Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi och förnybart. Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret"

Transkript

1 Energi och förnybart Maria Danestig Energisamordnare Stadsbyggnadskontoret

2 Mål i Norrköpings kommuns Energiplan Energieffektivisering, 30% år (50% egna verksamheten) Förnybart, 100% år 2030 Robust, fysiskt och socioekonomiskt

3 Energieffektivisering Optimal drift Ombyggnation Nybyggnation Systematiskt sökande efter energieffektiviseringsåtgärder energieffektiviseringsprojekt Beteende Upphandling Riktlinjer Analys och uppföljning

4 Förnybar energi Förutsättningar Norrköping Kunskap om alternativ Kunskap om ägande, uppförandeformer Tillägg översiktsplan vindkraft Krav upphandling

5 Remiss

6 Beslut i kommunfullmäktige / Norrköpings kommuns roll i biogasproduktion och vindkraft Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Minskad energianvändning och övergången till långsiktigt hållbara energikällor är angeläget och kommunen ska ha en aktiv roll i denna omställning. 2. Norrköping kommun ska agera som leverantör av råmaterial för biogasproduktion och som beställare av behandling, men inte äga anläggningar. 3. Norrköpings kommun ska inte bygga upp ett eget energibolag för vindkraftsutbyggnad. Kommunens bolag kan dock äga andel av vindkraftsanläggning.

7 Rapporten 1. FÖRNYBAR EL OCH STYRMEDEL 2. EGEN ELPRODUKTION 3. GEOTERMISK ENERGI OCH ENERGI UR ORGANISKT AVFALL 4. VINDKRAFT 5. ÄGANDEFORMER 6. EXEMPEL EKONOMI 7. FINANSIERING OCH STÖD 8. TILLSTÅNDSPROCESSEN 9. VINDKRAFT I NORRKÖPING 10. ANDRA KOMMUNERS ÄGANDE AV VINDKRAFT 11. SOLCELLER 12. ELANSLUTNING OCH NETTODEBITERING 13. EXEMPEL SOLCELLER 14. FINANSIERING OCH STÖD 15. NYA TEKNIKER

8 Elcertifikat Marknadsbaserat styrmedel Syfte att stimulera till ny förnybar elproduktion genom att producenten får betalt för elcertifikat Efterfrågan skapas med en kvotplikt, 2012 var kvotplikten 17.9 % Brist på certifikat medför ökat pris som ökar motivationen att vilja bygga nytt

9 El- och elcertifikatpriset Nödvändig prisnivå för vindkraft enligt Vattenfall, Fortum, Elforsk

10 Energiskattebefrielse egen el Ingen försäljning av överskottsproduktion får ske Nettodebitering handlar om att tillgodoräkna sig elproduktion från en tidsperiod för att använda vid en annan tidspunkt, utan att behöva betala energiskatt Flera elnätbolag tillhandahåller nettodebitering redan idag, trots att det är olagligt

11 Solelproduktionen sammanfaller inte alltid med elbehovet

12 Vindkraft Generellt: Energiskattebefrielse förutsätter samma juridiska person ägare vindkraftsverk och användare elproduktion i t.ex. fastigheter. Aktiebolag - konv. utdelning, undvika dubbelbeskattning gm lån till vkbolaget Enkelt bolag - Delat ägande av vindkraft i ett bolag och D&U i ett annat. Se upp med LOU vid upphandling. Samfällighet - Ägandet knyts till enskilda fastigheter, 90-talet. Kooperativ ekonomisk förening - Ej fastighetsknutet, adm av energibolag, el egen användning Producentkooperativ - Ingen koppling till egen användning, utdelning efter försäljning av el Nätverket för vindbruk:

13 Solceller Generellt: Ofta integrerade med byggnad och elanvändning. Parker, liknande ägandealternativ som vindkraft. Kan även vara intressant för markägare och utarrendering på samma sätt. - Nettodebitering viktig för att förbättra ekonomiska förutsättningarna - Finns kalkyler som visar återbetalningstid år just nu - Nytt investeringsstöd 2013, oklart hur långt stödet räcker och hur Länsstyrelsen prioriterar.

14 Exempel byggnadsintegrerade solceller 418 m 2 solceller åt sydöst och 209 m 2 åt sydväst på förskolans tak. Årliga elproduktionen från dessa solceller beräknas till kwh. Investeringskostnad kr. Totalt elbehov i förskolan som är eluppvärmd är ca: kwh. På helårsbasis skulle solcellerna kunna täcka 56% av förskolans elbehov. Norrköpings kommuns rörliga elpris 2012, öre/kwh. Elkostnaderna skulle med solcellsanläggningen kunna minska med kr/år, dvs finansieringen bör inte kosta mer än ca kr/år (4.8% av inv.kostn.) Eventuellt solcellsstöd och framtida högre elpriser förbättrar kalkylen.

15 Slutsatser Olika alternativ skiljer sig avsevärt då det gäller komplexitet i ägande Byggnadsintegrerade solceller Enkelt ägande med möjlighet till relativt låg investeringskostnad och därmed lägre finansiell risk. Däremot hög elproduktionskostnad ca 2-5 kr/kwh (räknat med viss avskr.tid och ränta). Bortse från pay-off tid och se på minskade årliga kostnader istället Motivera skäl till investeringen (sjunkande solcellspriser, solcellsstöd och tro på ökade elpriser kan ge ekonomiska motiv)

16 .forts slutsatser Vindkraft Möjlig med energiskattebefrielse om elen används för eget bruk, dvs användningen ska ske av samma juridiska person som också äger vindkraften Förvärv av befintlig vindkraft kan betraktas på samma sätt som förvärv av annan befintlig fastighet av en kommun. Lokal placering av vindkraftverk är inget skäl att frångå LOU vid upphandling, förnybar el är lika förnybar var den än lokaliseras. Det finns flera exempel där kommuner lyckats minska elanskaffningskostnaderna genom ägande av vindkraft. Höga investeringskostnader bland de kommuner som köpt vindkraft men samtidigt minskade årliga elkostnader.

17 Yttrande tillsammans med rapport från SPN till KS, Ägande av mindre solcellsanläggningar är okomplicerat och hanteras inom respektive fastighetsförvaltande organisation i kommunen. Mot bakgrund av förväntade framtida energikostnadsökningar föreslår stadsplaneringsnämnden att ett projekt startas för att pröva möjligheten för nämnden att gå in i ägande av vindkraft. Några olika möjliga ägandealternativ, anpassade för nämndens verksamhet, prövas och jämförs. Jämförelserna analyseras i detalj med avseende på olika aspekter såsom hur de uppfyller kommunens långsiktiga energimål, val av upphandlingsform, organisation och driftsform, ekonomi och risk.

18 KS beslut, Utredningen lämnas till kommunfullmäktige som rapport. 2. Ett projekt startas för att driva frågan om kommunalt ägda produktionsanläggningar av förnyelsebar energi. Syftet med projektet är att hitta de mest fördelaktiga driftsformerna samt pröva ägande i de deltagande organisationerna. 3. De av kommunens organisationer som förbrukar mest elenergi ska ingå i projektet och kommunstyrelsens kontor får uppdrag att samordna projektet. 4. Följande organisationer ska ingå i projektet: stadsbyggnadskontoret (lokalförsörjningen), Hyresbostäder i Norrköping AB, tekniska kontoret, Norrköpings Vatten AB och Eventfastigheter i Norrköping AB.

19 SLUT!

20 Energieffektivisering [1] Fortsättning av tidigare påbörjat [1] Påbörjas (och avslutas om ingen fortsättning anges) Aktivitet, År Driftoptimering genomgång område 1-4 Rutiner för bibehållen optimal drift Projekt och åtgärder Lönsamhets- och bedömningskriterier Genomförande av åtgärder. Ombyggnationer Lönsamhets- och bedömningskriterier Genomförande. Nybyggnation Energikrav Pilotprojekt Analys och utvärdering Potential energieffektiviseringsåtgärder. Framtagning jämförelsetal referensår Årlig uppföljning 1 2

21 Riktlinjer och avtal Aktivitet, År Energikrav, riktlinjer m.m som ska anges vid t.ex. markanvisning samt vid upphandling av varor och tjänster Inventering Nybyggnation, Ombyggnation Exploatering, Markförsäljning Utformning och revidering av dokument för upphandling av driftentreprenad och avtal som styr energikrav Inventering Framtagning upphandlingsunderlag Riktlinjer beräkning, finansiering energieffektiviseringsåtgärder. Riktlinjer för förnybar energianvändning Riktlinjer uppföljning energieffektivisering och förnybar energi

22 Förnybar energi Aktivitet, År Undersöka och beaktande av möjligheterna för förnybar energi i Norrköping Ökad kunskap om förnybara energialternativ. Kunskap om olika alternativ för ägande och uppförande av förnybar energi. Beteendeåtgärder Aktivitet, År Identifiering av inom vilka områden arbeta med beteendeåtgärder Framtagning och genomförande av projekt med beteendeåtgärder

23 Planering Aktivitet, År I samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen följa upp om föreslagna mål uppnåtts i Inriktning för trafik i Norrköpings kommun samt följa upp om några vindkraftverk uppförts inom de områden som pekas ut i vindkrafttillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun. - Årsvis följa upp var kontoret ger planbesked för upprättande av detaljplaner genom att stämma av om dessa geografiskt sammanfaller med föreslagen mark användning i den strategiska planeringen 1.

24 Koncernövergripande Aktiviteter, år Samband mellan energiplaner och andra planer.

25 Fördelning energianvändning Lokaler 13% 4% 3% 3% 4% 13% 9% 11% Särskilt boende Dagcentral Bibliotek Kontor Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreboende Övriga 40%

26 kwh/m 2 kwh/m 2 Grundskolor VHT 449 Grundskola - Värmeanvändning per m 2 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild VHT 449 Grundskola - Övrig elanvändning per m 2 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: El i 80-talsfastighet med hög installationstäthet

27 kwh/m 2 kwh/m 2 Gymnasieskolor VHT 460 Gymnasieskola - Värmeanvändning per m 2 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild VHT 460 Gymnasieskola - Övrig elanvändning per m 2 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Målbild Verklig bild

28 kwh/m 2 kwh/m 2 Förskolor VHT 412 Förskola - Värmeanvändning per m 2 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild VHT 412 Förskola - Övrig elanvändning per m 2 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Målbild Verklig bild

29 kwh/m 2 kwh/m 2 Äldreboenden VHT 511 Äldreboende - Värmeanvändning per m 2 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild VHT 511 Äldreboende - Övrig elanvändning per m 2 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Målbild Verklig bild

30 kwh/m 2 kwh/m2 Övriga VHT 109 Övriga lokaler - Värmeanvändning per m 2 VHT 109 Övriga lokaler - Övrig elanvändning per m 2 160,0 40,0 140,0 35,0 120,0 30,0 100,0 25,0 80,0 20,0 60,0 15,0 40,0 10,0 20,0 5,0 0, , Målbild Verklig bild Målbild Verklig bild

31

32 Hyresfastighet

33 kwh/m2 kwh/m2 Kontor VHT 102 Kontor - Värmeanvändning per m2 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild VHT 102 Kontor - Övrig elanvändning per m2 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: El i 80-talsfastighet med hög installationstäthet

34 kwh/m2 kwh/m2 Övriga lokaler VHT 109 Övriga lokaler - Värmeanvändning per m2 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Målbild Verklig bild VHT 109 Övriga lokaler - Övrig elanvändning per m2 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Målbild Verklig bild

35 kwh/m2 kwh/m2 Fritidsgårdar VHT 320 Fritidsgård - Värmeanvändning per m2 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: Olja i fastighet byggd 1975 eller senare Riktvärde: Fjärrvärme i fastighet byggd 1975 eller senare VHT 320 Fritidsgård - Övrig elanvändning per m2 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: El i 80-talsfastighet med hög installationstäthet Riktvärde: El i 60-talsfastighet med normal installationstäthet Riktvärde: El i fastighet byggd före 1960 med låg installationstäthet

36 Vårdboende

37 kwh/m2 kwh/m2 Dagcentral VHT 521 Dagcentral - Värmeförbrukning per m2 150,0 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: Olja i fastighet byggd 1975 eller senare Riktvärde: Fjärrvärme i fastighet byggd 1975 eller senare VHT 521 Dagcentral - Övrig elförbrukning per m2 150,0 100,0 50,0 0, Målbild Verklig bild Riktvärde: Hög installationstäthet Riktvärde: Normal installationstäthet Riktvärde: Låg installationstäthet, byggd före 1960

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice

Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Fastighets- och servicenämnden BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-10-30 1 (7) Vindbruk Skåne ett samarbete mellan Stiftelserna Skånska Landskap m.fl. och Regionservice Ordförandens förslag 1. Fastighets- och servicenämnden

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058

Uppföljning. Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Uppföljning Uppföljning av Norrköpings Energiplan 2015 KS 2015/0058 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Energiplan 3 Handlingsplan 4 EES -Statligt stöd till energieffektivisering i kommuner

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik 0 Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik

Lönsam solel? Rubriktext. Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik Lönsam solel? Rubriktext Faktorer för en lyckad implementering av solceller eventuell underrubrik På uppdrag av Västra Götalandsregionen Johan Paradis johan@energibanken.se 1 1 Sammanfattning... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande?

Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? Regeringsuppdrag N2010/4128/E (delvis) Hur kan användningen av förnybara energikällor främjas i planering och byggande? EU-direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, artikel

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent av elenergiomsättningen i respektive organisation,

att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv av vindkraftverk ska motsvara högst 50 procent av elenergiomsättningen i respektive organisation, KF 40 27 APRIL 2015 Kommunfullmäktige Nr 40. Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga att investeringsbehoven för förvärv

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Torsdagen 27 januari kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag: Eivind

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer