SVLVESTERfl Orgnr: Årsredovisning för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVLVESTERfl Orgnr: 769603-6826 Årsredovisning för 2014"

Transkript

1 SVLVESTERfl Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Brf Sylvester 10 får härmed avge följande årsredovisning: Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 ~oter 9 Sid 1 av 15 ~. "'() ~ J vi L~---r

2 SYLVESTERfl Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen Brf Sylvester 10 registrerades av Bolagsverket , nuvarande stadgar och den ekonomiska planen Föreningen förvärvade fastigheten Johanneberg 4: 19 i Göteborg, med adress Sylvestergatan 10, i november Fastigheten Byggnaden uppfördes 1929 och består av ett flerbostadshus av sten med sex våningar, vind och källare. I fastigheten finns 29 bostadslägenheter och en lokal. Lokalen är uthyrd med hyresrätt och används fr o m årsskiftet som kontor av ett dataföretag. Vind och källare används som lägenhetsförråd. På vinden finns även en tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare och mangel, samt ett enklare gym. 28 lägenheter är upplåtna med bostadsrätt och en lägenhet är uthyrd med hyresrätt. Lägenhtsyta: kvm (varav bostadsrätter kvm). Lokalyta: 40 kvm. Lägenhetsfördelning: l rok 2 rok 3 TOk l st 17 st 11 st Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Länsförsäkringar. Ansvarsförsäkring för styrelsen och bostadstillägg för samtliga medlemmar ingår. Fastigheten är ansluten till bredband och kabel-tv via Com Hem. Uppvärmning sker med fj ärrvärme. Förtroendevalda Vid ordinarie årsmöte valdes till styrelse: Lars Persson ordinarie ledamot Henrik Lidö ordinarie ledamot Lars Afzelius ordinarie ledamot Liz Gustafsson Thiel ordinarie ledamot Ingrid Tamm ordinarie ledamot Magnus Dahlen suppleant Sofia Lorentzon suppleant Revisorer: Britt-Marie Wihden Anders Mattsson ordinarie suppleant Valberedning: Maj-Lis Sjöbeck Jörgen Thiel sammankallande Sid 2 av IS l p. J.~ 0 ~

3 SYLVESTER8 Förtroendevalda (forts.) Vid styrelsens konstituerande sammanträde utsågs Lars Persson till ordförande och Lars Afzelius till kassör. Vid ordinarie föreningsstämma valdes till styrelse: LarsPersson ordinarie ledamot Henrik Lidö ordinarie ledamot Magnus Dahlen ordinarie ledamot Sofia Lorentzon ordinarie ledamot Nina Paulsson Åmark ordinarie ledamot Stig von Elern suppleant Nanna Hosseini suppleant Revisorer: Britt-Marie Wihden Anders Mattsson ordinarie suppleant Valberedning: Helena Odenstedt Maj-Lis Sjöbeck sammankallande Vid konstituerande sammanträde utsågs Lars Persson till ordförande. Henrik Lidö avgick som styrelseledamot hans ställe inträtt som ordinarie ledamot. när han flyttade från huset i mars Stig von Elern har i Under 2014 har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Föreningsfrågor Fem bostadsrätter har överlåtits. Elva medlemmar har lämnat föreningen. 7 nya medlemmar har beviljats medlemskap och hade föreningen 41 medlemmar. Ordinarie föreningsstämma hölls En gemensam städ dag har genomförts i september och ett "glögg-mingel" i december. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen och lägenhetsförteckningen har skötts av Magnus Thiel. Den tekniska förvaltningen har skötts av styrelsen. Fastighetens underhåll/förbättringar Föreningen har tagit fram en underhållsplan 2003, vilken hålls uppdaterad. Nedan framgår större underhållsåtgärder/förbättringar, Rörstambyte c:a 1979 Elstambyte c:a 1979 Nyinstallation hiss c:a 1979 Renovering av balkonger c:a 1979 som genomförts. Sid 3 av 1

4 SYL VTI STER8 Årsredovisning får 2014 Fastighetens underhåll/förbättringar (forts) Omputsning av fasad Målning av plåttak Renovering av balkonger mot gatan Underhåll av rörstammar Installation av nytt system portlås Reparation av fogar i fasad Omläggning av tegeltak Byte rör i undercentral värmesystem Uppgradering av fastighetsnät Underhåll och fårbättring av värmeoch ventilationssystemet Renovering och uthyrning av lokal Ommålning och renovering av c:a balkongdörrar mot gården 2008 Bullerdämpande åtgärder i tvättstuga 2008 Förbättring av brandsäkerheten 2008 Byte aven takfläkt 2009 Byte av styrskospindel i hiss 2009 Byte av två taktläktar 2010 Ny takfläktsstyrning 2010 Förbättrad belysning på vinden 2010 Iordningställande av ett gym på vinden 2010 Ny massabeläggning på fem balkonger 2011 Nytt sophus har uppförts på övre gården 2012 Nytt cykeltak och nytt staket/grind mot storgården har uppförts på övre gården 2012 Nytt expansionskärl i pannrummet 2012 Två takfläktar har bytts ut 2012 Högtrycksspolning av avloppen 2012 Byte av draglinor till hiss 2013 Omfogning av fasaden mot SylvestergatanI Alandsgatan 2013 Nya gesimsrännor mot Sylvesterg/Ålandsg 2013 Ny plåt (o förlängning av) under tegeltaket 2013 Högtrycksspolning av stammar och stick Kod och nycklar För bredband/digital- TV Under 2014 har underhåll av plåttaket, arbete med grunden under en lägenhet, byte aven och sanering av fuktskador i flera lägenheter utförts. takfläkt Under 2015 har balkongerna mot Sylvestergatan renoverats. p gr a myndighetskrav kommer hissen att byggas om och i samband med detta fårbereds styrsystemet får att i framtiden kunna dra hissen ända upp till vinden. Nytt plåttak kommer att läggas. Bullerdämpande åtgärder i tvättstugan kommer att vidtagas. Sid 4 av 1 ~ <J ~

5 SYLVESTER8 Avgifter Årsavgifterna för bostadsrätterna har sänkts 2006, 2007, 2008, 2009 och Styrelsen bedömer årsavgifterna som långsiktigt uthålliga och några planer på höjning finns inte. Överlåtelse- och pantsättningsavgifter tas, i enlighet med stadgarna, ut. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Nyckeltal I I 20 IO I 2000 Årsavgift/kvm BR-yta Lånlkvm BR-yta, 31/ Belåningsgrad % (Iån/(taxvärde/0,75)) II II II II Fin (int/kostn)/ kvm BR-yta Taxebundna kostn/yta (varav värme ) Skatter/kvm yta Övrigt Föreningen tillämpar källsortering av komposteringsbart avfall, tidningar och glas. Avtalet med Com Hem har omförhandlats, vilket ger betydligt lägre kostnader för oförändrat innehåll fr o m Ett nytt lån på kr, varav kr skall användas för att lösa befintligt lån, kommer att tas upp i maj. Sjunkande räntor gör att föreningen ändå kommer att få lägre räntekostnader 2015 än Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans disposition står följande medel: Balanserat resultat Överfört till yttre fond Överfört från yttre fond Årets resultat Summa: Styrelsen föreslår att överföres i ny räkning. Resultatet av föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter. _~ \ Sid 5 av 15 (( ~~ v, (; ~ ~~--,,

6 Sid 6 av 15 ~! U, U ~ L~--~ SYLV" steril Resultaträkning Rörelsens intäkter Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Summa rörelseintäkter Not Rörelsens kostnader Taxebundna kostnader Fastighetskostnader Underhållskostnader Övriga driftskostnader FastighetsavgiftIfastighetsskatt Förval tningskostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader 10 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före inkomstskatt Statlig inkomstskatt Årets resultat (Överföring till/från Yttre fond )

7 SYL\?fsTER8 Årsredovisning får 2014 Balansräkning Tillgångar Not l Anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och maskiner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Värdepapper Förutbetalda kostnader Övriga kortfristiga fordringar Bank Summa omsättningstillgångar l Summa tillgångar Sid 7 av 15 q O. i). U ~

8 S'd 8 av 15 ( ~ U, [) Lr--~ SYLVESTERfl Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital 15 Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatter och arbetsgivaravgifter Upplupna kostnader Förutbetalda årsavgifter och hyror Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 ~r---,~ SYLVESTERIl Årsredovisning får 2014 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1. Överföringar till och från yttre fond har bokförts under året, eftersom detta bedömts ge bäst bild av resultatet. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Varje värdepapper har värderats får sig och tagits upp till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet. Byggnaden och inventarier avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Varje byggnadsdel avskrivs får sig. Ingen avskrivning görs av marken. Följande avskrivningsprocent har använts: Byggnadens anskaffningsvärde Portltakstegar/fastighetsnät/tvättstuga/värmekabel/cykelskydd Värme- ventilations-systernlgård/expansionskärl/sophus Omlagt tegeltak Omfogning tegelfasad! gesimsrännor Övriga fastighetsfårbättringar Maskiner och inventarier Not 2 Intäkter Årsavgifter Hyra lägenhet Hyra lokal Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter 0,25 % 10,0 % 5,0 % 4,0 % 1,25 % 2,0 % 10,0-33,3 % Lokalen har varit uthyrd under del av året. Fastighetsskatten hänförlig till lokal delen betalas av lokalhyresgästen och ingår i hyran. Lokalen är uthyrd fr o m Not 3 Taxebundna kostnader El fastighet Fjärrvärme Vatten och avlopp Sophämtning Teleport Summa taxebundna kostnader

10 SYLVESTERa Not 4 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel, löpande Fastighetsskötsel extra Städning Pappersåtervinning Glasåtervinning Hiss Förbrukningsmaterial Korttidsinventarier Summa fastighetskostnader Not 5 Underhållskostnader Periodiskt underhåll Takfläkt Grund Plåttak Fuktskador Summa periodiskt underhåll Reparationer El Tvättstuga Takfläktar Hiss Summa reparationer Summa underhållskostnader Not 6 Övriga driftskostnader Försäkring Kabel-TV Summa övriga driftskostnader Not 7 Kommunal fastighetsavgift/fastighetsskatt/inkomstskatt Den statliga fastighetsskatten för bostadslägenheter har ersatts aven kommunal fastighetsavgift, som 2014 var maximalt kr/bostadslägenhet (alt 0,3% av taxvärdet för bostadsdelen). Fastighetsskatten för lokaler är 1 % av taxvärdet för lokaldelen. Ränteinkomster som hör till föreningens fastighet, liksom intäktsränta på skattekontot beskattas inte. Övriga kapitalintäkter och kapitalvinster skall, enligt Skatteverket, inkomstbeskattas med 22 %. Föreningens inställning är att samtliga finansiella intäkter hör till föreningens fastighet. Vid taxeringen 2014 hade skatteverket en annan uppfattning och inkomstskatt på kr avseende 2013 har därför kostnadsförts. Sid 10 av 15 U U ~ r ~~--~

11 s~ av 15 ~(J Se- V,/ (J ~r--~~ ~-- SYLVTI STERa Årsredovisning får Not 8 Förvaltningskostnader Ekonomisk förvaltning Konsultkostnader Styrelsekostnader 8460 Möteskostnader BankavgifterlUC Datakostnaderlkontorsmaterial Korttidsinventarier Övriga förvaltningskostnader Summa förvaltningskostnader Antal anställda, löner och arbetsgivaravgifter Löner och ersättningar har utbetalats till Styrelsen O Magnus Thiel (får ekonomisk förvaltning) Summa löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter Summa löner och arbetsgivaravgifter Not 9 Avskrivningar Fastighetens anskaffningsvärde Fastighetsfårbättringar Maskiner och inventarier Summa avskrivningar Not 10 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Ränteintäkter bank Intäktsränta skattekonto Utdelningar aktier Återföring av tidigare nedskrivning värdepapper 2895 Återföring av tidigare nedskrivning aktier 5459 Realiserad kapitalvinst inlösta värdepapper Realiserade kapitalvinster aktieförsäljningar 4212 Summa finansiella intäkter Finansiella kostnader Kostnadsräntor Nedskrivning kapitalskyddade värdepapper Summa finansiella kostnader

12 L~---' SYL VESTERfl Orgnr: Årsredovisning rör Not 11 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde byggnad Tegelfasad! gesimsränna Utgående anskaffningsvärde byggnad Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde byggnad enligt plan Mark Summa byggnader och mark Taxeringsvärde Taxeringsvärde rör byggnad Taxeringsvärde rör mark Summa taxeringsvärde Taxeringsvärde rör bostäder Taxeringsvärde rör lokaler Summa taxeringsvärde Not 12 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden N yanskaffningar Utgående anskaffningsvärden maskiner och inventarier Avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående restvärde maskiner och inventarier enligt plan ~ Sid 12 av 15 V /~ K

13 SYL,P STERfl Not 13 Värdepappersinnehav Aktier antal Anskaffnings- Marknadsvärde Bokfört kostnad värde utdelning 2014 ABB LTD ,5 Industivärden C Summa värdepapper: ,5 Inga nya placeringar i värdepapper har gjorts under året. Under året har följande värdepapper inlösts: Anskaffningskostnad SHB 927AX Likvid 27265,19 Kapitalvinst Not 14 Förutbetalda Försäkring Telefonabonnemang Kabel-TV Pågående arbeten Dataprogram/hemsida Summa förutbetalda kostnader kostnader Sid 13 av 15 t fl y~(j re ~r--~

14 r~ Sid 14av 15 \ f ~ v/u t\- L~--~ SVLV" steril Not 15 Förändring Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital eget kapital Vid årets utgång Förändring Vid årets ingång Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Överfört till yttre fond Överfört enligt stämmobeslut Summa eget kapital Not 16 Fond för yttre underhåll Ingående yttre fond Stadgeenlig överföring till yttre fond Under året ianspråktaget Utgående yttre fond Not 17 Skulder till kreditinstitut Räntevillkor Skuld Skuld Villkors ändringsdag Handelsbanken rteändras 30/3,30/ Förfallodag Nordea rteändras Nordea rörlig rta Summa:

15 Lr--~ SYLVESTER8 Not 18 Leverantörsskulder EFAB Göteborg Energi, fjärrvärme AYS Service Dine Bygg & Fastighetsservice Tiab Comfort AB Johns Bygg & Fasad AB Lars Lundin Summa leverantörskulder AB Not 19 Upplupna kostnader El Fjärrvärme Vatten och avlopp Sophämtning Teleport Renova Tidnings-/ glas-återvinning Bankavgifter/UC Annonsering lokal Kostnadsränta Summa upplupna kostnader Not 20 Ställda säkerheter Avseende skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Göteborg Lars Persson Min revisionsberättelse har avgivits Sid 15 av 15

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Eken 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 GÖTA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen GÖTA Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKORPIONEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKORPIONEN Årsredovisning

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Mästerlotsen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MORELLTRÄDET 9 I STOCKHOLM. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MORELLTRÄDET

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ratten. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Ratten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Krönet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Krönet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BERZELIIGATAN 13. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BERZELIIGATAN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Svea Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Svea Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen SURBRUNN 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2002. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 RÄFSAN 4, 5 & 6. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 RÄFSAN 4, 5 & 6. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen RÄFSAN 4, 5

Läs mer

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BRYTÄRTAN NR 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BRYTÄRTAN NR

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer