Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen (71) Dm Ks Delårsrapport 2013 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten. Bakgrund Resultat Resultatet per den 31 augusti 2013 är +26,8 mnkr vilket är 6,7 mnkr sämre än periodiserad budget och 37,6 mnkr sämre än delårsrapporten Liksom föregående period har flera personalorganisationers löneökningar för 2013 ej utbetalats. I överskottet på intäkter, vilket är + 30,7 mnkr jämfört med budget, ingår en engångsåterbetalning på 16,6 mnkr för premier för AGS-KL (personalförsäkring) samt Avgiftsbefrielseförsäkringen för åren 2005 och Föregående år återbetalades 17,2 mnkr för motsvarande premier för 2007 och 2008, men redovisades då som en minskning av personalkostnaderna. Det försvårar jämförbarheten av intäkter och kostnader, men påverkar inte verksamheternas nettokostnader. Sänkt diskonteringsränta påverkar pensionsskuldsberäkningen och ger ytterligare en jämförelsestörande post på -4,9 mnkr. De största avvikelserna mot den periodiserade budgeten avseende de skattefinansierade verksamheterna redovisar: Medborgarservice -23 mnkr Äldreomsorgen + 8 mnkr Grundskolan -3 mnkr Individ- och familjeomsorg +2 mnkr Gymnasieskolan -2 mnkr Funktionshindradeomsorgen +2 mnkr. När det gäller händelser av väsentlig betydelse för kommunen så hänvisas till respektive verksamhets delårsrapport. Dessutom finns det en särskild redovisning av väsentliga personalförhållanden. Upphävande av styrregler Kommunfullmäktige upphävde de ekonomiska styrreglerna som innehöll de finansiella målen (Kf 15/2009) i samband med att budgeten för år 2013 fastställdes. Nytt förslag har utarbetats och kommer att föröeslås gälla från och med år Med andra ord finns det inga fastställda finansiella mål att mäta måluppfyllelse mot. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekt" sign Utdragsbestyrkande

2 SAM MANTRÄDE SPROTOKOLL Kommunstyrelsen (71) forts. Prognos Det prognostiserade resultatet för år 2013 beräknas i nuläget bli + 0,5 mnkr, vilket är 22,4 mnkr sämre än budgeterat resultat. Verksamheterna prognostiserar ett underskott med 37,9 mnkr, medan ett överskott prognostiseras för Finansieringen bland annat beroende på engångsåterbetalning på 16,6 mnkr för premier för AGS- KL (personalförsäkring) samt Avgiftsbefrielseförsälcringen för åren 2005 och Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utcfragsbestyrkende

3 SAMMANTRÄDESPROT Kommunstyrelsen (76) Dnr Ks Skattesats år 2014 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Bakgrund Kommunfullmäktige har 131/2012 beslutat om skattesats för år 2013 till 20 kronor och 99 öre per skattekrona. Ordföranden föreslår att skattesatsen förblir oförändrad år Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDE SPROTO Kommunstyrelsen (71) Dnr Ks Ekonomiska styrregler Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de nya ekonomiska styrreglerna för Tierps kommun att gälla från och med 1 januari Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av budgeten för år 2013 att upphäva de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska styrreglerna, Kf 15/2009, och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram nytt förslag till ekonomiska styrregler. Kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen har överlämnat förslag till ekonomiska styrregler att gälla från och med 1 januari Förändringar är markerade i dokumentet. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

5 4, TIERPS Dokumentnamn Reviderade ekonomiska styrregler Datum Adress Kommunstyrelsen Diarienummer Förslag till nya ekonomiska styrregler för Tierps kommun Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i samband med fastställande av budgeten för år 2013 att upphäva de av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska styrreglerna ( Kf 15/2009 ) och uppdra till kommunstyrelsen att ta fram nytt förslag till ekonomiska styrregler. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de nya ekonomiska styrreglerna för Tierps kommun att gälla från och med 1 januari Bengt-Olov Eriksson Kommunstyrelsens ordförande Conny Rönnholm Ekonomichef Gemensam service Ekonomienheten Tierp Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: Handläggare Conny Rönnholm Ekonomichef Telefon: E-post,

6 Styrregler Ekonomiska styrregler Antagna av kommunfullmäktige den 15 december , Förslag till fgriderireaboc YY 2~1~31119~~ffint014 nue 1151f 1-33 an. : 14 C / b ,1 ' ic 0~1 -At rd 411%. KJ Tierps kommun TIERP Telefon:

7 Ekonomiska styrregler För att tydliggöra ansvar och befogenheter för god ekonomisk hushållning samt få en smidig administrativ hantering har nedanstående ekonomistyrregler sammanställts. Regelverket är åtgärdsinriktat, bygger på demokratiska processen, ger signaler om lägsta godtagbara nivå, fokuseras mer på utfall än på budget och på flerårsperioder. Dessa ekonomiska styrregler är i stora delar strukturerade enligt modellen för Balanserad Styrning (se bilaga 1). Finansiella mål - Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 2 % Olav summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar (Ekonomifokus). - Investeringarna i den skattefinansierade verksamheten ska finansieras av avskrivningar och resultat för samma verksamhet. Med andra ord ska inte den årliga investeringsvolymen för skattefinansierad verksamhet överstiga summan av avskrivningar och resultatet för den skattefinansierade verksamheten. Processfokus - Kommunen ska upprätta ett årsbokslut, en ktiklarq delårsrapport (per 0831) samt ett antal under året framtagna månadsuppföljningar med bokslutsprognos. - Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid clelår-sfappenen-ech bokslutet kompletteras med en uppföljning av antalet årsarbetare : :. Även sjukfrånvaron ska redovisas. - Om medborgarservice, gemensam service eller en enhet inom produktionen redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska en åtgärdsplan upprättas som ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med prognosen. - Igångsättning av projekt vilket innebär ökad budgetomslutning som överstiger 50 tkr ska godkännas av produktionschef, chef medborgarservice eller chef för gemensam service. Medarbetarfokus - Kommunstyrelsen kan förändra omslutningen för driftbudgeten i de fall kommunens nettokostnader inte ökar. Kommunstyrelsen kan omdisponera driftmedel mellan verksamheter. Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och block/enheter. Kommunstyrelsen kan omvandla driftmedel till investeringsmedel. Ansvar och befogenheter vad gäller budgeten i övrigt framgår av kommunens delegationsordning.

8 Ekonomifokus - Block/enhet ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att övergripande mål fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag. - Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom rationaliseringar. - För allt lokalutnyttjande ska avtal finnas. Avtalen ska också reglera fördelning av kostnader vid förtida frånträde av lokalen. - Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå med undantag för inventarier och maskiner. - Medel från försäljning av anläggningstillgångar får endast användas till investeringar eller återbetalning av lån. - Varje investering överstigande 3 prisbasbelopp undantaget investeringar i inventarier och utrustning (f.n x-3-= kr (2014 är pbb kr vilket ger kr x 3 = ska föregås av en investeringskalkyl. Kalkylen ska spegla verkligheten så bra som möjligt och är en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika handlingsalternativ. Kalkylens ska bifogas beslutsunderlaget/ budgetäskandet. Investeringsprojekt ska bedrivas i enlighet med fastställd projektmodell. Ju mer komplext och omfattande projekt, desto mer formalia och dokumentation är nödvändig. Ett investeringsprojekt ska minst innefatta följande delar: Projektbeskrivning - vad, varför, hur, när, tidsplan Investeringskalkyl - handlingsalternativ, konsekvensanalys, driftskostnader Igångsättningstillstånd - kalkyl granskad av ekonomichefen, tidsplan för återrapportering (likviditetspåverkan) Slutredovisning - resultat och måluppfyllelse - Alla investeringar i fastigheter ska ske i regi av hyresvärden för administrations- och verksamhetslokaler vanligen Tierps kommunfastigheter AB.

9 Balanserat styrkort för "God ekonomisk hushållning" Bilaga 1 Perspektiv Mål Avgörande framgångsfaktorer Indikatorer Kunder Förstärk den positiva bilden av kommunen Kommunens resultat ska under planperioden uppgå till minst 1,6 % Av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta för att konsolidera ekonomin med beaktande av pensionsskuldens utveckling, finansiera investeringar och ha handlingsutrymme för framtida verksamhetsförändringar. Resultat minst 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag Processer Utveckla effektivare arbetssätt Uppföljningen av personalkostnaderna ska vid bokslutet kompletteras med en uppföljning av antalet årsarbetare och antalet anställda samt en uppdelning på tillsvidareanställda och tidsbegränsade anställningar. Även sjukfrånvaron ska redovisas. Regelföljsamhet och handlingskraft Om medborgarservice, gemensam service eller en enhet inom produktionen redovisar underskott i sina respektive bokslutsprognoser ska en åtgärdsplan upprättas som ska redovisas till kommunstyrelsen. M fl regler under Processfokus i huvudtextens EKONOMISKA STYRREGLER Medarbetare Öka engagemanget Kommunstyrelsen kan: -Förändra driftbudgetens omslutning inom kommunens totala nettokostnadsram -Omdisponera driftmedel mellan block/enheter. -Omdisponera investeringsmedel mellan projekt och block/enheter. -Omvandla driftmedel till investeringsmedel Beslutsförmåga _ Ekonomi Öka det ekonomiska ansvarstagandet Block/enhet ansvarar för att kommunens vision är vägledande och att övergripande mål fastställda av kommunfullmäktige uppnås inom ramen för anvisade anslag. Blir pris- och lönekostnadsutvecklingen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbeslut, måste detta kompenseras genom rationaliseringar. Varje investering överstigande 3 prisbasbelopp undantaget investeringar i inventarier och utrustning ska föregås av en investeringskalkyl. Kalkylen skall spegla verkligheten så bra som möjligt och är en beräkning av de ekonomiska konsekvenserna vid val mellan olika handlingsalternativ. Kalkylen ska bifogas beslutsunderlaget / budgetäskandet. M fl regler under Ekonomifokus i huvudtextens EKONOMISKA STYRREGLER

10 SAM MANTRÄDESPROTOJ( Kommunstyrelsen Dnr Ks ,2.1 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till driftbudget, resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för år 2014 att fastställa skattesatsen för år 2014 till 20 kr och 99 öre/skattekrona att fastställa borgensavgiften för år 2014 till 0,22% att uppdra till kommunstyrelsen, enligt kommunens finanspolicy, att uppta eventuella lån 2014 inom en ram på 100,0 mnkr för omsättning och nyupplåning att fastställa förslag till flerårsplan samt att fastställa det nya förslaget till ekonomiska styrregler. Bakgrund Som ett led i budgetprocessen har det genomförts ett upptaktsmöte den 11 mars där bland annat fackliga företrädare och gruppledare för de olika partierna deltagit. För kommunens verksamhet har det upprättats ett underlag för budgeten innehållande uppdrag, övergripande mål och verksamhetsförändringar. I övrigt är underlagen upprättade med metoden Balanserad Styrning (Balanced Scorecard). Detta innebär bland annat presentation av så kallade framgångsfaktorer och indikatorer/mått. Budgetförutsättningar Utgångspunkten för verksamheternas ekonomiska resurser i form av plan för ekonomi och verksamhet under åren är förutom beräknade inkomster av skatt och statsbidrag m.m. innevarande års budget och bokslut 2012 samt fastställd flerårsplan Planen är upprättad utifrån en oförändrad skattesats till 20 kronor och 99 öre/skattekrona. Personalkostnaderna och övriga kostnader har räknats upp med 1,5%. Kostnadsökningar ska i första hand finansieras genom rationaliseringar och eventuella volymminskningar inom den egna verksamheten. forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (71) forts. Liksom för år 2013 ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för kunden/besökaren samt åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer. Detsamma gäller det förebyggande arbetet mot utanförskap och arbetet med Tierps kommuns varumärke. För år 2014 ska dessutom arbetet med marknadsföring av kommunen och utvecklingen av kundcenter ("en väg in") också prioriteras. Större verksamhetsförändringar För att göra en kraftsamling inom ett sammanhållet verksamhetsövergripande förebyggande arbete och därmed förstärka insatserna för främst barn och unga i riskzonen skapas en pott på 6,0 mnkr varav 2,3 mnkr omförs från individ- och familjeomsorgen. Denna pott läggs tills vidare under kommunchefen men ska kunna nyttjas både av omsorgsverksamhet och skolan. Medlen kommer bland annat att användas för att kartlägga och utvärdera redan befintliga insatser. Med denna kartläggning/utvärdering som bas kommer insatser som bedöms framgångsrika för att motverka att barn och unga far illa i skolan, på fritiden eller i hemmet att intensifieras. Insatserna ska bygga på samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid och denna samverkan gestaltas i en styrgrupp som ska undanröja hinder för samverkan mellan olika nivåer och verksamhetskulturer. Medborgarservice tillförs utöver tidigare beskrivna uppräkning 14,6 mnkr av vilket 13,0 mnkr tillförs sociala enheten. Övriga medel utgör en förstärkning av näringslivsarbetet/turism, marknadsföring och kundcenter. Förskoleverksamheten har fått ett ökat anslag med 2,0 mnkr för att möta ökad volym/efterfrågan. Äldreomsorgen får ett ökat anslag med 1,4 mnkr för förstärkning av sjuksköterske-resursema. Funktionshindradeomsorgen tillförs 2,0 nmkr för etablering av servicelägenheter och dagcentral i Karlholm. Utöver ovanstående har vissa justerringar gjorts avseende hyror mellan verksamheterna. När det gäller miljösatsningar ska arbetet med ett långsiktigt hållbarhetsprogram intensifieras och en tjänst för detta destineras. En energiplan för energieffektiviseringar och övergång till förnyelsebara energikällor ska också tas fram under forts. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

12 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (71) förts. Andelen av kommunens bilar som drivs av förnyelsebara bränslen ska öka och elbilar ska introduceras i verksamheten. Dessutom ska andelen ekologiska produkter inom livsmedelsområdet öka för att år 2020 uppgå till minst 50%. Upplåningsvolym och borgensavgift Den lånestock som kommunen har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten. För år 2014 föreslås därför att ett totalt rambelopp om 100,0 mnkr för omsättning och eventuell nyupplåning fastställs. Borgensavgiften föreslås för år 2014 vara oförändrad jämfört med 2013 det vill säga 0,22%. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för år 2014 uppgår till 33,6 mnkr för icke affärsmässig verksamhet (VA- och renhållning), vilket ligger drygt 3 mnkr under budgeterat avskrivningsbelopp. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta lokaler som kommunen nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget. Av de större investeringarna kan nämnas 6,0 mnkr till gång- och cykelvägar samt 4,5 mnkr till fastighetsbildning/inköp av mark. Mål och riktlinjer Enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 ska det för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydels för en god ekonomisk hushållning vilket framgår av de ekonomiska styrreglerna. Vad avser verksamhetsmål så har kommunfullmäktige den 20 april 2004, 41, fastställt nedanstående övergripande mål. För att kunna bedöma mål uppfyllelsen tillämpas nedanstående mått. Perspektiv Övergripande mål Mått Medborgarkundperspektiv Förstärk den positiva bilden av kommunen Inflyttningen ska överstiga utflyttningen med minst 100 personer/år Nystartade företag Sålda tomter för bostäder och näringsverksamhet Processperspektiv Utveckla effektivare Fler nöjda kunder i enkätundersökning arbetssätt Medarbetarperspektiv Öka engagemanget Minska antalet sjukskrivningar Ekonomiperspektiv forts. Öka det ekonomiska ansvarstagandet NMI (Nöjd medarbetarindex) Kostnadseffektiv verksamhet inom budgetram Uppfyller de ekonomiska styrreglerna Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (71) forts. Utöver måtten har kommunfullmäktige även fastställt nedanstående verksamhetsorienterade mål. Elevernas resultat mätt i form av nationella prov och betyg ska kontinuerligt förbättras Fler personer ska vara oberoende av långvarigt försörjningsstöd Den affärsdrivande verksamheten (VA och renhållning) ska till 100% finansieras av avgifter Att planera, bygga och underhålla infrastrukturen och fastighetsbeståndet för långsiktig användbarhet och minskad miljöbelastning med undvikande av kapitalförstöring Att öka ungdomars möjlighet till aktiviteter och engagemang inom kulturoch fritidsområdet. RUS-mål Regionförbundet i Uppsala län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för Uppsala län med så kallade RUS-mål. Ett övergripande sådant mål är att år 2020 ska minst 90% av alla hushåll och verksamheter ha tillgång till bredbandsuppkoppling på 100 Mbits/s. Detta mål kommer Tierps kommun att uppfylla. När det gäller övriga RUS-mål så hänvisas till de olika verksamhetsplanerna. Flerårsplan Personalkostnaderna har räknats upp med 3,0% år 2015 och 3,6% år Övriga kostnader och intäkter har räknats upp med 1,9% respektive 2,3%. Därutöver har vissa hyreskorrigeringar beaktats. Där kan bland annat nämnas ökade kostnader för ny sporthall vid centralskolan samt C-huset vid gymnasieskolan. Dessutom är det beaktat en successiv sänkning av budgeten för sociala enheten med 3,0 mnkr per år. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

14 Dokumentnamn Datum Adress Kommunfullmäktige Diarienummer Förslag om taxeändring för tomtpriser Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta att fastställa taxa från 1 januari 2014 för tomtpriser avseende villatomter vid försäljning från av kommunen exploaterade markområden enligt följande: 130 kr/kvm i Tierps och Örbyhus tätorter 100 kr/kvm i övriga områden att fullmäktiges beslut om taxa 130/1990, med revidering i 106/2004, samtidigt upphör att gälla. Bakgrund Fullmäktige beslutade 130/1990 om taxa för tomt- och markpriser, med en revidering 106/2004. Nuvarande tomtpriser har tillämpats från Exploateringskostnaden när kommunen exploaterar och säljer mark, bör täckas av tomtpris och anslutningsavgifter. Samhällsbyggnad föreslår att kommunens villatomter prisjusteras till 130 kr/kvm för Tierp och Örbyhus, mot dagens 100 kr/kvm. För resterande områden i kommunen föreslås 100 kr/kvm, mot dagens 85 kr/kvm. Vid försäljning från markområden som ska exploateras i samverkan mellan kommunen och exploatör, fastställs kvadratmeterpriset på tomterna i förhandling mellan berörda parter. Det föreslagna priset är fortfarande attraktivt jämfört med omgivningen. Som exempel kan nämnas att i Lövstalöt tar Uppsala kommun ut ca 950 kr/kvm (då ingår VA-anslutning) och Gävle kommun tar ca 575 kr/kvm (utan VA-anslutning). SAMHÄLLSBYGGNAD Maj -Britt Lundberg Samhällsbyggnadschef Gemensam service Handläggare Samhällsbyggnad Maj-Britt Lundberg Tierp Chef Samh8llsbyggnadsenheten Telefon: Telefon: E-post: Maj-Britt. Lundberg tierp.se

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (71) Dnr Ks Fastställande av taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2014 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2014 att gälla från den 1 januari 2014 samt att nuvarande taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar, fastställd av kommunfullmäktige 127/2012 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Produktionen VA-enheten har i skrivelse den 10 oktober 2013 föreslagit en höjning av nuvarande anläggningstaxa och brukningstaxa. Anläggningstaxan föreslås höjas då dagens anslutningsavgift inte täcker kostnaderna för nyanslutningar. Man ser ett ökat tryck från fastighetsägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp samt utökning av verksamhetsområdena. Grundavgiften föreslås höjas med 6,8% och Lägenhetsavgiften föreslås höjas med 7,0%. Fasta brukningsavgifter för vatten och avlopp föreslås höjas med 5%. Rörlig brukningstaxa, det vill säga vattenförbrukning, föreslås lämnas oförändrad. Med detta kommer vi tillrätta med tidigare felbudgeteringar samt att vi täcker in ökande kapital- och personalkostnader. Ändringar är markerade med fet stil i dokumentet. Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande

16 Dokumentnamn Förändring VA-taxa 2014 Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Förslag till reviderad VA-taxa för Tierps kommun för år 2014 Taxan för allmänna vatten- och avloppsanläggningar föreslås ändras i enlighet med verksamhetsplan för VA-enheten. Anläggningstaxan föreslås höjas då dagens anslutningsavgift täcker inte kostnaderna för nyanslutningar. Vi ser ett ökat tryck från fastighetsägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp samt utökning av verksamhetsområden. Grundavgiften föreslås höjas med 6,8 %. Lägenhetsavgiften föreslås höjas med 7,0 %. Fasta brukningsavgifter för vatten och avlopp föreslås höjas med 5 %. Rörlig brukningstaxa, dvs. vattenförbrukning, föreslås lämnas oförändrad. Med detta kommer vi tillrätta med tidigare felbudgeteringar samt att vi täcker in ökande kapital- och personalkostnader. Bilaga: VA-taxans förändringar mot 2013 skrivs med fetstil. Taxa 2013 inom parentes. Produktion VA-enheten Lars Broberg Jorgen Johnsen Produktion Handläggare VA-enheten Jorgen Johnsen Tierp VA-chef E-post: Jorgen

17 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2014 Antagen av kommunfullmäktige 5 november 2013, xxx TIERPS

18 TAXA för Tierps kommuns Allmänna vatten- och avloppsanläggning Fastställd av kommunfullmäktige den 5 november 2013, xxx, att gälla från och med den 1 januari För att täcka kostnader för Tierps kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 4 och 5 i vattentjänstlagen (Lag om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412) jämställs med fastighetsägare. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter). 3 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för kontors-, förvaltnings-, affärs- eller hotelländamål. Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

19 Avgiftsskyldighet föreligger för nedan angivna ändamål. Ändamål V S Df Dg Anläggningsavgift vattenförsörjning x spillvattenavlopp x dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom detaljplan, samt x dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker inom detaljplan Brukningsavgift x x x Som detaljplan gäller enligt 17 kap 4 Plan- och bygglagen, SFS 1987:246, även äldre plan. 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen, V, S och Df inträder när VA-verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga i vattentjänstlagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 4.3 Anläggningsavgifterna skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 4.4 Samtliga avgifter är exklusive moms. ANLÄGGNINGSAVGIFTER ( 5-10) För bostadsfastighet och därmed enligt 3 jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en grundavgift avseende en uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt för vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten om Utan moms (kr) Med moms (kr) (70 200) b) en avgift per lägenhet om (12 800) Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se 7.

20 3 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas grundavgiften enligt 5.1 a för det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. 5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som VA-verket godkänner. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal eller dylikt räknas varje påbörjat 150- tal kvm bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS som en lägenhet. 5.4 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas enligt 5.1 b för varje tillkommande lägenhet (definition av lägenhet se punkt 5.3) För annan fastighet än bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: Utan moms (kr) Med moms (kr) a) en grundavgift avseende en uppsättning (70 200) servisledningar till förbindelsepunkt för vatten, spillvatten samt dag- och dränvatten om b) en mätaravgift vid vattenmätare med genomlopp (DN) om genomlopp Q3 Qn Qmax I -20 mm 4 2, (28 670) II -20 mm 2*2,5 10 * (56 650) III 25 mm (57 893) IV -20 mm 3*2,5 15 * (86 736) V 40 mm ( ) VI 50 mm ( ) VII 80 mm ( ) Vid fler mätare sammanräknas mätarnas Q max. * Gäller för parallellkoppling av flera vattenmätare med Qmax = 5 m3/h till sammanlagd Q max enligt angiven taxa. Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas grundavgiften enligt 6.1 a för det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.

21 4 6.3 Insättes mätare med större Qmax, skall erläggas tilläggsavgift enligt 6.1 b för tillkommande ökning av Qmax. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet med vatteninstallation utan att Qmax ändras skall erläggas enligt 5.1 b för varje tillkommande lägenhet (definition av lägenhet se punkt 5.3) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall avgifterna enligt 5.1 respektive 6.1 reduceras. Följande reducerade avgifter, uttryckta i procent av full avgift, skall därvid erläggas för respektive ändamål. Ändamål V S Df Dg Grundavgift 5.1 a 30 % 40 % 30 % Lägenhetsavgift 5.1 b 40 % 60 % Grundavgift 6.1 a 30 % 40 % 30 % Mätaravgift 6.1 b 40 % 60 % Föreligger inte avgiftsskyldighet för vatten beräknas mätaravgiften för spillvattenavlopp efter storleken av mätare som installeras, eller om sådan installation inte sker, skulle behövas för mätning av vattenförbrukningen inom fastigheten. 7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1. För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall, utöver grundavgift enligt 7.1 erläggas en etableringsavgift motsvarande 50 % av grundavgiften. Denna avgift avses täcka VA-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband med anordnandet av övriga servisledningar. 7.3 För extra servisledning, utöver dem som ingår i grundavgift enligt 5.1 a respektive 6.1 a, se Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-7 träffar VA-verket istället avtal om avgiftens storlek. Bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållanden eller andra omständigheter kan medföra att kostnader för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen blir avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet. Erfordras för den allmänna anläggningen särskilda anordningar vid anslutning av fastighet (t ex pumpanläggning) eller djupare förläggning av VA-ledningar, har VA-verket rätt att träffa avtal om ersättning utöver de avgifter som anges i denna taxa.

22 5 Vid ingående av avtal som i första stycket sägs skall iakttagas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna taxa Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 9.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift och påminnelseavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader. 9.3 Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet ställs, kommunen genom dess kommunstyrelse ikläda sig borgenärskap under högst 10 år för lån avseende anläggningsavgiften. 9.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.4 eller 6.3 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande inträtt utan att bygglov erfordras eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till VA-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 9.2 för tiden från och med två månader efter det att avgiftsskyldighet inträtt och fram till dess tilläggsavgiften betalas Om efter ansökan och särskilt medgivande av VA-verket ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare som begärt arbetets utförande ersätta VA-verket överenskomna kostnader härför Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras istället för redan befintlig och finner VA-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del Finner VA-verket påkallat att utföra ny servisledning istället för och med annat läge än redan befintlig, är verket skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

23 6 BRUKNINGSAVGIFTER För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgift utgår ner fastighet med: Utan moms (kr) Med moms (kr) a) en fast avgift per år om kr (1 600) b) en mätaravgift vid vattenmätare med genomlopp om DN Q3 Qn Qmax I -20 mm 4 2, (900) II -20 mm 2*2,5 10 * (5 880) III 25 mm (6 851) IV -20 mm 3*2,5 15 * (11 120) V 40 mm (17 031) VI 50 mm (36 775) VII 80 mm (75 616) * Gäller för parallellkoppling av flera vattenmätare med Qmax = 5 m3/h till sammanlagd Q max enligt angiven taxa. Vid fler mätare sammanräknas mätarnas Q max. c) en avgift per kubikmeter vatten om 20,50 kronor (25,625 kronor inklusive moms) Brukningsavgift för dag- och dränvattenavlopp från fastigheten Df skall utgå oavsett om dag- och dränvattenavloppet är anslutet till ledning för dag- och dränvatten eller till spillvattenförande ledning. Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, vattenförsörjning V, spillvattenavlopp S, dag- och dränvatten från fastighet Df samt dagvattenavlopp från gata Dg, reduceras avgifterna. Följande reducerade avgifter, uttryckta i procent av full avgift, skall därvid erläggas för respektive ändamål: Ändamål V S Df Dg a) Fast avgift 30% 50% 20% b) Mätaravgift 40 % 60 % c) Avgift per kbm 40 % 60 % Beloppen enligt a och b avrundas till närmaste hela krontal samt belopp enligt c till närmaste öretal. Föreligger inte avgiftsskyldighet för vatten beräknas mätaravgiften för spillvattenavlopp efter storleken av mätare som installeras, eller, om sådan installation inte sker, skulle behövas för mätning av vattenförbrukningen inom fastigheten.

24 Har VA-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen och spillvattenmängden tills vidare inte skall fastställas genom mätning, tas inte ut avgift enligt Istället skall erläggas en avgift ner år och lägenhet för: Utan moms (kr) Med moms (kr) a) Bostadsfastighet exkl. fritidsbostad om (6 663) b) Fritidsfastighet, sommarsäsong om (3 822) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål V, S, Df och Dg reduceras avgifterna. Följande reducerade avgifter uttryckta i procent av full avgift skall därvid erläggas för respektive ändamål: Ändamål V S Df Dg a) Bostadsfastighet 42 % 54 % 4 % b) Fritidsfastighet 42 % 54 % 4 % Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används för kontors-, förvaltnings-, affärs- och hotelländamål räknas varje påbörjat 150-tal kvm bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS som en lägenhet För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 11.1 c. Om mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 kbm per lägenhet. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänts, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal För spillvattenmängd, som enligt VA-verkets medgivande avleds till dagvattennätet (kylvatten o d), utgår avgift med 60 % av avgiften enligt 11.1 c. Beloppet avrundas till närmaste öretal Har för fastighet jämlikt 10.1 anlagts extra servisledning, skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 120 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal Vid byte av bruten mätarplombering utgår en avgift per mätare motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal Vid frostskada eller åverkan på vattenmätaren p. g. a. att fastighetsägaren (abonnent) underlåtit att följa vattentjänstlagen 20 skall utgå en avgift per mätare motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 11.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. 11.9

25 8 Begär fastighetsägare (abonnent) tillfällig avstängning med påföljande återinkoppling: a) Där förbrukning fastställs genom mätning utgår under tiden för avstängningen avgift enligt 11.1 a och 11.1 b samt avgifter enligt 15.2 b) Där förbrukning inte skall fastställas genom mätning reduceras under tiden för avstängningen avgiften enligt 11.2 a med 6 % per avstängd hel kalendermånad respektive enligt 11.2 b med 6 % per avstängd hel kalendermånad under tiden april månad till september månad. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal För uttag av vatten från brandposter debiteras avgift för vattenförbrukning motsvarande 40 % av avgiften per kbm enligt 11.1 c. Den som av VA-verket medgivits rätt att använda brandposter för vattenuttag skall föra journal över sitt vattenuttag. Journalen skall vid varje kvartalsskifte inlämnas till VA-verket enligt dess anvisningar. Underlåter användaren att lämna journal debiteras av VA-verket uppskattad vattenförbrukning. Skador på uthyrt material debiteras till självkostnadspris. 12 Avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren, eller efter VA-verkets uppskattning. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan vatten- och spillvattenmängdema är avsevärda. 13 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt träffar VA-verket istället avtal om avgiftens storlek. Är VA-verkets kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets - äger VA-verket enligt 31, andra stycket i vattentjänstlagen rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

26 9 14 Avgift enligt 11.1 a och 11.1 b och 11.1 c samt 11.2 skall betalas inom tid som anges i räkning Debiteringsintervaller * Storförbrukare varje månad * Villaägare var tredje månad 14.2 Det belopp som anges i räkning enligt 14 skall betalas senast den sista vardagen i kalendermånaden Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift och påminnelseavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader Sker enligt VA-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall dessutom ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse Har fastighetsägare begärt att VA-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, har VA-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek Har VA-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av VA-verket, debiteras följande avgifter: Utan moms (kr) Med moms (kr) Avstängning vatten/montering av strypbricka 350 (340) 438 Återinkoppling/demontering av strypbricka 350 (340) 438 Uteblivet tillträde vid avtalad tid för byte 350 (340) 438 eller installation av vattenmätare Länsning av vattenmätarbrunn 475 (452) Kommunen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när verket finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör kommunens egna eller därmed förbundna anläggningar.

27 10 TAXANS INFÖRANDE 16 Denna taxa träder ikraft De brukningsavgifter enligt 11.1, 11.3 och 11.5 samt 12, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas jämlikt 53 vattentjänstlagen av Statens va-nämnd.

28 SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen (71) Dnr Ks Fastställande av renhållningstaxa för år 2014 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta föreliggande förslag till renhållningstaxa att gälla från den 1 januari 2014 samt att nuvarande renhållningstaxa fastställd av kommunfullmäktige 128/2012 upphör att gälla från samma datum. Bakgrund Produktionen Renhållningsenheten har i skrivelse den 10 oktober 2013 föreslagit en ändring av renhållningstaxan enligt följande: Taxan för latrinhämtning föreslås höjas med 3% enligt ökade kostnader för destruktion. Taxan för grundavgift föreslås höjas med 10% enligt ökade kostnader för återvinningscentraler, miljöstationer. Höjningen täcker även kostnadsökning för planering, information och administration vid hantering av organiskt avfall, Taxan för särskilda tjänster och hämtning av förpackningar vid fastighet och företag föreslås höjas med 5% enligt utökad hantering. Behandlingsavgifter vid Gatmots avfallsanläggning, föreslås taxan för kylar/frysas höjas med 14,2% för att täcka hanteringskostnader. Övriga taxor föreslås vara oförändrade år Ändringar är markerade med fet stil i dokumentet. Otdf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utcfragsbestyrkande

29 Dokumentnamn Förändring taxor 2014 Datum Diarienummer Adress Kommunstyrelsen Förslag till reviderad renhållningstaxa för Tierps kommun för år Taxan för latrinhämtning föreslås höjas med 3 % enligt ökade kostnader för destruktion. Taxan för grundavgift föreslås höjas med 10 % enligt ökade kostnader för återvinningscentraler, miljöstationer. Höjningen täcker även kostnadsökning för planering, information och administration vid hantering av organiskt avfall. Taxan för särskilda tjänster och hämtning av förpackningar vid fastighet och företag föreslås höjas med 5 % enligt utökat hantering. Behandlingsavgifter vid Gatmots avfallasanläggning, föreslås taxan för kylar/frysar höjas med 14,2% för att täcka hanteringskostnader. Övriga taxor föreslås vara oförändrade år Bilaga: renhållningstaxans förändringar mot 2013 skrivs med fet stil Produktion Renhållningsenheten Lars Broberg Thomas Kihlström Produktion Handläggare Renhållningen Jens Gissberg Tierp Renhållningschef Besöksadress: Cetralgatan 7 Telefon Telefon: Fax: E-post:

30 Förslag RENHÅLLNINGSTAXA Tierps kommun 2014 Antagen av kommunfullmäktige, 128 TIERPS

31 2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR TIERPS ÅR 2013 Antagen av kommunfullmäktige den x 128 att gälla från och med den 1 januari 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER För kommuns avfallshantering gäller Miljöbalken, ( ) Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med Miljöbalken 27 kap 5 ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala renhållningsansvaret. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på de i taxan angivna beloppen. Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna taxa. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till exempel genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare. Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt denna renhållningstaxa. 1 taxan finns avgifter för insamling och behandling av hushållsavfall (samlad avgift) samt avgifter för särskilda avfallsslag och tjänster (separata avgifter). Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften för valt abonnemang. Separata avgifter för till exempel beställning av särskilda tjänster som hämtning vitvaror, behandlingsavgifter på Gatmot hämtning hushållsnära förpackningar och returpapper. I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall finnas. Ändring av tidpunkt för hämtning av hushållsavfall och latrin kan ske på grund av väderleksförhållanden och helgdagar.

32 3 1 Grundavgift Grundavgift betalas av alla hushåll och verksamheter. 1 grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler (möjlighet att lämna den del av hushållsavfallet som är grovsopor) och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration. Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och institutioner 2 Hämtningsavgift - Årsabonnemang Hämtningsavgift i hämtningsavgiften betalar kunden för hämtning och behandling av sitt hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Årsabonnemang är avsett för åretruntboende och omfattar hämtning hela året. Till abonnemanget kan väljas antigen normalservice eller miljöservice. Normalservice innebär hämtning varannan vecka med möjlighet till särskild beställning av tätare hämtning inom tätort. Miljöservice innebär hämtning en gång i månaden och förutsätter att abonnenten komposterar hushållsavfallets organiska del i godkänd kompostbehållare. För att kunna erhålla miljöservice krävs ansökan till Medborgarservice. 3 Hämtningsavgift - Sommarabonnemang Hämtningsavgift i hämtningsavgiften betalar kunden för hämtning och behandling av sitt hushållsavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall. Sommarabonnemang är avsett för sommarboende och omfattar hämtning under perioden majseptember. Till abonnemanget kan väljas antigen normalservice eller miljöservice. Normalservice innebär hämtning varannan vecka. Miljöservice innebär hämtning en gång i månaden och förutsätter att abonnenten komposterar hushållsavfallets organiska del i godkänd kompostbehållare. För att kunna erhålla miljöservice krävs ansökan till Medborgarservice. 1 Grundavgift Enfamiljshus Flerbostadshus Verksamheter stycken) 340 kr/år (309 kr/år) 68 kr (62kr)/lägenhet och år dock lägst 272kr/år (247kr/år) 171 kr (155kr) (max antal grundavgifter per fastighet är fem 2.1 Årsabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka en behållare Miljöservice hämtning 1 gång per månad Tilläggstjänster hämtning 1 gång varje vecka hämtning 2 gånger per vecka extra säck vid ordinarie hämtning 2.2 Årsabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka en behållare Miljöservice hämtning 1 gång per månad Tilläggstjänster hämtning 1 gång varje vecka hämtning 2 gånger per vecka extra säck vid ordinarie hämtning 792 kr 369 kr 3276 kr 6471 kr 45 kr 1389 kr 588 kr 4056 kr 8103 kr 57 kr

33 4 2,3 Årsabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka en behållare Miljöservice hämtning 1 gång per månad Tilläggstjänster hämtning 1 gång varje vecka hämtning 2 gånger per vecka extra säck vid ordinarie hämtning 2.4 Årsabonnemang container 2 kbm Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång varje vecka Hämtning 2 gånger varje vecka Avrop per gång 2.5 Årsabonnemang container2,5 kbm Hämtning 1 gång varannan vecka hämtning 1 gång varje vecka Hämtning 2 gånger varje vecka Avrop per gång 2.6 Årsabonnemang container 3 kbm Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång varje vecka Hämtning 2 gånger varje vecka Avrop per gång 2.7 Årsabonnemang container 6 kbm Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång varje vecka Flämtning 2 gånger varje vecka Avrop per gång 2.8 Årsabonnemang container 8 kbm Hämtning 1 gång varannan vecka Hämtning 1 gång varje vecka Hämtning 2 gånger varje vecka Avrop per gång 3.1 Sommarabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka Maj - september Miljöservice hämtning 1 gång per månad Maj - september Tilläggstjänster årsabonnemang 1 gång varannan vecka 1 gång per månad Hämtning från fritidsområde med gemensamt avfallshus (kommunal mottagningsanordning). Sommarabonnemang per fastighet/fritidshus inom upptagningsområde för respektive avfallshus, 1 gång varannan vecka 3411 kr 1577 kr 8105 kr kr 138 kr kr kr kr 750 kr kr kr kr 935 kr kr kr kr 1122 kr kr kr kr 2012 kr kr kr kr 2622 kr 636 kr 321 kr 792 kr 369 kr 593 kr

34 3.2 Sommarabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka Maj - september Miljöservice hämtning 1 gång per månad Maj - september Tilläggstjänster årsabonnemang 1 gång varannan vecka 1 gång per månad Hämtning från fritidsområde med gemensamt avfallshus (kommunal mottagningsanordning). Sommarabonnemang per fastighet/fritidshus inom upptagningsområde för respektive avfallshus. 1 gång varannan vecka 3.3 Sommarabonnemang kärl Normalservice hämtning 1 gång varannan vecka Maj - september Miljöservice hämtning 1 gång per månad Maj - september Tilläggstjänster årsabonnemang 1 gång varannan vecka 1 gång per månad Tilläggstjänster hämtning 1 gång varje vecka Tilläggstjänster hämtning 2 gånger per vecka Hämtning från fritidsområde med gemensamt avfallshus (kommunal mottagningsanordning). Sommarabonnemang per fastighet/fritidshus inom upptagningsområde för respektive avfallshus, 1 gång varannan vecka 973 kr 476 kr 1389 kr 588 kr 593 kr 1928 kr 1068 kr 3411 kr 1577 kr 3567 kr 7135 kr 593 kr HÄMTNING AV LATRIN 3.4 Sommarabonnemang Är avsett för sommarboende och omfattar hämtning maj-september. kommunen tillhandahåller 6 st engångsbehållare Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning I abonnemanget ingår att 1014kr( 984 kr) 232kr (225 kr) SÄRSKILDA TJÄNSTER OCH HÄMTNING AV FÖRPACKNINGAR VID FASTIGHETER/FÖRETAG Årsabonnemang kärl hämtning 1 gång varje vecka 773kr( 736 kr) hämtning 1 gång varannan vecka 410kr(391 kr) Årsabonnemang kärl hämtning 1 gång varje vecka 1135kr(1081kr) hämtning 1 gång varannan vecka 609kr(580 kr) Årsabonnemang kärl hämtning 1 gång varje vecka 1892(1802 kr) hämtning 1 gång varannan vecka 1003kr(955 kr) Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka 786kr(751 kr) hämtning 1 gång varannan vecka 553kr( 527 kr) Årsabonnemang container 1,5 kbm hämtning 1 gång varje vecka 8033kr(7650kr) hämtning 1 gång varannan vecka 4687kr(4464kr) Årsabonnemang container 3,0 kbm hämtning 1 gång varje vecka 13154kr(12528kr) hämtning 1 gång varannan vecka 7894kr(7518 kr) Årsabonnemang container 6,0 kbm hämtning 1 gång varje vecka 20532kr(19554kr) hämtning 1 gång varannan vecka 10266kr(9777 kr)

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2013 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-05-06 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2014 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2013-10-21 Huvudman

Läs mer

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN

VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN VA-taxa 2015 VETLANDA KOMMUN 1 TAXA för Vetlanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-19 Antagen av Vetlanda Energi och Teknik AB:s styrelse 2014-10-22 Huvudman

Läs mer

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28

VA-taxa. Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 VA-taxa Antagen av Grums Kommunfullmäktige 2015-03-19 28 Innehållsförteckning TAXA... 3 Anläggningsavgifter ( 5 13)... 5 Brukningsavgifter ( 14 22)... 10 2 TAXA för kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN

VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN Gäller från 2014-01-01 VA-TAXA FÖR VALLENTUNAVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR I VALLENTUNA KOMMUN 1 ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN AB TAXA för Vallentuna kommuns allmänna vatten-

Läs mer

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012

TAXA. För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 TAXA För den allmänna va-anläggningen i Timrå. Reviderad januari 2012 Innehåll Allmänt ( 1 4) Sidan 1 BETALNINGSANSVARIG 4 2 AVGIFTER 4 3 FASTIGHETSINDELNING 4 4 AVGIFTSSKYLDIGHET 5 Anläggningsavgifter

Läs mer

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2)

Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Nummer: 13:2 Blad: (1) Taxa för Ekerö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggningar (KFS 13:2) Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ekerövatten AB och handhas av Roslagsvatten

Läs mer

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun

Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun Föreskrifter med principer för vattenoch avloppstaxa i Eskilstuna kommun 1 Taxa för Eskilstuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11. Huvudman för den allmänna

Läs mer

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01

VA-taxa 2015 Varberg. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 VA-taxa 2015 Varberg Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25 att gälla från 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Varberg Vatten AB. Drift av verksamheten utförs av Vatten och Miljö i

Läs mer

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2013-01-01. Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster VA-taxa 2013-01-01 Vatten- och avloppsavgifter för Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-06 att gälla från och med 2013-01-01 Ersätter tidigare VA-taxa

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL

VA-taxa 20132015 INNEHÅLL VA-taxa 20132015 Taxa för Upplands Väsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige xx, att gälla fr.o.m. 20132015-01-01. Ersätter tidigare taxa gällande från 20122013.

Läs mer

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se

VA-TAXA 2015. Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226. 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se VA-TAXA 2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 2014, 171 och 28 november 2011, 226 0480-45 12 10 www.kalmarvatten.se Bolag Huvudman för Kalmar kommuns allmänna va-anläggning är sedan den 1

Läs mer

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ...

taxa modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ... modell plan policy program regel riktlinje rutin taxa 2015 års taxa för Svenljunga kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning strategi............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

VA-taxa 2015 Falkenberg

VA-taxa 2015 Falkenberg VA-taxa 2015 Falkenberg Antagen 2014-10-16 av FAVRAB att gälla fr o m 2015-01-01 Avgifter enligt denna taxa betalas till Falkenbergs Vatten & Renhållnings AB (FAVRAB). Drift av verksamheten utförs av Vatten

Läs mer

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009

VA-taxa 2009. Upplands Väsby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 VA-taxa 2009 Upplands Väsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-16 att gälla från och med 1 april 2009 Ersätter tidigare taxa gällande från januari 1991 med revideringar gjorda från 1996 och 2003

Läs mer

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Munkfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 TAXA FÖR MUNKFORS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av kommun fullmäktige, Kf 242 2011-12-06, att gälla från 2012-01-01.

Läs mer

Vatten- och avloppstaxa

Vatten- och avloppstaxa Vatten- och avloppstaxa 2014 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2013-12-16 för att gälla från 2014-01-01 I INLEDNING 1 För att täcka kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Taxor och avgifter 2015. KS Teknik och Serviceförvaltning

Taxor och avgifter 2015. KS Teknik och Serviceförvaltning Taxor och avgifter 2015 KS Teknik och Serviceförvaltning Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen service/teknik... 3 KS Teknik och Serviceförvaltning, Taxor och avgifter 2015 2(16) 1 Kommunstyrelsen service/teknik

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA 2015 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA för Borås Energi och Miljö Inklusive lagstadgad mervärdesskatt 25 %. Antagen av Borås kommunfullmäktige 2014-12-18 att gälla fr o m 2015-01-01 tills vidare. TAXA För Borås

Läs mer

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning 540:1 Taxa för Borås Energi och Miljö AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-17--18.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (11) Ersätter KFS 2013:35 2015:02 TAXA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Höganäs kommun.

Läs mer

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Taxebestämmelser för Ljusdals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-26 att gälla från och med 2012-01-01. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Anläggningsavgift i VA-taxa 201 5, Österåkersvatten AB

Anläggningsavgift i VA-taxa 201 5, Österåkersvatten AB 0 Östei /$ 9 Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-02-20 Dnr KS 2015/0095-409 Till kommunstyrelsen Anläggningsavgift i VA-taxa 201 5, Österåkersvatten AB Sammanfattning Österåkersvattens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-24 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00-20.40 (ajournering kl. 18.00-18.40 & 19.40-20.10) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14

Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 Taxa för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 14 1 TAXA för Partille kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-20 48 och gäller från

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015

BÅSTADS. KOMMUN Kommunstyrelse. KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott. Datum: Onsdag 29 april 2015 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelse 1 (2) KALLELSE till sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: Onsdag 29 april 2015 Tid: Plats: 08.15 - Studiebesök på Karlslund och Äppeldalen: Samling vid kommunhuset

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-02-07

Sammanträdesdatum 2006-02-07 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-07 Blad 1 (31) Plats och tid Grelsgård, Folkets Hus, Strömsund, kl. 11.00-14.40 Beslutande Gudrun Hansson (s) Karin Stierna (c) Lars Andreasson (s) Birgitta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Vision för Tierps kommun... 3 Plan för kommunens ekonomi och verksamhet under åren 2014-2016... 4 Förslag till beslut... 7 Ekonomin i sammandrag... 8 Ekonomisk översikt... 9 Driftbudget...

Läs mer