Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik"

Transkript

1 Certifiering av yrkeskunnande och färdigheter - CNC teknik Kunskapshusen är ett konsultbolag som startat genom ett samarbete mellan ABB, Lernia, Metall och Skandia. Visionen är att skapa utbildningar som håller världsklass och ett system för livslångt lärande. Bolaget är huvudman för de framgångsrika ABB-industrigymnasierna i Västerås och Ludvika. Bolaget erbjuder paketerade konsulttjänster för kommuner och företag som vill utveckla nya eller befintliga utbildningar i enlighet med "ABB-modellen Med KompetensNavigatorn, gör bolaget det möjligt för företag och organisationer att informera om vart företaget är på väg. Som anställd ska du över nätet kunna göra en självanalys av din kompetens. Det finns många kunskaper som du tillägnat dig efter skolan men som du saknar papper på. Kunskapshusen utvecklar certifieringssystem för yrkesfärdigheter som erkänns av branscherna Det är validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter detta dokument behandlar. Svenska Kunskapshusen AB Klarabergsviadukten 90, Box 1181, SE Stockholm. Telefon +46 (0) , fax +46 (0) org nr

2 ABB Initiativtagare & styrelse Sten Jakobsson, koncernansvarig i Sverige Carina Malmgren Heander Vice ordförande ABB Lernia Peter Carrick, VD och koncernchef Ulla Engström Lernia Metall Göran Johnsson, ordförande Leif Råback Metall Skandia Lars-Eric Petersson, VD och koncernchef Ola Ramstedt Ordförande Skandia Kunskapshusens fyra ägare speglar tydligt de intressen som gör att validering och certifiering av yrkeskunskaper skapar win-win situationer. ABB ser ur företagens och företagsledningarnas perspektiv följande fördelar: Genom validering av befintliga kunskaper kan kostnadseffektivare kompetensutveckling och utbildning genomföras. Varför låta någon genomgå 3 veckors utbildning om personen redan kan 2/3? Då skulle ju 1 vecka räcka. Alla företagsledningar vet att de måste arbeta med företagets kompetensutveckling. Men hur får detta till en operativ tillämpning? Det går inte att ta ett beslut om att alla måste bli bättre. Det gäller att koppla företagets affärsutveckling med en kompetensutvecklingsprocess som understöder affärsverksamheten. Validering och certifiering gör det möjligt att sätta konkreta mål för verksamheten tex: Alla medarbetare ska kunna teknisk engelska för vår bransch. Denna kunskap ska valideras. 50% av maskinoperatörerna ska inom 2 år ha CNC tekniskt certifikat etc. Lernia som utbildningsföretag ser följande fördelar: När branscherna börjar ställa upp konkreta kunskapskrav för olika områden kombinerat med metoder att validera dessa kunskaper blir beställningarna av utbildning konkretare och tydligare. Utbildningsföretagen kan skapa utbildning som motsvarar uppställda kunskapskrav. Idag är de flesta branscher och företag dåliga beställare. Kunskapsmål och tester för certifiering gör det möjligt att kvalitetssäkra utbildningen. Metall ser fördelar för medarbetarna i företagen: Validering och certifiering av yrkeskunskaper och färdigheter är positivt för alla. Speciellt intressant är det för medarbetare som erövrat merparten av sina kunskaper utanför det vanliga skolsystemet. Ett certifikat blir ett erkännande av faktiskt kunskap oavsett hur denna erövrats. När företagen ställer upp konkreta mål kring de anställdas kompetenser blir det tydligt för de anställda vad som prioriteras Skandia har en direkt koppling till sparande för kompetensutveckling: När individer sparar för sin kompetensutveckling via Skandias kompetensförsäkringar eller samhällets IKS (individuellt Kompetenssparande) kommer kravet på att bara betala för den utbildning man verkligen behöver. Varför köpa 3 veckors utbildning om jag redan kan 2/3? eller Kommer jag att få ett värdefullt intyg på mina verkliga kunskaper? IKS och sparande för kompetensutveckling behöver validering och certifiering av kunskaper för att bli en succé.

3 Syfte & Projektmål Öka svensk industris konkurrenskraft genom kvalitetssäkrad kompetensutveckling. Projektmål är en industridriven & nätverks-finansierad utveckling för att inom CNC-området ta fram branschstandards de facto eller formellt erkänd. Förädling av prototypen från Gävleborg Kunskapshusen finansierade 2001/02 ett projekt i Gävleborg kring hur validering och certifiering av CNCkunnande ska genomföras. Här utvecklades bla kunskapsmål inom CNC-området. I referensgruppen för Gävleborgsprojektet fanns flera företag: Automatindustrier ABG Gävle, Bulten Stainless AB Åshammar, Ovako Steel Hofors, Midrock Metallock Hofors, Mircona AB Gävle, Söderhamns Verkstäder Söderhamn, Rolf Fallgren Produktionschef, Svedala Arbrå AB Arbrå, Erik Karjalainen Produktionschef, Solveigh Bergström Personalchef, WE-GRE Verkstads AB Gävle, Leif Werkhammar Produktionschef, AB Martins Mekaniska Gävle, Elimag-Alfta AB Alfta, A-lego ABLjusdal, Slipservice i Gävle AB Furuvik, Bruks Mekaniska AB Arbrå, Hofors Verkstäder AB Hofors, CNC Lego AB Sandviken, Bäckströms Mekaniska i Hofors AB Hofors, Sandvik Coromant AB Sandviken, Jan Liljeros produktionsdir, Magnus Bigenius Personalchef, Börje Sjöberg Metallombud, Åke Roos Produktionschef, Gäddviks Mekaniska AB Alfta, PEGES Mekaniska AB Färila, Cameco Sandviken AB Sandviken, Mekanotjänst AB Ljusdal, Iggesunds Tools AB Iggesund. Målet med nuvarande projekt att att se över kunskapsmålen från Gävleborgsprojektet, skapa relevanta testfrågor och förankra helheten i svensk verkstadsindustri. Under 2003 ska ett branschgemensamt system för validering och certifiering av CNC-tekniskt kunnande lanseras. Kunskapshusen räknar med att systemet ska erkännas av parterna inom industrin, antingen formellt eller genom att systemet i praktiken blir tillämpat. Det är viktigt att poängtera att det inte är Kunskapshusen som definierar vad som är viktigt att kunna inom området CNC teknik. Det är industrin själv som avgör vad som är viktigt att kunna och hur det ska mätas. Kunskapshusen är ett konsultbolag och har rollen av att samordna och hjälpa industrin att definiera kunskapsmålen. Kunskapshusen har också det IT-stöd som behövs för att genomföra tester och administrera certifieringsverksamheten.

4 Projektorganisation & resultat Projektägare Svenska Kunskapshusen Styrgrupp Projektledare Helheten Resultat Inom nätverket accepterat: Kunskapsmål - CNC Testmetoder Logik Prismodell Nätverk för kontinuitet Kunskapshusen är projektägare och tillsätter styrgrupp för projektet. Idag består styrgruppen av: Peter Forss, VD Kunskapshusen - Anders Krantz, Multitude AB - Rolf Bjällås, VD Mapaz AB och Åke Ahlström, VD Skärteknik Centrum i Gnosjö Kunskapshusens leder projektet genom sin projektledare. Det är det inom projektet aktiva företagen som tillsammans kommer fram till och avgör kunskapsmålen för CNC området. Om kunskaperna ska grupperas på olika nivåer etc. (Från Gävleborgsprojektet kom förslaget att dela in kunnandet i 3 nivåer) Hur ska kunnandet testas vad kan prövas teoretiskt och vad måste testas i praktiskt handhavande? Vad kommer en validering och certifiering att kosta? Vi tror att kostnaden ligger mellan två till tre tusen kronor upp till femtusen kronor. Idag kostar en svetsarprövning för sk svetslicens ca femtusen. Kunskapshusens kalkyler för egen del bygger på antagandet att vi för att få tillbaka investerade pengar i projektet behöver ta betalt 2000 kronor per validering och ytterligare 1000 kronor för att utfärda ett certifikat och underhålla register. Det nätverk som nu byggs upp för utvecklingen av kunskapsmål och testfrågor ska stå för kontinuitet. Lanseringen 2003 ska följas upp och utvärderas och nya kunskapsmål och kriterier ska sättas upp när utvecklingen inom CNC-området kräver det. Vår gissning är att en revidering behövs ca vartannat år.

5 Olika grader av engagemang 1 Delta Utveckla Satsar egna resurser på ämnesområdet 2 Påverka Ref grupp mindre företag för större 3 Prova Testa mindre företag för större 4 Testplatser Mindre företag 1 50 anställda Större företag anställda Ännu större företag > 100 anställda I projektet erbjuds företag engagera sig. Möjligheten finns att ta olika aktiv del, allt beroende på tid och resurser. 1 - På nivån deltaga/utveckla har vi projektets front group. På denna nivå tar man ansvar för att utveckla kunskapsmål och testfrågor för ett eller flera kompetensområden. Arbetet styrs av projektledare från Kunskapshusen. Här återfinns företag som ser fördelarna med med validerings- och certifiering av CNC tekniskt kunnande. Företagen ser sitt engagemang som ett direkt eller indirekt stöd till den egna affärsverksamheten. Det kostar inget att vara med i Kunskapshusens front group. Företaget går in med egna resurser. När validerings- och certifieringsverksamheten startar efter slutfört projekt får deltagarna i Kunskapshusens front group betalt i form av en kick back på varje betald certifiering. Företagen i vår front group förbinder sig att vara med under minst en revisionscykel, dvs. framtagandet av kunskapsmål och testfrågor samt den första utvärderingen och revisionen av dessa. En tidsperiod på ca 2 år. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 2 Referensgrupp. Många företag behöver vara med och yttra sig om vad som är relevanta kunskapsmål och dessa ska nivågrupperas och testas. Deltagandet i referensgrupper är mycket viktigt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Referensgruppsföretag i denna storlek kan också få 5 medarbetare validerade och certifierade vid projektslut för referensgruppsavgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. För större företag På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas medverkade företags namn. 3 Prova/testa. Ett tredje sätt att engagera sig i projektet är att aktivt stötta projektet ekonomiskt. För företag med upp till 50 anställda kostar det kronor att vara med i referensgruppen. Provföretagen i denna storlek kan också få 5 medarbetare provcertifierade vid projektslut för avgiften. För företag med upp till 100 anställda kostar det kronor att vara med i provgruppen och för dessa pengar kan 10 personer certifieras vid projektslut. På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas provföretagens namn. 4 Testplatser. Testplatser, där validering och certifiering kan ske, kommer att behövas. Lernia kommer att sätta upp testmiljöer i några av sina utbildningslokaler över landet. Länsutbildningar AB i Karlskoga och Örebro gör samma sak. En testplats får tillgång till IT-stöd och fram till idag framtaget material för tester (Gävleborgsprojektets resultat). Testplatsen får ta betalt för validering och provcertifiering av personer som inte redan är engagerade i projektet (se pkt 2 och 3 ovan) På den av Kunskapshusen AB:s driftade internetsiten skyltas testplatserna med namn.

6 Hur vi går tillväga - modultänk Projektledning Test konstruktion kompetens Helheten CNC-maskiner Styrsystem Skärande bearbetning IT användning Kvalitet Matematik Materiallära Miljö MPS Mätteknik/ Toleranser Produktionsteknik /ekonomi Ritningsläsning/ CAD Svenska Teknisk engelska Underhåll X CNC teknikområdet delas in i olika moduler. Modultänkandet är nödvändigt. Industrin har en utbredd användning av CNC teknik. Men det finns inte en befattning CNC-tekniker som är lika vid alla företag. Beroende av arbetsorganisation, seriestorlekar mm ser medarbetarens arbetsuppgifter olika ut. Vid ett företag är kraven höga på mycket djup kännedom om styrsystem hos samtliga CNC-operatörer. Ett annat företag har kanske en eller ett par specialister för just programmering. Modultänkandet gör det också möjligt att finna en rimlig arbetsfördelning när ett stort antal företag tillsammans i Kunskapshusens projekt ska utveckla kunskapsmål och testfrågor. Arbetsmängden blir hanterlig. Dessutom kan olika företags expertkompetens och affärsintressen aktivt komma hela projektet till del. Att veta vad vi ska mäta och hur vi verkligen mäter det kommer att vara viktigt. Projektet kommer därför att tillföras kompetens på det testteoretiska området. Dvs kunskaper om hur man mäter kunskaper. Modultänkandet gör det lättare att hålla systemet uppdaterat. CNC-certifikat 2003 kommer efter några år att behöva revideras. Inom några moduler har det säkert skett en snabb utveckling, inom andra har det hänt mindre.

7 Projektledning Nätverksdriven utveckling stöd för den egna affärsidén Helheten Nedan är exempel på hur vi tänker och inte en bekräftad organisation CNC-maskiner Styrsystem Fanuc Styrsystem Siemens Skärande bearbetning IT användning Front Group Utveckla: Cencema Fanuc Siemens Sandvik Mapaz Referens grupp - Påverka Saab Bofors Dynamics Scania Södertälje Saab Linköping Genom modultänkandet kan olika företag bidra med sin kompetens inom ett eller flera ämnesområden. Deltagandet i projektet kan för dessa företag såväl direkt som indirekt stöda den egna affärsverksamheten. Leverantörer till verkstadsindustrin kan få fördelar av att synas i Kunskapshusens CNC projekt. Tex planerar vi ett offentliggörande av projektet och vilka som står bakom i samband med Tekniska Mässan den 8 oktober. Leverantörer av system och komponenter som har egen utbildning eller utbildningsmaterial kan räkna med en merförsäljning när validerings och certifieringsverksamheten startar. En person som misslyckas i en test på ett eller flera ämnesområden kommer naturligtvis att vara extra intresserad av att förbättra sig på dessa områden. Genom det IT-baserade testverktyg som Kunskapshusen utvecklat tillsammans med Mapaz kommer testprotokoll innehålla länkar till företag som säljer kunskap inom respektive ämnesområde. (se sidorna om IT-verktyget) De företag som har hela utbildningar på CNC-området kommer att efterfråga utbildningsmaterial från leverantörer och konsulter som stöder kunskapsmålen inom projektets definierade områden.

8 Framtid för svensk industri föreslår att ett nationellt certifieringssystem skapas, med arbetsmarknadens parter som intressenter Carl Bennet, ordförande Styrelseordförande i Boliden, Elanders, Getinge. Göran Johnsson, vice ordförande Förbundsordförande i Svenska Metallindustriarbetareförbundet Arne Wittlöv Preses i Ingenjörvetenskapsakademien, IVA Carl-Henric Svanberg Koncernchef och Vd i Assa Abloy AB Claes Wilhelmsson Forskningschef i Astra Zeneca Göran Johansson Kommunalråd, Göteborg Hans-Olof Olsson Vd i Volvo Cars Ingegerd Green Vd i Industriellt Utvecklingscentra Gnosjöregionen AB Jöran Tjernell Förbundsdirektör i Civilingenjörsförbundet, CF Leif Ohlsson Förbundsordförande i Industrifacket Marianne Nivert Vd i Telia AB Mari-Ann Krantz Förbundsordförande i Sif Peter Augustsson Vd i Saab Automobile AB, Vice president i GM-Europa Olle Ludvigsson Ordförande i Volvo Verkstadsklubb Sune Ekbåge Förbundsordförande i Svenska Pappersindustriarbetareförbun det Sven-Christer Nilsson Tidigare Vd för Ericsson Ordförande i SIQ, Partner, Startupfactory AB Gruppen Framtidens Industri skriver i sin rapport: Certifiering och validering möjliggör objektiv prövning av praktiskt förvärvade kunskaper. Många av industrins anställda har kunskaper från lång och kvalificerad praktik men saknar dokumentation av denna osynliga kunskap. Certifiering och validering stödjer erfarenhetsuppbyggnad och vidareutbildning och stärker företagens arbete med kompetensutveckling. När man söker nytt arbete liksom för företag som söker personal underlättas sökprocessen. Ett nationellt certifieringssystem bör skapas, med arbetsmarknadens parter som viktiga intressenter. Kunskapshusen har metoderna och verktygen för att skapa ett nationellt certifieringssystem.

9 Vad är redan gjort Kunskapsmål nivå 1 3 från Gävleborgsprojektet Basuppsättning med frågor IT-verktyg med stöd för: Teorifrågor Dokumenthantering för praktiskt CNC prov Strukturering av ämnesområden och kunskapsmål Administration av testade personer Det nya projektet är att se som en produktutveckling. Arbetet startar inte från noll. Mycket arbete är redan gjort och lägger en grund för fortsättningen. Gävleborgsprojektet definierade kunskapsmål på olika nivåer. Testfrågor är framtagna, men här återstår en hel del arbete. Ett IT-verktyg finns framtaget och kan direkt användas.

10 Teoretisk validering Valideringslokal Individen loggar in på Kunskapshusens server via Internet Prov genereras automatiskt för individen vid inloggning Frågor besvaras en efter en Automatisk rättning och redovisning av resultatet Här följer några sidor om hur validerings- och certifieringsprocessen går till: Individen kommer till en anpassad valideringslokal. All typ av teoretisk validering ska ske i övervakade lokaler för att minska möjligheter för fusk. Det första individen gör är att logga in på Kunskapshusen server via Internet. När Individen loggar in genereras automatisk ett prov för individen. Provet kan genereras med ett visst antal förutbestämda frågor eller så kan frågorna slumpmässigt väljas ut ur en frågebank. Individen besvarar sedan alla frågor en efter en. Provat kan vara tidsbegränsat om så önskas. När individen sedan är klar så lämnar han/hon in provet vilket automatisk rättas. Om man så önskar så kan även resultatet av den teoretiska valideringen direkt presenteras för individen.

11 Praktisk validering Valideringsverkstad Vid varje valideringsstation finns det datorer Via datorn hämtar individen sin Individuella valideringsplan Unika instruktioner och dokument för Varje valideringsmoment Handledaren godkänner/underkänner respektive valideringsmoment via trådlöst nätverk och handdatorer För att kunna genomför praktisk validering behövs valideringsverkstäder. Här kan olika utbildningsföretags och skolors lokaler och utrustning användas. I varje valideringslokal finns det ett antal olika valideringsstationer. Vid varje valideringsstation finns all det utrustning som behövs för att genomföra den praktiska valideringen samt datorer med tillgång till IT-verktyget. I IT-Verktyget hämtar Individen upp sin individuella valideringsplan. I valideringsplanen hittar individen alla moment som skall gås igenom i den praktiska valideringen. Till varje enskilt moment i IT-verktyget finns kopplade instruktioner och hjälpmedel. Med hjälp av dessa instruktioner och hjälpmedel kan nu individen genomföra sin praktiska validering. Hela den praktiska valideringen övervakas av en handledare som direkt i sin handdatorer med trådlöst nätverk godkänner respektive valideringsmoment.

12 Beskrivning av dokument-logiken Valideringsverkstad i Gävle Valideringsverkstad i Göteborg Internet Dokumenten visas via Kunskapshusens server och Internet. Samma förutsättning för individen oberoende av var valideringen utförs. Logiken ger en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument i hela processen. Excel dokument CNC-program Word dokument Ritningar Kunskapshusens Server Dokument-logiken är en av dom viktigaste byggstenarna i den praktiska valideringen. Eftersom det ska finnas valideringsverkständer på flera orter så är det viktigt att man som individ har samma förutsättningar oavsett vart man validerar sig. På varje valideringsort kommer individen behöva ha tillgång till valideringsplanen samt alla instruktioner och hjälpmedel som är kopplade till de olika valideringsmomenten. Genom Internet och centrala servrar så lagrar IT-verktyget ett original av mallarna för valideringsplanerna samt alla dokument som är kopplade till respektive valideringsmoment. All denna information sprids sedan via Internet till individen när valideringen utförs. Genom detta ger man olika individer samma förutsättningar oavsett på vilken ort dom genomgår sin validering samt att man får en kvalitetssäkrad dokumentstyrning med ett originaldokument för hela processen.

13 Processverktyg för teoretisk och praktisk kompetensutveckling Kompetensutvecklingsplanen ger automatiskt ett kostnadsförslag för individens kompetensutveckling Planerade tider ger automatiskt individens examensdag. Automatisk kostnadsuppföljning för individen. Studiematerial från olika leverantörer finns kopplat till respektive ämne via Internet och Kunskapshusens dokument-styrningslogik Offerthantering kopplat till den individuella kompetensutvecklingsplanen Integrerad fakturering och ekonomifunktion Integrerad säljstödsfunktion Integrerad Lokal och resursplanering Tanken är att man ska kunna använda IT-verktyget som en Utbildningsportal för både teoretisk och praktisk kompetensutveckling. Genom att individen har fått en individuellt anpassad kompetensutvecklingsplan kan Utbildningsportalen generera ett kostnadsförslag för individens vidareutbildning. Kopplade till alla moment i kompetensutvecklingsplanen finns Studiematerial från olika leverantörer. Allt Studiematerial hanteras via Internet och Kunskapshusen dokumentstyrningslogik. I och med att använda logik och funktioner ifrån ett traditionellt Affärssystem får man massor med nya funktioner som tidigare endast funnits och används inom industrin. Genom avancerade planerings formler och funktioner redovisas automatiskt individens examensdag, hur han/hon ligger till tidsmässigt gentemot sin planerade examensdag. Man får automatisk kostnadsuppföljningar för respektive individ och individens olika utbildningsmoment. Kostnadsuppföljningarna gäller både nerlagd tid och även förbrukat material under utbildning. Genom IT-verktyget får man även tillgång många andra funktioner så som att skapa offerter, skapa fakturor, jobba med säljstöd och Lokal och resursplanering.

14 Vill du (ni) vara med 1 Delta Utveckla 2 Påverka Ref grupp 3 Prova Testa 4 Testplats Kontakta: Peter Forss Svenska Kunskapshusen AB Kunskapshusen och dess ägare ser långsiktigt på satsningarna inom validerings- och certifieringsområdet. Vi ser goda affärsmöjligheter för många parter. Vårt eget engagemang har inledningsvis fokus på verkstadsindustri och CNC-teknik. Men som konsultföretag har vi utvecklat metoder som är användbara i alla branscher och för olika yrkesområden. Vår affärsidé är att utveckla, på uppdrag av branscher och företag, verktyg och metoder för validering och certifiering av efterfrågade yrkeskunskaper och färdigheter. Vår affärsidé förverkligas genom att Kunskapshusen tillsammans med partners erbjuder tjänster som hjälper kunden att: - Prioritera bland efterfrågade kompetensområden - Beskriva vari de prioriterade kompetenserna består och fastställa strukturerade kunskapsmål - Fastställa mätmetoder för validering av kompetenserna - Administrera och hålla förteckning över certifierade personer Våra konsulttjänster ska möjliggöra för företag att kvalitetssäkra de anställdas kompetensutveckling. Stockholm augusti 2002 Peter Forss VD Detta dokument kan laddas ner från i form av ett bildspel i Powerpoint. (Affärsplan CNC certifiering ppt) På vår hemsida finner du också ett bildspel som presenterar IT-verktyget. (Kunskapshusen IT-stöd för validering o certifiering.ppt)

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Stöd för en lärande infrastruktur

Stöd för en lärande infrastruktur I samarbete med kommunerna Olofström och Sölvesborg Stöd för en lärande infrastruktur Introduktion och exempel Identifiering av kärnkompetenser Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012

Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Seminarium angående ungdomsarbetslöshet 25 juni 2012 Industrifacket Metall sid. 1 Löneuppgifter Teknikavtalet IF Metall Lägsta lön 18 år 17.517 kr/mån Lön under 21 år ca 20.300 kr/mån Lön under 25 år ca

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering

VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering VALIDERINGSMANUAL BYNs riktlinjer för validering Beslutad i BYNs styrelse 2012-04-12 Rubriker 1. Översikt BYNs valideringsmodell... Sid 3 2. Utgångspunkter... Sid 4 3. Översiktlig kompetenskartläggning...

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun

Arbetsmarknadsutbildning med Sfi. Samtliga länets 10 kommuner och Älvkarleby kommun Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Arbetsmarknadsutbildning med Sfi Ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, alla 10 kommuner, Älvkarleby kommun och Länsstyrelsen Gävleborgs län. Nyanlända erbjuds att delta

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

kundanpassade verktyg

kundanpassade verktyg kundanpassade verktyg 1 VD Istvan Kasa Årets Företagare i Norrköping 2011. Du har uppdraget vi har verktyget Specialverktyg i Norrköping AB utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade kvalificerade

Läs mer

Utbildningar. www.yhgavleborg.se

Utbildningar. www.yhgavleborg.se Integrationspedagog Behandlingspedagog Kvalificerad automationstekniker Kvalificerad verkstadstekniker Kulturkommunikatör 3D-CAD konstruktör Optotekniker Skogsbrukstekniker Drifttekniker process IT-säkerhetstekniker

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschens

Hotell- och restaurangbranschens Hotell- och restaurangbranschens yrkesvalidering samt gesäll Den tysta kunskapen är ett värdefullt reservkapital, för individen, branschen och för hela samhället. UHRs valideringsmodell för hotell och

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan

Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Ny e-tjänst för Nyps Min ansökan Nyps användardagar 26 27 Oktober 2011 Magnus Lövgren Daniel Madsén 1 Agenda Vad har hänt? 2 Vad har hänt? Projektstart maj 2010 Kravställning sommar 2010 Utveckling startar

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Hur många klarar utmaningen?

Hur många klarar utmaningen? Tema: Kompetens för framtida jobb Nyhetsbrev # 8 2011 Telefon: 0371-160 51 www.skarteknikcentrum.se Ur innehållet: Samma maskin - olika produktionsutfall Hur många klarar utmaningen? Trenden är tydlig.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik

Projektbolagen. Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Projektbolagen Partnering i aktiebolagsform för entreprenader eller leveranser inom Byggteknik eller IT Teknik Ett företag som vill bygga om, bygga nytt eller investera i ett projekt Ny byggnad på egen

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm

Lennart Johansson. Produktionsledare och Yrkeslärare. Anstalten Tidaholm Lennart Johansson Produktionsledare och Yrkeslärare Anstalten Tidaholm Anstalten Tidaholm Tidaholm är en sluten anstalt, Säkerhetsklass, B. Antal intagna är ca 200 Strafftiden är från 4 år och upp till

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI TRE ÅR SOM GER DIG FÖRSPRÅNG GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR ALL UTBILDNING INOM HELA VOLVOSTEGET Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

- your integration and education partner

- your integration and education partner HiFront - your integration and education partner Agenda HiFront Om mig Tjänster Utbildningar Samarbetspartner HiFront HiFront Grundat av Mattias Olofsson - www.hifront.se Tjänster Vi erbjuder marknadsledande

Läs mer

Utvärderingsplan. Kontinuerlig utvärdering av. projekt. Partnerskap Bergslagsbanan. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB.

Utvärderingsplan. Kontinuerlig utvärdering av. projekt. Partnerskap Bergslagsbanan. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB. Transportforskningsgruppen i Borlänge AB Utvärderingsplan Rapporttitel Kontinuerlig utvärdering av projekt Partnerskap Bergslagsbanan Monica Lundin Partnerskap Bergslagsbanan finansieras av: UTVÄRDERINGSPLAN

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012

Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet. UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Det interna arbetet med uppdragsutbildning vid Karlstads universitet UniLink-konferensen 3-4 oktober 2012 Innehåll Förutsättningar och bakgrund Team Uppdrags AB Så arbetar vi internt Resultat Karlstads

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

Kund och tryckeri i samklang. Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare

Kund och tryckeri i samklang. Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare Kund och tryckeri i samklang Beskrivning för tryckeriets beslutsfattare Mer tid till försäljning Tid och pengar det är vad både du och dina kunder sparar, tack vare en helt automatiserad process. Nu kan

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2007 Kurser som beställs genom eller med referens till EÅ Data AB ges 30% rabatt på samtliga priser. För beställning eller frågor kontakta EÅ Data AB på 08 55 67 17 44, välj 1 eller New Horizons direkt på 020

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015:

Valberedningen lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2015: Valberedningens förslag till årsstämman 2015 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Certifiering (godkännandemärkning av system).

Certifiering (godkännandemärkning av system). Certifiering (godkännandemärkning av system). 20090505 Innehåll Bakgrund... 2 Principer... 3 Fi2 informationsmodell... 3 Fi2 s olika delmodeller... 4 Certifieringens olika nivåer... 5 Metod för Godkännandemärkning...

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483

Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Ersättningsfilosofi för särskilt reglerad personal inom Amrego Kapitalförvaltning AB 556646-8483 Bakgrund till riskbedömning Verksamheten i Amrego Kapitalförvaltning AB, org. nr 556646-8483, (i det följande

Läs mer

Tekniktrainee Målgrupp Ansökningsförfarande Intervjuer och urval

Tekniktrainee Målgrupp Ansökningsförfarande Intervjuer och urval Tekniktrainee Utbildningsförvaltningen med YTC Lindholmen och MTG ska starta en Tekniktraineeutbildning i Göteborg. Målet med Tekniktraineeutbildningen är att stödja kompetensförsörjningen på sikt inom

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik

Utbildning med Steel. Högskoleingenjör Materialteknik Utbildning med Steel Högskoleingenjör Materialteknik Högskoleingenjör i Materialteknik är en utbildning som kommer att ge dig ett roligt och omväxlande jobb med möjlighet att göra karriär, fortsätta utvecklas

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen 1 Bakgrund Byggbranschen genomgår en ständig förändring för att uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader. Flera företag arbetar aktivt

Läs mer

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK

Projektorganisation & rollbeskrivning. valideringstolkutbildning. 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Projektorganisation & rollbeskrivning valideringstolkutbildning 2011-05-26 Reviderad 2012-01-15 VALIDERINGSTOLK Innehållsförteckning Organisationsschema. 3 Projektägare., ansvar, befogenheter Styrgruppen,

Läs mer

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner

Projektutvärdering. Produkter och tjänster för ökad projektkultur. Partner Projektutvärdering Produkter och tjänster för ökad projektkultur Partner För att kunna erbjuda våra kunder ett heltäckande utbud inom projektområdet arbetar Effektiv Projektkonsult och tillsammans. Detta

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer