Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att införa och arbeta med miljöledningssystem"

Transkript

1 Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

2 Vad är en kravstandard? Generell - tillämpbar på alla typer av verksamheter Ramverk - ge vägledning och stöd - standarden styr inte Skallkrav - övergripande nivå - måste läsas med stor portion av sunt förnuft och med öppna ögon

3 Vad är ett skall krav? - ISO har 52 krav 1. Företaget skall ha ett miljöledningssystem... 2 Högsta ledningen skall upprätta en miljöpolicy, som Företaget skall göra miljörevisioner Företagets ledning skall gå igenom systemet...

4 Fokus ISO 14001:1996 Hållbar utveckling Förebygga risker Ständig förbättring ISO 9001:2000 Kundtillfredsställelse Möta konkurrens Ständig förbättring

5 Motiv - öka kundtillfredsställelse Ändringar Teknik Konkurrens Behov/ förväntningar Kundtillfredsställelse? Förmåga

6 ISO är uppbyggt efter Demings klassiska PDCA-cykel Förbättra Följa upp Planera Genomföra Ett för människan intuitivt och naturligt arbetssätt

7 Ledningsmodell enligt ISO Grundelement nr 1 Grundelement nr 5 17.Ledningens genomgång Sinf miljö&kvalitet ABs verksamhetssystem 1.Policy 1.Policy Ständig förbättring Grundelement nr 2 2.Aspekter 3.Lagar/krav 4.Verksamhetsmål 5.Verksamhetsprogram 5.Förbättra 4.Följa upp 2.Planera 3.Genomföra Grundelement nr 4 13.Indikatorer 14.Korrigerande åtgärder 15.Redovisande dokument 16.Revision Ständig förbättring Grundelement nr 3 6.Organisation 7.Utbildning 8.Kommunikation 9.Dokumentation 10.Dokumentstyrning 11.Verksamhetsstyrning 12.Nödlägesberedskap

8 Målstyrning - en enkel struktur i ISO Policy & Övergripande mål Långsiktigt (ex. minst 3 år) Detaljerade mål Kortsiktigt, utgör steg på vägen mot det övergripande målet Program Hur når ni våra mål? Ansvarsfördelning Tidplan Resurser

9 Grundelement 1 1. Policy Ledningen skall upprätta organisationens policy Policyn är det högsta styrande dokumentet och anger ambitionsnivån i verksamheten.

10 Grundelement 2?? 2. Aspekter Aspekter används som underlag för att sätta mål Vad är indirekta miljöaspekter? Vad är en produkt? Vad är en aspekt? En aspekt är en del av organisationens aktiviteter, produkter eller tjänster som kan ha en inverkan på kvalitet, yttre miljö eller arbetsmiljö och som man kan styra/påverka.

11 Kategorisering av aspekter och indikatorer

12 Grundelement 2 3. Lagar/ andra krav Vilka lagkrav berörs organisationen av? Vilka synpunkter har övriga intressenter på organisationen?

13 Grundelement 2 4. Mål Organisationen sätter upp mål för de aspekter som är betydande samt prioriterade att arbeta med Vad kännetecknar ett mål? - Tidsbestämt - Mätbart Övergripande miljömål Detaljerat miljömål Långsiktigt, minst 3 år Kortsiktigt, utgör steg på vägen mot det övergripande målet

14 Verktyg för målstyrning & utvärdering av miljöprestanda Program för att uppnå mål Aspekter, mål och prestandaindikator Utvärdera miljöprestanda

15 Grundelement 3 7. Utbildning Medvetenhet och kompetens Vad finns det för behov av utbildning och praktisk erfarenhet?

16 Grundelement 3 8. Kommunikation Intern och extern Hur sprids information? Hur hämtas synpunkter in? Hur fungerar kommunikationen för att hantera avvikelser och nödsituationer? Ny standard ISO Miljökommunikation

17 Grundelement Verksamhetsstyrning E = mc 2 Vilka aktiviteter är kopplade till aspekterna? Finns det rutiner för hur dessa aktiviteter ska utföras? ISO/IEC System livscykel Vilka processer styr verksamheten? Organisationsprocessen Avtalsprocessen Teknikprocessen Projektprocessen

18 Modell enligt ISO TILLBAKA TILL INNEHÅLL EPD-produkten och Verksamhetssystemet 11. Införande av policies & program Specifik livscykelinventeringsdata som saknas ingår som mål och program i Verksamhetssystemet 12. Sahällsrelationer Intressentkrav EPD-certifiering & framtagande av PSR Ständig förbättring 10. Lagar & andra krav Tillämpliga miljö- och arbetsmiljölagar följs Lednings del Operativ del OBS! Originaldelar som ej byts ut ingår inte i livscykeln 2. Produkter in Små mängder tops och smörjoljor Information 1. Material in Utbytesdelar till tonerkasetter Importeras från England/USA. Förbrukade tonerkasetter återtas regionalt. Inflöden 5. Anläggningar & utrustning Smart tonerkasett demonteras, utbytesdelar slängs, rester av toner sugs ut, ersättningsdelar monteras Åtgärdsprogram Utflöden 13. Finansiellt resultat Eventuella marknads effekter tillföljd av EPD 6. Avfall Utbytesdelar i tonerkasetter, rester av tonerpulver. 7. Utsläpp Inga direkta utsläpp, endast indirekt genom transporter och energi/resurser 8. Tjänster ut Inga identifierade 3. Tjänster in Inga identifierade Ständig förbättring Miljöprestanda 4. Energi & resurser Egna transporter av tonerkasetter. Transporter av importerat gods. Tillverkningsel och lokaleler 9. Produkter ut Smart tonerkasett som används till max ca A4 sidor med 5% tonertäckning. Energi- och tonerörbrukning under utskrift. Restprodukt tom tonerkasett. Systemgränser

19 Att integrera EPD med ISO Funktionell enhet 2. LCA-aspekter dvs. identifiera ingående material Rutiner & dokumentation LCA/EPD-underlag ingår vid intern- & externrevisioner Villkor för uppdatering av LCA/EPD-underlag Målstyrning 3a. Tillräcklig information 3b. Ej tillräcklig information Aspekter Mål Indikatorer 4a. Miljöpåverkansbedömning 4b. Preliminär Miljöpåverkansbedömning Ständig förbättring Den deklarerade miljöpåverkan förbättras 5a. Certifierad miljövaru- deklaration 5b. Förcertifierad miljövarudeklaration Ständig förbättring Miljöpåverkansbedömning ingår i produktutveckling Företaget bidrar till att skapa en efterfrågan på miljövarudeklarerade produtker/tjänster

20 licka här! EPD-produkten ch Verksamhetssystemet TILLBAKA TILL INNEHÅLL Produktlivscykel & Systemgränser 11. Införande av policies & program Specifik livscykelinventeringsdata som saknas ingår som mål och program i Verksamhetssystemet Ständig förbättring Lednings del Operativ del Information Tillverkning Åtgärdsprogram Användning Avfall 7. Utsläpp Inga direkta utsläpp, endast indirekt genom transporter och energi/resurser Material in Förbrukade original tonerkasetter Förbrukade originaldelar Energi & resurser Tillverkningsel Lokalel Egna transporter IN M aterial in 5. Anläggningar & utrustning Smart tonerkasett demonteras, utbytesdelar slängs, rester av toner sugs ut, ersättningsdelar monteras Produkter ut Perf ect Print Smart Tonerkasett Produkter ut Användning xterna transporter med åt, flyg och/eller lastbil Nya utbytesdelar Energi & resurser Användar el Egna transporter UT Avfall Förbrukade tonerkasetter Ständig förbättring Systemgränser

21 Vad kan man göra själv? Använda specifik produktkunskap Använda specifik produktkunskap Använda leverantörskontakter Använda leverantörskontakter Använda enkla verktyg att hantera LCA/EPD-underlag Använda enkla verktyg att hantera LCA/EPD-underlag Integrera arbetsmoment för EPD till eget Integrera miljöledningssystem arbetsmoment för rutiner, EPD till revision, eget miljöledningssystem mål, etc. Vilka behov av stöd finns? Att få tillgång till aktuell miljöpåverkansdata Att få tillgång till för aktuell material miljö- och ämnen påverkansdata för material och ämnen Få tillgång till hanterbara verktyg för LCA/EPD-underlag Få tillgång till hanterbara verktyg för LCA/EPD-underlag Framtagande av produktspecifika regler (PSR) Framtagande av produktspecifika regler

22 Grundelement Indikatorer Övervakning och mätning Vilka indikatorer är lämpliga att använda, för att följa upp organisationens prestanda? Vad är prestanda? Mätbara resultat från verksamhetssystemet Vad organisationen presterar i sitt arbete

23 Grundelement Revisioner Interna och externa Fungerar verksamhetssystemet som det är tänkt? Varför intern revision? Att ta tillvara informationen som interna revisioner genererar är en förutsättning för ständig förbättring!

24 Grundelement Ledningens genomgång Informerar sig om hur verksamhetssystemet fungerar! Beslutar om förändringar och nya mål!

25 Systemaktiviteter för verksamhetssystemet 2002 Ledningens genomgång - Rutin - Dagordning/ Protokoll - Fokus: Mål, Indikatorer, Program, Budget Målstyrning - Mål & Indikator formulering Intern revision - Rutin - Revisionsprotokoll nov Kvartal 4 Mål/Budget dec jan feb Kvartal 1 Program Ledningens genomgång - Rutin - Dagordning/ Protokoll - Fokus: Start av program Målstyrning - Start av program Intern revision - Rutin - Revisionsprotokoll okt mars Ledningens genomgång - Rutin - Dagordning/ Protokoll - Fokus: Utbildning Målstyrning - Bedömning Intern revision - Rutin - Revisionsprotokoll sep Kvartal 3 Bedömning aug juli juni Kvartal 2 Aspekter maj april Ledningens genomgång - Rutin - Dagordning/ Protokoll - Fokus: Aspekter Målstyrning - Aspekter/Indikatorer Intern revision - Rutin - Revisionsprotokoll

26 NIO-gruppen Ett samverkansprojekt mellan nio ickekommersiella organisationer (SIQ, NUTEK, SWEDAC, SWETIC, VI, FR, SINF, SFK, SIS) Nätverk av aktörer inom utbildning, implementering, revidering samt myndigheter Verkar för verksamhetsutveckling med hjälp av 8 ledningsprinciper (kundfokus, ledarskap, medarbetarengagemang, ständig förbättring, systemangreppssätt för ledning, processinriktning, faktabaserade beslut, ömsesidiga leverantörsrelationer)

27 Slutsats Vinsterna är stora, det är enkelt, prova själv! - sis.se - sinf.se

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer