PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av ÅF-Infrastruktur AB Samhällsbyggnad 1(19)

2 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen omfattar följande handlingar: - Plankarta - Illustration - Planbeskrivning (Miljökonsekvensbeskrivning ingår i planbeskrivning) - Genomförandebeskrivning Enligt MB 6 kap. inkl. förordningar och PBL 5 kap ska det, vid upprättande av detaljplan, utföras en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning om planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. När bedömningen görs ska kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar användas. Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en MKB enligt miljöbalken tas fram. I bedömningen ska miljöpåverkan som uppstår inom och utanför planområdet beaktas. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och integreras i denna planbeskrivning. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för dels en kanal genom Bondön, anläggandet av en småbåtshamn med tillhörande servicefunktioner för den kustnära fritidsbåtstrafiken samt ge förutsättningar för camping med tillhörande service och verksamhetsområden för fritidsändamål och fritidshus. BAKGRUND Piteå skärgård är en del av den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Skärgården består av ca 550 öar som tillsammans bjuder på en specifik flora, genuina kulturmiljöer, bra badmöjligheter och många fornlämningar. Många av öarna i är orienterade i NV-Sö efter inlandsisen. På många öar har kommunen uppfört raststugor, bastur, bryggor, toaletter mm. Tillsammans med Luleå skärgård och Skellefteå kustlandskap omfattar närregionen mer än 1250 öar och ca 50 fritidsbåtshamnar. Efter kommunens kuststräckor finns i dag 13 stycken småbåtshamnar med mer än 500 båtplatser. Den hamn som ligger närmast Bondön är Haraholmen som också Piteå kommuns djuphamn. Här är även Haraholmens småbåtshamn belägen, som utgör hemmahamn för Piteå Segelsällskap. Här finns totalt 80 båtplatser samt två gästplatser. 2(19)

3 PLANBESKRIVNING Dnr Här finns också WC, dusch, färskvatten, el och mastkran. Djupet i hamnbassängen för fritidsbåtarna är ca 3 meter vid normalt vattenstånd. Vid inloppet är det något grundare, ca 2 meter. Figur 1. Översiktskarta. Haraholmens småbåtshamn kommer dock att behöva flyttas, då denna plats som idag används, behöver tas i anspråk för annan verksamhet. Därför prövas ett nytt läge för verksamheten som även omfattar kompletterande verksamheter. I detta samråd prövas därför såväl en ny fritidsbåtshamn som en kanal genom Bondön. 3(19)

4 PLANBESKRIVNING Dnr Kanalen innebär ca 2 km kortare färdväg. För långväga båtturister kommer även Bondökanalen utgöra, förutom kortare färdväg, en intressant målpunkt för resan. Naturmiljön och kanalen tillsammans med den planerade småbåtshamnen kommer att utgöra en av de mer spännande målpunkterna efter kusten. PLANDATA Bondön ligger ca 13 km sydost om Piteå centrum nära Haraholmens djuphamn. Halvön är ca 6,5 km lång och 2 km - 2,5 km bred och skogsbruk bedrivs över hela ön. Bondön används även av det rörliga friluftslivet och för jakt. Det händer även att Bondön används för bete av Kikkejaur Sameby. En vindkraftpark med 14 verk är under uppförande. Vindkraftparken ligger ca 2 km från planområdet. Den långsträckta halvön delar skärgården i en nordlig och sydlig del. För att ta sig mellan skärgårdens båda delar behöver fritidsbåtar runda Bondön, en omväg på ca 15 km ut i sjögång och grunda partier. Planområdet ligger på Bondöns nordvästra del, i nära anslutning till fastlandet, och är ca 800 meter lång och ca 450 meter bred på det bredaste stället. Kanalen planeras bli ca 250 m lång, ca 20 m bred och ca 3,5 m djup. Kring kanalen planeras småbåtshamn, service, husvagns- och friluftscamping. På närliggande områden planeras även uppläggningsplatser för båtar. I planen föreslås områden för närliggande verksamheter kopplade till turismnäringen. Även stugområden med fiskelägeskänsla samt sex fritidshustomter planeras. Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun. Den antogs av kommunfullmäktige. Areal Planområdet omfattar ca 25 ha Markägarförhållanden Ägare av Bondön 1:1 är Sten Olsson 4(19)

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) Piteå kommun fördjupning för skärgården antogs av kommunfullmäktige i mars Planen innehåller mål och rekommendationer för skärgården och för Bondön. Framtida mark- och vattenanvändning enligt ÖP i planområdet är kanal, camping, båtsportfarled och småbåtshamn. Ca 2 km sydost om planområdet finns ett planlagt område för vindkraft. På rekommendationskartan i ÖP är Bondöns strandkanter utpekade som viktiga hänsynsområden med höga naturvärden. Utpekandet gäller främst på öns nordliga strandkanter. Planprogram Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun: Den antogs av kommunfullmäktige. Detaljplan Det finns ingen detaljplan över det aktuella området. Närmaste detaljplanelagda området är Haraholmens hamn som ligger ca 1 km från programområdet. Cirka 2 km sydost om planområdet ligger det detaljplanlagda området för vindkraft på Bondön. Behovsbedömning Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 18 och miljöbalken, MB, 6 kap 11 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande om detta görs först en behovsbedömning. Upprustning och förändring av strandområdet är tillståndspliktigt/anmälningspliktigt och vattendom kommer att krävas. Om en verksamhet eller åtgärd väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska detta anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt MB 12 kap 6. Ställningstagande till miljöbedömning En checklista för behovsbedömning av MKB har upprättats i programskedet. Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande för att bedöma om ett genomförande av detaljplanen för Bondökanalen, del av fastigheten Bondön 1:1, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunens bedömning är att, mot bakgrund av checklistan, att genomförandet av detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan så att miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/EG behöver utföras. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas. Parallellt med planläggningen kommer en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet utföras. Den MKB som följer tillståndsprövningen kommer även att behandla den båtsportsfarled som berör Bondökanalen. 5(19)

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Inom planområdet planeras ett antal nya verksamheter som alla är knutna till att utveckla det rörliga friluftslivet samt stärka turismnäringen. Till denna förändring är också en ny kanal och farled för båtsporten knuten. Planförslaget omfattar därför en kanal som delar Bondön från fastlandet som klara båtar med ett djupgående upp till 3 m. Kanalen beräknas bli ca 250 meter lång och ca 20 meter bred med ett djup på ca 3,5 meter (se figur 2). Kanalbredden vid bron förslås till åtta meter. Till kanalen planeras en ny farled, vilken behandlas i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Kanalen förslås också överbryggas med en rörlig tvåfältig bro. Bron behöver ha en fri seglingshöjd på 3,7 meter och den ska kunna öppnas för genomfart med större båtar. Bredden på bron ska anpassas för att transporter till/från vindkraftverken ute på Bondön ska kunna passera. Detta gäller även för bärighet och utformning. Brons delas i två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. Denna utformning innebär att vid transporter till vindkraftverken kan en bredare last lätt ta sig över bron. Som kringverksamheter i samband med kanalen planläggs områden för småbåtshamn, gästhamn, servicebyggnad, vinterförvaringsmagasin för båtar och mindre sjöbodar. Sjöbodarna kan tillåtas innehålla mindre butiker, museum, café marknad mm föreslås få en plats söder om kanalen. Sjöbodarna kan ställas upp i två rader. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Småbåtshamn Småbåtshamnen avser sträcka sig på båda sidor av kanalen men har beteckningen V endast på norra sidan av kanalen, både längs kanalen och längs planerad småbåtshamn. Småbåtshamnen har beteckningen WV och ligger öster om Bondön och norr om kanalen. Behandlas även i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Camping En camping föreslås i anslutning till stugområdet (N 1 ). Området blir ca 1,8 ha stort. Antal platser för husvagnar är maximalt 150 stycken. I östra delen av området finns möjlighet att etablera av stugor för uthyrning (N 2 ). Stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och skall grundläggas på natursten eller plintar. Högsta tillåten byggnadshöjd är 3,3 m. För att skapa en trivsam atmosfär är det viktigt att behålla vegetationen i området i den mån som är möjligt. Runt planområdet planeras en promenadstig. Detta för att få en överblick över området. För området gäller att strandskydd upphävs. 6(19)

7 Figur 2. Föreslagna principsektioner av kanalen 7(19)

8 Handel Till camping och småbåtshamn hör tre verksamhets- och handelsområden. Området närmast kanalen och bron (H) tillåter en byggnad i två plan och hösta byggnadshöjd av 6,5 meter. Största tillåten bruttoarea ovan mark är 200 m 2. Det östra området söder om kanalen (HV) tillåter verksamheter i sjöbodar för service inom området, som mindre butiker, museum, café, marknad etc. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Största tillåten bruttoarea ovan mark är dock 400 m 2. Ytterligare en yta är avsatt för handel ((N)H). Området avser vara ett framtida expansionsområde (reserv). Största tillåten bruttoarea ovan mark är 1500 m 2 och högst en våning är tillåten. Fram till att marken beslutas tas i bruk gäller naturmark. För området gäller att strandskydd upphävs. Turistverksamhet Fyra tomter planeras på östra sidan ön för verksamheter inom turistnäringen (N 2 ). Tomterna ska vara ca m 2 vardera. Tomterna skall arrenderas ut till företag som vill satsa på turismnäringen. Det är viktigt att planområdet används både under vinter- och sommarhalvåret. Även här gäller att stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och grundläggas på natursten eller plintar. Området närmast vägen har fått beteckningen B 2 J 2 och syftar till att ge utrymme för verksamhetsidkare med åretruntverksamhet. Här tillåts byggnader i två plan med högsta byggnadshöjd 6,5 m. För området gäller att strandskydd upphävs. Dock förslås marken närmast havet ge plats för vattnet utgöra naturmark för att säkra allmänhetens intresse till stränderna, för bland annat en strandpromenad. Möjlighet till bryggor för verksamhetidkarna finns dock i planen. Stugområde med fiskelägeskänsla På västra sidan av ön är ett område avsatt för fritidshus (B 1 ). Inom detta område tillåts maximalt 15 stycken stugor med en huvudbyggnad på högst 30 m 2 samt uthusbyggnad om 10 m 2. Närmast havet en ca 15 meter brett naturområde för bland annat en strandpromenad. Här tillåts även en högst 80 m 2 stor byggnad i ett plan, på område avsatt för hamnverksamhet till fiskelägesstugorna (V 2 ). Området förslås upplåtas som tomträtter och stugorna ägs av enskilda. Antalet stugor är högst 15 stycken, storleken på huvudbyggnad får högst vara 30 m 2 med en uthusbyggnad om 10 m 2. Stugorna ska skapa en skärgårdskänsla, en känsla som ska vara genomgående i planen. Därför tillåts byggnaderna både vara fristående eller sammanbyggda. Stugorna placeras i ett område som är kuperat. Användningen av höjdkurvor ger ett stugområde med skogskänsla och därför är det viktigt att behålla träd och vegetation i området. Skogen mellan vägen och stugområdet bevaras för att skapa en barriär mot vägen. För stugområdet förslås även ett område närmas havet för gemensamhetsanläggningar som bastu, toaletter och brygga för småbåtar. Dock skall passage för strandpromenad/gångstig säkras i servitut eller liknande. För området gäller att strandskydd upphävs. 8(19)

9 Fritidshustomter Längst i sydost ges plats för sex fritidshustomter. Tomterna ska minst vara 1500 m 2 med byggrätt om 175 m 2. Huvudbyggnaden får maximalt vara 100 m 2. Två uthus tillåts, varav det största maximalt 45 m 2. Tomterna placeras utanför strandskyddat område. 9(19)

10 Figur 3. Planområdets gränser och skiss över förslagen utformning. 10(19)

11 Tillgänglighet Samtliga byggnadsentréer skall anordnas så att full tillgänglighet erhålls för rörelsehindrade fram till byggnad samt till kajer och bryggor. Framkörning med bil till entré eller gångväg i nivå med entré skall vara möjligt. Geotekniska förhållanden Området består huvudsakligen av morän. Innan området bebyggs behöver en geoteknisk undersökning genomföras. Vägar Befintliga vägar utgörs av väg från Pitholm, via Haraholmen till vindkraftpark och fram till markägarens gård på Bondön. Vägen är enskild väg som har låg standard och saknar beläggning. Ökad trafik, både vad avser tunga fordon och personbilar, torde medföra att vägens standard måste höjas. Körbanans bredd föreslås bli minst sex meter. Vägen ges beteckningen Lokalgata inom planområdet. Gång- och cykelväg Bron föreslås få två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. I övriga delar av planområdet används lokalgatan för gång- och cykeltrafik. STRANDSKYDD Strandskyddet gäller inom 100 m från havets strandlinje vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet gäller även 100 meter ute i vattnet. Inom strandskyddsområdet får man inte bygga eller vidta andra åtgärder utan att särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskyddsdispens. Strandskyddet kan utökas upp till totalt 300 meter. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha fri tillgång till stränder och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Särskilda skäl för upphävande av strandskydd Särskilda skäl som åberopas avseende strandskyddets upphävande är att planen kan antas utan väsentligt försämrade livsvillkor för växter och djur. Samtidigt säkerställs allmänhetens tillgång till såväl stranden som tillgängligheten till övriga naturområden på ön. Planen är till för att främja det rörliga friluftsliv som Miljöbalken avser skydda. Strandområdet samt tillgängligheten till övriga naturmiljöer på Bondön skall hållas tillgänglig för allmänheten genom ett utbyggt vägsystem som även är säkert för gång- och cykeltrafikanter. Turistverksamheten och småbåtshamnen är inte riktad enbart mot campinggäster och fritidshusägare utan ska också attrahera dagsbesökare. Detaljplanens parkeringsplats är dimensionerad för dagsbesökare. Planen medför också att rörelsehindrade får bättre tillgänglighet till vatten, kajer och bryggor. 11(19)

12 NATUR, HÄLSA OCH SÄKERHET Natur, mark och vegetation Bondön är en flack skogsbrukad halvö som numer har förbindelse med fastlandet via näset Sikören. Bondön är en moränö och fjärdarna som omringar ön karaktäriseras av mjuka och ofta grunda finsedimentbottnar med hög biologisk produktion. Stränderna kantas av frodiga strandängar och vassbälten, vilket bidrar till ett rikt fågelliv. Det finns inga områden som är lagligt skyddade för sina naturvärden, däremot har Länsstyrelsen klassat stora delar av Bondön som område med höga naturvärden. Topografin i området är relativt flack. Tydliga landmärken är oljecisternerna vid Haraholmens hamn och hotellbyggnaderna vid Pite havsbad. Vegetationen på Bondön består av gran, tall, eneoch lövträd av olika slag. Flera floralokaler finns främst i vikar, på uddar, strandängar och holmar längs med strandlinjen. Djurlivet består av älg, hare, räv enstaka rådjur, orre, tjäder och småfåglar. Det finns ett rikt havsfågelliv vid Bondöudde, Hundgrundet, Storviksudde, Kolaviken, Kråkholmen och strandängen som binder samman Kråkholmen med Bondön. De nordvästra delarna av ön (Kolaviken, Kråkholmen och strandängen) är mycket intressanta fågellokaler för häckning och rastning. Vattendrag och våtmarker Det finns inga vattendrag eller våtmarker inom planområdet. Jakt och rörligt friluftsliv Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken och det bedrivs jakt på Bondön. Bondön nyttjas av det rörliga friluftslivet för att uppleva och besöka de typiska strandmiljöerna på öns norra sida. Närheten till Piteå tätort bidrar till att ön är eller har varit välbesökt. Nu uppförs en vindkraftpark ca 2 km från planområdet, vilket troligtvis bidragit till att antalet besökare minskat, under byggtiden. Båtlivet kring Bondön är begränsat. Öarna i Piteå skärgård, som exempelvis Bondön, är en barriär för dem som vill åka båt mellan norra och södra skärgården. Det krävs därmed relativt stora båtar för att ta sig runt öarna. Tillgången på hamnanläggningar är också begränsad. Kulturmiljö och fornlämningar Det finns tre stycken fornlämningar på Bondön. Inga av dessa ligger inom planområdet. Vattenverksamhet Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för kanal, farled och småbåtshamn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Ansökan tas fram separat från denna plan. Buller Inga farleder för båtar finns i närheten som orsakar buller. Under byggtiden av vindkraftparken alstras buller i samband med transporter till och från vindkraftanläggningen. 12(19)

13 Utsläpp Inga direkta utsläpp förekommer i planområdet. Biltrafiken till och från ön, vars omfattning är liten, orsakar begränsade utsläpp av luftföroreningar. Under byggtiden av vindkraftparken släpps luftföroreningar ut vid transporter till och från vindkraft anläggningen och vid användning av arbetsmaskiner för mark- och schaktarbeten. Dessa utsläpp är dock tillfälliga. Närheten till Haraholmens hamn och andra industrier medför risk för utsläpp av föroreningar i vattnet. TEKNISK FÖRSÖRJNING El Nytt ställverk utnyttjas för distribution av el till planområdet. E-områden planeras för att säkerställa plats för omformarstation. U-område Ett u-område parallellt med vägen skall säkerställa plats för elkabel. Vatten Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Avlopp Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Sandfång och oljeavskiljare kan komma att krävas vid uppställningsplatserna för båtarna. Avfall Miljöstation för hela områdets behov skall anordnas vid småbåtshamnen, nära entrén till området. Särskilda " Området säkerställs genom E-område. Sophus med återvinning ska även anordnas på båda sidor av kanalen. Brandskydd Beräknad insatstid för brandförsvaret överstiger 10 minuter fram till kanalen. MILJÖKONSEKVENSER (MKB) I planbeskrivningen sammanfattas här de konsekvenser som planens genomförande medför. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas i samband med ansökan om vattenverksamhet kommer att komplettera denna MKB för detaljplanen. Nollalternativet Nollalternativet innebär ingen verksamhet. Konsekvenser för landskapsbilden Landskapsbilden kommer att förändras till följd av kanalen genom Bondön. Skog kommer att avverkas och nya vattenområden kommer att inrättas. Den fysiska förändringen kommer att vara synbar i näromgivningen och kommer att förändra karaktären i området med ökad bebyggelse och nya slags verksamheter. 13(19)

14 De industrianläggningar som ligger i anslutning till kanalen, Haraholmens hamn (oljesisterner) och vindkraftanläggningen på Bondön har en dominerande inverkan på landskapsbilden i jämförelse med kanalens visuella påverkan på landskapet. Sammantaget bedöms inte den fysiska förändringen i landskapet vara så omfattande att det innebär en påtaglig påverkan på landskapsbildens helhet. Konsekvenser för naturmiljö Merparten av planområdet är sedan många år ett hygge. Vissa ytterligare avverkningar kommer att ske inom planområdet och nya strandkanter uppstår längs kanalens sträckning. Konsekvenserna för naturmiljön blir ianspråktagande av hårt brukad skog och hyggesmark. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små till måttliga då inga värdefulla livsmiljöer för växter eller djur på land har identifierats. För kanalen kommer både grävning och muddring behöva genomföras. Detta betraktas som vattenverksamhet och kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. I ansökan kommer även muddring för farled som anknyter till Bondökanalen beskrivas. Kanalen beräknas bli 250 m lång och ca 20 meter bred med djupet 3,5 meter. De planerade sektionerna genomförs dels med spontad rak kanalkant och dels sluttande med en lutning på högst 1:2,5 (se figur 2). Det medför att ca m 3 massor behöver grävas upp. Massorna kan delvis användas inom området och som material för hamn och pir. Upplag för schakt- och muddermassor finns öster om Haraholmens hamn. Utöver muddring av kanal behövs det muddras för fritidsbåthamnen. För att genomföra en såväl minska påverkan på viken läggs stenpirarna ut vintertid, så att en sluten bassäng uppstår. Den slutna bassängen muddras. Därefter skapas öppningar i piren för hamninlopp i söder och vattengenomströmning i norr. Uppgrävningen av merparten av kanalen och iordningställandet av kanalens stränder kommer att ske utan att öppna mynningarna mot vattnet. Härigenom minimeras spridning av finpartiklar ut i närliggande vattenområden. För området som är ca 180x120 meter stort behöver ytterligare ca m 3 massor att hanteras. Skyddsvärden Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Torneälven, Kalixälven, Piteälven m fl är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Det finns inget naturreservat i området. Närmsta naturreservat är Bondöfjärdens naturreservat som ligger söder om Bondön. Övriga utpekad naturvärden utan bindande skydd Områden med särskilt höga naturvärden utpekade i Översiktsplan för stadsbygden är Bondöudden, Storviksudden, Kartviken, Kolaviken och Strandområden. Delar av Bondön har i översiktsplan för stadsbygden erhållit åtgärden att överväga reservatsbildning. En naturvärdesklassning har även genomförts av Länsstyrelsen. Hela den nordöstra stranden på Bondön är klassad som högsta naturvärde. 14(19)

15 Konsekvenser för kulturmiljö Planen bedöms inte ge några konsekvenser för kulturmiljön. Det finns heller inga fornlämningar inom planområdet. Konsekvenser för vattenmiljön Vid muddring i vatten grumlas partiklar upp i vattnet och förändrar förutsättningarna för växter och djur i olika grad. Grumlighet kan innebära att känslig flora och fauna överlagras av sediment och på så sätt påverkas negativt. Hög grumlighet kan även påverka primärproduktionen. Genom grumlingsreducerande åtgärder kan påverkan minskas. Merparten av muddringen inom planområdet sker därför i sluten miljö för att minimera partikelspridning till omgivande vatten. Den muddring som behöver ske för farleden i söder är begränsad. Genom muddring ökar vattenomsättningen. Det ökade vattenflödet leder till att vattentemperaturen i påverkade vattenområdet sänks. Planen bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för vattenmiljön under genomförandet och små konsekvenser efter genomförandet. Vattengenomströmning i Bondökanalen Bondökanalens trängsta sektion planeras vara ca 8 m bred och ca 3,5 meter djup. En typisk genomsnittlig strömningshastighet för ytvatten i kustområden är 2,5 cm/s). När man kvantifierar vattenutbyte brukar man utgå att från vattnet flödar likartat genom halva sektionsarean. Under dessa antagande blir vattenföringen genom Bondökanalen i genomsnitt 0,3 m 3 /s. Den beräknade vattengenomströmningen i Bondökanalen på i genomsnitt 0,3 m 3 /s kan jämföras med totala vattengenomströmningen i Vargödraget på i genomsnitt ca 400 m 3 /s under isfri period och storleksordningen 40 m 3 /s under islagd tid. Den framtida vattengenomströmningen i Bondökanalen kommer att ha marginell betydelse för Vargödragets och Bondöfjärdens vattenomsättning. Bedömningen är att den planerade kanalen inte kommer att medföra att vattenkemin ändras i vare sig Vargödraget eller Bondöfjärden. Konsekvenser för rennäringen Vinterbetet på Bondön kommer att påverkas av planen. Mark tas i anspråk som idag används som vinterbete och fler människor kommer att vistas på ön. Bron kommer att kunna användas som passage utifall att isen inte ligger. Utsläpp till mark Utsläpp till mark uppkommer genom att färgrester tvättas eller sköljs bort i samband med upptagning. Spill av oljerester uppkommer vid motorkonservering samt vid uppsamlingsplats för miljöfarligt avfall. Utsläpp till mark uppkommer även genom slipning, målning och andra ytbehandlingsarbeten såsom inplastning och vaxning. I samband med underhåll och nymålning av båtbottenfärg läcker rester av giftfärg ned i marken. Många färger innehåller förutom kopparföreningar även organiska föreningar. Utsläpp till vatten Båtbottenfärger läcker ut gift till omgivande vatten. Diesel och bensin och smörjoljor läcker ut i vattnet med avgaser. Olyckor med större punktutsläpp av bränslen kan ske t.ex. vid bränslepåfyllning. Läckage eller spill av latrin från båtarna kan ske. Genom sandfång och oljeavskiljare kan påverkan minskas. 15(19)

16 Utsläpp till luft Avgaser till luft från bensin- och dieselmotorer uppkommer vid tomgångskörning, båt- och persontransporter och laddning av ackumulatorer i hamn. Utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel kan ske i samband med tvätt och målning av båtar. Vid reparationer av båtar (plastning, slipning, lackering i mindre skala) sker ett visst utsläpp till luft. Buller Bullerstörningar uppkommer främst under båtupptagnings- och sjösättningssäsong. Det är främst arbetsmaskiner som lyfter och drar båtarna till och från uppställningsplatser och handverktyg som används till reparationer och underhåll av båtarna t.ex. slipmaskiner och högtrycksspolning som skapar bullerstörningar. Underhåll och reparationer av fritidsbåtar sker främst på helger och kvällar under sommarhalvåret. Konsekvenser under byggtiden De viktigaste formerna av påverkan under byggtiden att ta hänsyn till bedöms vara: Buller från byggarbeten, byggtrafik och damning från byggtrafiken kan störa människor som bor nära. Kanalanläggning orsakar även utsläpp av spränggaser, sten damm, avgaser från fordon och arbetsmaskiner, buller och andra störningar. Arbeten i vatten kan orsaka grumling. Grumlingen kan påverka fiskar och andra djur. Arbete kommer dock vara tillfälligt. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för detaljplanen. Samråd Information från samrådet finns redovisat i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Ett samrådsmöte genomfördes den 14 januari 2008 med kommunen, Piteå båtklubb och Piteå segelsällskap. Den 19 mars 2008 genomfördes samråd med länsstyrelsen och kommunen. Medverkande tjänstemän I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret 16(19)

17 Revidering 17(19)

18 Genomförandebeskrivning Dnr GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planhandlingarna upprättas under våren/sommaren 2008 och samråd beräknas äga rum under hösten Utställningen planeras till vintern/våren Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas först när planen vunnit laga kraft. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt 5 kap PBL. Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Avtal För nyttjandet av marken för avsett ändamål avses avtal upprättats mellan kommunen och fastighetsägare. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Ägare Berörd fastighet Bondön 1:1 ägs av Sten Olsson EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet bekostas av Piteå kommun. TEKNISKA FRÅGOR Grundförhållanden mm Lämpligt grundläggningssätt och behov av kompletterande grundundersökning får klaras ut vid byggsamråd. VA och avfall mm Fastigheterna bör anslutas till allmän VA-anläggning. Sophämtning bör ske samordnat från gemensam sopbod som anläggs särskilt i anslutning till var fastighet. 18(19)

19 Genomförandebeskrivning Dnr Sopor skall kunna källsorteras, plats finns anvisad i planen. Möjligheter till kompostering bör finnas. Gemensamhetsanläggningar Parkering skall anordnas på mark inom avsatt område. För vissa anslutningsvägar föreslås regleras via gemensamhetsanläggning. Servitut Servitut kan komma att förkomma för strandpromenad över enskild eller mark avsatt för gemensamhetsanläggning. För bron över kanalen bör särskilda avtal upprättas med verksamhetsidkarna på Bondö som reglerar kostnader och tillgänglighet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret Revidering 19(19)

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2011-04-26 Diarienummer 0904/07 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR NORRA LÅNGESAND, DELAR AV 1:80, 1:552 M.FL. ÖCKERÖ KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Detaljplan för norra långesand Delar av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län. Upprättad den 17 feb 2012 Dnr 2011SBN0510 1(12) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Sjögärde Gällande fastigheten Sandika 3:19, 3:198, 10:1 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad den 17 feb 2012 2 (12) Planhandlingar Planbeskrivning

Läs mer

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun

Isabergstoppen. Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter. Gislaveds kommun Planens beteckning H 28 Antagen Kf 2011-08-26 Vunnit Laga kraft 2011-11-29 Genomförandetidens slut 2026-11-29 Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m fl fastigheter Gislaveds kommun

Läs mer

Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län

Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel, kontor och hotell, Gävle kommun, Gävleborgs län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-01-18 Rev.2008-03-17 Antagandehandling Sid 1 (10) Dnr: 2006.3158 Handläggare: Petter Jonegård Del av Furuvik 33:1, Furuviks konferens Detaljplan för konferens, handel,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Bakgrund och sammanfattning

Bakgrund och sammanfattning TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2013-05-23 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Emelie Greiff Telefon: 0523-613341 E-post: emelie.greiff@lysekil.se DETALJPLAN FÖR GULLMARSSTRAND DEL AV SKAFTÖ-FISKEBÄCK

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad

DP 1543 Detaljplan för Johannisbergs båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås sstad DP 1543 Detaljplan för Johannisbergss båtuppläggning Västerås 2012-12-11, rev 2013-03-06, dnr: 2011/78-BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Diarienummer 2011-07-01 MBN 2009.0740.214 Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 3 FÖRENLIGT MED 3, 4

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013. Detaljplan för del av. Sundsören 1:1 mfl. Mariestads kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING JUNI 2013 Detaljplan för del av Sundsören 1:1 mfl Mariestads kommun Planförfattare: Matilda Åslin, Arkitekt SAR MSA, planarkitekt på Arkitekturum AB INNEHÅLL Del 1 - Bakgrund

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Genomförandebeskrivning Dnr P 2005-388

Genomförandebeskrivning Dnr P 2005-388 Antagandehandling DETALJPLAN för del av SVÄRDSKLOVA 2:1, Svärta, Nyköpings kommun Genomförandebeskrivning Dnr P 2005-388 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt förfarande. Tidplanen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer