VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04"

Transkript

1 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Plats och tid Skogsbo, tisdagen den 4 december 2007 kl Beslutande Peter Frej (m), ordf , Affi Stork (m), ordf 249 Magnus Nordberg (m) Margareta Palmquist (fp) Per-Olof Fransson (kd) Lars Bryntesson (s) Anna-Lena Östman (s) Jan-Olof Landqvist (s) Tjänstg. ersättare Elisabeth Dingertz (m) 249 Övriga ersättare Övriga deltagare Elisabeth Dingertz (m) Yvonne Blombäck (mp) Johan Edholm (fp) Lars Alenfalk (c) Sekreterare: Ann-Kristin Lander Föredragande: Lars Fladvad Bo Reichenberg Lena Hall Ingemar Eriksson Malin Lindqvist Ewa Andrén Holst Anna-Carin Sjöberg-Qvist (s) Jan Olsén (s), Anna Lewén Anna Edström Lars Öberg Majken Elfström Alf Olsson Övriga: Jelinka Hall, bygg- och miljökontoret Utses justera Justeringens plats och datum Lars Bryntesson Samhällsbyggnadskontoret Protokollet innehåller Underskrifter Sekreterare... Anslag om justering upps... Anslaget skall tas ned... Ordförande... Justerande... Underskrift.

2 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 120 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Väg 669, önskemål om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim delen kring Kopparmora Saltarö...4 Delegationsbeslut...5 Detaljplan Gustavsberg 1:20 - StartPM...6 Mörtnäs 1:192, VA-anslutning...8 Detaljplan Stavsnäs 1:822 m fl, Stavsnäs by...9 Utbyggnad av avlopp till Norra Oxön...12 VA-utbyggnad Hästkroken, Mörtnäs...18 Motion om Ett hållbart Värmdö...21 Motion om projektet Hela Gustavsberg...23 Motion om tyst asfalt...25 Detaljplan Betsede, svar på motion från (s)...27 Detaljplan Eknö s:11, hyresbostäder i Sandhamn...29 Detaljplan, Eknö s:10, Hamnområdet...35 Detaljplan Telegrafholmen och Lökholmen, del av Eknö 1:285 m fl...36 Exploateringsavtal, hyresbostäder Sandhamn...40 Inriktningsbeslut för planarbete i centrala Gustavsberg...43 Ösby 1:70, försäljning...58 Bullandö, pågående detaljplanearbeten...60 Detaljplan Barnvik 1: Detaljplan Fågelvik 1:520, planändring...63 Detaljplan Södersunda 1: Detaljplan Södersunda 1: Upphandling, avfallsentreprenader i skärgården...68 Taxor 2008, Teknisk produktion (Varmtek)...70 Verksamhetsområde för ven och avlopp, utökning Trafikplats Grantomta, avtal med vägverket och finansiering...73 Väg 274, övergångsställe vid Fruvik, avtal med Vägverket och finansiering...76 Betsede 1:30, framställan om ersättning...77 Detaljplan Älvsby 1:13 m fl, Älvsby industriområde Sydost, Start-PM...78 Detaljplan för Östra Mörtnäs...80 Detaljplan Västra Ekedal 1:10, del av, Varvsverksamhet...83 Djurö havsbad Vita Grindarna avstyckning m m...84 Fastigheter inom det kommunala VA-verksamhetsområdet som inte är anslutna till VA-nätet...85 Budget 2007, Samhällstekniska nämnden...86 Väster-Skägga 1:104, medgivandeprövning...91 Trafikutredning, Brunns centrum...93 Öppna sammanträden för Samhällstekniska nämnden Regional utvecklingsplan Spelregler för Värmdö Teknisk produktion Varmtek...103

3 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 120 Reglemente för gemensamma bestämmelser för nämnden i Värmdö kommun, ändring Reglemente för Samhällstekniska nämnden, ändring Kustplan för Värmdö kommun Värmdös vägvärk, trafikproblemen från Stockholm till Nacka och Värmdö Vägnamnsfrågor...120

4 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av Dnr 07STN/ Samhällstekniska nämnden Väg 669, önskemål om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim delen kring Kopparmora Saltarö STN SBK, trafik Länsstyrelsen I brev till länsstyrelsen ansökes om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim kring Kopparmora Saltarö. Länsstyrelsen har , dnr , remitterat ärendet till kommunen för yttrande. Sökandens skäl till önskemålet är sikten är skymd vid backkrön, det finns busshållplatser, flera utfarter och gående längs vägen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer en reglering är lämplig för många oskyddade trafikanter rör sig längs vägsträckan och sikten är delvis skymd. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar tillstyrka förlängning av 50-sträckan vid Kopparmora till och med Innersvängen. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. STN SBK, trafkenheten I beslut , dnr , har länsstyrelsen avslagit ansökningen om hastighetsbegränsning 50 km /tim kring Kopparmora Saltarö. Samhällstekniska nämnden noterar länsstyrelsens beslut.

5 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av Delegationsbeslut Fastigheter - Förköpsärende, Kvarnberget - Överenskommelse om fastighetsreglering Djurö 4:386, 14:1, 4:380 - Grannintyg Trafik - Yttrande om konsekvensutredning enligt 27 verksförordningen, Ls:s dnr resp Yttrande om fartbegränsning 8 knop Västergårdsholme till Örsundet - Yttrande om hastighetsbegränsning vid trafikplats Gustavsberg - Yttrande om fartbegränsning i Lindalssundet Lantmäteri - Samråd med lantmäterimyndigheten Adressnumrering Karta V 413, 441, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469,. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,. 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 500,

6 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Dnr 06KS/ Samhällstekniska nämnden ( ) Detaljplan Gustavsberg 1:20 - StartPM STN ( ) KS Gustavsberg 1:20 omfas av detaljplan 101 för Charlottendal som antogs och har bevarandebestämmelser för exteriörer men inte rivningsförbud. När detaljplanen gjordes framkom inga önskemål om exploatering av Gustavsberg 1:20. Fastigheten har senare fått ny ägare som menar det befintliga uthuset är i så dåligt skick det inte går renovera till rimliga kostnader. Grannfastigheterna har bebyggts med nya flerbostadshus i två våningar och på andra sidan Gustavsbergsvägen planerar JM uppföra femvåningshus. Fastighetsägaren vill genom planändring få byggrätt för två mindre flerbostadshus intill befintlig bebyggelse samt avstyckning av nya fastigheter Fastigheten har en vacker parkliknande trädgård som bör bevaras och kunna nyttjas av flera. Nya byggnader kan, om de placeras rätt, förstärka parken. Kulturförvaltningen har kontaktats och har vid besök på plats meddelat de delar planavdelningens uppfning en planändring för några nya hus inte strider mot bevarandekraven. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar planarbete för ändring av planbestämmelser för Gustavsberg 1:20 ska påbörjas och bedrivas som enkelt planförfarande, Start-PM för planändring av Gustavsberg 1:20 godkänns. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. KS SBK Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällstekniska nämndens förslag.

7 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 120 STN KS I beslut 58 ovan har kommunstyrelsen medgett planändring under förutsättning planavtal och exploateringsavtal tecknas med exploatören. Program- och /eller Detaljplaneavtal har upprättats mellan Kvarntorpet Fastighets AB och kommunen. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar godkänna Program- och /eller Detaljplaneavtalet för Gustavsberg 1:20. STN KS Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar godkänna Program- och /eller Detaljplaneavtalet för Gustavsberg 1:20.

8 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 120 Dnr 07VTP/ Mörtnäs 1:192, VA-anslutning STN Varmtek Sökanden Ägaren till Mörtnäs 1:192 ansöker i skrivelse om anslutning till kommunalt ven och avlopp. Fastigheten ligger utanför övrig bebyggelse inom ett område som i detaljplan Mörtnäs 1:581 m fl är angivet som allmän platsmark - natur. Till fastigheten leder ett vägservitut över allmän platsmark - natur från Bybacken. Fastigheten Mörtnäs 1:162, norr om aktuell fastighet, är sedan tidigare regionalt ansluten till kommunalt ven och avlopp via sjöledning genom Västerviken. Värmdö teknisk produktion (Varmtek) föreslår samhällstekniska nämnden beslutar fastigheten Mörtnäs 1:192 får anslutas till kommunalt ven och avlopp genom regional anslutningspunkt i Bybacken och enligt 2007 års taxa. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag.

9 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämnden Dnr 05KS/ Kommunstyrelsens tekniska utskott Detaljplan Stavsnäs 1:822 m fl, Stavsnäs by KSTU KLK, planenheten Sökanden Efter skrivelse från tekniska förvaltningen om förorening av ventäkten vid fastigheten Stavsnäs 1:20 och behovet av utöka skyddsområdet har tekniska utskottet i 135 /03 beslutat om planläggning och anslutning till kommunalt ven och avlopp för de av tekniska förvaltningen uppräknade fastigheterna. Planenheten menade vid beredningen inför tekniska utskottet i maj 2004 Stavsnäs by bör ses som en sammanhängande kulturmiljö och planläggas ur ett bredare perspektiv än de fastigheter som föreslås i tekniska förvaltningens skrivelse. Med hänvisning till de brådskande va-relaterade frågorna beslutade tekniska utskottet i 101 /04 endast fastigheter utan kommunalt ven och avlopp skall planläggas. Huvudsyftet var då möjliggöra utökning av verksamhetsområdet för kommunalt ven och avlopp. Bakgrunden till denna beslutsordning (detaljplan va-beslut) finns redovisat på sidan 62 i Översiktsplanen för Värmdö kommun Här rekommenderas anslutning till kommunalt VA sker endast till fastigheter inom detaljplanelagt område. Anslutning till vaverksamhetsområden (dvs utökning av verksamhetsområden) regleras med va-lagen varför planuppdraget förlorar sitt huvudsyfte ( möjliggöra utbyggnaden av det kommunala va-nätet). Tekniska förvaltningen anser samtidigt hela Stavsnäs by kan anslutas till kommunalt va-nät. Förvaltningen har meddelat planenheten området kring Allévägen bör prioriteras och planläggas separat. Å andra sidan har kommunens kulturenhet sedan länge önskat byn planläggs för kunna skydda (kultur)miljön (Kulturenhetens remissvar ) Områdesindelningen enligt kulturenheten och Föreningen Stavsnäs by omfar ett större område än tekniska förvaltningens förslag. I skrivelse ansöker Föreningen Stavsnäs by om detalj- och områdesplan för Stavsnäs by, i syfte bevara de unika kultur- och miljöhistoriska värden som Stavsnäs by utgör samt få till stånd en reglering av bebyggelsen för framtiden. Hela Stavsnäs by bör planläggas i princip enligt sökandens önskemål och kulturkontorets indelning av Stavsnäs by i tre olika bevarandeområden (Stavsnäs by, Kultur- och fritidsnämnden, 1999, sid 40-41). Huvudsyftet med planläggningen bör vara bevarande av natur- och kulturmiljön enligt kulturenhetens bevarandeprogram för Stavsnäs by.

10 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 120 Planenheten anser planförslaget för området (nr 341, antaget 1978) tillsammans med befintliga dokument (främst Stavsnäs by, Kulturkontoret, 1999) om Stavsnäs by utgör adekvat utgångspunkt för planering av området varför ett planprogram kan undvaras. Planenheten föreslår tekniska utskottet uppdrar till planenheten undersöka möjligheten med normalt planförfarande upprätta förslag till detaljplan för Stavsnäs by med huvudsyftet bevara områdets kulturmiljö och fastställa bestämmelser för åretruntboende, planarbetet finansieras genom planavgift, som tas ut vid bygglov efter planen vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag. STN SBK, planavdeln. Enligt tekniska utskottets beslut 151 ovan har planförslag tagits fram för bevarande av kulturmiljöer och reglering av ny bebyggelse inom och kring Stavsnäs sommarhamn (Stavsnäs By). Planförslaget medger endast ett fåtal avstyckningar och förutsätter kommunalt ven och avlopp för samtliga fastigheter. Förslaget syftar till bevara byns kulturmiljöer med hjälp av skydds- respektive hänsynsbestämmelser enligt plankartan. Dessa kan medföra ersättningsanspråk vilket regleras enligt genomförandebeskrivningen. Kommunens miljöavdelning och VA-avdelning och Stavsnäs Byalag har aktivt deltagit i diskussionerna kring formulering av planbestämmelser. Plankostnaderna finansieras genom planavgift. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar uppdra till planavdelningen inleda samråd om föreliggande planförslag. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. STN SBK Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 20 juni 22 augusti Planförslaget har delvis reviderats och många synpunkter har beaktats. Inkomna synpunkter och planenhetens kommentarer framgår av samrådsredogörelsen, daterad oktober 2007.

11 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 120 Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar förslaget till detaljplan ska ställas ut för allmän granskning. Samhällstekniska nämnden beslutar planbestämmelserna ska förtydligas så trädfällningsförbudet endast gäller träden i allén, planbeskrivningen ska förtydligas så det framgår det är Stavsnäs Byförening som äger frågan om det i framtiden ska byggas förskola eller inte. Fastigheten ska dock avsättas för dylikt ändamål i planen, detaljplanen efter gjorda ändringar ska ställas ut för granskning. Peter Frej (m) deltar ej i beslutet pga jäv. STN SBK, planenheten Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar om följande -sats som tillägg till beslut 229 ovan. fastighetsplan ska upprättas för del av södra planområdet till vägledning för framtdia fastighetsbildning. Fastighetsägarna inom det avgränsade området ska gemensamt svara för kostnaderna. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. Peter Frej (m) deltar ej i beslutet pga jäv.

12 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunfullmäktige (Dnr 04KST/ ) Kommunstyrelsen Dnr 04KST/ Kommunstyrelsens tekniska utskott Utbyggnad av avlopp till Norra Oxön TF, va-avdelningen KS Oxöns samfällighetsförening har vänt sig till kommunen för utreda möjligheten till kommunal va-anslutning för fastigheterna i området. Området består av 58 fastigheter och beräknat antal boende är ca 150 st. Miljöförvaltningen har gjort en inventering av avloppslösningarna för fastigheterna inom Oxöns samfällighet. Inventeringen medförde 28 fastigheter fick krav på uppföljning av den befintliga avloppslösningen. Oxön består av ett planlagt område i den norra delen och ett område utan detaljplan i den södra delen. För den norra delen fick 17 av totalt 29 fastigheter krav på uppföljning av den befintliga avloppslösningen. För den södra var siffrorna 11 av 27. Styrelsen för samfälligheten utförde efter dessa krav om uppföljning en enkätundersökning huruvida fastigheterna inom området önskar kommunal vaanslutning. Enkätundersökningen visade 22 av totalt 29 fastigheter i norra delen önskar kommunal va-anslutning medan 15 av 27 i den södra delen önskar kommunal va-anslutning. För närvarande har inte kommunen tillräcklig mängd dricksven i de befintliga ventäkterna för ansluta Oxön till det befintliga nätet i Ängsvik. Dricksvenfrågan löses i ett senare projekt i samband med utbyggnaden av huvudledningsnätet. När det gäller avloppshanteringen har kommunen vid det befintliga avloppsreningsverket i Södernäs tillräcklig kapacitet för behandla allt avloppsven från Oxön. Södernäs har för närvarande en anslutning på ca 850 personekvivalenter (pe) och tillstånd för en anslutning av 1850 pe. Det finns tidigare beslut i tekniska tuskottet om ge Norra Kopparmora möjlighet ansluta sig till Södernäs avloppsreningsverk. Denna anslutning beräknas maximalt ge en ökad belastning med ca 620 pe. Den beräknade ökningen från Oxön är ca 130 pe. Det innebär den totala belastningen med ca

13 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av pe från båda dessa områden, samt de områden som för närvarande är anslutna, med god marginal ryms inom befintligt tillstånd för Södernäs avloppsreningsverk. När Värmdö kommun löst kommunens framtida avloppsförsörjning skall Södernäs avloppsreningsverk läggas ner och avloppsvnet pumpas till ett större avloppsreningsverk. Denna överpumpning kan ske oberoende av denna anslutning. Den ökade kostnaden för år 2005 blir ca 4 milj kronor för utbyggnad av norra delen av Oxön. Intäkterna för anslutning av kommunalt avlopp för norra delen blir 1,6 milj kronor. Vid utbyggnaden förläggs både avloppsledningar och dricksvenledningar. Dricksvenledningarna tas dock i drift först då tillräcklig mängd ven finns till området. Då anslutningen av fastigheterna i det första skedet endast blir en avloppsanslutning blir intäkterna mindre än vid konventionell anslutning då både ven och avlopp ansluts samtidigt. Anläggnings-avgiften för ven tas ut först då kommunen kan förse området med dricks-ven. Alla intäkter är beräknade enligt 2005 års taxa. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för år 2005 med 4 milj kronor och en beräknad intäkt på 1,6 milj kronor för utbyggnad av va-ledningsnät till norra Oxön, tekniska utskottet beslutar uppdra till tekniska förvaltningen bygga ut va-ledningarna till fastigheterna inom antagen detaljplan för norra Oxön, under förutsättning kommunfullmäktige beslutar bevilja utökad investeringsram enligt ovan. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. KS KF Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska utskottets förslag M-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Då efterfrågan på kommunalt ven eller avlopp finns är det bra tillgodose denna. Det är också en god princip, som bekräftas i detta fall, också kunna leverera det ena eller det andra, om det av olika skäl inte är möjligt med både ven och avlopp i det aktuella fallet, naturligtvis med förbehållet det andra kan lösas på ett annat, men tillfredställande sätt. Denna prin-

14 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 120 cip bör kunna föranleda de områden som hittills nekats anslutning nu bör kunna få denna, och andra begränsningar (det s.k. WC-förbudet) ersätts med funktionskrav som ska uppfyllas av de boende. Beslutet föranleder också ett ifrågasättande av vad betydelsen av bo i ett s.k. prioriterat förändringsområde innebär, när andra områden får komma före och anslutas. Fp-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Vi har inget invända mot fastigheterna på Oxön får sin avloppsfråga löst. Men vi anser man borde samtidigt undersöka möjligheterna också leverera ven. När Götenehus byggde det nya bostadsområdet i Ängsvik gjordes en venutredning för ta reda på om byggnationen var möjlig. Venfrågan var avgörande för denna byggnation och man kunde då konstatera ven fanns och man anlade ytterligare en brunn för den nya byggnationen. Vi anser man måste aktualisera venfrågan igen och undersöka om det går öppna nya ventäkter och ev damma av tidigare utredning. KF TF KSTU TF, va-avdelningen Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. M- och fp-grupperna lämnar samma protokollsanteckningar som i kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens va-avdelning har tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för VA-utbyggnad i Norra Oxön, och föreslår tekniska utskottet beslutar godkänna förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. KSTU TF, VA-avdelningen KS Anbudsgivarna Kommunfullmäktige har i beslut 130 /05 ovan beviljat 4,0 milj kronor i investeringsramen för utbyggnad av VA-ledningar till Norra Oxön. Investeringsramen baserades på en utredning utförd av Tyréns Enligt utredningen skulle området byggas ut med lätt tryck avlopp (LTA) och kostnaderna baserades på en generell meterkostnad, prisnivå januari LTA-systemet medför högre driftkostnader men lägre investeringskostnader. VA-avdelningen har bedömt ett konventionellt avlopp med

15 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 120 självfall är det mest fördelaktiga för Norra Oxön ur teknisk och ekonomisk synpunkt. Tekniska förvaltningens VA-avdelning har infordrat anbud för VAutbyggnaden. Vid anbudstidens utgång har tre anbud inkommit. Efter utvärdering föreslår tekniska förvaltning tekniska utskottet beslutar anta anbudet från GBA, för kronor, föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar utöka VA-avdelningens budget med 2,0 milj kronor. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar anta anbudet från GBA, för kronor, under förutsättning kommunfullmäktige beviljar tillägg i VA-avdelningens budget med 2,0 milj kronor. (Separat beslut 30 vid dagens sammanträde.) KSTU TF, VA-avdeln. Adv.f:a B Rosengren Vid utbyggnad av kommunalt ven och avlopp till norra Oxön har konflikt uppstått mellan kommunen och Ängsviksområdets samfällighetsförening i samband med anslutning av det nya ledningsnätet till befintligt ledningsnät i Komministervägen. Samfälligheten har därvid anlitat advokat föra deras talan. Efter en längre tids kommunikation, med ett flertal möten, har samfällighetsföreningen genom sin advokat i skrivelse begärt ersättning med hittills nedlagda ombudskostnader, kronor. Kommunen har i den dialog som pågår gått samfällighetsföreningen till mötes i ett flertal avseenden. Vid ett informationsmöte den 16 november 2006 presenterade kommunen ett förslag med grunt förlagda ledningar för minimera sprängningar. Vid mötet ombads båda berörda föreningar inkomma med yttrande om det nya förslaget. Ängsviksområdets samfällighetsförening är beredd acceptera den lösning som presenterades och teckna avtal men med ytterligare förbehåll. Kommunens ambition har varit träffa en frivillig överenskommelse om markupplåtelse för underlätta kommande lantmäteriförrättning. Ledningsrätten som nu har sökts, har sökts i kommunägd mark som sedan tidigare har upplåtits för vägändamål för Ängsviksområdets samfällighetsförening.

16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 120 Ledningsrättsförrättning är en officialprövning som genomförs av lantmäteriet. I lantmäteriförrättningen har lantmäterimyndigheten på eget initiativ ta fram den utredning som behövs för genomföra en åtgärd. Det åligger lantmäterimyndigheten se till alla sakägares intressen och klargöra innebörden av planerade och vidtagna åtgärder för samtliga berörda. Till skillnad från domstolsförfarande är möjligheterna för enskild sakägare förebringa egen utredning begränsade. Sakägare saknar därför helt möjlighet få ersättning för sina utredningskostnader i förrättningen. Vid ett eventuellt överklagande får dock den som sökt om ledningsrättsförrättningen stå motpartens kostnader i fastighetsdomstol om den som överklagat haft goda skäl för sitt överklagande. Saknas däremot tillräckliga skäl kan sakägaren få stå sina egna kostnader även i fastighetsdomstolen. Sker överklagandet uppenbarligen utan grund kan sakägaren även få stå motpartens kostnader. VA-avdelningen har gjort en sammanställning av ärendegången för perioden 2005 november Ärendet har beretts i samverkan mellan tekniska förvaltningens VA-avdelningen, mark- och exploateringsavdelningen och kommunledningskontoret. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar inte ersätta Ängsviksområdets samfällighetsförening för deras ombudskostnader i samband med ledningsrättsförrättning för sammanbindning av norra Oxöns VA- ledningsnät till befintligt VAledningsnät inom Ängsviksområdet. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. STN KS Vid utbyggnaden av kommunalt ven och avlopp till Norra Oxön uppstod konflikt mellan kommunen och Ängsviksområdets samfällighetsförening. Konflikten hade sin grund i projekterad ledningssträckning och presenterat utförande av förläggningsarbeten i samband med utbyggnad av det nya ledningsnätet till befintligt ledningsnät i Komministervägen ansågs påverka ett fåtal sakägare negativt. Samfällighetsföreningen anlitade juridiskt ombud vilket tidvis försvårade kommunikationen med föreningen. Efter flera möten och genomgångar på plats om hur arbetena skulle bedrivas kunde parterna slutligen enas om hur projektet skulle genomföras.

17 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 120 Kommunens ambition har hela tiden varit träffa en frivillig överenskommelse om markupplåtelse mellan parterna. Kommunen har därför gått samfällighetsföreningen till mötes i flera avseenden. Följden har blivit bl a förändrad ledningsdragning, förändrad teknisk lösning, stillestånd för entreprenören samt förändrad lösning av tillfällig väg för boende i Oxön under entreprenadtiden. Av totalt kronor i ökade kostnader för VA-utbyggnaden bedömer VA-enheten ca kronor beror på konflikten mellan kommunen och samfällighetsföreningen. Övriga kostnader, ca 0,7 milj kronor, beror på ökade reglerbara mängder i form av berg, träd, fyllnadsmaterial samt återställning av ianspråktagen mark. I till ärendet hörande bilaga redovisas Ärendegången med tillhörande kostnadssammanställning. I antagen investeringsram för VA-avdelningen år 2007 finns ett objekt (9645) för ny matning av dricksven från Lidingö till Värmdö på kronor. Dessa medel beviljades under förutsättning Kris- och beredskapsmyndigheten (KBM) skulle bidra med 50 % av erforderliga investeringar för denna ledning. Den planerade ledningen skulle, om den byggdes, även användas som reservvenförsörjning för Nacka och Lidingö kommuner. KBM beviljade endast 10 % av beräknade erforderliga medel och projektet kunde ej fullföljas. Värmdö Teknisk produktion (Varmtek), VA-enheten, önskar för år 2007 överföra kronor från objekt 9645 Huvudvenledning ny matning till Värmdö till objekt 9574 VA-utbyggnad Norra Oxön. Överföringen ryms i antagen investeringsram för år Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Norra Oxön. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag.

18 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tekniska utskott Dnr 04KST/ Kommunstyrelsens tekniska utskott VA-utbyggnad Hästkroken, Mörtnäs KSTU TF, VA-avdeln. Tekniska nämnden beslutade tillstyrka VA-anslutning för fastigheter vid Stallvägen med LTA-system. Dessa var tänkta ingå i den sedan tidigare bildade Stallvägens samfällighet. VA-ledningarna dimensionerades så samtliga fastigheter utmed Hästkroken skulle kunna anslutas. Kommunen bidrog även med delar av kostnaden för denna utbyggnad. Tekniska förvaltningens förstahandsval är bygga ut ven och avlopp med självfallsledningar där så är möjligt. För Hästkroken och Västerleden ska kunna byggas ut med ett självfallssystem krävs dock en ny ledning byggs parallellt med den befintliga LTA-ledningen på en sträcka av ca 190 m. Kostnaden för detta beräknas till kronor. Förvaltningens förslag är därför Hästkroken och Västerleden ska fortsätta byggas ut med ytterligare LTA-system. Ledningarna kommer dock läggas på frostfritt djup så värmekablar inte erfordras. Nu planerad VA-utbyggnad avser ett av de prioriterade förändringsområdena, benämnt Mörtnäs 2 (M2). Detaljplan har vunnit laga kraft Investeringsmedel för VA-utbyggnaden finns budgeterade i 2006 års investeringsbudget. Tekniska förvaltningens VA-avdelning har tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för VA- utbyggnad för Hästkroken och Västerleden och föreslår tekniska utskottet beslutar godkänna förfrågningsunderlaget, daterat Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag.

19 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 120 KSTU TF, VA-avdeln. Anbudsgivarna KS I beslut om budget för år 2006 har objektet Hästkroken Västerleden en investeringsram på 3,85 milj kronor, beräknad i 2004 års prisnivå. Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit, med stor skillnad i anbudspris. Efter utvärdering föreslår tekniska förvaltningen tekniska utskottet beslutar anta anbudet från FRENTAB för kronor, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram för projektet med kronor. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar anta anbudet från FRENTAB under förutsättning kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram med kronor för projektet. KS KF KF TF Ekonomiavdelning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska utskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. STN KS Ursprunglig budget för VA-utbyggnad Hästkroken samt del av Västerleden är kronor. Förväntad total kostnad för objektet, som ännu inte helt avslutats, är kronor. De ökade kostnaderna beror till största delen på ökning av reglerbara mängder, t ex volym berg (ca kronor). Övriga kostnader kan härröras till LTA-pumpar (ca kronor) som vid den tidpunkt då budgeten lades, inte fördes som kostnader på investeringsobjekten utan som en kostnad på VA-drift.

20 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 120 Med nuvarande antal fastigheter inom VA-utbyggnadsområdet uppskas intäkten till kronor. Detaljplanen medger ytterligare förtätning, dock endast med ca 2 3 fastigheter. I antagen investeringsram för VA-avdelningen år 2007 finns ett objekt (9645) för ny matning av dricksven från Lidingö till Värmdö på kronor. Dessa medel beviljades under förutsättning Kris- och beredskapsmyndigheten (KBM) skulle bidra med 50 % av erforderliga investeringar. Den planerade ledningen skulle, om den byggdes, även användas som reservvenförsörjning för Nacka och Lidingö kommuner. KBM beviljade endast 10 % av beräknade erforderliga medel och projektet kunde ej fullföljas Från ursprunglig budget för objekt 9645 har tidigare överförts kronor för renovera Djurö och Stavsnäs venverk (samhällstekniska nämndens beslut 213 och 214 /07). Förslag finns också överföra kronor för VA-utbyggnad Norra Oxön ( 250 vid dagens STNsammanträde). Värmdö teknisk produktion (Varmtek) föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Hästkroken och del av Västerleden. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag. Rätt belopp ska vara kronor dvs överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Hästkroken och del av Västerleden.

21 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 120 Dnr 06KST/ Dnr 06KS/0277 Kommunfullmäktige Motion om Ett hållbart Värmdö Anna Hellgren (s), Hans Lindqvist (c) och Peter Bondesson (fp) har inlämnat en motion i rubricerade ärende. Kommunsekreterare Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN Varmtek I motion från (s), (c), (mp) och (fp) föreslås - Arbete med en energiplan snarast inleds. - Energiplanen ska gälla hela koncernen och innefa helhetsbild samt en inventering av vilka energikällor vi har och hur de används i dag. - Energiplanen belyser vilka behov som finns nu och i framtiden samt innehålla åtgärder på hur vi löser kommunens energibehov på ett globalt hållbart sätt med lokal fokus. Teknisk produktion Varmtek:s synpunkter Värmdö kommun har ansökt om medverka i Statens Energimyndighets utvecklingsprojekt uthållig kommun. Projektet syftar till Värmdö kommun medverkar i ett erfarenhetsutbyte mellan andra kommuner och energimyndigheten. Värmdö är i dag en mycket elberoende kommun med behov av utveckla en mera robust och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Aktuella diskussioner och planer finns på förstärkningar av elnät, vindkraft, fjärrvärme och biobränsleeldning. Genom medverkan i ovanstående projekt ser kontoret en möjlighet utveckla en energiplanering med ansatsen skapa en kommunövergripande energiplan. Värmdö har mycket goda erfarenheter av regional samverkan i fråga om energirådgivning. Vi föreslår en forts regional samverkan med länets kommuner för bygga kunskap, dela erfarenheter och ta fram arbetsmetoder för lägga grunden för en uthållig kommun sett ur bland annat ett energiperspektiv.

22 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 120 I kommande översyn av översiktsplanen är kommunikationsfrågorna centrala. Med en utpendling på 70 % är en utveckling av alternativa och raktiva transportsystem en viktig aspekt ur energi- och klimatsynpunkt. Under förutsättning Värmdö kommun avsätter medel och medverkar i projektet kan flera av motionens frågor utredas och belysas. Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad i och med kommunen anmält intresse för medverka i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun där motionens frågeställningar kan väntas beaktas. Samhällstekniska nämnden beslutar återremittera ärendet med anledning av de beslut som tagits i samband med budget för år 2008.

23 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av Dnr 06KS/ Kommunfullmäktige Motion om projektet Hela Gustavsberg Mats Skoglund (v) mfl har lämnat en motion i rubricerade ärende. Kommunsekreterare Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN KS Sammanfning (c), (mp) och (s) lämnade in en motion om utreda förutsättningarna för göra en vägtunnel genom Kvarnberget från Chamottevägens förlängning fram till Runda Huset. Förslagsställarna vill medel ska avsättas för en geologisk undersökning, alternativa trafikledsdragningar som en tunnel medför ska utredas samt de ekonomiska förutsättningarna ska undersökas. Frågorna som motionen tar upp ingår i den stora utredning om centrala Gustavsberg som pågår. Motionens frågor behandlades på ett seminarium för ledamöterna i KS, STN och BMN den 29 augusti En översiktlig ekonomisk utredning för tunnel genom Kvarnberget redovisades också på seminariet. I tjänsteskrivelse redovisas samhällsbyggnadskontorets planenhets synpunkter och förslag. Planenheten föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till planenhetens tjänsteskrivelse , rekommendera kommunstyrelsen uppdra åt projektet Hela Gustavsberg i trafikutredningen även studera trafiklösningar utanför själva planområdet. Efter smärre redaktionella ändringar i tjänsteskrivelsen beslutar samhällstekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

24 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 120 anse motionen besvarad med hänvisning till planenhetens synpunkter ovan, rekommendera kommunstyrelsen uppdra åt projektet Hela Gustavsberg i trafikutredningen även studera trafiklösningar utanför själva planområdet.

25 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av Dnr 07STN/ Samhällstekniska nämnden Dnr 06KS/ Kommunfullmäktige Motion om tyst asfalt Yvonne Blombäck m fl (mp) har lämnat in en motion i rubricerade ärende. Kansliavdelning Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN STN Kommunledningskontoret har remitterat ovanstående remiss till samhällstekniska nämnden för yttrande. Värmdö Teknisk produktion Varmtek:s synpunkter Lågbullrande asfaltbeläggningar finns i tre kategorier: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 = 7 10 db (A) = 4 6 db (A) = 2 3 db (A) Samtliga kategorier erhåller sina bullerreducerande egenskaper främst medelst den höga porositeten (höga hålrummet) vilket absorberar ljudet. Med tiden kommer dock detta hålrum fyllas igen av främst partiklar från dubbdäckslitage och eventuell sandning, vilket medför effekten reduceras kraftigt. För motverka igensättning ska högtrycksspolning och uppsugning av partiklar göras, men det finns inte något bra fungerande system framtaget för detta i dag. Teststräckan E20 Botkyrka är inte rengjord och har tappat förväntad effekt.

26 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 120 Sammanfning Varmtek följer utvärderingen för E20 Botkyrka och övrig asfalteringsutveckling, Varmtek har framfört krav önskemål i förhållande tyst asfalt bullerplank, krav kan inte ställas utifrån en högre kostnad mot traditionell kostnad Kostnad för traditionell asfalt kr /m2 Kostnad för tyst asfalt kr /m2 Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar motionen anses besvarad med hänvisning till Varmtek:s synpunkter och sammanfning ovan. Samhällstekniska nämnden beslutar bordlägga ärendet. STN Varmtek Samhällstekniska nämnden beslutar återremittera ärendet för kontakt med vägverket om nya rön för tyst asfalt.

27 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 120 Dnr 07KS/ Dnr 01KS/0815 Detaljplan Betsede, svar på motion från (s) STN KS I beslut har kommunfullmäktige beslutat anta detaljplanen för Betsede. Kommunfullmäktiges beslut om antagande har överklagats. I motion från (s) (KF:s beslut 212 /07) föreslås samhällstekniska nämnden får i uppdrag utarbeta förslag till justeringar i detaljplanen för Betsede vad avser relationen mellan hästhållningen på intilliggande gård och berörda fastigheter, i syfte inte belasta fastigheterna på det sätt som den antagna detaljplanen nu gör. Bakgrund Frågan om hur det faktum det på marker intill bebyggelsen i Betsede sedan lång tid funnits betande djur har behandlats grundligt i planarbetet. Den slutliga lösningen med en skyddszon inom vilken inte huvudbyggnader får lokaliseras baseras på gällande regelverk och rättstillämpning. I planarbetet har en strävan varit finna en lösning som på ett rimligt sätt tillgodoser såväl allmänna som olika enskilda intressen. Motionärerna önskar den i frågan väl genomarbetade planen ska ändras för fyra fastigheter inte ska belastas av en reglering som innebär det på en del av tomten endast får bebyggas uthus eller garage. Planenhetens synpunkter Samhällsbyggnadskontoret har efter samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen en skyddszon är lämplig. Enligt praxis bör avståndet mellan djurhållande enheter och bostadsbebyggelse vara ca 200 meter. I nu aktuellt fall med ett fåtal betande hästar kan avståndet tillåtas vara 50 meter. Kommunens ansvar genom planläggning åstadkomma lämplig markoch venanvändning innebär man med utgångspunkt från gällande regelverk, lokala förhållanden samt olika allmänna och enskilda intressen ska göra en lämplig avvägning. Av länsstyrelsens utställningsutlåtande (dnr ) och beslut (dnr ) om ställningstagande till en överklagan framgår en skyddszon är lämplig. Nu aktuell avgränsning av skyddszonen har efter information och samråd behandlats politiskt i tre nivåer i kommunen. Den får därför anses som väl förankrad. Kontoret föreslår med utgångspunkt från tidigare prövning med anledning av överklagande samt yttranden från länsstyrelsen över nu gällande förslag, motionen bör avslås för det saknas grund för

28 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 120 genom en planändring tillmötesgå motionärernas intresse av tillmötesgå fyra fastighetsägares enskilda intresse. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till länsstyrelsens yttrande enligt ovan och den överklagan som väntar på regeringens avgörande. (s)-gruppen yrkar bifall till motionen Ordföranden ställer proposition om samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag eller enligt Lars Bryntessons förslag och finner samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till länsstyrelsens yttrande enligt ovan och den överklagan som väntar på regeringens avgörande. (s)-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

29 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Dnr 02KS/ Kommunstyrelsens planutskott Detaljplan Eknö s:11, hyresbostäder i Sandhamn Eknö Hemman Samfällighetsförening har i en skrivelse till kommunen hemställt om ett detaljplanearbete igångsätts för Sandhamns hamn. Planen behövs bl a för skapa förutsättningar för en fungerande livsmedelsaffär. Ingemar Eriksson Kommunstyrelsens planutskott beslutar uppdra till kommunledningskontoret påbörja ett planarbete KLK-planenheten Länsstyrelsen Vid dagens sammanträde redovisar planenheten dagsläget. Eknö Hemman gav under våren 2002 Bergs Arkitektkontor i uppdrag skissa på ett förslag till detaljplan för en del av Sandhamns by. Tanken med detta är i ett sammanhang lösa ett antal viktiga frågor, bl a - Tillgängligheten till hamnområdet - Etablering av ett hus för allmän och kommersiell service - Nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i form av mindre flerbostadshus - Säkerställande av parkmark I den nya översiktsplanen som nu skall ställas ut, föreslår detaljplan skall upprättas för Sandhamns by i syfte bl a finna lägen för hyresbostäder, service, utveckla hamnverksamheten samt skydda den unika kulturmiljön. Länsstyrelsen har också i olika sammanhang påtalat behovet av detaljplan för Sandhamns by. Akut behov av bl a livsmedelsaffär har uppstått i och med den ena av öns två affärer upphört med sin verksamhet. Eknö Hemman planerar en servicebyggnad mellan hotellet och brandstationen och som kan innehålla de servicefunktioner som behövs på ön.

30 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 120 Planenheten har diskuterat planarbetet med Bergs Arkitekter och in idé skulle kunna vara kommunen påbörjar ett arbete med program till detaljplan för hela Sandhamns by och en detaljplan för servicebyggnad i hamnen upprättas parallellt och samordnat med detta arbete. Eknö Hemman, genom Bergs Arkitekter, har visat intresse medverka i detaljplanearbetet. Någon kostnadsfördelning har dock ännu inte diskuterats. Att upprätta en detaljplan för Sandhamns by är ett omfande arbete med hänsyn till de många sakägarna, den komplicerade fastighetsrättsliga situationen, de unika kulturhistoriska värdena m m. För Sandhamn saknas också grundkarta som krävs för upprätta en detaljplan. För göra grundkartor krävs flygfotografering och bearbetning av lantmäteriet. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar uppdra till planenheten diskutera detaljplaneförslaget med länsstyrelsen KLK, planenheten Sandhamn är både en populär fritidsort och en expansiv tätort med en växande arbetsmarknad. Skärgårdens popularitet i allmänhet och Sandhamns i synnerhet har drivit upp fastighetspriserna och gjort det svårt för de bofasta bygga för sina behov. Efterfrågan på lägenheter som inte kräver någon kapitalinsats är stor, precis som behovet av ungdoms- och äldrebostäder. Avståndet till fastlandet försvårar boende på annat håll och arbetspendling. Därför kräver de arbetstillfällen som finns på ön personalen bor på ön. En levande skärgård kräver de som verkar och bor permanent har råd bo där. I Värmdö kommuns översiktsplans utställning 2003 (beräknas antas i juni 2003) skrivs bl a kommunstyrelsens arbetsutskott har i arbetet med översiktsplanen fastslagit det är på kommunens fem stora öar, Svartsö, Möja, Sandhamn, Runmarö och Nämdö som de fastboendes villkor särskilt ska prioriteras. Detaljplan/-er ska upprättas för Sandhamns by i syfte bl a finna lägen för hyresbostäder, service, utveckla hamnverksamheten samt skydda den unika kulturmiljön. I beslut 182 /02 ovan fick planenheten i uppdrag påbörja ett planarbete. Ett förslag till program för detaljplan för Sandhamn har utarbetats som diskussionsunderlag och har delgetts tekniska utskottets ledamöter genom kallelsen till dagens sammanträde.

31 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 120 Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar uppdra till planenheten fortsätta programarbetet med detaljplan för Sandhamn. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag KLK, planenheten I juni 2003 antogs en ny översiktsplan. I den finns mål och riktlinjer för skärgården som helhet och särskilda riktlinjer för Sandhamn, bl a detaljplaner skall upprättas. Under senhösten har ett slutgiltigt programförslag färdigställts som kan skickas ut för samråd. Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar detaljplaneprogrammet för Sandhamn ska skickas ut för samråd. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag KLK, planenheten Detaljplaneprogrammet för centrala Sandhamn har varit på samråd under tiden 16 januari 1 mars Synpunkterna är sammanfade och kommenterade i samrådsredogörelsen daterad Av redogörelsen framgår på vilket sätt planenheten föreslår arbetet ska fortsätta. Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar ge planenheten i uppdrag fortsätta planarbetet för Sandhamn enligt följande: ta fram planförslag i samarbete med Eknö Hemman (eller det kommande fastighetsbolaget) för frigöra mark för ytterligare hyresbostäder, ta fram ett detaljplaneförslag för hamnområdet, från Tullhuset bort till Seglarhotellet, se områdesbestämmelser som ett förstahandsalternativ i hanterandet av den befintliga kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen, se över gränsen mellan område för ny bebyggelse och natur, ta fram skötselplan för naturområdet (hela Sandön), fortsätta diskussionerna med Försvaret om samutnyttjande av Korsö.

32 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 120 Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag. _ KSTU KLK, planavdeln. Planavdelningen har tagit fram förslag till samrådshandlingar om förslag till detaljplan. Förslaget grundas på tidigare antaget detaljplaneprogram för Sandhamn. Enligt programmet planläggs Sandhamn för bevarande av kulturmiljöer, nya bostäder på Sandfältet samt för förbättra hamnservice och sophanteringen. Programmet förutsätter Sandhamn planläggs i olika etapper. Eknö Hemman har i överenskommelse med kommunen ansökt om exploatering av del av Eknö s:11 m fl som en del av den första etappen för hyresbostäder och friliggande villor. Kommunen och exploatören Eknö Hemman är överens om en tidplan som förutsätter antagande av planförslag för etapp I vid årsskiftet 2006 / Planavdelningen bedömer samråd om planförslaget kan inledas. Vissa infrastrukturella frågor återstår utreda i samråd med berörda förvaltningar under exploateringens etapp II då hamnservice- och sophanteringsfrågorna enligt detaljplane- och exploateringsavtalet ska regleras. Den 26 juni 2006 kommer representanter för länsstyrelsen och planavdelningen besöka Sandhamn. Planavdelningen föreslår tekniska utskottet beslutar uppdra till planavdelningen inleda samråd om förslag till detaljplan för Eknö s:11 m fl. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planavdelningens förslag. KSTU KLK, planavdeln. Detaljplaneförslaget har varit på samrådsremiss tiden 3 juli 18 augusti Kommunen och exploatören är överens om frågan om hamnservice- och sopanläggningar för Sandhamn ska regleras av separat detaljplan och tillhörande avtal mellan parterna. Föruts dessa anläggningars genomförande garanteras enligt ovan i samband med antagandet av föreliggande planförslag, bedömer planavdelningen förslaget kan ställas ut för allmän granskning.

33 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 120 Södra Roslagens Brandförsvarsförbund har uppmärksammat kommunen åtgärder bör vidtas av kommunen i samband med bygglovprövningen för säkerställa de krav som gäller för brand- och personsäkerheten. Planavdelningen anser samrådsyttrandena bör beaktas. Planavdelningen föreslår tekniska utskottet beslutar förslaget till detaljplan för Eknö s:11 m fl ska ställas ut. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planavdelningens förslag. KSTU KLK, planavdeln. Planavdelningen rapporterar remisstiden har förlängts och arbetet med utställningsutlåtande pågår. Inkomna remissyttranden är i stort positiva till planförslaget men sophanteringen i hamnen bör lösas först. MKB:n har kompletterats och arbetet med skyddsföreskrifter för ventäkterna pågår. Kommunstyrelsens tekniska utskott tackar för rapporten. STN STN Samråd om och utställning av planförslaget har ägt rum tiden 2 juli 18 augusti 2006 respektive 10 oktober 6 november Kommunen och exploatören är överens om frågan om hamnservice och sopanläggningar för Sandhamn ska regleras i separat detaljplan och tillhörande avtal mellan parterna, föruts dessa anläggningars genomförande garanteras enligt ovan i samband med antagandet av föreliggande planförslag. I övrigt anser planavdelningen yttrandena bör beaktas enligt utställningsutlåtandet, daterat april Planhandlingarna kommer kompletteras enligt utställningsutlåtandet innan förslaget antas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Eknö s:11 m fl. Samhällstekniska nämnden beslutar bordlägga ärendet.

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, 16 april 2013, kl. 18:00-19:00. Beslutande: Peter Frej (M), ordf. Malin Åberg-Aas (MP) Andrine Winther (S) Hans-Ove Görtz

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse

^^^1^ ^f^ -- /26. ME R d KU M f!/l ll.l i'd KOAt1AhllNLFDF;itNGSSTA13EN. Yttrande över Boverkets remisskrivelse EKERÖ KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 92/KS 165 214 Yttrande till regeringen Överklagande i fråga om detaljpl an för fastigheten Mörby 1:3 m fl, Mörbvområdet Ekerö kommun Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384

Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 231 Falkenbergs centrum - information om pågående centrumarbete. (AU 264) KS 2013-384 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer