Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl 13.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl 13.30"

Transkript

1 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 4 mars 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 9 mars 2015 kl Sammanträdet inleds med en presentation av Gata-Park- och lokalvårdsenheten inom Teknik och Service verksamhetsområden Ärenden 1. Val av justerare 2. Årsbokslut Upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning 4. Upphandling av elarbeten - ramavtal 5. Upphandling av tekniska konsulter - ramavtal 6. Motion om boendeskola 7. Anmälan av projekt 8. Rapport/Information 9. Övriga ärenden

2 TEKNIKUTSKOTT Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Budget Redovisning Budget Redovisning Budget Redovisning Budgetavvikelse Teknikutskott Inköp/upphandling Bibliotek IT-enhet Kostenhet Lokalvårdsenhet Fastighetsenhet Administration TK Idrott o fritidsenhet Gata-park verksamhet Netto Skattefinans Vatten o avloppsverks Renhållningsverksamhet Netto Avgiftsfinans Totalt KOMMENTARER TILL ÅRETS RESULTAT Skattefinansierad verksamhet Teknikutskottet redovisar ett överskott om tkr. Skattefinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 823 tkr och avgiftsfinansierad verksamhet redovisar ett överskott om 708 tkr. Inköpsenhet Enheten redovisar ett litet överskott om 55 tkr. beroende på högre löner än budgeterat samt ej nyttjade budgetmedel gällande övriga kostnader o tjänster. Biblioteksenhet Enheten redovisar underskott på -45 tkr. beroende på högre personalkostnader på arkivsidan, där vi var utan personal i 9 månader och därför fick sätta in extra personaltimmar för att komma i fatt med eftersläpande arbete. Kostnader i samband med rekrytering av ny personal har också påverkat resultatet. Jämfört med 2013 har besöken på biblioteket i Filipstad minskat. De totala utlånen har minskat både vad gäller Filipstad, Lesjöfors samt bokbussen. IT-enhet Data: Extra kostnader för datakommunikation inom kommunen och till övriga Värmlandskommuner via Qadracom, enligt gemensamt beslut i Värmland. Avtalet gäller t.o.m , kostnad årsbas 400 tkr. vilket inte är reglerat i 2014 års budget. Ökade licenskostnader p.g.a. att antalet användare ökat samt dubbla licenser vid övergången från Novell till Microsoft under de 5 första månaderna. Extra licenser och omkostnader centralt i serverhallen p.g.a. skolornas IT-satsning. Kapitalkostnader 227 tkr lägre än budgeterat. Repro: Ökade kostnader i samband med byte av postbil. Högre lönekostnad i samband med omplacerad personal. Telefoni: Ökade kostnader för förhyrda teleledningar med ca 200 tkr vilket ej budgeterats. Ökade kostnader beroende på att flera enheter lagts in under kommunens växel. Investeringar: IT-investeringar har utförts enl. budgeterade medel. Inga investeringar gjorda gällande Repro-enheten. Kostenhet Kostenheten redovisar ett överskott om 267 tkr. främst beroende på högre intäkter samt lägre personalkostnad. Lokalvårdsenhet Utfall redovisas i stort sett i nivå med budget.. Budgetmässigt har en negativ påverkan skett bl.a. p.g.a. minskning av materialbudget samt högre sjukfrånvaro. Vi har haft högre kostnader och intäkter än budgeterat. Städkostnad/timme netto är 2,64 lägre än budgeterat

3 Fastighetsenhet Fastighetsenheten redovisar ett överskott om 183 tkr. Drift genererar ett överskott om ca: 2 mkr. främst beroende på lägre kostnad för fjärrvärme ca: 1,2 mkr. samt lägre kapitalkostnader om 800 tkr. Underhåll redovisar ett underskott om ca: 1,8 mkr. Beslut togs under året att använda beräknat driftöverskott för att täcka de stora underhållskostnader som uppstod i samband med flera akuta takomläggningar. Idrott o fritidsenhet Enheten redovisar ett överskott om 342 tkr. beroende på lägre underhållskostnader på Skogsryd samt högre intäkter på Spångbergshallen. Gata-Park enhet Gata-park, som driver drygt 30 olika verksamheter redovisar ett överskott om 689 tkr Större avvikelseöverskott gällande vinterväghållning, ej nyttjat underhållsbidrag samt parker o planteringar. Större avvikelseunderskott inom verksamheterna beläggningsunderhåll, gatubelysning, lekplatser. En del smärre över/underskott inom ett flertal verksamheter. Avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp Enheten redovisar ett överskott om 708 tkr beroende på högre intäkter från industrin samt lägre kapitalkostnader. Avfallshantering Enheten redovisar ett resultat i nivå med budget efter att avsättning gjorts till ny återvinningscentral (ÅVC) med tkr. Ingen ytterligare avsättning är gjord för återställande av deponi då befintlig avsättning beräknas vara tillräcklig. Matavfallsinsamlingen har ej införts i planerad takt. MÅL Övergripande mål till KF Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsverksamheten ska effektivisera upphandlingar genom att öka antalet avtal samt att förbättra köptroheten gentemot tecknade avtal. Måluppfyllelse: Genom punktinsatser internt så har förståelsen för bl.a. ramavtal förbättrats och vissa verksamheter har genom detta börjat arbeta mer med skriftliga beställningar som gör det lättare att följa upp utfört arbete. Biblioteksenhet Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade. Läs stimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Måluppfyllelse: Samverkan: Fortsätter; diskussioner förs om att så långt som möjligt samordna lånevillkor och avgifter, för att därigenom underlätta för besökarna/låntagarna. Vi jobbar vidare med information om vår service till äldre och handikappade. Lässtimulering: Fortsätter planenligt med klassbesök. I stort sett 100 % av låntagarnas egna önskemål om litteraturinköp uppfylls. IT-enhet IT skall nyttjas effektivt och ekonomisk fördelaktigt sätt genom samverkan med övriga Värmlandskommuner såväl inom teknik som upphandlingar där så är möjligt. Måluppfyllelse: Samverkan har skett genom en gemensam upphandling av operatörstjänster för fast- och mobil telefoni. Gemensamt införande av e-tjänster och säker inloggning mot dessa. Teknik o Fastighetsenhet Gemensamma mål: Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl. Ha en god framförhållning i den fysiska planeringen och ha en effektiv organisation. Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg nivå. Fortsätta med energibesparande åtgärder för att hålla kostnadsnivån på en så låg nivå som möjligt. Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort. Måluppfyllelse: Åtgärder för största möjliga nyttjande samt uthyrning av kommunens lokaler pågår kontinuerligt. Avyttring av fastigheter som inte behöver ingå i den kommunala förvaltningen pågår kontinuerligt. Ett par fastigheter utreds för närvarande angående ev. försäljning. Energibesparande åtgärder utförs kontinuerligt. Målet att konvertera bort beroendet av olja för värme och varmvatten är i stort sett uppfyllt. Pelletsanläggningarna i Lesjöfors och Nykroppa har installerats under året. Energieffektiviseringsåtgärder har också gjorts på kommunens anläggningar inom ventilation, belysning, styr- och regler, pumpbyten, inreglering m.m. vilket gett och ger minskade driftkostnader genom bl.a. byte av uppvärmningssystem från olja till andra energieffektiva system. Utbyte av belysningsarmaturer till mindre energikrävande sker kontinuerligt. Under året har m 2 gator och vägar belagts med ny asfalt.

4 Blomsterplanteringar har iordningsställts och flerfaldigats i olika modeller och utseende runtom i kommunen vilket uppskattas av såväl kommuninnevånare som besökare. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Få antal avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska. Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka. Insamling av matavfall från hushåll och storkök påbörjades under Under 2014 ska resterande villahushåll erbjudas matavfallsinsamling. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Samtliga resterande hushåll kommer att kunna erbjudas matavfallsinsamling under Mål till TU Skattefinansierad verksamhet Inköpsenhet Inköpsverksamheten skall effektivisera upphandlingar där så är möjligt. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Biblioteksenhet Samverkan: Fortsätta och utöka samarbetet med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för Bibliotek Värmland, för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna Filipstad. Förbättra servicen till äldre och handikappade Läs stimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättning är att årskurserna 4 och 7 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn låntagarnas egna önskemål. Måluppfyllelse: Samverkan: Fortsätter; diskussioner förs om att så långt som möjligt samordna lånevillkor och avgifter, för att därigenom underlätta för besökarna/låntagarna. Vi jobbar vidare med information om vår service till äldre och handikappade. Lässtimulering: Fortsätter planenligt med klassbesök. I stort sett 100 % av låntagarnas egna önskemål om litteraturinköp uppfylls. IT-enhet IT skall nyttjas effektivt och ekonomiskt fördelaktigt sätt genom samverkan med övriga Värmlandskommuner såväl inom teknik som upphandlingar där så är möjligt. Övergång till Microsoft-plattform under Måluppfyllelse: Samverkan har skett med övriga Värmlandskommuner genom en gemensam upphandling av operatörstjänster för fast- och mobil telefoni. Införande av e-tjänster samt säker inloggning till dessa. En övergång till Microsoft-plattform har skett under året. Kostenhet Gästerna ska vara nöjda med vår service och uppleva maten som god. Maten ska vara hälsosam, och ha det näringsinnehåll som fastställts. Kostpolicy för Filipstads kommun antagen och skall implementeras i verksamheten med början hösten 2013 Måluppfyllelse: Genom matråd i skolorna har vi följt upp hur skolans matgäster upplever vår service och mat. Matsedeln är utformad enligt Livsmedelsverket och Svenska näringsrekommendationer (SNR) för att vara hälsosam och ha det näringsinnehåll som fastställts. Kostpolicy för Filipstads kommun är antagen år 2013 och implementeringsarbetet kvarstår fortfarande. Lokalvårdsenhet Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv, samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/oönskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt.

5 Fastighetsenhet Enheten ska: Avyttra fastigheter som inte betjänar kommunens verksamheter I möjligaste mån medverka till maximalt utnyttjande av lokaler för kommunens verksamheter Inrymma kommunens verksamheter från externt hyrda lokaler till kommunens fastighetsbestånd Öka intäkterna genom att hyra ut tomma lokaler och lägenheter Med lönsamma investeringar och energioptimeringar minska driftkostnaderna Måluppfyllelse: Fastighet har under 2014 verkat aktivt för att maximera kommunens lokalytor. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 och framåt. I dagsläget pågår diskussioner med externa aktörer för att hyra ut flera lokaler samt pågående arbete om interna lokaler och dess utnyttjandegrad. Pelletsanläggningar har installerats i Lesjöfors och Nykroppa. Idrott o Fritid Badvattnet i simhallen ska hålla hög kvalitet: Vattnet ska klara alla normala tester utan anmärkning. Badet ska vara väl utnyttjat. Nuvarande besöksnivå är cirka besök årligen vilket med det nyligen färdigställda leklandskapet samt bubbelpool beräknas öka. Inga barn ska sluta årskurs fem utan att ha klarat kraven för simkunnighet. Idrotts- och motionsanläggningar ska vara välutnyttjade och uppskattade samt väl underhållna. Måluppfyllelse: Målen uppfyllda Gata-Parkenhet Gatunätet ska hålla en god standard, dvs. gator, gångoch cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning: Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 st. per år. Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande. Vi ska vara lätta att få kontakt med, samt vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv. Enheten ska förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt. Måluppfyllelse: Underhållsreparationer har skett under sensommar/höst m2 väg har belagts. En fallolycka har rapporterats under året. Blomsterplanteringar har iordningsställts och flerfaldigats i olika modeller och utseende runtom i kommunen vilket uppskattas av såväl kommuninnevånare som besökare. Avgiftsfinansierad verksamhet Vattenförsörjning och avloppshantering Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa otjänligt. Vattenanalyser som visar tjänligt med anmärkning ska inte överstiga 20. Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter. Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå: Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare. Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet. Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas. Måluppfyllelse: Målet uppfyllt Avfallshantering Ökad källsortering. Mängden osorterat hushållsavfall per innevånare ska minska. Mängden omhändertaget farligt avfall ska öka. Vi ska tömma våra kunders avfallskärl enligt tömningsschema. Mängden hushållsavfall som transporteras till Karlskoga för förbränning ska minska Detta ska åstadkommas genom att graden av utsorterat återvinningsbart avfall ska öka. Insamling av matavfall från hushåll och storkök påbörjades under Under 2014 ska resterande villahushåll erbjudas matavfallsinsamling. Måluppfyllelse: Målet delvis uppfyllt. Samtliga resterande hushåll kommer att kunna erbjudas matavfallsinsamling under ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER Inköpsenhet Beslut om att upphandla avtalsuppföljningssystem. Biblioteksenhet Fr.o.m. 1/ erbjuder vi möjlighet för besökarna att själva låna/återlämna. Vi har även larmat all media. Under sommaren tillkom ytterligare 4 kommunbibliotek, i det gemensamma samarbetet kring bibliotekssystemet, vilket innebär att samtliga kommunbibliotek i länet ingår i det gemensamma systemet, vilket är positivt. IT-enhet Övergång till Microsoft-plattform. Nykroppa och Lesjöfors skolor inkopplade under kommunens växel. Kostenhet Under 2014 togs beslut om att Älvkullens kök byggs om från mottagningskök till ett tillagningskök. En livsmedelsupphandling genomfördes under 2014 vilket resulterade i prissänkning samt utökning av andelen ekologiska livsmedel.

6 Lokalvårdsenhet Nytt upphandlingsavtal gällande förbrukningsmaterial. Fortsatt utbyggnad av maskinparken. Fastighetsenhet Byggnation av nya förskolan Lyckan (Falken 5) påbörjades och skall vara klar under början av Ombyggnation av Nykroppa nya skola pågår för att utöka med två förskoleavdelningar. Under året köptes fastigheten Trasten 11, Vikgatan/Drottninggatan in och renovering påbörjades. Ersättningsbyggnad efter branden på Persbergs friskola invigdes. Pelletsanläggningar i Nykroppa och Lesjöfors har tagits i bruk. Gata-Parkenhet Andra etappen på Lilltorget färdigställt. Snobbrännan färdigställd. Ett stort antal lekplatser upprustade. Vatten-avloppsenhet UV-ljus installerat o klart på Filipstads vattenverk. Ny intagsledning vattenverket Filipstad klart. Luftrening reningsverket Filipstad installerat o klart. Avfallshantering Fortsatt införande av matavfallsinsamling. VERKSAMHETSMÅTT / NYCKELTAL Verksamhetsmått Redov Redov Budget Redov Avv.Mot budget Utlån Bibliotek Utlån/invånare 9,2 9,2 8,5 8,1-0,4 Besök Bibliotek F-d* Besök Bibl. F-d/dag Öppethållande - Bibliotek Filipstad Bibliotek Lesjöfors Bokbuss Inköpta medier Lunch ÄO/Handik.oms. 54,66 57,46 56,48 60,20-3,72 Lunch skolor 28,15 27,69 26,62 29,17-2,55 Lunch barnomsorg 29,19 28,57 26,42 27,35-0,93 Snittkostnad/städtimme 201,15 207,32 210,77 217,40-6,63 Toppbeläggning m Kostnad per m 2 toppbel 146,00 169,51 152,88 88,07 64,81 Vinterväghålln. kr/m 23,97 20,17 25,21 8,02 17,19 Skogsareal ha Nettointäkt per ha Försäljning vatten m Kostnad per m 3 va/avl 34,77 34,24 34,33 35,48-1,15 Intäkt per m 3 vatten 35,61 34,94 34,33 36,29 1,96 Hushållsavf.avgift per år Fastighetsunderhåll/m 2 53,00 55,00 59,00 58,00 1,00 FRAMTID Inköpsenhet Upphandling av avtalsuppföljningssystem kommer att innebära att vi kan stämma av att kommunen anlitar rätt företag och att rätt vara/tjänst köps av företaget. Kommunen får även ett verktyg för att hitta nya områden som man bör införa ramavtal på. Dessutom kommer man kunna rapportera avtalstrohet per förvaltning/avdelning på ett mycket enklare sätt och då se vart utbildningsinsatser bör genomföras internt. Biblioteksenhet Eventuella prishöjningar kan påverka antalet inköpta media. Eventuella prishöjningar från systemleverantören samt leverantören av bibliografisk service, kan naturligtvis få viss negativ effekt på ekonomin som helhet. Samarbetet inom Bibliotek Värmland kommer förhoppningsvis fortsätta att utvecklas och kommer att ge ytterligare bättre service till kommuninnevånarna. Närmast planeras insatser inom läsfrämjande samt ev. marknadsföring. Det gemensamma biblioteksdatasystemet, kommer troligen att ge möjlighet till ytterligare utveckling inom IT-området. Vi jobbar vidare med att de publika evenemangen,

7 (författarbesök, barnteater etc.), för att därigenom öka bibliotekets attraktionskraft. IT-enhet En plan för ut/ombyggnad av IT-infrastrukturen har framtagits och skall genomföras i steg. En lösning för gemensam datakommunikation inom Värmland håller på att tas fram. Avfallshantering Arbetet ska fortskrida enligt de övergripande målen i avfallsplanen. Lokala mål ska revideras. Fortsatt arbete med införande av system för matavfallsinsamling. Kostenhet Under 2015 genomförs en omorganisation inom kostenheten, där en separation av skol och äldreomsorgsmat görs. All mat till äldre o handikappomsorg kommer att tillagas på Älvkullen och distribueras därifrån. Lokalvårdsenhet Fortsatt utbyggnad av maskinparken i avsikt att ytterligare effektivisera verksamheten. Fastighetsenhet Fortsatt renovering av fastigheten Trasten (Vikgatan/Drottninggatan) Projektering för konvertering av olja till pellets för återstående anläggningar. Färdigställande av Älvkullens tillagningskök. Etapp 2 i energieffektiviseringsprogrammet avseende spångbergsgymnasiet. Färdigställande yttre miljön på nya förskolan, Lyckan. Planerade rivningar av byggnader: G:a Nykroppa skola samt Parkhallen. Projektering tillsammans med Liv (Landstinget i Värmland) gällande ombyggnation av brandstationen i Filipstad. Renovering av lokalerna på Rosendahl till förmån för nya enheten (AIE). Fortsatt analys av kommunens outhyrda lokaler in syfte att få dem uthyrda. Gata-park Fortsatt upprustning av lekparker. Energieffektivisering gällande utbyte av gatljusarmaturer kommer att fortsätta kontinuerligt. Utbyggnad av gång och cykelvägar i Filipstad kommer att fortsätta. Spångbergshallen och övriga motionsanläggningar ska även i fortsättningen vara välskötta så skola, föreringsliv och allmänhet kan bedriva undervisning, träning, friskvård och rekreation. Avverkning och skogsvårdsåtgärder sker enligt gällande skogsbruksplan. Vatten-avlopp Sanering av VA-nätet kommer att fortsätta. Ny teknik- och personalbyggnad ska byggas vid Vattenverket i Filipstad.

8 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 9 februari Tu 6 Tu 2 Dnr 2015/21 Upphandling av Slamsugning samt högtrycksspolning Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. I underlaget kommer det tydligt framgå att upphandlingen kan komma att avbrytas på grund av politiska beslut och vi kommer därför att rapportera till er innan tilldelningsbeslut skickas ut för vidare dialog. TU föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Teknikutskottet beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att komplettera uppgifterna i föreliggande förfrågningsunderlag och återkomma i ärendet. Efter justering av texten i förfrågningsunderlaget föreslås teknikutskottet godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Utdragsbestyrkande

9 Förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Upphandling av Slamsugning samt högtrycksspolning Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. I underlaget kommer det tydligt framgå att upphandlingen kan komma att avbrytas på grund av politiska beslut och vi kommer därför att rapportera till er innan tilldelningsbeslut skickas ut för vidare dialog. Efter justering av texten i förfrågningsunderlaget föreslås TU godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av slamsugning samt högtrycksspolning. Helena Sköld Lövgren Upphandlingschef FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

10 Datum Diarienummer Bilaga Administrativa Föreskrifter 1. Allmän orientering 1.1 Upphandlingen avser Ramavtal Slamsugning och Högtrycksspolning 1.2 Begrepp/förkortningar Parterna Beställare Filipstads kommun Anbudsgivare Juridisk person som lämnar anbud enligt denna anbudsförfrågan. Entreprenören/ Juridisk person som tecknat avtal med ovanstående upphandlande leverantören myndighet som ett resultat av denna upphandling. LOU Lagen om offentlig upphandling Entreprenadens omfattning Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kopplade till hushåll. Entreprenaden omfattar ca 2000 hämtningar per år. Slammet skall transporteras till respektive kommuns mottagnings station och får vid avlämning ej överstiga TS 3%. Hämtning av slam från mindre kommunala avloppreningsverk samt tömning av egna fett och oljeavskiljare. Slammet skall transporteras till kommunens mottagnings station. Sugning av sand, grus etc från kommunala dagvattenbrunnar med tillhörande transport till kommunens avfallsupplag. Spolning rotskärning av kommunala ledningar och brunnar, entreprenören skall också utföra spolning och rotskärningar av privata brunnar och ledningar. 1.3 Leveransställe/Entreprenadplats 1.4 Förbehåll Upphandlingen kommer att fullföljas under förutsättning att erforderliga beslut fattas samt att anbuden ryms inom ramen för anvisade medel. Om upphandlingen avbryts utgår ingen ersättning till anbudsgivare. 1.5 Upphandlande myndighet Filipstads kommun 1.6 Avtalsform Avtal där samtliga villkor är fastställda. 1.7 Avtalstid med möjlighet till förlängning år Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av kommunen skriftligen senast 3 månader före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör 1

11 Datum Diarienummer Bilaga avtalet automatiskt. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. Avtalstiden är på maximalt 5 år på grund av att antagen leverantör kan få höga investeringskostnader. 2. Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform Förenklat förfarande. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 2.2 Reservationer Reservationer godkännes inte. 2.3 Alternativa anbud Alternativa anbud godkännes inte. 2.4 Anbudets form Anbudet skall: lämnas skriftligt på svenska språket vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren innehålla de uppgifter som efterfrågas i förfrågningsunderlaget Av anbudet skall framgå om samtliga krav enligt denna förfrågan accepteras. Anbud via fax eller e-post godkännes inte då sekretessen inte kan garanteras. Anbud skall även bifogas digitalt på cd-skiva eller USB-minne i de fall där inte elektroniskt anbud lämnas. 2.5 Priser i anbudet Priser i anbudet skall lämnas i svenska kronor (SEK) exkl. moms. Momsen redovisas separat. Priser skall anges på bifogad produktlista. 2.6 Kompletterande förfrågningsunderlag Finner anbudsgivaren att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart skall härav föranledd förfrågan ställas till beställarens ombud under anbudstiden. Förfrågan skall ske skriftligt till Visma TendSign eller E-postadress: Postadress: Box 303, FILIPSTAD Fax: Eventuella frågor och svar kommer sedan att sändas till samtliga kända anbudsgivare. Frågor kan ställas fram till och med Förfrågningar Upphandlingstekniska och andra allmänna frågor: Helena Sköld Lövgren 2

12 Datum Diarienummer Bilaga Tel: Mobil: E-post: Annica Lundqvist Tel: E-post: 2.8 Anbudsmärkning/Anbudsadress Anbudet skall lämnas via Visma TendSign alternativt avlämnas i förseglat kuvert och märkas med "Slamsugning högtrycksspolning". Anbudet sänds till elektroniskt via Visma TendSign eller till: Filipstads kommun Inköpsenheten Box FILIPSTAD 2.9 Anbudstidens utgång Anbudet skall vara Filipstads kommun tillhanda, på nedan angiven adress senast Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att prövas Anbudets giltighet 90 dagar från anbudstidens utgång Anbudsöppning Anbudsöppning kommer att ske snarast efter anbudstidens utgång. Plats: Filipstads kommun, Nämndhuset, Inköpsenheten, Filipstad. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Handelskammare på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppnandet av anbuden. Detta skall anmälas till Inköpsavdelningen senast en vecka innan anbudstidens utgång. 3. Anbudsprövning 3.1 Kvalificering och utvärdering Efter anbudsöppningen sker granskning och prövning av anbuden Steg 1 Kvalificering Steg 2 Utvärdering av de anbud som gått vidare från kvalificeringsfasen. 3.2 Kvalificering formella krav Anbudsgivare som bryter mot LOU kap. 10 kap. 1 kommer att uteslutas. Anbudsgivare som bryter mot LOU 10 kap. 2 kan komma att uteslutas. Anbudsgivaren skall även vara registrerad för F-skatt eller motsvarande. För att visa på ovanstående skall anbudsgivaren intyga att han är fri från hinder enligt denna punkt genom underskrift av bifogad leverantörsförsäkran, bilaga 5. 3

13 Datum Diarienummer Bilaga Kontroll av vald leverantör kommer att ske innan beslut tas. Anbudsgivare som inte uppfyller samtliga kraven eller bifogat begärda handlingar i ovan angivna kvalifikationskrav kan komma att uteslutas. Inhämtande av uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten görs av beställaren. 3.3 Kvalificering ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha minst 40 poäng enligt kreditupplysningsföretaget Credit Safe eller liknande kreditupplysningsföretag. Om anbudsgivare inte uppfyller kravet på rating ovan ska anbudsgivaren i anbudet på annat sätt visa att anbudsgivaren har en ekonomisk ställning motsvarande den som följer av ratingkravet. Det ankommer alltså på anbudsgivaren att inför anbudsgivning kontrollera sin rating. Kravet på uppfyllande av ekonomisk ställning enligt ovan visas genom att till anbudet bifoga Leverantörsförsäkran, bilaga 5, undertecknad av behörig person hos anbudsgivaren. 3.4 Kvalificering förmåga och yrkesmässig kapacitet Leverantören skall ha erfarenhet av liknande projekt. Anbudsgivaren skall ha utfört liknande entreprenadarbeten under de tre senaste åren, alternativt styrka erfarenheten med personliga referenser av en av anbudsgivaren an. Uppgifter om referenser lämnas på blankett Företagsuppgifter bilaga Krav på anbudet Vidare kontrolleras att anbudet uppfyller samtliga "skall" krav samt att begärda handlingar bifogats anbudet innehållande alla efterfrågade uppgifter. Kontroll sker även av att anbudsgivaren accepterar de kommersiella villkoren/avtalsmallen. Med stöd av inlämnade uppgifter bedömer kommunen om anbudet är kvalificerat för steg 2 Utvärdering. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade kvalitetssäkring- och miljöledningssystem som säkerställer att uppdraget utförs på ett sådant sätt att kraven på hög kvalitet, service och miljö uppfylls. Nystatade företag ska redovisa hur sådana system ska upprättas så att de kan tillämpas om avtal tecknas mellanbeställaren och anbudsgivaren. Kvalitetssäkrings- och miljöledningsarbetet ska bedrivas med stöd av hjälpmedel och/eller rutiner som möjliggör beställarens uppföljning. Anbudsgivaren ska ha tillstånd för transport av farligt avfall av de slag som uppdraget avser. Nystartade och utländska företag ska ha dessa tillstånd senast när avtalet träder i kraft. 3.6 Utvärdering Efter kvalificeringsfasen kommer återstående anbud att utvärderas enligt nedan: Pris 80% Lägst viktat pris ger 5 poäng. Övriga anbud erhåller prispoäng enligt följande formel Lägsta anbud x 5 p delat med aktuellt pris. Service 20% Utvärdering service: Geografisk belägenhet på företagets spolbil och maskinförare. Referenser, egna och andras erfarenhet av aktuell entreprenörs sätt att sköta liknande uppdrag 4

14 Datum Diarienummer Bilaga Miljöpåverkan. Vid utvärdering av service kommer poäng att delas ut enligt följande: Poängskala 0-5 0poäng= Ej acceptabel nivå. 3poäng= God nivå. 5poäng=Mycket god nivå. Erhållen servicepoäng multipliceras med kriterievikten 0,2 för att erhålla viktad servicepoäng. Därefter summeras viktad prispoäng och viktad servicepoäng för respektive anbud. De anbud som erhåller högst viktad totalpoäng väljs som anbudsgivare. Om flera anbud hamnar på samma slutsumma kommer lottning att ske. 4 Kravspecifikation 4.1 Samarbete Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som kommunen anser saknar erforderlig kompetens eller med vilken kommunen anser sig ha sammarbetssvårigheter. 4.2 Massmedia All kontakt med massmedia sköts av beställaren. Entreprenören har inte rätt att uttala sig i massmedia i uppdrag där Filipstads kommun är beställare. 4.3 Arbetstid Arbetet utförs i första hand under ordinarie arbetstid men akuta arbeten utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Vid akuta arbeten är inställelsetiden 45 minuter. 4.4 Försäkring Leverantören skall hålla Kommunen skadeslös för all den skada som åsamkas Kommunen av leverantören. Detta innefattar även kommunens anställda, uppdragstagare och annan tredje man. Leverantören är skyldig att under avtalsperioden vidmakthålla ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada. Leverantörens maskiner/fordon skall även vara trafikförsäkrade. Leverantören skall tillställa Kommunen bevis om försäkringsskydd, vilket skall godkännas av kommunen. 4.5 Fakturering Beställaren ska tillställas faktura månadsvis. Transportsedlar lämnas till kommunens ansvarige arbetsledare för godkännande innan fakturering får ske. Fakturering skall ske senast 3 månader efter utfört arbete. Fakturaadress: Filipstads kommun Box Filipstad Referenskod:

15 Datum Diarienummer Bilaga Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum och godkänt arbete om inte annat överenskommits. Fakturan skall vara befriad från faktureringsavgifter och expeditionsavgifter eller liknande avgifter. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 5. Tilldelningsbeslut/Avtalsspärr 5.1 Tilldelningsbeslut Då beslut om leverantör fattats kommer samtliga anbudsgivare så snart det är möjligt att meddelas skriftligt om resultatet genom ett s.k. tilldelningsbeslut via Visma TendSign. Anbudsgivare skall därför kontrollera status på sitt konto i Visma TendSign innan anbud lämnas för att säkerhetsställa att tilldelningsbeslutet kommer fram till rätt person. 5.2 Avtalsspärr Om underrättelsen skickats med ett elektroniskt medel får avtal ingås 10 dagar efter utskick av underrättelse. Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, får avtal inte ingås förrän 15 dagar har gått från utskickandet. 5.3 Avtal Ingången överenskommelse ska dokumenteras i ett avtal som upprättas av beställaren i två exemplar. Avtalstiden gäller med förbehåll för överprövning och andra förhållanden vilka kan föranleda att upphandlingsprocessen försenas. Vid eventuell överprövning av del av anbudsförfrågan kommer avtal att tecknas på de delar som ej är överprövade. 6

16 Datum Diarienummer Bilaga Kravspecifikation Slamsugning och högtrycksspolning Omfattning Arbetet avser högtrycksspolning av ledningar rottrådsbekämpning och rotavskärning samt slamsugning i samband med högtrycksspolning. Arbetet utförs under hela året. Akuta insatser skall kunna utföras omedelbart efter beställning. Spolutrustningens kapacitet skall vara minst 250l/min och utföras vid ett tryck motsvarande minst 4000 liter. Entreprenören skall före avstängning av gata/väg inhämta anvisningar från Filipstads kommun. Arbetsställen skall utmärkas enligt Trafikverkets riktlinjer. Entreprenören skall upprätta erforderliga handlingar över ledningssträckor som renats. Hur dokumentationen skall ske bestäms av beställaren. Entreprenören förbinder sig att vid maskinhaveri eller annat stillestånd snarast reparera eller hyra in likvärdig utrustning. Hämtning av slam från slamavskiljare och slutna tankar kopplade till hushåll. Fordon Entreprenören skall inneha minst två slam/spol-bilar under avtalstiden för tex vattenläckage. Fordon som ska ingå i uppdraget väljs så att de får köras på allmän väg med normal bärighet. Det åligger antagen anbusgivare att ställa sammafordonskrav på eventuella underentreprenörer som huvudentreprenören själv uppfyller. Bränslet till de fordon och maskiner som används i uppdraget är av bästa möjliga miljöklass. Utrustning Backningsvarnare Varningslykta som kan ge orangegult blinkande sken Fordonen skall även ha följande lös utrustning Mobiltelefon Digital kamera (för registrering av svåråtkomliga brunnar osv.) Brandsläckare Skyddsvästar med god synbarhet Saneringsutrustning för eventuellt oljeläckage Förbandsutrustning Sopborste och skyffel 1

17 Miljökrav Tunga fordon som används regelbundet varje vecka för detta uppdrag ska minst uppfylla emissionskraven EURO 5 miljöklass Övriga fordon ska minst uppfylla emisionskraven motsvarande EURO 4 miljöklass Fordon som byts under avtalstiden skall vara minst i nivå med det som motsvarar dagens Euro 5. Fordonet som används för uppdraget ska drivas med diesel/bensin av miljöklass1 (ett) eller miljömässigt bättre drivmedel. Däck Däck ska vara fria från HA-oljor om sådana finns att tllgå för fordonet i fråga. Däck med lågt rullmotstånd skall väljas. Vid vinterväglag ska vinterdäck användas. Entreprenören ska ha rikt/rutiner för att säkerställa att däck har minst lagstadgat mönsterdjup, rätt lufttryck och inte är skadade. Uttjänta däck ska lämna tillbaka till producenten. Följande miljökrav ska uppfyllas: Endast miljövänliga avfettningsmedel och rengöringsprodukter får användas. Använda spilloljor, filter med mera ska sändas till godkänd återvinning. Entreprenören ska ha tillsyn och underhåll av fordon och maskiner i den omfattning att läckage minimeras. Motor skall uppfylla Euro 4. Abonnentregister hämtningsjournaler Entreprenören erhåller innan entreprenadens påbörjande ett abonnentregister av beställaren. Entreprenören skall hålla förteckningen aktuell. Entreprenören skall för varje abonnet ange antal, typ och storlek på slamavskiljare som hämtas regelbundet, hämtningsintervall samt hämtningsdag. Förandringar i förteckningsen skall snarast meddelas beställa<ren. Aktuellt abonnentregister och övriga handlingar skall inom en månad från begäran överlämnas till beställaren. Undanröjande av hinder Kan entreprenören ej utan dröjsmål beredas erforderligt tillträde till brunn avskiljare etc. för slam som ska hämtas, ska hann såvida rättelse inte sker omgående efter tillsägelse till kund eller dennes ställföreträdare utan uppskov meddela förhållandet till beställaren Handlingar om rörelsen mm. Entreprenören är skyldig att på beställarens begäran överlämna handlingar som berör entreprenaderna såsom turlistor, förteckning över abonnenter och hämtningsställen, kartor etc., dock inte handelsböcker. Handlingarna skall lämnas till beställaren inom en månad från begäran. Av entreprenören utkvitterade nycklar skall omedelbart, i identifierat skick, överlämnas till den nya entreprenören efter det att den avtalsreglerade verksamheten upphört. 2

18 Mätningsregler för hämtningsställe Anbudsgivare skall kalkylera med förutsättningen att hämtningsstället är placerat inom 20 meter frånframkomlig väg och att sughöjden är maximalt 6 meter. En anläggning kan utan tilläggspris innehålla en eller två brunnar. Anbudsgivare skall i formulär till anbud lämna tilläggspris enl. nedan. Slamhämtningsintervallet är normalt 1 gång per år och slamavskiljare. Abonnentförteckning med redovisning av ungefärlig hämtningspunkt per abonnent kommer att överlämna till blivande entreprenör. Även slamtömning två till fyra gånger per år samt vartannat år tillämpas. För kommande avtalstid gäller att tidpunkt för slamhämtning per abonnent skall anpassas till de fungerande och accepterade slamtömningstillfällena som gäller för närvarande. Hämtning av slam från mindre kommunala avloppreningsverk samt tömning av egna fett och oljeavskiljare. Extra slamtömning Akut hämtning av slam skall utföras inom 24 timmar från beställning. Anbudsgivare skall i formulär till anbud lämna tilläggspris för utförandet av akut hämtning av slam från slamavskiljare och avlopp från sluten tank kopplad till villavlopp. Redovisning Entreprenören skall efter varje månad överlämna en redovisning av utfört arbete till beställaren. Redovisningen skall innehålla detaljerade uppgifter om entreprenadens utförande samt en sammanställning av entreprenörens utförda arbeten samt ersättning enligt a prislista. Följesedlar om utfört arbete per plats skall medfölja. Redovisning av utfört arbete skall utföras av entreprenören och tillställas beställaren inom två veckor från den gångna månadens utgång. Redovisningen utgör underlag för ersättning. Extra slamhämtning Akut hämtning av slam skall utföras inom 24 timmar från beställning, tilläggspris anges i svarsformulär. Personal och fordon Slamtömningsbilen skall vara av typ tankbil med släp. Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs för uppdraget. Om samma fordon används för transporter av oljor och kemikalier etc. som för konventionellt slam skall tanken rengöras vid övergång från den ena slamtypen till den andra. Vid tömning av fettavskiljare skall tanken rengöras innan. Entreprenören är skadeståndsskyldig för de skador som uppkommer på grund av otillräcklig rengjord tank. Fordon skall vara täckta och skall förvara slammet i ett slutet system. Entreprenören skall i sitt anbud redovisa vilka fordon man skall använda, vilket drivmedel och vilken utrustning fordon har. 3

19 Rensning dagvattenbrunnar Tömningssystem Vid hämtning skall dagvattenbrunnen totaltömmas, d.v.s hela volymen skall hämtas utan avvattning Hämtningsställe Beställaren tillhandahåller kartmaterial med uppgift om dagvattenbrunnarnas läge. Extra hämtning Akut hämtning av brunnsslam skall utföras inom 24 timmar från beställning. Pris regleras enligt á-prislista. Avlämning Sand grus etc. från dagvattenbrunnar skall transporteras till lokala återvinningscentralen, på därför avsedd plats. Avfall från kommunal dagvattenbrunnar får avlämnas utan avgift för entreprenören. Avlämnandet skall utföras enligt driftpersonalens anvisningar. Personal och fordon Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs ör uppdraget. Entreprenören skall redovisa vilka fordon man skall använda, drivmedel och vilken utrustning fordon har. Spolning och rotskärning Avlämning Sand, grus etc från rotskärning skall transporteras till lokala återvinningscentralen, på därför avsedd plats. Avfall från kommunal ledningar får avlämnas utan avgift för entreprenören. Övrigt debiteras enligt gällande taxor. Personal och fordon Fordon skall vara besiktade, godkända och uppfylla de säkerhetskrav som erfordras på grund av uppdragets art. Fordon skall vara bemannade med kompetent personal som har den utbildning som krävs ör uppdraget. Entreprenören skall redovisa vilka fordon man skall använda, drivmedel och vilken utrustning fordon har. Redovisning Entreprenören ersätts månadsvis i efterhand dvs. tidigaste före nästkommande månads utgång. Beställaren ersätter dock aldrig arbetet tidigare än inom 30 dagar från fakturadatum 4

20 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars Tu 7 Dnr 2015/41 Upphandling av Elarbeten - Ramavtal Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall teknikutskottet godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. Teknikutskottet föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av Elarbeten. Utdragsbestyrkande

21 Förvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 1(1) Upphandling av Elarbeten - Ramavtal Filipstads kommun, Teknik och Service har tagit fram ett underlag för upphandling av ovanstående tjänster. Värdet per år ligger mycket högt och den kommer därför att annonseras ut som ett öppet förfarande. Enligt delegationsplan för inköp och upphandling för Filipstads kommun skall TU godkänna föreliggande förslag till förfrågningsunderlag när värdet bedöms högt. TU föreslås godkänna föreliggande förfrågningsunderlag till upphandling av Elarbeten. Helena Sköld Lövgren Upphandlingschef FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: Org.nr: Box 303 Fax: Internet: FILIPSTAD E-post: Besök: Hantverksgatan 22

22 Diarienummer Datum Administrativa föreskrifter Bilaga 1 Ramavtal elarbete 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beskrivning av vara/tjänst Filipstads kommun/stiftelsen Filipstadsbostäder avser genom denna upphandling teckna ramavtal med leverantörer som avropas enligt rangordning. Upphandlingen avser utförande av löpande arbete gällande Elarbeten i köparens fastigheter, eller där kommunen bedriver verksamhet samt i de fastigheter där kommunen har kunder/brukare. Köparen äger/förvaltar fastigheter som har verksamhet inom bla. bostäder, administration, undervisning, omsorg, teknisk verksamhet, vattenverk, avloppsreningsverk samt kultur- och fritidsverksamhet. Samtliga byggnader finns inom Filipstads kommun. Arbetet kommer att till ca 80% att utföras inom Filipstads tätort, resterande ca 20% utförs i ytterområden som tex Lesjöfors, Nykroppa eller Brattfors. Kommunens fastighetsbestånd är på ca kvadratmeter och består i huvudsak av fastigheter inrymmande skolor, daghem, äldreboende, fritid, industri och förvaltningslokaler. Fastighetsenheten förvaltar åt Stiftelsen Filipstadsbostäder 651 lägenheter på totalt ca kvadratmeter samt lokaler på ca kvadratmeter. 1.2 Avtalsperiod Avtalet beräknas gälla från till med rätt till 1 plus 1 års förlängning. Om förlängningsklausulen utnyttjas skall detta meddelas av kommunen skriftligen senast 3 månader före avtalstidens utgång. Sker ej detta upphör avtalet automatiskt. Vid eventuell förlängning upphör avtalet automatiskt att gälla vid förlängningsperiodens slut. 1.3 Beräknad årsvolym 2014 års volym på både material och arbete uppgick till ca för både Filipstads kommun och Stiftelsen Filipstadsbostäder. 1.4 Förbehåll Eftersom volymen kan variera från olika år skall angiven summa ses som en vägledning då köparen ej garanterar några volymer. Entreprenören förbinder sig att leverera det verkliga behovet. Beställaren förbehåller sig rätten att antaga fler än en entreprenör/leverantör 1.5 Upphandlande enheter Filipstads kommun Inköpsenheten Box Filipstad 1

23 Diarienummer Datum Bilaga 1 Stiftelsen Filipstadsbostäder Box Filipstad 1.6 Beställarens ombud under upphandlingstiden Upphandlingstekniska frågor: Helena Sköld Lövgren Telefon Mobil Annica Lundqvist Telefon Upphandlingsform Denna upphandling genomförs som öppet förfarande enligt Lagen om offentlig upphandling,( LOU). Anbudsgivare skall beakta förfrågningsunderlagets frågor, vad som skall styrkas genom bifogande av intyg eller motsvarande samt tekniska och kommersiella krav. 2 Anbud 2.1 Anbudets form och innehåll Anbud skall vara skriftligt och till alla delar på svenska. Anbud med samtliga bilagor skall lämnas i ett originalexemplar. Anbudet skall följa förfrågningsunderlagets struktur och redovisa efterfrågade uppgifter för att granskning och utvärdering av anbuden skall kunna ske på ett effektivt och rättvisande sätt. Anbud avgivet utan angivna förutsättningar kan komma att förkastas. Reservationer mot förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kommer ej att accepteras. 2.2 Anbudstidens utgång Anbud skall vara Filipstads kommun tillhanda senast på nedan angiven adress. Anbud skall läggas i förseglat omslag/kuvert som märks väl med Elarbeten Anbud skickas elektroniskt via Visma TendSign eller till : Filipstads kommun Inköpsenheten Box FILIPSTAD 2

24 2.3 Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande i 90 dagar från anbudstidens utgång. Diarienummer Datum Bilaga Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att ansvarig handläggare kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från anbudsgivarna med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och innehåll. Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering skall vara upphandlande enhet tillhanda senast 7 dagar innan anbudstidens utgång. Om förfrågningsunderlaget behöver förtydligas/kompletteras med anledning av inkomna frågor till den upphandlande enheten eller av någon annan anledning, lämnas skriftligt förtydligande/komplettering till alla som begärt förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från ansvarig handläggare. Anbudsgivare som inte beställt förfrågningsunderlaget direkt från den upphandlande enheten måste själv kontrollera om några kompletteringar har distribuerats. Frågor ställs via Visma TendSign eller till: Filipstads Kommun Inköpsenheten Box Filipstad 2.5 Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas på Filipstads kommunhus snarast efter anbudstidens utgång. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär, kan en representant utsedd av Handelskammare, på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppnandet av anbuden. Detta skall anmälas till Inköpsenheten senast en vecka innan anbudstidens utgång. 2.6 Sekretess Fullständig sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen till dess att tilldelningsbeslutet offentliggörs. Därefter blir anbuden och övriga dokument normalt offentliga handlingar. Undantag kan göras i två fall: om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs om det av särskild anledning kan antas att enskild som trätt i affärsförbindelse med Filipstads kommun lider skada om uppgift om affärs- eller driftsförhållanden röjs. 3

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter. Allmän orientering Beställare är, Märsta, Märsta Omfattning Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och transportera bort hushållsavfall. Entreprenaden omfattar hela

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Örnsköldsvik Kommun upphandlar - Service på hissar och rulltrappor -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Allmänna uppgifter upphandlar - -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1.1 Upphandlande myndighet och enheter Örnsköldsviks kommun, 212000-2445 Nygatan 16 891 88 Örnsköldsvik Handläggare:

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 6 maj 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 11 maj 2015 kl 13.30 Sammanträdet inleds med en presentation av Va-

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6

Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 Administrativa föreskrifter markentreprenad, MÖ Fiber Sida 1 av 6 AF-beskrivning För entreprenaden gäller Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan

Dals-Eds Kommun - Upphandling Evenemangstjänster. Inbjudan 11-14 1. Allmän Information Inbjudan Dals-Eds kommun kommunstyrelsen upphandlar under förutsättning av nödvändiga beslut fattas anordnande av evenemang för att öka kommunens attraktionskraft. Upphandlande

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9

Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 1/6 Förfrågan Arkitekt Kv Enen 8 & 9 2013-03-08 1. INLEDNING Denna förfrågan avser projektering av Arkitekthandlingar. Som option kan även uppdraget utökas och komma att omfatta upphandling och samordning

Läs mer

Upphandling av snöröjning och halkbekämpning

Upphandling av snöröjning och halkbekämpning Conny Carlsson, 0531-52 61 67 conny.carlsson@bengtsfors.se 1(7) Upphandling av snöröjning och halkbekämpning Bengtsfors kommun, tekniska kontoret, inbjuder Er härmed att lämna anbud på snöröjning och halkbekämpning

Läs mer

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring

Ansökningsinbjudan. för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring Ansökningsinbjudan för upphandling av tjänster inom kommunikation och marknadsföring 1 1 Om Compare 1.1 Allmänt Compare är en stiftelse som stiftades år 2000. Vi är ett kluster på närmare 100 IT-företag

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område.

Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma att handlas upp separat per område. Förfrågningsunderlag 09-02-26 PM 1 Skötsel av Utemiljö Ändringar mot förfrågningsunderlag daterat 2009-02-09 Komplettering av UF3.31 Priser på vinterarbeten och renhållning kan lämnas separat och kan komma

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 7 december 2015 kl 13.30

Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 7 december 2015 kl 13.30 Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Teknikutskott 2 december 2015 Tid och plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum för sammanträde Måndag 7 december 2015 kl 13.30 Christer Fallgren, Filipstads Energinät

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND

ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND ANBUDSFÖRFRÅGAN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLLSARBETEN ARKÖSUND 2013-04-25 Norrköping Kommun inbjuder Er härmed att som totalentreprenör lämna anbud på skötsel och underhållsarbeten vid hamnområde i Arkösund. Ett

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Etablering och drift av återvinningscentral i Stockholms stad 1 (6) Förhandlad upphandling Etablering och drift av återvinningscentral

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter.

Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Upphandling av ramavtal avseende lastbilstransporter. Välkommen att lämna anbud i ovanstående upphandling avseende lastbilstransporter. Anbud skall ha lämnats senast måndagen den 9 januari 2012. Märk anbudet

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ålands hälso- och sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård BLAD NR 1 (5) ANBUDSFÖRFRÅGAN OCH ENTREPRENADPROGRAM. inbegär av Er kostnadsanbud över de entreprenadåtagande som ingår i detta program och bifogade handlingar. Byggnadsobjekt: Byggherre/beställare: Byggplats:

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer