L'! & /. hj~ ~A4!/ ;Zr/ ANSLAGSBEVIS Uusterillgell har tillk"ulagivits genom anslag) Therese Jj. sved. LeifCV on. Leif Carlson och Helen Nilsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L'! & /. hj~ ~A4!/ ;Zr/ ANSLAGSBEVIS Uusterillgell har tillk"ulagivits genom anslag) Therese Jj. sved. LeifCV on. Leif Carlson och Helen Nilsson"

Transkript

1 P,.nna-Maria Lyngstad (m) PerÅke Svensson (c) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Krister Torentlilt (c) (ej närv) Kerstin Andersson (c) Kenneth Björklund (s) Pia Young (v) Eva Berglund (s) Caro line Axelsson (m p) Michael Svensson (s) Annika Fundin (mp) Lis-Astrid Anderson (s) Sandor Högye (sd) (ej närv) Åke Ströberg (s) Tomas Holmberg (sd) Beslutande för ful1maktigc ljanstgörandc ersättare: Inge Teodorsson (m) för Claes Wetterström, Lars Nilsson (c) för Krister Torenfält, AnnSofi Henriksson (kd) för Gudrun Brunegård, Tore Dalin (fp) för Bötje Forss, Harriet Lundmark, Maria Samuelsson (s) för Anita Westerback, Mustafa Badran (s) för Solveig Eriksson och Peter Sandberg (sd) för Sandor Högye NArvarande, ej lji1nstgörande ersättare: Britta Grahn (5) Övriga deltagare KommunchefCarolina Leijonram Kanslichef Therese Jigsved Ajournering Fullmäktige var ajoumerat mellan kl för val av ombud till SKL: s kongress ProtokoJ [justerare Leif Carlson och Helen Nilsson Justeringens plats tid Ullderskriller Sekreterare Ordförande Prolokolljustcrare Vimmerby den 6 december 2010 ~A4!/ ;Zr/ Therese Jj. sved hj~ L'! & /. ~~ LeifCV on Paragrafer ANSLAGSBEVIS Uusterillgell har tillk"ulagivits genom anslag) Organ Vimmerby kommunfullmäktige Sammanträdesdatunl Dahllll för ansjagsuppsttttning Datum fur anslagsnedtagning 20 l Protokollets förvaringsplat.'i Kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby Underskrift Utdragsbestyrkning

2 Protokolljusterare Kommunfullmäktiges beslut Leif Carlson (m) och Helen Nilsson (s) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Q LL Jttv UtdragsbeSlyrkning

3 Protokolljusterare Information lämnas till fullmäktiges ledamöter enligt följande: Blankett angående samtycke för fullmäktiges ledamöter att till att använda vissa personuppgifter på kommunens webbplats och i tryckt media. Blankett för kommunal e-postadress och passerkort Fotografering av fullmäktiges ledamöter kommer att äga rum den 20 december 2010 från och med kl i Plenisalens foaje. Sammanträdet den 20 december 2010 kommer att börja kl Kaffe och fralla kommer att serveras ca Information om ersättning för resekostnader i samband med sammanträde. Blankett skickas runt på varje sammanträde. På fullmäktiges sammanträde den 20 december 2010 kommer julgröt och skinksmörgås att serveras i Stadshusets cafeteria istället för julbord. Vid varje sammanträde kommer det att firmas kaffe, te, vatten och frukt. Visitkort på svenska och engelska kommer att tas fram för varje fullmäktigeledamot. Utdragsbcstyrkning

4 ProlOkolljusterare Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. godkälma barn bilagan som styrdokument för samtliga nämnder 2. Barnbilagan följs varje år upp i ett barnbokslut 3. arbetet med barnbilagan och barnbokslutet följer ordinarie budgetprocess. Ärendet Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s bamkonvention. I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonventionspolicy som ligger till grund för arbetet. I policyn står bland annat att "samtliga nämnder i Vimmerby skall ta ställning till hur barnkonventionen ska förverkligas i den egna verksamheten... ". Ett sätt att förverkliga barnkonventionen är att arbeta med barnbilaga till budgeten och barnbokslut. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fördelningen ser ut. I barnkonventionen anges att en kommun ska använda det yttersta av sina resurser till barn och unga. Det kan ske genom att satsa allt mer resurser, men det kan också innebära att resurserna används på ett bättre sätt genom samverkan med andra. Som barn räknas pojkar och flickor upp till 18 år. Här används begreppet barn och unga. Utdragsbeslyrkning

5 ProtokoJljusterarc budgetprocess. Barn och ungdomar skall ha stor del i uppföljningen (bambohlutet). Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 252, , hanterades ärendet. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Jan Henriksson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag Frågeställningar till bilaga för barn och unga till budget 2011 i Vimmerby kommun (ID ). Arbetsutskottets förslag KSAU 340, Kommunstyrelsens förslag KS 252, 20 l Bilaga Sändlista Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Ungdomsrådet Samordnare Anders Degerman Utdragsbestyrkning

6 Barnkonventionen ska förverkligas i den egna verksamheten... " Ett sätt att förverkliga Barnkonventionen är att arbeta med Barnbilaga till budgeten och Barnbokslut. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och unga i kommunen. Innehållet i Barnbilagan ska visa hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fördelningen ser ut. I Barnkonventionen anges att en kommun ska använda det yttersta av sina resurser till barn och unga. Det kan naturligtvis ske genom att satsa allt mer resurser, men det kan också innebära att resurserna används på ett bättre sätt genom samverkan med andra. Som barn räknas pojkar och flickor upp till 18 år. Här används begreppet barn och unga. Som grund för frågeställningarna i Barnbilagan finns LUPP 2009 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Syftet med Barnbilagan är att samla det övergripande barnkonventionsarbetet i ett dokument för att därigenom få överblick över vad som faktiskt görs, men även synliggöra vad Vimmerby kommun behöver göra. Barnbilagan följs varje år upp i ett Barnbokslut och hela arbetet följer ordinarie budgetprocess. Barn och ungdomar skall ha stor del i uppföljningen (barnbokslutet)! Frågeställningar: Område l Demokrati Artikel 2 i: Alla barn har samma värde Artikel 12-15: Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla/rågar sam berör det Hur planerar nämnden att öka sin kunskap om barns/ungas perspektiv på frågor inom nämndens område? Hur planerar nämnden att öka barns/ungas inflytande?

7 Hur planerar n;.!mnden för att öka förutsättningarna för barn och unga att vara fysiskt aktiva? Område 4 Hälsa Artikel 24: Barnet har rält till god hälsa, Konventionsstaterna ska särskilt verka för att avskaffa hälsofarliga sedvänjor, Hur planerar nämnden för att öka kunskapen om tobak, alkohol och andra droger Hur planerar nämnden för att användandet av tobak, alkohol och andra droger ska minska hos barn och unga Område 5 Ekonomiskt utsatta barn Artikel 27: Barns rält till en skälig levnadsstandard Hur planerar nämnden för att underlätta för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden? Område 6 Övriga insatser Här kan nänmden ange andra värdefulla insatser som nämnden gör för barn och unga, Ett skriftligt kortfattat svar på frågeställningarna lämnas till senast xxxxx.

8 Protokolljusterare skattesats." Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 20 Il till 22,27 kronor per skattekrona, Sammanfattning Skattesats i budget 20 Il för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid dess sammanträde den 29 november 2010 då det ny tillträdda fullmäktigeförsamlingen sammanträder. Beräkningsunderlag får budgetarbetet är bland annat beslut om skattesatsen, vilken reglerar den kommunala utdebiteringen, Vid sammanträdet KF 182, , fastställde kommunfullmäktige utdebiteringen för år till 22,27 kronor per skattekrona, Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 241, 20 l , behandlades förslag till utdebitering år 2011 för Vimmerby kommun, Vid dagens sammanträde fåreligger kommunstyrelsens förslag i ärendet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets förslag KSAU 302, 20 l , Kommunstyrelsens förslag KS 241, 20 l O-l 0-05 Sändlista Eknomiavdelningen Utdragsbestyrkning

9 Protokolljusterare - antagande Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Stenmurklan 5 i Vimmerby stad. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde KF 11, , att uppdra åt telmik- och servicenämnden att, i samverkan med omsorgsnämnden, utreda förutsättningarna för tillskapandet av två boenden inom verksamheten funktionshinder med avseende på placering, driftskostnad och aktuell behovsbedömning. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 97, , lämnades information om det beslut som fattats av barn- och ungdomsnämnden, innebärande att den förskola som är belägen på fastigheten Stenmurklan 5 skall avvecklas. Omsorgsförvaltningen har framfört att byggnaden som är belägen på fastigheten skulle kunna, efter om- och tillbyggnad, användas som gruppbostad då stort behov av detta föreligger inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. För det fall beslut fattas om etablering av gruppbostad inom fastigheten måste nu gällande detaljplan revideras. Arbetsutskottet uppdrog därvid åt omsorgsnämnden att yttra sig över behovet av etablering av gruppbostad på fastigheten Stenmurklan 5 i Vimmerby stad. Vid arbetsutskottets sammanträde , KSAU 121, förelåg en skrivelse upprättad av omsorgschef Anette Arvidsson och fastighetschef Bo Lennstam, som även deltog vid sammanträdet. De beskrev behovet av flera lägenheter i gruppbostad och att byggnaden som är belägen på fastigheten Stenmurklan 5 bedöms återigen ha förutsättningar att användas som gruppbostad efter ombyggnad. Ä ven planingenjör Annika Karlsson deltog och redogjorde för behovet aven revidering av gällande detaljplan om användningsområdet för fastigheten ska förändras..( C ~-i L Utdragsbestyrkning

10 Protokolljusterare tionsmöte skulle hållas med närboende, Detaljplanen har varit utställd, enligt 5 kap 23 PBL under tiden till I, Informationsmötet med de boende på Pippi Långstrumps gränd hölls Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 325, , behandlades utlåtande daterat , planbeskrivning, genomförandebeskrivning, plankmta och förslag till beslut Samtliga handlingar är upprättade av planeringsavdelningen. Detaljplanen har framställts genom normalt planförfarande. Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 256 yrkade Kerstin Andersson (c) och Elisabeth Lago Nilsson (kd) bifall till arbetsutskottets beslut. Kommunstyrelsen beslutade godkänna upprättat utlåtande daterat och beslutade också föreslå att kommunfullmäktige antar detaljplanen för Stenmurklan 5 i Vimmerby stad. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut KSAU 97, , Skrivelse upprättad av omsorgschef Anette Arvidsson och fastighetschef Bo Lennstam (ID ). Arbetsutskottets beslut KSAU 121, Samrådsredogörelse upprättad av planeringsavdelningen (ID ). Skrivelse från boende på Pippi Långstrumps gränd angående gruppbostäder på Stenmurklan 5 (ID ) Förslag till beslut upprättat av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ), IL ~C J-1iIA. Utdragsbestyrkning

11 Protokolljusterare Sändlista Planeringsavdelningen Q Utdragsbestyrkning

12 Protokolljusterare fö~slag till revidering Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera lokala ordnings- och torgföreskrifter för Vimmerby kommun till teknik- och servicenämnden. Ärendet Teknik- och servicenämnden har under våren 2010 sammanställt förslag till revidering av lokala ordnings- och torgföreskrifter för Vimmerby kommun. Förslaget har varit ute på remiss till övriga nämnder, andra intressenter och Länsstyrelsen i Kalmar län. De inkomna synpunkterna har helt eller delvis inarbetats i förslaget till revidering. Vid sammanträdet TSN 155, , föreslog teknik- och servicenämnden att föreslå kommunfullmäktige anta planen. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 336, , behandlades teknik- och servicenämndens förslag i ärendet. Arbetsutskottet beslutade att texten i 21 skulle ändras från "Totalförbud mot användning av fyrverkerier och smällare gäller på Stora Torget i Vimmerby med angränsande gator" till "Förbud mot användning av fyrverkerier och smällare gäller på Stora Torget i Vimmerby med angränsande gator". Vid kommunstyrelsens sammanträde , 257 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutat att anta lokala ordnings- och torgföreskrifter för Vimmerby kommun. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag till beslut. Teknik- och servicecheftorbjörn Johansson föredrar ärendet. PerAke Svensson (c) yrkar på återremiss av ärendet för vidare beredmng. il Utdragsbcstyrkning

13 Protokolljusterare Sä'ndlista Teknik- och servicenämnden Utdragsbestyrkning

14 Protokolljusterare Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar energi- och klimatstrategi för Vimmerby kommun. Sammanfattning Förslag till energi- och klimatstrategi för Vimmerby kommun, som är en del i programmet Uthållig kommun, har upprättats på kommunstyrelseförvaltningens planavdelning. KSAU beslutade att skicka förslaget på remiss till olika förvaltningar och bolag. Yttranden inkom från Vimarhem AB, Vimmerby Energi AB, teknik- och servicenämnden samt miljö- och byggnämnden. Sammanställningen av remissvaren visade att tillfrågade förvaltningen ställer sig positiva till energi- och klimatstrategin. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade förslaget vid sammanträdet KSAU 226, Kommunstyrelsen behandlade i sin tur ärendet vid sammanträdet KS 204, Därvid godkände kommunstyrelsen förslaget till energi- och klimatstrategi för Vimmerby kommun och föreslog fulhnäktige att anta densamma. Strategin behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde KF 161, Beslut fattades att remittera strategin till de olika partigrupperna för yttrande. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 337, , redogjorde kommunekolog Björn Holm för ärendet. Eftersom ingen tidsgräns sattes för remisshanteringen har det tagit lång tid att få in svar. En påminnelse har skickats ut under hösten 20 l O där sista dag för yttrande sattes till 18 oktober 20 I O. Remissvar har inkommit från kristdemokraterna (kd), miljöpartiet (mp), vänsterpartiet (v) och folkpartiet (fp). Utdragsbestyrkning

15 Protokolljusterare So~ialdemokraterna (s), centerpartiet (c) och moderaterna (m) har inte inkommit med svar. Vid sammanträde , 337 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att tidsplanen för det som ännu inte genomfölis justeras och att kommunfullmäktige därefter antar strategin. Kommunstyrelsen beslutade , 258 förslå att kommunfullmäktige antar energi- och klimatstrategi för Vimmerby kommun. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Yrkanden Caroline Axelsson (mp) yrkar att 1. ett av de övergripande målen, punkt 1 "Gott klimat för tillväxt och nya arbetstillfällen" stryks från energi- och klimatstrategin, 2. punkt 2 i energi- och klimatstrategin ändras till följande lydelse: "Ett miljövänligt och uthålligt samhälle genom att minska energiförbrukningen inom kommunens organisation och geografiska område och att öka användningen av förnybara energislag och satsa på energieffektivisering och hushållning". Propositionsordning Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; dels kommunstyrelsens förslag, dels det av Caroline Axelsson (mp) under överläggningen framställda yrkanden. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag vad gäller yrkande 1. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag vad gäller yrkande 2. ' /1 ~ JI/l...- ~C I Utdragsbestyrkning

16 Protokolljusterare Voteringsresultat V öieringsresultatet redovisas i bilagd ornröstningslista. Resultatet av voteringen utfaller enligt nedanstående förteckning: Ja 25 Nej 24 Avstår O Kommunfullmäktige bifaller därmed kommunstyrelsens förslag i sin helhet. Beslutsunderlag Skrivelse upprättad av kommunekolog Björn Holm (ID ). Energi- och klimatstrategi för Vimmerby kommun (ID ). Arbetsutskottets förslag KSAU 337, Kommunstyrelsens beslut KS 258, Sändlista Planeringsavdelningen Utdragsbestyrkning

17 ". Anna Maria Lyngstad,,. m V PerAke Svensson c Ingela Nilsson Nachweij c I~FisleF +8re,,1ä1t Lars Nilsson c Kerstin Andersson c Leif Larsson c X Peter Karlsson c )( Rein Soowik c V Bo Svensson c Jr Anna Svensson c V L:" åj:d AnnSofi Henriksson kd '/ Elisabeth Lago Nilsson kd Torbjörn Sandberg kd -f!&~e FBrss Tore Dalin fp y Jan Henriksson s V' Helen Nilsson s ~' Kenneth Björklund s? Eva Berglund s V Michael Svensson s X Lis-Astrid Andersson s y Ake Strö berg s / ~ Harriet Lundmark s V' Kjell BOlow s II Maria Samuelsson s 'V Lennart Nygren s y' Lizetle Wästerlund s V Anders Sundberg s X Annika Högberg s ' k'" Anders Enqvist s.)1. ", Mustafa Badran s V Peter Högberg s.v Kjell Jonason v V Pia Young v X Caroline Axelsson mp )(" Annika Fundin mp X SaREl9f Hggye Peter Sandberg sd )( Tomas Holmberg sd )(, Antal Antal Antal Ja Nej Avstår KF rl ~C ~..15 'fji-f I

18 Protokolljusterare sl>,~lar roll" Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar arbetsmodellen "Din inställning spelar roll" för certifiering av arbetsplatser. Ärendet "Din inställning spelar roll" är en arbetsmodell som kommunen kan använda sig av i arbetet med a1kohol- och tobaksprevention. Det vanligaste sättet att nå barn, ungdomar och deras föräldrar är att arbeta med alkohol- och tobaksprevention via skolan. Ett dilemma med detta är att genom skolan når man inte alla vuxna som kommer i kontakt med de unga. "Din inställning spelar roll" innebär att arbetsplatser/företag får en kort information om hur situationen ser ut samt vilka samband som finns mellan bjudning och konsumtion. Därefter kommer arbetsplatsen/företaget överens om att inte langa tobak eller alkohol till ungdomar under 18 år och ansöker om certifiering. För detta får de ett intyg att sätta upp på arbetsplatsen, tyra dekaler och uppmärksamhet på hemsidan och i andra lämpliga offentliga sammanhang. Certifieringen gäller i tre år. Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 339, , förelåg kultur- och fritidsnämndens förslag i ärendet. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 259, beslutade kommunstyrelsen att föreslår att kommunfullmäktige antar arbetsrnodelien "Din inställning spelar roll" för certifiering av arbetsplatser. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. Utdragsbestyrkning

19 Kffitur- och fritidsnämnden Samordnare Anders Degerman Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

20 Prolokolljusterare Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. godkänna särskilda ägardirektiv för år 2011 för Vimmerby kommun Förvaltnings AB med dotterbolag enligt bilaga 2. begära att extra bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB sammankallas för behandling av frågan om särskilt ägardirektiv för år 20 II för bolaget 3. utse kommunfullmäktiges ordforande att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid den extra bolagsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB 4. Vimmerby kommuns ombud vid den extra bolagsstämman i Vimmerby kommun Förvaltnings AB instrueras att rösta för: A. fastställa särskilt ägardirektiv för år 20 II for Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga B. begära att extra bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB, Vimarhem AB, Vimmerby Halkbana AB, Vimmerby Industrifastigheter AB samt Kulturkv31ieret Astrid Lindgrens Näs AB samman-kallas för behandling av frågan om särskilt ägardirektiv för år 2011 för respektive bolag c. uppdra åt styrelsen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordförande att såsom ombud företräda bolaget vid de extra bolagsstämmorna Utdragsbestyrkning

21 Protokolljusterare Ärendet Vid arbetsutskottets sammanträde KSAU 344, , presenterades förslag till särskilda ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag år Förslaget har upprättats av ekonomiavdelningen. Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag i ärendet. Beslutsunderlag Förslag till särskilda ägardirektiv för Vimmerby kommuns bolag år 2011 upprättat av ekonomiavdelningen (ID 20 l ). Arbetsutskottets förslag KSAU 344, 20 l Kommunstyrelsens förslag KS 260, Bilaga. Sändlista Ekonomiavdelningen Fullmäktiges ordförande Leif Larsson Vimmerby kommun Förvaltnings AB Vimmerby Energi och Miljö AB VimarhemAB Vimmerby Halkbana AB Vimmerby Industrifastigheter AB Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB ~ Utdragsbestyrkning

22 SÄRSKILDA ÄGARDIREKTIV KS: s FÖRSLAG ÅR2011 Bilaga l Vimmerby kommun Förvaltnings AB, Bilaga 2 Vimmerby Energi och Miljö AB, Bilaga 3 Vimarhem AB, Bilaga 4 Vimmerby Halkbana AB, Bilaga 5 Vimmerby Industrifastigheter AB, Bilaga 6 Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB,

23

24 Vimmerby kol?,}lllun Förvaltning AB och dess dotterbolag, koncernen, är ett organ för kommunal verksamhet som står under kommunens inseende. Principerna för insyn och styrning av de helägda kommunala bolagen i Vimmerby har lagts fast i ett kommunfullmäktigebeslut , 162, "Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag" Av beslutet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ för beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Vimmerby kommun Förvaltnings AB har att följa av dessa organ utfärdade direktiv. Kommunen har antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla för dess nämnder och bolag. Vimmerby kommun Förvaltnings AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas, dels att gälla för bolagets egen verksamhet, dels dotterbolagen genom beslut på bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras också genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet förvärv av företag eller bildande av dotterbolag förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonolni större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonolni och/eller medför risk för ägaren med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby kommun Förvaltnings AB.

25 Det åvilar styrelsen att fortlöpande följa upp och kontrollera koncernens finansierings-, likviditets- och andra ekonomiska förhållanden, exempelvis särskilda risker, samt att vid behov lämna rapport till ko=unstyrelsen. Miljö Vimmerby ko=un Förvaltnings AB:s verksamhet skall genomsyras av stort miljötänkande samt bedrivas i samklang med Vimmerby ko=uns övergripande miljömål. Fastställt på bolagsstä=a den

26 Miljö AB:s dg.tterbolag är Vimmerby Energiförsäljning AB. Principerna för styrning av Vimmerby kommun Förvaltnings AB framgår av särskilt ägardirektiv. Principerna för insyn och styrning av de helägda kommunala bolagen i Vimmerby har lagts fast i ett kommunfullmäktigebeslut , 162, "Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag". Av beslutet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ för beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Vimmerby Energi och Miljö AB har att följa av dessa organ utfårdade direktiv. Kommunen har antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla för dess nämnder och bolag. Vimmerby Energi och Miljö AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras också genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller armars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet förvärv av företag eller bildande av dotterbolag förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonolll sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medför risk för ägaren med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Energi och Miljö AB.

27 ombesörja renhåliningsverksamhet och avfallsåtervinning samt bedriva andra verksamheter förenliga med ovanstående verksamheter" "Vimmerby Energiförsäljning AB har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med ledningsbunden energi" Affårsid6 Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera, sälja och leverera värme i Vimmerby tätort och övriga tätorter inom kommunen där ekonomisk bärighet finns och på ett milj ömässigt fördelaktigt sätt. Vimmerby Energi och Miljö AB skall leverera el inom koncessionsornrådet med stor tillgänglighet samt på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt med närhet och god lokalkännedom som grund. Vimmerby Energi och Miljö AB skall genom sitt dotterbolag vara det ledande elhandelsbolaget i Vimmerby kommun med utvidgningsmöjligheter till de närliggande kommunerna. El skall tillhandahållas till ett marknadsmässigt pris med närhet, bekvämlighet och hållbarhet som riktlinje. Vimmerby Energi och Miljö AB skall producera vatten och handha rening av avloppsvatten på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Vimmerby Energi och Miljö AB skall ombesöjja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning på ett för invånarna miljömässigt sätt som även är kostnadseffektivt. Marknad Vimmerby Energi och Miljö AB:s kundrelation skall stärkas genom att bolaget samordnat utnyttjar och profilerar sitt utbud av produkter och tjänster. Marknadsbearbetningen skall vara aktiv och marknadsplatsen skall i huvudsak vara Vimmerby kommun med omnejd. (

28 Vimmerby En"~rgi och Miljö AB skall sträva efter sund ekonomi i samklang med attraktiva priser på levererade produkter. Soliditet Vimmerby Energi och Miljö AB:s soliditet skall hållas på en god nivå. Målsättningen är att soliditeten för år 2011 överstiger 20 procent. Avkastning Ägamas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Avkastningskravet på Vimmerby Energi och Miljö AB är får år 2011 två procent. Utdelning / koncernbidrag Vimmerby Energi och Miljö AB skall då utrymme finns lämna utdelning/koncernbidrag till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Prisnivåer Vimmerby Energi och Miijö AB:s styrelse beslutar om priser och avgifter för värme, elnät samt vatten och avlopp. Avgifter får renhållning och V A-taxans struktur beslutas av kommunfullmäktige. Beslut om energi-och bränsleinköp samt prissättningen på konkurrensutsatta produkter delegeras till bolagets ledning. Värme Nivån på Vimmerby Energi och Miljö AB:s värmepriser skall inte överstiga jämförbara uppvärmningsalternativ med hänsyn tagen till kundens investeringskostnad. El Elpriset sätts på marknadsmässiga villkor i individuella avtal.

29 Fastställt på bolagsstämma den

30 Principerna för insyn och styrning av de helägda ko=unala bolagen i Vimmerby har lagts fast i ett ko=unfullrnäktigebeslut , 162, "Företagspolicy för Vimmerby ko=un och dess bolag". Av beslutet framgår rollfördelningen mellan ko=un:fullmäktige och ko=unstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ för beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Vimarhem AB har att följa av dessa organ utfardade direktiv. Ko=unen har därutöver antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla för dess nämnder och bolag. Vimarhem AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras främst genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet förvärv av företag eller bildande av dotterbolag förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonorni sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medför risk för ägaren med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimarhem AB. Inriktning/uppgift Tillgång till attraktiva bostäder och bostadsområden är en framgångsfaktor och ett allt viktigare instrument för den framtida utvecklingen av Vimmerby kommun. Människor söker sig till platser som kan erbjuda bra miljö, goda bostäder och utvecklad infrastruktur. På sådana platser genereras de nya företagen och de nya arbetsplatserna.

31 alla aktörer på bostadsmarknaden. Vimarhem AB som stor fastighetsägare är därvid normbildare. Miljö Vimarhem AB:s verksamhet skall genomsyras av stort miljötänkande samt bedrivas i samklang med Vimmerby kommuns övergripande rniljömål. Ekonomi Soliditet Vimarhem:s soliditet skall behållas på en god nivå. Målsättningen är att soliditeten för år 20 Il överstiger 11 procent. Avkastning Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Avkastningskravet är för år ,5 procent. Utdelning / koncernbidrag Vimarhem AB:s resultat skall möjliggöra en utdelning till ägarna som motsvarar den av staten rekommenderade avkastningsnivån för allmännyttiga bostadsföretag. Avstämning av det årliga uttaget sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Fastställt på bolagsstämma den

32 kommun Fö~altnings AB framgår av särskilt ägardirektiv. Principerna för insyn och styrnjng av de helägda kommunala bolagen i Vimmerby har lagts fast i ett kommunfullmäktigebeslut , 162, "Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag". Av beslutet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ för beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Vimmerby Halkbana AB har att följa av dessa organ utfärdade direktiv. Kommunen har antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla för dess nämnder och bolag. Vimmerby Halkbana AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras också genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet förvärv av företag eller bildande av dotterbolag förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonorni större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonorni sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonorni och/eller medför risk för ägaren med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Vimmerby Halkbana AB. Inriktning/uppgift Vimmerby Halkbana AB är ett företag som bedriver utbildning i körning vid halt väglag.

33 Utbildningen vällder sig i första hand till körkortsaspiranter i Vimmerby ko=un samt till boende i närliggande ko=uner. Elever från fordonsutbildningarna på gymnasier i närområdet är också tänkta nytt j are av anläggningen. Även yrkesförare inom olika områden tillhör kundkretsen för företaget. Tillgångar Företagets anläggningstillgångar skall vårdas, anpassas och utvecklas, så att de tillgodoser verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft. Miljö Vimmerby Halbana AB:s verksamhet skall genomsyras av stort miljötänkande samt bedrivas i samklang med Vimmerby kommuns övergripande miljömål. Ekonomi Soliditet Vi=erby Halkbana AB:s soliditet skall behållas på en god nivå. Målsättningen är att soliditeten för år 2011 överstiger 45 procent. Avkastning Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Avkastningskravet är för år 2011 två procent. Utdelning / koncernbidrag Vimmerby Halkbana AB skall då utry=e ftnns lämna utdelninglkoncernbidrag till Vimmerby ko=un Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i Vimmerby ko=un Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Fastställt på bolagsstämma den

34 Principerna får insyn och styrning av de helägda kommunala bolagen i Vimmerby har lagts fast i ett kommunfullmäktigebeslut , 162, "Företagspolicy får Vimmerby kommun och dess bolag" Av beslutet framgår rollfårdelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ får beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Vimmerby Industrifastigheter AB har att fålja av dessa organ utfårdade direktiv. Kommunen har därutöver antagit ett flertal policies och styrdokument att gälla får dess nämnder och bolag. Vimmerby Industrifastigheter AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla får bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstärruna. Bolagets verksamhet regleras främst genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet forvärv av fåretag eller bildande av dotterbolag fårvärv eller fårsäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonomi större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medfår risk for ägaren med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras får att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstärruna i Vimmerby Industrifastigheter AB. Inriktning/uppgift Vimmerby Industrifastigheter AB skall vara kommunens organ får arbete med lokalfårsörjningsfrågor med anknytning till näringslivsutvecklingen i Vimmerby kommun. Bolagets uppgift är att äga; uthyra och fårvalta fastigheter som är strategiskt viktiga i ett

35 Ekonomi Soliditet Målsättningen är att soliditeten för år 2011 överstiger fern procent. Avkastning Ägarnas krav på avkastning defrnieras som räntabilitet på totalt kapital. A vkastningskravet på Vimmerby Industrifastigheter AB är för år 2011 tre procent. Utdelning / koncernbidrag Vimmerby Industrifastigheter AB skall då utrymme finns lämna utdelninglkoncembidrag till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstämning av det årliga uttaget sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Fastställt på bolagsstämma den (

36 lagts fast i ett Rommunfullmäktigebeslut , 162, "Företagspolicy för Vimmerby kommun och dess bolag". Av beslutet framgår rollfördelningen mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt de frågor som bolagen måste underställa dessa organ för beslut. Detta ägardirektiv följer den beslutade rollfördelningen. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB har att följa av dessa organ utfardade direk:ti v. Kommunen har antagit ett flertal policies och styrdo!cument att gälla för dess nämnder och bolag. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB skall tillse att dessa i tillämpliga delar antas att gälla för bolagets verksamhet genom beslut på bolagsstämma. Bolagets verksamhet regleras också genom lagar och genom bolagsordning. Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften. Till denna beslutskategori hör: o planer som gäller ändrad inriktning av bolagets verksamhet o förvärv av företag eller bildande av dotterbolag o förvärv eller försäljning av fastigheter vilka är av sådan omfattning att de påverkar bolagets långsiktiga ekonolni o större investeringar vilka är av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bolagets långsiktiga ekonomi o sådana större investeringar som väsentligt påverkar ägarens ekonomi och/eller medför risk för ägaren Med större investeringar avses inte reinvesteringar eller andra investeringar som erfordras för att hålla nuvarande fastighetsbestånd eller anläggningar intakta. Detta ägardirektiv skall antas på bolagsstämma i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

37 Bolaget skall ges möjlighet att bedriva sin verksamhet på kommersiella villkor. Utvecklingen i bolaget skall ske med långsiktighet och uthållighet. Bolaget skall sträva efter så hög grad av självfinansiering som möjligt utan att göra avkall på verksamhetens icke-kommersiella grundinriktning vad gäller bl.a. kunskapscentrum, uppbyggnaden av bibliotek, sarnlingar, virtuellt museum, föreläsningar etc. Bolaget skall, med beaktande av verksamhetens särskilda karaktär, kunna bedriva verksamhet genom extern finansiering. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:s verksamheter skall präglas av hög kvalitet, trovärdighet, öppenhet, kreativitet och förnyelse. Bolaget skall bedriva sin verksamhet i nära samverkan med Astrid Lindgrens familj, Stiftelsen för bevarande av Astrid Lindgrens gärning samt Astrid Lindgrens Värld AB. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB skall utnyt\ia den kompetens som finns i bolaget och dess närstående krets för att aktivt söka nya utvecklingsområden. Bolaget skall vara öppet för nära samarbete med övriga Astrid Lindgren-relaterade organisationer och bolag, såväl i Vimmerby som utanför kommunen. Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB skall, i samverkan med andra aktörer inom besöks- och evenemangsnäringarna, medverka till att Vimmerby kommun blir så attraktiv, att resandet till och vistelsen i kommunen ökar. Bolaget skall arbeta enligt följande målbeskrivning: D Astrid Lindgrens Näs skall bli ett levande kulturcentrum för alla året om. D Astrid Lindgrens Näs skall bli det främsta nationella och internationella centrat för all kunskap kring författaren Astrid Lindgrens liv och gärning. D Astrid Lindgrens Näs skall arbeta i författaren Astrid Lindgrens anda, genom att sprida kunskap om, förstärka och försvara de värden hon stod för, såväl i sin författargärning som i sin opinionsbildande roll. D Astrid Lindgrens Näs skall genom sin verksamhet verka för att författarens verk ständigt aktualiseras och görs angelägna för nya läsare över hela världen. D Astrid Lindgrens Näs skall ha en utåtriktad verksamhet som utgår från författarens liv och gärning, samt skapa evenemang, utställningar och program som ger allmänheten nya upplevelser och insikter kring hennes verk och gärning. D Astrid Lindgrens Näs skall ha en utåtriktad program- och utställningsverksamhet som i en vidare mening anknyter till författarens gärning, exempelvis barnkultur,

38 Ekonomi Soliditet Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:s soliditet skall hållas på en god nivå. Avkastning Ägarnas krav på avkastning definieras som räntabilitet på totalt kapital. Avkastningskravet är för år 2011 noll procent. Utdelning / koncernbidrag Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB skall för 2011 ej lämna utdelning/koncembidrag till Vimmerby kommun Förvaltnings AB. Avstänming sker i Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s styrelse i samband med bokslut. Fastställt på bolagsstämma den

39 Protokolljusterare Oskarshamn kärnkraftverk Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar plan för mottagningsstation i Vimmerby kommun. Ärendet Kalmar län är ett kärnkraftslän. Ansvariga vid en kärnteknisk olycka är Länsstyrelsen i Kalmar län. I länsstyrelsens beredskapsplan kämteknisk olycka, med diarienummer , framgår att mottagningsstationerna upprättas av kommunen. Mottagningsstationens uppgift är att ta emot allmänheten från den inre beredskapszonen. I Kalmar län finns fyra mottagningsstationer: Västervik Oskarshamn Vimmerby Kalmar Med anledning av den kommande storövningen, SAMÖ/KKÖ 2011, fick mottagningsstationskommunerna i länet uppdrag att se över planerna. Samtliga kommuner hade olika upplägg på hur en mottagningsstation skulle se ut och fungera. Målsättningen med översynen blev att få verksamheten på mottagningsstationerna så likformig som möjligt. Planerna skulle kunna användas av kommun som inte var uttagen som mottagningskommun. Orsaken här var att man skulle kunna upprätta en station var som helst eller så skulle man kunna låna ut personal mellan kommunerna för arbete på mottagningsstation. I mottagningsstation för Vimmerby kommun har en viss anpassning gjort till den plats, Vimarskolan, där stationen upprättats. Utdragsbestyrkn ing

40 Protokolljusterare Risk-och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson föredrar ärendet. Eva Berglund (s) ställer fråga om SAMÖ-KKÖ Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av risk- och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson (ID 20 l ). Plan för mottagningsstation - Vimmerby kommun (ID 20 l ). Arbetsutskottets förslag KSAU 346, 20 l O-l Konununstyrelsens förslag KS 261, Bilaga Sänd lista Länsstyrelsen i Kalmar län Risk- och sårbarhetshandläggare Bengt Jonsson Vimarskolan Räddningstjänsten Utdragsbestyrkning

41 Vimmerbys kommun

42 6.2 SÄKERHET, ~EGISTRERING, ALLMÄN ORDNING""""""""."""""."""""""... ",6 6,3 UTRYMNI NG... """""...,..,...,."" ",...,.,."",."",...,.".,... """... """ TRANSPORTER... """"",."".,..,... """"... """",""""...,... "",...,..,... """,... "".. 7 6,4,1 Transport vid utrymning... ""...,... "",,."...,.,...,... "...,,, 7 6,4,2 Transport från mottagningsstation...,... ".".",... ""..,...,,,...,.,,,,,, INFORMATION...,...,... "."",.,... ",..,... """"",..,,."... ",."... """", LOKALANSVAR IG... " """."",..,.. "... "..,... ",."""""",.,... " """,.""... """"",... """, UPPSKYLTNING OCH PARKERING """""."."""""""""""""""""".".""""""""""""""""" """,,7 6,8 SOCIAL SERVICE."."""".,..,.,...,.. "" "".""""""",... "."...,... """... "" SJUKVARD..,..... """"... "",... "",..,.,...,'... "",..,... """" """... """... """ ,9,1 Dokumentation/uppföljning. """""""."""""""""""""."."".".,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,, ",, PSYKOSOCIALT OMHÄNDERTAGANDE """".""""".""" ""."",,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AVSOKN ING/SANERING.""""""",,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,""." """"""""".""",,,,,,,,,,,,,,,8 7 Samverkan Larmning ,.., , Samband ,..., 9 10 Resurser Utbildning och övning Utbildning/övningsplan... ".,,., "... """",.,... ',." ",.. ",,,,.,,,...,,,... " " Uppföljn ing/utvärdering FUNKTIONSKORT - CHECKLISTOR VERKSAMHETS LEDNING """""""""""""".",." """"""""".,,, "."""""""",,,,,, ".".", """""""""".1 o 13.2 FÖRST LARMADE PERSON """.. """"""""".",,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,""""""""""". '"'''''' ' """ " " " ",.""" GYMNASIESKOLAN - Gymnasiechef..""""""".",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,."".".",,,,,,, SAMORDNARE MOTTAGNINGSSTATION ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,,,,,...,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. lo 13.5 LÄGESBILD/OMV ÄRLDSBEV AKNING """""""""""""""""."""".""""""."""."""."""".""""" I O 13.6 ORDFÖRANDE LEDNINGSGRUPP""""."."."",,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,""."""""".",,,,,,, STABSGENOMGÄNG "."""""""""""""""."", """ """""""""'" """."."""""."",,,.".""""""".", "". I O 13.8 INFORMATION.., "."...,...,...,.",...,... ", DOKUMENTATION """"."""."".""""""".".,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,""""""""."""" SAMVERKAN...,......,,, , FÖRPLÄGNAD... "... "......, PERSONALPLANERING """""""""".""".. "".... """.""... "... """.""""""""""""""""""""" I O SERVICE "... " ,."... " KOLLEKTIVA TRANSPORTER... " """"... "... ""... ", REGISTRERING... """... "... "" """"""" ""."... "" SJUKV ÄRD... ""... "... " ",,,,,,,""" "."",,,...,,,,,, Sambands lista...,,,,,,,,,...,,..,,..,,,,,,... "",,,,,,,,,,,,, ""... """.. 11 BILAGOR: Lokaler med flödesplaner Arbetskort Beredskapsplan länsstyrelsen I 2 3

43 sanering. För att fullli8ra denna uppgift ska kommunen upprätta en mottagningsstation för utrymmande vid Vimarskolan. Denna plan beslaiver uppgifterna kommunen har i samband med utrymning. Planen ska även kunna användas vid omhändertagande av stora mängder flyktingar, vid större olyckor eller vid andra händelser där stora mängder människor måste kunna tas omhand, registreras och informeras. 2 Mål och syfte Mottagningsstationen vid Vimarskolan ska dimensioneras för att omhänderta upp till ca personer under något/några dygn. Mottagningsstationens verksamhet kan behöva pågå under någon eller några veckor. Spontan utrymning kan ske i viss omfattning med egna fordon. Grupper av personal vid OKG, t ex långväga pendlare kan ha behov av inkvartering och förplägnad liksom en del fritids boende i ormådet. 3 Ansvar och roller Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning till omgivningen i sådan omfattning att skyddsåtgärder ska vidtas för att skydda allmänheten. Länsstyrelsen upprättar en särskilt plan för denna räddningstjänst. Länsstyrelsens räddningsledning beslutar om ev. utrymning. Polisen (utrymningsledaren) svarar för genomförandet. Kommnnstyrelsen (Krisledningsnämnden) är den politiska ledningsgruppen för kommunens krisorganisation. Här fattas alla ekonomiska och imiktningsbeslut som behövs. Avrapportering ska ske hit i samband med större händelser. Risk - och sårbarhetshandläggare ansvarar för planering och upprättande av mottagningsstationens organisation direkt under kommunstyrelsen. Områdeschefen är den verksamhetschef som ansvarar för planering och upprättande av mottagningsstationens organisationen direkt under kommunstyrelsen. Samordnaren for mottagningsstation Initialt och fram till dess ordinarie samordnare anländer fungerar personal från Vimarskolan som samordnare på mottagningsstationen. Särskild utbildad personal från barn- och ungdomsförvaltningen centralt fungerar normalt som samordnare för mottagningsstationen. Vid behov kan verksamhetsledningen utse annan samordnare. Samordnaren för mottagningsstationen har till uppgift att bl a hålla kontakten med länsstyrelsen och

44 Punkterna 5.2 till 5.7 är tillämpliga för Oskarshamn, men redovisas här. 5.1 Vimarskolan Vid olycka vid Oskarshamnsverket ska Vimarskolan vid behov kunna fungera som MOTTAGNINGSSTATION FÖR UTRYMMANDE. l Skolan stängs för undervisning på order av kommunens verksamhetsledning. Alla närvarande elever registreras genom skolans försorg och om polisen tillåter skickas de hem. SIcolans personal ska vid behov kunna ställas till mottagningsstationens förfogande. Inledningsvis ska 10 lärare med bästa möjliga språkkunskaper kunna ställas till mottagningsstationens förfogande för att hjälpa polisen vid registrering. Beredskap ska finnas för skiftgång. Cafe/Restaurang ska kunna öppnas med kort varsel- samråd med teknik- och serviceförvaitningen beträffande måitidsservice. 5.2 Kommunala verksamheter inom inre beredskapszon (12-15 km) Ett larm innebät att hot om utsläpp av radioaktiva änlllen från kärnkraftverket föreligger eller att utsläpp sker. Elever och personal som är på väg till skolor inom irne beredskapszon påskyndar färden till skolan. Alla går in i skolan och stannar inomhus. Dörrar, fönster och ventiler ska stängas. Finns mekaniska ventilation ska denna om möjligt stängas av. Ledningen för skolan ska lyssna på Radio P4 (Radio Kalmar) för att få information om läget och vidarebefordra denna och annan information, t ex om planer, till dem som befinner sig i skolan. Verksamheten i skolan fortsätter i övrigt utan ändringar i schemat. Information via radio kommer att ge besked om hot om utsläpp av radioaktiva äl1lllen föreligger eller att utsläpp sker. Genom radion kommer också lämnas information om vilka områden som berörs eller kan tänkas bli berörda av ntsläppet, alltså områden som ligger i vindriktningen från Oskarshamnsverket. Berör ett utsläpp av radioaktiva äl1lllen områden där kommunal anläggning finns ska ledningen se till att vårdtagare, elever och personal stannar inomhus och hålla dörrar, fönster och ventiler stängda. Mekanisk ventilation bör stängas av. Detta kan innebära att vårdtagare, elever och personal måste stanna kvar inomhus i lokalerna, även efter skolans slut den dagen. När utsläpp sker bör ingen vistas utomhus inom område som l Av naturliga skäl är det lämpligt att använda samma organisation vid flyktingmottagning eller vid annan olycka som berör många människor som av andra skäl behöver utrymma.

45 elever och persönal vara utomhus men i omedelbar närhet av skolan på raster och dyl samt låta ventilera lokalerna. Likaså kan skolledningen låta elever och personal gå hem efter skolans slut. Skolledningen ska följa händelseutvecklingen via radio samt vid skoleller arbetsdagens slut uppmana alla att ta sig hem snabbt. 5.4 Utrymning Beslutar länsstyrelsens räddningsledning att UTRYMNING måste genomföras inom ett ormåde kommer följande att ske. Polisens utrymningsledare ansvarar för genomförandet aven utrymning. Information om beslut om utrymning meddelas via radion. Bussar hämtar barn från barnstugor, förskolor och skolor samt allmänheten vid fastställda avhämtningsplatser. (se bilaga om avhämtningsplatser) 5.5 Utrymning transport till Oskarshamn, Västervik, Vimmerby eller Kalmar Personal från polisen organiserar på respektive avhämtningsplats påstigningen i bussarna. Bussarna ska i första hand hämta elever från förskolor och skolor. Elevernas lärare ska ta hand om sin klass och hålla den samlad. Lärare/föreståndare för resp. enhet inom skola och barnomsorg ska kontrollera att klasslistor/motsvarande är aktuella. Personal på service- och gruppboende måste i vissa fall följ a med och ta hand om de boende. Allmäntillståndet hos vissa personer kan kräva specialfordon - socialförvaltningen tillhandahåller utrymningsledare underlag om detta. Vid behov kan transporter omdirigeras till Västervik, Vimmerby eller till Kalmar. Motsvarande organisation finns där för omhändertagande av utrymmande. 5.6 Aterförening av barn och förälder/vårdnadshavare Alla barn ska snarast möj ligt sammanföras med sina föräldrar/vårdnadshavare. Ansvarig för klassen/gruppen ska anteckna vilka barn som avhämtats. Personal på barn- och utbildningsförvaltningen respektive socialkontoret ska medverka i arbetet med att sammanföra barn med föräldrar/vårdare. 5.7 Högstadie- och gymnasieelever från kontaminerade eller utrymt område Har utsläpp av radioaktiva ämnen skett, befaras ske eller har länsstyrelsen under skoltid beslutat om utrymning av befolkningen inom inre beredskapszonen ska berörd skolas rektor hos polisens utrymningsledare inhämta upplysningar beträffande hemresa för

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD

KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD kv^éc Uppsala KOMMUN t. to KONTORET FÖR BARN, U N G D O M OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2012-05-03 BUN-2012-0132.00 Barn- och u n g d o m s n ä m n d e n Motion, väckt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Bam- och ungdomsnämnden

Bam- och ungdomsnämnden S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bam- och ungdomsnämnden 2011-02-02 Sidnr 1(15) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby onsdagen den 2 februari 2011 Klockan 08.30-14.30 Beslutare

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter

Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01=Z4 Blad 3 Ksau 1 Dnr 419/2015-107 Återremiss av ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder

Läs mer

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland

Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland Kommunfullmäktige 2012-01-30 19 48 2012-08-27 152 354 Kommunstyrelsen 2012-08-13 159 398 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 151 321 Dnr 12.33-008 jankf23 Medborgarförslag om att utreda konsekvenserna

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB) 1 Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Ulricehamns Energi AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2011 233 och

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 21 augusti 2014 IG 08.30-9.30 Vimmerby kommun www. vimmerby.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Sammanträdesdatum 2014-08-21 Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sevederummet, Stadshuset,

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN/PARLAMENTARISKA GRUPPEN 2014-12-16 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1(9) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 20.15 20.30 Beslutande Se särskild förteckning Ersättare: Se särskild förteckning Övriga deltagare Se särskild förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:252-003 2015-05-21 1/2 Godkännande av ägardirektiv för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun

1. konsumentvägledning ska tillhandahållas i samverkan med annan kommun Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(4) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 548 Dm 229/2011 Kod 151 Konsumentrådgivning Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer