Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling"

Transkript

1 Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling

2 Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling September 2013

3 Författarna: Deborah Greaves (Plymouth University) Carlos Perez Collazo (Plymouth University) Davide Magagna (Plymouth University) Daniel Conley (Plymouth University) Ian Bailey (Plymouth University) Teresa Simas (Wave Energy Centre) Brian Holmes (University College Cork) Anne Marie O Hagan (University College Cork) John O Callaghan (University College Cork) Yago Torre-Enciso (Ente Vasco de la Energía) Tryckning: Translation : Blackfriars Rapporten är översatt från engelska av dictate2us.com Dorleta Marina (Ente Vasco de la Energía) Cristina Huertas Olivares (Abengoa Seapower) Izan Le-Crom (Ecole Centrale de Nantes) Jean-Baptiste Saulnier (Ecole Centrale de Nantes) Jan Sundberg (Uppsala University) Clare Embling (University of Exeter) Matthew Witt (University of Exeter) Brendan Godley (University of Exeter) José Chambel Leitão (Hidromod) Bilder: (Cover page. Authors: Drewhound, Cat Burton, Andrew Parson. Used under non-commercial non-derivative Creative Commons attribution licenses Ibangpots IWDG Jane Barlow Ocean Energy Ltd. SOWFIA Uppsala University Jane Barlow CWW IWDG SOWFIA UoP (Cover page) (Cover page) (Cover Page) (Cover Page) (Cover page) (Cover page) (p12. Author: John Bennet (p14. Author: Cat Burton (p17. Author: William Murphy (p19) (p20) (p22) (p30. Author: Drewhound (p32) (p34) The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein

4 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 2 Ordlista Inledning Motivation Mål och metodologi Integrerad planering och administrativa procedurer Kontext Hinder Pådrivande faktorer Rekommendationer Miljökonsekvensbedömning Kontext Hinder Pådrivande faktorer Lärdomar Dataadministrationsplattformen (DAP) Rekommendationer Mänskliga dimensioner och samråd Kontext Hinder Pådrivande faktorer Lärdomar Rekommendationer Slutsatser Referenser... 33

5 Sammanfattning Projektet Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment (SOWFIA) (IEE/09/809/ SI ) är ett projekt som finansieras av EU Intelligent Energy Europe (IEE) som samlar ihop tio parter, i sju europeiska länder, som är aktivt involverade i planerade testcenter för vågkraftsparker. SOWFIA-projektet syftar till att uppnå delning och förstärkning av alleuropeisk erfarenhet av godkännandeprocesser och bästa praxis för miljömässig och socioekonomisk konsekvensanalys (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Studier av demonstrationsprojekt med vågkraftsparker i alla samarbetsländer i EU bidrar till resultaten. Undersökningsområdena innefattar ett brett spektrum av enhetsteknologier, miljöområden och intressenter. Genom projektseminarier, möten, pågående kommunikation och nätverkande mellan projektparter, delas idéer och erfarenhet relaterade till KA och riktlinjer samt koordinerade undersökningar som tar upp huvudfrågorna för hur vågenergiutveckling utförs. Det övergripande målet med SOWFIA-projektet är att tillhandahålla rekommendationer för effektivisering av godkännandeprocesser och en alleuropeisk effektivisering av KA-processer, som därmed hjälper till att ta bort juridiska, miljömässiga och socioekonomiska hinder för utvecklingen av havsbaserad elproduktion från vågor. SOWFIA har samlat ihop information om godkännandeprocesser, miljömässig övervakning och intressenternas intressen vid europeiska testcenter för vågenergi, och har analyserat denna information för att identifiera likheter och skillnader. MKB för varje testcenter har syntetiserats och jämförts genom denna analys. Följande återkommande teman i MKB har framkommit: Längd på baslinjeundersökningar. För de flesta receptorer är 2 år identifierad som minimumtiden för att ge en tillräcklig baslinje för att upptäcka förändringar som kan orsakas av närvaron av VEK. Elektromagnetiska fält. Avsaknaden av dokumenterade bevis på en signifikant beteendemässig effekt på artnivå orsakad av EMF-utsläpp från eventuella befintliga undervattensströmkablar. MKB-övervakningsmetodik. En FES-design (Före-efter-stigning) kan föredras av utvecklare istället för en FEKP-design (Före-efter-kontroll-påverkan). SOWFIA:s dataadministrationsplattform (DAP) är ett interaktivt, webbaserat verktyg utformat för att presentera information om konsekvensanalys i ett format som är lämpligt för en icke-teknisk publik och för att assistera beslutsprocessen vid godkännandet av vågenergi. Kärnan av DAP består av miljömässiga och socioekonomiska datamängder som har samlats in vid EU:s testcenter för vågenergi, och finns tillgänglig på sowfia.hidromod.com eller SOWFIA:s projektwebbsida, Åtkomst till DAP är gratis för alla registrerade användare, och tillåter visning och nerladdning av datauppsättningar för varje plats. SOWFIA-rekommendationerna för effektivisering av KA för vågenergi härstammar från samråd och aktiviteter som omfattar ett brett spektrum av representanter från vågenergisamhället, däribland utvecklare, statliga bolag, reglerande myndigheter, finansiärer och intressenter. Tre kritiska områden har framkommit, i vilka rekommendationerna redovisas: Integrerad planering och administrativa förfaranden Miljökonsekvensbedömning Mänskliga dimensioner och samråd Sammanfattningen av hinder, pådrivande faktorer, lärdomar och rekommendationer redovisas nedan för dessa kritiska områden. Övergripande "strategiska" och "operativa" rekommendationer ges för vart och ett av dessa områden, som är ett resultat av europeiskt samråd och analys, och dessa kompletteras av nationalspecifika rekommendationer som kommer från samråd med 2 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

6 nationella tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i syfte att göra rekommendationerna mer relevanta på en nationell nivå. "Strategiska" rekommendationer ses som långsiktiga åtgärder som kan komma att kräva större förändringar och resurser. "Operativa" rekommendationer avser kortsiktiga åtgärder som kan implementeras med minimala förändringar, men som fortfarande har potential att göra signifikanta förbättringar på godkännandeprocessen. Det bör uppmärksammas att nivån av resurser (tid/kostnad/ombyggnad) kommer att skilja sig beroende på geografiskt läge. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 3

7 Ordlista Förkortning LU AMETS BIMEP FAK DVEC DEF GD FHOF DAP DSF EBF MKB EMEC EMF MD EU FIA FHE FHP MW NHFFE UPFFHE RDP SMKB SEMREV FHP MW SNML VEK Betydelse Lämplig utvärdering [Livsmiljödirektivet] Atlantic Marine Energy Test Site (Atlantic testanläggning för havsenergi) Biscay International Marine Energy Plant (Biscay internationella havsenergianläggning) Förvaltning av kustområden Danskt vågenergicenter Dansk energiförening Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske Dataadministrationsplattform Documents Stratégiques de Façade (strategiska dokument på strandlinjen) Ekosystembaserad förvaltning [Tillvägagångssätt] Miljökonsekvensbedömning; European Marine Energy Centre (Europeiskt havsenergicenter) Elektromagnetiska fält Miljödeklaration Europeiska unionen Fiskinsamlingsanordningar Förnybar havsenergi Fysisk havsplanering Megawatt Nationell handlingsplan för förnybar energi Utvecklingsplan för förnybar havsenergi [Irland] Raffinerade dataprodukter Strategisk miljökonsekvensbedömning Site D'Experimentation En Mer (Marin testanläggning) Fysisk havsplanering Megawatt Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (Nationell strategi för havet och kustlinjerna) Vågenergikonverterare 4 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

8 1 Inledning Projektet Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment (SOWFIA) (IEE/09/809/ SI ) är ett projekt som finansieras av EU Intelligent Energy Europe (IEE) som samlar ihop tio parter, i sju europeiska länder, som är aktivt involverade i planerade testcenter för vågkraftsparker. SOWFIA-projektet syftar till att uppnå delning och samråd av alleuropeisk erfarenhet av godkännandeprocesser och bästa praxis för miljömässig och socioekonomisk konsekvensanalys (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Undersökningar av demonstrationsprojekt med vågkraftsparker i varje samarbetande EU-land bidrar till resultaten. Undersökningsområdena innefattar ett brett spektrum av enhetsteknologier, miljöområden och intressentintressen. Genom projektseminarier, möten, pågående kommunikation och nätverkande mellan projektparter, har idéer och erfarenhet relaterade till KA och riktlinjer samt koordinerade undersökningar delats, vilka tar upp huvudfrågorna för hur vågeneriutveckling har utförts. Det övergripande målet med SOWFIA-projektet är att tillhandahålla rekommendationer för effektivisering av godkännandeprocesser och en alleuropeisk effektivisering av KA-processer, som därmed hjälper till att ta bort juridiska, miljömässiga och socioekonomiska hinder för utvecklingen av havsbaserad elproduktion från vågor. Genom att använda undersökningsresultaten från en teknikspecifik övervakning av ett flertal anläggningar, kommer SOWFIA att snabba på kunskapsöverföringen och främja en alleuropeisk expertis på miljömässiga och socioekonomiska konsekvensanalyser av vågenergiprojekt. På så sätt kommer utvecklingen av de framtida, kommersiella faserna av havsbaserade vågenergiinstallationer att dra nytta av lärdomarna från existerande småskaliga utvecklingar. I denna slutgiltiga rapport för SOWFIA-projektet ges en överblick av projektet och dess viktigaste resultat, tillsammans med referenser till detaljerade SOWFIA-rapporter som finns tillgängliga på SOWFIA-webbsidan, 1.1 Motivation Det är allmänt accepterat att vågenergi är en innovativ och utvecklande industri med en potential att bidra till att uppfylla EU:s mål för förnybar energi(eu-oea, 2010; Jeffrey & Figur 1: Mål, resultat och förväntade effekter av SOWFIA-projektet. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 5

9 Sedgwick, 2011). Däremot vid hanteringen av fasen för utplacering av en enhet i den marina miljön, måste en utvecklare av vågenergi följa en mängd godkännandeprocesser och administrativa procedurer, varav vissa inte utformades med utveckling av vågenergi i åtanke. Godkännandeprocesserna i EU:s lagstiftning och MKB har tidigare identifierats som ett hinder för utvecklingen av industrin (Waveplam, 2010). Dessa MKBkrav skiljer sig inom EU. I vissa länder är en MKB absolut nödvändig för alla havsenergiprojekt, och i andra länder beror det på typ, storlek och plats av den föreslagna utvecklingen (O'Hagan, 2012). Trots det faktum att potentiella miljöeffekter av havsenergi redan har identifierats (Frid et al., 2012; Inger et al., 2009; Kadiri et al., 2012; Langhamer, Haikonen & Sundberg, 2010), är den höga nivån av osäkerhet angående verkliga effekter från teknologi på den marina miljön allmänt känd. Övervakningsresultaten är otillräckliga på grund av att industrin befinner sig i ett tidigt skede och på grund av det begränsade antalet projekt som faktiskt är installerade till havs; därför är det ofta svårt att bedöma fullskaliga effekter och matriseffekter från outvecklade skalmodeller. Dessa faktorer leder ofta till att utvecklare av vågenergi behöver utföra intensiva kontrollprogram för att samla in en väsentlig mängd miljömässig information och göra det möjligt för reglerande myndigheter att fatta informerade beslut angående det föreslagna projektet och dess potentiella miljöpåverkan. Särskilda godkännandesystem finns dock på plats eller förväntas införas för utsedda testcenter för vågenergi där havsenergiprojekt har blivit eller kommer att bli installerade i demonstrationssyfte. I allmänhet är många av dessa europeiska testcenter godkända i förväg, Figur 2: De sju europeiska testcentren för vågenergi som har varit inblandade i SOWFIA vilket betyder att utvecklarna inte behöver gå igenom en hel godkännandeprocess, förutsatt att ett begränsat antal av kraven för att få ett tillstånd är uppfyllda, inklusive en miljöbedömning, vilken vanligtvis är mindre betungande än en full MKB. Dessutom är identifiering av miljökänsligheten vid platsen och/eller den möjliga miljöpåverkan av testcentrets utveckling vanligtvis inkluderade i dess miljöbeskrivning eller MKB-rapporter, vilka vanligtvis görs tillgängliga för utvecklare. Testcenter kan därför betraktas som "miljöforskningscenter" för att studera effekterna av vågenergi på viktiga miljödeskriptorer, tillämpningen av kontrollmetoder, analysen av kontrollresultaten och effektiviteten av de miljöförmildrande åtgärderna. SOWFIA-projektet är utformat att påskynda och maximera lärdomarna från dessa tidiga testcenter för vågenergi samt att bidra till att informera och effektivisera KA för vågenergiindustrin. Projektet är uppbyggt runt 6 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

10 samråd, insamling och analys av erfarenhet som erhållits från testcenter för vågenergi i Europa. 1.2 Mål och metodologi Målet med SOWFIA-projektet är att underlätta utvecklingen av alleuropeiskt koordinerade, enhetliga och effektiva miljömässiga och socioekonomiska konsekvensanalysverktyg (KA) för utveckling av havsbaserad vågenergikonvertering. Specifika mål, förväntade resultat och effekter är sammanfattade i Figur 1. Genom användningen av lärdomar från analyser av erfarenhet som tillhandahållits vid testcentren för vågenergi, och genom utbredd konsultation med vågenergisamhället, har SOWFIA utvecklat en uppsättning rekommendationer angående omfattningen av framtida miljömässiga konsekvensanalyser och effektiva metoder för miljöövervakning av utvecklingar av vågkraftsparker. Dessa skiljer på storleken på vågenergiinstallationen och den lämpliga godkännandeprocessen. Genom att förena resultaten från varje testcenter och genom samråd med FÖRBÄTTRADE PROCESSER OCH PROCEDURER Nationella Rekommendationer Europeiska rekommendationer Bevis: data från testcenter och Dela kunskap: analys av insamlad data vågenergisamhället och samhället i stort genom seminarium och enkätundersökningar, har SOWFIA tagit fram rekommendationer för europeiska KA som är lämpliga för framtida storskaliga vågenergiprojekt. Sådana rekommendationer angående den beskaffenhet och detalj som krävs för KA för utveckling av europeiska vågkraftsparker kommer att påskynda utvecklingen av framtida projekt och reducera deras kostnader. Effektiviseringsprocessen De sju europeiska testcentren för vågenergi som tagits hänsyn till av SOWFIAprojektet visas i Figur 2. SOWFIA har samlat ihop information om godkännandeprocesser, miljömässig kontroll och intressenternas intressen vid varje testcenter, och har analyserat informationen för att identifiera likheter och skillnader. När det gäller hindren och de pådrivande faktorerna för vågenergi och att göra rekommendationer för att förbättra processerna, var SOWFIA både inriktat på att ta upp projektutvecklarnas frustration över att följa svåra och skiftande krav för godkännande, och farhågorna hos Konsultera aktörer: utvecklare, intressenter, tilllsynsmyndigheter, beslutsfattare Effektivisering SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 7

11 Figur 3: Flow chart of the methodology followed by SOWFIA intressenter och andra användare av den marina miljön angående möjliga effekter av utvecklingen av vågenergin. Tillsynsmyndigheternas och beslutfattarnas perspektiv på både europeisk och internationell nivå efterfrågades. Detta var inte bara nödvändigt för att finna en "optimal" process, utan även för att rekommendationerna skulle kunna sättas in i ett nationellt sammanhang för varje medlemsstat som övervägdes, med hänsyn till lokala maktstrukturer. Under projektet har målet varit att kommunicera och dela erfarenheter samt problem och synpunkter hos varje grupp. Detta har uppnåtts genom att säkerhetsställa att alla grupper representerades vid SOWFIA-nätverket, SOWFIA-seminarierna och informationsevenemang. Projektstrukturen för SOWFIA följer en trestegsstrategi, som visas i Figur 3. Det första steget är en granskning av hindren och de pådrivande faktorerna för vågenergiutveckling. Det andra steget handlar om identifiering och bedömning av effekter vid europeiska anläggningar. Det tredje och slutgiltiga steget handlar om att identifiera och rekommendera alternativ för att effektivisera de tillämpliga processerna. De tre kritiska områden som har framkommit från SOWFIA-projektet, för vilka rekommendationerna för effektivisering av KA för vågenergi är organiserade är: Integrerad planering och administrativa förfaranden Miljökonsekvensbedömning Mänskliga dimensioner Sammanställningen av hinder, pådrivande faktorer, lärdomar och rekommendationer för dessa kritiska områden redovisas nedan i de återstående avsnitten av denna rapport. Övergripande strategiska och operativa rekommendationer ges för vart och ett av dessa områden, som är ett resultat av europeiskt samråd och analys, och följs av nationalspecifika rekommendationer som härstammar från samråd med nationella tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i syfte att göra rekommendationerna mer relevanta på en nationell nivå. "Strategiska" rekommendationer ses som långsiktiga åtgärder som kan komma att kräva större förändringar och resurser. "Operativa" rekommendationer avser kortsiktiga åtgärder som kan implementeras med minimala förändringar, men som fortfarande har potential att göra signifikanta förbättringar på godkännandeprocessen. Det bör uppmärksammas att nivån av resurser (tid/kostnad/ombyggnad) kommer att skilja sig beroende på geografiskt läge. 8 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

12 2 Integrerad planering och administrativa procedurer 2.1 Kontext Det finns en ökad mängd praktiska erfarenheter som erhålls från godkännandeprocesser för vågenergi, eftersom vågenergiprojekt håller på att utvecklas i hela Europa. Hittills har denna växande erfarenhet och kunskap inte sammanställts på ett strukturerat sätt och gjorts allmänt tillgänglig för myndigheter, projektutvecklare, beslutsfattare eller intressenter. Havsenergimål i EU-medlemsstaterna Flera kustnära EU-medlemsstater har satt upp mål och scenarier för utveckling av havsenergi (våg och tidvatten) fram till år Dessa är beskrivna i medlemsstaternas NHFFE och/eller i olika vägkartor och handlingsplaner, presenterade i Tabell 1. I Tabell 1 ingår dessutom en uppskattning av den fysiska omfattningen av vågkraftsparker som krävs för att uppnå dessa mål och scenarier. Publicerade mål för vågenergi visar att vissa av de kustnära EU-medlemsstaterna är angelägna om att stödja utvecklingen av vågenergi. Detta har backats upp med incitament, båda finansiella och rättsliga, av vissa nationella regeringar. De framtagna havsenergimålen ger ett scenario för antalet havsenergiutvecklingar som myndigheter potentiellt kommer att ställas inför fram till år Denna information är inkluderad i SOWFIAkatalogen om testcenter för vågenergi, (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Tabell 1: Sammanfattningstabell över 2020 års mål för havsenergi (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Land NHFFE-mål för havsenergi (MW) Mål/scenarier presenterade i vägkartor/handlingsplaner (MW) Estimerad fysisk omfattning för att nå målen (km2) (baserat på utvinningen av 5MW/km2) NHFFE-mål/(färdplan- och handlingsplansmål) Danmark (Mål för 2030) 0/(80) Frankrike 380 N/A 76/(N/A) Irland 75 (basfall) /(15-100) 500 (snabbt tillväxtfall) Portugal /(60) Spanien /(200) Sverige 0 N/A N/A UK - alla /(400) Skottland N/A N/A/(260) Nordirland N/A N/A N/A 1 Mathiesen, B. V., Lund, H. & Karlsson, K. (2009) IDA's climate Plan Report. Background Report. Copenhagen, Denmark: The Danish Society of Engineers - IDA. 191 pp. Available at: 2 DCENR (2010) DRAFT Offshore Renewable Energy Development Plan (OREDP). Dublin, Ireland: Department of Communications, Energy and Natural Resources - DCENR. 3 APREN (2010) Roteiro Nacional das Energias Renovaveis Aplicacao da Directiva 2009/28/CE (Versao Final). Lisboa, Portugal: Associação Portugesa de Energias Renováveis - APREN. 87 pp. Available at: 4 APPA (2010) Hoja de ruta del sector de energías renovables en España. Madrid, Spain: Asociación de Productores de Energías Renovables - APPA. Available at: 5 UKERC (2008) UKERC Marine (Wave and Tidal Current) Renewable Energy Technology Roadmap Summary Report. Edinburg, Scotland: UK Energy Research Centre, University of Edinburg. 34 pp. Available at: 6 Scottish Executive (2004) Harnessing Scotland s Marine Energy Potential. Forum for Renewable Energy Development in Scotland/ Marine Energy Group (MEG). 36 pp. Available at: SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 9

13 Tabell 2: Kumulativa och nuvarande vågenergiinstallationer (Osta Mora-Figueroa et al., 2011). Beräknat ackumulerat antal vågenergiinstallationer fram till februari 2013 (sedan 1996)* Beräknat antal vågenergiinstallationer i februari 2013 Beräknad kapacitet av vågenergiinstallationer i februari 2013 (MW) Danmark 7 3 0,3 Frankrike Irland Portugal 5 1 0,4 Spanien 3 1 0,3 Sverige 2 1 0,1 Storbritannien ,8 Norge 3 1 0,02 *Observera: Den här sammanställningen kan ha missat några kortsiktiga utplaceringar och därmed underskattat det ackumulerade antalet vågenergiinstallationer. Katalog om testcenter för vågenergi Katalogen (Osta Mora-Figueroa et al., 2011) visar industrins status i Europa vid datumet för publicering (februari 2013) och belyser den utveckling som behövs för att uppfylla havsenergiambitionerna för år Tabell 2 visar det estimerade antalet, MWkapacitet och det totala antalet ackumulerade vågenergiutplaceringar som har ägt rum i Europa i februari Det bör uppmärksammas att uppgifterna i tabellen är baserade på utplaceringar för vilka informationen är allmänt tillgänglig. Vågenergiutvecklingar så här långt har varit ett hjälpmedel för utbyggnaden av fullskaliga utplaceringar av enstaka enheter med mål att testa eller demonstrera olika typer av teknologi. De flesta av dessa utplaceringar har skett vid etablerade testcenter för vågenergi (t.ex. EMEC i Skottland, Danwec i Danmark). Området, storleken och antalet utplaceringar som är listade i katalogen belyser industrins framväxande tillstånd. Det finns många olika generiska typer av enheter som utplaceras (landbaserade, kustnära, flytande, bottenmonterade, m.m.) Ingen enstaka enhet eller generisk typ har bevisats överlägsen jämfört med de andra, och det är troligt att olika typer kommer att passa de olika utplaceringszonerna som kan utnyttjas. Den utveckling som krävs av industrin för att uppfylla målen för havsenergi kan ses genom att jämföra Tabell 1 och Tabell 2. Genom denna jämförelse går det också att se att den erfarenhet som har erhållits av myndigheter hittills är mycket liten i jämförelse med vad som kommer att krävas Färgförklaring 9 fullskaliga havstestområden 4 storskaliga (cirka 1:4) utvecklingsområden 4 semikomersiella utvecklingar tillgängliga för prövningar med komponenter Figur 4: Nationella testcenter för vågenergi i Europa 10 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

14 Hinder Rekommendationer om planerna för havsenergiutveckling fram till 2020 ska kunna förverkligas. 2.2 Hinder Administrativa procedurer som berör beviljande av tillstånd för vågenergiutveckling har identifierats som ett hinder för utvecklingen av industrin. Många olika tillsynsorgan har ansvarsskyldigheter i den marina miljön på grund av den mångfald av aktiviteter som sker där. Olika tillstånd krävs från olika myndigheter för att genomföra en viss utveckling. De tillstånd som krävs varierar mellan de olika EUmedlemsstaterna. Detta är, i viss utsträckning, oundvikligt för utveckling, men borde vara mindre vanligt för MKB där det finns ett gemensamt regelverk i hela EU. 2.3 Pådrivande faktorer Under hela SOWFIA ansåg utvecklare och myndigheter att Marine Scotlands administrativa system för att hantera marint godkännande fungerar bra. Detta system prisas som en "one-stop shop"-strategi som syftar till att minska belastningen på den sökande genom att samla ihop de (miljömässiga) tillstånd som behövs för vågenergiutveckling till ett enda tillstånd. Denna metod, tillsammans med starka statliga ekonomiska incitament, uppgavs på olika seminarier som en av orsakerna till varför Skottlands vågenergisektor verkar vara före andra medlemsstaters. 2.4 Rekommendationer Det här avsnittet presenterar de föreslagna strategiska och operativa rekommendationerna för administrativa procedurer. Dessa rekommendationer har formulerats på två sätt: först kommer rekommendationerna på europeisk nivå från SOWFIA: först kommer rekommendationerna på europeisks seminarium och undersökningsverksamhet och presenteras i Tabell 3. Vidare konsultation med tillsynsmyndigheter och beslutsfattare i individuella medlemsstater för de övergripande SOWFIA- SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 11

15 Godkännandebarriärer för vågenergi Rekommendationer för att minska barriärer Administrativa procedurer Barriärer: Komplicerade administrativa procedurer Många myndigheter och intressenter involverade i maritim miljö Många olika tillstånd behövs Effektivisering Tillstånd varierar i EU-medlemsstaterna I vissa medlemsstater kan vissa tillstånd inte ansökas om fören andra har blivit beviljade vilket skapar långa fördröjningar Utvecklare upplever avsaknaden av bestämda tidsramar frustrerande rekommendationerna ledde sedan till landspecifika rekommendationer som är sammanfattade i Tabell 4. Förhoppningen är att förfiningen av de övergripande rekommendationerna kommer att göra dem mer applicerbara på enskilda medlemsstater. SOWFIA-rekommendationer För att uppmuntra utvecklingen av industrin för vågenergi på ett lämpligt sätt är det nödvändigt att säkerhetsställa att godkännandeprocesserna och de administrativa processerna för vågenergiutveckling passar ändamålet och anses passa ändamålet. Det är viktigt att bibehålla detta och att öka investerarnas förtroende, samtidigt som det säkerställer att intressenterna fortsätter att vara engagerade i godkännandeprocessen. Det kan argumenteras för att det dåliga ekonomiska klimatet, den osäkra utvecklingsvägen för havsenergi och mera omfattande regeringsproblem och juridiska problem i vissa medlemsstater kan göra det nödvändigt med nuvarande tillvägagångssätt för godkännande. Å andra sidan kan utsikterna för att skapa en ny, kunskapsbaserad ekonomisektor och regionala ekonomiska utvecklingar vara attraktivt för andra medlemsstater, speciellt om de ser länder som har utvecklat till exempel "one-stop shop"-strategin och fått en konkurrensfördel i den marina energisektorn. De operativa rekommendationerna som presenteras bör vara enklare att uppnå för medlemsstater som är intresserade av utveckling av industrin för vågenergi, men för vilka implementeringen av nya godkännandesystem skulle vara orealistisk. Strategiska rekommendationer Det är nödvändigt att säkerhetsställa att godkännandeprocesser för vågenergiutvecklingar passar ändamålet och anses passa ändamålet Hänsyn bör tas till det ömsesidiga beroendet av tillstånd innan man påbörjar nya metoder (t.ex. onestop-shop, parallell behandlingsmetod) Etableringen av nya eller ändrade godkännanderegimer bör vara baserad på en realistisk nivå av resurser och lagändringar Operativa rekommendationer Tilldelning av ett dedikerat samordningsorgan i medlemsstaterna för godkännande av vågenergi. Obs! Detta behöver inte vara ett nytt organ. Implementation av tydliga processer med tydliga procedurer som omfattar ansvar, tidslinjer och möjligheten att överklaga. Införing eller ändring av lagstadgade tidsramar i befintlig lagstiftning Alla testcenter bör tillhandahålla vägledning för utvecklare angående godkännandeprocessen så att utvecklare uppmuntras att installera där och får erfarenhet vilken de senare kan tillämpa på framtida utvecklingar. Figur 5: Hinder relaterade till administrativa procedurer och rekommendationer för att mildra dessa hinder (O'Callaghan et al., 2013b). En mer detaljerad diskussion angående dessa hinder och pådrivande faktorer samt rekommendationer som härstammar från SOWFIA-konsultationer finns i SOWFIA:s rapport D2.6 "Analysis of the Work Package 2 findings regarding barriers and accelerators of wave energy" (O'Callaghan et al., 2013a). Integrerad planering Publiceringen av nya direktiv för fysisk havsplanering (FHP) och integrerad kustförvaltning (IKF) från Europakommissionen i mars 2013 kommer, om de antas, kräva att medlemsstater utför en FHP och en IKF, vilket med tiden bör ge en större klarhet och högre säkerhet samt bättre identifiering av kompatibla användningar inom samma utvecklingsområde. Dessutom kan den FHP:s anpassningsbara beskaffenhet reagera på ändrade omständigheter, vilket är viktigt för utvecklingen av industriella sektorer såsom förnybar havsenergi. Färdigställandet av SMKB för sektorn för förnybar havsenergi har hjälpt till att informera utvecklare och andra 12 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

16 intressenter om placeringen för havsenergiutveckling samt ökat medvetenheten om potentiell miljöpåverkan innan utvecklingstillståndet beviljas. Dessa faktorer är potentiella pådrivande faktorer för implementering- och planeringsprocessen, vilken i sin tur kommer att bidra till ett snabbare godkännande av vågenergiutveckling. Anpassningsbar förvaltning Flera intressenter (huvudsakligen utvecklare och chefer för testcenter) som blev konsulterade under SOWFIA-projektet anser att MKBscreeningsprocessen kunde effektiviseras genom att tillåta att projekt kontrolleras för risken för skadliga effekter. Det upplevs att många småskaliga projekt inte är troliga att skapa skadliga effekter och borde därför inte utsättas för en full MKB-process. Genomförandet av en anpassningsbar förvaltningsmetod för miljökontroll kan bidra till att förstå verkliga effekter av projekt samt bidra till justering av riskreducerande åtgärder där det anses nödvändigt. Det här tillvägagångssättet kan dock vara ett "tveeggat svärd", eftersom det inte är säkert vilken kontroll som kommer att krävas och för hur lång tid. Det betyder att det inte finns någon tydlig bild över kostnaderna för ett sådant program. Marine Scotlands "undersök, utplacera, övervaka"-metod rankar projektrisken baserat på tre kriterier: projektets placering samt enhet- och projektstorlek. Den nivå av kontroll som krävs baseras på projektrisken. Utvecklare har en klar bild över den omfattning av övervakning som behövs innan projektet startar. Utförligare överväganden och information angående adaptiv förvaltning ges av (O'Callaghan et al., 2013a). Parallell bearbetning Genomförandet av en metod fär parallellbearbetning behöver övervägas noggrant för att säkerhetsställa att beslutsfattandet är integrerat och koordinerat som det förespråkas av EU och nationella regeringar. Även om ansökningar för utvecklingstillstånd kan bearbetas samtidigt för att påskynda total genomgång och bearbetningstid av ett projekt, kommer det alltid att finnas ett ömsesidigt beroende mellan de nödvändiga tillstånden. Tanken om en central myndighet som överväger alla synpunkter och problem hos andra tillsynsmyndigheter verkar rimlig, förutsatt att de har rätt kompetens att agera som en domare på de kommentarer som lämnas. Det behöver uppenbarligen först finnas en inledande överenskommelse mellan alla myndigheter om att utvecklingen är lämplig innan mer tid läggs ner på det. Detta skulle kunna ske i form av en inledande administrativ sanktion för att underlätta för SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 13

17 ansökningen att gå vidare till nästa steg i den parallella processen. Mer information om detta ämne ges av (O'Callaghan et al., 2013a). MS-rekommendationer Speciella nationella rekommendationer har erhållits genom att ta upp egenheterna hos var och en av de sex europeiska länderna som utvecklar testcenter för vågenergi, vilka studeras i SOWFIAprojektet: Frankrike, Irland, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. Dessa landspecifika rekommendationer är indelade i två grupper: de som är relaterade till integrerad planering, vilka kan ses i Tabell 3; och de som är relaterade till administrativa förfaranden, vilka kan ses i Tabell 4. En mer detaljerade diskussion angående SOWFIA:s nationella rekommendationer ges i SOWFIA:s rapport D4.6 "Consenting procedures review with guidelines for expansion to larger projects and approval process streamlining, incorporating the findings of the interim report and feedback from workshop D" (Simas et al., 2013). Tabell 3: SOWFIA:s strategiska och operativa nationella rekommendationer angående integrerad planering Land Strategiska rekommendationer Operativa rekommendationer Säkerhetsställ effektivt allmänt deltagande i FHE-planering och -utveckling Nätanslutning bör inkorporeras i FHEprojektplaneringen Frankrike Implementera väl kommunicerade och sammanhängande FHE-riktlinjer Konsultera specialiserade marina ekologiska tjänster Irland Portugal Spanien Sverige Storbritannien Tydliga riktlinjer för utveckling för det marina området Ett tydligt ansvar bör tilldelas FHP Publicering av UPFFHE Mer personal och resurser behövs för SEAI för havsenergi Implementering av långsiktiga, strategiska och allmänna riktlinjer för främjandet av förnybar energi för att säkerhetsställa attraktiva villkor för utvecklare för att installera sina projekt i Portugal FHP bör utföras Konstruktion och främjande av testcenter för vågenergi och för kommersiella demonstrationsprojekt Etablera finansiella incitament och finansiering för testcenter FHP-implementering; en helhetsbild över nuvarande och framtida behov och delning av havsutrymmet får inte underskattas Fortsatt granskning och uppmuntran av pågående planer och deras genomförande för att nå sina huvudmål och för att anpassa sig till möjliga framtida förändringar Planera villkoren i enlighet med målen i SNML Specificera de kvantitativa och kvalitativa målen för DSF och FHE i miljöbalken Mer resurser för sektionen för licensiering vid strandkanter Snabbare utveckling av FHP Samordnad insats från myndigheter och utvecklare för att förbättra processen Konstruktion och effektiv drift av Ocean Plug-anläggningen inklusive publicering av regler för åtkomst till anläggning FHP bör främja utveckling av maritima sektorer FoU-bidragsprogram för demonstrationsprojekt bör skapas i testcenter Ett inmatningstariffsystem och ett fördelaktigt tillträde till elmarknaden bör implementeras Blå tillväxtagenda bör främjas på lokala och nationella nivåer Att upprätthålla och fortsätta genomförandet av initiativen i hela Storbritannien, och att sprida de goda metoder som använts i Skottland till England, Wales och Nordirland Att öka samarbetet och standardisera planeringen mellan Storbritanniens olika jurisdiktioner 14 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

18 Tabell 4: SOWFIA:s strategiska och operativa nationella rekommendationer angående administrativa förfaranden Land Strategiska rekommendationer Operativa rekommendationer Frankrike Irland Portugal Spanien Sverige Storbritannien Förenkla godkännandeprocessen Skapa en procedur avsedd för FHE i energibalken Beräkna och underlätta FHE-anslutningar till elnätet Underlätta installeringskraven för FHE Tillåt administrativ förenkling Skapa ett "one-stop shop" administrativt organ Använd finansiella incitament Skapa en specifik MKB-procedur för FHEkabelanslutningar Samverkan mellan myndigheter behövs Småskaliga projekt bör inte behöva planeringstillstånd eftersom de inte behöver en MKB (en persons åsikt) Granskning av godkännandesystem för att kunna implementera en bättre samordning bland tillståndsmyndigheterna Fastställande av förhandlingar mellan de regeringar som är inblandade i godkännandet av havsenergi för att förbättra processen Förenklingen av godkännandeprocessen skulle vara en fördel för myndigheter och utvecklare Minimera kravet på ny dokumentation för varje myndighet som måste uppsökas Att fortsätta utvecklingen av Red Tape Challenge-initiativet som är utformat att assistera avdelningar för att säkerhetsställa att bestämmelserna passar ändamålet Anpassa landbaserade arkeologiförordningar till marin arkeologi Anpassa lagarna för att tillåta privata kabelrutter till havs för FHE-projekt Uppvisa minskning av växthusgasutsläpp Planera avvecklingen Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Standardisera nationella procedurer för att tillåta samstämmighet mellan regioner Anförtro inspektörerna av de klassificerade anläggningarna omsorgen om att undersöka konstruktions- och exploateringsfallen Meddela Europakommissionen om den planerade inköpstaxan för att säkerhetsställa dess juridiska säkerhet Skapande av en enda knutpunkt eller samordnande organ En uppdelning av rollen mellan hyresvärd och den som godkänner bör existera Institutioner måste fokusera på det ömsesidiga beroendet av tillstånd Vägledning för energiutvecklingar inkluderade i den nya lagförslaget för godkännande Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Godkännandet av småskaliga utvecklingar bör ligga hos lokala myndigheter Att tillgängliggöra en tydlig förklaring över hela tillståndsprocessen för vågenergi i Portugal, t.ex. genom institutionella webbsidor eller dokument Implementera en välkoordinerad parallell behandlingsmetod Fastställande av lagstadgade tidslinjer för att begränsa perioden för godkännanderespons Bättre samverkan mellan olika relevanta myndigheter Minska administrativt arbete och kostnader Ökning av mänskliga resurser i tillsynsorgan Att uppmuntra och öka samarbetet och standardiseringen hos Storbritanniens olika jurisdiktioner SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 15

19 3 Miljökonsekvensbedömning Det kan argumenteras för att förståelsen av vågenergins effekter på miljön endast kan uppnås genom erfarenhet från verkliga installationer. I enlighet med försiktighetsprincipen bör installationer inte tillåtas om det finns en risk för miljöpåverkan. Tillsynsmyndigheter är skyldiga att vara uppmärksammade på försiktighetsprincipen när de fattar beslut och detta kan innebära ett problem för vågenergiutvecklingar där miljöpåverkan kanske inte helt känns till eller förstås. Detta avsnitt beskriver SOWFIA-projektets arbete och rekommendationer angående miljöpåverkan, och speciellt MKB-processer och kraven för miljöövervakning. Ett mål med SOWFIA:s arbete inom det här området är att erhålla erfarenhet från aktiviteter relaterade till identifieringen av miljöpåverkan från testcenter för vågenergi, och att använda den erfarenheten tillsammans med information som erhållits från MKB-aktiviteter i liknande verksamheter för att kunna göra rekommendationer för effektivisering av KA. En viktig komponent i det här arbetet är utvecklingen av SOWFIA:s dataadministrationsplattform (DAP). Mer information finns i SOWFIAS:s slutrapport från Work Package 2 Report on the analysis of environmental Impact Assessment experience for Wave Energy (Conley et al., 2013), 3.1 Kontext EU-direktiv Ett särskilt problem som upplevts i hela Europa av olika utvecklare av enheter och anläggningar är den här nya industrins behov av att ta itu med europeiska och nationella regelverk. I synnerhet måste utvecklare av vågenergi följa EU:s MKB-direktiv och associerade nationella lagstiftningar, vilket kräver insamling och sammanställning av en väsentlig mängd miljömässig information, för att göra det möjligt för reglerande myndigheter att fatta informerade beslut angående det föreslagna projektet och dess potentiella miljömässiga effekter. I Europa är MKB-processen reglerad av direktiv 85/337/EEC (som ändrats genom direktiven 97/11/EEC, 2003/35EC och 2009/31/EC), vilka definierar ramverket för MKB-processen. Direktivet anger de projekt som måste genomgå en obligatorisk MKB (bilaga I), och de för vilka en MKB kan begäras efter ett beslut från medlemsstaterna (Bilaga II), varigenom de nationella myndigheterna måste besluta om en MKB är nödvändig. Osäkerhet upplevs genom hela MKB-processen, från sonderingsförfarande till utvärderingen av möjliga effekter, och slutligen till utformningen av kontrollprogrammet. Enligt Dominguez Quiroga et al. (2011) är ett av huvudproblemen med att begränsa utvecklingen av sektorn avgränsningen av MKB, t.ex. vilken typ av information som samlas in, den upplösning som behövs för varje typ av information och tidsramen för alla associerade kontrollprogram. Dessa 16 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

20 ovissheter kan ha en signifikant effekt på kostnaden av ett projekt och kan även resultera i fördröjningar av projektets utveckling. MKB-processen är bara en del av den bredare godkännandeprocessen som gäller för ett specifikt projekt. EU har riktlinjer och lagstiftning på ett antal frågor av globalt intresse, inklusive klimatförändringar, förnybar energi och biologisk mångfald. EU:s riktlinjer för biologisk mångfald, till exempel, har som mål stoppa minskningen av biologisk mångfald och skydda Europas utrotningshotade arter och deras naturliga miljö. Detta i sin tur kräver bevaring av arter och deras naturliga miljö genom anläggningsdesignering och även genom att skydda mot potentiellt skadlig exploatering. Direktiv som implementerar dessa krav på medlemsstatnivå kan påverka placeringen av föreslagna vågenergifarmar och påverka typen av kontroll som kommer att utföras på eller i närheten av anläggningen. Följande direktiv är av särskild relevans för godkännande av vågenergiutvecklingar: Direktivet om strategisk miljöbedömning (2001/42/EC); Fågeldirektivet (2009/147/EC); Habitatdirektivet (92/43/EC); Direktivet för förnybar energi (2009/28/EC); Ramdirektivet för marin strategi (MSFD,2008/56/EC); Ramdirektivet för vatten (2000/60/EC). Övervakning, data och potentiella effekter MKB-övervakningsuppgifterna kommer att, med tiden, möjliggöra att vetenskapligt giltiga beslut görs på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt (Error! Reference source not found.). Det bör uppmärksammas att många av osäkerheterna kring de potentiella miljömässiga effekterna av installation av vågenergienheter är ett resultat av den begränsade mängden data och information som finns tillgänglig för den här teknologin. Lagstiftning och myndigheter med uppdrag att se till att den tillämpas rekommenderar att anläggningsspecifika bedömningar utförs, vilket betonas i till exempel havsenergi-smkb Projekt Aktiviteter Konsekvenser Storlek Plats ENHETSUTVECKLARE Före konstruktion Konstruktion Drift Avveckling Receptorer HÅLLFAST VETENSKAPLIG DATA Visshet om konsekvenser Omfattning av konsekvener Spatial Tid Allvarlighetsgrad Osäker Nära området Kort Låg Möjlig Brett område Lång Medium Utvärdering Direktivet för förnyelsebar energy Fågel- och habitatdirektivet MKB-direktivet Ramverk för marin strategi MYNDIGHETER Mycket möjlig Säker Hög Figur 6: De vetenskapliga uppgifternas roll i beslutsfattandet. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 17

21 (OESEA2, DECC 2011) framställd av Storbritanniens avdelning för energi och klimatförändringar (DECC). I framställningen av SMKB har dock DECC förutspått scenarier av installationer för våg- och tidvattensenergi baserade på begränsad erfarenhet erhållen från demonstrationsanläggningar och testcenter. 3.2 Hinder MKB-processen Europeiska unionens lagar och associerad nationell lagstiftning kräver att miljömässiga konsekvenser av beslut övervägs innan några beslut fattas. I praktiken leder detta till kravet att en MKB skall genomföras för vissa enstaka projekt baserade på direktiv 2011/92/EU (känt som MKB-direktivet) eller för offentliga planer eller program baserade på direktiv 2001/42/EC (känd som direktivet om strategisk miljöbedömning). MKB-direktivet listar kategorier av projekt där en MKB är obligatorisk i bilaga I och i bilaga II de projekt för vilka nationella myndigheterna måste besluta om en MKB är nödvändig. Havsenergi är inte uttryckligen listad i någon av bilagorna, även om en sådan utveckling kan kräva en MKB eftersom de kan kvalificera sig som "industriella installationer för produktion av elektricitet", inkluderad som en kategori i bilaga II. Vissa EUmedlemsstater tolkar detta väldigt bokstavligt, och utsätter nästan all vågenergiutveckling för MKB. Under alla SOWFIA:s seminarier och i alla enkätundersökningar belystes ovissheten och komplexiteten av MKB-processen som ett hinder för vågenergiutveckling. Krav på miljökontroll Miljökontroll kan åläggas en utvecklare som ett villkor för tillstånd för en utveckling. Krav på miljökontroll informeras av MKB-processen (MKB) och har identifierats som ett allvarligt hinder för utvecklingen av vågenergiindustri. Det finns många olika viktiga miljöreceptorer i den marina miljön där vågenergienheter kommer att sättas i drift. Brist på designflexibilitet i godkännandeprocessen Oförmågan att ersätta en enhet med till exempel en förändrad servicedesign eller en mer effektiv version har också identifierats som ett hinder för vågenergiutveckling. Denna brist på designflexibilitet binder en utvecklare till ett fast tillstånd för ett specifikt projekt. Om ändringar av designen krävs, efter utförande av begärd miljökarakterisering och övervakning, kan det bli nödvändigt för utvecklaren att utföra ytterligare kontrollstudier. Detta är delvis länkat till de administrativa procedurer som associeras med godkännande av driftsättning av de vågenergienheter som beskrevs tidigare, eftersom det kan finnas begränsade möjligheter för en utvecklare att samarbeta med en tillsynsmyndighet efter det inledande mötet inför ansökningen. 3.3 Pådrivande faktorer MKB-processen I vissa medlemsstater är ett gränsvärde satt för vissa typer av projekt. I Irland, till exempel, måste en vindenergiutveckling med mer än fem turbiner eller en total produktion av mer än fem MW ha en MKB. Det föreslogs under SOWFIAseminarierna att liknande gränsvärden för MKB borde fastställas för vågenergi. Vågenergi är fortfarande på det förkommersiella stadiet, så det är inte lämpligt att göra detta vid denna tidpunkt. Tillsynsmyndigheter kan dock anta ett effektivare 18 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

22 tillvägagångssätt för behovsbedömning där endast de utvecklingar som sannolikt kommer att ha en signifikant miljöpåverkan blir föremål för en full MKB. Där utvecklingar kan ha en påverkan på SAC, SPA eller andra utsedda anläggningar, kommer en MKB och/eller lämplig utvärdering (LU) att behövas i enlighet med existerande lag. Det föreslås att om så är fallet, bör möjligheten för en kombinerad MKB/LU utforskas av tillsynsmyndigheter. Krav på miljökontroll Bristen på vetenskaplig data om vågenergiinstallationers påverkan på miljön har identifierats som den huvudsakliga orsaken till detta hinder. Allteftersom fler energiutvecklingar går igenom godkännandeprocessen och miljökontroll utförs, kommer mer data och information att samlas in. Det finns ett behov av att omvandla den här informationen till kunskap om vågenergiutvecklingarnas miljöpåverkan, vilket sedan kan användas för att informera konstruktionen och driften av framtida godkännandeprocesser. På kort sikt föreslogs det i SOWFIA-seminarierna att incitament borde ges för att information från miljökontroll ska delas mellan utvecklare. Det föreslogs också att en anläggning bör inrättas där myndigheter kan dela sina erfarenheter angående MKB-processen. Brist på designflexibilitet i godkännandeprocessen När det gäller det tidigare hindret, kommer effekterna av specifika enheter och komponenter (förtöjningar, underlag, m.m.) att förstås bättre allteftersom industrin växer. miljökontrollsfasen, eftersom det kommer att påverka resultatet av undersökningen, dess storlek och temporära skala och frekvens. Det är därför viktigt att förstå hur dessa parametrar kan påverka övervakningsstrategin för en given miljödeskriptor. De två faserna för miljökontroll för VEKteknologi är: (i) förhandsgodkänd baslinjeövervakning som en del av MKB:n; eller (ii) effektövervakning som godkänns efteråt för att kontrollera antagandena av MKB:n och effektiviteten av eventuella riskreducerande åtgärder. Förhandsgodkänd övervakning för att utvärdera effekterna av VEK-installationen och funktionen på miljön kan utföras genom att använda antingen: FEKP (Före-efter-kontroll-påverkan) vilken kräver ett noggrant val av lämplig "kontroll"- eller "referens"- placering; eller FES (Före-efter-stigning) där övervakning utförs vid ökande avstånd från nedslagningsplatsen. Båda metoderna kräver en baslinjedatauppsättning under minst ett år och helst två till tre år under samtliga årstider för att göra det möjligt att identifiera effekterna mot en bakgrund av temporär variation. Efter det första året av datainsamling bör metodiken granskas för att säkerhetsställa att den är tillräcklig för att upptäcka effekter. 3.4 Lärdomar Kontrollsmetoder Vid utformningen av miljöundersökningar är det nödvändigt att säkerhetsställa att den data som samlas in passar ändamålet, är stabil och vetenskapligt försvarsbar. Undersökningsmetoder som används vid en speciell anläggning för vågenergi kommer att bero på typen av förväntade effekter och på SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 19

23 Mer information om utformningen av övervakningsaktiviteter finns i SOWFIAS:s slutrapport från Work Package 3 Report on the analysis of environmental Impact Assessment experience for Wave Energy (Conley et al., 2013). Miljödeskriptorerna kan delas in i två huvudkategorier: Fysisk miljö Fysisk miljö. Flora och fauna. Våg- och strömmätningar krävs för MKB-studier som rör: Extrema våg- och strömförhållanden Turbulens, turbuditet i vattenkolumnen Sedimenttransport Förändringar i vågområde och vågflöde Möjliga långsiktiga förändringar i strandmorfologin. Vågmätningar Förtöjda vågbojar: den mest etablerade och robusta tekniken för vågmätningar. Akustisk dopplerströmprofilerare (ADSP): samlar in vågkaraktäristik genom att mäta omloppshastigheten av vattenpartiklar samt vattennivån. Högfrekvensradar (HF): kan mäta vågor på avstånd från kusten och täcka stora områden. Strömmätningar ADSP: beräknar strömprofiler i vattenkolumnen. Högfrekvensradar (HF): mäter hastigheten och riktningen av havsytans strömmar över ett stort kustvattenområde. Undervattensbrus Införandet av brus till undervattensmiljön från driftsättningen av enheter för förnyelsebar havsenergi är ett växande bekymmer på grund av risken att det stör marina arter som använder ljud för att kommunicera, navigera, hitta föda och undvika rovdjur. Huvudaspekterna av att bedöma effekten från infört brus inkluderar identifiering av baslinjens brussignal vid den aktuella anläggningen, brussignaturen av planerade enheter och den auditiva känsligheten hos de närvarande arterna. Flora och fauna Marina däggdjur Eftersom marina däggdjur är skyddade av nationell, europeisk och/eller internationell lagstiftning, är effekterna av vågenergin på marina däggdjur ett signifikant problem vid alla testcenter i SOWFIA-projektet. Övervakning av populationen av marina däggdjur före, under och efter driftsättningen av förnyelsebara marina enheter är ofta ett krav i MKBprocessen för vågenergi. Det finns ett stort utbud av metoder för övervakning av marina 20 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

24 däggdjur och metoderna som används kommer att bestämmas av de frågor som ska tas upp. Sjöfåglar Många arter av sjöfåglar är också skyddade av nationell, europeisk och internationell lagstiftning och baslinjedata och/eller övervakning av sjöfåglarnas spridning och beteende är en stor del i MKB för vågenergi. Det finns dock betydelsefulla resurser och viktig information tillgängliga om förekomsten, spridningen och beteendena av många sjöfågelarter inom Europa. Undersökningsmetoder inkluderar punkträkning från land eller hav, båt- och luftbaserade tvärsnittsräkningar, luftbaserade fotogrammetriska metoder och radarbedömning av fåglar i luften. Bottenfauna Bedömningen av effekter på bottenfauna är en standardkomponent i alla marina utvecklingar, men förväntade effekter från vågenergiutvecklingar är mycket begränsade till konstruktionsfasen av utvecklingen och är relaterade till habitatstörningar, ökat suspenderat sediment, sedimentposition, skurning, nötning och utsläpp av föroreningar. Potentiella drifteffekter inkluderar förändringar i hydrodynamik och introduktionen av nya habitatsorter från grundkonstruktioner och/eller annan nedsänkt utrustning. Den erfarenhet som härstammar från testcenters MKB tyder på att effekterna av utplaceringen av vågenergikonverterare på kustprocesser och geologi skulle vara i stort sett obetydliga i jämförelse med de naturliga processer som sker på platsen. Fisk och skaldjur Det är möjligt att de potentiella effekterna på fisk och skaldjur från vågenergiutvecklingar är begränsade och har en kort varaktighet. Den största potentialen för undanträngningseffekter är begränsad till konstruktionsfasen och kan mildras genom att hålla denna fas så kort som möjligt. Fisk och skaldjur representerar receptorerna för vilka några av de "positiva" eller negativa effekterna av vågenergi är mest synlig. Även om de inte är designade för att utöka marint liv eller ekosystem, har vågenergisystem en otrolig potential att uppvisa samma fördelar som konstgjorda rev och anordningar som lockar till sig fiskar. På testcentret Lysekil i Sverige, sågs VEK uppvisa tydliga drag av konstgjorda rev, med förväntade positiva effekter. Förmågan att utveckla VEK som ökar denna effekt demonstrerades framgångsrikt (Conley et al., 2013). MKB-erfarenhet från testcenter En granskning av de MKB som utförts vid alla testcenter som tagits hänsyn till av SOWFIAprojektet är sammanfattade i Tabell 5. Även om urvalet av receptorer som diskuteras i den här rapporten kommer från denna erfarenhet, finns det tydliga bevis för att receptorerna av huvudsakligt intresse beror på faktorer såsom den lokala omgivningen, närvaron eller frånvaron av skyddade arter och tillsynsmyndigheter för vilka en MKB utförs. Även om MKB:en av varje projekt är baserad på specifika anläggningar och projekt, avslöjar jämförelsen av MKB-slutsatserna för testcentren för vågenergi några gemensamma drag för miljödeskriptorerna och miljökonsekvenserna. De mest signifikanta konsekvenserna är de som SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 21

25 är knutna till installationsfasen för både undervattenskabeln och VEK, inklusive grunden och förtöjningsplatser. Den påverkan som associeras med driftfasen av VEK anses i allmänhet obetydlig, även om det är känt att möjlig påverkan till stor del är okänd. Vissa skillnader i utvärderingen av effekterna mellan de olika testcentren sker ibland som ett resultat av denna ovisshet och andra gånger på grund av områdets känslighet. I alla testcenter är de effekter som uppfattades vara av minst betydelse luft- och klimatkvalitet, vattenkvalitet och grundvatten, med fysiska processer betraktade som näst minst betydelsefulla. I analysen av alla receptorer som övervägs här, är det ett fåtal gemensamma områden som är uppenbara och förtjänar särskild uppmärksamhet. Längd på baslinjeundersökningar Även om det finns en stor variation i frekvens och täthet av provtagning är, närhelst rekommendationer finns på tiden som krävs för att ge en baslinje som är tillräcklig för att upptäcka förändringar som kan bero på närvaron av VEK, en minimumperiod av 2 år föreslagen. Elektromagnetiska fält Den biologiska betydelsen av elektromagnetiska fält (EMF) och EMF-strålning från undervattenskablar och alstringssystem fortsätter att vara ett bekymmer som kräver vidare forskning. Hittills har det inte framkommit några dokumenterade bevis på väsentliga beteendemässiga effekter på artnivå från existerande installationer, och en nationell tillsynsmyndighet har tillkännagivit att EMFstrålning från ordentligt nedgrävda kablar inte kan räknas som ett skäl för att neka ett tillstånd för havsenergiutveckling. MKB övervakningsmetodik Det har föreslagits (Conley et al., 2013) att i MKB-övervakningssyfte för vågenergi, kan en FES-design föredras av utvecklare framför en FEKP-design, men detta beror dock på storleken av utvecklingen och den fråga som ställs. Mer information om testcentret Lysekils erfarenhet av MKB finns på sida 23. Tabell 5: Sammanfattning av den uppfattade storleken av olika miljöreceptorer som uppkommit från MKB av varje europeiskt testcenter. Den förenklade klassificeringen representerar en sammanfattning av hela texten i denna rapport med ett enda ord. Receptorer AMETS BIMEP LYSEKIL OCEAN PLUG SEM REV WAVE HUB Vattenkvalitet och grundvatten MÅTTLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT N/A MÅTTLIGT KOMPATIBELT Fysisk miljö Fysisk process MÅTTLIGT ALLVARLIGT KOMPATIBELT Luftkvalitet och klimat Marina däggdjur KOMPATIBELT N/A MÅTTLIGT ALLVARLIGT KOMPATIBELT N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT N/A N/A N/A N/A ALLVARLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT Sjöfåglar MÅTTLIGT MÅTTLIGT KOMPATIBELT ALLVARLIGT KOMPATIBELT KOMPATIBELT Flora och fauna Fisk och skaldjur N/A Brus --> MÅTTLIGT EMF --> ALLVARLIGT KOMPATIBELT N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT Ökad turbiditet -->MÅTTLIGT Bentos MÅTTLIGT Släpning av ankare och förtöjningar --> ALLVARLIGT N/A N/A KOMPATIBELT KOMPATIBELT 22 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

26 En ökad förståelse av miljökonsekvenser från vågkraft: Lysekilsprojektet Lysekilsprojektet initierades för att under verkliga förhållanden testa det vågenergikoncept som utvecklats vid Uppsala universitet. Förutom teknikutvecklingen har stora ansatser gjorts för att studera miljöeffekter på den marina miljön. Havsbotten vid försöksområdet är en 25 meter djup sandinblandad lerbotten och är typisk för den svenska västkusten. Inga speciella hot mot den marina miljön förutsågs under medgivandeprocessen. Erfarenheter från Lysekilsprojektet energiproduktion. Erfarenheter har även lett till mindre materialåtgång, förbättrad logistik vid sjöoperationer och lägre utvecklingskostnader, vilket leder vågkraft vidare mot målet som ett ekonomiskt och hållbart energislag. Miljöpåverkan Ingående miljöstudier tyder på att miljöpåverkan från vågkraft är liten med endast små, men mätbara förändringar. Detta beror främst på att utrustningen koloniseras av arter som behöver hårda substrat, eller komplexa miljöer, för att etablera sig. Detta leder till en lokal ökning av kräftdjur, hummer och krabba, samt fi sk. Under samråds- och informationsmöten har det blivit uppenbart att noggrann miljöuppföljning är viktiga för en rad intressenter, som när- och sommarboende, lokala entreprenörer som fi skare. Karta över Lysekilsprojektet Lysekilsprojektet, beläget ca 100 km norr om Göteborg, har pågått sedan 2004 och drivs av Avd. För Elektricitetslära, Inst. för Teknikvetenskaper vid Uppsala universitet. Teknik Tekniken utvecklad vid Uppsala universitet baseras på en linjärgenerator, där en absorbant en stor boj vid ytan tar upp vågenergi. Rörelseenergin förs sedan över via en vajer till generatorn placerad på havsbotten. En enskild enhet är ganska liten (7 m.h.), men ger möjlighet till utplacering av mindre eller större grupper av enheter som utgör en vågkraftspark. Lysekilsprojektet i perspektiv Det främsta syftet med försöksområdet är att testa och utvärdera tekniska lösningar av Uppsalakonceptet. Fram till idag har mer än 10 olika generatorer testats. Ständigt pågående förbättringar av design och energiupptag i generatorer och bojar har resulterat i bättre Marinekologiska studier indikerar indikerar Ökning av biomassa och artantal, speciellt fi sk och evertebrater som kräftdjur. Detta beror främst på att konstgjorda rev och FAD s- (fi skaggregations) effekter uppstår när nya komplexa och hårda strukturer tillförs en annan miljö. Många individer tar även upp territorier i och runt hål och formationer vid generatorer vilket leder till mindre förändringar i artsammansättnignen. Acceptabla ljudemissioner. Rast och födosöksplatser för sjöfåglar. Tillstånd och Medgivanden Till slutet av 2013 har Lysekilsprojketet haft fl era tillfälliga medgivanden från Länsstyrelsen i Västra Götaland för projektets drift. För att möjliggöra en långsiktig drift av projektet kommer en ny ansökan om permanenta tillstånd att lämnas in. I denna ansökan söks även för utökat testområde, dels beroende av egna ökade behov, och även för att täcka behov från andra utvecklare inom marin teknik. SOWFIA - Möjliggöra för Vågkraft: Rationalisera processer för utveckling 23

27 3.5 Dataadministrationsplattformen (DAP) För att underlätta beslutsordningen har den interaktiva DAP utformats och utvecklats i SOWFIA-projektet. Kärnan av DAP består av miljömässiga och socioekonomiska datauppsättningar som har samlats in vid sex testcenter i EU: AMETS i Irland, BIMEP i Spanien, Lysekil i Sverige, Ocean Plug i Portugal, SEMREV i Frankrike och Wave Hub i Storbritannien. DAP är ett verktyg som är utformat för att presentera information om konsekvensanalys i ett format som är lämpligt för en icke-teknisk publik. Den integrerar datauppsättningar från sex olika Tidsserier av vågdata, vilket möjliggör att havets tillstånd vid varje center kan fastställas Formfiler av marina däggdjur och sjöfåglar, speciellt fridlysta arter Formfiler av bentiska organismer för att utvärdera förändringar av det bentiska systemet Dokument genererade från MKBprocessen och andra relevanta rapporter, t.ex. fiskövervakning, reveffekter m.m. Raffinerade dataprodukter För att stödja beslutsfattandet bör informationen vara enkel att förstå och vetenskapligt hållfast. områden, och ger vetenskapligt hållfast information om de potentiella miljöeffekterna av vågenergianordningar för att stödja beslutsordningen och licensieringsförfarandet. Tillgänglig data och typ av data DAP tillhandahåller övervakningsinformation av två huvudkategorier av receptorer: Fysisk miljö. Flora och fauna. Datauppsättningar, inklusive tidsseriedata, formfiler, textfiler och relevanta rapporter, laddas ständigt upp till DAP. Användare kan speciellt hitta: Raffinerade dataprodukter (RDP) har utvecklats genom SOWFIA-projektet, med hänsyn till existerande lagkrav och i samråd med intressentgrupper och tillsynsmyndigheter. Dessa produkter kan sedan användas i den offentliga konsultationsfasen av utvecklingsplaneringen. Ett exempel på en RDP som är tillgänglig för vågdata finns på sida 25. Datauppsättningar av nya analyser av vågor och vind under 33 år kan också hittas i DAP. Åtkomst till datauppsättningarna DAP finns tillgänglig på sowfia.hidromod.com eller på SOWFIA-webbsidan (www.sowfia.eu). Åtkomst är gratis för alla registrerade användare och tillåter visning och nerladdning av datauppsättningarna för varje plats. 24 SOWFIA - Streamlining of Ocean Wave Farms Impact Assessment

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar

Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Ei R2014:10 Åtgärder för att effektivisera vissa miljökonsekvensbedömningar Slutrapport åtgärder inklusive författningsändringar Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project - first cycle Industriell organisation och ekonomi Business Management and Organization Dokumenthantering inom kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

Värdering av kustområden Vägledning för samhällsekonomiska analyser

Värdering av kustområden Vägledning för samhällsekonomiska analyser Värdering av kustområden Vägledning för samhällsekonomiska analyser Statens geotekniska institut National Institute for Coastal and Marine Management of the Netherlands Lunds Universitet Autonomous University

Läs mer

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering

WP D - MaxLupo Riktlinjer för integration av Mobility Management med fysisk planering Projektnummer: 518368 Projektakronym: Projekttitel: MAX Framgångsrika kampanjer för medvetet resande och Mobilty Management Strategier Integrerat projekt 6.2 Hållbar utveckling 1.6.2 Mål för hållbar yttransport

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER

DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ ENTREPRENÖRER En studie av små och medelstora byggentreprenörer Sanna Andersson Ida Boréus! Institutionen!för!teknikvetenskaper,!Byggteknik,!Uppsala!Universitet!

Läs mer

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar

Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar Guide för design av ett Business Case för ITinvesteringar tillämpat ett SME Företagsekonomiska institutionen Vt.12 Författare: Antabi, Christian 1989 Lindeborg, Helena 1989 Handledare: Elisabeth Frisk

Läs mer

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar

Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar VTI rapport 783 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Transportstyrelsens arbete med konsekvensutredningar Metodik för samhällsekonomisk analys med beräkningshandledning i bilaga Gunnar Lindberg Lena

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning: 2015-01-15 Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella

Läs mer

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet

LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE. Emilié Kuivaniemi. Vårterminen 2013. Handledare: Elif Härkönen. Kandidatuppsats i Affärsrätt. Affärsjuridiska programmet LIU-IEI-FIL-G--13-00979--SE "#$!%$&#'$(!)&*'$%$+#$!%!,'#-%&%$)&%&.&! /01#',($!(1!2345)!$*(!'%,&6%$7#'!89:!;;#!?$&#'$(6!9@1#'$($A#!@B!C'#-%&!?$)&%&.&%@$)! =>#!2BB#A&!@B!2345)!D#E!9.%-#6%$#)!89:!;;

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi

Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi En strategisk innovationsagenda för marin energi Blå energi är en strategisk innovationsagenda för marin energi i Sverige. Den har tagits fram av branschens intressenter i samverkan, på uppdrag

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt

MaxSumo Vägledning i planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt Project no.: 518368 Project acronym: Project title: MAX Successful Travel Awareness Campaigns and Mobility Management Strategies Integrated Project 6.2 Sustainable Development 1.6.2 Sustainable Surface

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan EUROPEISKA KOMMISSIONEN Meddelande från kommissionen ENERGI FÖR FRAMTIDEN: FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Framtidsbild p.4 1.1 Allmän bakgrund

Läs mer

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg

CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN Handledare: Jan Wickenberg Projektledares synpunkter på projektprocessen - En fallstudie från en fakturasystemstillverkare Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik CAROLINE BJURÈN AMANDA LUNDIN

Läs mer

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor

Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020. från kartläggning av havsbotten till havsprognoser. Havsfrågor Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser Havsfrågor Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer

Läs mer

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag

Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag Affärsnyttan med Miljödiplomering i små tjänsteföretag är det viktigare hur man genomför arbetet än att man gör det? The business advantage with Miljödiplomering in small service companies is it more important

Läs mer

Den internationella förvaltningen av Internet

Den internationella förvaltningen av Internet DATUM RAPPORTNUMMER 2 juni 2003 PTS-ER-2003:23 ISSN 1650-9862 Den internationella förvaltningen av Internet Vilka organisatoriska alternativ finns? ÖVERSYN AV DEN INTERNATIONELLA FÖRVALTNINGEN FÖR INTERNET

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer