Sundsvalls kommuns. Org.nr Org.nr ab stuvaren i sundsvall Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundsvalls kommuns. Org.nr. 556437-1424. Org.nr. 556076-0133. ab stuvaren i sundsvall Org.nr. 556545-3254"

Transkript

1 årsredovisning 2007 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr Sundsvall PARKERA AB Org.nr ab stuvaren i sundsvall Org.nr

2 å r s r e d o v is n i n g FASTIGHETER fas`tighet subst. ~en ~er. ORDLED: fast-ig-het-en markområde med byggnad(er) som utgör en ekonomisk enhet vanl. med en enda ägare [jur.]: fastighetsaffärer; fastighetsförmedling; fastighetsregister; BET.NYANS: spec. om villa el. hyreshus: rivningsfastighet; villafastighet. HIST.: sedan 1733; svenskt ord, känt från 1700-talet äv. i bet. fasthet; styrka ; ev. av ty. Festigkeit fasthet ; Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB SKIFU SKIFU är moderbolag i en koncern som består av det helägda Sundsvall Parkera AB, PARKERA med dotterbolaget AB Stuvaren i Sundsvall. Moderbolaget arbetar med fastigheter och övergripande samordning av koncernens dotterbolag. Bolaget är ett helägt av Stadsbacken AB. Anställda i moderbolaget är 13 stycken. Omsättningen uppgår till 59,5 Mkr. Styrelseordförande: Inger Svensson Vd: Peter Clemin

3 å r s r e d ov i s n i n g FASTIGHETER Tillbyggnaden av läkemedelsfabriken i Matfors för UnitechBioPharma investe ring subst. ~en ~ar ORDLED: in-vest-er-ing-en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning vanl. i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid: BET.NYANSER: a) ofta mer el. mindre konkret placerat kapital: statliga ~ar på flera miljarder b) utvidgat: utbildning är alltid en god ~ HIST.: sedan 1901 Information om fastighetsverksamheten Fastigheter SKIFU har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för Sundsvalls kommun i syfte att avyttra fastigheterna med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun. Beläggning Vid årsskiftet fanns inga lediga lokaler i någon av koncernens fastigheter. Investeringar/projekt Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU:s investeringar avser tillbyggnad av läkemedelsfabriken i Matfors för Unitech Biopharma AB, slutlig investering uppgår för byggnad till 38,5 Mkr och för byggnadsinventarier (renrum) 7 Mkr. Under året har en tillbyggnad av lager och tankrum samt ombyggnad av renrum påbörjats, nedlagt under året uppgår till 15 Mkr, beräknad investering 18 Mkr. Investeringar i markanläggningar uppgår till 0,1 mkr och i inventarier 1,9 Mkr. AB Stuvaren i Sundsvalls investeringar har uppgått till 3,2 Mkr och avser hyresgästanpassning och markanläggning. Personal All personal är anställda i moderbolaget SKIFU. Under 2007 avslutades projektet kompetensutveckling Växtkraft som ingår i EG:s strukturfonder. Vid årsskiftet minskas personalstyrkan med sex personer då parkeringsvakternas anställning övergår till Stadsbyggnadskontoret. Vi kommer under början av 2008 att anställa ytterligare en person för arbete med administrativa uppdrag åt andra bolag i Stadsbackenkoncernen.

4 å r s r e d o v is n i n g parkering Parkering av parkera, av fr. parquer inhägna, parkera, av parc, uppställning av fordon med eller utan förare. Som parkering räknas inte uppställning tillfälligt under kortare tid för åkandes av- eller påstigning eller för lastning och lossning av gods eller i väntan vid färjeläge, tullstation e.d. Sundsvall Parkera AB PARKERA PARKERA med dotterbolaget AB Stuvaren i Sundsvall har till föremål för sin verksamhet att inom Sundsvalls kommun förvärva, avyttra, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt att förvalta och ansvara för gatumarksparkering och att bedriva annan därmed jämförlig verksamhet innefattande rätt att inrymma kontor och affärer i anläggningarna samt att tillhandahålla parkeringsövervakning. Omsättning 33 Mkr. Bolaget har inga anställda. Styrelseordförande: Inger Svensson Vd: Peter Clemin

5 å r s r e d ov i s n i n g parkering parkeringsautomat [-ke`-] subst. ~en ~er ORDLED: park-er-ings--auto-mat-en automat där man stoppar in mynt för att betala parkeringsavgift och som vanl. är försedd med en klockliknande anordning för kontroll av parkeringstiden. HIST.: sedan 1954 Information om parkeringsverksamheten Investeringar/Projekt Tillbyggnaden av ytterligare ett plan i parkeringshuset Balder slutfördes i januari 2007, investeringen uppgår till 17,4 Mkr. I Kassören 7 har hyresgästanpassningar gjorts, parkeringsytor har byggts om till utbildningslokaler, investeringen uppgår till 1,7 Mkr. Beläggning Beläggningen på både kort- och långtidsparkering har ökat något under För långtidsuthyrning finns endast ett antal platser i Magasinskvarteret och efter tillbyggnaden i Balder och i hamnområdet att hyra. På P-däcket bakom Kulturmagasinet har ett tak över nedfarten byggts och trapphusen inglasats för att få mer ljus i det undre däcket och därmed en ökad trygghet, investeringen uppgår till 2,2 Mkr. Övriga investeringar i markanläggningar, biljettautomater och inventarier uppgår till 0,5 Mkr.

6 å r s r e d ov i s n i n g ekonomi koncern [-ä rn el. -ö rn] subst. ~en ~er ORDLED: kon-cern-en företagsenhet där ett bolag behärskar ett eller flera andra bolag genom aktie- el. rösträttsmajoritet: koncernbildning; koncernledning; koncernredovisning; tidningskoncern; hela ~en gick med förlust HIST.: sedan 1919; av eng. concern affär; angelägenhet; koncern, till concern angå; gälla ; Information om koncernens ekonomiska utveckling Ägarförhållanden Moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU ägs till 100% av Stadsbacken AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommun. I koncernredovisningen ingår följande bolag som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Sundsvall Parkera AB, organisationsnummer AB Stuvaren i Sundsvall, organisationsnummer Resultat Resultaten för koncernen och moderbolaget är inte jämförbara mot tidigare år efter omstrukturering av koncernen 2004 då dotterbolaget Sundsvalls Företagslokaler AB avyttrades. För koncernen uppgår resultatet efter finansiella poster till kkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till kkr jämfört med kkr för Moderbolaget har lämnat ett koncernbidrag till Stadsbacken AB på kkr Finansiella risker Moderbolaget har upptagit två lån på totalt 40 Mkr under året för tillbyggnaden av läkemedelsfabriken. De långfristiga skulderna uppgår därefter till 159 Mkr med en genomsnittsränta på 4,4% och en genomsnittlig bindningstid på 23 månader. Ett lån på 7 Mkr förfaller PARKERA har 138 Mkr i långfristiga skulder med en genomsnittlig skuldränta på 4,34% och en genomsnittlig bindningstid på ca 17 månader. Tre lån på totalt 20,2 Mkr skall tecknas om under En procentenhets ökning av räntan under 2008 skulle innebära en ökad räntekostnad med ca 150 kkr. Mål och indikatorer Våra mål för 2007 var kundnöjdhet. Förbättring av betyget kundnöjdhet för långtidsparkeringar med 0,1 jmf med 2005 från totalbetyget 7.9 till 8.0 Betyget 2007 blev 8,1 en förbättring med 0,2. Ekonomi Ökad korttidsbeläggning i City-P med 10 % - korttidsbeläggningen har under 2008 ökat med 12,2 %. Säker och stimulerande arbetsmiljö Förbättring av Må bra index 2 % - index har förändrats från 2,88 (2006) till 3,46 (2007), max är 4,0. Miljö Miljöinventering och energiutredning ska utföras avseende fastigheterna enligt FR2000 Energi- och miljöinventering av fastigheterna har startat under 2007 och blir klart under våren Ägardirektiv Verksamhetsdirektiv: Effektivisera förvaltning och drift av kommersiella fastigheter och parkeringsanläggningar. Effektivisera parkeringsverksamheten i syfte att dels minska bilismens negativa miljöpåverkan, dels förbättra servicen för bolagets kunder. Ekonomiska direktiv Genom god ekonomisk hushållning skall bolaget kunna finansiera underhåll och erforderliga investeringar. Soliditeten skall uppgå till 4-6 % - soliditeten uppgår till 3,6 %. Svårt att uppnå målet då vi lämnar största delen av resultatet i koncernbidrag. Uppnå ett resultat efter finansnetto på lägst 6 Mkr - resultatet 2007 uppgår till 7,2 Mkr vilket är 1,2 Mkr bättre.

7 å r s r e d ov i s n i n g ekonomi ekonomi subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: eko-nom-in (system för) anskaffning, förvaltning och användning av materiella värden särsk. i samband med (byte av) pengar. HIST.: sedan 1566; Ordet har sitt ursprung i grek. oikonomi a hushållning, förvaltning, av oikono mos förvaltare, av oi kos hus och efterleden -no mos en som ordnar, av ne ma fördela, tilldela. Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. KKR Omsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 3,6% 3,8% 3,1% 2,4% 2,6% Antal anställda SKIFUS (moderbolagets) ekonomiska utveckling i sammandrag. KKR Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 11,8% 15,3% 14,4% 12,6% 45,4% Antal anställda PARKERAS ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,3% Vid jämförelse mellan åren skall hänsyn tas till den omstrukturering av koncernen som varit (dotterbolaget Sundsvalls Företagslokaler AB avyttrades under 2004). Flerårsjämförelse

8 miljö & kvalitet Nöjd kund undersökning 2007 PARKERA har under 2007 genomfört en Nöjd kund undersökning för långtidsparkeringar. Föregående undersökning var från 2005 och då fick PARKERA ett sammanfattande betyg på 7,9. I 2007-års undersökning får PARKERA ett betyg på 8,1. Ett för oss mycket bra betyg som visar att vi har lyckats i vårt arbete förbättra kvaliteten på vårt arbete och på våra parkeringar. Vi har under perioden prioriterat arbetet med belysning för ökad säkerhet och förbättrad snöröjning. FR2000 certifiering Koncernen är kvalitetscertifierad enligt kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO och SS samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Huvudsakliga slutsatser Ett betyg som är glädjande för oss är att bemötandet från PARKERAS personal får ett fortsatt högt betyg. Tryggheten till person och sak har fått ett mycket högre betyg jämfört med för 2005 års undersökning. Betyget för trygghet till person är nu starkt. Totalbetyget för PARKERA och parkeringarna har ökat. SKIFU/PARKERA Box Sundsvall Besöksadress: Skepparegatan 5 Tfn Fax

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB

Innehåll. Styrelse KORTFAKTA OM UPAB ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 07 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Nya betalningsformer ger nöjda kunder...sid 6 Ny metod att mäta

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer

Innehåll. 02 VD har ordet

Innehåll. 02 VD har ordet ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En

Läs mer

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo

Trollhättan kreativ ort med mycket på gång. Oslo Årsredovisning 2013 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB

Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB. En bra och symbolisk bild. Årsredovisning 2014. Jönköpings Rådhus AB JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB En bra och symbolisk bild Årsredovisning 2014 Jönköpings Rådhus AB INNEHÅLL Året i korthet Organisation... 3 VD har ordet... 4 Bolagsbeskrivning...

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD

NKI NMI. Årsredovisning 2014. miljoner kronor. Aspholmen Fastigheter AB. kvadratmeter FÖRVALTNINGSRESULTAT (2013: 213) MILJÖBYGGNAD Ulf Tillman Monica Stolpe-Nordin Johanna Grönroos Årsredovisning 2014 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSRESULTAT 235 miljoner kronor (2013: 213) MILJÖBYGGNAD NKI 82 vilket är en

Läs mer

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009

Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Vasallen delårsrapport Januari mars 2009 Nettoomsättningen uppgick till 54 (53) Mkr, varav hyresintäkter 50 (43) Mkr Driftöverskottet ökade till 4 (0) Mkr De orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18

VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 ÅRSREDOVISNING2013 VD har ordet...4 Förvaltningsberättelse...5-11 Resultaträkning...12 Balansräkning...13-14 Kassaflödesanalys...15 Noter...16-18 Revisionsberättelse...19 Granskningsrapport...20 Femårsöversikt...21

Läs mer

VD har ordet. Lars Björklund

VD har ordet. Lars Björklund ÅRSREDOVISNING 2011 VD har ordet. 2011 blev året då det skedde ett trendbrott i Sölvesborgshems verksamhet, vi startade nyproduktion av nya marklägenheter efter femton års uppehåll. Byggnation av nya bostäder

Läs mer

VD har ordet. Under år 2014 fortsatte Lybo sin positiva utveckling och jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett bra år bakom oss.

VD har ordet. Under år 2014 fortsatte Lybo sin positiva utveckling och jag kan med glädje konstatera att vi kan lägga ett bra år bakom oss. Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet...4-5 Förvaltningsberättelse...6-14 Resultaträkning...15 Balansräkning...16-17 Kassaflödesanalys...18 Noter...19-21 Revisionsberättelse...22 Granskningsrapport...23

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Välkommen till Skandrenting

Välkommen till Skandrenting 2012 Innehåll Fem år i korthet............... 2 Året i korthet................. 3 VD kommentar... 4 Affärsidé och strategi...6 Detta är renting...8 Renting har många fördelar..... 9 Fastigheter..................

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13

Innehåll. 2014 i korthet 3. VD: kommentarer 4. Förvaltningsberättelsen 9. Koncernresultaträkning 12. Koncernbalansräkning 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll 2014 i korthet 3 VD: kommentarer 4 Förvaltningsberättelsen 9 Koncernresultaträkning 12 Koncernbalansräkning 13 Kassaflödesanalys för koncernen 14 s resultaträkning 15 s balansräkning

Läs mer

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840

Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Stefan Rosén, Redog Helen Nylander, Sonat Ulf Hansson, NCC Årsredovisning 2013 Formgivning: Strateg Tryck: Tetab tryckeri, Örebro 2014. Tryckt på miljögodkänt papper 341-840 Aspholmen Fastigheter AB Årsredovisning

Läs mer