Remissvar Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet"

Transkript

1 Stockholm Remiss N0213/602/E Fi2013/1123 Näringsdepartementet Energi FredrikvonMalmborg Remissvar EnergimyndighetensrapportImplementeringavartikel7i energieffektiviseringsdirektivet Övergripande Sverigebehöverettmålförenergieffektiviseringochvityckerattdetärpositivtattettsådanttas fram.sverigespolitikpådettaområdeharförsvagatsdesenasteårendåvårtmålföreffektivisering inombebyggelsenharutgått,samtidigtsomeustotalamålpå20%isverigehar översatts tillett målpå20%/bnp.eefvälkomnarambitiösamålförenergieffektiviseringförattrealiseravår lönsammapotential.vianseratt: 1. Detärbraattutredningenangerensiffraförenergieffektiviseringsommål 2. EttmålsombyggerpåSverigespotentialbörparallelltochskyndsamttasfram 3. Enövergripandeeffektiviseringsstrategidärolikaåtgärdersamverkarbörtasfram 4. Defrivilligaavtalenmedenergibolagenbörtidigtutvärderasochbliobligatorisktomeffekten uteblir Viharnoteratattenergieffektiviseringsdirektivet(EED)syftartillattdenlönsammapotentialenför effektivareanvändningavenergiskallutnyttjassåattkostnadernafördennyttasom energianvändningenerbjuderkansänkas.dennapotentialbedömsaveuvaraav storleksordningen30%vilketgörattmålet20%endastavserendelavmöjligheternaattförbättra ekonomingenombättreresursutnyttjande. Detärvärtattpåminnaomattdensvenskaenergieffektiviseringsutredningenfrån2008,somvar mycketförsiktigisinbedömninglandadepåenpotentialbortemot20%,menansågattbaraen mindredelskulleaccepterasunderrådandeomständigheterochattdetbehövdesytterligare styrmedel.detkanocksåvaravärtattnoteraattelectroluxkoncernenglobaltunderensjuårsperiod, medbibehållenochökadproduktion,minskatsinenergianvändningmedöver35%.vilketindikerar attdetfinnsstoraoutnyttjademöjligheter. Motdennabakgrundfinnervidetanmärkningsvärtattdeutredningarsomnugörshartillsyfteatt undersökahurlitemanbehövergöraförattuppfylladirektivetsformellakravochintesyftartillatt finnahurviskallutnyttjaresursernabättreochpåsåsättförbättraekonomi,sysselsättning, energisäkerhet,miljöochindustriellutveckling.vianserattsverigesmålskasättasmedpotentialeni Sverigesomutgångspunkt,integenomattsåenkeltsommöjligtuppfyllaEU direktivet(dvsutgåfrån måletidirektivetochsedanskrivanedmåletenligtdemöjlighetersomdirektivetger). EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

2 Stockholm Energimyndighetenkonstaterarattbefintligautredningaravpotentialerförenergieffektiviseringär svåraattanvändasomunderlag.vianserattomsåärfalletbörenergimyndighetenskyndsamt tillsättaenutredningförattberäknapotentialenisverige. IEnergimyndighetensnyligensläpptalångsiktsprognos( konsekvensanalys )görsobservationenatt Sverigesenergianvändningliggerpåenstabilnivåändatill2030.Enrimligtolkningbordedärförvara attdetbehövsenavsevärdskärpningavstyrmedlenförattviskallfåutnyttjadelönsamma åtgärdernasomfinnsmensomuppenbarligenintegenomförsenbartpågrundavsinlönsamhet. Detkanberopåattlönsamheteninteäruppenbarellerpåattdetärsvårareattgenomföra effektiviseringsåtgärderänvadmanvanligtvisantar.idetsenarefalletbehöveraffärsmodellerna utvecklasvilketviberörytterligareiföljandetext.mendetärocksåuppenbartattdetärotillräckligt attförlitasigisåhöggradpåprisinstrumentet(skatten)sommangörienergimyndighetens utredning. Vivillocksåpåminnaomattdetfinnsfleraartiklarändennuberördaidirektivet.Vifinnernågra intressantareferensertilldessaidetframlagdamaterialet,mendetärviktigtattfåenhelheti implementeringensåattävenfrågoromrenoveringstaktochrenoveringsdjup,utvecklingav affärsmodeller,kompetensfrågor,finansiering,mm.kommerattbehandlaspåettkonsistentsätt. SlutligenvillvipåminnaomattdelönsammapotentialersomfinnsochsomEEDinriktaspåocksåhar verifieratsiandrautredningaravhögdignitet.särskiltiieasworldenergyoutlook2012. Beräkningar Närdirektivetsbetydelsekommuniceratsharviocksånoteratattmanfästerstortavseendevid uppgifteromdenkumulativaeffektenifysiskatermer(twh)underensjuårsperiod.dettaskaparför mottagarnaavsevärdakognitivaproblem.manärvanattbedömaochdiskuteraeffektiviseringens påverkanpåårs användningen(twh/år)ochmanbordegöraenansträngningattgörasåävenidetta fall.vilkennivåuppnåseftersjuårsperioden? Vårbedömningärattdenminskadeårs användningenblirhögstca16twhmeddenivåerpåtotala användningensomföreliggandeutredninganger,menbordevaraåtminstonedetdubblaföratttill fulloutnyttjadetlönsammautrymmetsomfinnsvilketskullehagettsvenskaenergianvändarebättre ekonomi. Utredningenbeviljarsiggenerösakreditergenomberäkningaravbådehurstortåtagandetskallvara ochihurdetskalluppfyllas: Försträknasbort25%tillföljdavåtgärdersomvidtagitsredanföreprogramperioden,det villsägaföre2014.avdessaärc:a60%enantagenskatteeffektsombyggerpåatt skattesatsernaärolikaiolikaeu länder. Idetkvarståendeåtagandet antasskattersvaraför32%avuppfyllelsentrotsatt ingaskatteändringarägerrum.dettaäralltsåenrenberäkningspost sominteinnebär någonsomhelstreellförändringutanbaraärluftienberäkning. EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

3 Stockholm Deberäkningarsomgörsavseendeskatteeffektervilarpålösgrundidetattdeantaratt förändringarnasomregistreratstillsinhelhetkanhänförastillprisskillnaderochattandra förklaringsgrundersaknas.orimlighetenillustrerarmansjälviutredningennärmankonstateraratt denpriselasticitetsomregistreratsföroljeanvändning intekanantasgällaframgent eftersomdetskulleledatillnegativoljeanvändning!riktigtså,menvarförskalldåandraelasticiteter tasförgivnanärderesulterariattmanuppnåromfattandebesparingarutanandraåtgärderänatt prisetförändrasochiallsynnerhetnäringenskatteförändringavses!? Vimenarattdetärbådevilseledandeideredovisningarsomgörsochibrukandetavde beräkningsmetoder,sommåvaraienlighetmedvaddirektivettillåter,menintemedförkonkreta åtgärder,attsverigeställsvidsidanomdenviktigainriktningenienergisystemetsomdirektivetavser attskapaförutsättningarför. Föreslagnapaket Huvudregelnfördeeffektiviseringarsommanföreslårskallvaraattdekommeravaktivahandlingar somföljeravdenyaelleromformuleradestyrmedelsomföreslås.detidigareberördaberäkningarna somavserskatterfyllerintesådanakriterier. Vikonstaterarattförslageniutredningenbyggerpå litemeravdetviredanhar.effekterav åtgärderkanblibetydligtstörremedenhelhetssynochenmergenomgripande effektiviseringsstrategi.olikaåtgärderkansamverkaochdågemer.byggregler, teknikupphandlingar,offentligupphandling,energirådgivningochprogramförnäringslivochoffentlig sektorhängerihop! Offentligsektor Paketetföroffentligsektorantaskunnalevererac:a20%avdetåtagandesomredankraftigt reduceratsgenomlångtgåendeantagandeomtidigareskatte effektervilkaärtveksammaeftersom detärenbokföringspostsnarareänettreelltåtagande.härresonerarmanomettutvidgat rapporteringssystemsomkanomfattaäventransporterochuteblivenökningavanvändningen(!). Manresonerarocksåomattbefintligtstödtillkommunerskallutgåomdebindersigvidvissamål omvilkadetsedansägsattdeintefårvaraförhögasåattdebliravskräckande. StödettillkommunerochlandstingharlikhetermedPFEidenmeningenattstödetistorutsträckning innebärattdefårmöjlighetattbyggauppenverksamhetsominnehållerelementav energiledningskaraktär.detbordeemellertidvaramerasjälvklartikommunernaattensådan verksamhetredanfinnspåplatsochanvändseftersommanbådeharenlagomkommunal energiplaneringochmanharattvaratransparentinförkommunmedborgarna. Detbehövskraftigaremedelänenbartattutvidgaomfattningentillytterligarenågrakommunala verksamheter(park ochgatubelysning,idrottsanläggningarochva verk)somföreslås.eeds intentionärattoffentligasektornskallvaramarknadsledandenärdetgällerrenoveringstaktoch renoveringsdjup. EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

4 Stockholm Dettakanstötapåproblemikommunernaochkanfordrainstitutionellaförändringarnärdetgäller, t.ex.finansieringochenergitjänster,menfordrarattrelevantaochhögakravställssåattde lönsammaåtgärdernaocksårealiseras. Isammanhangetberörsenergirådgivningeniettsärskiltdokumentomhurdenkanutvecklas.Detta innehållernågraintressantaochspännandemöjligheter. Energirådgivningenbehöverblimerakatalytiskochmeramedverkandetillattmedborgareoch verksamheterkanfinnalösningarsominnebäreffektivareanvändning.fördettabehövermanskapa mötesplatserlokaltochregionaltochmanbehöverskapamöjligheteratttadelaverfarenheteri närområdet.energimyndighetenhartidigareskapatmöjligheterförrådgivare,energikontoroch företag(energieffektiviseringsföretagen EEF)attskapasådanatillfälligamötesplatserkallade Energiinsikt.Dettainitiativkanutvecklas. Fastigheter Dettapaketbedömsvararelativtlitetisammanhangetochmotsvarac:a13%.Detförvånareftersom energianvändningenibefintligafastigheterärdenstoraknäckfrågan.samtidigtärdettaettområde däromställningtartid.dockskalldetsomsjösättsinfördenkommandesjuårsperiodensättasiniett större,meralångsiktigtsammanhangsominteensantydshär. ManföreslårattförstärkaochutvidgafastighetsnätverkutgåendefrånerfarenheternafrånBEBOoch BELOKsamtattsetillattlandvinningaridessaprojektomsättsibredpraktiskhandling.Dettaär mycketbra! Dessabådanätverkärstartadeförattbedrivateknikupphandlingar.Enmetodsomskullekunna utvecklasytterligareochomfattafleragrupperavmedverkandebådeförattdrivaframde nödvändigaproduktförbättringarnaochvidgaupptagningenpåmarknaden. Energideklarationerskallvaraskarpa.Förattfåigångennödvändigenergiomställningföreslårviatt åtgärdsförslagenskallbaseraspåvarjebyggnadsverkligaförutsättningarochefterbesiktningarsamt attåtgärdsförslagenskallvisahurmanhalverarbyggnadensenergianvändning.meddenna informationkanägarensedangörabedömningaromvidvilkentidpunktochpåvilketsättmanskall gåtillvägaförattgöraändringenkostnadseffektiv. Ettsnabbtochkonsekventgenomförandebörbelönasmednedsättningavenergiskattoch fastighetsavgift. Byggnormernamåstevaratydliga,skarpa,ochframförhållandeförattgöradetmöjligtattbåde formulerakravvidny ochombyggnad,menocksåföljauppochrättatilliefterhand.ieuropaskall EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

5 Stockholm nyabyggnadervara näranoll energihus till2020ochsverigevillminskaenergianvändningeni byggnadertillhälftenår2050 Halverabyggnormentillhögstmotsvarande50kWhperkvadratmeter.Detfinnsexempeläveni Sverigesomvisarattävenombyggnaderkangörassåattmannårdessanivåer. Kommunernamåstekunnadrivapåmarknadensutvecklinggenomattställakravpåutformningav byggnaderinklusivederasenergiprestanda. Effektiviseringärintesvårt detärbarakomplicerat.vibehövernyaaffärsmodellersomkanerbjuda helhetslösningarpåvillkorsomförenklarförvanligtfolkattfinnakunnigaleverantörerochvi behöverfinansieringsmöjlighetersomgersammamöjlighetertillförenkling.istorbritannienprovar mannuettsystem,"pay asyousave",medeffektiviseringpåavbetalning. Näringsliv DetframgångsrikaPFE programmetindikerarattdetfinnsenstorpotentialiindustrinochsomkan tasfram.detföreslagnapaketetantassvaraför25%avresultatetochinnehållerfleraspännande uppslag. Paketetskallbyggasuppavtredelar:(1)Energikartläggningscheckar,EKC,(2)PFELightoch(3)PFE Plus,därEKCredanfinnsmenkanbyggasutbådekvantitativtochkvalitativt,PFELightriktastill företagsomredanbörjateffektiviseraochpfeplustillföretagsomredandeltagitidetexisterande PFE systemet. Beträffandekartläggningscheckarnagällersammaiakttagelsesomgjortsovanomdeklarationeratt demåstefåenfunktionsomsäkerställerplanmässigainsatserunderenlängretidsperiod. Itilläggsdokumentetsomsäntsutsägsattsyftetärattökakunskapsnivånompotentialervilketvi finnervaraenmagerambitionsnivå.eftersomresultatärproduktenavpotentialochacceptans bordevälambitionensnararevaraattökaacceptans(genomförande). Energieffektiviseringsutredningenfrån2008visadeattjustacceptansenärdenspringandepunkten. Denuppnåsinteenbartmedökadkunskapsnivå. Vitrorattnyttjandeochetablerandeavolikaklusterärenbrametod.Jämförvadvitidigaresagtom energirådgivningenochbehovetavattskapaförebilderochmötesplatser.påsammasättanserviatt certifieringinnebärenstarksignaltillanvändareomvarkompetensfinns. Hushållochenergibolag Dettapaketbedömsklarabortemot20%avåtagandet. Vihävdarattdetärviktigtattnyaaffärsmodeller,somEEFföreträder,ärabsolutnödvändigaomvi skallfåbredacceptanspåmarknadenochkunnagöra negawattimmen konkurrenskraftigmot megawattimmen.någraavvåramedlemmarharocksåutvecklatsådanamodellerisamverkanmed EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

6 Stockholm energiföretagochvibedömerdettasomenviktigutvecklingsvägdärmankanfinnamånganya spännandetillämpningar. Dessatillämpningarskallemellertidinteenbartriktastillhushållutanävennäringsverksamhet. Mångasmånäringsidkareharsammaproblemsomhushållenattfinnatillförlitligaleverantörer. FörEnergiEffektiviseringsFöretagen HansNIlsson EnergiEffektiviseringsFöretagen StGöransgatan STOCKHOLM

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt:

REMISSVAR. Inledning. 2 maj 2013. I remissen ingår att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i de bifogade texterna särskilt: 2 maj 2013 REMISSVAR IVAs synpunkter på Energimyndightens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar, samt av

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk

Yttrande över EUs klimat- och energiramverk REMISSVAR Jernkontorets diarienr: 10/14 Stockholm 24 februari 2014 m.registrator@regeringskansliet.se fredrik.hannerz@regeringskansliet.se truls.borgstrom@regeringskansliet.se Yttrande över EUs klimat-

Läs mer

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Anders Borg Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin riksrevisionen granskar: hållbar utveckling klimat Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser rir 2013:8 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09)

Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (El R2013:09) SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Handel & Försäljning Gunilla Stawström 08-677 2665 gunilla.stawstrom@svenskenergi.se YTTRANDE 1 (13) Datum Beteckning 2013-09-23 044/2013 Näringsdepartementet

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning

Rapport 2013:13. Dalarna - Pilotlän för grön utveckling. - Slutrapport och vägledning Rapport 2013:13 Dalarna - Pilotlän för grön utveckling - Slutrapport och vägledning Omslagsbild: Jesper Ferngård. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 023 8100. Den kan även laddas

Läs mer

Energieffektivisering inom industrin

Energieffektivisering inom industrin RIKSREVISIONEN GRANSKAR: HÅLLBAR UTVECKLING KLIMAT DNR: 31-2012-0490 RiR 2013:8 Energieffektivisering inom industrin effekter av statens insatser Käll- och litteraturförteckning Käll- och litteraturförteckning

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 13

& ElårEt Verksamheten 20 13 & Elåret Verksamheten 2013 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 54 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 000 ex, maj 2014 Omslagsfoto:

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Effektivare energianvändning och energitjänster

Effektivare energianvändning och energitjänster Fera 2008-05-14 Effektivare energianvändning och energitjänster Delbetänkande Ett energieffektivare Sverige och Nationell handlingsplan för energieffektivisering EG:s Energitjänstedirektiv Tomas Bruce

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet - Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet

Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Energimyndighetens beräkningar och förslag ER 2013:04 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Bredband till hela landet, SOU 2008:40

Bredband till hela landet, SOU 2008:40 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Bredband till hela landet, SOU 2008:40 Utredningen Bredband 2013 Kommits 7 maj - Strömstad Björn Björk Björn Björk, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader

Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader REMISSVAR 2014-02-10 HDa dnr DUC 2014/37/10 Ert dnr N2013/5078/E Näringsdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till nationell strategi för energieffektiviserande renovering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA)

Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Svenska Pensionsstiftelsers Förening (SPFA) Stockholm 2014-08-15 Finansinspektionen Box 2871 103 97 Stockholm Ränteantagandet i FFFS 2007:24 Försäkringstekniska grunder Svenska Pensionsstiftelsers Förening

Läs mer

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen

ANKOM W # y. Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen ANKOM W # y m REGERINGSKANSLIET 2013-07-02 N2013/3375/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Förslag till förordning om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen Remissinstanser: 1. Kammarrätten

Läs mer

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken

Datum 2011-11-30. Beskattning av de svenska kraftvärmeverken S V E N S K» energi Svensk* Fjärrvärme Finansminister Anders Borg Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: It- och energiminister Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum 2011-11-30

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Uppföljningsremiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se Uppföljningsremiss angående Alternativt TvisteFörfarande

Läs mer

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E)

Remissvar ang promemoria med regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskel effekter vid nätanslutning (N2013/5153/E) SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Helena Laurell 08-677 25 61 helena.laurell@svenskenergi.se REMISSVAR 1 (5) Datum 2013-12-13 Beteckning 071/2013 Näringsdepartementet n.reqistratorq) regeringskansliet,

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer