Öppna för informationsentreprenörerna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna för informationsentreprenörerna!"

Transkript

1 romemoria Öppna för informationsentreprenörerna! Vidareutnyttjande av offentlig information I korthet: Stockholms Handelskammare konstaterar att Sverige inte infört direktivet om vidareutnyttjande av offentlig sektors information på ett tillfredsställande sätt och att risken är betydande för att myndigheter konkurrerar ut privata entreprenörer på vad som borde vara ett prioriterat tillväxtområde. Handelskammaren föreslår en utredning på området med direktiv att särskilt fokusera på tillväxtpotentialen. Statliga verk och myndigheter bör avveckla/privatisera egen verksamhet och aktivt bidra till privat verksamhet där så är möjligt.

2 2 (8) Information i offentlig sektor tillväxt och konkurrens Bakgrund E-förvaltningen och tillväxten Stockholms Handelskammare har arbetat för att utvecklingen av e-förvaltningen skall ske på villkor som gör det möjligt, enkelt och kostnadseffektivt för näringslivet att kommunicera och arbeta med offentlig sektor. Handelskammaren har också upprepade gånger pekat på de möjligheter till tillväxtfrämjande åtgärder som utvecklingen av en e-förvaltning ger upphov till. I frågor som elektroniska räkenskaper och elektronisk upphandling har Handelskammaren agerat för att skapa klarhet och tydlighet i regelverk och införande. I stort kan sägas att arbetet med ny teknik inom förvaltningen gör det möjligt att modernisera och effektivisera arbetet. Men det blir också möjligt att öppna upp ett gränssnitt för entreprenörskap där företag kan erbjuda nya tjänster till följd av att myndigheter digitaliserar information, använder elektronisk kommunikation eller annars moderniseras. E-förvaltningen kan med andra ord skapa nya arbetstillfällen, nya företag och affärsmodeller. En sådan utveckling är bara möjlig om strategiska beslut inom förvaltningen medvetet styrs mot öppenhet och tillgänglighet för nya och gamla entreprenörer. Ett område där detta blir särskilt tydligt är återanvändningen av offentlig information. I Sverige har vi en lång tradition med företag som arbetar med vidareförädling av offentlig information, särskilt inom rättsinformationens område. Det är en tradition som vi bör kunna bygga vidare på för att utveckla en livskraftig företagssektor. Det finns också möjligheter att en sådan sektor skulle kunna bli en kraftfull exportör av kunskap om återanvändning och tjänsteutveckling inom EU i helhet, eftersom den svenska situationen är unik. I dag finns två typer av problem på området. För det första är det oklart exakt hur regleringen på området behöver se ut. För det andra behövs en insats för att undervisa och utveckla öppenheten på myndigheter. Särskilt de myndigheter som själva arbetar med informationsförsäljning på en redan konkurrensutsatt eller potentiellt konkurrensutsatt marknad måste bevakas så att de inte snedvrider konkurrensen eller i värsta fall tränger undan det privata näringslivet. I denna rapport görs en sammanställning av de problem och möjligheter som finns i dag. Vi lyfter också fram en fallstudie där ett av Handelskammarens medlemsföretag redovisar vilka problem de haft med en myndighet när det gäller just detta och hur den myndigheten i dag agerat på ett sätt som väsentligt försvårat företagets fortsatta utveckling. Europeisk lagstiftning Frågan om återanvändning av offentlig information är komplicerad ur ett Europeiska perspektiv, eftersom det saknas enhetliga regler för offentlighet i den Europeiska Unionen. Av just detta skäl har EU-kommissionen tagit fram ett särskilt direktiv på området. Detta direktiv, direktiv 2003/98/EC om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn 1, har införts i svensk rätt 2 och en vägledning har utformats av Verket för förvaltningsutveckling. 3 Vägledningen är 1 Se 2 Vad gäller införandet har man ansett att den svenska offentlighetsprincipen och därvid häftande regler täcker in de krav som finns i direktivet.

3 3 (8) heltäckande och går igenom de regler i PSI-direktivet som myndigheter särskilt har att tillämpa. Däremot diskuteras inte sanktioner eller möjligheter för företag som upplever att en myndighet inte följer exempelvis likabehandlingsprincipen i direktivet. För företag som vill kommersialisera offentlig information innehåller direktivet flera viktiga regler: Öppenhetskrav. I artikel 7 i direktivet finns en omfattande öppenhetsregel som lyder: Alla tillämpliga villkor och standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter skall fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och lämpligt, skall detta ske på elektronisk väg. På begäran skall den offentliga myndigheten ange beräkningsgrunden för de offentliggjorda avgifterna. Den berörda offentliga myndigheten skall också ange vilka faktorer som kommer att beaktas vid beräkningen av avgifter för avvikande fall. Offentliga myndigheter skall säkerställa att personer som har begärt att få vidareutnyttja handlingar informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Alla myndigheter är alltså skyldiga att både berätta hur man gör för att få tillgång till ett material och vilka grunder för avgiftsberäkning som föreligger. Dessutom skall den som nekas få information om vilka möjligheter som finns att överklaga beslut. Förfaranderegler. Direktivets fjärde artikel innehåller också tydliga regler för förfarandet vid ett företags förfrågningar om att få använda informationen. o För det första skall myndigheten försöka gå företaget till mötes så snabbt och effektivt som möjligt: Offentliga myndigheter skall, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar. Notera att myndigheten har att lämna motsvarande en licensoffert för informationen om den inte kan lämnas ut gratis. 4 o För det andra skall det ske skyndsamt: Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar skall offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall skall sökanden inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den. 5 o För det tredje skall myndigheten upplysa om vilka rättsliga möjligheter att överklaga som står till buds för de företag som nekas tillgång. Likabehandling. Likabehandlingsreglerna i artikel 10 är koncisa och syftar till att myndigheter inte skall diskriminera vissa aktörer: Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av handlingar skall vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Vidare: Om handlingar vidareutnyttjas av en offentlig myndighet som utgångsmaterial för dess kommersiella verksamhet, som inte ryms inom myndighetens 3 Se Vägledning: Myndigheters tillämpning av PSI-direktivet (2006/25) tillgänglig på 01%20Myndigheters%20till%C3%A4mpning%20av%20PSI-direktivet.pdf [ ] 4 A.a.s 12 5 A.a.s 12

4 4 (8) offentliga verksamhet, skall samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för den verksamheten som för andra användare. Rättvis konkurrens. Myndigheten får inte sluta exklusiva avtal, om det inte kan visas att dessa exklusiva avtal har ett allmänt intresse. 6 Därtill finns också definitioner och andra regler i direktivet som syftar till att öppna upp vidareutnyttjandet av offentlig information. Direktivet har visat sig svårt att genomföra. I december 2006 drog EU-kommissionen fem länder inför EG-domstolen för att de ännu ej infört direktivet. 7 Offentlig information en jättemarknad Marknaden för offentlig information bedöms vara mycket stor. I en av EU-kommissionen bedömd studie beräknas den till mellan 10 och 48 miljarder euro. 8 I Storbritannien bedömer Office of Fair Trade att marknaden är ungefär 400 miljoner pund i dag, men att den minst skulle kunna fördubblas om myndigheterna öppnade upp informationstillgången mer. 9 Även i Sverige finns förstås stor potential för denna sektor, inte minst vad gäller kvalificerade arbetstillfällen och eventuellt kunskapsexport. Risker Myndigheternas roll oklar En av de stora riskerna med utvecklingen av e-förvaltningen när det gäller informationsförsäljning är att myndigheter och andra enheter i förvaltningen tar en alltför kommersiell roll. Myndigheternas roll bör inskränka sig till att i första hand se till att informationen är tillgänglig och att den finns i obearbetad form. 10 Bearbetning, vidareutnyttjande och förädling bör i möjligaste mån lämnas över till den privata sektorn. Office of Fair Trade diskuterar i sin brett upplagda rapport om offentlig sektors information huruvida myndigheter bör förbjudas att sälja information. De menar att det sannolikt blir svårt, inte minst för att det fortfarande är så att informationsförsäljning representerar ett täckningsbidrag till myndighetens verksamhet. Det finns emellertid svagheter i detta argument. Ur ett samhälleskonomiskt perspektiv kan ett ökat bidrag till en myndighet i utbyte mot ett förbud att sälja bearbetad information förmodligen ge effekter som sammantaget leder till mer tillväxt än om myndigheterna ger sig in på informationsförsäljningsmarknaden. Det finns också risker med prissättningen av informationen och utvecklingen av licensieringsstrategier. När en myndighet bedriver särskild informationsförsäljning bör den givetvis kunna redovisa tydligt vilka kostnader det medför och hur prissättningen av informationen sker till den egna verksamheten. Annars blir det inte möjligt att utvärdera huruvida likabehandlingsprincipen respekteras. 6 A.a.s 13 7 Spanien, Portugal, Luxemburg, Belgien och Österrike. 8 Se MEPSIR (2006) [ ] 9 Se The commercial use of public information (Dec 2006) D60-81D2-979B4BA8C9C7/0/oft861.pdf [ ] 10 I OFT:s rapport görs en användbar distinktion mellan bearbetad och obearbetad (refined and unrefined) information. Det är den som åsyftas här. Se OFT:s rapport s 54.

5 5 (8) Myndigheter som konkurrerar med företag är överhuvudtaget knappast en sund politik. Det som kan göras av den privata sektorn görs bättre och mer effektivt av denna och bör inte trängas undan av skattefinansierad verksamhet. Fallstudie: Genline Stockholms handelskammare har haft möjlighet att följa ett särskilt fall på nära håll. Detta fall är instruktivt och pekar på många av de olika problem som finns med vidareutnyttjande av offentlig information. Här redovisas fallet och de frågetecken som uppkommit i samband med det kort, i akt och mening att illustrera hur negativa konsekvenser detta kan ha för ett företag. Genline är ett företag som erbjuder information om släktförhållanden, särskilt till släktforskningsintresserade. 11 Företagets egen historia, berättad av dess VD är instruktiv: 12 Genline AB bildades för precis tio (10) år sedan efter det att idén fötts fyra år tidigare, d v s Då kom tre släktforskare boende i Norrland (Åre/Duved i Jämtland) på den idén att digitalisering och elektronisk nätverksdistribution av de historiska kyrkböckerna skulle öka tillgängligheten samt sänka kostnaden för slutanvändaren, t ex privatpersoner och bibliotek bildades så aktiebolaget Genline och en teknikfas inleddes där stora landvinningar gjordes, bl a uppfanns en ny skanner och ett sammanhållet produktionssystem som innefattade publicering på Internet med utnyttjande av kraftfull komprimering för snabbare och enklare kommunikation. Genline utvecklade under åren kontinuerligt sin idé och tecknade därför ett leveransavtal med Riksarkivet 1998/1999 och lade därefter löpande beställningar på mikrofilmerna över de historiska kyrkböckerna. Leveranserna kom igång under 1999 för att öka i omfång successivt ända fram till och med 2005 för att därefter avklinga under år 2006 eftersom det mesta då var levererat. Under 2006 har enstaka filmer levererats som restleveranser. Priset per mikrofilm var förhållandevis högt och förhandlingar har genomförts i två omgångar så att priset gått från 335 kr per film till 255 kr per film för att slutligen hamna på 150 kr per film. Detta senare pris framförhandlades under våren 2004 då avtal tecknades om leverans av samtliga s.k. mormonfilmer som sträcker sig från ca 1600 till ca 1897 och vissa församlingar ända in på 1900 talet. 13 Priset 150 kr kunde uppnås genom att mikrofilmerna förhyrdes i stället för att köpas, d v s efter skanning lämnas filmerna åter. Om film behöver lånas igen, ingår det i hyran enligt avtalet. Ett krav från B-byrån för att kunna hålla detta pris var att beställning lades på samtliga i serien ingående mormonfilmer så att B-byrån kunde planlägga produktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Parallellt med filmleveranserna planerade SVAR, i strid med Riksarkivets uppgifter, att digitalisera samma material som Genline köpt. Myndigheten avsåg alltså att med skattepengar erbjuda samma tjänst som det privata företaget. Detta kom till Genlines kännedom under våren 2002 varför anmälan gjordes till Länsstyrelsen i Västernorrland eftersom s.k. Mål1 pengar från EU verkade ligga till grund för finansieringen. Enligt källor Genline varit i kontakt med, lades projektet på is några år eftersom upplägget de facto verkade vara som anmälan antytt. En sammanfattning av läget kan göras i nedanstående punkter: Riksarkivet/SVAR kom på 90-talet fram till att en digitalisering inte skulle göras av de historiska kyrkböckerna. Detta ledde till att Genline bildades av släktforskare, jag tror det 11 Se webbplats på 12 Intervju och skriftväxling med VD Peter Wallenskog 13 Det rör sig om filmer som tagits fram av mormonerna och för vilka Riksarkivet enligt uppgift inte haft några produktionskostnader.

6 6 (8) var tre personer, för att i släktforskningens intresse med privata medel digitalisera de historiska kyrkböckerna. Riksarkivarie Erik Norberg (förre GD) bekräftade på Släktforskardagarna i Borlänge i augusti 2002, att Riksarkivet/SVAR inom överskådlig framtid inte skulle digitalisera de historiska kyrkböckerna. Riksarkivet/SVAR har sedan år 2000 tagit betalt sammanlagt ca 5 mkr för de mikrofilmer som Genline har digitaliserat, ett belopp som således kommit Riksarkivet/SVAR tillgodo. Denna kostnadspost har efter löner utgjort den största kostnadsposten för Genline. Riksarkivet/SVAR har nu ändrat uppfattning och bestämt sig för att prioritera en digitalisering av samma material som Genline och därmed konkurrera med Genline. Riksarkivet/SVAR anser sig inte behöva betala moms för sin med Genline konkurrerande tjänst. Dessutom verkar Riksarkivet/SVAR nu ha kommit till beslutet att över huvud taget inte leverera några fler mikrofilmer till Genline avseende åren efter Ett sådant beslut är ett direkt hinder för Genlines fortsatta utveckling som leverantör av digitaliserat material till släktforskarvärlden. Ett sådant beslut står också i strid med de besked som olika tjänstemän hos Riksarkivet/SVAR under årens lopp förmedlat till Genline då det ju stått helt klart att Genline avsett att komplettera och vidareutveckla databasen till sekretessgränsen. Till yttermera visso finns ett avtal tecknat i april 2004 som tydligt visar att samtliga s.k. mormonfilmer ska levereras till Genline. Genline har också fått stora mängder material från levererat under årens lopp varför beslutet är än märkligare. Genlines situation är alltså allvarlig. Men hur bör Riksarkivets beteende bedömas enligt de lagar och regler som gäller vidareutnyttjande av offentlig information? Det finns flera olika synpunkter att lyfta fram. Inledningsvis måste konstateras att det finns ett undantag i artikel 1 d och e i EG-direktivet som antyder att vissa typer av arkiv inte omfattas av reglerna: e) handlingar som finns hos utbildnings- och forskningsinstitutioner som skolor, universitet, arkiv, bibliotek och forskningsinrättningar, inklusive i förekommande fall organisationer som inrättats för överföring av forskningsresultat, f) handlingar som finns hos kulturinstitutioner som museer,bibliotek, arkiv, orkestrar, operahus, balettkårer och teatrar. Frågan är dock om dessa undantag verkligen gäller det nu aktuella fallet. När Riksarkivet själva valt att sälja bearbetad information till slutkund är det knappast möjligt att hävda undantag från det direktiv som direkt avser styra just detta och dessutom avser att se till att konkurrens på området inte snedvrids till myndigheters fördel. Det skulle innebära att arkiv som själva kommersiellt vidareutnyttjar offentlig information får en sorts särställning som knappast kan vara avsedd. Office of Fair Trade i Storbritannien lyfter tvärtom fram just släktforskningsdata som ett framgånbgsexempel för vidareutnyttjande av offentlig information. 14 Därefter kan konstateras att Riksarkivets vägran att leverera direkt kommer i konflikt både med förfarandereglerna och likabehandlingsprincipen. Det av riksarkivet begärda priset för mikrofilmerna kan också sättas i fråga eftersom det är oklart om man tillämpar samma prissättning 14 I rapporten Commercial use of public sector information (dec 2006) konstateras att 13 procent av alla engelska webbanvändare använder släktforskningsverktyg. Den privata företagsgrupp som tillhandahåller den förädlade informationen köptes nyligen upp för 120 miljoner pund och rättigheterna värderades till 3,3 miljoner pund. Se s 31.

7 7 (8) till den egna verksamheten. Om man inte gör det är det vare sig möjligt eller försvarligt att ta så mycket betalt av det privata företaget Genline. Här bör man beakta att Konkurrensverket nyligen uppmärksammade att det finns betydande konkurrensproblem i många av de fall där myndigheter ägnar sig åt affärsverksamhet. Konkurrensverket har rekommenderat tydligt att myndigheter särredovisar all verksamhet som sker på konkurrensutsatta marknader för att kunna bedöma de ekonomiska villkor och konsekvenser som denna marknad har. Särskilt oroar man sig för undanträngningseffekter. 15 Konkurrensverket skriver: Problemen är bl.a. följande. Myndighetens myndighetsuppgifter kan ge fördelar i den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten. Myndighetsuppgifterna kan också innebära ett övertag över konkurrenterna genom att de senare är beroende av myndighetens beslut som gäller det konkurrensutsatta området. Myndigheten kan subventionera uppdragsverksamheten med budgetmedel som avsatts för myndighetsuppgifterna, vilket förstärker nämnda övertag. Ett företag som bedriver verksamhet som finansieras i särskild ordning och därutöver saluför produkter på en konkurrensmarknad har fördelar med avseende på finansiering och affärsmässigt risktagande jämfört med konkurrenter vars hela verksamhet bedrivs i en konkurrensmiljö. Förtroendet för myndigheter som har både en tillsyns- och producentroll på samma område kan skadas. Nuvarande regelverk, exempelvis konkurrenslagstiftningen, och frivilliga lösningar har inte varit tillräckliga för att lösa problemen. Ett vanligt klagomål är att myndigheten tillämpar låga priser och att detta möjliggörs av att verksamheten subventioneras med skattemedel. Sådana subventioner snedvrider konkurrensen och motverkar etablering och tillväxt av företag. Av detta kan följa samhällsekonomiska förluster till nackdel för det allmänna och medborgarna eller konsumenterna. Här bör beaktas att den offentliga aktörens jämförelsevis låga risktagande med hänsyn till finansieringsförutsättningarna kan öka dennes benägenhet att tillämpa en prissättning som inte täcker kostnaderna för verksamheten inkl. givna avkastnings- eller förräntningskrav. Vidare konstaterar man behovet av särskild redovisning: Konkurrensverket har föreslagit att offentliga aktörer ska, med vissa undantag, särredovisa sin konkurrensutsatta verksamhet utöver de krav som följer av transparenslagen (2005:590) och offentliggöra resultatet i årsredovisningen. 16 Detta ökar genomlysningen av verksamheten vilket gör det lättare att upptäcka om denna subventioneras med allmänna medel. Detta tillämpas i dag inte av Riksarkivet, såvitt framgår av den senaste årsredovisningen. Företaget har valt att gå vidare med rättsliga åtgärder, och detta ärende kan bli ett viktigt pilotärende i utformningen av en svensk praxis för vidareutnyttjande av offentlig information. 15 Se Offentlig sektor konkurrens för ökad effektivitet och tillväxt Dnr 582/ Yttrande till näringsdepartementet den 22 augusti 2003 (dnr 570/2003) över betänkandet Införlivande av transparensdirektivet (SOU 2003:48)

8 8 (8) Policyslutsatser Stockholms Handelskammare menar att det krävs ett kraftfullt agerande på detta område för att säkerställa att tillväxtpotentialen i denna sektor inte går förlorad. Därför menar handelskammaren att följande åtgärder bör genomföras. Förbättra accessen till offentlig information. Stockholms Handelskammare anser att Verva eller annan myndighet som regeringen utser skall få i uppdrag att ta fram regler om hur myndigheter skall upprätta särskilda förteckningar över den obearbetade information som de har tillgänglig. Ta fram riktlinjer för myndigheters kommersiella vidarutnyttjande av information. När är det rimligt att en myndighet konkurrerar med privata företag och hur skall denna konkurrens se ut förutom att den uppenbarligen bör följa direktivets minimiregler? Stockholms Handelskammare anser att myndigheter endast i undantagsfall bör bedriva affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Genomför konkurrensverkets rekommendationer om särredovisning av all verksamhet som sker på konkurrensutsatta marknader. Detta är en essentiell del i att kunna utvärdera om likabehandlingsprincipen efterlevs. Redovisa myndigheternas samlade försäljning av information. Detta ger en bild av omfattningen i dag och gör det möjligt att beräkna undanträngningseffekter. Utred möjligheterna att privatisera de delar myndigheter som kommersiellt vidareutnyttjar information. Privatisering är ett alternativ till nedläggning. 17 Inför en hjälptjänst för företag med frågor om vidareutnyttjande av offentlig information. Verva eller annan myndighet bör kunna arrangera en hotline för de företag som upplever att de diskrimineras av myndigheter vid vidareutnyttjande av offentlig information. 17 En bra sammanfattning av privatiseringsmöjligheter och myndigheters kommersiella verksamhet finns i Statskontorets rapport 2005:19A [ ]

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet?

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet? Hur har Public Sector Information direktivet () påverkat Skatteverkets verksamhet? Den 24 november 2009 Lars Haglund Rättsavdelningen Skatteverket Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/48/EG av den

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Tomas Isenstam Innehåll Vad är och innebär PSI-lagen? Förhållandet till så kallad öppna data Riksarkivets nya föreskriftsrätt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting

Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-18 LS 1406-0753 Landstingsstyrelsen Motion 2014:12 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att bli ett skatteparadisfritt landsting Föredragande

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

och Värmdö Sammanfattning Hemställan

och Värmdö Sammanfattning Hemställan Förbud mot kommunala gym i Stockholm och Värmdö Sammanfattning Sveriges Riksdag beslutade hösten 2009 att ändra konkurrenslagen, i syfte att undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig sektor.

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008

YTTRANDE. EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 YTTRANDE Dnr 37/2008 Stockholm den 8 september 2008 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/2861/OFA/BO EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Sieps har ombetts yttra sig över betänkandet EU,

Läs mer

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-03-05 Diarienummer SCN-2015-0064 Socialnämnden Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 Förslag

Läs mer

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall

Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall KKV1015, v1.3, 2012-04-11 BESLUT 2013-03-13 Dnr 290/2012 1 (5) Växjö Energi Aktiebolag Box 497 351 06 Växjö Växjö Energi Aktiebolags ingående av avtal avseende byggnation av serverhall Beslut Konkurrensverket

Läs mer

(Dnr 3166-2001) Anmälan

(Dnr 3166-2001) Anmälan Riksarkivet har handlagt en begäran om kopia av en handling som en forskarförfrågan och debiterat avgift för uppdraget. Fråga om framställningen skulle ha handlagts enligt tryckfrihetsförordningens regelverk.

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser

89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 89 Redovisning enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa redovisningen enligt lag om insyn

Läs mer

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet

Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Finansdepartementet Enheten för Upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Regelförenkling för upphandlingar som inte ingår i upphandlingsdirektivet Vid möte på Finansdepartementet, Enheten för upphandlingsrätt,

Läs mer

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag

Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag Utveckling av Frivilliga avtal för energibolag och energitjänsteföretag En utveckling av till Energimyndighetens ER 2013:04 Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet Bakgrund Energimyndigheten

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13)

TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) TSG 2011-106 S2011/1259/RU REMISS 1(13) Socialdepartementet Remiss "Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se

Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Vad gör PTS för att driva på utvecklingen? David Troëng david.troeng@pts.se Viktiga aspekter för fortsatt bredbandsutbyggnad Tillgänglighet beroende av samhällets medverkan Konkurrensproblem Marknadens

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm

Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101 21 Stockholm KKV2023, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 402/2010 1 (6) Part Make Up Store AB, org. nr. 556437-6795, Kungsgatan 5, 111 43 Stockholm Ombud: Advokaten Andreas Hagen, Advokatfirman Inter, Box 87, 101

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet - Luleå KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 376/2010 1 (6) Lulebo AB, Lunet AB och Luleå kommun Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918 404 39 Göteborg Ifrågasatt konkurrensbegränsning

Läs mer

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut

Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Regler för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut Box 16050 103 21 Stockholm Besöksadress: Jakobs Torg 3 Tel: 08 555 100 50, Fax: 08 566 316 50, E-mail:arbitration@chamber.se

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het

Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het W Swedish Competition Authority Konkurrensbegränsande offentlig sälj verksam het Bredbandsbåten 29 september 2009 Maria Wieslander, föredragande Mikael Ingemarsson, konkurrensråd ^/KONKURRENSVERKET W Swedish

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats

Påstått konkurrensproblem avgifter för taxiframkallning m.m. på Arlanda flygplats KKV1004, v1.4, 2013-12-18 BESLUT 2014-05-23 Dnr 455/2013 1 (5) Svenska Taxiförbundet m.fl. Att: Den nya välfärden Chefjuristen Pär Cronhult Box 5625 114 86 STOCKHOLM Påstått konkurrensproblem avgifter

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58)

Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) KKV1007, v1.1, 2010-03-04 YTTRANDE 2010-03-25 Dnr 729/2009 1 (5) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) Fi2009/1548 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Råd för kravställande vid upphandlingar

Råd för kravställande vid upphandlingar UTKAST Råd för kravställande vid upphandlingar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 3 1.1. Råd för kravställande vid upphandlingar...

Läs mer