Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi."

Transkript

1 Helåret 2013 Faktureringen uppgick till kkr ( kkr) Summa totalresultat uppgick till kkr ( kkr) Resultat per aktie, -0,08 kr (- 0,24 kr) Soliditeten är 29,2 % (53,6 %) och skuldsättningsgraden 242,5 % (86,7 %) Fjärde kvartalet 2013 Faktureringen uppgick till kkr (4 160 kkr) Koncernens resultat för fjärde kvartalet före nedskrivningar var positivt med 13 kkr. Nedskrivningen av projekt har skett med 724 kkr. Resultatet inklusive nedskrivning var -711 kkr ( kkr). Resultat per aktie, -0,03 kr (-0,07 kr) IDL Biotechs verksamhet IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare, känsligare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. Bolagets tester gör det möjligt att diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera behandlingseffekt och förlänga intervall mellan dyrbara invasiva undersökningar. Baserat på enkla laboratoriesvar kompletterar produkterna existerande vård av patienter. Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi. Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och urinblåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS, TPAcyk, UBC och MonoTotal används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien. Bolaget har även ett snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, som rutinmässigt även kan användas på vårdcentraler. Produkten är användbar vid nyupptäckt cancer i urinblåsan hos patienter med hög risk för urinblåsecancer samt för uppföljning av symptomfria patienter efter avslutad behandling. Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika. Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk. 1

2 Omsättning och resultat Faktureringen för fjärde kvartalet uppgick till kkr. Jämfört med samma period förgående år har faktureringen ökat med kkr (42 %). Nettoomsättningen för året uppgick till kkr, vilket är en ökning med kkr (28%) jämfört med helårsomsättningen Försäljningstillväxten är en följd av positiv volymutveckling för bolagets samtliga produkter. Koncernens resultat för fjärde kvartalet före nedskrivningar var positivt med 13 kkr. Nedskrivningen av projekt har skett med 724 kkr. Resultatet inklusive nedskrivning var -711 kkr ( kkr). Resultatet för helåret uppgår till kkr vilket är en markant förbättring jämfört med förgående år då resultatet uppgick till kkr. Resultatförbättringen beror främst på en ökad omsättning. Likviditet och finansiering Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till kkr ( kkr) Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 december 2013 till kkr (910 kkr). Under året upptogs lån från huvudägaren till ett belopp av kkr. Investeringar Investeringar i maskiner och inventarier har uppgått till 119 kkr (32 kkr) och avser produktionsoch datautrustning. Företaget har även investerat i finansiell leasing av en maskin till produktionen till ett värde av kkr. Händelser under kvartalet Bolagets bakteriologiska snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, TUBEX TF, blev regulatoriskt godkänd för användning i Indien. Den pågående studien i Sverige för bolagets snabbtest för urinblåsecancer, UBC Rapid, har fortlöpt enligt plan under kvartalet. Vidare har ytterligare studier för produkten påbörjats i Tyskland. IDL deltog i mässan MEDICA i Düsseldorf som är världens största fackmässa för medicinteknik. Möten med alla våra större distributörer hölls samt även med potentiella distributörer på nya marknader. Under året har Bolaget färdigställt och lanserat två av bolagets forsningsprojekt. Ytterligare projekt har igångsatts och några fortskrider. Projektet Malignt Melanom har däremot skrivits ned i sin helhet med 724 kkr. En klinisk intressant serummarkör vid malignt melanom måste kännetecknas av en hög analytisk känslighet och specificitet vilket inte varit möjligt att utveckla. 2

3 Resultaträkningar IDL Biotech AB (publ), Kvartal 4 Koncernen (kronor) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella placeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella placeringar Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT / SUMMA TOTALRESULTAT Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,08-0,24-0,03-0,07 Genomsnittligt antal aktier

4 Balansräkningar Koncernen (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke Balanserade utvecklingskostnader Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

5 Balansräkningar Koncernen (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Villkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförbindelser Inga Inga Förändring av eget kapital Koncernen (kronor) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Viilkorat aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Belopp vid 2012 års ingång Omföring av föregående års resultat Nyemission - aktiekapital Nyemission - överkursfond Årets summa totalresultat Belopp Belopp vid 2013 års ingång Omföring av föregående års resultat Årets summa totalresultat Belopp

6 Kassaflödesanalyser Koncernen (Kronor) Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Total förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av långfristiga skulder Nyemission - aktiekapital Nyemission - överkursfond Kassaflöde från finansieringsverksamheten Totalt kassaflöde Likvida medel vid periodens början Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens slut Outnyttjad checkkredit Totalt tillgängliga likvida medel

7 Nyckeltal Koncernen Rörelsekapital (kkr) Kassalikviditet 0,57 0,59 Soliditet 29,2% 53,6% Skuldsättningsgrad 242,5% 86,7% Resultat per aktie (kr) -0,05-0,24 Eget kapital per aktie (kr) 0,19 0,26 Antal aktier på balansdagen Antal anställda vid periodens utgång Definitioner av nyckeltal Rörelsekapital Kassalikviditet Soliditet Skuldsättningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen Moderbolagets resultat och ställning i sammandrag framgår nedan. Jan - Dec 2013 Jan - Dec 2012 Kvartal Kvartal Nettoomsättning Rörelseresultat Synligt eget kapital i moderbolaget har under våren 2013 understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen följer löpande utvecklingen och konstaterar att då det finns övervärden som täcker bristen föreligger inte skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen och för moderbolaget årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft under 2013 har inte medfört någon effekt på de finansiella rapporterna för perioden. Finansiella instrument Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Riskhantering Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i Euro och US-dollar är koncernen utsatt för en ständig valutarisk. Koncernens policy är för närvarande att inte terminssäkra några valutaflöden. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL s Årsredovisning för

8 Insynspersoners innehav av aktier i bolaget Namn Aktieslag Innehav Förändring under fjärde kvartalet 2013 Leif Pihlqvist med bolag A B Hans Örström B Jerker Swanstein B Peter Bräutigam B Lars Skoglund B Ola Eklund B Ylva D Amico 0 0 Stephan Swärd 0 0 Willard Möller 0 0 Anders Bergman 0 0 Charlotte Berg 0 0 Robert Nilsson 0 0 Lars Jakobsson 0 0 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Bromma den 20 februari 2014 IDL Biotech AB (publ) Leif Pihlqvist Jerker Swanstein Peter Bräutigam Hans Örström Styrelseordförande Verkställande direktör Denna bokslutskommuniké är inte granskad av Bolagets revisor. Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig hos bolaget Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ges för räkenskapsåret. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för kvartal Årsstämma i Stockholm Delårsrapport för kvartal Delårsrapport för kvartal Bokslutskommuniké för För information: Hans Örström, verkställande direktör Telefon:

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 256 (216) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 18 (-3) MSEK,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

Fin tillväxt och god vinst

Fin tillväxt och god vinst Sida 1 av 10 Fin tillväxt och god vinst Omsättningen under 2011 uppgick till 1 614 miljoner kronor och rörelsemarginalen till 4,3 procent. Omsättningen har aldrig varit högre i Uniflex historia. "Det är

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars

Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars Intius AB (publ), 556435-4693 DELÅRSRAPPORT 2008 januari - mars 1 Göteborg den 12 maj 2008 Intius AB (publ) org nr 556435-4693 DELÅRSRAPPORT för perioden januari mars 2008 Perioden januari-mars 2008 i

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2014 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Finansiell information i delårsrapporten avser, om inte annat anges, koncernen och siffror inom parentes avser

Läs mer