Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-17:45

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45"

Transkript

1 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande t o m 55 Bo Dannegren (C) Marianne Lantz (M) ) t.o.m. 58 Majvor Wallin (S Kristina Bengtsson (C) Peter Jansson (S) Eva Bengtsson (S) för Bengt Hackberg fr. o. m 56 Håkan Nylander (M) för Marianne Lantz fr. o. m 59 Owe Hjortmarker (FP) Per Ola Svensson, sekreterare Anders Ramberg, förvaltningschef Lena Davidsson, inspektör Per-Anders Johansson, inspektör Jennie Eriksson, inspektör Ingela Danielsson, kommunekolog Moa Jeppsson, studerande Paragrafer Justering Ordföranden samt Bo Dannegren Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokollet justerat och anslaget Ordförande... Anders Hellström Justerare... Bo Dannegren Underskrift... Martina Emretsson

2 52 Bacchus 1 Detaljplanesamråd. Remiss från stadsbyggnadskontoret dnr KS 2010/225 Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: Trots att nämnden är försiktigt positiv till bebyggelseutvecklingen inom kvarter Bacchus kan nämnden med nuvarande utformning av trafikmatning till området inte förorda ett genomförande av planförslaget. Nämnden vill se att alternativ till Kattegattsvägen som tillfartsled studeras. När alternativa vägsträckningar undersökts är nämnden beredd att ta ställning i frågan. Nämnden anser att pågående planarbete med Bacchus 1 och Fibern 1 skall betraktas i ett sammanhang för att på bästa sätt begränsa eventuellt kommande störningar. Ett exempel på detta kan vara att de båda planområdenas behov av infrastruktur sammanvävs för att närliggande bostäder skall tillförsäkras en god boendemiljö. Trafiksituationen med tung trafik över Söderbron måste beaktas och i förlängningen sannolikt begränsas med avseende på miljömålet god bebyggd miljö. Vidare belyser nämnden återigen problematiken kring en kombination av verksamheter på Ätrans västra sida och bostäder på den östra sidan. Det är inte uteslutet att bebyggelse enligt föreliggande förslag medför inskränkningar för befintliga verksamheter på Ätrans västra strand. För att få en så exakt bild som möjligt av bullersituationen krävs ytterligare bullerberäkningar och simuleringar från samtliga verksamheter på västra sidan (inklusive stenlastningen, LTN, Terminalen m.fl.). Riktvärden för externt industribuller enligt naturvårdsverkets råd och riktlinjer (1978:5 ), Externt industribuller allmänna råd skall tillämpas fullt ut. Nämnden känner inte till några avstegsfall där begreppet tyst sida har ansetts motiverat i industribullersammanhang. Att kompensera en bullrande sida med fönster mot sida där den ekvivalenta ljudnivån utomhus från verksamheter vid fasad inte överstiger gällande riktvärden bedöms därmed inte som en godtagbar lösning. Första stycket av planbestämmelsen under rubriken Störningsskydd t.o.m. - maximala ljudnivån nattetid kl inte överstiger 55dBA bör därmed tas bort. Samtliga nyetablerade bostäder inom plan skall ha tillgång till uteplats med ljudnivåer understigande gällande riktvärden (70dBA som maxvärde). För lägenhetshotell skall inomhusriktvärden understigas inomhus. Förorenad mark Nämnden har tidigare lämnat synpunkter i ärendet (yttrande daterat ) men vill här förtydliga kravet på tillräckligt detaljerad provtagning av fastigheten. Orsaken är de uppgifter i Skånska cementgjuteriets rapport från 1974, där det bl.a. framgår att det som fyllnadsmaterial vid anläggande av piren använts m 3 muddermassor från Ätrans botten samt m 3 fyllnadsmaterial från diverse schakter inom kommunen samt inköp. Dessa m 3 fyllnadsmaterial kan innehålla föroreningar i halter som gör marken olämplig för bostadsändamål. 2 (26)

3 52 forts. Innan projektet med markprovtagning startar skall miljö- och hälsoskyddsnämnden ta del av provtagningsplanen. Detta för att få inblick i hur provtagningsstrategin är upplagd för att kontrollera om marken med rätt åtgärder kan anses lämplig för bostadsändamål. Som målnivå för marken gäller halter summerade för känslig markanvändning. Innan bygglov lämnas skall exploatören visa, med hjälp av en tillräcklig markundersökning, att marken är lämplig för bostadsändamål. Detta skall regleras i planbestämmelse. Naturvård Både Ätran och Skrea strand har ett mycket stort skyddsvärde och det är därför viktigt att dagvatten från vägar och parkeringar renas så att inte vattenkvaliteten i Ätran eller vid stranden försämras. Rening av dagvatten från Bacchusvägen och den förlängda Västerhavsvägen planeras genom infiltration i angränsande dike respektive stenpir/genomsläpplig beläggning. Nämnden anser att underlaget inte på ett tydligt sätt visar att detta kommer att ge tillräcklig rening av dagvattnet. I havet i planområdets västra del mellan land och den sydöstra vågbrytaren har ett område med ålgräs observerats. Ålgräsängar är en ekologiskt mycket viktig marin biotop (fungerar bl.a. som skydd och yngelkammare åt många kommersiella fiskarter samt motverkar övergödning) som idag är hotad. För att bedöma miljökonsekvenserna av anläggandet av en småbåtshamn krävs en utökad marinbiologisk undersökning. Övrigt Som anges i underlaget så kommer det att krävas anmälan/tillstånd för vattenverksamhet för bl.a. småbåtshamn, utfyllnad och damm. Nämnden anser att dessa tillstånd skall vara klara innan planen antas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden betonar att ett antagande av planen strider mot kommunens policy gällande riktlinjer för placering av vindkraftverk, antagen Policyn anger att avståndet mellan sammanhållen bebyggelse och vindkraftverk som minst skall uppgå till 1000 meter. I föreliggande planförslag är avståndet ca 600 meter. Sett ur ett folkhälsoperspektiv är det av stor vikt att strandskogen bevaras. Strandskogen bidrar till att området blir mer attraktivt samt ger en positiv visuell upplevelse, inte minst för de boende inom kv. Bacchus och eventuellt framtida kv. Fibern. Om det i direkt anslutning till småbåtshamnen ska finnas någon form av båtupptagningsmöjlighet bör det intill denna upptagningsplats anläggas en spolplatta för omhändertagande av förorenat tvättvatten från båtbottentvättar. Spolplattans storlek och reningskapacitet bör anpassas efter antal båtupptag i enlighet med bilaga 4 i projektrapporten Miljöanpassat båtupptag (Miljösamverkan Västra Götaland, 2006). För att säkerställa allmänhetens tillträde till vattnet anser nämnden att andelen parkmark bör ökas inom det strandnära området. Stor del av det område som avsatts som parkmark utgörs av en erosionsvall och ett dike som inte kan användas för rekreation och plankartan kan därför ge ett missvisande intryck av storleken på det område som allmänheten kan utnyttja. 3 (26)

4 52 forts. Alternativa energikällor förespråkas av nämnden. Gällande avfallshanteringen bör alternativa metoder som exempelvis sopsug studeras. Slutligen ifrågasätter miljö- och hälsoskyddsnämnden hur det säkerställs att föreslagna kompensationsåtgärder gällande småtärna, åtgärderna i dagvattenutredningen, samt miljökrav under byggtiden genomförs enligt planbeskrivningen? Ärendet Stadsbyggnadskontoret har översänt samrådshandlingar angående detaljplaneförslag gällande Bacchus 1 m.fl. till miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Planförslaget syftar till att skapa en ny blandad stadsdel genom att möjliggöra bostadsbebyggelse med attraktiva lägenheter utmed vattnet vid Ätrans utlopp och inrymma handel och kontor i befintliga byggnader. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 4 (26)

5 53 Rävige 2:24, 3:5, 3:6, 4:3, 5:4, 6:1, Gällsås 4:16 mfl - Tillstånd för uppförande av vindkraftverk vid Äskåsen Remiss från länsstyrelsen dnr Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: A. Ansökan om tillstånd bör avslås med hänvisning till att den planerade verksamheten är olämpligt lokaliserad. Verksamhetens sammantagna miljöpåverkan pekar mot att ändamålet inte kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön i enlighet med 2 kap 6 miljöbalken. Motiveringsgrunder A.1. Fladdermöss och rovfåglar Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör bedömningen att vindkraftsetableringen i området skulle medföra en stor risk för negativ påverkan på skyddsvärda fladdermus- och fågelarter i området. Alla fladdermöss är i Sverige skyddade genom artskyddsförordningen och jaktlagen. Detta innebär i första hand att de inte får fångas eller dödas. Man får inte heller medvetet skada eller förstöra deras fortplantnings- och viloplatser och inte heller avsiktligt störa dem under tiden för fortplantning och flyttning. Fladdermössens jaktområden, flyttvägar och andra platser av större betydelse skyddas även genom det Europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. En inventering har visat att det aktuella området håller en anmärkningsvärd artrikedom med avseende på fladdermöss. Tio olika fladdermusarter har observerats, trots att väderleksförhållandena inte var optimala under inventeringen. Tre av dessa är rödlistade och de sju övriga är relativt vanliga. Flera av de vanliga arterna har dock klassats som högriskarter och har en ökad risk att skadas av vindkraftverk. Den stora mängden observationer av en särskilt skyddsvärd fladdermusart ger området ett mycket högt skyddsvärde. Denna art förekommer regelbundet i området och rör sig över hela området, vilket visar att man inte kan lyfta ut punktvisa lokaler och betrakta dessa som isolerade levnadsplatser för fladdermöss (se bilaga). När man bedömer vindkraftens påverkan på fladdermössens bevarandestatus är det viktigt att beakta att ett större sammanhängande område med jakt- och boplatsmöjligheter behövs för att en livskraftig fladdermuspopulation ska kunna fortleva. I Bedömning av förutsättningar för fladdermöss vid Äskåsen framgår också att området omfattar en mosaik av potentiella jaktmarker för fladdermöss. Nämnden gör bedömningen att vindkraftsetablering i området skulle medföra en stor risk för negativ påverkan på den lokala populationen av denna särskilt skyddsvärda fladdermusart. Denna bedömning stöds av nationella vägledningar som rekommenderar en restriktiv hållning till etablering av vindkraftverk där arten förekommer regelbundet (bilaga). Vindkraftsetableringen berör också häckningen av två skyddsvärda rovfåglar (bilaga). Rovfåglar är en av de fågelgrupper som är extra utsatta för kollisioner med vindkraftverk (Vindval 6467). 5 (26)

6 53 forts. Studier visar även att kollisionsfrekvensen i en vindkraftspark vanligen inte minskar med tiden, vilket visar att fåglar inte lär sig hantera faran (Vindval 6467). Storlom (Fågeldirektivet bilaga 1) häckar i St Trännsjön. Storlommen är känslig för olika former av mänsklig störning och ses som relativt känslig för vindkraft, både när det gäller störning och kollisioner (Eriksson 2009). I området finns lämpliga biotoper för nattskärra, trana, orre och tjäder (alla Fågeldirektivet bilaga 1) och vindkraftsetableringen kan enligt Fågelinventering med bedömning sept 2010 medföra negativ påverkan på dessa arter. A.2. Kantzonseffekter och spridningsmöjligheter Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att vindkraftsetableringen, inklusive ledningsnät och tillfartsvägar, kommer att bidra till en ökad fragmentering av området med risk för negativa kantzonseffekter på värdefulla naturmiljöer och försvårade spridningsmöjligheter för skyddsvärda arter i området. I eller i anslutning till området finns tre Natura 2000 områden, tre naturreservat och ett stort antal nyckelbiotoper. Flera verk planeras i nära anslutning till dessa områden. Exploatering nära dessa områden kan resultera i kantzonseffekter, t.ex. förändrat mikroklimat och förändrade hydrologiska förhållanden, som kan skada områdenas naturvärden. I bevarandeplanerna för Bergs naturskog och Okome-Boa uppges också markexploatering i och i direkt anslutning till områdena vara ett hot mot områdenas naturvärden. Det aktuella verksamhetsområdet omfattar ett värdefullt nätverk av närliggande artrika ädellövskogar och det är viktigt att spridningen av hotade arter mellan dessa biotoper inte försvåras. A.3. Otydlighet i redovisade underlag Nämnden vill påpeka att underlaget till ansökan har varit otydligt och rörigt, då flera olika alternativa placeringar har presenterats. Detta har försvårat bedömningen av lokala effekter på miljö och natur. A.4. Vindbruksutredningen Falkenberg kommun har i sitt underlag till ÖP tagit fram en tematisk studie rörande vindkraft, Vindbruksutredningen. Vindbruksutredningen mynnar ut i utpekandet av två områdestyper, dels områden som är lämpliga för vindkraftetablering och dels områden där vindkraftsetableringar är möjliga att pröva. Den nu aktuella lokaliseringen ligger inte innanför någon av dessa områdestyper. Det är nämndens uppfattning att den framtagna utredningen ska tillämpas och så länge det finns utrymme inom utpekade lämpliga områden så skall dessa i första hand utnyttjas i enlighet med miljöbalkens lokaliseringsprincip. När dessa etableringsmöjligheter är ianspråktagna kan etablering inom den andra områdestypen övervägas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att etableringens olämpliga placering enligt Vindbruksutredningen dessutom understryks ytterligare av de utredningar som redovisas i ansökan. B. Om miljöprövningsdelegationen gör en annan bedömning än miljö- och hälsoskyddsnämnden rörande lokaliseringen och beslutar att inte avslå ansökan vill nämnden anföra följande. Motiveringsgrunder B.1. Följande försiktighetsmått bör vidtas med avseende på naturvårdsfrågor: 6 (26)

7 53 forts. a. Skyddszoner, med en radie av minst 2 km, ska upprättas kring de tre troliga lokalerna för yngelkolonier av skyddsvärda fladdermusarter (bilaga). b. Alla verk i området ska stängas av under de tider då riskerna för kollisioner med fladdermöss är som störst. Detta gäller främst under maj och augusti-september, nattetid och under väderförhållanden gynnsamma för fladdermöss (varmt och svaga vindar) (Vindval Rapport 6467). Under avstängningstiden ska rotorbladen bromsas så att de inte kan rotera utan att producera el. c. Kontrollprogram bör upprättas med syfte att undersöka hur det aktuella området utnyttjas av fladdermöss och i vilken utsträckning fladdermöss skadas eller dödas av vindkraftverken och genomföras under minst 5 år. Etablering av vindkraftverk kan leda till nya jaktvanor hos fladdermöss och detta bör undersökas i kontrollprogrammet. Studier från Tyskland och USA visar att vindkraftverk i höjdlägen i barrskogsområden ibland är mycket farliga för fladdermöss (se ref i Vindval Rapport 6467) och det finns därför extra skäl att undersöka vindkraftverkens effekt på fladdermusfaunan i det aktuella området. d. Den påverkanszon som anges för en av de häckande skyddsvärda rovfåglarna i Kompletterande fågelinventering ska utgöra en skyddszon där vindkraftsetablering inte ska ske (bilaga). e. Verkens planerade placering kommer att försvåra kalkningen av St Bälgsjön och St Trännsjön. För att kalkning ska vara möjlig att kombinera med vindkraftsverksamhet närmare än 1 km från kalkningsobjekten måste vindkraftverken stängas av vid kalkningstillfället. Avstängningen måste kunna ske med kort varsel och stor flexibilitet. Säkerhetsåtgärder för att minimera olycksrisken för helikopterpiloterna måste tas fram av Eon. Eon måste även stå för alla merkostnader som vindkraften kan medföra för kalkningsverksamheten, såsom förlängd flygtid, anläggande av båtiläggningsplats mm. Kortare skyddsavstånd än 300 m bör inte accepteras för att inte riskera flygsäkerheten (Vindbruksutredningen, Falkenbergs kommun). Vid St Bälgsjön planeras verk att placeras inom 300 m från sjön. Utifrån kalkningsverksamheten är Exempel 1, med bara ett verk vid St Bälgsjön, att föredra framför Exempel 2. Hinderbelysning, buller och miljöbalkens lokaliseringsprincip B.2. Verken bör ej tillåtas få ha en totalhöjd överstigande 150 m med hänsyn till den förmodat ökade olägenhetsrisk det vita, högintensiva ljuset medför. In till dess bolaget har visat att vitt blinkade intensivt ljus på höjder över 150 meter inte är mer störande än rött ljus på upp till 150 meter höga verk bör högsta tillåtna höjd vara 150 meter. Bolaget har redovisat en möjlighet att eventuellt få använda radarstyrd hinderbelysning men nämnden anser att bolaget inte redogjort tillräckligt för hur ofta en sådan i praktiken skulle kunna tänkas bli aktiverad och därmed påverka omgivningen med vitt blinkande ljus. B.3. Bullervillkoret bör vara formulerat så att vindkraftsparken inte får orsaka en ekvivalent ljudnivå överstigande 40 dba. Bolaget har i sina förslag till villkor angett ett absolut begränsningsvärde på 45 dba vilket inte får överskridas. Detta anser inte nämnden är rimligt, när praxis sedan många år är begränsningsvärdet 40 dba. Möjligen att bolaget, i likhet med Askomeparkens bullervillkor, får en tidsfrist på ett par år efter driftstart inom vilken en förstagångsbesiktning sker och bullerbegränsande åtgärder kan vidtas vid behov, utan att överskridandet direkt leder till underrättelse av miljöåklagare. Efter denna period bör emellertid parken inte längre tillåtas att ens tillfälligt överskrida 40dBA. B.4. Antalet verk bör minskas till ett antal som medger drift på full effekt utan nedställning. 7 (26)

8 53 forts. I sin worst case bullerberäkning framkommer att bolaget, för att klara 40 dba vid samtliga närliggande bostäder, måste nedreglera samtliga verk med 2-3 dba. Man har i beräkningen också inkluderat den sammanvägda ljudnivån tillsammans med Askomeparkens verk. Även dessa verk är nedställda i beräkningen. Tio bostäder får en beräknad ljudnivå på 39,0 dba eller mer varav två får en beräknad ljudnivå på 40,0 dba. Vägdragningen är en av de mest miljöpåverkande åtgärderna vid en vindkraftsetablering. Ju fler verk desto fler väganslutningar måste etableras. Om flertalet verk i en park inte kan köras på full effekt så är det miljö- och hälsoskyddsnämndens åsikt att man har gjort avsteg från lokaliseringsprincipen, MB 2 kap 6. Den föreskriver att man ska välja plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet. I detta fall bör antalet verk reduceras så att de kvarvarande verken kan köras fullt ut vilket följaktligen kommer att medföra ett mindre antal vägdragningar. Referenser: Rydell mfl (2011) Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss. En syntesrapport. Vindval SNV Rapport 6467 Ericsson (2009) Fåglarna, däggdjuren och vindkraften. Rapport lst Vg 2009:70 En sekretessbelagd del av yttrandet avseende skyddsvärda fåglar och fladdermöss bifogas yttrandet till länsstyrelsen. Ärendet E.ON Vind har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tre alternativa layouter för en vindkraftspark inom det sk Äskåsenprojektet. Länsstyrelsen har översänt ärendet på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 8 (26)

9 54 Skogstorp 1:43 - Anmälan om omlastning av hushållsavfall Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap 9 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 27 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap 3-7 miljöbalken (1998:808), förelägga VIVAB (organisationsnummer ) angående verksamhet omfattandes omlastning av hushållsavfall inom fastigheten Skogstorp 1:43 om följande: 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad bolaget angett i anmälan 2. Verksamheten får i normalfallet inte bedrivas under helger 3. Ytor för hantering av avfall skall utformas på sådant vis att läckage eller spill inte kan ske till omgivningen 4. Bolaget skall vad gäller inkommande och utgående transporter tillse att avfall inte spills utanför avsedd verksamhetsyta 5. Bolaget skall förebygga risken för lukt från anläggningen genom att bl.a. a. minimera tiden för mellanlagring av avfallet så långt det går b. tillse att avfallet i så liten utsträckning som möjligt förvaras öppet mot omgivningen. Container ska vara täckt med lock/presenning när inte lossning sker. c. införa och följa regelbundna städrutiner för området så att avfallsspill med luktpotential inte blir liggande på öppna ytor under exempelvis nätter och helger 6. Bolaget skall tillse att avfall inte kan blåsa utanför verksamhetsområdet och vid behov göra kontroller utanför för att samla in eventuellt utblåst avfall. 7. Bolaget skall tillse att råttor och fåglar hindras från att komma åt avfallet. 8. Buller från verksamheten får som riktvärde inte överskrida följande ljudnivåer utomhus vid närmaste bostad: Vardagar kl db(a) ekvivalent ljudnivå Kväll kl db(a) ekvivalent ljudnivå Natt kl db(a) ekvivalent ljudnivå Natt kl db(a) momentan ljudnivå Söndag och helgdag kl db(a) ekvivalent ljudnivå Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför skyldighet för verksamheten att vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 9. Verksamheten får bedrivas som längst t.o.m Förlängning av tid kan inte påräknas. 9 (26)

10 54 forts. 10. Vid förändring av verksamheten med betydelse för miljön skall en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden göras minst 6 veckor innan ändringen genomförs. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas detta beslut. Information Om verksamheten trots ovanstående försiktighetsmått föranleder oacceptabla störningar för omgivande människor eller miljö kan miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om ytterligare försiktighetsmått. Bolaget bör för övrigt ha kontroll på mängderna hanterat avfall så verksamheten inte blir tillståndspliktig enligt kod Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av mer än ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål Ärendet VIVAB har den 18 april 2012 inkommit med en anmälan om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall (kod 90.40). Anmäld verksamhet gäller en tillfällig lösning på omlastning av Falkenbergs kommuns hushållsavfall till dess att den tilltänkta permanenta gemensamma omlastningsstationen för Falkenberg och Varberg är färdigställd, vilken planeras bli lokaliserad i Himle, Varbergs kommun. Den nu planerade tillfälliga verksamheten är förlagd till en yta som tillhör Smedjeholms avloppsreningsverk. VIVAB menar att eftersom reningsverket redan i dagsläget är en verksamhet varifrån viss luktstörning kan härledas så bör planerad avfallsomlastning lämpligen kunna placeras där. MHN har efter annonsering av ärendet till allmänheten fått in ett antal synpunkter där merparten uttrycker oro för lukt- och bullerstörningar om den planerade verksamheten kommer till stånd. Bedömning Nämnden gjorde en inspektion den 26 april 2012 med anledning av anmälan. Platsen är lämplig i det avseendet att nuvarande avloppsreningsverk redan utgör en viss luktrisk samt att närmast liggande sammahållen bostadsbebyggelse ligger ca 750 m från anläggningen. Närmaste enskilda bostad ligger ca 250 m ifrån. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser att den relativt öppna hanteringen av avfallet kan öka risken för luktstörning samt att avfallstransporterna kan orsaka viss ökning av bullret från platsen jämfört med idag. Verksamheten är i ett längre tidsperspektiv inte optimalt lokaliserad vilket gör att nämnden bifaller anmälan men sätter en tidsmässig gräns som inte kommer gå att förlänga. Verksamhetens störning till omgivningen bedöms som acceptabel med anledning av denna tidsgräns. Nämnden erinrar om att det för handläggning av anmälan tillkommer en avgift enligt den kommunala taxan. Avgiften uppgår till 783 kr per handläggningstimme multicplicerat med nedlagt antal handläggningstimmar. Detta kommer att kommuniceras och beslutas separat. 10 (26)

11 54 forts. Ovanstående har kommunicerats per mail med VIVAB (Malin Persson) den 13 augusti Bolaget hade inget att erinra. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 11 (26)

12 55 Långås 2:24, Komleryd 1:20 - Föreläggande om försiktighetsmått vid skjutbana Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken med hänvisning till 2kap. 3 och 7, 9 kap 3 miljöbalken, samt 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, förelägga Morups skytteförening, organisationsnummer , att vidta följande försiktighetsmått; 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan om inget annat anges nedan. 2. Luftgevärsskytte lämnas oreglerat 3. Skytteverksamhet på skjutbana på fastigheten Komleryd 1:20 är förbjuden. 4. Skytte med vapen cal.22 long (5,6x15R) är tillåtet mellan kl 9.00 till kl helgfri måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag. 5. Skytte med vapen större än cal.22 long (5,6x15R) är förbjudet. 6. Tävling är tillåtet på helger 9.00 till högst 6 tillfällen/år. 7. Information om gällande skjuttider ska finnas vid skjutbanan så att allmänheten lätt kan ta del av detta. 8. Egenkontrollprogram som visar hur verksamhetsutövaren lever upp till bestämmelserna i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska senast 1 december 2012 skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. I det fall verksamheten skulle ge upphov till olägenhet för människors hälsa och miljön, kan nämnden komma att meddela ytterligare försiktighetsmått. Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Besvärshänvisning bifogas detta beslut. Ärendet Morups skytteförening har , gjort en anmälan i enlighet med 9kap 6 miljöbalken. av verksamhet vid befintlig skjutbana belägen på fastigheten Långås 2:24 samt Komleryd 1:20. Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd betecknas verksamheten 92.20; Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än (26)

13 skott per kalenderår. Skjutbanan på fastigheten Långås 2:24 är en 50-metersbana för pistolskytte och skjutbanan på Komleryd 1:20 är en 200-metersbana. Verksamhetsutövare är 55 forts. Morups skytteförening. Andra aktörer som enligt anmälan kan komma att nyttja skjutbanorna är Tvååkers skyttegille, Falkenbergs pistolklubb, Polisen samt Kustbevakningen har miljö- och hälsoskyddsnämnden förelagt Morups skytteförening om försiktighetsmått. Beslutet har överklagats av Morups skytteförening och av närboende. Länsstyrelsen har upphävt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och återförvisat ärendet för ny handläggning med tillägget att mer kunskap krävdes i form av en bullermätning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt Morups skytteförening att utföra en bullermätning. Morups skytteförening utför en bullermätning som inkommer Miljö- och hälsoskyddsnämnden kommunicerar underlaget för beslut. Yttranden på beslutsunderlaget inkommer till miljö- och hälsoskyddsnämnden. En konsult anlitas av miljö- och hälsoskyddsnämnden för en bedömning. Konsulten föreslår en bullerberäkning som komplement till mätningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Morups skytteförening att inkomma med en bullerberäkning. Bullerberäkningen inkommer till miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddskontorets bedömning Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut grundar sin bedömning på miljöbalken 9:3, 2:3 och 2:7, Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor,( NFS 2005:15) samt på utförd bullermätning och beräkning från aktuell skjutbana Riktvärdena för buller från skjutbanor är inte absoluta mått utan just ett värde att förhålla sig till, detta till skillnad från ett gränsvärde som används vid absoluta begränsningar. Riktvärdena är både begränsande och skyddande för den verksamhet som förorsakar bullret så till vida att verksamheten har rätt att bullra upp till angiven nivå under de tider som står uppställda. En bullermätning samt en bullerberäkning visar verkligheten på två olika sätt. En mätning mäter den faktiska ljudnivån i ögonblicket. Alla parametrar som fanns i mätögonblicket påverkar resultatet. Detta är en återspegling av verkligheten så till vida att verkligheten inte är konstant och lika för alla ögonblick. Bullermätningen blir en ögonblicksbild som är sann för just det aktuella ögonblicket. En beräkning å andra sidan ger en schematisk bild av bullersituationen. De parametrar som tagits med i beräkningsmodellen påverkar resultatet. En beräkning ger en schematisk bild av bullersituationen. Ingen av dessa sätt att se på verkligheten är alltså mer sann än den andra. De ger olika perspektiv på samma situation. Bullermätning samt bullerberäkningen visar att vissa vapen ligger under och i vissa fall över riktvärdet för skjutbanor enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, (SFS 2005:15). Skytte med vapen större än cal. 22 long har förbjudits på skjutbanan. 13 (26)

14 55 forts. I de yttranden och de klagomål som inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden har de handlat om att buller från skjutbanan på Komleryd 1:20 upplevs som en stor störning. Banan ligger på en åker. För att minska bullret från skytteverksamheten har skytte på fastigheten Komleryd 1:20 förbjudits. Egenkontroll Den miljöbelastning som uppstår vid en skjutbana är framför allt buller från skytte samt bly i vallen bakom tavlorna. Hur stor störningen blir beror på hur stor verksamheten är och därför är det viktigt att verksamhetsutövaren tar fram information om detta. Skjutbanan är en s.k. C-anläggning och ska bedriva egenkontroll enligt 26 kap 19 miljöbalken. Övergripande innebär det att utövaren är skyldig att hålla sig underrättad om verksamhetens påverkan på miljön samt vilka lagkrav som gäller för verksamheten. Föreningen bör genom att till exempel organisera ansvar och rutiner m m, ta fram den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Förorening till följd av skytteverksamhet Ett kulfång blir med tiden mer och mer förorenat av bly och antimon. I de fall det finns skäl att tro att en förorening vållar skada på människor eller miljö, kan myndigheten kräva att en undersökning genomförs. Lagstiftning och vägledning Verksamheter som finns uppradade i bilagan till Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas eller söka tillstånd. Skjutbanan i Långås faller in under punkt Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller från skjutbanor i Naturvårdsverkets allmänna råd 2005:15. Riktvärden är värden som är satta vid en nivå som anses rimlig. Riktvärden är inte juridiskt bindande, överskridanden medför inte juridiska påföljder. Överträdelsen innebär att åtgärder för att förhindra att de händer igen ska vidtas. Information om avgift Miljö- och hälsoskyddsnämnden har rätt att ta ut avgift gällande kostnader för prövning och tillsyn enligt förordning (1998: 940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Sådana avgifter tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige med ändring Avgift enligt taxan tas bl a ut för handläggning av anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C. Beslut om avgift delges i särskilt beslut. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 14 (26)

15 56 Förslag till budget och verksamhetsplan för åren Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta budget och verksamhetsplan enligt upprättat förslag och samtidigt inte begära ökade medel eller begära ramsänkningar för aktuell period. En mer exakt beräknad budget kommer att ges vid fastställandet av tillsyns- och kontrollplanerna och verksamhetsplanen kan därmed komma att justeras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av förvaltningschefens skrivelse och handlingar från samverkansmötet med de fackliga organisationerna. Miljö och hälsoskyddsnämnden anser att energieffektivisering av äldre byggnader bör ges ökat utrymme och ser därför över möjligheterna att driva det arbetet framåt. Ärendet Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har bearbetat och distribuerat ut ett förslag till budget och verksamhetsplan för perioden Materialet har sin grund i det dokument som gick ut till juni månads möte, och har senare kompletterats med material från två aktivitetsgrupper inom nämnden, samt av tillägg från ordföranden, som bearbetats tillsammans med förvaltningschefen. Samverkan med VISION, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer Samverkansmöte har hållits med fackliga organisationer , då med utgångspunkt från det material som gick upp till nämnden vid juni månads sammanträde, samt med utgångspunkt från det under sommaren redigerade materialet. VISION och Naturvetarna är starkt kritiska till att det föreslagna dokumentet under sommaren har arbetats om utan föregående samverkan med personalen på förvaltningen. Miljöförvaltningens kommentarer Det föreslagna dokumentet innehåller ett stort antal mål och särskilda uppgifter som skall utföras under den aktuella perioden. Med anledning av att dokumentet arbetats om under sommaren har inte alla arbetsuppgifter kunnat stämmas av gentemot befintliga resurser och eventuellt tillkommande kostnader. Detaljerade tillsynsplaner och kostnadskalkyler måste genomföras under hösten för att säkerställa att föreslagna uppgifter verkligen kan utföras inom befintlig budgetram och personalresursram. Det är också viktigt för nämnden att förtydliga vissa oklara uppdrag. Vem skall utföra dessa? Är det inom den politiska nämnden eller är det ett uppdrag för förvaltningen. Nämnden bör göra en återkoppling till förvaltningen med dessa förtydliganden. 15 (26)

16 Sammanfattning Dokumentet är tänkt att vara en plattform för ett mer långsiktigt arbete inom de angivna fokusområdena. Ett tydligt exempel på detta är att det t ex pratas om årtal som 2021 inom vattenförvaltningsprocessen. För att klara kommande åtaganden i miljömål, livsmedelsäkerhet, samhällsbyggnadsarbetet och effektiv tillsynsorganisation måste nämnden se längre fram än vad som vanligtvis görs i vår budgetprocess, där framförhållningen oftast endast är tre år. Till detta skall också läggas de krav som ställs på nämnden att vara en synlig och tillgänglig myndighet för medborgarna, och utföra sin myndighetsuppgift i ständig dialog med kommuninvånarna. Dessutom skall vi i vår myndighetsuppgift arbeta för att få kommuninvånarna att känna sin kommun som en säker och trygg plats att bo och vistas inom. Förslag och yrkanden Ordförande Anders Hellström (M) yrkar att nämnden antar budget och verksamhetsplan enligt upprättat förslag och samtidigt inte begära ökade medel eller begära ramsänkningar för aktuell period. Nämnden vill också föra till protokollet att en mer exakt beräknad budget kommer att ges vid fastställandet av tillsyns- och kontrollplanerna och att verksamhetsplanen därmed kan komma att justeras samt att nämnden har tagit del av förvaltningschefens skrivelse och handlingar från samverkansmötet med de fackliga organisationerna. Vidare anser miljö och hälsoskyddsnämnden att energieffektivisering av äldre byggnader bör ges ökat utrymme och ser därför över möjligheterna att driva det arbetet framåt. 16 (26)

17 57 Uppföljning av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för perioden januari-juli Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna med kommentaren att man ser med bekymmer på uppfyllnadsgraden avseende den periodiska tillsynen. Ärendet Miljö- och hälsoskyddsnämnden har som en återkommande uppföljning av verksamheten valt att titta på den periodiska tillsynen. En grundligare uppföljning sker alltid i samband med våra tertialoch bokslutsuppföljningarn i maj och september. Resultat - Periodisk tillsyn (planerad återkommande tillsyn) Enhet Planerad tillsyn Utförd tillsyn Uppfyllelse % Hälsoskydd 87 objekt 59 objekt 68 % Rött Livsmedel 251 objekt 204 objekt 81 % Gult Miljöskydd 204 objekt 166 objekt 81 % Gult Avlopp 23 objekt 13 objekt 56 % Rött Totalt 565 objekt 442 objekt 78 % Gult Resultat Löpande tillsyn (utifrån kommande ärenden som kräver handläggning) Enhet Planerad tillsyn Utförd tillsyn Uppfyllelse % Hälsoskydd 281 objekt (472) 189 objekt 68 % Livsmedel 142 objekt (244) 139 objekt 98 % Miljöskydd 123 objekt (212) 92 objekt 75 % Avlopp 99 objekt(170) 100 objekt 101 % Totalt 645 objekt (1098) 520 objekt 81 % Analys av resultat Ovanstående tabeller har i kolumnen planerad tillsyn sin utgångspunkt i den tillsynsplan som nämnden antog vid december månads sammanträde Talen som redovisas utgår från vad som skall klaras av under hela året jämfört med vad som har utförts. Den planerade verksamheten har periodiserats utifrån en tänkt prognos, där verksamhetsområdena kan ha olika utseende på sina prognoser för året. Livsmedel har som exempel sin mesta verksamhet under februari-november, medan hälsoskydd generellt planerar för mest verksamhet under aprilnovember. 17 (26)

18 I den löpande tillsynsverksamheten, vilket är en beräknad siffra med utgångspunkt från föregående års resultat, prognostiseras det tänkta årsutfallet med tolv månader, varför det av förklarliga skäl kan vara svårt att exakt veta när i tiden en tänkt händelse skall utfalla. Allt eftersom året går kan man mer tydligt se att det blir en balans i utfallet mellan tänkta och faktiska händelser (siffrorna inom parantes avser planerat utfall för helåret 2012). Resultat Vid beräkning av den löpande verksamheten utgår förvaltningen från en planering utifrån de föregående årens utfall. Resultatet visar på att vi som helhet redovisar uppfyllelsegrad på 81 % av våra mål för löpande tillsyn. Motsvarande siffra för periodisk tillsyn är 78 %. Vilket till viss del kan förklaras av semestrar, utebliven livsmedelsinspektör samt viss frånvaro. Under 2012 redovisar förvaltningen avloppsprocessen specifikt. Den mesta verksamheten kommer att ligga inom den löpande verksamheten och inom ramen för övriga tillsynsprojekt Norra kusten och Södra kusten. Livsmedelsenheten har en god uppfyllelse av målen med tanke på att den avsedda 25-procentiga tjänsten av en livsmedelsinspektör som ska köpas från Laholms kommun ännu inte realiserats. Laholms kommun har precis avslutat rekryteringen av denna inspektör. Ekonomi I korthet kan konstateras att vi har en ekonomi i balans. Periodens resultat visar på ett överskott på 477 t kr vilket beräknas kvarstå vid årets slut. Överskottet beror både på frånvarande icke ersatt personal och att intäkterna överstiger förväntan. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse redogjort för verksamheten under perioden januari till juli Ordförande Anders Hellström (M) yrkar att redovisningen läggs till handlingarna med kommentaren att man ser med bekymmer på uppfyllnadsgraden avseende den periodiska tillsynen. 18 (26)

19 58 Kommunikationsstrategi för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den framtagna kommunikationsstrategin ska skickas ut på remiss till en bred grupp av intressenter som förvaltningschefen utser. Nämnden har för avsikt att anta kommunikationsstrategin i december. Ärendet Miljö- och hälsoskyddskontoret har under året arbetat fram ett kommunikationskompendium. En del av arbetet har varit att ta fram en kommunikationsstrategi. Syftet är att beskriva miljö- och hälsoskyddskontorets arbete med intern och extern kommunikation och information. Strategin fokuserar på hur organisationen bör kommunicera samt ska fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och som en vägledning för alla som arbetar inom förvaltningen. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på beslut i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 19 (26)

20 59 Varvet 1 - Svar till mark och miljödomstolen i mål M angående överklagande av föreläggande om att genomföra miljötekniska sedimenundersökningar. Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden motsätter sig Falkvarv AB:s (nedan Bolaget) yrkande i målet och yrkar att länsstyrelsens beslut ska stå fast. Bolaget framför i huvudsak samma invändningar som i överklagandet till länsstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar den bedömning som länsstyrelsen gjort i det nu överklagade beslutet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill göra klart att ärendet handlar om föreläggande om undersökningar av föroreningar i Ätrans sediment som enligt nämndens bedömning Bolaget har bidragit till genom sin verksamhet. Nämnden har inte hävdat att Bolaget har haft något ansvar för hamnverksamheten som sådan. Falkenbergs kommun har som verksamhetsutövare för hamnverksamhet redan förelagts att genomföra undersökningar med samma syfte som de nu aktuella undersökningarna. Undersökningarna i det nu aktuella föreläggandet tar sikte på Bolagets verksamhet och dess verkningar. Det avgörande är att Bolaget har bidraget till föroreningarna även om också andra källor kan ha gjort detta. Bolaget är tveklöst att betrakta som verksamhetsutövare i fråga om varvsverksamheten och dess verkningar. Frågan om undersökningar och efterbehandling är inte reglerat i tillståndsbeslutet från 2004 och något rättskraftigt avgörande i dessa delar föreligger därför inte. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delar således inte Bolagets uppfattning att bolaget endast i en vidare bemärkelse bidraget till förorening genom den begränsade fartygstrafik man givet upphov till. Nämnden anser att varvsverksamheten som sådan med bl. a. blästring och högtrycksspolning än mer än den begränsade fartygstrafiken har bidragit till den befarade föroreningssituationen. Som bolaget själva skriver kan blästersand innehålla TBT. Miljö- och hälsoskyddsnämnden menar, med stöd av tidigare tillsyn, att blästersand har spridits över Ätrans hela bredd och att därmed också föroreningar har spridits. Om Bolaget ska undkomma sitt solidariska ansvar (och därmed utredningsskyldighet) måste de enligt 10 kap 6 miljöbalken visa att deras bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något avhjälpande. Detta anser nämnden inte vara visat. Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner det anmärkningsvärt att Bolaget menar att nämnden som tillsynsmyndighet skulle låta sig utnyttjas av Falkenbergs kommun i sin roll som verksamhetsutövare för hamnverksamheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en självständig myndighet som tar sitt uppdrag på stort allvar och låter inte kommunala eller andra intressen styra de miljömässigt motiverade beslut som behöver fattas. Som tidigare nämnts har kommunen redan förelagts att 20 (26)

21 59 forts. genomföra undersökningar. Länsstyrelsen har i sin MIFO-klassning placerat Ätrans förorenade sediment i riskklass 1, dvs den riskklass som speglar högst farlighet för människors hälsa och miljön. Ätran är dessutom ett Natura 2000-område. Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste agera utifrån sitt ansvar enligt miljöbalken. Om eller när området ska underhållsmuddras påverkar inte nämndens ställningstagande i detta ärende. Om kommunen bestämmer sig för att underhållsmuddra kommer det att behandlas utifrån sina förutsättningar. Nämnden kan inte vänta på vad andra aktörer eventuellt kommer att göra utan måste agera som tillsynsmyndighet idag. Oaktat behovet av muddring och om den kommer att genomföras eller ej är det av vikt att få föroreningssituationen klarlagd för nämndens fortsatta arbete. Nämnden menar att de systematiska undersökningar som nämnden har förelagt varvet behövs för att kunna bedöma den närmare omfattningen av behövliga avhjälpandeåtgärder. Provtagningspunkternas täthet har miljö- och hälsoskyddsnämnden kommit fram till i samråd med SGU. Bedömningen som WSP har gjort om provpunkternas täthet förutsätter relativt homogena sediment. Nämndens bedömning är att ett område som påverkas olika mycket av både utströmmande åvatten, inströmande havsvatten, tidigare muddringar och fartygsrörelser kan uppvisa ett varierat sediment. I detta sammanhang vill nämnden också peka på länsstyrelsens bedömning i det överklagade beslutet: nämnden har gjort en skälig begränsning av det område som Bolaget ska undersöka, däribland mot bakgrund av att Falkenbergs kommun tidigare förelagts att undersöka de angränsande områdena uppströms och nedströms Bolagets anläggning. Nämndens föreläggande framstår såsom väl anpassat och avvägt, utifrån nu kända förhållanden. Vad gäller rådigheten över vattenområdet kan framhållas att Bolaget, för den händelse kommunen skulle motsätta sig en provtagning, kan skaffa sig tillträde till vattenområdet enligt 28 kap 3 miljöbalken. Något faktiskt eller rättsligt hinder för att genomföra de förelagda undersökningarna föreligger således inte. Avslutningsvis vill nämnden framföra att den inte delar klagandes uppfattning att muntlig förhandling i målet krävs. Det är dock inget som nämnden motsätter sig men nyttan av muntlig förhandling kan ifrågasättas då ärendet borde kunna avgöras på handlingarna. Ärendet Mark och miljödomstolen har förelagt miljö- och hälsoskyddskontoret att svara på hur man ställer sig till Falkvarvs yrkande i målet rörande miljötekniska sedimentundersökningar av Ätrans botten. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. 21 (26)

22 60 Motion om kostnader/avgifter för tillstånd i vattenskyddsområde. Remiss från kommunstyrelsen dnr KS Dnr Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande: Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner det olämpligt att med befintliga medel för tillsyn m.m. bekosta enskilda tillståndsansökningar. Som miljö- och hälsoskyddsnämnden tidigare framfört är detta ett stort avsteg från idag där tillsynsmyndigheten får ersättning för de kostnader som uppstår hos myndigheten i samband med prövning och tillsyn. Det är viktigt att alla tillståndsansökningar hanteras på ett likartat sätt för att värna likställighetsprincipen. Beaktat att ansvaret för att säkerställa ett dricksvatten av god kvalitet är ett kommunalt ansvar och att tillståndsprocessen är ett led i att förstärka skyddet för vattnet så finns det politiskt i miljö- och hälsoskyddsnämnden samsyn kring att kostnaderna för tillstånd som innebär ett extra förfarande för att öka skyddet av vattentillgångarna kan fördelas mellan de som använder vattnet (vattenskyddsområdesförvaltaren FAVRAB och dess kunder) och kommunen med sitt bredare ansvar. Detta påverkar inte tillsynsmyndighetens arbete. Ramdirektivet för vatten syftar bl.a till att främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser och att säkerställa en gradvis minskning av förorening av vattnet och förhindra ytterligare förorening. Kommunen ska därför verka för ett förstärkt grundvattenskydd där det behövs. Föreskrifter för de kommunala vattenskyddsområdena införs på vattentäktens huvudmans initiativ och det kan då vara rimligt att huvudmannen tar delar av de ökade kostnader som uppkommer. Kommunen med sitt bredare ansvar bör också ta en del av de uppkomna kostnaderna. Fördelningen kan vara i storleksordningen 90 % för huvudmannen 10 % för skattekollektivet. Det är alltjämt den som ska utföra en åtgärd som också ska ansöka om tillstånd och också kommer att debiteras av tillsynsmyndigheten. Hur en debiteringsmodell enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag på kostnadsfördelning ska se ut får utredas närmare. Det viktiga för modellen är att det är tydligt att kostnaderna hamnar på de som har ett operativt ansvar för skyddet av vattentillgångarna och inte på tillsynsmyndigheten. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade i februari 2012 att återremittera ett ärende rörande möjligheten att taxebefria ansökan om tillstånd för användning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel, lagring av ensilage m.m. för att utröna möjligheten att miljö- och hälsoskyddsnämnden, med befintliga medel, står för tillsynskostnaderna samt för en noggrannare belysning av lagstiftningen på området med särskild tonvikt på EU:s vattendirektiv. Nämnde svarade på den ursprungliga remissen och fick åter möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. 22 (26)

23 60 forts. Förslag och yrkanden Miljö- och hälsoskyddskontoret har i tjänsteskrivelse lämnat förslag på yttrande i ärendet. Ordförande Anders Hellström (M) yrkar bifall till kontorets förslag. _ 23 (26)

24 61 Delegationsbeslut juni-juli 2012 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna 24 (26)

25 63 Ärenden för kännedom Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga nedan redovisade ärenden till handlingarna: - Samsyn inom livsmedelskontrollen i Halland - Livsmedelsprojekt Dnr Hjärtared 2:20, Överklagande av extra offentlig kontroll Dnr Vastad 1:13, överklagande av beslut angående ändring av tillståndspliktig djurhållning Dnr Gisselstad 2:15, överklagande av beslut gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten Dnr (26)

26 64 Kurser och konferenser Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ge nämndens ledamöter möjlighet att delta vid FAH:s höstmöte i Växjö 9-10 oktober samt att med anledning av konferensen flytta miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde i oktober till den 17 oktober. 26 (26)

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

DOM 2015-07-23 Stockholm

DOM 2015-07-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-23 Stockholm Mål nr M 6645-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2015-07-03 i mål M 3500-15, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö

DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-09-20 meddelad i Växjö Mål nr M 3053-11 KLAGANDE 1. Margareta Dahlman Odens väg 2 612 34 Finspång 2. Preben Jorgensen c/o Vibeke Pilmark Tolvmanshemmet,

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Miljökrav på skjutbanor

Miljökrav på skjutbanor Miljökrav på skjutbanor Miljöbalken ställer nya krav på skjutbanorna Införandet av miljöbalken 1999 har inneburit att större krav ställs på skjutbanor. Janne Kjellsson är välkänd som expert på skjutbanornas

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.

YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14. Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-25 Ärendenr: NV-05012-14 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.pbb@regeringskansliet.se S2014/5195/PBB Yttrande över Socialdepartementets

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN Avdelningen för rättsliga frågor Kjell Cromnier 08-785 45 03 2010-07-07 Stockholms kommu4 Stadsbyggnadsnämn4leiV,,' Box 8314 n kgo.m201c 104 22 Stockholm Unr: 4031-2010-9254-07-

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer