ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/ Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om att det upprättats en sammanställning av de mål och som kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om för år En kartläggning har gjorts om koppling finns mellan kommunstyrelsens/nämndernas mål och kommunfullmäktiges mål. En kartläggning har också gjorts om en som adresserats till kommunstyrelsen och olika nämnder har omhändertagits av dem de adresserats till. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. See rarens sign. U a bestyrkgnde

2 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1:4 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 1 Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekurid senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

3 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

4 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Socialnämnden En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, Minska läkemedelsavvikelserna med 10 % jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantierna efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:1 KF 1:2 KF 1:3 3

5 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1 :3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1 :4 Antal hushåll med barn (under 18 år ) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 l Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

6 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till Barn- och utbildningsnämnden KF mål Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibiliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

7 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Socialnämnden till KF mål Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:1 KF 1:2 En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Minska läkemedelsavvikelserna med 10 %jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantiema efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:3 3

8 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts, Socialnämnden Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Tekniska nämnden till KF mål KF 1 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:4 KF 1:1 KF 1:2 Minska andelen måltider som består av helfabrikat KF 1 Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % per år. Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning, A4- Kommunikationer Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden KF kvm yta ska beläggas per år Tillgången till parker, grönområden och natur ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur enligt SCB:s medborgarundersökning, A6- fritidsmöjligheter Trygghetsaspekter som inarbetas i tekniska nämndens verksamhetsområde KF 1 Medborgarnas syn på trygghet enligt SCB : s medborgarundersökning, A7-trygghet KF 1:2 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse KF 1 Det ska alltid finnas 20 st tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus KF 1 Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 st lägenheter Stabilitetsförhållandena utmed ån ska förbättras KF 1 Minst en etapp per år ska åtgärdas Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvaliteten och underhållsinsatser på ledningsnätet KF 1 Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0 Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 st av 50 st prov Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år 4

9 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Forts. Tekniska nämnden Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlings- KF 1 Utföra en översiktlig inventering och göra en budget för plan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på 100 % av ingående mark senast år Prioritera kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och angelägna områden järnvägen utefter Norra Agatan Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/ husbilar i ett centralt läge. Tillgodose behovet av offentliga toaletter KF 1 Upprätta bygghandlingar och utföra arbetet under år 2013 Upprätta fördjupad översiktsplan för Arboga KF 1 Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna stadskärna färdigställs för antagande i KF under år 2013 Kommunfullmäktige KF 2: Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Mått 2:1 Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever KF 2 att de har inflytande i kommunen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 KF 2:1 5

10 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts. Fritids- och kulturnämnden Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa KF 2 projektideer inom fritids- och kulturområdet till KF mål Konstinköp för kr ska beslutas, genomföras och placeras av ungdomsfullmäktige i samverkan med ungdomar som deltar i fritids- och kulturförvaltningens verksamheter Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och kulturnämnden ska uppgå till minst 3 stycken Socialnämnden Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med KF 2 de insatser eller den service de får Brukare ska utifrån egna behov och inom de ramar KF 2 beviljad insats medger, ha inflytande över utformningen Valfriheten inom hemtjänstens serviceinsatser KF 2 innefattar möjlighet att välja tid för insats samt möjlighet att byta insats. Antal sammankomster för ungdomsfullmäktige ska vara minst fem stycken per år. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. 92 % brukarnöjdhet 90 % nöjda brukare över inflytandet 90 % av brukarna ska vara nöjda över inflytandet KF 2:1 KF 2:1 KF 2:1 Tekniska nämnden Nöjd inflytandeindex (Nl), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 6

11 Kommunfullmäktige KF 3: Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Mått 3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. Måttansvarig: Nina Hammarsten, kommunstyrelseförvaltningen,ekonomikontoret Mått 3:2 Antalet transportkilometer ska minska för kommunens. personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energi- och klimatstrategin. Samordningsansvar: Tekniska nämnden Måttansvarig: Henrik Syräljä, tekniska förvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka fören ekologisk KF 3 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 hållbarhet inom alla områden. minska enligt Energi- och klimatstrategin Barn- och utbildningsnämnden Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi - och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin 7

12 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Fritids- och kulturnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Fritids- och kulturförvaltningens lokaler och arenor KF 3 Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar KF 3:1 ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart ska minska sätt, och samtliga verksamheter ska utrustas med rörelsestyrda system för belysning. Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras Socialnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Tekniska nämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin KF 3:2 Antal miljöbilar av det totala antalet bilar inom organisationen KF 3 Andelen (%) ägda personbilar som uppfyller miljökrav 2009:01:00 Andelen ekologiska livsmedel KF 3 Andelen ekologiska livsmedel (%) av de totala livs- medelsinköpen per år 8

13 Kommunfullmäktige till KF 4: Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF mål med kollektivtrafik till och från Arboga Mått 4:1 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF 4 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan med kollektivtrafik till och från Arboga och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, KF 4:1 Inspirerande lärande Kommunfullmäktige KF 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga Mått 5:1 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:2 Den planerade personaltätheten inom förskolan Samordningsansvar : Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:3 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och matematik, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen 9

14 Mått 5:4 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet KF 5 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö och vara trygga i förskolan och skolan KF 5:1 Den planerade personaltätheten inom förskolan KF 5:2 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven KF 5:3 nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och Riktvärdet för antalet barn i grundskolans lägre KF 5 Antal elever i snitt per klass årskurser, f-3, är 20 elever per klass höstterminen år 2013 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, KF 5:4 Höjd kompetens i förskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Höjd kompetens i fritidshemmen KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Fler elever når målen i alla ämnen KF 5 Andel elever som når målen i alla ämnen i grundskolans KF 5:3, 5:4 årskurs 3, 6, 9, grundsärskolans årskurs 6 och 9 samt andel elever som får slutbetyg i gymnasiets årskurs 3 Höjd kompetens i grundsärskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen med specialpedagogisk kompetens och inriktning mot utvecklingsstörning ökar 10

15 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Forts. Barn- och utbildningsnämnden Höjd kompetens i grundskola, gymnasieskola KF 5 Andel lärare med behörighet i svenska som andra språk samt i vuxenutbildning samt modersmål ökar Den förebyggande elevhälsan ska stärkas KF 5 Minst fyra hälsobesök fr o m förskoleklass t o m gymnasiet, samt ett hälsosamtal med kurator i årskurs 7 och ett i gymnasiets årskurs 2. Målet utvärderas 2013 Satsning på ny teknik i våra förskolor och skolor KF 5 DigiLär-konceptet fortsätter i grund- och grundsärskolans årskurs 7-9 samt på gymnasieskolan. Ny teknik införs även på förskolan, grund- och grundsärskolans lägre årskurser. Digitaliseringen av klassrummen fortsätter med tre klassrum per år. Andelen personal som använder ny teknik ökar. Hög kvalitet i undervisningen inom grundläggande KF 5 Andelen (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenut- och gymnasial vuxenutbildning bildning och gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs med godkända betyg ökar Fritids- och kulturnämnden Arbogas musik- och kulturskola ska ha en god KF 5 Upplevelsen av en god arbetsmiljö i musik- och dans- kvalitet skolan Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara nöjda med verksamheten Socialnämnden Personalens kognitiva och empatiska förhållnings- KF 5 Personalen ska vid utvärderingstillfällen uttala en sätt ska utvecklas tillfredställelse med dessa utvecklingstillfällen Tekniska nämnden 111

16 Inspirerande arbete Kommunfullmäktige KF 6: Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mått 6:1 Nöjd Kund Undersökning (NKI), NKI. Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:2 Antalet arbetstillfällen i Arboga varje år Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:3 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga ska vara känd som en företagsvänlig KF 6 kommun mål Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren KF 6 Det turistekonomiska värdet varje år

17 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Barn- och utbildningsnämnden till KF mål Nöjd kundundersökning (NK) Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:1 KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Fritids- och kulturnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Socialnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Tekniska nämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industri- och handelsverksamhet KF 6 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 l Arboga ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering 13

18 Inspirerande organisation Kommunfullmäktige KF 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster Mått 7:1 Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett år efter avslutad insats/utredning ska minska Samordningsansvar. Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 7:2 Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Måttansvarig: Maria Windås, kommunstyrelseförvaltningen Mått 7:3 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga KF 7 tjänster Mått Arbogabomas upplevelse av att verksamheterna har god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande ska vara över snittet i KKiK Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten KF 7:2 KF 7:3 14

19 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Fritids- och kulturnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Socialnämnden Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt KF 7 Andelen ungdomar som har återaktualiserats eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett ett år efter insats/utredning ska minska enligt KKiK- år efter avslutad insats/utredning ska minska utfall 2011 KF 7:1 Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och fungerande GIS-miljö KF 7 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten 15

20 Kommunfullmäktige KF 8: Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Mått 8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Mått mål KF 8 Medarbeternas upplevelse av kommunen som arbetsgivare ska vara över totalindex för deltagande kommuner i mätningen Hållbart medarbetar engagemang (HME) Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 16

21 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Socialnämnden Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, Socialförvaltningens medarbetare är nöjda med sina KF 8 90 % är nöjda KF 8:1 arbetsuppgifter och inflytande Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad KF 8 Minst 10 personer årligen ska ha fått önskad syssel- sättningsgrad (ökad sysselsättningsgrad hela förvaltnningen som arbetsplats) Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras KF 8 Sjukfrånvaron uppgår till högst 21,9 dagar per anställd Frisknärvaron är 60 % Antalet som tar ut friskvårdstimmen eller friskvårdspeng Socialförvaltningens medarbetare ska erhålla erforderlig KF 8 Årligen redovisa kostnad för kompetensutveckling per kompetensutveckling anställd Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och KF 8 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen fungerande GIS-miljö Sjuktalet ska minska KF 8 Medelsjuktalet ska vara under 19 dagar per år och anställd år 2013 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, 17

22 Kommunfullmäktige KF 9: Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Mått 9:1 Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mått 9:2 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning KF 9 Budget i balans Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper KF 9:1 KF 9:1 KF 9:2 Sam- och utbildningsnämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 18

23 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått Fritids- och kulturnämnden mål Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 Socialnämnden Tekniska nämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 KF 9:1 19

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel och Östra Norrbotten) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue Mått Haparanda Senaste kommentaren 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET / Kunnan saatavuus 1. Hur många

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Delårsrapport 2015-08-31

Delårsrapport 2015-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-28 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-23 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare

Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 36 Ks 61 Au 54 Dnr 10/2012-109 Återrapportering av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut från år 2011 eller tidigare Enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen

Verksamhetsplan 2011. Socialförvaltningen Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen 1 Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 11/SN 0027 Datum: 2011-03-18 Paragraf: 69 Verksamhetsplan 2011 Socialförvaltningen Inledning Kommunens modell för

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2

Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 Innehållsförteckning Bilaga 2. Volymer och nyckeltal 2 i. Barn- och ungdom 2 ii. Utbildning, arbetsmarknad och integration 3 iii. Kultur och fritid 4 iv. Vård och omsorg 5 v. Social omsorg 6 vi. Bygg och

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011

Balanserade styrkort med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 1 (10) med nya övergripande mål fr o m 1 januari 2011 (beslut av kommunfullmäktige 2010-02-08) 2 (10) VISION Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Beslutad

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2005-09-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 35 Förslag till policy angående kostnader i samband med klassresor, utfärder och dylikt Utbildningsutskottet har 2005-04-18 uppdragit åt verksamhetsområde Utbildning

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse

Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse Diarienummer: KS 2014/0271 Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse NORRKÖPINGS KOMMUN 2015-2018 2 MÅLOMRÅDEN, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Kommunfullmäktige tog den 26 januari 2015 beslut

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer