instrument. Den folkhälsovetenskapliga disciplinen bidrar med analyser som kompletterar bilden, främst när det gäller hur män förhåller sig till påfrestningar. I en studie ingick slumpmässigt utvalda personer från sex europeiska länder. Det var vanligare bland deprimerade kvinnor att uttrycka känslor och att vända sig till sin religion, samt något vanligare att vända sig till familj och vänner. Bland män var det mycket vanligare att använda sig av alkohol samt av sport och hobbyer. Männen använde sig också något oftare av cigaretter och självhjälpsgrupper (53). I en slovensk studie av deprimerade ungdomar fann man att det var vanligare bland flickor att söka hjälp hos vänner och familj, medan både distraktion och att uttrycka känslorna var vanligare bland pojkar (54). Problemfokuserade copingstrategier var vanligare bland pojkar i en studie av finska ungdomar. Pojkarna använde också oftare alkohol som copingstrategi, medan flickorna oftare sökte socialt stöd. Könsskillnaderna i alkoholanvändning och socialt stöd var stora (55). I två andra finska studier sökte kvinnor mer emotionellt stöd, medan problemfokuserade copingstrategier var lika vanliga bland kvinnor och män (37, 56). VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 13

15 Sammanfattande diskussion Sammanställningen pekar på att könsskillnaderna i oro, ångest och depression är verkliga. Man kan alltså inte helt förklara dem med snedvridna instrument eller skillnader i rapporteringsbenägenhet. En del av könsskillnaderna förklaras troligen av att kvinnor är mer socioekonomiskt utsatta än män, och att de oftare utsätts för kränkningar och övergrepp. Men könsskillnaderna har inte minskat över tid, vilket talar emot att socioekonomiska skillnader i form av tillgång till exempelvis utbildning, arbete eller inkomst skulle vara den huvudsakliga orsaken. Studier om effekterna av katastrofer visar vidare att kvinnor reagerar starkare än män vid en och samma händelse. Orsaken tycks inte vara att de väljer olika copingstrategier. Detta kan sammantaget tala för biologiska orsaker. Könsskillnaderna i depression har hittills också bestått över tid, registrerats i vitt skilda länder, uppkommit ungefär samtidigt med puberteten och försvunnit ungefär samtidigt med menopausen. Att kvinnor upplever en given påfrestning kraftigare än män blir från den här utgångspunkten tecken på ett slags biologisk känslighet. Att litteraturen på området hittills är motsägelsefull blir med en sådan tolkning främst ett uttryck för att frågan inte är tillräckligt studerad (27). Men det är också möjligt att skillnaderna hänger ihop med hur kvinnor och män förväntas förhålla sig till sig själva, sin miljö och påfrestningar av olika slag och att dessa könsroller i grunden är kulturella eller sociala, det vill säga handlar om genus snarare än biologiskt kön. Flickor oroar sig mer än pojkar för sitt utseende, sin kroppsvikt och sina relationer, vilket tycks ligga i linje med en sådan tolkning. Dessutom pekar studierna på att kvinnor oftare vänder sig till andra när de upplever påfrestningar, medan män dricker mer alkohol. Detta stämmer överens med det vidare psykiatriska ohälsopanoramat, där kvinnor är mer deprimerade men där män har mer alkoholproblem (57, 58). Lägger man ihop sjukdomsbördan för depression och alkoholberoende i Sverige hamnar kvinnor och män på nästan exakt samma nivå (59). Eftersom frågan inte är avgjord behövs ytterligare studier. Redan för 30 år sedan efterlyste litteratursammanställare (60) longitudinella undersökningar som i en och samma analys kunde ta hänsyn till socioekonomiska faktorer, individuella förhållningssätt och biologiska faktorer samt till hur dessa faktorer interagerar. På senare tid har sådana studier av hög kvalitet börjat publiceras. De pekar dock paradoxalt nog på att det är samma faktorer som rent statistiskt förklarar såväl kvinnors som mäns depression (61 63), trots att depression är vanligare bland kvinnor. Eftersom frågan är så komplex verkar vi alltså få vänta ytterligare en tid på mer slutgiltiga förklaringar till könsskillnaderna även om det kanske inte ska behöva ta ytterligare 30 år. 14 VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

16 Tack Följande personer har givit värdefulla kommentarer på tidigare utkast: Sven Bremberg, docent, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och avdelningschef, Statens folkhälsoinstitut, Maria Danielsson, socialmedicinare, utredare, Socialstyrelsen, Örjan Hemström, docent, Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet/karolinska Institutet och utredare, Högskoleverket, Erika Lager, barnsjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset samt Viveca Östberg, docent, CHESS. VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 15

17 Referenser 1. Bremberg S, Hæggman U, Lager A. Ungdomar, stress och psykisk ohälsa: analyser och förslag till åtgärder: slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa. Stockholm: Fritzes; Wittchen HU, Jacobi F. Size and burden of mental disorders in Europe a critical review and appraisal of 27 studies. Eur Neuropsychopharmacol 2005 Aug;15(4): Kuehner C. Gender differences in unipolar depression: an update of epidemiological findings and possible explanations. Acta Psychiatr Scand 2003 Sep;108(3): Salokangas RK, Vaahtera K, Pacriev S, Sohlman B, Lehtinen V. Gender differences in depressive symptoms. An artefact caused by measurement instruments? J Affect Disord 2002 Apr;68(2-3): Piccinelli M, Wilkinson G. Gender differences in depression. Critical review. Br J Psychiatry 2000 Dec;177: Rutter M, Caspi A, Moffitt TE. Using sex differences in psychopathology to study causal mechanisms: unifying issues and research strategies. J Child Psychol Psychiatry 2003 Nov;44(8): Mirowsky J, Ross CE. Sex Differences in Distress: Real or Artifact? Am Sociol Rev 1995 Jun;60(3): Sigmon ST, Pells JJ, Boulard NE, Whitcomb-Smith S, Edenfield TM, Hermann BA, et al. Gender Differences in Self-Reports of Depression: The Response Bias Hypothesis Revisited. Sex Roles 2005 Sep;53: Kendler KS, Gardner CO, Prescott CA. Are there sex differences in the reliability of a lifetime history of major depression and its predictors? Psychol Med 2001 May;31(4): Wilhelm K, Parker G. Sex differences in lifetime depression rates: fact or artefact? Psychol Med 1994 Feb;24(1): Beyer S. Gender Differences in Self-Perception and Negative Recall Biases. Sex Roles 1998;38: Nolen-Hoeksema S. Sex differences in unipolar depression: evidence and theory. Psychol Bull 1987 Mar;101(2): Muntaner C, Eaton WW, Miech R, O'Campo P. Socioeconomic position and major mental disorders. Epidemiol Rev 2004;26: Hemström Ö, Krantz G, Roos E. Changing gender differences in musculoskeletal pain and psychological distress. I: Fritzell J, Lundberg O, red. Health inequalities and welfare resources: continuity and change in Sweden. Bristol: Policy Press; s Leon AC, Klerman GL, Wickramaratne P. Continuing female predominance in depressive illness. Am J Public Health 1993 May;83(5): Klose M, Jacobi F. Can gender differences in the prevalence of mental disorders be explained by sociodemographic factors? Arch Womens Ment Health 2004 Apr;7(2): Östberg V. Vardagen i skolan: arbetsmiljö, vänner och mobbning. I: Jonsson JO, Östberg V, Evertsson M, Brolin Låftman S, red. Barns och ungdomars välfärd, SOU 2001:55. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer; s VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION?

18 18. Hagquist C, Nilsson T, Forsberg E. Ung i Värmland : en undersökning bland niondeklassare. Karlstad: Karlstads universitet; Janson S. Barn och misshandel: en rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer; Nemeroff CB, Bremner JD, Foa EB, Mayberg HS, North CS, Stein MB. Posttraumatic stress disorder: a state-of-the-science review. J Psychiatr Res 2006 Feb;40(1): Tolin DF, Foa EB. Sex differences in trauma and posttraumatic stress disorder: a quantitative review of 25 years of research. Psychol Bull 2006 Nov;132(6): Fergusson DM, Swain-Campbell NR, Horwood LJ. Does sexual violence contribute to elevated rates of anxiety and depression in females? Psychol Med 2002 Aug;32(6): Gådin KG, Hammarström A. A possible contributor to the higher degree of girls reporting psychological symptoms compared with boys in grade nine? Eur J Public Health 2005 Aug;15(4): Arbetsmiljön Stockholm: Arbetsmiljöverket; Statistiska centralbyrån; Kendler KS, Gatz M, Gardner CO, Pedersen NL. A Swedish national twin study of lifetime major depression. Am J Psychiatry 2006 Jan;163(1): Goldberg D. The aetiology of depression. Psychol Med 2006 Oct;36(10): Altemus M. Sex differences in depression and anxiety disorders: potential biological determinants. Horm Behav 2006 Nov;50(4): Angold A, Costello EJ, Erkanli A, Worthman CM. Pubertal changes in hormone levels and depression in girls. Psychol Med 1999 Sep;29(5): Noble RE. Depression in women. Metabolism 2005 May;54(5 Suppl 1): Rozin P, Bauer R, Catanese D. Food and life, pleasure and worry, among American college students: gender differences and regional similarities. J Pers Soc Psychol 2003 Jul;85(1): West P, Sweeting H. Fifteen, female and stressed: changing patterns of psychological distress over time. J Child Psychol Psychiatry 2003 Mar;44(3): Rozin P, Fischler C, Imada S, Sarubin A, Wrzesniewski A. Attitudes to food and the role of food in life in the U.S.A., Japan, Flemish Belgium and France: possible implications for the diet-health debate. Appetite 1999 Oct;33(2): Bellisle F, Monneuse MO, Steptoe A, Wardle J. Weight concerns and eating patterns: a survey of university students in Europe. Int J Obes Relat Metab Disord 1995 Oct;19(10): Meland E, Haugland S, Breidablik HJ. Body image and perceived health in adolescence. Health Educ Res 2006 Sep Benjet C, Hernandez-Guzman L. Gender differences in psychological well-being of Mexican early adolescents. Adolescence 2001 Spring;36(141): Räty LK, Larsson G, Söderfeldt BA, Larsson BM. Psychosocial aspects of health in adolescence: the influence of gender, and general self-concept. J Adolesc Health 2005 Jun;36(6): Aalto-Setala T, Poikolainen K, Tuulio-Henriksson A, Marttunen M, Lonnqvist J. Predictors of mental distress in early adulthood: a five-year follow-up of 709 high-school students. Nord J Psychiatry 2002;56(2): Bergman MM, Scott J. Young adolescents' wellbeing and health-risk behaviours: gender and socio-economic differences. J Adolesc 2001 Apr;24(2): Bolognini M, Plancherel B, Bettschart W, Halfon O. Self-esteem and mental health in early adolescence: development and gender differences. J Adolesc 1996 Jun;19(3): VARFÖR DRABBAS KVINNOR OFTARE AV ORO, ÅNGEST OCH DEPRESSION? 17

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga

Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009 Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga Resultat från den nationella

Läs mer

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport

Svenska skolbarns hälsovanor 2009/10 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport Svenska skolbarns hälsovanor 29/1 Grundrapport STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 211, R 211:27 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-892- (pdf) ISBN 978-91-7257-893-7

Läs mer

Arbetslöshet och hälsa

Arbetslöshet och hälsa Arbetslöshet och hälsa - en kunskapsöversikt Urban Janlert Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 29 januari 2012 Författare Urban Janlert Professor i folkhälsovetenskap

Läs mer

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser

Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion hur hänger det ihop? En systematisk kunskapsöversikt över sambanden och förslag till förebyggande insatser Louise Malmgren, Sofia Ljungdahl och Sven Bremberg Louise

Läs mer

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17. På uppdrag av Stockholms läns landsting Arbetslöshet och psykisk ohälsa två kohortstudier Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:17 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1

Läs mer

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie

HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HUR UNGA FLICKOR I ÅLDRARNA 12-19 ÅR PÅVERKAS PSYKISK AV MEDIA, I FÖRHÅLLANDE TILL SINA KROPPAR -En litteraturstudie HOW YOUNG GIRLS AGED 12-19 YEARS ARE MENTALLY AFFECTED BY MEDIA IN RELATION TO THEIR

Läs mer

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt

När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt När barn och ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan En systematisk forskningsöversikt Pia Wennerholm Juslin och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se När barn och ungdomar får bestämma

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare?

Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare? Hur lyckliga är vi i Sverige och vad kan vi göra för att bli lyckligare? - En kunskapsöversikt över lyckoforskningens resultat samt dess relevans för svensk politik ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing

Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv. Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld. Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter, medikalisering och könsrelaterat våld Anne Hammarström och Gunnel Hensing Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv Arbetsmarknad, maskuliniteter,

Läs mer

8. Elever som kränker eller mobbar andra

8. Elever som kränker eller mobbar andra 8. Elever som kränker eller mobbar andra 13. SVENSK UTBILDNING I UTLANDET 111 8. Elever som kränker eller mobbar andra av Peter Gill, Högskolan i Gävle Elever som utsätter andra för kränkning och mobbning

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER?

HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? 2002 Rapport nr 2 HUR UPPTÄCKER VI SÅRBARA ELEVER? Utvärdering av en filmdokumentär för självmordsprevention bland gymnasieellever Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök

Läs mer

MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag

MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag Redigerad av: Henrik Anckarsäter Thomas Nilsson Susanna Radovic Anders Forsman MAD, SAD or

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1

Ut ur ensamheten. GullBritt Rahm. GullBritt Rahm Ut ur ensamheten NHV-rapport 2009-1 Sexuellt våld och övergrepp är ett globalt hälsoproblem. Prevalensen är hög och med ett förmodat stort mörkertal. Effekterna av sexuella övergrepp i barndomen kan påverka både kroppslig och mental hälsa

Läs mer

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen

Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen Working Papers in Social Insurance 2008:2 Man borde införa 35-timmars dygn. Då skulle man hinna med allting. En kvantitativ studie av föräldrars självupplevda balans i vardagen With a 35-hour day one would

Läs mer

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning

Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Den psykiska hälsans skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning Margareta Lindén-Boström Carina Persson Den psykiska hälsans skyddsfaktorer

Läs mer

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser

Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser Social Insurance Report Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser En studie av Sveriges befolkning 16 64 år ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Christina Olsson Bohlin 010-116

Läs mer

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens

Den höga sjukfrånvaron sanning och konsekvens År 2003 var de sammanlagda statliga kostnaderna för sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning omkring 110 miljarder kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra år. Samma år översteg för första

Läs mer

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov

Samtal om sexualitet. STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande insatser och behov Samtal om sexualitet STI (sexuellt överförda infektioner) och oönskad graviditet förebyggande

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering

ADHD hos flickor. En inventering av det vetenskapliga underlaget. November 2005. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering ADHD hos flickor En inventering av det vetenskapliga underlaget November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär

Flickor som skadar sig själva. En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Flickor som skadar sig själva En kartläggning av problemets omfattning och karaktär Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

FÖDD IN I ETT DROGBEROENDE?

FÖDD IN I ETT DROGBEROENDE? FÖDD IN I ETT DROGBEROENDE? Enkätundersökning av sociala faktorer i relation till drogberoende med beaktande av kön, ålder och etnicitet ISABELLA KARLSSON ANNE NIEMI Akademin för hälsa, vård och välfärd

Läs mer

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén

BARN SOM FAR ILLA. Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005. Författare: Nina Åkerlund Handledare: Karin Lundén Socialhögskolan Magisterutbildningen i Socialt Arbete Vårterminen 2005 BARN SOM FAR ILLA HUR BVC-SJUKSKÖTERSKOR DEFINIERAR BEGREPPET BARN SOM FAR ILLA SAMT HUR DE FÖRHÅLLER SIG TILL ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN

Läs mer

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet

kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet kulturrådets skriftserie 2008:4 kultur en del av ett hälsosamt liv? kulturrådet Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik?

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? En forskningsöversikt Helen Ekvall 2012 Göteborgs botaniska trädgård i samarbete med folkhälsokommitténs kansli i Västra Götalandsregionen En störning

Läs mer