Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik"

Transkript

1 Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik Kunskapshusen är ett konsultbolag som startat genom ett samarbete mellan ABB, Lernia, Metall och Skandia. Visionen är att skapa utbildningar som håller världsklass och ett system för livslångt lärande. Bolaget är huvudman för de framgångsrika ABB-industrigymnasierna i Västerås och Ludvika. Bolaget erbjuder paketerade konsulttjänster för kommuner och företag som vill utveckla nya eller befintliga utbildningar i enlighet med "ABB-modellen Med KompetensNavigatorn, gör bolaget det möjligt för företag och organisationer att informera om vart företaget är på väg. Som anställd ska du över nätet kunna göra en självanalys av din kompetens. Det finns många kunskaper som du tillägnat dig efter skolan men som du saknar papper på. Kunskapshusen utvecklar certifieringssystem för yrkesfärdigheter som erkänns av branscherna Det är validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter detta dokument behandlar. Svenska Kunskapshusen AB Klarabergsviadukten 90, Box 1181, SE Stockholm. Telefon +46 (0) , fax +46 (0) org nr

2 ABB Initiativtagare & styrelse Sten Jakobsson, koncernansvarig i Sverige Carina Malmgren Heander Vice ordförande ABB Lernia Peter Carrick, VD och koncernchef Ulla Engström Lernia Metall Göran Johnsson, ordförande Leif Råback Metall Skandia Lars-Eric Petersson, VD och koncernchef Ola Ramstedt Ordförande Skandia Kunskapshusens fyra ägare speglar tydligt de intressen som gör att validering och certifiering av yrkeskunskaper skapar win-win situationer. ABB ser ur företagens och företagsledningarnas perspektiv följande fördelar: Genom validering av befintliga kunskaper kan kostnadseffektivare kompetensutveckling och utbildning genomföras. Varför låta någon genomgå 3 veckors utbildning om personen redan kan 2/3? Då skulle ju 1 vecka räcka. Alla företagsledningar vet att de måste arbeta med företagets kompetensutveckling. Men hur får detta till en operativ tillämpning? Det går inte att ta ett beslut om att alla måste bli bättre. Det gäller att koppla företagets affärsutveckling med en kompetensutvecklingsprocess som understöder affärsverksamheten. Validering och certifiering gör det möjligt att sätta konkreta mål för verksamheten tex: Alla medarbetare ska kunna teknisk engelska för vår bransch. Denna kunskap ska valideras. 50% av maskinoperatörerna ska inom 2 år ha CNC tekniskt certifikat etc. Lernia som utbildningsföretag ser följande fördelar: När branscherna börjar ställa upp konkreta kunskapskrav för olika områden kombinerat med metoder att validera dessa kunskaper blir beställningarna av utbildning konkretare och tydligare. Utbildningsföretagen kan skapa utbildning som motsvarar uppställda kunskapskrav. Idag är de flesta branscher och företag dåliga beställare. Kunskapsmål och tester för certifiering gör det möjligt att kvalitetssäkra utbildningen. Metall ser fördelar för medarbetarna i företagen: Validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter är positivt för alla. Speciellt intressant är det för medarbetare som erövrat merparten av sina kunskaper utanför det vanliga skolsystemet. Ett certifikat blir ett erkännande av faktiskt kunskap oavsett hur denna erövrats. När företagen ställer upp konkreta mål kring de anställdas kompetenser blir det tydligt för de anställda vad som prioriteras Skandia har en direkt koppling till sparande för kompetensutveckling: När individer sparar för sin kompetensutveckling via Skandias kompetensförsäkringar eller samhällets IKS (individuellt Kompetenssparande) kommer kravet på att bara betala för den utbildning man verkligen behöver. Varför köpa 3 veckors utbildning om jag redan kan 2/3? eller Kommer jag att få ett värdefullt intyg på mina verkliga kunskaper? IKS och sparande för kompetensutveckling behöver validering och certifiering av kunskaper för att bli en succé.

3 Syfte & Projektmål Öka svensk industris konkurrenskraft genom kvalitetssäkrad kompetensutveckling. Projektmål är en industridriven & nätverks-finansierad utveckling för att inom CNC-området ta fram branschstandards de facto eller formellt erkänd. Förädling av prototypen från Gävleborg Kunskapshusen finansierade 2001/02 ett projekt i Gävleborg kring hur validering och certifiering av CNCkunnande ska genomföras. Här utvecklades bla kunskapsmål inom CNC-området. I referensgruppen för Gävleborgsprojektet fanns flera företag: Automatindustrier ABG Gävle, Bulten Stainless AB Åshammar, Ovako Steel Hofors, Midrock Metallock Hofors, Mircona AB Gävle, Söderhamns Verkstäder Söderhamn, Rolf Fallgren Produktionschef, Svedala Arbrå AB Arbrå, Erik Karjalainen Produktionschef, Solveigh Bergström Personalchef, WE-GRE Verkstads AB Gävle, Leif Werkhammar Produktionschef, AB Martins Mekaniska Gävle, Elimag-Alfta AB Alfta, A-lego ABLjusdal, Slipservice i Gävle AB Furuvik, Bruks Mekaniska AB Arbrå, Hofors Verkstäder AB Hofors, CNC Lego AB Sandviken, Bäckströms Mekaniska i Hofors AB Hofors, Sandvik Coromant AB Sandviken, Jan Liljeros produktionsdir, Magnus Bigenius Personalchef, Börje Sjöberg Metallombud, Åke Roos Produktionschef, Gäddviks Mekaniska AB Alfta, PEGES Mekaniska AB Färila, Cameco Sandviken AB Sandviken, Mekanotjänst AB Ljusdal, Iggesunds Tools AB Iggesund. Målet med nuvarande projekt att att se över kunskapsmålen från Gävleborgsprojektet, skapa relevanta testfrågor och förankra helheten i svensk verkstadsindustri. Under 2003 ska ett branschgemensamt system för validering och certifiering av CNC-tekniskt kunnande lanseras. Kunskapshusen räknar med att systemet ska erkännas av parterna inom industrin, antingen formellt eller genom att systemet i praktiken blir tillämpat. Det är viktigt att poängtera att det inte är Kunskapshusen som definierar vad som är viktigt att kunna inom området CNC teknik. Det är industrin själv som avgör vad som är viktigt att kunna och hur det ska mätas. Kunskapshusen är ett konsultbolag och har rollen av att samordna och hjälpa industrin att definiera kunskapsmålen. Kunskapshusen har också det IT-stöd som behövs för att genomföra tester och administrera certifieringsverksamheten.

4 Projektorganisation & resultat Projektägare Svenska Kunskapshusen Styrgrupp Projektledare Helheten Resultat Inom nätverket accepterat: Kunskapsmål - CNC Testmetoder Logik Prismodell Nätverk för kontinuitet Kunskapshusen är projektägare och tillsätter styrgrupp för projektet. Idag består styrgruppen av: Peter Forss, VD Kunskapshusen - Anders Krantz, Multitude AB - Rolf Bjällås, VD Mapaz AB och Åke Ahlström, VD Skärteknik Centrum i Gnosjö Kunskapshusens leder projektet genom sin projektledare. Det är det inom projektet aktiva företagen som tillsammans kommer fram till och avgör kunskapsmålen för CNC området. Om kunskaperna ska grupperas på olika nivåer etc. (Från Gävleborgsprojektet kom förslaget att dela in kunnandet i 3 nivåer) Hur ska kunnandet testas vad kan prövas teoretiskt och vad måste testas i praktiskt handhavande? Vad kommer en validering och certifiering att kosta? Vi tror att kostnaden ligger mellan två till tre tusen kronor upp till femtusen kronor. Idag kostar en svetsarprövning för sk svetslicens ca femtusen. Kunskapshusens kalkyler för egen del bygger på antagandet att vi för att få tillbaka investerade pengar i projektet behöver ta betalt 2000 kronor per validering och ytterligare 1000 kronor för att utfärda ett certifikat och underhålla register. Det nätverk som nu byggs upp för utvecklingen av kunskapsmål och testfrågor ska stå för kontinuitet. Lanseringen 2003 ska följas upp och utvärderas och nya kunskapsmål och kriterier ska sättas upp när utvecklingen inom CNC-området kräver det. Vår gissning är att en revidering behövs ca vartannat år.

5 Olika grader av engagemang 1 Delta Utveckla Satsar egna resurser på ämnesområdet 2 Påverka Ref grupp mindre företag för större 3 Prova Testa mindre företag för större 4 Testplatser Mindre företag 1 50 anställda Större företag anställda Ännu större företag > 100 anställda I projektet erbjuds företag engagera sig. Möjligheten finns att ta olika aktiv del, allt beroende på tid och resurser. 1 - På nivån deltaga/utveckla har vi projektets front group. På denna nivå tar man ansvar för att utveckla kunskapsmål och testfrågor för ett eller flera kompetensområden. Arbetet styrs av projektledare från Kunskapshusen. Här återfinns företag som ser fördelarna med med validerings- och certifiering av CNC tekniskt kunnande. Företagen ser sitt engagemang som ett direkt eller indirekt stöd till den egna affärsverksamheten. Det kostar inget att vara med i Kunskapshusens front group. Företaget går in med egna resurser. När validerings- och certifieringsverksamheten startar efter slutfört projekt får deltagarna i Kunskapshusens front group betalt i form av en kick back på varje betald certifiering. Företagen i vår front group förbinder sig att vara med under minst en revisionscykel, dvs. framtagandet av kunskapsmål och testfrågor samt den första utvärderingen och revisionen av dessa. En tidsperiod på ca 2 år. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 2 Referensgrupp. Många företag behöver vara med och yttra sig om vad som är relevanta kunskapsmål och dessa ska nivågrupperas och testas. Deltagandet i referensgrupper är mycket viktigt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Referensgruppsföretag i denna storlek kan också få 5 medarbetare validerade och certifierade vid projektslut för referensgruppsavgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. För större företag På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 3 Prova/testa. Ett tredje sätt att engagera sig i projektet är att aktivt stötta projektet ekonomiskt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Provföretagen i denna storlek kan också få 5 medarbetare provcertifierade vid projektslut för avgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i provgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas provföretagens namn. 4 Testplatser. Testplatser, där validering och certifiering kan ske, kommer att behövas. Lernia kommer att sätta upp testmiljöer i några av sina utbildningslokaler över landet. Länsutbildningar AB i Karlskoga och Örebro gör samma sak. En testplats får tillgång till IT-stöd och fram till idag framtaget material för tester (Gävleborgsprojektets resultat). Testplatsen får ta betalt för validering och provcertifiering av personer som inte redan är engagerade i projektet (se pkt 2 och 3 ovan) På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas testplatserna med namn.

6 Hur vi går tillväga - modultänk Projektledning Test konstruktion kompetens Helheten CNC-maskiner Styrsystem Skärande bearbetning IT användning Kvalitet Matematik Materiallära Miljö MPS Mätteknik/ Toleranser Produktionsteknik /ekonomi Ritningsläsning/ CAD Svenska Teknisk engelska Underhåll X CNC teknikområdet delas in i olika moduler. Modultänkandet är nödvändigt. Industrin har en utbredd användning av CNC teknik. Men det finns inte en befattning CNC-tekniker som är lika vid alla företag. Beroende av arbetsorganisation, seriestorlekar mm ser medarbetarens arbetsuppgifter olika ut. Vid ett företag är kraven höga på mycket djup kännedom om styrsystem hos samtliga CNC-operatörer. Ett annat företag har kanske en eller ett par specialister för just programmering. Modultänkandet gör det också möjligt att finna en rimlig arbetsfördelning när ett stort antal företag tillsammans i Kunskapshusens projekt ska utveckla kunskapsmål och testfrågor. Arbetsmängden blir hanterlig. Dessutom kan olika företags expertkompetens och affärsintressen aktivt komma hela projektet till del. Att veta vad vi ska mäta och hur vi verkligen mäter det kommer att vara viktigt. Projektet kommer därför att tillföras kompetens på det testteoretiska området. Dvs kunskaper om hur man mäter kunskaper. Modultänkandet gör det lättare att hålla systemet uppdaterat. CNC-certifikat 2003 kommer efter några år att behöva revideras. Inom några moduler har det säkert skett en snabb utveckling, inom andra har det hänt mindre.

7 Projektledning Nätverksdriven utveckling stöd för den egna affärsidén Helheten Nedan är exempel på hur vi tänker och inte en bekräftad organisation CNC-maskiner Styrsystem Fanuc Styrsystem Siemens Skärande bearbetning IT användning Front Group Utveckla: Cencema Fanuc Siemens Sandvik Mapaz Referens grupp - Påverka Saab Bofors Dynamics Scania Södertälje Saab Linköping Genom modultänkandet kan olika företag bidra med sin kompetens inom ett eller flera ämnesområden. Deltagandet i projektet kan för dessa företag såväl direkt som indirekt stöda den egna affärsverksamheten. Leverantörer till verkstadsindustrin kan få fördelar av att synas i Kunskapshusens CNC projekt. Tex planerar vi ett offentliggörande av projektet och vilka som står bakom i samband med Tekniska Mässan den 8 oktober. Leverantörer av system och komponenter som har egen utbildning eller utbildningsmaterial kan räkna med en merförsäljning när validerings och certifieringsverksamheten startar. En person som misslyckas i en test på ett eller flera ämnesområden kommer naturligtvis att vara extra intresserad av att förbättra sig på dessa områden. Genom det IT-baserade testverktyg som Kunskapshusen utvecklat tillsammans med Mapaz kommer testprotokoll innehålla länkar till företag som säljer kunskap inom respektive ämnesområde. (se sidorna om IT-verktyget) De företag som har hela utbildningar på CNC-området kommer att efterfråga utbildningsmaterial från leverantörer och konsulter som stöder kunskapsmålen inom projektets definierade områden.

8 Framtid för svensk industri föreslår att ett nationellt certifieringssystem skapas, med arbetsmarknadens parter som intressenter Carl Bennet, ordförande Styrelseordförande i Boliden, Elanders, Getinge. Göran Johnsson, vice ordförande Förbundsordförande i Svenska Metallindustriarbetareförbundet Arne Wittlöv Preses i Ingenjörvetenskapsakademien, IVA Carl-Henric Svanberg Koncernchef och Vd i Assa Abloy AB Claes Wilhelmsson Forskningschef i Astra Zeneca Göran Johansson Kommunalråd, Göteborg Hans-Olof Olsson Vd i Volvo Cars Ingegerd Green Vd i Industriellt Utvecklingscentra Gnosjöregionen AB Jöran Tjernell Förbundsdirektör i Civilingenjörsförbundet, CF Leif Ohlsson Förbundsordförande i Industrifacket Marianne Nivert Vd i Telia AB Mari-Ann Krantz Förbundsordförande i Sif Peter Augustsson Vd i Saab Automobile AB, Vice president i GM-Europa Olle Ludvigsson Ordförande i Volvo Verkstadsklubb Sune Ekbåge Förbundsordförande i Svenska Pappersindustriarbetareförbun det Sven-Christer Nilsson Tidigare Vd för Ericsson Ordförande i SIQ, Partner, Startupfactory AB Gruppen Framtidens Industri skriver i sin rapport: Certifiering och validering möjliggör objektiv prövning av praktiskt förvärvade kunskaper. Många av industrins anställda har kunskaper från lång och kvalificerad praktik men saknar dokumentation av denna osynliga kunskap. Certifiering och validering stödjer erfarenhetsuppbyggnad och vidareutbildning och stärker företagens arbete med kompetensutveckling. När man söker nytt arbete liksom för företag som söker personal underlättas sökprocessen. Ett nationellt certifieringssystem bör skapas, med arbetsmarknadens parter som viktiga intressenter. Kunskapshusen har metoderna och verktygen för att skapa ett nationellt certifieringssystem.

9 Vad är redan gjort Kunskapsmål nivå 1 3 från Gävleborgsprojektet Basuppsättning med frågor IT-verktyg med stöd för: Teorifrågor Dokumenthantering för praktiskt CNC prov Strukturering av ämnesområden och kunskapsmål Administration av testade personer Det nya projektet är att se som en produktutveckling. Arbetet startar inte från noll. Mycket arbete är redan gjort och lägger en grund för fortsättningen. Gävleborgsprojektet definierade kunskapsmål på olika nivåer. Testfrågor är framtagna, men här återstår en hel del arbete. Ett IT-verktyg finns framtaget och kan direkt användas.

10 Teoretisk validering Valideringslokal Individen loggar in på Kunskapshusens server via Internet Prov genereras automatiskt för individen vid inloggning Frågor besvaras en efter en Automatisk rättning och redovisning av resultatet Här följer några sidor om hur validerings- och certifieringsprocessen går till: Individen kommer till en anpassad valideringslokal. All typ av teoretisk validering ska ske i övervakade lokaler för att minska möjligheter för fusk. Det första individen gör är att logga in på Kunskapshusen server via Internet. När Individen loggar in genereras automatisk ett prov för individen. Provet kan genereras med ett visst antal förutbestämda frågor eller så kan frågorna slumpmässigt väljas ut ur en frågebank. Individen besvarar sedan alla frågor en efter en. Provat kan vara tidsbegränsat om så önskas. När individen sedan är klar så lämnar han/hon in provet vilket automatisk rättas. Om man så önskar så kan även resultatet av den teoretiska valideringen direkt presenteras för individen.

11 Praktisk validering Valideringsverkstad Vid varje valideringsstation finns det datorer Via datorn hämtar individen sin Individuella valideringsplan Unika instruktioner och dokument för Varje valideringsmoment Handledaren godkänner/underkänner respektive valideringsmoment via trådlöst nätverk och handdatorer För att kunna genomför praktisk validering behövs valideringsverkstäder. Här kan olika utbildningsföretags och skolors lokaler och utrustning användas. I varje valideringslokal finns det ett antal olika valideringsstationer. Vid varje valideringsstation finns all det utrustning som behövs för att genomföra den praktiska valideringen samt datorer med tillgång till IT-verktyget. I IT-Verktyget hämtar Individen upp sin individuella valideringsplan. I valideringsplanen hittar individen alla moment som skall gås igenom i den praktiska valideringen. Till varje enskilt moment i IT-verktyget finns kopplade instruktioner och hjälpmedel. Med hjälp av dessa instruktioner och hjälpmedel kan nu individen genomföra sin praktiska validering. Hela den praktiska valideringen övervakas av en handledare som direkt i sin handdatorer med trådlöst nätverk godkänner respektive valideringsmoment.

12 Beskrivning av dokument-logiken Valideringsverkstad i Gävle Valideringsverkstad i Göteborg Internet Dokumenten visas via Kunskapshusens server och Internet. Samma förutsättning för individen oberoende av var valideringen utförs. Logiken ger en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument i hela processen. Excel dokument CNC-program Word dokument Ritningar Kunskapshusens Server Dokument-logiken är en av dom viktigaste byggstenarna i den praktiska valideringen. Eftersom det ska finnas valideringsverkständer på flera orter så är det viktigt att man som individ har samma förutsättningar oavsett vart man validerar sig. På varje valideringsort kommer individen behöva ha tillgång till valideringsplanen samt alla instruktioner och hjälpmedel som är kopplade till de olika valideringsmomenten. Genom Internet och centrala servrar så lagrar IT-verktyget ett original av mallarna för valideringsplanerna samt alla dokument som är kopplade till respektive valideringsmoment. All denna information sprids sedan via Internet till individen när valideringen utförs. Genom detta ger man olika individer samma förutsättningar oavsett på vilken ort dom genomgår sin validering samt att man får en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument för hela processen.

13 Processverktyg för teoretisk och praktisk kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplanen ger automatiskt ett kostnadsförslag för individens kompetensutveckling Planerade tider ger automatiskt individens examensdag. Automatisk kostnadsuppföljning för individen. Studiematerial från olika leverantörer finns kopplat till respektive ämne via Internet och Kunskapshusens dokument-styrningslogik Offerthantering kopplat till den individuella kompetensutvecklingsplanen Integrerad fakturering och ekonomifunktion Integrerad säljstödsfunktion Integrerad Lokal och resursplanering Tanken är att man ska kunna använda IT-verktyget som en Utbildningsportal för både teoretisk och praktisk kompetensutveckling. Genom att individen har fått en individuellt anpassad kompetensutvecklingsplan kan Utbildningsportalen generera ett kostnadsförslag för individens vidareutbildning. Kopplade till alla moment i kompetensutvecklingsplanen finns Studiematerial från olika leverantörer. Allt Studiematerial hanteras via Internet och Kunskapshusen dokumentstyrningslogik. I och med att använda logik och funktioner ifrån ett traditionellt Affärssystem får man massor med nya funktioner som tidigare endast funnits och används inom industrin. Genom avancerade planerings formler och funktioner redovisas automatiskt individens examensdag, hur han/hon ligger till tidsmässigt gentemot sin planerade examensdag. Man får automatisk kostnadsuppföljningar för respektive individ och individens olika utbildningsmoment. Kostnadsuppföljningarna gäller både nerlagd tid och även förbrukat material under utbildning. Genom IT-verktyget får man även tillgång många andra funktioner så som att skapa offerter, skapa fakturor, jobba med säljstöd och Lokal och resursplanering.

14 Vill du (ni) vara med 1 Delta Utveckla 2 Påverka Ref grupp 3 Prova Testa 4 Testplats Kontakta: Peter Forss Svenska Kunskapshusen AB Kunskapshusen och dess ägare ser långsiktigt på satsningarna inom validerings- och certifieringsområdet. Vi ser goda affärsmöjligheter för många parter. Vårt eget engagemang har inledningsvis fokus på verkstadsindustri och CNC-teknik. Men som konsultföretag har vi utvecklat metoder som är användbara i alla branscher och för olika yrkesområden. Vår affärsidé är att utveckla, på uppdrag av branscher och företag, verktyg och metoder för validering och certifiering av efterfrågade yrkeskunskaper och färdigheter. Vår affärsidé förverkligas genom att Kunskapshusen tillsammans med partners erbjuder tjänster som hjälper kunden att: - Prioritera bland efterfrågade kompetensområden - Beskriva vari de prioriterade kompetenserna består och fastställa strukturerade kunskapsmål - Fastställa mätmetoder för validering av kompetenserna - Administrera och hålla förteckning över certifierade personer Våra konsulttjänster ska möjliggöra för företag att kvalitetssäkra de anställdas kompetensutveckling. Stockholm augusti 2002 Peter Forss VD Detta dokument kan laddas ner från i form av ett bildspel i Powerpoint. (Affärsplan CNC certifiering ppt) På vår hemsida finner du också ett bildspel som presenterar IT-verktyget. (Kunskapshusen IT-stöd för validering o certifiering.ppt)

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta

Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 SPI Q214. Svensk Projektmognad Halvårsrapport metoden, nyckeltal och användarnytta Resurshantering Strategisk styrning Intern styrning 3,60 3,10 2,60 2,10 NyBorealisering Ekonomisk styrning Riskhantering Intressenthantering SPI Q214 Alla (318) SPI 2013 Alla (727) SPI Q214 Svensk Projektmognad

Läs mer

LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007

LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007 LERNIA ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2007 Lernia finns över hela Sverige och erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning som bemanning, utbildning, rehabilitering och omställning

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans

Oktagonen. Struktur. Verksamhet. Relevans. Målgrupp. Kompetens. Identitet. Omvärlden. System & Finans Oktagonen Ett verktyg för att bedöma styrkor och svagheter i enskilda organisationer Målgrupp Struktur Omvärlden Verksamhet Kompetens System & Finans Identitet Relevans Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

samarbete och tjänster

samarbete och tjänster samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester, Anders Gustafsson och Lars Witell samarbete och tjänster Nya affärsmöjligheter i verkstadsindustrin Karolina Elmhester,

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer