Årsredovisning 2012 Ale Elförening Ek för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2012 Ale Elförening Ek för"

Transkript

1 Årsredovisning 2012 Ale Elförening Ek för

2 Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 6 Ledningsgrupp 8 Föreningsstyrning 10 Finansiering 11 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 18 Noter 19 Styrelse 26 Revisionsberättelse 28 2

3

4 2012 i korthet üü üü üü üü üü üü üü üü BanaVäg-projektet avslutat Fortsatt hög nivå på nyanslutningar till elnätet Projektering av nya exploateringsområden startade Utvecklad Risk-och Sårbarhetsanalys Fortsatt stigande Nöjd Kund Index Gemensamt varumärke Ale El Elhandel i dotterbolag lyckosam Nya utmaningar väntar för både kunder och elbolag Nöjd Kund Index Investeringar i elnätet (msek) Elprisets delar % Elhandel 18% Elnät 39% Moms och skatter Diagrammet visar elprisets beståndsdelar för en villa där förbrukningen är kwh/år. Priset är ett genomsnitt för hela riket. Viss variation kan ske över tid. Källa: 4

5 Elnätet i siffror Markledningar Luftledningar Transformatorstationer Fördelningsstationer Kundabonnemang Nyanslutningar under året 800 km 250 km 385 st 6 st st 110 st 5

6 VD kommentar december 2012 avslutades officiellt ett av Sveriges I största infrastrukturprojekt sedan 2007, BanaVäg i Väst. För Ale Elförening har det inneburit ett oerhört nära samarbete med projektets beställare och entreprenörer. Vår roll kan sammanfattas som en mångårig brandkårsverksamhet, dvs vi har hela tiden sett till att elförsörjningen i alla projektets delar har fungerat, vilket har krävt en rejäl portion av flexibilitet i organisationen. Det är ett arbete vi kan vara stolta för då projektets intressenter har berömt oss för vår professionella inställning och höga servicenivå. Investeringarna för Ale Elförening för servicearbetet i BanaVäg-projektet har varit mer än 20 MSEK. ANTALET NYANSLUTNINGAR under året var fortsatt på en hög nivå, om än lägre än Det tyder ändå på en fortsatt stark tillväxt i elnätsområdet. Projekteringen av nya kommande exploateringsområden startade under året, exempelvis Ale Höjd och Kronogården. RISK-OCH SÅRBARHETSANALYSARBETET är ett prioriterat arbetsområde för oss. Arbetet ger ett verktyg som utvecklar driftsäkerheten i elnätet och ger oss ett värdefullt investeringsunderlag. Vi har med hjälp av det verktyget under året vidareutvecklat driftsäkerheten i vårt överliggande 20 kv-nät genom specifika projekt. ALE ELFÖRENING DELTOG även under 2012 i en Västsvensk Nöjd Kund-undersökning genomförd av IMA Marknadsutveckling. Undersökningen riktar sig till elnätskunder och genomförs kvartalsvis. Den tidigare stigande utvecklingen fortsatte hela året som avslutades med att Ale Elförening har de nöjdaste elnätskunder av alla deltagande elbolag. DOTTERBOLAGET Ale El Elhandel AB hade sitt första hela verksamhetsår Det var därmed även det första verksamhetsåret för det gemensamma varumärket Ale El, moderbolag och dotterbolag. Verksamheten gick över förväntan, såväl verksamhetsmässigt, resultatmässigt som antalet kunder. Även elhandelsverksamheten deltog i en Nöjd Kund-undersökning. Denna genomfördes på riksnivå av Svenskt Kvalitetsindex under november och december. Ale El Elhandel blev det elbolag i Västsverige som har nöjdast elhandelskunder, topp tre i Sverige samt utnämnd till Sveriges bästa kundservice. JAG ÄR FÖRSTÅS JÄTTEGLAD för det förtroendekapital som finns för Ale El, både hos elnätskunder i Ale Elförening och elhandelskunder i Ale El Elhandel. Min framtidstro är stark men jag är också ödmjuk inför det faktum att det krävs hårt arbete av organisationen även fortsättningsvis, för att upprätthålla ett högt förtroende hos våra kunder. Det är inget som ger sig självt, och nöjda kunder är vårt viktigaste mål. INOM ETT PAR ÅR väntar nya omfattande förändringar och utmaningar, såväl för elkonsumenterna, elbranschen som för Ale Elförening och dotterbolaget Ale El Elhandel. En politisk inriktning, kallat en kontakt för kunden, är att alla elkonsumentkontakter ska hanteras av elhandelsföretagen vilket innebär helt nya krav på elbranschen och på våra verksamheter. Arbetet med att rusta oss för dessa förändringar har redan påbörjats. Nu kavlar vi upp ärmarna för att kunna fortsätta ligga i topp i kundnöjdhet och för att klara framtida utmaningar. Stefan Brandt VD - Ale Elförening Ek för 6

7 7

8 Ledningsgrupp Ale Elförenings ledningsgrupp är ett instrument för långsiktigt ledarskap, strategi, koordinering, ärendeberedning för styrelsen samt för information mellan avdelningschefer och vd. Ledningsgruppen är också elföreningens interna informationsorgan. BESLUT OCH INFORMATION om besluten tillsammans med annan övergripande information delges organisationen via separata avdelningsmöten eller via möten där samtliga medarbetare i personalstyrkan bjuds in. SAMMANKALLANDE till ledningsgruppens möten är Stefan Brandt. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet varannan vecka eller vid behov. LEDNINGSGRUPPENS ARBETE syftar till att öka beslutskraften i företaget. Genom en samlad syn kan beslut och förbättringsåtgärder lättare implementeras i hela organisationen. Om oenighet skulle råda inom gruppen angående ett beslut är det vd som har den slutgiltiga beslutsrätten. FÖR BESLUT som tas på styrelsenivå är vd:n adjungerad. Vd:n saknar rösträtt men är normalt föredragande under styrelsemötena. Under 2012 har ledningsgruppen bestått av sex personer. 8

9 Stefan Brandt vd född 1955 anställd 2010 Christer Engström ekonomi och administrativ chef född 1975 anställd 2009 Jan Mohr planeringschef född 1958 anställd 1996 Malin Flysjö marknadschef född 1976 anställd 2011 Thomas Jonemark anläggningschef född 1951 anställd 1969 Tomas Olsson driftchef född 1951 anställd

10 Föreningsstyrning Ale Elförening ägs av medlemmar Uppdraget från ägarna är enligt föreningens stadgar att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva nätverksamhet, äga anläggningar för produktion och överföring av energi, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA att det övergripande målet uppnås arbetar Ale Elförening kontinuerligt med bolagsstyrningsfrågor för att upprätthålla en effektiv styrning, ledning och kontroll av företaget. TILL GRUND för styrningen finns både externa och interna regelverk. Styrningsstruktur Medlemmar Extern revision Föreningsstämma Nomineringsprocess Styrelse VD Externa regelverk Föreningslagen Övriga tillämpliga lagar och regelverk Ledningsgrupp Interna regelverk Stadgar Riktlinjer och policies Övriga tillämpliga instruktioner 10

11 Finansiering Under 2012 har Ale Elförening haft god tillgång till finansiering. Detta har möjliggjorts genom beredskap med goda reserver i form av bekräftade kreditlöften. Finansieringen sker främst genom räntebärande skulder i form av externa lån, obeskattade reserver samt eget kapital. DE RÄNTEBÄRANDE SKULDERNA minskade med netto, efter avdrag för likvida medel, till tsek ( ). Den genomsnittliga kapitalbindningen minskade och uppgick till 2,2 år (2,8). Önskad räntebindning uppnås främst genom användande av räntederivat. Finansmarknadens prognos för ränteutvecklingen kan utläsas av marknadens forwardkurva. Vid årsskiftet 2012/2013 indikerar den en nedgång av tremånadersräntan med 0,1 procentenheter till 1,2 procent vid utgången av Med Ale Elförenings nuvarande upplåningsvolym och räntebindning skulle det innebära en sänkning av räntekostnaderna med 0,1 Mkr. SAMTIDIGT VISAR PROGNOSEN att den genomsnittliga räntan då skulle bli 3,6 procent. Föreningen planerar att amortera 3 Mkr under FÖRENINGEN AMORTERADE 4 MKR under året. Lägre marknadsräntor under året medförde att den genomsnittliga räntan i Ale Elförenings portfölj minskade till 3,7 procent (3,8). Kapitalstruktur (tsek) Soliditet (%) Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Obeskattade reserver varav uppskj skatteskuld Summa eget kapital och skulder Kassa och kortfristiga placeringar Soliditet 35% 35% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Positivt resultat och amorteringar bidrar till senaste årens förbättrade soliditet. 11

12 Innehåll Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Kassaflöde 18 Noter 19 Styrelsen 26 Revisionsberättelse 28 12

13 Förvaltningsberättelse Ale Elförening Ekonomisk förening är moderförening i den koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Ale El Elhandel AB var första hela verksamhetsåret för dotterbolaget. ALE ELFÖRENINGS VERKSAMHETSIDÉ är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva nätverksamhet, äga anläggningar för produktion och överföring av energi, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. ENERGIOMSÄTTNINGEN inom Ale Elförenings nätkoncessionsområde har under året upp till 196 GWh. REGIONNÄTET har försörjt vårt lokalnät med 205 GWh och lokal produktion med 1 GWh. Nätförlusterna uppgår till 10 GWh. OMSÄTTNINGEN ÄR 2,5 Mkr högre än föregående år och hänförs främst till energiomsättning. Den högre energiomsättningen medförde även att nettoomsättningen ökade med 3,1 Mkr. Soliditeten ligger kvar på 35%. Nettoomsättning (msek)

14 Förvaltningsberättelse Dotterbolaget Ale El Elhandel AB hade 2012 sitt hela första verksamhetsår med elhandel. Kundundersökningar visar att det koncerngemensamma varumärket har stärkts efter uppstart av elhandelsverksamhet. INFRASTRUKTURPROJEKTET BanaVäg i Väst avslutades i december Projektet har starkt påverkat Ale Elförening under de sex år det fortgått då motorvägsoch järnvägsdragning passerat rakt genom koncessionsområdet. ALE ELFÖRENING befinner sig just nu i en stark investeringsfas. Anläggningsförda investeringar i elnätet under 2012 uppgår till 5,5 Mkr. Föreningens resultat efter finansiella intäkter och kostnader ger ett överskott på 2,8 Mkr (4,6). FÖRENINGENS ORGANISATION utgår från fem verksamhetsområden, ekonomi/administration, planering, drift, marknad samt anläggning. Resultat efter finansiella poster (msek) Förslag till vinstdisposition 2012 Balanserat resultat Årets resultat Summa Återbäring till medlemmar 0 Avsättning till reservfond I ny räkning överföres Summa

15 Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Förändring av pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Överföringskostnader m m Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter eller liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets skattekostnad Årets resultat

16 Balansräkning Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Tekniska anläggningar Inventarier och fordon Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag 12, Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förnödenheter, underhållsmaterial Pågående arbete för annans räkning Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 Balansräkning Not Eget kapital 15 Bunder eget kapital Andelskapital Extra insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Obeskattade reserver Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 17, Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till dotterbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter 19 Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag

18 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Betald skatt Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån 0 0 Amortering av skuld Inbetalning/återbetalning insats Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

19 Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd med undantag för redovisning av arbeten för annans räkning där vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR10 Entreprenader och liknande uppdrag. FORDRINGAR har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. VARULAGER BESTÅR AV material i materialförråd samt transformatorer. Värdering har skett enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har skett. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter och med avdrag för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i posten Pågående arbeten för annans räkning (jämförelseåret 2011 redovisas i posten Övriga skulder). ÖVRIGA TILLGÅNGAR och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. FÖRENINGEN ÄR en moderförening men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagens 7 kapitel 3 upprättas ingen koncernredovisning NOT 1 OMSÄTTNING, KOSTNADER Överföringsintäkter Övrig nettoomsättning Summa Nettoomsättning Överföringskostnader Övriga rörelsekostnader Summa överföringskostnader Överfört antal MWh

20 Noter NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 0% 0% Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 2% 1% NOT 3 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER Medelantalet anställda Kvinnor 7 7 Män Totalt Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och Vd Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader till Vd Pensionskostnader till övriga anställda Övriga sociala kostnader NOT 4 SJUKFRÅNVARO Ordinarie arbetstid, totalt antal timmar Varav kvinnor Varav män Sjukfrånvaro i procent 1,11% 2,41% Varav kvinnor 3,01% 4,81% Varav män 0,57% 1,73% Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro 0% 10% 20

21 Noter NOT 5 AVSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 25 år 25 år Markanläggningar 20 år 20 år Tekniska anläggningar år år Inventarier och bilar 5 år 5 år Lastbilar 10 år 10 år Elmätare 10 år 10 år NOT 6 BOKSLUTSDISPOSITIONER Förändring överavskrivningar NOT 7 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Byggnader omfattar även markanläggningar 21

22 Noter NOT 8 MARK Ackumulerat anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Inköp 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde NOT 9 TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde NOT 10 INVENTARIER OCH FORDON Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde

23 Noter NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffning Färdigställda objekt Utgående anskaffningsvärden NOT 12 ANDELAR I DOTTERFÖRETAGET Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Lämnat aktieägartillskott Nedskrivning av anläggningstillgång 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående bokfört värde NOT 13 SPECIFIKATION ANDELAR I DOTTERFÖRETAG Ale El Elhandel AB, org nr med säte i Alafors Eget kapital Kapitalandel 100% 100% Rösträttsandel 100% 100% Antal andelar Bokfört värde NOT 14 PÅGÅENDE ARBETE FÖR ANNANS RÄKNING Nedlagda utgifter Fakturerade delbelopp

24 Noter NOT 15 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Till stämmans förfogande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Av stämman beslutade disponering Avsättning till reservfond Återbäring till medlemmar 0 0 Balanserad i ny räkning NOT 16 OBESKATTADE RESERVER Ack överavskrivningar elanläggningar Varav uppskjuten skatt NOT 17 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga lån Handelsbanken Förfaller efter 5 år NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna löner, semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda överföringsintäkter 0 0 Diverse övriga upplupna kostnader NOT 19 STÄLLDA SÄKERHETER För checkräkningkredit och övriga skulder till kreditinstitut: Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar

25 25

26 Styrelse Ale Elförenings beslutande organ är en styrelse bestående av elva personer fördelat på ordförande, vice ordförande, sju ledamöter och två suppleanter. Två ledamöter är personalrepresentanter. STYRELSEN HAR UNDER 2012 haft åtta stycken styrelsemöten. Vid större projekt arbetar styrelseledamöterna i projektgrupper innan beslut tas i styrelsen. Niclas Emanuelsson ordförande född 1971 ledamot sedan 2012 Rolf Alkenhoff vice ordf född 1939 ledamot sedan 1995 Catharina Eliasson född 1950 ledamot sedan 2007 Eje Engstrand född 1943 ledamot sedan 2007 Ingemar Othzén född 1947 ledamot sedan 1997 Annelie Hedbom född 1967 ledamot sedan 2012 Kenneth Olsson född 1943 ledamot sedan 1995 Bengt Johansson född 1954 arbetstagarledamot sedan 2006 Urban Karlsson född 1959 arbetstagarledamot sedan 2011 Christer Bryngelsson född 1953 arbetstagarsuppleant sedan 2011 Jim Paananen född 1978 arbetstagarsuppleant sedan

27 Ale Elförening Ek för Org. nr Alafors Niclas Emanuelsson Ordförande Rolf Alkenhoff Catharina Eliasson Kenneth Olsson Eje Engstrand Ingemar Othzén Annelie Hedbom Bengt Johansson Arbetstagarledamot Urban Karlsson Arbetstagarledamot Stefan Brandt VD Vår revisionsberättelse har avgivits Gert Karlsson Revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB Madeleine Johansson Godkänd revisor 27

28 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Ale Elförening Ek för Org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ale Elförening Ek för för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ale El-förening ek. för. för år

29 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Alafors Mazars SET Revisionsbyrå AB Madeleine Johansson Godkänd revisor 29

30 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Ale Elförening Ek för Org.nr Rapport från lekmannarevisor Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för år Det är styrelsen och verkställande direktören som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar. Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat föreningens verksamhet för att bedöma om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att föreningens interna kontroll är tillräcklig. Baserat på min granskning anser jag att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baserad på en ordnad bokföring. Styrelsen och verkställande direktören har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med föreningens stadgar. Jag anser således att: Föreningsstämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Alafors Gert Karlsson 30

31 31

32 Lunnavägen 2, Box 3004, Alfors Produktion Ale El 2013

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2014 ÖSTERLENS KRAFT EKONOMISKA FÖRENING NATURKRAFT PÅ ÖSTERLEN Bilderna till årets årsredovisning är tagna på Stenshuvuds Nationalpark under året 2014. FOTO: BARBRO LAGERGREN ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB

ÅRSREDOVISNING. Mellansvenska Logistiktransporter AB ÅRSREDOVISNING Mellansvenska Logistiktransporter AB 2013 Mellansvenska Logistiktransporter AB Org nr 556617-1210 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 2 Styrelsen och verkställande direktören för Mellansvenska

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer