Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), Tommy Eckelöv (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), 83-86 Tommy Eckelöv (s)"

Transkript

1 Fritidsnämndens arbetsutskott 2 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 december 2003 kl Beslutande Jörgen Hellberg (fp) ordförande Lars Carlsson (c), Tommy Eckelöv (s) Övriga deltagare Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Agneta Fleischer, enhetschef, Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Utses att justera Tommy Eckelöv Justeringens plats och tid Fritidskontoret, Vallentuna den 5 december 2003 Sekreterare Marie-Louise Bornholm Paragrafer Ordförande Jörgen Hellberg Justerande Tommy Eckelöv 1 (13)

2 Innehållsförteckning: Sid. Höjning av hyran för replokalerna i Ekebyskolan...3 Öppen fritidsverksamhet och tillsyn i Bällstabergsskolan och Ekeby-/Hammarbacksområdet...4 Information angående problem med isen i ishall B...5 Julmiddag för fritidsnämnden...6 Budgetuppföljning Detaljplan för Fågelsångens företagspark...8 Prenumeration på KommunAktuellt Värmepump på Vallentuna IP...10 Vattenutsläpp från Kvarnbadet ut i Vallentunasjön...11 Föreningsbidrag Extra sammanträde med arbetsutskottet (13)

3 Höjning av hyran för replokalerna i Ekebyskolan AU 83 Dnr Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår att hyran för replokalerna i Ekebyskolan fr.o.m. den 1 januari 2004 skall höjas med 200 kr./månad och band. Fritidsförvaltningen har sammanlagt fem replokaler i Ekebyskolan och tre i Ormstaskolan. Innan Nova öppnades var två av lokalerna i Ekebyskolan fullt utrustade och användes till nybörjare, som inte bildat egen grupp eller inte haft möjlighet att köpa egen utrustning. Eftersom denna verksamhet kräver att det alltid finns personal som kan hjälpa till flyttades den med till Nova. I Ekebyskolan finns det därför numera fem replokaler att hyra för band med egen utrustning. Det har under hösten även inretts ett rum, som banden kan träffas och fika i. Dessutom har larmsystemet gjorts om så att banden kan komma och gå med egna larmbrickor/nycklar. Banden i Ekebyskolan och Ormstaskolan betalar f.n. 400 kr./månad. Replokalerna i Ekebyskolan har högre standard än de i Ormstaskolan, där banden själva sköter städningen. Städningen av de allmänna utrymmena i Ekebyskolan ingår i hyran. Fr.o.m. årsskiftet 2003/04 kommer fritidsförvaltningen att betala hyra för replokalerna och uppehållsrummet och del i de gemensamma utrymmena (korridorer, toaletter) samt för städningen av de samnyttjade ytorna. Fritidskontoret föreslår att hyran för banden i Ekebyskolan höjs med 200 kr./månad och band (från 400:- till 600:-). Intäkterna för replokalerna höjs då från kr./år till kr./år. Studiefrämjandet i Södra Roslagen kommer att erbjuda alla musikgrupper ett bidrag med 200 kr./månad och band under förutsättning att grupperna bildar studiecirklar. Övriga band får själva betala hyreshöjningen. Fritidskontorets förslag Fritidskontoret föreslår att hyran för replokalerna i Ekebyskolan fr.o.m. den 1 januari 2004 skall höjas med 200 kr./månad och band. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. 3 (13)

4 Öppen fritidsverksamhet och tillsyn i Bällstabergsskolan och Ekeby- /Hammarbacksområdet AU 84 Beslut Arbetsutskottet beslutar att uppdra till fritidschef Jan-Åke Bredberg att utarbeta ett förslag till lösning av problemen med öppen fritidsverksamhet (närområdesverksamhet) och tillsyn i Bällstabergsskolan samt öppen fritidsverksamhet i Ekeby-/Hammarbacksområdet. Förslaget skall redovisas på arbetsutskottets sammanträde i januari. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) undrar hur de diskussioner, som förts med Bällstabergsskolan, angående en gemensam, begränsad öppen eftermiddagsverksamhet har utvecklats. Fritidsintendent Lars Lundkvist och enhetschef Agneta Fleischer meddelar, att man fört diskussioner med ledningen för Bällstabergsskolan om möjligheten att tillsammans kunna åstadkomma en begränsad öppen fritidsverksamhet (närområdetsverksamhet) för ungdomarna i Bällstaberg kombinerad med tillsyn av sporthallen. Möjligheten att kunna bedriva viss tillsynsverksamhet med ideella krafter (bl.a. Pensionärsföreningen KOM) har provats men inte lyckats. För att kunna starta den angelägna närområdesverksamheten och förbättra tillsynen och därmed kunna öppna upp sporthall och andra skollokaler krävs ett budgettillskott. Yrkande Ordförande Jörgen Hellberg (fp) föreslår att arbetsutskottet beslutar att uppdra till fritidschefen att utarbeta ett förslag till lösning av problemen med öppen fritidsverksamhet (närområdesverksamhet) och tillsyn i Bällstabergsskolan samt öppen fritidsverksamhet i Ekeby-/Hammarbacksområdet. Förslaget skall redovisas på arbetsutskottets sammanträde i januari. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 4 (13)

5 Information angående problem med isen i ishall B AU 85 Information Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om de isproblem. som finns i B-hallen i form av längsgående sprickbildningar i isen. Orsakerna härtill är troligtvis att isoleringsmaterialet, frigolit, ger ett värmeläckage i skarvarna samt att frigoliten vittrat sönder. Sprickbildningen är konstant men varierar i djup främst beroende på förändringar av istemperaturen. Fritidskontoret anser det nödvändigt att till kommande issäsong åtgärda problemet men konstaterar att det innebär omfattande kostnader och arbete. Ordförande Jörgen Hellberg tackar för informationen och uppdrar åt Lars Lundkvist att redogöra för ärendet även vid fritidsnämndens sammanträde den 16 december. 5 (13)

6 Julmiddag för fritidsnämnden AU 86 Beslut Arbetsutskottet beslutar att fritidsnämndens julmiddag skall ske antingen via gymnasiets cateringservice eller att middagen intas på gymnasiet. Fritidschef Jan-Åke Bredberg informerar om att fritidsnämnden de senaste året ätit gemensam middag på Lindholmens gård efter det sista sammanträdet för året. Den 16 december, då fritidsnämndens sammanträde skall hållas, är dock Lindholmens gård fullbelagd. Kontoret har preliminärbokat middag onsdagen den 17 december istället. Lars Carlsson (c) informerar om en nystartad konferensanläggning i Frösunda (Sunnanskog), som han tycker har god mat och trevlig miljö. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) föreslår att fritidsnämndens julmiddag skall ske antingen via gymnasiets cateringservice eller att middagen intas på gymnasiet. Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 6 (13)

7 Budgetuppföljning 2003 AU 87 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att godkänna och översända nämndens budgetuppföljning t.o.m. oktober 2003 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att alla nämnder varje månad skall inkomma med en budgetuppföljning. Förbrukningen av nämndens driftsbudget efter 10 månaders verksamhet är 75 % och ligger väl under riktvärdet, som är 83 %. Anledningen till denna differens är ojämnheter i penningflödet, vilka inte går att periodisera. Budgetutfallet för hela året pekar mot ett mindre överskott. Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar att godkänna och översända nämndens budgetuppföljning t.o.m. oktober 2003 till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning t.o.m. oktober (13)

8 Detaljplan för Fågelsångens företagspark AU 88 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar uttala, att man inte har något att erinra mot ovanstående detaljplan eftersom området inte innebär några störningar för det rörliga friluftslivet. Detaljplan för Fågelsångens företagspark, omfattande Bällsta 2:392 och del av Bällsta 2:18, 2:19 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, har upprättats. Planområdet gränsar i söder till Bällstabergsvägen, i öster till Arningevägen och i norr till bostadsområdena Solgårdsgärde och Kullaberg. Befintlig bebyggelse består av Disktekniks anläggning i den norra delen av planområdet. I övrigt är planområdet obebyggt. Syftet med detaljplanen är att planlägga området för många olika sorters verksamheter av prydlig karaktär. Området föreslås för kontor och handel med skrymmande varor. I kontorsbebyggelsen får förutom kontor inrymmas lokaler för produktion och lager kopplat till kontorsverksamhet. I större delen av planområdet får även inrymmas lokaler för kultur, fritid, idrott och utbildning samt hotell- och konferensverksamhet i kontorsbebyggelsen. Inom mindre del av område för handel föreslås möjlighet att uppföra bensinstation i kombination med livsmedelsförsäljning i smärre omfattning. I övrigt får inte livsmedelsförsäljning förekomma. Planen utgör en etapp av utbyggnaden av Bällstabergsområdet. Del av Bällsta 2:19 och 2:250 föreslås i planen som allmän platsmark och kommer att tillföras kommunägd fastighet. Eventuella synpunkter skall vara samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 22 december Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar uttala, att man inte har något att erinra mot ovanstående detaljplan eftersom området inte innebär några störningar för det rörliga friluftslivet. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. 8 (13)

9 Prenumeration på KommunAktuellt 2004 AU 89 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar att prenumerera på KommunAktuellt till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig densamma. Fritidsnämnden har under de senaste åren prenumererat på KommunAktuellt till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig densamma. Dessutom har tidskriften funnits att tillgå på fritidskontoret. Kommunledningskontoret kommer under 2004 att prenumerera på tidskriften till kommunfullmäktiges ledamöter, kommunstyrelsens ledamöter och ersättare samt till ordförande i alla nämnder och syrelser. En helårsprenumeration (40 nummer) kommer 2004 att kosta 525 kronor exkl. moms. Fritidskontorets förslag Fritidsnämnden beslutar att prenumerera på KommunAktuellt till nämndens ledamöter och ersättare, dock inte till dem som på annat sätt erhåller tidningen eller avsäger sig densamma. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. 9 (13)

10 Värmepump på Vallentuna IP AU 90 Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om att värmepumpen på Vallentuna IP har slutbesiktats. Investeringen har gjorts för att möjliggöra värmeåtervinning från kylanläggningen för isbanan och på så sätt minska energiförbrukningen för uppvärmning och varmvattenproduktion på Vallentuna IP. Fritidskontoret konstaterar efter det att värmepumpen varit i drift under fyra månader, att energiförbrukningen gått ner med kwh jämfört mot föregående år och att den uppskattade besparingen på kwh/år torde kunna uppnås. Med de kraftiga elkostnadsökningar som drabbat kommunen de senaste åren är motsvarande sänkning av elenergiförbrukningen i och med värmepumpens tillkomst oerhört betydelsefull för anläggningssidans driftekonomi. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) tackar för informationen och uppdrar till fritidskontoret att redovisa ärendet även för fritidsnämnden. 10 (13)

11 Vattenutsläpp från Kvarnbadet ut i Vallentunasjön AU 91 Ordförande Jörgen Hellberg (fp) frågar om vilka rutiner som tillämpas i samband med rengöring av Kvarnbadets bassänger inför badsäsong samt i samband med backspolning och rengöring av filterelementen i reningsverket då badet är i drift. Fritidsintendent Lars Lundkvist informerar om att vattnet i såväl den stora bassängen som i mellanbassängen inte tappas ur efter avslutad säsong utan tappas ur under våren efterföljande år. Vattnet behålls i bassängerna under vintern eftersom isen skapar ett utjämningsförhållande för bassängväggarna, vilka annars skulle drabbas av sättningar i samband med extrem kyla. Vattnet släpps sedan ut i dagvattenledningen från Norr- och Sörgården, vilken mynnar ut i sjön. Därefter rengörs bassängbottnar och väggar med högtrycksspolning och enbart varmt vatten. Beträffande backspolning och rengöring av filterelementen i reningsbassängen i maskinrummet så sker detta under normala driftförhållanden två gånger/vecka och då som regel på morgonen. Avloppet från reningsbassängen i maskinrummet är kopplat till samma dagvattenledning som badbassängerna. Det vatten, som släpps ut i sjön och som kommer från Kvarnbadet, är vatten som varit stillastående under ca ½ år (bassängvattnet) eller det renade vattnet i filterbehållaren, som släpps ut i sjön efter backspolning ca 6 m 3. Detta har inte någon kemisk eller negativ påverkan på miljön i sjön. Ordförande Jörgen Hellberg (fp) tackar för bra information och framför att den också skall ges på fritidsnämndens sammanträde. 11 (13)

12 Föreningsbidrag 2004 AU 92 Dnr Arbetsutskottets förslag Fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Fritidsnämnden har att besluta om följande bidrag för år 2004: Aktivitetsbidrag Handikappbidrag (till föreningar som integrerar handikappade i sin ordinarie verksamhet) ingår i aktivitetsbidraget Hyresbidrag Ledarutbildningsbidrag Grundbidrag till handikappföreningar Bidrag speciella ändamål Fritidskontorets förslag att de olika bidragsbeloppen för år 2004 skall vara oförändrade, d v s: 1. Aktivitetsbidraget: 24 kr/sammankomst, 3,50 kr/deltagare. Integrering av handikappade i ordinarie verksamhet tilläggsbidrag: 35 kr/sammankomst i det fall en handikappad deltar och 53 kr/sammankomst i det fall två handikappade ingår. Integrering handikappade i verksamhet (2-10 dagar, 6 tim/dag): 137 kr/handikappad och dag. 2. Hyresbidrag: 54 kr/sammankomst. 3. Ledarutbildningsbidrag: Grundbelopp kr/ förening samt 8 kr/föregående år redovisade sammankomster. 4. Grundbidrag till handikappföreningar: 132 kr/handikappad medlem och år för 1-10 medlemmar, >11 medlemmar 95 kr/handikappad medlem och år. Arbetsutskottet beslutar enligt fritidskontorets förslag. 12 (13)

13 Extra sammanträde med arbetsutskottet AU 93 Beslut Arbetsutskottet beslutar att hålla ett extra sammanträde den 16 december kl Ordförande Jörgen Hellberg (fp) föreslår att arbetsutskottet skall hålla ett extra sammanträde den 16 december kl (i direkt anslutning till fritidsnämndens sammanträde). Arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes förslag. 13 (13)

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Fritidsnämnden 28 september 2006 Fritidsnämnden 28 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Övriga deltagare Vallentuna Scoutkårs av NSF lokal, Åby Scoutgård, Åbyholmsvägen Vallentuna (lokalen ligger bakom brandstationen,

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30.

Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna. Den borgerliga gruppen samlas kl. 18.15. S-gruppen samlas kl. 18.30. KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2011-09-08 Tid och plats Kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen,Vallentuna Kallade tjänstemän Britt-Marie Lövquist tf fritidschef, Inger Karlsson ekonomi- och personalsamordnare,

Läs mer

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare

Marge Aab Svensson (m), ordförande Karin Unnerstad (fp) Tommy Eckelöv (s) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Marie-Louise Bornholm, nämndsekreterare Fritidsnämndens arbetsutskott 16 april 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret Tuna torg 15, Vallentuna, måndagen den 16 april 2007, kl. 08.00-10.00 Marge Aab Svensson

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna

Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna K A LLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-04-19 Tid och plats Torsdagen den 19 april 2012 kl 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Ola Brandell, tf fritidschef pkt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16

PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 PROTOKOLL 1 (28) 2013-10-16 Fritidsnämnden Plats och tid Skellefteå Kraft Arena - kl. 13.30 16.15 Beslutande Daniel Ådin, ordförande (S) Joakim Wallström, vice ordförande (V) Gunilla Lundström (S) Fredrik

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s)

Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 432 Conny Eriksson (s) t.o.m. 431. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.40 2008-10-06 1 (55) Beslutande Ersättare Denny Lawrot (c), ordförande Marie Wallbom (v) Elisabet Rehn (v) Carin Löfgren (m) t.o.m. 432 Stig Andersson (s) Fredrik

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 20 oktober 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 20 oktober 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer