PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av ÅF-Infrastruktur AB Samhällsbyggnad 1(19)

2 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen omfattar följande handlingar: - Plankarta - Illustration - Planbeskrivning (Miljökonsekvensbeskrivning ingår i planbeskrivning) - Genomförandebeskrivning Enligt MB 6 kap. inkl. förordningar och PBL 5 kap ska det, vid upprättande av detaljplan, utföras en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning om planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. När bedömningen görs ska kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar användas. Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en MKB enligt miljöbalken tas fram. I bedömningen ska miljöpåverkan som uppstår inom och utanför planområdet beaktas. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och integreras i denna planbeskrivning. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för dels en kanal genom Bondön, anläggandet av en småbåtshamn med tillhörande servicefunktioner för den kustnära fritidsbåtstrafiken samt ge förutsättningar för camping med tillhörande service och verksamhetsområden för fritidsändamål och fritidshus. BAKGRUND Piteå skärgård är en del av den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Skärgården består av ca 550 öar som tillsammans bjuder på en specifik flora, genuina kulturmiljöer, bra badmöjligheter och många fornlämningar. Många av öarna i är orienterade i NV-Sö efter inlandsisen. På många öar har kommunen uppfört raststugor, bastur, bryggor, toaletter mm. Tillsammans med Luleå skärgård och Skellefteå kustlandskap omfattar närregionen mer än 1250 öar och ca 50 fritidsbåtshamnar. Efter kommunens kuststräckor finns i dag 13 stycken småbåtshamnar med mer än 500 båtplatser. Den hamn som ligger närmast Bondön är Haraholmen som också Piteå kommuns djuphamn. Här är även Haraholmens småbåtshamn belägen, som utgör hemmahamn för Piteå Segelsällskap. Här finns totalt 80 båtplatser samt två gästplatser. 2(19)

3 PLANBESKRIVNING Dnr Här finns också WC, dusch, färskvatten, el och mastkran. Djupet i hamnbassängen för fritidsbåtarna är ca 3 meter vid normalt vattenstånd. Vid inloppet är det något grundare, ca 2 meter. Figur 1. Översiktskarta. Haraholmens småbåtshamn kommer dock att behöva flyttas, då denna plats som idag används, behöver tas i anspråk för annan verksamhet. Därför prövas ett nytt läge för verksamheten som även omfattar kompletterande verksamheter. I detta samråd prövas därför såväl en ny fritidsbåtshamn som en kanal genom Bondön. 3(19)

4 PLANBESKRIVNING Dnr Kanalen innebär ca 2 km kortare färdväg. För långväga båtturister kommer även Bondökanalen utgöra, förutom kortare färdväg, en intressant målpunkt för resan. Naturmiljön och kanalen tillsammans med den planerade småbåtshamnen kommer att utgöra en av de mer spännande målpunkterna efter kusten. PLANDATA Bondön ligger ca 13 km sydost om Piteå centrum nära Haraholmens djuphamn. Halvön är ca 6,5 km lång och 2 km - 2,5 km bred och skogsbruk bedrivs över hela ön. Bondön används även av det rörliga friluftslivet och för jakt. Det händer även att Bondön används för bete av Kikkejaur Sameby. En vindkraftpark med 14 verk är under uppförande. Vindkraftparken ligger ca 2 km från planområdet. Den långsträckta halvön delar skärgården i en nordlig och sydlig del. För att ta sig mellan skärgårdens båda delar behöver fritidsbåtar runda Bondön, en omväg på ca 15 km ut i sjögång och grunda partier. Planområdet ligger på Bondöns nordvästra del, i nära anslutning till fastlandet, och är ca 800 meter lång och ca 450 meter bred på det bredaste stället. Kanalen planeras bli ca 250 m lång, ca 20 m bred och ca 3,5 m djup. Kring kanalen planeras småbåtshamn, service, husvagns- och friluftscamping. På närliggande områden planeras även uppläggningsplatser för båtar. I planen föreslås områden för närliggande verksamheter kopplade till turismnäringen. Även stugområden med fiskelägeskänsla samt sex fritidshustomter planeras. Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun. Den antogs av kommunfullmäktige. Areal Planområdet omfattar ca 25 ha Markägarförhållanden Ägare av Bondön 1:1 är Sten Olsson 4(19)

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) Piteå kommun fördjupning för skärgården antogs av kommunfullmäktige i mars Planen innehåller mål och rekommendationer för skärgården och för Bondön. Framtida mark- och vattenanvändning enligt ÖP i planområdet är kanal, camping, båtsportfarled och småbåtshamn. Ca 2 km sydost om planområdet finns ett planlagt område för vindkraft. På rekommendationskartan i ÖP är Bondöns strandkanter utpekade som viktiga hänsynsområden med höga naturvärden. Utpekandet gäller främst på öns nordliga strandkanter. Planprogram Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun: Den antogs av kommunfullmäktige. Detaljplan Det finns ingen detaljplan över det aktuella området. Närmaste detaljplanelagda området är Haraholmens hamn som ligger ca 1 km från programområdet. Cirka 2 km sydost om planområdet ligger det detaljplanlagda området för vindkraft på Bondön. Behovsbedömning Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 18 och miljöbalken, MB, 6 kap 11 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande om detta görs först en behovsbedömning. Upprustning och förändring av strandområdet är tillståndspliktigt/anmälningspliktigt och vattendom kommer att krävas. Om en verksamhet eller åtgärd väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska detta anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt MB 12 kap 6. Ställningstagande till miljöbedömning En checklista för behovsbedömning av MKB har upprättats i programskedet. Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande för att bedöma om ett genomförande av detaljplanen för Bondökanalen, del av fastigheten Bondön 1:1, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunens bedömning är att, mot bakgrund av checklistan, att genomförandet av detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan så att miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/EG behöver utföras. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas. Parallellt med planläggningen kommer en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet utföras. Den MKB som följer tillståndsprövningen kommer även att behandla den båtsportsfarled som berör Bondökanalen. 5(19)

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Inom planområdet planeras ett antal nya verksamheter som alla är knutna till att utveckla det rörliga friluftslivet samt stärka turismnäringen. Till denna förändring är också en ny kanal och farled för båtsporten knuten. Planförslaget omfattar därför en kanal som delar Bondön från fastlandet som klara båtar med ett djupgående upp till 3 m. Kanalen beräknas bli ca 250 meter lång och ca 20 meter bred med ett djup på ca 3,5 meter (se figur 2). Kanalbredden vid bron förslås till åtta meter. Till kanalen planeras en ny farled, vilken behandlas i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Kanalen förslås också överbryggas med en rörlig tvåfältig bro. Bron behöver ha en fri seglingshöjd på 3,7 meter och den ska kunna öppnas för genomfart med större båtar. Bredden på bron ska anpassas för att transporter till/från vindkraftverken ute på Bondön ska kunna passera. Detta gäller även för bärighet och utformning. Brons delas i två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. Denna utformning innebär att vid transporter till vindkraftverken kan en bredare last lätt ta sig över bron. Som kringverksamheter i samband med kanalen planläggs områden för småbåtshamn, gästhamn, servicebyggnad, vinterförvaringsmagasin för båtar och mindre sjöbodar. Sjöbodarna kan tillåtas innehålla mindre butiker, museum, café marknad mm föreslås få en plats söder om kanalen. Sjöbodarna kan ställas upp i två rader. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Småbåtshamn Småbåtshamnen avser sträcka sig på båda sidor av kanalen men har beteckningen V endast på norra sidan av kanalen, både längs kanalen och längs planerad småbåtshamn. Småbåtshamnen har beteckningen WV och ligger öster om Bondön och norr om kanalen. Behandlas även i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Camping En camping föreslås i anslutning till stugområdet (N 1 ). Området blir ca 1,8 ha stort. Antal platser för husvagnar är maximalt 150 stycken. I östra delen av området finns möjlighet att etablera av stugor för uthyrning (N 2 ). Stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och skall grundläggas på natursten eller plintar. Högsta tillåten byggnadshöjd är 3,3 m. För att skapa en trivsam atmosfär är det viktigt att behålla vegetationen i området i den mån som är möjligt. Runt planområdet planeras en promenadstig. Detta för att få en överblick över området. För området gäller att strandskydd upphävs. 6(19)

7 Figur 2. Föreslagna principsektioner av kanalen 7(19)

8 Handel Till camping och småbåtshamn hör tre verksamhets- och handelsområden. Området närmast kanalen och bron (H) tillåter en byggnad i två plan och hösta byggnadshöjd av 6,5 meter. Största tillåten bruttoarea ovan mark är 200 m 2. Det östra området söder om kanalen (HV) tillåter verksamheter i sjöbodar för service inom området, som mindre butiker, museum, café, marknad etc. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Största tillåten bruttoarea ovan mark är dock 400 m 2. Ytterligare en yta är avsatt för handel ((N)H). Området avser vara ett framtida expansionsområde (reserv). Största tillåten bruttoarea ovan mark är 1500 m 2 och högst en våning är tillåten. Fram till att marken beslutas tas i bruk gäller naturmark. För området gäller att strandskydd upphävs. Turistverksamhet Fyra tomter planeras på östra sidan ön för verksamheter inom turistnäringen (N 2 ). Tomterna ska vara ca m 2 vardera. Tomterna skall arrenderas ut till företag som vill satsa på turismnäringen. Det är viktigt att planområdet används både under vinter- och sommarhalvåret. Även här gäller att stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och grundläggas på natursten eller plintar. Området närmast vägen har fått beteckningen B 2 J 2 och syftar till att ge utrymme för verksamhetsidkare med åretruntverksamhet. Här tillåts byggnader i två plan med högsta byggnadshöjd 6,5 m. För området gäller att strandskydd upphävs. Dock förslås marken närmast havet ge plats för vattnet utgöra naturmark för att säkra allmänhetens intresse till stränderna, för bland annat en strandpromenad. Möjlighet till bryggor för verksamhetidkarna finns dock i planen. Stugområde med fiskelägeskänsla På västra sidan av ön är ett område avsatt för fritidshus (B 1 ). Inom detta område tillåts maximalt 15 stycken stugor med en huvudbyggnad på högst 30 m 2 samt uthusbyggnad om 10 m 2. Närmast havet en ca 15 meter brett naturområde för bland annat en strandpromenad. Här tillåts även en högst 80 m 2 stor byggnad i ett plan, på område avsatt för hamnverksamhet till fiskelägesstugorna (V 2 ). Området förslås upplåtas som tomträtter och stugorna ägs av enskilda. Antalet stugor är högst 15 stycken, storleken på huvudbyggnad får högst vara 30 m 2 med en uthusbyggnad om 10 m 2. Stugorna ska skapa en skärgårdskänsla, en känsla som ska vara genomgående i planen. Därför tillåts byggnaderna både vara fristående eller sammanbyggda. Stugorna placeras i ett område som är kuperat. Användningen av höjdkurvor ger ett stugområde med skogskänsla och därför är det viktigt att behålla träd och vegetation i området. Skogen mellan vägen och stugområdet bevaras för att skapa en barriär mot vägen. För stugområdet förslås även ett område närmas havet för gemensamhetsanläggningar som bastu, toaletter och brygga för småbåtar. Dock skall passage för strandpromenad/gångstig säkras i servitut eller liknande. För området gäller att strandskydd upphävs. 8(19)

9 Fritidshustomter Längst i sydost ges plats för sex fritidshustomter. Tomterna ska minst vara 1500 m 2 med byggrätt om 175 m 2. Huvudbyggnaden får maximalt vara 100 m 2. Två uthus tillåts, varav det största maximalt 45 m 2. Tomterna placeras utanför strandskyddat område. 9(19)

10 Figur 3. Planområdets gränser och skiss över förslagen utformning. 10(19)

11 Tillgänglighet Samtliga byggnadsentréer skall anordnas så att full tillgänglighet erhålls för rörelsehindrade fram till byggnad samt till kajer och bryggor. Framkörning med bil till entré eller gångväg i nivå med entré skall vara möjligt. Geotekniska förhållanden Området består huvudsakligen av morän. Innan området bebyggs behöver en geoteknisk undersökning genomföras. Vägar Befintliga vägar utgörs av väg från Pitholm, via Haraholmen till vindkraftpark och fram till markägarens gård på Bondön. Vägen är enskild väg som har låg standard och saknar beläggning. Ökad trafik, både vad avser tunga fordon och personbilar, torde medföra att vägens standard måste höjas. Körbanans bredd föreslås bli minst sex meter. Vägen ges beteckningen Lokalgata inom planområdet. Gång- och cykelväg Bron föreslås få två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. I övriga delar av planområdet används lokalgatan för gång- och cykeltrafik. STRANDSKYDD Strandskyddet gäller inom 100 m från havets strandlinje vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet gäller även 100 meter ute i vattnet. Inom strandskyddsområdet får man inte bygga eller vidta andra åtgärder utan att särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskyddsdispens. Strandskyddet kan utökas upp till totalt 300 meter. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha fri tillgång till stränder och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Särskilda skäl för upphävande av strandskydd Särskilda skäl som åberopas avseende strandskyddets upphävande är att planen kan antas utan väsentligt försämrade livsvillkor för växter och djur. Samtidigt säkerställs allmänhetens tillgång till såväl stranden som tillgängligheten till övriga naturområden på ön. Planen är till för att främja det rörliga friluftsliv som Miljöbalken avser skydda. Strandområdet samt tillgängligheten till övriga naturmiljöer på Bondön skall hållas tillgänglig för allmänheten genom ett utbyggt vägsystem som även är säkert för gång- och cykeltrafikanter. Turistverksamheten och småbåtshamnen är inte riktad enbart mot campinggäster och fritidshusägare utan ska också attrahera dagsbesökare. Detaljplanens parkeringsplats är dimensionerad för dagsbesökare. Planen medför också att rörelsehindrade får bättre tillgänglighet till vatten, kajer och bryggor. 11(19)

12 NATUR, HÄLSA OCH SÄKERHET Natur, mark och vegetation Bondön är en flack skogsbrukad halvö som numer har förbindelse med fastlandet via näset Sikören. Bondön är en moränö och fjärdarna som omringar ön karaktäriseras av mjuka och ofta grunda finsedimentbottnar med hög biologisk produktion. Stränderna kantas av frodiga strandängar och vassbälten, vilket bidrar till ett rikt fågelliv. Det finns inga områden som är lagligt skyddade för sina naturvärden, däremot har Länsstyrelsen klassat stora delar av Bondön som område med höga naturvärden. Topografin i området är relativt flack. Tydliga landmärken är oljecisternerna vid Haraholmens hamn och hotellbyggnaderna vid Pite havsbad. Vegetationen på Bondön består av gran, tall, eneoch lövträd av olika slag. Flera floralokaler finns främst i vikar, på uddar, strandängar och holmar längs med strandlinjen. Djurlivet består av älg, hare, räv enstaka rådjur, orre, tjäder och småfåglar. Det finns ett rikt havsfågelliv vid Bondöudde, Hundgrundet, Storviksudde, Kolaviken, Kråkholmen och strandängen som binder samman Kråkholmen med Bondön. De nordvästra delarna av ön (Kolaviken, Kråkholmen och strandängen) är mycket intressanta fågellokaler för häckning och rastning. Vattendrag och våtmarker Det finns inga vattendrag eller våtmarker inom planområdet. Jakt och rörligt friluftsliv Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken och det bedrivs jakt på Bondön. Bondön nyttjas av det rörliga friluftslivet för att uppleva och besöka de typiska strandmiljöerna på öns norra sida. Närheten till Piteå tätort bidrar till att ön är eller har varit välbesökt. Nu uppförs en vindkraftpark ca 2 km från planområdet, vilket troligtvis bidragit till att antalet besökare minskat, under byggtiden. Båtlivet kring Bondön är begränsat. Öarna i Piteå skärgård, som exempelvis Bondön, är en barriär för dem som vill åka båt mellan norra och södra skärgården. Det krävs därmed relativt stora båtar för att ta sig runt öarna. Tillgången på hamnanläggningar är också begränsad. Kulturmiljö och fornlämningar Det finns tre stycken fornlämningar på Bondön. Inga av dessa ligger inom planområdet. Vattenverksamhet Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för kanal, farled och småbåtshamn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Ansökan tas fram separat från denna plan. Buller Inga farleder för båtar finns i närheten som orsakar buller. Under byggtiden av vindkraftparken alstras buller i samband med transporter till och från vindkraftanläggningen. 12(19)

13 Utsläpp Inga direkta utsläpp förekommer i planområdet. Biltrafiken till och från ön, vars omfattning är liten, orsakar begränsade utsläpp av luftföroreningar. Under byggtiden av vindkraftparken släpps luftföroreningar ut vid transporter till och från vindkraft anläggningen och vid användning av arbetsmaskiner för mark- och schaktarbeten. Dessa utsläpp är dock tillfälliga. Närheten till Haraholmens hamn och andra industrier medför risk för utsläpp av föroreningar i vattnet. TEKNISK FÖRSÖRJNING El Nytt ställverk utnyttjas för distribution av el till planområdet. E-områden planeras för att säkerställa plats för omformarstation. U-område Ett u-område parallellt med vägen skall säkerställa plats för elkabel. Vatten Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Avlopp Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Sandfång och oljeavskiljare kan komma att krävas vid uppställningsplatserna för båtarna. Avfall Miljöstation för hela områdets behov skall anordnas vid småbåtshamnen, nära entrén till området. Särskilda " Området säkerställs genom E-område. Sophus med återvinning ska även anordnas på båda sidor av kanalen. Brandskydd Beräknad insatstid för brandförsvaret överstiger 10 minuter fram till kanalen. MILJÖKONSEKVENSER (MKB) I planbeskrivningen sammanfattas här de konsekvenser som planens genomförande medför. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas i samband med ansökan om vattenverksamhet kommer att komplettera denna MKB för detaljplanen. Nollalternativet Nollalternativet innebär ingen verksamhet. Konsekvenser för landskapsbilden Landskapsbilden kommer att förändras till följd av kanalen genom Bondön. Skog kommer att avverkas och nya vattenområden kommer att inrättas. Den fysiska förändringen kommer att vara synbar i näromgivningen och kommer att förändra karaktären i området med ökad bebyggelse och nya slags verksamheter. 13(19)

14 De industrianläggningar som ligger i anslutning till kanalen, Haraholmens hamn (oljesisterner) och vindkraftanläggningen på Bondön har en dominerande inverkan på landskapsbilden i jämförelse med kanalens visuella påverkan på landskapet. Sammantaget bedöms inte den fysiska förändringen i landskapet vara så omfattande att det innebär en påtaglig påverkan på landskapsbildens helhet. Konsekvenser för naturmiljö Merparten av planområdet är sedan många år ett hygge. Vissa ytterligare avverkningar kommer att ske inom planområdet och nya strandkanter uppstår längs kanalens sträckning. Konsekvenserna för naturmiljön blir ianspråktagande av hårt brukad skog och hyggesmark. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små till måttliga då inga värdefulla livsmiljöer för växter eller djur på land har identifierats. För kanalen kommer både grävning och muddring behöva genomföras. Detta betraktas som vattenverksamhet och kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. I ansökan kommer även muddring för farled som anknyter till Bondökanalen beskrivas. Kanalen beräknas bli 250 m lång och ca 20 meter bred med djupet 3,5 meter. De planerade sektionerna genomförs dels med spontad rak kanalkant och dels sluttande med en lutning på högst 1:2,5 (se figur 2). Det medför att ca m 3 massor behöver grävas upp. Massorna kan delvis användas inom området och som material för hamn och pir. Upplag för schakt- och muddermassor finns öster om Haraholmens hamn. Utöver muddring av kanal behövs det muddras för fritidsbåthamnen. För att genomföra en såväl minska påverkan på viken läggs stenpirarna ut vintertid, så att en sluten bassäng uppstår. Den slutna bassängen muddras. Därefter skapas öppningar i piren för hamninlopp i söder och vattengenomströmning i norr. Uppgrävningen av merparten av kanalen och iordningställandet av kanalens stränder kommer att ske utan att öppna mynningarna mot vattnet. Härigenom minimeras spridning av finpartiklar ut i närliggande vattenområden. För området som är ca 180x120 meter stort behöver ytterligare ca m 3 massor att hanteras. Skyddsvärden Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Torneälven, Kalixälven, Piteälven m fl är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Det finns inget naturreservat i området. Närmsta naturreservat är Bondöfjärdens naturreservat som ligger söder om Bondön. Övriga utpekad naturvärden utan bindande skydd Områden med särskilt höga naturvärden utpekade i Översiktsplan för stadsbygden är Bondöudden, Storviksudden, Kartviken, Kolaviken och Strandområden. Delar av Bondön har i översiktsplan för stadsbygden erhållit åtgärden att överväga reservatsbildning. En naturvärdesklassning har även genomförts av Länsstyrelsen. Hela den nordöstra stranden på Bondön är klassad som högsta naturvärde. 14(19)

15 Konsekvenser för kulturmiljö Planen bedöms inte ge några konsekvenser för kulturmiljön. Det finns heller inga fornlämningar inom planområdet. Konsekvenser för vattenmiljön Vid muddring i vatten grumlas partiklar upp i vattnet och förändrar förutsättningarna för växter och djur i olika grad. Grumlighet kan innebära att känslig flora och fauna överlagras av sediment och på så sätt påverkas negativt. Hög grumlighet kan även påverka primärproduktionen. Genom grumlingsreducerande åtgärder kan påverkan minskas. Merparten av muddringen inom planområdet sker därför i sluten miljö för att minimera partikelspridning till omgivande vatten. Den muddring som behöver ske för farleden i söder är begränsad. Genom muddring ökar vattenomsättningen. Det ökade vattenflödet leder till att vattentemperaturen i påverkade vattenområdet sänks. Planen bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för vattenmiljön under genomförandet och små konsekvenser efter genomförandet. Vattengenomströmning i Bondökanalen Bondökanalens trängsta sektion planeras vara ca 8 m bred och ca 3,5 meter djup. En typisk genomsnittlig strömningshastighet för ytvatten i kustområden är 2,5 cm/s). När man kvantifierar vattenutbyte brukar man utgå att från vattnet flödar likartat genom halva sektionsarean. Under dessa antagande blir vattenföringen genom Bondökanalen i genomsnitt 0,3 m 3 /s. Den beräknade vattengenomströmningen i Bondökanalen på i genomsnitt 0,3 m 3 /s kan jämföras med totala vattengenomströmningen i Vargödraget på i genomsnitt ca 400 m 3 /s under isfri period och storleksordningen 40 m 3 /s under islagd tid. Den framtida vattengenomströmningen i Bondökanalen kommer att ha marginell betydelse för Vargödragets och Bondöfjärdens vattenomsättning. Bedömningen är att den planerade kanalen inte kommer att medföra att vattenkemin ändras i vare sig Vargödraget eller Bondöfjärden. Konsekvenser för rennäringen Vinterbetet på Bondön kommer att påverkas av planen. Mark tas i anspråk som idag används som vinterbete och fler människor kommer att vistas på ön. Bron kommer att kunna användas som passage utifall att isen inte ligger. Utsläpp till mark Utsläpp till mark uppkommer genom att färgrester tvättas eller sköljs bort i samband med upptagning. Spill av oljerester uppkommer vid motorkonservering samt vid uppsamlingsplats för miljöfarligt avfall. Utsläpp till mark uppkommer även genom slipning, målning och andra ytbehandlingsarbeten såsom inplastning och vaxning. I samband med underhåll och nymålning av båtbottenfärg läcker rester av giftfärg ned i marken. Många färger innehåller förutom kopparföreningar även organiska föreningar. Utsläpp till vatten Båtbottenfärger läcker ut gift till omgivande vatten. Diesel och bensin och smörjoljor läcker ut i vattnet med avgaser. Olyckor med större punktutsläpp av bränslen kan ske t.ex. vid bränslepåfyllning. Läckage eller spill av latrin från båtarna kan ske. Genom sandfång och oljeavskiljare kan påverkan minskas. 15(19)

16 Utsläpp till luft Avgaser till luft från bensin- och dieselmotorer uppkommer vid tomgångskörning, båt- och persontransporter och laddning av ackumulatorer i hamn. Utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel kan ske i samband med tvätt och målning av båtar. Vid reparationer av båtar (plastning, slipning, lackering i mindre skala) sker ett visst utsläpp till luft. Buller Bullerstörningar uppkommer främst under båtupptagnings- och sjösättningssäsong. Det är främst arbetsmaskiner som lyfter och drar båtarna till och från uppställningsplatser och handverktyg som används till reparationer och underhåll av båtarna t.ex. slipmaskiner och högtrycksspolning som skapar bullerstörningar. Underhåll och reparationer av fritidsbåtar sker främst på helger och kvällar under sommarhalvåret. Konsekvenser under byggtiden De viktigaste formerna av påverkan under byggtiden att ta hänsyn till bedöms vara: Buller från byggarbeten, byggtrafik och damning från byggtrafiken kan störa människor som bor nära. Kanalanläggning orsakar även utsläpp av spränggaser, sten damm, avgaser från fordon och arbetsmaskiner, buller och andra störningar. Arbeten i vatten kan orsaka grumling. Grumlingen kan påverka fiskar och andra djur. Arbete kommer dock vara tillfälligt. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för detaljplanen. Samråd Information från samrådet finns redovisat i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Ett samrådsmöte genomfördes den 14 januari 2008 med kommunen, Piteå båtklubb och Piteå segelsällskap. Den 19 mars 2008 genomfördes samråd med länsstyrelsen och kommunen. Medverkande tjänstemän I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret 16(19)

17 Revidering 17(19)

18 Genomförandebeskrivning Dnr GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planhandlingarna upprättas under våren/sommaren 2008 och samråd beräknas äga rum under hösten Utställningen planeras till vintern/våren Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas först när planen vunnit laga kraft. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt 5 kap PBL. Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Avtal För nyttjandet av marken för avsett ändamål avses avtal upprättats mellan kommunen och fastighetsägare. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Ägare Berörd fastighet Bondön 1:1 ägs av Sten Olsson EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet bekostas av Piteå kommun. TEKNISKA FRÅGOR Grundförhållanden mm Lämpligt grundläggningssätt och behov av kompletterande grundundersökning får klaras ut vid byggsamråd. VA och avfall mm Fastigheterna bör anslutas till allmän VA-anläggning. Sophämtning bör ske samordnat från gemensam sopbod som anläggs särskilt i anslutning till var fastighet. 18(19)

19 Genomförandebeskrivning Dnr Sopor skall kunna källsorteras, plats finns anvisad i planen. Möjligheter till kompostering bör finnas. Gemensamhetsanläggningar Parkering skall anordnas på mark inom avsatt område. För vissa anslutningsvägar föreslås regleras via gemensamhetsanläggning. Servitut Servitut kan komma att förkomma för strandpromenad över enskild eller mark avsatt för gemensamhetsanläggning. För bron över kanalen bör särskilda avtal upprättas med verksamhetsidkarna på Bondö som reglerar kostnader och tillgänglighet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret Revidering 19(19)

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet

Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-06-24 Antagen av BMN: 2010-09-29 Dnr: 10BMN572 Laga kraft: 2010-10-26 Handläggare: Ann-Charlotte Brunk Holmsund 3:9 mfl, Fliskärsvarvet Detaljplan för småbåtshamn

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen

Brygga F. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen Brygga F Brygga A Brygga G SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-02-25 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-15 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:77, Aspö, i Länna församling

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING 1! (! 7) TILLÄGG TILL GÄLLANDE DETALJPLAN Detaljplan för VALDEMARSVIK 5:1 del av m.fl. GRÄNNÄS GÅRD Valdemarsviks kommun Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2016-05-10 P 93/15! 1 ! 2(! 7) Gällande detaljplan:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall

Samrådsredogörelse UTLÅTANDE efter utställning Detaljplaneprogram Miljökonsekvensbeskrivning Översiktlig kartering av risk för blocknedfall Detaljplan för del av TOFTA 2:1 Stockens camping Orust kommun, Västra Götalands län 1 Antagen av KF 25 mars 2010 Laga kraft 10 dec 2010 Upprättad 2009 08 11 samt justerad 2010 01 19 ORUST KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå

Planhandling. Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG arkitekter i Piteå ANTAGANDEHANDLING Dnr. MBN 2011-407 Version Plannr. V1 D 2030 Planhandling Detaljplan för Högsböleskiftet 1:46 m.fl. Renörsudden Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG arkitekter i Piteå Postadress

Läs mer

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.

Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13. Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19. Stadsarkitektkontoret Godkänt av KSau 2009-10-13 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för campingplats på del av Stavsund 1:1 i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.19.214 Programområdets avgränsning.

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län

PLANHANDLING. ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN. Samrådshandling MBR 2014/472. Arjeplogs kommun. Arjeplogs kommun, Norrbottens län Arjeplogs kommun Samrådshandling 2014-11-03 MBR 2014/472 PLANHANDLING ADOLFSSTRÖM 2:5, del av DETALJPLAN Arjeplogs kommun, Norrbottens län Upprättat av GG-arkitekter i Piteå Förslag till detaljplan för

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB

Planbeskrivning. Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Dnr. PB 2015-659 Version Plannr. 1 D 2075 Planbeskrivning Detaljplan för del av Kopparnäs 10:16 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken AB Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG tillhör rev ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-22 tillhör rev 2009-06-04 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten RÖ-MÄLBY 1:5 och del av RÖ-ÖSBY 1:17 i Rö församling. Dnr 08-10108.114

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län

Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna PLANBESKRIVNING Detaljplan för SPINDELN 6 m.fl. Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län Upprättad av MAF Arkitektkontor AB, Luleå HANDLINGAR I planen ingår följande

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB

Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Detaljplan för Svetsaren Malungs kommun Dalarna län Upprättad i juni 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Instans Datum Beslut om samråd BN 2014-06-25 52 Antagen Vunnit laga kraft SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Prästen 3 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Handelsområde vid Hemavans flygplats

Handelsområde vid Hemavans flygplats 1(3) SAMRÅDSHANDLING sida 1(6) Handelsområde vid Hemavans flygplats Detaljplan för del av fastigheten Björkfors 1:122 i Hemavans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län Planområdet översiktligt redovisat

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK

Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Stadsbyggnadskontoret Annika Almqvist, Planarkitekt maj 2008 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Näsby udde OMRÅDE FÖR PARK Inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet Postadress Besöksadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse

Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser. Samrådsredogörelse GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Säters Camping (Säter 4:24) mm Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Samrådsredogörelse

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

D 76 PLANBESKRIVNING. del av VARGSKÄR (fastigheterna Börstils-Söderby och 13:35) Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 29 november 2010

D 76 PLANBESKRIVNING. del av VARGSKÄR (fastigheterna Börstils-Söderby och 13:35) Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 29 november 2010 Dnr 2011SBN0045 Byggnadsnämndskontoret Christian Blomberg 1 (6) D 76 PLANBESKRIVNING del av VARGSKÄR (fastigheterna Börstils-Söderby 13.33 och 13:35) Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 29 november

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Planbeskrivning För Detaljplan gällande: Tjärhovet Södra del av Haparanda 8:1, Bostäder. Haparanda kommun, Norrbottens län

SAMRÅDSHANDLING. Planbeskrivning För Detaljplan gällande: Tjärhovet Södra del av Haparanda 8:1, Bostäder. Haparanda kommun, Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Planbeskrivning För Detaljplan gällande: Tjärhovet Södra del av Haparanda 8:1, Bostäder Haparanda kommun, Norrbottens län DETALJPLAN FÖR Del av Haparanda 8:1 Bostäder Haparanda kommun Norrbottens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564

Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 1(11) Detaljplan för del av Klövsjö 6:32 m.fl. fast. Norra Katrina, Klövsjö Bergs kommun Dnr 2009.564 Upprättad den 24 sept 2013 Laga kraft 2014-04-28 Antagandehandling Planbeskrivning Miljöbedömning Planens

Läs mer

Detaljplan för del av FURUSUND 2:1(vid Ålandsviken) i Blidö församling

Detaljplan för del av FURUSUND 2:1(vid Ålandsviken) i Blidö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-09-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-01-29, tillhör rev. 2008-11-17 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av FURUSUND 2:1(vid Ålandsviken) i Blidö församling Dnr 07-10223.214 Ks 07-1414 POSTADRESS

Läs mer