Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett nytt enbostadshus på respektive fastighet Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Befintliga förhållanden Fastigheterna avstyckades för bostadsändamål från Kyrkheddinge 8:15 som då var en bebyggd småhusfastighet om 2982 kvm belägen norr om Gamla Dalbyvägen i västra Kyrkheddinge. Kyrkheddinge 8:57 omfattar efter avstyckningen 911 kvm och Kyrkheddinge 8: kvm. Båda fastigheterna består av obebyggd småhusmark. Planläge Fastigheterna omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i sammanhållen bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för Kyrkheddinge, som ingår i översiktsplanen Framtidens kommun - perspektiv 2038, ligger fastigheterna inom den västra delen av Kyrkheddinge som benämns "Trädgårdsbyn". Området utpekas som lämpligt för utbyggnad med i huvudsak styckebebyggelse på större tomter. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kyrkheddinge 8:15 samt lämnades positivt förhandsbesked till ytterligare ett enbostadshus. Därefter avstyckades de två fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 från Kyrkheddinge 8:15. Beslutet från 2008 har upphört att gälla eftersom ansökan om bygglov inte inkommit inom två år från beslutet varför sökanden inkommit med en ny ansökan om förhandsbesked. Ärendets handläggning Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har tillskrivit 6 st berörda grannar samt tekniska enheten och miljöenheten för yttrande. Kyrkheddinge 8:24, Gunilla Månsson och Paul Lindberg, har ingen erinran mot ansökan. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbeslyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dm 80049/2012 och 80050/2012) Kyrkheddinge 8:16, Arne Månsson och Gunilla Månsson, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:17, Kjell Adler, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:11, Lunds stifts Prästlönetillgångar, har inget att invända mot nybyggnad avenbostadshus på fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Tekniska enheten påpekar att vägen till tomterna saknar vändmöjlighet för sopbil varför marksamfälligheten måste utökas med plats för vändzon. Övriga berörda grannars yttranden skull ha inkommit senast Miljöenheten konstaterar att rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet samt ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter. En industriverksamhet finns ca 300 m från rubricerade fastigheter. Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften "Bättre plats för arbete". Miljöenheten anser dock att under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Tekniska enheten va-enheten har inget att invända. Gatu- och trafikingenjören har följande att invända: vägen till tomterna saknar vändmöjlighet och det finns inte plats att anlägga vändplats inom marksamfälligheten. Sopbilen får ur arbetsmiljösynpunkt inte backa och därför måste vändmöjlighet för sopbilen anläggas genom att marksamfälligheten utökas med plats för vändzon. Bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2008 positivt förhandsbesked till avstyckning och nybyggnad på rubricerade fastigheter. Fastigheterna har härefter avstyckats för bostadsbebyggelse. Förslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan "Framtidens kommun perspektiv 2038 i vilken integrerats "Fördjupning av översiktsplanej,för Kyrkheddinge". Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanlrädesdalum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Uppförande av ett enbostadshus på vardera fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 kan prövas lämpligt under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan för nybyggnad av ett enbostadshus på respektive Kyrkheddinge 8:57 och 8:58. Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön, att tillfredsställande dagvattenhantering skall redovisas. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/eller dikningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, att hushållsspillvatten från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsättes därmed att de planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen, att de riktvärden som fastställts av riksdagen för vägtrafikbuller tillämpas. Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar underrättas om beslutet. Beslutet kommer att kungöras i Post- och nrikestidningar enligt plan- och bygglagens 9 kap 41. Avgift positivt förhandsbesked: 4.400:- Ordförandens sign Juslerandens sign Utdragsbeslyrkande

4 ,.,.U \ \ ) 0.".-..., '''-',.n n.. n~~l<rdo'ng m, G,... 1;11,.. - '" 6"fl\\"O"\~ _m. ~ - 14 n 'loi

5 STAFFANSTORPS KOMMUN _._-_, 11, datum Ansökan avser " D Bygglov D Bygglov för 'tidsbegränsad åtgärd, tom da ~'m~~r, D Förhandsbesked lämnat... D Marklov 1211 Ändring eller förnyelse av beviljat lov :... D Rivningslov STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefon bostaden e-post Ansökan avser V! ly AOrtlltl.J.a DUKnV Di.v la_ rutd: -,LW:=-.:.:H:.::e:.:.lt..:.:n:L..::,b.L."-'vy'g<:,n;.::a:.::d ' 'i_ ~_:_=~ D Till- och eller ombyggnad Ansökan avseende förh~ndsbesked för nybyggnad D Ändrad användnlllg av två enbostadshus Pa fastghetema D Annat Kyrkheddinge8:57 och 8:58. Positivt förhandsbesked beviljat 2008 Byggnadstyp :X Enbostadshus D Flerbostadshus. D Fritidshus D Annan byggnad D Tvllbostadshus D KontorshUs D Garagebyggnad D Gruppbyggda smllhus/radhus D. Affärshus D ndustribyggnad D Förrlldsbyggnad D Hotell/Restaurang Kontrollansvaria utsedd av bvaaherren Namn: Postadress: Personnummer: Telefon dagtid: Nytillkommen bruttoarea (våningsyta): Beräknad roduktionskostnad: nklusive moms: Utvändiga material och färger: Fasadbeklädnad D Trä O?J' Tegel D Puts D Betong D Plåt Takbeläggning rxr Tegel D BetongD Papp D Skiffer D Plåt Fönster D Trä D Plast D Lättmetall -l Annat Färg (NCS-lll') Bifogade handlingar:. ". ~ Sit.plan D Nyb.kartaD Planritn.D Fasadritn.D SektionerD RivningspianD Annat.. Anslutning till: D Kommunal va-anläggning D Enskild VA-anläggning DGas D Fjärrvä~me S~kandens rnderskr" o.;~ namnförtydligande: /MA~(/~ Fi;ir information.vill vi meddela att ovanstående per~'onuppgifterkommer att registreras och behandlas enligt personuppgift!ilagen (Pul) '.,.\ '0 "

6 " ",. \ \~, LANTMÄTERMY , = Skåne Lä r :)..,.;e.,.,~'j.-::;"'s KOMMUN t S: ~\~,:iovrl::jnadskontoret 1! 8:12 8:11 \ \ 8:13 KYRKHEDONGE N :14 8: _-- Jag Kjell Adler ägande fastigheten 8.17, har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villor på fastigheterna 8:16 8:57 och 8:58 Kyrkheddinge f1{m~m~ Kjell Adler f!

7 L LANTMÄ TER'MYN, "" N :12 \ \ j o;:, \ ~ o, ') <P \ '~ 8:11 8: :: -- \ ---~:%,; /~-- 'ytf: &, _ ~ C \~",~ \ \ \'1i CD ';; \, \ \\ y,b~ -\'6431 ~~6434 \ \ '6',5 i \g. \'~ CD ~ \~ \ 8:13 ~?.s~ -\'6432 \~411 \ \\S~, Vi Arne M' , \ KYRKHEDDNGE e~ig ~ ~ '"&<m - har gande ingenfasti hetenoch Gunnel st l Y: man mot u ' 8'57 2 plans villo äppforande av \ \. ooh 8,,, 'P fiu"gh~ + 8:14 l ' t..,.., ",.;", ') i ~...--' 8,:16 Månsson \,8:15 \'..-:;:::\ -- f' t- '"" Y';'-- -''" 8545 \ \ Kyrkheddp~~" \ 824 \. - f mgo202.( ,16 lp \\~~\.. \ ~ "'~-lri ""~ M- b.. \V \P'..-- ~ ~ ~ <,-4" m..-- ansson t/'~ J\- ~ ' -- ~ AnreMAMOOO ~ ~ r -;;0",.,,,,,,.. - ~ 1 8 ~ K, Q,!" l

8 ;;~-=====-:-=~=====:=====~=--','l... _.LZ l. '1tft( 7 l, "" L A N T M Ä T E R l/m Y N, l. Skåne Län : " 8:12 8:11 " \ \c9j \ \ 8:13 ',:~ -';:-'-~':-::'-'--:::-"OMMUN l' b,j:~:: ".,'f, JnadSKontoret 1 ' i O2 l " " r-. ~, t.~. ~' ", KYRKHEDDNGE i C N :14 j 8:17 Vi Gunilla Månsson och Paul Lindberg ägande fastigheten 8, :24 har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villorpå fastigheterna 8:57 ocq 8:58.' '"..." ~

9 Diarienr: (2) Staffanstorps kommun StadSbyggnadSkontoret PLAN- & BYGGENHETEN STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnation avenbostadshus, KYRKHEDDNGE 8:57 & 8:58 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på rubricerade fastigheter har inkommit till Miljöenheten för yttrande. Rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet. På fastigheten Kyrkheddinge 8:4 hålls fyra hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 10:3, 8:35 hålls idag sju hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 8:53 hålls tre hästar. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör skyddsavståndet till bostadsbebyggelse när det gäller mindre anläggningar, 1-10 hästar, vara minst 100 meter från stall och gödselhantering samt 50 meter från område där hästar vistas. Skyddsavstånden skall hindra uppkomsten av olägenhet såsom flugor, buller, lukt och hästallergener. Avståndet mellan fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 respektive 8:58 till där hästar vistas på fastigheterna Kyrkheddinge 8:4, Kyrkheddinge 8:53 och Kyrkheddinge 8:35 är mer än 100 meter från stall och gödselhantering samt mer än 50 meter till där hästar vistas. Enligt miljötillsynsregistret finns en industriverksamhet, Skåne Bilinredningar AB, i områdetca 300 meter från rubricerade fastigheter. Enligt Bättre plats for arbete (allmänna råd 1995:5 utgiven av Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket) bör ett skyddsavstånd på 50 meter hållas till verkstadsindustri med plåtslagning inomhus. Rubricerade fastighet ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter, vilket kan innebära viss exponering för störande trafikbuller. De riktvärden som fastställts av riksdagenför vägtrafikbuller skall tillämpas vid nybyggnad av bostäder. För vägtrafikbuller gäller: Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP PG Telefax BG

10 STAFFANSTORPS KOMMUN 10, 2(2) 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inoinhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad De rubricerade fastigheterna kommer att ligga ca 380 respektive 430 meter från den planerade Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan arbetas det aktivt med för att få tillbaka den spårbundna trafiken. Om Simrishamnbanan blir aktiv igen kan det innebära en påverkan av buller och vibrationer för de rubricerade fastigheterna. Vid åtgärder i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dba ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse uppförs i närheten av järnvägen. Hushållsspillvatten från fastigheten ska genomgå avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsätts därmed att det planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen. Bedömning Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften Bättre plats for arbete. Under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. STADSBYG NAD

11 Beskrivning Ärendenummer M08527 Förr6ltn ingslanlmäla re Carolina Gustafsson.J. l A N T M Ä T E R M Y N D "G H E T E N HANE lan 71, Oiarienr StadsbyggnadsKontoret FörräHningen är registrerad Registrering.dalum, ' Ärende Avstyckning från Kyrkheddinge 8:15 Kommun: Staffanstorp Skåne län Ägo' Areal m 2 / figur andelar Faslighet Kyrkheddinge 8:15 Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Avstår till Kyrkheddinge 8:57 Avstår till Kyrkheddinge 8: Ny fastighet Blivande Kyrkheddinge 8:57 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning. Erhåller från Kyrkheddinge 8: Ny fastighet, Blivande Kyrkheddinge 8:58 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäler först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Erhåller från Kyrkheddinge 8:

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden!tf Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm/styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning Stadsbyggnad/Plan o Byggenheten har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad {'ekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. nkomna yttranden finns redovisade i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll från sammanträde Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecktingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten kan inte godkänna ytterligare anslutningar till det kom-munala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvatten-situationen i området. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhets-området för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

14 STAFfANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rttj, Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) 41 (57) enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Plan- och byggenhetens förslag till beslut har utskickats till sökanden för yttrande senast Anstånd att inkomma med yttrande har godkänts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 / (.. u JolO,.. ls'", '" '" '" 1:110 1:S l 11:7 :U ':11

16 ([~ Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN l 6 Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Grevie 3:4 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning STADSBYGGNADSKONTORET Teknik fj: C1nU~[;LCk Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax Bankgiro BG

17 HML ARKTEKTKONTOR Västervångsvägen 3A Fal t b SEB Konto 5506 _ 00'01768 s er o, Tel~fon , Momnsreg.nr. SE Ol '0'3, rfststa1ffffa~ns~"7=-- F _ Skattesedel finnes b l StadSbY~~n~SkKOMMUN1 s ontoret Dlarienr{)O3 H o[.&- L..<:" 12 L- U!J D () \.J S T ~?hv1~ ff2t/vl? r. '): 2() {

18 0 ok: i ?y( r--~ ; \ \ \ ~ ( \ \, ~ \ STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret lik,ev \E '"): '"\" STA-FFA'- SD :-AV S T\..j-' C \<..,Mlf':-1.6 A O~l '1/'2000 C:ttf[J.:j:::.AL"D 'r-t"t2.. 8> O.). s". 2.O ':::-TföU.~~ M L\,J ~.J DQW 1'01 ölo L('jl

19 .. --~ _---~ / \ STAFFANSTORPS KOMMUN StadsbyggnadSkontoret 20" Dlarlenr f,j)c/o/:17)/_/ L _ f------_ ~ \ \! i \ \ \ i! \ t, - Bd A : j "1.(3 : \ it ~. bj -Ck F;L CJc;=r -- r-.[-=1/1 Dy! 1:ni i,, '1:1i> l.zo 1:18 GJ?V1E "):Ji STA-FfA'/STO/.2, -:AVSTLt'C::K,NN0A o';.~r; ok: l! / '1.00O (/1:J~kt/ :t:=al,<~)--e-r;.:. 8- () 1,s-, 20 L --:-~D-L~~ M, l\,.njdqu [51 {-'.O-4'/,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämndee:) Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm /styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning StadsbyggnadlPlan o Bygg har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad-/Tekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. Trafikverket meddelar i skrivelse att fastigheten ligger utmed väg 842 som har ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägen. nom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras. Eftergivliga anordningar såsom staket kan tillåtas. Trafikverket förutsätter att anslutning till fastigheten anordnas från den enskilda vägen. Ordförandens sign ~~c: (.- Justerandens sign Utdragsbestyrkande "iv

21 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~7(~, ammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde 87 forts (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dm B0387/2011) StadsbyggnadJTekniska enheten har inget att invända mot planerade enbostadshus, men meddelar att de ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte heller inom området. Stadsbyggnad/Miljöenheten: Under förutsättning att man är medveten om den kringliggande djurhållningen, bl a hästar, och de olägenheter verksamheterna kan ge upphov till samt att hushållsspillvattnet från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala avloppsnätet, har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Björn Nyström, Grevie 1:16 och 1:20, har inga invändningar. Bengt Anderberg, Grevie 3:18, har ingenting att erinra. Christer Palm och Maj-Britt Jönsson, Grevie 3:17, anser att det inte ska byggas mer längs Grevievägen då den är smal och hårt trafikerad. Det finns inte möjlighet att anlägga trottoarer. Dagvattensystemet är gammalt och dåligt. Kommunala vatten och avlopp är inte avsedda för så stor belastning. Det är redan dåligt tryck i vattenledningarna. Camilla Rindmo och Håkan Niklasson, Grevie 3:23: Kommunen inte tar sitt ansvar då man godkänner fler och fler avstyckningar vilket medför mer och mer trafik på vägen som inte är kommunens, utan en riksväg, vilket blir lite tokigt. Kommunen har ansvar för barnen som måste stå helt oskyddade ute på vägen för att t ex vänta på skolbussen. Rak väg gör att många ökar hastigheten då de tror att de har koll på vägen. Vi tycker också att kommunen ska ställa högre krav så att husen smälter in i bykänslan samt att tomterna ska vara större så det inte blir för tätt mellan husen. Om tomterna blir för små så kommer hästnäringen snart att försvinna från området då nya husägare stör sig på ev lukt mm. Vi accepterar avstyckningarna om tomterna blir större, att husen har krav på sig att smälta in i miljön samt att infarterna blir från Grevievägen. Andre och Sofia Floreby, Grevie 3:43, har inget att erinra mot avstyckning enligt skiss utan tycker det är trivsamt att området växer med en blandad bebyggelse. ordförand~ign,..r-,.- C. Justerandens sign Utdragsbestyrkande 10/

22 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g1 Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 87 forts. Sammanträdesdalum (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Claes-Göran och Karin Sandqvist, Grevie 1:22, vill känna landsbygdens fria vidder och inte ha ett tättbebyggt område i Grevie. Trafiken som redan ökat på grund av nybyggnad kommer att öka ytterligare. Vägen är smal med många utfarter. Det kommer att kännas osäkert för ryttare, motionärer och barn. Oro för att Grevie ska bli ett bostadsområde där bykänslan försvinner. Grevie är en by med verksamheter som lantbruk, hästgårdar mm som inte passar in i ett villasamhälle. Ulf Åslund o Lisbeth Hovrell, Grevie 1:4, vill att det finns luft mellan fastigheterna så att området har kvar sin bykänsla och inte blir ett villasamhälle. Den smala Grevievägen blir mer och mer trafikbelastad och vi ser redan idag svårigheter för hästar och ryttare liksom för motionärer på cykel eller till fots att ta sig fram. Kommunen har påpekat att avloppssystemet inte räcker för ny bebyggelse - har detta ändrats? Vart ska dagvattnet ledas och vem tar hand om det? Bebyggelsen ska stämma överens med resten av Grevies bebyggelse - t ex takvinklar. Vi vill inte att infarter sker från Grevievägen. Ju fler som flyttar till Grevie desto större blir behovet av att förbättra förbindelserna med centralorten. Området är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde för hästar/odling. Vi hoppas att detta uppmärksammas vid ev avstyckning. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har påbörjats. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Justerandens sign UtdragSbestyrkand~ "

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 87 forts. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Med anledning av nya utredningsbehov samt kvarstående problem vad gäller dagvatten inom området föreslås nämnden bordlägga ärendet till dess att ny utredning färdigställts. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattenljänster. Ordförandens sign C'(' ~., usterandens sign UtdragSbeSlyrkand~

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dm 80580/2010) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m', belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-hus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planerings-behovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) beslutade miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden bordlägga föreliggande nya ärende/ansökan om förhandsbesked i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har handlagt ärendet genom att tillskriva åtta berörda grannar, stadsbyggnad/miljöenheten och tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening samt föreslog nämnden att med stöd av översiktsplanen besluta om positivt förhandsbesked under vissa förutsättningar. nkomna yttranden redovisas i protokolletfrån Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten godkänner inte ytterligare anslutningar till det kommunala vanätet då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 44(58) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Sökandens yttrande Plan- och byggenhetens förslag till beslut att inte lämna positivt förhandsbesked på ansökan har utskickats till sökanden för yttrande. Sökanden har inkommit med yttrande över plan- och byggenhetens beslutsförslag. Sökanden förklarar sig villig att genomföra åtgärder, såsom ett villkor, för att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om sitt eget dagvatten. Detta skall ske genom att en damm, ca kvm stor, anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten blir enligt sökanden mycket god. Vidare skall en planering av björkträd ske intill dammen i södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brunn anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Genom dessa åtgärder menar sökanden att inget ytterligare vatten kan tillföras befintligt dagvattensystem att därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15:28 är idag en lucktomt vars avstyckning till relativt rejäla tomter inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt anser sökanden som hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(58) STAFFANSTORPS KOMMUN q:(;k Sammanlrädesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) Plan- och byggenheten bedömer inte att sökandens yttrande, med förslag till åtgärder för dagvattenhantering vid en avstyckning och nybyggnad på fastigheten Nevishög 15:28, i sak förändrar VA-situationen i området, problemen bör ses i ett större sammanhang än så. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

28 ~ JURSTFRMAN ~ CffJ!e!hn~arkJ STlir;~~;;b~~;,::;;~"-~~;:'~:Pl 2U!2 -O', 13 f ~i~~-'''23i2sg(5ja1o Yttrande rörande förslag till Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden att inte lämna positivt förhandsbesked å fastigheten Nevishög 15:28 På fastigheten är det planerat att avstycka två tomter om vardera 1400 kvm. Då det efter utredning framkommit, att det kommunala dagvattennätet i området behöver byggas ut för att kunna möta ett framtida behov, har innehavaren av Nevishög 15:28 nu beslutat att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om eget dagvatten för de båda nybildade fastigheterna. Detta skall ske genom att en dam anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten från de nybildade fastigheterna blir mkt. god. En estimerad storlek är ca: kvm. Vidare skall en plantering av björkträd ske intill dammen i den södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brutlli anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Även om grusvägen inte kan ses som en hårdgjord yta, tjänar det ändå sitt syfte att dränera intill denna samt avleda vattnet till utjämningsdammen. Genom dessa åtgärder kommer inget ytterligare vatten att tillföras befintligt dagvattensystem och därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15 :28 är idag en lucktomt, vars avstyckning till relativt rejäla tomter, inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt. Nevishög 15 :28 är ett markområde som -efter vidtagna åtgärder- är mycket lämpligt för nybyggnation ur allmän synpunkt och reglerna i PBL 2 kap. Plantering av björkdungarna och övrig planiering tillför en lummighet på ett i övrigt ganska platt markområde. Vad avser Dragonvägen och dess belastning, är planeringen den, att gränsen av tomtmarken biir indragen 1.5 meter i tomten hela bredd, och därmed skapas ett sidoutrymme till underlättande för möten av fordon på Dragonvägen. Dessa nämnda åtaganden förklarar sig sökande genomfåra såsom ett villkor och utfästelse för sin ansökan och hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. ~~den 11 april O'llimBark Adress Klostergatan l Lund Telefon Fax BankGiro PusGiro

29 -J\,... qy, \ "-. ~. <T l,..j f) l Q\.. ~'0 \,x ~~ \ \ ~ ~ ~ ) '" El '" - <\. ~~~., <'.-, ~ '"... O l., ~ ~ '" '\ ~ ~ ~' ~ '" fj \"\ ~ '" ~, ' ~ S '~\,S a '., ( J fl ~ l:: ;K...'\... \. ~ el ~\,,-i: ~ " "'il.' ~~, '*~'lt\j~ -"O el := ~ 'i! '1 " ~~ ~. ',,_ <l., ~ '..... ~.~ <J el.~ l:l-< i,.,, i : ~, g ~ 01 ~ --~ --. rw- - ~e--- -,f ~ V- -. ~ /., C~ ' Q".~- <'l :::oj....,- --1, "O < '. jr-.1

30 33, 33.', = -=; ~~"",",""lf=-'ti'~;;2':::~ 13'-'~ CO.9 "\ ~~_" eosb'o/dj:m ~ "5M4Y~.. ~~~j '~1h.~ _... =~ l -nj:fv!cjt ~..... 'J i yr(~~!frltdlj-=- -_...-,,-,~,). "' J U""UlllcAU'OC - ~z.,o-...y&:- Y"'" "."""~ ~-- ~.-...:.-.-:-:--: ~ 1'"...- _. '., ~au:. O'A:VAtt~~~_ m;;) l -g",f. /, '-, 1reij:' )1 ", ~t,. ~ -..,.=~\":lj?d),'l~~jif1'!l~ RPa/att nnayotion & DlPlign Sven-Gunnar Jönsson telia.com NEVSHÖG 15:28 Staffanstorp kommun 'Förslag till fastighetsbildning vid avstyckning Situationsplan skala 1. 1BB

31 ... r G,/ " 15:15.. v \5:3Q 15;U 1 15 : 31 f "r; 15:~ :H 1 : j, j. : : l j, ; i., l, ~ ' \, 1 j 15:S5 ls:s6 1\,57 15:61 : j 15: :. " '1 15:1GB i : 1 il j' : / " 15:\04 '" l! 1~ G~f.V'E

32 ~ ) Thom~s Lexen - NEVSHÖG 15:28 Dnr: BO~80-201~ _ Sida 1 Från: Till: Datum: Ärende: ngela :04 NEVSHÖG 15:28 Dnr: B Hej! Jag har fått en skrivelse från Lena Larsson ang yttrande på ert förlag till beslut på min/ansökan om föhandsbesked enl rubrik. För att jag skall kunna göra ett yttrande behöver jag den utredning som ni har utfört er1 ligt sidan tre (3) i er skrivelse. Jag vill alltså ha denna utredning skickad till mig ASAP så jag kan, efter samråd med mina ombud och sakkunniga. inkomma med mitt yttrande innan er svarstid har gåll ut. Skicka utredningen till följande adress: Topasvägen Löddeköpinge. MVH Paul Sjösted Lundkvist,

33 Diarienr: B (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD SJÖSTEDT LUNDKVST,PAUL Hedvägen Löddeköpinge NEVSHÖG 15:28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus, avstyckning ca 1400 kvm/styck Härmed översändes stadsbyggnad/plan- och byggenhetens tjänsteutlåtande från beträffande ansökan om förhandsbesked för rubricerad fastighet. Plan- och byggenheten kommer att föreslå miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden besluta avslå ansökan med motiv som framkommer av tjänsteutlåtandet. Du lämnas härmed tillfälle att yttra dig över tjänsteutlåtandet. För att ärendet skall kunna behandlas vid miljö- och sarnhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde den 25 april 2012 bör ditt yttrande ha inkommit till oss senast den 10 april Om något är oklart kontakta stadsarkitekt Thomas Lexen på telefon eller undertecknad på telefon Med vänlig hälsning Stadsbyggnad/plan -och byggenheten ~~/ Lena Larsson.. - fl Bygglovhandläggare Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP Telefax PG BG

34 qq,, Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Nevishög 15:28 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning, STADSBYGGNADSKONTORET Teknik CJp Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress Hemsida Telefon Bankgiro STAFFANSTORP Telefax BG

35 STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- O'" "mhäll'byggn'drn'=t 64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1tfQ Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om for ndsbesked (dnr 80580/2010) t 32(47) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m 2, belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i samlad bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planeringsbehovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. v Ordförandens Sign(" ) Justerandens sign Utdrags esty

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(47) STAfFANSTORPS KOMMUN 1ot. Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under senare tid vid ett antal tillfällen lämnat positiva förhandsbesked med vissa förutsättningar för nybyggnad längs Dragonvägen eftersom området är utsatt för starkt exploateringstryck och en teknisk utredning gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Ärendets handläggning Plan- och byggenheten har tillskrivit åtta berörda grannar, Stadsbyggnad/Miljöenheten och Tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening. Miljöenheten påtalar i sitt yttrande intilliggande djurhållning som kan medföra störningar med lukt, t ex från gödsel, ventilationsluft från stallar samt ansamling av flugor, buller samt allergener. På intilliggande fastighet Nevishög 15:29 finns stall med två hästboxar. Hagarna gränsardirekt till rubricerad fastighet medan gödselplattan ligger på ett avstånd om ca 30 meter. området råder bullerproblem från väg 11. De planerade fastigheterna är belägna 200 resp 250 m från väg 11 vilket kan innebära exponering av störande trafikbuller. Miljöenheten bedömer dock att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att sökanden är medveten om den kringliggande häst- och djurhållningen och den olägenhet verksamheterna kan ge upphov till samt att sökanden kan visa att riktvärdena för trafikbuller innehålls. Tekniska enheten har inget att invända mot det planerade enbostadshuset. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Västrabedens vägförening hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid förnyad diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny bebyggelse i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de problem som den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. Nevishög 15:111, Fredrik och Åse Pemesten, har inga principiella invändningar mot ökad bebyggelse på Nevishög 15:28 men det krävs att de nya fastigheterna inte kommer att överbelasta vatten och avlopp. De är också bekymrade för hur fordonen till ytterligare två hus skall öka belastningen på den redan hårt utnyt~ade,väldigt smala vägen. De vill helst att bygglov endast ges till byggnader som går i stil med befintliga byggnader dvs "skåneiängskänsla". Justerandens sign UtdragSbestyrk~

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(47) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr B0580/2010 Nevishög 15:29, Anders Niklasson och Birgitta Backlert, motsätter sig på det bestämdaste att rubricerad fastighet avstyckas och bebyggs med två villor. Dragonvägen har en gammal bebyggelse med ängar och grönområden som ger området en speciell boendemiljö som skulle påverkas menligt av nya villor. På deras fastighet finns enligt tradition djur, får och hästar. De anser att nya villor på kort avstånd är olämpligt ur allergisynpunkt. Den smala Dragonvägen kan inte svälja mer trafik, idag är det svårigheter att mötas. Avloppen är inte dimensionerade för ytterligare bebyggelse. Nevishög 15:24, Alf Rune Olsson, har ingen erinran mot ny bebyggelse men påtalar att vägen är dålig. Nevishög 15:60, Annika och Fredrik Brandtman, önskar ingen ny bebyggelse på Dragonvägen eftersom de är mycket oroliga för vad som ska hända när kommunen täpper till alla otillåtna tillopp på gatan till spillvattenledningen. Nevishög 15:28 är idag en tomt som mycket påminner om en sjö större delen av året. Dragonvägens beskaffenhet klarar inte några större påfrestningar och är vattensjuk vill de inte ha mer bekymmer med översvämningar, sättningar i huset och dylikt. Nevishög 15:26, Magnus och Hanne Viberg, godkänner inte nybyggnad av två bostadshus pga av att vägen inte är anpassad till mer trafik samt hänvisar till problemen med dagvattenledningar och högt grundvatten. Nevishög 15:91, Bo-Göran och Carina Persson, vill inte att det byggs nya hus angränsande till sin tomt. Den lantliga idyllen försvinner, Dragonvägen är redan idag för smal till antalet hus på vägen. De vill inte behöva flytta från sin lantliga idyll pga mer bebyggelse, de vill ha sina beteshagar kvar. Övriga berörda grannar har inte inkommit med yttrande. Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och säger sig sedan tidigare vara fullt medveten om den oro som finns vad gäller vägbelastning och dagvatten i området. Det är inte sökandens avsikt att göra miljön i det enastående området mindre attraktiv genom att uppföra bebyggelse som inte passar in i den fina lantliga miljön. Motsvarande väg bortom hans fastighet är bebyggd med fem bostäder som efterhand uppförts genom åren och han ser inte något större Ordförandens sign t') Justerandens sign UtdragSbestyrka~

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala, 22 april kl. 16.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 15.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), vice ordförande Margaretha Quistberg (S) Anders Birgersson

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet.

DS och CS yrkade att Va-nämnden ska fastställa att de inte ska förpliktas betala anläggningsavgift för dagvatten. Kommunen bestred yrkandet. Sedan huvudman beslutat att fastighetens dränvatten skulle anslutas till dagvattennätet i stället för till spillvattennätet ansågs fastighetsägare inte vara skyldig att betala anläggningsavgift för denna

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 3 26A:4 26A:4 Fråga om beräkning av engångsavgift för avstyckning från fastighet för vilken anläggningsavgift bestämd bl.a. med hänsyn till arealen redan hade betalats. S.K. ägde tomten nr 16 i Älvsborg, Göteborgs

Läs mer