Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jan-Christer Jonsson (S) och Tony Andersson (M) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 337 Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 8 december 2011 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 december 2011 Utredning om integrations tillhörighet inom socialförvaltningen, 308 Fördelning av etableringsersättning, 309 Samhall AB - Omförhandling av avtal, 310 Vivsta 3:43 (del av) - förfrågan från brf Ströget om övertagande av park, 311 Förvärv av Vivstavarv 1:8 och del av Vivstavarv 1:68, 312 Öden 2:18 (del) överenskommelse om hävning av köpekontrakt, 313 sattestanter 2012, 314 Bidrag till friskvård för anställda i Timrå kommun, 315. Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 31 oktober 2011, 316 Yttrande över betänkande Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, 317 Revisionsrapport Skolinvestering svar, 318 Timrå hästsportförenings ansökan om projektstöd samt ett långfristigt lån, 319 Skrivelse/kommentar ang tillägg i avtal om överlåtelse av Söråkers idrottsplats, 320 Bostadsanpassning - Yttrande över tilläggsbudget, 321 Socialnämndens begäran om utökad budget gällandeförsörjningsstöd, 322 Vindkraftläget i Timrå kommun, 323 Revisionsrapport löner och ersättningar svar, 324 Återrapportering av STYREL- uppdrag, 325 Uppgradering av växel - upprustning i centrala delar i kommunhuset, 326 Uppgradering av telefonväxel - egen eller gemensam växel, 327 Motionssvar - Slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun, 328 Delegationsbeslut ekonomichefen, 329 Delegationsbeslut kultur- och teknik, 330 Uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap, 331 Åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet Anmälan, 332 Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter Wifsta vattentäkt, 333 KS-Uppdrag, 334 Anmälan av informationsärenden, 335 Fullmakt att överlämna aktiebrev, 336 Fullmakt elleveranser, 337

4 Protokoll Utredning integrations tillhörighet inom socialförvaltningen Dnr KS/2011: Arbetsmarknadsenhetens integrationsverksamhet överflyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden då den nya reformen är helt genomförd. 2. Integrationsverksamheten förläggs organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgen. Den organisatoriska tillhörigheten för flyktingverksamheten ska gagna den enskilde så att den upplever det enkelt och att den får samma handläggning som andra boende i kommunen. Samt att nyttjandet av kommunens resurser är optimalt. s tidigare behandling Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 18 januari 2011 till socialförvaltningen att utreda flyktingverksamhetens organisatoriska tillhörighet inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har, den 8 november , bordlagt ärendet till kommunstyrelsen den 6 december Lars Backlund, verksamhetschef Inga-Lill Nilsson, områdeschef

5 Protokoll Förslag till fördelning av etableringsersättning Dnr KS/2011:242 Återremittera ärendet till Integrationsenheten för att invänta synpunkter från träff med förvaltningarna. Utifrån den nya etableringsreformen som trädde i kraft , förändrades de ekonomiska förutsättningarna angående ersättning till kommuner. Under 2011 har ersättning utbetalts från både gamla och nya reformen. Enligt den gamla reformen får kommunen ersättning med kr per individ under 24 månader, med den nya reformen så blir den summan kr per individ under 24 månader. Den gamla reformen fasas ut under 2012 och kommer att ersättas fullt ut med den nya, därför måste ett nytt beslut tas om fördelning av etableringsersättningen. Lars Backlund

6 Protokoll Omförhandling av avtal med Samhall AB Dnr KS/2011:245 Medge att sänka antalet timmar i avtalet med Samhall AB enligt integrationsenhetens förslag. Samhall AB har sagt upp avtalet med Timrå kommun för omförhandling. s tidigare behandling har behandlats tidigare i kommunstyrelsen Dnr KS/2009:220 Lars Backlund

7 Protokoll Vivsta 3:43 (del av) - förfrågan från Brf Ströget om övertagande av park Dnr KS/2010:226 Avslå erbjudandet om förvärv av parkmark från Bostadsrättsföreningen Ströget, med hänvisning till stadsarkitekt Hans-Erik Åslins skrivelse och motivering att området inte behövs som allmän park. Brf Ströget har i skrivelse som inkom till kommunledningskontoret den 1 september 2010, erbjudit kommunen att förvärva parken inom bostadsrättsföreningens fastighet Vivsta 3:43. Kultur- och tekniknämnden har den 26 augusti 2010, 58, beslutat se positivt på skrivelsen. Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin, Miljö- och byggkontoret, har i skrivelse den 24 oktober 2011, föreslagit att framställan avslås med hänsyn till att området inte behövs som allmän park. Kultur- och tekniknämnden Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin

8 Protokoll Vivstavarv 1:8 och del av Vivstavarv 1:68 förvärv Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, innebärande att fastigheten Vivstavarv 1:8 regleras till kommunens fastighet Vivsta 7:1 och att del av Vivstavarv 1:68 regleras till kommunens fastighet Vivstavarv 1: Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen om fastighetsregelring. Trafikverket har löst in ytterligare en bostadsfastighet, Vivstavarv 1:68 vid Köpmangatan alldeles söder om Gamla apoteket. I kommunstyrelsens beslut köpte kommunen fastigheten Vivstavarv 1:33 av Trafikverket för att ha mark tillgänglig för utbyggnad av ny gång- och cykelväg från Köks-Johan och vidare norrut via Visvtavarvstjärn. Av samma skäl är det angeläget att äga Vivstavarv 1:68. Fastigheten Vivstavarv 1:8 är en obebyggd restfastighet intill Köpmangatan som kommunen också behöver nyttja av samma skäl. Samråd i ärendet har skett med kultur- och teknikförvaltningen. Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik Kommunledningskontoret

9 Protokoll Öden 2:18 (del) - Överenskommelse om hävning av köpekontrakt daterat Anmälan Dnr KS/2009:99 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2009, 67, att godkänna köpekontrakt mellan Timrå kommun och Agilityshop avseende ca m 2 av fastigheten Öden 2:18. Köparen hade för avsikt att på fastigheten anlägga träningsplan och träningshall för agility mm. Efter kontraktets tecknande har Agilityshop beslutat förlägga sin verksamhet på annan, ej kommunägd, mark. Agilityshop och Timrå kommun har upprättat en överenskommelse om hävning av köpekontraktet från den 17 juni Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Kultur & Teknik Agilityshop

10 Protokoll sattestanter 2012 Dnr KS/2011:234 Fastställa beslutsattestanter för bokföringsår Kommunfullmäktige fastställde den 30 mars 2009, 24, nytt Reglemente för attest. Reglementet föreskriver att styrelser och nämnder årligen ska utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Kommunledningskontoret har för kommunledningskontoret, kommunens anslag till räddningstjänst, arbetsmarknadsenheten, samhällsenheten och finansförvaltning upprättat förslag över beslutsattestanter och ersättare, inklusive beloppsnivåer för attest. Kommunledningskontoret Arbetsmarknadsenheten Samhällsenheten

11 Protokoll Bidrag till friskvård för anställda i Timrå kommun. Dnr KS/2011:243 Höja friskvårdbidraget till 750 kronor per år. Timrå kommun har sedan 1999 erbjudit alla anställda att få ett bidrag till friskvård på 500 kronor per år. Eftersom bidraget inte höjts på länge föreslår vi en höjning till 750 kronor per anställd och år. Bidraget utges vid upplämnande av kvitto från deltagande av olika friskvårdsaktiviteter. Bidraget ges till motion på gym, simning och Friskis och svettis. Regelbunden fysisk aktivitet med bowling, racketsporter som t ex tennis och badminton och lagsporter som t ex volleyboll och handboll omfattas också av bidraget. Även andra former för utövande av motion som danskurser, yoga, tai chi och quigong. Eftersom skatteverket inte godkänner sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning omfattas dessa inte av bidraget. Bidraget gäller inte heller klädutrustning som t ex träningsskor. Sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte heller. Exempel på sådana sporter är bridge och körsång. Kommunledningskontoret

12 Protokoll Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 31 oktober 2011 Dnr KS/2011:7 Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att fullfölja arbetet med att vidta åtgärder för att hålla budgeten för Uppmana miljö- och byggnadsnämnden att fullfölja arbetet med att vidta åtgärder för att hålla budgeten för Det prognostiserade underskottet för miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassning behandlas i separat ärende. 4. Ökningen av det prognostiserade underskottet för socialnämnden försörjningsstöd behandlas i separat ärende. 5. Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har upprättat ekonomisk periodrapport inkluderande en helårsprognos per den 31 oktober T.o.m. den 31 oktober är det budgeterade resultatet 10,7 mnkr, medan det redovisade resultatet uppgår till 39,9 mnkr. Budgetavvikelsen är därmed +29,2 mnkr, varav +18 mnkr för styrelse och nämnder och +11,2 mnkr för finansieringen. Det prognostiserade resultatet för helåret 2011 uppgår till 22,7 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 6,7 mnkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen för styrelse och nämnder är +4,5 mnkr och för finansieringen +11,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr är lika med 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Behov av att förbättra soliditeten, som i bokslutet för 2010 uppgick till -36 % inklusive pensionsåtagande som kommunens anställda tjänade in före 1998, samt att finansiera en högre investeringsnivå med egna pengar talar sammantaget för att Timrå kommun bör ha ett resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

13 Protokoll 13 Att kommunen kan uppnå en resultatnivå på 2,7 % 2011 får ses som mycket positivt, särskilt med tanke på den stora osäkerhet som råder om utvecklingen av den globala ekonomin, som kan komma att påverka kommunernas skatteintäkter kommande år negativt. Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden Kommunledningskontoret

14 Protokoll Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) - Yttrande Dnr KS/2011:207 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Regeringen beslutade i mars 2010 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas samt föreslå möjliga förändringar i nuvarande regelverk, t.ex. avseende det kommunala balanskravet. Utredaren skulle också lämna förslag till ett system för stabilisering av kommunsektorns intäkter över en konjunkturcykel. I utredningen ges förslaget att kommuner och landsting ska ha möjlighet att sätta av medel i en resultatutjämningsreserv, som kan användas för att täcka underskott i budget och/eller bokslut när konjunkturen viker. De reserverade medlen ska vara avsedda att möjliggöra bibehållandet av en stabil verksamhet även om skatteintäkterna utvecklas svagare än vid en normal konjunktur. I anslutning till detta lämnas också ett antal förslag till förändring av regelverket för den kommunala redovisningen. Utredaren föreslår också att kommunerna och landstingen ska sätta av medel till en central kommunstabiliseringsfond, som innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 %. Förslagen föreslås träda i kraft För resultatutjämningsreserven föreslås en retroaktivitet fr.o.m Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. Finansdepartementet Kommunledningskontoret

15 Protokoll Revisionsrapport Skolinvestering - Yttrande Dnr KS/2011:218 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av skolinvestering och till kommunen överlämnat en revisionsrapport. Revisionen begär att kommunstyrelsen senast den 31 december lämnar synpunkter på de förslag och rekommendationer som finns i rapporten, främst de i sammanfattningen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar på revisionsrapporten. Revisionen KPMG Kommunledningskontoret Kultur- och teknikförvaltningen

16 Protokoll Timrå Hästsportförenings ansökan om projektstöd samt ett långfristigt lån Dnr KS/2011: Meddela länsstyrelsen att kommunstyrelsen ser positivt på projektet. 2. Överlämna frågan om kommunens medfinansiering i projektet till kultur- och tekniknämnden för ställningstagande. 3. Timrå Hästsportförenings ansökan om ett långfristigt lån avslås. Timrå Hästsportförening har inkommit till kommunen med en ansökan om bidrag på 0,5 mnkr och ett lån på 1,7 mnkr för uppförandet av ett gäststall, som ska användas för uppstallning av gästande hästar i samband med tävlingar vid Timrå ridstadion. Den totala kostnaden för projektet är enligt hästsportföreningen beräknad till 4,9 mnkr, varav föreningen har erhållit positiva förhandsbesked avseende 2,2 mnkr i stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Man har också ansökt om 0,5 mnkr i bygdemedel. Under ärendets beredning har det kommit information från Länsstyrelsen om att Timrå kommun inte hör till det område där bygdemedel kan beviljas. Länsstyrelsen har dock muntligen meddelat att man har för avsikt att bevilja ett projektstöd inom sin budget för En kommunal medfinansiering skulle visa på att kommunen stödjer projektet och underlätta Länsstyrelsens beviljande av projektstöd. Enligt kultur- och tekniknämndens reglemente, som fullmäktige har beslutat om, är det kultur- och tekniknämnden som är ansvarig för bidrag till föreningar. Nämnden har tidigare i år beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen pga. att nämnden inte ansåg sig ha dessa pengar inom sin budgetram. Ett nytt budgetår närmar sig dock nu och enligt Länsstyrelsen är det inte nödvändigt att kommunen fattar beslut under Kultur- och tekniknämnden är därmed den nämnd som ska besluta i frågan. Det är inte förenligt med Kommunallagen att en kommun bedriver bankverksamhet. Under ärendets beredning har Timrå Hästsportförening muntligen meddelat att lånefinansieringen kan lösas på annat sätt. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden, , 66 Kultur- och tekniknämnden, , 84 Kommunstyrelsen, , 260 Kultur- och tekniknämnden Timrå Hästsportförening Kommunledningskontoret

17 Protokoll Söråkers idrottsplats - Skrivelse/kommentar angående tillägg i avtal om överlåtelse av idrottsplatsen Dnr KS/2011:64 Avslå tillägg i avtalet om överlåtelse av Söråkers idrottsplats med hänvisning till kulturoch teknikförvaltningens yttrande. Ideella föreningen Söråkers IF har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2011, lämnat önskemål om att tillägg görs i avtalet om överlåtelse av Söråkers idrottsplats. Tilläggen gäller dels att dolda fel och brister som kan härledas till före övertagandet skall vidtas och bekostas av kommunen, dels att nyttjare som inte betalar hyresavgiften i tid kan utestängas från anläggningen. Kultur- och teknikförvaltningen, Ronnie Söderlund, har yttrat sig i ärendet. Söråkers IF Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret

18 Protokoll Bostadsanpassning Yttrande över tilläggsbudget Dnr KS/2011:246 Kommunstyrelsen beslutar Bevilja miljö- och byggnadsnämnden kronor i tilläggsanslag 2011 för bostadsanpassningen att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag för bostadsanpassningen med ytterligare 456 tkr Den 10 oktober ( 258) beviljade kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden 720 tkr i tilläggsanslag 2011, att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Tilläggsbudgeten avsåg två större ärenden, som skulle påbörjas 2011 och avslutas under Nya beräkningar visar på att fler anpassningsåtgärder för dessa ärenden kommer att hinna utföras i år än enligt tidigare rapporter, vilket innebär ökade kostnader med 456 tkr, men motsvarande lägre kostnader nästa år. s tidigare behandling Kommunstyrelsen, , KS 138 Kommunstyrelsen, , KS 189 Kommunstyrelsen , KS 258 Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret

19 Protokoll Socialnämndens begäran om utökad budget gällande Försörjningsstöd Dnr KS/2011:248 Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppdra till socialnämnden att för 2011 tillfälligt redovisa en positiv budgetavvikelse för budgetramen exklusive försörjningsstöd med ytterligare kronor. Överskottet ska täcka ett underskott för budgetramen för försörjningsstöd med ytterligare kronor. 2. Den totala positiva budgetavvikelsen som socialnämnden då ska redovisa för budgetramen exklusive försörjningsstöd 2011 blir då, tillsammans med kommunfullmäktiges beslut , kronor. 3. Tillåta en negativ budgetavvikelse för socialnämndens anslag för försörjningsstöd 2011 på ytterligare kronor. 4. Den totala negativa budgetavvikelsen som socialnämndens då tillåts redovisa för anslaget för försörjningsstöd 2011 blir då, tillsammans med kommunfullmäktiges beslut , kronor. Per den 30 april var socialnämndens prognos att försörjningsstödet skulle kosta 17 mnkr 2011, dvs. 3 mnkr mer än budgeten på 14 mnkr. Socialnämnden inkom i maj med en begäran om utökad budgetram för försörjningsstödet med 3 mnkr I oktober beviljade fullmäktige socialnämnden 1 mnkr i tilläggsanslag för försörjningsstödet 2011 att finansieras från anslaget för oförutsedda behov. För att täcka de resterande 2 mnkr fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr för budgetramen exklusive försörjningsstöd Per den 31 oktober är prognosen att försörjningsstödet kommer att kosta 19 mnkr Socialnämnden har nu inkommit med en begäran om tilläggsbudget för försörjningsstödet med ytterligare 2 mnkr. s tidigare behandling Kommunstyrelsen , 174 Kommunstyrelsen , 247 Kommunstyrelsen , 270 Kommunfullmäktige , 121 Socialnämnden Kommunledningskontoret

20 Protokoll Vindkraftläget i Timrå kommun Dnr KS/2011:247 Uppdra till samhällsenheten att informera om vindkraftsläget idag. I samband med informationen bör kommunstyrelsen delges vilka juridiska förutsättningar en kommun har för att medverka direkt eller indirekt för att bidra till vindkraftens utveckling. Timrå kommun antog en vindkraftplan genom beslut i kommunfullmäktige, den 26 april Eftersom en tid har förflutit sedan beslutet fattades kan det vara bra att få en översiktlig bild av vindkraftsläget i kommunen i dag. Vi får idag rapporter om hur enskilda kommuner agerar framförallt genom sina kommunala energibolag. Det vore av intresse av att få det utrett hur en kommun får agera och vilka ställningstagande som behöver göras för att på bästa sätt främja vindkraftsutvecklingen i kommunen. Samhällsenheten Kommunstyrelsen

21 Protokoll Revisionsrapport Löner och ersättningar Yttrande Dnr KS/2011:57 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen meddelar i brev av sin önskan om ett förtydligande om vilka förändringar som kommer att genomföras vid löneenheten för att stärka den interna kontrollen vid registrering i lönesystemet. Rekommendationen är fortsatt att processen gås igenom och att väsentliga moment kompletteras med ytterligare kontroller. Som noterats i revisionsrapporten finns idag i huvudsak två typer av kontroller: dels programmerade kontroller i systemet, dels manuella kontroller av lönelistor m.m. samt rimlighetskontroller från ekonomienhetens sida vad gäller bokförda löne- och lönebikostnader. Revisionen har i sitt arbete inte närmare granskat att dessa kontroller fungerar. Vidare har alla chefer/personalansvariga ett IT-verktyg (Impromptu), som möjliggör kontinuerlig kontroll av löner, arbetstider och annan relevant information vad gäller underställd personal. Kommunen är givetvis alltid beredd att ompröva arbetssätt och rutiner för att så långt som möjligt säkerställa verksamheten ur alla aspekter. Kommunen har dock inte upplevt några betydande problem eller lidit några nämnvärda skador på det här området. På erfarenhetens grund är det vår bedömning att nuvarande former för kontroll i här aktuella avseenden är tillfyllest. Dock pågår nu en genomgång av den interna kontrollen. Med den som grund har vi möjligheter att på nytt bedöma om och i så fall vilka ytterligare kontroller som kan bidra till att trygga processen. Skulle sådana åtgärder bedömas angelägna men kräva personalförstärkningar måste emellertid kostnaderna för ett mer omfattande kontrollsystem ställas i relation till hur mycket riskerna för felaktigheter kan minskas. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 19 april , beslutat bordlägga ärendet i avvaktan på ytterligare information. Kommunstyrelsen har, den 10 maj , beslutat avvakta med beslut i ärendet för en dialog med revisionen. Kommunstyrelsen har, den 7 juni , beslutat avge yttrande över revisionsrapporten. Revisionen Kommunledningskontoret

22 Protokoll Återrapportering av Styrel-uppdrag Dnr KS/2011:241 Informationen om Styrel läggs till handlingarna. Säkerhets- och skyddschefen återrapporterar till kommunstyrelsen uppdraget att prioritera el till samhällsviktiga objekt inom Timrå kommun. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslöt , KS 2011:150, att 1. genomföra Styrel enligt Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inriktningsdokument beträffande elprioritering; 2. uppdra till Säkerhets- och skyddschefen att tillsammans med beredskapssamordnaren prioritera samhällsviktiga objekt inom Timrå kommun för överlämning till länsstyrelsen; samt 3. uppdra till Säkerhets- och skyddschefen att, under hänsynstagande till det sekretesskydd som gäller, informera kommunstyrelsen efter uppdragets genomförande. Kommunledningskontoret

23 Protokoll Uppgradering av växel - upprustning i centrala delar i kommunhuset Dnr KS/2011: Godkänna upprustning av växel i centrala delar av kommunhuset. 2. Kostnaden belastar kommunledningskontorets budgetanslag för Timrå kommuns växel MD 110 har varit i drift under många år. Det betyder att mjukvaruuppgraderingar och support har slutat att ges av systemtillverkaren. Systemtillverkaren tillhandahåller dock hårdvara ytterligare en tid till våren Konsekvenserna av nuläget är att det finns begränsade möjligheter för Timrå kommun att göra förändringar och anpassa växeln till verksamheterna. Väntar man allt för länge med att vidta åtgärder kan det till och med bli svårt att få tag i reservdelar till växeln vilket gör att funktioner inte kan återställas vid händelse av fel. Timrå kommun och Sundsvalls kommun har likadana fabrikat och modeller av växlar som för ett antal år sedan integrerades till en enhet. Utan att ha tagit ställning till om växeln i framtiden skall vara gemensam med Sundsvalls kommun eller ej, bör de centrala delarna i kommunhuset uppgraderas. Det kan göras oavsett vilket val av driftform kommunen gör i ett senare skede, utan risk för onödiga kostnader. Kommunledningskontoret, genom Lennart Käll, har gjort en sammanställning över kostnaderna för uppgraderingen. Kommunledningskontoret, IT

24 Protokoll Uppgradering av telefonväxel - egen eller gemensam växel Dnr KS/2011:236 Uppdra till kommunledningskontoret att utreda hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas. Timrå kommuns avtal med Sundsvalls kommun om växeltjänster går ut Kommunledningskontoret, genom Lennart Käll, har gjort en jämförelse över kostnaderna för alternativen Egen växel sammanbunden med Sundsvalls kommun samt Gemensam växel mellan Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Ett annat alternativ kan vara att upphandla telefonisttjänster och samverka med annan leverantör. Frågan om Timrå kommuns framtida växelfunktion bör dock utredas vidare. Kommunledningskontoret, IT

25 Protokoll Motionssvar - motion från (FP), slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun Dnr KS/2010:234 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (FP). Folkpartiet har inkommit med en motion med rubriken Slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun. Motionen har skickats i likalydande exemplar till de båda kommunerna. Den föreslår att genomföra en folkomröstning i frågan senast inom tre år, i god till före nästa val till kommunfullmäktige samt att vidta nödvändiga förberedelser för folkomröstning och senare sammanläggning av kommunerna. Genom kommunallagen, kap 5, 34, kan kommunfullmäktige besluta att inhämta kommuninvånarnas åsikt i en fråga genom folkomröstning, opinionsundersökning eller ett liknande förfarande. En folkomröstning är endast rådgivande. Folkomröstningar kan också göras med stöd av indelningslagen (1979:411). Sedan det 1977 blev möjligt att anordna kommunala folkomröstningar har ett sextiotal sådana genomförts. Ungefär hälften har handlat om kommunindelning. Under senare tid har ingen indelningsändring skett som inneburit att kommuner har slagits samman. Lagen om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692) anger att kommunfullmäktige i anslutning till ett beslut om att hålla en folkomröstning även ska besluta om 3. dag för omröstningen, 4. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 5. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 6. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 7. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 8. när omröstningen senast skall vara avslutad.

26 Protokoll 26 En folkomröstning skulle uppskattningsvis kosta tkr att genomföra i Timrå. Om den genomförs i samband med annat val blir kostnaden lägre. Om de båda fullmäktigeförsamlingarna skulle besluta om att ansöka om en sammanslagning ska Kammarkollegiet utse en särskild utredare. Därefter ska frågan skickas på remiss till kommunerna och länsstyrelsen. Ärende lämnas sedan till regeringen för beslut. Därefter går frågan tillbaka till kommunerna som måste fatta nödvändiga beslut inklusive ekonomiska regleringar. En indelningsändring träder i kraft 1 januari året efter det år då hela riket går till val. Lagen om indelningsändringar kräver att ändringen kan antas medföra bestående fördelar för kommunerna eller andra fördelar från allmän synpunkt. Faktorer som beaktas vid bedömningen är befolkningsutveckling, näringsgeografiska hänsyn, såsom tätortsstruktur, avståndsförhållanden, arbetsmarknad, sysselsättning, bostäder och kollektivtrafik. Indelningsändringens inverkan på kommunal service och kommunalekonomiska frågor, såsom förvaltningskostnader och kommunalskatt måste också beaktas. En folkomröstning om en eventuell kommunsammanslagning bör föregås av en objektiv konsekvensutredning som medborgarna kan ta del av inför en omröstning. Utan en adekvat utredning är det omöjligt att väga för- och nackdelar med en sammanslagning. Utredningar om kommunsammanslagningar i andra kommuner har gjorts i olika omfattning. Konsultkostnader för en sådan utredning uppskattas till ca 500 tkr. På ett antal områden pågår idag samverkan mellan Sundsvalls respektive Timrå kommun. Samarbetena har initierats på funktionella grunder, d v s parterna har funnit samverkan vara till ömsesidig fördel. Vissa av dessa samarbeten omfattar flera parter/kommuner, ibland efter att ha växt från att ursprungligen ha varit ett tvåkommunsamarbete. Exempel på sådana funktionella samarbeten är: Räddningstjänst Vattenbolag Överförmyndarverksamhet Gymnasiesamverkan Vuxenskolan Handläggning av alkoholtillstånd Krishantering. Upphandlingsverksamhet Samverkan telefoni och IT

27 Protokoll 27 Vidare sker, med variation över tid, i projektform gemensamma aktiviteter på ett antal områden, inte sällan i samverkan med flera aktörer. Nämnas kan även de gemensamma ambitioner kring framför allt regionens framtida infrastruktur som tar sig uttryck i begreppet Sundsvallsregionen. s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade, den 27 september , att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. s behandling i kommunstyrelsen Vänsterpartiet avstod från att ta ställning till motionen. Björn Hellquist (FP) föreslog bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S) och Niklas Edén (C) föreslog avslag på motionen. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige

28 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2011:41 Kommunstyrelsen beslutar Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 26/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Autoliv Nr 27/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Loomis B Nr 28/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier NCC B Nr 29/2011 August Bångs Skolstiftelse försäljning av aktier Skanska B Nr 30/ August Bångs Skolstiftelse - köp av aktier NCC B Kommunledningskontoret

29 Protokoll Delegationsbeslut nr 1/11 - kultur- och teknik Dnr KS/2011:235 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/11 - Kultur- och teknikchef Tecknande av avtal om elleverans. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 9 november , beslutat att fastställa en ny delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla fr o m den 1 januari Kultur- och teknikchefen

30 Protokoll Uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap Dnr KS/2011: Rapporten läggs till handlingarna. 2. Uppdra till samhälls- och servicechefen att åtgärda synpunkterna som länsstyrelsen redovisat i rapporten. Länsstyrelsen har i skrivelse, den 10 november 2011, genomfört uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap. Länsstyrelsen ska enligt 54 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Samhälls- och servicechef Kommunstyrelsen

31 Protokoll Åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet - Anmälan Dnr KS/2011:232 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Agenda 22-samordnare Annette Lehnberg har i skrivelse den 22 augusti 2011, påtalat behovet av åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet. Kommunledningskontoret har hos budgetberedningen äskat kr nästa år för detta ändamål. Åtgärderna består av dels införskaffandet av en s.k. tillgänglighetsväska för hörselskadade, dels utbildningsinsatser för webbredaktörer för att kunna erbjuda en hemsida som är läsbar med hjälpmedel. Eftersom kommunledningskontoret kommer att uppvisa ett större överskott 2011, kommer åtgärderna att genomföras redan under innevarande år. Inga medel behöver anslås för budgetåret Agenda 22-samordnare Utredningssekreterare

32 Protokoll Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt - Anmälan Dnr KS/2011:208 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, daterad 1 november 2011, upprättat synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt samt skickat dessa till MittSverige Vatten AB. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik

33 Protokoll KS-uppdrag - anmälan Dnr KS/2011:249 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag.

34 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Strålskyddsmyndigheten Information om trådlösa nätverk i skolor, 26 oktober Länsstyrelsen Västernorrland Remissyttrande till energimyndigheten gällande urval av områden avseende riksintresse för vindbruk till havs, 31 oktober Tillstånd till allmän kameraövervakning vid tankningsstationen TruckDiesel på Terminalvägen i Timrå samt vid tankningsstationen Statoil på Köpmangatan 51 i Timrå, 21 oktober Prövning enl 6 kap 5 Miljöbalken i samband med förlängning av nätkoncession för linje avseende befintlig 400 kv ledning mellan Hjälta och Hamra. et gäller ledningssträckning inom Sollefteå, Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlandsläns, 19 oktober Risk- och sårbarhetsanalys 2011, 11 november Protokoll från tillsyn av allmän kameraövervakning Timrå simhall, 3 november Länsstyrelsen Stockholms Län Fem familjer, nationella minoriteter, språk och identitet, 4 november Timrå kommun Miljö- och byggkontorets yttrande avseende synpunkter på vindkraft i Härnösands kommun tematiskt tillägg till översiktsplan 2011, 31 oktober Miljö- och byggnadsnämndens detaljplan för Söråkers industriområde, Söråker 11:1 m fl samt upphävande av byggnadsplan B 130- Antagande av plan förslaget med ändringar och kompletteringar som redovisats i samrådsredogörelsen.

35 Protokoll 35 Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi, oktober Din Tur Upphandling av länets kollektivtrafik med buss med trafikstart juni 2014, 11 november Protokoll MittSverige Vatten AB, styrelsen, 29 september Timrå Vatten AB, styrelsen, 27 september AB Timråbo, styrelsen, 7 november Medelpads Räddningstjänstförbund, ägarråd, 20 oktober 2011.

36 Protokoll Fullmakt att överlämna aktiebrev Dnr KS/2011:255 Utfärda fullmakt för samhälls- och servicechef Mona Backlund att för kommunens räkning överlämna aktiebrev till köparen mot undertecknad revers vid förvärv/överlåtelse av aktier i Västernorrlands Läns trafik AB. Kommunfullmäktige beslutade , 122, om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län från I beslutet punkt 6 godkändes bl a styrdokument om förvärv/aktieöverlåtelse med revers. Av styrdokumentet framgår att vid ett tillträdesmöte i Januari 2012 skall representant med fullmakt för säljaren överlämna aktiebrev till köparen mot undertecknad revers, kommunen behöver därför utse representant som får fullmakt att agera som säljare vid tillträdesmötet. I Timrå kommun är samhälls- och servicechefen ansvarig för den enhet där kollektivtrafikfrågor handläggs, kommunledningskontoret föreslår därför att samhällsoch servicechef Mona Backlund befullmäktigas för detta uppdrag. Kommunledningskontoret

37 Protokoll Fullmakt elleveranser Dnr KS/2011:256 Timrå kommun bemyndigar kommunchefen att lämna fullmakt till E.on Försäljning Sverige AB att hos Statens energimyndighet företräda kommunen gällande ursprungsgarantier för el. Timrå kommun är genom sitt innehav i Bergeforsens kraftverk elproducent. Från år 2012 skall varje elproducent lämna sk ursprungsgarantier. Timrå kommuns elproduktion försäljs via E.on och kommunen har ett behov av att införskaffa ursprungsgarantier. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen lämnar fullmakt till E.on att för kommunens räkning ansöka om ursprungskraftsgarantier hos Statens energimyndighet. Kultur- och teknik

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (38) Datum Tid Kl. 13.00 17.00 Plats Beslutande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga närvarande Tomas Alsfjell, vik. kommunchef, 55-72 Ulf Bergsten, kommunsekreterare,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-04-07 1(47) Plats och tid Rinmansalen i stadshuset, klockan 15:00-15:40 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer