Öppna för informationsentreprenörerna!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna för informationsentreprenörerna!"

Transkript

1 romemoria Öppna för informationsentreprenörerna! Vidareutnyttjande av offentlig information I korthet: Stockholms Handelskammare konstaterar att Sverige inte infört direktivet om vidareutnyttjande av offentlig sektors information på ett tillfredsställande sätt och att risken är betydande för att myndigheter konkurrerar ut privata entreprenörer på vad som borde vara ett prioriterat tillväxtområde. Handelskammaren föreslår en utredning på området med direktiv att särskilt fokusera på tillväxtpotentialen. Statliga verk och myndigheter bör avveckla/privatisera egen verksamhet och aktivt bidra till privat verksamhet där så är möjligt.

2 2 (8) Information i offentlig sektor tillväxt och konkurrens Bakgrund E-förvaltningen och tillväxten Stockholms Handelskammare har arbetat för att utvecklingen av e-förvaltningen skall ske på villkor som gör det möjligt, enkelt och kostnadseffektivt för näringslivet att kommunicera och arbeta med offentlig sektor. Handelskammaren har också upprepade gånger pekat på de möjligheter till tillväxtfrämjande åtgärder som utvecklingen av en e-förvaltning ger upphov till. I frågor som elektroniska räkenskaper och elektronisk upphandling har Handelskammaren agerat för att skapa klarhet och tydlighet i regelverk och införande. I stort kan sägas att arbetet med ny teknik inom förvaltningen gör det möjligt att modernisera och effektivisera arbetet. Men det blir också möjligt att öppna upp ett gränssnitt för entreprenörskap där företag kan erbjuda nya tjänster till följd av att myndigheter digitaliserar information, använder elektronisk kommunikation eller annars moderniseras. E-förvaltningen kan med andra ord skapa nya arbetstillfällen, nya företag och affärsmodeller. En sådan utveckling är bara möjlig om strategiska beslut inom förvaltningen medvetet styrs mot öppenhet och tillgänglighet för nya och gamla entreprenörer. Ett område där detta blir särskilt tydligt är återanvändningen av offentlig information. I Sverige har vi en lång tradition med företag som arbetar med vidareförädling av offentlig information, särskilt inom rättsinformationens område. Det är en tradition som vi bör kunna bygga vidare på för att utveckla en livskraftig företagssektor. Det finns också möjligheter att en sådan sektor skulle kunna bli en kraftfull exportör av kunskap om återanvändning och tjänsteutveckling inom EU i helhet, eftersom den svenska situationen är unik. I dag finns två typer av problem på området. För det första är det oklart exakt hur regleringen på området behöver se ut. För det andra behövs en insats för att undervisa och utveckla öppenheten på myndigheter. Särskilt de myndigheter som själva arbetar med informationsförsäljning på en redan konkurrensutsatt eller potentiellt konkurrensutsatt marknad måste bevakas så att de inte snedvrider konkurrensen eller i värsta fall tränger undan det privata näringslivet. I denna rapport görs en sammanställning av de problem och möjligheter som finns i dag. Vi lyfter också fram en fallstudie där ett av Handelskammarens medlemsföretag redovisar vilka problem de haft med en myndighet när det gäller just detta och hur den myndigheten i dag agerat på ett sätt som väsentligt försvårat företagets fortsatta utveckling. Europeisk lagstiftning Frågan om återanvändning av offentlig information är komplicerad ur ett Europeiska perspektiv, eftersom det saknas enhetliga regler för offentlighet i den Europeiska Unionen. Av just detta skäl har EU-kommissionen tagit fram ett särskilt direktiv på området. Detta direktiv, direktiv 2003/98/EC om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn 1, har införts i svensk rätt 2 och en vägledning har utformats av Verket för förvaltningsutveckling. 3 Vägledningen är 1 Se 2 Vad gäller införandet har man ansett att den svenska offentlighetsprincipen och därvid häftande regler täcker in de krav som finns i direktivet.

3 3 (8) heltäckande och går igenom de regler i PSI-direktivet som myndigheter särskilt har att tillämpa. Däremot diskuteras inte sanktioner eller möjligheter för företag som upplever att en myndighet inte följer exempelvis likabehandlingsprincipen i direktivet. För företag som vill kommersialisera offentlig information innehåller direktivet flera viktiga regler: Öppenhetskrav. I artikel 7 i direktivet finns en omfattande öppenhetsregel som lyder: Alla tillämpliga villkor och standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter skall fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och lämpligt, skall detta ske på elektronisk väg. På begäran skall den offentliga myndigheten ange beräkningsgrunden för de offentliggjorda avgifterna. Den berörda offentliga myndigheten skall också ange vilka faktorer som kommer att beaktas vid beräkningen av avgifter för avvikande fall. Offentliga myndigheter skall säkerställa att personer som har begärt att få vidareutnyttja handlingar informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Alla myndigheter är alltså skyldiga att både berätta hur man gör för att få tillgång till ett material och vilka grunder för avgiftsberäkning som föreligger. Dessutom skall den som nekas få information om vilka möjligheter som finns att överklaga beslut. Förfaranderegler. Direktivets fjärde artikel innehåller också tydliga regler för förfarandet vid ett företags förfrågningar om att få använda informationen. o För det första skall myndigheten försöka gå företaget till mötes så snabbt och effektivt som möjligt: Offentliga myndigheter skall, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar. Notera att myndigheten har att lämna motsvarande en licensoffert för informationen om den inte kan lämnas ut gratis. 4 o För det andra skall det ske skyndsamt: Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar skall offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall skall sökanden inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den. 5 o För det tredje skall myndigheten upplysa om vilka rättsliga möjligheter att överklaga som står till buds för de företag som nekas tillgång. Likabehandling. Likabehandlingsreglerna i artikel 10 är koncisa och syftar till att myndigheter inte skall diskriminera vissa aktörer: Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av handlingar skall vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Vidare: Om handlingar vidareutnyttjas av en offentlig myndighet som utgångsmaterial för dess kommersiella verksamhet, som inte ryms inom myndighetens 3 Se Vägledning: Myndigheters tillämpning av PSI-direktivet (2006/25) tillgänglig på 01%20Myndigheters%20till%C3%A4mpning%20av%20PSI-direktivet.pdf [ ] 4 A.a.s 12 5 A.a.s 12

4 4 (8) offentliga verksamhet, skall samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för den verksamheten som för andra användare. Rättvis konkurrens. Myndigheten får inte sluta exklusiva avtal, om det inte kan visas att dessa exklusiva avtal har ett allmänt intresse. 6 Därtill finns också definitioner och andra regler i direktivet som syftar till att öppna upp vidareutnyttjandet av offentlig information. Direktivet har visat sig svårt att genomföra. I december 2006 drog EU-kommissionen fem länder inför EG-domstolen för att de ännu ej infört direktivet. 7 Offentlig information en jättemarknad Marknaden för offentlig information bedöms vara mycket stor. I en av EU-kommissionen bedömd studie beräknas den till mellan 10 och 48 miljarder euro. 8 I Storbritannien bedömer Office of Fair Trade att marknaden är ungefär 400 miljoner pund i dag, men att den minst skulle kunna fördubblas om myndigheterna öppnade upp informationstillgången mer. 9 Även i Sverige finns förstås stor potential för denna sektor, inte minst vad gäller kvalificerade arbetstillfällen och eventuellt kunskapsexport. Risker Myndigheternas roll oklar En av de stora riskerna med utvecklingen av e-förvaltningen när det gäller informationsförsäljning är att myndigheter och andra enheter i förvaltningen tar en alltför kommersiell roll. Myndigheternas roll bör inskränka sig till att i första hand se till att informationen är tillgänglig och att den finns i obearbetad form. 10 Bearbetning, vidareutnyttjande och förädling bör i möjligaste mån lämnas över till den privata sektorn. Office of Fair Trade diskuterar i sin brett upplagda rapport om offentlig sektors information huruvida myndigheter bör förbjudas att sälja information. De menar att det sannolikt blir svårt, inte minst för att det fortfarande är så att informationsförsäljning representerar ett täckningsbidrag till myndighetens verksamhet. Det finns emellertid svagheter i detta argument. Ur ett samhälleskonomiskt perspektiv kan ett ökat bidrag till en myndighet i utbyte mot ett förbud att sälja bearbetad information förmodligen ge effekter som sammantaget leder till mer tillväxt än om myndigheterna ger sig in på informationsförsäljningsmarknaden. Det finns också risker med prissättningen av informationen och utvecklingen av licensieringsstrategier. När en myndighet bedriver särskild informationsförsäljning bör den givetvis kunna redovisa tydligt vilka kostnader det medför och hur prissättningen av informationen sker till den egna verksamheten. Annars blir det inte möjligt att utvärdera huruvida likabehandlingsprincipen respekteras. 6 A.a.s 13 7 Spanien, Portugal, Luxemburg, Belgien och Österrike. 8 Se MEPSIR (2006) [ ] 9 Se The commercial use of public information (Dec 2006) D60-81D2-979B4BA8C9C7/0/oft861.pdf [ ] 10 I OFT:s rapport görs en användbar distinktion mellan bearbetad och obearbetad (refined and unrefined) information. Det är den som åsyftas här. Se OFT:s rapport s 54.

5 5 (8) Myndigheter som konkurrerar med företag är överhuvudtaget knappast en sund politik. Det som kan göras av den privata sektorn görs bättre och mer effektivt av denna och bör inte trängas undan av skattefinansierad verksamhet. Fallstudie: Genline Stockholms handelskammare har haft möjlighet att följa ett särskilt fall på nära håll. Detta fall är instruktivt och pekar på många av de olika problem som finns med vidareutnyttjande av offentlig information. Här redovisas fallet och de frågetecken som uppkommit i samband med det kort, i akt och mening att illustrera hur negativa konsekvenser detta kan ha för ett företag. Genline är ett företag som erbjuder information om släktförhållanden, särskilt till släktforskningsintresserade. 11 Företagets egen historia, berättad av dess VD är instruktiv: 12 Genline AB bildades för precis tio (10) år sedan efter det att idén fötts fyra år tidigare, d v s Då kom tre släktforskare boende i Norrland (Åre/Duved i Jämtland) på den idén att digitalisering och elektronisk nätverksdistribution av de historiska kyrkböckerna skulle öka tillgängligheten samt sänka kostnaden för slutanvändaren, t ex privatpersoner och bibliotek bildades så aktiebolaget Genline och en teknikfas inleddes där stora landvinningar gjordes, bl a uppfanns en ny skanner och ett sammanhållet produktionssystem som innefattade publicering på Internet med utnyttjande av kraftfull komprimering för snabbare och enklare kommunikation. Genline utvecklade under åren kontinuerligt sin idé och tecknade därför ett leveransavtal med Riksarkivet 1998/1999 och lade därefter löpande beställningar på mikrofilmerna över de historiska kyrkböckerna. Leveranserna kom igång under 1999 för att öka i omfång successivt ända fram till och med 2005 för att därefter avklinga under år 2006 eftersom det mesta då var levererat. Under 2006 har enstaka filmer levererats som restleveranser. Priset per mikrofilm var förhållandevis högt och förhandlingar har genomförts i två omgångar så att priset gått från 335 kr per film till 255 kr per film för att slutligen hamna på 150 kr per film. Detta senare pris framförhandlades under våren 2004 då avtal tecknades om leverans av samtliga s.k. mormonfilmer som sträcker sig från ca 1600 till ca 1897 och vissa församlingar ända in på 1900 talet. 13 Priset 150 kr kunde uppnås genom att mikrofilmerna förhyrdes i stället för att köpas, d v s efter skanning lämnas filmerna åter. Om film behöver lånas igen, ingår det i hyran enligt avtalet. Ett krav från B-byrån för att kunna hålla detta pris var att beställning lades på samtliga i serien ingående mormonfilmer så att B-byrån kunde planlägga produktionen på ett kostnadseffektivt sätt. Parallellt med filmleveranserna planerade SVAR, i strid med Riksarkivets uppgifter, att digitalisera samma material som Genline köpt. Myndigheten avsåg alltså att med skattepengar erbjuda samma tjänst som det privata företaget. Detta kom till Genlines kännedom under våren 2002 varför anmälan gjordes till Länsstyrelsen i Västernorrland eftersom s.k. Mål1 pengar från EU verkade ligga till grund för finansieringen. Enligt källor Genline varit i kontakt med, lades projektet på is några år eftersom upplägget de facto verkade vara som anmälan antytt. En sammanfattning av läget kan göras i nedanstående punkter: Riksarkivet/SVAR kom på 90-talet fram till att en digitalisering inte skulle göras av de historiska kyrkböckerna. Detta ledde till att Genline bildades av släktforskare, jag tror det 11 Se webbplats på 12 Intervju och skriftväxling med VD Peter Wallenskog 13 Det rör sig om filmer som tagits fram av mormonerna och för vilka Riksarkivet enligt uppgift inte haft några produktionskostnader.

6 6 (8) var tre personer, för att i släktforskningens intresse med privata medel digitalisera de historiska kyrkböckerna. Riksarkivarie Erik Norberg (förre GD) bekräftade på Släktforskardagarna i Borlänge i augusti 2002, att Riksarkivet/SVAR inom överskådlig framtid inte skulle digitalisera de historiska kyrkböckerna. Riksarkivet/SVAR har sedan år 2000 tagit betalt sammanlagt ca 5 mkr för de mikrofilmer som Genline har digitaliserat, ett belopp som således kommit Riksarkivet/SVAR tillgodo. Denna kostnadspost har efter löner utgjort den största kostnadsposten för Genline. Riksarkivet/SVAR har nu ändrat uppfattning och bestämt sig för att prioritera en digitalisering av samma material som Genline och därmed konkurrera med Genline. Riksarkivet/SVAR anser sig inte behöva betala moms för sin med Genline konkurrerande tjänst. Dessutom verkar Riksarkivet/SVAR nu ha kommit till beslutet att över huvud taget inte leverera några fler mikrofilmer till Genline avseende åren efter Ett sådant beslut är ett direkt hinder för Genlines fortsatta utveckling som leverantör av digitaliserat material till släktforskarvärlden. Ett sådant beslut står också i strid med de besked som olika tjänstemän hos Riksarkivet/SVAR under årens lopp förmedlat till Genline då det ju stått helt klart att Genline avsett att komplettera och vidareutveckla databasen till sekretessgränsen. Till yttermera visso finns ett avtal tecknat i april 2004 som tydligt visar att samtliga s.k. mormonfilmer ska levereras till Genline. Genline har också fått stora mängder material från levererat under årens lopp varför beslutet är än märkligare. Genlines situation är alltså allvarlig. Men hur bör Riksarkivets beteende bedömas enligt de lagar och regler som gäller vidareutnyttjande av offentlig information? Det finns flera olika synpunkter att lyfta fram. Inledningsvis måste konstateras att det finns ett undantag i artikel 1 d och e i EG-direktivet som antyder att vissa typer av arkiv inte omfattas av reglerna: e) handlingar som finns hos utbildnings- och forskningsinstitutioner som skolor, universitet, arkiv, bibliotek och forskningsinrättningar, inklusive i förekommande fall organisationer som inrättats för överföring av forskningsresultat, f) handlingar som finns hos kulturinstitutioner som museer,bibliotek, arkiv, orkestrar, operahus, balettkårer och teatrar. Frågan är dock om dessa undantag verkligen gäller det nu aktuella fallet. När Riksarkivet själva valt att sälja bearbetad information till slutkund är det knappast möjligt att hävda undantag från det direktiv som direkt avser styra just detta och dessutom avser att se till att konkurrens på området inte snedvrids till myndigheters fördel. Det skulle innebära att arkiv som själva kommersiellt vidareutnyttjar offentlig information får en sorts särställning som knappast kan vara avsedd. Office of Fair Trade i Storbritannien lyfter tvärtom fram just släktforskningsdata som ett framgånbgsexempel för vidareutnyttjande av offentlig information. 14 Därefter kan konstateras att Riksarkivets vägran att leverera direkt kommer i konflikt både med förfarandereglerna och likabehandlingsprincipen. Det av riksarkivet begärda priset för mikrofilmerna kan också sättas i fråga eftersom det är oklart om man tillämpar samma prissättning 14 I rapporten Commercial use of public sector information (dec 2006) konstateras att 13 procent av alla engelska webbanvändare använder släktforskningsverktyg. Den privata företagsgrupp som tillhandahåller den förädlade informationen köptes nyligen upp för 120 miljoner pund och rättigheterna värderades till 3,3 miljoner pund. Se s 31.

7 7 (8) till den egna verksamheten. Om man inte gör det är det vare sig möjligt eller försvarligt att ta så mycket betalt av det privata företaget Genline. Här bör man beakta att Konkurrensverket nyligen uppmärksammade att det finns betydande konkurrensproblem i många av de fall där myndigheter ägnar sig åt affärsverksamhet. Konkurrensverket har rekommenderat tydligt att myndigheter särredovisar all verksamhet som sker på konkurrensutsatta marknader för att kunna bedöma de ekonomiska villkor och konsekvenser som denna marknad har. Särskilt oroar man sig för undanträngningseffekter. 15 Konkurrensverket skriver: Problemen är bl.a. följande. Myndighetens myndighetsuppgifter kan ge fördelar i den konkurrensutsatta uppdragsverksamheten. Myndighetsuppgifterna kan också innebära ett övertag över konkurrenterna genom att de senare är beroende av myndighetens beslut som gäller det konkurrensutsatta området. Myndigheten kan subventionera uppdragsverksamheten med budgetmedel som avsatts för myndighetsuppgifterna, vilket förstärker nämnda övertag. Ett företag som bedriver verksamhet som finansieras i särskild ordning och därutöver saluför produkter på en konkurrensmarknad har fördelar med avseende på finansiering och affärsmässigt risktagande jämfört med konkurrenter vars hela verksamhet bedrivs i en konkurrensmiljö. Förtroendet för myndigheter som har både en tillsyns- och producentroll på samma område kan skadas. Nuvarande regelverk, exempelvis konkurrenslagstiftningen, och frivilliga lösningar har inte varit tillräckliga för att lösa problemen. Ett vanligt klagomål är att myndigheten tillämpar låga priser och att detta möjliggörs av att verksamheten subventioneras med skattemedel. Sådana subventioner snedvrider konkurrensen och motverkar etablering och tillväxt av företag. Av detta kan följa samhällsekonomiska förluster till nackdel för det allmänna och medborgarna eller konsumenterna. Här bör beaktas att den offentliga aktörens jämförelsevis låga risktagande med hänsyn till finansieringsförutsättningarna kan öka dennes benägenhet att tillämpa en prissättning som inte täcker kostnaderna för verksamheten inkl. givna avkastnings- eller förräntningskrav. Vidare konstaterar man behovet av särskild redovisning: Konkurrensverket har föreslagit att offentliga aktörer ska, med vissa undantag, särredovisa sin konkurrensutsatta verksamhet utöver de krav som följer av transparenslagen (2005:590) och offentliggöra resultatet i årsredovisningen. 16 Detta ökar genomlysningen av verksamheten vilket gör det lättare att upptäcka om denna subventioneras med allmänna medel. Detta tillämpas i dag inte av Riksarkivet, såvitt framgår av den senaste årsredovisningen. Företaget har valt att gå vidare med rättsliga åtgärder, och detta ärende kan bli ett viktigt pilotärende i utformningen av en svensk praxis för vidareutnyttjande av offentlig information. 15 Se Offentlig sektor konkurrens för ökad effektivitet och tillväxt Dnr 582/ Yttrande till näringsdepartementet den 22 augusti 2003 (dnr 570/2003) över betänkandet Införlivande av transparensdirektivet (SOU 2003:48)

8 8 (8) Policyslutsatser Stockholms Handelskammare menar att det krävs ett kraftfullt agerande på detta område för att säkerställa att tillväxtpotentialen i denna sektor inte går förlorad. Därför menar handelskammaren att följande åtgärder bör genomföras. Förbättra accessen till offentlig information. Stockholms Handelskammare anser att Verva eller annan myndighet som regeringen utser skall få i uppdrag att ta fram regler om hur myndigheter skall upprätta särskilda förteckningar över den obearbetade information som de har tillgänglig. Ta fram riktlinjer för myndigheters kommersiella vidarutnyttjande av information. När är det rimligt att en myndighet konkurrerar med privata företag och hur skall denna konkurrens se ut förutom att den uppenbarligen bör följa direktivets minimiregler? Stockholms Handelskammare anser att myndigheter endast i undantagsfall bör bedriva affärsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Genomför konkurrensverkets rekommendationer om särredovisning av all verksamhet som sker på konkurrensutsatta marknader. Detta är en essentiell del i att kunna utvärdera om likabehandlingsprincipen efterlevs. Redovisa myndigheternas samlade försäljning av information. Detta ger en bild av omfattningen i dag och gör det möjligt att beräkna undanträngningseffekter. Utred möjligheterna att privatisera de delar myndigheter som kommersiellt vidareutnyttjar information. Privatisering är ett alternativ till nedläggning. 17 Inför en hjälptjänst för företag med frågor om vidareutnyttjande av offentlig information. Verva eller annan myndighet bör kunna arrangera en hotline för de företag som upplever att de diskrimineras av myndigheter vid vidareutnyttjande av offentlig information. 17 En bra sammanfattning av privatiseringsmöjligheter och myndigheters kommersiella verksamhet finns i Statskontorets rapport 2005:19A [ ]

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi - tillväxt och konkurrenskraft En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits

Läs mer

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare

Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare LANTMÄT E RIET 1 (5) YTTRANDE 2014-08-14 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Dnr 102-2014/1597 Yttrande över SOU 2014:10 - Ett steg vidare Regeringskansliets dnr 52014/ / 1992/ SFÖ 1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Dir. 2013:2 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Dir. 2013:2 Beslut vid regeringssammanträde den 17 januari 2013 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H

Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag (SOU 2010:3) Sammanfattning M2010/316/H KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2010-03-18 Dnr 129/2010 1 (6) Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Metria förutsättningar för att ombilda Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt ägt aktiebolag

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu?

Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Public Sector Information (PSI) - Vad är det och vad händer nu? Riksarkivet okt 2014 Mikael Vall, PSI-utredningen Karina Aldén, Regeringskansliet PSI i EU och Sverige Direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. så fungerar reglerna i konkurrenslagen Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet så fungerar reglerna i konkurrenslagen Utdrag ur konkurrenslagen (SFS 2008:579) 3 kap. konkurrenslagen (SFS 2008:579) 27 Staten, en kommun eller ett landsting

Läs mer

Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet

Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet Från insyn till vidareutnyttjande PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vad innebär den nya lagen om vidareutnyttjande av offentlig information (PSI- Lagen) Hur förhåller sig den nya lagen till offentlighetoch

Läs mer

PSI-utredningen. Ett steg vidare. - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet

PSI-utredningen. Ett steg vidare. - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet PSI-utredningen Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10) Mikael Vall Lantmäteriet 2014-08-28 Bakgrund 2010 genomfördes det s.k. PSI-direktivet

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ) Socialdepartementet 103 33 Stockholm 130226 Stockholm den 15 augusti 2014 Remissvar avseende betänkandet Ett steg vidare nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar (dnr S2014/1992/SFÖ)

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) 2018-01-03 Dnr 532/2017 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Fi2017/03967/K Sammanfattning Konkurrensverket avstyrker utredningens

Läs mer

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa

Synpunkter på kommissionens grönbok Information från den offentliga sektorn: En värdefull resurs för Europa 1999-06-01 EuJu1999/2993 Justitiedepartementet Granskningsenheten Kanslirådet Thomas Ericsson Telefon 08-405 46 27 Telefax 08-20 27 34 Europeiska kommissionen Att: Wolfgang Huber Enhetschef för GD XIII/E-1

Läs mer

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)

En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2016-06-23 Dnr 304/2016 1 (6) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24) Fi2016/01153/K Konkurrensverket begränsar

Läs mer

Minister Suvi-Anne Siimes

Minister Suvi-Anne Siimes Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till direktiv från Europaparlamentet och rådet (vidareutnyttjande och kommersialisering av handlingar från den offentliga sektorn) I enlighet

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-07 Dnr 470/2011 1 (5) Patent- och Registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Michael af Sandeberg Datapolicy för SMHI 1.1. Gd/Maria Ågren /1706/21

Michael af Sandeberg Datapolicy för SMHI 1.1. Gd/Maria Ågren /1706/21 Datapolicy för SMHI Versioner Version Datum Åtgärd / orsak till ändringen Person 1.0 07-03-02 Fastställd av Gd M af Sandeberg 1.1 07-12-13 Justering av definition M af Sandeberg Bakgrund SMHI har såsom

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper?

Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper? Juridiken kring tillgång och användning av medicinsk information: till hjälp eller något som stjälper? Landstingsjurist Lena Jönsson, privat mail lenajn70@gmail.com, arb. mail lena.c.jonsson@ltdalarna.se,

Läs mer

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang

Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av grossistpriser för telefoniabonnemang FÖRELÄGGANDE 1(8) Datum Vår referens 2010-04-28 Dnr: 10-354 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se Föreläggande till TeliaSonera om sänkning av

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051)

Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens (TSTRYT 2010/14051) KKV1007, v1.1, 2010-03-23 YTTRANDE 2010-05-05 Dnr 240/2010 1 (5) Transportstyrelsen 701 98 Örebro Transportstyrelsens begäran om yttrande över ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-064 PM 2 2002-12-11 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (otillbörligt gynnande). Vindelns kommun

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-09-18 Dnr KS 2014-686 Fredrik Eriksson Kommunstyrelsen Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39) Yttrande till Näringsdepartementet KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet

Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-11-25 Dnr 520/2009 1 (8) Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Vidareutnyttjande av handlingar genomförande av PSI-direktivet Fi2009/6260 Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

E-delegationens arbete. Claes Thagemark

E-delegationens arbete. Claes Thagemark E-delegationens arbete Claes Thagemark claes.thagemark@enterprise.ministry.se Vad är e-fövaltning? Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av IT kombinerad med organisatoriska* förändringar

Läs mer

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning.

(EkomL) avseende avgift för övergång från delad till hel ledning. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Lars Erik Axelsson Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 5560 lars.erik.axelsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 23 februari 2005 04-12593 TeliaSonera AB

Läs mer

Företag och omsättning enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG

Företag och omsättning enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG Företag och omsättning enligt kommissionens direktiv 80/723/EEG Nils Wahl 1. Uppdraget Jag har av Konkurrensverket givits i uppdrag att ge min tolkning av begreppen företag och omsättning i artikel 4.2

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

PM angående tendensen att likställa ideell verksamhet med privat näringsverksamhet.

PM angående tendensen att likställa ideell verksamhet med privat näringsverksamhet. PM angående tendensen att likställa ideell verksamhet med privat näringsverksamhet. Bakgrund I Sverige finns sedan länge en partiövergripande syn på människors självorganisering i ideella föreningar som

Läs mer

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA

Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor FARSTA FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 9 maj 2005 04-13230 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jakob Rutberg Avdelningen för marknadsfrågor 08-678 57 82 jakob.rutberg@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik,

Läs mer

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket

Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2014-12-15 Dnr 596/2013 1 (7) Uppmaning till hotell och andra berörda att lämna synpunkter till Konkurrensverket Inledning och syftet med denna uppmaning Konkurrensverket utreder

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten

Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-20 Dnr 63/2013 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Nytt hemvist för den statliga arkeologiska uppdragsverksamheten (Ku2013/106/KA) Sammanfattning Konkurrensverket

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Er referens Fi 2015/1581 Remissvar En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71)

Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Remiss: EU, Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) Ärendet Utrikesdepartementet har berett Stockholms läns landsting möjlighet att yttra sig

Läs mer

Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet

Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-29 1 (5) Identitet TN 1203-0051 Handläggare: Sara Catoni 08-686 1937 Yttrande över motion 2012:2 om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet

Läs mer

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82)

2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) KKV1001, v1.1, 2009-04-24 YTTRANDE 2009-12-02 Dnr 535/2009 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2008 års postlagsutrednings delbetänkande En ny postlag (SOU 2009:82) (N2009/7490/ITP) Konkurrensverket

Läs mer

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen PSI-lagen lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen Tomas Isenstam Innehåll Vad är och innebär PSI-lagen? Förhållandet till så kallad öppna data Riksarkivets nya föreskriftsrätt

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Stockholm den 27 juni 2012

Stockholm den 27 juni 2012 R-2012/0892 Stockholm den 27 juni 2012 Till Justitiedepartementet Ju2012/2869/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 april 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Snabbare

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet?

PSI. Hur har Public Sector Information direktivet (PSI) påverkat Skatteverkets verksamhet? Hur har Public Sector Information direktivet () påverkat Skatteverkets verksamhet? Den 24 november 2009 Lars Haglund Rättsavdelningen Skatteverket Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/48/EG av den

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 KLAGANDE Storytel Sweden AB, 556696-2865 Ombud: AA Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

STATEN konkurrerar på ojämlika villkor

STATEN konkurrerar på ojämlika villkor STATEN konkurrerar på ojämlika villkor Av Fredrik Olsson 1 Den 1 november förra året trädde den nya konkurrenslagen (2008:579) i kraft. Bland annat fick Konkurrensverket då ökade befogenheter genom möjlighet

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015

Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-03-05 Diarienummer SCN-2015-0064 Socialnämnden Konkurrensverket: Förfrågan avseende upphandling av akut/tillfälligt boende, dnr 34/2015 Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 1999 Utskottet för framställningar 2004 13 september 2004 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Framställning 163/99, ingiven av Michel Robert, fransk medborgare, om den ojämlikhet som råder i

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Vidareutnyttjande av information från den

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Få utvecklingsinsatser na på rull och god anslutning Digital samverkan Handlingsplan för e- förvaltning: Stabsutredning

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS

Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 LS Yttrande över promemorian Vissa förslag till ändringar i lagen om offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag 9 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-29 Yttrande över

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer