RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 201-06- 23"

Transkript

1 Age«RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD Datum: Handläggare: Annette Bengtsson Direkttelefon: Direktionen Dm Hnr Till förbundsmedlemmama i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd: Burlövs kommun Eslövs kommun Kävlinge kommun Lunds kommun Malmö stad Delårsmpport 1, 2014 Vid direktionens möte den 11 juni 2014 fastställdes delårsmpport 1, Bifogat översändes justemt protokoll jämte delårsrapport för information. Vänliga hälsningar ette Bengtsson Direktionens sekretemre

2 -2014=- RADDNINGSTJÄNSTEN SYD Datum: Handläggare: Anders Brodin Direkttelefon: Direktionen Dnr Hnr Delårsrapport 1, 2014 Vid direktionens möte i december 2013 fastställdes verksamhetsplanen för år I planen anges förbundets uppdrag, inriktning, mål och resurser. Uppföljning av förbundets verksamhet ska ske i samband med delårsrapporter- och årsredovisning. Förbundet skall enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmama. I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till april Resultatrapporten för januari - april 2014 visar på ett underskott på 715 tkr. För år 2014 som helhet prognostiseras ett överskott på 700 tkr jämfört med ett budgeterat överskott på 400 tkr. Direktionen föreslås att faststiilla föreltxande delksrapport att özeniinda delårsrapporten till förbundsmedlernimma er Widlundh förbundsdirektör IL Anders Brodin verksamhetscontroller

3 Arist«RADDNINGSTJÄNSTEN SYD Mötesdatum: Sammanträdet påbörjades: kl Sammanträdet avslutades: kl Plats: Sessionsrummet station Lund Justeringsdatum: k i Lund Närvarande/Beslutande: thartenummer: hnr Kjell-Arne Landgren (S) ordf Tony Hansson (S), 2.e vice ordf Margareta Appel (M) Susanne Jönsson (S) Carl-Axel Roslund (M) Vakant (S) Lars-Erik Wollmer (S) Johan Ericsson (M) Som ledamot tjänstgörande ersättare: Mette-Maaria Lundström (FP), Andes Skans (V) Ersättare: Adrian Kaba (S) Vakant (M) Leif Westin (M) Lars- Erik Johansson (S) Peter Melinder (M) Facklig företrädare: Thomas Nilsson Övriga: Per Widlundh, förbundsdirektör Anders Brodin, verksamhetscontroller Per Björkman, verksamhetsstmteg Erica Arvebmtt, administrativ chef Anna-Maria Havskogen informationsstrateg18-20 Sabine Kutzner HR-strateg18-20 Ulf Nilsson produktionschef 22 Mikael Kess distriktschefrib s 22 Annette Bengtsson, sekreterare Anmält förhinder: Bo Alfredsson (M), Johan Larnbreus-Mattsson (MP), Sanna Axelsson (S), Martina Jambring- Anna- Lena Hogerud (S) Palm(m), Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande

4 Mötesdatum Deldrsrapport I Föredragande: Kjell-Arne Landgren Bakgrund: Vid direktionens möte i december 2013 fastställdes verksamhetsplanen för Här anges förbundets uppdrag, inriktning, mål och resurser. Förbundets verksamheter ska följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Enligt förbundsordningen ska förbundet lämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-april Resultatrapportem för perioden visar på 715 tkr i underskott. På helårsbasis för år 2014 prognostiseras ett underskott på 700 tkr, jämfört med ett budgetemt överskott på 400 tkr. Handlingarna innefattas i bil 23 Förbundsdirektionen beslutar att fastställa föreliggande delårsrapport 1 för att översända densamma till medlemskommunema. 24 Rambudget 2015 med inriktning, strategier och medel perioden Föredmgande: Kjell-Arne Landgren Bakgrund I förbundsordningen regleras att direktionen ska fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar som ges av medlemskommunerna. Målsättningen är att budgeten för det nästkommande året ska fastställas av direktionen i form av en rambudget i maj månad. Rambudgeten utgör sedan ett underlag för den verksamhetsplan med intembudget för nästkommande år som godkänns av direktionen i december månad. Vid ägarforum i mars 2012 beslutades om en inriktning för medlemsavgiftens uppräkning baserad på tidigare modell med löne- och priskompensation kompletterad med en komponent för befolkningsförändring. Inför 2015 har medlemskommunerna som för 2014 meddelat att uppräkning endast sker för löne- och prisuppräkning med 2,52 % vilket ger en total medlemsavgift för basuppdmg om tkr. Fördelning av medlemsavgiften ska enligt tidigare beslut från och med2013 helt ske på invånarbaserad grund. Ordförande Justemnde Utdragsbestyrkande

5 Delårsrapport januari-april 2014 Version 3.0 Fastställd av direktionen

6 Innehåll Inledning 3 1. Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse Ekonomi Medarbetare och kompetens Omvärldsanalys Resultaträkning med prognos Balansräkning Kassaflödesanalys Noter och redovisningsprinciper Driftredovisning internredovisning 22 Bilaga 1, sammanställning måluppfyllelse 23 2

7 Inledning En effektiv olyckshantering är en del av välfårdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka. Visionen "Ett olycksfritt samhälle" anger fortsatt fokus på hela uppdraget och att på olika sätt både stödja den enskilde och genomföra insatser. Under 2014 ska förbundet skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. Med detta menas både att genomföra åtgärder inom inriktningar och målbilder, samt fortsätta arbetet med att skapa en långsiktig balans mellan å ena sidan medlemsavgifter och intäkter och å andra sidan handlingsprogrammets intentioner och den dagliga basverksamheten. Från och med 1 februari fördes tilläggsuppdraget fårdtjänst med specialfordon till Malmö stad och serviceförvaltningen. Det har under perioden genomförts en Nöjd medarbetarindexundersökning (NMI) och en Nöjd kundindexundersökning (NKI). NMIundersökningen visar på ett bättre resultat än föregående undersökning och NKIundersökningen på ett mycket bra resultat vad avser förtroende och uppfattning om Rsyds kompetens mm. Efter framställan från Sydöstra Skånes samarbetskommitte (SÖSK) har under perioden ett utredningsarbete om inträde av Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) i Rsyd genomförts med medverkan från Rsyd. Rapporten färdigställs under maj och behandlas då av Rsyds medlemskommuner och kommer därefter att ligga till grund för en ansökan om inträde. För årets första fyra månader kan vi konstatera att utryckningarna till samtliga olyckstyper minskat. Även utryckningar vid sjukvårdslarm har minskat, framförallt tack vare ändrade rutiner från Region Skåne. Framkomsttiderna är under målen. Arbetet med att stärka den enskildes förmåga genom hembesök och utbildning högre än målen, och antalet tillsynsbesök i nivå med målen. Övertidskostnaderna är något högre an budget, dock inte i samma utsträckning som föregående år vid samma tid. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets fyra månader uppgår till ett underskott på 725 tkr. Helårsprognosen för 2014 pekar på ett överskott på 700 tkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 300 tkr. Åtgärder ska vidtas för att målen för tillståndshantering, tillsyn och extern utbildning ska hållas och fortsatt uppmärksamhet på övertidskostnaderna ska ske kontinuerligt. Per Widlundh förbundsdirektör 3

8 1. Förvaltningsberättelse 2014 är det tredje verksamhetsåret där förbundet arbetar efter de målsättningar och utvecklingsinriktningar som direktionen har fastställt i ledningsfilosofin och handlingsprogrammet för perioden För delårsperioden kan vi konstatera att stora delar av verksamheten löper enligt de inriktningar och mål som anges i verksamhetsplanen för Bland annat ser vi just nu en minskning för de vanligaste olyckstyperna samt även en minskning av antalet skadade och omkomna. Vidare ser vi en stabil utveckling för den enskildes förmåga att förebygga olyckor. Kampanjer, informationsoch utbildningsinsatser genomförs på bred front i hela förbundets område vilket även medför en ökad kännedom och förtroende för organisationen och dess verksamhet. I uppföljningsarbetet konstateras dock några områden där förnyade insatser behöver göras för att komma i fas, se bilaga 1. Förbundets återkommande nöjd kund-undersökning (NKI) genomfördes enligt plan under januari-mars Sammanlagt telefonintervjuades 2000 boende i åldrarna år, jämnt fördelade i våra fem medlemskomtnuner. En motsvarande undersökning (64 djupintervjuer) genomfördes bland förbundets intressenter såsom kommundirektörer, samverkansgrupp, kommunalråd och oppositionsråd samt representanter från externa utbildningskunder, blåljusorganisationer liksom andra myndigheter och organisationer vi samarbetar med på lokal, regional och nationell nivå. Resultatet är nu under fortsatt analys och bearbetning. Prel minära resultat presenteras vidare under avsnittet Måluppfyllelse/effektmål. Samtidigt genomfördes även en nöjd medarbetarundersökning (NMI) i förbundet. Resultatet av medarbetarundersökningen har redovisats på förbundsnivå. Analys, samt framtagande av handlingsplaner, av det lokala resultatet pågår på distrikten under maj och juni. Under 2013 beslutade Malmö stad att fårdtjänstverksamheten ska bedrivas i egen regi från och med Med anledning av Malmö stads beslut har förbundet under hösten/vintern planerat och genomfört en verksamhetsövergång som trädde i kraft Under hösten visade medlemskommunerna för Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund (SÖRF) intresse för ett eventuellt ingående av SÖRF i Rsyd. SÖRFens medlemskommuner initierade därför en utredning som påbörjades i december. Tjänstemän från Rsyd har biträtt i utredningen, parallellt har en dialog förts med Rsyds medlemskommuner. Utredningen bedöms vara avslutad i maj för fortsatt dialog mellan Rsyds och SÖRFs medlemskommuner. Deleksrapport 1, Version 3.0 4

9 1.1 Måluppfyllelse Direktionens effektmål, kvalitetsmål, stödjande mål samt utvecklingsuppdrag har följts upp och värderats för perioden och redovisas enligt nedan. Sammanställning över periodens måluppfyllelse presenteras i bilaga 1. Effektmål: "Tryggheten vad avser olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska kontinuerligt öka för de som bor, vistas eller färdas i medlemskommunerna." Under perioden har förbundet genomfört en NKI undersökning i medlemskommunerna bland intressenter och allmänhet. Målsättningarna sedan förra mätningen (2011) är att förtroendet från allmänheten ska vara minst 85, av 100, samt att kännedomen om Rsyd, bland allmänheten ska var högre än föregående mätning (46%). Resultaten bedöms överstiga målsättningarna och presenteras i nedanstående tabell. Intressenter Allmänhet NKI Förtroendeindex Kännedom om Rs d 61%; "Antalet bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats ska minska." Under perioden inträffade 628 (729) olyckor vilket är en minskning med ca 14%. Byggnadsbränder inklusive bostadsbränder, bränder ej i byggnad samt trafikolyckor uppvisar alla ett minskat antal i jämförelse med föregående år. Samma positiva trend kan uppvisas för antal omkomna och skadade. "Den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor ska fortlöpande öka." Antalet utbildade/informerade ligger något högre i jämförelse med föregående år. Bedömningen är att vi kommer nå de mål som är satta i verksamhetsplanen på totalt personer som ska utbildas/informeras under året. Antal utbildade och informerade redovisas nedan: Informerade Utbildade Totalt ) Varav hembesök: Under året har förbundet påbörjat arbetet med att införa könsuppdelad statistik på tillämpliga delar av informations- och utbildningsverksamheten. Beträffande hembesök är fördelningen 53% kvinnor och 47% män (vid anpassade hembesök är fördelningen 63% kvinnor och 37% män). För den externa utbildningsverksamheten, merparten av våra utbildningar, är fördelningen 59% kvinnor och 41% män. 5

10 Vid 33% (35%) olyckorna har den enskilde gjort någon form av skadebegränsande insats före räddningstjänstens ankomst. Samtliga olyckor registreras sedan 2014 i insatsrapporten och har därmed reviderats. "Räddningstjänsten ska kunna påbörja en räddningsinsats inom 10 minuter vid 90% av de prioriterade olyckorna." Framkomsttider för de prioriterade olyckorna ligger lägre i förhållande till målformulering men samtidigt i stort sett oförändrat gentemot föregående år. Ytterligare resultatförbättringar bedöms generellt kräva strukturella förändringar. Framkomsttider för olyckor inom Rsyds område var enligt följande: Framkomstintervall Prioriterade olyckor Samtliga olyckor <10 minuter 84,3% (84,9%) 79,5% (82,7%) < 20 minuter 98,7% (98,5%) 97,7% (98,5%) "Rsyd ska inom 15 minuter från framkomst bryta den negativa händelseutvecklingen så att olyckan inte förvärras för de prioriterade olyckorna." Den negativa händelseutvecklingen bröts i 86% (95%) av fallen inom 15min efter framkomst för prioriterade olyckor som klassats som kommunal räddningstjänst. Indikatorer för fler olyckstyper har införts under året. Bedömningen är att de tillkommande indikatorerna för utsläpp av farliga ämnen, nödställd person samt drunkningsolyckor har generellt längre tider till effekt vilket drar ner totalen. Ifyllnadsgraden har ökat till 66% (43%) Kvalitetsmål: "Vi ska mäta och förbättra våra processer i kvalitetssystemet i syfte att förbättra vår förmåga att utföra vårt uppdrag samt att nå våra effektmål". Inriktning Under 2014 kommer kvalitetsmålen fokusera på måttsättning och förbättring av våra processer. Genom att hitta mätpunkter, mäta och följa upp implementering av våra processer så kommer vi att hitta förbättringsmöjligheter i våra arbetssätt och metoder. I produktionsplanen finns de mer detaljerade målen för varje process. Kvalitetsarbetet, enligt målbeskrivningar och aktivitetsplanering, löper i stort enligt plan. Två av huvudprocesserna indikerar någon eftersläpning enligt plan, extra uppmärksamhet för dessa huvudprocesser kommer att ske under den kommande delårsperioden. 6

11 Stödjande mål: Intern kommunikation "Förbundets interna kommunikation ska vara bppen, tydlig och sakhg. Den ska säkerstålla att vi kan lösa våra uppdrag, förbättra kunskapen om och engagemanget för vår vision, våra mål och vår värdegrund." Arbetet med att förbättra den interna kommunikationen löper enligt plan. Under vintern gjordes en översyn och förtydligande av förbundets olika mötesarenor. Därutöver togs ett illustrativt presentationsmaterial fram med symbolbilder och beskrivningar av samtliga arenor, och en översikt hur de förhåller sig till varandra. Materialet kunde därefter användas av personalansvariga chefer för genomgång till medarbetare under vårens första APT-omgång. CåA VARENOR.fikkonning ROMMUNIKATION. _ OCKLEDNING LEDNINGSARENAN Processarenan Medbestenrnanda Information/ 7Tfdrhandeng Centrala skycldsarbettrexata. konanitten Distakts. dialog Exempel - översikt över arenor inorn förbundet Vidare har vi med stöd av en extern kommunikationskonsult under våren genomfört en utbildningssatsning i kommunikativt ledarskap för ledningsarena, distriktschefer och processägare. Utbildningen omfattade två steg och inriktades bland annat på kommunikationsplanering, kommunikationssystem och budskapsformulering. Under nästa halvår inriktas arbetet bland annat på att även arbeta med det kommunikativa medarbetarskapet. 7

12 Kompetens "De kompetenser som krävs för att lösa Iörbundets uppdrag och mål ska beskrivas och kvalitetssäkras på ett systematiskt sätt." Grundkompetensen för alla roller finns beskriven, men då vi ska upphandla ett stödsystem som eventuellt är annorlunda än det vi har idag är de inte beskrivna i nuvarande stödsystem. Detta kommer att ske under delår två. Karriär-, coachnings- och avslutningssamtal genomförs löpande med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor och män, flickor och pojkar. Genomförda utvecklingsinsatser utvärderas för att avgöra om de ska ingår i ett långsiktigt program för chefer och ledare. Plattformen kommer att vara beslutad innan sommaren. Fortsatt arbete sker successivt med att sätta och implementera förbundets arbetsgivar- och personalpolitik i skriftlig form, tillgängligt för alla medarbetare inklusive chefer och ledare. Atbetsmiljö "Den 4rsiska och psykosociala arbetsm4ön ska i samverkan kontinuerhgt förbättras och utvecklas". Under 2014 fortsätter uppföljning av förbundets sjukskrivningstal. Informationen ska ge viktiga signaler om orsaker tal sjukfrånvaro och vid behov initiera åtgärder med hjälp av företagshälsovården. Uppföljning sker fortsatt av inträffade arbetsskador; 5 till antalet. Särskild bevakning sker avseende skador som inträffar under fysisk träning på arbetstid och som kan leda till sjukskrivning. Hanteringen av anmälda tillbud har förbättrats då distrikten/ avdelningarna på lokal nivå alltmer kontinuerligt hanterar anmälningar och åtgärdsplanering. Under perioden har 15 tillbudsanmälningar gjorts. Anmälda ärenden hanteras enligt framtagen plan med uppföljning. Tillbuden har kommunicerats på respektive arbetsställe och redovisning sker regelmässigt vid varje möte i Centrala Skyddskommitten (CSK). 2 av tillbudsanmälningarna som gjorts har orsakats av hot & våld mot personalen. Under perioden drabbades SÖRF av en olycka som 2 anmäldes till Arbetsmiljöverket. Skadan utreddes av Rsyd medarbetare och kommer att återrapporteras till ansvariga i SÖRF inom kort. Information om styrande dokument inom arbetsmiljöområdet har kontinuerligt förbättrats på Intranätets arbetsmiljösida. De båda uppdragen Battre arbetsmiljö,som avser arbetsmiliöfaktorer både vid övningsverksamhet och vid omhändertagande av använd smutsig utrustning, avslutades under perioden. Räddningstjänsten Syd lämnade i februari månad anmälan till AFA försäkring om anslutning på webben. Det innebär att medarbetare kan anmäla inträffade arbetsskador på webben och även anmäla sjukskrivning mer än 90 dagar. För arbetsgivaren förenldades de administrativa rutinerna avsevärt avseende arbetsskadeanmälan och anmälan om sjukskrivning mer än 90 dagar. 8

13 Mångfald och jämställdhet Under våren har vi intensifierat arbetet med mångfald och jämställdhet. Ett uppföljningssystem, MakEQuality, som tagits fram för Räddningstjänsterna i Sverige ska implementeras. Könsuppdelad statistik skall redovisas vid insatser, hembesök och utbildningar, statistiken redovisas allteftersom rutiner utarbetas. Planen för likvärdig service är vägledning för detta arbete och följer, i dagsläget, inte tidplanen fullt ut utan en del arbete återstår som implementering av MakEQuality. Verksamhetsplanen har genomgått en mångfalds- och jämställdhetskontroll. Arbetet med att ta fram strategier och aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla kvinnor och män har påbörjats och kommer att fortsätta. Se även rekrytering i avsnittet om Medarbetare och kompetens. Av de rekryteringar som genomförts är de tre tillsvidareanställningar som beslutats under perioden tillsatts med kvinnor, målet är 30% av underrepresenterade grupper. Utvecklingsuppdragen: Syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. 1. Projektet 'En brandstationfr alla" fortätter även under 2014, med okuseringpå alt nå målei jämställda arbetsgrupper och med fokuspåen attraktiv och jämstäild arbetsmiljä Förstudier kommer att genomfokasjör attytterligare stärka en räddningstffinst jör Mäounkt: Enligt fastställd uppdragsbeställning. Uppdraget avslutat senast Åtgärder är vidtagna för att nå måluppfyllelse enligt uppdragsbeställning men effekter kan inte utläsas i dagsläget. En brandstation för alla, hela inriktningen är etablerad och igång. Rapporteringen till delåret blir ett kvitto på hur uppföljning av mångfalds- och jämställdhetsåtgärder fungerar och om könsuppdelad statistik redovisas. Detta är en grund för den systematiska mångfalds- och jämställdhetsarbetet. 2. Samlat konot fok att möta harn och unga. (Uivecklingsonnåde, HP , Mä0unkt: Enligt uppdragsbeställning, uppdraget avslutat senast Utvecklingsuppdraget kommer att nå sitt mål inom utsatt tid. Genomförandet har gått enligt plan för perioden. 9

14 Olycksutveckling Inom medlemskommunerna genomfördes (1 721) utryckningar under perioden, en minskning med 15% jämfört med Av dessa var 628 (729) utryckningar till olyckor, vilket är en minskning med 14% jämfört med Dessa fördelas enligt figuren nedan: Övriga olyckor; 69; 11% Trafikolycka; 215; 34% Brand ej i byggnad; 204; 33% Brand i byggnad; 140; 22% Brand ej i byggnad är den händelse som minskat mest i förhållande till föregående år (-25%). Även byggnadsbränderna har minskat något (-13%) och utryckningar till trafikolyckor likaså (-8%). Övriga olyckor har ökat marginellt (+1%). Antalet svårt skadade och omkomna var för perioden 31 (55). Av dessa var 6 (8) omkomna. Av det totala antalet så skadades eller omkom 26 (44) vid trafikolyckor och 1 (7) i samband med byggnadsbränder (samtliga i bostadsbränder). Sjukvårdslarmen har på grund av förändrat avtal med Region Skåne minskat mycket (-52%), vilket bryter den tidigare trenden de senaste åren. 10

15 1.2 Ekonomi Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos Verksamhetens resultat efter fyra månader är ett underskott på 725 tkr, vilket ska ställas i relation till budgeterat resultat för motsvarande period på ett underskott på tkr. Detta ger sammantaget en positiv budgetavvikelse på tkr. Vid jämförelser med föregående års utfallssiffror måste beaktas att tilläggsuppdraget att utföra fårdtjänsttransporter med specialfordon åt Malmö stad avslutades vid utgången av januari månad. Den främsta anledningen till den positiva budgetavvikelsen är olika övriga driftskostnader vars utbetalningar kommer ske senare under året än vad som antagits i den periodiserade årsbudgeten. För år 2014 som helhet prognostiseras ett överskott på 700 tkr jämfört med budgeterade 400 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 300 tkr. I budgetavvikelsen ligger ekonomisk slutreglering av fårdtjänstuppdraget samt avvikelser inom såväl intäkter som kostnader. Balanskravet Resultat för första tertialet är negativt men det prognostiserade årsresultatet tillsammans med förbundets egna kapital gör att Räddningstjänsten Syd lever upp till kommunallagens krav på ekonomisk balans utifrån ett finansiellt perspektiv. Förbundets övriga mål för god ekonornisk hushållning bedöms kunna infrias. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår under årets första fyra månader till tkr fördelat på kommunikationsutrustning inklusive IT 260 tkr, räddningsutrustning 602 tkr, lokalanknutna byggnadsinventarier 532 tkr och övriga inventarier 210 tkr. Investeringsutgifterna för år 2014 beräknas uppgå till ca tkr vilket är i överensstämmelse med total investeringsresurs för året. Likviditet och placeringar Förbundets överskottslikviditet inklusive pensionsmedel är placerade på fasträntekonton och obligationer. Den 30 april 2014 var 24 mnkr placerade i obligationer och 50 mnkr på fasträntekonton i överensstämmelse med beslutad policy. Fördjupade kommentarer till resultaträkning med prognos På sidan 16 återfmns resultaträkningen för Räddningstjänsten Syd. På sidan 19 tillhörande noter med ytterligare specifikationer. På sidan 22 finns driftsredovisning internredovisning. Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter för årets första fyra månader uppgår till tkr, vilket ger en total negativ budgetavvikelse med 601 tkr. Större negativa avvikelser fmns bland tillsyns- och tillståndshantering samt övriga bidrag. Positiva avvikelser finns bland operativa intäkter kopplat bland annat till samverkan kring RC 2015 (Räddningscentralen på Hyllie). Årsprognosen på verksamhetens intäkter hamnar på totalt tkr jämfört med budgeterade tkr. Avvikelserna på årsbasis följer i stort delåret med tillägget lägre intäkter för extern utbildning och högre intäkter genom uthyrning till Falck ambulans i Eslöv. 11

16 Personalkostnader De totala personalkostnaderna för fyra månader uppgår till totalt tkr jämfört med budgeterade tkr ger detta en positiv budgetavvikelse på 571 tkr. Vissa negativa avvikelser finns bland övertidskostnader och intjänad semesterrätt och positiva avvikelser bland sociala avgifter och övriga personalkostnader. För 2014 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en negativ avvikelse med 29 tkr. Övriga driftskostnader Övriga driftskostnader uppgår till totalt tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med tkr. Positiva avvikelser finns bland annat inom IT, konsulter, fordon och fastigheter där en del kostnader kommer att uppkomma först senare under året. Beklädnad har ett underskott relaterat till budget beroende större kompletteringsköp av stationsbeklädnad. Helårsprognosen för övriga driftskostnader uppgår för 2014 som helhet till tkr jämfört med årsbudgeten på tkr vilket ger en positiv avvikelse på 462 tkr. På årsbasis är det bland annat beklädnad och konsulttjänster som överstiger budget medan fordon och telekommunikation beräknas understiga budget. För fordonsdelen beror detta på senarelagd hyresstart för de nya höjdfordonen samt något lägre leasingränta. Avskrivningar Avskrivningarna på förbundets anläggningstillgångar uppgår under första tertialet till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket är 311 tkr lägre. Större delen av denna avvikelse ligger i förändrad redovisningsförfarande jämfört med budgeterad av överlåtelsen av inventarier till Malmö stad i samband med färdtjänstens verksamhetsövergång. För 2014 som helhet beräknas avskrivningarna uppgå till jämfört med budgeterade tkr. Den positiva budgetavvikelsen på 298 tkr beror främst på ovan nämnda redovisningsförfarande. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna uppgår för första tertialet till 504 tkr jämfört med budgeterade 467 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 333 tkr jämfört med budgeterade 342 tkr. För år 2014 som helhet beräknas de fmansiella intäkterna uppgå till tkr jämfört med budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 28 tkr. De finansiella kostnaderna, där den största posten är räntan på pensionsskulden, beräknas totalt uppgå till tkr mot budgeterade tkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 17 tkr. Deliirsrapport 1, Version

17 1.3 Medarbetare och kompetens Kompetensutveckling Medarbetardagarna för samtliga anställda genomfördes i februari, denna gång med inriktning på hälsa. För ledare och chefer har vi genomfört tre satsningar: befålsskolan har examinerat sex styrkeledare som samtliga är placerade i sina nya roller i förbundet. För våra instruktörer i övningsverksamheten (SP1) anordnades en dag med pedagogik, en form som vi kommer att fortsätta med olika teman för att kvalitetssäkra verksamheten. En större satsning på kommunikativt ledarskap, i samarbete mellan HR och kommunikation har också genomförts med syfte att höja kompetensen framförallt inom intern kommunikation. Bemanning och rekrytering De korrigeringar som gjorts i rekryteringsprocessen har börjat ge resultat och våra ledtider är kortare, det är dock för få rekryteringar som genomförts för att vi ska kunna se en trend. För framtida rekryteringar och för att behålla våra medarbetare har kommunikation och HR påbörjat ett arbete med vårt arbetsgivarmärke, employer branding. Lönerevision Årets lönerevision är genomförd, med individuell lönesättning för samtliga medarbetare. För Kommunal gav avtalet 500 kr per medlem i potten, för Vision och Ledarna 2,2 % i potten. Totalt landade lönerevisionen på 2,34 %, exklusive chefer. Vi har identifierat att vi behöver arbeta vidare med våra lönekriterier och kommer att göra detta under hösten. Verksamhetsövergång Färdtjänstverksamheten övergick till Malmö Stad per den 1 februari Totalt övergick 33 tillsvidareanställda medarbetare till Serviceförvaltningen, en person som sedan tidigare aviserat att han kom till att ta ut pension under 2014 avböjde övergången. NMI Under perioden genomfördes en NMI-undersökning (Nöjd Medarbetarindex). Svarsfrekvensen är hög med 82 % och resultatet nöjaktigt. NMI uppgick till index 61 som ska jämföras med andra organisationer (såväl privat som offentlig sektor) som i snitt har ett NMI-index på 63. De områden vi totalt är starka på är samarbetet, stress och psykisk belastning i arbetet samt värdegrunden. Våra förbättringsområden totalt är delaktighet och inflytande, arbetsgivarens attraktionskraft samt ledarskapet. Nu pågår arbetet med analys och framtagning av handlingsplaner på distrikten och i verksamhetsområdena för vidare arbete. 13

18 Personalen i siffror Antalet anställda har minskat främst beroende på att färdtjänstverksamheten har övergått till Malmö Stad. Vi har under våren tillsvidareanställt tre av fem visstidsanställda brand- och säkerhetsvärdar, visstidsanställt två brandingenjörer samt rekryterat en analyssamordnare och en automatlarmshandläggare. Sjukfrånvaro S'ukfrånvaro 1 jan 30 april jan 30 april 2013 hela förbundet Män 6,3 6,5 Kvinnor 5,1 5,2 Totalt 6,0 6,3 Under 2014 fortsätter uppföljning av förbundets sjukskrivningstal. Informationen ska ge viktiga signaler om orsaker till sjukfrånvaro och vid behov initiera åtgärder med hjälp av företagshälsovården. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period i fjol. I år har vi inte sett samma dramatiska sjukskrivningstal vare sig hos oss eller nationellt. Arbetsskador och tillbud Antalet inträffade arbetsskador under perioden är fem. Hanteringen av anmälda tillbud i Primecase har förbättrats. Under perioden har 15 tillbudsanmälningar gjorts. Ärenden anmälda i Primecase hanteras enligt framtagen plan. Tillbuden har kommunicerats på respektive arbetsställe och redovisning sker regelmässigt vid varje möte i Centrala Skyddskommitten (CSK). Två av tillbudsanmälningarna har orsakats av hot & våld mot personalen. Övertid I år ser vi åter att övertiden överstiger budget, dock inte i samma utsträckning som vid samma period i fjol. 14

19 1.4 Omvärldsanalys Nedan följer ett antal områden som har identifierats och förutspås påverka förbundets utveckling och handlingsmönster för perioden Kommunernas ekonomiska läge är fortsatt ansträngt genom att återhämtningen från lågkonjunkturen drar ut på tiden även om viss vändning kan börja skönjas. Någon ytterligare återbetalning från AFA av avtalsförsäkringspremier är inte att räkna med under Fortsatt bevakning och aktivt arbete med omställning och prioritering av förbundets verksamhet till rådande ekonomisk verklighet och framtidens utmaningar. Regeringens krisproposition (2013/14:144) tillsammans med Försvarsberedningens omvärldsanalys Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33) förespråkar, i korta ordalag, att samhällets krisberedskapsaktörer bör öka förmågan att hantera kriser samt öka samutnyttjandet av civila respektive m litära resurser i syfte att ömsesidigt stödja varandras funktionalitet och förmåga att hantera risker och hot. Ett möjligt scenario kan vara att det civila försvarets struktur och planering prioriteras framöver för såväl statliga som kommunala myndigheter. Regeringens särskilda utredning, en myndighet för alarmering (SOU2013:33) har under 2013 sett över samhällets alarmeringstjänst. Utredningen föreslår att dagens alarmeringstjänst (SOS AB) ersätts med en myndighet för att bättre samordna samhällets alarmeringsbehov via numret 112. Förslaget har nedprioriterats, tidplan samt behov av eventuella tilläggsutredningar är i dagsläget okänt. Avtalet om alarmering med SOS Alarm löper ut Räddningstjänsten Syd betalar årligen ca 6,5 mnkr för denna tjänst. Arbete pågår för att i samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne teckna ett nytt, kostnadseffektivt, avtal om alarmering. Hänsyn behöver tas till den pågående statliga utredningen "en myndighet för alarmering." 15

20 2. Resultaträkning med prognos 16

21 3. Balansräkning 17

22 4. Kassaflödesanalys Belopp tkr jan-april 2014 Tillförda medel Resultat efter finansiella poster -725 Justering för av- och nedskrivningar Utrangerat under året 234 Ökning/ minskning avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/ minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga placeringar Öknin / minsknin kortfristi skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverks amheten Investerin i materiella anlä 'n still ån Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten 18

23 5. Noter och redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt samma principer som årsredovisningen. Samtliga belopp om inget annat anges är i tkr. Noter Not 1. Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag 19

24 Not 3. Personalkostnader Redovisat jan-april Avvikelse Redovisat jan-april jan-april Avvikelse helår Not 4. Övriga driftskostnader Redovisat Avvikelse Redovisat jan-april jan-april jan-april 2012 Avvikelse helår ! 462 Delårsrapport 1, Version

25 Not 5. Fordringar Not 6. Kortfristiga placeringar 21

26 6. Driftredovisning internredovisning I budgetmodellen för år 2014 har samtliga intäkter och kostnader med tillägget att ett visst överskott ska budgeteras enligt mål för god ekonomisk hushållning. Ett överskott på 400 tkr har budgeterats under förbundsledningen. Driftredovisningen innehåller också intern kostnader och intäkter varvid avvikelser finns gentemot externredovisningen. Utfall januari april 2014 De positiva budgetavvikelserna inom förbundsledning och verksamhetsstöd är hänförligt till senarelagda utgifter. Operativ ledning något ökade operativa intäkter. De båda produktionsområdena har minskade intäkter inom tillstånd samt ökade kostnader för övertid. E6 har minskade utbildningsintäkter. Färdtjänstverksamheten har den 1 februari övergått till Malmö stad och överskottet är hänförligt till retroaktiv ersättning för underkott Prognos helårsutfall 2014 Förbundsledningens underskott är hänförligt till beräknade retroaktiva ersättningar vilka i samband med utbetalning kommer att om budgeteras till respektive verksamhet. Verksamhetsstöd överskott beror på lägre hyreskostnader för fordon och lägre telefonikostnader. Operativ lednings överskott beror på beräknade vakanser samt vissa operativ intäkter. Produktionsområde E6 beräknas fortsatt ha lägre intäkter inom tillsyn och utbildning. För E22 är anledningen till överskottet främst ökade operativa intäkter genom det förlängda avtalet om organtransporter. 22

27 Statusmånach januari - apra 2014 Effektmål 1 Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerägt öka för Samverkan med medlemskommunerna inkl NKI Effektmål 2 Antalet brånder och andra olyckor som kan föranleda Brandsäkerhet i bostäder Anlagd brand Trafik och vattensäkerhet Basproduktion acc Kvardetsmål 12 / Vi ska mäta o förbättra våra processer i kvalitetssysternet i syfte att 13 2 Processmål samt måtpunkter ska utvecklas för minst 8 st delprocesser Stödjande mål- intern kommunikation 14 1 Utveckla komrnunikationssystern, metoder och stod Förbättra kommunikationsansvar och mötesarenor. Effektmål 3 Den enskiklesförmåga att förebygga och hantera olyckor 6 31 Utbildade och informerade Rådgivning ti II den enskilde i samband med olycka.. 0 Stödjande mål - kompetens 16 1 Varje medarbetare ska ha klar bild av vad som förväntas av honom/henne 7 2 Ledarförsörjningen genomförs med fokus på framtida Effektmål 4 Räddningstjänsten skakunna påbärja en räddningsinsats Prioriterade larm Larm utan tillbud 13 Stödjande mål - arbetsmäjä 19 1 Arbetsskador och tillbud ska fortsatt minska Infora nytt system för anmälan om tillbud i arbetsmiljön Effektmåt 5 Räddningstjänsten ska inom 15 minuter Säkrad formåga för effektiva insatser 11, 52 I nom 15 efter framkomst ska den negativa.. Beslutsstöd, indikatorer Utvecktingsuppdrag 21 1 Projektet "En brandstation för alla fortsätter under " 22 3 Samlat koncept för att möta barn och unga 0 0 Färgkoder = Allt ok, loper enligt plan =Följer ej plan, omprioriteringar behöver göras för att nå må I uppfyl lelse = Stora avvikelser,små cha nser att nå måluppfyllelse. Stora insatser krävs

DIREKTIONSPROTOKOLL. Mötesdatum: 2008-02-11 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 11.50 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008-

DIREKTIONSPROTOKOLL. Mötesdatum: 2008-02-11 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 11.50 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- DIREKTIONSPROTOKOLL Mötesdatum: 2008-02-11 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 11.50 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer: Närvarande/Beslutande: Kjell-Arne Landgren,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Mötesdatum: 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer:

Mötesdatum: 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer: : 2008-05-28 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 12.00 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008- Diarienummer: Närvarande/Beslutande: Kjell-Arne Landgren, ordf (s) Emmanuel Morfiadakis

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2016 Nerikes Brandkår 2016-09-07 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Rambudget 2015 Beslut om inriktning, strategier och medel,

Rambudget 2015 Beslut om inriktning, strategier och medel, Rambudget 2015 Beslut om inriktning, strategier och medel, 2015-2017 Fastställd av direktionen den 11 juni 2014 Version 3.0 2014-06-02 Inledning En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY 2015 1. INLEDNING Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam i Eslöv, Höör och Hörby för räkenskapsåret

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

DIREKTIONSPROTOKOLL. Diarienummer:

DIREKTIONSPROTOKOLL. Diarienummer: DIREKTIONSPROTOKOLL Mötesdatum: 2008-08-25 Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00 Sammanträdet avslutades: kl. 11.45 Plats: Lund Justeringsdatum: 2008-09-04 Diarienummer: Närvarande/Beslutande: Kjell-Arne

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Bilaga Förslag 89 www.pwc.com/se Översiktlig granskning av delårsrapport 2017 Richard Vahul Carin Hultgren Jenny Nyholm Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje Innehåll Syfte, revisionsfrågor,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Yvonne Lundin Augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Miljöförbundet Blekinge Väst Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll och

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor April 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören

Verksamhetsplan 2015. Räddningstjänsten Östra Götaland. Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Räddningstjänsten Östra Götaland Antagen: Juni 2014 av Förbundsdirektören Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen är indelad i fem områden; Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Nerikes Brandkår 2013-03-07 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision,verksamhetsidéochmål

Ledningsfilosofi Vision,verksamhetsidéochmål Ledningsfilosofi Vision,verksamhetsidéochmål Handlingsprogram förskyddmotolyckorsom kanledatil räddningsinsatsförräddningstjänstensyd2012-2015 Version3.2-Samrådsversion GälerförmedlemskommunernaBurlöv,Eslöv,Kävlinge,LundochMalmö

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sydöstra Skånes Räddningstjänst Datum Plats och tid Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad 09:00 9:45, 10:10 10:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Nils-Evert Erlandsson (Ystad) (C), ersättare Peter Boström (Tomelilla) (S), ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Mars-april 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Samordningsförbundet i Norra Örebro län Sofint Granskning av årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer