Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2

3 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 9 Nyckeltal och definitioner 14 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning 20 Kassaflödesanalys 22 Bokslutskommentarer 23 Revisionsberättelse 31 Granskningsrapport 32 1

4 VD har ordet En kontakt för kunden är de mindre energiföretagen till besvär för branschen? Elbranschen är som de flesta vet en bransch som är kringgärdad av lagparagrafer och regleringar och hela tiden dyker det upp nya som alla inblandade har att anpassa sig till. Ett av förslagen från statliga Energimarknadsinspektionen är att det skall skapas en gemensam nordisk elmarknad till 2015 och till följd av detta något som benämns En kontakt för kunden. Förslaget bygger i grunden på ett EUdirektiv. En kontakt för kunden innebär att det endast är elförsäljningsbolaget som i framtiden skall ha kundkontakten och som också skall fakturera kunden för både el och nätavgift. Elnätsföretagen skall i denna modell osynliggöras och inte längre ha någon egentlig kundkontakt. Vi mindre lokala energiföretag upplever detta förslag som ett allvarligt hot mot vår verksamhet, då vår kärnverksamhet i många fall är just elnätet. Vår enda fördel gentemot de större kraftbolagen är just att vi är lokala och kan hålla en god och nära kontakt med våra kunder. Mariestad Töreboda Energi AB har ett lokalt placerat kontor som man kan besöka, vi har inte några telefonköer, vi jobbar med god service och leveranskvalité som högsta mål och vi håller samtidigt mycket konkurrenskraftiga priser, bland de lägsta i landet. Våra nöjd-kund-undersökningar visar att de små bolagens kundnöjdhet regelmässigt utklassar de stora bolagens dito. Att vi ska tvingas stänga porten och dra ned på vår kundservice är därför inte något som vi kan se som positivt för kunderna. Fakturan är idag vår främsta kontaktväg, med vilken vi förmedlar information om bland annat energieffektivisering och i miljöfrågor. Med detta förslag är vi rädda för att dessa frågor kommer att få en allt mindre plats i framtiden. Ett elhandelsföretag har av naturliga skäl få incitament att lämna information om energieffektiviseringar och besparingar. Om nätföretagen tvingas släppa kundkontakten så kommer dessutom nätföretagens roll som en resurs för ägarnas tillväxt och utveckling att försvinna. Med andra ord förloras också många av de fördelar som kommuner och ekonomiska föreningar idag har med att äga ett energiföretag. Antalet nätföretag i landet kommer därmed sannolikt att minska vilket definitivt inte kommer att vara positivt för kunderna. Förslaget om En kontakt för kunden där elhandlaren sköter allt, är en modell anpassad för centraleuropeiska förhållanden där antalet elnätsägare och elhandlare är få och där också väldigt få kunder byter elleverantör. I Sverige har vi en helt annan struktur, med många lokala mindre energiföretag. Tekniskt och miljömässigt ligger vi långt före övriga Europa så det finns ingen vinst med att försöka importera dessa förhållanden hit. Låt istället mångfalden och hela Sverige få leva. Varför Energimarknadsinspektion driver denna fråga så hårt kan man förstås fundera på. Att landets tre stora kraftbolag stödjer förslaget är däremot lättare att förstå Kan det vara så att man ser just förhållandet med att vi har många mindre lokala aktörer som ett problem. Det kanske idag finns alltför många mindre bolag med kundfokus, service och relativt sett låga priser i förhållande till de större bolagen som har en europeisk marknad och vinstmaximering i fokus. Oavsett myndighetens inställning så kommer MTEAB fortsatt att arbeta för att få behålla kontakten med sina kunder. 2

5 Det är en absolut förutsättning för ett bolag som har som uppdrag att prioritera kvalité, service och konkurrenskraftiga priser. En kontakt för kunden är dessvärre ett hot mot de små energiföretagen och deras kunder. För att istället vända blicken mot något mera glädjande så kan vi på MTEAB informera om att vår senaste Nöjd-Kund-undersökning som genomfördes under vintern, visade att vi på nytt har uppnått ett mycket högt index, och att vi överlag har förbättrat oss ytterligare sedan förra mätningen. Vi vill rikta ett tack till alla de kunder som slumpmässigt deltog i undersökningen Ett särskilt STORT tack för det fina betyg ni gav oss. MTEAB Vi finns där Du bor Rolf Åkesson, VD 3

6 Våra medarbetare Hälsobokslutet 2011 Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av hälsobokslutet 2011 År 2011 kan sammanfattas enligt nedan: Totala sjukfrånvaron har minskat pga att två tidigare långtidssjukskrivningar nu har upphört. Bolaget är mitt inne i ett omfattande personalomsättning pga pensioneringar. Den psykosociala arbetsmiljön är fortsatt mycket god, i likhet med tidigare år. Personalstruktur Vid årsskiftet 2011/2012 var vi 43 (45) tillsvidareanställda och 0 (2) tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda var 12 (13) kvinnor. Under året har 4 personer tillsvidareanställts. 8 personer har slutat sin anställning varav 4 har gått i pension och 2 har avlidit. Medianåldern är 49 år (49). Med median menas att det lika många som är äldre som yngre än 49 år. Medelåldern är 47 år. Under 2011 pensionerades 4 medarbetare och ytterligare c:a 10 medarbetare kommer att gå i pension inom 5 år (pensionsålder 65 år). Åldersstrukturen gör det särskilt viktigt med det hälsobefrämjande arbete som bolaget satsat på de senaste åren. En rekryteringsplan är nödvändig för att behålla bra kompetens och erfarenhet, och ta fram nya kompetenser som ett nytt elnät och nya verksamheter inom bolaget kräver. 10 Åldersfördelning anställda Antal Ålder 4

7 Sjukfrånvaron Lagkravet på att redovisa bolagets sjukfrånvaro i årsredovisningen är numera borttaget. Detta påverkar emellertid inte vår inställning till att redovisa detta i vårt Hälsobokslut. Den totala sjukfrånvaron har, som ovan nämnts, minskat till 3,1 % (4,9 %). Korttidssjukskrivningen har också sjunkit något och uppgick till 1,7 % (2,3 %). Resultaten för både 2011 och 2010 är givetvis starkt påverkade av de två längre sjukdomsfallen. Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket alltså nästan uppnås. 9,00 8,00 7,00 6,00 Sjukfrånvaro i % 5,00 4,00 3,00 Långtidssjuka Korttidssjuka 2,00 1,00 0,00 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Friskvården i MTEAB Bolaget har två friskvårdsombud utsedda. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är minst aktiv. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter Bolaget har och rapportera hur många som utnyttjar möjligheterna till subventionerad motion. Följa upp Hälsoprojektet. Aktiviteter som erbjuds de anställda Löpande aktiviteter under 2011: Gym på Korpen i Mariestad och Töreboda och Kinnekullehälsan Motionssimning i Mariestad och Töreboda. Stavgång utgång kontoret. Cykelträning Friskis o Svettis. Speciella aktiviteter som har arrangerats under 2011: Springtime motionslopp, löpning och gång, 9 personer Cykelutflykt i maj runt Ymsen. Prova på Powercise, Korpen, 9 personer Skridskotur på Vättern 5

8 Vår miljö Allmänt Mariestad Töreboda Energi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierad enligt ISO Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Hösten 2008 omcertifierades bolaget enligt ISO 14001: Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Miljöpolicy Mariestad Töreboda Energi AB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär: Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav. Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn. Påverkar leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: Effektivisera fjärrvärmekundernas energianvändning genom att minska fjärrvärmevattnets flöde med 3 %. Minska antalet oljepannor i Töreboda med hjälp av utbyggnad av fjärrvärme. Utreda om det går att minska transporterna till vårt lager på Strandvägen 22 Ersätta pappersfakturor med E-faktura till kunder. Vår CO2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. 6

9 ton Utsläpp av CO2 internt i företaget Transporter Värme i egen fastighet Elförbruknin g i egen fastighet Tjänstefordo n Tjänsteresor Räknar vi samman utsläpp från vårt interna arbete blev summan ca 147 ton CO2, en reducering med ca 26 ton från föregående år. Våra produkters inverkan på CO2 ton Förluster i överföring av El Produktion/ inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund

10 Summering Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/ säljer gav 2011 en reducering av CO2 med ca ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på personer. Mariestad Rolf Åkesson * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%. 8

11 Elnät i Mariestad och Töreboda Kund/Marknad Nyanslutning Vi har haft 66 st. nyanslutningar under året och antalet elnätabonnemang uppgår nu till (14 078). Elnätsavgifter I linje med Energimarknadsinspektionen rekommendationer införde vi 2011 effekttariffer för kunder med A abonnemang. Alla berörda kunder har blivit kontaktade för att stämma av att man ligger på rätt nivå i sin abonnerade effekt Enligt ett lagförslag ska alla säkringskunder som vill erbjudas effekttariff Vi ser över tekniska lösningar för att möta det nya lagkravet. Elöverföring Nedan redovisas summan av den energi som överförts till MTEAB:s nät i Mariestad och Töreboda. Total överförd energi minskar igen från en tillfällig höjning 2010 p.g.a. kall väderlek. Överföringen av el uppgick till totalt 221,8 GWh (245,2) GWh med en abonnerad effekt av 51,0 MW. Nätförlusten är beräknad till 2,7 %. Se nedan, diagram transiterad energi. Driftstörningar Under året har vi varit relativt förskonade från större elnätsstörningar, men även vi drabbades av stormen som drog fram över Sverige 27-28/11. Avbrottstidens längd kan till största delen förklaras med att vi p.g.a. personalens säkerhet inte kunde påbörja reparationsarbetena förrän stormen hade bedarrat. Se nedan, Driftstörningar Mariestad Töreboda Entreprenad Entreprenad drivs som ett eget affärsområde under avdelning Elnät. Största verksamheten under året har varit att man har sköter gatubelysningsanläggningarna i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun. Då vi inte har avtal med Töreboda och Gullspångs kommuner för gatubelysning och jobbar på löpande räkning, så har vi uppvaktat kommunerna för att få ett fungerande avtal på plats. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta all drift- och underhållsarbete som krävs för elnätet. Vi har åtta personer i vår beredskapslista som via ett rullande schema finns i beredskap för all MTEAB, s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 11/12 var vi 12 montörer och 9 tjänstemän anställda på avdelningen. Två montörer är tjänstlediga. Under året har 3 medarbetare gått i pension och en har avlidit Rekrytering av ny personal påbörjades i november Bemanningen av Elnät kommer dock att minska med 2 medarbetare under 2012 i enlighet med den långtida bemanningsplanen. Investeringar Vi mäktade inte med att utföra alla planerade investeringar Till största delen beroende på vakanser i personalstyrkan under året, men vi har även haft problem med leveranstider av beställt material. Investeringsbudgeten för 2011var på 15.4 mkr, utfallet blev 10,2 mkr. Väsentliga händelser under året Från och med 2012 införs en ny intäktsreglering för elnätsföretag, en sk förhandsreglering, där den maximala intäktsnivån fastställs av statliga Energimarknadsinspektionen för en 4-årsperiod i förväg. 9

12 Vi fick i november 2011 beslutet om vår intäktsram gällande åren Beslutad intäktsram uppgick inte till de belopp som bolaget ansökte om vilket också blev fallet för i stort sett vartenda nätföretag i landet. MTEAB har därför tillsammans med majoriteten av landets nätföretag beslutat att överklaga myndighetens beslut. Framtid För att öka leveranskvalitén och driftsäkerheten skall vi öka fokus på ombyggnation av fördelningsstationer, och starta uppbyggnaden av fjärkontrollsystem för att styra strategiska frånskiljare och brytare. Fortsatt ombyggnad av störningskänsliga elnät ligger i reinvesteringsplan. Målet är att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till samtliga våra kunder. Under 2012 flyttas Stadsnät och dess personal in under avdelning Elnät. Vi kommer att aktivt arbeta med att ta till vara de synergieffekter detta medför. Utifrån de investeringar som har gjorts och kommer att göras för att vädersäkra elnätet, så kommer vi att behovspröva framtida rekryteringar vid pensionsavgångar mycket nogsamt. 10

13 Telekom 2011 Kund/Marknad Inför verksamhetsåret 2011 var budgeterat en relativt begränsad volymtillväxt vilket i stort kunde nås under perioden. Parallellt med den normala verksamheten skedde ett betydande arbete avseende att fastställa modellen för den framtida Telekomverksamheten och samarbetet med ägarkommunerna för att utveckla fiberutbyggnaden på landsbygden i dessa båda kommuner. Under andra halvåret fick vi en ganska hög orderingång inom samtliga våra tjänste- och produktområden varför vi beräknar kunna nå en volymtillväxt med 20 % under perioden 2012 till Orderingången inom framförallt telefonitjänster har haft en fortsatt stark tillväxt under inledningen av verksamhetsåret Tillväxten tillsammans med genomförandet av en kostnadseffektivare organisation och rationellare nätstruktur i framtiden skapar möjligheter till en betydande resultatförbättring under samma period. Investeringar Utfallet av färdigställda anläggningsinvesteringar under verksamhetsåret ligger i nivå med budgeterad kostnad. Nedlagda kostnader i pågående nyanläggningsprojekt är överflyttade till investeringsbudgeten för Väsentliga händelser under året Förutom den stora orderingången under senare delen av året var de viktigaste händelserna besluten avseende den framtida verksamheten för Telekom. På grund av lång handläggningstid hos MTG-kommunerna avseende fibernät på Landsbygden blev besluten försenade till hösten Besluten kan sammanfattas enligt följande, MTG-kommunerna bygger inget gemensamt fibernät för landsbygden. Mariestad och Töreboda kommuner väljer att samordna sin satsning på fibernät för Landsbygden med den verksamhet som man bedriver i MTEAB Stadsnät. Nuvarande verksamhet inom Telekom förändras så att Stadsnätsdelen flyttas över som en verksamhetsdel i MTEAB Elnät och all Tjänsteförsäljning samt Tjänsteproduktion blir ett eget verksamhetsområde. Beslut fattas att bygga samman Stadsnätet i Mariestad med Stadsnätet i Töreboda via en ny fiberförbindelse längs Göta kanal. Förbindelsen kommer även vara en del av fiberutbyggnaden för landsbygdsnätet i ägarkommunerna. Framtid Med den starka orderingång som sker och framförallt besluten om organisatoriska och strukturella förändringar i verksamhetsområdet har en stabil grund lagts för den fortsatta verksamheten inom Telekommunikationsområdet. Vår bedömning är att förutsättningar för ytterligare tillväxt är god inom områdena Nättjänster mot operatörer, Privatkundskonceptet och Telefonitjänster mot företag och kommuner. 11

14 Fjärrvärme Kund/marknad Fjärrvärmen är en etablerad och uppskattad uppvärmningsform i våra ägarkommuner. Tillgängligheten på värmeleveranserna är höga och vår relation med kunden gör att vi är en naturlig partner i arbetet med energieffektivisering. Mariestad Årets utbyggnad av fjärrvärmenätet inriktades på att i första hand förstärka leveranssäkerheten. Den sista etappen för rundmatningen färdigställdes vid årsskiftet då Grangärdet österifrån förbands med produktionsanläggningen. Vi tecknade under året 41 nya leveransavtal men fortsatt utbyggnad står nu och faller med investeringsbeslut i produktionsbolaget för en ny fastbränslepanna. Töreboda Kostnadsnivån för producerad fjärrvärme gör att vi fokuserar på fastighetsägare utmed befintlig kulvertsträckning. Vi har anslutit 24 nya fastigheter till vårt kulvertnät där vi ersatt i huvudsak eldningsolja med biobränsle. Lyrestad På grund av kapacitetsbrist i fastbränslepannan så har vi inriktat oss på att vårda de kunder vi har. Någon utbyggnad av nätet är inte aktuell inom överskådlig tid. Reko fjärrvärme Vi har under året haft fyra stycken organiserade möten med våra kunder i Töreboda och Mariestad. Ett hundratal kunder mötte upp, lämnade synpunkter och fick information om vår verksamhet. Prissättning Trots att vi fick en höjning av inköpspriset på fjärrvärme och ånga från vårt produktionsbolag så valde vi att ligga kvar med oförändrade priser till våra kunder i Mariestad. Även i Töreboda och Lyrestad blev prissättningen oförändrad. I prisjämförelsen Nils Holgersson, som kartlägger prisnivån i landet på bland annat fjärrvärmeleveranser, har vi i Mariestad gått från plats 23 till 17 av 254 stycken inlämnade prisuppgifter där nummer ett har lägsta pris. Motsvarande placering i Töreboda är nr 26 (40) och Lyrestad nr 190 (243). Värmeförsäljning Värmeförsäljningen i Mariestad blev ( ) MWh varav försäljningen av ånga till SCA stod för (9 379) MWh. Antal ansluta fastigheter är st (1 280 st 2010). Värmeförsäljningens utveckling MWh Värmeförsäljning * Korrigerat * Utifrån Energiindex korrigerad värmeförsäljning. 12

15 Kunderna i Lyrestad omsatte MWh (2 591 MWh 2010). Antal ansluta fastigheter är oförändrat 26 st. Motsvarande siffror för Töreboda blev MWh ( MWh). Antal ansluta fastigheter är nu 104 st (80). Investeringar I Mariestad har vi byggt en ny utmatning från kraftvärmeverket med förgreningar till Västeräng och Industrigatan. Årets utbyggnad innebar att kulvertnätet växte med meter till totalt schaktmeter. Summa investeringar för Mariestad blev kkr. Investeringarna i Töreboda har omfattat utbyggnad av kulvertnätet med ca 746 schaktmeter, som nu mäter totalt meter, samt avslutat uppförandet av den nya panncentralen. Investeringarna för året blev kkr. Väsentliga händelser under året På grund av omfattande driftstörningar höjde produktionsbolaget KKAB vårt inköpspris med drygt fem mkr. Vår styrelse valde att inte föra detta vidare till våra kunder. Panncentralen i Töreboda invigs 13 september med pompa och ståt. Bandet klipps av företrädare för Moelven, Töreboda kommun och Mariestad Töreboda Energi AB. Framtid Kunder Under förutsättning att vi får ett investeringsbeslut i produktionsbolaget för en ny panna så kommer vi fortsätta att bearbeta de fastighetsägare som tidigare tackat nej till fjärrvärme och som har sitt hus i anslutning till våra kulvertledningar. Vi ser också en efterfrågan på komfortkyla och för att möta detta kommer vi att under 2012 ta fram ett koncept i samarbete med två av våra industrikunder. Mariestad Västra Skogen är fortfarande intressant för oss även om många fastighetsägare nyligt investerat i annan uppvärmningsform. Parallellt med detta så är målet att erbjuda fjärrvärme till de nya bostadsområden som Mariestads kommun planerar i anslutning till tätorten. Vi vill fortsätta stärka banden med våra kunder och ska i samband med detta undersöka intresset för tjänster som statistik, driftövervakning och miljömärkning. Lyrestad För att möta efterfrågan på fjärrvärme behöver vi konvertera produktionsanläggningen till ett billigare bränsle. Vi fortsätter att undersöka de alternativ som är möjliga för en anläggning av denna storlek. Töreboda Utbyggnaden kommer att ske främst till industrifastigheter och flerfamiljshus. 13

16 NYCKELTAL OCH DEFINITIONER - MODERBOLAGET ****2011 ****2010 ***2009 *** Omsättning, kkr Antal anställda Omsättning/anställd, kkr Resultat f. plan. avskrivn. kkr Rörelseresultat, kkr Bruttomarginal, % 22,1 22,9 25,0 25,9 23,2 23,8 24,6 22,5 Resultat efter finansiella poster, kkr Avkastning på totalt kapital, % 2,4 3,8 4,1 4,5 3,8 5,0 6,0 5,6 Justerat eget kapital, kkr Avkastning på eget kapital, % 2,3 9,1 10,5 8,6 7,2 13,6 17,3 *15,2 Nettoresultat/omsättning, % 1,4 5,5 7,0 5,8 5,0 9,3 11,1 *10,2 Kassalikviditet, % **89 **102 **86 **72 **52 **64 ** Soliditet, % 23,0 24,6 26,3 27,0 27,2 28,7 28,6 28,3 Genomsnittlig skuldränta, % 2,5 2,0 1,8 3,0 2,5 1,6 1,5 1,8 Skuldsättningsgrad 3,39 3,08 2,80 2,71 2,68 2,48 2,49 2,53 Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 0,37 0,41 0,39 0,40 0,39 0,42 0,45 0,42 BRUTTOMARGINAL Resultat före avskrivningar/omsättning AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen SKULDSÄTTNINGSGRAD Totala skulder/justerat eget kapital AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital * utan hänsyn tagen till nedskrivning av aktier i dotterbolag ** från 2005 redovisas kredit på koncernkontot som kortfristig skuld *** från 2008 nettoredovisas fordringar/skulder på dotterbolag och intressebolag **** från 2010 redovisas myndighetavgiften som en övrig extern kostnad. Tidigare år har den redovisats som en intäktsreduktion. 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20

23 21

24 22

25 23

26 24

27 25

28 26

29 27

30 28

31 29

32 30

33 31

34 32

35 33

36 MARIESTAD TÖREBODA ENERGI AB Bolagsstyrelsens sammansättning Ledamöter V Per Rosengren Ordförande M Stellan Kronberg Vice ordförande S Gun-Britt Alenljung S Björn Nilsson S Bo Björk KD Sven-Inge Eriksson C Lennart Magnusson FP Christer Svanström S Lars-Åke Bergman MAP Matz Erlandsson V S S MAP FP S M M KD S Suppleanter Carina Hillsjö Linnéa Wall Mathias Törnblom Rune Eriksson Lennart Daghed Håkan Fernström Björn Fagerlund Johan Magnusson Anders Svärd Kenneth Carlsson Revisorer Anders Naeslund Rune Kjernald Lennart Sunnergren Auktoriserad revisor 34

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 2009 blev vi delägare i Fastbit, vårt miljöarbete fortsätter, övergången till fjärravlästa mätare slutförs och vi bygger ut mer bekväm och miljövänlig fjärrvärme. Innehållsförteckning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 mars 2015 Bokslutskommuniké 2014 20140101 20141231 Nettoomsättning 238 030 tkr (236 111) Rörelseresultat 44 259 tkr (33 504) Resultat efter skatt 27 974 tkr (19

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (12) Avdelningen för nätreglering Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller en redovisningsenhet Företagets innehav av koncessioner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer