Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av ett nytt enbostadshus på respektive fastighet Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Befintliga förhållanden Fastigheterna avstyckades för bostadsändamål från Kyrkheddinge 8:15 som då var en bebyggd småhusfastighet om 2982 kvm belägen norr om Gamla Dalbyvägen i västra Kyrkheddinge. Kyrkheddinge 8:57 omfattar efter avstyckningen 911 kvm och Kyrkheddinge 8: kvm. Båda fastigheterna består av obebyggd småhusmark. Planläge Fastigheterna omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i sammanhållen bebyggelse. Enligt fördjupad översiktsplan för Kyrkheddinge, som ingår i översiktsplanen Framtidens kommun - perspektiv 2038, ligger fastigheterna inom den västra delen av Kyrkheddinge som benämns "Trädgårdsbyn". Området utpekas som lämpligt för utbyggnad med i huvudsak styckebebyggelse på större tomter. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Kyrkheddinge 8:15 samt lämnades positivt förhandsbesked till ytterligare ett enbostadshus. Därefter avstyckades de två fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 från Kyrkheddinge 8:15. Beslutet från 2008 har upphört att gälla eftersom ansökan om bygglov inte inkommit inom två år från beslutet varför sökanden inkommit med en ny ansökan om förhandsbesked. Ärendets handläggning Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har tillskrivit 6 st berörda grannar samt tekniska enheten och miljöenheten för yttrande. Kyrkheddinge 8:24, Gunilla Månsson och Paul Lindberg, har ingen erinran mot ansökan. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbeslyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dm 80049/2012 och 80050/2012) Kyrkheddinge 8:16, Arne Månsson och Gunilla Månsson, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:17, Kjell Adler, har ingen erinran mot ansökan. Kyrkheddinge 8:11, Lunds stifts Prästlönetillgångar, har inget att invända mot nybyggnad avenbostadshus på fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och8:58. Tekniska enheten påpekar att vägen till tomterna saknar vändmöjlighet för sopbil varför marksamfälligheten måste utökas med plats för vändzon. Övriga berörda grannars yttranden skull ha inkommit senast Miljöenheten konstaterar att rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet samt ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter. En industriverksamhet finns ca 300 m från rubricerade fastigheter. Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften "Bättre plats för arbete". Miljöenheten anser dock att under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Tekniska enheten va-enheten har inget att invända. Gatu- och trafikingenjören har följande att invända: vägen till tomterna saknar vändmöjlighet och det finns inte plats att anlägga vändplats inom marksamfälligheten. Sopbilen får ur arbetsmiljösynpunkt inte backa och därför måste vändmöjlighet för sopbilen anläggas genom att marksamfälligheten utökas med plats för vändzon. Bedömning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2008 positivt förhandsbesked till avstyckning och nybyggnad på rubricerade fastigheter. Fastigheterna har härefter avstyckats för bostadsbebyggelse. Förslaget bedöms förenligt med gällande översiktsplan "Framtidens kommun perspektiv 2038 i vilken integrerats "Fördjupning av översiktsplanej,för Kyrkheddinge". Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanlrädesdalum Kyrkheddinge 8:57 och 8:58, ansökan om förhandsbesked (dnr 80049/2012 och 80050/2012) Uppförande av ett enbostadshus på vardera fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 och 8:58 kan prövas lämpligt under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan för nybyggnad av ett enbostadshus på respektive Kyrkheddinge 8:57 och 8:58. Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning att byggnaderna ges en omsorgsfull utformning som är väl anpassad till den befintliga kulturmiljön, att tillfredsställande dagvattenhantering skall redovisas. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/eller dikningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, att hushållsspillvatten från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsättes därmed att de planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen, att de riktvärden som fastställts av riksdagen för vägtrafikbuller tillämpas. Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Berörda grannar underrättas om beslutet. Beslutet kommer att kungöras i Post- och nrikestidningar enligt plan- och bygglagens 9 kap 41. Avgift positivt förhandsbesked: 4.400:- Ordförandens sign Juslerandens sign Utdragsbeslyrkande

4 ,.,.U \ \ ) 0.".-..., '''-',.n n.. n~~l<rdo'ng m, G,... 1;11,.. - '" 6"fl\\"O"\~ _m. ~ - 14 n 'loi

5 STAFFANSTORPS KOMMUN _._-_, 11, datum Ansökan avser " D Bygglov D Bygglov för 'tidsbegränsad åtgärd, tom da ~'m~~r, D Förhandsbesked lämnat... D Marklov 1211 Ändring eller förnyelse av beviljat lov :... D Rivningslov STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Fastighetsägare (om annan än sökanden) Telefon bostaden e-post Ansökan avser V! ly AOrtlltl.J.a DUKnV Di.v la_ rutd: -,LW:=-.:.:H:.::e:.:.lt..:.:n:L..::,b.L."-'vy'g<:,n;.::a:.::d ' 'i_ ~_:_=~ D Till- och eller ombyggnad Ansökan avseende förh~ndsbesked för nybyggnad D Ändrad användnlllg av två enbostadshus Pa fastghetema D Annat Kyrkheddinge8:57 och 8:58. Positivt förhandsbesked beviljat 2008 Byggnadstyp :X Enbostadshus D Flerbostadshus. D Fritidshus D Annan byggnad D Tvllbostadshus D KontorshUs D Garagebyggnad D Gruppbyggda smllhus/radhus D. Affärshus D ndustribyggnad D Förrlldsbyggnad D Hotell/Restaurang Kontrollansvaria utsedd av bvaaherren Namn: Postadress: Personnummer: Telefon dagtid: Nytillkommen bruttoarea (våningsyta): Beräknad roduktionskostnad: nklusive moms: Utvändiga material och färger: Fasadbeklädnad D Trä O?J' Tegel D Puts D Betong D Plåt Takbeläggning rxr Tegel D BetongD Papp D Skiffer D Plåt Fönster D Trä D Plast D Lättmetall -l Annat Färg (NCS-lll') Bifogade handlingar:. ". ~ Sit.plan D Nyb.kartaD Planritn.D Fasadritn.D SektionerD RivningspianD Annat.. Anslutning till: D Kommunal va-anläggning D Enskild VA-anläggning DGas D Fjärrvä~me S~kandens rnderskr" o.;~ namnförtydligande: /MA~(/~ Fi;ir information.vill vi meddela att ovanstående per~'onuppgifterkommer att registreras och behandlas enligt personuppgift!ilagen (Pul) '.,.\ '0 "

6 " ",. \ \~, LANTMÄTERMY , = Skåne Lä r :)..,.;e.,.,~'j.-::;"'s KOMMUN t S: ~\~,:iovrl::jnadskontoret 1! 8:12 8:11 \ \ 8:13 KYRKHEDONGE N :14 8: _-- Jag Kjell Adler ägande fastigheten 8.17, har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villor på fastigheterna 8:16 8:57 och 8:58 Kyrkheddinge f1{m~m~ Kjell Adler f!

7 L LANTMÄ TER'MYN, "" N :12 \ \ j o;:, \ ~ o, ') <P \ '~ 8:11 8: :: -- \ ---~:%,; /~-- 'ytf: &, _ ~ C \~",~ \ \ \'1i CD ';; \, \ \\ y,b~ -\'6431 ~~6434 \ \ '6',5 i \g. \'~ CD ~ \~ \ 8:13 ~?.s~ -\'6432 \~411 \ \\S~, Vi Arne M' , \ KYRKHEDDNGE e~ig ~ ~ '"&<m - har gande ingenfasti hetenoch Gunnel st l Y: man mot u ' 8'57 2 plans villo äppforande av \ \. ooh 8,,, 'P fiu"gh~ + 8:14 l ' t..,.., ",.;", ') i ~...--' 8,:16 Månsson \,8:15 \'..-:;:::\ -- f' t- '"" Y';'-- -''" 8545 \ \ Kyrkheddp~~" \ 824 \. - f mgo202.( ,16 lp \\~~\.. \ ~ "'~-lri ""~ M- b.. \V \P'..-- ~ ~ ~ <,-4" m..-- ansson t/'~ J\- ~ ' -- ~ AnreMAMOOO ~ ~ r -;;0",.,,,,,,.. - ~ 1 8 ~ K, Q,!" l

8 ;;~-=====-:-=~=====:=====~=--','l... _.LZ l. '1tft( 7 l, "" L A N T M Ä T E R l/m Y N, l. Skåne Län : " 8:12 8:11 " \ \c9j \ \ 8:13 ',:~ -';:-'-~':-::'-'--:::-"OMMUN l' b,j:~:: ".,'f, JnadSKontoret 1 ' i O2 l " " r-. ~, t.~. ~' ", KYRKHEDDNGE i C N :14 j 8:17 Vi Gunilla Månsson och Paul Lindberg ägande fastigheten 8, :24 har ingen erinran mot uppförande av l st l Y, plans villorpå fastigheterna 8:57 ocq 8:58.' '"..." ~

9 Diarienr: (2) Staffanstorps kommun StadSbyggnadSkontoret PLAN- & BYGGENHETEN STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD Yttrande angående ansökan om förhandsbesked för nybyggnation avenbostadshus, KYRKHEDDNGE 8:57 & 8:58 Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus på rubricerade fastigheter har inkommit till Miljöenheten för yttrande. Rubricerade fastigheter ligger i ett område där det förekommer viss hästverksamhet. På fastigheten Kyrkheddinge 8:4 hålls fyra hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 10:3, 8:35 hålls idag sju hästar men med möjlighet att hålla fler. På fastigheten Kyrkheddinge 8:53 hålls tre hästar. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör skyddsavståndet till bostadsbebyggelse när det gäller mindre anläggningar, 1-10 hästar, vara minst 100 meter från stall och gödselhantering samt 50 meter från område där hästar vistas. Skyddsavstånden skall hindra uppkomsten av olägenhet såsom flugor, buller, lukt och hästallergener. Avståndet mellan fastigheterna Kyrkheddinge 8:57 respektive 8:58 till där hästar vistas på fastigheterna Kyrkheddinge 8:4, Kyrkheddinge 8:53 och Kyrkheddinge 8:35 är mer än 100 meter från stall och gödselhantering samt mer än 50 meter till där hästar vistas. Enligt miljötillsynsregistret finns en industriverksamhet, Skåne Bilinredningar AB, i områdetca 300 meter från rubricerade fastigheter. Enligt Bättre plats for arbete (allmänna råd 1995:5 utgiven av Boverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Räddningsverket) bör ett skyddsavstånd på 50 meter hållas till verkstadsindustri med plåtslagning inomhus. Rubricerade fastighet ligger i närheten av väg 11, ca 380 respektive 415 meter, vilket kan innebära viss exponering för störande trafikbuller. De riktvärden som fastställts av riksdagenför vägtrafikbuller skall tillämpas vid nybyggnad av bostäder. För vägtrafikbuller gäller: Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP PG Telefax BG

10 STAFFANSTORPS KOMMUN 10, 2(2) 30 dba ekvivalentnivå inomhus 45 dba maximalnivå inoinhus nattetid 55 dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 70 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad De rubricerade fastigheterna kommer att ligga ca 380 respektive 430 meter från den planerade Simrishamnsbanan. Simrishamnsbanan arbetas det aktivt med för att få tillbaka den spårbundna trafiken. Om Simrishamnbanan blir aktiv igen kan det innebära en påverkan av buller och vibrationer för de rubricerade fastigheterna. Vid åtgärder i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dba ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dba ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. Banverket och Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för vibrationer som anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Nivån bör därför klaras när ny bebyggelse uppförs i närheten av järnvägen. Hushållsspillvatten från fastigheten ska genomgå avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning. Det förutsätts därmed att det planerade hushållen ansluts till den kommunala ledningen. Bedömning Avstånden från de rubricerade fastigheterna och de förekommande hästverksamheterna i området är över länsstyrelsens riktlinjer gällande skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och anläggningar med hästar. Likaså är avståndet från de rubricerade fastigheterna och industriverksamheten mer än det rekommenderade skyddsavståndet enligt skriften Bättre plats for arbete. Under förutsättning att de planerade bostäderna ansluts till det kommunala avloppsnätet samt att riktvärdena för trafikbuller innehålls har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. STADSBYG NAD

11 Beskrivning Ärendenummer M08527 Förr6ltn ingslanlmäla re Carolina Gustafsson.J. l A N T M Ä T E R M Y N D "G H E T E N HANE lan 71, Oiarienr StadsbyggnadsKontoret FörräHningen är registrerad Registrering.dalum, ' Ärende Avstyckning från Kyrkheddinge 8:15 Kommun: Staffanstorp Skåne län Ägo' Areal m 2 / figur andelar Faslighet Kyrkheddinge 8:15 Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Avstår till Kyrkheddinge 8:57 Avstår till Kyrkheddinge 8: Ny fastighet Blivande Kyrkheddinge 8:57 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäller först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning. Erhåller från Kyrkheddinge 8: Ny fastighet, Blivande Kyrkheddinge 8:58 (Beteckningen för den nybildade fastigheten är preliminär och gäler först sedan förrättningen registrerats fastighetsregistret.) Nils Torsten Roland Nilsson, lagfaren ägare Avstyckning Erhåller från Kyrkheddinge 8:

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(57) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden!tf Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm/styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning Stadsbyggnad/Plan o Byggenheten har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad {'ekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. nkomna yttranden finns redovisade i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll från sammanträde Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecktingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten kan inte godkänna ytterligare anslutningar till det kom-munala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvatten-situationen i området. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhets-området för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

14 STAFfANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL rttj, Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) 41 (57) enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Plan- och byggenhetens förslag till beslut har utskickats till sökanden för yttrande senast Anstånd att inkomma med yttrande har godkänts till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

15 / (.. u JolO,.. ls'", '" '" '" 1:110 1:S l 11:7 :U ':11

16 ([~ Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN l 6 Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Grevie 3:4 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning STADSBYGGNADSKONTORET Teknik fj: C1nU~[;LCk Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress STAFFANSTORP Hemsida Telefon Telefax Bankgiro BG

17 HML ARKTEKTKONTOR Västervångsvägen 3A Fal t b SEB Konto 5506 _ 00'01768 s er o, Tel~fon , Momnsreg.nr. SE Ol '0'3, rfststa1ffffa~ns~"7=-- F _ Skattesedel finnes b l StadSbY~~n~SkKOMMUN1 s ontoret Dlarienr{)O3 H o[.&- L..<:" 12 L- U!J D () \.J S T ~?hv1~ ff2t/vl? r. '): 2() {

18 0 ok: i ?y( r--~ ; \ \ \ ~ ( \ \, ~ \ STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret lik,ev \E '"): '"\" STA-FFA'- SD :-AV S T\..j-' C \<..,Mlf':-1.6 A O~l '1/'2000 C:ttf[J.:j:::.AL"D 'r-t"t2.. 8> O.). s". 2.O ':::-TföU.~~ M L\,J ~.J DQW 1'01 ölo L('jl

19 .. --~ _---~ / \ STAFFANSTORPS KOMMUN StadsbyggnadSkontoret 20" Dlarlenr f,j)c/o/:17)/_/ L _ f------_ ~ \ \! i \ \ \ i! \ t, - Bd A : j "1.(3 : \ it ~. bj -Ck F;L CJc;=r -- r-.[-=1/1 Dy! 1:ni i,, '1:1i> l.zo 1:18 GJ?V1E "):Ji STA-FfA'/STO/.2, -:AVSTLt'C::K,NN0A o';.~r; ok: l! / '1.00O (/1:J~kt/ :t:=al,<~)--e-r;.:. 8- () 1,s-, 20 L --:-~D-L~~ M, l\,.njdqu [51 {-'.O-4'/,

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämndee:) Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter, ca 1250 kvm /styck, som avses avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Grevie 3:4 är en bebyggd lantbruksfastighet om kvm i Grevie-Bedenområdet söder om Staffanstorp. Fastigheten gränsar i söder till Grevievägen, i öster till samfälld väg och tidigare växthusverksamhet samt i norr och väster till jordbruksmark. Ansökan gäller södra delen av fastigheten vid Grevievägen. Söder om vägen ligger en rad för området karaktäristiska småhus sannolikt uppförda under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Öster om de föreslagna tomterna ligger också ett befintligt småhus som härrör från samma tidsperiod. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i "samlad bebyggelse" för Grevie-Beden-området. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Ärendets handläggning StadsbyggnadlPlan o Bygg har tillskrivit Trafikverket, Stadsbyggnad-/Tekniska enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 20 berörda grannfastigheter. Trafikverket meddelar i skrivelse att fastigheten ligger utmed väg 842 som har ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägen. nom detta område ska inga byggnader eller andra fasta föremål placeras. Eftergivliga anordningar såsom staket kan tillåtas. Trafikverket förutsätter att anslutning till fastigheten anordnas från den enskilda vägen. Ordförandens sign ~~c: (.- Justerandens sign Utdragsbestyrkande "iv

21 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~7(~, ammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnde 87 forts (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dm B0387/2011) StadsbyggnadJTekniska enheten har inget att invända mot planerade enbostadshus, men meddelar att de ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte heller inom området. Stadsbyggnad/Miljöenheten: Under förutsättning att man är medveten om den kringliggande djurhållningen, bl a hästar, och de olägenheter verksamheterna kan ge upphov till samt att hushållsspillvattnet från fastigheterna genomgår avloppsrening i enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det kommunala avloppsnätet, har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Björn Nyström, Grevie 1:16 och 1:20, har inga invändningar. Bengt Anderberg, Grevie 3:18, har ingenting att erinra. Christer Palm och Maj-Britt Jönsson, Grevie 3:17, anser att det inte ska byggas mer längs Grevievägen då den är smal och hårt trafikerad. Det finns inte möjlighet att anlägga trottoarer. Dagvattensystemet är gammalt och dåligt. Kommunala vatten och avlopp är inte avsedda för så stor belastning. Det är redan dåligt tryck i vattenledningarna. Camilla Rindmo och Håkan Niklasson, Grevie 3:23: Kommunen inte tar sitt ansvar då man godkänner fler och fler avstyckningar vilket medför mer och mer trafik på vägen som inte är kommunens, utan en riksväg, vilket blir lite tokigt. Kommunen har ansvar för barnen som måste stå helt oskyddade ute på vägen för att t ex vänta på skolbussen. Rak väg gör att många ökar hastigheten då de tror att de har koll på vägen. Vi tycker också att kommunen ska ställa högre krav så att husen smälter in i bykänslan samt att tomterna ska vara större så det inte blir för tätt mellan husen. Om tomterna blir för små så kommer hästnäringen snart att försvinna från området då nya husägare stör sig på ev lukt mm. Vi accepterar avstyckningarna om tomterna blir större, att husen har krav på sig att smälta in i miljön samt att infarterna blir från Grevievägen. Andre och Sofia Floreby, Grevie 3:43, har inget att erinra mot avstyckning enligt skiss utan tycker det är trivsamt att området växer med en blandad bebyggelse. ordförand~ign,..r-,.- C. Justerandens sign Utdragsbestyrkande 10/

22 STAFFANSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g1 Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 87 forts. Sammanträdesdalum (53) Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Claes-Göran och Karin Sandqvist, Grevie 1:22, vill känna landsbygdens fria vidder och inte ha ett tättbebyggt område i Grevie. Trafiken som redan ökat på grund av nybyggnad kommer att öka ytterligare. Vägen är smal med många utfarter. Det kommer att kännas osäkert för ryttare, motionärer och barn. Oro för att Grevie ska bli ett bostadsområde där bykänslan försvinner. Grevie är en by med verksamheter som lantbruk, hästgårdar mm som inte passar in i ett villasamhälle. Ulf Åslund o Lisbeth Hovrell, Grevie 1:4, vill att det finns luft mellan fastigheterna så att området har kvar sin bykänsla och inte blir ett villasamhälle. Den smala Grevievägen blir mer och mer trafikbelastad och vi ser redan idag svårigheter för hästar och ryttare liksom för motionärer på cykel eller till fots att ta sig fram. Kommunen har påpekat att avloppssystemet inte räcker för ny bebyggelse - har detta ändrats? Vart ska dagvattnet ledas och vem tar hand om det? Bebyggelsen ska stämma överens med resten av Grevies bebyggelse - t ex takvinklar. Vi vill inte att infarter sker från Grevievägen. Ju fler som flyttar till Grevie desto större blir behovet av att förbättra förbindelserna med centralorten. Området är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde för hästar/odling. Vi hoppas att detta uppmärksammas vid ev avstyckning. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför en förnyad utredning har påbörjats. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Justerandens sign UtdragSbestyrkand~ "

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(53) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 87 forts. Sammanträdesdatum Grevie 3:4, ansökan om förhandsbesked (dnr 80387/2011) Med anledning av nya utredningsbehov samt kvarstående problem vad gäller dagvatten inom området föreslås nämnden bordlägga ärendet till dess att ny utredning färdigställts. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie-Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen ska främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattenljänster. Ordförandens sign C'(' ~., usterandens sign UtdragSbeSlyrkand~

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dm 80580/2010) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m', belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostads-hus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planerings-behovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(57) STAffANSTORPS KOMMUN Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) beslutade miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden bordlägga föreliggande nya ärende/ansökan om förhandsbesked i avvaktan på en utredning av förutsättningarna för bebyggelseutvecklingen i Grevie Bedenområdet i enlighet med kommunens översiktsplan. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vatten~änster. Stadsbyggnadskontorets plan- och byggenhet har handlagt ärendet genom att tillskriva åtta berörda grannar, stadsbyggnad/miljöenheten och tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening samt föreslog nämnden att med stöd av översiktsplanen besluta om positivt förhandsbesked under vissa förutsättningar. nkomna yttranden redovisas i protokolletfrån Stadsbyggnadskontorets tekniska enhet har inkommit med nytt yttrande efter att en ny teknisk utredning kring dagvattenproblemen i området utförts. Tekniska enheten godkänner inte ytterligare anslutningar till det kommunala vanätet då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Bedömning nom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området är utsatt för ett visst exploateringstryck. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under tidigare år i ett flertal ärenden beslutat om förhandsbesked i området och meddelat att bygglov inte kommer att beviljas - då med hänvisning till att all tillkommande bebyggelse ska föregås av planmässigt övervägande bland annat med anledning av de problem som finns vad gäller den tekniska infrastrukturen inom området (bl a spillvatten och dagvatten). En teknisk utredning har därefter gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Därefter har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, antagen av kommunfullmäktigen , beslutat om ett flertal positiva förhandsbesked inom området. Nu har förändringar i va-lagen medfört att kommunen behöver omvärdera delar av de tidigare utförda tekniska utredningarna, varför Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 44(58) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) en förnyad utredning har utförts. Utredningen skulle främst ge kunskap om ansvar och kostnadsbild mot bakgrund av den nya lagen om vattentjänster. De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vatten-områden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 4 PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 pkt 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnad/plan- och byggenheten bedömer inte att ett positivt förhandsbesked kan lämnas på ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att tekniska enheten inte godkänner ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet eftersom det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Sökandens yttrande Plan- och byggenhetens förslag till beslut att inte lämna positivt förhandsbesked på ansökan har utskickats till sökanden för yttrande. Sökanden har inkommit med yttrande över plan- och byggenhetens beslutsförslag. Sökanden förklarar sig villig att genomföra åtgärder, såsom ett villkor, för att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om sitt eget dagvatten. Detta skall ske genom att en damm, ca kvm stor, anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten blir enligt sökanden mycket god. Vidare skall en planering av björkträd ske intill dammen i södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brunn anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Genom dessa åtgärder menar sökanden att inget ytterligare vatten kan tillföras befintligt dagvattensystem att därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15:28 är idag en lucktomt vars avstyckning till relativt rejäla tomter inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt anser sökanden som hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(58) STAFFANSTORPS KOMMUN q:(;k Sammanlrädesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010) Plan- och byggenheten bedömer inte att sökandens yttrande, med förslag till åtgärder för dagvattenhantering vid en avstyckning och nybyggnad på fastigheten Nevishög 15:28, i sak förändrar VA-situationen i området, problemen bör ses i ett större sammanhang än så. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att lämna negativt förhandsbesked till föreliggande ansökan med stöd av 2 kap PBL. Problemen med den tekniska infrastrukturen i området innebär att ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet inte kan godkännas eftersom nya uppgifter framkommit om dagvattensituationen i området som måste lösas innan ytterligare bebyggelse kan komma till stånd. Underrättelse "Hur man överklagar", bifogas. Avgift negativt förhandsbesked enligt fastställd taxa Ordförandens sign Juslerandens sign Uldragsbeslyrkande

28 ~ JURSTFRMAN ~ CffJ!e!hn~arkJ STlir;~~;;b~~;,::;;~"-~~;:'~:Pl 2U!2 -O', 13 f ~i~~-'''23i2sg(5ja1o Yttrande rörande förslag till Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden att inte lämna positivt förhandsbesked å fastigheten Nevishög 15:28 På fastigheten är det planerat att avstycka två tomter om vardera 1400 kvm. Då det efter utredning framkommit, att det kommunala dagvattennätet i området behöver byggas ut för att kunna möta ett framtida behov, har innehavaren av Nevishög 15:28 nu beslutat att de båda nybildade fastigheterna skall kunna ta hand om eget dagvatten för de båda nybildade fastigheterna. Detta skall ske genom att en dam anläggs i gränssnittet mellan tomterna och till vilken dagvatten från tak och hårdgjorda ytor kopplas. Den beräknade kapaciteten för dammen som recipient för dagvatten från de nybildade fastigheterna blir mkt. god. En estimerad storlek är ca: kvm. Vidare skall en plantering av björkträd ske intill dammen i den södra delen av de båda tomterna. Slutligen skall ett antal stenkistor samt en brutlli anläggas vid den grusväg som idag leder in till befintlig bostad. Även om grusvägen inte kan ses som en hårdgjord yta, tjänar det ändå sitt syfte att dränera intill denna samt avleda vattnet till utjämningsdammen. Genom dessa åtgärder kommer inget ytterligare vatten att tillföras befintligt dagvattensystem och därmed inget utökat ansvar för kommunen. Nevishög 15 :28 är idag en lucktomt, vars avstyckning till relativt rejäla tomter, inte medför mätbart ökad belastning eller menlig inverkan på området i övrigt. Nevishög 15 :28 är ett markområde som -efter vidtagna åtgärder- är mycket lämpligt för nybyggnation ur allmän synpunkt och reglerna i PBL 2 kap. Plantering av björkdungarna och övrig planiering tillför en lummighet på ett i övrigt ganska platt markområde. Vad avser Dragonvägen och dess belastning, är planeringen den, att gränsen av tomtmarken biir indragen 1.5 meter i tomten hela bredd, och därmed skapas ett sidoutrymme till underlättande för möten av fordon på Dragonvägen. Dessa nämnda åtaganden förklarar sig sökande genomfåra såsom ett villkor och utfästelse för sin ansökan och hemställer att nämnden lämnar ett positivt besked. ~~den 11 april O'llimBark Adress Klostergatan l Lund Telefon Fax BankGiro PusGiro

29 -J\,... qy, \ "-. ~. <T l,..j f) l Q\.. ~'0 \,x ~~ \ \ ~ ~ ~ ) '" El '" - <\. ~~~., <'.-, ~ '"... O l., ~ ~ '" '\ ~ ~ ~' ~ '" fj \"\ ~ '" ~, ' ~ S '~\,S a '., ( J fl ~ l:: ;K...'\... \. ~ el ~\,,-i: ~ " "'il.' ~~, '*~'lt\j~ -"O el := ~ 'i! '1 " ~~ ~. ',,_ <l., ~ '..... ~.~ <J el.~ l:l-< i,.,, i : ~, g ~ 01 ~ --~ --. rw- - ~e--- -,f ~ V- -. ~ /., C~ ' Q".~- <'l :::oj....,- --1, "O < '. jr-.1

30 33, 33.', = -=; ~~"",",""lf=-'ti'~;;2':::~ 13'-'~ CO.9 "\ ~~_" eosb'o/dj:m ~ "5M4Y~.. ~~~j '~1h.~ _... =~ l -nj:fv!cjt ~..... 'J i yr(~~!frltdlj-=- -_...-,,-,~,). "' J U""UlllcAU'OC - ~z.,o-...y&:- Y"'" "."""~ ~-- ~.-...:.-.-:-:--: ~ 1'"...- _. '., ~au:. O'A:VAtt~~~_ m;;) l -g",f. /, '-, 1reij:' )1 ", ~t,. ~ -..,.=~\":lj?d),'l~~jif1'!l~ RPa/att nnayotion & DlPlign Sven-Gunnar Jönsson telia.com NEVSHÖG 15:28 Staffanstorp kommun 'Förslag till fastighetsbildning vid avstyckning Situationsplan skala 1. 1BB

31 ... r G,/ " 15:15.. v \5:3Q 15;U 1 15 : 31 f "r; 15:~ :H 1 : j, j. : : l j, ; i., l, ~ ' \, 1 j 15:S5 ls:s6 1\,57 15:61 : j 15: :. " '1 15:1GB i : 1 il j' : / " 15:\04 '" l! 1~ G~f.V'E

32 ~ ) Thom~s Lexen - NEVSHÖG 15:28 Dnr: BO~80-201~ _ Sida 1 Från: Till: Datum: Ärende: ngela :04 NEVSHÖG 15:28 Dnr: B Hej! Jag har fått en skrivelse från Lena Larsson ang yttrande på ert förlag till beslut på min/ansökan om föhandsbesked enl rubrik. För att jag skall kunna göra ett yttrande behöver jag den utredning som ni har utfört er1 ligt sidan tre (3) i er skrivelse. Jag vill alltså ha denna utredning skickad till mig ASAP så jag kan, efter samråd med mina ombud och sakkunniga. inkomma med mitt yttrande innan er svarstid har gåll ut. Skicka utredningen till följande adress: Topasvägen Löddeköpinge. MVH Paul Sjösted Lundkvist,

33 Diarienr: B (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STADSBYGGNAD SJÖSTEDT LUNDKVST,PAUL Hedvägen Löddeköpinge NEVSHÖG 15:28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus, avstyckning ca 1400 kvm/styck Härmed översändes stadsbyggnad/plan- och byggenhetens tjänsteutlåtande från beträffande ansökan om förhandsbesked för rubricerad fastighet. Plan- och byggenheten kommer att föreslå miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden besluta avslå ansökan med motiv som framkommer av tjänsteutlåtandet. Du lämnas härmed tillfälle att yttra dig över tjänsteutlåtandet. För att ärendet skall kunna behandlas vid miljö- och sarnhällsbyggnadsnämndens nästkommande sammanträde den 25 april 2012 bör ditt yttrande ha inkommit till oss senast den 10 april Om något är oklart kontakta stadsarkitekt Thomas Lexen på telefon eller undertecknad på telefon Med vänlig hälsning Stadsbyggnad/plan -och byggenheten ~~/ Lena Larsson.. - fl Bygglovhandläggare Postadress Hemsida Telefon Plus-/bankgiro STAFFANSTORP Telefax PG BG

34 qq,, Diarienr: (1) STAFFANSTORPS KOMMUN STAFFANSTORPS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Miljö- osamhällsbyggnadsnämnd STADSBYGGNAD TEKNK Förhandsbesked Nevishög 15:28 Diarienr: B Ansökan om förhandsbesked, för nybyggnad av två enbostadshus på mark som avses avstyckas från rubricerad fastighet, har inkommit till Stadsbyggnad Teknik. De planerade bostäderna ligger inom verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Då det framkommit nya uppgifter om dagvattensituationen i området kan Tekniska enheten inte godkänna ytterligare anslutningar till det kommunala va-nätet. Med vänlig hälsning, STADSBYGGNADSKONTORET Teknik CJp Brittmarie Ohlsson VA-ingenjör Postadress Hemsida Telefon Bankgiro STAFFANSTORP Telefax BG

35 STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- O'" "mhäll'byggn'drn'=t 64 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1tfQ Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om for ndsbesked (dnr 80580/2010) t 32(47) Ärende Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på tomter om ca 1400 kvm som avstyckas från rubricerad fastighet. Befintliga förhållanden Nevishög 15:28 är en småhusfastighet om 4834 m 2, belägen vid Dragonvägen i Grevie-Beden-området söder om Staffanstorp. Den del av fastigheten som enligt ansökan avses styckas av och bebyggas är en relativt plan gräsyta belägen mellan det befintliga bostadshuset och Dragonvägen. Planläge Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och ingår inte i samlad bebyggelse. den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygdsnäringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som företagande. Tidigare beslut Miljö- och sarnhällsbyggnadsnämnden beslutade lämna negativt besked på ansökan om förhandsbesked för nybyggnad avenbostadshus på rubricerad fastighet. Motiv till avslag var att ny bebyggelse inom området ska föregås av planmässig prövning för att belysa och lösa olika frågor såsom trafikföring, VA-försörjning, dagvatten, hästhållning, trafikbuller mm lämnade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ytterligare ett negativt förhandsbesked på en identisk med föreliggande ansökan eftersom förslaget bedömdes vara olämpligt ur allmän synpunkt då det pga planeringsbehovet är oklart om nybyggnationen kan komma att strida mot plan- och bygglagens 2 kap. vari det anges de allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och lokalisering av ny bebyggelse. v Ordförandens Sign(" ) Justerandens sign Utdrags esty

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(47) STAfFANSTORPS KOMMUN 1ot. Miljö- och samhällsbyggnadsnärnnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr 80580/2010 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under senare tid vid ett antal tillfällen lämnat positiva förhandsbesked med vissa förutsättningar för nybyggnad längs Dragonvägen eftersom området är utsatt för starkt exploateringstryck och en teknisk utredning gjorts för att ringa in problemen och för att kostnadssätta olika alternativa åtgärder. Ärendets handläggning Plan- och byggenheten har tillskrivit åtta berörda grannar, Stadsbyggnad/Miljöenheten och Tekniska enheten samt Bedens Västra Vägförening. Miljöenheten påtalar i sitt yttrande intilliggande djurhållning som kan medföra störningar med lukt, t ex från gödsel, ventilationsluft från stallar samt ansamling av flugor, buller samt allergener. På intilliggande fastighet Nevishög 15:29 finns stall med två hästboxar. Hagarna gränsardirekt till rubricerad fastighet medan gödselplattan ligger på ett avstånd om ca 30 meter. området råder bullerproblem från väg 11. De planerade fastigheterna är belägna 200 resp 250 m från väg 11 vilket kan innebära exponering av störande trafikbuller. Miljöenheten bedömer dock att positivt förhandsbesked kan lämnas under förutsättning att sökanden är medveten om den kringliggande häst- och djurhållningen och den olägenhet verksamheterna kan ge upphov till samt att sökanden kan visa att riktvärdena för trafikbuller innehålls. Tekniska enheten har inget att invända mot det planerade enbostadshuset. Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunalt dagvatten finns inte inom området. Västrabedens vägförening hänvisar till sitt årsmötesbeslut från 2007 då man vid förnyad diskussion fortsättningsvis beslutat neka förfrågningar om ny bebyggelse i området pga vägens beskaffenhet ifråga om framkomlighet och de problem som den dåliga avrinningen ger. En ledamot i vägföreningen har avvikande mening och anser att tomter bör få bebyggas. Nevishög 15:111, Fredrik och Åse Pemesten, har inga principiella invändningar mot ökad bebyggelse på Nevishög 15:28 men det krävs att de nya fastigheterna inte kommer att överbelasta vatten och avlopp. De är också bekymrade för hur fordonen till ytterligare två hus skall öka belastningen på den redan hårt utnyt~ade,väldigt smala vägen. De vill helst att bygglov endast ges till byggnader som går i stil med befintliga byggnader dvs "skåneiängskänsla". Justerandens sign UtdragSbestyrk~

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(47) STAFFANSTORPS KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 64 forts. Sammanträdesdatum Nevishög 15:28, ansökan om förhandsbesked (dnr B0580/2010 Nevishög 15:29, Anders Niklasson och Birgitta Backlert, motsätter sig på det bestämdaste att rubricerad fastighet avstyckas och bebyggs med två villor. Dragonvägen har en gammal bebyggelse med ängar och grönområden som ger området en speciell boendemiljö som skulle påverkas menligt av nya villor. På deras fastighet finns enligt tradition djur, får och hästar. De anser att nya villor på kort avstånd är olämpligt ur allergisynpunkt. Den smala Dragonvägen kan inte svälja mer trafik, idag är det svårigheter att mötas. Avloppen är inte dimensionerade för ytterligare bebyggelse. Nevishög 15:24, Alf Rune Olsson, har ingen erinran mot ny bebyggelse men påtalar att vägen är dålig. Nevishög 15:60, Annika och Fredrik Brandtman, önskar ingen ny bebyggelse på Dragonvägen eftersom de är mycket oroliga för vad som ska hända när kommunen täpper till alla otillåtna tillopp på gatan till spillvattenledningen. Nevishög 15:28 är idag en tomt som mycket påminner om en sjö större delen av året. Dragonvägens beskaffenhet klarar inte några större påfrestningar och är vattensjuk vill de inte ha mer bekymmer med översvämningar, sättningar i huset och dylikt. Nevishög 15:26, Magnus och Hanne Viberg, godkänner inte nybyggnad av två bostadshus pga av att vägen inte är anpassad till mer trafik samt hänvisar till problemen med dagvattenledningar och högt grundvatten. Nevishög 15:91, Bo-Göran och Carina Persson, vill inte att det byggs nya hus angränsande till sin tomt. Den lantliga idyllen försvinner, Dragonvägen är redan idag för smal till antalet hus på vägen. De vill inte behöva flytta från sin lantliga idyll pga mer bebyggelse, de vill ha sina beteshagar kvar. Övriga berörda grannar har inte inkommit med yttrande. Sökanden har tagit del av inkomna yttranden och säger sig sedan tidigare vara fullt medveten om den oro som finns vad gäller vägbelastning och dagvatten i området. Det är inte sökandens avsikt att göra miljön i det enastående området mindre attraktiv genom att uppföra bebyggelse som inte passar in i den fina lantliga miljön. Motsvarande väg bortom hans fastighet är bebyggd med fem bostäder som efterhand uppförts genom åren och han ser inte något större Ordförandens sign t') Justerandens sign UtdragSbestyrka~

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Staffanstorps kommun Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 Innehållsförteckning 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Fastställande av tid

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:5) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Förhandsbesked beviljat Villkorsbesked Rivningslov Tidsbegränsat bygglov, t o m Ingripandebesked

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet.

Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 131 Bortföring av dag- och dräneringsvatten inom Långasandsområdet. Dnr KS 2011-415 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post:

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post: Prepared Mattias Ferm Approved Kent Åhman Date 2012-08-23 Checked A Pages (Pages) 1(1) Reference kommun 2012-08-23 131 81 NACKA Ansökan om bygglov Översänder på uppdrag av ansökan om bygglov för etablering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh

Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-27 B 2016-000483 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Björknäs 1:560, Värmdövägen 640 Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 4 lgh Förslag till beslut 1. Bygglov

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB.

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MB Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap miljöbalken (MB. DETALJPLAN Grönalid 1:1 VANSBRO KOMMUN DALARNAS LÄN SAMRÅDSFÖRSLAG HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANBESKRIVNING PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens syfte

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2010-02-17 1 (10) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09:00 10:00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Nybyggnad av undervisningslokal Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-03-31 2015-1019 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Tingby 4:1 Fastighetens adress: Ingelstorpskolan 118 Sökande: Kalmar kommun Ärende:

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Eivind Orvarsson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 20 maj 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Bertil Persson (M) Renée Stigborg(S) Ralph Friberg (SP) 65-73. Carina Dilton (S) Eva Palmqvist.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) Bertil Persson (M) Renée Stigborg(S) Ralph Friberg (SP) 65-73. Carina Dilton (S) Eva Palmqvist. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(78) 2014-09-17 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.00 19.30 Beslutande Bertil Persson (M) Carina Dilton (S) Sune Cederpil (M) Stefan

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö

datum 2014-01-24 Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö datum 2014-01-24 diarienummer 2013-00469 Dp 5341 UNDERRÄTTELSEHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för fastighten BÄCKÖRINGEN 6 i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med planändringen är

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö

SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö 2011-02-20 Dp 5149 UTSTÄLLNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE som tillhör detaljplan för fastigheten Käglinge 5:214 m fl i Käglinge i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för samråd med länsstyrelsen,

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut för styckningslotterna.

Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar och servitut för styckningslotterna. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-08-09 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Avstyckning från Munkeby 1:116. Samt bildande av gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ärendesammanställning 2015-07-07

Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendesammanställning 2015-07-07 Ärendenummer: Ärendemening: Handläggare: Fastighet: Objekt: Lagfarenägare Ärendets alla händelser BYGG.2014.296 Nybyggnad av enbostadshus Sven Lindvall EKEBY 12:11 SEPPO

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö 2009-03-19 Dnr: 2008/0303-15 RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 Postadress Besöksadress S. Åsgatan Telefon 0297-55500 Telefax 0297-55510 Postgiro

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS

Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 195 Begäran om planläggning för Skrea 7:5, KS 2014-227 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060106 DOM 2016-05-03 Stockholm Mål nr F 8610-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-09-15 i mål nr F 1836-15, se bilaga

Läs mer

Handlaggare. Vuorlo-strid

Handlaggare. Vuorlo-strid 2012-10-15 Remissyttrande Dnr 2010-01535 Kontor Sam hallsbyggnadskontoret Handlaggare Vuorlo-strid Kommundelsnämnden i Jatna Kommundelsnämnden i Jarnas yttrande till Lansstyrelsen i Stockholms län om överklagat

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd

Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd 1 (7) pu TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000412 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Baggensudden 17:11 (Seglarvägen 4) Ansökan om bygglov för nybyggnad av uthus/bastu, redan uppförd Förslag till beslut

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare

Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Simon Ingelman-Sundberg Lantmätare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Torsdagen den 6 december 2012 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen BURLÖVS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Åkarp 7:58, i Åkarp Burlövs kommun, Skåne län normalt planförfarande UTLÅTANDE Antagandehandling, upprättad 2011-04-11 1 (7) UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

DOM 2013-08-29 Stockholm

DOM 2013-08-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-08-29 Stockholm Mål nr P 433-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-18 i mål nr P 105-12, se bilaga

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m. fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer