Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Jan-Christer Jonsson (S) och Tony Andersson (M) Omedelbar justering Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 337 Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Niklas Edén (C) Björn Hellquist (FP) Monica Åkerhjelm Bergström (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Helene Olofsson, kanslisekreterare Anita Hellstrand (C), ersättare Henrik Sendelbach (KD), ersättare Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret torsdag den 8 december 2011 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Jan-Christer Jonsson (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

3 Protokoll 3 Ärenden till kommunstyrelsen den 6 december 2011 Utredning om integrations tillhörighet inom socialförvaltningen, 308 Fördelning av etableringsersättning, 309 Samhall AB - Omförhandling av avtal, 310 Vivsta 3:43 (del av) - förfrågan från brf Ströget om övertagande av park, 311 Förvärv av Vivstavarv 1:8 och del av Vivstavarv 1:68, 312 Öden 2:18 (del) överenskommelse om hävning av köpekontrakt, 313 sattestanter 2012, 314 Bidrag till friskvård för anställda i Timrå kommun, 315. Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 31 oktober 2011, 316 Yttrande över betänkande Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet, 317 Revisionsrapport Skolinvestering svar, 318 Timrå hästsportförenings ansökan om projektstöd samt ett långfristigt lån, 319 Skrivelse/kommentar ang tillägg i avtal om överlåtelse av Söråkers idrottsplats, 320 Bostadsanpassning - Yttrande över tilläggsbudget, 321 Socialnämndens begäran om utökad budget gällandeförsörjningsstöd, 322 Vindkraftläget i Timrå kommun, 323 Revisionsrapport löner och ersättningar svar, 324 Återrapportering av STYREL- uppdrag, 325 Uppgradering av växel - upprustning i centrala delar i kommunhuset, 326 Uppgradering av telefonväxel - egen eller gemensam växel, 327 Motionssvar - Slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun, 328 Delegationsbeslut ekonomichefen, 329 Delegationsbeslut kultur- och teknik, 330 Uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap, 331 Åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet Anmälan, 332 Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter Wifsta vattentäkt, 333 KS-Uppdrag, 334 Anmälan av informationsärenden, 335 Fullmakt att överlämna aktiebrev, 336 Fullmakt elleveranser, 337

4 Protokoll Utredning integrations tillhörighet inom socialförvaltningen Dnr KS/2011: Arbetsmarknadsenhetens integrationsverksamhet överflyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden då den nya reformen är helt genomförd. 2. Integrationsverksamheten förläggs organisatoriskt under Individ- och familjeomsorgen. Den organisatoriska tillhörigheten för flyktingverksamheten ska gagna den enskilde så att den upplever det enkelt och att den får samma handläggning som andra boende i kommunen. Samt att nyttjandet av kommunens resurser är optimalt. s tidigare behandling Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 18 januari 2011 till socialförvaltningen att utreda flyktingverksamhetens organisatoriska tillhörighet inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen har, den 8 november , bordlagt ärendet till kommunstyrelsen den 6 december Lars Backlund, verksamhetschef Inga-Lill Nilsson, områdeschef

5 Protokoll Förslag till fördelning av etableringsersättning Dnr KS/2011:242 Återremittera ärendet till Integrationsenheten för att invänta synpunkter från träff med förvaltningarna. Utifrån den nya etableringsreformen som trädde i kraft , förändrades de ekonomiska förutsättningarna angående ersättning till kommuner. Under 2011 har ersättning utbetalts från både gamla och nya reformen. Enligt den gamla reformen får kommunen ersättning med kr per individ under 24 månader, med den nya reformen så blir den summan kr per individ under 24 månader. Den gamla reformen fasas ut under 2012 och kommer att ersättas fullt ut med den nya, därför måste ett nytt beslut tas om fördelning av etableringsersättningen. Lars Backlund

6 Protokoll Omförhandling av avtal med Samhall AB Dnr KS/2011:245 Medge att sänka antalet timmar i avtalet med Samhall AB enligt integrationsenhetens förslag. Samhall AB har sagt upp avtalet med Timrå kommun för omförhandling. s tidigare behandling har behandlats tidigare i kommunstyrelsen Dnr KS/2009:220 Lars Backlund

7 Protokoll Vivsta 3:43 (del av) - förfrågan från Brf Ströget om övertagande av park Dnr KS/2010:226 Avslå erbjudandet om förvärv av parkmark från Bostadsrättsföreningen Ströget, med hänvisning till stadsarkitekt Hans-Erik Åslins skrivelse och motivering att området inte behövs som allmän park. Brf Ströget har i skrivelse som inkom till kommunledningskontoret den 1 september 2010, erbjudit kommunen att förvärva parken inom bostadsrättsföreningens fastighet Vivsta 3:43. Kultur- och tekniknämnden har den 26 augusti 2010, 58, beslutat se positivt på skrivelsen. Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin, Miljö- och byggkontoret, har i skrivelse den 24 oktober 2011, föreslagit att framställan avslås med hänsyn till att området inte behövs som allmän park. Kultur- och tekniknämnden Stadsarkitekt Hans-Erik Åslin

8 Protokoll Vivstavarv 1:8 och del av Vivstavarv 1:68 förvärv Dnr KS/2011: Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering, innebärande att fastigheten Vivstavarv 1:8 regleras till kommunens fastighet Vivsta 7:1 och att del av Vivstavarv 1:68 regleras till kommunens fastighet Vivstavarv 1: Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen om fastighetsregelring. Trafikverket har löst in ytterligare en bostadsfastighet, Vivstavarv 1:68 vid Köpmangatan alldeles söder om Gamla apoteket. I kommunstyrelsens beslut köpte kommunen fastigheten Vivstavarv 1:33 av Trafikverket för att ha mark tillgänglig för utbyggnad av ny gång- och cykelväg från Köks-Johan och vidare norrut via Visvtavarvstjärn. Av samma skäl är det angeläget att äga Vivstavarv 1:68. Fastigheten Vivstavarv 1:8 är en obebyggd restfastighet intill Köpmangatan som kommunen också behöver nyttja av samma skäl. Samråd i ärendet har skett med kultur- och teknikförvaltningen. Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik Kommunledningskontoret

9 Protokoll Öden 2:18 (del) - Överenskommelse om hävning av köpekontrakt daterat Anmälan Dnr KS/2009:99 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2009, 67, att godkänna köpekontrakt mellan Timrå kommun och Agilityshop avseende ca m 2 av fastigheten Öden 2:18. Köparen hade för avsikt att på fastigheten anlägga träningsplan och träningshall för agility mm. Efter kontraktets tecknande har Agilityshop beslutat förlägga sin verksamhet på annan, ej kommunägd, mark. Agilityshop och Timrå kommun har upprättat en överenskommelse om hävning av köpekontraktet från den 17 juni Kommunledningskontoret Näringslivskontoret Kultur & Teknik Agilityshop

10 Protokoll sattestanter 2012 Dnr KS/2011:234 Fastställa beslutsattestanter för bokföringsår Kommunfullmäktige fastställde den 30 mars 2009, 24, nytt Reglemente för attest. Reglementet föreskriver att styrelser och nämnder årligen ska utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Kommunledningskontoret har för kommunledningskontoret, kommunens anslag till räddningstjänst, arbetsmarknadsenheten, samhällsenheten och finansförvaltning upprättat förslag över beslutsattestanter och ersättare, inklusive beloppsnivåer för attest. Kommunledningskontoret Arbetsmarknadsenheten Samhällsenheten

11 Protokoll Bidrag till friskvård för anställda i Timrå kommun. Dnr KS/2011:243 Höja friskvårdbidraget till 750 kronor per år. Timrå kommun har sedan 1999 erbjudit alla anställda att få ett bidrag till friskvård på 500 kronor per år. Eftersom bidraget inte höjts på länge föreslår vi en höjning till 750 kronor per anställd och år. Bidraget utges vid upplämnande av kvitto från deltagande av olika friskvårdsaktiviteter. Bidraget ges till motion på gym, simning och Friskis och svettis. Regelbunden fysisk aktivitet med bowling, racketsporter som t ex tennis och badminton och lagsporter som t ex volleyboll och handboll omfattas också av bidraget. Även andra former för utövande av motion som danskurser, yoga, tai chi och quigong. Eftersom skatteverket inte godkänner sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning omfattas dessa inte av bidraget. Bidraget gäller inte heller klädutrustning som t ex träningsskor. Sporter som inte innebär motion i betydelsen fysisk träning omfattas inte heller. Exempel på sådana sporter är bridge och körsång. Kommunledningskontoret

12 Protokoll Ekonomisk periodrapport med helårsprognos per den 31 oktober 2011 Dnr KS/2011:7 Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppmana barn- och utbildningsnämnden att fullfölja arbetet med att vidta åtgärder för att hålla budgeten för Uppmana miljö- och byggnadsnämnden att fullfölja arbetet med att vidta åtgärder för att hålla budgeten för Det prognostiserade underskottet för miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassning behandlas i separat ärende. 4. Ökningen av det prognostiserade underskottet för socialnämnden försörjningsstöd behandlas i separat ärende. 5. Periodrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har upprättat ekonomisk periodrapport inkluderande en helårsprognos per den 31 oktober T.o.m. den 31 oktober är det budgeterade resultatet 10,7 mnkr, medan det redovisade resultatet uppgår till 39,9 mnkr. Budgetavvikelsen är därmed +29,2 mnkr, varav +18 mnkr för styrelse och nämnder och +11,2 mnkr för finansieringen. Det prognostiserade resultatet för helåret 2011 uppgår till 22,7 mnkr, vilket är 16 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 6,7 mnkr. Den prognostiserade budgetavvikelsen för styrelse och nämnder är +4,5 mnkr och för finansieringen +11,5 mnkr. Det prognostiserade resultatet på 22,7 mnkr är lika med 2,7 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Behov av att förbättra soliditeten, som i bokslutet för 2010 uppgick till -36 % inklusive pensionsåtagande som kommunens anställda tjänade in före 1998, samt att finansiera en högre investeringsnivå med egna pengar talar sammantaget för att Timrå kommun bör ha ett resultat som uppgår till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

13 Protokoll 13 Att kommunen kan uppnå en resultatnivå på 2,7 % 2011 får ses som mycket positivt, särskilt med tanke på den stora osäkerhet som råder om utvecklingen av den globala ekonomin, som kan komma att påverka kommunernas skatteintäkter kommande år negativt. Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Socialnämnden Kommunledningskontoret

14 Protokoll Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59) - Yttrande Dnr KS/2011:207 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Regeringen beslutade i mars 2010 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och landstings verksamheter kan förebyggas samt föreslå möjliga förändringar i nuvarande regelverk, t.ex. avseende det kommunala balanskravet. Utredaren skulle också lämna förslag till ett system för stabilisering av kommunsektorns intäkter över en konjunkturcykel. I utredningen ges förslaget att kommuner och landsting ska ha möjlighet att sätta av medel i en resultatutjämningsreserv, som kan användas för att täcka underskott i budget och/eller bokslut när konjunkturen viker. De reserverade medlen ska vara avsedda att möjliggöra bibehållandet av en stabil verksamhet även om skatteintäkterna utvecklas svagare än vid en normal konjunktur. I anslutning till detta lämnas också ett antal förslag till förändring av regelverket för den kommunala redovisningen. Utredaren föreslår också att kommunerna och landstingen ska sätta av medel till en central kommunstabiliseringsfond, som innebär en garanti om en lägsta utveckling av det kommunala skatteunderlaget på 2,2 %. Förslagen föreslås träda i kraft För resultatutjämningsreserven föreslås en retroaktivitet fr.o.m Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. Finansdepartementet Kommunledningskontoret

15 Protokoll Revisionsrapport Skolinvestering - Yttrande Dnr KS/2011:218 Kommunstyrelsen beslutar Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av skolinvestering och till kommunen överlämnat en revisionsrapport. Revisionen begär att kommunstyrelsen senast den 31 december lämnar synpunkter på de förslag och rekommendationer som finns i rapporten, främst de i sammanfattningen. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till svar på revisionsrapporten. Revisionen KPMG Kommunledningskontoret Kultur- och teknikförvaltningen

16 Protokoll Timrå Hästsportförenings ansökan om projektstöd samt ett långfristigt lån Dnr KS/2011: Meddela länsstyrelsen att kommunstyrelsen ser positivt på projektet. 2. Överlämna frågan om kommunens medfinansiering i projektet till kultur- och tekniknämnden för ställningstagande. 3. Timrå Hästsportförenings ansökan om ett långfristigt lån avslås. Timrå Hästsportförening har inkommit till kommunen med en ansökan om bidrag på 0,5 mnkr och ett lån på 1,7 mnkr för uppförandet av ett gäststall, som ska användas för uppstallning av gästande hästar i samband med tävlingar vid Timrå ridstadion. Den totala kostnaden för projektet är enligt hästsportföreningen beräknad till 4,9 mnkr, varav föreningen har erhållit positiva förhandsbesked avseende 2,2 mnkr i stöd från Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Man har också ansökt om 0,5 mnkr i bygdemedel. Under ärendets beredning har det kommit information från Länsstyrelsen om att Timrå kommun inte hör till det område där bygdemedel kan beviljas. Länsstyrelsen har dock muntligen meddelat att man har för avsikt att bevilja ett projektstöd inom sin budget för En kommunal medfinansiering skulle visa på att kommunen stödjer projektet och underlätta Länsstyrelsens beviljande av projektstöd. Enligt kultur- och tekniknämndens reglemente, som fullmäktige har beslutat om, är det kultur- och tekniknämnden som är ansvarig för bidrag till föreningar. Nämnden har tidigare i år beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen pga. att nämnden inte ansåg sig ha dessa pengar inom sin budgetram. Ett nytt budgetår närmar sig dock nu och enligt Länsstyrelsen är det inte nödvändigt att kommunen fattar beslut under Kultur- och tekniknämnden är därmed den nämnd som ska besluta i frågan. Det är inte förenligt med Kommunallagen att en kommun bedriver bankverksamhet. Under ärendets beredning har Timrå Hästsportförening muntligen meddelat att lånefinansieringen kan lösas på annat sätt. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden, , 66 Kultur- och tekniknämnden, , 84 Kommunstyrelsen, , 260 Kultur- och tekniknämnden Timrå Hästsportförening Kommunledningskontoret

17 Protokoll Söråkers idrottsplats - Skrivelse/kommentar angående tillägg i avtal om överlåtelse av idrottsplatsen Dnr KS/2011:64 Avslå tillägg i avtalet om överlåtelse av Söråkers idrottsplats med hänvisning till kulturoch teknikförvaltningens yttrande. Ideella föreningen Söråkers IF har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2011, lämnat önskemål om att tillägg görs i avtalet om överlåtelse av Söråkers idrottsplats. Tilläggen gäller dels att dolda fel och brister som kan härledas till före övertagandet skall vidtas och bekostas av kommunen, dels att nyttjare som inte betalar hyresavgiften i tid kan utestängas från anläggningen. Kultur- och teknikförvaltningen, Ronnie Söderlund, har yttrat sig i ärendet. Söråkers IF Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret

18 Protokoll Bostadsanpassning Yttrande över tilläggsbudget Dnr KS/2011:246 Kommunstyrelsen beslutar Bevilja miljö- och byggnadsnämnden kronor i tilläggsanslag 2011 för bostadsanpassningen att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag för bostadsanpassningen med ytterligare 456 tkr Den 10 oktober ( 258) beviljade kommunstyrelsen miljö- och byggnadsnämnden 720 tkr i tilläggsanslag 2011, att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Tilläggsbudgeten avsåg två större ärenden, som skulle påbörjas 2011 och avslutas under Nya beräkningar visar på att fler anpassningsåtgärder för dessa ärenden kommer att hinna utföras i år än enligt tidigare rapporter, vilket innebär ökade kostnader med 456 tkr, men motsvarande lägre kostnader nästa år. s tidigare behandling Kommunstyrelsen, , KS 138 Kommunstyrelsen, , KS 189 Kommunstyrelsen , KS 258 Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret

19 Protokoll Socialnämndens begäran om utökad budget gällande Försörjningsstöd Dnr KS/2011:248 Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppdra till socialnämnden att för 2011 tillfälligt redovisa en positiv budgetavvikelse för budgetramen exklusive försörjningsstöd med ytterligare kronor. Överskottet ska täcka ett underskott för budgetramen för försörjningsstöd med ytterligare kronor. 2. Den totala positiva budgetavvikelsen som socialnämnden då ska redovisa för budgetramen exklusive försörjningsstöd 2011 blir då, tillsammans med kommunfullmäktiges beslut , kronor. 3. Tillåta en negativ budgetavvikelse för socialnämndens anslag för försörjningsstöd 2011 på ytterligare kronor. 4. Den totala negativa budgetavvikelsen som socialnämndens då tillåts redovisa för anslaget för försörjningsstöd 2011 blir då, tillsammans med kommunfullmäktiges beslut , kronor. Per den 30 april var socialnämndens prognos att försörjningsstödet skulle kosta 17 mnkr 2011, dvs. 3 mnkr mer än budgeten på 14 mnkr. Socialnämnden inkom i maj med en begäran om utökad budgetram för försörjningsstödet med 3 mnkr I oktober beviljade fullmäktige socialnämnden 1 mnkr i tilläggsanslag för försörjningsstödet 2011 att finansieras från anslaget för oförutsedda behov. För att täcka de resterande 2 mnkr fick socialnämnden i uppdrag att redovisa en positiv budgetavvikelse med 2 mnkr för budgetramen exklusive försörjningsstöd Per den 31 oktober är prognosen att försörjningsstödet kommer att kosta 19 mnkr Socialnämnden har nu inkommit med en begäran om tilläggsbudget för försörjningsstödet med ytterligare 2 mnkr. s tidigare behandling Kommunstyrelsen , 174 Kommunstyrelsen , 247 Kommunstyrelsen , 270 Kommunfullmäktige , 121 Socialnämnden Kommunledningskontoret

20 Protokoll Vindkraftläget i Timrå kommun Dnr KS/2011:247 Uppdra till samhällsenheten att informera om vindkraftsläget idag. I samband med informationen bör kommunstyrelsen delges vilka juridiska förutsättningar en kommun har för att medverka direkt eller indirekt för att bidra till vindkraftens utveckling. Timrå kommun antog en vindkraftplan genom beslut i kommunfullmäktige, den 26 april Eftersom en tid har förflutit sedan beslutet fattades kan det vara bra att få en översiktlig bild av vindkraftsläget i kommunen i dag. Vi får idag rapporter om hur enskilda kommuner agerar framförallt genom sina kommunala energibolag. Det vore av intresse av att få det utrett hur en kommun får agera och vilka ställningstagande som behöver göras för att på bästa sätt främja vindkraftsutvecklingen i kommunen. Samhällsenheten Kommunstyrelsen

21 Protokoll Revisionsrapport Löner och ersättningar Yttrande Dnr KS/2011:57 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen meddelar i brev av sin önskan om ett förtydligande om vilka förändringar som kommer att genomföras vid löneenheten för att stärka den interna kontrollen vid registrering i lönesystemet. Rekommendationen är fortsatt att processen gås igenom och att väsentliga moment kompletteras med ytterligare kontroller. Som noterats i revisionsrapporten finns idag i huvudsak två typer av kontroller: dels programmerade kontroller i systemet, dels manuella kontroller av lönelistor m.m. samt rimlighetskontroller från ekonomienhetens sida vad gäller bokförda löne- och lönebikostnader. Revisionen har i sitt arbete inte närmare granskat att dessa kontroller fungerar. Vidare har alla chefer/personalansvariga ett IT-verktyg (Impromptu), som möjliggör kontinuerlig kontroll av löner, arbetstider och annan relevant information vad gäller underställd personal. Kommunen är givetvis alltid beredd att ompröva arbetssätt och rutiner för att så långt som möjligt säkerställa verksamheten ur alla aspekter. Kommunen har dock inte upplevt några betydande problem eller lidit några nämnvärda skador på det här området. På erfarenhetens grund är det vår bedömning att nuvarande former för kontroll i här aktuella avseenden är tillfyllest. Dock pågår nu en genomgång av den interna kontrollen. Med den som grund har vi möjligheter att på nytt bedöma om och i så fall vilka ytterligare kontroller som kan bidra till att trygga processen. Skulle sådana åtgärder bedömas angelägna men kräva personalförstärkningar måste emellertid kostnaderna för ett mer omfattande kontrollsystem ställas i relation till hur mycket riskerna för felaktigheter kan minskas. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 19 april , beslutat bordlägga ärendet i avvaktan på ytterligare information. Kommunstyrelsen har, den 10 maj , beslutat avvakta med beslut i ärendet för en dialog med revisionen. Kommunstyrelsen har, den 7 juni , beslutat avge yttrande över revisionsrapporten. Revisionen Kommunledningskontoret

22 Protokoll Återrapportering av Styrel-uppdrag Dnr KS/2011:241 Informationen om Styrel läggs till handlingarna. Säkerhets- och skyddschefen återrapporterar till kommunstyrelsen uppdraget att prioritera el till samhällsviktiga objekt inom Timrå kommun. s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslöt , KS 2011:150, att 1. genomföra Styrel enligt Myndighetens för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inriktningsdokument beträffande elprioritering; 2. uppdra till Säkerhets- och skyddschefen att tillsammans med beredskapssamordnaren prioritera samhällsviktiga objekt inom Timrå kommun för överlämning till länsstyrelsen; samt 3. uppdra till Säkerhets- och skyddschefen att, under hänsynstagande till det sekretesskydd som gäller, informera kommunstyrelsen efter uppdragets genomförande. Kommunledningskontoret

23 Protokoll Uppgradering av växel - upprustning i centrala delar i kommunhuset Dnr KS/2011: Godkänna upprustning av växel i centrala delar av kommunhuset. 2. Kostnaden belastar kommunledningskontorets budgetanslag för Timrå kommuns växel MD 110 har varit i drift under många år. Det betyder att mjukvaruuppgraderingar och support har slutat att ges av systemtillverkaren. Systemtillverkaren tillhandahåller dock hårdvara ytterligare en tid till våren Konsekvenserna av nuläget är att det finns begränsade möjligheter för Timrå kommun att göra förändringar och anpassa växeln till verksamheterna. Väntar man allt för länge med att vidta åtgärder kan det till och med bli svårt att få tag i reservdelar till växeln vilket gör att funktioner inte kan återställas vid händelse av fel. Timrå kommun och Sundsvalls kommun har likadana fabrikat och modeller av växlar som för ett antal år sedan integrerades till en enhet. Utan att ha tagit ställning till om växeln i framtiden skall vara gemensam med Sundsvalls kommun eller ej, bör de centrala delarna i kommunhuset uppgraderas. Det kan göras oavsett vilket val av driftform kommunen gör i ett senare skede, utan risk för onödiga kostnader. Kommunledningskontoret, genom Lennart Käll, har gjort en sammanställning över kostnaderna för uppgraderingen. Kommunledningskontoret, IT

24 Protokoll Uppgradering av telefonväxel - egen eller gemensam växel Dnr KS/2011:236 Uppdra till kommunledningskontoret att utreda hur Timrå kommuns växelfunktion ska drivas. Timrå kommuns avtal med Sundsvalls kommun om växeltjänster går ut Kommunledningskontoret, genom Lennart Käll, har gjort en jämförelse över kostnaderna för alternativen Egen växel sammanbunden med Sundsvalls kommun samt Gemensam växel mellan Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Ett annat alternativ kan vara att upphandla telefonisttjänster och samverka med annan leverantör. Frågan om Timrå kommuns framtida växelfunktion bör dock utredas vidare. Kommunledningskontoret, IT

25 Protokoll Motionssvar - motion från (FP), slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun Dnr KS/2010:234 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen. Mot beredningsförslaget reserverar sig Björn Hellquist (FP). Folkpartiet har inkommit med en motion med rubriken Slå samman Sundsvall och Timrå till en kommun. Motionen har skickats i likalydande exemplar till de båda kommunerna. Den föreslår att genomföra en folkomröstning i frågan senast inom tre år, i god till före nästa val till kommunfullmäktige samt att vidta nödvändiga förberedelser för folkomröstning och senare sammanläggning av kommunerna. Genom kommunallagen, kap 5, 34, kan kommunfullmäktige besluta att inhämta kommuninvånarnas åsikt i en fråga genom folkomröstning, opinionsundersökning eller ett liknande förfarande. En folkomröstning är endast rådgivande. Folkomröstningar kan också göras med stöd av indelningslagen (1979:411). Sedan det 1977 blev möjligt att anordna kommunala folkomröstningar har ett sextiotal sådana genomförts. Ungefär hälften har handlat om kommunindelning. Under senare tid har ingen indelningsändring skett som inneburit att kommuner har slagits samman. Lagen om kommunala folkomröstningar (SFS 1994:692) anger att kommunfullmäktige i anslutning till ett beslut om att hålla en folkomröstning även ska besluta om 3. dag för omröstningen, 4. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 5. den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, 6. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 7. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen, samt 8. när omröstningen senast skall vara avslutad.

26 Protokoll 26 En folkomröstning skulle uppskattningsvis kosta tkr att genomföra i Timrå. Om den genomförs i samband med annat val blir kostnaden lägre. Om de båda fullmäktigeförsamlingarna skulle besluta om att ansöka om en sammanslagning ska Kammarkollegiet utse en särskild utredare. Därefter ska frågan skickas på remiss till kommunerna och länsstyrelsen. Ärende lämnas sedan till regeringen för beslut. Därefter går frågan tillbaka till kommunerna som måste fatta nödvändiga beslut inklusive ekonomiska regleringar. En indelningsändring träder i kraft 1 januari året efter det år då hela riket går till val. Lagen om indelningsändringar kräver att ändringen kan antas medföra bestående fördelar för kommunerna eller andra fördelar från allmän synpunkt. Faktorer som beaktas vid bedömningen är befolkningsutveckling, näringsgeografiska hänsyn, såsom tätortsstruktur, avståndsförhållanden, arbetsmarknad, sysselsättning, bostäder och kollektivtrafik. Indelningsändringens inverkan på kommunal service och kommunalekonomiska frågor, såsom förvaltningskostnader och kommunalskatt måste också beaktas. En folkomröstning om en eventuell kommunsammanslagning bör föregås av en objektiv konsekvensutredning som medborgarna kan ta del av inför en omröstning. Utan en adekvat utredning är det omöjligt att väga för- och nackdelar med en sammanslagning. Utredningar om kommunsammanslagningar i andra kommuner har gjorts i olika omfattning. Konsultkostnader för en sådan utredning uppskattas till ca 500 tkr. På ett antal områden pågår idag samverkan mellan Sundsvalls respektive Timrå kommun. Samarbetena har initierats på funktionella grunder, d v s parterna har funnit samverkan vara till ömsesidig fördel. Vissa av dessa samarbeten omfattar flera parter/kommuner, ibland efter att ha växt från att ursprungligen ha varit ett tvåkommunsamarbete. Exempel på sådana funktionella samarbeten är: Räddningstjänst Vattenbolag Överförmyndarverksamhet Gymnasiesamverkan Vuxenskolan Handläggning av alkoholtillstånd Krishantering. Upphandlingsverksamhet Samverkan telefoni och IT

27 Protokoll 27 Vidare sker, med variation över tid, i projektform gemensamma aktiviteter på ett antal områden, inte sällan i samverkan med flera aktörer. Nämnas kan även de gemensamma ambitioner kring framför allt regionens framtida infrastruktur som tar sig uttryck i begreppet Sundsvallsregionen. s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade, den 27 september , att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. s behandling i kommunstyrelsen Vänsterpartiet avstod från att ta ställning till motionen. Björn Hellquist (FP) föreslog bifall till motionen. Ewa Lindstrand (S) och Niklas Edén (C) föreslog avslag på motionen. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige

28 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2011:41 Kommunstyrelsen beslutar Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 26/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Autoliv Nr 27/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier Loomis B Nr 28/ Per Bergmans Donationsstiftelse köp av aktier NCC B Nr 29/2011 August Bångs Skolstiftelse försäljning av aktier Skanska B Nr 30/ August Bångs Skolstiftelse - köp av aktier NCC B Kommunledningskontoret

29 Protokoll Delegationsbeslut nr 1/11 - kultur- och teknik Dnr KS/2011:235 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 1/11 - Kultur- och teknikchef Tecknande av avtal om elleverans. s tidigare behandling Kommunstyrelsen har, den 9 november , beslutat att fastställa en ny delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla fr o m den 1 januari Kultur- och teknikchefen

30 Protokoll Uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap Dnr KS/2011: Rapporten läggs till handlingarna. 2. Uppdra till samhälls- och servicechefen att åtgärda synpunkterna som länsstyrelsen redovisat i rapporten. Länsstyrelsen har i skrivelse, den 10 november 2011, genomfört uppföljning av Timrå kommuns krisberedskap. Länsstyrelsen ska enligt 54 5 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Samhälls- och servicechef Kommunstyrelsen

31 Protokoll Åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet - Anmälan Dnr KS/2011:232 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Agenda 22-samordnare Annette Lehnberg har i skrivelse den 22 augusti 2011, påtalat behovet av åtgärder för att eliminera hinder för delaktighet och tillgänglighet. Kommunledningskontoret har hos budgetberedningen äskat kr nästa år för detta ändamål. Åtgärderna består av dels införskaffandet av en s.k. tillgänglighetsväska för hörselskadade, dels utbildningsinsatser för webbredaktörer för att kunna erbjuda en hemsida som är läsbar med hjälpmedel. Eftersom kommunledningskontoret kommer att uppvisa ett större överskott 2011, kommer åtgärderna att genomföras redan under innevarande år. Inga medel behöver anslås för budgetåret Agenda 22-samordnare Utredningssekreterare

32 Protokoll Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt - Anmälan Dnr KS/2011:208 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, daterad 1 november 2011, upprättat synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt samt skickat dessa till MittSverige Vatten AB. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden har yttrat sig i ärendet Miljö- och byggkontoret Kultur- och teknik

33 Protokoll KS-uppdrag - anmälan Dnr KS/2011:249 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag.

34 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret. Strålskyddsmyndigheten Information om trådlösa nätverk i skolor, 26 oktober Länsstyrelsen Västernorrland Remissyttrande till energimyndigheten gällande urval av områden avseende riksintresse för vindbruk till havs, 31 oktober Tillstånd till allmän kameraövervakning vid tankningsstationen TruckDiesel på Terminalvägen i Timrå samt vid tankningsstationen Statoil på Köpmangatan 51 i Timrå, 21 oktober Prövning enl 6 kap 5 Miljöbalken i samband med förlängning av nätkoncession för linje avseende befintlig 400 kv ledning mellan Hjälta och Hamra. et gäller ledningssträckning inom Sollefteå, Sundsvalls och Timrå kommuner i Västernorrlandsläns, 19 oktober Risk- och sårbarhetsanalys 2011, 11 november Protokoll från tillsyn av allmän kameraövervakning Timrå simhall, 3 november Länsstyrelsen Stockholms Län Fem familjer, nationella minoriteter, språk och identitet, 4 november Timrå kommun Miljö- och byggkontorets yttrande avseende synpunkter på vindkraft i Härnösands kommun tematiskt tillägg till översiktsplan 2011, 31 oktober Miljö- och byggnadsnämndens detaljplan för Söråkers industriområde, Söråker 11:1 m fl samt upphävande av byggnadsplan B 130- Antagande av plan förslaget med ändringar och kompletteringar som redovisats i samrådsredogörelsen.

35 Protokoll 35 Sveriges Kommuner och Landsting Ekonomirapporten om kommunernas och landstingens ekonomi, oktober Din Tur Upphandling av länets kollektivtrafik med buss med trafikstart juni 2014, 11 november Protokoll MittSverige Vatten AB, styrelsen, 29 september Timrå Vatten AB, styrelsen, 27 september AB Timråbo, styrelsen, 7 november Medelpads Räddningstjänstförbund, ägarråd, 20 oktober 2011.

36 Protokoll Fullmakt att överlämna aktiebrev Dnr KS/2011:255 Utfärda fullmakt för samhälls- och servicechef Mona Backlund att för kommunens räkning överlämna aktiebrev till köparen mot undertecknad revers vid förvärv/överlåtelse av aktier i Västernorrlands Läns trafik AB. Kommunfullmäktige beslutade , 122, om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västernorrlands län från I beslutet punkt 6 godkändes bl a styrdokument om förvärv/aktieöverlåtelse med revers. Av styrdokumentet framgår att vid ett tillträdesmöte i Januari 2012 skall representant med fullmakt för säljaren överlämna aktiebrev till köparen mot undertecknad revers, kommunen behöver därför utse representant som får fullmakt att agera som säljare vid tillträdesmötet. I Timrå kommun är samhälls- och servicechefen ansvarig för den enhet där kollektivtrafikfrågor handläggs, kommunledningskontoret föreslår därför att samhällsoch servicechef Mona Backlund befullmäktigas för detta uppdrag. Kommunledningskontoret

37 Protokoll Fullmakt elleveranser Dnr KS/2011:256 Timrå kommun bemyndigar kommunchefen att lämna fullmakt till E.on Försäljning Sverige AB att hos Statens energimyndighet företräda kommunen gällande ursprungsgarantier för el. Timrå kommun är genom sitt innehav i Bergeforsens kraftverk elproducent. Från år 2012 skall varje elproducent lämna sk ursprungsgarantier. Timrå kommuns elproduktion försäljs via E.on och kommunen har ett behov av att införskaffa ursprungsgarantier. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen lämnar fullmakt till E.on att för kommunens räkning ansöka om ursprungskraftsgarantier hos Statens energimyndighet. Kultur- och teknik

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-03-19 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00-11:10 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Lena Bergqvist (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-07 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum

Protokoll. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.30-10.40 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Anna-Lena Fjellström (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-12-08 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.00 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Bengt Nilsson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll ANSLAG / BEVIS. Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 09.10-09.20 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 23 augusti 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.07 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Anders Rydahl (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.20 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Protokoll 1 2013-06-11

Protokoll 1 2013-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-12.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Anders

Läs mer

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers

Protokoll 1. Stig Svedin (V) Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Göran Ljungblom (M) tjg ers Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Marie Lodin (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50

Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Bengt Nilsson (s) Per-Arne Frisk

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Timrå kommunhus

Protokoll 1. Timrå kommunhus Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus Ewa Lindstrand (S) Lisbeth Eklund (S) Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Roger Öberg (S) Maritza Villanueva Contreras (V) Tony Andersson (M) 164-176, 178

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-04-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14.50-15.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Lena Bergqvist (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 september 2013 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Sammanträdesprotokoll 2013-10-14 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 16 oktober kl.08.00 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Erkki Visti (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30

Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 Ärenden som upptas till behandling vid kommunstyrelsens sammanträde tisdag den 5 april 2016 kl 08.30 2. Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.30-14.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ...

Protokoll 1. Christer Brodén och Anna Mellberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 29 april 2015 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 8:00-9.30 ande Övriga närvarande Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Se bilagd uppropslista ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-22.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Sten Ekström, revisionens ordförande 169 Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista. Annica Söderberg (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Torsdag den 3 april 2014 Underskrifter Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-19.20 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Malin Nordqvist, ekonomichef Sten Ekström,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13:00-14.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande. Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 13.00-13.30 ande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Roger Öberg (S), 160 Tony

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer