K / Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING"

Transkript

1 Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK K WSP, Göteborg M WSP, Göteborg E SIDUS, Eskilstuna X V LEB, Eskilstuna Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 15 TVÄTTHALL TVÄTT- OCH RENINGSANLÄGGNING BESKRIVNING UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD TORBJÖRN JOHNSSON DATUM HANDLÄGGARE PROJEKTNR A/G KOPIA NR H TORBJÖRN JOHNSSON A ANSVARIG TORBJÖRN JOHNSSON K / REV

2 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) PROJEKTÖR: LEB CONSULT AB BRUKSGATAN ESKILSTUNA INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 59 ÖVRIGA VVS- OCH KYLSYSTEM... 3 TVÄTT- OCH RENINGSANLÄGGNING TVÄTTNING AV FLYGPLAN TVÄTTNING AV FORDON OPTION FÖR HETVATTENSYSTEM RENINGSANLÄGGNING TRYCKLUFT STYR- OCH REGLERUTRUSTNING SÄKERHETSANORDNINGAR RESERVDELAR KVALITETSSÄKRING CE-märkning DOKUMENTATION UTBILDNING PRODUKTFORDRINGAR TILLVERKNING DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL P APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PK PUMPAR, KOMPRESSORER M M PL BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM PN RÖRLEDNINGAR M M PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING EXPANSION, PS VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM UG MÄTARE SC EL- OCH TELEKABLAR MM SCC INSTALLATIONSKABLAR SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONSSYSTEM YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING Bilaga 1 Skyltar 21 Bilaga 4 Märkning 7 sidor 22

3 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) 59 ÖVRIGA VVS- OCH KYLSYSTEM TVÄTT- OCH RENINGSANLÄGGNING Denna beskrivning ansluter till AMA 98 och är upprättad som beskrivning för entreprenad med angivande av funktionskrav. AMA 98 skall utgöra en mininorm för materialegenskaper och utförande. OMFATTNING I nybyggnad av Helikopterflottilj Malmen byggnad 15, Tvätthall, skall installeras en tvätt- och reningsutrustning för tvättning av flygplan, helikoptrar och fordon. Installationerna utförs i den utsträckning som krävs för komplett funktions-duglig och driftfärdig anläggning enligt detta program och myndigheters krav och rekommendationer samt så att lokalerna kan användas för avsedd verksamhet. BAKGRUND Som referens för denna tvätt och reningsanläggning har F17 Kallinge legat. Tvättning av flygplan är sedan länge ett behov vid flygvapnets flottiljer. Tilltagande luftföroreningar har förstärkt behovet av regelbunden tvättning. Man ökar härigenom flygplanens livslängd och sänker underhållskostnaderna. Det finns med andra ord stora ekonomiska värden i tvättning av flygplan. För att uppfylla de krav, som ställs i den nya miljölagstiftningen och Koncessionsnämndens beslut, har flygvapenledningen beslutat att tvättning av flygplan skall ske med omhändertagande av de föroreningar som bildas samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö för personalen. KRAV PÅ SPILLVATTEN FRÅN FORDONSTVÄTT Naturvårdsverket har i sitt Allmänna råd för fordonstvättar, angivit att fordon ska tvättas i anläggning där tvättvattnet recirkuleras. Rekomendationen i dag är att 80% av tvättvattnet skall recirkuleras, dvs man får släppa ut ca 20% av vattnet till spill- eller dagvattennät efter rening. Målet är att inget vatten skall släppas ut. Råden är tillämpbara för fordon som normalt körs på väg. Flygplan och andra specialfordon omfattas inte av råden. Naturvårdsverket anger utsläppskraven i hur stora mängder olika föroreningar som får släppas ut för ett enskilt fordon. Dessa uppgifter kan därför inte användas rakt av för den verksamhet som skall bedrivas i dessa tvätthallar. Om man däremot använder de mängder som anges och räknar om dessa till halter, kan reningsanläggningen dimensioneras efter halterna. I tabellen nedan visas Naturvårdsverkets råd samt de halter som kan räknas fram från dessa.

4 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) Förorening Personbil Lastbil, buss eller annat vägfordon Halter Vatten 50 l / fordon 150 l / fordon Σ bly, krom & nickel 10 mg/fordon 30 mg / fordon 0,2 mg / l Kadmium 0,25 mg / fordon 0,75 mg / fordon 0,005 mg / l ( = 5µg / l ) Zink 50 mg / fordon 150 mg / fordon 1 mg / l Mineralolja 5 g / fordon 15 g / fordon 100 mg / l BESKRIVNING Denna funktionsbeskrivning avser kompletta fungerande utrustningar i en tvätthall, inklusive vattenreningsanläggning som uppfyller de krav som anges i Naturvårdsverkets Allmänna Råd 96:1- OMRÄKNADE TILL HALTER - på det vatten som släpps ut till avloppet. All tvättning skall utföras med handspolutrustning. Omsättningen av spolvatten uppskattas till ca l/h vid toppbelastning Leveransen skall bl a omfattas av följande funktioner och åtaganden: Pos Benämning Omfattning Anm. 1. Tvättning av flygplan 2 tvättar per dag/200 per år. 60 C Kranvatten alternativt 10 avspolningar per dag Alternativt 2. Tvättning av fordon 2 fordonstvättar/timme i 10 timmar per dygn, 1000 per år med recirkulerat vatten. Dessutom Tvättning av fälthållningsfordon med rester av urea. 2/dygn Efter dagens tvättpass sker även rening av tvättvatten från hangarhallar. Max 3000 l/kväll 3. (Hetvatten= OPTION) Ett fordon per dag 90 C Kranvatten 5. Reningsanläggning Utrustning för slamhantering, vattenrening och vattenåtervinning Enl Naturvårdsverkets "ALLMÄNNA RÅD 96:1" 6. Tryckluft Kompressor kap min 500 l/min vid 7 bar 7 Styr- och reglerutrustning Totalt 8. Säkerhetsanordningar Enl spec. 9. Reservdelar Enl spec. 10. Kvalitetssäkring Enl ISO 9003 och Naturvårdsverkets "ALLMÄNNA RÅD 96:1" 11. Dokumentation Komplett 12. Utbildning Enl spec. Ca 5 l konc. kem / tvätt Ca 2 l konc. kem / tvätt

5 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) 1. TVÄTTNING AV FLYGPLAN På grund av korrosionsrisken skall rent kranvatten användas för tvättning av flygplan. Tvättning tillgår så, att flygplanet beläggs med kem, som får verka några minuter. Därefter skrubbas objektet för hand. Som avslutning sker sköljning med vatten. Kempåläggning skall ske med fast installerad doserings- och distributionssystem. 2 st doserings- och distributionssystem för tvättkem, med doseringsutr placerad i reningsanläggningsrummet. I hallen placeras distributionsutr bestående av 4 st slangrullar/kemsystem med vardera ca 20 m slang och sprayhandtag på väggarna enligt layout. All erforderlig rördragning skall ingå. Vid varje slangrullegrupp ska skumpiskarlåda av rostfritt stål finnas upphängd. De två systemen ska göra det möjligt att använda olika koncentrationer av kem i blandningen då flygplanstyperna tillåter olika koncentrationer. Utrustning för mätning och registrering av förbrukad mängd kem ska installeras på respektive system. Fintvättutrustning i hallen bestående av 4 st slangrullar med vardera ca 20 m slang och sprutpistol placerade på väggarna enligt layout. All erforderlig rördragning skall ingå. Vid tvättning av flygplan ska endast dessa slangrullar användas. Övrig tvättutrustning i hallen ska blockeras med magnetventiler. 60 C-färskvatten (V2). 10. Pumputrustning med kapacitet för samtidig användning av 4 st spolslangar. Start och stopp av spolning skall ske med strålrörshandtaget. Då pumputrustningen även ska klara eftersköljningen för fordon (se nedan) krävs troligen fler pumpar för att klara trycket när fyra slangar används Spolkapacitet per slang bör vara ca 15 l/min, högtryck 4,5-5,0 bar. 2. TVÄTTNING AV FORDON Tvättning av fordon utförs på i stort sett på samma sätt som med flygplan, men här skall recirkulerat vatten används för grovrengöring och sköljning. Eftersköljning sker med färskvatten. 2 st doserings- och distributionssystem för tvättkem, med doseringsutr placerad i reningsanläggningsrummet. I hallen placeras distributionsutr bestående av 4 st slangrullar/kemsystem med vardera ca 20 m slang och sprayhandtag på väggarna enligt layout. All erforderlig rördragning skall ingå. Utrustning för mätning och registrering av förbrukad mängd kem ska installeras på respektive system. Pris för ett av systemen anges separat som OPTION 11. Utrustning för manuell grovspolning av fordon och för rengöring av hallbyggnaden med recirkulerat vatten (V1) bestående av 2 st löpskenor på väggarna, med 2 st spolslangar per skena, samt 2 st löpskenor i tak, med 2 st spolslangar per skena. Spolslangarna ska ha erforderlig längd och nå till mitten av hallen via skensystemets rullupphängning. Fullt utdraget ska det sedan finnas 8 m slang för väggskenorna och 11 m slang för takskenorna till

6 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) att nå ner på golv och 4 m ut i hallen. På väggarna uppsättes slanghyllor för att hänga upp slangarna. Slangsystemet ska kunna dras ihop på väggen så att slangen hänger rakt ner från taket när den rullas upp på slanghyllan och inte inkräktar mer än 350 mm ut från pelarna. All erforderlig rördragning skall ingå. 12. Pumputrustning med kapacitet för samtidig användning av 2 st spolslangar. Spolkapacitet per slang bör vara ca 50 l/min, högtryck 4,5-5,0 bar. 13. Fintvättutrustning i hallen bestående av samma slangrullar på väggarna som för flygplanstvätt. Dessutom 2 st löpskenor i tak, med 2 st spolslangar per skena. Utformning lika skensystemet för recirkulerat vatten ovan. På väggarna uppsättes slanghyllor för att hänga upp slangarna. All erforderlig rördragning skall ingå. 3. OPTION FÖR HETVATTENSYSTEM I tvätthallen förberedes för att installera ett fast hetvattensystem. Pris för detta system ska lämnas som OPTION. En komplett utrustning inkl. erf ledningar (HV) och 4 uttagspunkter i form av väggmonterade slangrullar Specifikation I anläggningen skall ingå: Oljeeldat hetvattenaggregat komplett med fjärrstyrutrustning m m. Kärcher HDS 2000 Super eller likvärdigt Max kap: 30 l/min L= ca 1500 mm Max tryck: 180 bar B= ca 834 mm Arbetstemperatur: +90ºC H= ca 1015 mm Ansl effekt ca 13,4 kw Vikt ca 280 kg 14. Dagtank för diesel min 700 l Isolerad skorsten för förbränningsavgaser utv Ø 150 mm inkl erforderlig tätning vid genomföringen mellan tak och skorsten Avgasfläkt anpassad för aktuellt hetvattenaggregat Väggmonterade slangrullar med 20 m slang i varje. Manöverutrustning placerad tillsammans med övrig startutrustning. Endast kort för fordonstvätt ska tillåta start av hetvatten. Hetvatten ska bara tillåtas i en av slangrullarna åt gången genom att ett vred ställs om på skåpet för aktuell slangrulle. Samtidigt blockeras all annan tvätutrustning. I hallen monteras nödstopp av spolning. 4. RENINGSANLÄGGNING Komplett utrustning för slamhantering, pumpning och rening av spolvatten, utformad och dimensionerad för att klara spolning av de antal flygplan och fordon som redovisas i denna beskrivning samt ha erforderlig kapacitet för rening av vatten från rengöring av fälthållningsfordon m m. Grovspolning av fordon skall ske med recirkulerat vatten.

7 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) Förorenat vatten och slam samlas upp i hallens slamränna för att med självfall föras vidare till utvändigt markplacerade slamavskiljare och oljeavskiljare. Vatten för slutrening tas sedan från pumpkammare placerad efter oljeavskiljaren. Dessa utvändigt placerade avkiljare/brunnar ingår i Markhandling, se ritning K / Följande utrustning är föreskriven i Markhandlingen: Slamavskiljare: Oljeavskiljare: Pumpkammare: Erforderlig pump i pumpkammaren ingår i denna leverans, tillsammans med tryckrör och elmatning samt pumpstyrning. Tomrör se gränsdragningslista. Pump för cirkulation av vatten runt från pumpkammaren till slamavskiljaren samt syresättning av vattnet i pumpkammaren (med tryckluft) för att hålla vattnet fäskt, ska ingå. Hänsyn ska tas, vid anläggningens dimensionering, till att de maxbelastningar som angetts i kraven vid långa tider ej kommer att uppnås. Tvärtom kan anläggningen ha låg belastning under längre tid och då gäller det att vattnet för recirkulation inte försämras så att ohälsa kan uppstå för personalen som utför tvättning. Kapaciteten på reningssystemet och tillförseln av färskvatten skall vara dimensionerat för att driftavbrott p g a låg vattennivå inte skall kunna förekomma under normala driftförhållanden och med hela systemet i drift. All utrustning som krävs för reningen skall placeras i reningsanläggningsrummet. Funktion för tömning av hela reningssystemet inkl. spolhallens slamränna skall ingå. Tömningen skall ske till oljeavskiljaren, eller för renat vatten till avloppet. Allt vatten som släpps ut till avloppet skall ha passerat reningsanläggningens alla steg. Tömning skall kunna utföras på max 30 min. Slam m m avskilt material från reningsanlägningens olika steg skall automatiskt läggas i särskilt uppsamlingskärl. Reningsutrustning och kärl för slam m m utrustning skall optimeras och anpassas för att kunna transporteras in/ut genom byggnadens dörrar. Från uppsamlingskärlet pumpas vattnet in i en slamtank med filterinsats. Slamtanken ska vara försedd med dränering som avleds till golvbrunn ansluten till process-avloppet, dessutom tätt lock och frånluftsventilation inklusive fläkt. Tömning sker via slamsugning. Optimal avvattning av slam skall utföras. Som OPTION lämnas pris på FILTERPRESS. Berörda system och komponenter skall vara försedda med mätdon och möjliga att justera för inställning av ideal vattenbalans i anläggningen samt för intrimning till maximal rening av återvinningsvattnet. Utrustningen skall vara förberedd med mätpunkter för provtagning Platsbyggd arbetsplattform, optimalt utformad för genomförande av vård och kontroller m m åtgärder på reningsutrustningen

8 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) Alla delar i reningsutrustningen placeras så att slamtömning, vård och underhåll lätt kan utföras utan krav på särskilda förberedelser. 1 st uttag för kranvatten inkl ½ slang och slanghylla installeras i reningsanläggningsrummet. 5. TRYCKLUFT Kompressor för försörjning av anläggningens tryckluftsbehov skall ingå och placeras i reningsanläggningsrummet. Kompressorns kap min 500 l/min vid 7 bar. Dessutom ska 4 tryckluftsuttag finnas i tvätthallen samt ett i det utvändigt placerade serviceskåpet (som dock inte ingår i denna handling) 6. STYR- OCH REGLERUTRUSTNING Apparatskåp för ingående utrustning, utöver prefabricerade skåp på levererad utrustning, uppsättes i reningsanläggningsrummet. Uppbyggnad av skåp liksom litterering av apparater och styrkomponenter bör följa bilfogad bilaga Tillfälligt Styr-PM-Märkning. I korridor på vägg mot kontor placeras kortläsare och knappsatser för styrning av tvättprocesserna. Kortläsaren ska ge tillgång till rätt tvättvatten och kem och kortet måste sitta i läsaren under hela tvättprocessen. Dator och skrivare ska ingå och placeras i kontoret för övervakning av reningsanläggningen samt registrering av nyttjade tvättkort och förbrukade mängder kem. Alla ev manöverdon och reglage skall vara logiskt arrangerade och tydligt märkta. All styr- och reglerutrustnig placeras i reningsanläggningsrummet. Placering av elektrisk utrustning i hallen skall undvikas, dock får enstaka magnetventiler placeras där för styrning av valda slangrullar mm. Larm från oljeavskiljare ska INGÅ i denna entreprenad, överförs till övergipande SÖ-anläggning i byggnaden. Summalarm från reningsanläggningen samt övriga fellarmer från tvättanläggningen överförs till övergipande SÖ-anläggning i byggnaden. Utlösta nödstopp överförs till övergipande SÖ-anläggning i byggnaden. 7. SÄKERHETSANORDNINGAR Reningsanläggningen skall vara försedd med automatisk övervakning och larm, som stoppar samtliga funktioner i tvätthallen vid störningar och stopp i reningsprocessen. Ej renat vatten skall inte kunna släppas ut i avloppsnätet. Reglage för nödstopp lättåtkomligt placerade i reningsanläggningsrummet och på lämplig plats ute i hallen. Utlöst nödstopp skall stoppa samtliga spolfunktioner. Återställning av nödstopp skall ske från panel i reningsanläggningsrummet

9 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) 8. RESERVDELAR Specificerad 1:a gångssats av reservdelar, utformad till att i huvudsak omfatta slitdelar. Reservdelarnas benämning och märkning skall vara entydig och samstämmig med anläggningens övriga dokumentation. 9. KVALITETSSÄKRING Kvalitetssäkring enl ISO Funktionskontroll skall genomföras i samband med att anläggningen tas i bruk. Slutligt godkännande och övertagande av anläggningen sker först efter att samtliga funktioner kontrollerats och protokoll från funktionskontrollen har redovisats. Av protokollet skall bl a framgå att kraven i Naturvårdsverkets Allmänna Råd uppfylls Egenprovning: Entreprenören utför egenprovning, se AFC Samordnad provning: Funktionskontroll skall genomföras, se AFC CE-märkning Se AFC.185 i AF-del. 11. DOKUMENTATION All dokumentation skall vara på svenska och utformad enligt FORTV standard, se FORTV handbok teknikinformation ( bifogas ej, finns på Fortifikationsverkets hemsida under upphandling/generella upphandlingsdokument) Instruktionsbok med handhavande-, vård- och säkerhetsinstruktioner samt reservdelsförteckning och erforderliga materielvårdsschemor upprättas i samråd med FORTV. Utkast till dokumentation enl ovan skall redovisas senast i samband med inledande funktionskontroll. Varuinformationsblad för de kemiska produkter som förekommer i anläggningen skall ingå. 12. UTBILDNING Information och utbildning av personal vid anläggningen om utrustningens drift, handhavande och skötsel skall ingå. Information och utbildning skall vara genomförd innan slutbesiktning av generalentreprenörens åtaganden genomförs. Entreprenören ska informera beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i entreprenaden ingående utrustning.

10 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) 1. Teoretisk genomgång. Denna sker vid entreprenadens färdigställande och kan Lämpligen genomföras i anslutning till funktionskontrollen. Beräknad tidsåtgång 4 tim. 2. Genomgång vid platsen. Denna sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång. Beräknad tidsåtgång 2x4 tim. 13. PRODUKTFORDRINGAR 1. Utrustningen skall anpassas till anvisad byggnad utan ingrepp utöver vad som krävs för fastsättning och anslutningar. 2. Anläggningen skall brukas under hela året 3. Utrustningen skall uppfylla arbetsmiljöföreskrifter, arbetarskyddsstyrelsens anvisningar för denna typ av anläggning samt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, EG s Maskindirektiv, AFS 1994:48. Intyg om överensstämmelse skall redovisas 4. Ventilation utöver vad som finns i byggnaden skall ej erfordras. Apparatrum 111 ventileras med 100 l/s. Om vald reningsutrustning kräver mer ventilation ska detta ingå i entreprenaden. 5. Erforderliga arbeten och materiel för anslutning av el, rörledningar, styrning av utrustning, belysning och portar m m mellan spolhallen och andra utrymmen i byggnaden skall ingå. 6. Den totala vattenmängden i anläggningen skall minimeras. Tillförseln av färskvatten/kranvatten sker vid tvätt av flp och eftersköljning av fordon,samt ev i hetvattensystem. 7. Reningsgraden på det recirkulerade vattnet för tvättning av fordon skall anpassas så att förslitning på system och komponenter i anläggningen optimeras i förhållande till investeringskostnad, underhållskostnader, tillgänglighet och driftsäkerhet. Se även kap Drifsäkerhet och underhåll. 8. Reningsanläggningen skall klara rening av vatten med halter av t ex kadmium som överstiger 110 µg/l. Anläggningen skall utan hinder kunna användas med de normalt på marknaden förekommande rengöringsmedlen. För närvarande används Snowclean AB produkt, AERO P, vid rengöring och tvätt av mtrl inom flygvapnet. 9. Ledningar för högtrycksspolning skall utformas och installeras på ett sådant sätt, eller förses med anordningar så att tryckstötar och vibrationer under drift, vid avbruten spolning eller kortare uppehåll mellan spolsekvenser elimineras. Tryckstötar får inte fortplantas till matarledningen för färskvatten. 10. Direkt efter tvätt av ett flygplan, eller spolning av fordon skall anläggningen ha kapacitet för omedelbar behandling av nytt objekt, d v s uppehåll för påfyllning

11 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) eller tömning av vatten, åtgärder på slamhanteringssystem eller reningsverk e t c får inte förekomma. Tömning av slamcontainer är undantagen. 11. Apparatrum 111 är i förfrågningsunderlaget utfört med ytskikt avsedda förr torr miljö. Om tvätt- och reningsanläggningen utformas så att det medför att ytskikten skall klara högre fuktkrav skall ytskikten i rummet utföras lika som för torkrum 113. Om högre ytskiktskrav erfordras skall detta ingå i entreprenaden och framgå av anbudet. 12. Apparatrum 111 och hetvattenrum 110 är dimensionerade med tvätt- och reningsutrustning i Tvätthall by 3 på F17 Kallinge som referens, och med hänsyn taget till utökningar enligt handlingar för denna entreprenad på Malmen. Behöver offererad tvätt- och reningsutrustning mer utrymme, även med hänsyn taget till normenliga sercieutrymmen, ska detta ingå i entreprenaden. Detta omfattar även omprojektering av hus och installationer. 13. Offererad tvätt- och reningsfabrikat samt entreprenör ska framgå av anbudet tillsammans med referensanläggningar. 14. Montering av rör och utrustning ska ingå och göras till betongväggar och pelare samt till balkar och infästningkonstruktioner som finns med i byggentrprenaden. Dessa framgår bl.a av sektionsritningarna. Infästning får ej göras till PAROCväggar. Behövs infästningar mellan konstruktionsjärnen måste detta ske med uphängningsanordningar som infästes i konstruktionsjärnen. Installationerna får inte sticka ut i hallen utanför pelarna mer än 350 mm 15. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. Elentreprenör drar fram elkaft till läge för apparatskåp i apparatrum Övrig elinstallation ingår i tvätt- och reningsanläggningen. Rörentreprenör avsätter tappvarmvatten och tappkallvatten i apparatrum. Övrig rördragningar ingår i tvätt- och reningsanläggningen. I apparatrum installerar Rörentreprenör golvbrunn ansluten till spillvattenrör som går till system för rening. Dessutom avsättning på avlopp för renat spillvatten. Markentreprenör installerar slamavskiljare, oljeavskiljare och bufferttank och drar rör till byggnaden. Rörentreprenören fortsätter med rör under byggnaden. Markentreprenören drar tomrör för el, tryckluft, larm och tryckrör från pump hela vägen från utvändiga brunnar in till apparatrum. 16. UTRYMMESPLANERING För att samordning på arbetsplatsen skall kunna ske i tid före arbetenas påbörjande skall entreprenören i anslutning till byggmöten tillsammans med den för samordningen ansvarige detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir oläglig med hänsyn till åtkomlighet. 14. TILLVERKNING 1. Leverantören svarar för att materielen uppfyller de fordringar och fullgör de prestanda som angivits i denna specifikation även som i övrigt fyller ställda krav enligt gängse

12 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) standard på säkerhet, funktionsduglighet, ändamålsenlighet, styrka och hållbarhet. 2. Material- och komponentval samt konstruktion skall syfta till lägsta möjliga underhållskostnad under anläggningens hela livslängd. 3. Material i anläggningen skall tåla aktuell miljö. System och/eller komponenter i an-läggningen särskilt utsatta för korrosion skall utföras med förstärkt korrosionsskydd. 4. De i anläggningen ingående elektriska komponenterna skall anpassas efter de krav som ställs på denna typ av anläggning. 15. DRIFTSÄKERHET OCH UNDERHÅLL Underhålls- och reparationstekniska metoder för system och komponenter i utrustningen skall vara dokumenterade och ingå i anläggningens dokumentation samt ingå i utbildningen av driftspersonalen. Definition av driftsäkerhetsdata MTBF = medeltid mellan fel. MTTR = medelreparationstid inklusive felsökning, byte av felaktig del och funktionsprovning. Fel är alla händelser som sänker anläggningens specificerade funktion. Till fel räknas inte störningar som orsakats av felaktigt handhavande. total drifttid under garantitiden MTBF = totalt antal fel under garantitiden summan av reparationstiderna under garantitiden MTTR = totalt antal reparationer under garantitiden Driftsäkerhet. Krav: MTBF skall vara högre än: 500 timmar MTTR skall vara mindre än: 1,0 timmar Om anläggningens MTBF och MTTR inte uppfyller ställda krav skall konstruktionen modifieras utan kostnad för beställaren och garantitiden förnyas till dess att kraven för MTBF och MTTR uppfylls.

13 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) P PK PKB PKC APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT PUMPAR, KOMPRESSORER M M PUMPAR LUFTKOMPRESSORER PL PLB PLC PLC.411 PMB PMB.211 BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM ÖPPNA CISTERNER FÖR LAGRING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM EXPANSIONSKÄRL O D Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Silfilter PN RÖRLEDNINGAR M M Entreprenör är ansvarig för kostnader, som åsamkas beställaren genom kvarlämnade föremål eller föroreningar i rör. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. Omonterade rör som förvaras på arbetsplatsen ska vara tillslutna med skyddslock. PNP PNQ RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADSKONSTRUKTIONER RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG Upphängning av horisontal rörledning på väggar i hangarhallar Rörstråk förlagda utefter hangarväggar skall monteras med minst 300 mm fritt mellan vägg och isolerat rör för att ge plats till vertikala passager av installationer närmare vägg. Vid 500 djupa pelare gäller i stället detta som fritt mått. Konsoler och övriga upphängningsanordningar ska ingå. Konsoler ingående i bygghandlingar finns med för att erhålla ett enhetligt utförande och får nyttjas. PNR PNS PNT RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTION RÖRLEDNINGAR PÅ STÖD I BYGGNADSKONSTRUKTION RÖRLEDNINGAR I TOMRÖR ELLER SKYDDSRÖR I BYGG- NADSKONSTRUKTION

14 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) PN-.2 Ledning av stålrör Svetsfog, konventionell svetsning Svets skall utföras så att krav avseende yttre diskontinuiteter och formavvikelser enligt svetsklass WD-T4 i SS minst uppfylls och avvikelser inte överstiger vad som tillåts enligt WD-T4 i SS Bedömning av svets skall göras av svetsteknisk sakkunnig genom syning. Vid bedömningen skall hänsyn också tas till de påfrestningar som konstruktionen, där svetsen ingår, kan utsättas för. Svetsfog för rörledning av rostfritt stål För svetsning av rör av rostfritt stål gäller följande komplettering till AMA-texten. Svetsande företag skall ha giltig svetslicens för aktuellt material och svetsmetod. Entreprenören skall ha dokumenterad erfarenhet av svetsning i rostfritt stål. Entreprenören skall i anbud redovisa svetsprocedur samt påverkan på rundmaterialet. Svetsmetod skall anpassas till rörmaterial, transporterat medium samt yttre miljö. Följande rekommendation utgör vägledning för svetsning av rörledningar av rostfritt stål. Svetsning skall ske med TIG samt invändig skyddsgas. Erforderlig omsättning med skyddsgas skall upprätthållas. Maximal tillåten syrehalt vid svetsning av SS 2333 är 25 ppm. Skyddsgasspolning skall ske tills temperaturen vid svetsstället sjunkit under 250 C. Som oxidbild (färg) invändigt godtas endast svag ljusgul färg. Svets skall skyddas mot oxidation och uppvärmning så att utarmning av ingående legeringsämnen ej sker. Ett grundläggande krav är att svetsen samt närliggande område skall ha samma korrosionsbeständighet som rör och rördelar. Utvändigt skall svetsfogar betas med betpasta anpassad för aktuell svetsning. Svetsning av rörledning med dimension upp till 100 mm skall företrädesvis ske med svetsautomat. Provtryckningsvatten skall dräneras ut samt urblåsas med tryckluft, så att pölbildning med anrikning av klorider förhindras. PN-.211 PN-.211 PN-.22 PN-.3 PN-.31 PN-.311 PN-.5 Ledning av gängade stålrör av handelskvalitet Ledning av ståltuber av handelskvalitet Ledningar av rör av legerat stål Ledningar av kopparrör Lödfog för kopparrör Lödning skall utföras med silverhaltig fosforkopparlod med minst 5% silverhalt enligt DIN Fogning med lödfri koppling av kopparrör Koppling på rörledning genom golv i utrymme med vattentät beläggning av plastmatta skall placeras minst 100 mm från golv. Ledningar av raka kopparrör Ledningar av icke ytbehandlade raka kopparrör Ledningar av plaströr

15 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING EXPANSION, SKYDD M M AV RÖRLEDNING PPC PPC.1 PPC.11 PPC.3 RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M Fästdon, fixeringar, styrning m m Fästdon till rörledningar Rörgenomföringar PS PSB.1 PSD.3 PSE.31 VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM. Kulventiler Styrventil med fabriksmonterat ställdon Backventiler i vätskesystem UG UGC UGE UGE.3 MÄTARE MÄTARE FÖR TRYCK MÄTARE FÖR FLÖDE Mätare för flöde, rörmonterad

16 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) SC SCC EL- OCH TELEKABLAR MM INSTALLATIONSKABLAR Kablar ska vara av typ EKLK eller motsvarande. SK SKB.51 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER Apparatskåp AS2 Appatatskåp skall vara utförda i kapslingsklass IP43. Apparatskåp skall vara fabrikstillverkat eller sammanbyggt av fabrikstillverkade enheter. Apparatskåp skall vara av stål effektivt rostskyddsbehandlat med zinkkromatprimer samt invändigt och utvändigt slutmålade i standardfärg. Apparatskåp skall ha fack för förvaring av teknisk dokumentation. Monteras insida dörr. Apparatskåp skall förses med tätningsdon e d för anslutning av kablar. Kabel införs genom för kabeln anpassat tätningsdon och ansluts till plint. Outnyttjat tätningsdon skall förses med avslutningspropp, tätningsbricka e d. Anslutning av utgående kablar skall ske uppåt i skåp. För beräkning av kyla skall antas att max omgivningstemperatur är 35 C. Entreprenören ansvarar för att angivet temperaturkrav uppfylls. Ledningar mellan brytare, kontaktorer, apparater och kopplingsplintar skall förläggas i ledningskanaler. Fri längd, utanför kanal, får vara högst 150 mm. Apparatskåp skall utföras för TN-S-system och med diazed-säkringar. Apparatskåp uppställt på golv, mot vägg, skall fästas i väggen. Fritt uppställda apparatskåp skall fästas i golv. Apparatskåp skall utföras med två skilda utrymmen. Centralutrymme för huvudbrytare, centraler, diazed-säkringar, strömskenor och apparatutrymme för reläer, motorskyddsbrytare, kontaktorer och övriga apparater samt enheter i front. Respektive utrymme skall förses med egen dörr. Apparater placeras med centrum lägst 400 mm över färdigt golv inklusive reservutrymme. Dock kan transformatorer och likriktare placeras lägre om säkringar flyttas upp till högre höjd. Dörr till centralutrymme skall kunna låsas med vred. Dörr till övriga utrymmen skall endast kunna öppnas med särskilt verktyg. Golvskåp skall förses med sockel samt tät plåt mellan apparatskåp och sockel.

17 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) Apparatutrymme Apparater, reläer, kontaktorer o d skall monteras på DIN-skenor mellan horisontella ledningskanaler. Apparater med inställningsvred etc för injustering monteras lägst 800 mm över färdigt golv. DIN-skenor för apparater skall ha 25% reservutrymme. DIN-skena för kopplingsplintar skall ha reservplats för ytterligare 20% plintar. Samtliga kablar uppkopplas till plint med tillåtet undantag av huvudmatning och kablar till motorer. Apparatskåpsfront Apparater som manöverkopplare, återställningsapparater, fel- och driftindikeringar etc monteras i dörr till apparatutrymme. Manöveromkopplare utförs enligt SLD.3. Lysdioder för fel- och driftindikering utförs enligt SNT.162. Apparatplacering i dörrfront mellan 1000 mm och 1800 mm ö f g. Leverans Apparatskåp skall före leverans från verkstad kontrolleras och funktionsprovas. Tillverkning av apparatskåp får ej påbörjas innan beställaren beretts tillfälle att yttra sig över handlingar för d:o. Apparatskåpet skall CE-märkas. Skåpet betjänar För i entreprenaden ingående pumpar och aggregat med tillhörande styr- och övervakningsapparater. SKF.32 SKF.5 Lastbrytare och lastfrånskiljare för högst 1 kv Startkopplare, pådrag m m för högst 1 kv Startkopplare skall förses med 3-poligt termiskt överlastskydd. Startkopplare skall, där inte annat anges, vara av kontaktortyp och försedd med lägesindikering. Det åligger entreprenören att inhämta uppgifter för dimensionering och inställning av överströms- och överlastskydd från aktuell motorleverantör.

18 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) Överlastskydd skall klara två på varandra följande starter från stillestånd utan att lösa ut. Termiskt överlastskydd skall vara av instickstyp. Termiskt överlastskydd skall vara omställbart för manuell eller automatisk återställning. Termiskt överlastskydd skall vara försett med slutande och brytande kontakt för anslutning till skilda kretsar. Kontaktor i startkopplare skall dimensioneras för direktstart enligt AC3. Se SEN Motorskydd skall klara start av motor med varma bimetaller, d v s dimensioneras efter tidströmskurvan för kontinuerlig drift. Kortslutningsskydd skall koordineras med startkopplare enligt krav i bilagac till SEN SKF.51 Motorskyddsbrytare Startkopplare skall dimensioneras för direktstart enligt AC3 (SEN ). Man.spänning: 230 V, 50 Hz SKF.62 Lågspänningskontaktorer Kontaktorer skall vara av instickstyp. SKF.72 Säkerhetsbrytare för högst 1 kv Säkerhetsbrytare skall vara utförda i kapslingsklass IP 65. Säkerhetsbrytare skall finnas för varje motorgrupp och vara placerad i omedelbar närhet av ifrågavarande motor. Samtliga motorer förses med säkerhetsbrytare. Hjälpkontakt, 230 V, 10 A, skall bryta manöverkrets för tillhörande kontaktormotorskydd. Säkerhetsbrytare skall vara låsbar i både till- och frånläge.

19 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) YT YTB MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONSSYSTEM Hela installationen märks. Tillverkningsskylt utföres enl. Bilaga 1 YTB.15 YTB.18 YTB.25 YTB.28 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Märkning av styr- och övervakningsinstallationer Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Skyltning av styr- och övervakningsinstallationer YTC YTC.15 YTC.18 YU YUC.5 PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Provning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Provning av styr och övervakningssystem TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Av entreprenören översatta handlingar ska även levereras på originalspråket. Original ska ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. Bygghandlingar Entreprenör ska överlämna och inhämta information till/från GE och övriga entreprenörer avseende sådana uppgifter som kan påverka anläggningens slutliga utformning. Beställaren kommer att utöva kontroll av dimensioneringsarbetet. Ritning eller annan handling får ej distribueras till arbetsplatsen utan att beställarens kontrollant tagit del av handlingen. Granskningshandlingar skickas till beställaren i två omg. Beställarens granskningstid är 8 arbetsdagar. Godkännande av handlingarna måste inhämtas innan handlingarna får användas som arbetshandlingar. Godkännande betyder dock inte att beställaren övertar ansvaret för handlingens riktighet. För apparatskåp gäller granskning av följande: - Monteringsritningar över apparatskåp och apparatlådor. - Kretsscheman. - Yttre förbindningsscheman eller förbindningstabeller. - Skyltlistor. - Apparatlistor. - Kabeltabeller. Efter godkännande överlämnas 5 ex. till beställaren för distribution till berörda parter.

20 Hkpflj Malmen K / ( 28 ) YUE YUH YUH.5 YUH.8 YUK YUK.5 YUK.8 YUP UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER. Driftinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Driftinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER. Underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Underhållsinstruktioner för styr- och övervakningsinstallationer INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL YY YYV ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Under den löpande garantitiden ska beställaren vidta de serviceåtgärder (smörjning, rengöring o dyl) som enligt tillverkaren föreskrivs för de enskilda sakvarorna. Dock ska minst två servicebesök per garantiår utföras, varvid det sista besöket ska ske inom 30 dagar före garantitidens utgång. Tidplan för servicebesök upprättas i samband med slutbesiktningen. Vid varje besök överlämnas, av servicetekniker undertecknad, servicerapport till driftchefen.

21 PRINCIPRITNING FÖR SKYLTAR Bilaga 1 Typ Skylt Märkobjekt MIN A 101 SYSTEM LB01, LB MIN Aggregatrum ex kylmaskinrum, fläktrum, undercentraler MIN TRYCKKAMMARE LB MIN Tryckkammare, sugkammare, inspektionslucka MIN LB01 - TF01 DEL A PLAN 2, DEL C PLAN MIN Huvudkomponent ex aggregat, pump, fläkt, apparatskåp, kyltorn 4 MIN 80 TEMPERATURGIVARE MIN 30LB01 - LR1 4. Huvudkomponent som ingår i sammanbyggt aggregat ex värmeväxlare, kompressor, filter eller slutapparat ex blandningsbox MIN 60 5 LB01-GT11 TEMPERATURGIVARE MIN Givare, styrdon, styrfunktionsenheter, hjälpdon 6 6. Avstängningsventil, strypventil, 35 spjäll, konstantflödesdon VS2-AV MIN 32 8 MIN 70 7 LB01 - GP1 SLUTTRYCKFALL 150 Pa MIN Differenstryckmätare MIN 50 8 VENTILATION LB01 - TL MIN Manöverdon ex timer, pådrag etc

22 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 1 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING SYFTE Inom Fortifikationsverket pågår framtagning av riktlinjer för ett gemensamt märksystem, rörande samtliga discipliner inom fastighetsautomation. Anvisningarna är tänkt användas som styrmedel för att upprätthålla strukturen på system och komponenter, inom hela Fe s fastighetsbestånd. I avvaktan på dessa anvisningar, Handbok Märksystem, kommer anvisningarna i bilaga 4 (och som berör STYR) att användas vid framtagning av förfrågningsunderlag STYR. Övriga anvisningar i Handbok Märksystem påverkas inte av bilaga 4. Anvisningarna i Handbok Märksystem, skiljer sig från anvisningarna i bilaga 4, på följande två märkbara punkter: 1. Genomgående består System- och Komponentbeteckning, i bilaga 4, av två bokstäver och två siffror. Tex. får cirkulationspump för värme beteckningen PV, följt av ett löpande nummer, tex 01. Pump för varmvattencirkulation heter då PC osv. I Handbok Märksystem förekommer en till tre bokstäver, för att beskriva olika System och Komponenter. 2. För komponenter STYR är det så att beteckningar i bilaga 4 (genomgående) följer den tidigare gällande branschpraxis. Undantag förekommer dock. I Handbok Märksystem tillämpas inte den i dag gällande branschpraxis. Bilaga 4 är således tänkt att användas av både konsulter, konstruktörer och programmerare vid om- och/eller nybyggnation, så att ett enhetligt beteckningssystem används av alla aktörer för samtliga installationer. Anvisningarna i bilaga 4 vill: Dels beskriva hur system och komponenter, anslutna till SÖ, skall betecknas. Dels hur anslutna tekniska installationers komponenter (andra än STYR) skall betecknas. Anvisningarna i bilaga 4 tar även upp: Olika mediers färgsättning vid visning i SÖ-systemets bildskärm 2 ALLMÄNT Om SÖ-systemets operatörer (Fe s driftfolk), på ett effektivt sätt, skall kunna utnyttja detta verktyg krävs ett enhetligt beteckningssystem, vilket lättast sker genom att det i SÖ upprättas en s.k. komponentdatabas. För varje komponent, som kan bli föremål C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

23 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 2 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING för en kontroll av något slag, skall densamma registreras i SÖ och kräver därför en unik beteckning. Ett ID-begrepp. Det är alltså viktigt att alla system och/eller komponenter, inom samtliga discipliner och som kan vara av intresse att registrera i SÖ också blir registrerade. I korthet blir kontentan av detta att ett system och/eller en komponent erhåller samma IDbegrepp I SAMTLIGA HANDLINGAR i ett pågående projekt. Ett enhetligt beteckningssystem underlättar också fältarbetet genom att skyltar, dokumentation och PLC-programmering samordnas. 3 BETECKNINGSSYSTEM För Malmen är beteckningssystemet (ID-begreppet) uppbyggt på följande sätt: ETABLISSEMANG - BYGGNAD SYSTEM - KOMPONENT För MALMEN är etablissemangsnumret För FMV är etablissemangsnumret För KVARN är etablissemangsnumret K0043 K0050 K0052 Exempel: K LB01-GT101 MALMEN BYGGNAD LUFTBEHANDLINGS- AGGREGAT LB. 01 STÅR FÖR LÖPNR INOM By 117 REGLERANDE GIVARE TEMP, GT1. 01 STÅR FÖR LÖPNR INOM LB01 Etablissemang består av ett K- eller G-nummer. Byggnad består av tre siffror. System består av: Två bokstäver för system och två siffror för löpande nr. Komponent STYR består av: Två bokstäver för typ av komponent, en siffra för funktion och två siffror för löpande nr. Totalt får en beteckning bestå av max. 32 tecken. C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

24 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 3 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING I samband med upplägget i SÖ-systemets komponentdatabas (taggnamn) så är det vanligt att man göra en del tillägg till grundbeteckningen. Allt för att det skall gå att söka längre ner i systemet. Vanliga tillägg är tex: Rumsnummer 123 Börvärde BOV Larm Manöverspänning MSP Driftindikering IND 3. 1 BETECKNINGSSYSTEM - ALLMÄNT Nedanstående beteckningssystem för System/Komponent utgör bara ett förslag i dagsläget och omfattar inte alla discipliner. I väntan på FORTV anvisningar gäller nedanstående. Där System-/Komponentbeteckning saknas skall Fe s driftsida tillfrågas, för att medverka till lämpliga beteckningar. BETECKNING KLARTEXT ANMÄRKNING Systembeteckning: 52 Försörjningssystem: KV Kallvatten VV Varmvatten 54 Brandsläckningssystem: 55 Kylsystem: KB Köldbärare KM Köldmedia 56 Värmesystem: VP Värme primär Fjärrvärme VS Värme sekundär Shuntat VV Varmvatten VÅ Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem: LB Luftbehandling Sammansatt EB Efterbehandling Värme, kyla TF Tilluftsfläkt Enskild FF Frånluftsfläkt Enskild BETECKNING KLARTEXT ANMÄRKNING TA Tilluftaggregat CA Cirkulationsaggregat C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

25 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 4 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING CK Cirkulationskylare CV Cirkulationsvärmare 63 Elkraftsystem 64 Telesystem BL Brandlarmcentral Komponentbeteckning 5 VVS- och kylsystem PK Pump, kyla PV Pump, värme PÅ Pump, återvinning PC Pump, cirkulation VV-cirkulation SG Shuntgrupp VB Varmvattenberedare EB Elberedare EX Expansionskärl AV Avstängningsventil RV Reglerventil, injustering VX Värmeväxlare KA Kylaggregat 55 Kylsystem: KA Kylaggregat KK Kylkompressor KF Kondensorfläkt 64 Telesystem SW Switch/Dataväxel Fiber 81 Styr och övervakningssystem för fastighetsdrift Se även tabell 1-4 i denna bilaga AS Apparatskåp SÖ Styr- och Övervakningssystem Generell benämning C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

26 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 5 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING BETECKNINGSSYSTEM SÖ Nedanstående beteckningssystem för Komponent utgör bara ett förslag i dagsläget. I väntan på FORTV anvisningar gäller nedanstående. Där Komponentbeteckning saknas skall Fe s driftsida tillfrågas, för att medverka till lämpliga beteckningar TABELL 1 GIVARE Med dagens moderna Styr- och Övervakningssystem så är A och O att mäta, registrera och övervaka. Om det så bara är ett larm, som skall presenteras, så vill man veta vid vilken temperatur, tryck, volym etc. det var som initierade larmet. Har man detta som utgångspunkt så skall alltid analoga givare föreskrivas/installeras! Tabell 1 får gälla som en i dag använd branschpraxis. Utgångspunkten för tabell 1 är att givare väljs efter sin grundfunktion. Ex: o o En kontinuerligt reglerande givare i tilluften till LB01, där larm skall utgå vid över-/undertemperatur på tilluften och där temperaturen skall presenteras i SÖ-systemets bildskärm, skall alltså ha beteckningen LB01-GT101. Är funktionen för en givare bara den att i första hand registrera tex. en temperatur, så skall givaren ha beteckningen LB01-GT401. Tabell 1 - Givare FUNKTION TEMPERATUR TRYCK FLÖDE FUKT NIVÅ ANALYS KONCENTR HASTIGHET VARVTAL EL kw/kwh VÄRMEMÄNGD KALLVATTEN VARMVATTEN Kontinuerligt reglerande GT1 GP1 GF1 GM1 GL1 GX1 GS1 Kontinuerligt begränsande GT2 GP2 GF2 GM2 GL2 GX2 GS2 Kontinuerligt styrande GT3 GP3 GF3 GM3 GL3 GX3 GS3 Kontinuerligt mätande GT4 GP4 GF4 GM4 GL4 GX4 GS4 Stegvis reglerande/styrande GT5 GP5 GF5 GM5 GL5 GX5 GS5 Stegvis larmande GT6 GP6 GF6 GM6 GL6 GX6 GS6 Stegvis brandvakt GT7 Stegvis frysvakt GT8 Stegvis flödesvakt GP7 Stegvis filtervakt GP8 Stegvis rökdetektor GX7 Stegvis hastighetsvakt GS7 Enligt specifikation GT9 GP9 GF9 GL9 GX9 GS9 Kontinuerligt mätande El Kontinuerligt mätande energi Kontinuerligt mätande kallvatten Kontinuerligt mätande varmvatten TABELL 2 STÄLLDON SPJÄLL EM4 QM4 KM4 VM4 C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

27 KONSULT INOM FASTIGHETSAUTOMATION TELEFON: E-POST: BILAGA 4. MÄRKNING DOKUMENTNAMN 8 STYR OCH ÖVERVAKNING PROJEKTNAMN K0043 Tillfälligt STYR-PM, MALMEN, Linköping STATUS 81 STYR- OCH ÖVERVAKNING FÖR FASTIGHETSDRIFT SIDA NR PROJ.NR 6 HANDLÄGGARE Björn Bolsing DATUM ANTAL SIDOR 7 UPPDRAG NR SENASTE ÄNDRING Vid val av spjäll och ställdon för spjäll så bör alltid spjäll och ställdon levereras som en prefabricerad enhet. Därför skiljer man inte på ställdon och spjäll, när det gäller STYR, utan använder en gemensam beteckning, tex. ST101. För rökgasspjäll är detta ett krav, annars gäller inte klassningen av spjället TABELL 2 STÄLLDON VENTIL Precis som i fallet med Ställdon/Spjäll finns heller ingen anledning att skilja på Ställdon/Ventil, som olika komponenter, då det gäller namnge en reglerventil. Att det kan vara olika leverantörer är inget skäl. Tabell 2 ställdon. FUNKTION BET ANM STÄLLDON SPJÄLL: Ställdon och spjäll benämns som en enhet. Ställdons läge vid energibortfall anges med symbol. Funktion framgår av driftbeskrivning. EÖ ES BEHÅLLER SITT LÄGE Kontinuerlig verkan Tvåläges ST1 ST2 STÄLLDON VENTIL: Ställdon och ventil benämns som en enhet. Ställdons läge vid energibortfall anges med symbol. Funktion framgår av driftbeskrivning. EÖ ES BEHÅLLER SITT LÄGE 2-vägs SV1 Fjärrvärme 2-vägs SV2 Värme/kyla 3-vägs SV3 Värme/kyla Magnetventil SV4 Allmänt Självverkande SV TABELL 3 DIGITALA MÄTARE FÖR UPPKOPPLING MOT SÖ Precis som i exemplet med val av givare (analoga i första hand) så väljer man i dag mätare, för media av olika slag, där man kan avläsa flöde, temperatur, flöde/tidsenhet, kw etc. Det finns egentligen ingen anledning att inte välja analoga mätare. Följaktligen kan man då se på en mätare som en givare. Se även tabell 1. Tabell 3 Digitala mätare. FUNKTION BET ANM Kallvattenmätare KM4 För samtliga mediamätare gäller att dessa skall vara försedda Varmvattenmätare VM4 med integreringsverk och kommunikationskort för uppkoppling mot SÖ. För mätarna gäller också att de skall vara visuellt Värmemängdsmätare QM4 avläsbara på plats. Elmätare EM TABELL 4 ÖVRIGT C:\Documents and Settings\Björn Bolsing\Mina dokument\bma 1\FORTV Linköping\Styrhandlingar, övrigt\styr-pm\tillfälligt STYR-PM\Bilagor till tillf. STYR-PM\Tillf. STYR-PM, Bilaga4_Ä1.doc

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING

K0043.021.03/80.951 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BYGGNAD 21 FLYGTJÄNSTBYGGNAD BESKRIVNING SÖ-SYSTEM BYGGHANDLING Antal blad 23_(105) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank

Dieselsprinklerpump. OPTIONER Värmeväxlare Varvtalsreglering Motorvärmare Uppsamlingskärl till dieseltank Dieselsprinklerpump Dieselsprinklerpump är uppbyggd på en balkram med komplett startfärdigt aggregat med pump, dieselmotor, tank, automatikskåp, kylvatten, reservdelar, ljuddämpare, flexslang och startbatterier.

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1.

APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE. Specifikationsmatris RA PJE/1. P PJ PJE PS APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT VÄRMEVÄXLARE, KONDENSORER OCH FÖRÅNGARE TAPPVATTENVÄRMARE Röranslutningar i vattenvärmare ska vid leverans vara försedda med skyddsförslutning

Läs mer

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 56 VÄRMESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 VÄRMESYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 4 PLC.41

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007

OFFERT. Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE HELAUTOMATISKT TRESTEGS VATTENBASERAT TVÄTTSYSTEM FÖR GODS I KORGAR TILLVERKAT/LEVERERAT HÖSTEN 2007 Vår referens Kent Larsson OFFERT Sidor 1 Offert nr. Datum 1723/10 10-12-08 Er referens Adressat Betalningsvillkor Leveranstid Leveransvillkor Se nedan Se nedan Se nedan Specifikation BEGAGNAT ERBJUDANDE

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun

Reviderad: 2010-12-07 Upprättad: 2007-12-28 Handläggare: Bo Löfvenberg STYRDOKUMENT VS. Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-12-28 : STYRDOKUMENT Fastighetsförvaltning, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas av projektörer som upprättar förfrågningsunderlag

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om installation av CO 2 -anläggning i köksventilation; beslutade den 8 februari 2001. Sjöfartsverket föreskriver 1 följande

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN

TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN Vårdsystem FM M7782-45096 Sida av 5 FMV VO Logistik 4 540:62774/2005 MVSCHG TANKBIL,TSLV 2005 TANKBIL DISTRIBUTION, TANKSLÄPVAGN MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Kontroll och översyn enligt Materielvårdsschema

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv

Rubrik Riktlinjer vid byggnation av operationssalar och förberedelserum utifrån medicintekniskt perspektiv 1 av 9 1 Innehållsförteckning 2 Syfte... 2 3 Omfattning... 2 4 Ansvar... 2 5 Tillhör rutin... 2 6 Utförande... 2 6.1 Allmänna krav... 2 6.2 Installationskrav gas... 3 6.2.1 Allmänt... 3 6.2.1.1 Gasuttag...

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Montageanvisningar Drift- och Underhåll

Montageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G ontageanvisningar Drift- och Underhåll O N T E R I N G S A N V I S N I N G Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI 30 - EI 120 Ritn.nr. 31654-A, dat.

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r.

~ lida LcsD~-\o--tZ/ r. ~ lida LcsD~-\o--t"Z/ r. II&.>l.'LIDI Richardson Ing-byrå Rörstrandsgatan 62, 113 33 Stockholm, Telefon 070-4177622, Fax 08-34 46 Il Postgiro: 782159-8 Bank~iro:5805-5534 Org.nr: 4i1~lIiiIm~, E-post: Innehar

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren

VÄLKOMNA! Tomas Fagergren VÄLKOMNA! Tomas Fagergren 1 Historik 2 Installationsbrandskydd - 2008 3 Ventilation och brandgaskontroll - 2012 4 Temadag - ventilationsbrandskydd 5 5 BBR 19 5:5332 Imkanaler Imkanaler med tillhörande

Läs mer

B Engström konsult ab

B Engström konsult ab 1(5) B Engström konsult ab Runstensvägen 26, 446 35 ÄLVÄNGEN, Tel. 0303-746 373 RÅD & ANVISNINGAR PROJEKTERING AV LIVMEDELSLOKALER PLANERING Anvisningarna avser ny- och ombyggnad av livsmedelslokal Livsmedelslokalerna

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36

AMA-nytt AMA VVS & Kyl 1/2012. AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 INNEHÅLL AMA VVS & Kyl 09 8 Styr- och övervakningssystem... 36 B L Förarbeten, hjälparbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning, röjning m m... 36 Puts, målning, skyddsbeläggningar, skyddsimpregneringar

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - Information för elinstallatörer. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - Information för elinstallatörer Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler producerar egen el Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING

FÖRSVARSSTANDARD FÖRSVARETS MATERIELVERK 2 1 (8) MILJÖPROVNING AV AMMUNITION. Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING 2 1 (8) Grupp A26 MILJÖPROVNING AV AMMUNITION Provning i fukt, metod A och B ORIENTERING Denna standard omfattar metodbeskrivningar för provning av ammunition. Främst avses provning av säkerhet, men även

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

BILAGA 3 Leveransplan

BILAGA 3 Leveransplan BILAGA 3 Leveransplan Bilaga till CAD-kravspecifikation med förvaltningsinformation Version 1.0 Senast reviderad 2007-10-01 Ett samarbete mellan: Bilaga 3 Leveransplan 2 (10) Innehållsförteckning 1 Leveransplan...3

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning

Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL monteras i returen, justerbar inställning Användning AVPL används på primärsidan på värmeväxlare i mindre anläggningar typ en- eller tvåfamiljshus. Regulatorn kan

Läs mer