VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04"

Transkript

1 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Plats och tid Skogsbo, tisdagen den 4 december 2007 kl Beslutande Peter Frej (m), ordf , Affi Stork (m), ordf 249 Magnus Nordberg (m) Margareta Palmquist (fp) Per-Olof Fransson (kd) Lars Bryntesson (s) Anna-Lena Östman (s) Jan-Olof Landqvist (s) Tjänstg. ersättare Elisabeth Dingertz (m) 249 Övriga ersättare Övriga deltagare Elisabeth Dingertz (m) Yvonne Blombäck (mp) Johan Edholm (fp) Lars Alenfalk (c) Sekreterare: Ann-Kristin Lander Föredragande: Lars Fladvad Bo Reichenberg Lena Hall Ingemar Eriksson Malin Lindqvist Ewa Andrén Holst Anna-Carin Sjöberg-Qvist (s) Jan Olsén (s), Anna Lewén Anna Edström Lars Öberg Majken Elfström Alf Olsson Övriga: Jelinka Hall, bygg- och miljökontoret Utses justera Justeringens plats och datum Lars Bryntesson Samhällsbyggnadskontoret Protokollet innehåller Underskrifter Sekreterare... Anslag om justering upps... Anslaget skall tas ned... Ordförande... Justerande... Underskrift.

2 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 120 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Väg 669, önskemål om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim delen kring Kopparmora Saltarö...4 Delegationsbeslut...5 Detaljplan Gustavsberg 1:20 - StartPM...6 Mörtnäs 1:192, VA-anslutning...8 Detaljplan Stavsnäs 1:822 m fl, Stavsnäs by...9 Utbyggnad av avlopp till Norra Oxön...12 VA-utbyggnad Hästkroken, Mörtnäs...18 Motion om Ett hållbart Värmdö...21 Motion om projektet Hela Gustavsberg...23 Motion om tyst asfalt...25 Detaljplan Betsede, svar på motion från (s)...27 Detaljplan Eknö s:11, hyresbostäder i Sandhamn...29 Detaljplan, Eknö s:10, Hamnområdet...35 Detaljplan Telegrafholmen och Lökholmen, del av Eknö 1:285 m fl...36 Exploateringsavtal, hyresbostäder Sandhamn...40 Inriktningsbeslut för planarbete i centrala Gustavsberg...43 Ösby 1:70, försäljning...58 Bullandö, pågående detaljplanearbeten...60 Detaljplan Barnvik 1: Detaljplan Fågelvik 1:520, planändring...63 Detaljplan Södersunda 1: Detaljplan Södersunda 1: Upphandling, avfallsentreprenader i skärgården...68 Taxor 2008, Teknisk produktion (Varmtek)...70 Verksamhetsområde för ven och avlopp, utökning Trafikplats Grantomta, avtal med vägverket och finansiering...73 Väg 274, övergångsställe vid Fruvik, avtal med Vägverket och finansiering...76 Betsede 1:30, framställan om ersättning...77 Detaljplan Älvsby 1:13 m fl, Älvsby industriområde Sydost, Start-PM...78 Detaljplan för Östra Mörtnäs...80 Detaljplan Västra Ekedal 1:10, del av, Varvsverksamhet...83 Djurö havsbad Vita Grindarna avstyckning m m...84 Fastigheter inom det kommunala VA-verksamhetsområdet som inte är anslutna till VA-nätet...85 Budget 2007, Samhällstekniska nämnden...86 Väster-Skägga 1:104, medgivandeprövning...91 Trafikutredning, Brunns centrum...93 Öppna sammanträden för Samhällstekniska nämnden Regional utvecklingsplan Spelregler för Värmdö Teknisk produktion Varmtek...103

3 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 120 Reglemente för gemensamma bestämmelser för nämnden i Värmdö kommun, ändring Reglemente för Samhällstekniska nämnden, ändring Kustplan för Värmdö kommun Värmdös vägvärk, trafikproblemen från Stockholm till Nacka och Värmdö Vägnamnsfrågor...120

4 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av Dnr 07STN/ Samhällstekniska nämnden Väg 669, önskemål om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim delen kring Kopparmora Saltarö STN SBK, trafik Länsstyrelsen I brev till länsstyrelsen ansökes om utökad hastighetsbegränsning 50 km /tim kring Kopparmora Saltarö. Länsstyrelsen har , dnr , remitterat ärendet till kommunen för yttrande. Sökandens skäl till önskemålet är sikten är skymd vid backkrön, det finns busshållplatser, flera utfarter och gående längs vägen. Samhällsbyggnadskontoret bedömer en reglering är lämplig för många oskyddade trafikanter rör sig längs vägsträckan och sikten är delvis skymd. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar tillstyrka förlängning av 50-sträckan vid Kopparmora till och med Innersvängen. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. STN SBK, trafkenheten I beslut , dnr , har länsstyrelsen avslagit ansökningen om hastighetsbegränsning 50 km /tim kring Kopparmora Saltarö. Samhällstekniska nämnden noterar länsstyrelsens beslut.

5 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av Delegationsbeslut Fastigheter - Förköpsärende, Kvarnberget - Överenskommelse om fastighetsreglering Djurö 4:386, 14:1, 4:380 - Grannintyg Trafik - Yttrande om konsekvensutredning enligt 27 verksförordningen, Ls:s dnr resp Yttrande om fartbegränsning 8 knop Västergårdsholme till Örsundet - Yttrande om hastighetsbegränsning vid trafikplats Gustavsberg - Yttrande om fartbegränsning i Lindalssundet Lantmäteri - Samråd med lantmäterimyndigheten Adressnumrering Karta V 413, 441, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 465, 466, 467, 468, 469,. 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,. 481, 482, 483, 484, 485, 486, 489, 497, 500, 501, 502, 503, 504, 500,

6 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Dnr 06KS/ Samhällstekniska nämnden ( ) Detaljplan Gustavsberg 1:20 - StartPM STN ( ) KS Gustavsberg 1:20 omfas av detaljplan 101 för Charlottendal som antogs och har bevarandebestämmelser för exteriörer men inte rivningsförbud. När detaljplanen gjordes framkom inga önskemål om exploatering av Gustavsberg 1:20. Fastigheten har senare fått ny ägare som menar det befintliga uthuset är i så dåligt skick det inte går renovera till rimliga kostnader. Grannfastigheterna har bebyggts med nya flerbostadshus i två våningar och på andra sidan Gustavsbergsvägen planerar JM uppföra femvåningshus. Fastighetsägaren vill genom planändring få byggrätt för två mindre flerbostadshus intill befintlig bebyggelse samt avstyckning av nya fastigheter Fastigheten har en vacker parkliknande trädgård som bör bevaras och kunna nyttjas av flera. Nya byggnader kan, om de placeras rätt, förstärka parken. Kulturförvaltningen har kontaktats och har vid besök på plats meddelat de delar planavdelningens uppfning en planändring för några nya hus inte strider mot bevarandekraven. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar planarbete för ändring av planbestämmelser för Gustavsberg 1:20 ska påbörjas och bedrivas som enkelt planförfarande, Start-PM för planändring av Gustavsberg 1:20 godkänns. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. KS SBK Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällstekniska nämndens förslag.

7 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 120 STN KS I beslut 58 ovan har kommunstyrelsen medgett planändring under förutsättning planavtal och exploateringsavtal tecknas med exploatören. Program- och /eller Detaljplaneavtal har upprättats mellan Kvarntorpet Fastighets AB och kommunen. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen beslutar godkänna Program- och /eller Detaljplaneavtalet för Gustavsberg 1:20. STN KS Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen beslutar godkänna Program- och /eller Detaljplaneavtalet för Gustavsberg 1:20.

8 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 120 Dnr 07VTP/ Mörtnäs 1:192, VA-anslutning STN Varmtek Sökanden Ägaren till Mörtnäs 1:192 ansöker i skrivelse om anslutning till kommunalt ven och avlopp. Fastigheten ligger utanför övrig bebyggelse inom ett område som i detaljplan Mörtnäs 1:581 m fl är angivet som allmän platsmark - natur. Till fastigheten leder ett vägservitut över allmän platsmark - natur från Bybacken. Fastigheten Mörtnäs 1:162, norr om aktuell fastighet, är sedan tidigare regionalt ansluten till kommunalt ven och avlopp via sjöledning genom Västerviken. Värmdö teknisk produktion (Varmtek) föreslår samhällstekniska nämnden beslutar fastigheten Mörtnäs 1:192 får anslutas till kommunalt ven och avlopp genom regional anslutningspunkt i Bybacken och enligt 2007 års taxa. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag.

9 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämnden Dnr 05KS/ Kommunstyrelsens tekniska utskott Detaljplan Stavsnäs 1:822 m fl, Stavsnäs by KSTU KLK, planenheten Sökanden Efter skrivelse från tekniska förvaltningen om förorening av ventäkten vid fastigheten Stavsnäs 1:20 och behovet av utöka skyddsområdet har tekniska utskottet i 135 /03 beslutat om planläggning och anslutning till kommunalt ven och avlopp för de av tekniska förvaltningen uppräknade fastigheterna. Planenheten menade vid beredningen inför tekniska utskottet i maj 2004 Stavsnäs by bör ses som en sammanhängande kulturmiljö och planläggas ur ett bredare perspektiv än de fastigheter som föreslås i tekniska förvaltningens skrivelse. Med hänvisning till de brådskande va-relaterade frågorna beslutade tekniska utskottet i 101 /04 endast fastigheter utan kommunalt ven och avlopp skall planläggas. Huvudsyftet var då möjliggöra utökning av verksamhetsområdet för kommunalt ven och avlopp. Bakgrunden till denna beslutsordning (detaljplan va-beslut) finns redovisat på sidan 62 i Översiktsplanen för Värmdö kommun Här rekommenderas anslutning till kommunalt VA sker endast till fastigheter inom detaljplanelagt område. Anslutning till vaverksamhetsområden (dvs utökning av verksamhetsområden) regleras med va-lagen varför planuppdraget förlorar sitt huvudsyfte ( möjliggöra utbyggnaden av det kommunala va-nätet). Tekniska förvaltningen anser samtidigt hela Stavsnäs by kan anslutas till kommunalt va-nät. Förvaltningen har meddelat planenheten området kring Allévägen bör prioriteras och planläggas separat. Å andra sidan har kommunens kulturenhet sedan länge önskat byn planläggs för kunna skydda (kultur)miljön (Kulturenhetens remissvar ) Områdesindelningen enligt kulturenheten och Föreningen Stavsnäs by omfar ett större område än tekniska förvaltningens förslag. I skrivelse ansöker Föreningen Stavsnäs by om detalj- och områdesplan för Stavsnäs by, i syfte bevara de unika kultur- och miljöhistoriska värden som Stavsnäs by utgör samt få till stånd en reglering av bebyggelsen för framtiden. Hela Stavsnäs by bör planläggas i princip enligt sökandens önskemål och kulturkontorets indelning av Stavsnäs by i tre olika bevarandeområden (Stavsnäs by, Kultur- och fritidsnämnden, 1999, sid 40-41). Huvudsyftet med planläggningen bör vara bevarande av natur- och kulturmiljön enligt kulturenhetens bevarandeprogram för Stavsnäs by.

10 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 120 Planenheten anser planförslaget för området (nr 341, antaget 1978) tillsammans med befintliga dokument (främst Stavsnäs by, Kulturkontoret, 1999) om Stavsnäs by utgör adekvat utgångspunkt för planering av området varför ett planprogram kan undvaras. Planenheten föreslår tekniska utskottet uppdrar till planenheten undersöka möjligheten med normalt planförfarande upprätta förslag till detaljplan för Stavsnäs by med huvudsyftet bevara områdets kulturmiljö och fastställa bestämmelser för åretruntboende, planarbetet finansieras genom planavgift, som tas ut vid bygglov efter planen vunnit laga kraft. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag. STN SBK, planavdeln. Enligt tekniska utskottets beslut 151 ovan har planförslag tagits fram för bevarande av kulturmiljöer och reglering av ny bebyggelse inom och kring Stavsnäs sommarhamn (Stavsnäs By). Planförslaget medger endast ett fåtal avstyckningar och förutsätter kommunalt ven och avlopp för samtliga fastigheter. Förslaget syftar till bevara byns kulturmiljöer med hjälp av skydds- respektive hänsynsbestämmelser enligt plankartan. Dessa kan medföra ersättningsanspråk vilket regleras enligt genomförandebeskrivningen. Kommunens miljöavdelning och VA-avdelning och Stavsnäs Byalag har aktivt deltagit i diskussionerna kring formulering av planbestämmelser. Plankostnaderna finansieras genom planavgift. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar uppdra till planavdelningen inleda samråd om föreliggande planförslag. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. STN SBK Samråd om planförslaget genomfördes under tiden 20 juni 22 augusti Planförslaget har delvis reviderats och många synpunkter har beaktats. Inkomna synpunkter och planenhetens kommentarer framgår av samrådsredogörelsen, daterad oktober 2007.

11 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 120 Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar förslaget till detaljplan ska ställas ut för allmän granskning. Samhällstekniska nämnden beslutar planbestämmelserna ska förtydligas så trädfällningsförbudet endast gäller träden i allén, planbeskrivningen ska förtydligas så det framgår det är Stavsnäs Byförening som äger frågan om det i framtiden ska byggas förskola eller inte. Fastigheten ska dock avsättas för dylikt ändamål i planen, detaljplanen efter gjorda ändringar ska ställas ut för granskning. Peter Frej (m) deltar ej i beslutet pga jäv. STN SBK, planenheten Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden beslutar om följande -sats som tillägg till beslut 229 ovan. fastighetsplan ska upprättas för del av södra planområdet till vägledning för framtdia fastighetsbildning. Fastighetsägarna inom det avgränsade området ska gemensamt svara för kostnaderna. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag. Peter Frej (m) deltar ej i beslutet pga jäv.

12 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunfullmäktige (Dnr 04KST/ ) Kommunstyrelsen Dnr 04KST/ Kommunstyrelsens tekniska utskott Utbyggnad av avlopp till Norra Oxön TF, va-avdelningen KS Oxöns samfällighetsförening har vänt sig till kommunen för utreda möjligheten till kommunal va-anslutning för fastigheterna i området. Området består av 58 fastigheter och beräknat antal boende är ca 150 st. Miljöförvaltningen har gjort en inventering av avloppslösningarna för fastigheterna inom Oxöns samfällighet. Inventeringen medförde 28 fastigheter fick krav på uppföljning av den befintliga avloppslösningen. Oxön består av ett planlagt område i den norra delen och ett område utan detaljplan i den södra delen. För den norra delen fick 17 av totalt 29 fastigheter krav på uppföljning av den befintliga avloppslösningen. För den södra var siffrorna 11 av 27. Styrelsen för samfälligheten utförde efter dessa krav om uppföljning en enkätundersökning huruvida fastigheterna inom området önskar kommunal vaanslutning. Enkätundersökningen visade 22 av totalt 29 fastigheter i norra delen önskar kommunal va-anslutning medan 15 av 27 i den södra delen önskar kommunal va-anslutning. För närvarande har inte kommunen tillräcklig mängd dricksven i de befintliga ventäkterna för ansluta Oxön till det befintliga nätet i Ängsvik. Dricksvenfrågan löses i ett senare projekt i samband med utbyggnaden av huvudledningsnätet. När det gäller avloppshanteringen har kommunen vid det befintliga avloppsreningsverket i Södernäs tillräcklig kapacitet för behandla allt avloppsven från Oxön. Södernäs har för närvarande en anslutning på ca 850 personekvivalenter (pe) och tillstånd för en anslutning av 1850 pe. Det finns tidigare beslut i tekniska tuskottet om ge Norra Kopparmora möjlighet ansluta sig till Södernäs avloppsreningsverk. Denna anslutning beräknas maximalt ge en ökad belastning med ca 620 pe. Den beräknade ökningen från Oxön är ca 130 pe. Det innebär den totala belastningen med ca

13 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av pe från båda dessa områden, samt de områden som för närvarande är anslutna, med god marginal ryms inom befintligt tillstånd för Södernäs avloppsreningsverk. När Värmdö kommun löst kommunens framtida avloppsförsörjning skall Södernäs avloppsreningsverk läggas ner och avloppsvnet pumpas till ett större avloppsreningsverk. Denna överpumpning kan ske oberoende av denna anslutning. Den ökade kostnaden för år 2005 blir ca 4 milj kronor för utbyggnad av norra delen av Oxön. Intäkterna för anslutning av kommunalt avlopp för norra delen blir 1,6 milj kronor. Vid utbyggnaden förläggs både avloppsledningar och dricksvenledningar. Dricksvenledningarna tas dock i drift först då tillräcklig mängd ven finns till området. Då anslutningen av fastigheterna i det första skedet endast blir en avloppsanslutning blir intäkterna mindre än vid konventionell anslutning då både ven och avlopp ansluts samtidigt. Anläggnings-avgiften för ven tas ut först då kommunen kan förse området med dricks-ven. Alla intäkter är beräknade enligt 2005 års taxa. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar utöka investeringsramen för år 2005 med 4 milj kronor och en beräknad intäkt på 1,6 milj kronor för utbyggnad av va-ledningsnät till norra Oxön, tekniska utskottet beslutar uppdra till tekniska förvaltningen bygga ut va-ledningarna till fastigheterna inom antagen detaljplan för norra Oxön, under förutsättning kommunfullmäktige beslutar bevilja utökad investeringsram enligt ovan. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. KS KF Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska utskottets förslag M-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Då efterfrågan på kommunalt ven eller avlopp finns är det bra tillgodose denna. Det är också en god princip, som bekräftas i detta fall, också kunna leverera det ena eller det andra, om det av olika skäl inte är möjligt med både ven och avlopp i det aktuella fallet, naturligtvis med förbehållet det andra kan lösas på ett annat, men tillfredställande sätt. Denna prin-

14 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 120 cip bör kunna föranleda de områden som hittills nekats anslutning nu bör kunna få denna, och andra begränsningar (det s.k. WC-förbudet) ersätts med funktionskrav som ska uppfyllas av de boende. Beslutet föranleder också ett ifrågasättande av vad betydelsen av bo i ett s.k. prioriterat förändringsområde innebär, när andra områden får komma före och anslutas. Fp-gruppen lämnar följande protokollsanteckning: Vi har inget invända mot fastigheterna på Oxön får sin avloppsfråga löst. Men vi anser man borde samtidigt undersöka möjligheterna också leverera ven. När Götenehus byggde det nya bostadsområdet i Ängsvik gjordes en venutredning för ta reda på om byggnationen var möjlig. Venfrågan var avgörande för denna byggnation och man kunde då konstatera ven fanns och man anlade ytterligare en brunn för den nya byggnationen. Vi anser man måste aktualisera venfrågan igen och undersöka om det går öppna nya ventäkter och ev damma av tidigare utredning. KF TF KSTU TF, va-avdelningen Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. M- och fp-grupperna lämnar samma protokollsanteckningar som i kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens va-avdelning har tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för VA-utbyggnad i Norra Oxön, och föreslår tekniska utskottet beslutar godkänna förfrågningsunderlaget. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. KSTU TF, VA-avdelningen KS Anbudsgivarna Kommunfullmäktige har i beslut 130 /05 ovan beviljat 4,0 milj kronor i investeringsramen för utbyggnad av VA-ledningar till Norra Oxön. Investeringsramen baserades på en utredning utförd av Tyréns Enligt utredningen skulle området byggas ut med lätt tryck avlopp (LTA) och kostnaderna baserades på en generell meterkostnad, prisnivå januari LTA-systemet medför högre driftkostnader men lägre investeringskostnader. VA-avdelningen har bedömt ett konventionellt avlopp med

15 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 120 självfall är det mest fördelaktiga för Norra Oxön ur teknisk och ekonomisk synpunkt. Tekniska förvaltningens VA-avdelning har infordrat anbud för VAutbyggnaden. Vid anbudstidens utgång har tre anbud inkommit. Efter utvärdering föreslår tekniska förvaltning tekniska utskottet beslutar anta anbudet från GBA, för kronor, föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar utöka VA-avdelningens budget med 2,0 milj kronor. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar anta anbudet från GBA, för kronor, under förutsättning kommunfullmäktige beviljar tillägg i VA-avdelningens budget med 2,0 milj kronor. (Separat beslut 30 vid dagens sammanträde.) KSTU TF, VA-avdeln. Adv.f:a B Rosengren Vid utbyggnad av kommunalt ven och avlopp till norra Oxön har konflikt uppstått mellan kommunen och Ängsviksområdets samfällighetsförening i samband med anslutning av det nya ledningsnätet till befintligt ledningsnät i Komministervägen. Samfälligheten har därvid anlitat advokat föra deras talan. Efter en längre tids kommunikation, med ett flertal möten, har samfällighetsföreningen genom sin advokat i skrivelse begärt ersättning med hittills nedlagda ombudskostnader, kronor. Kommunen har i den dialog som pågår gått samfällighetsföreningen till mötes i ett flertal avseenden. Vid ett informationsmöte den 16 november 2006 presenterade kommunen ett förslag med grunt förlagda ledningar för minimera sprängningar. Vid mötet ombads båda berörda föreningar inkomma med yttrande om det nya förslaget. Ängsviksområdets samfällighetsförening är beredd acceptera den lösning som presenterades och teckna avtal men med ytterligare förbehåll. Kommunens ambition har varit träffa en frivillig överenskommelse om markupplåtelse för underlätta kommande lantmäteriförrättning. Ledningsrätten som nu har sökts, har sökts i kommunägd mark som sedan tidigare har upplåtits för vägändamål för Ängsviksområdets samfällighetsförening.

16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 120 Ledningsrättsförrättning är en officialprövning som genomförs av lantmäteriet. I lantmäteriförrättningen har lantmäterimyndigheten på eget initiativ ta fram den utredning som behövs för genomföra en åtgärd. Det åligger lantmäterimyndigheten se till alla sakägares intressen och klargöra innebörden av planerade och vidtagna åtgärder för samtliga berörda. Till skillnad från domstolsförfarande är möjligheterna för enskild sakägare förebringa egen utredning begränsade. Sakägare saknar därför helt möjlighet få ersättning för sina utredningskostnader i förrättningen. Vid ett eventuellt överklagande får dock den som sökt om ledningsrättsförrättningen stå motpartens kostnader i fastighetsdomstol om den som överklagat haft goda skäl för sitt överklagande. Saknas däremot tillräckliga skäl kan sakägaren få stå sina egna kostnader även i fastighetsdomstolen. Sker överklagandet uppenbarligen utan grund kan sakägaren även få stå motpartens kostnader. VA-avdelningen har gjort en sammanställning av ärendegången för perioden 2005 november Ärendet har beretts i samverkan mellan tekniska förvaltningens VA-avdelningen, mark- och exploateringsavdelningen och kommunledningskontoret. Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet beslutar inte ersätta Ängsviksområdets samfällighetsförening för deras ombudskostnader i samband med ledningsrättsförrättning för sammanbindning av norra Oxöns VA- ledningsnät till befintligt VAledningsnät inom Ängsviksområdet. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag. STN KS Vid utbyggnaden av kommunalt ven och avlopp till Norra Oxön uppstod konflikt mellan kommunen och Ängsviksområdets samfällighetsförening. Konflikten hade sin grund i projekterad ledningssträckning och presenterat utförande av förläggningsarbeten i samband med utbyggnad av det nya ledningsnätet till befintligt ledningsnät i Komministervägen ansågs påverka ett fåtal sakägare negativt. Samfällighetsföreningen anlitade juridiskt ombud vilket tidvis försvårade kommunikationen med föreningen. Efter flera möten och genomgångar på plats om hur arbetena skulle bedrivas kunde parterna slutligen enas om hur projektet skulle genomföras.

17 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 120 Kommunens ambition har hela tiden varit träffa en frivillig överenskommelse om markupplåtelse mellan parterna. Kommunen har därför gått samfällighetsföreningen till mötes i flera avseenden. Följden har blivit bl a förändrad ledningsdragning, förändrad teknisk lösning, stillestånd för entreprenören samt förändrad lösning av tillfällig väg för boende i Oxön under entreprenadtiden. Av totalt kronor i ökade kostnader för VA-utbyggnaden bedömer VA-enheten ca kronor beror på konflikten mellan kommunen och samfällighetsföreningen. Övriga kostnader, ca 0,7 milj kronor, beror på ökade reglerbara mängder i form av berg, träd, fyllnadsmaterial samt återställning av ianspråktagen mark. I till ärendet hörande bilaga redovisas Ärendegången med tillhörande kostnadssammanställning. I antagen investeringsram för VA-avdelningen år 2007 finns ett objekt (9645) för ny matning av dricksven från Lidingö till Värmdö på kronor. Dessa medel beviljades under förutsättning Kris- och beredskapsmyndigheten (KBM) skulle bidra med 50 % av erforderliga investeringar för denna ledning. Den planerade ledningen skulle, om den byggdes, även användas som reservvenförsörjning för Nacka och Lidingö kommuner. KBM beviljade endast 10 % av beräknade erforderliga medel och projektet kunde ej fullföljas. Värmdö Teknisk produktion (Varmtek), VA-enheten, önskar för år 2007 överföra kronor från objekt 9645 Huvudvenledning ny matning till Värmdö till objekt 9574 VA-utbyggnad Norra Oxön. Överföringen ryms i antagen investeringsram för år Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Norra Oxön. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag.

18 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens tekniska utskott Dnr 04KST/ Kommunstyrelsens tekniska utskott VA-utbyggnad Hästkroken, Mörtnäs KSTU TF, VA-avdeln. Tekniska nämnden beslutade tillstyrka VA-anslutning för fastigheter vid Stallvägen med LTA-system. Dessa var tänkta ingå i den sedan tidigare bildade Stallvägens samfällighet. VA-ledningarna dimensionerades så samtliga fastigheter utmed Hästkroken skulle kunna anslutas. Kommunen bidrog även med delar av kostnaden för denna utbyggnad. Tekniska förvaltningens förstahandsval är bygga ut ven och avlopp med självfallsledningar där så är möjligt. För Hästkroken och Västerleden ska kunna byggas ut med ett självfallssystem krävs dock en ny ledning byggs parallellt med den befintliga LTA-ledningen på en sträcka av ca 190 m. Kostnaden för detta beräknas till kronor. Förvaltningens förslag är därför Hästkroken och Västerleden ska fortsätta byggas ut med ytterligare LTA-system. Ledningarna kommer dock läggas på frostfritt djup så värmekablar inte erfordras. Nu planerad VA-utbyggnad avser ett av de prioriterade förändringsområdena, benämnt Mörtnäs 2 (M2). Detaljplan har vunnit laga kraft Investeringsmedel för VA-utbyggnaden finns budgeterade i 2006 års investeringsbudget. Tekniska förvaltningens VA-avdelning har tagit fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för VA- utbyggnad för Hästkroken och Västerleden och föreslår tekniska utskottet beslutar godkänna förfrågningsunderlaget, daterat Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag.

19 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 av 120 KSTU TF, VA-avdeln. Anbudsgivarna KS I beslut om budget för år 2006 har objektet Hästkroken Västerleden en investeringsram på 3,85 milj kronor, beräknad i 2004 års prisnivå. Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit, med stor skillnad i anbudspris. Efter utvärdering föreslår tekniska förvaltningen tekniska utskottet beslutar anta anbudet från FRENTAB för kronor, föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram för projektet med kronor. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar anta anbudet från FRENTAB under förutsättning kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram med kronor för projektet. KS KF KF TF Ekonomiavdelning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tekniska utskottets förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. STN KS Ursprunglig budget för VA-utbyggnad Hästkroken samt del av Västerleden är kronor. Förväntad total kostnad för objektet, som ännu inte helt avslutats, är kronor. De ökade kostnaderna beror till största delen på ökning av reglerbara mängder, t ex volym berg (ca kronor). Övriga kostnader kan härröras till LTA-pumpar (ca kronor) som vid den tidpunkt då budgeten lades, inte fördes som kostnader på investeringsobjekten utan som en kostnad på VA-drift.

20 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 av 120 Med nuvarande antal fastigheter inom VA-utbyggnadsområdet uppskas intäkten till kronor. Detaljplanen medger ytterligare förtätning, dock endast med ca 2 3 fastigheter. I antagen investeringsram för VA-avdelningen år 2007 finns ett objekt (9645) för ny matning av dricksven från Lidingö till Värmdö på kronor. Dessa medel beviljades under förutsättning Kris- och beredskapsmyndigheten (KBM) skulle bidra med 50 % av erforderliga investeringar. Den planerade ledningen skulle, om den byggdes, även användas som reservvenförsörjning för Nacka och Lidingö kommuner. KBM beviljade endast 10 % av beräknade erforderliga medel och projektet kunde ej fullföljas Från ursprunglig budget för objekt 9645 har tidigare överförts kronor för renovera Djurö och Stavsnäs venverk (samhällstekniska nämndens beslut 213 och 214 /07). Förslag finns också överföra kronor för VA-utbyggnad Norra Oxön ( 250 vid dagens STNsammanträde). Värmdö teknisk produktion (Varmtek) föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Hästkroken och del av Västerleden. Samhällstekniska nämnden beslutar enligt Varmtek:s förslag. Rätt belopp ska vara kronor dvs överföra kronor från objekt 9645 till objekt 9574 VA-utbyggnad Hästkroken och del av Västerleden.

21 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 av 120 Dnr 06KST/ Dnr 06KS/0277 Kommunfullmäktige Motion om Ett hållbart Värmdö Anna Hellgren (s), Hans Lindqvist (c) och Peter Bondesson (fp) har inlämnat en motion i rubricerade ärende. Kommunsekreterare Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN Varmtek I motion från (s), (c), (mp) och (fp) föreslås - Arbete med en energiplan snarast inleds. - Energiplanen ska gälla hela koncernen och innefa helhetsbild samt en inventering av vilka energikällor vi har och hur de används i dag. - Energiplanen belyser vilka behov som finns nu och i framtiden samt innehålla åtgärder på hur vi löser kommunens energibehov på ett globalt hållbart sätt med lokal fokus. Teknisk produktion Varmtek:s synpunkter Värmdö kommun har ansökt om medverka i Statens Energimyndighets utvecklingsprojekt uthållig kommun. Projektet syftar till Värmdö kommun medverkar i ett erfarenhetsutbyte mellan andra kommuner och energimyndigheten. Värmdö är i dag en mycket elberoende kommun med behov av utveckla en mera robust och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Aktuella diskussioner och planer finns på förstärkningar av elnät, vindkraft, fjärrvärme och biobränsleeldning. Genom medverkan i ovanstående projekt ser kontoret en möjlighet utveckla en energiplanering med ansatsen skapa en kommunövergripande energiplan. Värmdö har mycket goda erfarenheter av regional samverkan i fråga om energirådgivning. Vi föreslår en forts regional samverkan med länets kommuner för bygga kunskap, dela erfarenheter och ta fram arbetsmetoder för lägga grunden för en uthållig kommun sett ur bland annat ett energiperspektiv.

22 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 av 120 I kommande översyn av översiktsplanen är kommunikationsfrågorna centrala. Med en utpendling på 70 % är en utveckling av alternativa och raktiva transportsystem en viktig aspekt ur energi- och klimatsynpunkt. Under förutsättning Värmdö kommun avsätter medel och medverkar i projektet kan flera av motionens frågor utredas och belysas. Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad i och med kommunen anmält intresse för medverka i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun där motionens frågeställningar kan väntas beaktas. Samhällstekniska nämnden beslutar återremittera ärendet med anledning av de beslut som tagits i samband med budget för år 2008.

23 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 av Dnr 06KS/ Kommunfullmäktige Motion om projektet Hela Gustavsberg Mats Skoglund (v) mfl har lämnat en motion i rubricerade ärende. Kommunsekreterare Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN KS Sammanfning (c), (mp) och (s) lämnade in en motion om utreda förutsättningarna för göra en vägtunnel genom Kvarnberget från Chamottevägens förlängning fram till Runda Huset. Förslagsställarna vill medel ska avsättas för en geologisk undersökning, alternativa trafikledsdragningar som en tunnel medför ska utredas samt de ekonomiska förutsättningarna ska undersökas. Frågorna som motionen tar upp ingår i den stora utredning om centrala Gustavsberg som pågår. Motionens frågor behandlades på ett seminarium för ledamöterna i KS, STN och BMN den 29 augusti En översiktlig ekonomisk utredning för tunnel genom Kvarnberget redovisades också på seminariet. I tjänsteskrivelse redovisas samhällsbyggnadskontorets planenhets synpunkter och förslag. Planenheten föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad med hänvisning till planenhetens tjänsteskrivelse , rekommendera kommunstyrelsen uppdra åt projektet Hela Gustavsberg i trafikutredningen även studera trafiklösningar utanför själva planområdet. Efter smärre redaktionella ändringar i tjänsteskrivelsen beslutar samhällstekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar

24 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 av 120 anse motionen besvarad med hänvisning till planenhetens synpunkter ovan, rekommendera kommunstyrelsen uppdra åt projektet Hela Gustavsberg i trafikutredningen även studera trafiklösningar utanför själva planområdet.

25 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 av Dnr 07STN/ Samhällstekniska nämnden Dnr 06KS/ Kommunfullmäktige Motion om tyst asfalt Yvonne Blombäck m fl (mp) har lämnat in en motion i rubricerade ärende. Kansliavdelning Kommunfullmäktige beslutar motionen får framställas, samt motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. STN STN Kommunledningskontoret har remitterat ovanstående remiss till samhällstekniska nämnden för yttrande. Värmdö Teknisk produktion Varmtek:s synpunkter Lågbullrande asfaltbeläggningar finns i tre kategorier: Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 = 7 10 db (A) = 4 6 db (A) = 2 3 db (A) Samtliga kategorier erhåller sina bullerreducerande egenskaper främst medelst den höga porositeten (höga hålrummet) vilket absorberar ljudet. Med tiden kommer dock detta hålrum fyllas igen av främst partiklar från dubbdäckslitage och eventuell sandning, vilket medför effekten reduceras kraftigt. För motverka igensättning ska högtrycksspolning och uppsugning av partiklar göras, men det finns inte något bra fungerande system framtaget för detta i dag. Teststräckan E20 Botkyrka är inte rengjord och har tappat förväntad effekt.

26 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 av 120 Sammanfning Varmtek följer utvärderingen för E20 Botkyrka och övrig asfalteringsutveckling, Varmtek har framfört krav önskemål i förhållande tyst asfalt bullerplank, krav kan inte ställas utifrån en högre kostnad mot traditionell kostnad Kostnad för traditionell asfalt kr /m2 Kostnad för tyst asfalt kr /m2 Varmtek föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar motionen anses besvarad med hänvisning till Varmtek:s synpunkter och sammanfning ovan. Samhällstekniska nämnden beslutar bordlägga ärendet. STN Varmtek Samhällstekniska nämnden beslutar återremittera ärendet för kontakt med vägverket om nya rön för tyst asfalt.

27 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 av 120 Dnr 07KS/ Dnr 01KS/0815 Detaljplan Betsede, svar på motion från (s) STN KS I beslut har kommunfullmäktige beslutat anta detaljplanen för Betsede. Kommunfullmäktiges beslut om antagande har överklagats. I motion från (s) (KF:s beslut 212 /07) föreslås samhällstekniska nämnden får i uppdrag utarbeta förslag till justeringar i detaljplanen för Betsede vad avser relationen mellan hästhållningen på intilliggande gård och berörda fastigheter, i syfte inte belasta fastigheterna på det sätt som den antagna detaljplanen nu gör. Bakgrund Frågan om hur det faktum det på marker intill bebyggelsen i Betsede sedan lång tid funnits betande djur har behandlats grundligt i planarbetet. Den slutliga lösningen med en skyddszon inom vilken inte huvudbyggnader får lokaliseras baseras på gällande regelverk och rättstillämpning. I planarbetet har en strävan varit finna en lösning som på ett rimligt sätt tillgodoser såväl allmänna som olika enskilda intressen. Motionärerna önskar den i frågan väl genomarbetade planen ska ändras för fyra fastigheter inte ska belastas av en reglering som innebär det på en del av tomten endast får bebyggas uthus eller garage. Planenhetens synpunkter Samhällsbyggnadskontoret har efter samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen en skyddszon är lämplig. Enligt praxis bör avståndet mellan djurhållande enheter och bostadsbebyggelse vara ca 200 meter. I nu aktuellt fall med ett fåtal betande hästar kan avståndet tillåtas vara 50 meter. Kommunens ansvar genom planläggning åstadkomma lämplig markoch venanvändning innebär man med utgångspunkt från gällande regelverk, lokala förhållanden samt olika allmänna och enskilda intressen ska göra en lämplig avvägning. Av länsstyrelsens utställningsutlåtande (dnr ) och beslut (dnr ) om ställningstagande till en överklagan framgår en skyddszon är lämplig. Nu aktuell avgränsning av skyddszonen har efter information och samråd behandlats politiskt i tre nivåer i kommunen. Den får därför anses som väl förankrad. Kontoret föreslår med utgångspunkt från tidigare prövning med anledning av överklagande samt yttranden från länsstyrelsen över nu gällande förslag, motionen bör avslås för det saknas grund för

28 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 av 120 genom en planändring tillmötesgå motionärernas intresse av tillmötesgå fyra fastighetsägares enskilda intresse. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till länsstyrelsens yttrande enligt ovan och den överklagan som väntar på regeringens avgörande. (s)-gruppen yrkar bifall till motionen Ordföranden ställer proposition om samhällstekniska nämnden beslutar enligt samhällsbyggnadskontorets förslag eller enligt Lars Bryntessons förslag och finner samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till länsstyrelsens yttrande enligt ovan och den överklagan som väntar på regeringens avgörande. (s)-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

29 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 av Samhällstekniska nämnden Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Kommunstyrelsens tekniska utskott Dnr 02KS/ Kommunstyrelsens planutskott Detaljplan Eknö s:11, hyresbostäder i Sandhamn Eknö Hemman Samfällighetsförening har i en skrivelse till kommunen hemställt om ett detaljplanearbete igångsätts för Sandhamns hamn. Planen behövs bl a för skapa förutsättningar för en fungerande livsmedelsaffär. Ingemar Eriksson Kommunstyrelsens planutskott beslutar uppdra till kommunledningskontoret påbörja ett planarbete KLK-planenheten Länsstyrelsen Vid dagens sammanträde redovisar planenheten dagsläget. Eknö Hemman gav under våren 2002 Bergs Arkitektkontor i uppdrag skissa på ett förslag till detaljplan för en del av Sandhamns by. Tanken med detta är i ett sammanhang lösa ett antal viktiga frågor, bl a - Tillgängligheten till hamnområdet - Etablering av ett hus för allmän och kommersiell service - Nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i form av mindre flerbostadshus - Säkerställande av parkmark I den nya översiktsplanen som nu skall ställas ut, föreslår detaljplan skall upprättas för Sandhamns by i syfte bl a finna lägen för hyresbostäder, service, utveckla hamnverksamheten samt skydda den unika kulturmiljön. Länsstyrelsen har också i olika sammanhang påtalat behovet av detaljplan för Sandhamns by. Akut behov av bl a livsmedelsaffär har uppstått i och med den ena av öns två affärer upphört med sin verksamhet. Eknö Hemman planerar en servicebyggnad mellan hotellet och brandstationen och som kan innehålla de servicefunktioner som behövs på ön.

30 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 av 120 Planenheten har diskuterat planarbetet med Bergs Arkitekter och in idé skulle kunna vara kommunen påbörjar ett arbete med program till detaljplan för hela Sandhamns by och en detaljplan för servicebyggnad i hamnen upprättas parallellt och samordnat med detta arbete. Eknö Hemman, genom Bergs Arkitekter, har visat intresse medverka i detaljplanearbetet. Någon kostnadsfördelning har dock ännu inte diskuterats. Att upprätta en detaljplan för Sandhamns by är ett omfande arbete med hänsyn till de många sakägarna, den komplicerade fastighetsrättsliga situationen, de unika kulturhistoriska värdena m m. För Sandhamn saknas också grundkarta som krävs för upprätta en detaljplan. För göra grundkartor krävs flygfotografering och bearbetning av lantmäteriet. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar uppdra till planenheten diskutera detaljplaneförslaget med länsstyrelsen KLK, planenheten Sandhamn är både en populär fritidsort och en expansiv tätort med en växande arbetsmarknad. Skärgårdens popularitet i allmänhet och Sandhamns i synnerhet har drivit upp fastighetspriserna och gjort det svårt för de bofasta bygga för sina behov. Efterfrågan på lägenheter som inte kräver någon kapitalinsats är stor, precis som behovet av ungdoms- och äldrebostäder. Avståndet till fastlandet försvårar boende på annat håll och arbetspendling. Därför kräver de arbetstillfällen som finns på ön personalen bor på ön. En levande skärgård kräver de som verkar och bor permanent har råd bo där. I Värmdö kommuns översiktsplans utställning 2003 (beräknas antas i juni 2003) skrivs bl a kommunstyrelsens arbetsutskott har i arbetet med översiktsplanen fastslagit det är på kommunens fem stora öar, Svartsö, Möja, Sandhamn, Runmarö och Nämdö som de fastboendes villkor särskilt ska prioriteras. Detaljplan/-er ska upprättas för Sandhamns by i syfte bl a finna lägen för hyresbostäder, service, utveckla hamnverksamheten samt skydda den unika kulturmiljön. I beslut 182 /02 ovan fick planenheten i uppdrag påbörja ett planarbete. Ett förslag till program för detaljplan för Sandhamn har utarbetats som diskussionsunderlag och har delgetts tekniska utskottets ledamöter genom kallelsen till dagens sammanträde.

31 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av 120 Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar uppdra till planenheten fortsätta programarbetet med detaljplan för Sandhamn. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag KLK, planenheten I juni 2003 antogs en ny översiktsplan. I den finns mål och riktlinjer för skärgården som helhet och särskilda riktlinjer för Sandhamn, bl a detaljplaner skall upprättas. Under senhösten har ett slutgiltigt programförslag färdigställts som kan skickas ut för samråd. Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar detaljplaneprogrammet för Sandhamn ska skickas ut för samråd. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag KLK, planenheten Detaljplaneprogrammet för centrala Sandhamn har varit på samråd under tiden 16 januari 1 mars Synpunkterna är sammanfade och kommenterade i samrådsredogörelsen daterad Av redogörelsen framgår på vilket sätt planenheten föreslår arbetet ska fortsätta. Planenheten föreslår tekniska utskottet beslutar ge planenheten i uppdrag fortsätta planarbetet för Sandhamn enligt följande: ta fram planförslag i samarbete med Eknö Hemman (eller det kommande fastighetsbolaget) för frigöra mark för ytterligare hyresbostäder, ta fram ett detaljplaneförslag för hamnområdet, från Tullhuset bort till Seglarhotellet, se områdesbestämmelser som ett förstahandsalternativ i hanterandet av den befintliga kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen, se över gränsen mellan område för ny bebyggelse och natur, ta fram skötselplan för naturområdet (hela Sandön), fortsätta diskussionerna med Försvaret om samutnyttjande av Korsö.

32 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 av 120 Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planenhetens förslag. _ KSTU KLK, planavdeln. Planavdelningen har tagit fram förslag till samrådshandlingar om förslag till detaljplan. Förslaget grundas på tidigare antaget detaljplaneprogram för Sandhamn. Enligt programmet planläggs Sandhamn för bevarande av kulturmiljöer, nya bostäder på Sandfältet samt för förbättra hamnservice och sophanteringen. Programmet förutsätter Sandhamn planläggs i olika etapper. Eknö Hemman har i överenskommelse med kommunen ansökt om exploatering av del av Eknö s:11 m fl som en del av den första etappen för hyresbostäder och friliggande villor. Kommunen och exploatören Eknö Hemman är överens om en tidplan som förutsätter antagande av planförslag för etapp I vid årsskiftet 2006 / Planavdelningen bedömer samråd om planförslaget kan inledas. Vissa infrastrukturella frågor återstår utreda i samråd med berörda förvaltningar under exploateringens etapp II då hamnservice- och sophanteringsfrågorna enligt detaljplane- och exploateringsavtalet ska regleras. Den 26 juni 2006 kommer representanter för länsstyrelsen och planavdelningen besöka Sandhamn. Planavdelningen föreslår tekniska utskottet beslutar uppdra till planavdelningen inleda samråd om förslag till detaljplan för Eknö s:11 m fl. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planavdelningens förslag. KSTU KLK, planavdeln. Detaljplaneförslaget har varit på samrådsremiss tiden 3 juli 18 augusti Kommunen och exploatören är överens om frågan om hamnservice- och sopanläggningar för Sandhamn ska regleras av separat detaljplan och tillhörande avtal mellan parterna. Föruts dessa anläggningars genomförande garanteras enligt ovan i samband med antagandet av föreliggande planförslag, bedömer planavdelningen förslaget kan ställas ut för allmän granskning.

33 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 av 120 Södra Roslagens Brandförsvarsförbund har uppmärksammat kommunen åtgärder bör vidtas av kommunen i samband med bygglovprövningen för säkerställa de krav som gäller för brand- och personsäkerheten. Planavdelningen anser samrådsyttrandena bör beaktas. Planavdelningen föreslår tekniska utskottet beslutar förslaget till detaljplan för Eknö s:11 m fl ska ställas ut. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt planavdelningens förslag. KSTU KLK, planavdeln. Planavdelningen rapporterar remisstiden har förlängts och arbetet med utställningsutlåtande pågår. Inkomna remissyttranden är i stort positiva till planförslaget men sophanteringen i hamnen bör lösas först. MKB:n har kompletterats och arbetet med skyddsföreskrifter för ventäkterna pågår. Kommunstyrelsens tekniska utskott tackar för rapporten. STN STN Samråd om och utställning av planförslaget har ägt rum tiden 2 juli 18 augusti 2006 respektive 10 oktober 6 november Kommunen och exploatören är överens om frågan om hamnservice och sopanläggningar för Sandhamn ska regleras i separat detaljplan och tillhörande avtal mellan parterna, föruts dessa anläggningars genomförande garanteras enligt ovan i samband med antagandet av föreliggande planförslag. I övrigt anser planavdelningen yttrandena bör beaktas enligt utställningsutlåtandet, daterat april Planhandlingarna kommer kompletteras enligt utställningsutlåtandet innan förslaget antas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret föreslår samhällstekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Eknö s:11 m fl. Samhällstekniska nämnden beslutar bordlägga ärendet.

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 87 Samhällstekniska nämnden 2007-11-06

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 87 Samhällstekniska nämnden 2007-11-06 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 87 Plats och tid Skogsbo, tisdagen den 6 noember 2007 kl 18.00 22.25 Beslutande Peter Frej (m), ordf, 210-228, 230-244 Affi Stork (m), ordf, 229 Magnus Nordberg

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Samhällsplaneringsnämnden 2013-04-16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 16 Plats och tid: Kommunhuset Skogsbo, 16 april 2013, kl. 18:00-19:00. Beslutande: Peter Frej (M), ordf. Malin Åberg-Aas (MP) Andrine Winther (S) Hans-Ove Görtz

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer