ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14"

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 6 Ks 118 Au 145 Dnr 195/ Information om samtliga nämnders mål och Ekonomichefen informerar kortfattat om att det upprättats en sammanställning av de mål och som kommunstyrelsen och nämnderna beslutat om för år En kartläggning har gjorts om koppling finns mellan kommunstyrelsens/nämndernas mål och kommunfullmäktiges mål. En kartläggning har också gjorts om en som adresserats till kommunstyrelsen och olika nämnder har omhändertagits av dem de adresserats till. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Informationen läggs till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. See rarens sign. U a bestyrkgnde

2 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1:4 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar: Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 1 Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekurid senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

3 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

4 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Socialnämnden En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, Minska läkemedelsavvikelserna med 10 % jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantierna efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:1 KF 1:2 KF 1:3 3

5 Mål och år 2013 Inspirerande livsmiljö Kommunfullmäktige KF 1: Arbogaborna ska ha en god livskvalitet Bilaga Mått 1:1 Arbogas befolkning Måttansvarig: Ylva Petersson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1:2 Andelen medborgare som känner sig trygga,. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mått 1 :3 Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 1 :4 Antal hushåll med barn (under 18 år ) som uppbär ekonomiskt bistånd, ska minska Samordningsansvar : Socialnämnden Adressering : Socialnämnden Måttansvarig : Anders Svensson, socialförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Kommunstyrelsen Arbogaborna ska ha god livskvalitet KF 1 Mått Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 l Arboga ska 40 % av hushåll och företag ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/sekund senast år 2015 i enlighet med nationella mål.

6 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till Barn- och utbildningsnämnden KF mål Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Minska andelen helfabrikat i matportionerna KF 1 Andelen helfabrikat minskas med 10 % per år Fritids- och kulturnämnden Arbogas befolkning KF 1:1 Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:2 Synliggöra och stimulera Arbogas föreningsliv KF 1 Arrangera ett större evenemang per år, där minst 25 % av Arbogas föreningar deltar Antal arrangemang som Arbogas arrangörsföreningar erbjuder per år ska vara 45 arrangemang Prioritera fritids- och kulturaktiviteter för barn KF 1 Kulturplan för barn och unga i Arboga ska skapas och ungdomar Ungdomar ska erbjudas aktiviteter under sportlov och höstlov. Sommaraktiviteter ska tillskapas för ungdomar i samarbete mellan förvaltningens enheter Synliggöra konsumentupplysningen KF 1 Arrangera två utåtriktade aktiviteter Utveckla befintliga fritids- och kulturarrangemang KF 1 Valborgs- och nationaldagsfirande, som FKN för alla åldrar och upplevelser ansvarar för, ska tillföras nya inslag under Attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter KF 1 Bibiliotekets öppettider i förhållande till riksgenom- snittet Simhallens öppettider i förhållande till riksgenomsnittet Det ska finnas fem naturbadplatser 2

7 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Socialnämnden till KF mål Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:1 KF 1:2 En trygg och säker hemsjukvård och äldreomsorg KF 1 dygnet runt Inga utskrivningsklara patienter ska behöva KF 1 vara kvar på sjukhuset Öppenvården ska ha så bra kvalitet att barn, unga KF 1 och vuxna kan erbjudas öppenvårsinsatser i stället för externa placeringar Ett gott bemötande och hög kompetens samt en KF 1 verksamhet som utgår från respektive brukares behov och socialförvaltningens ansvarsområde ska erbjudas Värdighetsgaranti är införd med servicenivå och KF 1 tidsangivelser inom VFF Anhörigvårdare ska uppmärksammas och ges stöd i sin KF 1 viktiga gärning Den som söker försörjningsstöd p g a arbetslöshet ska KF 1 erbjudas insatser i syfte att så snabbt som möjligt få egen försörjning Antalet olika vårdare som besöker en äldre person, med KF 1 hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre Minska läkemedelsavvikelserna med 10 %jämfört med 2012 Minska antalet betalningsansvar till 20 dagar Vårddygn barn och unga på institution ska inte överstiga dagar Vårddygn i konsulentstött familjehem ska inte överstiga 600 dagar Vårddygn vuxna i familjehem ska inte överstiga 185 dagar Vårddygn vuxna institution ska inte överstiga 730 dagar. 92 % nöjda brukare 80 % ska uppfatta inom VFF att värdighetsgarantiema efterlevs. Anhörigvårdare ska vid utvärdering uttala att de är nöjda med det stöd som erbjudits 45 % ska inom ett år nå egen försörjning Andel vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar, ska bli färre KF 1:3 3

8 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts, Socialnämnden Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Tekniska nämnden till KF mål KF 1 Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska Arbogas befolkning Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga, KF 1:4 KF 1:1 KF 1:2 Minska andelen måltider som består av helfabrikat KF 1 Andelen måltider bestående av helfabrikat ska minska med 10 % per år. Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till gång- och cykelvägar enligt SCB:s medborgarundersökning, A4- Kommunikationer Gatuunderhållet ska förbättras under planperioden KF kvm yta ska beläggas per år Tillgången till parker, grönområden och natur ska vara god KF 1 Medborgarnas syn på tillgången till parker, grönområden och natur enligt SCB:s medborgarundersökning, A6- fritidsmöjligheter Trygghetsaspekter som inarbetas i tekniska nämndens verksamhetsområde KF 1 Medborgarnas syn på trygghet enligt SCB : s medborgarundersökning, A7-trygghet KF 1:2 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av småhusbebyggelse KF 1 Det ska alltid finnas 20 st tomter för småhusbebyggelse klara för försäljning. God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation av lägenheter i flerfamiljshus KF 1 Det ska alltid finnas tomtmark klar för försäljning som räcker till 40 st lägenheter Stabilitetsförhållandena utmed ån ska förbättras KF 1 Minst en etapp per år ska åtgärdas Säkerställa en långsiktig produktion och leverans av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten genom provtagning av vattenkvaliteten och underhållsinsatser på ledningsnätet KF 1 Andel otjänliga prover vid Arboga vattenverk ska vara 0 Andel tjänliga prover med anmärkning ska vara mindre än 2 st av 50 st prov Andelen vattenläckor ska vara mindre än 1,5 per 10 km ledning och år 4

9 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Forts. Tekniska nämnden Inventera behovet av miljöåtgärder, upprätta en handlings- KF 1 Utföra en översiktlig inventering och göra en budget för plan och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder på 100 % av ingående mark senast år Prioritera kommunalt ägd mark i området mellan Arbogaån och angelägna områden järnvägen utefter Norra Agatan Skapa möjlighet till besöksparkering för husvagnar/ husbilar i ett centralt läge. Tillgodose behovet av offentliga toaletter KF 1 Upprätta bygghandlingar och utföra arbetet under år 2013 Upprätta fördjupad översiktsplan för Arboga KF 1 Den fördjupade översiktsplanen för Arboga stadskärna stadskärna färdigställs för antagande i KF under år 2013 Kommunfullmäktige KF 2: Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen. Mått 2:1 Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever KF 2 att de har inflytande i kommunen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Nöjd inflytandeindex (NIl), enligt medborgarundersökningen. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 KF 2:1 5

10 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Forts. Fritids- och kulturnämnden Ta tillvara och stödja barn och ungdomars kreativa KF 2 projektideer inom fritids- och kulturområdet till KF mål Konstinköp för kr ska beslutas, genomföras och placeras av ungdomsfullmäktige i samverkan med ungdomar som deltar i fritids- och kulturförvaltningens verksamheter Antal remisser till ungdomsfullmäktige från fritids- och kulturnämnden ska uppgå till minst 3 stycken Socialnämnden Socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med KF 2 de insatser eller den service de får Brukare ska utifrån egna behov och inom de ramar KF 2 beviljad insats medger, ha inflytande över utformningen Valfriheten inom hemtjänstens serviceinsatser KF 2 innefattar möjlighet att välja tid för insats samt möjlighet att byta insats. Antal sammankomster för ungdomsfullmäktige ska vara minst fem stycken per år. Nöjd inflytandeindex (NII), enligt medborgarundersökningen. 92 % brukarnöjdhet 90 % nöjda brukare över inflytandet 90 % av brukarna ska vara nöjda över inflytandet KF 2:1 KF 2:1 KF 2:1 Tekniska nämnden Nöjd inflytandeindex (Nl), enligt medborgarundersökningen. KF 2:1 6

11 Kommunfullmäktige KF 3: Arboga kommun ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden. Mått 3:1 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin. Måttansvarig: Nina Hammarsten, kommunstyrelseförvaltningen,ekonomikontoret Mått 3:2 Antalet transportkilometer ska minska för kommunens. personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energi- och klimatstrategin. Samordningsansvar: Tekniska nämnden Måttansvarig: Henrik Syräljä, tekniska förvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska verka fören ekologisk KF 3 Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 hållbarhet inom alla områden. minska enligt Energi- och klimatstrategin Barn- och utbildningsnämnden Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi - och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin 7

12 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Fritids- och kulturnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Fritids- och kulturförvaltningens lokaler och arenor KF 3 Antalet kilowattimmar som varje verksamhet förbrukar KF 3:1 ska skötas på ett energieffektivt och klimatsmart ska minska sätt, och samtliga verksamheter ska utrustas med rörelsestyrda system för belysning. Allt avfall från förvaltningens verksamheter ska källsorteras Socialnämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens KF 3:2 personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin Tekniska nämnden Energianvändningen i kommunens fastigheter ska KF 3:1 minska enligt Energi- och klimatstrategin Antalet transportkilometer ska minska för kommunens personbilar samt privata bilar i tjänsten enligt Energioch Klimatstrategin KF 3:2 Antal miljöbilar av det totala antalet bilar inom organisationen KF 3 Andelen (%) ägda personbilar som uppfyller miljökrav 2009:01:00 Andelen ekologiska livsmedel KF 3 Andelen ekologiska livsmedel (%) av de totala livs- medelsinköpen per år 8

13 Kommunfullmäktige till KF 4: Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF mål med kollektivtrafik till och från Arboga Mått 4:1 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Rebecka Marklund, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Det ska finnas goda möjligheter till pendling KF 4 Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan med kollektivtrafik till och från Arboga och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, KF 4:1 Inspirerande lärande Kommunfullmäktige KF 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga Mått 5:1 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:2 Den planerade personaltätheten inom förskolan Samordningsansvar : Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mått 5:3 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och matematik, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen 9

14 Mått 5:4 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden Adressering: Barn- och utbildningsnämnden Måttansvarig: Lillie Bäckwall, barn- och utbildningsförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet KF 5 Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö och vara trygga i förskolan och skolan KF 5:1 Den planerade personaltätheten inom förskolan KF 5:2 Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven KF 5:3 nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och Riktvärdet för antalet barn i grundskolans lägre KF 5 Antal elever i snitt per klass årskurser, f-3, är 20 elever per klass höstterminen år 2013 Andel elever med behörighet till något nationellt program i gymnasiet, KF 5:4 Höjd kompetens i förskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Höjd kompetens i fritidshemmen KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen ökas till 75 % inom en 4-årsperiod Fler elever når målen i alla ämnen KF 5 Andel elever som når målen i alla ämnen i grundskolans KF 5:3, 5:4 årskurs 3, 6, 9, grundsärskolans årskurs 6 och 9 samt andel elever som får slutbetyg i gymnasiets årskurs 3 Höjd kompetens i grundsärskolan KF 5 Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen med specialpedagogisk kompetens och inriktning mot utvecklingsstörning ökar 10

15 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Forts. Barn- och utbildningsnämnden Höjd kompetens i grundskola, gymnasieskola KF 5 Andel lärare med behörighet i svenska som andra språk samt i vuxenutbildning samt modersmål ökar Den förebyggande elevhälsan ska stärkas KF 5 Minst fyra hälsobesök fr o m förskoleklass t o m gymnasiet, samt ett hälsosamtal med kurator i årskurs 7 och ett i gymnasiets årskurs 2. Målet utvärderas 2013 Satsning på ny teknik i våra förskolor och skolor KF 5 DigiLär-konceptet fortsätter i grund- och grundsärskolans årskurs 7-9 samt på gymnasieskolan. Ny teknik införs även på förskolan, grund- och grundsärskolans lägre årskurser. Digitaliseringen av klassrummen fortsätter med tre klassrum per år. Andelen personal som använder ny teknik ökar. Hög kvalitet i undervisningen inom grundläggande KF 5 Andelen (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenut- och gymnasial vuxenutbildning bildning och gymnasial vuxenutbildning som slutfört kurs med godkända betyg ökar Fritids- och kulturnämnden Arbogas musik- och kulturskola ska ha en god KF 5 Upplevelsen av en god arbetsmiljö i musik- och dans- kvalitet skolan Brukarenkät. 90 % av musik- och dansskolans elever ska vara nöjda med verksamheten Socialnämnden Personalens kognitiva och empatiska förhållnings- KF 5 Personalen ska vid utvärderingstillfällen uttala en sätt ska utvecklas tillfredställelse med dessa utvecklingstillfällen Tekniska nämnden 111

16 Inspirerande arbete Kommunfullmäktige KF 6: Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mått 6:1 Nöjd Kund Undersökning (NKI), NKI. Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:2 Antalet arbetstillfällen i Arboga varje år Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mått 6:3 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, Samordningsansvar. Kommunstyrelsen Måttansvarig: Annica Gustafsson, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga ska vara känd som en företagsvänlig KF 6 kommun mål Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Antalet aktiva företag per tusen invånare ska ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län exklusive Västerås stad Besöksnäringen växer som en allt större näringsgren KF 6 Det turistekonomiska värdet varje år

17 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Barn- och utbildningsnämnden till KF mål Nöjd kundundersökning (NK) Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:1 KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Fritids- och kulturnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Socialnämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 Tekniska nämnden Nöjd kundundersökning (NKI) KF 6:1 God planberedskap ska finnas för att möjliggöra byggnation för industri- och handelsverksamhet KF 6 Antal arbetstillfällen i Arboga varje år KF 6:2 Andel av kommunens invånare, år, som förvärvsarbetar, KF 6:3 l Arboga ska det alltid finnas kvm industrimark tillgänglig för byggnation inom 8 månader efter beslut om genomförande och finansiering 13

18 Inspirerande organisation Kommunfullmäktige KF 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster Mått 7:1 Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett år efter avslutad insats/utredning ska minska Samordningsansvar. Socialnämnden Adressering: Socialnämnden Måttansvarig: Anders Svensson, socialförvaltningen Mått 7:2 Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Måttansvarig: Maria Windås, kommunstyrelseförvaltningen Mått 7:3 Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga KF 7 tjänster Mått Arbogabomas upplevelse av att verksamheterna har god tillgänglighet och att de fått ett gott bemötande ska vara över snittet i KKiK Kommunens webbinformation är god till medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten KF 7:2 KF 7:3 14

19 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna till KF mål Barn- och utbildningsnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Fritids- och kulturnämnden Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Socialnämnden Andelen ungdomar som har återaktualiserats (nytt KF 7 Andelen ungdomar som har återaktualiserats eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) (nytt eller fortsatt behov av socialtjänstens insatser) ett ett år efter insats/utredning ska minska enligt KKiK- år efter avslutad insats/utredning ska minska utfall 2011 KF 7:1 Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjdamed KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och fungerande GIS-miljö KF 7 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen Kommunens webbinformation är god 7:2 medborgarna år 2011 och nivån ska bibehållas Medarbetarna ska bli mer nöjda med KF 7:3 inflytandet över utvecklingen av verksamheten 15

20 Kommunfullmäktige KF 8: Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Mått 8:1 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Måttansvarig: Helena Sjöberg, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Kommunstyrelsen Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare Barn- och utbildningsnämnden Fritids- och kulturnämnden Mått mål KF 8 Medarbeternas upplevelse av kommunen som arbetsgivare ska vara över totalindex för deltagande kommuner i mätningen Hållbart medarbetar engagemang (HME) Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 KF 8:1 16

21 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Socialnämnden Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, Socialförvaltningens medarbetare är nöjda med sina KF 8 90 % är nöjda KF 8:1 arbetsuppgifter och inflytande Fler erbjuds önskad sysselsättningsgrad KF 8 Minst 10 personer årligen ska ha fått önskad syssel- sättningsgrad (ökad sysselsättningsgrad hela förvaltnningen som arbetsplats) Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras KF 8 Sjukfrånvaron uppgår till högst 21,9 dagar per anställd Frisknärvaron är 60 % Antalet som tar ut friskvårdstimmen eller friskvårdspeng Socialförvaltningens medarbetare ska erhålla erforderlig KF 8 Årligen redovisa kostnad för kompetensutveckling per kompetensutveckling anställd Tekniska nämnden Arboga kommun ska ha en väl utvecklad och KF 8 Ar 2013 ska en GIS-strategi finnas framtagen fungerande GIS-miljö Sjuktalet ska minska KF 8 Medelsjuktalet ska vara under 19 dagar per år och anställd år 2013 Medarbetarnas samlade betyg av Arboga KF 8:1 kommun som arbetsgivare, 17

22 Kommunfullmäktige KF 9: Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning Mått 9:1 Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mått 9:2 Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper Adressering: Kommunstyrelsen Måttansvarig: Ann Björkman, kommunstyrelseförvaltningen Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått mål Kommunstyrelsen Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning KF 9 Budget i balans Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper KF 9:1 KF 9:1 KF 9:2 Sam- och utbildningsnämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 18

23 Mål och kommunstyrelsen och nämnderna Mått Fritids- och kulturnämnden mål Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 Socialnämnden Tekniska nämnden Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning KF 9:1 KF 9:1 19

Delårsrapport 2013-08-31

Delårsrapport 2013-08-31 Delårsrapport -08-31 Fastställd av KF -10-24 1 Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E-post: aboga.kommun@arboga.se

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017

Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Strategisk och ekonomisk plan 2015-2017 Fastställd KF 2014-11-27 ORGANISATIONSÖVERSIKT Personalutskottet föreslås upphöra från och med år 2015. Överförmyndare kommer samordnas i en gemensam nämnd med Köpings

Läs mer

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28

Delårsrapport 2010-07-31. Fastställd av KF 2010-10-28 Delårsrapport -07-31 Fastställd av KF -10-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 2010-06-08 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Förord 6 3 Kommunfullmäktiges visioner och strategiska områden 7 4 Inriktningar inom de strategiska områdena,

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013

Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013 Reviderad 2010-11-22 Reviderad 2010-11-29 Reviderad 2010-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-17 Reviderad av kommunfullmäktige 2010-12-16 Innehåll 1

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014

Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Strategisk och ekonomisk plan åren 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-16 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Utredningsuppdrag att hanteras av kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Årsredovisning 2014. Linköpings kommun linkoping.se

Årsredovisning 2014. Linköpings kommun linkoping.se Årsredovisning 2014 Linköpings kommun linkoping.se Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Linköping 2014 i korthet... 5 Linköpings kommuns organisation... 8 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)...

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 1 Delaktighet och service med invånaren i fokus En hög kvalitet med en god ekonomi är kännetecknande för en framgångsrik kommun. De undersökningar och jämförelser vi deltar i visar

Läs mer

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 2011-05-26 Dnr 725-2011 Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Nr DiarieNr Ärenden Sid 1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-02-24 kl. 14.00 Kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version

Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Budget 2014 samt Plan 2015-2016 central rapport slutlig version Innehåll Politisk organisation... 3 Budgeten i sammandrag... 4 Verksamheten i sammandrag... 5 Mål- och kvalitetsarbete... 6 Vision... 6 Värderingar...

Läs mer

KOMMUNENS ORGANISATION

KOMMUNENS ORGANISATION årsredovisning 2010 KOMMUNENS ORGANISATION Kommunfullmäktige (41 ledamöter) Revision Barn- och utbildningsnämnd (11) Kultur- och fritidsnämnd (9) Barn- och utbildningsförvaltning Socialnämnd (11) Socialförvaltning

Läs mer

Verksamhetsresultat. Insatta resurser

Verksamhetsresultat. Insatta resurser www.nacka.se Bilaga: Bra OK Har brister Kommunstyrelsen Verksamhetsresultat S A1. Nacka ska anses ha ett gott företagsklimat med hög grad av nyföretagande och en god innovationsmiljö N Ranking av bästa

Läs mer

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper.

Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och de kommunala

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA

TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA TILLSAMMANS BYGGER VI DET HÅLLBARA KARLSKRONA - TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH FÖRETAGSAMT Budget för 2012 samt ramar för 2013 och 2014 Karlskrona den 17 maj 2011 För mer än 300 år sedan föddes idén om att ianspråkta

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010

Budget 2011. med plan 2012-2013 samt. budget för nämnderna 2011-2012. Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Budget 2011 med plan 2012-2013 samt budget för nämnderna 2011-2012 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2010 Sundbybergs stads vision 2020 Sundbyberg - där staden är som bäst både

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer