Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets strategi FÖR SKOGSSTYRELSEN"

Transkript

1 Verksamhets strategi FÖR 2013

2 Foto: Kristian Svedberg

3 Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7 Levande skogar 7 Sektorsansvar och skogliga sektorsmål 8 Skogsstyrelsens vision 8 Verksamhetsidé och miljöpolicy 8 Ledaridé och personalidé 9 Ledaridé 9 Personalidé 9 Affärsidé 9 Målbilder 10 Den hållbart nyttjade skogen Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet 10 Den nöjda kunden Skogsstyrelsen som kundorienterad myndighet 10 Den effektiva organisationen Skogsstyrelsen som professionell myndighet 10 Den goda arbetsplatsen Skogsstyrelsen som attraktiv och spännande arbetsgivare 10 Strategier 12 Vi tar initiativ, samverkar med andra och leder viktiga processer 12 Vi arbetar kundanpassat, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt 13 Vi utvecklar våra ledare och medarbetare 13 Analyser 15 Omvärldsanalys 15 Kundanalys 17 Nulägesanalys 19 Uppföljning av verksamhetsstrategin 19 Skogsstyrelsen juni

4 Foto: Michael Ekstrand

5 Inledning Skogsstyrelsens verksamhetsstrategi beskriver hur vi ska fullfölja vårt uppdrag och arbeta mot vår vision. Verksamhetsstrategin riktar sig till Skogsstyrelsens chefer och medarbetare som omsätter den i handling. Verksamhetsstrategin riktar sig även som information till Skogsstyrelsens uppdragsgivare, intressenter och kunder. Genom målbilder och strategier konkretiserar vi vår vision och verksamhetsidé och visar på vägen dit. Målbilder och strategier utgår bland annat från analyser av omvärld, kunder och intressenter samt nuläge. Verksamhetsstrategin ligger till grund för vår årliga verksamhetsplanering och är vägledande för utvecklingsarbete, kompetensförsörjning och andra långsiktiga prioriteringar. Verksamhetsstrategin fokuserar på de viktigaste förändrings- och förbättringsinsatserna i ett tre till femårigt perspektiv och är årligen föremål för en översyn. Lena Söderberg ORDFÖRANDE STYRELSEN Monika Stridsman GENERALDIREKTÖR 5

6 Vårt uppdrag Skogsstyrelsens uppdrag och uppgifter framgår av myndighetsförordning 1, instruktion 2 och årliga regleringsbrev samt övriga regeringsbeslut. Uppdraget uttrycker vad vi är till för och vad vi ska åstadkomma eller aktivt bidra till att det händer. Ur Instruktion för Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan uppnås. Myndighetens lokala förankring är viktig. Bruka utan förbruka Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar att bruka utan att förbruka 3. Denna vision täcker in fler politikområden än enbart skogspolitik. Regeringen vill genom att skapa goda förutsättningar för de gröna näringarna ge möjligheter för en positiv utveckling av landsbygden med en produktion som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. Visionen ska uppfyllas med hjälp av fyra övergripande mål och underliggande strategiska mål. De gröna näringarna lyfts fram i dessa mål och skogsbruket är den gröna näring som Skogsstyrelsen främst arbetar med. De övergripande målen är: Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet och mångfald. De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. De gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög etik. De gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling. Skogsriket med värden för världen Skogsriket är Landsbygdsdepartementets vision för att ta tillvara skogens alla värden genom att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och småortssverige. Skogsriket har sin bas i det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska målen. I handlingsplanen för Skogsriket delas skogens värden in i fyra grenar: Hållbart brukande Förädling och innovation Upplevelser och rekreation Sverige i världen 6

7 Skogspolitiska mål Riksdagsbeslutet En skogspolitik i takt med tiden 4 ligger till grund för det politikområde där vi verkar. De övergripande målen för vår verksamhet utgörs av de skogspolitiska målen. I det skogspolitiska beslutet från år anges två mål, ett produktionsmål och ett miljömål. Dessa är jämställda. Produktionsmålet gen och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarfullt så att den ger en uthålligt hög avkastning. Skogsproduktionens inriktning skall ge handlingsfrihet i fråga om användning av vad skogen producerar. Miljömålet Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga skall bevaras. En biologisk mångfald och genetisk variation skall säkras. Skogen skall brukas så att växt och djurarter som naturligt hör hemma i skogen ges förutsättningar att fortleva under naturliga betingelser och i livskraftiga bestånd. Hotade arter och naturtyper skall skyddas. Skogens kulturmiljövärden samt dess estetiska och sociala värden skall värnas. Levande skogar Skogsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling 6. Levande skogar är ett av Sveriges sexton miljökvalitetsmål. Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Regeringen beslutade under 2012 om reviderade preciseringar för Levande skogar. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och är en vägledning för allas miljöarbete. 1 Myndighetsförordning (2007:515) 2 Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen 3 Bruka utan att förbruka - Strategiska mål för Landsbygdsdepartementet Regeringens prop. 2007/08:108 5 Regeringens prop. 1992/93:226 6 Förordning (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen 7

8 Sektorsansvar och skogliga sektorsmål I 1993 års skogspolitiska beslut 7 fick den dåvarande skogsvårdsorganisationen och skogsbruket ett gemensamt stärkt sektorsansvar. Skogsstyrelsen har i uppdrag att vid behov utforma och ta fram så kallade skogliga sektorsmål där politikens innebörd tydliggörs i form av produktionsmål och miljömål. Sektorsansvaret innebär ett delat ansvar mellan Skogsstyrelsen och sektorn för att uppnå målen. Det pågår en översyn av sektorsmålen och tidplanen för det arbetet anpassas till processen för nya etappmål kopplat till Levande skogar. Skogsstyrelsens vision Utifrån vårt myndighetsuppdrag och de skogspolitiska målen har Skogsstyrelsen formulerat en vision och en verksamhetsidé. Skog till nytta för alla är både ett önskat framtida tillstånd och en ledstjärna i vårt arbete. Verksamhetsidé och miljöpolicy Vår verksamhetsidé beskriver med fler ord vår uppgift och vad vi ska åstadkomma. Skogsstyrelsen en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet. Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas till vara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden. Med nedanstående tillägg utgör vår verksamhetsidé också vår miljöpolicy. Vi följer tillämplig lagstiftning och övriga krav på vår verksamhet. Vi arbetar för ständig förbättring av vår verksamhet. 7 Regeringens prop. 1992/93:226 8

9 Ledaridé och personalidé Ledaridén och personalidén utgår från vår vision och verksamhetsidé och uttrycker de värderingar vi ser som viktiga för ett gott ledar- och medarbetarskap inom Skogsstyrelsen. Våra idéer ska prägla hur vi agerar som ledare och medarbetare och hur vi bedriver vår verksamhet. Ledaridé Våra ledare har helhetssyn och verkar i ett brett samhällsperspektiv omsätter vision och verksamhetsidé genom att prioritera, sätta mål, följa upp och återkoppla ser till varje medarbetares förutsättningar och anpassar sitt ledarskap efter dessa stödjer, inspirerar och utvecklar medarbetarna och arbetslaget är goda lyssnare och tar tag i konflikter ger sig tid att vara ledare och reflekterar över sitt ledarskap Personalidé Vi representerar en mångfald vad gäller kön, ålder, kompetens och ursprung tar eget ansvar för att förverkliga vår vision, verksamhetsidé och mål bemöter andra som vi själva vill bli bemötta har integritet och vilja till samverkan är öppna mot omvärlden och nya idéer har kompetens för våra verksamhetsuppgifter och vill fortsätta att utvecklas Affärsidé Följande affärsidé gäller för Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet. Skogsstyrelsen erbjuder tjänster som bidrar till skogspolitikens mål och andra samhällsmål, samtidigt som tjänsterna skapar värde för våra kunder. 8 9

10 Målbilder För att leva upp till vår vision och vår verksamhetsidé har vi identifierat en önskad positionering, ett önskat läge, i form av fyra målbilder.. Den hållbart nyttjade skogen Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet Vi är aktiva inom områden som är betydelsefulla för skogspolitiken och andra politikområden inom ramen för vårt uppdrag. Vi kan påvisa vår medverkan till hållbar utveckling i skogen och i samhället. Vi samverkar med och har påverkan på de aktörer som har störst inflytande över utvecklingen i skogen och som arbetar för det hållbara samhället. Den nöjda kunden Skogsstyrelsen som kundorienterad myndighet Vi är lokalt förankrade och har god kännedom om våra kunder och andra intressenter. Vi möter deras behov och förväntningar med integritet. Våra kunder och andra intressenter känner förtroende för oss och upplever att vi gör nytta. Den effektiva organisationen Skogsstyrelsen som professionell myndighet Vi bedriver vår verksamhet med hög kvalitet. Vi uppträder som en enda myndighet där alla berörda hanteras rättssäkert och lika inför lagen. Vi har arbetsätt som leder till resultat, effektivitet, affärsmässighet, miljömedvetenhet och förbättringar av verksamheten. Den goda arbetsplatsen Skogsstyrelsen som attraktiv och spännande arbetsgivare Vi har arbetsmiljöer som lockar kompetenta medarbetare och leder till goda prestationer. Vi har en kultur som uppmuntrar och möjliggör personalens delaktighet, ansvarstagande och individuella utveckling. Foto: Michael Ekstrand 10 9

11 Foto: Michael Ekstrand

12 Strategier För att uppnå de fyra målbilderna har tre strategier tagits fram. De tre strategierna och kopplingen till målbilderna framgår av följande tabell. Målbild Den hållbart nyttjade skogen Skogsstyrelsen som sektorsmyndighet Den nöjda kunden Skogsstyrelsen som kundorienterad myndighet Den effektiva organisationen Skogsstyrelsen som professionell myndighet Den goda arbetsplatsen Skogsstyrelsen som attraktiv och spännande arbetsgivare Strategi Vi tar initiativ, samverkar med andra och leder viktiga processer Vi arbetar kundanpassat, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt Vi utvecklar våra ledare och medarbetare Strategierna fokuserar på de viktigaste förändrings- och förbättringsinsatserna för att under den kommande tre till femårsperioden utveckla vår myndighet mot våra målbilder. Kopplat till respektive strategi anges ett antal kortfattade punkter som konkretiserar behovet av förbättring och utveckling. Dessa punkter är ett viktigt underlag för utformning av mål och resterande verksamhetsplanering. Vi tar initiativ, samverkar med andra och leder viktiga processer Detta gör vi genom att: Samverka med betydelsefulla aktörer för att hitta och stimulera drivkrafter som leder till att de skogspolitiska målen och mål inom andra politikområden kan uppnås. Leda utvecklingen i skogen för att hållbart samhälle genom att tydliggöra roller och ansvar inom sektorn och medverka i utformningen av miljömål och produktionsmål. Bevaka och på regeringens uppdrag medverka aktivt i internationella processer. Medverka till att skogens möjligheter för hållbar utveckling tas till vara inom arbetet med klimatfrågor, energiförsörjning och ekosystemtjänster. Verka för hållbara produktionsmetoder som ger ökad tillväxt och bättre miljöhänsyn. Prioriterade frågor är förbättrad skogsvård, minskade skogsskador, hänsyn till vatten och medverkan i att utveckla naturvårdsarbetet Verka för att skogens potential för att skapa sysselsättning och utveckling tas till vara. Arbeta aktivt med Skogsriket och Landsbygdsprogrammet

13 Vi arbetar kundanpassat, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt Detta gör vi genom att: Beskriva och avgränsa vårt verksamhetsområde. Tydliggöra och utveckla vilka tjänster/produkter som Skogsstyrelsen ska tillhandahålla inom både myndighets- och uppdragsverksamheten. Förbättra vår kundorientering via systematiskt arbete med kunddialoger inom alla våra verksamheter och uppföljning av kundnöjdhet. Driva arbetet med regelförenkling och utveckla våra e-tjänster så att kunder enklare kan sköta sina ärenden och söka information. Utveckla metodik och system för att följa upp, utvärdera och kommunicera effekterna av vår verksamhet. Effektivisera och kvalitetssäkra vår verksamhet via utveckling av processer, enhetliga arbetssätt samt tydligare roller och ansvar. Vidareutveckla Skogsstyrelsens ledningsprocesser genom att koppla samman arbetet med ekonomi, verksamhetsstyrning och kompetensförsörjning. Samarbeta brett med andra myndigheter och samverka med olika intressenter i syfte att effektivisera verksamheten och förbättra för kunden. Nyttja våra personalresurser bättre genom att utveckla samarbetet inom organisationen, koncentrera arbetsuppgifter, bättre ta till vara säsongsvariationer och utveckla och ta i bruk metoder för effektivare planering. Vi utvecklar våra ledare och medarbetare Detta gör vi genom att: Förankra den statliga värdegrunden och förbättra förståelsen för vår roll som myndighet och vårt uppdrag. Utveckla vår förmåga att genomföra förändring och bättre ta till vara medarbetarnas kompetens och motivation och drivkraft genom att arbeta med ledarskap och medarbetarskap. Bredda vårt kompetensförsörjningsarbete genom att väga in olika perspektiv för att säkerställa behoven av nödvändig kompetens utifrån organisationens mål och uppgifter. Öka specialisering för enskild medarbetare och koncentrera arbetsuppgifter i syfte att skapa effektivitet, säkerställa nödvändig kompetens och utveckla och tydliggöra karriärvägar för medarbetare

14 Foto: Michael Ekstrand 14 13

15 Analyser I samband med framtagandet av verksamhetsstrategin har ett analysarbete genomförts. Nedan följer övergripande och kortfattade slutsatser från analyserna av omvärld, kunder och intressenter samt nuläge. Resultaten av analyserna har varit viktiga underlag för revideringen av målbilder och strategier. Omvärldsanalys Utifrån den omvärldsanalys som gjorts har ett antal viktiga trender identifierats och dessa påverkar på olika sätt Skogsstyrelsens verksamhet och det långsiktiga förändringsarbete som bedrivs. Nationella rådigheten om skogen minskar: Flera av EU:s regelverk påverkar direkt eller indirekt svenskt skogsbruk, men även t.ex. Forest Europes beslut att inleda förhandlingar om ett legalt bindande avtal för skog kan få stor påverkan. För Skogsstyrelsen betyder detta ett ökat behov att delta mer aktivt i internationella processer. Många politikområden: Skogen påverkas av flera politikområden. Inte minst miljö- energi- och landsbygdspolitiken, där skogen ses som en stor potential, får ökat inflytande. För Skogsstyrelsen betyder detta ett ökat behov av att delta i fler processer. Möjligheter med skogen och samtidigt krav Samhället förväntar sig både en ökad produktion i skogen för att ersätta fossila resurser och en bättre hantering av miljövärden. Energiområdet och besöksnäringarna förväntas öka i betydelse för skogsnäringen. Konkurrensen om olika typer av markanvändning ökar. Olika intressenter polariserar debatten. För Skogsstyrelsen betyder detta att kraven på tydlighet i roll och budskap ökar. Skogsstyrelsen har även en viktig uppgift i att medverka till att lyfta fram skogsnäringen som en möjliggörare för utveckling. Ekonomisk osäkerhet ökar: Detta till följd av flera faktorer kopplat till minskad efterfrågan, försämrad produktivitet inom skogsbruket, skuldkris, fler ekonomiska centra i världen påverkar den global ekonomin, oklara förhållanden för bl.a. energisortiment m.m. Svenskt skogsbruk har flera komparativa fördelar. En god ekonomi i skogsbruket är en förutsättning för att nå de skogspolitiska målen och bibehålla en konkurrenskraftig skogsnäring. För Skogsstyrelsen betyder detta behov av att systematiskt följa ekonomisk utveckling och analysera kritiska faktorer. 15

16 Förändrade ekosystem och klimatförändring: Klimatförändringarna ökar skogens tillväxt. Stormar och nya och gamla skadegörare ökar risken för för skador på skogen vilket även medför miljövärden i skogen skadas. För Skogsstyrelsen betyder detta att nya skadegörare och negativa effekter på skogens miljövärden behöver bevakas och motverkas. Attityder i samhället: Flera undersökning genomförd inom ramen för Future Forest visar på att det stora flertalet skogsägare (>90%) delar skogspolitikens grundansats att både ekonomiska och miljöaspekter är viktiga. Skogen är fortsatt viktig för svensken. Allmänheten värderar skogens ekologi högre än rekreation som värderas högre än ekonomi. Även den pågående urbaniseringen med inflyttning till storstadsregioner påverkar attityder till skogsbruket. För Skogsstyrelsen betyder detta behov av att analysera skogsägarkårens utveckling. För att förverkliga skogspolitiken behöver Skogsstyrelsen följa utvecklingen av attityder i samhället. Corporate Social Responsibility (CSR) 8 Ett begrepp som innefattar företags ansvar för sin påverkan på samhälle och miljö. I arbetet med CSR beskriver företag sina aktiviteter för att ta detta ansvar och även kommunicera detta till sin marknad och samhället. CSR fortsätter att vara en viktig drivkraft för skogssektorn. Satsningen på skoglig certifiering förefaller stabil. För Skogsstyrelsen betyder detta behov av att utveckla kompetensen om certifiering och tydligare definiera vår roll. Förvaltningspolitiken: Kostnaderna för förvaltningen avses minska. Starka krav på regelförenkling och ökad myndighetssamverkan. För Skogsstyrelsen betyder detta fortsatta krav på rationalisering och effektivisering av verksamheten, i ökad samverkan med andra aktörer. 8 Europeiska komminsionen fastställde oktober 2011 en definition för CSR, Brussels, COM(2011) 681 final 16 15

17 Kundanalys Under mars 2011 genomfördes en nationell kundundersökning. Undersökningen är en uppföljning av den mätning som genomfördes vid samma tidpunkt Mätningen 2011 var en nollmätning då vi inte gjort regelrätt NKI-mätning tidigare. Undersökningen omfattade ett antal frågor kring bland annat tillgänglighet, bemötande och förtroende. Tre av frågorna mätte graden av kundnöjdhet enligt SCB:s modell för Nöjd Kund Index, NKI: Hur nöjd är du med Skogsstyrelsen i sin helhet? Hur väl uppfyller Skogsstyrelsen dina förväntningar? Föreställ dig en perfekt Skogsstyrelse. Hur nära eller långt ifrån ett sådant ideal tycker du att Skogsstyrelsen kommer? NKI resultatet för Skogsstyrelsen som helhet är 71, vilket innebär att kunderna är nöjda. För att få betyget mycket nöjda kunder ska NKI-värdet vara minst 75. Resultatet kan delas upp på tre områden, uppdragsverksamhet, avverkningsanmälan samt LBP-stöd. Verksamhet NKI 2011 NKI 2012 Betyg Uppdragsverksamhet Mycket nöjda kunder Avverkningsanmälan Nöjda kunder LBP-stöd (axel 2) Nöjda kunder Vid mätningen har några genomgående styrkor framkommit, bemötande, kompetens, tydliga besked och förtroende. Undersökningen visar också på några viktiga förbättringsområden: Snabbare ärendehandläggning och besked. Förenklade blanketter med tydligare anvisningar vilket skulle minska behov av kompletteringar Förbättrad tillgänglighet och dialog Ökad kundanpassning och kortare leveranstider. Under 2012 har ytterligare några undersökningar med bäring mot kund genomförts, effektmålsmätning på Skogsstyrelsens externa webb och användartester externa webben. Resultaten av dessa undersökningar ligger väl i linje med resultatet av 2012 års kundundersökning

18 Foto: Michael Ekstrand 14

19 Nulägesanalys I arbetet med nulägesanalysen har en bedömning gjorts av hur verksamheten utvecklas i förhållande till de målbilder som uttrycks i verksamhetsstrategin. Överlag är Skogsstyrelsen inne i en omfattande förändringsfas och bedömningen är att Skogsstyrelsen har närmat sig den positionering, eller det önskade läge, som anges i samtliga fyra målbilderna. En rad insatser har inletts under 2011 som bedöms ge resultat under Det innebär att det under 2012 är viktigt att vara uthålliga, säkra genomförandet av dessa insatser och följa upp resultatet för att sedan rikta in ytterligare och eventuellt nya insatser. När det gäller dom skogs- och miljöpolitiska målen finns mycket kvar att göra. 9 Uppföljning visar på både positiva och negativa trender. Positiv trend finns kopplat till föryngring och röjning. Brister finns inom miljöhänsyn och betesskador. För närvarande pågår ett flertal insatser för att nå förbättringar både internt och externt. När det gäller den interna målen enligt verksamhetsplanen varierar måluppfyllelsen. Vi når nästan upp till målen avseende kundnöjdhet För delar av verksamheten överträffas målet. Målen avseende Nöjd medarbetar index överträffas likaså målet att begränsa CO2-utsläppen Fortsatt arbete med att etablera förändringsledning och planerat arbete med den statliga värdegrunden i hela organisationen är viktiga för att stödja så väl dagliga verksamheten som pågående förbättringsarbete. 9 Skogsstyrelsens årsredovisning 2011, kapitel 4 Utveckling i skogen

20 2013

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN

Verksamhetsstrategi FÖR SKOGSSTYRELSEN Verksamhetsstrategi FÖR 2014 Foto: Josefina Sköld Innehåll Inledning 5 Vårt uppdrag 6 Bruka utan att förbruka 6 Skogsriket med värden för världen 7 Skogspolitiska mål 7 Produktionsmålet 7 Miljömålet 7

Läs mer

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016

Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 1/23 2015-07-02 Strategisk plan 2016 2018 och verksamhetens inriktning 2016 2/23 Inledning Vi är en ung myndighet med ett viktigt uppdrag Vi är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor som gäller

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn

Rapport 5 2014. Förstudie systemtillsyn och systemdialog. Objekttillsyn Rapport 5 2014 Förstudie systemtillsyn och systemdialog 1 Inventeringar Riskbaserad tillsynsplan 1 1 2 1 2 2 Anmälningar från civilsamhället Systemtillsyn/ systemdialog 3 Objekttillsyn Anna-Clara Sjöström,

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Diarienummer STY-2014-520

Diarienummer STY-2014-520 Diarienummer STY-2014-520 Innehållsförteckning GENERALTULLDIREKTÖRENS BUDSKAP... 4 VERKSAMHETSPLANEN VISAR PRIORITERINGARNA FÖR 2015... 5 Tullverket styrmodell... 6 VERKSAMHETSPLANENS STRATEGISKA DEL...

Läs mer

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007

En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter. Reviderad i februari 2007 En metod för självvärdering av kompetensförsörjningen i statliga myndigheter Reviderad i februari 2007 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 1. Inledning varför självvärdering av kompetensförsörjning... 4

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Effektiv rådgivning Slutrapport

Effektiv rådgivning Slutrapport RAPPORT 2 2010 Effektiv rådgivning Slutrapport Lars-Göran Eriksson, Maria Högvall Nordin, Ulf Olsson Skogsstyrelsen mars 2010 Författare Lars-Göran Eriksson Maria Högvall Nordin Ulf Olsson Projektledare

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer