Sampokoncernens resultat för januari juni Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sampokoncernens resultat för januari juni 2009. Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier"

Transkript

1 SAMPO ABP DELÅRSRAPPORT 12 augusti 2009 Sampokoncernens resultat för januari juni 2009 Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier Sampokoncernens vinst före skatt för första halvåret 2009 uppgick till 433 miljoner euro (422). Vinsten per aktie uppgick till 0,61 euro (0,60). Med hänsyn tagen till förändringen i fonden för verkligt värde ökade resultatet per aktie betydligt, till 3,33 euro (-0,90). - Den starka utvecklingen på aktiemarknaden och de minskade kreditspreadarna återspeglades i tillgångsvärdena och Sampokoncernens substansvärde per aktie ökade till 10,87 euro (8,28). Fonden för verkligt värde på koncernnivå förbättrades med mer än 1,5 miljarder euro från 2008 års utgång och var -836 miljoner euro (-2 364). Under juli ökade fonden för verkligt värde ytterligare mer än 1 miljard euro, främst tack vare Nordea-aktiens fortsatta kursuppgång. - Vinsten före skatt inom Skadeförsäkring ökade till 308 miljoner euro (182) och totalkostnadsprocenten låg kvar på en stabil nivå på 92,5 procent (92,4). De allmänna ekonomiska förhållandena höll tillbaka premietillväxten som låg, räknat på fasta valutakurser, kvar på föregående års nivå. - Vinsten före skatt inom livförsäkring var 52 miljoner euro (91). Mandatum Lifes inhemska premieinkomst fortsatte att öka starkt i motsats till den totala finska livförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen av den inhemska fondförsäkringen ökade till 28,3 procent (20,1). - Segmentet Holding rapporterade en vinst före skatt på 52 miljoner euro (148). I vinsten ingår aktieutdelning från Nordea på 80 miljoner euro (130) i april Den 10 augusti 2009 innehade Sampokoncernen Nordeaaktier och ägde 18,5 procent av bolagets totala kapital. Genomsnittlig köpeskilling per aktie uppgick till 6,34 euro. Nordeas stängningskurs den 10 augusti 2009 var 6,71 euro. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Resultat före skatt Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Periodens resultat Ändring Ändring Vinst per aktie (EPS), euro 0,61 0,60 0,01 0,38 0,42-0,04 EPS (inkl. förändr. i fonden för verkligt värde), euro 3,33-0,90 4,23 3,45-0,51 3,96 Substans per aktie, euro *) 10,87 8,28 2, Medelantal anställda (FTE) Koncernens kapitaltäckningsgrad % *) 675,7 433,6 242, RoE, % 69,5-14,5 84, *) jämförelsesiffra från 31 december 2008 Siffrorna i denna rapport har ej granskats av bolagsrevisorer. Resultaträkningsposter jämförs med motsvarande period förra året, medan balansposternas jämförelsesiffror avser 31 december 2008 om inte annat anges. 1

2 Andra kvartalet 2009 i korthet Sampokoncernen redovisade en vinst före skatt för andra kvartalet 2009 på 264 miljoner euro (279). Resultatet per aktie var 0,38 euro (0,42). Med hänsyn tagen till förändringen i fonden för verkligt värde steg vinsten per aktie kraftigt till 3,45 euro (-0,51). Substansen per aktie ökade under andra kvartalet 2009 med 2,70 euro, trots att bolaget betalade en utdelning på 0,80 euro per aktie i april Förändringen i fonden för verkligt värde på koncernnivå uppgick till miljoner euro. Skadeförsäkring rapporterade en vinst före skatt för andra kvartalet på 164 miljoner euro (118). Totalkostnadsprocenten uppgick till 90,7 procent (90,9). Premieinkomsten minskade till 848 miljoner euro (923) på grund av de svaga svenska och norska kronorna. Vinsten före skatt i Sampokoncernens livförsäkringsverksamhet uppgick till 26 miljoner euro (27). Konsolideringskapitalet stärktes betydligt tack vare förbättrade värdepappersmarknader och kapitaltäckningsgraden steg till 11,6 procent från 7,1 procent i slutet av mars Premieinkomsten ökade till 188 miljoner euro (110). Segmentet Holding redovisade en vinst före skatt på 74 miljoner euro (134) för andra kvartalet inklusive aktieutdelningen på 80 miljoner euro (130) från Nordea i april

3 Affärsområden Skadeförsäkring If Skadeförsäkring är det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden, vars verksamhet också omfattar de baltiska länderna och Ryssland. Skadeförsäkringskoncernens moderbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har sitt säte i Sverige och Ifs dotterbolag erbjuder försäkringslösningar och tjänster i Finland, Sverige, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Ryssland. Ifs verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Privat, Företag, Industri och Baltikum & Ryssland. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Premieinkomst Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättningar Förändring i försäkringsskulder Personalkostnader Övriga kostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Ändring Totalkostnadsprocent, % 92,5 92,4 0,1 90,7 90,9-0,2 Riskprocent, % 68,7 68,9-0,2 66,7 67,2-0,5 Omkostnadsprocent, % 23,8 23,5 0,3 24,0 23,6 0,4 Driftskostnadsprocent, % 17,3 17,1 0,2 17,4 17,2 0,2 Avkastning på eget kapital, % 47,0-4,8 51,8 Medelantal anställda (FTE) Vinsten före skatt för första halvåret 2009 inom skadeförsäkring ökade betydligt till 308 miljoner euro (182). Det tekniska resultatet var 241 miljoner euro (261). Minskningen beror på den svenska kronans försvagning. Affärsområde Privat svarade för 50 procent, Företag för 27 procent, Industri för 16 procent och Baltikum och Ryssland för 5 procent av det tekniska resultatet. Försäkringsmarginalen (tekniskt resultat i förhållande till premieintäkter) var 13,4 procent (13,5). Avkastningen på eget kapital (RoE) till marknadsvärde förbättrades till 47,0 procent (-4,8). Fonden för verkligt värde vid utgången av juni 2009 var -235 miljoner euro (-414). Totalkostnadsprocenten för första halvåret 2009 var 92,5 procent (92,4). Storskadeutvecklingen var gynnsam i motsats till småskadekostnaderna, som ökade både i antal och i genomsnittligt belopp. Inom affärsområde Industri förbättrades totalkostnadsprocenten betydligt och blev 90,3 procent (96,8). Inom övriga affärsområden försvagades totalkostnadsprocenten något, och var för Privat 92,5 procent (91,4), för Företag 94,5 procent (94,1) och för Baltikum och Ryssland 89,7 procent (83,0). Totalkostnadsprocenten i Norge förbättrades till 93,7 procent (95,3). Totalkostnadsprocenten för alla andra länder försämrades något, för Sverige till 94,1 procent (93,4), för Finland till 88,6 procent (86,8) och för Danmark till 96,5 procent (95,9). 3

4 Bruttopremieinkomsten minskade till miljoner euro (2 550). Räknat på fasta växelkurser låg premierna stilla jämfört med första halvåret Den betydande förändringen av de svenska och norska valutornas genomsnittliga växelkurs mot euron under första halvåret 2009 jämfört med samma period förra året återspeglas också i tillväxtsiffrorna i euro för exempelvis skadeersättningar och tekniskt resultat. Omkostnadsprocenten försvagades till 23,8 procent (23,5). Omkostnadsprocenten försämrades inom alla affärsområden utom Företag. Konsolideringen av den ryska verksamheten bidrog till försvagningen med 0,2 procentenheter. Skadekostnaderna sjönk med 6 procent till miljoner euro (1 317). Riskprocenten förbättrades något till 68,7 procent (68,9). Från försäkringstekniska avsättningar avseende tidigare års skador frigjordes 44 miljoner euro (61). De tekniska reservernas förhållande till premieinkomsten netto var 174 procent (177) och 247 procent (250) av försäkringsersättningarna. Nettoresultatet av placeringsverksamheten mer än trefaldigades till 191 miljoner euro (50) under första halvåret Per den 30 juni 2009 uppgick de totala placeringstillgångarna till 9,8 miljarder euro (9,0), varav 92 procent (95) var placerade i ränteinstrument, 7 procent (5) i aktier och 1 procent (1) i andra tillgångar. Kapitalavkastningen till marknadsvärde för första halvåret 2009 var 5,0 procent (-1,6). Vid slutet av juni 2009 var durationen för de räntebärande tillgångarna 3,2 år (3,1). Per den 30 juni 2009 uppgick konsolideringskapitalet till miljoner euro (2 221). Konsolideringsgraden (konsolideringskapitalets förhållande till nettopremieinkomsten) var 74 procent (66). 4

5 Livförsäkring Mandatum Life-koncernen består av Mandatum Life, ett helägt dotterbolag till Sampo Abp, med verksamhet i Finland och av dotterbolaget Sampo Life Insurance Baltic SE, som har formen av ett europabolag med säte i Estland. Det verkar i de övriga baltiska länderna genom filialer. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Premieinkomst Nettoresultat av placeringsverksamheten Försäkringsersättningar Förändring i skulder avs. investerings- och försäkringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Driftskostnadsprocent, % Avkastning på eget kapital, % 95,7-35,7 131,4 Medelantal anställda (FTE) Vinsten före skatt inom livförsäkring uppgick för första halvåret 2009 till 52 miljoner euro (91). Nettoresultatet av placeringsverksamheten, exklusive avkastningen från fondförsäkringar, uppgick till 132 miljoner euro (193). Nettoresultatet från de fondanknutna placeringarna var 119 miljoner euro (-177). Fonden för verkligt värde stärktes med 124 miljoner euro från årsskiftet och var -67 miljoner euro (-192) per den 30 juni Avkastningen på eget kapital (RoE) på årsbasis inom livförsäkringen var 95,7 procent (-35,7). Exklusive tillgångarna på 1,9 miljarder euro (1,6) för att täcka fondförsäkringarna, uppgick Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar till 4,8 miljarder euro (4,7) till marknadsvärdena per den 30 juni Av de totala tillgångarna utgjorde ränteinstrument 76 procent (78), aktier 15 procent (12), riskkapitalplaceringar 4 procent (5), fastigheter 3 procent (3) och övriga instrument 2 procent (2). Kapitalavkastningen till marknadsvärde för första halvåret 2009 var 6,2 procent (-1,1). Vid slutet av juni 2009 var durationen för de räntebärande tillgångarna 4,0 år (3,6). Mandatum Life-koncernens driftskostnadsprocent var 121 procent (117). Driftskostnadsprocenten tyngdes av investeringar i nya egna försäljningskanaler. Mandatum Life-koncernens solvenskapital överstiger klart de regulativa kraven och var 568 miljoner euro (384) per den 30 juni Solvensgraden var 11,6 procent (7,9). De totala tekniska reserverna var 6,3 miljarder euro (6,1), varav fondförsäkringarnas reserver utgjorde 1,9 miljarder euro (1,6). Andelen av de tekniska reserverna som avsåg fondanknutna reserver var 30 procent (25). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning under första halvåret 2009 var 332 miljoner euro (233). Försäljningsökningen berodde på framgången på kärnområdena företag och HNWI-kunder. Fondförsäkringspremierna ökade till 241 miljoner euro (149) och andelen fondförsäkringspremier var 73 procent (62) av de totala premierna. 5

6 Mandatum Lifes marknadsandel mätt på premieinkomsten inom fondförsäkring i Finland steg till 28,3 procent (20,1). Den totala marknadsandelen var 23,4 procent (16,0). Premieinkomsten från den baltiska verksamheten sjönk till 19 miljoner euro (20). Marknadsandelen i de baltiska länderna ökade till 15 procent (13) och marknadsandelen fondförsäkringar till 25 procent (20). 6

7 Holding Sampo Abp förvaltar sina dotterbolag som bedriver skadeförsäkrings- och livförsäkringsverksamhet. Dessutom ägde Sampo Abp den 30 juni 2009 cirka 18 procent av Nordeas aktiekapital, Nordens största bank. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Medelantal anställda (FTE) Holdingsegmentet rapporterade en vinst före skatt på 52 miljoner euro (148) för första halvåret I vinsten ingår aktieutdelning på 80 miljoner euro (130) från Nordea i april 2009 och en förlust på -19 miljoner euro på grund av Sampo Abp:s försäljning av innehavet i Topdanmark till sitt helägda dotterbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) under årets första kvartal. Förlusten har eliminerats i koncernredovisningen. Fonden för verkligt värde stärktes under andra kvartalet med miljoner euro till -521 miljoner euro (-1 840). I tillgångarna i Sampo Abp:s balansräkning per den 30 juni 2009 ingår placeringstillgångar på 4,2 miljarder euro (2,8), varav likviditetsreserv i korta ränteinstrument utgjorde 3 procent (39) och aktier 97 procent (61). Det största aktieinnehavet var Nordea Bank, vars marknadsvärde uppgick till 4,1 miljarder euro. Sampo Abp:s investering i Nordea uppgår till totalt 4,6 miljarder euro och per den 30 juni 2009 innehade Sampo Abp Nordeaaktier, motsvarande 18 procent av aktiekapitalet. Sampo Abp:s tillgångar omfattar också innehav i dotterbolag för 2,4 miljarder euro (2,4). I början av april 2009 tillkännagav Sampo ett debt exchange offer avseende debenturlån på 600 miljoner euro som skulle ersättas med nya euronoterade Senior Fixed Rate Notes. I enlighet därmed emitterade Sampo ytterligare skuldebrev mot likvida medel som kommer att vara fungibla med de nya skuldebreven. Skuldebreven emitterades under upplåningsprogrammet Euro Medium Term Note Programme som etablerades i mars Per 30 juni 2009 ingår i skulderna i Sampo Abp:s balansräkning senior bond-obligationer på 756 miljoner euro och 293 miljoner euro i utestående CP:s inom det inhemska CP-programmet. Efter ovannämnda exchange offer återstår 37 miljoner euro av debenturlånet i balansräkningen. Dessutom avtalade Sampo Abp under april 2009 en revolving credit facility på 200 miljoner euro. Denna facility har ej utnyttjats. 7

8 Utvecklingen under andra kvartalet 2009 Bolagsstämman år 2009 Bolagsstämman den 7 april 2009 beslutade att utbetala en aktieutdelning på 0,80 euro per aktie för år Utdelningen utbetalades den 21 april Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2008 och beviljade styrelsen och koncernchefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagsstämman beslutade att välja åtta styrelseledamöter. Följande sju styrelseledamöter omvaldes: Tom Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria och Björn Wahlroos. Till ny styrelseledamot valdes Veli-Matti Mattila. Vid sitt konstituerande sammanträde valde styrelsen Björn Wahlroos till ordförande. Följande ledamöter valdes till nominerings- och ersättningsutskottet: Björn Wahlroos (ordförande), Matti Vuoria (vice ordförande), Christoffer Taxell, Anne Brunila och Eira Palin-Lehtinen. Christoffer Taxell (ordförande), Tom Berglund (vice ordförande), Jukka Pekkarinen och Veli-Matti Mattila valdes till revisionsutskott. Styrelsen har bedömt sina ledamöters oberoende i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning och funnit att Berglund, Brunila, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen och Taxell är oberoende i förhållande till bolagets ledning och dess större aktieägare. I enlighet med styrelsens bedömning är Wahlroos och Vuoria inte oberoende av bolaget. Bolagsstämman beslutade följande arvoden för styrelseledamöterna fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2010: Till styrelseordföranden betalas euro per år, till vice ordföranden euro per år och till övriga styrelseledamöter euro per år. Efter skatter och motsvarande avgifter erläggs 50 procent av respektive styrelseledamots årsarvode i form av Sampo A-aktier och återstoden i pengar. Till de styrelseledamöter som är i bolagets tjänst betalas inget separat arvode för styrelsearbetet under den tid anställnings- eller befattningsförhållandet är i kraft. Ernst & Young Ab valdes till revisor. Bolagsstämman beslutade att bolagsrevisorns arvode skall baseras på en skälig faktura. Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att förvärva totalt högst av Sampos egna A-aktier i en eller flera omgångar. Egna aktier kan återköpas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktiernas anskaffningspris får högst vara den högsta betalkursen vid anskaffningstidpunkten för Sampos aktie vid offentlig handel. Fullmakten gäller fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bolagsstämman beslutade att minska överkursfonden och reservfonden i bolagets balansräkning per den 31 december 2008 genom att överföra samtliga tillgångar i överkursfonden och reservfonden enligt balansräkningen per den 31 december 2008 till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Administration Kari Stadigh tillträdde som koncernchef för Sampokoncernen den 8 april 2009 i enlighet med utnämningen i Sampos styrelse den 5 november Stadighs företrädare Björn Wahlroos valdes till ordförande för Sampos styrelse den 7 april Den 6 maj beslutade Sampokoncernens styrelse att koncernens ledningsgrupps arbetsutskott skall ha följande sammansättning: Kari Stadigh (ordförande), Ilona Ervasti-Vaintola, Peter Johansson, Patrick Lapveteläinen, Torbjörn Magnusson, Petri Niemisvirta och Ricard Wennerklint. Aktier och aktiekapital Den 30 juni 2009 hade Sampo Abp aktier, varav A-aktier och B- aktier. Sampo Abp:s aktiekapital uppgick per den 30 juni 2009 till 98 miljoner euro (98). 8

9 Under första halvåret 2009 återköpte Sampo Abp inga egna aktier och ägde heller inga egna aktier den 30 juni Koncernens övriga bolag ägde inga aktier i moderbolaget. Personal Antalet anställda omräknat till heltid minskade under första halvåret 2009 till personer den 30 juni 2009 från anställda den 31 december Inom skadeförsäkring minskade personalantalet mest i den baltiska och ryska verksamheten. Cirka 93 procent av personalen arbetade inom skadeförsäkring, 6 procent inom livförsäkring och 1 procent i moderbolaget. Geografiskt arbetade 29 procent i Finland, 26 procent i Sverige, 22 procent i Norge och 23 procent i de baltiska länderna och Ryssland, Danmark och andra länder. Medelantalet anställda under första halvåret 2009 var 7 436, jämfört med under samma period föregående år. Ledningens incitamentsprogram Sampokoncernens incitamentsprogram är av två slag: ledningens långsiktiga incitamentsprogram och ett aktiebaserat incitamentsprogram. Inga utbetalningar baserade på dessa program gjordes under första halvåret Rating Alla väsentliga kreditvärderingar för bolagen inom Sampokoncernen förblev oförändrade under andra kvartalet Kreditvärderat bolag Moody s Standard and Poor s Rating Utsikter Rating Utsikter Sampo Abp Baa2 Stabila Ingen rating - If Skadeförsäkring AB (publ) (Sverige) A2 Stabila A Stabila If Skadeförsäkringsbolag Ab (Finland) A2 Stabila A Stabila Interna aktieutdelningar If Skadeförsäkring Holding AB (publ) betalade en utdelning på miljoner svenska kronor (104 miljoner euro) till moderbolaget Sampo Abp i maj

10 Koncernens kapitaltäckning Koncernens kapitaltäckning grundas på en beräkning av den jämkade solvensen för försäkringskoncerner enligt 7.1 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1106/2000). Med Försäkringsinspektionens samtycke har den jämkade solvensen fastställts på grundval av koncernbokslutet. Per den 30 juni 2009 var koncernens kapitaltäckningsgrad (koncernens kapitalbas i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen) 675,7 procent (433,6). SAMPOKONCERNENS KAPITALTÄCKNING 30 juni december 2008 Miljoner euro Koncernens kapital Branschspecifika tillgångar Immateriella tillgångar och övriga avdrag Koncernens totala kapitalbas Minimibeloppet av kapitalbasen, totalt Koncernens kapitaltäckning Koncernens kapitaltäckningsgrad (Kapitalbas i procent av minimibeloppet av kapitalbasen) 675,7 433,6 Inom Sampokoncernen beräknas och aggregeras risker internt med hjälp av en beräkningsmodell för ekonomiskt kapital, som kvantifierar kapitalbehovet för att skydda solvensen räknat på en ettårig tidshorisont. Det ekonomiska kapital som koncernens verksamhet band per den 30 juni 2009 var miljoner euro (1 959) med en säkerhetsgrad på 99,5 procent. De förestående Solvens II-reglerna kommer att tillämpa en säkerhetsgrad på 99,5 procent. Den förändring av det ekonomiska kapitalet som krävts berodde på det ökade Nordeainnehavet. I beräkningen behandlas Nordea som en aktieplacering. Utvecklingen efter rapportperiodens slut. If Skadeförsäkring Holding AB (publ) slutförde arbetet med att slå samman sina baltiska dotterbolag till ett bolag den 1 juli Det nya bolaget, If P&C Insurance AS, verkar i alla de baltiska länderna och har sitt säte i Estland och filialer i Lettland och Litauen. Den 17 juli 2009 sålde Mandatum Life sina aktier i Topdanmark till If Skadeförsäkring. Alla Topdanmarkaktier som ägs av Sampokoncernen innehas nu av If Skadeförsäkring. Innehavet uppgår till aktier, motsvarande 11,25 procent av Topdanmarks aktiekapital. Affären påverkar inte resultatet. 10

11 Utsikter för resten av år 2009 Förhållandena på värdepappersmarknaderna förbättrades avsevärt under andra kvartalet På marknaden märks en tydlig förändring av stämningsläget i takt med att världsekonomin börjar dra sig upp ur recessionen. Trots de uppmuntrande tecknen är recessionen inte helt över än. Återhämtningen kommer att ta sin tid, vilket också gäller återuppbyggandet av förtroendet på värdepappersmarknaderna. Men medan marknaderna förbättras kommer volatiliteten att förbli hög, vilket bidrar till att göra alla prognoser för den närmaste framtiden osäkra. Även om förbättrade tillgångsvärden kommer att återspeglas i värdena på Sampokoncernens placeringstillgångar och den uppnådda avkastningen, kommer Sampokoncernens resultat för 2009 i hög grad att bero på skadeförsäkringsverksamhetens resultat. Den redovisade vinsten väntas ligga kvar på en god nivå. Den makroekonomiska situationen kommer att ha en liten negativ effekt på premieutvecklingen inom skadeförsäkringen, och 2009 års försäkringstekniska resultat för If Skadeförsäkring förväntas inte bli lidande av konjunkturnedgången. If Skadeförsäkring förväntas nå sitt mål för totalkostnadsprocenten på procent, gott och väl under det långsiktiga målet på 95 procent. Mandatum Livs redovisade vinst förväntas vara fortsatt stabil. Det marknadsvärderade resultatet är i mycket hög grad beroende av värdepappersmarknaderna och det är omöjligt att ge en tillförlitlig prognos för Holdingsegmentets vinst för helåret 2009 består till största delen av utdelningen på 80 miljoner euro från Nordea i april Med nuvarande tillgångsstruktur rapporterar Holdingsegmentet förlust för andra halvåret 2009 på grund av finansiella och andra kostnader, men för koncernen som helhet blir påverkan liten. Sampo Abp kan komma att ytterligare öka sitt innehav i Nordea förutsatt att förhållandena på marknaden är fortsatt gynnsamma och börja konsolidera innehavet enligt kapitalandelsmetoden så snart det nått 20 procent. SAMPO ABP Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Peter Johansson, ekonomidirektör, tfn Jarmo Salonen, IR- och kommunikationsdirektör, tfn Maria Silander, kommunikationschef, tfn Sampo anordnar en finskspråkig presskonferens (Savoy, Södra Esplanaden 14, Helsingfors), klockan 12:30 finsk tid. En telefonkonferens på engelska för placerare och analytiker om andra kvartalets resultat hålls kl. 16:00 finsk tid (klockan 15:00 mellaneuropeisk tid). Ring (Europa) eller (Nordamerika). Kod: SAMPO. Telefonkonferensen kan också följas i realtid på Internet på adressen En inspelning av konferensen kan även avlyssnas i efterhand på samma webbadress. Dessutom är en webbinspelning av koncernchefen Kari Stadighs kommentar till utvecklingen under andra kvartalet 2009 samt kompletterande information tillgänglig på adressen Sampo publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2009 den 4 november DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsinki Centrala massmedier Finansinspektionen 11

12 Tabeller 12

13 Koncernens ekonomiska utveckling NYCKELTAL 1 6/ /2008 KONCERN Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 69,5-14,5 Avkastning på totalt kapital (till verkligt värde) % 19,9-2,5 Soliditet % 25,6 26,6 Kapitaltäckning ²) MEUR Kapitaltäckningsgrad % 675,7 682,8 Medelantal anställda SKADEFÖRSÄKRING Premieinkomst före återförsäkrares andel MEUR Premieintäkter MEUR Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 47,0-4,8 Riskprocent ²) % 68,7 68,9 Omkostnadsprocent ²) % 23,8 23,5 Skadeprocent ²) % 76,9 76,8 Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad ²) % 75,2 75,3 Driftskostnadsprocent ²) % 17,3 17,1 Totalkostnadsprocent % 94,1 94,0 Totalkostnadsprocent utan beräkningsränte-kostnad % 92,5 92,4 Medelantal anställda LIVFÖRSÄKRING Premieinkomst före återförsäkrares andel MEUR Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 95,7-35,7 Driftskostnadsprocent % 121,4 117,1 Medelantal anställda HOLDING Resultat före skatt MEUR Medelantal anställda NYCKELTAL PER AKTIE Resultat per aktie euro 0,61 0,60 Resultat per aktie, inkl. förändring i fond för verkligt värde euro 3,33-0,90 Eget kapital per aktie euro 10,85 11,33 Substans per aktie euro 10,87 11,36 Emissionsjusterad högsta kurs euro 15,03 19,30 Emissionsjusterad lägsta kurs euro 8,63 14,80 Aktiestockens marknadsvärde MEUR

14 ¹) Koncernens solvens har uträknats enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1106/2000) avseende försäkringsgruppens räkning av den jämkade solvensen (7.1 ). Den jämkade solvensen har bestämts på grund av koncernredovisningen med tillstånd av Försäkringsinspektionen (Finansinspektionen fr.o.m. 1. januari 2009). ²) Skadeförsäkringens nyckeltal har uträknats på basis av kostnader enligt funktion och kan således inte beräknas direkt från koncernens resultaträkning. Skadeförsäkringens resultatanalys har presenterats i not 13. Vid beräkningen av nyckeltal per aktie har använts st. som antal aktier på bokslutsdagen och som antal aktier i genomsnitt under perioden. Vid uträkningen av nyckeltalen har som skatter beaktats en skatt motsvarande räkenskapsperiodens resultat. Värderingsdifferenser på fastigheter samt fordringsbevis som hålles till förfall har beaktats vid uträkning av avkastningen på total kapital, eget kapital, soliditet och substans per aktie. Därtill har vid uträkningen av avkastningen på totalt kapital och på eget kapital beaktats förändring i fond för verkligt värde. En uppskjuten skatteskuld har avdragits från värderingsdifferenserna. Nyckeltalen för försäkringsverksamheten har uträknats enligt finansministeriets förordning och Försäkringsinspektionens (Finansinspektionen fr.o.m. 1 januari 2009) preciserande föreskrifter och anvisningar. 14

15 Formler för uträkning av nyckeltal Avkastning på eget kapital (till verkligt värde), % + resultat före skatt + förändring i fonden för verkligt värde + förändring i värderingsdifferenser på placeringstillgångar - skatter (inkl. förändring i den uppskjutna skatteskulden av värderingsdifferenser) x 100 % + summa eget kapital + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld (medeltalet av årets början och redovisningsperiodens slut) Avkastning på totalkapitalet (till verkligt värde), % + rörelsevinst + räntekostnader och övriga finansiella kostnader + beräkningsräntan för ansvarsskulden + förändring i fonden för verkligt värde + förändring i värderingsdifferenser på placeringstillgångar x 100 % + balansomslutning - ansvarsskuld för fondanknutna försäkringar + värderingsdifferenser på placeringstillgångar (medeltalet av årets början och rapporteringsperiodens slut) Soliditet (till verkligt värde), % + summa eget kapital + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld x 100 % + balansomslutning + värderingsdifferenser på placeringstillgångar Riskprocent för skadeförsäkringen, % + skadeersättningar - skaderegleringskostnader x 100 % premieintäkter Omkostnadsprocent för skadeförsäkringen, % + driftskostnader + skaderegleringskostnader premieintäkter Skadeprocent för skadeförsäkringen, % skadeersättningar x 100 % premieintäkter Driftskostnadsprocent för skadeförsäkringen, % driftskostnader x 100 % premieintäkter 15

16 Totalkostnadsprocent för skadeförsäkringen, % skadeprocent + driftskostnadsprocent Driftkostnadsprocent för livförsäkringen, % + driftskostnader före förändringen i förutbetalda anskaffningskostnader + skaderegleringskostnader x 100 % belastningsinkomst Nyckeltal per aktie Resultat per aktie vinst hänförlig till moderbolagets aktieinnehavare emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) emissionsjusterat antal aktier på balansomslutningsdag Substans per aktie + eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld emissionsjusterat antal aktier på balansomslutningsdag Aktiestockens marknadsvärde antalet aktier på räkenskapsperiodens sista dag x sista avslutskurs under rapporteringsperioden 16

17 Koncernens resultaträkning per kvartal Milj. 4 6/ / / / /2008 Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen

18 Koncernens totalresultat Milj. Not 1 6/ /2008 Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter 8 7 Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster 0 2 Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 28-9 Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar -1 - Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 0 Resultat per aktie före utspädning, (euro) 0,61 0,60 18

19 Koncernens balansräkning Milj. Not 6/ /2008 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag 5 5 Finansiella tillgångar 6, Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

20 Förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Milj. e Reser v-fond Aktiekapital Överkursfond Investerat fritt kapital Balanserat resultat Finansiella tillgångar som kan säljas*) Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar **) Totalt Eget kapital den 1 januari Förändringar i eget kapital Aktierelaterad e ersättningar 1 1 Förvärv av egna aktier Redovisning av föråldrade utdelningar 3 Utdelningar -686 Periodens totalresultat Eget kapital den 30 juni Eget kapital den 1 januari Förändringar i eget kapital Överföringar inom eget kapital Aktierelaterad e ersättningar -2-2 Redovisning av föråldrade utdelningar Utdelningar Periodens totalresultat Eget kapital den 30 juni *) Periodens värdering på (-855) milj. euro har redovisats mot eget kapital. Till periodens resultaträkning har överförts 61 (-6) milj. euro. **) Periodens värdering på -0,4 (-) milj. euro har redovisats mot eget kapital. Beloppen som ingår i omräkningsdifferenser, finansiella tillgångar som kan säljas samt kassaflödessäkringar är poster som har redovisats i totalresultatet, efter avdrag för hänförliga skatteeffekter. 20

21 Koncernens kassaflödesanalys 1 6/ /2008 Kassa och jämförbara tillgångar i början av redovisningperioden Kassaflöde från/använt i rörelseverksamheten Kassaflöde från/använt i investeringsverksamheten Kassaflöde från/använt i finansieringsverksamheten Betalda utdelningar Förvärv av egna aktier Ökning av främmande kapital Minsking av främmande kapital -1 - Kassa och jämförbara tillgångar i slutet av redovisningsperioden Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perioden där betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Kassaflödena har redovisats genom tillämpning av den indirekta metoden. Kassaflöden hänförliga till den löpande verksamheten härrör från huvudsakliga intäktsgenerande verksamheter. Kassaflöden hänförliga till dotter- och intressebolag samt investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar klassificeras som investeringsverksamhet. Med finansiering avses kassaflöden hänförliga till ökningar eller minskningar av eget eller främmande finansieringskapital. Kassa och jämförbara tillgångar består av kassan och kortfristiga depositioner (max 3 månader). 21

22 NOTER Redovisningsprinciper Sampos koncernredovisning upprättas enligt internationella redovisningsstandarderna godkända av EU (IFRS). Delårsrapporteringen har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering. I delårsrapporteringen har till väsentliga delar använts samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen I början av år 2009 tog Sampo i bruk flera nya eller reviderade standarder och tolkningar. Dessa standarder och tolkningar förklaras i Sampos redovisningsprinciper för redovisningsår Årsredovisningen finns på Sampos internet-sidor Av införda standarder ändrade den reviderade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter uppställandeformer för resultaträkningen och ändringar i eget kapital samt benämningar i de finansiella rapporterna. Rapport över förändring i eget kapital innehåller transaktioner med ägarna samt möjliga förändringar i redovisningsprinciper och rättelser av fel. Icke-ägartransaktioner ingår i totalresultatet. Rapport över förändring i eget kapital visar bara en totalsumma av dessa transaktioner. IFRS 8 Rörelsesegment ändrade segmentrapporteringen genom att segmentupplysningar ska baseras på information som rapporteras till högsta verkställande beslutsfattaren och överensstämma med företagets redovisningsprinciper. Eftersom den tidigare publicerade segmentrapporteringen redan har varit baserad på koncernens interna rapportstruktur, hade införandet av standarden inte någon väsentlig inverkan på Sampos segmentrapportering. 22

23 Resultaträkningen per segment för perioden Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter -88 Periodens resultat 345 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 28 Finansiella tillgångar som kan säljas 1628 Kassaflödessäkringar -1 Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat -101 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget 345 Minoritetsintressen 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 23

24 Resultaträkningen per segment för perioden Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter -76 Periodens resultat 346 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -9 Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar - Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat 308 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt -870 PERIODENS TOTALRESULTAT -524 Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget 346 Minoritetsintressen 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget -524 Minoritetsintressen 0 24

25 Balansräkningen per segment Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital 98 Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

26 Balansräkningen per segment Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital 98 Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

27 ÖVRIGA NOTER 1 Försäkringspremier Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Försäkringsavtal Premieinkomst, direktförsäkring Premieinkomst, återförsäkring Summa premieinkomst, brutto Återförsäkrares andel Summa skadeförsäkringen Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa netto försäkringsintäkter Livförsäkring 1 6/ /2008 Försäkringsavtal Premieinkomst från avtal med en diskretionär del Premieinkomst från fondanknutna avtal Premieinkomst från övriga avtal 2 2 Summa försäkringsavtal Återförsäkringsavtal 0 0 Investeringsavtal Premieinkomst från avtal med en diskretionär del 0 0 Premieinkomst från fondanknutna avtal Summa investeringsavtal Återförsäkrares andel -6-6 Summa livförsäkringen Fortlöpande och engångspremier från direktförsäkring Fortlöpande premier, försäkringsavtal Engångspremier, försäkringsavtal Engångspremier, investeringsavtal Summa Summa koncernen

28 2 Nettoresultat av placeringsverksamhet Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Låne- och kundfordringar 8 17 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa intäkter från finansiella tillgångar Intäkter från övriga tillgångar 0 1 Provisionskostnader -4-5 Övriga kostnader än för finansiella skulder -1-1 Effekten av upplösningen av diskonteringen Summa skadeförsäkringen

29 Livförsäkring 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis 3-2 Aktier och andelar 0-1 Summa 3-3 Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringsbevis 6-2 Aktier och andelar Summa Investeringar som hålles till förfall Fordringsbevis 0 0 Låne- och kundfordringar 2-2 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa intäkter från finansiella tillgångar Intäkter från övriga tillgångar 18 4 Provisionsintäkter, netto 0 6 Summa livförsäkringen

30 Holding 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal 1 0 Låne- och kundfordringar 1 6 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Övriga tillgångar 8-5 Provisionskostnader 0 - Summa Holdingen Elimineringsposter mellan segmenten 20-1 Summa koncernen Skadeersättningar Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar, netto Förändring i avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 1 6/ /2008 Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel 4 4 Utbetalda ersättningar, netto Förändring i avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel 0 0 Summa livförsäkringen Summa koncernen

31 4 Personalkostnader Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Löner och ersättningar Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0 0 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0-2 Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 1 6/ /2008 Löner och ersättningar Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0 0 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0 0 Pensionskostnader -2-2 Övriga sociala kostnader -1-1 Summa livförsäkringen Holding 1 6/ /2008 Löner och ersättningar -4-4 Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0-1 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0-1 Pensionskostnader -1-1 Övriga sociala kostnader 0 0 Summa Holdingen -6-7 Summa koncernen

32 5 Immateriella tillgångar Skadeförsäkring 6/ /2008 Goodwill Kundrelationer 9 13 Övriga 5 4 Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Goodwill Övriga Summa livförsäkringen Holding 6/ /2008 Övriga immateriella tillgångar 0 0 Summa koncernen

33 6 Finansiella tillgångar Skadeförsäkring 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Låne- och kundfordringar Lån 1 0 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 1 Summa 2 1 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar 3 1 Summa Investeringar som hålles till förfall Fordringsbevis 0 1 Låne- och kundfordringar Lån 14 4 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 2 Summa 15 5 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar *) Summa Summa livförsäkringen *) varav räntefondplaceringar

34 Holding 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) 1 0 Låne- och kundfordringar Depositioner 1 1 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Innehav i dotterbolag Summa Holdingen Elimineringsposterna mellan segmenten Summa koncernen

35 7 Derivatavtal Skadeförsäkring 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Valutaderivat Aktiederivat Summa Derivat som innehas i säkringssyfte Säkring för verkligt värde Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Valutaderivat Aktiederivat Summa Derivat som innehas i säkringssyfte Kassaflödessäkring Säkring för verkligt värde Summa Summa livförsäkringen

36 Holding 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Aktiederivat Valutaderivat Övriga Summa

37 8 Placeringstillgångar som utgör täckning för fondsäkringarna Livförsäkring 6/ /2008 Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Låne- och kundfordringar Derivatavtal 4 1 Summa livförsäkringen Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skadeförsäkring 6/ /2008 Försäkringsavtal Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa skadeförsäkringen Återförsäkrares andel Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel Livförsäkring 6/ /2008 Försäkringsavtal Skulder avseende avtal med en diskretionär del Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa Skulder avseende övriga försäkringsavtal Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador 0 0 Summa Summa försäkringsavtal

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2011. If Livförsäkring AB Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2011 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar

Läs mer

2015 AMF Delårsrapport

2015 AMF Delårsrapport 2015 AMF Delårsrapport Innehåll VD har ordet 3 Kommentarer till delårsrapporten 4 Risker och riskhantering 8 Nyckeltal 9 Totalavkastningstabell 10 Finansiella tabeller 11 Noter 17 Definitioner och begrepp

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Årsredovisning 2013 förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Den 1 januari 2014 fördes all verksamhet i Skandia Liv över till det nybildade bolaget

Läs mer

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 HKScan-koncernens bokslutskommuniké 2012-1- 15.02.2013, KL. 8.00 HKSCAN-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Fortfarande låg lönsamhet men kassaflödet förbättras * Omsättningen ökade

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 214 STOCKHOLM 25 APRIL 214 Aktivitetsnivån var högre såväl på kapitalmarknaden som bland företagen under kvartalet. I rollen som den ledande nordiska företagsbanken ökade SEB

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling

AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012. Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling AKTIA BANK ABP ÅRSREDOVISNING 2012 Bank Kapitalförvaltning Försäkringar Fastighetsförmedling Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Resultatet 2012. 1 Rating. 1 Kapitaltäckning. 2.... Balans och åtaganden

Läs mer

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Årsredovisning 2013. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Årsredovisning 2013 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 ägarförhållande och struktur 3 verksamheten och produkter 3 väsentliga händelser under året 3 väsentliga

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

SEK Bokslutskommuniké 2012

SEK Bokslutskommuniké 2012 SEK Helåret Räntenettot uppgick till 1 879,9 miljoner kronor (1 870,8) Rörelseresultatet uppgick till 824,4 miljoner kronor (1 889,1) Avkastningen på eget kapital efter skatt uppgick till 5,0 procent (10,5)

Läs mer

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad

Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Delårsrapport Q1 2014 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q1 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 29.4.2014 kl. 8.00 EET Rörelseresultatet minskade på grund av den svaga ryska rubeln och en utmanande marknad Januari

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning...11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2012 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning...11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...16

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2013

Delårsrapport Januari september 2013 Delårsrapport Januari september 2013 STOCKHOLM 24 OKTOBER 2013 Under de första nio månaderna förbättrades företagsklimatet. Vår ökade intjäning återspeglar SEB:s roll som en rådgivnings- och aktivitetsdriven

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet

Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet Delårsrapport Q2 2015 2 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT Q2 2015 STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 12.8.2015 kl. 8.00 EET Den nya strategin avancerar, rörelsevinsten ökade under andra kvartalet April juni 2015:

Läs mer