PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 1 (35) Paragrafer Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Klippan, onsdag , kl Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson, ordförande Madeleine Atlas Jens Westring Jan-Olof Karlsson, tjg i st f Anette Lahti Karl-Axel Wilhelmsson Bodil Andersson Richard Johansson Rune Persson Eva Stjärnlind Kerstin Persson Michael Nemeti Hans-Erik Lundgren Christian Hendlertz, tjg i st f Matthias Rausbo Hans Bertil Sinclair, ej tjg ersättare Björn Samuelsson, ej tjg ersättare Tommy Cedervall, ej tjg ersättare 1-22 Agne Johansson, ej tjg ersättare Carina Andersson, ej tjg ersättare Olle Nilsson, ej tjg ersättare Kent Lodesjö, ej tjg ersättare Gunilla Svensson, ej tjg ersättare Evy Arvidsson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Jens Westring Kommunhuset i Klippan, onsdag 19 januari 2011 Evy Arvidsson Bengt Svensson Jens Westring ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Evy Arvidsson

2 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 2 (35) Sammanträdesdatum Innehållsförteckning: 1 Firmateckning 2 Beredning av val i Kommunstyrelsen 3 Val till Brottsförebyggande rådet för tiden Inrättande av Miljöstyrgrupp för tiden Val av Arbetsutskott för tiden Val till Styrgrupp för 6 K för tiden Val till Folkhälsorådet för tiden Val till samarbetskommittén Skåne Nordväst för tiden Val till Rönneås vattenråd för tiden Val till Skånes Luftvårdsförbund för tiden Val till skötselråd för Söderåsens nationalpark för tiden Trafiksäkerhetsråd 13 Val till Styrgrupp för sanering av f d Läderfabriken för tiden Val till Styrgrupp för översiktsplan för tiden Val till Styrgrupp för äldreboendet Väpnaren för tiden Val till Styrgrupp för Snyggatorpsskolans upprustning för tiden Val till Styrgrupp för fortsatt engagemang i Ljungbyhed Park 18 Val till Föreningen Europakorridoren för tiden Val till Referensgrupp för e-frågor för tiden Val till Handelsråd för tiden Förslag till Renhållningsordning och Renhållningstaxa för Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen Finansiell rapport per Beslutsattestanter och ersättare Omsättning av lån under år Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten 27 Försäljning av fastigheten Stidsvig 2:25 (Stidsvigs f d skola) 28 Delegationsärenden 29 Informationsärenden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 3 (35) Sammanträdesdatum Firmateckning KS Ärendet Förslag till ändring av firmateckning föreligger med anledning av ny mandatperiod samt personalförändringar. Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Med giltighet fr o m då tidigare uppdrag upphör att gälla, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Bengt Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Madeleine Atlas, 2:e vice ordförande Rune Persson, kommundirektör Hans-Åke Lindvall, ekonomichef Boje Jarl, ekonomerna Ingela Reimer, Linda Anderholm, Björn Ljungdahl eller Jette Willumsen att med kontrasignation av ekonomiassistenterna Britta Augustsson, Mette Regnell, Wieslawa Broström eller Anita Möllerstedt utfärda anvisningar på Klippans kommuns (även va-verksamhetens bank- och postgiroräkningar, kvittera eller överlåta till kommun eller någon av dess nämnd eller styrelse ställda checkar eller postväxlar samt att underteckna kvitton på kontanta medel, värdepost, värdepostförsändelser o d, 2 Avtal, borgensförbindelse, andra handlingar och skrivelser undertecknas av Bengt Svensson, Madeleine Atlas eller Rune Persson i förening med Evy Arvidsson, Hans- Åke Lindvall eller Boje Jarl, 3 Inbetalningar till kommunen, för vilka användes i fortlöpande följd numrerade reversalblanketter, får kvitteras av ovan nämnda befattningshavare var för sig samt 4 Personalchef Marianne N Claesson, PA-konsult Helena Florell, Monica de Val, Sara Häggström eller Thomas Carlsson bemyndigas att med kontrasignation av löneassistenterna Ingela Larsson, Refija Suljanovic, Carina Jönsson, Christina Andersson, Greta Näsman, Karin Frisk, Marianne Madsen eller Christina Rylander underteckna utställda checkar hänförliga till löne- och personaladministrationen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 4 (35) Sammanträdesdatum Beredning av val i Kommunstyrelsen KS Ärendet Fråga om beredning av val inför beslut i Kommunstyrelsen tas upp till behandling. Beslut Kommunstyrelsen noterar att det kan vara en fördel inför en kommande mandatperiod om en valberedning med 1 representant från varje parti i styrelsen förbereder valen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 5 (35) Sammanträdesdatum Val till Brottsförebyggande rådet för tiden KS Ärendet Kommunstyrelsens ordförande har väckt fråga om förändringar i den politiska representationen i Lokala Brå. Det brottsförebyggande arbetet och Lokala Brå i Klippans kommun fungerar på ett utmärkt sätt. Under de gångna åren har flera förändringar skett som lett fram till ovanstående. Vissa kompletteringar kan dock vara aktuella samt att organisationen tydliggörs i samband med detta. Den politiska representationen i rådet har fram till nu bestått av tre ledamöter och en ersättare. Det kan finnas anledning att göra en viss utökning men också att jämställa alla till ledamöter. För att organet skall ha full legitimitet är det även viktigt att en tydlig koppling finns till kommunledningen. Ledamöter till Lokala Brå utses av Kommunstyrelsen (förtroendevalda) samt av Polisen. Till rådet knyts en tjänstemannagrupp, som består av en särskilt anställd brottsförebyggare samt representanter från olika verksamhetsområden där Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning samt Kultur- och fritidsförvaltning bör vara representerade. Huvudinriktning på arbete i rådet skall även fortsatt vara: Fokus skall ligga på förebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Inriktat efter den lokala problembilden. Kartläggning av den lokala brottsligheten och förslag på anpassade åtgärder till aktuell instans. Samverkan skall ske med myndigheter, organisationer och enskilda. Grannsamverkan och motsvarande skall stödjas. Information till allmänheten är en viktig del i arbetet. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse med förslag att den kommunala representationen i Lokala Brå skall bestå av 5 ledamöter och inga ersättare och med minst en ledamot som har en tydlig koppling till kommunstyrelsens presidium. Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Den kommunala representationen i Lokala Brå skall bestå av 5 ledamöter och inga ersättare. 2 Minst en ledamot ska ha en tydlig koppling till kommunstyrelsens presidium. 3 till Lokala Brå utses följande 5 ledamöter: Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 6 (35) Sammanträdesdatum Janet Nilsson-Norén (C), Silvåkra 4762, Klippan Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Lena Nilsson (MP), Hembygdsgatan 8 C, Klippan Göran Sjögren (S), Gråmanstorp 1038, Klippan Kerstin Persson (S), Gånstorpsvägen Klippan till ordförande: Janet Nilsson-Norén till vice ordförande: Göran Sjögren. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 7 (35) Sammanträdesdatum Inrättande av Miljöstyrgrupp för tiden KS Ärendet Med syfte att ytterligare stärka miljöarbetet i Klippans kommun föreslår Kommunstyrelsens ordförande att nuvarande Agenda 21-grupp omvandlas till en Miljöstyrgrupp. Med en starkare koppling till Kommunstyrelsen tydliggörs att miljöarbetet är ett ansvar för hela kommunorganisationen samt skapar ökad legitimitet för gruppens arbete. Till styrgruppen skall knytas tjänstemannaresurs i en omfattning som fastställs i budget. Förslag till uppgifter miljöstyrgruppen: Styrgruppen skall till Kommunstyrelsen föreslå åtgärder inom miljöområdet som inte ankommer på Söderåsens Miljöförbund eller Plan- och byggnämnden. Exempel på sådana åtgärder beskrivs i Miljömålsprogram Miljöbokslut Naturvårdsplan Energiplan Vattenstrategi Styrgruppen har även ansvar för att ovanstående program, strategier mm utvecklas eller kompletteras. Projekt inom miljöområdet kan initieras av Miljöstyrgruppen till Kommunstyrelsen. Exempel på sådana är Biogas Miljöanpassad upphandling Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse med förslag Signatur justerare Yrkande 1 Bengt Svensson (M) yrkar följande: Kommunstyrelsen beslutar omvandla Agenda 21-gruppen till en Miljöstyrgrupp Miljöstyrgruppen får ovanstående arbetsområde Miljöstyrgruppen skall bestå av 9 ledamöter varav minst 3 utses bland Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare. Miljöstyrgruppen har ett presidium med ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande Ordförande samt minst en viceordförande utses bland kommunstyrelsens ledamöter/ersättare. Övriga ledamöter utses av efter nominering av de politiska partierna där det Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 8 (35) Sammanträdesdatum eftersträvas representation från i första hand Plan- och byggnämnd, Kulturoch fritidsnämnd samt Barn- och utbildningsnämnd. Valet av Miljöstyrgrupp sker i Kommunfullmäktige 2 Michael Nemeti (S) yrkar att antalet ledamöter i Miljöstyrgruppen utökas till 10. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att Bengt Svenssons yrkande bifallits. Omröstning begärs. Den som stöder Bengt Svenssons yrkande röstar Ja. Den som stöder Michael Nemethis yrkande röstar Nej. Vid därefter följande omröstning avges 8 Ja-röster, nämligen av Bengt Svensson, Jens Westring, Jan-Olof Karlsson, Madeleine Atlas, Karl-Axel Wilhelmsson, Bodil Andersson, Richard Johansson och Christian Hendlertz samt 5 Nej-röster, nämligen av Rune Persson, Eva Stjärnlind, Kerstin Persson, Michael Nemethi och Hans-Erik Lundgren. Bengt Svenssons yrkande har därmed bifallits. Beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Agenda 21-gruppen omvandlas till en Miljöstyrgrupp 2 Miljöstyrgruppen får ovanstående arbetsområde 3 Miljöstyrgruppen skall bestå av 9 ledamöter varav minst 3 utses bland Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare. 4 Miljöstyrgruppen har ett presidium med ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande 5 Ordförande samt minst en vice ordförande utses bland kommunstyrelsens ledamöter/ersättare. 6 Övriga ledamöter utses efter nominering av de politiska partierna där det eftersträvas representation från i första hand Plan- och byggnämnd, Kultur- och fritidsnämnd samt Barn- och utbildningsnämnd. 7 Valet av Miljöstyrgrupp sker i Kommunfullmäktige 8 I avvaktan på Kommunfullmäktiges val medges det presidie som blir nominerat rätt att förbereda arbetet i styrgruppen. Reservation S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 9 (35) Sammanträdesdatum Val av Arbetsutskott för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamöter: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Bodil Andersson (KD), Krika 2230, Klippan Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan Eva Stjärnlind (S), Kastanjevägen 55, Klippan till personliga ersättare: Jens Westring (M), Ö Solgatan 14 A, Klippan Richard Johansson (FP), Gamla vägen 11, Östra Ljungby Ann-Sofie Karlsson (KD), Vedbyvägen 20, Klippan Hans-Erik Lundgren (S), Storgatan 31, Klippan Kerstin Persson (S), Gånstorpsvägen 30, Klippan till ordförande: Bengt Svensson till 1:e vice ordförande: Madeleine Atlas till 2:e vice ordförande: Rune Persson. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 10 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för 6 K för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamöter: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 11 (35) Sammanträdesdatum Val till Folkhälsorådet för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ordförande: Tommy Cedervall (FP), Tostarp 740, Ljungbyhed till 1:e v ordförande: Annette Lahti (M), Betstigen 4, Klippan till 2:e v ordförande: Göran Sjögren (S), Gråmanstorp 2038, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

12 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 12 (35) Sammanträdesdatum Val till samarbetskommittén Skåne Nordväst för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamöter: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

13 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 13 (35) Sammanträdesdatum Val till Rönneås vattenråd för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamot: Bengt Alfredsson(C), Klingstorp 4446, Ljungbyhed till ersättare: Kent Lodesjö (S), Thorsgatan 3 D, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

14 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 14 (35) Sammanträdesdatum Val till Skånes Luftvårdsförbund för tiden KS Ärendet Klippans kommun ska utse ett ombud jämte ersättare i Skånes luftvårdsförbund. Beslut Kommunstyrelsen överlämnar frågan om utseende av kommunens företrädare i Luftvårdsförbundet till förvaltningschefsgruppen för beslut. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

15 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 15 (35) Sammanträdesdatum Val till Skötselråd för Söderåsens nationalpark för tiden KS Ärendet Klippans kommun ska utse en ledamot i Skötselrådet för Söderåsens nationalpark. Beslut Kommunstyrelsen överlämnar frågan om vem som ska företräda kommunen i Skötselrådet för Söderåsens nationalpark för beslut i förvaltningschefsgruppen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

16 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 16 (35) Sammanträdesdatum Trafiksäkerhetsråd KS Ärendet Regelverken för trafikområdet utökas och de lokala trafikföreskrifterna görs likformiga och samlas i nationell databas. Trafikfrågor i alla tänkbara former utgör distinkta och viktiga delar i den fysiska planeringen och för kommunens samlade utveckling i övriga avseenden. Allmänheten har i allt större utsträckning de senare åren genom synpunkter, skrivelser och namninsamlingar varit den viktigaste initiativtagaren till förändringar i trafikmiljöerna i vår kommun. Kommunstyrelsens ordförande anser därför att det bör prövas att bredda informationsutbytet mellan kommunen såsom planerare och väghållare och alla våra invånare och företag. Ett till två för allmänheten helt öppna dialogmöten kan på ett bra sätt ersätta nuvarande ordning med Trafiksäkerhetsrådet. Yrkande 1 Bengt Svensson (M) yrkar att Trafiksäkerhetsrådet upphör och att Tekniska förvaltningen får uppdraget att administrera öppna dialogmöten kring trafikfrågor en till två gånger per år. 2 Rune Persson (S) yrkar avslag på Bengt Svenssons förslag. Beslut utan omröstning 1 Kommunstyrelsen beslutar att Trafiksäkerhetsrådet upphör. 2 Tekniska förvaltningen får uppdraget att administrera öppna dialogmöten kring trafikfrågor en till två gånger per år. Reservation S-gruppens ledamöter reserverar sig mot beslutet. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

17 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 17 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för sanering av f d Läderfabriken för tiden KS Ärendet Kommunstyrelsen har 97/2004 fastställt organisation för sanering av f d Läderfabriken. Projektets styrgrupp består av presidierna i Kommunstyrelsen och Plan- och byggnämnden samt eventuellt adjungerade ledamöter. Någon särskilt sammansatt referensgrupp med representanter från partierna anses inte behövas med hänsyn till att många åtgärder hanteras löpande i Kommunstyrelsen /Kommunfullmäktige. Organisationen med Projektgrupp och till denna knuten Referensgrupp med representanter från föreningar, boende i närområdet m fl är oförändrad. Beslut Kommunstyrelsen utser till styrgrupp för sanering av f d Läderfabriken Kommunstyrelsens presidium: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan Plan- och byggnämndens presidium: Torsten Johansson (C), Ö Solgatan 4 B, Klippan Ann-Charlotte Pihl-Larson (M), Ö Teatergatan 15, Klippan Kent Lodesjö (S), Thorsgatan 3, Klippan Ordförande: Bengt Svensson. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

18 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 18 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för översiktsplan för tiden KS Ärendet Kommunstyrelsen har 86/2007 beslutat om modell för arbetet med översiktsplanen. Arbetet leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten i Kommunstyrelsen och Plan- och byggnämnden. Dessutom knyts en referensgrupp med 2 representanter från varje parti till projektet. Beslut 1 Kommunstyrelsen utser Arbetsutskotten i Kommunstyrelsen samt Plan- och byggnämnden till Styrgrupp för översiktsplanen. 2 Partierna uppmanas lämna in uppgifter till Kommunkansliet vilka 2 representanter som ska företräda respektive parti i Referensgruppen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 19 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för äldreboendet Väpnaren för tiden KS Ärendet Kommunstyrelsen har tillsatt en särskild styrgrupp, som består av presidierna i Kommunstyrelsen, Socialnämnden och bostadsbolaget, för byggnation av ett äldreboende i Klippan. Beslut Kommunstyrelsen utser till styrgrupp för äldreboendet inom kv Väpnaren Kommunstyrelsens presidium: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan Socialnämndens presidium: Hans-Bertil Sinclair (M), Vedbyvägen 66, Klippan Janet Nilsson-Norén (C), Silvåkra 4762, Klippan Boris Svensson (S), Kristoffers väg 54, Klippan För Treklövern bostadsaktiebolag: Jens Westring (M), Ö Solgatan 14 A, Klippan Bengt Amilon (C), Övad 7820, Klippan Mats Waldemarsson (S), Odengatan 1, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 20 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för Snyggatorpsskolans upprustning för tiden KS Ärendet Arbetsutskottet har 207/2009 fastställt projektorganisation m m för projekt upprustning Snyggatorpsskolan. Projektet leds av en styrgrupp i princip bestående av presidierna i Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden. Beslut Kommunstyrelsen utser till styrgrupp för Snyggatorpsskolans upprustning Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Kerstin Persson (S), Gånstorpsvägen 30, Klippan Barn- och utbildningsnämndens presidium: Tommy Cedervall (FP), Tostarp 740, Ljungbyhed Helena Dådring (M), Spången 370, Ljungbyhed Olle Nilsson (S), Kristoffers väg 20, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

21 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 21 (35) Sammanträdesdatum Val till Styrgrupp för fortsatt engagemang i Ljungbyhed Park Ärendet Kommunstyrelsen har på uppdrag av Kommunfullmäktige 205/09 sammansatt en styrgrupp för kommunens fortsatta engagemang i Ljungbyheds park. Presidierna i Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden jämte ordföranden i Kulturoch fritidsnämnden utsågs till styrgrupp. Beslut Kommunstyrelsen utser till styrgrupp för fortsatt engagemang i Ljungbyhed Park Kommunstyrelsens presidium: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan Barn- och utbildningsnämndens presidium: Tommy Cedervall (FP), Tostarp 740, Ljungbyhed Helena Dådring (M), Spången 370, Ljungbyhed Olle Nilsson (S), Kristoffers väg 20, Klippan. Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Kenneth Dådring (M), Spången 370, Ljungbyhed. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

22 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 22 (35) Sammanträdesdatum Val till Föreningen Europakorridoren för tiden KS Ärendet Efter beslut i Kommunstyrelsen 25/2009 är kommunen medlem i Föreningen Europakorridoren. Två politiska representanter ska representera kommunen i föreningen. Beslut Kommunstyrelsen utser till Föreningen Europakorridoren Richard Johansson (FP), Gamla vägen 11, Östra Ljungby Olle Nilsson (S), Kristoffers väg 20, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

23 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 23 (35) Sammanträdesdatum Val till Referensgrupp för e-frågor för tiden KS Ärendet Kommunstyrelsen har 127/2007 beslutat utse en mindre politisk referensgrupp, som följer utvecklingen av e-frågor i kommunen. Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamöter Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Anders Rolfsson (C), Klingstorp 4460, Ljungbyhed Hans-Erik Lundgren (S), Storgatan 31, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

24 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 24 (35) Sammanträdesdatum Val till Handelsråd för tiden KS Beslut Kommunstyrelsen utser till ledamöter: Bengt Svensson (M), Fasangatan 3, Östra Ljungby Madeleine Atlas (C), Bonnarp 684, Ljungbyhed Rune Persson (S), Idrottsvägen 26 L, Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

25 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 25 (35) Sammanträdesdatum Förslag till Renhållningsordning och Renhållningstaxa för 2011 KS Ärendet Nårabs styrelse har föreslagit oförändrade renhållningsavgifter för 2011 då aktuellt renhållningsindex inte föranleder ökade kostnader för insamlingen. Enda höjningen gäller evenemangstaxans avgifter för container där taxan tidigare satts för lågt. I övrigt har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts, som markerats med rött. En viktig förändring är att Nårab valt att slå ihop tre taxor till en taxefolder för att i linje med kommunens mål avfallsminimera. Då det enbart finns ett fåtal skillnader mellan kommunernas avgifter och genom att göra tydliga markeringar kan abonnenten enkelt se vilka avgifter som gäller i respektive kommun. Även i Renhållningsordningen har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts. Dessa är markerade i rött. Enda förändringen är att en text om användandet av avfallskvarnar förts in. Vid framtagningen av renhållningsordningen har samarbete skett med Söderåsens miljöförbund. Beslutsunderlag Nårabs förslag till Renhållningsordning och Renhållningstaxa för Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag , 280. Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner 1 Renhållningsordning enligt Bilaga A Ks 21/11 med följande ändringar: texten Ersättningskrav för skador som orsakats av Nårabs entreprenör skall ställas direkt till denna skall tas bort - Ett avsnitt som beskriver hantering av återanvändbart material skall föras in - Mottagning av osorterat avfall på återvinningsgård ska framgå. 2 Renhållningstaxa 2011 enligt bilaga B Ks 21/11. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

26 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 26 (35) Sammanträdesdatum Intern kontrollplan för Kommunstyrelsen 2011 KS Ärendet Målet med den interna kontrollen är att förebygga fel och brister samt att kommunens arbete ska fungera på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Den interna kontrollen är framförallt framåtsyftande. I revisionsrapport 2009 tryckte revisionen på vikten av att den interna kontrollen inte enbart tog upp rent ekonomiska kontroller. Kommunstyrelsen har också uttryckt en önskan om att ha projekt så att olika delar av kommunstyrelsens verksamhetsområden representeras. Internkontrollplanen har därför projekt från, kommunkansli, kommunledning och IT, personalkontor, ekonomikontor samt tekniska förvaltningen. Beslutsunderlag Ekonomikontorets förslag till internkontrollplan 2011, Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag , 293. Beslut Kommunstyrelsen antar följande internkontrollprojekt för 2011 enligt bilaga Ks 22/11: 1 Säkerhet i kommunens externa gränssnitt 2 Översyn av lönerutiner 3 Översyn av kommunens riktlinjer vid hantering av kontanta medel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 27 (35) Sammanträdesdatum Finansiell rapport per KS Ärendet Ekonomikontoret har sammanställt finansiell rapport per enligt bilaga Ks 23/11. Beslutsunderlag Ekonomikontorets rapport per Kommunstyrelsens arbetsutskott, förslag , 294. Beslut Kommunstyrelsens noterar rapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

28 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 28 (35) Sammanträdesdatum Beslutsattestanter och ersättare 2011 KS Ärendet Förslag på beslutsattestanter och ersättare 2011 föreligger enligt bilaga Ks 24/11. Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott, förslag , 295. Beslut 1 Kommunstyrelsen utser beslutsattestanter och ersättare för år 2011 enligt bilaga Ks 24/11, 2 Beslutsattestanter enligt respektive nämnds beslut har även rätt att beslutsattestera balanskonton inom sitt verksamhetsområde. 3 Kommundirektören och ekonomichefen har en generell rätt att beslutsattestera vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro. 4 Kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner. 5 Kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner. 6 Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med e-handel. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

29 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 29 (35) Sammanträdesdatum Omsättning av lån under år 2011 KS Ärendet Ekonomikontoret har inlämnat skrivelse angående lån som kommer att omsättas under Samtliga kreditinstitut är mycket noga med att det finns politiska beslut både på nyupplåning och på omsättning av gamla lån. Omsättning av lån under 2011 Låneinstitut Förfallodag Lånebelopp Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Nordea Hypotek Under 2011 F n 3 mån rörlig ränta Beslutsunderlag Ekonomikontorets skrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott, förslag , 296. Beslut Kommunstyrelsen medger omsättning av ovan redovisade lån under Signatur justerare Utdragsbestyrkande

30 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 30 (35) Sammanträdesdatum Uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten KS Ärendet Revisionen har under våren och sommaren 2010 gjort en uppföljning av tidigare genomförd granskning av kommunens IT-säkerhet. Uppföljningens slutsatser föreligger som rapport, bilaga Au 300/10. Uppföljningen har haft som fokus att följa upp den åtgärdsplan som Kommunstyrelsen antog efter den tidigare granskningen. Under uppföljningen har dialogen mellan PWC, som genomfört granskningen, och IT-enheten varit konstruktiv, och rapportens bedömningar delas helt av IT-enheten. Bland de punkter som rapporten kommenterar finner IT-enheten anledning att kommentera följande: 2.2 Styrande dokument. Rapporten föreslår att befintligt förslag till ny IT-policy ska processas genom styrelse och fullmäktige utan att invänta andra förändringar i IT-miljön. 2.2 Skydd kring serverrum. Rapporten anger att en parallell serverhall är en mycket viktig förbättringspunkt. En förutsättning för att kunna åstadkomma en parallell serverhall, är att servermiljön går att kopiera på ett enkelt och ekonomiskt överkomligt sätt. Denna förutsättning är på väg att bli uppfylld, eftersom kommunen 2010 infört virtualisering av serverprogramvaran. Detta innebär att hela den kritiska servermiljön redan under våren 2011 kommer att kunna kopieras nattetid, och automatiskt flyttas till den parallella serverhallen. Beslut om var den parallella serverhallen ska vara belägen kommer därför också att kunna tas under våren För övriga punkter i åtgärdsplanen följer kommunen planen så som den är antagen hösten IT-enheten föreslår att statusen för åtgärderna återrapporteras till Kommunstyrelsen senast maj Beslutsunderlag Revisionens uppföljning av tidigare granskning av IT-säkerheten IT-enhetens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott, förslag , 300. Beslut Kommunstyrelsen ställer sig bakom IT-enhetens ovan redovisade yttrande som svar på Revisionsrapporten. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

31 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 31 (35) Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Stidsvig 2:25 (Stidsvigs f d skola) KS Ärendet Kommunstyrelsen har , 156, beslutat att bl a Stidsvigs f d skola ska lämnas till försäljning. Olofsson & Leo Fastighetsbyrå AB har anlitats för försäljningsuppdraget. Beslutsunderlag Fastighetsbyrån, upprättat köpekontrakt Beslut Kommunstyrelsen godkänner 1 Försäljning av fastigheten Stidsvig 2:25 till Mette Skjaeveland, Stavanger i Norge, för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt upprättat köpekontrakt, bilaga A Ks 27/11. 2 Överenskommelse om fastighetsreglering enligt bilaga B Ks 27/11, innebärande att ca m 2 överförs från fastigheten Stidsvig 2:25 till kommunens fastighet Stidsvig 2:29. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

32 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 32 (35) Sammanträdesdatum Delegationsärenden Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på Kommunstyrelsens uppdrag: Enligt protokoll, Arbetsutskottet Enligt protokoll, Arbetsutskottet Dnr Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet för Mats Ingmar Nilsson - Yttrande Ordföranden Bostadsanpassningsbidrag för tiden Tekniska förvaltn assistent Personalärenden enligt delegationsordning antagen av kommunstyrelsen , 34, delegationsprotokoll Signatur justerare Utdragsbestyrkande

33 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 33 (35) Sammanträdesdatum Informationsärenden Följande informationsärenden föreligger och läggs med godkännande till handlingarna. Dnr Sanering av Klippans Läderfabrik Avtal gällande utförande av kontrollprogram vid f d Läderfabriken mellan Klippans kommun och COWI AB. Dnr Klippanbygdens Natur Tegelbruksområdet i Klippan. Dnr Sveriges Kommuner och Landsting Kommungruppsindelning Dnr Länsstyrelsen i Skåne Län Meddelande från Anders Johansson angående borgerlig vigselförättare. Dnr Länsstyrelsen i Skåne Län Förordnande av borgerlig vigselförättare, Hans-Bertil Sinclair för perioden Dnr Länsstyrelsen i Skåne Län Förordnande av borgerlig vigselförättare, Hans-Åke Lindvall för perioden Dnr Stidsvig-Öjamadens VA-grupp Minnesanteckningar Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Knut Gyllenstierna gällande tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Bjärsgård 3:30, Klippans socken, Klippans kommun. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Sveaskog förvaltnings AB angående tillstånd till ingrepp i fast fornlämning i samband med föryngringsavverkning inom fastigheten Vedby-Bjärröd 1:32, Vedby socken, Klippans kommun. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Beslut till Klippans församling angående ombyggnad av värme- och ventilationssystem i S:t Petri kyrka i Klippan, Klippans socken, Klippans kommun. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

34 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 34 (35) Sammanträdesdatum Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Meddelande angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Bruksskolan, Klippan 3:16, Klippans socken, Klippans kommun. Dnr Arbetsförmedlingen Generationsväxlingen på arbetsmarknaden i riket och i ett regionalt perspektiv. Dnr Sveriges kommuner och landsting Bra utgångsläge ger överskott Dnr Boverket Beslut till Östra Ljungby Bygdegårdsförening om utvecklingsbidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler. Dnr Företagarna Klippan Upphandlingspolicy samt hantering av upphandlingar. Dnr Länsstyrelsen i Skåne län Meddelande angående miljötillståndet i Skåne årsrapport 2010: Skåne till er tjänst. NÅRAB Sammanträdesprotokoll SIKAB Sammanträdesprotokoll Treklövern Bostads AB Minnesanteckningar Söderåsens miljöförbund Sammanträdesprotokoll Region Skåne Protokoll Region Skåne, regionala tillväxtnämnden Protokoll Skåne Nordväst Samarbetskommitténs protokoll 6/10. Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarförbundet Pacta. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:74, Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:78, Uppgifter för beräkning av Signatur justerare Utdragsbestyrkande

35 PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sida 35 (35) Sammanträdesdatum avgifter för äldre- och handikappomsorgen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:79, Information om Patientsäkerhetslagen (2010:659). Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:80, Budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:84, Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL m.m. Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 10:85, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

36 Bilaga A Ks 21/11 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from Förslag

37 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar. Därutöver gäller från och med de föreskrifter om avfallshantering som finns i denna Renhållningsordning och som beslutats av Kommunfullmäktige. Regler för hur källsorteringen skall gå till för olika typer av abonnenter bestäms av Nårab. Komplement till denna Renhållningsordning är Avfallsplan för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner. I Avfallsplanen finns uppgifter om olika avfall och om åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Ändringar gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar avfallshanteringen införs i denna Renhållningsordning utan särskilt beslut i Kommunfullmäktige. 2 Organisation Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen. Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning. Kommunerna har utsett Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, att ha verksamhetsansvaret för renhållningen i regionen. Renhållningen utförs av Nårab och/eller den eller de entreprenörer Nårab utser. Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Nårab. Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Söderåsens Miljöförbund har tillsynsansvar över renhållningen enligt Miljöbalken samt prövar frågor om undantag eller dispens från denna Renhållningsordnings föreskrifter enligt

38 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 3 Tillämpningsområde Allt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksamheter till följd av normal mänsklig aktivitet, och som inte betraktas som processavfall, är hushållsavfall. Hushållsavfall skall samlas in, hanteras och behandlas av Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör. Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för hantering av följande avfallstyper inom kommunen: 1. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2. Park- och trädgårdsavfall 3. Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten och enskilda avloppsanläggningar Kommunens ansvar enligt denna ordning omfattar insamling, hantering och bortskaffande av de olika avfallsslagen ovan och att därvid lagstiftningens krav på miljöskydd, återvinning och resurshushållning uppfylls. 4 Allmänna bestämmelser 4.1 Definitioner Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. (MB 15 kap 1 ) Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. (MB 15 kap 2 ) Fastighetsägare är den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med fritidsbostad menas sådan fastighet avsedd för boende som nyttjas uteslutande för fritidsändamål och på vilken ägaren/hyresgästen inte är folkbokförd. Med permanentbostad menas övriga fastigheter avsedda för boende. Med tätort avses i denna Renhållningsordning bebyggelse inom tätbebyggt område enligt anvisningar från Nårab. Med samtömmare avses i denna Renhållningsordning två eller flera småhusabonnenter som gemensamt utnyttjar samma avfallskärl. Med källsorteringskärl avses i denna Renhållningsordning delade kärl med insats- eller påhängsbehållare. Källsorteringssystemet Beda innebär att abonnenter i småhus och flerfamiljshus källsorterar i anslutning till sin bostad

39 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 4.2 Abonnentens skyldighet Fastighetsägaren är ansvarig gentemot kommunen och skyldig att: se till att avfall som uppkommer hanteras enligt Renhållningsordningen. ha abonnemang och erlägga avgifter enligt fastställd taxa. till Nårab anmäla sådan förändring i fastighetens utnyttjande, utformning eller annat som kan medföra ändrat behov av renhållningsservice eller ändrad taxesättning. i erforderlig omfattning informera dem som bor eller är verksamma i fastigheten om Renhållningsordningens bestämmelser. Fastighetsägaren ansvarar för att Renhållningsordningens bestämmelser efterlevs. Hushåll och andra förbrukare är skyldiga att: källsortera avfallet, enligt anvisningar från Nårab, för att öka återanvändningen och återvinningen samt för att underlätta en miljöriktig avfallsbehandling enligt gällande lagstiftning. sortera ut och lämna farligt avfall till plats som anvisas av Nårab. Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall på begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens Renhållningsordning och Avfallsplan till dem. Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens Renhållningsordning och Avfallsplan till dem. Ersättningskrav för skador som orsakats av Nårabs entreprenör skall ställas direkt till denna. 4.3 Vem får transportera? Avfall enligt punkt 1 och 3 under rubriken 3 Tillämpningsområde, skall transporteras av Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör, om inget annat anges i denna Renhållningsordning. Fastighetsägaren får själv bortforsla trädgårdsavfall till Nårabs Återvinningscentral. Hushållsavfall som inte ska hämtas regelbundet vid fastigheten och som inte heller får slutbehandlas av hushållet eller andra förbrukare ska transporteras av avfallslämnaren eller av Nårab utsedd entreprenör till anvisad plats. Farligt avfall som uppkommer i hushållet ska transporteras av hushållet till miljöstationen på någon av Nårabs Återvinningscentraler. För farligt avfall som uppkommit i verksamheter gäller särskilda regler enligt i denna Renhållningsordning och i Avfallsförordningen (SFS 2001:1063)

40 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 4.4 Avfallsutrymme, behållare, hämtning, hämtningsväg m m Avfall förvaras och hämtas i behållartyper som föreskrivs av Nårab. Bestämmelser om funktionskrav för avfallsutrymme m m inom fastigheterna meddelas av Boverket och Nårab. Fastighetsinnehavare ska placera sin avfallsbehållare så att hämtning underlättas. Behållaren får inte placeras bakom staket eller häck, eller så att den på annat sätt inte går att komma åt. Kärl ska finnas på överenskommen plats i anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast klockan på hämtningsdagen. Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Hämtningsväg ska vara lätt framkomlig och hållas i skick så att den är farbar för de renhållningsfordon som används av Nårab eller av Nårab anlitad entreprenör. Vintertid ska väg snöröjas och hållas halkfri. Nårab beslutar om godkända vägmått, vägstandard mm. Uppgifter om detta kan fås hos Nårab. Om framkomligheten är sådan att fastigheten inte kan nås av renhållnings- eller latrinfordon skall fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med Nårab. Nårab och entreprenör som anlitats av Nårab ska ges tillträde till utrymme i fastighet där hämtning ska ske. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till Nårab eller av Nårab anlitad entreprenör. Hos flerfamiljshus bör det finnas låsbara utrymmen i markplan för grovavfall. 4.5 Fyllnadsgrad, vikt på behållare, sortering m m Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Överfyllda behållare töms inte. Behållaren får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets regler skall följas. Sortering vid källan av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall ske enligt sorteringsguide utgiven av Nårab. Erforderliga tillämpningsföreskrifter och råd utfärdas av Nårab. Material som ska återvinnas får inte blandas med annat avfall. Insamling av källsorterat avfall bygger på att alla anslutna abonnenter sköter källsorteringen på ett acceptabelt sätt. Om behållare innehåller dåligt sorterat avfall (t ex ett kärl för glas som har fyllts med annat avfall), tvingas renhållaren tömma behållaren i fraktionen för restavfall i insamlingsfordonet. Abonnenter som vid upprepade tillfällen har behållare med dåligt sorterat avfall kommer att kontaktas av Nårab. Om bristerna i sortering fortsätter trots uppmaningar om rättelse kan Nårab ändra kundens abonnemang. Varm aska, slagg, frätande ämnen, farligt avfall eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i behållare. Samma gäller för byggnadsavfall, jord, sten och dylikt

41 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 4.6 Äganderätt till behållare mm Nårab tillhandahåller matavfallspåsar genom årlig utdelning av en beräknad årsförbrukning. Önskas fler matavfallspåsar hämtas dessa på Nårabs Återvinningscentral. Dessutom tillhandahåller Nårab hållare till matavfallspåsar, plastkärl och containrar för hushållsavfall samt kärl för latrin. Nårab äger tillhandahållna avfallsbehållare. Fastighetsägaren förvaltar och svarar för skötsel och rengöring av tilldelat material. Allt material som läggs i en avfallsbehållare tillhör Nårab. 4.7 Paketering och hantering av avfall I avfallsbehållare, avfallsutrymme och sopnedkast får endast placeras sådant avfall som behållare och förvaringsplats är avsedd för. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Matavfall får endast förpackas i papperspåsar som tillhandahålls av Nårab. Påsen ska vara väl försluten då den läggs i behållaren. Större glasföremål som inte ingår i producentansvaret eller andra större skärande eller stickande föremål skall paketeras och märkas väl med beteckningen glas eller annan varningstext. Denna typ av avfall hanteras som grovavfall. Vid felsortering hämtas avfall först när det sorterats om. Fastighetsinnehavaren kan åläggas felsorteringsavgift enligt gällande taxa. Skyldighet för Nårab eller Nårabs entreprenör att tömma avfall som fastnat i avfallsbehållare föreligger inte. 4.8 Extra hämtning Extrahämtning av avfall, grovavfall och latrin utförs efter särskild beställning hos Nårab enligt gällande taxa. Extra latrinbehållare kan beställas av Nårab

42 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 5 Föreskriven hantering av hushållsavfall 5.1 Utsortering av vissa avfallsslag Följande avfallsslag ska sorteras bort från det hushållsavfall som läggs i kärlet: Grovavfall är skrymmande avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av ett hushåll och som inte får plats i den normala avfallsbehållaren. Grovavfall kan vara både återvinningsbart och icke återvinningsbart. Vid budning av grovavfall skall avfallslämnaren uppge vilken typ av avfall som ska hämtas så att avfallet kan omhändertas på rätt sätt. Grovavfall hämtas efter budning enligt upprättade körturer och med en frekvens som framgår av gällande taxa. Maximalt tio kollin med en sammanlagd volym motsvarande maximalt 2 m 3 hämtas per år. Grovavfallet får maximalt väga 32 kg/kolli och skall normalt kunna hanteras av en person. Grovavfall kan utöver detta hämtas genom budning (maxvikt 250 kg) enligt gällande taxa eller lämnas på Återvinningscentral enligt gällande taxa. Till grovavfall räknas inte: Byggnadsavfall från mer omfattande renovering eller nyproduktion, betongvaror, jord, sten, grus, oljor, kemikalier, batterier, kyl och frys, fast monterad utrustning t ex värmepannor, grövre trädgårdsavfall tex från trädfällning, bildelar och motorcyklar. Hit räknas inte heller affärs-, industri-, byggnads- eller jordbruksavfall eller avfall som kommer från skolor, förskolor, hotell, sjukhem eller dylikt. Farligt avfall är sådant avfall som finns särskilt markerat i bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2001:1063) eller har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen. Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är: termometrar med kvicksilver, färg och lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprutor och kanyler, bilbatterier, impregnerat trä etc. Farligt avfall som uppkommer i hushållet skall sorteras ut ur hushållsavfallet och hållas avskilt. Det skall vara tydligt märkt med uppgifter om innehållet. Det farliga avfallet skall lämnas Nårabs Återvinningscentral. Sprutor, kanyler och annat stickande och skärande avfall som varit i kontakt med kroppsvätskor från människor eller djur skall antingen lämnas i tillsluten godkänd förpackning på Nårabs Återvinningscentraler eller till apoteket lagt i behållare som delats ut av apoteket. Läkemedelsrester, med undantag av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (ATC L01), skall lämnas på apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika lämnas i tillsluten förpackning som är märkt med uppgifter om innehållet till Nårabs Återvinningscentral. Ammunition skall lämnas till Polisen. Upptäcks farligt avfall inblandat i annat avfall efter avlämning på Nårabs Återvinningscentraler eller på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta debiteras en extra hanteringsavgift

43 Renhållningsordning Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Återvinningsbara material som omfattas av producentansvar är t ex förpackningar av glas, papper, hårdplast, mjukplast, metall och wellpapp samt tidningar. Sådant material lämnas i första hand i av Nårab tillhandahållen behållare vid fastigheten, på Nårabs Återvinningscentral eller på en Återvinningsstation. Hårdplast och mjukplast skall sorteras i separata fack. Kylmöbler och klimatanläggningar som kylskåp, frysskåp, frysboxar hämtas kostnadsfritt efter budning eller lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Elektriskt och elektroniskt avfall är data-, TV- och radioapparater, bandspelare, mindre hushållsmaskiner, miniräknare, elarmaturer, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, lysrör, lågenergilampor, glödlampor mm. Elektriskt och elektroniskt avfall lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Småbatterier enligt definition i Batteriförordningen (SFS 1997:645) som uppkommer i bostäder, kontor, skolor, förskolor, mindre rörelser mm ska sorteras ut och lämnas i utsatta batteriboxar eller på Nårabs Återvinningscentral. Produkter med inbyggda batterier kan lämnas på försäljningsstället. Järn- och metallskrot som värmepannor, varmvattenberedare och radiatorer utan elektronik samt badkar, gräsklippare, skottkärror, diskbänkar, plåtskåp, cyklar, bildelar, takrännor av metall, TV-antenner, rengjorda tomfat, barnvagnar etc lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Trädgårdsavfall lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Det kan även hämtas i tätort efter abonnemang eller komposteras på den egna fastigheten. Träavfall som trämöbler, plankor etc lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Impregnerat trä är inte återvinningsbart utan klassas som farligt avfall. Frityroljor och fett från stekbord får inte spolas ner i avloppet även om det finns fettavskiljare. Restauranger och storkök kan lämna frityroljor och fett på Nårabs Återvinningscentraler. Hushåll och övriga skall samla fett i separata kärl och lägga det i restavfallet eller lämna det på Nårabs Återvinningscentral. Schaktmassor som t ex tegel, kakel, porslin, grus och sten lämnas på Nårabs Återvinningscentral. Personbilsdäck lämnas på försäljningsstället eller på Nårabs Återvinningscentral mot gällande avgift. Tryckkärl för gasol, syrgas mm lämnas lämpligen till försäljningsstället

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsordning: Renhållningsföreskrifter för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from: 2013-11-25 i Örkelljunga kommun 2013-09-18 i Perstorps kommun 2013-08-27 i Klippans kommun 1

Läs mer

Renhållningsordning Bjuvs kommun Gällande from 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-16, 50

Renhållningsordning Bjuvs kommun Gällande from 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-16, 50 Renhållningsordning Bjuvs kommun Gällande from 2011-01-01 Antagen i kommunfullmäktige 2010-12-16, 50 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERINGEN I SURAHAMMARS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige (KF) 1997 att gälla fr o m 1997-02-01 1997-01-27 3 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE För den kommunala avfallshanteringen gäller

Läs mer

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 2005-08-30

Renhållningsordning Klippans, Örkelljunga & Perstorps kommuner 2005-08-30 1 Inledning För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) och Renhållningsförordningen (1998:902) samt bestämmelserna om avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01

Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Renhållningstaxa för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner Gällande from 2015-01-01 Innehållsförteckning Allmänt 3 Källsortering med Beda-systemet.. 4 Avgifter 5 I avgifterna ingår.. 6 Betalningsvillkor..

Läs mer

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01

Renhållningstaxa. För Filipstads kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 1 Renhållningstaxa För Filipstads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29 110 Gäller från och med 2014-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1.1 Principer 3 1.2 Avfall som omfattas

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-11-27 1 (11) Paragrafer 90-94 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan, tisdag 27 november 2012 Kl. 19.00-20.30 Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:07 Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Kommunfullmäktiges beslut den 4 mars 2011 (Utl 2011:41) (Ersätter Kfs 2007:24)

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (8) Paragrafer 113-117 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 17.00-17.45 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1 vice ordförande Jens Westring (M) Jacob

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun BESTÄMMELSER Gäller fr 2012-10-01 56.4.3 Föreskrifter om avfallshantering i Emmaboda kommun Rev 2012-05-31 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun Föreskrifter om avfallshantering i Laxå kommun 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2001:1063), Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13

Taxa. Renhållning. Mariestad. Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Taxa Renhållning Mariestad Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2010-12-13 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar... 4 1.3 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35

Kommunstyrelsen 2004-12-20 1 (4) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Sammanträdesdatum Blad 1 (4) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-13.35 Beslutande Benita Vikström Emil Carlsson Torbritt Bökman Sören Carlsson Britt-Marie Kärngren Britta Bergström Catharina Fredriksson

Läs mer

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang.

Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 246 Taxa för återvinningscentraler och grönavfallsabonnemang. (AU 328) KS 2013-354 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun

Renhållningstaxa för Sigtuna kommun SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (14) Renhållning 08-591 261 97 Renhållningstaxa för Sigtuna kommun Populärversion STADSBYGGNADSKONTORET RENHÅLLNING 2 (14) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 3 1.1

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-04-25 1 (11) Paragrafer 93-101 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, onsdag 25 april 2012 klockan 13.30-16.40 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande 93-98 Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KUMLA KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-03-14 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Organisation 3 Avfallsdefinition 4 Allmänna bestämmelser 5 Avfallsabonnemang 6 Särskilda

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR OVANÅKERS KOMMUN OCH BOLLNÄS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och i avfallsförordningen (2001:1063), dels föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lilla salen, rådhuset i Simrishamn, den, kl. 13.00-14.00 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Anders Larsson (C), tjg ers Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Miljöstrateg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter

Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter 1 Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30

Sessionssalen 18.30 20.30 2010-09-08 Sida 1 av 12 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Bertil Sinclair (m), ordförande, Socialnämnden Boris Svensson (s), Socialnämnden Kent Lodesjö (s), Plan-och

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17

Renhållningsordning för Karlstads kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 februari 2005 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 2005-02-17 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KARLSTADS KOMMUN 1 Gemensamma bestämmelser Inledande bestämmelser/tillämpningsområde 1 Kommunens ansvar omfattar insamling, transport och behandling av hushållsavfall. Renhållningsordningen

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer