Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett nytt enbostadshus på respektive fastighet Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Befintliga förhållanden Fastigheterna avstyckades för bostadsändamål från Kyrkheddinge 8:15 som då var en bebyggd småhusfastighet om 2982 kvm belägen norr om Gamla Dalbyvägen i västra Kyrkheddinge. Kyrkheddinge 8:57 omfattar efter avstyckningen 911 kvm och Kyrkheddinge 8: kvm. Båda fastigheterna består av obebyggd småhusmark. Planläge Fastigheterna omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i sammanhållen bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för Kyrkheddinge, som ingår i översiktsplanen Framtidens kommun - perspektiv 2038, ligger fastigheterna inom den västra delen av Kyrkheddinge som benämns "Trädgårdsbyn". Området utpekas som lämpligt för utbyggnad med i huvudsak styckebebyggelse på större tomter. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kyrkheddinge 8:15 samt lämnades positivt förhandsbesked till ytterligare ett enbostadshus. Därefter avstyckades de två fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 från Kyrkheddinge 8:15. Beslutet från 2008 har upphört att gälla eftersom ansökan om bygglov inte inkommit inom två år från beslutet varför sökanden inkommit med en ny ansökan om förhandsbesked. Ärendets handläggning Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har tillskrivit 6 st berörda grannar samt tekniska enheten och miljöenheten för yttrande. Kyrkheddinge 8:24, Gunilla Månsson och Paul Lindberg, har ingen erinran mot ansökan. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbeslyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dm 80049/2012 och 80050/2012) Kyrkheddinge 8:16, Arne Månsson och Gunilla Månsson, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:17, Kjell Adler, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:11, Lunds stifts Prästlönetillgångar, har inget att invända mot nybyggnad avenbostadshus på fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Tekniska enheten påpekar att vägen till tomterna saknar vändmöjlighet för sopbil varför marksamfälligheten måste utökas med plats för vändzon. Övriga berörda grannars yttranden skull ha inkommit senast Miljöenheten konstaterar att rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet samt ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter. En industriverksamhet finns ca 300 m från rubricerade fastigheter. Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften "Bättre plats för arbete". Miljöenheten anser dock att under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Tekniska enheten va-enheten har inget att invända. Gatu- och trafikingenjören har följande att invända: vägen till tomterna saknar vändmöjlighet och det finns inte plats att anlägga vändplats inom marksamfälligheten. Sopbilen får ur arbetsmiljösynpunkt inte backa och därför måste vändmöjlighet för sopbilen anläggas genom att marksamfälligheten utökas med plats för vändzon. Bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2008 positivt förhandsbesked till avstyckning och nybyggnad på rubricerade fastigheter. Fastigheterna har härefter avstyckats för bostadsbebyggelse. Förslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan "Framtidens kommun perspektiv 2038 i vilken integrerats "Fördjupning av översiktsplanej,för Kyrkheddinge". Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanlrädesdalum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Uppförande av ett enbostadshus på vardera fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 kan prövas lämpligt under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan för nybyggnad av ett enbostadshus på respektive Kyrkheddinge 8:57 och 8:58. Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön, att tillfredsställande dagvattenhantering skall redovisas. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/eller dikningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, att hushållsspillvatten från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsättes därmed att de planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen, att de riktvärden som fastställts av riksdagen för vägtrafikbuller tillämpas. Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar underrättas om beslutet. Beslutet kommer att kungöras i Post- och nrikestidningar enligt plan- och bygglagens 9 kap 41. Avgift positivt förhandsbesked: 4.400:- Ordförandens sign Juslerandens sign Utdragsbeslyrkande

4 ,.,.U \ \ ) 0.".-..., '''-',.n n.. n~~l<rdo'ng m, G,... 1;11,.. - '" 6"fl\\"O"\~ _m. ~ - 14 n 'loi

5 STAFFANSTORPS KOMMUN _._-_, 11, datum Ansökan avser " D Bygglov D Bygglov för 'tidsbegränsad åtgärd, tom da ~'m~~r, D Förhandsbesked lämnat... D Marklov 1211 Ändring eller förnyelse av beviljat lov :... D Rivningslov STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefon bostaden e-post Ansökan avser V! ly AOrtlltl.J.a DUKnV Di.v la_ rutd: -,LW:=-.:.:H:.::e:.:.lt..:.:n:L..::,b.L."-'vy'g<:,n;.::a:.::d ' 'i_ ~_:_=~ D Till- och eller ombyggnad Ansökan avseende förh~ndsbesked för nybyggnad D Ändrad användnlllg av två enbostadshus Pa fastghetema D Annat Kyrkheddinge8:57 och 8:58. Positivt förhandsbesked beviljat 2008 Byggnadstyp :X Enbostadshus D Flerbostadshus. D Fritidshus D Annan byggnad D Tvllbostadshus D KontorshUs D Garagebyggnad D Gruppbyggda smllhus/radhus D. Affärshus D ndustribyggnad D Förrlldsbyggnad D Hotell/Restaurang Kontrollansvaria utsedd av bvaaherren Namn: Postadress: Personnummer: Telefon dagtid: Nytillkommen bruttoarea (våningsyta): Beräknad roduktionskostnad: nklusive moms: Utvändiga material och färger: Fasadbeklädnad D Trä O?J' Tegel D Puts D Betong D Plåt Takbeläggning rxr Tegel D BetongD Papp D Skiffer D Plåt Fönster D Trä D Plast D Lättmetall -l Annat Färg (NCS-lll') Bifogade handlingar:. ". ~ Sit.plan D Nyb.kartaD Planritn.D Fasadritn.D SektionerD RivningspianD Annat.. Anslutning till: D Kommunal va-anläggning D Enskild VA-anläggning DGas D Fjärrvä~me S~kandens rnderskr" o.;~ namnförtydligande: /MA~(/~ Fi;ir information.vill vi meddela att ovanstående per~'onuppgifterkommer att registreras och behandlas enligt personuppgift!ilagen (Pul) '.,.\ '0 "

6 " ",. \ \~, LANTMÄTERMY , = Skåne Lä r :)..,.;e.,.,~'j.-::;"'s KOMMUN t S: ~\~,:iovrl::jnadskontoret 1! 8:12 8:11 \ \ 8:13 KYRKHEDONGE N :14 8: _-- Jag Kjell Adler ägande fastigheten 8.17, har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villor på fastigheterna 8:16 8:57 och 8:58 Kyrkheddinge f1{m~m~ Kjell Adler f!

7 L LANTMÄ TER'MYN, "" N :12 \ \ j o;:, \ ~ o, ') <P \ '~ 8:11 8: :: -- \ ---~:%,; /~-- 'ytf: &, _ ~ C \~",~ \ \ \'1i CD ';; \, \ \\ y,b~ -\'6431 ~~6434 \ \ '6',5 i \g. \'~ CD ~ \~ \ 8:13 ~?.s~ -\'6432 \~411 \ \\S~, Vi Arne M' , \ KYRKHEDDNGE e~ig ~ ~ '"&<m - har gande ingenfasti hetenoch Gunnel st l Y: man mot u ' 8'57 2 plans villo äppforande av \ \. ooh 8,,, 'P fiu"gh~ + 8:14 l ' t..,.., ",.;", ') i ~...--' 8,:16 Månsson \,8:15 \'..-:;:::\ -- f' t- '"" Y';'-- -''" 8545 \ \ Kyrkheddp~~" \ 824 \. - f mgo202.( ,16 lp \\~~\.. \ ~ "'~-lri ""~ M- b.. \V \P'..-- ~ ~ ~ <,-4" m..-- ansson t/'~ J\- ~ ' -- ~ AnreMAMOOO ~ ~ r -;;0",.,,,,,,.. - ~ 1 8 ~ K, Q,!" l

8 ;;~-=====-:-=~=====:=====~=--','l... _.LZ l. '1tft( 7 l, "" L A N T M Ä T E R l/m Y N, l. Skåne Län : " 8:12 8:11 " \ \c9j \ \ 8:13 ',:~ -';:-'-~':-::'-'--:::-"OMMUN l' b,j:~:: ".,'f, JnadSKontoret 1 ' i O2 l " " r-. ~, t.~. ~' ", KYRKHEDDNGE i C N :14 j 8:17 Vi Gunilla Månsson och Paul Lindberg ägande fastigheten 8, :24 har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villorpå fastigheterna 8:57 ocq 8:58.' '"..." ~

9 Diarienr: (2) Staffanstorps kommun StadSbyggnadSkontoret PLAN- & BYGGENHETEN STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnation avenbostadshus, KYRKHEDDNGE 8:57 & 8:58 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på rubricerade fastigheter har inkommit till Miljöenheten för yttrande. Rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet. På fastigheten Kyrkheddinge 8:4 hålls fyra hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 10:3, 8:35 hålls idag sju hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 8:53 hålls tre hästar. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör skyddsavståndet till bostadsbebyggelse när det gäller mindre anläggningar, 1-10 hästar, vara minst 100 meter från stall och gödselhantering samt 50 meter från område där hästar vistas. Skyddsavstånden skall hindra uppkomsten av olägenhet såsom flugor, buller, lukt och hästallergener. Avståndet mellan fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 respektive 8:58 till där hästar vistas på fastigheterna Kyrkheddinge 8:4, Kyrkheddinge 8:53 och Kyrkheddinge 8:35 är mer än 100 meter från stall och gödselhantering samt mer än 50 meter till där hästar vistas. Enligt miljötillsynsregistret finns en industriverksamhet, Skåne Bilinredningar AB, i områdetca 300 meter från rubricerade fastigheter. Enligt Bättre plats for arbete (allmänna råd 1995:5 utgiven av Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket) bör ett skyddsavstånd på 50 meter hållas till verkstadsindustri med plåtslagning inomhus. Rubricerade fastighet ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter, vilket kan innebära viss exponering för störande trafikbuller. De riktvärden som fastställts av riksdagenför vägtrafikbuller skall tillämpas vid nybyggnad av bostäder. För vägtrafikbuller gäller: Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP PG Telefax BG

10 STAFFANSTORPS KOMMUN 10, 2(2) 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inoinhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad De rubricerade fastigheterna kommer att ligga ca 380 respektive 430 meter från den planerade Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan arbetas det aktivt med för att få tillbaka den spårbundna trafiken. Om Simrishamnbanan blir aktiv igen kan det innebära en påverkan av buller och vibrationer för de rubricerade fastigheterna. Vid åtgärder i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dba ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse uppförs i närheten av järnvägen. Hushållsspillvatten från fastigheten ska genomgå avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsätts därmed att det planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen. Bedömning Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften Bättre plats for arbete. Under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. STADSBYG NAD

11 Beskrivning Ärendenummer M08527 Förr6ltn ingslanlmäla re Carolina Gustafsson.J. l A N T M Ä T E R M Y N D "G H E T E N HANE lan 71, Oiarienr StadsbyggnadsKontoret FörräHningen är registrerad Registrering.dalum, ' Ärende Avstyckning från Kyrkheddinge 8:15 Kommun: Staffanstorp Skåne län Ägo' Areal m 2 / figur andelar Faslighet Kyrkheddinge 8:15 Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Avstår till Kyrkheddinge 8:57 Avstår till Kyrkheddinge 8: Ny fastighet Blivande Kyrkheddinge 8:57 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning. Erhåller från Kyrkheddinge 8: Ny fastighet, Blivande Kyrkheddinge 8:58 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäler först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Erhåller från Kyrkheddinge 8:

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden!tf Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm/styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning Stadsbyggnad/Plan o Byggenheten har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad {'ekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. nkomna yttranden finns redovisade i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll från sammanträde Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecktingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten kan inte godkänna ytterligare anslutningar till det kom-munala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvatten-situationen i området. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhets-området för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

14 STAFfANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rttj, Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) 41 (57) enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Plan- och byggenhetens förslag till beslut har utskickats till sökanden för yttrande senast Anstånd att inkomma med yttrande har godkänts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 / (.. u JolO,.. ls'", '" '" '" 1:110 1:S l 11:7 :U ':11

16 ([~ Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN l 6 Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Grevie 3:4 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning STADSBYGGNADSKONTORET Teknik fj: C1nU~[;LCk Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax Bankgiro BG

17 HML ARKTEKTKONTOR Västervångsvägen 3A Fal t b SEB Konto 5506 _ 00'01768 s er o, Tel~fon , Momnsreg.nr. SE Ol '0'3, rfststa1ffffa~ns~"7=-- F _ Skattesedel finnes b l StadSbY~~n~SkKOMMUN1 s ontoret Dlarienr{)O3 H o[.&- L..<:" 12 L- U!J D () \.J S T ~?hv1~ ff2t/vl? r. '): 2() {

18 0 ok: i ?y( r--~ ; \ \ \ ~ ( \ \, ~ \ STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret lik,ev \E '"): '"\" STA-FFA'- SD :-AV S T\..j-' C \<..,Mlf':-1.6 A O~l '1/'2000 C:ttf[J.:j:::.AL"D 'r-t"t2.. 8> O.). s". 2.O ':::-TföU.~~ M L\,J ~.J DQW 1'01 ölo L('jl

19 .. --~ _---~ / \ STAFFANSTORPS KOMMUN StadsbyggnadSkontoret 20" Dlarlenr f,j)c/o/:17)/_/ L _ f------_ ~ \ \! i \ \ \ i! \ t, - Bd A : j "1.(3 : \ it ~. bj -Ck F;L CJc;=r -- r-.[-=1/1 Dy! 1:ni i,, '1:1i> l.zo 1:18 GJ?V1E "):Ji STA-FfA'/STO/.2, -:AVSTLt'C::K,NN0A o';.~r; ok: l! / '1.00O (/1:J~kt/ :t:=al,<~)--e-r;.:. 8- () 1,s-, 20 L --:-~D-L~~ M, l\,.njdqu [51 {-'.O-4'/,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämndee:) Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm /styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning StadsbyggnadlPlan o Bygg har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad-/Tekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. Trafikverket meddelar i skrivelse att fastigheten ligger utmed väg 842 som har ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägen. nom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras. Eftergivliga anordningar såsom staket kan tillåtas. Trafikverket förutsätter att anslutning till fastigheten anordnas från den enskilda vägen. Ordförandens sign ~~c: (.- Justerandens sign Utdragsbestyrkande "iv

21 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~7(~, ammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde 87 forts (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dm B0387/2011) StadsbyggnadJTekniska enheten har inget att invända mot planerade enbostadshus, men meddelar att de ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte heller inom området. Stadsbyggnad/Miljöenheten: Under förutsättning att man är medveten om den kringliggande djurhållningen, bl a hästar, och de olägenheter verksamheterna kan ge upphov till samt att hushållsspillvattnet från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala avloppsnätet, har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Björn Nyström, Grevie 1:16 och 1:20, har inga invändningar. Bengt Anderberg, Grevie 3:18, har ingenting att erinra. Christer Palm och Maj-Britt Jönsson, Grevie 3:17, anser att det inte ska byggas mer längs Grevievägen då den är smal och hårt trafikerad. Det finns inte möjlighet att anlägga trottoarer. Dagvattensystemet är gammalt och dåligt. Kommunala vatten och avlopp är inte avsedda för så stor belastning. Det är redan dåligt tryck i vattenledningarna. Camilla Rindmo och Håkan Niklasson, Grevie 3:23: Kommunen inte tar sitt ansvar då man godkänner fler och fler avstyckningar vilket medför mer och mer trafik på vägen som inte är kommunens, utan en riksväg, vilket blir lite tokigt. Kommunen har ansvar för barnen som måste stå helt oskyddade ute på vägen för att t ex vänta på skolbussen. Rak väg gör att många ökar hastigheten då de tror att de har koll på vägen. Vi tycker också att kommunen ska ställa högre krav så att husen smälter in i bykänslan samt att tomterna ska vara större så det inte blir för tätt mellan husen. Om tomterna blir för små så kommer hästnäringen snart att försvinna från området då nya husägare stör sig på ev lukt mm. Vi accepterar avstyckningarna om tomterna blir större, att husen har krav på sig att smälta in i miljön samt att infarterna blir från Grevievägen. Andre och Sofia Floreby, Grevie 3:43, har inget att erinra mot avstyckning enligt skiss utan tycker det är trivsamt att området växer med en blandad bebyggelse. ordförand~ign,..r-,.- C. Justerandens sign Utdragsbestyrkande 10/

22 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g1 Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 87 forts. Sammanträdesdalum (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Claes-Göran och Karin Sandqvist, Grevie 1:22, vill känna landsbygdens fria vidder och inte ha ett tättbebyggt område i Grevie. Trafiken som redan ökat på grund av nybyggnad kommer att öka ytterligare. Vägen är smal med många utfarter. Det kommer att kännas osäkert för ryttare, motionärer och barn. Oro för att Grevie ska bli ett bostadsområde där bykänslan försvinner. Grevie är en by med verksamheter som lantbruk, hästgårdar mm som inte passar in i ett villasamhälle. Ulf Åslund o Lisbeth Hovrell, Grevie 1:4, vill att det finns luft mellan fastigheterna så att området har kvar sin bykänsla och inte blir ett villasamhälle. Den smala Grevievägen blir mer och mer trafikbelastad och vi ser redan idag svårigheter för hästar och ryttare liksom för motionärer på cykel eller till fots att ta sig fram. Kommunen har påpekat att avloppssystemet inte räcker för ny bebyggelse - har detta ändrats? Vart ska dagvattnet ledas och vem tar hand om det? Bebyggelsen ska stämma överens med resten av Grevies bebyggelse - t ex takvinklar. Vi vill inte att infarter sker från Grevievägen. Ju fler som flyttar till Grevie desto större blir behovet av att förbättra förbindelserna med centralorten. Området är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde för hästar/odling. Vi hoppas att detta uppmärksammas vid ev avstyckning. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har påbörjats. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Justerandens sign UtdragSbestyrkand~ "

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 87 forts. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Med anledning av nya utredningsbehov samt kvarstående problem vad gäller dagvatten inom området föreslås nämnden bordlägga ärendet till dess att ny utredning färdigställts. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattenljänster. Ordförandens sign C'(' ~., usterandens sign UtdragSbeSlyrkand~

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dm 80580/2010) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m', belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-hus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planerings-behovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) beslutade miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden bordlägga föreliggande nya ärende/ansökan om förhandsbesked i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har handlagt ärendet genom att tillskriva åtta berörda grannar, stadsbyggnad/miljöenheten och tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening samt föreslog nämnden att med stöd av översiktsplanen besluta om positivt förhandsbesked under vissa förutsättningar. nkomna yttranden redovisas i protokolletfrån Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten godkänner inte ytterligare anslutningar till det kommunala vanätet då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 44(58) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Sökandens yttrande Plan- och byggenhetens förslag till beslut att inte lämna positivt förhandsbesked på ansökan har utskickats till sökanden för yttrande. Sökanden har inkommit med yttrande över plan- och byggenhetens beslutsförslag. Sökanden förklarar sig villig att genomföra åtgärder, såsom ett villkor, för att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om sitt eget dagvatten. Detta skall ske genom att en damm, ca kvm stor, anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten blir enligt sökanden mycket god. Vidare skall en planering av björkträd ske intill dammen i södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brunn anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Genom dessa åtgärder menar sökanden att inget ytterligare vatten kan tillföras befintligt dagvattensystem att därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15:28 är idag en lucktomt vars avstyckning till relativt rejäla tomter inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt anser sökanden som hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(58) STAFFANSTORPS KOMMUN q:(;k Sammanlrädesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) Plan- och byggenheten bedömer inte att sökandens yttrande, med förslag till åtgärder för dagvattenhantering vid en avstyckning och nybyggnad på fastigheten Nevishög 15:28, i sak förändrar VA-situationen i området, problemen bör ses i ett större sammanhang än så. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

28 ~ JURSTFRMAN ~ CffJ!e!hn~arkJ STlir;~~;;b~~;,::;;~"-~~;:'~:Pl 2U!2 -O', 13 f ~i~~-'''23i2sg(5ja1o Yttrande rörande förslag till Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden att inte lämna positivt förhandsbesked å fastigheten Nevishög 15:28 På fastigheten är det planerat att avstycka två tomter om vardera 1400 kvm. Då det efter utredning framkommit, att det kommunala dagvattennätet i området behöver byggas ut för att kunna möta ett framtida behov, har innehavaren av Nevishög 15:28 nu beslutat att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om eget dagvatten för de båda nybildade fastigheterna. Detta skall ske genom att en dam anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten från de nybildade fastigheterna blir mkt. god. En estimerad storlek är ca: kvm. Vidare skall en plantering av björkträd ske intill dammen i den södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brutlli anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Även om grusvägen inte kan ses som en hårdgjord yta, tjänar det ändå sitt syfte att dränera intill denna samt avleda vattnet till utjämningsdammen. Genom dessa åtgärder kommer inget ytterligare vatten att tillföras befintligt dagvattensystem och därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15 :28 är idag en lucktomt, vars avstyckning till relativt rejäla tomter, inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt. Nevishög 15 :28 är ett markområde som -efter vidtagna åtgärder- är mycket lämpligt för nybyggnation ur allmän synpunkt och reglerna i PBL 2 kap. Plantering av björkdungarna och övrig planiering tillför en lummighet på ett i övrigt ganska platt markområde. Vad avser Dragonvägen och dess belastning, är planeringen den, att gränsen av tomtmarken biir indragen 1.5 meter i tomten hela bredd, och därmed skapas ett sidoutrymme till underlättande för möten av fordon på Dragonvägen. Dessa nämnda åtaganden förklarar sig sökande genomfåra såsom ett villkor och utfästelse för sin ansökan och hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. ~~den 11 april O'llimBark Adress Klostergatan l Lund Telefon Fax BankGiro PusGiro

29 -J\,... qy, \ "-. ~. <T l,..j f) l Q\.. ~'0 \,x ~~ \ \ ~ ~ ~ ) '" El '" - <\. ~~~., <'.-, ~ '"... O l., ~ ~ '" '\ ~ ~ ~' ~ '" fj \"\ ~ '" ~, ' ~ S '~\,S a '., ( J fl ~ l:: ;K...'\... \. ~ el ~\,,-i: ~ " "'il.' ~~, '*~'lt\j~ -"O el := ~ 'i! '1 " ~~ ~. ',,_ <l., ~ '..... ~.~ <J el.~ l:l-< i,.,, i : ~, g ~ 01 ~ --~ --. rw- - ~e--- -,f ~ V- -. ~ /., C~ ' Q".~- <'l :::oj....,- --1, "O < '. jr-.1

30 33, 33.', = -=; ~~"",",""lf=-'ti'~;;2':::~ 13'-'~ CO.9 "\ ~~_" eosb'o/dj:m ~ "5M4Y~.. ~~~j '~1h.~ _... =~ l -nj:fv!cjt ~..... 'J i yr(~~!frltdlj-=- -_...-,,-,~,). "' J U""UlllcAU'OC - ~z.,o-...y&:- Y"'" "."""~ ~-- ~.-...:.-.-:-:--: ~ 1'"...- _. '., ~au:. O'A:VAtt~~~_ m;;) l -g",f. /, '-, 1reij:' )1 ", ~t,. ~ -..,.=~\":lj?d),'l~~jif1'!l~ RPa/att nnayotion & DlPlign Sven-Gunnar Jönsson telia.com NEVSHÖG 15:28 Staffanstorp kommun 'Förslag till fastighetsbildning vid avstyckning Situationsplan skala 1. 1BB

31 ... r G,/ " 15:15.. v \5:3Q 15;U 1 15 : 31 f "r; 15:~ :H 1 : j, j. : : l j, ; i., l, ~ ' \, 1 j 15:S5 ls:s6 1\,57 15:61 : j 15: :. " '1 15:1GB i : 1 il j' : / " 15:\04 '" l! 1~ G~f.V'E

32 ~ ) Thom~s Lexen - NEVSHÖG 15:28 Dnr: BO~80-201~ _ Sida 1 Från: Till: Datum: Ärende: ngela :04 NEVSHÖG 15:28 Dnr: B Hej! Jag har fått en skrivelse från Lena Larsson ang yttrande på ert förlag till beslut på min/ansökan om föhandsbesked enl rubrik. För att jag skall kunna göra ett yttrande behöver jag den utredning som ni har utfört er1 ligt sidan tre (3) i er skrivelse. Jag vill alltså ha denna utredning skickad till mig ASAP så jag kan, efter samråd med mina ombud och sakkunniga. inkomma med mitt yttrande innan er svarstid har gåll ut. Skicka utredningen till följande adress: Topasvägen Löddeköpinge. MVH Paul Sjösted Lundkvist,

33 Diarienr: B (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD SJÖSTEDT LUNDKVST,PAUL Hedvägen Löddeköpinge NEVSHÖG 15:28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus, avstyckning ca 1400 kvm/styck Härmed översändes stadsbyggnad/plan- och byggenhetens tjänsteutlåtande från beträffande ansökan om förhandsbesked för rubricerad fastighet. Plan- och byggenheten kommer att föreslå miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden besluta avslå ansökan med motiv som framkommer av tjänsteutlåtandet. Du lämnas härmed tillfälle att yttra dig över tjänsteutlåtandet. För att ärendet skall kunna behandlas vid miljö- och sarnhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde den 25 april 2012 bör ditt yttrande ha inkommit till oss senast den 10 april Om något är oklart kontakta stadsarkitekt Thomas Lexen på telefon eller undertecknad på telefon Med vänlig hälsning Stadsbyggnad/plan -och byggenheten ~~/ Lena Larsson.. - fl Bygglovhandläggare Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP Telefax PG BG

34 qq,, Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Nevishög 15:28 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning, STADSBYGGNADSKONTORET Teknik CJp Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress Hemsida Telefon Bankgiro STAFFANSTORP Telefax BG

35 STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- O'" "mhäll'byggn'drn'=t 64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1tfQ Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om for ndsbesked (dnr 80580/2010) t 32(47) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m 2, belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i samlad bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planeringsbehovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. v Ordförandens Sign(" ) Justerandens sign Utdrags esty

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(47) STAfFANSTORPS KOMMUN 1ot. Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under senare tid vid ett antal tillfällen lämnat positiva förhandsbesked med vissa förutsättningar för nybyggnad längs Dragonvägen eftersom området är utsatt för starkt exploateringstryck och en teknisk utredning gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Ärendets handläggning Plan- och byggenheten har tillskrivit åtta berörda grannar, Stadsbyggnad/Miljöenheten och Tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening. Miljöenheten påtalar i sitt yttrande intilliggande djurhållning som kan medföra störningar med lukt, t ex från gödsel, ventilationsluft från stallar samt ansamling av flugor, buller samt allergener. På intilliggande fastighet Nevishög 15:29 finns stall med två hästboxar. Hagarna gränsardirekt till rubricerad fastighet medan gödselplattan ligger på ett avstånd om ca 30 meter. området råder bullerproblem från väg 11. De planerade fastigheterna är belägna 200 resp 250 m från väg 11 vilket kan innebära exponering av störande trafikbuller. Miljöenheten bedömer dock att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att sökanden är medveten om den kringliggande häst- och djurhållningen och den olägenhet verksamheterna kan ge upphov till samt att sökanden kan visa att riktvärdena för trafikbuller innehålls. Tekniska enheten har inget att invända mot det planerade enbostadshuset. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Västrabedens vägförening hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid förnyad diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny bebyggelse i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de problem som den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. Nevishög 15:111, Fredrik och Åse Pemesten, har inga principiella invändningar mot ökad bebyggelse på Nevishög 15:28 men det krävs att de nya fastigheterna inte kommer att överbelasta vatten och avlopp. De är också bekymrade för hur fordonen till ytterligare två hus skall öka belastningen på den redan hårt utnyt~ade,väldigt smala vägen. De vill helst att bygglov endast ges till byggnader som går i stil med befintliga byggnader dvs "skåneiängskänsla". Justerandens sign UtdragSbestyrk~

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(47) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr B0580/2010 Nevishög 15:29, Anders Niklasson och Birgitta Backlert, motsätter sig på det bestämdaste att rubricerad fastighet avstyckas och bebyggs med två villor. Dragonvägen har en gammal bebyggelse med ängar och grönområden som ger området en speciell boendemiljö som skulle påverkas menligt av nya villor. På deras fastighet finns enligt tradition djur, får och hästar. De anser att nya villor på kort avstånd är olämpligt ur allergisynpunkt. Den smala Dragonvägen kan inte svälja mer trafik, idag är det svårigheter att mötas. Avloppen är inte dimensionerade för ytterligare bebyggelse. Nevishög 15:24, Alf Rune Olsson, har ingen erinran mot ny bebyggelse men påtalar att vägen är dålig. Nevishög 15:60, Annika och Fredrik Brandtman, önskar ingen ny bebyggelse på Dragonvägen eftersom de är mycket oroliga för vad som ska hända när kommunen täpper till alla otillåtna tillopp på gatan till spillvattenledningen. Nevishög 15:28 är idag en tomt som mycket påminner om en sjö större delen av året. Dragonvägens beskaffenhet klarar inte några större påfrestningar och är vattensjuk vill de inte ha mer bekymmer med översvämningar, sättningar i huset och dylikt. Nevishög 15:26, Magnus och Hanne Viberg, godkänner inte nybyggnad av två bostadshus pga av att vägen inte är anpassad till mer trafik samt hänvisar till problemen med dagvattenledningar och högt grundvatten. Nevishög 15:91, Bo-Göran och Carina Persson, vill inte att det byggs nya hus angränsande till sin tomt. Den lantliga idyllen försvinner, Dragonvägen är redan idag för smal till antalet hus på vägen. De vill inte behöva flytta från sin lantliga idyll pga mer bebyggelse, de vill ha sina beteshagar kvar. Övriga berörda grannar har inte inkommit med yttrande. Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och säger sig sedan tidigare vara fullt medveten om den oro som finns vad gäller vägbelastning och dagvatten i området. Det är inte sökandens avsikt att göra miljön i det enastående området mindre attraktiv genom att uppföra bebyggelse som inte passar in i den fina lantliga miljön. Motsvarande väg bortom hans fastighet är bebyggd med fem bostäder som efterhand uppförts genom åren och han ser inte något större Ordförandens sign t') Justerandens sign UtdragSbestyrka~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring

Revisorer Eva Ryberg, Roger Fogelström, Kenneth Sölvebring Sammanträdesprotokoll Sida 1(40) Omfattning 40-58 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 17.20 Beslutande Övriga närvarande Lars-Inge Andersson (KD), tjänstgör för Lars-Åke

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden

Kallelse Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden sammanträder Kallelse Miljö- och byggnämnden Tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 i Elfkungen Ärenden Föredraganden 1 Val av justerare 2 Tillkomna och utgående ärenden 3 Skrivelse

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Källstorp 6:1 Fastighetens adress: Sökande: Wahlin, Arletta Ärende: Förhandsbesked,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191

PROTOKOLL. 1(73) Sammanträdesdatum 2011-11-10. Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 PROTOKOLL 1(73) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 15:30 Ledamöter: Jan A Pressfeldt, ad, ordförande 181-190, 192-220 Tyrone Hansson, s, ordförande 191 Fredrik Johansson, m

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena.

Kommunen bestred yrkandena. 6 Kommunen har på talan av fastighetsägaren ansetts skyldig att i dess helhet inta en för campingändamål använd fastighet, vilken endast till del ingått, i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även

Läs mer

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014.

Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. (Granskning 1) Detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl, i Borlänge kommun, Dalarnas län Utlåtande, granskning 1, april-maj 2014. Ett förslag till detaljplan för Nygårdarna 14:204 m fl har tagits fram av

Läs mer

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län

Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Redogörelse efter programsamråd Planprogram för Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup Nordost - Åretruntbyn i Hjärup, Staffanstorps kommun, i Skåne län Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 118 ( 181) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 15.00 20.00 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer