PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING Dnr. 2008-0008 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008"

Transkript

1 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av ÅF-Infrastruktur AB Samhällsbyggnad 1(19)

2 PLANBESKRIVNING Dnr PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen omfattar följande handlingar: - Plankarta - Illustration - Planbeskrivning (Miljökonsekvensbeskrivning ingår i planbeskrivning) - Genomförandebeskrivning Enligt MB 6 kap. inkl. förordningar och PBL 5 kap ska det, vid upprättande av detaljplan, utföras en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning om planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan. När bedömningen görs ska kriterierna i bilaga 2 och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar användas. Bedöms detaljplanen medföra betydande miljöpåverkan ska en MKB enligt miljöbalken tas fram. I bedömningen ska miljöpåverkan som uppstår inom och utanför planområdet beaktas. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och integreras i denna planbeskrivning. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för dels en kanal genom Bondön, anläggandet av en småbåtshamn med tillhörande servicefunktioner för den kustnära fritidsbåtstrafiken samt ge förutsättningar för camping med tillhörande service och verksamhetsområden för fritidsändamål och fritidshus. BAKGRUND Piteå skärgård är en del av den kust som sträcker sig från den västerbottniska gränsen i söder till den finska i nordost. Skärgården består av ca 550 öar som tillsammans bjuder på en specifik flora, genuina kulturmiljöer, bra badmöjligheter och många fornlämningar. Många av öarna i är orienterade i NV-Sö efter inlandsisen. På många öar har kommunen uppfört raststugor, bastur, bryggor, toaletter mm. Tillsammans med Luleå skärgård och Skellefteå kustlandskap omfattar närregionen mer än 1250 öar och ca 50 fritidsbåtshamnar. Efter kommunens kuststräckor finns i dag 13 stycken småbåtshamnar med mer än 500 båtplatser. Den hamn som ligger närmast Bondön är Haraholmen som också Piteå kommuns djuphamn. Här är även Haraholmens småbåtshamn belägen, som utgör hemmahamn för Piteå Segelsällskap. Här finns totalt 80 båtplatser samt två gästplatser. 2(19)

3 PLANBESKRIVNING Dnr Här finns också WC, dusch, färskvatten, el och mastkran. Djupet i hamnbassängen för fritidsbåtarna är ca 3 meter vid normalt vattenstånd. Vid inloppet är det något grundare, ca 2 meter. Figur 1. Översiktskarta. Haraholmens småbåtshamn kommer dock att behöva flyttas, då denna plats som idag används, behöver tas i anspråk för annan verksamhet. Därför prövas ett nytt läge för verksamheten som även omfattar kompletterande verksamheter. I detta samråd prövas därför såväl en ny fritidsbåtshamn som en kanal genom Bondön. 3(19)

4 PLANBESKRIVNING Dnr Kanalen innebär ca 2 km kortare färdväg. För långväga båtturister kommer även Bondökanalen utgöra, förutom kortare färdväg, en intressant målpunkt för resan. Naturmiljön och kanalen tillsammans med den planerade småbåtshamnen kommer att utgöra en av de mer spännande målpunkterna efter kusten. PLANDATA Bondön ligger ca 13 km sydost om Piteå centrum nära Haraholmens djuphamn. Halvön är ca 6,5 km lång och 2 km - 2,5 km bred och skogsbruk bedrivs över hela ön. Bondön används även av det rörliga friluftslivet och för jakt. Det händer även att Bondön används för bete av Kikkejaur Sameby. En vindkraftpark med 14 verk är under uppförande. Vindkraftparken ligger ca 2 km från planområdet. Den långsträckta halvön delar skärgården i en nordlig och sydlig del. För att ta sig mellan skärgårdens båda delar behöver fritidsbåtar runda Bondön, en omväg på ca 15 km ut i sjögång och grunda partier. Planområdet ligger på Bondöns nordvästra del, i nära anslutning till fastlandet, och är ca 800 meter lång och ca 450 meter bred på det bredaste stället. Kanalen planeras bli ca 250 m lång, ca 20 m bred och ca 3,5 m djup. Kring kanalen planeras småbåtshamn, service, husvagns- och friluftscamping. På närliggande områden planeras även uppläggningsplatser för båtar. I planen föreslås områden för närliggande verksamheter kopplade till turismnäringen. Även stugområden med fiskelägeskänsla samt sex fritidshustomter planeras. Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun. Den antogs av kommunfullmäktige. Areal Planområdet omfattar ca 25 ha Markägarförhållanden Ägare av Bondön 1:1 är Sten Olsson 4(19)

5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Översiktsplan Översiktsplan (ÖP) Piteå kommun fördjupning för skärgården antogs av kommunfullmäktige i mars Planen innehåller mål och rekommendationer för skärgården och för Bondön. Framtida mark- och vattenanvändning enligt ÖP i planområdet är kanal, camping, båtsportfarled och småbåtshamn. Ca 2 km sydost om planområdet finns ett planlagt område för vindkraft. På rekommendationskartan i ÖP är Bondöns strandkanter utpekade som viktiga hänsynsområden med höga naturvärden. Utpekandet gäller främst på öns nordliga strandkanter. Planprogram Ett planprogram har tagits fram för området ( , rev ) av Piteå kommun: Den antogs av kommunfullmäktige. Detaljplan Det finns ingen detaljplan över det aktuella området. Närmaste detaljplanelagda området är Haraholmens hamn som ligger ca 1 km från programområdet. Cirka 2 km sydost om planområdet ligger det detaljplanlagda området för vindkraft på Bondön. Behovsbedömning Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (plan- och bygglagen, PBL, 5 kap 18 och miljöbalken, MB, 6 kap 11 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Som stöd för kommunens ställningstagande om detta görs först en behovsbedömning. Upprustning och förändring av strandområdet är tillståndspliktigt/anmälningspliktigt och vattendom kommer att krävas. Om en verksamhet eller åtgärd väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska detta anmälas för samråd till Länsstyrelsen enligt MB 12 kap 6. Ställningstagande till miljöbedömning En checklista för behovsbedömning av MKB har upprättats i programskedet. Checklistan utgör grund för kommunens ställningstagande för att bedöma om ett genomförande av detaljplanen för Bondökanalen, del av fastigheten Bondön 1:1, kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunens bedömning är att, mot bakgrund av checklistan, att genomförandet av detaljplanen kommer att medföra betydande miljöpåverkan så att miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/EG behöver utföras. De konsekvenser som bedöms uppstå vid exploatering enligt planförslaget kommer att beskrivas. Parallellt med planläggningen kommer en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet utföras. Den MKB som följer tillståndsprövningen kommer även att behandla den båtsportsfarled som berör Bondökanalen. 5(19)

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Inom planområdet planeras ett antal nya verksamheter som alla är knutna till att utveckla det rörliga friluftslivet samt stärka turismnäringen. Till denna förändring är också en ny kanal och farled för båtsporten knuten. Planförslaget omfattar därför en kanal som delar Bondön från fastlandet som klara båtar med ett djupgående upp till 3 m. Kanalen beräknas bli ca 250 meter lång och ca 20 meter bred med ett djup på ca 3,5 meter (se figur 2). Kanalbredden vid bron förslås till åtta meter. Till kanalen planeras en ny farled, vilken behandlas i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Kanalen förslås också överbryggas med en rörlig tvåfältig bro. Bron behöver ha en fri seglingshöjd på 3,7 meter och den ska kunna öppnas för genomfart med större båtar. Bredden på bron ska anpassas för att transporter till/från vindkraftverken ute på Bondön ska kunna passera. Detta gäller även för bärighet och utformning. Brons delas i två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. Denna utformning innebär att vid transporter till vindkraftverken kan en bredare last lätt ta sig över bron. Som kringverksamheter i samband med kanalen planläggs områden för småbåtshamn, gästhamn, servicebyggnad, vinterförvaringsmagasin för båtar och mindre sjöbodar. Sjöbodarna kan tillåtas innehålla mindre butiker, museum, café marknad mm föreslås få en plats söder om kanalen. Sjöbodarna kan ställas upp i två rader. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Småbåtshamn Småbåtshamnen avser sträcka sig på båda sidor av kanalen men har beteckningen V endast på norra sidan av kanalen, både längs kanalen och längs planerad småbåtshamn. Småbåtshamnen har beteckningen WV och ligger öster om Bondön och norr om kanalen. Behandlas även i ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Camping En camping föreslås i anslutning till stugområdet (N 1 ). Området blir ca 1,8 ha stort. Antal platser för husvagnar är maximalt 150 stycken. I östra delen av området finns möjlighet att etablera av stugor för uthyrning (N 2 ). Stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och skall grundläggas på natursten eller plintar. Högsta tillåten byggnadshöjd är 3,3 m. För att skapa en trivsam atmosfär är det viktigt att behålla vegetationen i området i den mån som är möjligt. Runt planområdet planeras en promenadstig. Detta för att få en överblick över området. För området gäller att strandskydd upphävs. 6(19)

7 Figur 2. Föreslagna principsektioner av kanalen 7(19)

8 Handel Till camping och småbåtshamn hör tre verksamhets- och handelsområden. Området närmast kanalen och bron (H) tillåter en byggnad i två plan och hösta byggnadshöjd av 6,5 meter. Största tillåten bruttoarea ovan mark är 200 m 2. Det östra området söder om kanalen (HV) tillåter verksamheter i sjöbodar för service inom området, som mindre butiker, museum, café, marknad etc. Var sjöbod får maximalt vara 30 m 2, men kan sammanbyggas så att en större verksamhetsyta kan uppnås. Största tillåten bruttoarea ovan mark är dock 400 m 2. Ytterligare en yta är avsatt för handel ((N)H). Området avser vara ett framtida expansionsområde (reserv). Största tillåten bruttoarea ovan mark är 1500 m 2 och högst en våning är tillåten. Fram till att marken beslutas tas i bruk gäller naturmark. För området gäller att strandskydd upphävs. Turistverksamhet Fyra tomter planeras på östra sidan ön för verksamheter inom turistnäringen (N 2 ). Tomterna ska vara ca m 2 vardera. Tomterna skall arrenderas ut till företag som vill satsa på turismnäringen. Det är viktigt att planområdet används både under vinter- och sommarhalvåret. Även här gäller att stugorna får maximalt vara 20 m 2 och uppföras med träpanel eller timring och grundläggas på natursten eller plintar. Området närmast vägen har fått beteckningen B 2 J 2 och syftar till att ge utrymme för verksamhetsidkare med åretruntverksamhet. Här tillåts byggnader i två plan med högsta byggnadshöjd 6,5 m. För området gäller att strandskydd upphävs. Dock förslås marken närmast havet ge plats för vattnet utgöra naturmark för att säkra allmänhetens intresse till stränderna, för bland annat en strandpromenad. Möjlighet till bryggor för verksamhetidkarna finns dock i planen. Stugområde med fiskelägeskänsla På västra sidan av ön är ett område avsatt för fritidshus (B 1 ). Inom detta område tillåts maximalt 15 stycken stugor med en huvudbyggnad på högst 30 m 2 samt uthusbyggnad om 10 m 2. Närmast havet en ca 15 meter brett naturområde för bland annat en strandpromenad. Här tillåts även en högst 80 m 2 stor byggnad i ett plan, på område avsatt för hamnverksamhet till fiskelägesstugorna (V 2 ). Området förslås upplåtas som tomträtter och stugorna ägs av enskilda. Antalet stugor är högst 15 stycken, storleken på huvudbyggnad får högst vara 30 m 2 med en uthusbyggnad om 10 m 2. Stugorna ska skapa en skärgårdskänsla, en känsla som ska vara genomgående i planen. Därför tillåts byggnaderna både vara fristående eller sammanbyggda. Stugorna placeras i ett område som är kuperat. Användningen av höjdkurvor ger ett stugområde med skogskänsla och därför är det viktigt att behålla träd och vegetation i området. Skogen mellan vägen och stugområdet bevaras för att skapa en barriär mot vägen. För stugområdet förslås även ett område närmas havet för gemensamhetsanläggningar som bastu, toaletter och brygga för småbåtar. Dock skall passage för strandpromenad/gångstig säkras i servitut eller liknande. För området gäller att strandskydd upphävs. 8(19)

9 Fritidshustomter Längst i sydost ges plats för sex fritidshustomter. Tomterna ska minst vara 1500 m 2 med byggrätt om 175 m 2. Huvudbyggnaden får maximalt vara 100 m 2. Två uthus tillåts, varav det största maximalt 45 m 2. Tomterna placeras utanför strandskyddat område. 9(19)

10 Figur 3. Planområdets gränser och skiss över förslagen utformning. 10(19)

11 Tillgänglighet Samtliga byggnadsentréer skall anordnas så att full tillgänglighet erhålls för rörelsehindrade fram till byggnad samt till kajer och bryggor. Framkörning med bil till entré eller gångväg i nivå med entré skall vara möjligt. Geotekniska förhållanden Området består huvudsakligen av morän. Innan området bebyggs behöver en geoteknisk undersökning genomföras. Vägar Befintliga vägar utgörs av väg från Pitholm, via Haraholmen till vindkraftpark och fram till markägarens gård på Bondön. Vägen är enskild väg som har låg standard och saknar beläggning. Ökad trafik, både vad avser tunga fordon och personbilar, torde medföra att vägens standard måste höjas. Körbanans bredd föreslås bli minst sex meter. Vägen ges beteckningen Lokalgata inom planområdet. Gång- och cykelväg Bron föreslås få två körfält med GC väg på ena sidan. Breddmåttet på bron föreslås till 7,5 meter varav GC-vägen är 2,6 meter. I övriga delar av planområdet används lokalgatan för gång- och cykeltrafik. STRANDSKYDD Strandskyddet gäller inom 100 m från havets strandlinje vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet gäller även 100 meter ute i vattnet. Inom strandskyddsområdet får man inte bygga eller vidta andra åtgärder utan att särskilt tillstånd har beviljats, s.k. strandskyddsdispens. Strandskyddet kan utökas upp till totalt 300 meter. Strandskyddet är till för att allmänheten ska ha fri tillgång till stränder och för att bevara goda livsvillkor för växter och djur. Särskilda skäl för upphävande av strandskydd Särskilda skäl som åberopas avseende strandskyddets upphävande är att planen kan antas utan väsentligt försämrade livsvillkor för växter och djur. Samtidigt säkerställs allmänhetens tillgång till såväl stranden som tillgängligheten till övriga naturområden på ön. Planen är till för att främja det rörliga friluftsliv som Miljöbalken avser skydda. Strandområdet samt tillgängligheten till övriga naturmiljöer på Bondön skall hållas tillgänglig för allmänheten genom ett utbyggt vägsystem som även är säkert för gång- och cykeltrafikanter. Turistverksamheten och småbåtshamnen är inte riktad enbart mot campinggäster och fritidshusägare utan ska också attrahera dagsbesökare. Detaljplanens parkeringsplats är dimensionerad för dagsbesökare. Planen medför också att rörelsehindrade får bättre tillgänglighet till vatten, kajer och bryggor. 11(19)

12 NATUR, HÄLSA OCH SÄKERHET Natur, mark och vegetation Bondön är en flack skogsbrukad halvö som numer har förbindelse med fastlandet via näset Sikören. Bondön är en moränö och fjärdarna som omringar ön karaktäriseras av mjuka och ofta grunda finsedimentbottnar med hög biologisk produktion. Stränderna kantas av frodiga strandängar och vassbälten, vilket bidrar till ett rikt fågelliv. Det finns inga områden som är lagligt skyddade för sina naturvärden, däremot har Länsstyrelsen klassat stora delar av Bondön som område med höga naturvärden. Topografin i området är relativt flack. Tydliga landmärken är oljecisternerna vid Haraholmens hamn och hotellbyggnaderna vid Pite havsbad. Vegetationen på Bondön består av gran, tall, eneoch lövträd av olika slag. Flera floralokaler finns främst i vikar, på uddar, strandängar och holmar längs med strandlinjen. Djurlivet består av älg, hare, räv enstaka rådjur, orre, tjäder och småfåglar. Det finns ett rikt havsfågelliv vid Bondöudde, Hundgrundet, Storviksudde, Kolaviken, Kråkholmen och strandängen som binder samman Kråkholmen med Bondön. De nordvästra delarna av ön (Kolaviken, Kråkholmen och strandängen) är mycket intressanta fågellokaler för häckning och rastning. Vattendrag och våtmarker Det finns inga vattendrag eller våtmarker inom planområdet. Jakt och rörligt friluftsliv Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken och det bedrivs jakt på Bondön. Bondön nyttjas av det rörliga friluftslivet för att uppleva och besöka de typiska strandmiljöerna på öns norra sida. Närheten till Piteå tätort bidrar till att ön är eller har varit välbesökt. Nu uppförs en vindkraftpark ca 2 km från planområdet, vilket troligtvis bidragit till att antalet besökare minskat, under byggtiden. Båtlivet kring Bondön är begränsat. Öarna i Piteå skärgård, som exempelvis Bondön, är en barriär för dem som vill åka båt mellan norra och södra skärgården. Det krävs därmed relativt stora båtar för att ta sig runt öarna. Tillgången på hamnanläggningar är också begränsad. Kulturmiljö och fornlämningar Det finns tre stycken fornlämningar på Bondön. Inga av dessa ligger inom planområdet. Vattenverksamhet Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för kanal, farled och småbåtshamn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Ansökan tas fram separat från denna plan. Buller Inga farleder för båtar finns i närheten som orsakar buller. Under byggtiden av vindkraftparken alstras buller i samband med transporter till och från vindkraftanläggningen. 12(19)

13 Utsläpp Inga direkta utsläpp förekommer i planområdet. Biltrafiken till och från ön, vars omfattning är liten, orsakar begränsade utsläpp av luftföroreningar. Under byggtiden av vindkraftparken släpps luftföroreningar ut vid transporter till och från vindkraft anläggningen och vid användning av arbetsmaskiner för mark- och schaktarbeten. Dessa utsläpp är dock tillfälliga. Närheten till Haraholmens hamn och andra industrier medför risk för utsläpp av föroreningar i vattnet. TEKNISK FÖRSÖRJNING El Nytt ställverk utnyttjas för distribution av el till planområdet. E-områden planeras för att säkerställa plats för omformarstation. U-område Ett u-område parallellt med vägen skall säkerställa plats för elkabel. Vatten Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Avlopp Området kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. Sandfång och oljeavskiljare kan komma att krävas vid uppställningsplatserna för båtarna. Avfall Miljöstation för hela områdets behov skall anordnas vid småbåtshamnen, nära entrén till området. Särskilda " Området säkerställs genom E-område. Sophus med återvinning ska även anordnas på båda sidor av kanalen. Brandskydd Beräknad insatstid för brandförsvaret överstiger 10 minuter fram till kanalen. MILJÖKONSEKVENSER (MKB) I planbeskrivningen sammanfattas här de konsekvenser som planens genomförande medför. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas i samband med ansökan om vattenverksamhet kommer att komplettera denna MKB för detaljplanen. Nollalternativet Nollalternativet innebär ingen verksamhet. Konsekvenser för landskapsbilden Landskapsbilden kommer att förändras till följd av kanalen genom Bondön. Skog kommer att avverkas och nya vattenområden kommer att inrättas. Den fysiska förändringen kommer att vara synbar i näromgivningen och kommer att förändra karaktären i området med ökad bebyggelse och nya slags verksamheter. 13(19)

14 De industrianläggningar som ligger i anslutning till kanalen, Haraholmens hamn (oljesisterner) och vindkraftanläggningen på Bondön har en dominerande inverkan på landskapsbilden i jämförelse med kanalens visuella påverkan på landskapet. Sammantaget bedöms inte den fysiska förändringen i landskapet vara så omfattande att det innebär en påtaglig påverkan på landskapsbildens helhet. Konsekvenser för naturmiljö Merparten av planområdet är sedan många år ett hygge. Vissa ytterligare avverkningar kommer att ske inom planområdet och nya strandkanter uppstår längs kanalens sträckning. Konsekvenserna för naturmiljön blir ianspråktagande av hårt brukad skog och hyggesmark. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små till måttliga då inga värdefulla livsmiljöer för växter eller djur på land har identifierats. För kanalen kommer både grävning och muddring behöva genomföras. Detta betraktas som vattenverksamhet och kommer att beskrivas i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. I ansökan kommer även muddring för farled som anknyter till Bondökanalen beskrivas. Kanalen beräknas bli 250 m lång och ca 20 meter bred med djupet 3,5 meter. De planerade sektionerna genomförs dels med spontad rak kanalkant och dels sluttande med en lutning på högst 1:2,5 (se figur 2). Det medför att ca m 3 massor behöver grävas upp. Massorna kan delvis användas inom området och som material för hamn och pir. Upplag för schakt- och muddermassor finns öster om Haraholmens hamn. Utöver muddring av kanal behövs det muddras för fritidsbåthamnen. För att genomföra en såväl minska påverkan på viken läggs stenpirarna ut vintertid, så att en sluten bassäng uppstår. Den slutna bassängen muddras. Därefter skapas öppningar i piren för hamninlopp i söder och vattengenomströmning i norr. Uppgrävningen av merparten av kanalen och iordningställandet av kanalens stränder kommer att ske utan att öppna mynningarna mot vattnet. Härigenom minimeras spridning av finpartiklar ut i närliggande vattenområden. För området som är ca 180x120 meter stort behöver ytterligare ca m 3 massor att hanteras. Skyddsvärden Kustområdet och skärgården i Norrbotten samt Torneälven, Kalixälven, Piteälven m fl är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena i sin helhet av riksintresse. Området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 3 kap 6 Miljöbalken. Det finns inget naturreservat i området. Närmsta naturreservat är Bondöfjärdens naturreservat som ligger söder om Bondön. Övriga utpekad naturvärden utan bindande skydd Områden med särskilt höga naturvärden utpekade i Översiktsplan för stadsbygden är Bondöudden, Storviksudden, Kartviken, Kolaviken och Strandområden. Delar av Bondön har i översiktsplan för stadsbygden erhållit åtgärden att överväga reservatsbildning. En naturvärdesklassning har även genomförts av Länsstyrelsen. Hela den nordöstra stranden på Bondön är klassad som högsta naturvärde. 14(19)

15 Konsekvenser för kulturmiljö Planen bedöms inte ge några konsekvenser för kulturmiljön. Det finns heller inga fornlämningar inom planområdet. Konsekvenser för vattenmiljön Vid muddring i vatten grumlas partiklar upp i vattnet och förändrar förutsättningarna för växter och djur i olika grad. Grumlighet kan innebära att känslig flora och fauna överlagras av sediment och på så sätt påverkas negativt. Hög grumlighet kan även påverka primärproduktionen. Genom grumlingsreducerande åtgärder kan påverkan minskas. Merparten av muddringen inom planområdet sker därför i sluten miljö för att minimera partikelspridning till omgivande vatten. Den muddring som behöver ske för farleden i söder är begränsad. Genom muddring ökar vattenomsättningen. Det ökade vattenflödet leder till att vattentemperaturen i påverkade vattenområdet sänks. Planen bedöms ge måttliga till stora konsekvenser för vattenmiljön under genomförandet och små konsekvenser efter genomförandet. Vattengenomströmning i Bondökanalen Bondökanalens trängsta sektion planeras vara ca 8 m bred och ca 3,5 meter djup. En typisk genomsnittlig strömningshastighet för ytvatten i kustområden är 2,5 cm/s). När man kvantifierar vattenutbyte brukar man utgå att från vattnet flödar likartat genom halva sektionsarean. Under dessa antagande blir vattenföringen genom Bondökanalen i genomsnitt 0,3 m 3 /s. Den beräknade vattengenomströmningen i Bondökanalen på i genomsnitt 0,3 m 3 /s kan jämföras med totala vattengenomströmningen i Vargödraget på i genomsnitt ca 400 m 3 /s under isfri period och storleksordningen 40 m 3 /s under islagd tid. Den framtida vattengenomströmningen i Bondökanalen kommer att ha marginell betydelse för Vargödragets och Bondöfjärdens vattenomsättning. Bedömningen är att den planerade kanalen inte kommer att medföra att vattenkemin ändras i vare sig Vargödraget eller Bondöfjärden. Konsekvenser för rennäringen Vinterbetet på Bondön kommer att påverkas av planen. Mark tas i anspråk som idag används som vinterbete och fler människor kommer att vistas på ön. Bron kommer att kunna användas som passage utifall att isen inte ligger. Utsläpp till mark Utsläpp till mark uppkommer genom att färgrester tvättas eller sköljs bort i samband med upptagning. Spill av oljerester uppkommer vid motorkonservering samt vid uppsamlingsplats för miljöfarligt avfall. Utsläpp till mark uppkommer även genom slipning, målning och andra ytbehandlingsarbeten såsom inplastning och vaxning. I samband med underhåll och nymålning av båtbottenfärg läcker rester av giftfärg ned i marken. Många färger innehåller förutom kopparföreningar även organiska föreningar. Utsläpp till vatten Båtbottenfärger läcker ut gift till omgivande vatten. Diesel och bensin och smörjoljor läcker ut i vattnet med avgaser. Olyckor med större punktutsläpp av bränslen kan ske t.ex. vid bränslepåfyllning. Läckage eller spill av latrin från båtarna kan ske. Genom sandfång och oljeavskiljare kan påverkan minskas. 15(19)

16 Utsläpp till luft Avgaser till luft från bensin- och dieselmotorer uppkommer vid tomgångskörning, båt- och persontransporter och laddning av ackumulatorer i hamn. Utsläpp till luft av flyktiga organiska lösningsmedel kan ske i samband med tvätt och målning av båtar. Vid reparationer av båtar (plastning, slipning, lackering i mindre skala) sker ett visst utsläpp till luft. Buller Bullerstörningar uppkommer främst under båtupptagnings- och sjösättningssäsong. Det är främst arbetsmaskiner som lyfter och drar båtarna till och från uppställningsplatser och handverktyg som används till reparationer och underhåll av båtarna t.ex. slipmaskiner och högtrycksspolning som skapar bullerstörningar. Underhåll och reparationer av fritidsbåtar sker främst på helger och kvällar under sommarhalvåret. Konsekvenser under byggtiden De viktigaste formerna av påverkan under byggtiden att ta hänsyn till bedöms vara: Buller från byggarbeten, byggtrafik och damning från byggtrafiken kan störa människor som bor nära. Kanalanläggning orsakar även utsläpp av spränggaser, sten damm, avgaser från fordon och arbetsmaskiner, buller och andra störningar. Arbeten i vatten kan orsaka grumling. Grumlingen kan påverka fiskar och andra djur. Arbete kommer dock vara tillfälligt. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för detaljplanen. Samråd Information från samrådet finns redovisat i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken. Ett samrådsmöte genomfördes den 14 januari 2008 med kommunen, Piteå båtklubb och Piteå segelsällskap. Den 19 mars 2008 genomfördes samråd med länsstyrelsen och kommunen. Medverkande tjänstemän I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret 16(19)

17 Revidering 17(19)

18 Genomförandebeskrivning Dnr GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Bondön 1:1, Piteå kommun Norrbottens län Samrådshandling november 2008 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planhandlingarna upprättas under våren/sommaren 2008 och samråd beräknas äga rum under hösten Utställningen planeras till vintern/våren Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas först när planen vunnit laga kraft. Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt 5 kap PBL. Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid utgår vid årsskiftet 10 år från det planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Avtal För nyttjandet av marken för avsett ändamål avses avtal upprättats mellan kommunen och fastighetsägare. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Ägare Berörd fastighet Bondön 1:1 ägs av Sten Olsson EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet bekostas av Piteå kommun. TEKNISKA FRÅGOR Grundförhållanden mm Lämpligt grundläggningssätt och behov av kompletterande grundundersökning får klaras ut vid byggsamråd. VA och avfall mm Fastigheterna bör anslutas till allmän VA-anläggning. Sophämtning bör ske samordnat från gemensam sopbod som anläggs särskilt i anslutning till var fastighet. 18(19)

19 Genomförandebeskrivning Dnr Sopor skall kunna källsorteras, plats finns anvisad i planen. Möjligheter till kompostering bör finnas. Gemensamhetsanläggningar Parkering skall anordnas på mark inom avsatt område. För vissa anslutningsvägar föreslås regleras via gemensamhetsanläggning. Servitut Servitut kan komma att förkomma för strandpromenad över enskild eller mark avsatt för gemensamhetsanläggning. För bron över kanalen bör särskilda avtal upprättas med verksamhetsidkarna på Bondö som reglerar kostnader och tillgänglighet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN I upprättandet av detaljplanen har Miljö- och Byggkontoret, Tekniska kontoret samt Kommunledningskontoret i Piteå deltagit.. Tomas Strömberg Arkitekt SAR/MSA ÅF-Infrastruktur.. Per Lidström Miljö-och Byggkontoret Revidering 19(19)

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING Omslag Beställare Konsult Utblick inom planområdet med del av Morbrors Ådra - en del av Klarälvsdeltat

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer