Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad"

Transkript

1 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING rev Samrådshandling Dnr: 11BMN26 Handläggare: Sten Hammar Del av Valbo-ön 11:1, m.fl. Valbo Köpstad Detaljplan för handel, Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 16 april 23 maj 2012 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Samhällsbyggnad Gävle, Fysisk planering, Gävle Besöksadress Kyrkogatan 22 Tfn (vx) Fax

2 Dnr: 11BMN26 Sid 2 (37) PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga samrådshandlingar: - plankarta - illustrationsplan - fastighetsförteckning - miljökonsekvensbeskrivning (MKB) - Översiktlig utredning/program Valbo Köpstad. Antagandehandling. Till KS 22 mars Till KF 18 april Dnr 10 KS Samrådsredogörelse Valbo Köpstad Översiktlig utredning och program till detaljplan. Antagandehandling Dnr 10KS155 Planens syfte och huvuddrag Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att utvidga handelsområdet söder om väg 80, i Valbo väster om Gävle. Norr om väg 80 finns idag Valbo Köpcentrum. Söder om väg 80 finns en gällande detaljplan för handel som till viss del är utbyggd. Den nya detaljplanen omfattar ett större område än tidigare och omfattar både gällande detaljplaneområde samt mark söder om Valsjöbäcken. Det nya området söder om Valsjöbäcken omfattar 12,5 ha och har delvis tidigare brukats som jordbruksmark. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra en ny trafikplats vid Valbo Köpstad. Upplysning För planen gäller PBL 1987:10. Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB Planområdet omfattar inga riksintressen för natur, kultur eller friluftsliv enligt 4 kap. Miljöbalken. Planen påverkar riksintressena väg 80 och väg 56 genom ökad trafik och vägombyggnader. Placeringen av handelsområdet har prövats i tidigare översiktliga planer. I den fördjupade översiktsplanen för Valbo Köpcentrum södra delen, antagen 2004, prövades den delen av området som ligger norr om bäcken. Den delen av området som ligger söder om bäcken prövades i översiktsplan för Gävle stad 2025 som antogs Efter översiktsplanernas antagande får det anses prövat att hushållningen med mark- och vattenområden överensstämmer med bestämmelserna i 3 kap. Miljöbalken. Frågan om området kan användas för externhandel är därmed avgjord i översiktsplanerna.

3 Dnr: 11BMN26 Sid 3 (37) Sammanfattningsvis bedöms miljökvalitetsnormer för luft klaras i exploateringsalternativet. Trafikbuller hanteras i arbetsplan för väg 80/56 Valbo handelsområde. Trafikbuller hanteras i arbetsplan för väg 80/56 Valbo handelsområde. Beräkningarna visar att flera bostäder vid Sofiedals bostadsområde, Tavlans bostadsområde samt området Södra (bebyggelsen väster om fältrittklubben) redan med dagens trafik har ekvivalentnivåer över 55 dba. I nuläget bedöms 28 fastigheter kräva skydd. Antalet ökar till 31 fastigheter vid exploateringsalternativet. Att fastigheter får skydd är en positiv konsekvens. Handelsområdet gränsar till en bostadstomt i öster (Valbo-Ön 11:8). Naturvårdsverket riktvärden för externt industribuller ska gälla vid tomtgränsen för bostaden. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenkvalitet berörs av dagvattenhantering och utsläpp till Valsjöbäcken. I nuläget är det inte utrett om reningen i de planerade dagvattenanläggningarna uppväger belastningsökningen. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för denna detaljplan bedöms påverkan på Valsjöbäcken bli liten till måttlig. Enligt beskrivningen i MKB kan nuvarande kemisk och ekologisk status i Valsjöbäcken hållas med den föreslagna dagvattenhanteringen. Samtidigt upphör en del av det näringsläckage som pågår när jordbruksmarken tas ur drift. Även MKN för på grundvatten i Valboåsen kan påverkas. Till skydd för grundvattnet i Gävle-Valbo-åsen har sedan tidigare grundvattenskydd anlagts. Grundvattenskydd kommer att införlivas i arbetsplanen för väg 80/56. Enligt MKB för denna detaljplan medför förslaget ökad risk för negativ påverkan på grundvattnet i form av föroreningar eftersom trafiken inom skyddsområde för vattentäkt kommer att öka. Enligt MKB för denna detaljplan medför dagvatten och delvis kulvertering risk för översvämning av Valsjöbäcken. Se utförligare beskrivning i MKB för denna detaljplan. Plandata Lägesbestämning Planområdet ligger ca 9 km väster om Gävle centrum, i huvudsak på den södra sidan av väg 80 och öster om bostadsområdet Tavlan. Inom planområdet lig-

4 Dnr: 11BMN26 Sid 4 (37) ger del av väg 56. Öster om planområdet ligger en bostadstomt och en ridklubb. I söder avgränsas planområdet mot jordbruksmark och en skytteklubb. Areal Handelsområdet kommer enligt planförslaget öka från nuvarande ca 17 ha (söder om väg 80) till ca 30 ha och byggrätten för handel ökar från ca m 2 till totalt ca m 2, byggnadsarea. Det nya området söder om Valsjöbäcken omfattar ca 12,5 ha. Planområdet ät totalt ca 35 ha. Markägoförhållanden Större delen av den obebyggda marken i området består av fastighet Valbo-Ön 11:1 som ägs av Bergvik Skog Väst AB. Andra fastigheter inom planområdet är Valbo-Ön 1:8 (privat ägare), Valbo-Ön 31:1 (ägare Valbo Volymhandel AB), Valbo-Ön 32:1 (ägare Brofast AB), Valbo-Ön 32:2 (ägare Valbo Projektutveckling), Valbo-Ön 2:8 (ägare Gävle kommun) samt Valbo-Ön 2:98 (ägare Fastighets AB Valbo Köpcentrum och Valbo-Fastigheten KB). För utförligare beskrivning av fastighetsägare, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, rättigheter m.m. se fastighetsförteckning. Tidigare ställningstaganden Översiktliga planer Översiktsplanen (ÖP) för Gävle stad 2025, antagen av KF 2009, gäller för hela planområdet och anger en utvidgning av handelsområdet söder om Valsjöbäcken. ÖP Gävle stad 2025 bör läsas tillsammans med riktlinjer och planeringsunderlag i Fördjupad Översiktsplan för Valbo Köpcentrum, södra delen, antagen av KF Den fördjupade översiktsplanen har ersatts av ÖP Gävle stad 2025 men innehåller värdefull kunskap om området. Utbyggnaden av handel i Valbo överensstämmer med översiktsplan Gävle stad 2025 från Enligt Översiktsplan från 2009 är det viktigt att dagvattnet tas om hand på bästa sätt med rening och fördröjning till Valsjöbäcken. Vidare bör anpassning till kulturmiljö, det öppna landskapet och befintliga bostäder göras genom god gestaltning och utformning. Program för detaljplan Ett program har utarbetats och samråd har ägt rum. Samrådsredogörelse har upprättats för programarbetet. Kommunfullmäktige har godkänt programmet den 2 maj 2011 för att ligga till grund för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Detaljplanen överensstämmer i huvudsak med programmet, men omfattar ett mindre kringområde.

5 Dnr: 11BMN26 Sid 5 (37) Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För den norra delen av området gäller Valbo Volymhandel, Detaljplan för del av fastighet Valbo-Ön 11:1 m.fl., Dnr: , laga kraft Planen innehåller ett nytt handelsområde söder om väg 80 och norr om Valsjöbäcken. Planförslaget medger m 2 handel med en höjd på 11 m och ca 1500 parkeringsplatser. Planen innehåller också en ny infartsgata med rondell på södra sidan av Mackmyra trafikplats samt en planskild gång- och cykelpassage under väg 80. För befintlig handelsbyggnad i sydväst gäller en mindre detaljplan Valbo-Ön 32:1 m.fl., Del av Valbo Köpstad, Detaljplan för lasthus, Dnr: 10BMN117 (laga kraft ). Detaljplanen omfattar området söder om befintlig byggnads södra fasad. Planen syfte är att möjliggöra inbyggda lastkajer. Strandskydd Strandskyddet gäller inte inom Valsjöbäckens dikningsföretag är enligt Länsstyrelsen. Grundvatten och skyddsområde Delar av planområdet ligger inom sekundärt grundvattenskydd inom vattenskyddsområde. Enligt MKB för denna detaljplan medför förslaget en ökad risk för negativ påverkan på grundvattnet i form av föroreningar eftersom trafiken inom skyddsområde för vattentäkt kommer att öka. För vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Gävle-Valboåsen. Ny trafikplats ligger inom vattenskyddsområdet. Trafikverket kommer att utföra vattenskyddsåtgärder vid trafikplatsen. Enligt MKB för denna detaljplan bör man under byggtiden ställa tydliga krav på entreprenören för att minimera riskerna för ett utsläpp under byggtiden. Kommunala program, grönstruktur program, tillväxtfrågor En handelspolicy har antagits av kommunfullmäktige Utbyggnaden av handel i Valbo överensstämmer med kommunens handelspolicy. Angränsande projekt Arbetsplan väg 80/56 Valbo handelsområde: Norr om planområdet har Trafikverket genomfört en förstudie och arbetar nu vidare med en arbetsplan. Utredningen omfattar korsningen av väg 56 och väg 80 i trafikplats Mackmyra. Tra-

6 Dnr: 11BMN26 Sid 6 (37) fikplats Mackmyra är redan idag högt belastad av trafik, vilket medför låg framkomlighet vid södra cirkulationsplatsen på väg 56. Enligt Trafikverkets ställningstagande, , planeras i huvudsak följande. Nya avfarts- och påfartsramper till det nya handelsområdet. Dessa förläggs strax öster om den befintliga trafikplatsen i Mackmyra. Den befintliga påfartsrampen från väg 56 upp på väg 80, mot Gävle, behöver rätas ut för att få en bättre accelerationssträcka ut på väg 80. Detta medför att busshållplatsen istället bör förläggas i direkt anslutning till väg 80 med utformning som en så kallad motorväghållplats. Busshållplatsen förbinds med den nyanlagda vägporten för oskyddade trafikanter. De nya föreslagna ramperna motsvarar en väsentlig ombyggnad av vägen och därför behövs bullerreducerande åtgärder för närboende vidtas. Ny väganslutning från väg 56 till det södra handelsområdet. På väg 56 ska de oskyddade trafikanternas (även hästars) behov av förflyttningar säkerställas med en trafiksäker passage, mellan bostadsområdet Tavlan och handels- samt rekreationsområdet. Befintlig vägport under väg 80 vid Fältrittklubben behålls. Arbetet med arbetsplanen pågår. Tills vidare hänvisas därför till arbetsmaterial för arbetsplanen. Vägverket har tidigare, vid ett flertal tillfällen, utrett väg 56 på sträckan mellan Hedesunda och Valbo (väg 56). Detta för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Ännu har inte någon åtgärd vidtagits. En förstudie för Väg 56, delen Hedesunda Valbo/Gävle har genomförts, samrådshandling Eftersom förstudien har påvisat så många möjliga lösningar planerar Trafikverket för fortsatt arbete i en vägutredning. Kulvertering av Valsjöbäcken kommer att prövas av Mark och miljödomstolen i ett tillstånd till vattenverksamhet. Se vidare under rubriken Vatten. Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Landskapet runt Valbo kännetecknas av den öppna jordbruksmarken kring Valsjöbäckens dalgång och den skogsklädda Valboåsen i norr. Söder om Valsjöbäcken dominerar åkerholmar, brynzoner och skogspartier, som bildar värdefulla skogsbryn och rumsavgränsningar i landskapet. Landskapet uppfattas som mosaikartat och småskaligt. Geohydrologi och geoteknik Område söder om väg 80, norr om Valsjöbäcken Norr om Valsjöbäcken finns en geoteknisk utredning gjord. Den visar att området består av en övervägande flack sedimentmark med svag lutning mot Valsjö-

7 Dnr: 11BMN26 Sid 7 (37) bäcken. I norr sticker det upp en mindre lokal moränkulle. Jordlagerns struktur visar på två skilda karaktärer inom sedimentmarken. (WSP ) Moränmarken inom området har mycket hög relativ fasthet och ger goda förutsättningar för grundläggning av mycket tung och/eller sättningskänsliga konstruktioner. Jorden inom sedimentområdena har betydligt lägre relativ fasthet och större sättningsbenägenhet än moränen, i synnerhet inom delar av de före detta åker- och betesmarkerna. Där fodras oftast särskilda förstärkningsåtgärder för grundläggning av tyngre och/eller sättningskänsliga konstruktioner. Lera och siltmarken är mycket tjälfarliga och den har ställvis låg hållfasthet nära markytan. Det krävs därför särskilda åtgärder som skydd mot skadliga tjällyftningar och för bärighetsförbättringar för hårdgjorda ytor och andra ouppvärmda konstruktioner. Enligt den geotekniska undersökningen kan kompletterande provtagning och utökad sondering vara lämpligt att göra för områden där lera förekommer och plattgrundläggning är aktuell. (WSP ) Grundvattenmätning har skett norr om Valsjöbäcken. Inom den före detta åkeroch betesmarken har djupet till grundvattenytan under provtagningsperioderna varierat mellan 1,2 och 3,0 m. Samtidigt har det inte påträffats grundvatten på ca 4-5 meters djup i den sanddominerade marken närmast väg 80. Generellt sett har grundvattennivåerna varit under eller mycket under de normala i trakten under mätperioden. Källa: WSP Del av Valbo-Ön 1:8, 2:8 och 11:1, Gävle kommun Valbo volymhandel, Geotekniska förhållanden. Område söder om Valsjöbäcken Ingen geoteknisk utredning eller grundvattenmätning finns gjord söder om Valsjöbäcken. Enligt jordartkartan består marken i de höglänta partierna i söder av morän. Det kan finnas berg i moränhöjderna, detta är ännu inte utrett. I den södra del av det nya handelsområdet kommer stora volymer morän och ev. berg behöva schaktas bort eller användas som fyllning i andra delar. Både geotekniska undersökningar och grundvattenundersökningar behöver göras för området söder om Valsjöbäcken. Kulturmiljö Kulturlandskapet i området har utvecklats kring Valsjöbäckens dalgång och Valboåsen. Landskapet i området har alltså bebotts och använts av människan från stenålder in i modern tid. Länsmuseet Gävleborg har genomfört en särskild arkeologisk utredning inför utbyggnaden av Valbo handelsområde söder om Valsjöbäcken, Slutredovisning

8 Dnr: 11BMN26 Sid 8 (37) Länsmuseet Gävleborg Planförslaget medför att områden med fornlämningar exploateras och att lämningarna behöver tas bort. Den fasta fornlämningen Valbo 464 (boplats) kommer att beröras direkt av exploateringen och bör därför förundersökas. Undersökning bör även göras av bevakningsobjektet Valbo 168:1 (fornlämningsliknande bildning) för att klargöra om det är en fornlämning eller inte. Den fasta fornlämningen Valbo 1062 (boplats) norr om väg 80 berörs troligen också av exploateringen. Objektet bör förundersökas. Samråd bör ske med länsstyrelsen i Gävleborgs län om de två övriga kulturhistoriska lämningarna Valbo 386:1 och 386:2 (plats med tradition), som troligtvis berörs av markanspråk. Eventuellt bör någon form av undersökning göras av dessa lämningar. De två fasta fornlämningarna Valbo 412:1 och 413:1 (blästbruk) samt den fasta fornlämningen Valbo 478 (stenåldersboplats) har undersökts och är helt eller delvis borttagna. Slutligt borttagande kan behövas av blästbrukslämningen Valbo 412:1 beroende på markanspråk. Den sydligaste delen av planområdet med övrig kulturhistorisk lämning Valbo 1060 (röjningsröse), fasta fornlämningar Valbo 1056 och 1057 (stensättningar) kan komma att beröras av exploateringen. Här bör göras någon typ av dokumentation och kartering av lämningarna. I kommande arbete ska en arkeologisk utredning genomföras. Lämningar som klassas som fast fornlämning faller under Kulturminneslagen och får inte rubbas, täckas över eller tas bort utan tillstånd. Lämningar som klassas som övrig kulturhistorisk lämning faller under Skogsvårdslagen. Till dessa lämningar ska hänsyn tas. Eventuellt borttagande kan ske efter samråd med länsstyrelsen. Bevakningsobjekt anger att det är osäkert om en lämning ska klassificeras som en fast fornlämning eller inte. Om ytterligare fornlämningar påträffas i samband med exploateringen ska arbetet genast avbrytas och fynden anmälas till länsstyrelsen. Gävle har länge varit en viktig trakt för järnhantering. Vid ett fall i Valsjöbäcken, norr om väg 80 där Sofiedals herrgård ligger idag, anlades år 1672 Valbo Masugn. Sofiedal kom så småningom att utvecklas från järnbruk till en herrgård med jordbruk. Järnhanteringen har legat norr om gården, medan jordbruket anlades söder om landsvägen. Längs Valsjöbäcken finns ytterligare en större gård, Ängsbergs gård, uppförd i slutet av 1800-talet. Gården med bostadshus och ekonomibyggnader är fortfarande i drift som jordbruk. För påverkan på kulturmiljö och landskapsbild se vidare under kapitlet Konsekvenser och Miljökonsekvensbeskrivning.

9 Dnr: 11BMN26 Sid 9 (37) Kulturmiljöer i och utanför planområdet.

10 Dnr: 11BMN26 Sid 10 (37) Bebyggelseområden och verksamheter Handel Delar av handeslområdet norr om bäcken är bebyggt. Här finns butiker, parkeringsytor och dagvattendammar. Norr om området och väg 80 ligger Valbo Köpcentrum med storskaliga handelslokaler. Planens genomförande innebär att IKEA flyttar från befintliga Valbo Köpcentrum norr om väg 80 till den södra sidan. Ett nytt handelsområde skapas söder om Valsjöbäcken. Utbudet i butikerna kommer troligtvis främst att inriktas på så kallad volymhandel: handel med tunga och skrymmande sällanköpsvaror. Högsta tillåtna byggnadsarean inom kvartersmark är m 2 norr om Valsjöbäcken och m 2 söder om bäcken. Byggnadslägen, byggnadsyta och byggnadshöjd har anpassats till de butikstyper och butiksstorlekar som bedöms komma att etableras i området, d.v.s. större butiker motsvarande de byggnader som idag finns norr om väg 80. Norr om Valsjöbäcken är högsta tillåtna byggnadshöjd är 14 m, därutöver får entrépartier och ventilationsrum uppföras med en högsta byggnadshöjd av 17 meter. Söder om Valsjöbäcken är hösta tillåtna byggnadshöjd 12 meter. Vid befintlig handelsbyggnad i sydvästra delen av planen har planbestämmelser anpassats efter gällande detaljplan. Mot baksidan får därför delar av marken endast bebyggas med lasthus. Högsta tillåtna höjd är 5,0 meter. Byggnaders placering och volym samt vegetation och planteringar och gångoch cykelstråk inom kvartersmark ska i huvudsak utformas enligt detaljplanens illustrationsplan. Prickmark i områdets yttre delar har lagts in för att begränsa handelsbebyggelsens påverkan på närområdet. Grönytan områdets yttre delar n 1 respektive n 2 kommer att rymma dagvattendammar, grönytor och gång- och cykelväg samt en ridväg utanför handelskvarteret.

11 Dnr: 11BMN26 Sid 11 (37) Gestaltningsprogram Ett gestaltningsprogram för gator parkering och grönytor har tagits fram, Valbo Köpstad , Tyréns. Gestaltningsprogrammet är en viljeinriktning från exploatören och ska ligga till grund för ställningstaganden i genomförandet och vid prövning av bygglov/marklov. Gestaltningsprogrammet föreslår ett köpcentrum med inslag av grönska. Man tar vara på glesa dungar av den högstammiga skogen samt delar av miljön runt ån som rinner genom fastigheten och låter detta möta köpstadens effektivitet och krav på visibilitet och orientering. Vid väg 80 sparas dungar av tallar i ytorna närmast vägen. Inne på området kommer accessvägarna att kantas av strödda buskar och träd placerade i grupper. Åstråket är navet och centralpunkten. Stigen utmed ån kantas av strödda träd och landar i köpstadens centrala del i en större yta. I detaljplanen regleras att det ska finnas och planteras minst 100 träd inom parkeringsytorna. Bild över å-stråket, ur gestaltningsprogram.

12 Dnr: 11BMN26 Sid 12 (37) Bild inifrån området. Ur gestaltningsprogram I arbetet med arbetsplanen för väg 80/56 tas också ett gestaltningsprogram fram. För vägområdena ligger fokus i gestaltningen på följande: 1. Tallarnas sammanhållande och rumsskapande element bevaras så långt möjligt. Kvarstående tallbestånd kompletteras. 2. Många vägramper och vägar tätt inpå varandra. Fokus på utformning av stödmurar, slänter och belysning för optimerad ledning och trygghet. 3. Oskyddade trafikanter ska kunna röra sig tryggt och enkelt. 4. Vägvisning och landmärken

13 Dnr: 11BMN26 Sid 13 (37) Figuren ovan visar vegetationsförslaget i Trafikverkets gestaltningsprogram för väg 80/ Tallheden: Är huvudelement för trafikplatsen. Torrängskaraktär. 2. Vattendrag Valsjöbäcken med frodig natur. 3. Bullerskydd Vall med gräs, bollpilar/björk, lågmälda plank. 4. Åkerlandskapet Inslag av mindre träd Skyltning Byggrätt för två skyltmaster/reklampelare enligt IKEA:s och KF:s koncept visas i plankartan. En placeras i norr mot lokalgatan, med en tillåten höjd av 40 meter. Den andra placeras i väster mot väg 56 och har en tillåten höjd på 25 meter. Skyltning från väg 80 och väg 56 kommer att genomföras som en del av Trafikverkets ordinarie vägvisning till Valbo Köpcentrum och Valbo Köpstad.

14 Dnr: 11BMN26 Sid 14 (37) Bostadsbebyggelse Öster om planområdet ligger fyra befintliga bostadshus på egna fastigheter. Närmaste bostadshus på fastigheten Valbo-Ön 11:8 ligger direkt öster om planområdet. Påverkan på bostadstomten från handeslområdet behandlas under rubriken Buller från handelsområdet. Väster om planområdet ligger villaområdet Tavlan/Ytterhärde. I Tavlan finns bostadshus som kommer påverkas av ökad trafik. Påverkan på villaområdet från planförslaget behandlas under rubriken Trafikbuller. Gård och jordbruk Området ingår i ett större sammanhängande jordbruksområde söder om väg 80. En av de större gårdarna i området, Ängsbergs gård, påverkas av den pågående handelsutbyggnaden. Ängsbergs gård ligger strax söder om planområdet. Jordbruket har under några år successivt fått dra sig tillbaka från de arrendemarker som nu planläggs för handel. Planförslaget berör direkt ca 10 ha och indirekt ca 20 ha jordbruksmark kring Ängsbergs gård. Gården består idag av 80 ha jordbruksmark och 200 ha skog. Driften består av mjölkproduktion med 50 st. mjölkkor och 100 st. ungdjur, totalt motsvarande 95 djurenheter. Gården bedriver även spannmåls- och potatisodling Länsstyrelsen i Gävleborg har bedömt att det behövs ett skyddsavstånd mellan handel och jordbrukets brukningscentrum på minst 200 meter. Kommunen bedömer att ett kortare skyddsavstånd än 200 meter kan tillämpas mellan handel och jordbruk. 200 meter är anpassat till bostäder, skolor och andra mer känsliga verksamheter. Det föreslagna skyddsavståndet i detaljplanen från närmaste handelsbyggnad (Mio, Media Markt m.fl.) är ca 40 meter till åkermark, 130 meter till gödselplats. Avståndet till ladugård är osäkert, men bedöms vara ca 150 meter till ladugård. Jordbruket i dalgången påverkas tidvis av översvämningar i Valsjöbäcken. Det innebär att vid omfattande regn eller snösmältningar så är delar av jordbruksmarken översvämmad. Planförslaget innebär att dagvattnet från vägsystemet inte längre leds till den befintliga dammen i planområdets södra del. Detta ger en förbättring då det medför att den översvämning av gång/ridväg och åkermark som tidigare har skett (eftersom breddningsfunktionen för dagvattendammen ej fungerat) bör kunna undvikas. För åtgärder se vidare under rubriken vatten.

15 Dnr: 11BMN26 Sid 15 (37) För att möjliggöra fortsatt drift av jordbruksfastigheten planeras för ett antal åtgärder. Ett skyddsstängsel ska finnas mot jordbruksmarken för att hindra nedskräpning från handelsområdet kommer ut på betesmarken. Skyddsplantering, n3, och bevarande av naturmark, n 4, planeras mot jordbruksmarken i söder för att minimera påverka på landskapsbilden. Enligt MKB för denna detaljplan berör planförslaget fortsatt drift vid Ängsbergs gård negativt. Se vidare under kapitlet Konsekvenser, Miljökonsekvensbeskrivning. Sportskytteklubb och skjutbana Öster om gården, sydost om planområdet, ligger Valbo Sportskytteklubb med tillhörande klubbhus och ekonomibyggnader. Sportskytteklubben bedriver skytte på egen fastighet i området. Här finns skjutbanor med viltmål, skeet- och trapbanor. Norr om anläggningen finns ett skyltat skyddsavstånd på 250 meter. Skjutstationerna kommer att flyttas och klubben kommer att delvis få nya skjutriktningar. Skytteklubben ligger utanför planområdet. Påverkan på handelsområdet från skytteklubben behandlas under rubriken Störningar från skjutbanan. Ridanläggningen Sofiedal (Valbo-Ön 11:12) Öster om planområdet ligger Gävle Fältrittklubb med stall, ridhus klubbhus och ridmanege utomhus. Byggnaderna vid fältrittklubben är från början ekonomibyggnader tillhörande Sofiedals herrgård. Klubben bedriver ridskoleverksamhet och medlemsuppstallning. Verksamheten är omfattande och klubben har ca 60 stallplatser. Privatryttarna använder gator, stigar och ridvägar i hela Mackmyra - Sofiedalsområdet för ridning till och från ridanläggningen. Planering för ridvägar och ny tillfart se under rubriken Gator och trafik. Skytteklubben kommer även få en annan anslutning, se vidare under Gator och trafik. Natur och park Planområdet präglas av en m bred skogsridå med gles pelartallskog mot väg 80 samt av öppen odlingsmark i dalgången kring Valsjöbäcken. Dalgången kantas av trädbevuxna moränhöjder, åkerholmar och skogspartier som bildar värdefulla skogsbryn och rumsavgränsningar i landskapet. Pelartallskogen mot väg 80 kommer att kunna bevaras på vissa delar. Tallskogen planläggs som NATUR. Övriga grönytor mot väg 80 planläggs som PARK. Som en konsekvens av planförslaget kommer tallridån längs väg 80 glesas ut och försvinner bitvis nästan helt. Gestaltningsprogrammet (Valbo Köpstad , Tyréns) föreslår att man tar vara delar av miljön runt ån. Befintliga träd i bäckfåran ska i möjligaste mån bevaras. Vid Valsjöbäcken krävs marklov för att fälla träd med större stamdiameter än 20 cm mätt 1,0 meter över mark. Broarna över Valsjöbäcken ska i hu-

16 Dnr: 11BMN26 Sid 16 (37) vudsak överensstämma med illustrationsplanen. Eventuellt kan fler gång- och cykelbroar tillkomma. Valsjöbäcken bedöms inte längre falla inom det generella biotopskyddet eftersom det omfattas av bestämmelser om dikning och rensning. Valsjöbäcken kommer delvis att kulverteras, detta riskerar att medföra negativa konsekvenser för djur och växter. I detaljplaneområdet finns naturkvaliteter i form av åkerholmar och brynzoner runt Ängsberg. Objekten innehåller inte några kända naturvärden identifierade av länsstyrelsen eller skogsstyrelsen, utan bedöms som värden av mer lokal karaktär. Bl.a. åkerholmar och småvatten i jordbruksmark omfattas av det generella biotopskyddet. Inom planområdet ligger en åkerholmsliknande backe på väg mot Ängsbergs gård. Skogsbacken anges som biotopskyddad åkerholme i den fördjupade översiktsplanen för Valbo Köpcentrum (södra delen). Enligt MKB för denna detaljplan är det gränsfall om åkerholmen faller inom det generella biotopskyddet. Planförslaget innebär att skogsbackar, en åkerholmsliknande backe, brynzoner och mark som tidigare använts för bete kommer att tas i anspråk söder om Valsjöbäcken. Förslaget innebär även påverkan på fågelarter knutna till våtmark och jordbruksmark och påverkan på potentiella livsmiljöer för rödlistade arter. Den fördjupade översiktsplanen har identifierat några naturtyper bl.a. äldre skog och bete. Kända rödlistade arter finns inte utpekade inom den föreslagna detaljplanen (Artportalen ). Dock finns rödlistade arter i form av fåglar och växter i närområdet till detaljplanen. Handelsytans kanter planeras som grönytor. För att begränsa påverkan på landskapsbilden i sydväst skyddas en befintlig träddunge och nya skyddsplanteringar anläggs. I planområdets sydöstra hörn, mot Skytteklubben, finns en befintlig kulle. Denna kulle kommer i och med planens genomförande att delvis tas bort. En bullervall anläggs där mot Skytteklubben.

17 Dnr: 11BMN26 Sid 17 (37) Sektion för planområdet sydöstra hörn vid befintlig kulle. Påverkan på Naturmiljön se vidare under Konsekvenser, Miljökonsekvenser. Vatten Valsjöbäcken Bäcken avvattnar stora skogs- och myrområden men även jordbruksmark i dalgången söder om Sofiedal. Vid kraftig nederbörd eller snabb snösmältning uppstår översvämningar på åkrarna vid Ängsbergs gård. Vid några tillfällen under de senaste 50 åren har stora arealer jordbruksmark och även broar och vägar översvämmats. Valsjöbäcken - Vattendom Det finns en vattendom från 1931/32 för ett avdikningsområde samt de vattendrag och avloppsdiken som berörs. Denna ger jordbrukarna i dalgången rätt till att fördjupa och utvidga Valsjöbäcken för att uppnå en full torrläggning för täckdikning av markerna samt för att förebygga översvämningar. Vattendomen och dikningsföretaget omfattar sträckan från strax norr om väg 80 och ner till Valsjön. Om man vill släppa ut dagvatten i Valsjöbäcken på den sträcka som vattendomen omfattar kan följande lösningar bli aktuella enligt Hans Sandblom på länsstyrelsen: ändring i domen så att den som släpper dagvatten går in som delägare i torrläggningsföretaget (d.v.s. betalar en andelsavgift enligt upprättad andelslängd). alternativt erläggs ett engångsbelopp för de eventuella skador/merkostnader för underhåll och skötsel som släppet av dagvatten kan innebära. Detta kräver ingen ändring av vattendomen. Planförslaget innebär att Valsjöbäcken kulverteras på en sträcka om ca 160 m. En zon runt bäcken skyddas från bebyggelse och anläggningar. Denna zon följer markavvattningsföretagets bestämmelser på å-sektionen. Dikesföretagets regelbundna rensningar ska även möjliggöras. Hur detta ska lösas utreds för närvarande. Exploatörerna kommer att söka vattendom för vattenverksamhet i bäcken. En särskild MKB kommer att upprättas. Exploatören har bedömt att bäcken kan

18 Dnr: 11BMN26 Sid 18 (37) rensas med maskin från ett håll. I den sydvästra delen av planen finns en trängre sektion där bäcken på båda sidor omges av byggnader. Dagvatten Dagvattnet från befintliga Valbo Köpcentrum norr om väg 80 går, efter rening och fördröjning i nya dammar, vidare ut i Valsjöbäcken i höjd med Sofiedals herrgård. Dagvattenhantering är färdigställd för trafikplatsen Mackmyra med dels utsläpp efter rening och fördröjning till Gavleån, till Spikåsbäcken och till Valsjöbäcken. För den utbyggda delen av Valbo Köpstad söder om väg 80, finns idag två dagvattendammar med fördröjning av dagvattnet. De har enligt uppgift en mindre bra funktion då sediment följer med ut i Valsjöbäcken vid häftiga regn. Befintliga dagvattendammar i sydväst om befintlig handelsbyggnad behålls. Liksom befintlig dagvattendamm inne i handelskvarteret. En dagvattenutredning har genomförts för området: Valbo dagvattenutredning Sweco Environment AB, Enligt Gävles dagvattenstrategi ska dagvatten vid nyexploatering i första hand tas hand om lokalt och den lokala vattenbalansen ska bibehållas. Strategin säger vidare att där lokal infiltration inte är möjlig ska vattnet fördröjas och ledas i öppna dagvattenlösningar. Om infiltration inte är möjlig pga. att vattnet är smutsigt ska rening ske på ett sätt som är möjligt och motiverat. För att bedöma reningsbehovet ska riktvärden framtagna inom ramen för det regionala dagvattennätverket i Stockholms län (Riktvärdesgruppen, 2009) följas. Dessa ska även användas i kontrollprogram. För vidare beskrivning av riktvärden se Valbo dagvattenutredning Sweco Dagvattenhanteringen inom hela planområdet kommer ske enligt följande princip. Rent och smutsigt vatten kommer att hanteras separerat. Takvatten anses vara rent och behöver bara fördröjas eller infiltreras. Detta förutsätter att takbeläggningen inte är zink eller koppar. Vatten från parkeringsytor, lastgator och vägar behöver både renas och fördröjas. Rening sker i både nedsänkta grönytor och i dammar. Vattnet leds både med självfall och med pump. Systemet är dimensionerat för att inte släppa ut högre flöden än idag, både vid normalårsflöde samt vid 10-års flöde.

19 Dnr: 11BMN26 Sid 19 (37) Principer för dagvattenhantering ska vara lokalt omhändertagande. Detta kommer att ske på parkeringsplats i form av dränerande asfalt och växtbäddar. Som ett säkerhetssystem kommer dagvattenbrunnar att finnas för att kunna ta hand om vattnet vid mycket kraftiga regn. Minst 5 % av parkeringsytorna ska vara icke hårdgjorda grönytor för omhändertagande av dagvatten, vilket regleras i detaljplanen. Med parkeringsytor avses yta som på illustrationsplanen är illustrerad som väg eller parkeringsplats inklusive trottoar/gångstråk i direkt anslutning till de illustrerade parkeringsplatserna. Grönytorna (växtbäddarna) bör vara fördelade över parkeringsplatserna och ligga i lågpunkt med släpp i eventuell kantsten så att vattnet kan rinna dit naturligt. Syftet med grönytorna är att både fördröja och rena vattnet. Slutligen leds vattenet från parkeringsytorna vidare mot dagvattendammar i östra delen av området. För att dränerande asfalt ska bibehålla sin genomsläpplighet kan beläggningen behöva tvättas. Detta sker med hjälp av högtrycksspolning alternativt underhållsfordon som suger upp smuts ur håligheterna i beläggningen. Därmed upprätthålls genomsläppligheten genom porerna i asfalten och den dränerande effekten bibehålls. För hårt trafikerade vägar handlar det om underhåll 1-2 ggr/ år, för parkeringsplatser sannolikt färre antal gånger per år. Halkbekämpning bör utföras med grovkornigt material, företrädesvis krossad makadam, 4-8 mm. Används salt vid halkbekämpning behövs större saltgiva och tätare intervall för att få samma effekt som på en vanlig asfaltsbeläggning. Beläggningens hållbarhet är likvärdig traditionell asfalt när det gäller parkeringsytor. (Källa: Valbo dagvattenutredning Sweco, ) Vatten från IKEA-taket föreslås ledas till en infiltrationsanläggning där vattnet kan infiltrera ner i åsen nordost om IKEA-huset. Magasinet behöver vara 450 m 3. Vattnet kommer att infiltrera ner i årsmaterialet efter fördröjning. Takvatten från IKANO-husen föreslås ledas mot ett svackdike som fördröjer vattnet innan det når Valsjöbäcken. Diket bör mynna i bäcken nedströms planområdet. Diket kommer även att användas som omledning för en mindre bäck som är biflöde till Valsjöbäcken. Diket kan även användas som omledning av höga flöden från bäcken via en bypass. Dagvatten från Trafikverkets vägar leds till dammen öster om IKEA-huset. Därifrån pumpas det till den södra dammen för rening och fördröjning. Dammarna är dimensionerade utifrån att flödet ut från området inte ska öka vid ett 10-årsregn och att riktvärdena inte ska överskridas som riktvärden.

20 Dnr: 11BMN26 Sid 20 (37) För dammen vid fastighet Valbo Ön 11:8 har volymen beräknats till m 3. Utjämningsvolymen för dammen är beräknad till m 3. För den större dammen ner mot Skytteklubben har den permanenta volymen beräknats till m 3 och fördröjningsvolymen till m 3. Vid kraftigare regn än 10-års regn kan eventuellt reningsdammarna svämmas över. Om det finns grönytor runt omkring bör det inte vara någon risk för översvämningar i planområdet. Det kan inte säkerställas att reningen i dammarna är lika hög vid stora regn. Vid kraftiga regn (med återkomsttid större än 10 år) kan det eventuellt bli vatten stående vid lågpunkter på parkeringsplatserna. Höjdsättningen av området görs så att parkeringsytorna inte riskerar att avvattnas mot bäckfåran. Detta görs genom lutningar på parkeringsplatserna och som tidigare nämnts gröna ytor samt dagvattenbrunnar. Vid höjdsättningen är det viktigt att säkerställa att man inte riskerar att dagvatten rinner orenat ut i bäckfåra. Den föreslagna systemlösningen stämmer väl överens med Gävle kommuns dagvattenstrategi där lokal infiltration och avledning i öppna dagvattenlösningar rekommenderas. Minsta effektiva volym för dagvattendammar ska i huvudsak överensstämma med detaljplanens illustration. Generellt ska dagvattenhanteringen i huvudsak överensstämma med illustrationen på plankartan. Dagvattnet kommer att fördröjas vid medelårsregn samt vid 10-årsregn så att det inte är större flöden i Valsjöbäcken än idag. Dagvatten från parkering- och vägytorna får inte aktivt infiltreras inom vattenskyddsområdet. Risk för höga vattenstånd Det nya handelskvarteret ligger till stor del på åkermark och kommer att behöva fyllas upp till en nivå som är säker för översvämning. Risk för översvämningar utreds närmare i dagvattenutredning. Som skydd mot översvämning regleras lägsta nivå till dränerande ingrepp till Enligt dagvattenutredningen kan reningsdammarna eventuellt svämmas över vid kraftigare regn än 10-års regn, se ovan.

21 Dnr: 11BMN26 Sid 21 (37) Ett antal åtgärder kommer att genomföras för att minska problemen med dagens översvämningar uppströms i Valsjöbäcken. - Vattendraget ska rensas och sektionen enligt dikningsföretaget återskapas genom handelsområdet. På detta sätt blir flödeskapaciteten genom området större. - Befintlig dagvattendamm väster om KF-husen kommer att få mindre vatten. Trafikdagvatten som idag leds till denna kommer att ledas till södra dammen på området. - Ett bypass dike mellan bäcken och svackdiket kan anläggas och avlasta bäcken vid höga flöden. Gator och trafik Angränsande vägar Planområdet gränsar till väg 80 i norr. I västra delen av planområdet ligger väg 56 i väster. Vid Valbo Köpcentrum möts vägarna i Mackmyra trafikplats. En ny påfartsramp, till väg 80 mot Gävle, anläggs öster om den befintliga. Syftet med denna ramp är att avlasta den befintliga. Dessa planläggs som GENOMFART. Trafikflöden En trafikutredning har gjorts: PM Trafik väg80/56 Valbo handelsområde, WSP De uppmätta flödena på väg öster om Valbo köpcentrum och väster om Valbo köpcentrum. På väg 56 är trafikflödet 6100 söder om väg 80 och norr väg 80. Trafikflödet har beräknats för 2030 inklusive handelsområdet. På väg 80 öster om Valbo köpcentrum beräknas flödet till och väster om Valbo köpcentrum. På väg 56 har trafikflödet beräknats till 8600 söder om väg 80 och norr väg 80.

22 Dnr: 11BMN26 Sid 22 (37) Uppmätt trafikflöde år 2011, Ur PM Trafik. Trafikprogons år 2030 inklusive beräknad trafik alstrad av det nya handelsområdet med nya av- och påfartsramper österut. Ur PM Trafik.

23 Dnr: 11BMN26 Sid 23 (37) Allmänna vägar inom planområdet Ängsbergsvägen är en gammal landsväg som går genom dalgången söder om väg 80. Vägen används för biltrafik till skjutbanan och till Ängsbergs gård. Vägen kommer delvis att stängas av vid handelsetablering. Skytteklubben nuvarande tillfartsväg kommer att tas bort inom planområdet. Istället kommer tillfarten ske via handelsområdets lastgata. En bro kommer behöva anläggas över planerat dagvattendike. Ängsbergs gård kommer även fortsättningsvis kunna nå skytteklubben direkt i dess anslutning. Utanför planområdet behålls befintlig sträckning av skytteklubbens anslutning. Ridklubben och de befintliga bostäderna öster om handelsområdet kommer att få en anslutning via Ängsbergsvägen. Öster om Ängsbergsvägen dras vägen om. Utredning pågår. Den del av anslutningen som ligger utanför planområdet prövas i Trafikverkets arbetsplan. För planområdet innebär denna anslutning att hästekipage kommer att gå på GENOMFARTSsvägen och LOKALGATAN i planområdets norra del. Kollektivtrafik Handelsområdet i Valbo är ett betydande resmål för kollektivtrafiken. Området trafikeras av en så kallad stomlinje med 15/10-minutertrafik. På båda sidor av väg 80 finns motorvägshållplatser för denna stomlinje. Hållplatsen på den södra sidan om väg 80 kommer att flyttas. Inom planområdet planeras för en busshållplats vid IKEA. Den kommer att trafikeras av en lokal stombusslinje Gävle Valbo. Sträckan trafikeras med 10-minuterstrafik mellan 7 och 17. I nordöstra delen av planområdet finns en vändzon för buss. På väg 56 kommer de befintliga busshållplatserna ersättas med timglashållplatser öster om väg 56 i anslutning till MIO. Gång- och cykelvägar Ett utbyggt handelsområde kommer att generera gång- och cykeltrafik. Särskilt barn och ungdomar, boende i Valbo, samt en betydande del av de anställda kommer troligen att gå eller cykla till området. Behovet av att korsa väg 80 kommer att öka genom intern gång- och cykeltrafik mellan norra och södra delarna av köpcentrumet. Även gående till planerade busshållplatser vid väg 80 behöver korsa motorvägen i de befintliga portarna. En ny gång- och cykeltunnel under väg 80 till Valbo köpstad från Valbo Köpcentrum är anlagd och klar. Den befintlig gång-och cykeltunnel under väg 80 förlängs. Under de nya ramperna. I den östra delen av området finns en mindre vägport under väg 80 med blandtrafik som fungerar som gång- och cykelförbin-

24 Dnr: 11BMN26 Sid 24 (37) delse till Fältrittklubben. Det är idag osäkert om den befintliga underfarten vid ridklubben kommer att användas bara för gång- och cykel eller om den kommer användas även för biltrafik. En ny underfart för gång och cykel planeras vid Sånkvägen under väg 56. Inom området planeras för separerad cykelbana längs vägarna i planområdets norra del. Cykelvägen ansluter till Ängsbergsvägen och ridklubben. Ett avtal kommer att upprättas som medger att den befintliga gång- och cykelvägen söder om befintligt handelsområde kan anslutas till ett gång- och cykelstråk genom handelsområdet längs Valsjöbäcken. Det befintliga gång- och cykeltråket i söder kommer även att få en sträckning mot Skytteklubben. Ridvägar och ridstigar Terrängbanan är flyttad till det tidigare elljusspåret öster om anläggningen. Ängsbergsvägen används dagligen av privatryttare men även av lektionsgrupper ett tiotal gånger per år. Ängsbergsvägen är en viktig passage söderut till Överhärde och Rörberg där ett flertal ridstigar finns. Ängsbergsvägen nås idag via en nyanlagd ridväg söder om Valsjöbäcken. Privatryttar använder en ridstig som leder ut i skogsmarkerna öster om Sofiedal. Privatryttare tar sig dagligen ridande till Sofiedal från omgivningen kring Tavlan och Mackmyra. Vid dessa ridturer sker passager antingen över väg 56 eller under väg 80. Den nya underfarten under väg 56 kommer även fungera för ridande. Ridande kommer dock att behöva leda hästen genom porten. De redan omlagd ridstigarna söder om Valsjöbäcken behöver flyttas igen. Den nya ridvägen kommer gå runt både handelsområdet och skytteklubben. Det bedöms att den ganska glesa trafiken av gående och ridande kan nyttja den planerade grusvägen utan konflikter. Parkering De nya parkeringsplatserna bör dimensioneras för att klara även årets större besökstoppar. Starka motiv för detta är att undvika trafikfarliga köbildningar ute i det allmänna vägnätet (särskilt på motorvägen) och att tillgängligheten för bussar samt buss- och gång- och cykeltrafikanter inte ska sättas ner av felparkerade bilar. Det är också viktigt att begränsa körskadorna från vild parkering på grönytor, jordbruksmark, gångvägar och privatägd mark i omgivningarna. Köbildning och söktrafik/rundkörning på parkeringsytorna kan också ge betydande ökningar av avgasutsläpp från bilar.

25 Dnr: 11BMN26 Sid 25 (37) Parkeringsanläggningar ska ge plats för snöupplag och planterade träd även inne i området. Snöupplagens placering kommer utredas vidare i kommande skeden. Handelsområdet ska ha ca 35 p-platser per 1000 m 2 handel bruttoarea. Inom planområdet planeras för m 2 handel, byggnadsarea. Nu planeras för 3000 p- platser, 600 befintliga och 2400 nya. Störningar Trafikbuller Trafikbuller hanteras i arbetsplan för väg 80/56 Valbo handelsområde. Beräkningarna visar att flera bostäder vid Sofiedals bostadsområde, Tavlans bostadsområde samt området Södra (bebyggelsen väster om fältrittklubben) redan med dagens trafik har ekvivalentnivåer över 55 dba. I nuläget bedöms 28 fastigheter kräva skydd. Antalet ökar till 31 fastigheter vid exploateringsalternativet. Att fastigheter får skydd är en positiv konsekvens. Buller från handelsområdet Handelsområdet gränsar till en bostadstomt i öster (Valbo-Ön 11:8). Avståndet från handelsområdet som får bebyggas till denna bostad är ca 70 meter. Naturvårdsverket riktvärden för externt industribuller ska gälla vid tomtgränsen för bostaden på fastigheten Valbo-Ön Handelsområdet behöver inte tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken men de störningar som kan uppkomma kan jämföras med industriell verksamhet. För att minimera bullerpåverkan ska ett bullerplank till en höjd av 3 meter anordnas mot fastighet Valbo-Ön 11:8. Idag finns redan en bullervall mellan den planerade handeln och Valbo-Ön 11:8. Följande riktvärden för buller ska klaras vid tomtgräns: Vardagar kl Leq (A) 50 dba Nätter kl Leq (A) 40 dba, maxnivå 55 dba Övrig tid Leq (A) 45 dba Huruvida riktvärden innehålls är idag osäker. Detta bör utredas vidare i kommande skeden. Bullerskydden bör utföras tidigt så att de även kan fungera som skydd under uppbyggnaden av handelsområdet.

26 Dnr: 11BMN26 Sid 26 (37) Utsläpp till luft Sammanfattningsvis bedöms miljökvalitetsnormer för luft klaras i exploateringsalternativet. I förhållande till nuläget (2011) bedöms NOx-halterna vara lägre år 2030 trots den ökade trafiken, detta p.g.a. den förbättrade reningen av avgaser från fordonstrafiken som bedöms ske. I förhållande till nollalternativet kommer däremot exploateringsalternativet att medföra en ökning av partikel- och kvävedioxidhalterna. Risken för att övre utvärderingströskeln för dygnet överskrids i Valbo handelsområde finns men har i Trafikverkets utredning inte omnämnts vidare, d.v.s. hur många gånger per år detta kan förväntas ske. Konsekvenserna av exploateringsalternativet bedöms som små till måttliga. Observera att miljökvalitetsnormerna gäller för ytor där människor vistas stadigvarande, d.v.s. inte motorvägar eller parkeringsplatser. Trafikverket skriver också att eftersom väg 80 ligger i ett öppet läge utan byggnader vid sidan av vägen, späds föroreningarna ut på ett sådant sätt att risken för negativ påverkan på människors hälsa minskar. Ur föroreningssynpunkt är också trafikmängderna måttliga. För luftföroreningar finns ingen låg gränsnivå då de blir ofarliga. Därför är det viktigt att behålla träd i närheten av trafiken eftersom träden fungerar som luftrenare och tar upp partiklar och gaser. Likaså ska stora ansträngningar göras för att ge människor möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken för besök i handelsområdet. Se vidare i Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan. Risk för olycka med farligt gods Både väg 80 och väg 56 är primär led för farligt gods. I arbetet med arbetsplanen för väg 80/56 Valbo handelsområde utreds risken med farlig gods närmare. Arbetetet med arbetsplanen pågår för närvarande. MKB för denna detaljplan har gjort bedömningen att det inte finns någon betydande risk för den planerade bebyggelsen. Skyddsföreskrifter, grundvattenskydd Delar av planområdet ligger inom sekundärt grundvattenskydd inom vattenskyddsområde. Skyddet gäller Gävle-Valboåsen i vilken kommunens viktigaste grundvattentäkt finns. Hela vattenförsörjningen för Gävle, Valbo och Hille baseras på uttag av grundvatten ur denna ås.

27 Dnr: 11BMN26 Sid 27 (37) Skyddsområdet regleras av Länsstyrelsen Gävleborgs föreskrifter (21FS 2006:33). Skyddsföreskrifter för den sekundära skyddszonen är bl.a.: Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för spill- och dagvatten får inte förekomma eller anläggas utan tillstånd från miljönämnden. För lagring av snö från hårt trafikerade ytor (genomfarter, större trafikplatser mm) krävs tillstånd från miljönämnden. Schaktnings-, fyllnings-, pålnings-, muddrings- och andra liknande arbeten i vattenområde är inte tillåtet utan tillstånd från MN. Vidare bör Gävle Vattens miljöplan följas vid entreprenörsarbeten inom skyddsområdet. Se Skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i Gävle- Valboåsen. Kontakta Bygg och Miljö vid frågor. Väg 56 och väg 80 utgör risker för grundvattnet i åsen eftersom vägarna är intensivt trafikerad och nyttjas för transporter med farligt gods. Till skydd för grundvattnet i Gävle-Valbo-åsen har sedan tidigare grundvattenskydd i form av täta diken anlagts vid trafikplats Mackmyras norra och södra på- och avfarter. Ytterligare grundvattenskydd var planerat att anläggas under Detta kommer nu i stället att införlivas i arbetsplanen för väg 80/56. Privata brunnar finns i området upp på Valboåsen vid Tavelvägen söder om väg 80 på ett avstånd av ca 100 m från väg 80. MKB för denna detaljplan menar att grundvattnet inom skyddsområdet kan påverkas negativt. Lukt Närliggande jordbruk kan innebära störningar på handelsområdet i form av lukt från bl.a. gödselhantering. Avtal mellan exploatören och intilliggande verksamheter för överenskommelser om lukt från djur- och gödselhantering kan övervägas. Friskluftsintag till byggnaderna föreslås förläggas på norra sidan om huskropparna närmast Ängsbergs gård. Störningar från skjutbanan Handelsområdet kan störas av buller från skjutbanan. Den kuperade terrängen i den syd/sydöstra delen av planområdet hjälper till att skärma av buller mot handelsområdet. Mot lastgata finns även plats för bullervall. Naturvårdsverket har i allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) angett riktvärden för buller från skjutbanor för finkalibrig ammunition (< 20 mm). Riktvärdena gäller för bostäder (permanent- och fritidsboende), vårdlokaler, undervisningslokaler

28 Dnr: 11BMN26 Sid 28 (37) och friluftsområden. Riktvärden för handel eller arbetslokaler finns inte i NFS 2005:15. Säkerheten har beaktats i och med att bebyggelsen hålls utanför skyddsavståndet som enligt nuvarande regler är 200 m. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Det finns idag vatten- och spillvattenledning som går i kanten av planområdet, norr om handelskvarteret. Kapacitet utreds vidare i kommande skeden. Området kommer att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattennät. Behov av släckvatten vid brand kan behöva anordnas med särskild cistern. Handelsområdet söder om väg 80 ingår ännu inte i verksamhetsområde för vatten och avlopp men de redan bebyggda handelsfastigheterna på södra sidan väg 80 är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Fjärrvärme I planområdets nordvästra del går en fjärrvärmeledning. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. Kapaciteten utreds vidare i kommande skeden. El, Tele och Opto I planområdets nordvästra del går även el och teleledningar. Längs Valsjöbäcken går en elkabel som svänger norrut mot väg 80 vid fastighet Valbo-Ön 11:8. Denna kommer flytta så att den går utanför planerad bebyggelse. Söder om planområdet finns en 3G-mast. Från 3G-masten går det en teleledning genom sydvästra delen av planområdet. Elförsörjning och läge för transformatorer kommer att utredas vidare. Avfall Återvinningsplats för emballage och returförpackningar kommer troligen att behöva anläggas i området. Läge och utformning får utredas av exploatören i samråd med Gästrike Återvinning och Förpacknings- och tidningsinsamling. Administrativa frågor Se vidare genomförandebeskrivningen.

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Credentia AB Dagvattenutredning för kvarteret Haren 1, 2, 3, 7 Uppdragsnummer 1832240 Uppsala 2012-04-12 Sweco Environment AB Uppsala vatten och miljö Irina Persson, Johanna Rennerfelt, Lena Hedberg Kvalitetsgranskare

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Hjo stad, Hjo kommun

Hjo stad, Hjo kommun GRANSKNINGSHANDLING DEL AV NORR 6:8 M.M. (ÅSEN) Hjo stad, Hjo kommun Detaljplan Upprättad i juni 2012, reviderad i augusti 2012 1 Del av Norr 6:8 m.m. (Åsen) Hjo stad, Hjo kommun Detaljplan Upprättad i

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer