Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl 13.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl 13.30"

Transkript

1 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 4 mars 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl Sammanträdet inleds med en presentation av Gata-Park- och lokalvårdsenheten inom Teknik och Service verksamhetsområden Ärenden 1. Val av justerare 2. Årsbokslut Upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning 4. Upphandling av elarbeten - ramavtal 5. Upphandling av tekniska konsulter - ramavtal 6. Motion om boendeskola 7. Anmälan av projekt 8. Rapport/Information 9. Övriga ärenden

2 TEKNIKUTSKOTT Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Budgetavvikelse Teknikutskott Inköp/upphandling Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvårdsenhet Fastighetsenhet Administration TK Idrott o fritidsenhet Gata-park verksamhet Netto Skattefinans Vatten o avloppsverks Renhållningsverksamhet Netto Avgiftsfinans Totalt KOMMENTARER TILL ÅRETS RESULTAT Skattefinansierad verksamhet Teknikutskottet redovisar ett överskott om tkr. Skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 823 tkr och avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 708 tkr. Inköpsenhet Enheten redovisar ett litet överskott om 55 tkr. beroende på högre löner än budgeterat samt ej nyttjade budgetmedel gällande övriga kostnader o tjänster. Biblioteksenhet Enheten redovisar underskott på -45 tkr. beroende på högre personalkostnader på arkivsidan, där vi var utan personal i 9 månader och därför fick sätta in extra personaltimmar för att komma i fatt med eftersläpande arbete. Kostnader i samband med rekrytering av ny personal har också påverkat resultatet. Jämfört med 2013 har besöken på biblioteket i Filipstad minskat. De totala utlånen har minskat både vad gäller Filipstad, Lesjöfors samt bokbussen. IT-enhet Data: Extra kostnader för datakommunikation inom kommunen och till övriga Värmlandskommuner via Qadracom, enligt gemensamt beslut i Värmland. Avtalet gäller t.o.m , kostnad årsbas 400 tkr. vilket inte är reglerat i 2014 års budget. Ökade licenskostnader p.g.a. att antalet användare ökat samt dubbla licenser vid övergången från Novell till Microsoft under de 5 första månaderna. Extra licenser och omkostnader centralt i serverhallen p.g.a. skolornas IT-satsning. Kapitalkostnader 227 tkr lägre än budgeterat. Repro: Ökade kostnader i samband med byte av postbil. Högre lönekostnad i samband med omplacerad personal. Telefoni: Ökade kostnader för förhyrda teleledningar med ca 200 tkr vilket ej budgeterats. Ökade kostnader beroende på att flera enheter lagts in under kommunens växel. Investeringar: IT-investeringar har utförts enl. budgeterade medel. Inga investeringar gjorda gällande Repro-enheten. Kostenhet Kostenheten redovisar ett överskott om 267 tkr. främst beroende på högre intäkter samt lägre personalkostnad. Lokalvårdsenhet Utfall redovisas i stort sett i nivå med budget.. Budgetmässigt har en negativ påverkan skett bl.a. p.g.a. minskning av materialbudget samt högre sjukfrånvaro. Vi har haft högre kostnader och intäkter än budgeterat. Städkostnad/timme netto är 2,64 lägre än budgeterat

3 Fastighetsenhet Fastighetsenheten redovisar ett överskott om 183 tkr. Drift genererar ett överskott om ca: 2 mkr. främst beroende på lägre kostnad för fjärrvärme ca: 1,2 mkr. samt lägre kapitalkostnader om 800 tkr. Underhåll redovisar ett underskott om ca: 1,8 mkr. Beslut togs under året att använda beräknat driftöverskott för att täcka de stora underhållskostnader som uppstod i samband med flera akuta takomläggningar. Idrott o fritidsenhet Enheten redovisar ett överskott om 342 tkr. beroende på lägre underhållskostnader på Skogsryd samt högre intäkter på Spångbergshallen. Gata-Park enhet Gata-park, som driver drygt 30 olika verksamheter redovisar ett överskott om 689 tkr Större avvikelseöverskott gällande vinterväghållning, ej nyttjat underhållsbidrag samt parker o planteringar. Större avvikelseunderskott inom verksamheterna beläggningsunderhåll, gatubelysning, lekplatser. En del smärre över/underskott inom ett flertal verksamheter. Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Enheten redovisar ett överskott om 708 tkr beroende på högre intäkter från industrin samt lägre kapitalkostnader. Avfallshantering Enheten redovisar ett resultat i nivå med budget efter att avsättning gjorts till ny återvinningscentral (ÅVC) med tkr. Ingen ytterligare avsättning är gjord för återställande av deponi då befintlig avsättning beräknas vara tillräcklig. Matavfallsinsamlingen har ej införts i planerad takt. MÅL Övergripande mål till KF Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsverksamheten ska effektivisera upphandlingar genom att öka antalet avtal samt att förbättra köptroheten gentemot tecknade avtal. Måluppfyllelse: Genom punktinsatser internt så har förståelsen för bl.a. ramavtal förbättrats och vissa verksamheter har genom detta börjat arbeta mer med skriftliga beställningar som gör det lättare att följa upp utfört arbete. Biblioteksenhet Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade. Läs stimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Måluppfyllelse: Samverkan: Fortsätter; diskussioner förs om att så långt som möjligt samordna lånevillkor och avgifter, för att därigenom underlätta för besökarna/låntagarna. Vi jobbar vidare med information om vår service till äldre och handikappade. Lässtimulering: Fortsätter planenligt med klassbesök. I stort sett 100 % av låntagarnas egna önskemål om litteraturinköp uppfylls. IT-enhet IT skall nyttjas effektivt och ekonomisk fördelaktigt sätt genom samverkan med övriga Värmlandskommuner såväl inom teknik som upphandlingar där så är möjligt. Måluppfyllelse: Samverkan har skett genom en gemensam upphandling av operatörstjänster för fast- och mobil telefoni. Gemensamt införande av e-tjänster och säker inloggning mot dessa. Teknik o Fastighetsenhet Gemensamma mål: Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. Ha en god framförhållning i den fysiska planeringen och ha en effektiv organisation. Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg nivå. Fortsätta med energibesparande åtgärder för att hålla kostnadsnivån på en så låg nivå som möjligt. Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort. Måluppfyllelse: Åtgärder för största möjliga nyttjande samt uthyrning av kommunens lokaler pågår kontinuerligt. Avyttring av fastigheter som inte behöver ingå i den kommunala förvaltningen pågår kontinuerligt. Ett par fastigheter utreds för närvarande angående ev. försäljning. Energibesparande åtgärder utförs kontinuerligt. Målet att konvertera bort beroendet av olja för värme och varmvatten är i stort sett uppfyllt. Pelletsanläggningarna i Lesjöfors och Nykroppa har installerats under året. Energieffektiviseringsåtgärder har också gjorts på kommunens anläggningar inom ventilation, belysning, styr- och regler, pumpbyten, inreglering m.m. vilket gett och ger minskade driftkostnader genom bl.a. byte av uppvärmningssystem från olja till andra energieffektiva system. Utbyte av belysningsarmaturer till mindre energikrävande sker kontinuerligt. Under året har m 2 gator och vägar belagts med ny asfalt.

4 Blomsterplanteringar har iordningsställts och flerfaldigats i olika modeller och utseende runtom i kommunen vilket uppskattas av såväl kommuninnevånare som besökare. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Få antal avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska. Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka. Insamling av matavfall från hushåll och storkök påbörjades under Under 2014 ska resterande villahushåll erbjudas matavfallsinsamling. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Samtliga resterande hushåll kommer att kunna erbjudas matavfallsinsamling under Mål till TU Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsverksamheten skall effektivisera upphandlingar där så är möjligt. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Biblioteksenhet Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade Läs stimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Måluppfyllelse: Samverkan: Fortsätter; diskussioner förs om att så långt som möjligt samordna lånevillkor och avgifter, för att därigenom underlätta för besökarna/låntagarna. Vi jobbar vidare med information om vår service till äldre och handikappade. Lässtimulering: Fortsätter planenligt med klassbesök. I stort sett 100 % av låntagarnas egna önskemål om litteraturinköp uppfylls. IT-enhet IT skall nyttjas effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt genom samverkan med övriga Värmlandskommuner såväl inom teknik som upphandlingar där så är möjligt. Övergång till Microsoft-plattform under Måluppfyllelse: Samverkan har skett med övriga Värmlandskommuner genom en gemensam upphandling av operatörstjänster för fast- och mobil telefoni. Införande av e-tjänster samt säker inloggning till dessa. En övergång till Microsoft-plattform har skett under året. Kostenhet Gästerna ska vara nöjda med vår service och uppleva maten som god. Maten ska vara hälsosam, och ha det näringsinnehåll som fastställts. Kostpolicy för Filipstads kommun antagen och skall implementeras i verksamheten med början hösten 2013 Måluppfyllelse: Genom matråd i skolorna har vi följt upp hur skolans matgäster upplever vår service och mat. Matsedeln är utformad enligt Livsmedelsverket och Svenska näringsrekommendationer (SNR) för att vara hälsosam och ha det näringsinnehåll som fastställts. Kostpolicy för Filipstads kommun är antagen år 2013 och implementeringsarbetet kvarstår fortfarande. Lokalvårdsenhet Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv, samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.

5 Fastighetsenhet Enheten ska: Avyttra fastigheter som inte betjänar kommunens verksamheter I möjligaste mån medverka till maximalt utnyttjande av lokaler för kommunens verksamheter Inrymma kommunens verksamheter från externt hyrda lokaler till kommunens fastighetsbestånd Öka intäkterna genom att hyra ut tomma lokaler och lägenheter Med lönsamma investeringar och energioptimeringar minska driftkostnaderna Måluppfyllelse: Fastighet har under 2014 verkat aktivt för att maximera kommunens lokalytor. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 och framåt. I dagsläget pågår diskussioner med externa aktörer för att hyra ut flera lokaler samt pågående arbete om interna lokaler och dess utnyttjandegrad. Pelletsanläggningar har installerats i Lesjöfors och Nykroppa. Idrott o Fritid Badvattnet i simhallen ska hålla hög kvalitet: Vattnet ska klara alla normala tester utan anmärkning. Badet ska vara väl utnyttjat. Nuvarande besöksnivå är cirka besök årligen vilket med det nyligen färdigställda leklandskapet samt bubbelpool beräknas öka. Inga barn ska sluta årskurs fem utan att ha klarat kraven för simkunnighet. Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Måluppfyllelse: Målen uppfyllda Gata-Parkenhet Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gångoch cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning: Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år. Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande. Vi ska vara lätta att få kontakt med, samt vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv. Enheten ska förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. Måluppfyllelse: Underhållsreparationer har skett under sensommar/höst m2 väg har belagts. En fallolycka har rapporterats under året. Blomsterplanteringar har iordningsställts och flerfaldigats i olika modeller och utseende runtom i kommunen vilket uppskattas av såväl kommuninnevånare som besökare. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Vi ska tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka. Insamling av matavfall från hushåll och storkök påbörjades under Under 2014 ska resterande villahushåll erbjudas matavfallsinsamling. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Samtliga resterande hushåll kommer att kunna erbjudas matavfallsinsamling under ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER Inköpsenhet Beslut om att upphandla avtalsuppföljningssystem. Biblioteksenhet Fr.o.m. 1/ erbjuder vi möjlighet för besökarna att själva låna/återlämna. Vi har även larmat all media. Under sommaren tillkom ytterligare 4 kommunbibliotek, i det gemensamma samarbetet kring bibliotekssystemet, vilket innebär att samtliga kommunbibliotek i länet ingår i det gemensamma systemet, vilket är positivt. IT-enhet Övergång till Microsoft-plattform. Nykroppa och Lesjöfors skolor inkopplade under kommunens växel. Kostenhet Under 2014 togs beslut om att Älvkullens kök byggs om från mottagningskök till ett tillagningskök. En livsmedelsupphandling genomfördes under 2014 vilket resulterade i prissänkning samt utökning av andelen ekologiska livsmedel.

6 Lokalvårdsenhet Nytt upphandlingsavtal gällande förbrukningsmaterial. Fortsatt utbyggnad av maskinparken. Fastighetsenhet Byggnation av nya förskolan Lyckan (Falken 5) påbörjades och skall vara klar under början av Ombyggnation av Nykroppa nya skola pågår för att utöka med två förskoleavdelningar. Under året köptes fastigheten Trasten 11, Vikgatan/Drottninggatan in och renovering påbörjades. Ersättningsbyggnad efter branden på Persbergs friskola invigdes. Pelletsanläggningar i Nykroppa och Lesjöfors har tagits i bruk. Gata-Parkenhet Andra etappen på Lilltorget färdigställt. Snobbrännan färdigställd. Ett stort antal lekplatser upprustade. Vatten-avloppsenhet UV-ljus installerat o klart på Filipstads vattenverk. Ny intagsledning vattenverket Filipstad klart. Luftrening reningsverket Filipstad installerat o klart. Avfallshantering Fortsatt införande av matavfallsinsamling. VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Verksamhetsmått Redov Redov Budget Redov Avv.Mot budget Utlån Bibliotek Utlån/invånare 9,2 9,2 8,5 8,1-0,4 Besök Bibliotek F-d* Besök Bibl. F-d/dag Öppethållande - Bibliotek Filipstad Bibliotek Lesjöfors Bokbuss Inköpta medier Lunch ÄO/Handik.oms. 54,66 57,46 56,48 60,20-3,72 Lunch skolor 28,15 27,69 26,62 29,17-2,55 Lunch barnomsorg 29,19 28,57 26,42 27,35-0,93 Snittkostnad/städtimme 201,15 207,32 210,77 217,40-6,63 Toppbeläggning m Kostnad per m 2 toppbel 146,00 169,51 152,88 88,07 64,81 Vinterväghålln. kr/m 23,97 20,17 25,21 8,02 17,19 Skogsareal ha Nettointäkt per ha Försäljning vatten m Kostnad per m 3 va/avl 34,77 34,24 34,33 35,48-1,15 Intäkt per m 3 vatten 35,61 34,94 34,33 36,29 1,96 Hushållsavf.avgift per år Fastighetsunderhåll/m 2 53,00 55,00 59,00 58,00 1,00 FRAMTID Inköpsenhet Upphandling av avtalsuppföljningssystem kommer att innebära att vi kan stämma av att kommunen anlitar rätt företag och att rätt vara/tjänst köps av företaget. Kommunen får även ett verktyg för att hitta nya områden som man bör införa ramavtal på. Dessutom kommer man kunna rapportera avtalstrohet per förvaltning/avdelning på ett mycket enklare sätt och då se vart utbildningsinsatser bör genomföras internt. Biblioteksenhet Eventuella prishöjningar kan påverka antalet inköpta media. Eventuella prishöjningar från systemleverantören samt leverantören av bibliografisk service, kan naturligtvis få viss negativ effekt på ekonomin som helhet. Samarbetet inom Bibliotek Värmland kommer förhoppningsvis fortsätta att utvecklas och kommer att ge ytterligare bättre service till kommuninnevånarna. Närmast planeras insatser inom läsfrämjande samt ev. marknadsföring. Det gemensamma biblioteksdatasystemet, kommer troligen att ge möjlighet till ytterligare utveckling inom IT-området. Vi jobbar vidare med att de publika evenemangen,

7 (författarbesök, barnteater etc.), för att därigenom öka bibliotekets attraktionskraft. IT-enhet En plan för ut/ombyggnad av IT-infrastrukturen har framtagits och skall genomföras i steg. En lösning för gemensam datakommunikation inom Värmland håller på att tas fram. Avfallshantering Arbetet ska fortskrida enligt de övergripande målen i avfallsplanen. Lokala mål ska revideras. Fortsatt arbete med införande av system för matavfallsinsamling. Kostenhet Under 2015 genomförs en omorganisation inom kostenheten, där en separation av skol och äldreomsorgsmat görs. All mat till äldre o handikappomsorg kommer att tillagas på Älvkullen och distribueras därifrån. Lokalvårdsenhet Fortsatt utbyggnad av maskinparken i avsikt att ytterligare effektivisera verksamheten. Fastighetsenhet Fortsatt renovering av fastigheten Trasten (Vikgatan/Drottninggatan) Projektering för konvertering av olja till pellets för återstående anläggningar. Färdigställande av Älvkullens tillagningskök. Etapp 2 i energieffektiviseringsprogrammet avseende spångbergsgymnasiet. Färdigställande yttre miljön på nya förskolan, Lyckan. Planerade rivningar av byggnader: G:a Nykroppa skola samt Parkhallen. Projektering tillsammans med Liv (Landstinget i Värmland) gällande ombyggnation av brandstationen i Filipstad. Renovering av lokalerna på Rosendahl till förmån för nya enheten (AIE). Fortsatt analys av kommunens outhyrda lokaler in syfte att få dem uthyrda. Gata-park Fortsatt upprustning av lekparker. Energieffektivisering gällande utbyte av gatljusarmaturer kommer att fortsätta kontinuerligt. Utbyggnad av gång och cykelvägar i Filipstad kommer att fortsätta. Spångbergshallen och övriga motionsanläggningar ska även i fortsättningen vara välskötta så skola, föreringsliv och allmänhet kan bedriva undervisning, träning, friskvård och rekreation. Avverkning och skogsvårdsåtgärder sker enligt gällande skogsbruksplan. Vatten-avlopp Sanering av VA-nätet kommer att fortsätta. Ny teknik- och personalbyggnad ska byggas vid Vattenverket i Filipstad.

8 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Tu 6 Tu 2 Dnr 2015/21 Upphandling av Slamsugning samt högtrycksspolning Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. I underlaget kommer det tydligt framgå att upphandlingen kan komma att avbrytas på grund av politiska beslut och vi kommer därför att rapportera till er innan tilldelningsbeslut skickas ut för vidare dialog. TU föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera uppgifterna i föreliggande förfrågningsunderlag och återkomma i ärendet. Efter justering av texten i förfrågningsunderlaget föreslås teknikutskottet godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Utdragsbestyrkande

9 Förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Upphandling av Slamsugning samt högtrycksspolning Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. I underlaget kommer det tydligt framgå att upphandlingen kan komma att avbrytas på grund av politiska beslut och vi kommer därför att rapportera till er innan tilldelningsbeslut skickas ut för vidare dialog. Efter justering av texten i förfrågningsunderlaget föreslås TU godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Helena Sköld Lövgren Upphandlingschef FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

10 Datum Diarienummer Bilaga Administrativa Föreskrifter 1. Allmän orientering 1.1 Upphandlingen avser Ramavtal Slamsugning och Högtrycksspolning 1.2 Begrepp/förkortningar Parterna Beställare Filipstads kommun Anbudsgivare Juridisk person som lämnar anbud enligt denna anbudsförfrågan. Entreprenören/ Juridisk person som tecknat avtal med ovanstående upphandlande leverantören myndighet som ett resultat av denna upphandling. LOU Lagen om offentlig upphandling Entreprenadens omfattning Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kopplade till hushåll. Entreprenaden omfattar ca 2000 hämtningar per år. Slammet skall transporteras till respektive kommuns mottagnings station och får vid avlämning ej överstiga TS 3%. Hämtning av slam från mindre kommunala avloppreningsverk samt tömning av egna fett och oljeavskiljare. Slammet skall transporteras till kommunens mottagnings station. Sugning av sand, grus etc från kommunala dagvattenbrunnar med tillhörande transport till kommunens avfallsupplag. Spolning rotskärning av kommunala ledningar och brunnar, entreprenören skall också utföra spolning och rotskärningar av privata brunnar och ledningar. 1.3 Leveransställe/Entreprenadplats 1.4 Förbehåll Upphandlingen kommer att fullföljas under förutsättning att erforderliga beslut fattas samt att anbuden ryms inom ramen för anvisade medel. Om upphandlingen avbryts utgår ingen ersättning till anbudsgivare. 1.5 Upphandlande myndighet Filipstads kommun 1.6 Avtalsform Avtal där samtliga villkor är fastställda. 1.7 Avtalstid med möjlighet till förlängning år Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av kommunen skriftligen senast 3 månader före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör 1

11 Datum Diarienummer Bilaga avtalet automatiskt. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. Avtalstiden är på maximalt 5 år på grund av att antagen leverantör kan få höga investeringskostnader. 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform Förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 2.2 Reservationer Reservationer godkännes inte. 2.3 Alternativa anbud Alternativa anbud godkännes inte. 2.4 Anbudets form Anbudet skall: lämnas skriftligt på svenska språket vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren innehålla de uppgifter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget Av anbudet skall framgå om samtliga krav enligt denna förfrågan accepteras. Anbud via fax eller e-post godkännes inte då sekretessen inte kan garanteras. Anbud skall även bifogas digitalt på cd-skiva eller USB-minne i de fall där inte elektroniskt anbud lämnas. 2.5 Priser i anbudet Priser i anbudet skall lämnas i svenska kronor (SEK) exkl. moms. Momsen redovisas separat. Priser skall anges på bifogad produktlista. 2.6 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan ställas till beställarens ombud under anbudstiden. Förfrågan skall ske skriftligt till Visma TendSign eller E-postadress: Postadress: Box 303, FILIPSTAD Fax: Eventuella frågor och svar kommer sedan att sändas till samtliga kända anbudsgivare. Frågor kan ställas fram till och med Förfrågningar Upphandlingstekniska och andra allmänna frågor: Helena Sköld Lövgren 2

12 Datum Diarienummer Bilaga Tel: Mobil: E-post: Annica Lundqvist Tel: E-post: 2.8 Anbudsmärkning/Anbudsadress Anbudet skall lämnas via Visma TendSign alternativt avlämnas i förseglat kuvert och märkas med "Slamsugning högtrycksspolning". Anbudet sänds till elektroniskt via Visma TendSign eller till: Filipstads kommun Inköpsenheten Box FILIPSTAD 2.9 Anbudstidens utgång Anbudet skall vara Filipstads kommun tillhanda, på nedan angiven adress senast Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att prövas Anbudets giltighet 90 dagar från anbudstidens utgång Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång. Plats: Filipstads kommun, Nämndhuset, Inköpsenheten, Filipstad. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppnandet av anbuden. Detta skall anmälas till Inköpsavdelningen senast en vecka innan anbudstidens utgång. 3. Anbudsprövning 3.1 Kvalificering och utvärdering Efter anbudsöppningen sker granskning och prövning av anbuden Steg 1 Kvalificering Steg 2 Utvärdering av de anbud som gått vidare från kvalificeringsfasen. 3.2 Kvalificering formella krav Anbudsgivare som bryter mot LOU kap. 10 kap. 1 kommer att uteslutas. Anbudsgivare som bryter mot LOU 10 kap. 2 kan komma att uteslutas. Anbudsgivaren skall även vara registrerad för F-skatt eller motsvarande. För att visa på ovanstående skall anbudsgivaren intyga att han är fri från hinder enligt denna punkt genom underskrift av bifogad leverantörsförsäkran, bilaga 5. 3

13 Datum Diarienummer Bilaga Kontroll av vald leverantör kommer att ske innan beslut tas. Anbudsgivare som inte uppfyller samtliga kraven eller bifogat begärda handlingar i ovan angivna kvalifikationskrav kan komma att uteslutas. Inhämtande av uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten görs av beställaren. 3.3 Kvalificering ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha minst 40 poäng enligt kreditupplysningsföretaget Credit Safe eller liknande kreditupplysningsföretag. Om anbudsgivare inte uppfyller kravet på rating ovan ska anbudsgivaren i anbudet på annat sätt visa att anbudsgivaren har en ekonomisk ställning motsvarande den som följer av ratingkravet. Det ankommer alltså på anbudsgivaren att inför anbudsgivning kontrollera sin rating. Kravet på uppfyllande av ekonomisk ställning enligt ovan visas genom att till anbudet bifoga Leverantörsförsäkran, bilaga 5, undertecknad av behörig person hos anbudsgivaren. 3.4 Kvalificering förmåga och yrkesmässig kapacitet Leverantören skall ha erfarenhet av liknande projekt. Anbudsgivaren skall ha utfört liknande entreprenadarbeten under de tre senaste åren, alternativt styrka erfarenheten med personliga referenser av en av anbudsgivaren an. Uppgifter om referenser lämnas på blankett Företagsuppgifter bilaga Krav på anbudet Vidare kontrolleras att anbudet uppfyller samtliga "skall" krav samt att begärda handlingar bifogats anbudet innehållande alla efterfrågade uppgifter. Kontroll sker även av att anbudsgivaren accepterar de kommersiella villkoren/avtalsmallen. Med stöd av inlämnade uppgifter bedömer kommunen om anbudet är kvalificerat för steg 2 Utvärdering. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade kvalitetssäkring- och miljöledningssystem som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kraven på hög kvalitet, service och miljö uppfylls. Nystatade företag ska redovisa hur sådana system ska upprättas så att de kan tillämpas om avtal tecknas mellanbeställaren och anbudsgivaren. Kvalitetssäkrings- och miljöledningsarbetet ska bedrivas med stöd av hjälpmedel och/eller rutiner som möjliggör beställarens uppföljning. Anbudsgivaren ska ha tillstånd för transport av farligt avfall av de slag som uppdraget avser. Nystartade och utländska företag ska ha dessa tillstånd senast när avtalet träder i kraft. 3.6 Utvärdering Efter kvalificeringsfasen kommer återstående anbud att utvärderas enligt nedan: Pris 80% Lägst viktat pris ger 5 poäng. Övriga anbud erhåller prispoäng enligt följande formel Lägsta anbud x 5 p delat med aktuellt pris. Service 20% Utvärdering service: Geografisk belägenhet på företagets spolbil och maskinförare. Referenser, egna och andras erfarenhet av aktuell entreprenörs sätt att sköta liknande uppdrag 4

14 Datum Diarienummer Bilaga Miljöpåverkan. Vid utvärdering av service kommer poäng att delas ut enligt följande: Poängskala 0-5 0poäng= Ej acceptabel nivå. 3poäng= God nivå. 5poäng=Mycket god nivå. Erhållen servicepoäng multipliceras med kriterievikten 0,2 för att erhålla viktad servicepoäng. Därefter summeras viktad prispoäng och viktad servicepoäng för respektive anbud. De anbud som erhåller högst viktad totalpoäng väljs som anbudsgivare. Om flera anbud hamnar på samma slutsumma kommer lottning att ske. 4 Kravspecifikation 4.1 Samarbete Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som kommunen anser saknar erforderlig kompetens eller med vilken kommunen anser sig ha sammarbetssvårigheter. 4.2 Massmedia All kontakt med massmedia sköts av beställaren. Entreprenören har inte rätt att uttala sig i massmedia i uppdrag där Filipstads kommun är beställare. 4.3 Arbetstid Arbetet utförs i första hand under ordinarie arbetstid men akuta arbeten utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Vid akuta arbeten är inställelsetiden 45 minuter. 4.4 Försäkring Leverantören skall hålla Kommunen skadeslös för all den skada som åsamkas Kommunen av leverantören. Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje man. Leverantören är skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada. Leverantörens maskiner/fordon skall även vara trafikförsäkrade. Leverantören skall tillställa Kommunen bevis om försäkringsskydd, vilket skall godkännas av kommunen. 4.5 Fakturering Beställaren ska tillställas faktura månadsvis. Transportsedlar lämnas till kommunens ansvarige arbetsledare för godkännande innan fakturering får ske. Fakturering skall ske senast 3 månader efter utfört arbete. Fakturaadress: Filipstads kommun Box Filipstad Referenskod:

15 Datum Diarienummer Bilaga Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum och godkänt arbete om inte annat överenskommits. Fakturan skall vara befriad från faktureringsavgifter och expeditionsavgifter eller liknande avgifter. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 5. Tilldelningsbeslut/Avtalsspärr 5.1 Tilldelningsbeslut Då beslut om leverantör fattats kommer samtliga anbudsgivare så snart det är möjligt att meddelas skriftligt om resultatet genom ett s.k. tilldelningsbeslut via Visma TendSign. Anbudsgivare skall därför kontrollera status på sitt konto i Visma TendSign innan anbud lämnas för att säkerhetsställa att tilldelningsbeslutet kommer fram till rätt person. 5.2 Avtalsspärr Om underrättelsen skickats med ett elektroniskt medel får avtal ingås 10 dagar efter utskick av underrättelse. Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. 5.3 Avtal Ingången överenskommelse ska dokumenteras i ett avtal som upprättas av beställaren i två exemplar. Avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden vilka kan föranleda att upphandlingsprocessen försenas. Vid eventuell överprövning av del av anbudsförfrågan kommer avtal att tecknas på de delar som ej är överprövade. 6

16 Datum Diarienummer Bilaga Kravspecifikation Slamsugning och högtrycksspolning Omfattning Arbetet avser högtrycksspolning av ledningar rottrådsbekämpning och rotavskärning samt slamsugning i samband med högtrycksspolning. Arbetet utförs under hela året. Akuta insatser skall kunna utföras omedelbart efter beställning. Spolutrustningens kapacitet skall vara minst 250l/min och utföras vid ett tryck motsvarande minst 4000 liter. Entreprenören skall före avstängning av gata/väg inhämta anvisningar från Filipstads kommun. Arbetsställen skall utmärkas enligt Trafikverkets riktlinjer. Entreprenören skall upprätta erforderliga handlingar över ledningssträckor som renats. Hur dokumentationen skall ske bestäms av beställaren. Entreprenören förbinder sig att vid maskinhaveri eller annat stillestånd snarast reparera eller hyra in likvärdig utrustning. Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kopplade till hushåll. Fordon Entreprenören skall inneha minst två slam/spol-bilar under avtalstiden för tex vattenläckage. Fordon som ska ingå i uppdraget väljs så att de får köras på allmän väg med normal bärighet. Det åligger antagen anbusgivare att ställa sammafordonskrav på eventuella underentreprenörer som huvudentreprenören själv uppfyller. Bränslet till de fordon och maskiner som används i uppdraget är av bästa möjliga miljöklass. Utrustning Backningsvarnare Varningslykta som kan ge orangegult blinkande sken Fordonen skall även ha följande lös utrustning Mobiltelefon Digital kamera (för registrering av svåråtkomliga brunnar osv.) Brandsläckare Skyddsvästar med god synbarhet Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage Förbandsutrustning Sopborste och skyffel 1

17 Miljökrav Tunga fordon som används regelbundet varje vecka för detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven EURO 5 miljöklass Övriga fordon ska minst uppfylla emisionskraven motsvarande EURO 4 miljöklass Fordon som byts under avtalstiden skall vara minst i nivå med det som motsvarar dagens Euro 5. Fordonet som används för uppdraget ska drivas med diesel/bensin av miljöklass1 (ett) eller miljömässigt bättre drivmedel. Däck Däck ska vara fria från HA-oljor om sådana finns att tllgå för fordonet i fråga. Däck med lågt rullmotstånd skall väljas. Vid vinterväglag ska vinterdäck användas. Entreprenören ska ha rikt/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade. Uttjänta däck ska lämna tillbaka till producenten. Följande miljökrav ska uppfyllas: Endast miljövänliga avfettningsmedel och rengöringsprodukter får användas. Använda spilloljor, filter med mera ska sändas till godkänd återvinning. Entreprenören ska ha tillsyn och underhåll av fordon och maskiner i den omfattning att läckage minimeras. Motor skall uppfylla Euro 4. Abonnentregister hämtningsjournaler Entreprenören erhåller innan entreprenadens påbörjande ett abonnentregister av beställaren. Entreprenören skall hålla förteckningen aktuell. Entreprenören skall för varje abonnet ange antal, typ och storlek på slamavskiljare som hämtas regelbundet, hämtningsintervall samt hämtningsdag. Förandringar i förteckningsen skall snarast meddelas beställa<ren. Aktuellt abonnentregister och övriga handlingar skall inom en månad från begäran överlämnas till beställaren. Undanröjande av hinder Kan entreprenören ej utan dröjsmål beredas erforderligt tillträde till brunn avskiljare etc. för slam som ska hämtas, ska hann såvida rättelse inte sker omgående efter tillsägelse till kund eller dennes ställföreträdare utan uppskov meddela förhållandet till beställaren Handlingar om rörelsen mm. Entreprenören är skyldig att på beställarens begäran överlämna handlingar som berör entreprenaderna såsom turlistor, förteckning över abonnenter och hämtningsställen, kartor etc., dock inte handelsböcker. Handlingarna skall lämnas till beställaren inom en månad från begäran. Av entreprenören utkvitterade nycklar skall omedelbart, i identifierat skick, överlämnas till den nya entreprenören efter det att den avtalsreglerade verksamheten upphört. 2

18 Mätningsregler för hämtningsställe Anbudsgivare skall kalkylera med förutsättningen att hämtningsstället är placerat inom 20 meter frånframkomlig väg och att sughöjden är maximalt 6 meter. En anläggning kan utan tilläggspris innehålla en eller två brunnar. Anbudsgivare skall i formulär till anbud lämna tilläggspris enl. nedan. Slamhämtningsintervallet är normalt 1 gång per år och slamavskiljare. Abonnentförteckning med redovisning av ungefärlig hämtningspunkt per abonnent kommer att överlämna till blivande entreprenör. Även slamtömning två till fyra gånger per år samt vartannat år tillämpas. För kommande avtalstid gäller att tidpunkt för slamhämtning per abonnent skall anpassas till de fungerande och accepterade slamtömningstillfällena som gäller för närvarande. Hämtning av slam från mindre kommunala avloppreningsverk samt tömning av egna fett och oljeavskiljare. Extra slamtömning Akut hämtning av slam skall utföras inom 24 timmar från beställning. Anbudsgivare skall i formulär till anbud lämna tilläggspris för utförandet av akut hämtning av slam från slamavskiljare och avlopp från sluten tank kopplad till villavlopp. Redovisning Entreprenören skall efter varje månad överlämna en redovisning av utfört arbete till beställaren. Redovisningen skall innehålla detaljerade uppgifter om entreprenadens utförande samt en sammanställning av entreprenörens utförda arbeten samt ersättning enligt a prislista. Följesedlar om utfört arbete per plats skall medfölja. Redovisning av utfört arbete skall utföras av entreprenören och tillställas beställaren inom två veckor från den gångna månadens utgång. Redovisningen utgör underlag för ersättning. Extra slamhämtning Akut hämtning av slam skall utföras inom 24 timmar från beställning, tilläggspris anges i svarsformulär. Personal och fordon Slamtömningsbilen skall vara av typ tankbil med släp. Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs för uppdraget. Om samma fordon används för transporter av oljor och kemikalier etc. som för konventionellt slam skall tanken rengöras vid övergång från den ena slamtypen till den andra. Vid tömning av fettavskiljare skall tanken rengöras innan. Entreprenören är skadeståndsskyldig för de skador som uppkommer på grund av otillräcklig rengjord tank. Fordon skall vara täckta och skall förvara slammet i ett slutet system. Entreprenören skall i sitt anbud redovisa vilka fordon man skall använda, vilket drivmedel och vilken utrustning fordon har. 3

19 Rensning dagvattenbrunnar Tömningssystem Vid hämtning skall dagvattenbrunnen totaltömmas, d.v.s hela volymen skall hämtas utan avvattning Hämtningsställe Beställaren tillhandahåller kartmaterial med uppgift om dagvattenbrunnarnas läge. Extra hämtning Akut hämtning av brunnsslam skall utföras inom 24 timmar från beställning. Pris regleras enligt á-prislista. Avlämning Sand grus etc. från dagvattenbrunnar skall transporteras till lokala återvinningscentralen, på därför avsedd plats. Avfall från kommunal dagvattenbrunnar får avlämnas utan avgift för entreprenören. Avlämnandet skall utföras enligt driftpersonalens anvisningar. Personal och fordon Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs ör uppdraget. Entreprenören skall redovisa vilka fordon man skall använda, drivmedel och vilken utrustning fordon har. Spolning och rotskärning Avlämning Sand, grus etc från rotskärning skall transporteras till lokala återvinningscentralen, på därför avsedd plats. Avfall från kommunal ledningar får avlämnas utan avgift för entreprenören. Övrigt debiteras enligt gällande taxor. Personal och fordon Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs ör uppdraget. Entreprenören skall redovisa vilka fordon man skall använda, drivmedel och vilken utrustning fordon har. Redovisning Entreprenören ersätts månadsvis i efterhand dvs. tidigaste före nästkommande månads utgång. Beställaren ersätter dock aldrig arbetet tidigare än inom 30 dagar från fakturadatum 4

20 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars Tu 7 Dnr 2015/41 Upphandling av Elarbeten - Ramavtal Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall teknikutskottet godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. Teknikutskottet föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av Elarbeten. Utdragsbestyrkande

21 Förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Upphandling av Elarbeten - Ramavtal Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. TU föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av Elarbeten. Helena Sköld Lövgren Upphandlingschef FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

22 Diarienummer Datum Administrativa föreskrifter Bilaga 1 Ramavtal elarbete 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beskrivning av vara/tjänst Filipstads kommun/stiftelsen Filipstadsbostäder avser genom denna upphandling teckna ramavtal med leverantörer som avropas enligt rangordning. Upphandlingen avser utförande av löpande arbete gällande Elarbeten i köparens fastigheter, eller där kommunen bedriver verksamhet samt i de fastigheter där kommunen har kunder/brukare. Köparen äger/förvaltar fastigheter som har verksamhet inom bla. bostäder, administration, undervisning, omsorg, teknisk verksamhet, vattenverk, avloppsreningsverk samt kultur- och fritidsverksamhet. Samtliga byggnader finns inom Filipstads kommun. Arbetet kommer att till ca 80% att utföras inom Filipstads tätort, resterande ca 20% utförs i ytterområden som tex Lesjöfors, Nykroppa eller Brattfors. Kommunens fastighetsbestånd är på ca kvadratmeter och består i huvudsak av fastigheter inrymmande skolor, daghem, äldreboende, fritid, industri och förvaltningslokaler. Fastighetsenheten förvaltar åt Stiftelsen Filipstadsbostäder 651 lägenheter på totalt ca kvadratmeter samt lokaler på ca kvadratmeter. 1.2 Avtalsperiod Avtalet beräknas gälla från till med rätt till 1 plus 1 års förlängning. Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av kommunen skriftligen senast 3 månader före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. 1.3 Beräknad årsvolym 2014 års volym på både material och arbete uppgick till ca för både Filipstads kommun och Stiftelsen Filipstadsbostäder. 1.4 Förbehåll Eftersom volymen kan variera från olika år skall angiven summa ses som en vägledning då köparen ej garanterar några volymer. Entreprenören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Beställaren förbehåller sig rätten att antaga fler än en entreprenör/leverantör 1.5 Upphandlande enheter Filipstads kommun Inköpsenheten Box Filipstad 1

23 Diarienummer Datum Bilaga 1 Stiftelsen Filipstadsbostäder Box Filipstad 1.6 Beställarens ombud under upphandlingstiden Upphandlingstekniska frågor: Helena Sköld Lövgren Telefon Mobil Annica Lundqvist Telefon Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling,( LOU). Anbudsgivare skall beakta förfrågningsunderlagets frågor, vad som skall styrkas genom bifogande av intyg eller motsvarande samt tekniska och kommersiella krav. 2 Anbud 2.1 Anbudets form och innehåll Anbud skall vara skriftligt och till alla delar på svenska. Anbud med samtliga bilagor skall lämnas i ett originalexemplar. Anbudet skall följa förfrågningsunderlagets struktur och redovisa efterfrågade uppgifter för att granskning och utvärdering av anbuden skall kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. Anbud avgivet utan angivna förutsättningar kan komma att förkastas. Reservationer mot förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kommer ej att accepteras. 2.2 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Filipstads kommun tillhanda senast på nedan angiven adress. Anbud skall läggas i förseglat omslag/kuvert som märks väl med Elarbeten Anbud skickas elektroniskt via Visma TendSign eller till : Filipstads kommun Inköpsenheten Box FILIPSTAD 2

24 2.3 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande i 90 dagar från anbudstidens utgång. Diarienummer Datum Bilaga Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från anbudsgivarna med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och innehåll. Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering skall vara upphandlande enhet tillhanda senast 7 dagar innan anbudstidens utgång. Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas/kompletteras med anledning av inkomna frågor till den upphandlande enheten eller av någon annan anledning, lämnas skriftligt förtydligande/komplettering till alla som begärt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från ansvarig handläggare. Anbudsgivare som inte beställt förfrågningsunderlaget direkt från den upphandlande enheten måste själv kontrollera om några kompletteringar har distribuerats. Frågor ställs via Visma TendSign eller till: Filipstads Kommun Inköpsenheten Box Filipstad 2.5 Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas på Filipstads kommunhus snarast efter anbudstidens utgång. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Handelskammare, på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppnandet av anbuden. Detta skall anmälas till Inköpsenheten senast en vecka innan anbudstidens utgång. 2.6 Sekretess Fullständig sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen till dess att tilldelningsbeslutet offentliggörs. Därefter blir anbuden och övriga dokument normalt offentliga handlingar. Undantag kan göras i två fall: om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs om det av särskild anledning kan antas att enskild som trätt i affärsförbindelse med Filipstads kommun lider skada om uppgift om affärs- eller driftsförhållanden röjs. 3

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan

Dnr 08/KA0186. Anbudsförfrågan Dnr 08/KA0186 Anbudsförfrågan 1.0 ALLMÄN INFORMATION Grums kommun, kommunstyrelsen bjuder härmed in till anbudsgivning gällande inköp av 25-års gåvor. Årligen överlämnar kommunen gåvor till personal som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9

Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 Förfrågningsunderlag till upphandling av delprojektledare inom logistik Find IT Smarta kopplingar, IE2014/9 1 1 Administrativa Föreskrifter... 3 1.1 Allmän orientering... 3 1.1.1 Inledning... 3 1.1.2 Omfattning

Läs mer

Leverantör av Tolktjänster

Leverantör av Tolktjänster Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704 200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-12-08 Diarienr 0902010 1 (7) Leverantör av Tolktjänster Kompletterande förfrågningsunderlag 4, KFU 4 Fråga 1: Ni vill ha

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden.

Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Sida 1 (6) Anbudsinbjudan avseende drift av Alingsås kommuns kostverksamhet inom barnomsorg, skolbarnomsorg, grundskolor, gymnasium och äldreboenden. Alingsås kommun inbjuder Er att lämna skriftligt anbud

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26

Informationsblad. Dnr:T2014-01327 Dnr:14V86 2014-08-26 Informationsblad Ansökan för att bli godkänd entreprenör Stockholms stad avseende insamling av skrymmande hushållsavfall (grovavfall) inom Stockholms Stad 1(5) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE

ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE ANBUDSINBJUDAN, TJÄNSTEKONCESSION AVSEENDE DRIFT, SKÖTSEL OCH VERKSAMHETSUTVECKLING AV THAILÄNDSKA PAVILJONGEN, UTANEDE 1. BAKGRUND Upprinnelsen till bygget av den thailändska paviljongen i Utanede uppstod

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun

Förenklad upphandling avseende uppsättning av elstängsel i Natura 2000-området Liljenäs, Värnamo kommun Förfrågningsunderlag Datum 2009-01-19 Beteckning 512-333-09 Sida 1/5 Peter Thorén Naturvårdsförvaltare Tfn: 036-39 51 15 E-post: peter.thoren@lansstyrelsen.se Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster

Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade konsulttjänster 1 (6) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Bo Stålhammar Entreprenadupphandlare Datum 2014-03-28 Diarienr (åberopas) A230.980/2013 Frågor och svar i upphandling av fastighetsrelaterade

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Konferenspaket. Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konferenspaket 1 ALLMÄN INFORMATION Perstorps kommun har blivit beviljade medel från Europeiska socialfonden (ESF) för genomförande av projektet Kulturutveckling,

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten

Anbudsförfrågan. Åmål 2011-07. Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering. Bygg, Plan, Infrastruktur, PIN-enheten Anbudsförfrågan Upphandling av Konsulttjänst för översiktsplanering Åmål 2011-07 07-04 04 Åmåls kommun Box 22 662 22 Åmål Tel: 0532-170 00 Olle.andersson@amal.se www.amal.se 2 Innehållsförteckning B BESTÄLLARINFORMATION...

Läs mer