Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 9 Nyckeltal och definitioner 14 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Bokslutskommentarer 23 Revisionsberättelse 31 Granskningsrapport 32 1

4 VD har ordet En kontakt för kunden är de mindre energiföretagen till besvär för branschen? Elbranschen är som de flesta vet en bransch som är kringgärdad av lagparagrafer och regleringar och hela tiden dyker det upp nya som alla inblandade har att anpassa sig till. Ett av förslagen från statliga Energimarknadsinspektionen är att det skall skapas en gemensam nordisk elmarknad till 2015 och till följd av detta något som benämns En kontakt för kunden. Förslaget bygger i grunden på ett EUdirektiv. En kontakt för kunden innebär att det endast är elförsäljningsbolaget som i framtiden skall ha kundkontakten och som också skall fakturera kunden för både el och nätavgift. Elnätsföretagen skall i denna modell osynliggöras och inte längre ha någon egentlig kundkontakt. Vi mindre lokala energiföretag upplever detta förslag som ett allvarligt hot mot vår verksamhet, då vår kärnverksamhet i många fall är just elnätet. Vår enda fördel gentemot de större kraftbolagen är just att vi är lokala och kan hålla en god och nära kontakt med våra kunder. Mariestad Töreboda Energi AB har ett lokalt placerat kontor som man kan besöka, vi har inte några telefonköer, vi jobbar med god service och leveranskvalité som högsta mål och vi håller samtidigt mycket konkurrenskraftiga priser, bland de lägsta i landet. Våra nöjd-kund-undersökningar visar att de små bolagens kundnöjdhet regelmässigt utklassar de stora bolagens dito. Att vi ska tvingas stänga porten och dra ned på vår kundservice är därför inte något som vi kan se som positivt för kunderna. Fakturan är idag vår främsta kontaktväg, med vilken vi förmedlar information om bland annat energieffektivisering och i miljöfrågor. Med detta förslag är vi rädda för att dessa frågor kommer att få en allt mindre plats i framtiden. Ett elhandelsföretag har av naturliga skäl få incitament att lämna information om energieffektiviseringar och besparingar. Om nätföretagen tvingas släppa kundkontakten så kommer dessutom nätföretagens roll som en resurs för ägarnas tillväxt och utveckling att försvinna. Med andra ord förloras också många av de fördelar som kommuner och ekonomiska föreningar idag har med att äga ett energiföretag. Antalet nätföretag i landet kommer därmed sannolikt att minska vilket definitivt inte kommer att vara positivt för kunderna. Förslaget om En kontakt för kunden där elhandlaren sköter allt, är en modell anpassad för centraleuropeiska förhållanden där antalet elnätsägare och elhandlare är få och där också väldigt få kunder byter elleverantör. I Sverige har vi en helt annan struktur, med många lokala mindre energiföretag. Tekniskt och miljömässigt ligger vi långt före övriga Europa så det finns ingen vinst med att försöka importera dessa förhållanden hit. Låt istället mångfalden och hela Sverige få leva. Varför Energimarknadsinspektion driver denna fråga så hårt kan man förstås fundera på. Att landets tre stora kraftbolag stödjer förslaget är däremot lättare att förstå Kan det vara så att man ser just förhållandet med att vi har många mindre lokala aktörer som ett problem. Det kanske idag finns alltför många mindre bolag med kundfokus, service och relativt sett låga priser i förhållande till de större bolagen som har en europeisk marknad och vinstmaximering i fokus. Oavsett myndighetens inställning så kommer MTEAB fortsatt att arbeta för att få behålla kontakten med sina kunder. 2

5 Det är en absolut förutsättning för ett bolag som har som uppdrag att prioritera kvalité, service och konkurrenskraftiga priser. En kontakt för kunden är dessvärre ett hot mot de små energiföretagen och deras kunder. För att istället vända blicken mot något mera glädjande så kan vi på MTEAB informera om att vår senaste Nöjd-Kund-undersökning som genomfördes under vintern, visade att vi på nytt har uppnått ett mycket högt index, och att vi överlag har förbättrat oss ytterligare sedan förra mätningen. Vi vill rikta ett tack till alla de kunder som slumpmässigt deltog i undersökningen Ett särskilt STORT tack för det fina betyg ni gav oss. MTEAB Vi finns där Du bor Rolf Åkesson, VD 3

6 Våra medarbetare Hälsobokslutet 2011 Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av hälsobokslutet 2011 År 2011 kan sammanfattas enligt nedan: Totala sjukfrånvaron har minskat pga att två tidigare långtidssjukskrivningar nu har upphört. Bolaget är mitt inne i ett omfattande personalomsättning pga pensioneringar. Den psykosociala arbetsmiljön är fortsatt mycket god, i likhet med tidigare år. Personalstruktur Vid årsskiftet 2011/2012 var vi 43 (45) tillsvidareanställda och 0 (2) tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda var 12 (13) kvinnor. Under året har 4 personer tillsvidareanställts. 8 personer har slutat sin anställning varav 4 har gått i pension och 2 har avlidit. Medianåldern är 49 år (49). Med median menas att det lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern är 47 år. Under 2011 pensionerades 4 medarbetare och ytterligare c:a 10 medarbetare kommer att gå i pension inom 5 år (pensionsålder 65 år). Åldersstrukturen gör det särskilt viktigt med det hälsobefrämjande arbete som bolaget satsat på de senaste åren. En rekryteringsplan är nödvändig för att behålla bra kompetens och erfarenhet, och ta fram nya kompetenser som ett nytt elnät och nya verksamheter inom bolaget kräver. 10 Åldersfördelning anställda Antal Ålder 4

7 Sjukfrånvaron Lagkravet på att redovisa bolagets sjukfrånvaro i årsredovisningen är numera borttaget. Detta påverkar emellertid inte vår inställning till att redovisa detta i vårt Hälsobokslut. Den totala sjukfrånvaron har, som ovan nämnts, minskat till 3,1 % (4,9 %). Korttidssjukskrivningen har också sjunkit något och uppgick till 1,7 % (2,3 %). Resultaten för både 2011 och 2010 är givetvis starkt påverkade av de två längre sjukdomsfallen. Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket alltså nästan uppnås. 9,00 8,00 7,00 6,00 Sjukfrånvaro i % 5,00 4,00 3,00 Långtidssjuka Korttidssjuka 2,00 1,00 0,00 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Friskvården i MTEAB Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är minst aktiv. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter Bolaget har och rapportera hur många som utnyttjar möjligheterna till subventionerad motion. Följa upp Hälsoprojektet. Aktiviteter som erbjuds de anställda Löpande aktiviteter under 2011: Gym på Korpen i Mariestad och Töreboda och Kinnekullehälsan Motionssimning i Mariestad och Töreboda. Stavgång utgång kontoret. Cykelträning Friskis o Svettis. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2011: Springtime motionslopp, löpning och gång, 9 personer Cykelutflykt i maj runt Ymsen. Prova på Powercise, Korpen, 9 personer Skridskotur på Vättern 5

8 Vår miljö Allmänt Mariestad Töreboda Energi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Hösten 2008 omcertifierades bolaget enligt ISO 14001: Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Miljöpolicy Mariestad Töreboda Energi AB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär: Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav. Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn. Påverkar leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: Effektivisera fjärrvärmekundernas energianvändning genom att minska fjärrvärmevattnets flöde med 3 %. Minska antalet oljepannor i Töreboda med hjälp av utbyggnad av fjärrvärme. Utreda om det går att minska transporterna till vårt lager på Strandvägen 22 Ersätta pappersfakturor med E-faktura till kunder. Vår CO2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. 6

9 ton Utsläpp av CO2 internt i företaget Transporter Värme i egen fastighet Elförbruknin g i egen fastighet Tjänstefordo n Tjänsteresor Räknar vi samman utsläpp från vårt interna arbete blev summan ca 147 ton CO2, en reducering med ca 26 ton från föregående år. Våra produkters inverkan på CO2 ton Förluster i överföring av El Produktion/ inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund

10 Summering Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/ säljer gav 2011 en reducering av CO2 med ca ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på personer. Mariestad Rolf Åkesson * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%. 8

11 Elnät i Mariestad och Töreboda Kund/Marknad Nyanslutning Vi har haft 66 st. nyanslutningar under året och antalet elnätabonnemang uppgår nu till (14 078). Elnätsavgifter I linje med Energimarknadsinspektionen rekommendationer införde vi 2011 effekttariffer för kunder med A abonnemang. Alla berörda kunder har blivit kontaktade för att stämma av att man ligger på rätt nivå i sin abonnerade effekt Enligt ett lagförslag ska alla säkringskunder som vill erbjudas effekttariff Vi ser över tekniska lösningar för att möta det nya lagkravet. Elöverföring Nedan redovisas summan av den energi som överförts till MTEAB:s nät i Mariestad och Töreboda. Total överförd energi minskar igen från en tillfällig höjning 2010 p.g.a. kall väderlek. Överföringen av el uppgick till totalt 221,8 GWh (245,2) GWh med en abonnerad effekt av 51,0 MW. Nätförlusten är beräknad till 2,7 %. Se nedan, diagram transiterad energi. Driftstörningar Under året har vi varit relativt förskonade från större elnätsstörningar, men även vi drabbades av stormen som drog fram över Sverige 27-28/11. Avbrottstidens längd kan till största delen förklaras med att vi p.g.a. personalens säkerhet inte kunde påbörja reparationsarbetena förrän stormen hade bedarrat. Se nedan, Driftstörningar Mariestad Töreboda Entreprenad Entreprenad drivs som ett eget affärsområde under avdelning Elnät. Största verksamheten under året har varit att man har sköter gatubelysningsanläggningarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun. Då vi inte har avtal med Töreboda och Gullspångs kommuner för gatubelysning och jobbar på löpande räkning, så har vi uppvaktat kommunerna för att få ett fungerande avtal på plats. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta all drift- och underhållsarbete som krävs för elnätet. Vi har åtta personer i vår beredskapslista som via ett rullande schema finns i beredskap för all MTEAB, s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 11/12 var vi 12 montörer och 9 tjänstemän anställda på avdelningen. Två montörer är tjänstlediga. Under året har 3 medarbetare gått i pension och en har avlidit Rekrytering av ny personal påbörjades i november Bemanningen av Elnät kommer dock att minska med 2 medarbetare under 2012 i enlighet med den långtida bemanningsplanen. Investeringar Vi mäktade inte med att utföra alla planerade investeringar Till största delen beroende på vakanser i personalstyrkan under året, men vi har även haft problem med leveranstider av beställt material. Investeringsbudgeten för 2011var på 15.4 mkr, utfallet blev 10,2 mkr. Väsentliga händelser under året Från och med 2012 införs en ny intäktsreglering för elnätsföretag, en sk förhandsreglering, där den maximala intäktsnivån fastställs av statliga Energimarknadsinspektionen för en 4-årsperiod i förväg. 9

12 Vi fick i november 2011 beslutet om vår intäktsram gällande åren Beslutad intäktsram uppgick inte till de belopp som bolaget ansökte om vilket också blev fallet för i stort sett vartenda nätföretag i landet. MTEAB har därför tillsammans med majoriteten av landets nätföretag beslutat att överklaga myndighetens beslut. Framtid För att öka leveranskvalitén och driftsäkerheten skall vi öka fokus på ombyggnation av fördelningsstationer, och starta uppbyggnaden av fjärkontrollsystem för att styra strategiska frånskiljare och brytare. Fortsatt ombyggnad av störningskänsliga elnät ligger i reinvesteringsplan. Målet är att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till samtliga våra kunder. Under 2012 flyttas Stadsnät och dess personal in under avdelning Elnät. Vi kommer att aktivt arbeta med att ta till vara de synergieffekter detta medför. Utifrån de investeringar som har gjorts och kommer att göras för att vädersäkra elnätet, så kommer vi att behovspröva framtida rekryteringar vid pensionsavgångar mycket nogsamt. 10

13 Telekom 2011 Kund/Marknad Inför verksamhetsåret 2011 var budgeterat en relativt begränsad volymtillväxt vilket i stort kunde nås under perioden. Parallellt med den normala verksamheten skedde ett betydande arbete avseende att fastställa modellen för den framtida Telekomverksamheten och samarbetet med ägarkommunerna för att utveckla fiberutbyggnaden på landsbygden i dessa båda kommuner. Under andra halvåret fick vi en ganska hög orderingång inom samtliga våra tjänste- och produktområden varför vi beräknar kunna nå en volymtillväxt med 20 % under perioden 2012 till Orderingången inom framförallt telefonitjänster har haft en fortsatt stark tillväxt under inledningen av verksamhetsåret Tillväxten tillsammans med genomförandet av en kostnadseffektivare organisation och rationellare nätstruktur i framtiden skapar möjligheter till en betydande resultatförbättring under samma period. Investeringar Utfallet av färdigställda anläggningsinvesteringar under verksamhetsåret ligger i nivå med budgeterad kostnad. Nedlagda kostnader i pågående nyanläggningsprojekt är överflyttade till investeringsbudgeten för Väsentliga händelser under året Förutom den stora orderingången under senare delen av året var de viktigaste händelserna besluten avseende den framtida verksamheten för Telekom. På grund av lång handläggningstid hos MTG-kommunerna avseende fibernät på Landsbygden blev besluten försenade till hösten Besluten kan sammanfattas enligt följande, MTG-kommunerna bygger inget gemensamt fibernät för landsbygden. Mariestad och Töreboda kommuner väljer att samordna sin satsning på fibernät för Landsbygden med den verksamhet som man bedriver i MTEAB Stadsnät. Nuvarande verksamhet inom Telekom förändras så att Stadsnätsdelen flyttas över som en verksamhetsdel i MTEAB Elnät och all Tjänsteförsäljning samt Tjänsteproduktion blir ett eget verksamhetsområde. Beslut fattas att bygga samman Stadsnätet i Mariestad med Stadsnätet i Töreboda via en ny fiberförbindelse längs Göta kanal. Förbindelsen kommer även vara en del av fiberutbyggnaden för landsbygdsnätet i ägarkommunerna. Framtid Med den starka orderingång som sker och framförallt besluten om organisatoriska och strukturella förändringar i verksamhetsområdet har en stabil grund lagts för den fortsatta verksamheten inom Telekommunikationsområdet. Vår bedömning är att förutsättningar för ytterligare tillväxt är god inom områdena Nättjänster mot operatörer, Privatkundskonceptet och Telefonitjänster mot företag och kommuner. 11

14 Fjärrvärme Kund/marknad Fjärrvärmen är en etablerad och uppskattad uppvärmningsform i våra ägarkommuner. Tillgängligheten på värmeleveranserna är höga och vår relation med kunden gör att vi är en naturlig partner i arbetet med energieffektivisering. Mariestad Årets utbyggnad av fjärrvärmenätet inriktades på att i första hand förstärka leveranssäkerheten. Den sista etappen för rundmatningen färdigställdes vid årsskiftet då Grangärdet österifrån förbands med produktionsanläggningen. Vi tecknade under året 41 nya leveransavtal men fortsatt utbyggnad står nu och faller med investeringsbeslut i produktionsbolaget för en ny fastbränslepanna. Töreboda Kostnadsnivån för producerad fjärrvärme gör att vi fokuserar på fastighetsägare utmed befintlig kulvertsträckning. Vi har anslutit 24 nya fastigheter till vårt kulvertnät där vi ersatt i huvudsak eldningsolja med biobränsle. Lyrestad På grund av kapacitetsbrist i fastbränslepannan så har vi inriktat oss på att vårda de kunder vi har. Någon utbyggnad av nätet är inte aktuell inom överskådlig tid. Reko fjärrvärme Vi har under året haft fyra stycken organiserade möten med våra kunder i Töreboda och Mariestad. Ett hundratal kunder mötte upp, lämnade synpunkter och fick information om vår verksamhet. Prissättning Trots att vi fick en höjning av inköpspriset på fjärrvärme och ånga från vårt produktionsbolag så valde vi att ligga kvar med oförändrade priser till våra kunder i Mariestad. Även i Töreboda och Lyrestad blev prissättningen oförändrad. I prisjämförelsen Nils Holgersson, som kartlägger prisnivån i landet på bland annat fjärrvärmeleveranser, har vi i Mariestad gått från plats 23 till 17 av 254 stycken inlämnade prisuppgifter där nummer ett har lägsta pris. Motsvarande placering i Töreboda är nr 26 (40) och Lyrestad nr 190 (243). Värmeförsäljning Värmeförsäljningen i Mariestad blev ( ) MWh varav försäljningen av ånga till SCA stod för (9 379) MWh. Antal ansluta fastigheter är st (1 280 st 2010). Värmeförsäljningens utveckling MWh Värmeförsäljning * Korrigerat * Utifrån Energiindex korrigerad värmeförsäljning. 12

15 Kunderna i Lyrestad omsatte MWh (2 591 MWh 2010). Antal ansluta fastigheter är oförändrat 26 st. Motsvarande siffror för Töreboda blev MWh ( MWh). Antal ansluta fastigheter är nu 104 st (80). Investeringar I Mariestad har vi byggt en ny utmatning från kraftvärmeverket med förgreningar till Västeräng och Industrigatan. Årets utbyggnad innebar att kulvertnätet växte med meter till totalt schaktmeter. Summa investeringar för Mariestad blev kkr. Investeringarna i Töreboda har omfattat utbyggnad av kulvertnätet med ca 746 schaktmeter, som nu mäter totalt meter, samt avslutat uppförandet av den nya panncentralen. Investeringarna för året blev kkr. Väsentliga händelser under året På grund av omfattande driftstörningar höjde produktionsbolaget KKAB vårt inköpspris med drygt fem mkr. Vår styrelse valde att inte föra detta vidare till våra kunder. Panncentralen i Töreboda invigs 13 september med pompa och ståt. Bandet klipps av företrädare för Moelven, Töreboda kommun och Mariestad Töreboda Energi AB. Framtid Kunder Under förutsättning att vi får ett investeringsbeslut i produktionsbolaget för en ny panna så kommer vi fortsätta att bearbeta de fastighetsägare som tidigare tackat nej till fjärrvärme och som har sitt hus i anslutning till våra kulvertledningar. Vi ser också en efterfrågan på komfortkyla och för att möta detta kommer vi att under 2012 ta fram ett koncept i samarbete med två av våra industrikunder. Mariestad Västra Skogen är fortfarande intressant för oss även om många fastighetsägare nyligt investerat i annan uppvärmningsform. Parallellt med detta så är målet att erbjuda fjärrvärme till de nya bostadsområden som Mariestads kommun planerar i anslutning till tätorten. Vi vill fortsätta stärka banden med våra kunder och ska i samband med detta undersöka intresset för tjänster som statistik, driftövervakning och miljömärkning. Lyrestad För att möta efterfrågan på fjärrvärme behöver vi konvertera produktionsanläggningen till ett billigare bränsle. Vi fortsätter att undersöka de alternativ som är möjliga för en anläggning av denna storlek. Töreboda Utbyggnaden kommer att ske främst till industrifastigheter och flerfamiljshus. 13

16 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER - MODERBOLAGET ****2011 ****2010 ***2009 *** Omsättning, kkr Antal anställda Omsättning/anställd, kkr Resultat f. plan. avskrivn. kkr Rörelseresultat, kkr Bruttomarginal, % 22,1 22,9 25,0 25,9 23,2 23,8 24,6 22,5 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på totalt kapital, % 2,4 3,8 4,1 4,5 3,8 5,0 6,0 5,6 Justerat eget kapital, kkr Avkastning på eget kapital, % 2,3 9,1 10,5 8,6 7,2 13,6 17,3 *15,2 Nettoresultat/omsättning, % 1,4 5,5 7,0 5,8 5,0 9,3 11,1 *10,2 Kassalikviditet, % **89 **102 **86 **72 **52 **64 ** Soliditet, % 23,0 24,6 26,3 27,0 27,2 28,7 28,6 28,3 Genomsnittlig skuldränta, % 2,5 2,0 1,8 3,0 2,5 1,6 1,5 1,8 Skuldsättningsgrad 3,39 3,08 2,80 2,71 2,68 2,48 2,49 2,53 Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 0,37 0,41 0,39 0,40 0,39 0,42 0,45 0,42 BRUTTOMARGINAL Resultat före avskrivningar/omsättning AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen SKULDSÄTTNINGSGRAD Totala skulder/justerat eget kapital AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital * utan hänsyn tagen till nedskrivning av aktier i dotterbolag ** från 2005 redovisas kredit på koncernkontot som kortfristig skuld *** från 2008 nettoredovisas fordringar/skulder på dotterbolag och intressebolag **** från 2010 redovisas myndighetavgiften som en övrig extern kostnad. Tidigare år har den redovisats som en intäktsreduktion. 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 MARIESTAD TÖREBODA ENERGI AB Bolagsstyrelsens sammansättning Ledamöter V Per Rosengren Ordförande M Stellan Kronberg Vice ordförande S Gun-Britt Alenljung S Björn Nilsson S Bo Björk KD Sven-Inge Eriksson C Lennart Magnusson FP Christer Svanström S Lars-Åke Bergman MAP Matz Erlandsson V S S MAP FP S M M KD S Suppleanter Carina Hillsjö Linnéa Wall Mathias Törnblom Rune Eriksson Lennart Daghed Håkan Fernström Björn Fagerlund Johan Magnusson Anders Svärd Kenneth Carlsson Revisorer Anders Naeslund Rune Kjernald Lennart Sunnergren Auktoriserad revisor 34

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 2009 blev vi delägare i Fastbit, vårt miljöarbete fortsätter, övergången till fjärravlästa mätare slutförs och vi bygger ut mer bekväm och miljövänlig fjärrvärme. Innehållsförteckning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 mars 2011 Bokslutskommuniké 2011 2011-01-01 2011-12-30 Nettoomsättning 241 060 tkr (199 204) Rörelseresultat 32 656 tkr (30 054) Resultat efter skatt 2 406 tkr

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport 2012-01-01 2012-06-30 Nettoomsättning 120 626 tkr (114 260) Rörelseresultat 24 749 tkr (17 577) Resultat efter skatt 15 124 tkr *

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 31 mars 2017 Bokslutskommuniké 2016 20160101 20161231 Nettoomsättning 289 675 tkr (249 181) Rörelseresultat 52 986 tkr (45 725) Resultat efter skatt 35 585 tkr *

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson

Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Sidan 11 Plats och tid Storgatan 38 kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Lennart Karlsson (LK) Waileth Elmersson (WE) Jan Englund (JE) Ingemar Jansson

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer