RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 201-06- 23"

Transkript

1 Age«RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD Datum: Handläggare: Annette Bengtsson Direkttelefon: Direktionen Dm Hnr Till förbundsmedlemmama i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd: Burlövs kommun Eslövs kommun Kävlinge kommun Lunds kommun Malmö stad Delårsmpport 1, 2014 Vid direktionens möte den 11 juni 2014 fastställdes delårsmpport 1, Bifogat översändes justemt protokoll jämte delårsrapport för information. Vänliga hälsningar ette Bengtsson Direktionens sekretemre

2 -2014=- RADDNINGSTJÄNSTEN SYD Datum: Handläggare: Anders Brodin Direkttelefon: Direktionen Dnr Hnr Delårsrapport 1, 2014 Vid direktionens möte i december 2013 fastställdes verksamhetsplanen för år I planen anges förbundets uppdrag, inriktning, mål och resurser. Uppföljning av förbundets verksamhet ska ske i samband med delårsrapporter- och årsredovisning. Förbundet skall enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmama. I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till april Resultatrapporten för januari - april 2014 visar på ett underskott på 715 tkr. För år 2014 som helhet prognostiseras ett överskott på 700 tkr jämfört med ett budgeterat överskott på 400 tkr. Direktionen föreslås att faststiilla föreltxande delksrapport att özeniinda delårsrapporten till förbundsmedlernimma er Widlundh förbundsdirektör IL Anders Brodin verksamhetscontroller

3 Arist«RADDNINGSTJÄNSTEN SYD Mötesdatum: Sammanträdet påbörjades: kl Sammanträdet avslutades: kl Plats: Sessionsrummet station Lund Justeringsdatum: k i Lund Närvarande/Beslutande: thartenummer: hnr Kjell-Arne Landgren (S) ordf Tony Hansson (S), 2.e vice ordf Margareta Appel (M) Susanne Jönsson (S) Carl-Axel Roslund (M) Vakant (S) Lars-Erik Wollmer (S) Johan Ericsson (M) Som ledamot tjänstgörande ersättare: Mette-Maaria Lundström (FP), Andes Skans (V) Ersättare: Adrian Kaba (S) Vakant (M) Leif Westin (M) Lars- Erik Johansson (S) Peter Melinder (M) Facklig företrädare: Thomas Nilsson Övriga: Per Widlundh, förbundsdirektör Anders Brodin, verksamhetscontroller Per Björkman, verksamhetsstmteg Erica Arvebmtt, administrativ chef Anna-Maria Havskogen informationsstrateg18-20 Sabine Kutzner HR-strateg18-20 Ulf Nilsson produktionschef 22 Mikael Kess distriktschefrib s 22 Annette Bengtsson, sekreterare Anmält förhinder: Bo Alfredsson (M), Johan Larnbreus-Mattsson (MP), Sanna Axelsson (S), Martina Jambring- Anna- Lena Hogerud (S) Palm(m), Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

4 Mötesdatum Deldrsrapport I Föredragande: Kjell-Arne Landgren Bakgrund: Vid direktionens möte i december 2013 fastställdes verksamhetsplanen för Här anges förbundets uppdrag, inriktning, mål och resurser. Förbundets verksamheter ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Enligt förbundsordningen ska förbundet lämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-april Resultatrapportem för perioden visar på 715 tkr i underskott. På helårsbasis för år 2014 prognostiseras ett underskott på 700 tkr, jämfört med ett budgetemt överskott på 400 tkr. Handlingarna innefattas i bil 23 Förbundsdirektionen beslutar att fastställa föreliggande delårsrapport 1 för att översända densamma till medlemskommunema. 24 Rambudget 2015 med inriktning, strategier och medel perioden Föredmgande: Kjell-Arne Landgren Bakgrund I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för det nästkommande året ska fastställas av direktionen i form av en rambudget i maj månad. Rambudgeten utgör sedan ett underlag för den verksamhetsplan med intembudget för nästkommande år som godkänns av direktionen i december månad. Vid ägarforum i mars 2012 beslutades om en inriktning för medlemsavgiftens uppräkning baserad på tidigare modell med löne- och priskompensation kompletterad med en komponent för befolkningsförändring. Inför 2015 har medlemskommunerna som för 2014 meddelat att uppräkning endast sker för löne- och prisuppräkning med 2,52 % vilket ger en total medlemsavgift för basuppdmg om tkr. Fördelning av medlemsavgiften ska enligt tidigare beslut från och med2013 helt ske på invånarbaserad grund. Ordförande Justemnde Utdragsbestyrkande

5 Delårsrapport januari-april 2014 Version 3.0 Fastställd av direktionen

6 Innehåll Inledning 3 1. Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Ekonomi Medarbetare och kompetens Omvärldsanalys Resultaträkning med prognos Balansräkning Kassaflödesanalys Noter och redovisningsprinciper Driftredovisning internredovisning 22 Bilaga 1, sammanställning måluppfyllelse 23 2

7 Inledning En effektiv olyckshantering är en del av välfårdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka. Visionen "Ett olycksfritt samhälle" anger fortsatt fokus på hela uppdraget och att på olika sätt både stödja den enskilde och genomföra insatser. Under 2014 ska förbundet skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. Med detta menas både att genomföra åtgärder inom inriktningar och målbilder, samt fortsätta arbetet med att skapa en långsiktig balans mellan å ena sidan medlemsavgifter och intäkter och å andra sidan handlingsprogrammets intentioner och den dagliga basverksamheten. Från och med 1 februari fördes tilläggsuppdraget fårdtjänst med specialfordon till Malmö stad och serviceförvaltningen. Det har under perioden genomförts en Nöjd medarbetarindexundersökning (NMI) och en Nöjd kundindexundersökning (NKI). NMIundersökningen visar på ett bättre resultat än föregående undersökning och NKIundersökningen på ett mycket bra resultat vad avser förtroende och uppfattning om Rsyds kompetens mm. Efter framställan från Sydöstra Skånes samarbetskommitte (SÖSK) har under perioden ett utredningsarbete om inträde av Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) i Rsyd genomförts med medverkan från Rsyd. Rapporten färdigställs under maj och behandlas då av Rsyds medlemskommuner och kommer därefter att ligga till grund för en ansökan om inträde. För årets första fyra månader kan vi konstatera att utryckningarna till samtliga olyckstyper minskat. Även utryckningar vid sjukvårdslarm har minskat, framförallt tack vare ändrade rutiner från Region Skåne. Framkomsttiderna är under målen. Arbetet med att stärka den enskildes förmåga genom hembesök och utbildning högre än målen, och antalet tillsynsbesök i nivå med målen. Övertidskostnaderna är något högre an budget, dock inte i samma utsträckning som föregående år vid samma tid. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets fyra månader uppgår till ett underskott på 725 tkr. Helårsprognosen för 2014 pekar på ett överskott på 700 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 300 tkr. Åtgärder ska vidtas för att målen för tillståndshantering, tillsyn och extern utbildning ska hållas och fortsatt uppmärksamhet på övertidskostnaderna ska ske kontinuerligt. Per Widlundh förbundsdirektör 3

8 1. Förvaltningsberättelse 2014 är det tredje verksamhetsåret där förbundet arbetar efter de målsättningar och utvecklingsinriktningar som direktionen har fastställt i ledningsfilosofin och handlingsprogrammet för perioden För delårsperioden kan vi konstatera att stora delar av verksamheten löper enligt de inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen för Bland annat ser vi just nu en minskning för de vanligaste olyckstyperna samt även en minskning av antalet skadade och omkomna. Vidare ser vi en stabil utveckling för den enskildes förmåga att förebygga olyckor. Kampanjer, informationsoch utbildningsinsatser genomförs på bred front i hela förbundets område vilket även medför en ökad kännedom och förtroende för organisationen och dess verksamhet. I uppföljningsarbetet konstateras dock några områden där förnyade insatser behöver göras för att komma i fas, se bilaga 1. Förbundets återkommande nöjd kund-undersökning (NKI) genomfördes enligt plan under januari-mars Sammanlagt telefonintervjuades 2000 boende i åldrarna år, jämnt fördelade i våra fem medlemskomtnuner. En motsvarande undersökning (64 djupintervjuer) genomfördes bland förbundets intressenter såsom kommundirektörer, samverkansgrupp, kommunalråd och oppositionsråd samt representanter från externa utbildningskunder, blåljusorganisationer liksom andra myndigheter och organisationer vi samarbetar med på lokal, regional och nationell nivå. Resultatet är nu under fortsatt analys och bearbetning. Prel minära resultat presenteras vidare under avsnittet Måluppfyllelse/effektmål. Samtidigt genomfördes även en nöjd medarbetarundersökning (NMI) i förbundet. Resultatet av medarbetarundersökningen har redovisats på förbundsnivå. Analys, samt framtagande av handlingsplaner, av det lokala resultatet pågår på distrikten under maj och juni. Under 2013 beslutade Malmö stad att fårdtjänstverksamheten ska bedrivas i egen regi från och med Med anledning av Malmö stads beslut har förbundet under hösten/vintern planerat och genomfört en verksamhetsövergång som trädde i kraft Under hösten visade medlemskommunerna för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) intresse för ett eventuellt ingående av SÖRF i Rsyd. SÖRFens medlemskommuner initierade därför en utredning som påbörjades i december. Tjänstemän från Rsyd har biträtt i utredningen, parallellt har en dialog förts med Rsyds medlemskommuner. Utredningen bedöms vara avslutad i maj för fortsatt dialog mellan Rsyds och SÖRFs medlemskommuner. Deleksrapport 1, Version 3.0 4

9 1.1 Måluppfyllelse Direktionens effektmål, kvalitetsmål, stödjande mål samt utvecklingsuppdrag har följts upp och värderats för perioden och redovisas enligt nedan. Sammanställning över periodens måluppfyllelse presenteras i bilaga 1. Effektmål: "Tryggheten vad avser olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska kontinuerligt öka för de som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna." Under perioden har förbundet genomfört en NKI undersökning i medlemskommunerna bland intressenter och allmänhet. Målsättningarna sedan förra mätningen (2011) är att förtroendet från allmänheten ska vara minst 85, av 100, samt att kännedomen om Rsyd, bland allmänheten ska var högre än föregående mätning (46%). Resultaten bedöms överstiga målsättningarna och presenteras i nedanstående tabell. Intressenter Allmänhet NKI Förtroendeindex Kännedom om Rs d 61%; "Antalet bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska minska." Under perioden inträffade 628 (729) olyckor vilket är en minskning med ca 14%. Byggnadsbränder inklusive bostadsbränder, bränder ej i byggnad samt trafikolyckor uppvisar alla ett minskat antal i jämförelse med föregående år. Samma positiva trend kan uppvisas för antal omkomna och skadade. "Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka." Antalet utbildade/informerade ligger något högre i jämförelse med föregående år. Bedömningen är att vi kommer nå de mål som är satta i verksamhetsplanen på totalt personer som ska utbildas/informeras under året. Antal utbildade och informerade redovisas nedan: Informerade Utbildade Totalt ) Varav hembesök: Under året har förbundet påbörjat arbetet med att införa könsuppdelad statistik på tillämpliga delar av informations- och utbildningsverksamheten. Beträffande hembesök är fördelningen 53% kvinnor och 47% män (vid anpassade hembesök är fördelningen 63% kvinnor och 37% män). För den externa utbildningsverksamheten, merparten av våra utbildningar, är fördelningen 59% kvinnor och 41% män. 5

10 Vid 33% (35%) olyckorna har den enskilde gjort någon form av skadebegränsande insats före räddningstjänstens ankomst. Samtliga olyckor registreras sedan 2014 i insatsrapporten och har därmed reviderats. "Räddningstjänsten ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter vid 90% av de prioriterade olyckorna." Framkomsttider för de prioriterade olyckorna ligger lägre i förhållande till målformulering men samtidigt i stort sett oförändrat gentemot föregående år. Ytterligare resultatförbättringar bedöms generellt kräva strukturella förändringar. Framkomsttider för olyckor inom Rsyds område var enligt följande: Framkomstintervall Prioriterade olyckor Samtliga olyckor <10 minuter 84,3% (84,9%) 79,5% (82,7%) < 20 minuter 98,7% (98,5%) 97,7% (98,5%) "Rsyd ska inom 15 minuter från framkomst bryta den negativa händelseutvecklingen så att olyckan inte förvärras för de prioriterade olyckorna." Den negativa händelseutvecklingen bröts i 86% (95%) av fallen inom 15min efter framkomst för prioriterade olyckor som klassats som kommunal räddningstjänst. Indikatorer för fler olyckstyper har införts under året. Bedömningen är att de tillkommande indikatorerna för utsläpp av farliga ämnen, nödställd person samt drunkningsolyckor har generellt längre tider till effekt vilket drar ner totalen. Ifyllnadsgraden har ökat till 66% (43%) Kvalitetsmål: "Vi ska mäta och förbättra våra processer i kvalitetssystemet i syfte att förbättra vår förmåga att utföra vårt uppdrag samt att nå våra effektmål". Inriktning Under 2014 kommer kvalitetsmålen fokusera på måttsättning och förbättring av våra processer. Genom att hitta mätpunkter, mäta och följa upp implementering av våra processer så kommer vi att hitta förbättringsmöjligheter i våra arbetssätt och metoder. I produktionsplanen finns de mer detaljerade målen för varje process. Kvalitetsarbetet, enligt målbeskrivningar och aktivitetsplanering, löper i stort enligt plan. Två av huvudprocesserna indikerar någon eftersläpning enligt plan, extra uppmärksamhet för dessa huvudprocesser kommer att ske under den kommande delårsperioden. 6

11 Stödjande mål: Intern kommunikation "Förbundets interna kommunikation ska vara bppen, tydlig och sakhg. Den ska säkerstålla att vi kan lösa våra uppdrag, förbättra kunskapen om och engagemanget för vår vision, våra mål och vår värdegrund." Arbetet med att förbättra den interna kommunikationen löper enligt plan. Under vintern gjordes en översyn och förtydligande av förbundets olika mötesarenor. Därutöver togs ett illustrativt presentationsmaterial fram med symbolbilder och beskrivningar av samtliga arenor, och en översikt hur de förhåller sig till varandra. Materialet kunde därefter användas av personalansvariga chefer för genomgång till medarbetare under vårens första APT-omgång. CåA VARENOR.fikkonning ROMMUNIKATION. _ OCKLEDNING LEDNINGSARENAN Processarenan Medbestenrnanda Information/ 7Tfdrhandeng Centrala skycldsarbettrexata. konanitten Distakts. dialog Exempel - översikt över arenor inorn förbundet Vidare har vi med stöd av en extern kommunikationskonsult under våren genomfört en utbildningssatsning i kommunikativt ledarskap för ledningsarena, distriktschefer och processägare. Utbildningen omfattade två steg och inriktades bland annat på kommunikationsplanering, kommunikationssystem och budskapsformulering. Under nästa halvår inriktas arbetet bland annat på att även arbeta med det kommunikativa medarbetarskapet. 7

12 Kompetens "De kompetenser som krävs för att lösa Iörbundets uppdrag och mål ska beskrivas och kvalitetssäkras på ett systematiskt sätt." Grundkompetensen för alla roller finns beskriven, men då vi ska upphandla ett stödsystem som eventuellt är annorlunda än det vi har idag är de inte beskrivna i nuvarande stödsystem. Detta kommer att ske under delår två. Karriär-, coachnings- och avslutningssamtal genomförs löpande med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor och män, flickor och pojkar. Genomförda utvecklingsinsatser utvärderas för att avgöra om de ska ingår i ett långsiktigt program för chefer och ledare. Plattformen kommer att vara beslutad innan sommaren. Fortsatt arbete sker successivt med att sätta och implementera förbundets arbetsgivar- och personalpolitik i skriftlig form, tillgängligt för alla medarbetare inklusive chefer och ledare. Atbetsmiljö "Den 4rsiska och psykosociala arbetsm4ön ska i samverkan kontinuerhgt förbättras och utvecklas". Under 2014 fortsätter uppföljning av förbundets sjukskrivningstal. Informationen ska ge viktiga signaler om orsaker tal sjukfrånvaro och vid behov initiera åtgärder med hjälp av företagshälsovården. Uppföljning sker fortsatt av inträffade arbetsskador; 5 till antalet. Särskild bevakning sker avseende skador som inträffar under fysisk träning på arbetstid och som kan leda till sjukskrivning. Hanteringen av anmälda tillbud har förbättrats då distrikten/ avdelningarna på lokal nivå alltmer kontinuerligt hanterar anmälningar och åtgärdsplanering. Under perioden har 15 tillbudsanmälningar gjorts. Anmälda ärenden hanteras enligt framtagen plan med uppföljning. Tillbuden har kommunicerats på respektive arbetsställe och redovisning sker regelmässigt vid varje möte i Centrala Skyddskommitten (CSK). 2 av tillbudsanmälningarna som gjorts har orsakats av hot & våld mot personalen. Under perioden drabbades SÖRF av en olycka som 2 anmäldes till Arbetsmiljöverket. Skadan utreddes av Rsyd medarbetare och kommer att återrapporteras till ansvariga i SÖRF inom kort. Information om styrande dokument inom arbetsmiljöområdet har kontinuerligt förbättrats på Intranätets arbetsmiljösida. De båda uppdragen Battre arbetsmiljö,som avser arbetsmiliöfaktorer både vid övningsverksamhet och vid omhändertagande av använd smutsig utrustning, avslutades under perioden. Räddningstjänsten Syd lämnade i februari månad anmälan till AFA försäkring om anslutning på webben. Det innebär att medarbetare kan anmäla inträffade arbetsskador på webben och även anmäla sjukskrivning mer än 90 dagar. För arbetsgivaren förenldades de administrativa rutinerna avsevärt avseende arbetsskadeanmälan och anmälan om sjukskrivning mer än 90 dagar. 8

13 Mångfald och jämställdhet Under våren har vi intensifierat arbetet med mångfald och jämställdhet. Ett uppföljningssystem, MakEQuality, som tagits fram för Räddningstjänsterna i Sverige ska implementeras. Könsuppdelad statistik skall redovisas vid insatser, hembesök och utbildningar, statistiken redovisas allteftersom rutiner utarbetas. Planen för likvärdig service är vägledning för detta arbete och följer, i dagsläget, inte tidplanen fullt ut utan en del arbete återstår som implementering av MakEQuality. Verksamhetsplanen har genomgått en mångfalds- och jämställdhetskontroll. Arbetet med att ta fram strategier och aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla kvinnor och män har påbörjats och kommer att fortsätta. Se även rekrytering i avsnittet om Medarbetare och kompetens. Av de rekryteringar som genomförts är de tre tillsvidareanställningar som beslutats under perioden tillsatts med kvinnor, målet är 30% av underrepresenterade grupper. Utvecklingsuppdragen: Syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 1. Projektet 'En brandstationfr alla" fortätter även under 2014, med okuseringpå alt nå målei jämställda arbetsgrupper och med fokuspåen attraktiv och jämstäild arbetsmiljä Förstudier kommer att genomfokasjör attytterligare stärka en räddningstffinst jör Mäounkt: Enligt fastställd uppdragsbeställning. Uppdraget avslutat senast Åtgärder är vidtagna för att nå måluppfyllelse enligt uppdragsbeställning men effekter kan inte utläsas i dagsläget. En brandstation för alla, hela inriktningen är etablerad och igång. Rapporteringen till delåret blir ett kvitto på hur uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsåtgärder fungerar och om könsuppdelad statistik redovisas. Detta är en grund för den systematiska mångfalds- och jämställdhetsarbetet. 2. Samlat konot fok att möta harn och unga. (Uivecklingsonnåde, HP , Mä0unkt: Enligt uppdragsbeställning, uppdraget avslutat senast Utvecklingsuppdraget kommer att nå sitt mål inom utsatt tid. Genomförandet har gått enligt plan för perioden. 9

14 Olycksutveckling Inom medlemskommunerna genomfördes (1 721) utryckningar under perioden, en minskning med 15% jämfört med Av dessa var 628 (729) utryckningar till olyckor, vilket är en minskning med 14% jämfört med Dessa fördelas enligt figuren nedan: Övriga olyckor; 69; 11% Trafikolycka; 215; 34% Brand ej i byggnad; 204; 33% Brand i byggnad; 140; 22% Brand ej i byggnad är den händelse som minskat mest i förhållande till föregående år (-25%). Även byggnadsbränderna har minskat något (-13%) och utryckningar till trafikolyckor likaså (-8%). Övriga olyckor har ökat marginellt (+1%). Antalet svårt skadade och omkomna var för perioden 31 (55). Av dessa var 6 (8) omkomna. Av det totala antalet så skadades eller omkom 26 (44) vid trafikolyckor och 1 (7) i samband med byggnadsbränder (samtliga i bostadsbränder). Sjukvårdslarmen har på grund av förändrat avtal med Region Skåne minskat mycket (-52%), vilket bryter den tidigare trenden de senaste åren. 10

15 1.2 Ekonomi Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos Verksamhetens resultat efter fyra månader är ett underskott på 725 tkr, vilket ska ställas i relation till budgeterat resultat för motsvarande period på ett underskott på tkr. Detta ger sammantaget en positiv budgetavvikelse på tkr. Vid jämförelser med föregående års utfallssiffror måste beaktas att tilläggsuppdraget att utföra fårdtjänsttransporter med specialfordon åt Malmö stad avslutades vid utgången av januari månad. Den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen är olika övriga driftskostnader vars utbetalningar kommer ske senare under året än vad som antagits i den periodiserade årsbudgeten. För år 2014 som helhet prognostiseras ett överskott på 700 tkr jämfört med budgeterade 400 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 300 tkr. I budgetavvikelsen ligger ekonomisk slutreglering av fårdtjänstuppdraget samt avvikelser inom såväl intäkter som kostnader. Balanskravet Resultat för första tertialet är negativt men det prognostiserade årsresultatet tillsammans med förbundets egna kapital gör att Räddningstjänsten Syd lever upp till kommunallagens krav på ekonomisk balans utifrån ett finansiellt perspektiv. Förbundets övriga mål för god ekonornisk hushållning bedöms kunna infrias. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår under årets första fyra månader till tkr fördelat på kommunikationsutrustning inklusive IT 260 tkr, räddningsutrustning 602 tkr, lokalanknutna byggnadsinventarier 532 tkr och övriga inventarier 210 tkr. Investeringsutgifterna för år 2014 beräknas uppgå till ca tkr vilket är i överensstämmelse med total investeringsresurs för året. Likviditet och placeringar Förbundets överskottslikviditet inklusive pensionsmedel är placerade på fasträntekonton och obligationer. Den 30 april 2014 var 24 mnkr placerade i obligationer och 50 mnkr på fasträntekonton i överensstämmelse med beslutad policy. Fördjupade kommentarer till resultaträkning med prognos På sidan 16 återfmns resultaträkningen för Räddningstjänsten Syd. På sidan 19 tillhörande noter med ytterligare specifikationer. På sidan 22 finns driftsredovisning internredovisning. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter för årets första fyra månader uppgår till tkr, vilket ger en total negativ budgetavvikelse med 601 tkr. Större negativa avvikelser fmns bland tillsyns- och tillståndshantering samt övriga bidrag. Positiva avvikelser finns bland operativa intäkter kopplat bland annat till samverkan kring RC 2015 (Räddningscentralen på Hyllie). Årsprognosen på verksamhetens intäkter hamnar på totalt tkr jämfört med budgeterade tkr. Avvikelserna på årsbasis följer i stort delåret med tillägget lägre intäkter för extern utbildning och högre intäkter genom uthyrning till Falck ambulans i Eslöv. 11

16 Personalkostnader De totala personalkostnaderna för fyra månader uppgår till totalt tkr jämfört med budgeterade tkr ger detta en positiv budgetavvikelse på 571 tkr. Vissa negativa avvikelser finns bland övertidskostnader och intjänad semesterrätt och positiva avvikelser bland sociala avgifter och övriga personalkostnader. För 2014 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en negativ avvikelse med 29 tkr. Övriga driftskostnader Övriga driftskostnader uppgår till totalt tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med tkr. Positiva avvikelser finns bland annat inom IT, konsulter, fordon och fastigheter där en del kostnader kommer att uppkomma först senare under året. Beklädnad har ett underskott relaterat till budget beroende större kompletteringsköp av stationsbeklädnad. Helårsprognosen för övriga driftskostnader uppgår för 2014 som helhet till tkr jämfört med årsbudgeten på tkr vilket ger en positiv avvikelse på 462 tkr. På årsbasis är det bland annat beklädnad och konsulttjänster som överstiger budget medan fordon och telekommunikation beräknas understiga budget. För fordonsdelen beror detta på senarelagd hyresstart för de nya höjdfordonen samt något lägre leasingränta. Avskrivningar Avskrivningarna på förbundets anläggningstillgångar uppgår under första tertialet till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket är 311 tkr lägre. Större delen av denna avvikelse ligger i förändrad redovisningsförfarande jämfört med budgeterad av överlåtelsen av inventarier till Malmö stad i samband med färdtjänstens verksamhetsövergång. För 2014 som helhet beräknas avskrivningarna uppgå till jämfört med budgeterade tkr. Den positiva budgetavvikelsen på 298 tkr beror främst på ovan nämnda redovisningsförfarande. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna uppgår för första tertialet till 504 tkr jämfört med budgeterade 467 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 333 tkr jämfört med budgeterade 342 tkr. För år 2014 som helhet beräknas de fmansiella intäkterna uppgå till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 28 tkr. De finansiella kostnaderna, där den största posten är räntan på pensionsskulden, beräknas totalt uppgå till tkr mot budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 17 tkr. Deliirsrapport 1, Version

17 1.3 Medarbetare och kompetens Kompetensutveckling Medarbetardagarna för samtliga anställda genomfördes i februari, denna gång med inriktning på hälsa. För ledare och chefer har vi genomfört tre satsningar: befålsskolan har examinerat sex styrkeledare som samtliga är placerade i sina nya roller i förbundet. För våra instruktörer i övningsverksamheten (SP1) anordnades en dag med pedagogik, en form som vi kommer att fortsätta med olika teman för att kvalitetssäkra verksamheten. En större satsning på kommunikativt ledarskap, i samarbete mellan HR och kommunikation har också genomförts med syfte att höja kompetensen framförallt inom intern kommunikation. Bemanning och rekrytering De korrigeringar som gjorts i rekryteringsprocessen har börjat ge resultat och våra ledtider är kortare, det är dock för få rekryteringar som genomförts för att vi ska kunna se en trend. För framtida rekryteringar och för att behålla våra medarbetare har kommunikation och HR påbörjat ett arbete med vårt arbetsgivarmärke, employer branding. Lönerevision Årets lönerevision är genomförd, med individuell lönesättning för samtliga medarbetare. För Kommunal gav avtalet 500 kr per medlem i potten, för Vision och Ledarna 2,2 % i potten. Totalt landade lönerevisionen på 2,34 %, exklusive chefer. Vi har identifierat att vi behöver arbeta vidare med våra lönekriterier och kommer att göra detta under hösten. Verksamhetsövergång Färdtjänstverksamheten övergick till Malmö Stad per den 1 februari Totalt övergick 33 tillsvidareanställda medarbetare till Serviceförvaltningen, en person som sedan tidigare aviserat att han kom till att ta ut pension under 2014 avböjde övergången. NMI Under perioden genomfördes en NMI-undersökning (Nöjd Medarbetarindex). Svarsfrekvensen är hög med 82 % och resultatet nöjaktigt. NMI uppgick till index 61 som ska jämföras med andra organisationer (såväl privat som offentlig sektor) som i snitt har ett NMI-index på 63. De områden vi totalt är starka på är samarbetet, stress och psykisk belastning i arbetet samt värdegrunden. Våra förbättringsområden totalt är delaktighet och inflytande, arbetsgivarens attraktionskraft samt ledarskapet. Nu pågår arbetet med analys och framtagning av handlingsplaner på distrikten och i verksamhetsområdena för vidare arbete. 13

18 Personalen i siffror Antalet anställda har minskat främst beroende på att färdtjänstverksamheten har övergått till Malmö Stad. Vi har under våren tillsvidareanställt tre av fem visstidsanställda brand- och säkerhetsvärdar, visstidsanställt två brandingenjörer samt rekryterat en analyssamordnare och en automatlarmshandläggare. Sjukfrånvaro S'ukfrånvaro 1 jan 30 april jan 30 april 2013 hela förbundet Män 6,3 6,5 Kvinnor 5,1 5,2 Totalt 6,0 6,3 Under 2014 fortsätter uppföljning av förbundets sjukskrivningstal. Informationen ska ge viktiga signaler om orsaker till sjukfrånvaro och vid behov initiera åtgärder med hjälp av företagshälsovården. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period i fjol. I år har vi inte sett samma dramatiska sjukskrivningstal vare sig hos oss eller nationellt. Arbetsskador och tillbud Antalet inträffade arbetsskador under perioden är fem. Hanteringen av anmälda tillbud i Primecase har förbättrats. Under perioden har 15 tillbudsanmälningar gjorts. Ärenden anmälda i Primecase hanteras enligt framtagen plan. Tillbuden har kommunicerats på respektive arbetsställe och redovisning sker regelmässigt vid varje möte i Centrala Skyddskommitten (CSK). Två av tillbudsanmälningarna har orsakats av hot & våld mot personalen. Övertid I år ser vi åter att övertiden överstiger budget, dock inte i samma utsträckning som vid samma period i fjol. 14

19 1.4 Omvärldsanalys Nedan följer ett antal områden som har identifierats och förutspås påverka förbundets utveckling och handlingsmönster för perioden Kommunernas ekonomiska läge är fortsatt ansträngt genom att återhämtningen från lågkonjunkturen drar ut på tiden även om viss vändning kan börja skönjas. Någon ytterligare återbetalning från AFA av avtalsförsäkringspremier är inte att räkna med under Fortsatt bevakning och aktivt arbete med omställning och prioritering av förbundets verksamhet till rådande ekonomisk verklighet och framtidens utmaningar. Regeringens krisproposition (2013/14:144) tillsammans med Försvarsberedningens omvärldsanalys Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33) förespråkar, i korta ordalag, att samhällets krisberedskapsaktörer bör öka förmågan att hantera kriser samt öka samutnyttjandet av civila respektive m litära resurser i syfte att ömsesidigt stödja varandras funktionalitet och förmåga att hantera risker och hot. Ett möjligt scenario kan vara att det civila försvarets struktur och planering prioriteras framöver för såväl statliga som kommunala myndigheter. Regeringens särskilda utredning, en myndighet för alarmering (SOU2013:33) har under 2013 sett över samhällets alarmeringstjänst. Utredningen föreslår att dagens alarmeringstjänst (SOS AB) ersätts med en myndighet för att bättre samordna samhällets alarmeringsbehov via numret 112. Förslaget har nedprioriterats, tidplan samt behov av eventuella tilläggsutredningar är i dagsläget okänt. Avtalet om alarmering med SOS Alarm löper ut Räddningstjänsten Syd betalar årligen ca 6,5 mnkr för denna tjänst. Arbete pågår för att i samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne teckna ett nytt, kostnadseffektivt, avtal om alarmering. Hänsyn behöver tas till den pågående statliga utredningen "en myndighet för alarmering." 15

20 2. Resultaträkning med prognos 16

21 3. Balansräkning 17

22 4. Kassaflödesanalys Belopp tkr jan-april 2014 Tillförda medel Resultat efter finansiella poster -725 Justering för av- och nedskrivningar Utrangerat under året 234 Ökning/ minskning avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/ minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga placeringar Öknin / minsknin kortfristi skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverks amheten Investerin i materiella anlä 'n still ån Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 18

23 5. Noter och redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt samma principer som årsredovisningen. Samtliga belopp om inget annat anges är i tkr. Noter Not 1. Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 19

24 Not 3. Personalkostnader Redovisat jan-april Avvikelse Redovisat jan-april jan-april Avvikelse helår Not 4. Övriga driftskostnader Redovisat Avvikelse Redovisat jan-april jan-april jan-april 2012 Avvikelse helår ! 462 Delårsrapport 1, Version

25 Not 5. Fordringar Not 6. Kortfristiga placeringar 21

26 6. Driftredovisning internredovisning I budgetmodellen för år 2014 har samtliga intäkter och kostnader med tillägget att ett visst överskott ska budgeteras enligt mål för god ekonomisk hushållning. Ett överskott på 400 tkr har budgeterats under förbundsledningen. Driftredovisningen innehåller också intern kostnader och intäkter varvid avvikelser finns gentemot externredovisningen. Utfall januari april 2014 De positiva budgetavvikelserna inom förbundsledning och verksamhetsstöd är hänförligt till senarelagda utgifter. Operativ ledning något ökade operativa intäkter. De båda produktionsområdena har minskade intäkter inom tillstånd samt ökade kostnader för övertid. E6 har minskade utbildningsintäkter. Färdtjänstverksamheten har den 1 februari övergått till Malmö stad och överskottet är hänförligt till retroaktiv ersättning för underkott Prognos helårsutfall 2014 Förbundsledningens underskott är hänförligt till beräknade retroaktiva ersättningar vilka i samband med utbetalning kommer att om budgeteras till respektive verksamhet. Verksamhetsstöd överskott beror på lägre hyreskostnader för fordon och lägre telefonikostnader. Operativ lednings överskott beror på beräknade vakanser samt vissa operativ intäkter. Produktionsområde E6 beräknas fortsatt ha lägre intäkter inom tillsyn och utbildning. För E22 är anledningen till överskottet främst ökade operativa intäkter genom det förlängda avtalet om organtransporter. 22

27 Statusmånach januari - apra 2014 Effektmål 1 Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerägt öka för Samverkan med medlemskommunerna inkl NKI Effektmål 2 Antalet brånder och andra olyckor som kan föranleda Brandsäkerhet i bostäder Anlagd brand Trafik och vattensäkerhet Basproduktion acc Kvardetsmål 12 / Vi ska mäta o förbättra våra processer i kvalitetssysternet i syfte att 13 2 Processmål samt måtpunkter ska utvecklas för minst 8 st delprocesser Stödjande mål- intern kommunikation 14 1 Utveckla komrnunikationssystern, metoder och stod Förbättra kommunikationsansvar och mötesarenor. Effektmål 3 Den enskiklesförmåga att förebygga och hantera olyckor 6 31 Utbildade och informerade Rådgivning ti II den enskilde i samband med olycka.. 0 Stödjande mål - kompetens 16 1 Varje medarbetare ska ha klar bild av vad som förväntas av honom/henne 7 2 Ledarförsörjningen genomförs med fokus på framtida Effektmål 4 Räddningstjänsten skakunna påbärja en räddningsinsats Prioriterade larm Larm utan tillbud 13 Stödjande mål - arbetsmäjä 19 1 Arbetsskador och tillbud ska fortsatt minska Infora nytt system för anmälan om tillbud i arbetsmiljön Effektmåt 5 Räddningstjänsten ska inom 15 minuter Säkrad formåga för effektiva insatser 11, 52 I nom 15 efter framkomst ska den negativa.. Beslutsstöd, indikatorer Utvecktingsuppdrag 21 1 Projektet "En brandstation för alla fortsätter under " 22 3 Samlat koncept för att möta barn och unga 0 0 Färgkoder = Allt ok, loper enligt plan =Följer ej plan, omprioriteringar behöver göras för att nå må I uppfyl lelse = Stora avvikelser,små cha nser att nå måluppfyllelse. Stora insatser krävs

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Planen 2015. Verksamhetsplan med internbudget. Uppdrag, strategier, mål och resurser. Godkänd av direktionen 2014-12-11 V 3.0

Planen 2015. Verksamhetsplan med internbudget. Uppdrag, strategier, mål och resurser. Godkänd av direktionen 2014-12-11 V 3.0 Planen 2015 Godkänd av direktionen 2014-12-11 V 3.0 Innehåll Inledning... 3 1. Styrdokument... 4 1.1 Verksamhetsplanen... 4 1.2 Medlemskommuner och medborgare... 4 2. Strategier, mål och uppdrag... 5 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Öhrlings PRICEWATERHOUsECCOPERS I 2010-04- 08 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2009 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Mars 2010 Anders Thulin, auktoriserad revisor Bengt-Ake Hägg, godkänd

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet. Räddningstjänsten Östra Götaland Datum Sidan 2014-05-07 1 av 8 Bilaga 2 Överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland Inledning... 2 Mål för verksamheten... 2 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

HAR DU ALLA HEMMA? BRANDFILT

HAR DU ALLA HEMMA? BRANDFILT ÅRSREDOVISNING 2013 HAR DU ALLA HEMMA? BRANDFILT RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD PÅ TVÅ MINUTER Räddningstjänsten Syd är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Vårt uppdrag

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer 2011-05-24 Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade 2011-04-18 48 ett inriktningsbeslut som innebär att

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10. Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvar (SSBF) öös n Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:16 Dnr. KS 2014/0243 Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms (SSBF) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 2015-05-22 6/2015. Sid nr 2015-05-22 6/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj 2015 Sid nr 63 Sammanträdets öppnande och justering... 2 64 Godkännande av dagordning... 2 65 Föregående protokoll... 2 66

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31

Arsredovisning 769604-8953. Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Arsredovisning för 769604-8953 (I '~ Räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 5 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

uppdrag och mål 2 Kommunikationsåret 2008 9 NOTER 24 ORGANISATION och här har vi verksamhet 29

uppdrag och mål 2 Kommunikationsåret 2008 9 NOTER 24 ORGANISATION och här har vi verksamhet 29 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll INNEHÅLL Förbundsdirektören har ordet 1 uppdrag och mål 2 MÅLUPPFYLLELSE 3 Statistik, insatser och olyckor 7 Operativa insatser/större händelser 8 Kommunikationsåret 2008 9

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer