Sampokoncernens resultat för januari juni Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sampokoncernens resultat för januari juni 2009. Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier"

Transkript

1 SAMPO ABP DELÅRSRAPPORT 12 augusti 2009 Sampokoncernens resultat för januari juni 2009 Ökat substansvärde tack vare kursuppgångar på aktier Sampokoncernens vinst före skatt för första halvåret 2009 uppgick till 433 miljoner euro (422). Vinsten per aktie uppgick till 0,61 euro (0,60). Med hänsyn tagen till förändringen i fonden för verkligt värde ökade resultatet per aktie betydligt, till 3,33 euro (-0,90). - Den starka utvecklingen på aktiemarknaden och de minskade kreditspreadarna återspeglades i tillgångsvärdena och Sampokoncernens substansvärde per aktie ökade till 10,87 euro (8,28). Fonden för verkligt värde på koncernnivå förbättrades med mer än 1,5 miljarder euro från 2008 års utgång och var -836 miljoner euro (-2 364). Under juli ökade fonden för verkligt värde ytterligare mer än 1 miljard euro, främst tack vare Nordea-aktiens fortsatta kursuppgång. - Vinsten före skatt inom Skadeförsäkring ökade till 308 miljoner euro (182) och totalkostnadsprocenten låg kvar på en stabil nivå på 92,5 procent (92,4). De allmänna ekonomiska förhållandena höll tillbaka premietillväxten som låg, räknat på fasta valutakurser, kvar på föregående års nivå. - Vinsten före skatt inom livförsäkring var 52 miljoner euro (91). Mandatum Lifes inhemska premieinkomst fortsatte att öka starkt i motsats till den totala finska livförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen av den inhemska fondförsäkringen ökade till 28,3 procent (20,1). - Segmentet Holding rapporterade en vinst före skatt på 52 miljoner euro (148). I vinsten ingår aktieutdelning från Nordea på 80 miljoner euro (130) i april Den 10 augusti 2009 innehade Sampokoncernen Nordeaaktier och ägde 18,5 procent av bolagets totala kapital. Genomsnittlig köpeskilling per aktie uppgick till 6,34 euro. Nordeas stängningskurs den 10 augusti 2009 var 6,71 euro. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Resultat före skatt Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Periodens resultat Ändring Ändring Vinst per aktie (EPS), euro 0,61 0,60 0,01 0,38 0,42-0,04 EPS (inkl. förändr. i fonden för verkligt värde), euro 3,33-0,90 4,23 3,45-0,51 3,96 Substans per aktie, euro *) 10,87 8,28 2, Medelantal anställda (FTE) Koncernens kapitaltäckningsgrad % *) 675,7 433,6 242, RoE, % 69,5-14,5 84, *) jämförelsesiffra från 31 december 2008 Siffrorna i denna rapport har ej granskats av bolagsrevisorer. Resultaträkningsposter jämförs med motsvarande period förra året, medan balansposternas jämförelsesiffror avser 31 december 2008 om inte annat anges. 1

2 Andra kvartalet 2009 i korthet Sampokoncernen redovisade en vinst före skatt för andra kvartalet 2009 på 264 miljoner euro (279). Resultatet per aktie var 0,38 euro (0,42). Med hänsyn tagen till förändringen i fonden för verkligt värde steg vinsten per aktie kraftigt till 3,45 euro (-0,51). Substansen per aktie ökade under andra kvartalet 2009 med 2,70 euro, trots att bolaget betalade en utdelning på 0,80 euro per aktie i april Förändringen i fonden för verkligt värde på koncernnivå uppgick till miljoner euro. Skadeförsäkring rapporterade en vinst före skatt för andra kvartalet på 164 miljoner euro (118). Totalkostnadsprocenten uppgick till 90,7 procent (90,9). Premieinkomsten minskade till 848 miljoner euro (923) på grund av de svaga svenska och norska kronorna. Vinsten före skatt i Sampokoncernens livförsäkringsverksamhet uppgick till 26 miljoner euro (27). Konsolideringskapitalet stärktes betydligt tack vare förbättrade värdepappersmarknader och kapitaltäckningsgraden steg till 11,6 procent från 7,1 procent i slutet av mars Premieinkomsten ökade till 188 miljoner euro (110). Segmentet Holding redovisade en vinst före skatt på 74 miljoner euro (134) för andra kvartalet inklusive aktieutdelningen på 80 miljoner euro (130) från Nordea i april

3 Affärsområden Skadeförsäkring If Skadeförsäkring är det ledande skadeförsäkringsbolaget i Norden, vars verksamhet också omfattar de baltiska länderna och Ryssland. Skadeförsäkringskoncernens moderbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) har sitt säte i Sverige och Ifs dotterbolag erbjuder försäkringslösningar och tjänster i Finland, Sverige, Norge, Danmark, de baltiska länderna och Ryssland. Ifs verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Privat, Företag, Industri och Baltikum & Ryssland. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Premieinkomst Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Försäkringsersättningar Förändring i försäkringsskulder Personalkostnader Övriga kostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Ändring Totalkostnadsprocent, % 92,5 92,4 0,1 90,7 90,9-0,2 Riskprocent, % 68,7 68,9-0,2 66,7 67,2-0,5 Omkostnadsprocent, % 23,8 23,5 0,3 24,0 23,6 0,4 Driftskostnadsprocent, % 17,3 17,1 0,2 17,4 17,2 0,2 Avkastning på eget kapital, % 47,0-4,8 51,8 Medelantal anställda (FTE) Vinsten före skatt för första halvåret 2009 inom skadeförsäkring ökade betydligt till 308 miljoner euro (182). Det tekniska resultatet var 241 miljoner euro (261). Minskningen beror på den svenska kronans försvagning. Affärsområde Privat svarade för 50 procent, Företag för 27 procent, Industri för 16 procent och Baltikum och Ryssland för 5 procent av det tekniska resultatet. Försäkringsmarginalen (tekniskt resultat i förhållande till premieintäkter) var 13,4 procent (13,5). Avkastningen på eget kapital (RoE) till marknadsvärde förbättrades till 47,0 procent (-4,8). Fonden för verkligt värde vid utgången av juni 2009 var -235 miljoner euro (-414). Totalkostnadsprocenten för första halvåret 2009 var 92,5 procent (92,4). Storskadeutvecklingen var gynnsam i motsats till småskadekostnaderna, som ökade både i antal och i genomsnittligt belopp. Inom affärsområde Industri förbättrades totalkostnadsprocenten betydligt och blev 90,3 procent (96,8). Inom övriga affärsområden försvagades totalkostnadsprocenten något, och var för Privat 92,5 procent (91,4), för Företag 94,5 procent (94,1) och för Baltikum och Ryssland 89,7 procent (83,0). Totalkostnadsprocenten i Norge förbättrades till 93,7 procent (95,3). Totalkostnadsprocenten för alla andra länder försämrades något, för Sverige till 94,1 procent (93,4), för Finland till 88,6 procent (86,8) och för Danmark till 96,5 procent (95,9). 3

4 Bruttopremieinkomsten minskade till miljoner euro (2 550). Räknat på fasta växelkurser låg premierna stilla jämfört med första halvåret Den betydande förändringen av de svenska och norska valutornas genomsnittliga växelkurs mot euron under första halvåret 2009 jämfört med samma period förra året återspeglas också i tillväxtsiffrorna i euro för exempelvis skadeersättningar och tekniskt resultat. Omkostnadsprocenten försvagades till 23,8 procent (23,5). Omkostnadsprocenten försämrades inom alla affärsområden utom Företag. Konsolideringen av den ryska verksamheten bidrog till försvagningen med 0,2 procentenheter. Skadekostnaderna sjönk med 6 procent till miljoner euro (1 317). Riskprocenten förbättrades något till 68,7 procent (68,9). Från försäkringstekniska avsättningar avseende tidigare års skador frigjordes 44 miljoner euro (61). De tekniska reservernas förhållande till premieinkomsten netto var 174 procent (177) och 247 procent (250) av försäkringsersättningarna. Nettoresultatet av placeringsverksamheten mer än trefaldigades till 191 miljoner euro (50) under första halvåret Per den 30 juni 2009 uppgick de totala placeringstillgångarna till 9,8 miljarder euro (9,0), varav 92 procent (95) var placerade i ränteinstrument, 7 procent (5) i aktier och 1 procent (1) i andra tillgångar. Kapitalavkastningen till marknadsvärde för första halvåret 2009 var 5,0 procent (-1,6). Vid slutet av juni 2009 var durationen för de räntebärande tillgångarna 3,2 år (3,1). Per den 30 juni 2009 uppgick konsolideringskapitalet till miljoner euro (2 221). Konsolideringsgraden (konsolideringskapitalets förhållande till nettopremieinkomsten) var 74 procent (66). 4

5 Livförsäkring Mandatum Life-koncernen består av Mandatum Life, ett helägt dotterbolag till Sampo Abp, med verksamhet i Finland och av dotterbolaget Sampo Life Insurance Baltic SE, som har formen av ett europabolag med säte i Estland. Det verkar i de övriga baltiska länderna genom filialer. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Premieinkomst Nettoresultat av placeringsverksamheten Försäkringsersättningar Förändring i skulder avs. investerings- och försäkringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Driftskostnadsprocent, % Avkastning på eget kapital, % 95,7-35,7 131,4 Medelantal anställda (FTE) Vinsten före skatt inom livförsäkring uppgick för första halvåret 2009 till 52 miljoner euro (91). Nettoresultatet av placeringsverksamheten, exklusive avkastningen från fondförsäkringar, uppgick till 132 miljoner euro (193). Nettoresultatet från de fondanknutna placeringarna var 119 miljoner euro (-177). Fonden för verkligt värde stärktes med 124 miljoner euro från årsskiftet och var -67 miljoner euro (-192) per den 30 juni Avkastningen på eget kapital (RoE) på årsbasis inom livförsäkringen var 95,7 procent (-35,7). Exklusive tillgångarna på 1,9 miljarder euro (1,6) för att täcka fondförsäkringarna, uppgick Mandatum Life-koncernens placeringstillgångar till 4,8 miljarder euro (4,7) till marknadsvärdena per den 30 juni Av de totala tillgångarna utgjorde ränteinstrument 76 procent (78), aktier 15 procent (12), riskkapitalplaceringar 4 procent (5), fastigheter 3 procent (3) och övriga instrument 2 procent (2). Kapitalavkastningen till marknadsvärde för första halvåret 2009 var 6,2 procent (-1,1). Vid slutet av juni 2009 var durationen för de räntebärande tillgångarna 4,0 år (3,6). Mandatum Life-koncernens driftskostnadsprocent var 121 procent (117). Driftskostnadsprocenten tyngdes av investeringar i nya egna försäljningskanaler. Mandatum Life-koncernens solvenskapital överstiger klart de regulativa kraven och var 568 miljoner euro (384) per den 30 juni Solvensgraden var 11,6 procent (7,9). De totala tekniska reserverna var 6,3 miljarder euro (6,1), varav fondförsäkringarnas reserver utgjorde 1,9 miljarder euro (1,6). Andelen av de tekniska reserverna som avsåg fondanknutna reserver var 30 procent (25). Mandatum Life-koncernens premieinkomst för egen räkning under första halvåret 2009 var 332 miljoner euro (233). Försäljningsökningen berodde på framgången på kärnområdena företag och HNWI-kunder. Fondförsäkringspremierna ökade till 241 miljoner euro (149) och andelen fondförsäkringspremier var 73 procent (62) av de totala premierna. 5

6 Mandatum Lifes marknadsandel mätt på premieinkomsten inom fondförsäkring i Finland steg till 28,3 procent (20,1). Den totala marknadsandelen var 23,4 procent (16,0). Premieinkomsten från den baltiska verksamheten sjönk till 19 miljoner euro (20). Marknadsandelen i de baltiska länderna ökade till 15 procent (13) och marknadsandelen fondförsäkringar till 25 procent (20). 6

7 Holding Sampo Abp förvaltar sina dotterbolag som bedriver skadeförsäkrings- och livförsäkringsverksamhet. Dessutom ägde Sampo Abp den 30 juni 2009 cirka 18 procent av Nordeas aktiekapital, Nordens största bank. NYCKELTAL Ändring Q2 Q2 Ändring Miljoner euro % % Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Resultat före skatt Ändring Medelantal anställda (FTE) Holdingsegmentet rapporterade en vinst före skatt på 52 miljoner euro (148) för första halvåret I vinsten ingår aktieutdelning på 80 miljoner euro (130) från Nordea i april 2009 och en förlust på -19 miljoner euro på grund av Sampo Abp:s försäljning av innehavet i Topdanmark till sitt helägda dotterbolag If Skadeförsäkring Holding AB (publ) under årets första kvartal. Förlusten har eliminerats i koncernredovisningen. Fonden för verkligt värde stärktes under andra kvartalet med miljoner euro till -521 miljoner euro (-1 840). I tillgångarna i Sampo Abp:s balansräkning per den 30 juni 2009 ingår placeringstillgångar på 4,2 miljarder euro (2,8), varav likviditetsreserv i korta ränteinstrument utgjorde 3 procent (39) och aktier 97 procent (61). Det största aktieinnehavet var Nordea Bank, vars marknadsvärde uppgick till 4,1 miljarder euro. Sampo Abp:s investering i Nordea uppgår till totalt 4,6 miljarder euro och per den 30 juni 2009 innehade Sampo Abp Nordeaaktier, motsvarande 18 procent av aktiekapitalet. Sampo Abp:s tillgångar omfattar också innehav i dotterbolag för 2,4 miljarder euro (2,4). I början av april 2009 tillkännagav Sampo ett debt exchange offer avseende debenturlån på 600 miljoner euro som skulle ersättas med nya euronoterade Senior Fixed Rate Notes. I enlighet därmed emitterade Sampo ytterligare skuldebrev mot likvida medel som kommer att vara fungibla med de nya skuldebreven. Skuldebreven emitterades under upplåningsprogrammet Euro Medium Term Note Programme som etablerades i mars Per 30 juni 2009 ingår i skulderna i Sampo Abp:s balansräkning senior bond-obligationer på 756 miljoner euro och 293 miljoner euro i utestående CP:s inom det inhemska CP-programmet. Efter ovannämnda exchange offer återstår 37 miljoner euro av debenturlånet i balansräkningen. Dessutom avtalade Sampo Abp under april 2009 en revolving credit facility på 200 miljoner euro. Denna facility har ej utnyttjats. 7

8 Utvecklingen under andra kvartalet 2009 Bolagsstämman år 2009 Bolagsstämman den 7 april 2009 beslutade att utbetala en aktieutdelning på 0,80 euro per aktie för år Utdelningen utbetalades den 21 april Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2008 och beviljade styrelsen och koncernchefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagsstämman beslutade att välja åtta styrelseledamöter. Följande sju styrelseledamöter omvaldes: Tom Berglund, Anne Brunila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria och Björn Wahlroos. Till ny styrelseledamot valdes Veli-Matti Mattila. Vid sitt konstituerande sammanträde valde styrelsen Björn Wahlroos till ordförande. Följande ledamöter valdes till nominerings- och ersättningsutskottet: Björn Wahlroos (ordförande), Matti Vuoria (vice ordförande), Christoffer Taxell, Anne Brunila och Eira Palin-Lehtinen. Christoffer Taxell (ordförande), Tom Berglund (vice ordförande), Jukka Pekkarinen och Veli-Matti Mattila valdes till revisionsutskott. Styrelsen har bedömt sina ledamöters oberoende i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning och funnit att Berglund, Brunila, Mattila, Palin-Lehtinen, Pekkarinen och Taxell är oberoende i förhållande till bolagets ledning och dess större aktieägare. I enlighet med styrelsens bedömning är Wahlroos och Vuoria inte oberoende av bolaget. Bolagsstämman beslutade följande arvoden för styrelseledamöterna fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2010: Till styrelseordföranden betalas euro per år, till vice ordföranden euro per år och till övriga styrelseledamöter euro per år. Efter skatter och motsvarande avgifter erläggs 50 procent av respektive styrelseledamots årsarvode i form av Sampo A-aktier och återstoden i pengar. Till de styrelseledamöter som är i bolagets tjänst betalas inget separat arvode för styrelsearbetet under den tid anställnings- eller befattningsförhållandet är i kraft. Ernst & Young Ab valdes till revisor. Bolagsstämman beslutade att bolagsrevisorns arvode skall baseras på en skälig faktura. Bolagsstämman beviljade styrelsen fullmakt att förvärva totalt högst av Sampos egna A-aktier i en eller flera omgångar. Egna aktier kan återköpas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Aktiernas anskaffningspris får högst vara den högsta betalkursen vid anskaffningstidpunkten för Sampos aktie vid offentlig handel. Fullmakten gäller fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, dock högst 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bolagsstämman beslutade att minska överkursfonden och reservfonden i bolagets balansräkning per den 31 december 2008 genom att överföra samtliga tillgångar i överkursfonden och reservfonden enligt balansräkningen per den 31 december 2008 till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Administration Kari Stadigh tillträdde som koncernchef för Sampokoncernen den 8 april 2009 i enlighet med utnämningen i Sampos styrelse den 5 november Stadighs företrädare Björn Wahlroos valdes till ordförande för Sampos styrelse den 7 april Den 6 maj beslutade Sampokoncernens styrelse att koncernens ledningsgrupps arbetsutskott skall ha följande sammansättning: Kari Stadigh (ordförande), Ilona Ervasti-Vaintola, Peter Johansson, Patrick Lapveteläinen, Torbjörn Magnusson, Petri Niemisvirta och Ricard Wennerklint. Aktier och aktiekapital Den 30 juni 2009 hade Sampo Abp aktier, varav A-aktier och B- aktier. Sampo Abp:s aktiekapital uppgick per den 30 juni 2009 till 98 miljoner euro (98). 8

9 Under första halvåret 2009 återköpte Sampo Abp inga egna aktier och ägde heller inga egna aktier den 30 juni Koncernens övriga bolag ägde inga aktier i moderbolaget. Personal Antalet anställda omräknat till heltid minskade under första halvåret 2009 till personer den 30 juni 2009 från anställda den 31 december Inom skadeförsäkring minskade personalantalet mest i den baltiska och ryska verksamheten. Cirka 93 procent av personalen arbetade inom skadeförsäkring, 6 procent inom livförsäkring och 1 procent i moderbolaget. Geografiskt arbetade 29 procent i Finland, 26 procent i Sverige, 22 procent i Norge och 23 procent i de baltiska länderna och Ryssland, Danmark och andra länder. Medelantalet anställda under första halvåret 2009 var 7 436, jämfört med under samma period föregående år. Ledningens incitamentsprogram Sampokoncernens incitamentsprogram är av två slag: ledningens långsiktiga incitamentsprogram och ett aktiebaserat incitamentsprogram. Inga utbetalningar baserade på dessa program gjordes under första halvåret Rating Alla väsentliga kreditvärderingar för bolagen inom Sampokoncernen förblev oförändrade under andra kvartalet Kreditvärderat bolag Moody s Standard and Poor s Rating Utsikter Rating Utsikter Sampo Abp Baa2 Stabila Ingen rating - If Skadeförsäkring AB (publ) (Sverige) A2 Stabila A Stabila If Skadeförsäkringsbolag Ab (Finland) A2 Stabila A Stabila Interna aktieutdelningar If Skadeförsäkring Holding AB (publ) betalade en utdelning på miljoner svenska kronor (104 miljoner euro) till moderbolaget Sampo Abp i maj

10 Koncernens kapitaltäckning Koncernens kapitaltäckning grundas på en beräkning av den jämkade solvensen för försäkringskoncerner enligt 7.1 i Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1106/2000). Med Försäkringsinspektionens samtycke har den jämkade solvensen fastställts på grundval av koncernbokslutet. Per den 30 juni 2009 var koncernens kapitaltäckningsgrad (koncernens kapitalbas i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen) 675,7 procent (433,6). SAMPOKONCERNENS KAPITALTÄCKNING 30 juni december 2008 Miljoner euro Koncernens kapital Branschspecifika tillgångar Immateriella tillgångar och övriga avdrag Koncernens totala kapitalbas Minimibeloppet av kapitalbasen, totalt Koncernens kapitaltäckning Koncernens kapitaltäckningsgrad (Kapitalbas i procent av minimibeloppet av kapitalbasen) 675,7 433,6 Inom Sampokoncernen beräknas och aggregeras risker internt med hjälp av en beräkningsmodell för ekonomiskt kapital, som kvantifierar kapitalbehovet för att skydda solvensen räknat på en ettårig tidshorisont. Det ekonomiska kapital som koncernens verksamhet band per den 30 juni 2009 var miljoner euro (1 959) med en säkerhetsgrad på 99,5 procent. De förestående Solvens II-reglerna kommer att tillämpa en säkerhetsgrad på 99,5 procent. Den förändring av det ekonomiska kapitalet som krävts berodde på det ökade Nordeainnehavet. I beräkningen behandlas Nordea som en aktieplacering. Utvecklingen efter rapportperiodens slut. If Skadeförsäkring Holding AB (publ) slutförde arbetet med att slå samman sina baltiska dotterbolag till ett bolag den 1 juli Det nya bolaget, If P&C Insurance AS, verkar i alla de baltiska länderna och har sitt säte i Estland och filialer i Lettland och Litauen. Den 17 juli 2009 sålde Mandatum Life sina aktier i Topdanmark till If Skadeförsäkring. Alla Topdanmarkaktier som ägs av Sampokoncernen innehas nu av If Skadeförsäkring. Innehavet uppgår till aktier, motsvarande 11,25 procent av Topdanmarks aktiekapital. Affären påverkar inte resultatet. 10

11 Utsikter för resten av år 2009 Förhållandena på värdepappersmarknaderna förbättrades avsevärt under andra kvartalet På marknaden märks en tydlig förändring av stämningsläget i takt med att världsekonomin börjar dra sig upp ur recessionen. Trots de uppmuntrande tecknen är recessionen inte helt över än. Återhämtningen kommer att ta sin tid, vilket också gäller återuppbyggandet av förtroendet på värdepappersmarknaderna. Men medan marknaderna förbättras kommer volatiliteten att förbli hög, vilket bidrar till att göra alla prognoser för den närmaste framtiden osäkra. Även om förbättrade tillgångsvärden kommer att återspeglas i värdena på Sampokoncernens placeringstillgångar och den uppnådda avkastningen, kommer Sampokoncernens resultat för 2009 i hög grad att bero på skadeförsäkringsverksamhetens resultat. Den redovisade vinsten väntas ligga kvar på en god nivå. Den makroekonomiska situationen kommer att ha en liten negativ effekt på premieutvecklingen inom skadeförsäkringen, och 2009 års försäkringstekniska resultat för If Skadeförsäkring förväntas inte bli lidande av konjunkturnedgången. If Skadeförsäkring förväntas nå sitt mål för totalkostnadsprocenten på procent, gott och väl under det långsiktiga målet på 95 procent. Mandatum Livs redovisade vinst förväntas vara fortsatt stabil. Det marknadsvärderade resultatet är i mycket hög grad beroende av värdepappersmarknaderna och det är omöjligt att ge en tillförlitlig prognos för Holdingsegmentets vinst för helåret 2009 består till största delen av utdelningen på 80 miljoner euro från Nordea i april Med nuvarande tillgångsstruktur rapporterar Holdingsegmentet förlust för andra halvåret 2009 på grund av finansiella och andra kostnader, men för koncernen som helhet blir påverkan liten. Sampo Abp kan komma att ytterligare öka sitt innehav i Nordea förutsatt att förhållandena på marknaden är fortsatt gynnsamma och börja konsolidera innehavet enligt kapitalandelsmetoden så snart det nått 20 procent. SAMPO ABP Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Peter Johansson, ekonomidirektör, tfn Jarmo Salonen, IR- och kommunikationsdirektör, tfn Maria Silander, kommunikationschef, tfn Sampo anordnar en finskspråkig presskonferens (Savoy, Södra Esplanaden 14, Helsingfors), klockan 12:30 finsk tid. En telefonkonferens på engelska för placerare och analytiker om andra kvartalets resultat hålls kl. 16:00 finsk tid (klockan 15:00 mellaneuropeisk tid). Ring (Europa) eller (Nordamerika). Kod: SAMPO. Telefonkonferensen kan också följas i realtid på Internet på adressen En inspelning av konferensen kan även avlyssnas i efterhand på samma webbadress. Dessutom är en webbinspelning av koncernchefen Kari Stadighs kommentar till utvecklingen under andra kvartalet 2009 samt kompletterande information tillgänglig på adressen Sampo publicerar delårsrapporten för tredje kvartalet 2009 den 4 november DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsinki Centrala massmedier Finansinspektionen 11

12 Tabeller 12

13 Koncernens ekonomiska utveckling NYCKELTAL 1 6/ /2008 KONCERN Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 69,5-14,5 Avkastning på totalt kapital (till verkligt värde) % 19,9-2,5 Soliditet % 25,6 26,6 Kapitaltäckning ²) MEUR Kapitaltäckningsgrad % 675,7 682,8 Medelantal anställda SKADEFÖRSÄKRING Premieinkomst före återförsäkrares andel MEUR Premieintäkter MEUR Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 47,0-4,8 Riskprocent ²) % 68,7 68,9 Omkostnadsprocent ²) % 23,8 23,5 Skadeprocent ²) % 76,9 76,8 Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad ²) % 75,2 75,3 Driftskostnadsprocent ²) % 17,3 17,1 Totalkostnadsprocent % 94,1 94,0 Totalkostnadsprocent utan beräkningsränte-kostnad % 92,5 92,4 Medelantal anställda LIVFÖRSÄKRING Premieinkomst före återförsäkrares andel MEUR Resultat före skatt MEUR Avkastning på eget kapital till verkligt värde (RoE) % 95,7-35,7 Driftskostnadsprocent % 121,4 117,1 Medelantal anställda HOLDING Resultat före skatt MEUR Medelantal anställda NYCKELTAL PER AKTIE Resultat per aktie euro 0,61 0,60 Resultat per aktie, inkl. förändring i fond för verkligt värde euro 3,33-0,90 Eget kapital per aktie euro 10,85 11,33 Substans per aktie euro 10,87 11,36 Emissionsjusterad högsta kurs euro 15,03 19,30 Emissionsjusterad lägsta kurs euro 8,63 14,80 Aktiestockens marknadsvärde MEUR

14 ¹) Koncernens solvens har uträknats enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1106/2000) avseende försäkringsgruppens räkning av den jämkade solvensen (7.1 ). Den jämkade solvensen har bestämts på grund av koncernredovisningen med tillstånd av Försäkringsinspektionen (Finansinspektionen fr.o.m. 1. januari 2009). ²) Skadeförsäkringens nyckeltal har uträknats på basis av kostnader enligt funktion och kan således inte beräknas direkt från koncernens resultaträkning. Skadeförsäkringens resultatanalys har presenterats i not 13. Vid beräkningen av nyckeltal per aktie har använts st. som antal aktier på bokslutsdagen och som antal aktier i genomsnitt under perioden. Vid uträkningen av nyckeltalen har som skatter beaktats en skatt motsvarande räkenskapsperiodens resultat. Värderingsdifferenser på fastigheter samt fordringsbevis som hålles till förfall har beaktats vid uträkning av avkastningen på total kapital, eget kapital, soliditet och substans per aktie. Därtill har vid uträkningen av avkastningen på totalt kapital och på eget kapital beaktats förändring i fond för verkligt värde. En uppskjuten skatteskuld har avdragits från värderingsdifferenserna. Nyckeltalen för försäkringsverksamheten har uträknats enligt finansministeriets förordning och Försäkringsinspektionens (Finansinspektionen fr.o.m. 1 januari 2009) preciserande föreskrifter och anvisningar. 14

15 Formler för uträkning av nyckeltal Avkastning på eget kapital (till verkligt värde), % + resultat före skatt + förändring i fonden för verkligt värde + förändring i värderingsdifferenser på placeringstillgångar - skatter (inkl. förändring i den uppskjutna skatteskulden av värderingsdifferenser) x 100 % + summa eget kapital + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld (medeltalet av årets början och redovisningsperiodens slut) Avkastning på totalkapitalet (till verkligt värde), % + rörelsevinst + räntekostnader och övriga finansiella kostnader + beräkningsräntan för ansvarsskulden + förändring i fonden för verkligt värde + förändring i värderingsdifferenser på placeringstillgångar x 100 % + balansomslutning - ansvarsskuld för fondanknutna försäkringar + värderingsdifferenser på placeringstillgångar (medeltalet av årets början och rapporteringsperiodens slut) Soliditet (till verkligt värde), % + summa eget kapital + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld x 100 % + balansomslutning + värderingsdifferenser på placeringstillgångar Riskprocent för skadeförsäkringen, % + skadeersättningar - skaderegleringskostnader x 100 % premieintäkter Omkostnadsprocent för skadeförsäkringen, % + driftskostnader + skaderegleringskostnader premieintäkter Skadeprocent för skadeförsäkringen, % skadeersättningar x 100 % premieintäkter Driftskostnadsprocent för skadeförsäkringen, % driftskostnader x 100 % premieintäkter 15

16 Totalkostnadsprocent för skadeförsäkringen, % skadeprocent + driftskostnadsprocent Driftkostnadsprocent för livförsäkringen, % + driftskostnader före förändringen i förutbetalda anskaffningskostnader + skaderegleringskostnader x 100 % belastningsinkomst Nyckeltal per aktie Resultat per aktie vinst hänförlig till moderbolagets aktieinnehavare emissionsjusterat antal aktier i genomsnitt Eget kapital per aktie eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) emissionsjusterat antal aktier på balansomslutningsdag Substans per aktie + eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) + värderingsdifferenser på placeringstillgångar efter avdrag för uppskjuten skatteskuld emissionsjusterat antal aktier på balansomslutningsdag Aktiestockens marknadsvärde antalet aktier på räkenskapsperiodens sista dag x sista avslutskurs under rapporteringsperioden 16

17 Koncernens resultaträkning per kvartal Milj. 4 6/ / / / /2008 Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen

18 Koncernens totalresultat Milj. Not 1 6/ /2008 Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter 8 7 Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster 0 2 Resultat före skatt Skatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 28-9 Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar -1 - Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 0 Resultat per aktie före utspädning, (euro) 0,61 0,60 18

19 Koncernens balansräkning Milj. Not 6/ /2008 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag 5 5 Finansiella tillgångar 6, Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

20 Förändringar i koncernens eget kapital, IFRS Milj. e Reser v-fond Aktiekapital Överkursfond Investerat fritt kapital Balanserat resultat Finansiella tillgångar som kan säljas*) Omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar **) Totalt Eget kapital den 1 januari Förändringar i eget kapital Aktierelaterad e ersättningar 1 1 Förvärv av egna aktier Redovisning av föråldrade utdelningar 3 Utdelningar -686 Periodens totalresultat Eget kapital den 30 juni Eget kapital den 1 januari Förändringar i eget kapital Överföringar inom eget kapital Aktierelaterad e ersättningar -2-2 Redovisning av föråldrade utdelningar Utdelningar Periodens totalresultat Eget kapital den 30 juni *) Periodens värdering på (-855) milj. euro har redovisats mot eget kapital. Till periodens resultaträkning har överförts 61 (-6) milj. euro. **) Periodens värdering på -0,4 (-) milj. euro har redovisats mot eget kapital. Beloppen som ingår i omräkningsdifferenser, finansiella tillgångar som kan säljas samt kassaflödessäkringar är poster som har redovisats i totalresultatet, efter avdrag för hänförliga skatteeffekter. 20

21 Koncernens kassaflödesanalys 1 6/ /2008 Kassa och jämförbara tillgångar i början av redovisningperioden Kassaflöde från/använt i rörelseverksamheten Kassaflöde från/använt i investeringsverksamheten Kassaflöde från/använt i finansieringsverksamheten Betalda utdelningar Förvärv av egna aktier Ökning av främmande kapital Minsking av främmande kapital -1 - Kassa och jämförbara tillgångar i slutet av redovisningsperioden Kassaflödesanalysen utvisar in- och utbetalningar under perioden där betalningarna hänförs till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Kassaflödena har redovisats genom tillämpning av den indirekta metoden. Kassaflöden hänförliga till den löpande verksamheten härrör från huvudsakliga intäktsgenerande verksamheter. Kassaflöden hänförliga till dotter- och intressebolag samt investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar klassificeras som investeringsverksamhet. Med finansiering avses kassaflöden hänförliga till ökningar eller minskningar av eget eller främmande finansieringskapital. Kassa och jämförbara tillgångar består av kassan och kortfristiga depositioner (max 3 månader). 21

22 NOTER Redovisningsprinciper Sampos koncernredovisning upprättas enligt internationella redovisningsstandarderna godkända av EU (IFRS). Delårsrapporteringen har upprättats i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering. I delårsrapporteringen har till väsentliga delar använts samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen I början av år 2009 tog Sampo i bruk flera nya eller reviderade standarder och tolkningar. Dessa standarder och tolkningar förklaras i Sampos redovisningsprinciper för redovisningsår Årsredovisningen finns på Sampos internet-sidor Av införda standarder ändrade den reviderade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter uppställandeformer för resultaträkningen och ändringar i eget kapital samt benämningar i de finansiella rapporterna. Rapport över förändring i eget kapital innehåller transaktioner med ägarna samt möjliga förändringar i redovisningsprinciper och rättelser av fel. Icke-ägartransaktioner ingår i totalresultatet. Rapport över förändring i eget kapital visar bara en totalsumma av dessa transaktioner. IFRS 8 Rörelsesegment ändrade segmentrapporteringen genom att segmentupplysningar ska baseras på information som rapporteras till högsta verkställande beslutsfattaren och överensstämma med företagets redovisningsprinciper. Eftersom den tidigare publicerade segmentrapporteringen redan har varit baserad på koncernens interna rapportstruktur, hade införandet av standarden inte någon väsentlig inverkan på Sampos segmentrapportering. 22

23 Resultaträkningen per segment för perioden Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter -88 Periodens resultat 345 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser 28 Finansiella tillgångar som kan säljas 1628 Kassaflödessäkringar -1 Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat -101 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt PERIODENS TOTALRESULTAT Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget 345 Minoritetsintressen 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget Minoritetsintressen 0 23

24 Resultaträkningen per segment för perioden Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Försäkringspremier Nettoresultat av placeringsverksamheten Övriga rörelseintäkter Skadeersättningar Förändring i skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Finansieringskostnader Andel av intressebolagens vinster/förluster Resultat före skatt Skatter -76 Periodens resultat 346 Övrigt totalresultat Omräkningsdifferenser -9 Finansiella tillgångar som kan säljas Kassaflödessäkringar - Inkomstskatt relaterad till poster i övrigt totaresultat 308 Periodens övriga totalresultat, netto efter skatt -870 PERIODENS TOTALRESULTAT -524 Periodens resultat hänförligt till Ägare till moderföretaget 346 Minoritetsintressen 0 Periodens totalresultat hänförligt till Ägare till moderföretaget -524 Minoritetsintressen 0 24

25 Balansräkningen per segment Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital 98 Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

26 Balansräkningen per segment Milj. Skadeförsäkring Livförsäkring Holding Elimineringar Koncern Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Placeringsfastigheter Immateriella tillgångar Innehav i intresseföretag Finansiella tillgångar Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Skattefordran Återförsäkrares andel av skulder Övriga tillgångar Kassa och jämförbara tillgångar Summa tillgångar Skulder Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skulder avseende fondanknutna försäkrings- och investeringsavtal Finansiella skulder Skatteskulder Provisioner Ersättningar till anställda Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Aktiekapital 98 Fonder Balanserat resultat Övriga komponenter i eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Minoritetsintressen 0 Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder

27 ÖVRIGA NOTER 1 Försäkringspremier Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Försäkringsavtal Premieinkomst, direktförsäkring Premieinkomst, återförsäkring Summa premieinkomst, brutto Återförsäkrares andel Summa skadeförsäkringen Förändring i avsättning för ej intjänade premier Återförsäkrares andel av förändring i avsättning för ej intjänade premier Summa netto försäkringsintäkter Livförsäkring 1 6/ /2008 Försäkringsavtal Premieinkomst från avtal med en diskretionär del Premieinkomst från fondanknutna avtal Premieinkomst från övriga avtal 2 2 Summa försäkringsavtal Återförsäkringsavtal 0 0 Investeringsavtal Premieinkomst från avtal med en diskretionär del 0 0 Premieinkomst från fondanknutna avtal Summa investeringsavtal Återförsäkrares andel -6-6 Summa livförsäkringen Fortlöpande och engångspremier från direktförsäkring Fortlöpande premier, försäkringsavtal Engångspremier, försäkringsavtal Engångspremier, investeringsavtal Summa Summa koncernen

28 2 Nettoresultat av placeringsverksamhet Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Låne- och kundfordringar 8 17 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa intäkter från finansiella tillgångar Intäkter från övriga tillgångar 0 1 Provisionskostnader -4-5 Övriga kostnader än för finansiella skulder -1-1 Effekten av upplösningen av diskonteringen Summa skadeförsäkringen

29 Livförsäkring 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis 3-2 Aktier och andelar 0-1 Summa 3-3 Placeringstillgångar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringsbevis 6-2 Aktier och andelar Summa Investeringar som hålles till förfall Fordringsbevis 0 0 Låne- och kundfordringar 2-2 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa intäkter från finansiella tillgångar Intäkter från övriga tillgångar 18 4 Provisionsintäkter, netto 0 6 Summa livförsäkringen

30 Holding 1 6/ /2008 Finansiella tillgångar Derivatavtal 1 0 Låne- och kundfordringar 1 6 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Övriga tillgångar 8-5 Provisionskostnader 0 - Summa Holdingen Elimineringsposter mellan segmenten 20-1 Summa koncernen Skadeersättningar Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Utbetalda ersättningar, netto Förändring i avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 1 6/ /2008 Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel 4 4 Utbetalda ersättningar, netto Förändring i avsättning för oreglerade skador Återförsäkrares andel 0 0 Summa livförsäkringen Summa koncernen

31 4 Personalkostnader Skadeförsäkring 1 6/ /2008 Löner och ersättningar Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0 0 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0-2 Pensionskostnader Övriga sociala kostnader Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 1 6/ /2008 Löner och ersättningar Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0 0 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0 0 Pensionskostnader -2-2 Övriga sociala kostnader -1-1 Summa livförsäkringen Holding 1 6/ /2008 Löner och ersättningar -4-4 Aktierelaterade ersättningar som regleras med egetkapitalinstrument 0-1 Aktierelaterade ersättningar som regleras med kontanter 0-1 Pensionskostnader -1-1 Övriga sociala kostnader 0 0 Summa Holdingen -6-7 Summa koncernen

32 5 Immateriella tillgångar Skadeförsäkring 6/ /2008 Goodwill Kundrelationer 9 13 Övriga 5 4 Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Goodwill Övriga Summa livförsäkringen Holding 6/ /2008 Övriga immateriella tillgångar 0 0 Summa koncernen

33 6 Finansiella tillgångar Skadeförsäkring 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Låne- och kundfordringar Lån 1 0 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 1 Summa 2 1 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) Finansiella tillgångar klassificerade som till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar 3 1 Summa Investeringar som hålles till förfall Fordringsbevis 0 1 Låne- och kundfordringar Lån 14 4 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 1 2 Summa 15 5 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar *) Summa Summa livförsäkringen *) varav räntefondplaceringar

34 Holding 6/ /2008 Derivatavtal (not 7) 1 0 Låne- och kundfordringar Depositioner 1 1 Finansiella tillgångar som kan säljas Fordringsbevis Aktier och andelar Summa Innehav i dotterbolag Summa Holdingen Elimineringsposterna mellan segmenten Summa koncernen

35 7 Derivatavtal Skadeförsäkring 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Valutaderivat Aktiederivat Summa Derivat som innehas i säkringssyfte Säkring för verkligt värde Summa skadeförsäkringen Livförsäkring 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Valutaderivat Aktiederivat Summa Derivat som innehas i säkringssyfte Kassaflödessäkring Säkring för verkligt värde Summa Summa livförsäkringen

36 Holding 6/ /2008 Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Verkligt värde Avtal/ nominellt belopp Tillgångar Skulder Derivat som innehas i tradingssyfte Räntederivat Aktiederivat Valutaderivat Övriga Summa

37 8 Placeringstillgångar som utgör täckning för fondsäkringarna Livförsäkring 6/ /2008 Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen Fordringsbevis Aktier och andelar Låne- och kundfordringar Derivatavtal 4 1 Summa livförsäkringen Skulder avseende försäkrings- och investeringsavtal Skadeförsäkring 6/ /2008 Försäkringsavtal Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa skadeförsäkringen Återförsäkrares andel Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa återförsäkrares andel Livförsäkring 6/ /2008 Försäkringsavtal Skulder avseende avtal med en diskretionär del Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador Summa Skulder avseende övriga försäkringsavtal Avsättning för ej intjänade premier Avsättning för oreglerade skador 0 0 Summa Summa försäkringsavtal

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 Den 31 mars 2001 var Havsfruns substansvärde 226 kr per aktie Koncernens resultat för årets första tre månader uppgick till 4 MSEK Utdelning för 2000 lämnas med 10,00 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer