ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Väduren 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Väduren 2"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 Bostadsrättsföreningen Väduren 2

2 BRF Väduren 2 Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Noter med redovisningsprinciper 9-11 och bokslutskommentarer Underskrifter 12 1

3 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Väduren 2 får härmed lämna redovisning över föreningens verksamhet för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse Vid ordinarie föreningsstämma valdes följande styrelse: Mats Andersson, Carl-Uno Wiberg, Ante Brunskog, Gunnar Danielsson, David Arendartsik och Anders Lund. Till suppleanter valdes Per Jacobson, Arvid Westfelt och Jonas Knape. Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio ordinarie styrelsemöten, därtill två extra sammanträden. David Arendartsik har fungerat som husvärd. Styrelsen har också ansvarat för vårstädningen den 25 april samt höststädningen den 11 november. Vid båda tillfällena var det glädjande många som deltog. Fastigheten Fastigheten beteckning är Väduren 2. Taxeringsvärdet är kr, varav kr avser bostäder och kr lokaler. I fastigheten finns 42 bostadsrättslägenheter och två hyreslägenheter. Föreningen har dessutom fem hyreslokaler och tre oinredda vindar. År 2012 var det hundra år sedan fastigheten uppfördes. Det firades med en gårdsfest den 14 juni. Vi hade inte speciellt tur med vädret denna kväll men ändå var det många medlemmar som deltog. Festkommittén fick beröm för arrangemanget. Lägenheterna Under år 2012 har nio lägenheter bytt ägare. Underhåll En besiktning av fastigheten genomfördes år 2007 och resulterade i en underhållsplan. Denna plan finns att tillgå på föreningens hemsida Förvaltning Teknisk förvaltare är Gamla Stans Rörservice. Ekonomisk förvaltare är sedan december 2012 Binette Consulting AB. Lokalhyresgästerna Restaurangen Ramen Ki-Mama drabbades under år 2011 av en omfattande vattenskada och var stängd en längre tid. Man kunde öppna igen sommaren I den andra lokalen på Birger Jarlsgatan har Lila Lotus yoga & massage (Cecilia Olsson) öppnat i slutet av sommaren 2012 efter Golv- och Byggkonsulten. Fuktskador på Roslagsgatan 22 Under sommaren har det tyvärr uppstått fuktskador i lägenheter på Roslagsgatan. Anledningen till läckaget var en läckande rörelsefog. Samtliga rörelsefogar på fasaden är avhjälpta via ett företag som heter Rope Access. Däremot har torkningen av de fuktskadade väggarna tagit betydligt längre tid än beräknat. Skadorna föranledde dock att den fasadrenovering som omnämnde vid förra årsstämman nu blir ännu mer angelägen. Styrelsen har tagit hjälp av konsult som utreder olika alternativa lösningar. Ny undercentral I januari 2012 beslöt styrelsen att byta ut befintlig undercentral (mottagningscentral för värme och varmvatten) till en ny sådan. Installation skedde under mars månad samma år. Säkerhetsdörrar Det har bland boende i vår fastighet funnits ett betydande intresse av säkerhetsdörrar. I oktober 2012 gick det ut ett erbjudande från bolaget Säker Bostad och 13 lägenhetsinnehavare tecknade avtal om installation av säkerhetsdörr. Installationerna påbörjades i februari Övriga åtgärder på fastigheten I november 2012 skedde högtrycksspolning av alla kök- och badrumsstammar. Brandskyddskontroll på eldstäderna (kakelugnar och öppen spis) skedde i september. 2

4 Automatisk dörröppnare på porten till Birger Jarlsgatan 93 B installerades i november. Under året har också en barnvagnsramp ordnats till entrén till Birger Jarlsgatan 93 B (från Birger Jarlsgatan). TV, bredband Vårt avtal med ComHem går ut i maj En arbetsgrupp inom styrelsen har undersökt olika alternativ för att installera ett fastighetsnät hos oss. Efter utvärdering av kostnader, bindningstider etc har gruppen kommit fram till att Telias offert var den mest fördelaktiga för både bredband och traditionell kabel-tv. Ekonomi Resultatet för år 2012 var starkt negativt. Anledningen är i första hand kostnader för att åtgärda de fuktskador föreningen haft under året. Förutom fuktskadan på Roslagsgatan 22, som nämnts ovan, har föreningen haft kostnader för att återställa restauranglokalen. Huvuddelen av kostnaderna för det sistnämnda står försäkringsbolagen för, men en viss del har fallit på oss som fastighetsägare. Årsavgifterna höjdes med 4,5 % per Med tanke på kommande fasadrenovering kommer styrelsen att till årsmötet föreslå motsvarande höjning för i år. Rättslig tvist Lägenhetsinnehavarna till en av de lägenheter på Roslagsgatan 22 som drabbades av fuktskada under år 2012 har ställt krav på ersättning från föreningen utöver återställandet av lägenheten. Viss ersättning av utbetalts under sommaren samt hösten 2012, men det har ställts krav på ytterligare ersättning. Styrelsen har i samråd med föreningens försäkringsbolag inte godkänt dessa ytterligare krav. Lägenhetsinnehavarna har med anledning av detta anlitat advokat för att driva ärendet rättsligt. Nyckeltal Årsavgift/m2 brf yta Lån/m2 brf yta Elkostnad/m2 bost yta Renhålln,sophämtn/m2 bos yta Värmekostnad/m2 totalyta Vattenkostnad/m2 totalyta

5 Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Röresleresultat tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning Resultat efter skatt Förslag till disposition beträffande resultat Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Ansamlad förlust Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Reservering reparationsfond Balanserad resultat efter dessa dispositioner Avsättning till reparationsfond för yttre underhåll skall enligt stadgarna ske med minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Efter ovanstående dispositioner uppgår fonden för yttre underhåll till: kr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 4

6 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat före finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Statlig inkomstskatt Årets resultat

7 Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Belopp i kr Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparationsfond Ansamlad vinst/förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Förutbetalda avgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Ställda panter och ansvarsförbindelser Belopp i kr STÄLLDA SÄKERHETER För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser inga inga 8

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Föreningen tillämpar ingen avskrivning på fastigheten då den genom normalt underhåll inte är utsatt för fortlöpande värdeminskning. 9

11 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Not 2 Driftkostnader Fastighetsel Fjärrvärme Vatten och avlopp Städning Sophämtning Kabel-TV Fastighetsskötsel inkl. snöröjning, sotning, hiss samt mark Rep och underhåll fastighet Fastighetsskatt Fastighetsförsäkring Förbrukningsmaterial Revision Förvaltnings och rörelsekostnader Ekonomisk förvaltning Styrelsearvoden Förändring löneskuld 0 0 Sociala avgifter Not 3 Byggnader Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Fastighetsförbättring Fasadrenovering Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 0 0 Årets avskrivning enligt plan 0 0 Planenligt restvärde vid årets slut Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Mark skrivs inte av Summa Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler

12 _ Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-Tv Övrigt Not 5 Förändring av Eget kapital Förändring Årets utgång Förändring enl. stämmans beslut Årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Förändring Årets utgång Förändring enl. stämmans beslut Årets ingång Balanserad resultat Årets resultat Summa eget kapital Not 6 Långfristiga skulder Långivare Belopp Räntesats Bindningstid Stadshypotek ,39% Stadshypotek ,25% Stadshypotek ,11% Not 7 Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter Fjärrvärme Fastighetsel Vatten Revisionsarvode Upplupna styrelsearvoden Upplupna räntekostnader Sophämtning Övrigt

13 _ Stockholm Mats Andersson. Carl Uno Wiberg.. Ante Brunskog. Gunnar Danielsson. David Arendartsik Anders Lund Revisorspåteckningar Min revisionsberättelse beträffande denna Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits årsredovisning har avgivits Mats Dahlström Ester Lichtenstein Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Väduren 2 (716414-2734) Räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31 Brf Väduren II Sida 2 av 9 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Väduren 2 får härmed lämna redovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315

ÅRSREDOVISNING. BRF VAGNMAKAREN NR 7 Org nr 716407-0315 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 ÅRSREDOVISNING BRF VAGNMAKAREN NR 7 Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Vasastaden Org nr 766600-2865 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasastaden Årsredovisning för verksamhetsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisningen är upprättad av RevisorsCentrum i Skövde AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-X Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer