Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning"

Transkript

1

2 Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora krav på flexibilitet och prestigelös samverkan för att vara framgångsrik.vår ambition är att ta ansvar för vår del av arbetet och vara en resurs i våra kunders affärer. Det är med stor glädje jag kan konstatera att så många tagit tillfället i akt att visa upp sig tillsammans med oss. Hälsningar Jan-Olof Eriksson Innehåll Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Sid 15 Några ord från vår vd Välkommen till SÖRAB! Återvinningsplattan Deponering Avfall är bränsle Ekoparken Gas Farligt avfall från småföretag Aska och slagg Förorenad jord Kompostering Återvinningscentraler Gemensam avfallsplanering Vill du veta mer? 2 Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Wheel-Cut i Sverige AB Aska by Sorunda Tel /

3 Välkommen till SÖRAB! SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB, är ett regionalt återvinnings- och avfallsbehandlingsföretag ägt av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Bolaget har givits uppdraget att svara för ägarkommunernas behandlingsansvar exklusive Stockholm. SÖRAB erbjuder också industrier och andra verksamheter sortering, återvinning och behandling av deras avfall. Bolaget har sedan 1995 en modern deponi och behandlingsanläggning i Löt -Vallentuna och en återvinningsanläggning och nedlagd deponi i Hagby- Täby. Omlastningsanläggningar finns i Hagby- Täby och Smedby-Upplands Väsby. Återvinningscentraler finns i Hagby-Täby, Löt- Vallentuna, Smedby-Upplands Väsby, Görväln- Järfälla, Stockby-Lidingö och Brotorp-Sundbyberg. Därutöver finns en separat mottagning av trädgårdsavfall i Södergarn-Lidingö. Du är välkommen att besöka våra anläggningar. Öppettider och information om avfall och återvinning hittar du på vår hemsida 3

4 Återvinningsplattan Sortering av avfallet sker med plockmaskiner. Lasskontrollant finns på plats för att säkerställa att inget farligt avfall eller elektronik finns blandat i levererat material. På vår återvinningsplatta har vi kapacitet att ta emot och behandla ton per år. Hit kommer industriavfall, bygg- och rivningsavfall liksom grovavfall.vi behandlar både försorterat och osorterat material. Brännbart material sönderdelas inför leverans till olika energianläggningar i en kross. Genom den här verksamheten kan ca 129 GWh utvinnas ur avfallet.vi tar också emot metaller separat eller sorterar ut. De skickas vidare till fragmenteringsanläggningar för att sedan kunna användas som ny råvara. På plattan finns också plats för mellanlagring av olika typer av material som ska återvinnas. Verksamheten på återvinningsplattan bedrivs sedan flera år i samarbete med entreprenör. 4 Slamsugning fett, olja, slam m.m. Torrsugning av singel sten m.m. Högtrycksspolning-avloppsstopp Oljetankrengöring med besiktning Sortering avfall med kemister Hämtning oljor och farligt avfall Uthyrning avlopps-, olje- och vattentankar. Tel Fax

5 Deponering En deponi kallades förr tipp. Idag är det en väl övervakad och kontrollerad verksamhet som kräver stor kunskap. Sedan 2002 är det inte längre tillåtet att deponera utsorterat brännbart material och 2005 inte längre tillåtet att deponera organiskt avfall. På Löt i Vallentuna har vi på SÖRAB en modern deponi, som togs i bruk Deponering sker i olika celler beroende på de olika miljöpåverkande egenskaperna som avfallet har. När avfall deponeras bildas lakvatten. Det samlas upp, och vatten från olika delar kan kontrolleras separat. Lötområdet är 320 ha stort, och säkerställer att vi för lång tid framåt har ett utrymme där vi kan deponera sådant avfall som inte kan återvinnas. Lötanläggningen Lakvatten från anläggningen renas i lokal reningsanläggning som bygger på naturliga processer. I olika dammar renas vattnet och finputsas sen i ett överstrilningsområde i ett intilliggande skogsområde. Allt påverkat vatten från Lötområdet samlas sedan i ett gemensamt dike där vattnet släpps ut efter att det kontrollerats innehålla uppsatta villkor. Recipient för vattnet är sjön Jälnan. En lakvattenkaraktärisering och -undersökning av recipienten år 2002 visar att lakvattnet inte innehåller sådana föroreningar som recipienten inte kan tåla och att givna tillståndsgränser hålls. 5 DET KOMPLETTA MILJÖSERVICEFÖRETAGET I LITET OCH TREVLIGT FORMAT! Herresta Gränd Bandhagen Tel Fax E-post:

6 Avfall är bränsle I fjärrvärmeanläggningar kan hushållens avfall komma till nytta som bränsle. Omlastning av avfall för rationellare transporter sker i SÖRABs omlastningsstationer på Hagby i Täby och Smedby i Upplands Väsby. En stor del av återvinningen av avfall är utvinning av den energi som finns i avfallet. SÖRAB utvinner årligen 458 GWh (motsvarar ca villor per år) ur olika typer av avfall.avfallet från de hushåll, som finns i SÖRAB-regionen, omvandlas till fjärrvärme i anläggningar i såväl Stockholm som Uppsala. För att minimera påverkan på miljön arbetar SÖRAB med att optimera transporterna.vi ställer stora krav på den som hjälper oss med våra transporter såväl miljömässigt som beträffande flexibilitet och service.vi har två omlastningsstationer där avfall kan omlastas för att minimera antalet bilar som ska transportera avfallet. Under vissa perioder sker underhåll av pannorna i energianläggningarna. Under dessa veckor balas avfallet för att kunna lagras tills det finns kapaciteten att ta emot det. Det kan innebära att balar kan behöva lagras, vilket vi har kapacitet för på Löt. Balat hushållsavfall är bränslelager till kommande eldningssäsong. 6

7 Ekoparken År 2003 invigde vi vår Ekopark som är en del av Hagbyområdet och som skiljs av från övrig verksamhet genom en träpallisad. Ekoparken är ett samarbete mellan oss på SÖRAB och många engagerade och miljöintresserade människor. Tillsammans med ornitologer och en landskapsarkitekt har vi skapat en park med dammar och vattenfall för rening av lakvatten.vi planterar för att erbjuda fåglar en plats att rasta på samtidigt som vi erbjuder människor en plats för rekreation och exkursion. Vi har ansträngt oss så att parken ska smälta in i omgivande natur. Vi har återlämnat Hagbytippen till växterna, djuren och de naturälskande människorna. 7 I dag värnar vi alla om vår miljö och skapar förutsättningar för en trygg och säker framtid genom att bevara våra resurser. Securitas värnar om människor och egendom. Vi koncentrerar våra resurser på att skapa en trygg och säker framtid för vår nästa generation. Du hittar oss i Kista på telefon Besök oss även på

8 Gas Gasen leds i en 7 kilometer lång ledning från den gamla deponin på Hagby till Täby centrum. När avfall bryts ner i en deponi alstras gas. Den består till stor del av metangas och kallas ofta biogas. Gasen kan användas som bränsle. Den är miljövänlig och s k förnyelsebar energi. SÖRAB har utvunnit gas i Hagbytippen sedan Gasen levereras till Täby centrum där den används i två panncentraler för uppvärmning av bostäder och lokaler. Under flera år har också försök med att forcera nedbrytningen pågått på Hagby. På den nya deponin i Löt finns redan från början särskilda celler där avfall som innehåller stora mängder lätt nedbrytbart material hanteras separat. Gas från Löt nyttjas bl a av det närliggande serviceområdet Roslagsstoppet och inom avfallsanläggningen. Under de perioder som gas produceras med överskott bränns gasen i en fackla.anledningen är att metangas är en växthusgas med en negativ miljöpåverkan som är 25 gånger värre än koldioxid om den får läcka ut utan att brännas. 8

9 Farligt avfall från småföretag På Hagby återvinningsanläggning finns en särskild mottagning av farligt avfall från småföretag. Här finns kemister som några dagar i veckan kan hjälpa till med sortering och klassificering. SÖRAB anlitar extern experthjälp för hanteringen på Hagby liksom skötsel av miljöstationerna på våra återvinningscentraler. På Hagby har SÖRAB kapacitet att ta emot ton farligt avfall per år exklusive elektronikskrot. Det är särskilt viktigt att farligt avfall aldrig blandas med annat avfall. Det finns också en mängd regler som gäller såväl vid transport liksom hantering av det farliga avfallet. Mer information om farligt avfall finns på vår hemsida under avsnittet För företag. Det farliga avfallet kräver behandling i särskilda anläggningar. En stor del av avfallet behandlas i Norrtorp i Närke, där en stor behandlingsanläggning finns. Delar av avfallet kan också behandlas genom t ex förbränning i vanliga fjärrvärmeanläggningar. Med den nya mottagningsanläggningen och mellanlagret välkomnar SÖRAB småföretagare som vill ta hand om sitt farliga avfall på ett miljöriktigt sätt. Farligt avfall är t ex : Spillolja Färgrester Lösningsmedel Kvicksilveravfall Lim Men också Kyl- och frysskåp Elektronik Glödlampor Lysrör Lågenergilampor Överblivna mediciner ska lämnas till Apoteken vilka också tar emot sprutor placerade i en Safeclip. 9 Inte bara skrot! Som återvinningsföretag har Stena Gotthard en nyckelroll när det gäller att ta ansvar för miljön. Därför investerar vi kontinuerligt för en ökad effektivitet, en förbättrad arbetsmiljö och en miljöanpassad verksamhet. HELHETSLÖSNING Inom konceptet Deponifri Industri kan vi erbjuda er en enkel och trygg helhetslösning på ert företags avfallshantering. Slå oss gärna en signal så berättar vi mer. Välkommen till Stena! SOLNA Besöksadress Stena Gotthard Magasinsvägen 5 Box 504, Solna Telefon

10 Aska och slagg Cementblandningsstationen under uppförande Från och med 2004 tar SÖRAB emot aska från avfallsförbränning för solidifiering och deponering.askan, som innehåller farliga ämnen, blandas med cement som deponeras och bildar en hård kropp. Det förhindrar effektivt utläckage av farliga ämnen, och med celldeponeringstekniken som används på Löt så kan lakvattnet fortlöpande hållas under kontroll. SÖRAB tar också emot slagg från avfallsförbränningsanläggningen. Slaggen bildas i botten av pannan medan askan är det stoft som fångas i rökgasreningsfiltren. Från slaggen sorteras metaller, vilka kan återvinnas. Övrigt material kan användas för vallbyggnad, täckning eller som annat konstruktionsmaterial. Slaggen är dock salt, och ett utvecklingsarbete pågår för att ta hand om det salta vattnet så att det inte negativt påverkar recipienten. Slagg från avfallsförbränning där SÖRAB bedriver utvecklingsarbete tillsammans med KTH för att bl.a hantera problemet med salter från materialet. 10 Allt inom transport & anläggning Schaktbilar Kranbilar Maskiner Maskintransporter Containrar Budbilar Bodtransporter Flistransporter

11 Förorenad jord På Lötanläggningen tar SÖRAB emot förorenad jord för behandling. De flesta typer av jord som ska genomgå biologisk behandling eller jordtvätt kan tas emot. SÖRAB har också tillstånd till termisk förbränning. Behandlingen sker på särskilda täta ytor där lakvattnet samlas upp för förbehandling innan det leds till Lötanläggningens gemensamma reningsanläggning. Hanteringen sker i samarbete med olika entreprenörer som är specialister på sådan behandling. SÖRAB har tillstånd att ta emot ton per år och ton blästersand. Nedbrytning av föroreningar sker genom biologisk behandling med lufttillförsel och täckning under dukar för att undvika att föroreningar avgår till luft

12 Kompostering Foto Paragon Bildbyrå Mottagning av trädgårdsavfall sker på Hagby men även i större skala på Görvälns återvinningsanläggning i Järfälla och på Södergarn på Lidingö. I mindre skala finns mottagning via containrar på alla SÖRABs återvinningscentraler. SÖRABs jordgubbe och kompostmästare Hans Lundqvist På Hagby återvinningsanläggning sker kompostering av trädgårdsavfall. De finare delarna tas till kompostering medan grövre grenar flisas och säljs som biobränsle. Komposteringen sker i höga strängar, vilka vänds för att föra till syre. När nedbrytningen är klar har materialet brutits ner till Hagbymull. Mullen säljs dels oblandad som jordförbättringsmedel och dels blandad som planteringsjord och anläggningsjord ton trädgårdsavfall komposteras per år på Hagby. Lakvattnet från komposteringsplattan samlas upp och avleds till återvinningsanläggningens och deponins vattenbehandlingssystem. Komposten syresätts genom vändning för att få en god nedbrytning. 12 Levererar jord, grus och kross. Transporter, entreprenadmaskiner. Sopcontainers, högtrycksspolning m.m. Kostnadseffektiva logistiklösningar JORD GRUS MAKADAM SINGEL SAND LASTBILCENTRALEN DANDERYD-KEDJAN AB Box 2001, TÄBY Tel: JORD & GRUS Mobil Fax

13 Återvinningscentraler Det bästa sättet för att få en hög återvinning av grovavfall är att låta hushållen själva få sortera dem på en återvinningscentral.av de mer än ton som SÖRAB samlar på sina 6 återvinningscentraler återvinns mer än 80 procent. SÖRABs största återvinningscentral ligger på Hagby i Täby. Den nyaste finns i Smedby i Upplands Väsby. Övriga stationer finns i Brotorp i Sundbyberg, Stockby på Lidingö, Görväln i Järfälla och på Löt i Vallentuna. Hushåll från SÖRAB-kommunerna är välkomna att besöka valfri anläggning, och anläggningarna har öppet olika tider fördelade på 7 dagar i veckan. Öppettider och vägbeskrivningar finns på SÖRABs hemsida Även småföretagare är välkomna att besöka våra återvinningscentraler, men som för alla hushåll gäller det att själv sortera sitt avfall. Det finns också begränsningar på hur stora bilar som tas emot på anläggningarna. SÖRAB undersöker med jämna mellanrum vad besökarna tycker om återvinningscentralerna och dess service. Det visar att anläggningarna är mycket uppskattade och populära. För hushållen är kostnaden för centralerna inkluderad i den vanliga sophämtningsavgiften medan företagare som nyttjar stationerna betalar genom att köpa klippkort. Återvinningscentralerna är populära. Under en timme kan det vid vissa tidpunkter vara upp mot 130 besökare på en anläggning. 13 Box 1 Vargmötesvägen Vallentuna Mobil:

14 Gemensam avfallsplanering SÖRAB-kommunerna har arbetat med gemensam avfallsplanering sedan SÖRAB ägs av 10 kommuner och har till uppgift att ta hand om avfallet från nio av dem (Stockholm har egna behandlingsresurser).varje kommun handlar själv upp den entreprenör som ska samla avfallet i kommunen. SÖRAB tar hand om resten. För att kunna avgöra vilka behandlingsresurser som erfordras krävs en samordning. Det betyder inte att var och en av SÖRAB-kommunerna har en likadan avfallshantering. Det finns plats för olikheter. Men huvuddragen och grundinställningen till hur avfallet ska samlas in, hanteras och behandlas i vår region har vi dragit upp tillsammans och lagt fast i SÖRABs avfallsplan. En viktig del av samarbetet mellan SÖRAB-kommunerna sker i kontaktmannagruppen där tjänstemännen i ägarkommunerna samarbetar med personal från SÖRAB. Här är kontaktmannagruppen i färd med att analysera ett lass med avfall. Plockanalyser på avfall görs årligen av SÖRAB. Den gemensamma avfallsplanen för regionen som nu gäller avser åren En kontrollstation har gjorts under 2003/04 för att bekräfta att vi är på rätt väg och för att lägga fast aktuella delmål för den närmaste 3-4 års perioden. De övergripande målen för hela perioden är: 1. Inget farligt avfall ska blandas med annat avfall utan allt farligt avfall ska behandlas separat. Olika typer av farligt avfall ska hållas isär. 2. All hantering av avfall ska ske med minsta påverkan på miljön. 3. Avfall bör deponeras endast om det inte finns några andra sätt att behandla avfallet. 4. Kunskaperna om vad som händer med avfallet ska öka. Detta innebär att alla medborgares ansvar för avfallshanteringen ökar. 5. Gamla avfallsupplag ska kartläggas och deras eventuella miljörisker ska bedömas. I de fall där det finns risk för skador på miljön ska upplagen saneras. 14 Volymbilar Specialité: Bränslekross och returflis till kraftvärmeverk AR-Transport AB Genvägen, Solhaga Tel Mobil

15 Vill du veta mer? Surfa in på vår hemsida: Eller besök och SÖRAB (Söderhalls Renhållningsverk AB) Box VALLENTUNA Telefon växel: Fax: e-post: Delmål fram till år 2007 är: Öka mängden insamlat farligt avfall (s.k. övrigt farligt avfall) från hushållen till i genomsnitt 3 kg/inv. Öka antalet företag som har en säkerställd hantering av sitt farliga avfall. Öka mängden försorterat/källsorterat verksamhetsavfall och bygg- och rivningsavfall med minst 10%. Identifiera fler avfallstyper som på grund av farlighet eller negativ miljöpåverkan bör hanteras separat. Minska miljöpåverkan av förbränningsrester från SÖRAB-regionens avfall. Allt brännbart grovavfall från hushållen och brännbart industriavfall ska nyttjas som bränsle. Minska mängden obrännbart avfall i hushållens brännbara avfall med 25%. Ökad andel hushållsavfall till materialåtervinning med 2%. Öka invånarnas kunskap om hur avfallets negativa miljöpåverkan kan minska med 10%. Åtgärdsplaner, med prioritering och tidsplan för eventuella åtgärder, för miljösäkring av gamla deponier samt anpassning till nya regler för Löt avfallsanläggning ska vara upprättade. Berzén Tommy Berzén Solglänta Rimbo Bygg och försäljnings AB Specialitet: Prefabricerade småhus Om- och tillbyggnader tel: mob: VI BALAR PÅ UPPDRAG 15 Miljöpress i Nossebro AB Tillverkar lastväxlarflak och sopcontainers Bengt Låångs Industrier AB Dammsjöstigen Gävle Telefon Telefax Vi ansvarar för omlastningsstationen för hushållssopor på Hagby. Utför även transporter och arbeten med små entreprenadmaskiner. Björkbacken, Sälna, Rosersberg Tel , Fax ,

16 Utgivare, redaktion och annonser: JS GRUPPEN AB, Stausholm Verksamhetsprofil Tryckt på officiellt godkänt miljövänligt papper Tryckfärgerna är baserade på vegetabiliska oljor

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder

RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012. Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS MILJÖREDOVISNING 2012 Miljöåret i siffror, ord och bilder RAGN-SELLS VERKSAMHETSLÄNDER Norge Sverige Estland Danmark Lettland Polen Inledning 3 Mot ett miljöföretag i världsklass Transporter,

Läs mer

SÖRAB 2013 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Fem löftesrika områden och hur vi uppfyller dem.

SÖRAB 2013 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Fem löftesrika områden och hur vi uppfyller dem. SÖRAB 2013 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Fem löftesrika områden och hur vi uppfyller dem. Fem perspektiv som har sina olika förutsät Och en som ska få ihop det. Årets

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull GärstadANLÄGGNINGEN ENERGI UR AVFALL FÖR MILJÖNS SKULL Så gick det till 1954 Den första fjärrvärmeleveransen skedde i Linköpings kommun. Anslutningen till fjärrvärmenätet ökade i slutet av 50-talet och

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Kliv in i kretsloppet

Kliv in i kretsloppet Kliv in i kretsloppet I dag lever vi mitt i ett väloljat återvinningsmaskineri. Och vi är alla lika viktiga kuggar. Varje gång du eller jag lämnar en glasflaska till återvinning snurrar kretsloppet ett

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer